Nieuwsbrief 03 juli 2014

nieuwsbrief
de Omnibus
website: www.de-omnibus.nl
inhoud nieuwsbrief
Bedankt
Nieuwe rekenmethode
Afscheid overblijf
Nieuws van LoS
Startdag 18 augustus 2014
Vakanties en studiedagen in 2015-2015
Werving nieuwe AC-leden
Schoolkorfbaltoernooi
Biografie Elly en Rikkert
Floriade Poster Project
Kort
3 juli 2014
agenda komende weken
15 augustus
18 augustus
5 september
Jg5, nr 9
13:30-14:30 inloopuur leerlingen en ouders
1e schooldag vanaf 08:15 allen Omnibus 1
Sportdag groepen 7/8
Beste ouders,
Vorige week maandag en dinsdag is de inspectie van het onderwijs op De Omnibus geweest voor een
zogenaamd “stelselonderzoek”. De twee inspecteurs hebben groepsbezoeken uitgevoerd in 14 groepen, zij
hebben gesprekken gevoerd met directie, intern begeleiders, een vertegenwoordiging uit het team en met
een groepje leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. In de groepen kijkt de inspectie naar de organisatie binnen de
groep, het z.g. klassenmanagement, zij kijkt naar de groepsadministratie (groepsplannen van de kernvakken)
en hoe deze plannen ten uitvoer worden gebracht binnen de lessen. De inspectie kijkt ook naar een les
rekenen, taal, of begrijpend lezen. Zij richt zich op de kwaliteit van de instructie en op de differentiatie in de
verwerking. Verder kijkt de inspectie naar de zorgstructuur en de zorg en begeleiding. En tot slot of alle
documenten op school (bijv. schoolgids en schoolplan) aan de wettelijke eisen voldoen.
Het waren natuurlijk enerverende dagen, want iedereen vindt het spannend. Ik ben blij u te kunnen
mededelen dat de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op De Omnibus als voldoende kwalificeert en de
school krijgt dan ook het zogenaamde basisarrangement.
Uiteraard zijn er ook kritische kanttekeningen geplaatst door de inspectie. De op- en aanmerkingen waren
voor ons herkenbaar en zijn aandachtspunten die wij zelf al in ons verbeterplan hebben opgenomen. We
weten precies waar we hard aan moeten werken.
Hoe spannend we het ook vonden, het waren plezierige gesprekken met twee prettige inspecteurs waar we
goede gesprekken mee gevoerd hebben en van wie we goede adviezen hebben gekregen.
Binnenkort ontvangen we het concept-rapport van de inspectie. Daar kunnen we dan nog op reageren als
we dat nodig vinden. Vervolgens wordt het definitieve rapport opgesteld en wordt dit in het najaar op de site
van de inspectie gezet.
In het najaar zullen we u wat uitgebreider informeren over deze rapportage.
Bedankt
Voor mij als interim-directeur zijn het de laatste dagen op De Omnibus. Het afgelopen
half jaar heb ik met veel plezier met het team van De Omnibus gewerkt. Er is hard gewerkt en
samen hebben we heel wat positieve slagen kunnen maken. De afgelopen periode heb ik
op de woensdag de overdracht mogen doen naar de nieuwe directeur van de school Elies
Kok. Het was voor mij heel prettig om ruim de tijd te hebben voor een goede overdracht.
Ik heb De Omnibus als een fijne school ervaren en ben ervan overtuigd dat er mooie tijden
voor de school aanbreken. Ik heb daar alle vertrouwen in.
Ik dank u voor de prettige samenwerking en wens u en uw kinderen alle goeds voor de
toekomst.
nieuwsbrief oecumenische basisschool voor daltononderwijs de Omnibus
1
Nieuwe rekenmethode
De directie van de Omnibus ziet heel duidelijk het belang van goed rekenonderwijs. Omdat de huidige
rekenmethode van Pluspunt verouderd is, heeft de directie een tijdje geleden de rekencommissie van de
Omnibus de opdracht gegeven een nieuwe rekenmethode voor de school te selecteren. Inmiddels is een
keuze gemaakt. Vanaf het nieuwe schooljaar 2014-2015 gaan we op de hele Omnibus werken met de
vernieuwde rekenmethode van Pluspunt. Deze methode voldoet aan de nieuwste normen en doelen zoals
gesteld door het Ministerie en sluit aan op Cito rekenen.
Rekenen gebeurt op school, maar weet u met welke leerdoelen uw kind dan bezig is? Soms is het leuk om ook
in de thuissituatie aan te sluiten bij deze leerdoelen en uw kind te ondersteunen bij het rekenen. Bijvoorbeeld
als uw kind u helpt bij het koken: hoeveel milliliter water moet erbij? Een werkgroep rekenen die deel uitmaakt
van het partnerschapsteam van de Omnibus (Stichting Actief Ouderschap) heeft allerlei activiteiten
ontwikkeld die u als ouder kunt ondernemen met uw kind. Leuk en spelenderwijs zijn daarbij de
uitgangspunten! De leerkracht van uw kind gaat u komend schooljaar via Basisschoolnet op de hoogte
houden van het rekenonderwijs in de groep en zal gerichte activiteiten aanbieden die de leerdoelen van uw
kind ondersteunen.
Afscheid overblijf
Afgelopen dinsdagmiddag hebben we afscheid genomen van de overblijfmedewerkers van
LOS. Velen hebben jaren het overblijven op De Omnibus verzorgd, maar door de invoering
Van het continurooster houdt dit nu op. Jolanda heeft hen uitgebreid bedankt voor hun
goede zorgen de afgelopen jaren en alle medewerkers kregen een klein presentje
aangeboden door de kleuters van de groep waar Jolanda die dag was. Het was een leuke
en gezellige afscheidsbijeenkomst.
Nieuws van LoS
In de laatste week willen wij het schooljaar feestelijk afsluiten tijdens de overblijf!
Alle overblijfkinderen kunnen genieten van een traktatie. U heeft hierover al informatie ontvangen.
Wij hopen op een zonnige en gezellige afsluiting van dit schooljaar.
Wij hebben met een team enthousiaste en betrokken overblijf medewerkers met veel plezier de overblijf
verzorgt op de Omnibus en wij willen wij u graag bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren en
wensen u alvast een fijne zomervakantie.
Namens het overblijfteam en de coördinatoren,
Susanna de Haan, regiomanager
Startdag 18 augustus 2014
De eerste dag na de zomervakantie zullen we feestelijk starten. Deze dag vieren we dat de Omnibus en
KinderWorld nog intensiever met elkaar zullen gaan samenwerken.
Zoals u weet start de Omnibus met ingang van het nieuwe schooljaar met het continurooster.
Alle leerlingen blijven een broodje op school eten onder begeleiding van hun leerkracht. De schooltijden
worden hierdoor aangepast:
- ma, di, do en vrij. 8.30 – 14.30 uur;
- woe 8.30- 12.00 uur en
- woe groep 8 tot 12.30 uur!
Dit continurooster heeft gevolgen voor de naschoolse opvang. Deze zal eerder starten. Vanaf de start van de
het nieuwe schooljaar zal KinderWorld nog nauwer gaan samenwerken met de Omnibus. Naast de
Peutergroep van KinderWorld, die afgelopen schooljaar binnen de Omnibus is gestart, zal nu ook de
buitenschoolse Opvang door KinderWorld binnen de Omnibus worden geregeld.
Maandagochtend 18 augustus zijn alle leerlingen (dus van alle gebouwen) met hun ouders vanaf 8.15 uur
welkom op het plein van Omnibus 1.
Daar zal een korte feestelijke opening van het jaar gevierd worden waarbij een officieel convenant getekend
wordt tussen de Omnibus en KinderWorld. Na het tekenen van dit convenant zullen alle leerlingen naar hun
eigen lokaal gaan, dit mag natuurlijk onder begeleiding van de ouders/verzorgers.
In de loop van de ochtend volgt voor de kinderen nog een feestelijk gebeuren in het speellokaal.
Om 14.30 uur zijn alle kinderen weer vrij.
Vakanties en studiedagen in 2014-2015
Hierbij geef ik u het definitieve overzicht van de vakanties, vrije dagen en studiedagen. Voor u belangrijk om te
weten zodat u uw opvang tijdig kunt regelen.
nieuwsbrief oecumenische basisschool voor daltononderwijs de Omnibus
2
18 augustus is de eerste schooldag (zie bericht hierboven)
Studiedag / kinderen vrij
: woensdag 17 september 2014
Studiedag / kinderen vrij
: woensdag 8 oktober 2014
Herfstvakantie
: 13 t/m 17 oktober 2014
Studiedag / kinderen vrij
: maandag 17 november 2014
Kerstvakantie
: 22 december 2014 t/m 2 januari 2015
Studiedagen / kinderen vrij : donderdag 29 en vrijdag 30 januari 2015
Voorjaarsvakantie
: 23 t/m 27 februari 2015
Studiedag / kinderen vrij
: maandag 2 maart 2015 (aansluitend dus op de voorjaarsvakantie)
Pasen
: 3 t/m 6 april 2015
Koningsdag
: 27 april 2015
Meivakantie
: 4 t/m 15 mei 2015 (hier zit 5 mei en Hemelvaart in!)
Pinkstervakantie
: 25 mei 2015
Studiedag / kinderen vrij
: maandag 8 juni 2015
Zomervakantie
: 6 juli t/m 14 augustus 2015
Op verzoek van Rienk, onze vakleerkracht gymnastiek, laten wij hierbij de ouders van de groepen 7 en 8 alvast
weten dat de sportdag voor deze groepen op 5 september plaatsvindt op de
velden van AVA ’81 op sportpark Fanny Blankers Koen.
Werving nieuwe AC-leden
De activiteitencommissie (AC) organiseert c.q. verzorgt samen met het team een groot aantal activiteiten
voor de kinderen op De Omnibus. U kunt hierbij denken aan het bezoek van de Sint, de
kerstviering, schoolreisje, jaarfeest e.d. De AC bestaat uit een groep enthousiaste ouders,
die steeds weer probeert, om binnen de vastgestelde budgetten, van elke activiteit een
feest(je) te maken. We doen ons uiterste best om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de
ouderbijdrage, uw bijdrage!
Helaas zullen wij aan het einde van dit schooljaar afscheid moeten gaan nemen van een
aantal AC-leden, omdat hun kind De Omnibus gaat verlaten voor de middelbare school.
Wij zouden dan ook heel graag nu al een oproep willen doen voor nieuwe leden. Nieuwe
leden kunnen dan dit schooljaar nog lekker meelopen met de diverse activiteiten en ‘het kunstje’ afkijken. Dus
lijkt het je leuk om nauwer betrokken te zijn bij activiteiten op school, klim dan achter je toetsenbord en meld je
aan!! Gewoon doen! Voor je aanmelding of voor vragen kun je ons bereiken op ons e-mailadres:
[email protected]
Namens de AC, Claudia van der Pas en Marissa Scholten
Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdag 14 mei was het jaarlijkse EKVA
schoolkorfbaltoernooi.
De Omnibus werd vertegenwoordigd door 3 teams. De ploeg
Omnibus 1 uit groep 6d bestaande uit Amber, Eva, Mike en
Tygo speelden in de voorronden twee keer gelijk en ze wonnen
een wedstrijd. Dit was genoeg om (als enige Omnibus team)
door te mogen naar de achtste finales.
De achtste finale eindigde in gelijkspel dus moesten er
strafworpen worden genomen. Iedereen miste... behalve Mike!
Omnibus 1 mocht door naar de kwart finale.
Bij deze wedstrijd werd de tegenstander (Lettertuin) van de
grasmat gespeeld met 5-1!
De halve finale eindigde ook in gelijkspel dus moesten er weer
strafworpen worden genomen. Ongelooflijk maar waar, alle
spelers misten... behalve Mike!
De finale was bloedstollend maar deze wedstrijd wist Omnibus 1 te winnen en dus mocht de wisselbeker vol
trots mee naar de Omnibus.
Vriendelijke groet, een trotse coach ;-)
Biografie Elly en Rikkert
Al zo’n 45 jaar lang schrijven ze hun liedjes en treden ze op, overal in Nederland en België.
Oorspronkelijk los van elkaar begonnen, Elly Nieman met haar sprookjesachtige en Rikkert Zuiderveld met zijn
cabareteske liedjes, vormen ze sinds hun huwelijk in 1968 een duo.
nieuwsbrief oecumenische basisschool voor daltononderwijs de Omnibus
3
In die tijd hebben zij ruim 50 albums uitgebracht en talloze liedjes voor anderen geschreven. Bekende albums
zijn ‘De draad van Ariadne’, ‘Maskers af’, ‘De tranen van de kleine
mensen’ en de dubbel cd ’30 Jaar Onderweg’. Ook hebben zij apart
van elkaar een soloCD opgenomen, Rikkert met de titel ‘Solo’ en Elly
met "Circusprinses".
Een deel van hun werk is speciaal voor kinderen, zoals de cd’s ‘Een
gat in de lucht’ en ‘Gefeliciteerd’. Aan het tv-programma ‘De Ark
van Stekeltje’ hebben ze 8 jaar lang meegewerkt, en momenteel
doet Elly de tv-serie ‘Elly en de Wiebelwagen’.
Sinds een aantal jaren schrijven ze ook boeken. Elly publiceerde
diverse kinderverhalen, Rikkert bundelde oneliners en diergedichten.
Ook is er het boek ‘Vrije Vogels’ verschenen over het leven en werk
van deze liedjesmakers en –zangers.
Elly en Rikkert spelen twee concerten: een kinderconcert vanaf 4 jaar
en een volwassenconcert vanaf 12 jaar. Vaste begeleiders daarbij zijn
de muzikale duizendpoten Jan Borger (keyboards en accordeon) en
Dick Le Mair (percussie-instrumenten). Hun ongedwongen manier van
communiceren met het publiek maakt een voorstelling tot een
bijzondere belevenis. Uitgebreide informatie over hun geschiedenis,
een compleet overzicht van de cd’s en de concertagenda, is te
vinden op www.ellyenrikkert.nl
Floriade Poster Project
Het Floriade Poster Project (FPP) is een samenwerkingsproject met basisschool De Omnibus, Letterland en 20
Flevolandse beeldend kunstenaars. Kunstenaar Hein Walter schreef 10 poëzieopdrachten die allemaal op de
een of andere manier te maken hadden met ‘Stad en Natuur’. Hij gaf lessen aan de bovenbouw groepen van
de beide basisscholen. Ludieke, rare en soms raadselachtige, maar vaak ook fijnzinnige en sprookjesachtige
poëzie werd er geschreven. Kunstenaars maakten uit de geschreven gedichten een keuze en lieten zich
erdoor inspireren. De posters kondigen de Floriade in 2022 aan.
Een tentoonstelling van de posters kunt u t/m 29 augustus bekijken in de gang van Gezondheidscentrum De
Archipel, Poëziestraat 360.
Kort
Informatie-ochtend op dinsdag 2 september van 9:00 tot 10.30 uur
---------------------------------------
nieuwsbrief oecumenische basisschool voor daltononderwijs de Omnibus
4