Huisvesting gemeentelijke organisatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
&
RAADSINFORMATIEBRIEF
Van:
M. Fransen
Tel.nr.:
8833
Datum:
6 mei 2014
Team:
Vastgoed
Tekenstukken:
Ja
Persoverleg:
Nee
Nummer: 14A.00353
Bijlagen:
2
Afschrift aan:
N.a.v. (evt. briefnrs.):
Onderwerp: Huisvesting gemeentelijke organisatie
Advies: Naar aanleiding van de collegebehandeling van 23 april 2014 bijgaande raadsinformatiebrief ‘Huisvesting
gemeentelijke organisatie’ te versturen naar de Raad.
Kennis nemen van mede naar aanleiding van de genoemde bijeenkomst aangepaste rapport. Dit rapport zal
tevens als bijlage worden verzonden met de RIB.
Paraaf teammanager:
Begrotingsconsequenties
Nee
B . e n W. d . d . :
G e we n s t e d a t u m b e h a n d e l i n g i n d e r a a d ( d a t u m : z i e v e r g a d e r s c h e m a ) :
Ja 28 april 2014
F a ta l e d a t u m b e s l u i t v a n d e r a a d :
Nee
Portefeuillehouder:
wethouder Schreurs
E xt r a o v e rw eg in g en / k an t t e ke n in g en v o o r Co ll eg e
Nvt
E xt r a o v e rw eg in g en / a lt e rn at iev en / a rg u men t en
N vt
Kan t t e k en i n g en : Sta n dp u n t co n su le n t e n
Nvt
S am en h an g m et e e rd er e b es lu i t v o r min g
Laatste besluitvorming in de raad van 30 januari 2014
Bij l ag en
RIB ‘Huisvesting gemeentelijke organisatie’ (14R.00160)
Rapport ‘Huisvesting gemeente Woerden, Variantenstudie’. (14.007323)
RAADSINFORMATIEBRIEF
14R.00160
Van
:
college van burgemeester en wethouders
Datum
:
6 mei 2014
Portefeuillehouder(s) :
Portefeuille(s)
wethouder Schreurs
: vastgoed
Contactpersoon
: M. Fransen
Tel.nr.
: 8833
E-mailadres
: [email protected]
Onderwerp:
Huisvesting gemeentelijke organisatie
Kennisnemen van:
Het proces rond de huisvesting van de gemeente tot en met de raadsopdracht van januari 2014 en de
stand van zaken van de uitvoering van die opdracht. Het rapport is bijgevoegd. Tevens wil het college u op
de hoogte brengen van de (vervolg) opdracht om tot concrete besluitvorming te komen.
Inleiding:
In 2011 en 2012 is de raad middels enkele informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de noodzakelijke
investeringen in de huidige huisvesting en de mogelijke scenario’s voor de huisvesting van de organisatie.
Vervolgens heeft op 12 april 2013 een excursie plaatsgevonden. De reden was om u als raad meer gevoel
te geven over het proces en mogelijke richtingen en scenario’s. De conclusie naar aanleiding van de
excursie was om zaken ‘af te pellen’ en zo te komen tot gefaseerde besluitvorming.
Begeleid door een raadsinformatiebrief en een oplegnotitie van de griffie heeft u een visiedocument
gekregen met de vraag ‘Wat moet een gemeentehuis betekenen voor de Woerdense samenleving’.
Richtinggevende uitspraken van uw raad vormden vervolgens een basis om verdere stappen te zetten. In
uw Raadsvergadering van 26 september 2013 heeft uw raad het college de volgende richting meegegeven:
• De overgrote meerderheid van uw raad sprak zich uit voor de zakelijke variant: efficiënt,
multifunctioneel, flexibel, doelmatig, sober en duurzaam:
• Geen prestigieus gebouw
• Aanjagersrol niet sec qua nieuwbouw maar mogelijk wel in combinatie met revitalisering
• Scheiding front- en backoffice dient als optie meegenomen te worden
• Zoek eventueel samenwerking met maatschappelijke partners
• Uitgangspunt is een verantwoorde financiering, waarbij in de exploitatie kostenneutraliteit wordt
nagestreefd.
Dit heeft geresulteerd in een raadsvoorstel behandeld in de raad van januari 2014. De raad heeft besloten
om conform voorstel een tweetal varianten (in de vorm van een business case) verder uit te werken, te
weten:
1. Renovatie van het huidige gebouw
2. Splitsen van de front- en backoffice. Hierbij is nadrukkelijk aangegeven ook leegstaande kantoren als
optie mee te nemen.
In de bijlage van deze RIB staat een belangrijke passage uit het genoemde raadsvoorstel die gaat over het
besluit van de Raad dat de te kiezen variant niet meer mag kosten dan de “bestaande situatie” van € 1,34
miljoen. Dit bedrag is een kostprijsdekkende huur, zijnde een gemiddelde van de looptijd van de
huisvesting. Concreet betekent dit (hetgeen in het genoemde raadsvoorstel is aangegeven) dat de lasten in
de eerste jaren hoger zijn.
Als we kijken naar de voorlopige financiële resultaten in de business case trekt het college de conclusie dat
geen van de uitgewerkte varianten voldoet aan deze randvoorwaarde van de raad: de kostprijsdekkende
huur van alle varianten komt vooralsnog hoger uit dan de genoemde € 1.3 miljoen.
De kostprijsdekkende huur varieert, afhankelijk van de variant, tussen de € 1,5 miljoen en de ruim
€ 2 miljoen.
Kernboodschap:
Conform de afspraak met uw raad zijn de twee varianten nader onderzocht. In het raadsvoorstel staat
aangegeven dat een van de stappen is het inbrengen van de resultaten in de formatiebesprekingen. Nu
geen van de uitgewerkte varianten, op basis van de voorlopige uitkomsten, lijkt te passen in de
randvoorwaarden van de raad, kiest het college er voor om eerste een vervolgopdracht te laten uitvoeren.
Deze opdracht is er op gericht of verdere optimalisering van de varianten mogelijk is dan wel op andere
wijze in de buurt van de (financiële) kaders van uw Raad gekomen kan worden. Hieronder wordt deze
opdracht concreter weergegeven.
Vervolg:
Het college heeft kennis genomen van voorlopige resultaten van de business case en met name ook de
financiële berekeningen. De vervolgopdracht is om meer in de buurt van de (financiële) kaders van uw raad
uit te komen en daarvoor het volgende te onderzoeken:
• Aan welke knoppen kunnen we nog draaien om de reeds onderzochte varianten in de buurt te brengen
van de door u aangegeven kaders.
• Welke andere variant is mogelijk.
Voorts is voor het vervolgonderzoek het volgende meegegeven:
• Maak duidelijk wat de kosten zijn (investering en exploitatie) van keuzes die in elke variant worden
gemaakt.
• Benoem hierbij per optie de mogelijke (extra) kosten en opbrengsten.
• Betrek hier nadrukkelijk ook de maatschappelijke effecten. Ook daar waar deze niet direct uit te drukken
zijn in geld wil het college deze toch benoemd zien.
Bijlagen:
Het rapport ‘Huisvesting gemeente Woerden, variantenstudie’ (14.007323)
De secretaris
De burgemeester
dr. G.W. Goedmakers CMC
V.J.H. Molkenboer
Huisvesting gemeente Woerden
Variantenstudie; eind rapportage
Projectnummer
Datum
Rapportnummer
Versie
Status
Tekstgedeelte
Aantal bijlagen
Bestandsnaam
7777
1 mei 2014
002
Opgesteld door
mevrouw ing. M.B. Huitema MSc RE
003
de heer ir. R.S. Oosterink
definitief
E-mail
[email protected] / [email protected]
40 pagina’s
Doorkiesnummer
088 - 226 74 50 / 088 – 226 74 13
6
Internet
www.bbn.nl
02.04 Concept Rapportage Variantenonderzoek Huisvesting gemeente Woerden.docx
Inhoud
1.
Inleiding
4
2.
Achtergrond
6
3.
Gewenst kwaliteitsniveau en uitstraling
7
4.
4.1.
4.2.
4.3.
Gebouwconcepten
Gebouwconcept A
Gebouwconcept B
Gebouwconcept C
9
9
10
11
5.
Ruimtelijke eisen
12
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
Functionele eisen
Functionele eisen en relaties op hoofdlijnen
Frontoffice: Klantcontact
Backoffice: Bestuurs- en vergadercentrum
Backoffice: Kantooromgeving
Facilitaire functies
Backoffice: Gemeente archief
Backoffice: Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
Werk- en ontmoetingscentrum
Parkeren en fietsenstalling
13
13
13
15
15
16
17
17
18
20
7.
Locatie eisen
21
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
Referentiepanden
Het huidige gemeentehuis
De Bleek
Pompmolenlaan
Westdam
Defensie Eiland
Huur van een nog te ontwikkelen nieuw gebouw
22
22
23
24
25
26
27
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
Varianten
Gebouwconcept A
Gebouwconcept B
Gebouwconcept C
Optimalisatie mogelijkheden
28
28
29
32
35
10.
10.1.
10.2.
10.3.
Financiële beoordeling varianten
Referentiekader
Uitgangspunten
Resultaten financiële beoordeling
36
36
36
37
11.
11.1.
11.2.
Conclusie en aanbevelingen
Conclusie
Aanbevelingen
39
39
39
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 2 van 40
bbn adviseurs
Bijlage 1 Ambitieniveau
Bijlage 2 Ruimtestaten gebouwconcept A, B en C
Bijlage 3 Demarcatielijst
Bijlage 4 Vlekkenplannen gebouwconcept A
Bijlage 5 Vlekkenplannen gebouwconcept B
Bijlage 6 Vlekkenplannen gebouwconcept C
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 3 van 40
bbn adviseurs
1.
Inleiding
In opdracht van de gemeente Woerden voert bbn adviseurs een onderzoek uit naar verschillende
toekomstige huisvestingsvarianten voor de gemeentelijke organisatie. Hierbij denkt de gemeente aan
onder andere renovatie van het huidige gemeentehuis, huur van een bestaand of nieuw gebouw en een al
dan niet gesplitste frontoffice en backoffice.
Doel van het onderzoek is het uitvoeren van een nadere analyse tussen de genoemde huisvestingsvarianten. Dit naar aanleiding van de opdracht die de gemeenteraad op 30 januari 2014 heeft gegeven (zie
hoofdstuk 2). Om een beter inzicht te verkrijgen zijn daarom de eisen, wensen en doelstellingen voor de
toekomstige huisvesting geïnventariseerd. Hierbij is in samenwerking met de gemeente op hoofdlijnen het
toekomstige kwaliteitsniveau bepaald, zijn ruimtelijke en functionele eisen en wensen opgesteld, is een
ruimtestaat opgesteld en zijn een aantal gebouwconcepten ontwikkeld. Op basis van deze gegevens heeft
een inventarisatie plaatsgevonden van mogelijke huisvestingslocaties; te weten renovatie van het huidige
gemeentehuis en een aantal huurlocaties. Vervolgens zijn een aantal huurpanden geselecteerd die, naast
de renovatie van het huidige gemeentehuis en de huur van een nieuw gebouw, dienen als referentie voor
het uit te voeren onderzoek. De betreffende referentiepanden, waaronder het huidige gemeentehuis, zijn
op hoofdlijnen technisch beoordeeld om inzicht te krijgen in de geschiktheid voor gemeentelijke
huisvesting en om te bepalen welke aanvullende ingrepen noodzakelijk zijn om een dergelijk
referentiepand geschikt te maken voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie.
De geschiktheid en de vereiste ingrepen zijn bepaald op basis van een globale ruimtelijke inpassingstudie
voor 14 varianten; uitgaande van 3 verschillende gebouwconcepten en 6 gebouwen, waarvan een huur van
een nieuw te ontwikkelen gebouw. Op basis van inpassing studie en de technische beoordeling is een
financiële analyse uitgevoerd, waarmee inzicht is verkregen in de met dergelijke referentiepanden
gemoeide investeringskosten en exploitatiekosten.
Alle analyses zijn op zodanige wijze uitgevoerd dat alle 14 varianten (waar mogelijk) kwalitatief op gelijk
niveau zijn gebracht en redelijkerwijs vergelijkbaar zijn. Hiermee bieden wij het College en de
gemeenteraad de mogelijkheid om een keuze te maken uit de 14 varianten. Om een keuze te kunnen
maken uit de varianten is het van belang om naast de financiële afwegingen ook andere
beoordelingsaspecten te betrekken. Een aantal van deze aspecten zijn in overleg met de gemeente
benoemd. Ter ondersteuning van de keuze, kan desgewenst een nadere uitwerking van deze aspecten
plaatsvinden en een ‘beslissingsboom’ worden opgesteld.
Volledigheidshalve merken wij op dat het uitgevoerde onderzoek primair tot doel heeft om een beter
inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en consequenties van diverse huisvestingsvarianten. Met nadruk
wijzen wij erop dat de in deze rapportage beschreven huurpanden dienen als referentiepanden voor het
onderzoek om zodoende een reële vergelijking te kunnen maken. Het is geenszins de intentie om een
keuze te maken voor een of meerdere concrete huurlocaties! Ook ten aanzien van de uitgevoerde
financiële analyses merken wij op dat de uitgevoerde ramingen dienen om varianten vergelijkbaar te
maken en dat hierbij een aantal (reële) aannames zijn gedaan. De geraamde bedragen zijn daarom niet te
beschouwen als definitieve budget voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting. Na keuze voor een van
de varianten kan een definitieve budgetbepaling plaatsvinden op basis een concrete situatie.
In het onderzoek is uitgegaan van extra werkplekken voor ambtenaren uit Oudewater. De
huisvestingssituatie in Oudewater is buiten beschouwing gelaten.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 4 van 40
bbn adviseurs
De rapportage is opgedeeld in de volgende hoofdstukken:
 Hoofdstuk 2 – Achtergrond
 Hoofdstuk 3 – Gewenste kwaliteitsniveau en uitstraling
 Hoofdstuk 4 – Gebouwconcepten
 Hoofdstuk 5 – Ruimtelijke eisen
 Hoofdstuk 6 – Functionele eisen
 Hoofdstuk 7 – Locatie eisen
 Hoofdstuk 8 – Referentiepanden
 Hoofdstuk 9 – Varianten
 Hoofdstuk 10 – Kosten
 Hoofdstuk 11 – Beoordeling Varianten
 Hoofdstuk 12 – Conclusie
Deze rapportage is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Woerden; Voor de
inventarisatie van de wensen, eisen en ambities is op 13 februari 2014 een bijeenkomst gehouden met het
gemeentelijk adviesteam. Op 27 februari 2014 zijn individuele gesprekken met de leden van het
adviesteam gevoerd om de ruimtelijke eisen en voorzieningen op hoofdlijnen te bespreken en te
inventariseren. Tevens heeft in een aantal overleggen nadere afstemming met de gemeentelijke
projectleiding en de Stuurgroep plaatsgevonden.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 5 van 40
bbn adviseurs
2.
Achtergrond
De gemeente Woerden is gehuisvest in een verouderd gebouw aan de Blekerijlaan te Woerden. Een
situatie die, gezien de staat van het gebouw, niet veel langer houdbaar is. Mede om deze reden is de
gemeente een traject gestart om de visie op de toekomstige gemeente en de daarvoor vereiste huisvesting
te ontwikkelen. In 2011 en 2012 hebben hiervoor enkele informatiebijeenkomsten en in 2013 een excursie
plaatsgevonden.
Naar aanleiding hiervan is een visiedocument, begeleid door een raadsinformatiebrief en een oplegnotitie,
vanuit de griffie aan de gemeenteraad voorgelegd met de vraag ‘Wat moet een gemeentehuis betekenen
voor de Woerdense samenleving?’
Tijdens de raadsvergadering van 26 september 2013 heeft de raad het college van B&W opdracht gegeven
om nader onderzoek te doen naar de toekomstige huisvesting. Uit dit onderzoek zijn een aantal varianten
naar voren gekomen. Tijdens de raadsbijeenkomst op 17 december 2013 heeft de gemeenteraad zich
uitgesproken voor het splitsen van de frontoffice (FO) en de backoffice (BO), bij voorkeur in de huurvariant
of nieuwbouw op een gemeentelijke kavel. Daarbij wordt de FO in de binnenstad van Woerden (goede
zichtbaarheid en bereikbaarheid) en de BO op een bedrijventerrein (mogelijkheden om maatschappelijke
voorzieningen samen te delen) gehuisvest. Daarnaast is ook renovatie van het gebouw op de huidige
locatie een mogelijkheid en dient een gezamenlijke huisvesting van de Backoffice en Frontoffice te worden
onderzocht.
Uitgangspunten hierbij zijn onder andere:
 Flexibiliteit en, mede in verband hiermee, splitsen frontoffice en backoffice en huurvarianten;
 Uitdiepen van het splitsen van frontoffice en backoffice;
 Zakelijke, efficiënte en sobere huisvestingsoplossing;
 Samenwerking met organisaties c.q. samenleving. Frontoffice op Defensie Eiland geeft bijvoorbeeld
impuls aan gebiedsontwikkeling;
 Eigendom is geen voorwaarde;
 Omarming van Het Nieuwe Werken en daling van het aantal benodigde werkplekken;
 Huisvesting elders kan voor de huidige locatie mogelijk een bijdrage leveren aan revitalisering (sloop
van het huidige gebouw biedt een goede kans voor herstructurering van het bedrijventerrein);
 De huidige huisvestingslasten verhoogd met een noodzakelijke investering zijn kaderstellend voor de
nieuwe huisvesting.
Naar aanleiding van het raadsbesluit voert bbn adviseurs in opdracht en in samenwerking met de
gemeente Woerden een onderzoek uit naar een aantal mogelijke varianten.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 6 van 40
bbn adviseurs
3.
Gewenst kwaliteitsniveau en uitstraling
In dit hoofdstuk worden de wensen en eisen ten aanzien van het kwaliteitsniveau en de uitstraling van de
huisvesting beschreven. Het gewenste ambitieniveau (uitgangspunt voor de kwaliteit) van de nieuwe
gemeentelijke huisvesting ten aanzien van ruwbouw, afbouw, installaties e.d. is geïnventariseerd en
afgestemd met het gemeentelijk adviesteam en de Stuurgroep. Het gewenste ambitieniveau is globaal
weergegeven in Bijlage 1. Het uitgangspunt van het ambitieniveau is ‘gemiddeld’, hetgeen globaal
overeenkomt met een rijksoverheidskantoor. Een voorbeeld van het kwaliteitsniveau is weergegeven in
Figuur 1.
Figuur 1: voorbeeld kwaliteitsniveau
Kwaliteitsniveau
Aandachtspunten voor het kwaliteitsniveau voor de nieuwe gemeentelijke huisvesting:
 Onderscheid in afwerking tussen representatieve functies (zoals frontoffice, Raadscentrum en bestuuren vergadercentrum) en de backoffice.
 Het kwaliteitsniveau van de afwerking en inrichting van de representatieve functies is hoog en is
vergelijkbaar met het afwerkingsniveau van de huidige bestuursvleugel.
 Het kwaliteitsniveau van de afwerking en inrichting van de backoffice is gemiddeld tot hoog. Dit komt
tot uitdrukking in een inspirerende werkomgeving volgens Het Nieuwe Werken waarbij bijvoorbeeld
maatwerk meubilair wordt gerealiseerd en elektrisch verstelbare bureaus worden toegepast.
 Ten aanzien van thermisch comfort betekent een gemiddelde kwaliteit dat er wel koeling is, maar het
mag in de zomer wel warmer dan 25 graden worden (binnen grenzen), zie Bijlage 1.
Duurzaamheid
 Op basis van de criteria voor Duurzaam Inkopen (oktober 2011) zou een te huren gebouw minimaal
moeten voldoen aan Energielabel C. De gemeente heeft duurzaamheid echter hoog in het vaandel
staan en legt de lat dan ook hoger. Om deze reden wordt (mede in verband met de vergelijkbaarheid
tussen varianten) voor het huisvestingsonderzoek voor zowel de renovatie als de huurvarianten
aangehouden dat deze minimaal moeten voldoen aan Energielabel A. Tevens worden conform de
genoemde criteria een flexibel inbouwpakket gerealiseerd, energiezuinige verlichting en
verlichtingsregelingen toegepast.
 Na keuze voor een variant zal de duurzaamheidsambitie nader worden bepaald en waar mogelijk
verder verhoogd. Hierbij komen bijvoorbeeld ook mogelijke aanvullende investeringen in
duurzaamheid aan de orde die zich binnen de exploitatieperiode kunnen terug verdienen. Hiervoor
kunnen in overleg kaders worden vastgesteld.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 7 van 40
bbn adviseurs

Bij beoordeling en keuze tussen de varianten kunnen de mogelijkheden voor verregaande
verduurzaming worden meegewogen. Zo biedt een te huren nieuw te ontwikkelen gebouw of een nog
volledig te renoveren gebouw wellicht meer mogelijkheden voor verregaande verduurzaming dan een
direct te betrekken huurpand.
Uitstraling ex- en interieur
Aandachtspunten voor het exterieur van het nieuwe gemeentehuis:
 Een fris en licht gebouw.
 De entree van de frontoffice en de publiekshal dienen herkenbaar te zijn als ‘Gemeentehuis’.
 Het is niet vereist dat de backoffice herkenbaar is als ‘Gemeentehuis’; er worden geen speciale eisen
gesteld aan de uitstraling van de backoffice van het gemeentehuis.
 In het gemeentehuis dient een duidelijk en herkenbaar ‘hart’ te worden gerealiseerd waar de
gemeentelijke (interne) evenementen kunnen plaatsvinden. Denk hierbij aan uitreikingen en dergelijke.
De plek hoeft niet zichtbaar te zijn van buiten.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 8 van 40
bbn adviseurs
4.
Gebouwconcepten
De gemeente werkt aan een flexibele organisatie die zich meer richt op de kerntaken en de overige taken
regisseert, faciliteert of inhuurt. Het huisvestingsconcept moet ondersteunend zijn aan deze
organisatiedoelstellingen en aan de betekenis die de gemeenteraad geeft aan het gemeentehuis in de
Woerdense samenleving.
In een gemeentehuis onderscheiden we doorgaans de hoofdfuncties frontoffice, bestuurs- en
vergadercentrum, raadscentrum en backoffice. In Figuur 2 is een traditioneel concept weergegeven.
BACKOFFICE
BESTUUR &
DIRECTIE
RAADS- EN
VERGADERCENTRUM
FRONTOFFICE
Figuur 2: traditioneel concept
De gemeente streeft nadrukkelijk naar een efficiënte huisvesting uitgaande van multifunctionaliteit en
synergie tussen ruimtefuncties. Hierdoor ontstaat meerwaarde in gebruik en kunnen tevens ruimtelijke
besparingen worden bereikt. In dit hoofdstuk worden een drietal gebouwconcepten op hoofdlijnen
beschreven, uitgaande van de te onderzoeken varianten met al dan niet gesplitste frontoffice en backoffice.
Voordelen gesplitste front- en backoffice
 De frontoffice kan eenvoudiger in het centrum worden gesitueerd.
 Door situering in het centrum is de frontoffice meer zichtbaar voor de burger.
Nadelen gesplitste front- en backoffice
 Er is minder synergie voordeel te behalen en er zijn dubbele facilitaire ruimten en ontvangstmogelijkheden vereist.
 Door situering van de frontoffice in het centrum is parkeren lastiger bij de frontoffice.
Opmerking: de samenwerking tussen front- en backoffice kan als lastiger worden ervaren doordat er geen
ruimtelijke verbinding is. Echter als regiegemeente moet en wil de gemeente werken met partners op
afstand. Scheiding van front- en backoffice vanuit dat perspectief is mogelijk.
4.1. Gebouwconcept A
Tijdens de bijeenkomst met het gemeentelijk adviesteam is gesproken over een gebouwconcept met een
werk- en ontmoetingscentrum. Hierbij worden de functies die met ontmoeting te maken hebben bij elkaar
gesitueerd zodat er een centraal werk- en ontmoetingscentrum ontstaat. Dit centrale werk- en
ontmoetingscentrum vormt het hart van de organisatie. Functies die hiervoor geschikt zijn, zijn onder
andere de publiekshal, foyer bij de raadzaal, bedrijfsrestaurant en keuken, raadszaal, vergaderruimten en
de spreekkamers. In dit centrum kunnen bijvoorbeeld de zitplekken in het restaurant ook gebruikt worden
als aanlandplekken of informele overlegplekken. Aan de rand van het werk- en ontmoetingscentrum
kunnen de vergaderruimten en de spreekkamers worden gesitueerd, die daarmee zowel voor intern als
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 9 van 40
bbn adviseurs
extern gebruik beschikbaar zijn. Ook het bestuur, de directie en raadsleden kunnen gebruik maken van de
faciliteiten van de centrale werk- en ontmoetingsruimte. In Figuur 3 is de relatie tussen de verschillende
hoofdfuncties weergegeven.
BACKOFFICE
BESTUUR,
DIRECTIE,
GRIFFIE
WERK- EN
ONTMOETINGSCENTRUM
FRONTOFFICE
Figuur 3: gebouwconcept A
4.2. Gebouwconcept B
Indien de frontoffice en backoffice worden gesplitst en het raadscentrum bij de backoffice wordt gevoegd,
kunnen wellicht het bedrijfsrestaurant en keuken en de foyer van de raadzaal worden gecombineerd tot
een werk- en ontmoetingscentrum. In dit centrum kunnen bijvoorbeeld de zitplekken in het restaurant ook
gebruikt worden als aanlandplekken of informele overlegplekken. Aan de rand van het werk- en
ontmoetingscentrum kunnen de vergaderruimten worden gesitueerd, die daarmee zowel voor intern als
extern gebruik beschikbaar zijn. Door situering van het raadscentrum bij de backoffice, behoeven geen
aparte fractiekamers te worden gerealiseerd, hetgeen een aanzienlijke ruimtelijke besparing oplevert. Ook
het bestuur, de directie en raadsleden kunnen gebruik maken van de faciliteiten in het centrale werk- en
ontmoetingscentrum. Zie Figuur 4.
BACKOFFICE
BESTUUR,
DIRECTIE en
GRIFFIE
WERK- EN
ONTMOETINGSCENTRUM
incl. raadzaal
FRONTOFFICE
Figuur 4: gebouwconcept B
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 10 van 40
bbn adviseurs
4.3. Gebouwconcept C
Indien de frontoffice en de backoffice worden gesplitst en het raadscentrum bij de frontoffice wordt
gevoegd, kunnen wellicht publiekshal en de foyer van de raadzaal worden gecombineerd tot een
ontmoetingscentrum. In tegenstelling tot gebouwconcept B kunnen de vergaderruimten (BO) niet met de
fractieruimten (FO) worden gecombineerd. Zie Figuur 5.
BACKOFFICE
BESTUUR,
DIRECTIE en
GRIFFIE
WERK- EN
ONTMOETINGSCENTRUM
incl. raadzaal
FRONTOFFICE
Figuur 5: gebouwconcept C
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 11 van 40
bbn adviseurs
5.
Ruimtelijke eisen
Voor de gebouwconcepten, die in hoofdstuk 4 zijn benoemd, zijn in samenspraak met de gemeentelijke
projectleider en het gemeentelijk adviesteam ruimtestaten opgesteld. De ruimtestaten zijn toegevoegd in
Bijlage 2. In Tabel 1 is een samenvatting van het benodigd aantal m2 opgenomen. Het benodigd aantal m2
is weergegeven in functioneel nuttig oppervlak (fno), (indicatief) in verhuurbaar vloer oppervlak (vvo) en
(indicatief) in bruto vloer oppervlak (bvo). Onder fno vallen alle ruimten die benodigd zijn voor het
uitoefenen van de gewenste functie, de supplementaire ruimte (repro, pantry enz.), sanitaire ruimten en
bergruimten. Het vvo omvat het fno aangevuld met indelingsverliezen, horizontale verkeersruimten en
separatiewanden. Vervolgens omvat het bvo het vvo aangevuld met installatieruimten, verticale
verkeersruimten en constructie.
Het aantal m2 fno moet minimaal goed in het gebouw gepast kunnen worden. Dit zijn namelijk de ruimten
die nodig zijn om de gewenste functies uit te kunnen oefenen. Het vvo wordt gebruikt voor het zoeken naar
huurlocaties; vastgoedeigenaren verhuren gebouwen op basis van het vvo. Dit is dus het fno aangevuld
met ruimten die direct gerelateerd zijn aan het gebruik van het fno.
Gebouwconcept A (incl. RHC*)
6.399
n.v.t.
2
8.046
n.v.t.
RHC* extern
2
Backoffice
2
m vvo m vvo m vvo
Frontoffice
RHC * extern
2
m fno
Backoffice
2
m fno
BVO
Frontoffice
2
m fno
VVO
RHC * extern
Backoffice
Frontoffice
FNO
2
2
2
m bvo m bvo m bvo
9.834
n.v.t.
Gebouwconcept B (incl. RHC*)
641
5.913
n.v.t.
806
7.434
n.v.t.
985
9.087
n.v.t.
Gebouwconcept B (excl. RHC*)
641
4.852
1.061
806
6.100
1.334
985
7.457
1.631
Gebouwconcept C (incl. RHC*)
1.356
5.497
n.v.t.
1.705
6.911
n.v.t.
2.084
8.448
n.v.t.
Gebouwconcept C (excl. RHC*)
1.356
4.436 1.061
1.705 5.577 1.334
2
Tabel 1: samenvatting m
*RHC = Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (voormalig streekarchief)
2.084
6.817
1.631
Kenmerkende eisen en wensen
 Het benodigde aantal m2 bvo voor de verschillende functies moet realiseerbaar zijn in het gebouw.
Aandachtspunten in relatie tot de gebouwconcepten
 Uit Tabel 1 is af te leiden dat het door het splitsen van de front- en backoffice in twee gebouwen, het
totaal aantal m2 fno / vvo / bvo dat gerealiseerd dient te worden groter is. Dit komt doordat bepaalde
ruimten in beide gebouwen nodig zijn, en dus ‘dubbel’ worden gerealiseerd. Dit betreffen onder
andere facilitaire ruimten voor de frontoffice, een balie in de backoffice en fractieruimten.
 Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) is vrij omvangrijk en vraagt om
specifieke eisen en voorzieningen zoals specifieke klimaateisen, brandveiligheidseisen en constructieve
eisen. Naar verwachting zal een eventuele huurlocatie niet voorzien in een dergelijk archief. Het
verbouwen van de desbetreffende locatie om het geschikt te maken voor deze archieffunctie is
kostbaar en exploitatie technisch onvoordelig, omdat gemeente flexibel wil zijn in de looptijd van het
huurcontract. Het RHC zal dan waarschijnlijk elders moeten worden gehuisvest. Bij gebouwconcept B
en C is de omvang van het RHC daarom ook separaat weergegeven in de tabel. Bij gebouwconcept A is
het RHC opgenomen in de backoffice.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 12 van 40
bbn adviseurs
6.
Functionele eisen
6.1. Functionele eisen en relaties op hoofdlijnen
In hoofdstuk 4 zijn er 3 gebouwconcepten beschreven. De gebouwconcepten zijn opgebouwd uit
verschillende hoofdfuncties. In Tabel 2 is de indeling op hoofdfuncties weergegeven voor de verschillende
gebouwconcepten. De verdeling komt overeen met de indeling van de bijbehorende ruimtestaat die voor
de gebouwconcepten zijn opgesteld.
Gebouwconcept A
Locatie 1
Locatie 2
Gebouwconcept B
Gebouwconcept C

FO: Klantcontact

FO: Klantcontact

FO: Facilitaire functies

FO: Facilitaire functies

Werk- en ontmoetingscentrum

FO: Klantcontact

BO: Bestuurscentrum

BO: Bestuurscentrum

BO: Bestuurscentrum

BO: Kantooromgeving

BO: Kantooromgeving

BO: Kantooromgeving

BO: Facilitaire functies

BO: Facilitaire functies

BO: Facilitaire functies

BO: Gemeente archief

BO: Gemeente archief

BO: Gemeente archief

BO: RHC (eventueel)

BO: RHC (eventueel)

BO: RHC (eventueel)

Werk- en ontmoetingscentrum

Werk- en ontmoetingscentrum
Tabel 2: opbouw gebouwconcepten
De functionele eisen, wensen, doelstellingen en ambities worden in navolgende paragraven beschreven.
Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke verschillen voor de gebouwconcepten. Met name bij de
splitsing tussen frontoffice en backoffice. Naast specifieke kenmerken voor de gebouwconcepten worden
ook de specifieke kenmerken per functie voor het gebouw benoemd. Hiermee ontstaan de verschillende
‘profielen’ voor de gebouwconcepten. Deze verschillende profielen vormen het kader waarmee
huurlocaties zijn gezocht en beoordeeld. Tevens worden met deze profielen de verschillende
gebouwconcepten met elkaar vergeleken en vormen ze de basis voor de financiële beoordeling. Hierdoor
ontstaat een eenduidig kader en vergelijking tussen de verschillende varianten.
6.2. Frontoffice: Klantcontact
In de frontoffice is onder andere het Klant Contact Centrum (KCC) gevestigd en Woerden Wijzer. In de
frontoffice vinden de klantcontacten plaats tussen de medewerkers van de gemeente en de burgers. Deze
contacten vinden voornamelijk plaats met medewerkers van de frontoffice. Daarnaast hebben ook
medewerkers van de backoffice klantcontacten. De klantcontacten zijn doorgaans op afspraak. Het eerste
contact is bij de receptiebalie in de publiekshal. Afhankelijk van de situering van de receptiebalie moet deze
geschikt zijn voor 1 of 2 medewerkers. Indien de receptiebalie afgelegen is van de andere balies, dient deze
voor twee medewerkers geschikt te zijn. Een medewerker mag namelijk niet alleen achter een balie zitten.
De werkplekken van alle medewerkers van de frontoffice zijn bij elkaar gesitueerd in de frontoffice. De
medewerkers rouleren voor baliewerkzaamheden en overige werkzaamheden. Tevens maken ze allen
gebruik van dezelfde documenten.
De frontoffice wordt voorzien van een kluisruimte waarin de ‘RAAS’ (Reisdocumenten Aanvraag en Archief
Station) is gelegen. Beide ruimten dienen te worden beveiligd volgens de geldende normen. De
spreekkamers dienen te worden voorzien van noodknopalarmering.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 13 van 40
bbn adviseurs
Woerden Wijzer
Woerden wijzer bestaat uit een callcenter met telefonisten en ‘sociaalmakelaars’. De medewerkers hebben
klantcontacten op afspraak en er vinden bezoeken aan huis plaats. Voor de klantcontacten wordt gebruik
gemaakt van 1 à 2 spreekkamers, er wordt geen gebruik gemaakt van balies. Alle medewerkers hebben dan
ook een werkplek nodig bij de frontoffice. De werkplekken dienen op een rustige plek te zijn gesitueerd.
Tevens wordt er gebruik gemaakt van een vergaderruimte voor interne besprekingen.
Binnen de gemeente hebben de ‘sociaalmakelaars’ contact met de leerplichtambtenaren, WMO,
Schuldhulpverlening, Financiën (bij oninbare belastingen en kwijtschelding) en beleidsambtenaren.
Daarnaast zijn er contacten met welzijnsorganisaties buiten de gemeente. Het is dan ook mogelijk om
Woerden Wijzer buiten het gemeentehuis te huisvesten. De voorkeur is echter om zowel in de nabijheid
van de front- als de backoffice te zijn gehuisvest.
Ontwikkelingen
 Medewerkers van WMO en sociale zaken gaan steeds meer naar de burgers toe.
 Op dit moment wordt er een webwinkel ontwikkeld met afhaalfaciliteiten.
 Er wordt ook meer samenwerking gezocht met welzijnsorganisaties. Het is denkbaar om in het
gemeentehuis een plek in te ruimten voor welzijnsorganisatie (ketenpartners). Hier is in ruimtelijke zin
vooralsnog geen rekening mee gehouden.
 Wijkgericht werken met vooruitgeschoven posten (6 in de wijken en 3 in de kernen), waarbij
beleidsmedewerkers de burger opzoeken en gebruik maken van reeds aanwezige locaties en
voorzieningen.
 In de toekomst zal Woerden Wijzer mogelijk verzelfstandigen.
In verband met bovengenoemde ontwikkelingen is een flexibele huisvesting van de frontoffice een
belangrijk uitgangspunt.
Kenmerkende eisen en wensen
 Ruimte voor het creëren van een publiekshal met een oppervlak van ongeveer 110 m2 fno.
 Ruimte voor het creëren van een publiekshal met een extra hoog plafond i.v.m. ruimtelijkheid.
 Vrij indeelbare ruimte.
 Mogelijkheid voor een duidelijke entree met tochtportaal.
 Voldoende ruimte voor de balies en spreekkamers.
 Mogelijkheid voor minimaal de werkplekken voor de frontoffice en Woerden Wijzer bij de frontoffice
balies.
Aandachtspunten in relatie tot de gebouwconcepten
 De medewerkers rouleren voor baliewerkzaamheden en overige werkzaamheden en maken gebruik
van dezelfde documenten. Alle frontofficemedewerkers nemen deel aan hetzelfde proces dat continu
verbeterd en geoptimaliseerd wordt. Het is daarom noodzakelijk dat alle medewerkers van de
frontoffice in de frontoffice worden gehuisvest bij een splitsing tussen front- en backoffice.
 Bij een splitsing tussen de front- en backoffice zal de frontoffice zelfstandig moeten kunnen
functioneren. Hierdoor zijn er eveneens facilitaire voorzieningen nodig bij de frontoffice. Zoals een
lunchruimte die tevens als vergaderruimte gebruikt kan worden, werkkasten, opslagruimten enz.
 Bij splitsing tussen FO en BO zijn beveiliging en ICT belangrijke aandachtspunten, die kostenverhogend
zijn.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 14 van 40
bbn adviseurs
6.3. Backoffice: Bestuurs- en vergadercentrum
In het bestuurs- en vergadercentrum zijn de werkplekken gelegen van de burgemeester, wethouders,
directie, griffie en ondersteunend secretariaat. In gebouwconcept C zijn hier ook de vergaderruimten
gelegen. De vergaderruimten worden onder andere gebruikt door de medewerkers van de gemeente.
De vergaderruimten hebben een relatie met de backoffice. De vier kleine vergaderruimten kunnen door
middel van een vouwwand tot 2 grote vergaderruimten worden samengevoegd.
Kenmerkende eisen en wensen
 Het gebouw is vrij indeelbaar zodat er vergaderruimten kunnen worden gerealiseerd.
Aandachtspunten in relatie tot de gebouwconcepten
 Bij een splitsing tussen front- en backoffice zijn de werkplekken van de griffie in de backoffice gelegen
in verband met de gewenste korte lijnen met de directie.
6.4. Backoffice: Kantooromgeving
In de basis wordt voor de backoffice uitgegaan van Het Nieuwe Werken. De volgende definitie is van oud
Microsoft-medewerker en auteur van 'Aan de slag met Het Nieuwe Werken', de heer D. Bijl.
"Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor
zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door die medewerker centraal te
stellen en hem - binnen bepaalde grenzen - de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar
hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt."
Bij Het Nieuwe Werken wordt uitgegaan van activiteiten gerelateerd werken. Werkzaamheden vinden niet
standaard achter hetzelfde bureau plaats. De plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden is afhankelijk
van de activiteit die de medewerker uitvoert. Uitgangspunt is dat indien thuiswerken mogelijk is, hier door
een medewerker op wordt ingespeeld. Bij Het Nieuwe Werken kunnen minder werkplekken worden
gerealiseerd doordat de medewerkers geen eigen werkplek meer hebben maar de werkplekken worden
gedeeld. Hierdoor worden minder werkplekken gerealiseerd waardoor een ruimtebesparing wordt
gerealiseerd. De flexfactor geeft de verhouding aan tussen het aantal medewerkers en het aantal
werkplekken, het uitgangspunt voor de flexfactor is 0,7 (opgave gemeente). In het totaal aantal
medewerkers zijn ook de medewerkers van Oudewater meegenomen. Het aantal medewerkers voor de
backoffice die flexen bedraagt 342 wat resulteert in 239 werkplekken.
De gemeente Woerden heeft een pilot uitgevoerd waarbij een afdeling is ingericht conform Het Nieuwe
Werken. Hieruit is gebleken dat het concept positief scoort.
Per werkplek wordt 10 m2 fno gereserveerd. Hierin is het volgende opgenomen:
 Een werkplek (open werkplekken, 'privacy' werkplekken, teamwerkplek, verruimde werkplekken (ict,
CAD, e.d.), concentratiewerkplekken)
 Aanvullende voorzieningen zoals:
- huiskamer / loungeplek
- informele overlegruimte
- gesloten overlegruimte
- lockersruimte
- facilitycorner/pantry
- aanlandplekken
- toiletten
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 15 van 40
bbn adviseurs
- garderobe
Extra aanvullende voorzieningen nader te bepalen (bijv. belnissen, extra aanland- of overlegplekken
etc.)
Aandachtspunt:
 ICT – de werknemers zijn permanent aanwezig, daarom is het niet geschikt om te flexen. De
werkplekken voor ICT dienen groter te zijn dan de standaard werkplekken omdat ze meerdere
beeldschermen hebben. Voor deze werkplekken wordt een ruimtereservering opgenomen van 12 m2
fno. Hierin zijn de werkplek en de aanvullende voorzieningen opgenomen.
De volgende werkplekken vallen buiten de backoffice kantooromgeving en worden apart benoemd in de
ruimtestaat en vallen niet onder de eerder genoemde werkplekken in de backoffice.
 Werkplekken frontoffice – de werkplekken in de frontoffice worden apart benoemd bij de frontoffice
en hier dus niet opgenomen. De werkplekken kunnen echter wel worden ingericht conform het nieuwe
werken.
 Werkplekken bestuurs- en vergadercentrum.
 Werkplekken facilitaire functies.
 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC).
Het totaal aantal arbo-werkplekken komt hiermee op 319 werkplekken.
Kenmerkende eisen en wensen
 Vrij indeelbare kantoorvloer (geen dragende wanden).
 Bij voorkeur grote beukmaat, voorkeur 16,60 m.
Aandachtspunten in relatie tot de gebouwconcepten
 Indien de front- en backoffice worden gesplitst, is er in de backoffice een aanvullende
ontvangstmogelijkheid nodig. De klantcontacten met de medewerkers van de backoffice vinden ook
plaats in de backoffice. Om dit mogelijk te maken is er een receptiebalie een spreekkamer nodig. Voor
deze receptiebalie geldt het zelfde als in de frontoffice, namelijk dat het aantal medewerkers bij de
receptiebalie af hangt van de ligging van de receptiebalie. Indien de medewerkers alleen in de ruimte
zitten, dan dienen er twee medewerkers te zitten. Staat de receptiebalie in direct contact (ruimtelijk)
met bijvoorbeeld de backoffice dan is een baliemedewerker voldoende.
6.5. Facilitaire functies
Backoffice
Bodes
De bodekamers dienen centraal in het gebouw te worden geplaatst, dicht bij de keuken en de ingang van
het gebouw. De bode heeft tevens een portiers functie, de bodekamer is voorzien van monitoren om deze
functie uit te kunnen voeren.
Voor de bodes moet er een ruimte zijn om zich te verkleden. De ruimte kan worden gecombineerd met de
algemene doucheruimte en / of de bhv- / rust- / lactatieruimte.
ICT
Qua ICT heeft de gemeente alles in huis. De helpdesk en systeembeheer wordt ook door andere
organisaties (fermwerk, gemeente Lopik) gebruikt.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 16 van 40
bbn adviseurs
Afhankelijk van de indeling van het gebouw is er 1 MER ruimte nodig en meerdere SER ruimten. Deze
ruimten moeten aan de geldende normen voldoen en zijn voorzien van een gasblusinstallatie, separate
branddoormeldinstallatie, airco, no break en noodstroom.
Frontoffice
De frontoffice wordt voorzien van een kluisruimte waarin de raasruimte is gelegen. Beide ruimten dienen
te worden beveiligd volgens de geldende normen. De spreekkamers dienen te worden voorzien van
noodknopalarmering.
Kenmerkende eisen en wensen
 Er is een professionele keuken aanwezig of die is te realiseren.
 Er is een vrije ruimte aanwezig voor een restaurant.
Aandachtspunten in relatie tot de gebouwconcepten
 Bij splitsing van de front- en backoffice dient er in de frontoffice een werkplek voor een bode te worden
opgenomen.
 Zowel de front- en backoffice moeten aan dezelfde eisen wat betreft de beveiliging voldoen. Dit
betekent dat bij een splitsing een extra investering noodzakelijk is.
6.6. Backoffice: Gemeente archief
Het gemeente archief bestaat uit:
 Semi-statisch archief
 Werkarchief/ paternosterkast/ dynamisch archief
Het semi-statisch archief moet voldoen aan de geldende normen van de archiefwet.
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor digitale archivering. Besluitvorming tussen een fysiek en
een digitaal archief zal onder andere op basis van een kosten-baten analyse plaatsvinden. De resultaten
hiervan worden uitgewerkt na keuze van een variant. Voor het onderhavige onderzoek wordt uitgegaan
van een fysiek archief.
Kenmerkende eisen en wensen
 Er is een archiefbewaarplaats aanwezig of deze is zonder al te veel technische ingrepen te realiseren.
 De (eventueel aanwezige) archiefbewaarplaats voldoet aan de gelden normen en eisen voor een semistatisch archief
 Voor de varianten waarbij de backoffice in een huurpand wordt ondergebracht, is de kans groot dat er
geen archiefbewaarplaats aanwezig is in het pand en een aanvullende investering nodig is. Dergelijke
investeringen worden doorgaans voor 40 jaar gedaan in verband met de hoge kosten. Voor de
huurvariant lijkt deze investering optie dus minder voor de hand liggend.
Aandachtspunten in relatie tot de gebouwconcepten
Van toepassing op alle gebouwconcepten.
6.7. Backoffice: Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
Het RHC is een aparte organisatie die kan worden gehuisvest in het gemeentehuis. In het RHC worden
onder andere de statische archieven van verschillende gemeenten bewaard. In het RHC kunnen burgers
archiefstukken inzien. Er is daarom ook behoeft aan ontvangstfaciliteiten. Deze ruimten bestaan onder
ander uit een studiezaal, lunchruimte enz., zie voor een overzicht de ruimtestaat in Bijlage 2. Indien het
RHC in het gemeentehuis wordt geplaatst kunnen ruimten van de gemeente worden gebruikt waardoor er
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 17 van 40
bbn adviseurs
synergie voordeel wordt behaald. Naast ontvangstruimten is er ook ruimte nodig voor de werkplekken voor
de medewerkers van het RHC. Voor de werkplekken geldt niet het concept voor Het Nieuwe Werken.
Naar verwachting is in de nieuwe situatie de behoefte om 7 km1 archief op te slaan in een
archiefbewaarplaats. Deze archiefbewaarplaats dient dan ook te voldoen aan de geldende normen en
eisen.
Voor het RHC zijn de volgende varianten mogelijk:
 bij renovatie- en nieuwbouwvariant kan het RHC in het gemeentehuis worden gesitueerd;
 bij een huurvariant kan het RHC extern worden geplaatst (tenzij er een huurpand is met een
archiefbewaarplaats).
Kenmerkende eisen en wensen
 Er is een archiefbewaarplaats aanwezig die voldoende groot is of deze is zonder al te veel technische
ingrepen te realiseren.
 De (eventueel aanwezige) archiefbewaarplaats moet voldoen aan de gelden normen en eisen.
Aandachtspunten in relatie tot de gebouwconcepten
 Voor de varianten waarbij de backoffice in een huurpand wordt ondergebracht, is de kans groot dat er
geen archiefbewaarplaats aanwezig of mogelijk is in het pand. Voor het RHC is het mogelijk om deze
buiten de gemeentelijke huisvesting te plaatsen.
De hier genoemde plaatsing van het RHC buiten de gemeentelijke huisvesting heeft grote gevolgen voor de
exploitatiekosten, zoals boven vermeld. Bij het berekenen van de gevolgen voor de exploitatielasten gaat
het niet alleen om "de stenen" (het realiseren van de huisvesting zelf), maar ook om de extra kosten voor
facilitaire zaken en het wegvallen van de synergievoordelen. De kosten komen ten laste van het RHC, waar
de gemeente een van de grootste partners in is.
6.8. Werk- en ontmoetingscentrum
Het werk- en ontmoetingscentrum vormt het hart van de organisatie. Hierin zijn onder ander gelegen een
multifunctionele ruimte (t.b.v. raadsvergaderingen, interne vergaderingen, trouwen), een multifunctionele
ontvangstruimte (t.b.v. ontvangst publiek, aanland werkplekken en restaurant) en vergaderruimten.
In dit centrum kunnen bijvoorbeeld de zitplekken in het restaurant ook gebruikt worden als aanlandplekken
of informele overlegplekken. Aan de rand van het werk- en ontmoetingscentrum kunnen de
vergaderruimten en de spreekkamers worden gesitueerd, die daarmee zowel voor intern als extern gebruik
beschikbaar zijn. Ook het bestuur, de directie en raadsleden kunnen gebruik maken van de faciliteiten van
de centrale werk- en ontmoetingsruimte.
Voor de verschillende gebouwconcepten verschilt het werk- en ontmoetingscentrum. Dit komt doordat de
front- en backoffice bij gebouwconcept B en C zijn gesplitst. Bij een splitsing van de front- en backoffice is
het werk- en ontmoetingscentrum daar gelegen waar de raadsvergaderingen plaatsvinden. Is het
raadscentrum gelegen bij de backoffice dan kan er een werk- en ontmoetingscentrum worden gecreëerd
met onder andere de foyer, raadzaal, vergaderkamers en het restaurant. Is het raadscentrum bij de
frontoffice gelegen dan kan er een werk- en ontmoetingscentrum worden gecreëerd van onder andere de
foyer, raadzaal, publiekshal.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 18 van 40
bbn adviseurs
Restaurant
Het restaurant en de keuken worden door een externe cateraar geëxploiteerd. Voor het
variantenonderzoek wordt uitgegaan van een door de gemeente gefaciliteerde professionele keuken. Ook
volledige outsourcing van catering en voorzieningen behoort wellicht tot de mogelijkheden. Een en ander is
ter nadere uitwerking bij een vervolg.
Vergader- en fractieruimten
De vergaderruimten worden onder andere gebruikt door de medewerkers van de gemeente. De
vergaderruimten hebben een relatie met de backoffice. De vier kleine vergaderruimten kunnen door
middel van een vouwwand tot 2 grote vergaderruimten worden samengevoegd.
Multifunctionele ruimte
De raad vergadert ongeveer 5 keer per maand (inclusief commissievergaderingen). De raadsvergaderingen
vinden plaats in de avonduren. Tijdens de raadsvergaderingen maken de fracties tevens gebruik van de
fractieruimten. De fracties maken tegelijk gebruik van de fractieruimten. Dit betekent dat er minimaal
evenveel fractieruimten nodig zijn als fracties in de raad. Indien de raadzaal bij de backoffice is gelegen kan
er gebruik worden gemaakt van de aanwezige vergaderruimten.
De multifunctionele ruimte wordt tevens gebruikt voor commissievergaderingen. Voor het mogelijk maken
van multifunctioneel gebruik is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van flexibel meubilair, zodat
de indeling eenvoudig kan worden aangepast. Bij de multifunctionele ruimte is de multifunctionele
ontvangstruimte gelegen. De ruimte kan worden gebruikt worden voor uitreikingen, bijeenkomsten enz.
In de multifunctionele ruimte zijn onder andere de volgende faciliteiten nodig:
 Wifi-verbinding.
 Stream generator voor de digital verslaglegging.
 Infrarood ontvangers.
 Geluids-, video- en presentatieapparatuur.
 Lichtplan.
 Het zelfde beveiligingsniveau van de raadzaal is lager dan die van de front- en backoffice.
 Flexibel meubilair.
 Catering.
Indien wordt gekozen om de raadsvergaderingen op verschillende locatie te organiseren, moet er rekening
worden gehouden met het feit dat de faciliteiten moeten worden mee verhuisd en moeten worden op- en
afgebouwd. Hiervoor is volgens opgave van de griffie extra personele capaciteit, vervoer e.d. benodigd.
Kenmerkende eisen en wensen
 Er is voldoende ruimte om een multifunctionele ruimte en een multifunctionele ontvangstruimte te
realiseren.
 De multifunctionele ruimte t.b.v. raadsvergaderingen heeft extra hoogte.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 19 van 40
bbn adviseurs
6.9. Parkeren en fietsenstalling
Voor personeelsleden dient er minimaal een fietsenstalling te zijn van 150 m2.
Van de gemeente is de parkeernorm ontvangen. Op basis hiervan en de gegevens uit de ruimtestaten zijn
de volgende aantallen parkeerplaatsen berekend, zie Tabel 3.
Centrum
Buiten centrum
FO
FO
BO
Centrum
FO
2
m bvo
Gebouwconcept A (incl. RHC)
747
9.087
Buiten centrum
FO
BO
aantal park.pl.
2
per 100 m bvo
2,8
1,5
Centrum Buiten centrum
FO
FO
BO
aantal parkeerplaatsen
21
137
Gebouwconcept B (incl. RHC)
985
9.087
1,7
1,5
17
137
Gebouwconcept B (excl. RHC)
985
7.457
1,7
1,5
17
112
Gebouwconcept C (incl. RHC)
2.084
8.448
1,7
1,5
36
127
Gebouwconcept C (excl. RHC)
2.084
6.817
1,7
1,5
36
103
Tabel 3: parkeerplaatsen volgens de parkeernorm
Kenmerkende eisen en wensen
 Er is een ruimte aanwezig voor de fietsenstalling, of deze kan worden gerealiseerd, van voldoende
omvang.
Aandachtspunten in relatie tot de gebouwconcepten
 Bij de renovatievariant (huidige gemeentehuis) kan gebruik worden gemaakt van de huidige inpandige
fietsenstalling.
 In de huurlocaties is naar verwachting geen inpandige fietsenstalling aanwezig (n.t.b.).
 In de nieuwbouw kan wel een inpandige fietsenstalling worden gerealiseerd.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 20 van 40
bbn adviseurs
7.
Locatie eisen
De gemeente heeft als wens / eis dat de locatie(s) goed bereikbaar is / zijn met de fiets, het openbaar
vervoer en de auto. Daarnaast moeten er goede en voldoende faciliteiten zijn om te parkeren en de fiets te
stallen. Tevens dient de route naar het gemeentehuis en naar het raadscentrum veilig te zijn.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 21 van 40
bbn adviseurs
8.
Referentiepanden
Door de gemeente zijn mogelijke referentiepanden geïnventariseerd, die kunnen dienen als basis voor het
variantenonderzoek. Hierbij is gezocht naar panden uit verschillende bouwjaren en verschillende locaties.
Het betreft de volgende panden:
 Het huidige gemeentehuis Blekerijlaan 14, dateert uit begin jaren ‘80 (voor front- en backoffice).
 Kantoorgebouw De Bleek 1, voormalig Campina gebouw dateert uit begin jaren ‘80 (voor front- en
backoffice).
 Kantoorgebouw Pompmolenlaan 10, dateert uit 2005 (voor backoffice).
 Kantoorgebouw Westdam 3 (voor frontoffice).
 Voormalige wasserij Defensie Eiland, een monumentaal pand uit 1880 (voor frontoffice).
 De huur van een nog te ontwikkelen nieuw gebouw.
Door bbn adviseurs zijn de genoemde referentiepanden beoordeeld op geschiktheid voor de gewenste
functies (frontoffice, backoffice en werk- en ontmoetingscentrum). Daar waar de referentiepanden niet
geschikt zijn, is bepaald welke technische ingrepen noodzakelijk zijn om de panden wel geschikt te maken.
De in de hoofdstukken 3 tot en met 7 geformuleerde eisen, wensen en ambities zijn hierbij als uitgangspunt
gehanteerd.
De gemeentelijke medewerkers en de bouwkundig en installatietechnisch adviseurs van bbn hebben de
panden bezocht en de toegezonden technische gegevens beoordeeld. In dit hoofdstuk zijn de bevindingen
beschreven. Een uitgebreidere technische beoordeling is opgenomen in een separate notitie Globaal
technisch onderzoek gebouwen, d.d. 14 april 2014 van bbn adviseurs.
8.1. Het huidige gemeentehuis
Het bestaande gemeentehuis aan de Blekerijlaan te
Woerden is een gebouw uit de begin jaren tachtig.
Traditioneel van opzet qua structuur, gevelafwerking
en indeling. In hoofdzaak bestaat de constructie uit
betonkolommen met betonvloeren.
Op het eigen terrein zijn parkeerplaatsen aanwezig. De
ervaring is dat het aantal te beperkt is.
Vereiste technische ingrepen op hoofdlijnen
Om het gemeentehuis aan te passen aan de gestelde eisen, wensen en ambities wordt uit gegaan van de
volgende technische ingrepen (conform demarcatielijst Bijlage 3).
Bouwkundig
Het gehele gebouw wordt gestript en voorzien van nieuwe geïsoleerde gevels en ramen, dakisolatie en
dakbedekking. De binnenkant van het gebouw wordt voorzien van nieuwe binnenwanden, plafonds, vloeren wandafwerking e.d. Afhankelijk van het gebouwconcept en inpasbaarheid, worden delen van het
gebouw gesloopt. Het aanwezige asbest moet professioneel worden verwijderd en afgevoerd.
Ter plaatse van de scheiding tussen bouwdeel A en B neemt de bestaande scheurvorming steeds verder
toe. De aanleiding van de werking van de constructie is niet bekend en dient nader te worden onderzocht.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 22 van 40
bbn adviseurs
Mogelijk heeft het slopen van bouwdeel C nog invloed op de zettingen van het gehele gebouw. In de
investeringskostenraming zijn kosten voor onderzoek en herstel niet mee genomen (pm).
Installaties
Het gebouw wordt voorzien van nieuwe werktuigkundige installaties, waaronder nieuwe CV-ketels,
koelinstallatie en luchtbehandelingsinstallatie, regelbaar per ruimte/stramien. De elektrotechnische
installaties worden geheel vervangen, waaronder voedingen, verlichtingsinstallatie, communicatie-,
beveiligings- en transportinstallaties.
Inbouwpakket en vaste inrichting
Het gebouw wordt voorzien van een nieuw inbouwpakket. De vaste inrichting wordt vernieuwd zoals
balies, pantry’s en keuken.
Interieur ten behoeve van Het Nieuwe Werken
Het kantoormeubilair en maatwerkmeubilair wordt vervangen door meubilair dat aansluit bij Het Nieuwe
Werken. Dat wil zeggen verstelbare bureaus en dergelijk. Het raadsmeubilair dient eveneens flexibel te zijn,
zodat de multifunctionele zaal optimaal gebruikt kan worden.
8.2. De Bleek
Evenals het bestaande gemeentehuis is locatie De
Bleek een gebouw uit de begin jaren tachtig.
Traditioneel van opzet qua structuur en indeling. In
hoofdzaak bestaat de constructie uit betonkolommen
met betonvloeren.
Op het eigen terrein zijn 226 parkeerplaatsen
aanwezig.
Vereiste technische ingrepen op hoofdlijnen
Het is de intentie van de verhuurder om het gebouw grootschalig te renoveren en de installaties te
vervangen waardoor deze op het gewenste niveau wordt gebracht. Waarbij wordt uitgegaan van het
strippen van het gebouw tot casco om vervolgens op te bouwen. Om het gebouw aan te passen aan de
gestelde eisen, wensen en ambities wordt uit gegaan van de volgende technische ingrepen (conform
demarcatielijst Bijlage 3). De technische ingrepen ten behoeve van het casco gebouw en installatie worden
geacht te zijn opgenomen in de huurprijs.
Bouwkundig
Het gehele gebouw wordt gestript en voorzien van nieuwe geïsoleerde gevels en ramen, dakisolatie en
dakbedekking. De binnenkant van het gebouw wordt voorzien van nieuwe binnenwanden, plafonds, vloeren wandafwerking e.d.
Installaties
Het gebouw wordt voorzien van nieuwe werktuigkundige installaties, waaronder nieuwe CV-ketels,
koelinstallatie en luchtbehandelingsinstallatie, regelbaar per ruimte/stramien. De elektrotechnische
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 23 van 40
bbn adviseurs
installaties worden geheel vervangen, waaronder voedingen, verlichtingsinstallatie, communicatie-,
beveiligings- en transportinstallaties.
Inbouwpakket en vaste inrichting
Het gebouw wordt voorzien van een nieuw inbouwpakket. De vaste inrichting wordt vernieuwd zoals
balies, pantry’s en keuken.
Interieur ten behoeve van Het Nieuwe Werken
Het kantoormeubilair en maatwerkmeubilair wordt vervangen door meubilair dat aansluit bij Het Nieuwe
Werken. Dat wil zeggen verstelbare bureaus en dergelijk. Het raadsmeubilair dient eveneens flexibel te zijn,
zodat de multifunctionele zaal optimaal gebruikt kan worden.
8.3. Pompmolenlaan
Het kantoorgebouw aan de Pompmolenlaan in
Woerden is een multi-tenant kantoorgebouw uit 2005.
De draagstructuur is uitgevoerd in betonnen
kolommen en betonnen vloeren. De gevelafwerking is
traditioneel metselwerk.
Op het eigen terrein zijn 138 parkeerplaatsen
aanwezig.
Vereiste technische ingrepen op hoofdlijnen
Om het gebouw aan Pompmolenlaan aan te passen aan de huidige eisen en wensen dient de installatie te
worden geüpgraded en het inbouwpakket te worden vervangen. Om het gebouw aan te passen aan de
gestelde eisen, wensen en ambities wordt uit gegaan van de volgende technische ingrepen (conform
demarcatielijst Bijlage 3). De technische ingrepen ten behoeve van het casco gebouw en installatie zijn niet
inbegrepen in de opgegeven huurprijs. Om deze reden worden deze als aanvullende investering geraamd.
Bouwkundig
De units worden aan de binnenkant voorzien van nieuwe binnenwanden, plafonds, vloer- en
wandafwerking e.d.
Installaties
Om het gewenste binnenklimaat en een individuele regelbaarheid voor koeling en verwarming te kunnen
realiseren, dient de (ventilatie) installatie te worden uitgebreid. De huidige installatie is hier geschikt voor.
Met deze aanpassingen is het mogelijk al de noodzakelijke functie volgens Het Nieuwe Werken te
realiseren.
Daarnaast dienen de gebruikersvoorzieningen zoals data/telefonie, Wifi, beveiliging, toegangscontrole,
balievoorzieningen e.d. te worden vervangen.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 24 van 40
bbn adviseurs
Inbouwpakket en vaste inrichting
Het gebouw wordt voorzien van een nieuw inbouwpakket. De vaste inrichting wordt vernieuwd zoals
balies, pantry’s en keuken.
Interieur ten behoeve van Het Nieuwe Werken
Het kantoormeubilair en maatwerkmeubilair wordt vervangen door meubilair dat aansluit bij Het Nieuwe
Werken. Dat wil zeggen verstelbare bureaus en dergelijk. Het raadsmeubilair dient eveneens flexibel te zijn,
zodat de multifunctionele zaal optimaal gebruikt kan worden.
8.4. Westdam
In de binnenstad is een pand bezocht aan de Westdam.
Een monumentale rechtervleugel verbonden door een
recenter gebouwde laagbouw aan een eveneens
recenter gebouwde linkervleugel. Het gebouw is
traditioneel gebouwd met dragende gevels met deels
betonnen vloeren en deels houten vloeren. De
laagbouw is uitgevoerd met kolommen en een lichte
dakvloer. De gevelafwerking is traditioneel
metselwerk. De laagbouw en de linkervleugel worden
hier beschouwd, omdat deze het meest geschikt zijn
voor de inpassing van de frontoffice vanwege de vrij indeelbare ruimte.
Op het eigen terrein zijn 17 parkeerplaatsen aanwezig.
Vereiste technische ingrepen op hoofdlijnen
Om het gebouw aan de Westdam aan te passen aan de huidige eisen en wensen dient de installatie en het
inbouwpakket te worden vervangen. Om het gebouw aan te passen aan de gestelde eisen, wensen en
ambities wort uit gegaan van de volgende technische ingrepen (conform demarcatielijst Bijlage 3). De
technische ingrepen ten behoeve van het casco gebouw en installatie zijn niet inbegrepen in de opgegeven
huurprijs. Om deze reden worden deze als aanvullende investering geraamd.
Bouwkundig
Het gebouw wordt voorzien van nieuwe geïsoleerde beglazing een nieuwe duidelijk herkenbare entree. De
verdiepingen worden aan de binnenkant voorzien van nieuwe binnenwanden, plafonds, vloer- en
wandafwerking e.d.
Installaties
Om de locatie geschikt te maken wordt er vanuit gegaan dat enkel de radiatoren op de verdiepingen
inclusief leidingen gehandhaafd kunnen blijven en dat verder de installatie volledige vervangen dient te
worden. Er is dus eveneens sprake van een grootschalige renovatie. Dit geldt tevens voor de
elektrotechnische installatie.
Inbouwpakket en vaste inrichting
Het gebouw wordt voorzien van een nieuw inbouwpakket. De vaste inrichting wordt vernieuwd zoals
balies, pantry’s en keuken.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 25 van 40
bbn adviseurs
Interieur ten behoeve van Het Nieuwe Werken
Het kantoormeubilair en maatwerkmeubilair wordt vervangen door meubilair dat aansluit bij Het Nieuwe
Werken. Dat wil zeggen verstelbare bureaus en dergelijk. Het raadsmeubilair dient eveneens flexibel te zijn,
zodat de multifunctionele zaal optimaal gebruikt kan worden.
8.5. Defensie Eiland
Op het Defensie Eiland in Woerden is de oude wasserij
bezocht. Het is een monumentaal pand uit 1880 in
twee bouwlagen. Aan de voor- en achterzijde zijn
belendingen gesloopt. De draagstructuur is uitgevoerd
in betonnen kolommen en betonnen vloeren. De
gevelafwerking is traditioneel metselwerk.
Het openbaargebied en het terrein moeten nog
worden ingericht. Hierin zullen de parkeerplaatsen
moeten worden opgenomen.
Vereiste technische ingrepen op hoofdlijnen
Om het gebouw op het Defensie Eiland aan te passen aan de gestelde eisen, wensen en ambities wordt uit
gegaan van de volgende technische ingrepen (conform demarcatielijst Bijlage 3). De huurprijs is niet
bekend, hiervoor is in overleg met de gemeente een reële aanname gedaan. De technische ingrepen ten
behoeve van het casco gebouw en installatie zijn niet inbegrepen in de opgegeven huurprijs. Om deze
reden worden deze als aanvullende investering geraamd.
Bouwkundig
Het gehele gebouw dient verder te worden gestript en voorzien van nieuwe geïsoleerde gevels en ramen,
dakisolatie en dakbedekking. De binnenkant wordt voorzien nieuwe binnenwanden, plafonds, vloer- en
wandafwerking e.d.
Het aanwezige asbest moet professioneel worden verwijderd en afgevoerd.
Installaties
Het gebouw wordt voorzien van nieuwe werktuigkundige installaties, waaronder nieuwe CV-ketels,
koelinstallatie en luchtbehandelingsinstallatie, regelbaar per ruimte/stramien. Tevens wordt het gebouw
voorzien van nieuwe elektrotechnische installaties, waaronder voedingen, verlichtingsinstallatie,
brandbeveiligings- en transportinstallaties.
Inbouwpakket en vaste inrichting
Het gebouw wordt voorzien van een nieuw inbouwpakket bestaande uit o.a. nieuwe binnenwanden,
plafonds, vloer- en wandafwerking e.d. De vaste inrichting wordt vernieuwd zoals balies, pantry’s en
keuken.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 26 van 40
bbn adviseurs
Interieur ten behoeve van Het Nieuwe Werken
Het kantoormeubilair en maatwerkmeubilair wordt vervangen door meubilair dat aansluit bij Het Nieuwe
Werken. Dat wil zeggen verstelbare bureaus en dergelijk. Het raadsmeubilair dient eveneens flexibel te zijn,
zodat de multifunctionele zaal optimaal gebruikt kan worden.
8.6. Huur van een nog te ontwikkelen nieuw gebouw
De gemeente overweegt om met eventuele andere organisaties een gezamenlijke nieuwe huisvesting te
betrekken, waarbij mogelijk gebruik gemaakt kan worden van synergievoordelen door bijvoorbeeld
gezamenlijk gebruik van ruimten en gezamenlijk beheer en onderhoud. De gemeente gaat hierbij uit van de
huur van een door derden te ontwikkelen nieuw gebouw op een locatie buiten het centrum.
Om deze reden is de huur van een nieuw gebouw als referentiepand meegenomen in het
variantenonderzoek. Hierbij is ten behoeve van de vergelijking uitsluitend uitgegaan van de gemeentelijke
huisvesting en de in dit rapport beschreven eisen en wensen. De mogelijke synergievoordelen zijn niet mee
genomen.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 27 van 40
bbn adviseurs
9.
Varianten
Op basis van de uitgangspunten uit voorgaande hoofdstukken worden in dit hoofdstuk de mogelijke
varianten in kaart gebracht. De varianten worden per gebouwconcept besproken.
Door middel van globale ruimtelijke vlekkenplannen wordt het ruimtelijk programma ingepast in de
verschillende gebouwvarianten. Hierbij is rekening gehouden met de functionele en technische vereisten
voor de beschreven hoofdfuncties. Zoals gewenste extra hoogte en dergelijke. De vlekkenplannen zijn te
beschouwen als een van de mogelijke realistische indelingen. Alternatieven zijn mogelijk. De varianten zijn
vervolgens beoordeeld aan de gestelde eisen, wensen en ambities zoals beschreven in hoofdstuk 3 tot en
met 7.
Aandachtspunt:
 Het RHC; het RHC is vrij omvangrijk en vraagt om een aanzienlijke investering in verband met specifieke
eisen en voorzieningen. Naar verwachting zal een eventuele huurlocatie niet kunnen voorzien in een
dergelijk archief. Het RHC wordt meegenomen in de ruimtelijke en technische analyse van de
gebouwen. De vereiste investering om de varianten geschikt te maken voor het RHC worden buiten
beschouwing gelaten. Een mogelijke optie voor het RHC is de gemeentelijke huisvesting in Oudewater
of de Sluis. Deze optie wordt in dit onderzoek niet verder onderzocht.
 Het gemeentelijk archief; in mindere mate geldt dit ook voor het gemeentelijk archief. Er zijn specifieke
eisen en voorzieningen nodig die naar verwachting in een eventuele huurlocatie niet aanwezig zijn. De
kosten hiervoor zijn wel mee genomen in de financiële beoordeling.
9.1. Gebouwconcept A
In gebouwconcept A worden alle functies van het gemeentehuis in 1 pand
ondergebracht. Ruimtelijk past dit concept in het te renoveren
gemeentehuis en in het huurpand aan De Bleek. Alsmede in een nieuw te
ontwikkelen huurpand, deze optie valt echter buiten het kader van het
onderzoek. De overige panden vallen voor dit concept af. De concepten
die worden beschouwd zijn dan ook als volgt:
 A1 - Gerenoveerd gemeentehuis

A2 - Huur De Bleek
In beide panden is reeds een archiefruimte aanwezig. Het RHC wordt daarom in beide varianten ruimtelijk
meegenomen. Voor beide varianten is een globaal ruimtelijk vlekkenplan opgesteld op basis van de
ruimtestaat die bij dit concept hoort. De vlekkenplannen zijn opgenomen in Bijlage 4.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 28 van 40
bbn adviseurs
Ruimtelijk inpassing
 Gerenoveerd gemeentehuis
Het pand heeft meer m2 bvo dan voor het invoegen van gebouwconcept A nodig is. Voor het aantal m2
bvo dat niet benodigd is, wordt als uitgangspunt genomen dat dit wordt gesloopt. Zoals in het
vlekkenplan is te zien, kan gebouwdeel C worden af gestoten. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor
het terrein, wat als parkeerplaats kan worden ingevuld.
 Huur De Bleek
Het pand heeft iets meer m2 bvo dan voor het invoegen van gebouwconcept A nodig is. Vanwege dit
beperkte overschot, gaan wij er van uit dat het niet mogelijk is om bijvoorbeeld een (deel van)
verdieping niet te huren. Voor dit concept wordt het hele pand dan ook gehuurd.
Toetsing aan de overige eisen
 Gerenoveerd gemeentehuis
- Mogelijkheid voor een duidelijk herkenbare entree (i.v.m. zichtbaarheid gemeente).
- Er is ruimte voor het creëren van een multifunctionele hal met extra hoogte.
- De ruimten voor de front-, backoffice en het werk- en ontmoetingscentrum zijn vrij indeelbaar.
- De beukmaat is voldoende voor het concept Het Nieuwe Werken.
- Er is een archiefbewaarplaats aanwezig t.b.v. het gemeentelijk archief, hiervoor zijn aanpassingen
noodzakelijk.
- Het RHC is deels in te passen in de aanwezige archiefbewaarplaats, uitbreiding en aanpassingen zijn
noodzakelijk (financiële consequenties buiten beschouwing gelaten).
- Omdat het pand volledig wordt gerenoveerd zijn er mogelijkheden voor verregaande
verduurzaming.
- Het huidige aantal parkeerplaatsen is onvoldoende, door de sloop komt er extra ruimte voor
parkeren beschikbaar. Onderzocht moet worden of dit voldoende is.
 Huur De Bleek
- Mogelijkheid voor een duidelijk herkenbare entree (i.v.m. zichtbaarheid gemeente).
- Er is ruimte voor het creëren van een multifunctionele hal met extra hoogte.
- De ruimten voor de front-, backoffice en het werk- en ontmoetingscentrum zijn vrij indeelbaar.
- De beukmaat van 1 vleugel is voldoende voor het concept Het Nieuwe Werken, de andere vleugel
is beperkt.
- Er is een archiefbewaarplaats aanwezig t.b.v. het gemeentelijk archief, hiervoor zijn aanpassingen
noodzakelijk.
- Het RHC is in te passen in de aanwezige archiefbewaarplaats, aanpassingen zijn noodzakelijk
(financiële consequentie buiten beschouwing gelaten).
- Omdat het pand volledig wordt gerenoveerd zijn er mogelijkheden voor verregaande
verduurzaming.
- Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het terrein aanwezig.
9.2. Gebouwconcept B
Bij gebouwconcept B zijn er twee panden nodig. Een pand voor de backoffice
en het werk- en ontmoetingscentrum dat gelegen is buiten het centrum. En
een pand voor de frontoffice dat gelegen is in het centrum. Voor de
backoffice en het werk- en ontmoetingscentrum zijn het gemeentehuis en de
huurpanden, nieuwbouw, De Bleek en aan de Pompmolenlaan een optie. De
frontoffice kan worden geplaatst in het gebouw aan de Westdam of het
Defensie Eiland. Door de verschillende locatie voor de backoffice en werk- en
ontmoetingscentrum met die van het de frontoffice te combineren, ontstaan
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 29 van 40
bbn adviseurs
de volgende varianten:
 B3 - Gerenoveerd gemeentehuis en huur Westdam

B4 - Gerenoveerd gemeentehuis en huur Defensie Eiland

B5 - Huur nieuwbouw en huur Westdam

B6 - Huur nieuwbouw en huur Defensie Eiland

B7 - Huur De Bleek en huur Westdam

B8 - Huur De Bleek en huur Defensie Eiland

B9 - Huur Pompmolenlaan en huur Westdam

B10 - Huur Pompmolenlaan en huur Defensie Eiland
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 30 van 40
bbn adviseurs
Zoals bij gebouwconcept A gemeld, is in het te renoveren gemeentehuis en in De Bleek reeds een
archiefruimte aanwezig. Het RHC wordt daarom in de varianten van het gerenoveerde gemeentehuis en
het pand aan De Bleek ruimtelijk meegenomen. Voor de overige panden wordt het RHC niet meegenomen.
Voor de varianten is een globaal ruimtelijk vlekkenplan opgesteld op basis van de ruimtestaat die bij dit
concept hoort. De vlekkenplannen zijn opgenomen in Bijlage 5.
Ruimtelijk inpassing
 Gerenoveerd gemeentehuis
Het pand heeft meer m2 bvo dan voor het invoegen van gebouwconcept B (backoffice en werk- en
ontmoetingscentrum) nodig is. Voor het aantal m2 bvo dat niet benodigd is, wordt als uitgangspunt
genomen dat dit wordt gesloopt. Zoals in het vlekkenplan is te zien, kan gebouwdeel C worden af
gestoten. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor het terrein, wat als parkeerplaats kan worden
ingevuld.
 Huur De Bleek
Het pand heeft meer m2 bvo dan voor het invoegen van gebouwconcept B (backoffice en werk- en
ontmoetingscentrum) nodig is. Door dit overschot is het niet nodig om de vijfde verdieping te huren.
 Pompmolenlaan
Het pand heeft meer m2 bvo dan voor het invoegen van gebouwconcept B (backoffice en werk- en
ontmoetingscentrum) nodig is. Door dit overschot is het niet nodig om een grote unit te huren. In het
vlekkenplan is de niet te huren unit aangegeven op de tweede verdieping.
 Westdam
Het pand heeft meer m2 bvo dan voor het invoegen van gebouwconcept B (frontoffice) nodig is. Door
dit overschot is het niet nodig om de tweede verdieping en de zolder te huren. Het huren van de gehele
begane grond en de eerste verdieping is voldoende. In het vlekkenplan is de niet te huren ruimten
aangegeven.
 Defensie Eiland
Het m2 bvo sluit goed aan bij het benodigde aantal voor het invoegen van gebouwconcept B
(frontoffice) nodig is. Het hele pand wordt dan ook als te huren beschouwd.
Toetsing aan de overige eisen
 Gerenoveerd gemeentehuis
- Mogelijkheid voor een duidelijk herkenbare entree.
- Er is ruimte voor het creëren van een multifunctionele hal met extra hoogte.
- De ruimten voor de backoffice en het werk- en ontmoetingscentrum zijn vrij indeelbaar.
- De beukmaat is voldoende voor het concept Het Nieuwe Werken.
- Er is een archiefbewaarplaats aanwezig t.b.v. het gemeentelijk archief, hiervoor zijn aanpassingen
noodzakelijk.
- Het RHC is deels in te passen in de aanwezige archiefbewaarplaats, uitbreiding en aanpassingen zijn
noodzakelijk (financiële consequentie buiten beschouwing gelaten).
- Omdat het pand volledig wordt gerenoveerd zijn er mogelijkheden voor verregaande
verduurzaming.
- Het huidige aantal parkeerplaatsen is onvoldoende, door de sloop komt er extra ruimte voor
parkeren beschikbaar. Onderzocht moet worden of dit voldoende is.
 Nieuwbouw
- Voldoet aan alle eisen.
- Mogelijkheden voor verregaande verduurzaming.
 Huur De Bleek
- Mogelijkheid voor een duidelijk herkenbare entree.
- Er is ruimte voor het creëren van een multifunctionele hal met extra hoogte.
- De ruimten voor de backoffice en het werk- en ontmoetingscentrum zijn vrij indeelbaar.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 31 van 40
bbn adviseurs
-



De beukmaat van 1 vleugel is voldoende voor het concept Het Nieuwe Werken, de andere vleugel
is beperkt.
- Er is een archiefbewaarplaats aanwezig t.b.v. het gemeentelijk archief, hiervoor zijn aanpassingen
noodzakelijk.
- Het RHC is in te passen in de aanwezige archiefbewaarplaats, aanpassingen zijn noodzakelijk
(financiële consequentie buiten beschouwing gelaten).
- Omdat het pand volledig wordt gerenoveerd zijn er mogelijkheden voor verregaande
verduurzaming.
- Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het terrein aanwezig.
Pompmolenlaan
- Er is ruimte voor het creëren van een multifunctionele hal, de extra hoogte is beperkt.
- De ruimten voor de backoffice en het werk- en ontmoetingscentrum zijn vrij indeelbaar.
- De beukmaat is voldoende voor het concept Het Nieuwe Werken.
- Er is geen archiefbewaarplaats aanwezig t.b.v. het gemeentelijk archief, het gebouw moet hiervoor
worden aangepast.
- Het RHC is niet in te passen in het gebouw (hiervoor is zeer ingrijpende verbouwing noodzakelijk)
- Het huidige energielabel C wordt middels casco aanpassingen verhoogd tot energielabel A.
Mogelijkheden voor verdere verduurzaming zijn beperkter (investeringen zijn minder rendabel).
- Er zijn 112 parkeerplaatsen nodig, er zijn 119 aanwezig (o.b.v. het te huren m2).
Westdam
- Mogelijkheid voor een duidelijk herkenbare entree (i.v.m. zichtbaarheid gemeente).
- De ruimten voor de frontoffice zijn vrij indeelbaar.
- Er is beperkte hoogte t.b.v. de publiekshal.
- De beukmaat is voldoende voor het concept Het Nieuwe Werken.
- Het gebouw wordt middels casco aanpassingen verhoogd tot energielabel A. Mogelijkheden voor
verdere verduurzaming zijn beperkter (investeringen zijn minder rendabel).
- Er zijn 17 parkeerplaatsen nodig, er zijn 17 aanwezig (o.b.v. het te huren m2).
Defensie Eiland
- Mogelijkheid voor een duidelijk herkenbare entree (i.v.m. zichtbaarheid gemeente).
- Er is ruimte voor het creëren van een multifunctionele hal met extra hoogte.
- De ruimten voor de frontoffice zijn vrij indeelbaar.
- De beukmaat is voldoende voor het concept Het Nieuwe Werken.
- Omdat het pand volledig wordt gerenoveerd zijn er mogelijkheden voor verregaande
verduurzaming. E.e.a. is mede afhankelijk van de beperkingen die de monumentale status van het
pand oplegt.
- Het openbaargebied moet nog worden ingericht, waarin de parkeerplaatsen moeten worden
meegenomen.
9.3. Gebouwconcept C
Bij gebouwconcept C zijn er twee panden nodig. Een pand voor de backoffice
dat gelegen is buiten het centrum. En een pand voor de frontoffice en het
werk- en ontmoetingscentrum dat gelegen is in het centrum. Voor de
backoffice is het gemeentehuis en de huurpanden, Nieuwbouw, De Bleek en
aan de Pompmolenlaan een optie. De frontoffice en het werk- en
ontmoetingscentrum kan worden geplaatst in het gebouw op het Defensie
Eiland. Het pand aan de Westdam is voor het beoogde programma te klein
en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. Door de verschillende locatie
voor de backoffice en werk- en ontmoetingscentrum met die van het de
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 32 van 40
bbn adviseurs
frontoffice te combineren, ontstaan de volgende varianten:
 C11 - Gerenoveerd gemeentehuis en huur Defensie Eiland

C12 - Huur nieuwbouw en huur Defensie Eiland

C13 - Huur De Bleek en huur Defensie Eiland

C14 - Huur Pompmolenlaan en huur Defensie Eiland
Zoals bij gebouwconcept A gemeld, is in het te renoveren gemeentehuis en in De Bleek reeds een
archiefruimte aanwezig. Het RHC wordt daarom in de varianten van het gerenoveerde gemeentehuis en
het pand aan De Bleek ruimtelijk meegenomen. Voor de overige panden wordt het RHC niet meegenomen.
Voor de varianten is een globaal ruimtelijk vlekkenplan opgesteld op basis van de ruimtestaat die bij dit
concept hoort. De vlekkenplannen zijn opgenomen in Bijlage 6.
Ruimtelijk inpassing
 Gerenoveerd gemeentehuis
Het pand heeft meer m2 bvo dan voor het invoegen van gebouwconcept C (backoffice) nodig is. Voor
het aantal m2 bvo dat niet benodigd is, wordt als uitgangspunt genomen dat dit wordt gesloopt. Zoals
in het vlekkenplan is te zien, kan gebouwdeel C worden af gestoten. Hierdoor ontstaat er meer ruimte
voor het terrein, wat als parkeerplaat kan worden ingevuld.
 Huur De Bleek
Het pand heeft meer m2 bvo dan voor het invoegen van gebouwconcept C (backoffice) nodig is. Door
dit overschot is het niet nodig om op de begane grond en de eerste verdieping de linker vleugel te
huren.
 Pompmolenlaan
Het pand heeft meer m2 bvo dan voor het invoegen van gebouwconcept C (backoffice) nodig is. Door
dit overschot is het niet nodig om twee units, waar het restaurant is gelegen, op de begane grond en
een grote unit op een verdieping te huren.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 33 van 40
bbn adviseurs

Defensie Eiland
Het m2 bvo van het pand is te klein ten opzichte van wat benodigde is voor het invoegen van
gebouwconcept B (frontoffice en werk- en ontmoetingscentrum). Het hele pand wordt als te huren
beschouwd, daarnaast zal een deel nieuwbouw moeten plaatsvinden. In het vlekkenplan is dit op de
situatie aangegeven. Hierbij is uitgegaan van twee bouwlagen.
Toetsing aan de overige eisen
 Gerenoveerd gemeentehuis
- Mogelijkheid voor een duidelijk herkenbare entree.
- Er is ruimte voor het creëren van een multifunctionele hal met extra hoogte.
- De ruimten voor de backoffice zijn vrij indeelbaar.
- De beukmaat is voldoende voor het concept Het Nieuwe Werken.
- Er is een archiefbewaarplaats aanwezig t.b.v. het gemeentelijk archief, hiervoor zijn aanpassingen
noodzakelijk.
- Het RHC is deels in te passen in de aanwezige archiefbewaarplaats, uitbreiding en aanpassingen zijn
noodzakelijk (financiële consequentie buiten beschouwing gelaten).
- Omdat het pand volledig wordt gerenoveerd zijn er mogelijkheden voor verregaande
verduurzaming.
- Het huidige aantal parkeerplaatsen is onvoldoende, door de sloop komt er extra ruimte voor
parkeren beschikbaar. Onderzocht moet worden of dit voldoende is.
 Nieuwbouw
- Voldoet aan alle eisen.
- Mogelijkheden voor verregaande verduurzaming.
 Huur De Bleek
- Mogelijkheid voor een duidelijk herkenbare entree.
- Er is ruimte voor het creëren van een multifunctionele hal met extra hoogte.
- De ruimten voor de backoffice zijn vrij indeelbaar.
- De beukmaat van 1 vleugel is voldoende voor het concept Het Nieuwe Werken, de andere vleugel
is beperkt.
- Er is een archiefbewaarplaats aanwezig t.b.v. het gemeentelijk archief, hiervoor zijn aanpassingen
noodzakelijk.
- Het RHC is in te passen in de aanwezige archiefbewaarplaats, aanpassingen zijn noodzakelijk
(financiële consequentie buiten beschouwing gelaten).
- Omdat het pand volledig wordt gerenoveerd zijn er mogelijkheden voor verregaande
verduurzaming.
- Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het terrein aanwezig.
 Pompmolenlaan
- Er is ruimte voor het creëren van een multifunctionele hal, de extra hoogte is beperkt.
- De ruimten voor de backoffice zijn vrij indeelbaar.
- De beukmaat is voldoende voor het concept Het Nieuwe Werken.
- Er is geen archiefbewaarplaats aanwezig t.b.v. het gemeentelijk archief, het gebouw moet hiervoor
worden aangepast.
- Het RHC is niet in te passen in het gebouw (hiervoor is zeer ingrijpende verbouwing noodzakelijk)
- Het huidige energielabel C wordt middels casco aanpassingen verhoogd tot energielabel A.
Mogelijkheden voor verdere verduurzaming zijn beperkter (investeringen zijn minder rendabel).
- Er zijn 103 parkeerplaatsen nodig, er zijn 109 aanwezig (o.b.v. het te huren m2).
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 34 van 40
bbn adviseurs

Defensie Eiland
- Mogelijkheid voor een duidelijk herkenbare entree (i.v.m. zichtbaarheid gemeente).
- Er is ruimte voor het creëren van een multifunctionele hal met extra hoogte.
- De ruimten voor de frontoffice en het werk- en ontmoetingscentrum zijn vrij indeelbaar.
- De beukmaat is voldoende voor het concept Het Nieuwe Werken.
- Omdat het pand volledig wordt gerenoveerd zijn er mogelijkheden voor verregaande
verduurzaming. E.e.a. is mede afhankelijk van de beperkingen die de monumentale status van het
pand oplegt.
- Het openbaargebied moet nog worden ingericht, waarin de parkeerplaatsen moeten worden
meegenomen.
9.4. Optimalisatie mogelijkheden
Naast bovengenoemde varianten zijn er ook een aantal optimalisatie mogelijkheden, te weten:
 Reizende raad (alle gebouwconcepten): de ruimten die nodig zijn voor de raad worden niet in het
concept ondergebracht, maar de ruimten die voor een raadsvergadering nodig zijn worden gehuurd
(onder andere raadzaal, fractieruimten enz.). De locatie is hierdoor flexibel en er kan minder m2 bvo
worden gerealiseerd. Er is echter wel sprake van huur van vergaderlocaties elders in de stad met hoge
kosten voor het functioneel maken van de locaties voor raadsvergaderingen (denk aan verhuizing van
en inrichting met benodigde apparatuur e.d.). Tevens zijn er ook minder synergievoordelen, zoals in
hoofdstuk 4 benoemd, doordat de raadzaal op een flexibele locatie wordt ondergebracht.
Commissievergaderingen kunnen vanzelfsprekend wel op externe locaties worden georganiseerd.
 Voor de huurvariant kan ook worden gedacht aan de huur van nieuwbouw samen met een andere
organisatie. Dit is een overweging bij gebouwconcept B en C.
 Bij het plaatsen van de raadfuncties op het Defensie Eiland (frontoffice), worden de 8 fractieruimten in
de frontoffice gerealiseerd (gebouwconcept C). Wellicht dat de fractie gebruik kunnen maken van de
vergaderruimten in de backoffice, of dat elders in het centrum ruimten kunnen worden gehuurd. De
fractieruimten kunnen dan wellicht volstaan met 1 ruimte voor 10 personen. Door het verminderen of
het niet realiseren van fractieruimten kan het m2 bvo dat moet worden bijgebouwd verminderd
worden.
 Tevens zijn er wellicht mogelijkheden om verdergaande synergievoordelen te behalen door de
multifunctionele ruimte (raadzaal) met de multifunctionele hal (foyer/ publiekshal) te combineren. Hier
is verder onderzoek voor noodzakelijk. Dit is een overweging bij gebouwconcept C.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 35 van 40
bbn adviseurs
10.
Financiële beoordeling varianten
In dit hoofdstuk worden op hoofdlijnen de resultaten van de financiële beoordeling van de in hoofdstuk 9
beschouwde varianten beschreven.
Om de eventuele toekomstige onderhandelingspositie van de gemeente niet te ondermijnen, zijn in deze
rapportage geen bedragen alsmede een uitgebreid overzicht van financiële uitgangspunten opgenomen.
10.1. Referentiekader
De in hoofdstuk 9 beschreven varianten zijn financieel beoordeeld en vergelijkbaar gemaakt. Kader voor de
beoordeling vormen de resultaten van de indicatieve berekeningen zoals opgenomen in het Raadsvoorstel
13R.00362 (aangepast n.a.v. commissie Ruimte d.d. 9 januari 2014), d.d. 14 januari 2014.
Zoals in het genoemde raadsvoorstel beschreven, is het van belang om de diverse uiteenlopende varianten
op de juiste wijze met elkaar te kunnen vergelijken. Om deze reden is aansluiting gezocht met de in het
raadsvoorstel gekozen methode van de Kostprijs Dekkende Huur (KDH). Dit betekent dat de kosten voor
alle varianten zijn omgezet naar een fictieve KDH huur, die jaarlijks wordt geïndexeerd. Wij merken op dat
in deze fictieve KDH huur, zowel de huurprijs als de kapitaallasten over de investeringsbedragen voor onder
andere casco aanpassingen, inbouwpakket en meubilair alsmede onderhouds- en energielasten zijn
verdisconteerd. De gemeente zal de afzonderlijke bedragen (huur, investering meubels, inbouwpakket
etc.) van de uiteindelijk te kiezen variant moeten inpassen in de eigen begrotingssystematiek. Zoals in het
raadsvoorstel beschreven, zullen de in de begroting op te nemen bedragen voor alle varianten in het begin
hoger liggen dan de fictieve KDH en aan het eind van de looptijd lager! Een en ander afhankelijk van de
variant en de daarmee samenhangende wijze van afschrijving, de jaarlijkse indexatie van de KDH huur en
dergelijke.
10.2. Uitgangspunten
Bij de financiële beoordeling zijn op hoofdlijnen de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 De gebouwen zijn beschouwd als referentie en uitsluitend bedoeld als studieobject. De uitgevoerde
budgetramingen zijn daarom ook richtinggevend bedoeld om een goede vergelijking tussen de
varianten mogelijk te maken. Definitieve budgetraming volgt na keuze voor een variant.
 De globale eisen, wensen en doelstellingen zoals beschreven in deze rapportage.
 De gebouw gebonden kosten (casco, inbouw/vaste inrichting, meubilair en specifieke voorzieningen),
zoals opgenomen in de demarcatielijst in bijlage 3.
 De resultaten van het technisch onderzoek op hoofdlijnen en de daaruit volgende maatregelen per
variant om aan eisen, wensen en doelstellingen te voldoen. Voor de huurpanden zijn aanvullende
investeringen op bouwkundig en installatietechnisch vlak meegenomen, aanvullend op de door
verhuurder opgegeven huurprijs.
 Investerings- en exploitatiekosten ten behoeve van het RHC (streekarchief) zijn buiten beschouwing
gelaten.
 Voor de huurvarianten zijn huuropgaven van de verhuurders gebruikt of is in overleg met de gemeente
een reële inschatting gemaakt.
 Huur parkeerplaatsen is bij de varianten meegenomen. (Voor varianten met Renovatie gemeentehuis
zijn terreinkosten opgenomen t.b.v. parkeervoorzieningen).
 Start exploitatie en ingebruikname alsmede de beschouwingsperiode zijn voor alle varianten
gelijkgesteld.
 De BTW problematiek is buiten beschouwing gelaten.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 36 van 40
bbn adviseurs
Met de gemeente heeft een nadere afstemming van te hanteren uitgangspunten plaatsgevonden. De
vastgestelde object en berekening technische uitgangspunten en aannames zijn niet in het rapport
opgenomen in verband met de eerder genoemde onderhandelingspositie.
10.3. Resultaten financiële beoordeling
Uit de financiële beoordeling blijkt dat op basis van de in deze rapportage opgenomen eisen en wensen,
alsmede de gekozen uitgangspunten voor de ramingen, de KDH voor alle beschouwde varianten hoger ligt
dan de in het raadsvoorstel opgenomen indicatieve bedragen.
Een nader onderzoek naar mogelijke besparingen met een evaluatie van de aangehouden eisen, wensen en
doelstellingen is daarom noodzakelijk (zie hoofdstuk 11).
Op hoofdlijnen is een eerste financiële analyse en vergelijking tussen de varianten al wel mogelijk.
Uitgaande van de berekende fictieve KDH, zijn de bevindingen hieronder weergegeven:
 De KDH van Gebouwconcept A, variant A1 (BO+FO+WOC in Gerenoveerd gemeentehuis) ligt
substantieel lager dan de KDH van de overige varianten.
Verklaring: op lange termijn is een eigendomssituatie goedkoper dan een huursituatie. Bovendien heeft
de gemeente geen winstoogmerk en kan over het algemeen goedkoper financieren dan een
commerciële verhuurder. Met deze variant kan bovendien het grootste synergievoordeel worden
behaald, waardoor de totale omvang het laagst is. Gebouwconcept B en C hebben een FO in het
centrum, waar de huurkosten hoger liggen dan op een bedrijventerrein.
De KDH van Gebouwconcept A, variant A2 (BO+FO+WOC in De Bleek) ligt om bovengenoemde redenen
substantieel hoger dan de KDH van variant A1. NB. Varianten B3 en B4, die uitgaan van Renovatie van
het gemeentehuis hebben om deze reden een lagere KDH dan A2.
 Bij beschouwing van gelijke gebouwconfiguratie: de KDH van Gebouwconcept C ligt hoger dan de KDH
van gebouwconcept B.
Verklaring: Gebouwconcept B en C hebben een frontoffice in het centrum, waar de huurkosten hoger
liggen dan op een bedrijventerrein. Gebouwconcept C (FO met WOC) is duurder dan gebouwconcept B
(BO met WOC), omdat de omvang van gebouwconcept C het grootste is (minste synergievoordelen en
extra m2 voor separate fractieruimten).
 Bij beschouwing van gelijke gebouwconcepten: de KDH van de varianten met een Nieuw te huren
gebouw ligt op vergelijkbaar niveau als de KDH van de varianten met De Bleek. De KDH van de
varianten met de Pompmolen ligt een fractie lager, gevolgd door de KDH van de varianten met
Renovatie van het gemeentehuis, die het laagste is.
Verklaring: de Bleek wordt ingrijpend gerenoveerd waarmee het gebouw een vergelijkbaar
kwaliteitsniveau als nieuwbouw zal bezitten. Pompmolen ligt een fractie lager in KDH. Dit wordt onder
andere verklaard door het feit dat de gemeente meer zelf moet investeren. Zelf investeren (eigendom)
is goedkoper dan huren, zie punt 1. Gezien de aannames en daarmee gepaarde bandbreedte in de
berekeningen achten wij de KDH Pompmolen vergelijkbaar met De Bleek en een Nieuw Gebouw. Zoals
genoemd bij het eerste aandachtspunt, is eigendom goedkoper dan huren, hetgeen verklaart waarom
de renovatievariant het goedkoopst is.
 Bij beschouwing van gelijke gebouwconcepten: de KDH van de varianten met Westdam (FO) ligt hoger
dan de KDH van de varianten met Defensie Eiland (FO).
Verklaring: voor Defensie Eiland moet de gemeente aanzienlijk meer zelf investeren in het casco. Zelf
investeren (eigendom) is goedkoper dan huren, zie punt 1 en de kanttekeningen hier onder.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 37 van 40
bbn adviseurs
Kanttekeningen:
 In alle beschouwde varianten investeert de gemeente zelf in de gebouwen om ze passend te maken.
Voor het inbouwpakket en interieur is dit gangbaar. Investeringen in casco zijn voor huurpanden
minder gebruikelijk, omdat deze investering over een langere periode moet worden afgeschreven (40
jaar vs. inbouwpakket en interieur 15 jaar). De gemeente legt zich dus voor een langere periode vast of
neemt eventuele verliezen bij eerdere huuropzegging voor lief. Indien de eigenaar de investering in het
casco voor haar rekening neemt, zal dit worden verdisconteerd in de huurprijs. De KDH van variant
Defensie Eiland zal in dat geval bijvoorbeeld toenemen richting de KDH van Westdam. Een nadere
optimalisatie en afstemming met de verhuurder over deze problematiek is bij een vervolg dan ook
vereist. Hierbij moet ook de BTW problematiek in ogenschouw worden genomen.
 De gemeente onderzoekt op dit moment de BTW problematiek en de invloed daarvan op huur en
investering. Om deze reden is de invloed daarvan op de financiële analyse nog buiten beschouwing
gelaten.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 38 van 40
bbn adviseurs
11.
Conclusie en aanbevelingen
11.1. Conclusie
Middels deze rapportage is invulling gegeven aan de door de raad op 30 januari 2014 gevraagde nadere
onderzoek naar mogelijke huisvestingsvarianten, waaronder renovatievarianten en huurvarianten met een
al dan niet gesplitste frontoffice en backoffice. De splitsing van frontoffice en backoffice is nader uitgediept
middels een drietal mogelijke gebouwconcepten en uitgewerkt in ruimtelijke en functionele eisen voor de
toekomstige huisvesting. Tevens is het gewenste kwaliteitsniveau bepaald en zijn relevante eisen en
wensen geformuleerd. Op basis hiervan zijn een aantal concrete referentiepanden geselecteerd en
beoordeeld, waaronder het huidige gemeentehuis. Uit deze beoordeling is gebleken dat in de beschouwde
referentiepanden de nodige ingrepen vereist zijn om ze te laten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau
en daarmee samenhangende eisen en wensen van de gemeente. Het gemeentehuis is sterk verouderd en
behoeft bijvoorbeeld een ingrijpende renovatie om weer te kunnen voldoen aan de huidige standaarden
voor kantoorhuisvesting.
Op basis van de drie gebouwconcepten en de geselecteerde referentiepanden zijn veertien
huisvestingvarianten beschreven en getoetst. Gebleken is dat middels aanpassingen met alle varianten kan
worden voldaan aan de geformuleerde eisen, wensen en doelstellingen. Hierbij zijn er op punten wel
verschillen tussen de varianten. De financiële beoordeling heeft uitgewezen dat de varianten boven de
gestelde kaders van het eerder genoemde raadsvoorstel uitkomen. Desondanks is wel een eerste analyse
op basis van de fictieve KDH uitgevoerd, die kunnen ondersteunen bij de keuze tussen de varianten.
11.2. Aanbevelingen
Omdat de financiële beoordeling uitwijst dat de fictieve KDH boven de gestelde kaders uit komt, wordt
aanbevolen om een nader onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om de gestelde kaders te
benaderen. Hierbij kunnen mogelijke besparingen, opbrengsten van vrijkomende gronden alsmede
maatschappelijke effecten in beeld worden gebracht. Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen hierbij
desgewenst mogelijke aanvullende varianten worden onderzocht. Tevens kan een nadere afstemming en
inpassing in de begrotingssystematiek van de gemeente plaatsvinden.
Naast de financiële afwegingen tussen varianten, zijn vanzelfsprekend ook andere aspecten van belang bij
de uiteindelijke keuze tussen de varianten. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan:
 Organisatorische/bedrijfsmatige aspecten, zoals het besturen, vergaderen en werken op één of twee
locaties.
 Bedrijfsmatige kosten van het in bedrijf houden van twee locaties (denk aan bijvoorbeeld ICT en
beveiliging).
 Gebruikswaarde, flexibiliteit en efficiënt ruimtegebruik met inachtneming van de drie beschreven
gebouwconcepten voor frontoffice en backoffice. Met wellicht mogelijkheden voor verhuur aan
derden.
 Mogelijkheden om flexibel in te spelen op toekomstige inkrimping of uitbreiding van frontoffice en
backoffice.
 De meerwaarde voor de omgeving, denk aan:
- mogelijkheden voor samenwerking ketenpartners (de gemeente als een ontmoetingsplaats voor
burgers met wellicht ook andersoortige functies);
- gemeenteraad en publieksdiensten centraler, zichtbaarder, uitnodigender en laagdrempeliger;
- stimulering van gebiedsontwikkeling (huidige terrein of bijvoorbeeld Defensie Eiland);
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 39 van 40
bbn adviseurs
- de gemeente als belangrijke en aantrekkelijke werkgever in de regio, bijvoorbeeld als het gaat om




het bieden van een inspirerende werkomgeving.
Technische beperkingen en mogelijkheden, waaronder beperkingen gebouw(en) ten behoeve van Het
Nieuwe Werken, werk- en ontmoetingscentrum (extra hoogte) en mogelijkheden voor verdere
verduurzaming.
Bereikbaarheid van frontoffice en backoffice middels OV/fiets.
Parkeermogelijkheden voor frontoffice en backoffice.
Mogelijkheden voor vestiging RHC in gemeentelijke huisvesting.
Om de keuze uit de veelheid aan varianten te faciliteren op basis van de genoemde aspecten kan
desgewenst een beslisboom worden opgesteld.
7777  Huisvesting gemeente Woerden
Rap002  Versie003  1 mei 2014
pagina 40 van 40
bbn adviseurs
Bijlage 1
Ambitieniveau
Bijlage 2
Ruimtestaten gebouwconcept A, B en C
Bijlage 3
Demarcatielijst
Bijlage 4
Vlekkenplannen gebouwconcept A
Bijlage 5
Vlekkenplannen gebouwconcept B
Bijlage 6
Vlekkenplannen gebouwconcept C
Globale omschrijving Ambitieniveau
GEMIDDELD
1
Vorm en architectuur
Simpele gebouwvorm met enige afwijkingen. Optimale
verhouding tussen geveloppervlakte en bruto vloeroppervlakte.
In hoofdzaak eenvoudige principe detailleringen.
Gevelsluiting open
Aluminium gevelkozijnen.
Veel repetitie, in hoofdzaak eenvoudige detailleringen, enkele
afwijkingen mogelijk.
Gevelsluiting dicht
Metselwerk gebakken stenen. Met verfraaiingen in de vorm van
rollaag, speklagen e.d.
2
Ruwbouw, skelet
Afbouw
entreegebieden
Eenvoudig opzet in draagstructuur. Enkele afwijkingen in de
vorm van vide’s en moeilijke plattegrondsvormen.
Vloerafwerking; natuursteen composiet.
Wandafwerking; spuitwerk luxe plafondafwerking; stalen
systeemplafonds.
Representatieve gebieden
Vloerafwerking; dekvloer, parket wandafwerking; spuitwerk
luxe met eventuele akoestische voorzieningen
plafondafwerking; luxe systeemplafonds onzichtbaar
ophangsysteem.
kantoorgebieden
Vloerafwerking dekvloer; projecttapijt wandafwerking;
spuitwerk. Plafondafwerking; systeemplafonds onzichtbaar
ophangsysteem.
toiletten
Luxe wand- en vloertegelwerk keramisch normaal
systeemplafond.
trappenhuizen
Vloerafwerking; projecttapijt Wandafwerking; eenvoudig
spuitwerk
Plafondafwerking; spuitwerk luxe. Trappen en bordessen
afgewerkt. Muurleuningen staal. Hekwerken standaard.
3
Gebouwinstallatie
werktuigbouwkundig
‘Standaard’ koeling (binnentemperatuur boven 25 oC komt met
enige regelmaat voor); verwarming en koeling middels
inductieunits; individuele regeling verwarming en koeling;
enigszins verhoogde ventilatie t.o.v. Bouwbesluit. Luxe sanitair.
elektrotechnisch
Standaard HF armaturen met luxe armaturen in
representatieve ruimten, vertrek- en daglichtschakeling
4
Flexibele indeelbaarheid,
kantoorgebied
Metal-studwanden of te verplaatsen systeemwanden (basis
kwaliteit); wandgootsysteem
Concept Ruimtestaat gemeente Woerden
Gebouwconcpet B
Datum: 11-04-2014
Versie: 05
Ter nadere invulling / overweging /discussie
Gemeentehuis Woerden Frontoffice
benodigde m2 (fno)
ruimte
aantal
subtotaal
[m ]
[stuks]
[m ]
Frontoffice: Klantcontacten
m²
stuks
front.01
front.02
front.03
front.04
front.05
front.06
front.07
front.08
front.09
front.10
10
70
7
10
2
4
3,5
4
12
10
1
1
2
2
1
1
2
1
6
27
Nr
2
Ruimteomschrijving
Entrée/tochtportaal
Publiekshal
Receptiebalie
Wachtruimte / ter inzage leggingsruimte
Speelhoek
Klantenzuil
Publiekstoiletten (1 dames, 1 heren en voorruimte)
Mindervalidetoilet
Balies
Werkplekken frontoffice volgens Het Nieuwe Werken
Ruimtereservering is 10 m2 fno per werkplek en bestaat uit: zie
back.01
Werkplekken baliemedewerkers (7 wpl.)
front.11
front.12
front.13
front.14
front.15
front.16
front.17
totaal
2
Opmerkingen
[m ]
583
10
70
14
20
2
4
7
4
72
270
extra hoogte van plafond i.vm. ruimtelijkheid en functie
gelegen bij de andere balies, dan zou 1 balie volstaan
2 tafels met 10 zitplekken (per tafel)
ARBO werkplekken
7
Callcentre (9 wpl.)
Woerden wijzer (11 wpl.)
Spreekkamer klein
Spreekkamer groot
2
9
8
12
11
1
3
8
36
woerden wijzer 1 à 2 nodig
Ondertrouwkamer
15
1
15
combineren met spreekkamer
Kluisruimte
RAAS ruimte
Facilitycorner
Toiletten (1 dames, 1 heren en voorruimte)
40
0
4
3,5
1
1
1
2
40
0
4
7
aantal arbo werkplekken:
directe relatie met spreekkamers
33
Frontoffice: Facilitaire functies
m²
stuks
faci.FO.01
faci.FO.02
faci.FO.03
faci.FO.04
faci.FO.06
faci.FO.07
bhv kamer / rustkamer / lactatieruimte / kleedruimte
Lunchruimte incl pantry / vergaderruimte
Bode kamer
Postkamer
Patchkast
Opstelruimte aggregaat
15
25
7
1
1
1
15
25
7
2
20
1
0
2
0
faci.FO.08
faci.FO.09
Werkkast
Opslagruimten
4
5
1
1
4
5
58
geen aparte ruimte
aantal arbo werkplekken:
1
check:
Totalen Frontoffice
[m2 fno]
583
58
Frontoffice: Klantcontacten
Frontoffice: Facilitaire functies
641
Functioneel Nuttig oppervlak (fno)
Verkeersruimte
Ruimten voor gebouw installaties
Indelingsverliezen
20%
12%
4%
Bruto Vloer Oppervlak (BVO)
13%
[m2 fno]
128
77
26
872
Netto Vloer Oppervlak (NVO)
Constructie oppervlak
in kluisrumte
[m2 nvo]
113
985
m2 bvo
aanname, 1 per bouwlaag en bouwdeel
Gemeentehuis Woerden Backoffice
benodigde m2 (fno)
ruimte
Nr
2
Ruimteomschrijving
[m ]
aantal
subtotaal
[stuks]
[m ]
2
Bakcoffice: Bestuurscentrum
totaal
2
Opmerkingen
[m ]
551
bestuur.01
Kamer burgemeester
40
1
40
1 wpl, 8 overl.pl. 2 zitjes
bestuur.02
Kamer wethouders
33
5
165
1 wpl, 8 overl.pl.
bestuur.03
Directie
40
1
40
2 wpl, 8 overl.pl.
bestuur.04
bestuur.05
Vergaderruimte directie
Secretariaat
30
58
1
1
30
58
12 overl.pl
4 wpl (college), 2 wpl + leestafel (directie)
bestuur.06
bestuur.07
bestuur.08
bestuur.09
bestuur.10
bestuur.11
bestuur.12
Collegekamers
Garderobe
Wachtruimte
Pantry tbv bestuur en directie
Kopieerhoek
Kamer griffier
Griffie medewerkers
45
1
10
6
3
30
35
1
1
1
1
1
1
1
45
1
10
6
3
30
35
min. 5 + 7 = 12 personen (representatieve ruimte)
gard. + wachtr. + pantry + kopieerhoek = 20
gard. + wachtr. + pantry + kopieerhoek = 20
gard. + wachtr. + pantry + kopieerhoek = 20
gard. + wachtr. + pantry + kopieerhoek = 20
1 wpl. 8 overl.pl 1 zitje
3 wpl. (4 medw.), 4 overl.pl.
bestuur.13
Trouwzaal
bestuur.14
Ontvangstruimte bruidspaar
15
1
15
bestuur.15
Buitengewoon ambtenaar burgelijkestand
15
1
15
bestuur.16
bestuur.17
bestuur.18
bestuur.19
bestuur.20
Vergaderruimte voor 6-8 personen (klein)
Vergaderruimte voor 10-15 personen (middel)
Vergaderruimte voor 25-30 personen (groot)
Leeskamer raadsleden
Toiletten (4 dames, 4 heren en voorruimte)
30
3,5
1
8
30
28
in werk- en ontmoetingsruimte
aantal arbo werkplekken:
18
overl.pl.
Backoffice: kantooromgeving
moet deze ruimte zo groot?
210
2.596
2
back.01
kan worden gecombineerd indien dicht bij de trouwzaal
gelegen
kan worden gecombineerd met kleedkamer bodes en /
of douche- kleedruimte.
in werk- en ontmoetingsruimte
Ruimtereservering per werkplek 10 m fno
(excl. wp BRV en Frontoffice)
Ruimtereservering is 10 m2 fno per werkplek en bestaat uit:
back.01A open werkplekken
Back.01B 'privacy' werkplekken
back.01C teamwerkplek
back.01D verruimde werkplekken (ict, CAD, e.d.)
back.01E concentratiewerkplekken
back.01F aanvullende voorzieningen:
- huiskamer / loungeplek
- informele overlegruimte
- gesloten overlegruimte
- lockersruimte
- facilitycorner/pantry
- aanlandplekken
- toiletten
- garderobe
- extra aanvullende voorzieningen nader te bepalen (bijv.
Belnissen, extra aanland- of overlegplekken etc)
flex medew.
0,70
342
wpl.
239
2.394
flexfactor = aantal wp / aantal medewerkers, arbo
werkplekken
back.02
Ruimtereservering per werkplek Informatie en Communicatie
technologie 12 m2 fno.
Ruimtereservering per werkplek en bestaat uit: zie back.01
12
11
132
geen flexplekken
back.03
back.04
Computerruimte/instructieruimte
Ruimte voor bouwvergunningen
50
20
1
1
50
20
is deze ruimte op deze wijze nodig?
aantal arbo werkplekken:
Backoffice: Facilitaire functies
m²
250
stuks
533
faci.BO.01
Restaurant
faci.BO.02
faci.BO.03
faci.BO.04
faci.BO.05
faci.BO.06
Keuken
Berging keuken
bhv kamer / rustkamer / lactatieruimte
Douche / kleedruimte
Bode kamer 1
in werk- en ontmoetingsruimte
30
15
4
10
1
1
2
1
30
15
8
10
1 wpl
faci.BO.07
Bode kamer 2
40
1
40
2 wpl, 8 overl.pl., monitoren, printer
faci.BO.08
Kleedruimte bode
10
1
10
faci.BO.09
Repro
70
1
70
combi mogelijk met kleedruimte bij douche en
buitengewoon ambtenaar burgelijke stand.
1 wpl
faci.BO.10
faci.BO.11
faci.BO.12
faci.BO.13
Postkamer
Assemblage ruimte 1
Assemblage ruimte 2
MER + SER (serverruimte) + ruimte blusinstallatie
30
35
25
60
1
1
1
1
30
35
25
60
faci.BO.14
Opstelruimte aggregaat
20
0
0
in werk- en ontmoetingsruimte
bij frontoffice
mogen / moeten meerdere ruimten zijn, afhankelijk
van gebouw
wordt buiten gebouw geplaatst
Gemeentehuis Woerden Backoffice
benodigde m2 (fno)
ruimte
aantal
subtotaal
Nr
faci.BO.15
Ruimteomschrijving
Opslagruimten
[m ]
20
[stuks]
1
[m ]
20
faci.BO.16
faci.BO.17
faci.BO.18
faci.BO.19
Magazijn
Ontspanningsruimte
GPS-ruimte
Opslag landmeters
100
50
10
20
1
1
1
1
100
50
10
20
2
aantal arbo werkplekken:
m²
stuks
lok.BO.01
lok.BO.02
lok.BO.03
lok.BO.04
lok.BO.05
lok.BO.06
5
12
3,5
4
12
8
1
1
2
1
2
2
aantal arbo werkplekken:
m²
stuks
gem.arch.01
gem.arch.02
95
9
1
1
Backoffice: RHC
104
stuks
1
700
Werkplekken
15
13
195
str.arch.03
str.arch.04
str.arch.05
str.arch.06
str.arch.07
Studiezaal + toezichtruimte
Bibliotheek
Opslagruimten
Repro
Pantry / koffiecorner voor bezoekers
76
40
20
20
10
1
1
1
1
1
76
40
20
20
10
str.arch.08
Garderobe en kluisjes
Statisch archief, 7 km
str.arch.02
aantal arbo werkplekken:
indien bij backoffice gelegen kan 1 balie volstaan
95
9
m²
1
Opmerkingen
68
5
12
7
4
24
16
700
str.arch.01
2
[m ]
2
Backoffice: Gemeente archief
Semi-statisch archief
werkarchief/ paternosterkast/ dynamisch archief
totaal
4
Backoffice: Loket
Entrée / tochtportaal
Hal met wachtruimte
Publiekstoiletten (1 dames, 1 heren en voorruimte)
Mindervalidetoilet
Balie
Spreekkamer klein
2
1.061
incl. voorportaal. Eisen volgens regelgeving
archiefbewaarplaats.
13 wpl., uitlegruimte, aanv. voorz.
gelegen bij studiezaal.
ruimte voor lunch en gesprek voor bezoekers, 4 stoelen
en tafel
in verkeersruimte
13
Werk- en ontmoetingscentrum
m²
stuks
W&O.01
445
1
445
225
1
225
extra hoogte van het plafond i.vm. Ruimtelijkheid en
functie
W&O.03
W&O.04
Multifunctionele ruimte t.b.v.
Raadsvergaderingen
Interne vergaderingen
Trouwen
Multifunctionele ontvangstruimte t.b.v.
Foyer
Aanland werkplekken
Restaurant
Keuken bij multifunctionele ontvangsruimte
Vergader- fractieruimte voor 6-8 personen (klein)
45
16
1
4
45
64
W&O.05
Vergader- fractieruimte voor 10-15 personen (middel)
30
2
60
W&O.06
Vergader- fractieruimte voor 25-30 personen (groot)
60
2
120
professionele keuken
2 kleinen te combineren tot een grote vergaderruimte.
makkelijk verplaatsbare wanden om de wanden 1x per
4 jaar te verplaatsen.
W&O.07
W&O.08
W&O.09
W&O.10
Regiekamer
Opslag stoelen, tafels, apparatuur t.b.v. raadzaal
Toiletten (3 dames, 3 heren en voorruimte)
Mindervalidetoilet
6
10
3,5
4
1
1
6
1
6
10
21
4
W&O.02
aantal arbo werkplekken:
0
1.000
overl.pl.
0
Totalen Backoffice
Bakcoffice: Bestuurscentrum
Backoffice: kantooromgeving
[m2 fno]
551
2.596
Backoffice: Facilitaire functies
Backoffice: Loket
533
68
Backoffice: Gemeente archief
Backoffice: RHC
Werk- en ontmoetingscentrum
104
1.061
1.000
5.913
Functioneel Nuttig oppervlak (fno)
Verkeersruimte
Ruimten voor gebouw installaties
20%
12%
1183
710
Indelingsverliezen
4%
237
8.042
Netto Vloer Oppervlak (NVO)
Constructie oppervlak
Bruto Vloer Oppervlak (BVO)
13%
[m2 fno]
[m2 nvo]
1045
9.087 m2 bvo
NB: Het stadsmuseum Woerden heeft twee ruimten 'om niet' in gebruik van totaal ca. 145 m2. De ruimten worden gebruikt als depot, er gelden geen speciale eisen aan de ruimten. De ruimten zijn
niet opgenomen in de ruimtestaat.
NB: Dynamisch archief Oudewater past niet/ kan niet toegevoegd worden aan dynamisch archief Woerden, blijft die in Oudewater?
NB: RHC heeft ook een gedeelte van het streekarchief in Oudewater staan
Concept Ruimtestaat gemeente Woerden
Gebouwconcpet C
Datum: 11-04-2014
Versie: 05
Ter nadere invulling / overweging /discussie
Gemeentehuis Woerden Frontoffice
benodigde m2 (fno)
ruimte
[m2]
aantal
[stuks]
Frontoffice: Klantcontacten
m²
stuks
front.01
front.02
Entrée/tochtportaal
Publiekshal
10
1
10
front.03
Receptiebalie
7
2
14
gelegen bij de andere balies, dan zou 1 balie volstaan
front.04
front.05
front.06
front.07
front.08
front.09
front.10
Wachtruimte / ter inzage leggingsruimte
Speelhoek
Klantenzuil
Publiekstoiletten (1 dames, 1 heren en voorruimte)
Mindervalidetoilet
Balies
Werkplekken frontoffice volgens Het Nieuwe Werken
Ruimtereservering is 10 m2 fno per werkplek en bestaat uit: zie
back.01
10
2
4
3,5
4
12
10
2
1
1
2
1
6
27
20
2
4
7
4
72
270
2 tafels met 10 zitplekken (per tafel)
Nr
Ruimteomschrijving
front.13
front.14
front.15
front.16
front.17
[m2]
ARBO werkplekken
9
8
12
11
1
3
8
36
woerden wijzer 1 à 2 nodig
Ondertrouwkamer
15
1
15
combineren met spreekkamer
Kluisruimte
RAAS ruimte
Facilitycorner
Toiletten (1 dames, 1 heren en voorruimte)
40
0
4
3,5
1
1
1
2
40
0
4
7
aantal arbo werkplekken:
directe relatie met spreekkamers
in kluisrumte
33
Frontoffice: Facilitaire functies
m²
stuks
faci.FO.01
faci.FO.02
faci.FO.03
faci.FO.04
faci.FO.06
faci.FO.07
bhv kamer / rustkamer / lactatieruimte / kleedruimte
Lunchruimte incl pantry / vergaderruimte
Bode kamer
Postkamer
Patchkast
Opstelruimte aggregaat
15
1
15
7
1
7
2
20
1
0
2
0
faci.FO.08
faci.FO.09
Werkkast
Opslagruimten
4
5
1
1
4
5
33
in werk- en ontmoetingsruimte
geen aparte ruimte
aantal arbo werkplekken:
m²
stuks
W&O.01
445
1
445
70
1
70
W&O.03
W&O.04
Multifunctionele ruimte t.b.v.
Raadsvergaderingen
Interne vergaderingen
Trouwen
Multifunctionele ontvangstruimte t.b.v.
Ontvangst publiek
Foyer
Zit gelegenheid t.b.v. aanland werkplekken en lunch
Keuken bij multifunctionele ontvangsruimte
Vergader- fractieruimte voor 6-8 personen (klein)
10
16
1
4
10
64
W&O.05
Vergader- fractieruimte voor 10-15 personen (middel)
30
2
60
W&O.06
Vergader- fractieruimte voor 25-30 personen (groot)
60
2
120
W&O.07
W&O.08
W&O.09
W&O.10
Regiekamer
Opslag stoelen, tafels, apparatuur t.b.v. raadzaal
Toiletten (3 dames, 3 heren en voorruimte)
Mindervalidetoilet
6
10
3,5
4
1
1
6
1
6
10
21
4
aantal arbo werkplekken:
aanname, 1 per bouwlaag en bouwdeel
1
Werk- en ontmoetingscentrum
W&O.02
Opmerkingen
513
7
Callcentre (9 wpl.)
front.11
front.12
totaal
[m2]
in werk- en ontmoetingsruimte
Werkplekken baliemedewerkers (7 wpl.)
Woerden wijzer (11 wpl.)
Spreekkamer klein
Spreekkamer groot
subtotaal
0
check:
810
overl.pl.
extra hoogte van het plafond i.vm. Ruimtelijkheid en
functie
2 kleinen te combineren tot een grote vergaderruimte.
makkelijk verplaatsbare wanden om de wanden 1x per
4 jaar te verplaatsen.
0
Totalen Frontoffice
Frontoffice: Klantcontacten
Frontoffice: Facilitaire functies
[m2 fno]
513
33
Werk- en ontmoetingscentrum
810
1.356
Functioneel Nuttig oppervlak (fno)
Verkeersruimte
Ruimten voor gebouw installaties
Indelingsverliezen
20%
12%
4%
Constructie oppervlak
13%
Gemeentehuis Woerden Backoffice
240
benodigde m2 (fno)
ruimte
Ruimteomschrijving
[m2 nvo]
2.084 m2 bvo
Bruto Vloer Oppervlak (BVO)
Nr
271
163
54
1.844
Netto Vloer Oppervlak (NVO)
[m2 fno]
[m2]
aantal
[stuks]
subtotaal
totaal
[m2]
[m2]
Bakcoffice: Bestuurs- en vergadercentrum
Opmerkingen
865
bestuur.01
Kamer burgemeester
40
1
40
1 wpl, 8 overl.pl. 2 zitjes
bestuur.02
Kamer wethouders
33
5
165
1 wpl, 8 overl.pl.
bestuur.03
Directie
40
1
40
2 wpl, 8 overl.pl.
bestuur.04
bestuur.05
Vergaderruimte directie
Secretariaat
30
58
1
1
30
58
12 overl.pl
4 wpl (college), 2 wpl + leestafel (directie)
bestuur.06
bestuur.07
bestuur.08
bestuur.09
bestuur.10
bestuur.11
bestuur.12
Collegekamers
Garderobe
Wachtruimte
Pantry tbv bestuur en directie
Kopieerhoek
Kamer griffier
Griffie medewerkers
45
1
10
6
3
30
35
1
1
1
1
1
1
1
45
1
10
6
3
30
35
min. 5 + 7 = 12 personen (representatieve ruimte)
gard. + wachtr. + pantry + kopieerhoek = 20
gard. + wachtr. + pantry + kopieerhoek = 20
gard. + wachtr. + pantry + kopieerhoek = 20
gard. + wachtr. + pantry + kopieerhoek = 20
1 wpl. 8 overl.pl 1 zitje
3 wpl. (4 medw.), 4 overl.pl.
bestuur.13
Trouwzaal
70
1
70
multifunctioneel gebruik mogelijk
bestuur.14
Ontvangstruimte bruidspaar
15
1
15
bestuur.15
Buitengewoon ambtenaar burgelijkestand
15
1
15
bestuur.16
bestuur.17
bestuur.18
bestuur.19
Vergaderruimte voor 6-8 personen (klein)
Vergaderruimte voor 10-15 personen (middel)
Vergaderruimte voor 25-30 personen (groot)
Leeskamer raadsleden
16
30
60
30
4
2
2
1
64
60
120
30
kan worden gecombineerd indien dicht bij de trouwzaal
gelegen
kan worden gecombineerd met kleedkamer bodes en /
of douche- kleedruimte
2 kleinen te combineren tot een grote vergaderruimte.
makkelijk verplaatsbare wanden om de wanden 1x per
4 jaar te verplaatsen.
moet deze ruimte zo groot?
bestuur.20
Toiletten (4 dames, 4 heren en voorruimte)
3,5
8
28
aantal arbo werkplekken:
18
overl.pl.
Backoffice: kantooromgeving
Ruimtereservering per werkplek 10 m2 fno
(excl. wp BRV en Frontoffice)
Ruimtereservering is 10 m2 fno per werkplek en bestaat uit:
back.01A open werkplekken
Back.01B 'privacy' werkplekken
back.01C teamwerkplek
back.01D verruimde werkplekken (ict, CAD, e.d.)
back.01E concentratiewerkplekken
back.01F aanvullende voorzieningen:
- huiskamer / loungeplek
- informele overlegruimte
- gesloten overlegruimte
- lockersruimte
- facilitycorner/pantry
- aanlandplekken
- toiletten
- garderobe
- extra aanvullende voorzieningen nader te bepalen (bijv.
Belnissen, extra aanland- of overlegplekken etc)
back.01
210
2.596
flex medew.
0,70
342
wpl.
239
2.394
flexfactor = aantal wp / aantal medewerkers, arbo
werkplekken
back.02
Ruimtereservering per werkplek Informatie en Communicatie
technologie 12 m2 fno.
Ruimtereservering per werkplek en bestaat uit: zie back.01
12
11
132
geen flexplekken
back.03
back.04
Computerruimte/instructieruimte
Ruimte voor bouwvergunningen
50
20
1
1
50
20
is deze ruimte op deze wijze nodig?
aantal arbo werkplekken:
250
Gemeentehuis Woerden Backoffice
benodigde m2 (fno)
ruimte
aantal
subtotaal
[m ]
[stuks]
[m ]
Backoffice: Facilitaire functies
m²
stuks
faci.BO.01
Restaurant
225
1
225
faci.BO.02
faci.BO.03
faci.BO.04
faci.BO.05
faci.BO.06
Keuken
Berging keuken
bhv kamer / rustkamer / lactatieruimte
Douche / kleedruimte
Bode kamer 1
45
30
15
4
10
1
1
1
2
1
45
30
15
8
10
1 wpl
faci.BO.07
Bode kamer 2
40
1
40
2 wpl, 8 overl.pl., monitoren, printer
faci.BO.08
Kleedruimte bode
10
1
10
faci.BO.09
Repro
70
1
70
combi mogelijk met kleedruimte bij douche en
buitengewoon ambtenaar burgelijke stand
1 wpl
faci.BO.10
faci.BO.11
faci.BO.12
faci.BO.13
Postkamer
Assemblage ruimte 1
Assemblage ruimte 2
MER + SER (serverruimte) + ruimte blusinstallatie
30
35
25
60
1
1
1
1
30
35
25
60
faci.BO.14
faci.BO.15
faci.BO.16
faci.BO.17
faci.BO.18
faci.BO.19
Opstelruimte aggregaat
Opslagruimten
Magazijn
Ontspanningsruimte
GPS-ruimte
Opslag landmeters
20
20
100
50
10
20
0
1
1
1
1
1
0
20
100
50
10
20
Nr
2
Ruimteomschrijving
aantal arbo werkplekken:
2
m²
stuks
Entrée / tochtportaal
Hal met wachtruimte
5
12
1
1
5
12
lok.BO.03
lok.BO.04
lok.BO.05
lok.BO.06
Publiekstoiletten (1 dames, 1 heren en voorruimte)
Mindervalidetoilet
Balie
Spreekkamer klein
3,5
4
12
8
2
1
2
2
7
4
24
16
m²
stuks
gem.arch.01
gem.arch.02
95
9
1
1
104
stuks
1
700
Werkplekken
15
13
195
str.arch.03
str.arch.04
str.arch.05
str.arch.06
str.arch.07
Studiezaal + toezichtruimte
Bibliotheek
Opslagruimten
Repro
Pantry / koffiecorner voor bezoekers
76
40
20
20
10
1
1
1
1
1
76
40
20
20
10
str.arch.08
Garderobe en kluisjes
Statisch archief, 7 km
str.arch.02
aantal arbo werkplekken:
indien bij backoffice gelegen kan 1 balie volstaan
95
9
m²
1
mogen / moeten meerdere ruimten zijn, afhankelijk
van gebouw
wordt buiten gebouw geplaatst
68
700
str.arch.01
bij frontoffice
2
Backoffice: Gemeente archief
Backoffice: RHC
Opmerkingen
4
lok.BO.01
lok.BO.02
Semi-statisch archief
werkarchief/ paternosterkast/ dynamisch archief
2
[m ]
803
Backoffice: Loket
aantal arbo werkplekken:
totaal
13
1.061
incl. voorportaal. Eisen volgens regelgeving
archiefbewaarplaats.
13 wpl., uitlegruimte, aanv. voorz.
gelegen bij studiezaal.
ruimte voor lunch en gesprek voor bezoekers, 4 stoelen
en tafel
in verkeersruimte
Totalen Backoffice
[m2 fno]
865
2.596
Bakcoffice: Bestuurs- en vergadercentrum
Backoffice: kantooromgeving
Backoffice: Facilitaire functies
Backoffice: Loket
803
68
Backoffice: Gemeente archief
Backoffice: RHC
104
1.061
5.497
Functioneel Nuttig oppervlak (fno)
Verkeersruimte
Ruimten voor gebouw installaties
Indelingsverliezen
20%
12%
4%
Constructie oppervlak
Bruto Vloer Oppervlak (BVO)
1099
660
220
7.476
Netto Vloer Oppervlak (NVO)
13%
2
[m fno]
[m2 nvo]
972
8.448 m2 bvo
NB: Het stadsmuseum Woerden heeft twee ruimten 'om niet' in gebruik van totaal ca. 145 m2. De ruimten worden gebruikt als depot, er gelden geen speciale eisen aan de ruimten. De ruimten zijn
niet opgenomen in de ruimtestaat.
NB: Dynamisch archief Oudewater past niet/ kan niet toegevoegd worden aan dynamisch archief Woerden, blijft die in Oudewater?
NB: RHC heeft ook een gedeelte van het streekarchief in Oudewater staan
7777.A.1.HBS.MAN.C
Gemeentehuis Woerden
Woerden
1 mei 2014
DEMARCATIELIJST
NL sfb Omschrijving
Bouwkosten
10 Stut- en sloopkosten
opstallen/ inventaris
ondersteuning te handhaven gebouw/constructie in tijdelijke situatie
asbestsanering (te slopen gebouwen)
grondsanering
Casco
buiten
raming bbn
Opmerkingen
indien van toepassing
x
x
x
x
20 Funderingen en funderingsconstructies
funderingsconstructies, algemeen
keerwanden, grond-/waterkerende wanden
keerwanden, grondverbetering
(paal)funderingen, algemeen
x
x
x
x
21 Vloeren op grondslag
vloeren, constructief, gebouwonderdeel
vloeren, constructief, grondverbetering
vloeren, niet constructief, vloeren als bestrating
x
x
x
22 Buitenwanden
buitenwanden, algemeen
x
x
x
x
x
x
23 Vloeren
vloeren, algemeen
balkons, algemeen
x
x
24 Trappen en hellingen
trappen en hellingen, algemeen
x
27 Daken
daken, algemeen
x
28 Hoofddraagconstructies
hoofddraagconstructies, algemeen
x
31 Buitenwandopeningen
Buitenwandopeningen
automatische schuifdeuren
tourniquets
overheaddeuren
puien
buitenzonwering handmatig bediend
buitenzonwering automatisch elektrisch bediend
brievenbus
luifel boven entree
sluitplan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
32 Binnenwandopeningen
in dragende/constructieve wanden
in demontabele wanden
in sanitaire groepen inclusief werkkasten
in rook- en brandcompartimenten bij trappen- en lifthallen
sluitplan
meubilair en
spec. voorz.
x
x
x
11 Bodem voorzieningen
bodemvoorziening, algemeen
grond, damwanden
water, bemalingen
22 Binnenwanden
binnenwanden, constructief
demontabele wanden/schuifwanden
scheidingswanden, ten behoeve van de vaste ruimte
akoestische schotten, ten behoeve van vaste ruimte
rook- en brandscheidingen
inbouw
+ vast
x
x
x
x
x
33 Vloeropeningen
vloeropeningen, algemeen (vloerluiken)
x
34 Balustrades, hekwerken en leuningen (doorval beveiliging)
balustrades, algemeen
hekwerken, algemeen
leuningen, algemeen
x
x
x
37 Dakopeningen
daklichtopeningen, algemeen
x
38 Inbouwpakketten
zie overige onderdelen
x
41 Buitenwandafwerkingen
buitenwandafwerkingen, algemeen
x
vergader, lokalen, werkkasten, toiletruimte etc.
indien wanden niet doorlopen tot casco vloer
7777.A.1.HBS.MAN.C
Gemeentehuis Woerden
Woerden
1 mei 2014
DEMARCATIELIJST
NL sfb Omschrijving
42 Binnenwandafwerkingen
tegelwerken
wandbekledingen
stukadoorwerken
specifieke afwerkingen:
sanitaire ruimten en werkkasten
lift- en trappenhuizen en entree
parkeerruimten
installatieruimten
computerruimten
pantry's en kopieerruimten
ten behoeve van vast inbouwpakket:
bouwkundige voorz. voor pantry, facilitycorner
bouwkundige voorz. voor computerruimten
bouwkundige voorz. voor het inbouwpakket
43 Vloerafwerkingen
verhoogde vloeren (serverruimte)
cementdekvloeren
tegelwerken
harde bedekking algemene ruimten
harde bedekking, ten behoeve van de kantoorzone en vergaderzone.
zachte bedekking, ten behoeve van de kantoorzone en vergaderzone.
Inloopmatten (bv. Coral)
Vloercoating
specifieke afwerkingen:
ten behoeve van vast inbouwpakket
sanitaire ruimten en werkkasten
lift- en trappenhuizen en entree
installatieruimten
computerruimten
44 Trap- en hellingafwerkingen
afwerkingen, algemeen
helling t.b.v. computervloer
leuningen
trappen en hellingbanen
45 Plafondafwerkingen
verlaagd (basis systeemplafond)
niet verlaagd
speciaal plafond ter plaatse van entree / publiesruimte / gezam. ruimte
buitenplafond algemeen
akoestische eisen volgens PvE
plafond eilanden
47 Dakafwerkingen
dakafwerking, algemeen
Casco
51.5
52.1
Warmteopwekking: lokaal
algemeen
alle brandstofvormen
rookgasafvoerkanaal (niet bouwkundig)
gecombineerde tapwaterverwarming
53.1
Afvoeren: faecaliën
algemeen
standaard systeem
pompsysteem
Water; drinkwater
algemeen
netaansluiting
reinwaterkelder aansluiting
drukverhoging
opslagtanks
Opmerkingen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
sanitaire ruimte
tegels
tegels
projecttapijt/marmoleum
x
indien van toepassing
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
toiletten/pantry's/werkkasten
x
meerkosten t.o.v. basis systeemplafond
x
x
indien van toepassing
x
x
x
X
X
eventueel t.p.v. balie
project specifiek
X
X
X
X
X
X
X
X
X
pompsystemen
52.2
buiten
raming bbn
x
Warmteopwekking: bijzonder
Algemeen
warmtepomp
zonnecollector
aardwarmte (WKO)
Afvoeren; regenwater
algemeen
afvoerinstallatie in het gebouw
afvoerinstallatie buiten het gebouw
meubilair en
spec. voorz.
x
48 Afwerkingspakketten
afwerkingspakketten
51.1
inbouw
+ vast
in combinatie met WKO
project specifiek
in combinatie met WP
traditioneel of volvul (pluvia)
vooralsnog geen terreinvoorzieningen
meegenomen
X
X
X
afvoer onder natuurlijk verval
X
tbv sprinkler installlaties niet van toepassing
X
tbv sprinkler installlaties niet van toepassing
X
X
X
7777.A.1.HBS.MAN.C
Gemeentehuis Woerden
Woerden
1 mei 2014
DEMARCATIELIJST
NL sfb Omschrijving
53.2 Verwarmd tapwater;
algemeen
direct verwarmd met voorraad
indirect verwarmd met voorraad
decentrale warmwaterbereiding
54.1
55.1
55.2
Gassen, brandstof, algemeen
algemeen
aardgasvoorziening
Casco
X
X
56.1
Warmte distributie; water
X
56.3
Warmtedistributie; lucht
X
56.4
Warmtedistributie; bijzonder
algemeen
zonnewarmte-systeem
aardwarmte-systeem
centraal warmtepomp-systeem
57.3
57.6
57.6
58.2
o.a. tbv patchruimten e.d.
X
X
X
57.2
Opmerkingen
afhankelijk van ontwerp
afhankelijk van ontwerp
warm tapwater tbv pantry's e.d.
X
X
Koude-opwekking; distributie
Luchtbehandeling; natuurlijke ventilatie
algemeen
voorziening regelbaar
buiten
raming bbn
X
X
55.3
57.1
meubilair en
spec. voorz.
X
X
X
X
Koude-opwekking lokaal
algemeen
split-systemen
Koude opwekking centraal
algemeen
compressoren-systemen
grondwater-systemen (WKO)
oppervlakte-systemen
inbouw
+ vast
X
X
X
X
X
X
Luchtbehandeling; lokale mechanische afzuiging
algemeen
afzuiginstallaties
in combinatie met WKO
in combinatie met WKO
te openen ramen indien van toepassing
X
X
o.a. kopieerruimten e.d.
Luchtbehandeling; centrale mechanische afzuiging
algemeen
afzuiginstallaties
X
X
toiletten/pantry's/werkkasten
toiletten/pantry's/werkkasten
luchtbehandling lokaal
algemeen
luchtbehandelingsinstallatie
X
X
eventueel MER ruimte en of Balie
luchtbehandling centraal
algemeen
luchtbehandelingsinstallatie
X
X
regeling klimaat en sanitair; centrale melding, regeling en sturing
algemeen
specifieke regeling
gecombineerde regeling
X
X
X
60 Bouwkundige voorzieningen tbv elektrotechnische installaties
Bouwkundige voorzieningen tbv elektrotechnische installaties
x
61 Centrale electrotechnische installaties
noodstroomvoorzieningen
noodstroomaggregaten
no-break installaties (UPS)
aarding
bekabeling en kanalisatie
bliksemafleiding
voeding van gebouwgebonden installaties
x
x
x
x
62 Krachtstroom 230/400V en hoger (voeding)
Krachtstroom 230/400V en hoger (voeding)
x
x
x
7777.A.1.HBS.MAN.C
Gemeentehuis Woerden
Woerden
1 mei 2014
DEMARCATIELIJST
NL sfb Omschrijving
63 Verlichtingsinstallatie
voedingen :
laagspanning
verlichting
werkplekken + werkplekverlichting
overspanningbeveiliging
armaturen:
standaard armaturen
werkplekverlichting (accentverlichting)
aditionele sfeerverlichting
calamiteiten:
noodverlichting (decentraal/centraal)
bijzonder:
obstakelverlichting
buitenverlichting
voorzieningen voor reclameverlichting
oriëntatieverlichting
schoonmaak verlichting
voorzieningen voor bewakingsverlichting
64 Communicatie
kabelwegen en loze leidingen t.b.v. inbouwpakket
signalen:
algemene signalering (bijv. toegangsdeurbel)
aanwezigheids-/beletsignalering
geluiden:
telefoon, intercom-, personenzoekinstallatie
geluidsdistributie/vertaalsystemen/conferentie- en vergadersystemen
omroepinstallatie
beelden/CAI:
audiovisuele installaties (per dienst)
Casco
inbouw
+ vast
meubilair en
spec. voorz.
buiten
raming bbn
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
verlichting entrée
x
x
x
x
excl. telefoons
x
x
excl. apparatur zoals beamers en beeldschermen
x
gesloten televisiecircuits
geïntegreerde systemen (bijv. data/Telecom)
universele netwerken geschikt voor data en
telefonie
alleen passief (data-) netwerk, excl. server, racks
e.d.
computernetwerken, datanetwerken
x
x
x
x
x
x
x
x
x
alleen bekabeling tbv automaten, excl. kassa,
chipknip, pin e.d.d)
indien van toepassing
x
indien van toepassing
x
tijdsignalering (pauze/einde aanduiding)
65 Beveiliging
sociale alarmering t. b. v. mindervalide toilet
brandmeldinstallatie
sprinklerinstallatie
droge blusleidingen
ontruimingsinstallatie
brandweerpaneel
inbraakmeldinstallatie
camera bewakingsinstallatie (CCTV)
toegangscontrole (kaartlezers e. d.)
elektronische bewegwijzering
detectie
detectie en alarmering (inbraak)
evt. elektrische deurgrendelingen en ontgrendelingen
sleutelplan
zonweringinstallatie
brandslanghaspels
poederblussers
gasblusinstallaties (computerruimten)
66 Transport installaties
roltrappen en rolpaden
combilift goederen/personen per kern
personenlift
brandweerlift
goederenlift
67.3
Gebouwbeheersvoorzieningen; regelinstallatie klimaat/sanitair (op
afstand)
incidenteel, geen bureaulampen
x
x
noodstroom voorzieningen (hardware)
kabels noodstroomvoorzieningen (hardware)
noodstroomvoorzieningen (algemeen)
antennerichtingen (bijv. CAI)
internet aansluiting
server, telefooncentrale, telefoons
slechthorenden voorziening
betaalinstallatie (kassa,chipknip,pin)
Opmerkingen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
indien dit uit berekeningen nodig blijkt
voor zover vereist door brandweer
7777.A.1.HBS.MAN.C
Gemeentehuis Woerden
Woerden
1 mei 2014
DEMARCATIELIJST
NL sfb Omschrijving
68 Gebruikersinstallaties
kassa reserveringssysteem
pasjes lezers
AV-apparatuur
LED-wand
paspomaat
raas
Casco
73 Vaste keukenvoorzieningen
(groot) keukenmeubilering en apparatuur
aansluitvoorzieningen keuken
kanalen t.b.v. mechanische afzuiging keuken
mechanische afzuiging keuken
74 Vaste sanitaire voorzieningen
standaard:
sanitaire toestellen en kranen
schaamschotten
afvalvoorzieningen
elektrische handendrogers
spiegels
toiletgarnituur
vloerafvoerputten
bijzonder:
tapkraan t.b.v. koffiezetautomaten
tapkraan t.b.v. vaatwasmachines
75 Vaste onderhoudsvoorzieningen
standaard voorzieningen voor gevelonderhoud en -reiniging
bijzonder
gemechaniseerde gevelonderhoudsvoorzieningen
76 Vaste opslagvoorzieningen
werkkasten met mogelijkheid voor opslag schoonmaakmiddelen
vuilopslagruimte
bijzonder
vast ingebouwde garderobe- en archief voorzieningen
kluizen
magazijnstellingen
koelcellen
bouwkundige voorzieningen tbv plaatsing vaste opslagvoorzieningen
81 Losse verkeersinventaris
losse verkeersinventaris, sportvoorzieningen
mededelingenbord/lichtkrant/lcd-scherm
naamplaatjes
bewegwijzering
klokken (in openbare ruimten)
meubilair en
spec. voorz.
buiten
raming bbn
Opmerkingen
x
x
x
x
x
x
71 Vaste verkeersvoorzieningen
balies
loketten
garderobes
bewegwijzering
verdiepingsaanduiding en vluchtroutes
bewegwijzering organisatie en kameraanduiding
72 Vaste gebruikersvoorzieningen
plantenbakken
publicatieborden
garderobes
computervoorzieningen
vaste balies en buffetten
pantry: vaste aanrecht/keukenblok
aansluitvoorzieningen balies/bufetten en pantry's
vaste garderoberekken en vaste banken
lockers
postvakken
inrichting repro
vaste elektrische klokken
sanitaire accessoires
gordijnrails
bagagekluisjes/lockers
binnenlichtwering (gordijnen, lamellen) inclusief ophangsysteem
verduisteringsgordijnen
inrichting specifiele lokalen
meubilair kantine
aansluitvoorzieningen t.b.v. inrichting specifiek lokalen / restaurant
karpetten en overige stoffering
inrichting EHBO-ruimte
werkplaatsinrichting
AED
inbouw
+ vast
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
let op grootte van keuken en aantal apparatuur
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7777.A.1.HBS.MAN.C
Gemeentehuis Woerden
Woerden
1 mei 2014
DEMARCATIELIJST
NL sfb Omschrijving
82 Losse gebruikersinventaris
meubilair
maatwerkmeubilar
garderobevoorziening, haken
losse podiumelementen
schilderij- ophangsysteem
white-board / krijtbord / smartboard
kledingkasten
Casco
inbouw
+ vast
meubilair en
spec. voorz.
buiten
raming bbn
x
x
x
x
x
x
x
83 Losse keukeninventaris
Losse keukeninventaris
bestek, servies
koffie- en frisdrankautomatien, watercoolers
apparatuur: vaatwasser, boiler, magnetron
losse, cq inbouw koel- en vrieskasten
x
x
x
x
84 Losse sanitaire inventaris
zeepautomaten
afvalemmers
handdoekdispensers
electrische handdroger
x
x
x
x
85 Losse schoonmaak inventaris
schoonmaakapparatuur
vuilopslag, vuiltransport
kasten voor opslag schoonmaakmiddelen
x
x
x
86 Losse opberginventaris
garderobekasten
vitrines
rekken, stellingkasten
x
x
x
Terreinvoorzieningen (inclusief daktuinen)
91 Grondvoorzieningen
algemene grondvoorzieningen
x
92 Opstallen
opstallen
fietsenstalling
overkapping
x
x
x
93 Omheiningen
terreinhek inclusief poorten
x
94
Terreinafwerkingen
Opmerkingen
X
beperkte post voor terreinafwerking opgenomen
A1 - Gerenoveerd gemeentehuis
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
9.834
Gerenoveerd gemeentehuis
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Vierde verdieping
Vijfde verdieping
Zesde verdieping
Derde verdieping
A2 - Huur De Bleek
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
9.834
De Bleek
Kelder
Derde verdieping
Begane grond
Vierde verdieping
Eerste verdieping
Vijfde verdieping
Tweede verdieping
B3 - Gerenoveerd gemeentehuis en huur Westdam
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
Gerenoveerd gemeentehuis
Begane grond
Vierde verdieping
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
9.834
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Vijfde verdieping
Zesde verdieping
Derde verdieping
Westdam
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Derde verdieping
Begane grond
B4 - Gerenoveerd gemeentehuis en huur Defensie
eiland
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
9.834
Gerenoveerd gemeentehuis
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Vierde verdieping
Vijfde verdieping
Zesde verdieping
Defensie Eiland
Begane grond
Eerste verdieping
Derde verdieping
B5 - Huur nieuwbouw en huur Westdam
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
9.834
Nieuwbouw
Geen impressies
Westdam
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Derde verdieping
Begane grond
B6 - Huur nieuwbouw en huur Defensie eiland
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
Nieuwbouw
Geen impressies
Defensie Eiland
Begane grond
Eerste verdieping
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
9.834
B7 - Huur De Bleek en huur Westdam
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
9.834
De Bleek
Kelder
Derde verdieping
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Vijfde verdieping
Vierde verdieping
Westdam
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Derde verdieping
Begane grond
B8 - Huur De Bleek en huur Defensie eiland
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
9.834
De Bleek
Kelder
Derde verdieping
Begane grond
Vierde verdieping
Defensie Eiland
Begane grond
Eerste verdieping
Eerste verdieping
Vijfde verdieping
Tweede verdieping
B9 - Huur Pompmolenlaan en huur Westdam
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
9.834
Pompmolenlaan
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Derde verdieping
Westdam
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Derde verdieping
Begane grond
B10 - Huur Pompmolenlaan en huur Defensie eiland
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
9.834
Pompmolenlaan
Begane grond
Eerste verdieping
Defensie Eiland
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Derde verdieping
C11 - Gerenoveerd gemeentehuis en huur Defensie
eiland
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
9.834
Gerenoveerd gemeentehuis
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Vierde verdieping
Vijfde verdieping
Zesde verdieping
Defensie Eiland
Begane grond
Eerste verdieping
Nieuwbouw
Derde verdieping
C12 - Huur nieuwbouw en huur Defensie eiland
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
9.834
Nieuwbouw
Geen impressies
Defensie Eiland
Begane grond
Eerste verdieping
Nieuwbouw
C13 - Huur De Bleek en huur Defensie eiland
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
9.834
De Bleek
Kelder
Derde verdieping
Begane grond
Eerste verdieping
Vijfde verdieping
Vierde verdieping
Defensie Eiland
Begane grond
Eerste verdieping
Nieuwbouw
Tweede verdieping
C14 - Huur Pompmolenlaan en huur Defensie eiland
Gebouw
Gerenoveerd gemeentehuis (wel streekarchief mogelijk)
Nieuwbouw (wel streekarchief mogelijk)
Bleek (wel streekarchief mogelijk)
Pompmolen (geen streekarchief mogelijk)
Defensie eiland
Westdam
Gebouw concept A
Gebouw concept B
Gebouw concept C
[m2 bvo]
9.834
[m2 bvo]
9.087
9.087
9.087
7.457
985
985
[m2 bvo]
8.448
8.448
8.448
6.817
2.084
9.834
Pompmolenlaan
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Defensie Eiland
Begane grond
Eerste verdieping
Nieuwbouw
Derde verdieping