Nummer 1 dec 14 jan 15 - Parochie De Verrezen Christus

PAROCHIEWIJZER
Weert-Zuid
Jaargang 9 ♦ nummer 1
periode 13 december 2014 t/m 16 januari 2015
Inhoudsopgave
Voorwoord pastoor Rosenhart
Vredeslicht Bethlehem
Overzicht vieringen en koorzang
Kerstpakkettenactie Broederschap
Kerst-varia-nieuws
Kerstgedicht
Over het Vormsel
Oecumenische activiteiten
Personalia
Laatste huis-aan-huis Parochiewijzer !
Liturgische agenda en misintenties
Lijst van sponsors
Personen en telefoonnummers
: Pagina 3-4
: Pagina 4
: Pagina 5
: Pagina 5
: Pagina 6
: Pagina 6
: Pagina 7
: Pagina 7
: Pagina 8
: Pagina 8
: Pagina 9-13
: Pagina 14-15
: Pagina 16
Belangrijke informatie:

Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van te voren) en
huwelijksvieringen dienen te worden gedaan bij het gezamenlijke
parochiekantoor van Keent-Moesel. Adres zie achterzijde.

Voor het opgeven van misintenties voor de parochies De Verrezen Christus
en St. Joseph kunt u terecht bij het gezamenlijke parochiekantoor van
Keent-Moesel. Adres zie achterzijde.

Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met
de sluitingsdatum van het parochieblad:
Periode
17 januari t/m 20 februari 2015
21 februari t/m 27 maart 2015
Sluitingsdatum
2 januari 2015
6 februari 2015
Bank- en girorekeningen:
Parochie Sint-Joseph
Giften restauratiefonds
St. Josephkerk
Parochie De Verrezen Christus
Giften Moeselkapel
Rabobank rek.nr.
Rabobank rek.nr
NL56 RABO 0156 9065 38
NL94 RABO 0124 4833 13
Postbank rek.nr
Rabobank rek.nr
Rabobank rek.nr
NL05 INGB 0001 1904 11
NL12 RABO 0156 9095 61
NL49 RABO 0135 9032 54
2
KERSTVIERINGEN ‘OP DE SCHOP’!
Zoals u ondertussen wel weet is er één priester voor de parochies van Keent, Moesel,
Leuken/Groenewoud. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de vieringen met
Kerstmis, Pasen en andere hoogtijdagen.
Als kerkbestuur van Keent/Moesel werken we nauw samen met het kerkbestuur van
Leuken/Groenewoud.
We hebben een paar commissies: de bouwcommissie (daar zitten leden in die
speciaal zorg dragen voor de gebouwen), de financiële commissie (daar zitten
degenen in die zorg dragen voor de financiën), de pastoraatcommissie (daar zitten
leden in die zich bezig houden met alles wat met de pastoraal te maken heeft).
Binnen de pastoraatscommissie hebben we het uitvoerig gehad over de Kerstvieringen. Het schema zag er als volgt uit:
Kerstavond
Eerste Kerstdag
17.30 uur gezinsmis
10.00 uur
21.00 uur nachtmis
Moesel:
17.30 uur Caeciliakoor
11.00 uur
23.00 uur nachtmis
Keent:
19.00 uur gezinsviering 9.30 uur
21.30 uur Hoogmis
Ik heb de Mistijden, die met elkaar ‘botsen’ schuin gedrukt.
Leuken:
Tweede Kerstdag
10.00 uur
11.00 uur
9.30 uur
Het nieuwe misrooster wordt als volgt:
Kerstavond
Leuken:
17.30 uur gezinsmis met medewerking van Jeugdkoor Groenewoud
o.l.v. Rita Scheffers
21.30 uur nachtmis met medewerking van Vocaal Ensemble Genti
o.l.v. Rita Scheffers
Keent:
19.00 uur kerstviering met medewerking van kinderen van Bs.Het Dal
20.00 uur nachtmis met medewerking van Gregoriaans Herenkoor
en Gemengd Koor Moesel o.l.v de heer Absil
Moesel:
17.30 uur: vervalt !
23.00 uur: nachtmis met medewerking van de Ray Stabbing Singers
Binnen het cluster van Keent, Leuken en Moesel ( KLM ) hebben we op Kerstavond
(24 december) dus vijf vieringen, waarvan er vier heilige Missen zijn.
Op de Eerste Kerstdag:
Leuken:
10.00 uur Mis vervalt!
Keent:
09.30 uur Mis met medewerking van Animo
Moesel:
11.00 uur Mis met medewerking van de Jeugdharmonie/ samenzang
- vervolg zie pagina 4 -
3
Op de Tweede Kerstdag:
alleen een Mis op Leuken om 9.30 uur met medewerking van solisten van de
Schutterij St.Job en het gemengd zangkoor o.l.v. Lies Houben.
Met het nieuwe schema hebben we geprobeerd om recht te doen aan alle drie de
parochies: veranderingen (mistijden) en vervallen van Missen konden niet uitblijven.
Het was beter geweest als we dit in het vorige parochieblad al hadden
gepubliceerd! Excuses daarvoor!
Ik sluit graag af met een paar zinnen uit de eerste brief van de apostel Johannes:
“Want het leven is verschenen; het eeuwige leven dat bij de Vader was,
heeft zich aan ons geopenbaard, wij hebben het gezien, wij getuigen er van,
wij maken het u bekend.
Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u,
opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons.
en onze gemeenschap is er één met de Vader en met Jezus Christus,
zijn Zoon” ( vers 2 en 3 – Willibrordvertaling )
vers 3 volgens de Bijbel in gewone taal ( die is net uit ! ):
Wij vertellen aan jullie wat wij zelf gezien en gehoord hebben.
Wij willen graag dat jullie bij ons gaan horen.
Als jullie bij ons horen, dan horen jullie ook bij de Vader en bij
Zijn Zoon Jezus Christus.
Mede namens diaken Goos en de kerkbesturen van KLM wens ik u
Gezegend Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar!
Pastoor Jos Rosenhart
Ook dit jaar weer het Vredeslicht uit Bethlehem
Drie jaar geleden hebben we voor het eerst het Vredeslicht in onze parochies
gehad en hebben mensen het mee naar huis kunnen nemen in de lantarens, die
het kerkbestuur geschonken heeft.
Als u de lantaren ( of een andere! ) nog hebt, neem die mee naar de kerk dan kunt
u na de kerstvieringen het Vredeslicht opnieuw naar uw woning brengen!
pastoor Jos Rosenhart
4
OVERZICHT VIERINGEN
Kerstavond,
Keenterkerk
woensdag 24 december
19.00 uur
Kerstviering
met medewerking van kinderen
van Basisschool Het Dal
Keenterkerk
20.00 uur
Gregoriaans Herenkoor Moesel
+ Gemengd Koor Moesel
Ray Stabbing Singers
Moeselkerk
23.00 uur
Eerste Kerstdag,
Keenterkerk
Moeselkerk
donderdag 25 december
09.30 uur
zangkoor Animo
11.00 uur
Jeugdharmonie St. Joseph
Weert-Zuid
Tweede Kerstdag,
vrijdag 26 december
Géén HH. Missen op Keent of Moesel,
09.30 uur
Leuken
Oudjaarsavond,
Keenterkerk
woensdag 31 december
19.00 uur
Samenzang
Nieuwjaarsdag,
Moeselkerk
donderdag 1 januari
11.00 uur
Samenzang
KOOP EN GEEF VOOR ONZE MEDEMENS
Ook dit jaar houden de Broederschap en de Voedselbank Weert de
kerstpakkettenactie. Deze vindt plaats tussen 6 en 23 december. Gedurende deze
periode kunt u bij de kerken van het Dekenaat Weert houdbare, niet gekoelde of
bevroren producten afgeven, zoals pasta of soep (blik/pak), groente (blik/pot), fruit
(blik/pot), broodbeleg, koffie, thee, suiker, afwasmiddel, allesreiniger, schoonmaakartikelen, wc-papier, keukenrollen, tandenborstels, tandpasta en nog veel meer.
Ook klanten van Jumbo Heerschap (Collegeplein, Moesel, Leuken, Boshoven,
Nederweert), en Jumbo René Puts (Stramproy) doen mee door artikelen te kopen
en na de kassa te deponeren in de krat voor de Voedselbank.
Daarmee helpt iedereen de Weerter gezinnen, die bij de Voedselbank zijn
aangesloten, aan een kerstpakket én aan een gelukkig kerstfeest.
Namens de gezinnen van de Voedselbank willen wij u reeds hartelijk danken voor
uw gave.
Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert
5
KERST-VARIA-NIEUWS
UITNODIGING VOOR DE GEZINSKERSTVIERINGEN
Ook dit jaar vinden er in onze parochies Gezinskerstvieringen plaats.
In de kerk van Keent is dit op Kerstavond om 19.00 uur.
Kinderen van Basisschool Het Dal verzorgen in deze viering
de zang en de teksten.
Op Moesel is op Eerste Kerstdag om 11.00 uur een H.MIS met
medewerking van de Jeugdharmonie van Weert-Zuid.
Iedereen is van harte welkom !!!
ZIEKENCOMMUNIE MET KERST
Op Tweede Kerstdag zal v.a. 08.30 uur de ziekencommunie worden rondgebracht,
aan de mensen, die maandelijks de ziekencommunie ontvangen.
Mochten er nog andere mensen zijn, die met Kerstmis graag de ziekencommunie
zouden ontvangen, dan kunt u dit doorgeven op de pastorie (telefoon 534596) of
via de parochiekantoren (Moesel: tel. 541609, Keent: tel. 534609).
GEZAMENLIJKE NIEUWJAARSVIERING MOESEL EN KEENT
Op Nieuwjaarsdag om 11.00 uur is er een gezamenlijke
Nieuwjaarsviering, in de kerk van Moesel, voor alle
parochianen van Moesel en Keent. Na afloop van de mis is er
in de zijzaal van de kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en een Zalig Nieuwjaar te wensen, onder het genot van een
hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd !!
Voor ons geboren
Het Jezus-kind is voor ons geboren
om het overdaad en kwaad te verstoren
Ons elkaar in liefde te laten geloven
en zo het onheil te laten doven.
Want met Hem; gaan wij niet verloren.
Truus Wering–Brunenberg.
6
OVER HET VORMSEL
Donderdag 5 februari 2015 zal onze bisschop, Mgr. F.J.M.Wiertz, het Vormsel
toedienen in de kerk van Keent. De heilige Mis begint om 19.00 uur.
Inmiddels hebben leerlingen van de groepen 8 van het Dal, de Brede School Moesel
en de O.B.S. de Graswinkel zich opgegeven. De voorbereidingen voor de vormelingen
van deze scholen is al begonnen.
Mochten er kinderen op andere scholen ( bijv. van speciaal onderwijs) zitten en dat
sacrament ook willen ontvangen, zouden dan de ouders zo goed willen zijn om hun
kind zo snel mogelijk daarvoor aan te melden op het parochiekantoor van Moesel.
Dan kan er overlegd worden hoe de voorbereiding gestalte krijgt.
Pastoor J. Rosenhart
OECUMENISCHE ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE MAANDEN
OECUMENISCHE KERSTSAMENZANGDIENST, 21 december 17.00 uur
We hopen weer veel mensen te mogen begroeten in deze zangdienst.
Deze keer in de Bethelkerk op zondag 21 december om 17.00 uur.
Zanggroep Vocus o.l.v. Marijke Berkers, Janneke van Reenen op haar trompet en
het Bethelkoor o.l.v. Jefta van Garderen werken mee aan deze dienst.
Afwisselend kunt u luisteren naar de koren of Janneke en er worden natuurlijk
samen met u bekende kerstliederen gezongen. Het Kerstevangelie wordt gelezen
en gedichten zullen ook in deze dienst niet ontbreken.
Na afloop is iedereen van harte welkom voor een kopje
koffie met kerststol of een glas warme glühwein.
We hopen dat u er ook bij wilt zijn.
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID, 18 t/m 25 januari 2015
Op zondag 18 januari wordt om 16.00 uur in de kerk "de Verrezen Christus" een
oecumenische dienst gehouden. We hopen enkele koren in ons midden te hebben
die dag en mogelijk ook nog een bijzondere gast.
De voorbereidingen voor deze dienst zijn nog in volle gang. Het thema, dat
wereldwijd wordt gebruikt, is: "water" en is aangedragen door Brazilië.
We hopen dat u, Rooms Katholieken en Protestanten, ook dit jaar weer aanwezig
kunt zijn en dat we zo samen een heel bijzondere viering mogen hebben.
Mocht u deze zondag niet in de gelegenheid zijn, dan is er op vrijdag 23 januari
om 19.00 uur in het Protestantse kerkje in Budel een oecumenische vesper.
Deze wordt geleid door kapelaan Van der Donk en dominee Compagner.
U bent van harte uitgenodigd.
Namens de oecumenische werkgroep Weert, Annelies Kreber
7
PERSONALIA
Gedenken we hen, die de afgelopen periode zijn overleden:
 31 okt. : mevrouw Anna Ramakers-Kneepkens,
Zorgcentrum Hieronymus, 93 jaar
 1 nov. : mevrouw Toos Liebens, Camphuysenstraat 7, Eindhoven,
58 jaar
 13 nov. : mevrouw Toos Nies, Wozoco Hushoven, Rietstraat 2, 91 jaar
 24 nov. : de heer Leo Verheijen, Blekerstraat 109, 82 jaar
 25 nov. : mevrouw Nel Reijnders-Jacobs, Willem de Rijkestraat 3, 89 jaar
Mogen zij nu rusten in vrede bij onze Hemelse Vader.
In de Moeselkapel werden gedoopt:


9 nov.
23 nov.
: Dexx Hoogeveen, Prins Bisdomstraat 13
: Felix van Steveninck, Sint Theuniskapelweg1
Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders!

LAATSTE HUIS-AAN-HUIS PAROCHIEWIJZER
Zoals aangekondigd, is dit de laatste Parochiewijzer, die huis-aan-huis zal worden
verspreid op Keent, Moesel en Graswinkel.
Mocht u toch niets willen missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:
1. de Parochiewijzer downloaden van de websites van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van de digitale Parochiewijzer
naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres
[email protected]
3. een papieren abonnement ontvangen
Hiervoor dient u:
 uw NAAM en ADRES door te geven bij
o het Parochiekantoor – St. Jozefs-kerkplein 2 – 6006 ZH Weert of
o Redactie Parochiewijzer, p/a h. Woutersstraat 12 – 6006 BE Weert
 € 20 abonnementsgeld (per jaar) over te maken op
o Keent NL56 RABO 0156 9065 38 t.n.v. Parochie St. Joseph
o Moesel NL12 RABO 0156 9095 61 t.n.v. Parochie de Verrezen
Christus
onder vermelding van: abonnement
8
Liturgische agenda en misintenties
13 december t/m 19 december 2014
Za.
13 dec.
13/14 dec.
Keenterkerk
19.00 uur:
Zo.
14 dec.
Moeselkerk
11.00 uur:
Di.
16 dec.
Keenterkerk
19.00 uur:
Wo.
17 dec.
Moeselkapel
08.30 uur:
Do.
18 dec.
Moeselkapel
19.00 uur.
Moeselkerk
Vr.
19 dec.
Keenterkerk
Moeselkapel
Derde zondag van de Advent (zondag ‘Gaudete’)
Evang. Joh. 1, 6-8+19-28 (B)
Gretha Beelen (verjaardag)
Voor overleden parochianen van Keent en Moesel
Leonardus Voermans (jaardienst 50 jaar overleden)
Henk Hietbrink (jaardienst)
Francien Geraedts - Gielen (jaardienst)
Anna Ramaekers - Kneepkens
(Zang: Koor Animo)
Peter van Lierop (jaardienst) en ter herinnering aan
Toos van Lierop-Coenen
Pierre van Thuijl
(Zang: volkszang)
Dick Ruiter (jaardienst)
Jan Mertens en Anna Maria Mertens v.d. Kruijs
20.30 –
22.00 uur:
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
08.30 uur:
15.00 uur.
Huwelijk Nicole en Richard Haex
9
20 december t/m 26 december 2014
Za.
20 dec.
Keenterkerk
20/21 dec.
19.00 uur:
Zo.
21 dec.
Moeselkerk
11.00 uur:
Bloemetjeszondag
Di.
23 dec.
Keenterkerk
Wo.
Vierde zondag van de Advent
Evang. Lc. 1, 26-38 (B)
Jan Koppen (verjaardag)
Buurtvereniging de Boshoverbeek voor de Leden en
overleden Buurtleden
Jack Coppen (jaardienst)
Vader en moeder Kirkels-Grimbergen
Jannie Braeken-van Boxtel
Marietje Bruekers-de Haas
Overleden ouders Kanters - Verheggen
Anna Ramaekers - Kneepkens
Theu de Borgie (jaardienst)
Ouders Knippenberg-Clijsters (jaardienst)
Truus Gielissen - van Mierlo (jaardienst)
(Zang: volkszang)
Lies van de Kruijs-Schroeten
(Zang: volkszang)
(KINDERNEVENDIENST)
19.00 uur:
24 dec..
Heilige Kerstavond en Kerstnacht –
GEBOORTE VAN DE HEER (Hoogfeest)
Evang. Lc. 2, 1-14 (B)
KERSTVIERING
(m.m.v. kleuters en zang door kinderen, beiden
van Basisschool Het Dal)
Keenterkerk
19.00 uur:
Keenterkerk
20.00 uur:
Wiel Moonen
Henk Schrijen
Ouders Derckx - Knapen en Sjack Derckx (jaardienst)
Wiel Derckx en ouders Vermeulen - Lambrichts
Voor overleden parochianen van Keent en Moesel
(Zang: Gregoriaans Herenkoor Moesel +
Gemengd Koor Moesel)
Moeselkerk
23.00 uur:
Frans van Engelen
(Zang: Ray Stabbing Singers)
10
Do.
25 dec..
Keenterkerk
09.30 uur:
Moeselkerk
11.00 uur:
Vr.
1e Kerstdag (Hoogfeest)
Evang. Joh. 1, 1-18 of 1, 1-5+9-14 (B)
Raoul Moonen
Voor Toon en Lies Broers-Seerden
Wiel Moonen (verjaardag) en ouders Moonen Scheepers
Echtgenoten Gerads-Bekelaar
Voor degenen, die op ons kerkhof begraven zijn.
(Zang: Koor Animo)
Lilian Weerts (jaardienst)
Theu Ekers (jaardienst)
Miep de Mol-Cuppen (verjaardag) en Antoon Cuppen
(m.m.v. Jeugdharmonie St. Joseph Weert-Zuid)
2e Kerstdag – H. Stefanus, eerste martelaar
(gedachtenis)
Evang. Mt. 10, 17-22
N.B.: géén H. Mis op Moesel of Keent, wél om
09.30 uur op Leuken!
26 dec..
27 december 2014 t/m 2 januari 2015
Za.
27 dec.
Keenterkerk
Zo.
28 dec.
Moeselkerk
27/28 dec.
19.00 uur:
H. Familie, Jezus, Maria, Jozef (Feest)
(Evang. Lc. 2, 22-40 of 2, 22+39-40 (B))
Jac Hoeben
Wiel Voermans (jaardienst en verjaardag)
Anna Ramaekers - Kneepkens
Bèr Houben
(Zang: volkszang)
11.00 uur: Fien Caelers-Lemmen (verjaardag) en Theu Caelers
Mieke Mertens-Creemers, Martinus, Sjaak en Pietje
Mertens
Overleden ouders Houben-Camp en zonen Tjeu en
Jan
(Zang: volkszang)
11
Di.
30 dec.
Moeselkapel
16.00 uur:
Keenterkerk
19.00 uur:
Wo.
31 dec.
Keenterkerk
19.00 uur:
Do.
1 jan.
Moeselkerk
11.00 uur:
60-jarig huwelijk echtpaar Snoek-Stultiens
Oudjaarsavond
Pierre van Thuijl
Voor overleden parochianen van Keent en Moesel
(Zang: volkszang)
Nieuwjaarsdag – Heilige Maria, Moeder van God
(Hoogfeest)
Evang. Lc. 2, 16-21 (B)
Jaargedachtenis voor Lies Broers-Seerden
(Zang: volkszang)
Aansluitend gezellig samenzijn in het zaaltje van de kerk.
Vr.
2 jan.
Keenterkerk
08.30 uur: HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze,
bisschoppen en kerkleraren (gedachtenis)
3 januari t/m 9 januari 2015
Za.
3 jan.
3/4jan.
Keenterkerk
19.00 uur:
Zo.
4 jan.
Moeselkerk
11.00 uur:
Di.
6 jan.
Keenterkerk
19.00 uur:
Wo.
7 jan.
Moeselkapel
08.30 uur:
Openbaring des Heren - Drie Koningen
(Hoogfeest)
Evang. Mt. 2, 1-12 (B)
Pierre Beenders (jaardienst)
Tinie Gielen (Feijen) (jaardienst)
Overleden ouders Gonnie Thiessen-Verstappen en
Toon Thiessen
Anna Ramaekers - Kneepkens
(Zang: volkszang)
Ouders Hermans-Hanssen (jaardienst)
(Zang: volkszang)
(KINDERNEVENDIENST)
12
Do.
8 jan.
Moeselkapel
Moeselkerk
Vr.
9 jan.
Keenterkerk
19.00 uur:
20.30 –
22.00 uur:
Gonny Vanlaer-van Houtert
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
08.30 uur:
10 januari t/m 16 januari 2015
Za.
10 jan.
10/11 jan.
Keenterkerk
19.00 uur:
Zo.
11 jan.
Moeselkerk
11.00 uur:
Di.
13 jan.
Keenterkerk
19.00 uur:
Wo.
14 jan.
Moeselkapel
08.30 uur:
Do.
15 jan.
Moeselkapel
19.00 uur:
Moeselkerk
Vr.
16 jan.
Keenterkerk
20.30 –
22.00 uur:
Doop van de Heer (Feest)
Evang. Mc. 1, 7-11 (B)
Gerrit van Diepen
Anna Ramaekers - Kneepkens
(Zang: volkszang)
Piet Umans (verjaardag)
Wiel Peeters (jaardienst)
(Zang: volkszang)
H. Arnold Janssen, priester (gedachtenis)
Annie van Diepen-Seerden (jaardienst)
Overleden ouders Princen-Philips
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
08.30 uur:
De redactie van de Parochiewijzer
wenst alle lezers
een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2015 !
13
Ons parochieblad wordt mede mogelijk gemaakt door:
Gezamenlijke winkeliers
Winkelcentrum Moesel:
Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein
Isidorus
Harry Philips
Mastenbroekweg 2
Telefoon 532511
Kerkstraat 40
Telefoon
533643
Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel
Taxi Ratax
Patersveld 19
Telefoon 543815
Maaseikerweg 155 543815
Telefoon
580580
www.ratax.nl
Autoverhuur
Autorent Princen
Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Maaseikerweg 155
Telefoon 580230
www.princen.com
Vogelsbleek 18 A
Telefoon
549630
Steenhouwerij Kanters Weert
BV, grafmonumenten - marmerwerken
Friture De Köster
Hoolstraat 3
Telefoon 535529
www.kanters-weert.nl
Kruisstraat 7
Telefoon
537333
www.frituredekoster.nl
Jac Ruyters
Elektro Peulen B.V.
Allround painting
Pastoor Cramerstraat 2, Echt
Telefoon 0475 483400
www.ruyters.nl
Elektrotechnisch Installatiebureau
St.Luciastraat 18
Telefoon 534651
Rabobank
Weerterland en Cranendonk
Apotheek Zuijdgeest
Kasteelplein 2
Telefoon 435435
www.rabobank.nl
Oudenakkerstraat 57
6006 BB Weert
Telefoon 524084
www.apotheekzuijdgeest.nl
v.d. Werken
Albert Heijn
Autoservice Weert
Graafschap Hornelaan 136L
Telefoon 545701
Dries 10
Telefoon
Herenkapsalon Jos
451453
Café Zaal Catering
Dennenoord
Kruisstraat 1
Telefoon
541762
Voorhoeveweg 2
Telefoon
532884
14
533
549
Na
Ziekenvervoer Weert
Meldpost Weert e.o. B.V.
Uitvaartverzorging
Van Deursen
Maaseikerweg 155
6005 AD Weert
Telefoon
547403
ma t/m vr 08.00 t/m 17.00 uur
Biest 23a
Telefoon
533322
www.vandeursen-uitvaart.nl
Praktijk PIO
Lourdesinfo.nl
Psychologische zorg voor jeugdigen
Sint Paulusstraat 2
6001 CN Weert
Telefoon 06 20239231
[email protected]
www.pio.praktijkinfo.nl
Vrijwillige reisleider Theu van Meijl
Wollekamer 3
6006 LA Weert
Telefoon 06 511 22 711
[email protected]
www.lourdesinfo.nl
Topslagerij Rob Smeets
Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…
Maaspoort 50
Telefoon
532288
Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot
“adverteerders van de maand”.
Deze keer zijn dit:
15
53
PAROCHIEWIJZER WEERT-ZUID
Parochies De Verrezen Christus Moesel en St.Joseph Keent
(onderdeel van een cluster met Parochie St Matthias en de Goede Herder)
e-mail: [email protected]
redactie-adres: A.Goos, H. Woutersstraat 12, 6006 BE Weert,
bezorgklachten: Parochiekantoor, St.Jozefskerkplein 2
Vieringen:
in het weekend zaterdagavond
door de week
Pastoor
Diaken
zondagmorgen
maandagmorgen
dinsdagavond
woensdagmorgen
donderdagavond
vrijdagmorgen
J. Rosenhart
Middelstestraat 63, 6004 BH Weert
A. Goos
H. Woutersstraat 12, 6006 BE Weert
tel. 520882
tel. 534609 (Keent)
541609 (Moesel)
17.30 uur kerk van Leuken
19.00 uur Keenterkerk
11.00 uur Moeselkerk
09.00 uur kerk van Leuken
19.00 uur Keenterkerk
08.30 uur Moeselkapel
19.00 uur Moeselkapel
08.30 uur Keenterkerk
tel. 533560
tel. 520882
PAROCHIEKANTOOR KEENT/MOESEL:
Adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.
Voor zaken van de parochie St. Joseph Keent kunt u bellen naar
of mailen
[email protected]
Voor zaken van de parochie de Verrezen Christus Moesel kunt u bellen naar
of mailen
[email protected]
KERKBESTUUR WEERT-ZUID:
Moesel:
secretaris:
mevr. D.Reinartz, Kerkstraat 185, 6006 KN Weert
penningmeester: mevr. R. van Engelen, Beatrixlaan 24, 6006 AJ Weert
Website Moesel www.verrezen-christus-weert.nl
Keent:
secretaris:
mevr. D.Reinartz, Kerkstraat 185, 6006 KN Weert
penningmeester: F.Meuwis, Kerkstraat 64, 6006 KR Weert
Website Keent www.parochiestjoseph.nl
KOSTERS:
MOESELKAPEL: A.Koetsenruijter,
Blekerstraat 253, 6006 NV Weert
MOESELKERK: mevr. R.Gijsen-van Helden,
Eindhovenseweg 89, 6002 TB Weert,
KEENTERKERK: M. Bongers,
Parallelweg 106 A, 6001 HM Weert,
16
tel. 534609
tel. 541609
tel. 851531
tel. 548840
tel. 851531
tel. 539946
tel. 541525
tel. 534272
tel. 539353