SAMENVATING (SUMMARY IN DUTCH) - VU

SAMENVATING (SUMMARY IN DUTCH)
De reden waarom mensen migreren van hun land van herkomst naar een ander land heeft wetenschappers
geïntrigeerd gedurende reeds vele jaren. Wel is duidelijk, dat sociologen, demografen en beleidsmakers
deze vorm van menselijk gedrag anders bezien dan economen. Vanuit economisch perspectief wordt
meestal aangenomen dat migratie plaatsvindt als gevolg van loonverschillen, en dat regio's met hogere
lonen meer migranten trekken. Deze theorie verklaart duidelijk de zuiver economische overwegingen van
mensen, maar is niet in staat om andere vormen van migratie te verklaren, die plaatsvinden als gevolg van
omstandigheden buiten de macht van een individu, zoals asielzoekers, vluchtelingen voor natuurrampen,
of degenen die zich willen herenigen met hun families. De complexiteit van het krachtenveld van migratie
wordt nog groter als we kijken naar de motieven achter de bewegingen van mensen; met andere woorden,
of mensen verhuizen als gevolg van hogere lonen en hogere rendementen op hun menselijk kapitaal, of
vanwege het aangename klimaat, de cultuur, geschiedenis, enz. in hun gastland.
Op wereldschaal is er een toename van het aantal migratie landen, zowel van oorsprong als van
bestemming, geweest. Een aantal Europese landen (zoals Italië, Spanje, Portugal), die eeuwenlang werden
gekarakteriseerd als landen van oorsprong, veranderden plotseling in ontvangende landen. Tegenwoordig
kennen deze landen niet alleen specifieke vormen van immigratie (bijvoorbeeld asielzoekers, tijdelijke en
permanente resettlers, economische migranten, arbeidsmigranten, kennismigranten, toeristen als semipermanente bewoners, sociale migranten, internationale studenten, enz.), maar ook al deze verschillende
soorten immigratie tegelijkertijd. Dit heeft het niet alleen beleidsmakers moeilijker gemaakt om een
generiek migratiebeleid te ontwikkelen, maar ook politieke debatten aangewakkerd over de wenselijkheid
of de aanvaardbaarheid van migranten. Het is duidelijk waarom sommige wetenschappers beweren dat we
leven in een tijdperk van migratie (Nijkamp, 2010;. Goldin et al, 2011).
Recente massale migratiegolven hebben geleid tot verhitte debatten in veel ontwikkelde landen met
betrekking tot de impact van de immigranten en de daaropvolgende sociale en economische schokken in
de ontvangende landen. Landen waaruit migranten afkomstig zijn meer bezorgd over de brain-drain
effecten, en het verlies van hun getalenteerde en jonge arbeidskrachten. Studies van de economische
effecten op de uitzendende landen hebben echter aangetoond dat het verhogen van emigratie kan worden
gebruikt om een diaspora te ontwikkelen, waardoor de landen van oorsprong kunnen profiteren van
‘remittances’ (De Haas en Plug, 2006; Gamlen, 2006).
Dit proefschrift richt zich op het nationale (m.n. case studies) en wereldwijde (m.n. vergelijkende metaanalyse) niveau van een geografisch perspectief, en concentreert zich op de macro-effecten en microeffecten vanuit een economisch perspectief. Bovendien besteedt dit proefschrift veel aandacht aan de rol
van onderwijs en het vaardigheidsniveau van de migranten in de ontvangende samenlevingen. Gezien het
feit dat de sociaal-economische gevolgen van internationale migratie groot zijn en ook zeer ingewikkeld,
richt ik me in dit proefschrift op slechts enkele van de bovengenoemede problemen vanuit een empirisch
perspectief. Deze hebben betrekking op de gevolgen van de diaspora van migranten op directe
buitenlandse investeringen (FDI), op handel en toerisme, en op de arbeidsmarkt.
Wat de modellering van dergelijke effecten betreft heb ik verschillende modelleringstechnieken en
methodologieën gehanteerd, maar ze kunnen worden samengevat onder twee noemers: het graviteits
model van de internationale handel, en de Mincervergelijking (het human capital-model).
165
Dit proefschrift bestaat uit tien hoofdstukken, en de kern hiervan bestaat uit de centrale, tweeledige
onderzoeksvraag: Heeft het opleidingsniveau van migranten invloed op kapitaalstromen, en wat zijn de gevolgen van
migratie op handel en op de arbeidsmarkt?. We hebben geprobeerd om deze belangrijke onderzoeksvragen te
beantwoorden door verschillende economische theoretische kaders toe te passen, alsmede verschillende
econometrische methoden. Sommige hoofdstukken van dit proefschrift (bijvoorbeeld de hoofdstukken 5
en 6) zijn iets meer algemeen van aard, en nemen niet uitvoerig of expliciet de rol van onderwijs onder de
loep. In de inleiding van dit proefschrift werpen we een aantal specifieke onderzoeksvragen voor elk
hoofdstuk op, en deze zijn cursief gedrukt. Omdat we geprobeerd hebben om de sociaal-economische
impact van immigranten uit verschillende hoeken te behandelen, zijn de hoofdstukken van dit proefschrift
geclusterd in drie hoofdgroepen.
Ten eerste: hoofdstuk 2 onderzoekt de stroom van migranten tussen OESO-landen, terwijl de
hoofdstukken 3 en 4 de impact onderzoeken van immigratie op de buitenlandse directe investeringen. In
deze hoofdstukken onderzoeken we ook de rol van het onderwijsniveau (vaardigheidsniveau) van
migranten.
Ten tweede: de hoofdstukken 5 en 6 hebben dezelfde structuur als de hiervoor genoemde hoofdstukken
(hoofdstuk 3 en 4), en onderzoeken, respectievelijk, het effect van immigratie op de internationale handel
door te kijken naar diverse grensoverschrijdende studies, en de impact van immigratie op de handel in de
vorm van dienstverlening (toerisme) door middel van een case-study aanpak.
Ten derde: het deel van dit proefschrift bestaat uit drie hoofdstukken, en beschouwt de invloed van
immigratie op de arbeidsmarkt. De hoofdstukken 7 en 8 verkennen de loonverschillen tussen migranten
en autochtonen, en hoofdstuk 9 beschouwt het effect van mensen zonder geldige papieren in Nederland.
Om een duidelijker beeld van de bevindingen op basis van de onderzoeksvragen te geven, presenteer ik
hieronder de samenvatting van elk deel van het proefschrift in aparte sub-secties (1 tot 3).
1. Migratiestromen en internationale netwerken: samenvatting van de bevindingen
In het eerste deel van dit proefschrift, onderzoekt hoofdstuk 2 de vraag hoe gecentraliseerd of verspreid
migratiestromen zijn, en hoe deze structuur in de tijd evolueert; en hoe migratie-activiteit verspreid is
tussen specifieke landen, en of dergelijke patronen veranderen in de tijd. Om deze vragen te
beantwoorden, hanteren we een dual-modeling techniek, namelijk: 1) een graviteit model met behulp van
conventionele econometrische benaderingen; en 2) een netwerk-gebaseerde regressietechniek, m.n.
Multivariate Regressie Quadratic Assignment Procedures (MRQAP). Onze belangrijkste bevindingen
wijzen erop dat fysieke afstand en grenseffecten significante voorspellers zijn van de internationale
migratiestromen tussen de OESO-landen. Wij vinden ook dat een pool van jonge bevolking in een land
van herkomst werkt als een push-factor, terwijl het hoger onderwijs zowel pull als push-effecten genereert in
de migratiestromen van alle OESO-landen.
Hoofdstuk 3 verkent de vraag of immigranten in het algemeen, en de verschillende opleidingsniveaus van
immigranten in het bijzonder, een effect hebben op de directe buitenlandse investeringen in beide
richtingen: de inkomende en uitgaande stroom van directe buitenlandse investeringen. Om dit effect te
analyseren, hebben we een kwantitatieve en systematische review uitgevoerd van de literatuur over de
gevolgen van migratie voor FDI door middel van meta-analytische technieken. We vonden dat het totale
effect van immigratie op FDI positief is, maar dat een verschillend onderwijs- en vaardigheidsniveau
verschillende effecten heeft. Hoger opgeleide en gekwalificeerde migranten hebben een grotere invloed op
de stroom van FDI, terwijl laaggeschoolde en laaggeschoolde migranten lagere effecten hebben.
166
In dit perspectief bekijkt hoofdstuk de vraag of onderwijs van belang is voor de buitenlandse directe
investeringen in beide richtingen (inkomend en uitgaand) in het Verenigd Koninkrijk. Onze resultaten
laten zien dat internationale netwerken van menselijk kapitaal een versterkend effect hebben op netwerken
in termen van de kapitaalstromen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Dit geldt vooral voor
hoogopgeleide migranten, terwijl voor laaggeschoolde migranten een ander mechanisme lijkt te gelden.
2. Migratie, handels- en toeristenstromen: samenvatting van de bevindingen
Het tweede deel van dit proefschrift begint opnieuw met een meta-analyse in hoofdstuk 5 over het
verband tussen migratie en internationale handel, door te kijken naar de vraag: Hebben migranten een
complementair effect op internationale handel? We gebruikten de spreiding van de immigratieelasticiteiten van import en export over 48 studies, wat 300 schattingen opleverde. We vonden dat
migratie een positief en significant effect heeft op de internationale handel. Echter, de impact is geringer
op de handel in homogene goederen. Bovendien is voor de landen in onze analyse het effect van migratie
groter op import dan op export in ongeveer de helft van de landen. Als we echter ook corrigeren voor
niet-geobserveerde heterogeniteit en publicatiebias, dan wordt de gemiddelde immigratie-elasticiteit van de
export iets hoger dan die van de invoer.
Hoofdstuk 6 geeft antwoord op de onderzoeksvraag of immigranten een impact hebben op het totale
aantal bezoeken, de toeristenstromen met als motief bezoek aan vrienden en familieleden (VFR), en de
duur van VFR-bezoeken, door het verband te bestuderen tussen migratie en VFR-toeristenstromen
(inbound en outbound) naar en van Engeland. We vonden een sterke relatie tussen de ‘stock’ aan migranten
in het Verenigd Koninkrijk en de VFR-toeristenstromen. Onze empirische resultaten geven aan dat, als de
hoeveelheid van migranten stijgt van een bepaald land, ceteris paribus, de VFR-bezoeken van dat land
toenemen.
3. Hoog- en laagopgeleide immigranten: samenvatting van de bevindingen
Het derde deel van het proefschrift omvat drie toegepaste studies. De eerste twee hoofdstukken
onderzoeken het loonverschil tussen migranten en autochtonen die even hoog zijn opgeleid in Nederland,
en het laatste hoofdstuk evalueert de lonen en de werkgelegenheid van migranten zonder papieren die
betrokken zijn bij huishoudelijk werk in particuliere huishoudens in Nederland.
De onderzoeksvraag waarop de eerste twee hoofdstukken van dit deel een antwoord proberen te geven is:
Betekenen gelijke onderwijskansen ook een gelijk inkomen voor migranten en autochtonen, en zo niet,
welke factoren kunnen het verschil verklaren? Hoofdstuk 7 onderzoekt het loonverschil tussen migranten
en autochtonen, en in welke mate een migrantenachtergrond een impact kan hebben op de resultaten op
de arbeidsmarkt van deze migranten. Onze empirische resultaten geven aan dat, ook als migranten (eerste
en tweede generatie) in gelijke mate zijn opgeleid in Nederland, er nog altijd een loonkloof tussen hen is.
In deze studie verwerpen wij de human capital hypothese dat mensen met dezelfde kwalificaties en supplykenmerken dezelfde resultaten op de arbeidsmarkt zouden hebben.
Met die boodschap uit hoofdstuk 7, pakt hoofdstuk 8 vervolgens deze kwestie vanuit een andere hoek aan
door te proberen de vraag te beantwoorden of etnische achtergrond invloed heeft op de
scholingsresultaten van immigranten, en op latere loonverschillen in de markt; en eveneens of er een
verband is tussen het loonverschil van immigranten in verschillende gemeenten en lokale culturele milieus.
In dit hoofdstuk maken we gebruik van een combinatie van het Bourdieu- en het Mincer-model, en
proberen we om het loonverschil tussen migranten en autochtonen vanuit vermogensperspectief (cultureel
kapitaal) te verklaren. We concluderen dat immigranten worden geassocieerd met lagere
scholingsprestaties, en dat immigranten van de tweede generatie (die geacht worden betere
167
taalvaardigheden te hebben) slechter presteren in vergelijking met de eerste generatie immigranten, terwijl
de relatie tussen de kwaliteit van de school en de afstudeerscore positief en significant was. De slechtere
prestatie van de tweede generatie migranten betekent twee dingen: 1) onze resultaten bevestigen de
bevindingen van eerdere studies, waarin ouderlijk milieu een belangrijke impact heeft op het toekomstige
opleidingsniveau van de kinderen; en 2) het ‘kunnen’ van immigranten is een functie van hun toegang tot
onderwijs.
Hoofdstuk 9 beschouwt de onderzoeksvraag of ongedocumenteerde migranten bijdragen aan de
Nederland economie, en probeert de impact van mensen zonder papieren, in het bijzonder die werken als
huishoudelijk personeel in particuliere huishoudens, te bepalen. We vinden dat vrouwen beter worden
betaald dan mannen in de huishoudelijke sector. Aangezien huishoudelijk werk traditioneel een
vrouwelijke baan is, zien werkgevers liever vrouwen dan hun mannelijke collega’s in deze sector. Op
grond van onze empirische resultaten, lijkt het loonverschil tussen mannen en vrouwen ongeveer 13
procent te bedragen in deze sector. Wat betreft de woonlocatie van huishoudelijk personeel, zien we dat
mensen die in grote steden wonen beter betaald worden dan die in kleinere steden. Onze bevindingen
over de locatiekeuze van migranten zonder papieren verklaren waarom grote steden aantrekkelijker zijn
voor mensen zonder papieren om zich te vestigen. We vinden dat de grootte van het huishouden en het
hebben van kinderen tussen één maand en 5 jaar oud de kans verhoogt op het inhuren van een betaalde
huishoudelijke hulp. Verder is er een positieve relatie tussen de leeftijd van de werknemer en het aantal
uren huishoudelijke hulp.
Beleidsrelevantie
Europese landen zijn in een staat van constante verandering in hun immigratiebeleid. Deze landen waren
al niet enthousiast over het accepteren van migranten, maar de recente economische crisis, die de
economische stagnatie en stijgende werkloosheid veroorzaakte, heeft de situatie verslechterd. Echter, een
krachtig immigratiebeleid en toegenomen grenscontroles zijn er niet in geslaagd de stroom van migranten
te stoppen. In plaats daarvan hebben ontwikkelde landen vandaag de dag te kampen met een snelle
toename van het aantal mensen zonder papieren. Dit geeft aan dat er ofwel een gebrek aan informatie is
over het migratiebeleid of een gebrek aan inzicht in de oorzaken en gevolgen van internationale migratie.
Het is echter belangrijk om beleidsmakers in de ontvangende landen ervan te overtuigen dat internationale
migratie in wezen een feit is, en geen beleidsdoel, en dat er een bewustzijn moet zijn van het verschil
tussen de reële impact van immigratie en de gepercipieerde impact.
Zoals aangegeven zijn immigranten heterogeen in hun verspreiding in de gastlanden, en daarom is verder
onderzoek nodig om uit te vinden wat de positieve en negatieve externe effecten van internationale
migratie zijn. Een aantal wetenschappelijke studies, met inbegrip van de verschillende hoofdstukken van
dit proefschrift, die zijn uitgevoerd op de sociaal-economische impact van migranten in de ontvangende
samenlevingen, hebben een positieve correlatie laden zien tussen het aandeel van immigranten en diverse
belangrijke economische indicatoren, zoals internationale handel en FDI. Bovendien, gebaseerd op de
theorie van assimilatie, passen migranten zich aan de cultuur, sociale waarden, en taal van het gastland
sterker aan, naarmate ze meer tijd doorbrengen in de ontvangende samenleving. Studies – waaronder
hoofdstuk 7 en 8 van dit onderzoek – laten zien dat niet alleen migranten van de eerste generatie geen
perfecte substituten voor de inheemse bevolking zijn, maar dat ook sommige groepen van de tweede
generatie migranten achterliggen bij autochtonen. Daarom zou de creatie en implementatie van beleid dat
ingaat op de complementariteit tussen immigranten en de autochtone bevolking de ontvangende
samenlevingen beter kunnen helpen.
168
De hoofdstukken 3 en 4 van dit proefschrift hebben laten zien dat hoogopgeleide migranten FDI
aanvullen. Dit geeft aan dat een op punten gebaseerd migratiebeleid Europese landen verder zou kunnen
helpen. In het buitenland geboren talenten aantrekken zou niet alleen een vacuüm op de arbeidsmarkt
vullen, maar ook positieve externaliteiten op de lange termijn met zich meebrengen. Beide hoofdstukken
geven aan dat FDI grotendeels afhankelijk is van het opleidingsniveau van immigranten in zowel
inkomend als uitgaand FDI. Meer in het bijzonder zijn laaggeschoolde migranten FDI-substituten in beide
richtingen, terwijl hoogopgeleide migranten FDI aanvullen.
169