jachtpassie duitse staande hond

(
Ët
Í'
e
{-
1!l
;:
7**
Ontdekken en interpreteren
van de jacfupassle van de hond
welk effect heeft jouw gedrag op de hond en
wat kun jij doen om de relatie te verbeteren.
Onze vraag is steevast: "Wat doet u met de
Deze uitspraken horen we steevast van bazen
Over en weer verwijzen Marleen en Rosemarijn
de fiets mee te gaan, maar vrijwel nooit iets
die op een cursus of workshop komen met aan
klanten door; afhankelijk van de vraag of proble-
te doen waar zij in de basis voor gefokt zijn.
de andere kant van de (vaak strak staande)
matiek. Een jachthond die overduidelijk graag
En erger nog: na een puppy-cursus heeft het
lijn een (jacht)hond.
aan het werk wil, gaat naar Rosemarijn. Een
baas die geen inzicht heeft in zijn eigen gedrag
grootste deel nooit meer serieus naar hun baas
moeten luisteren. En daar sta je dan als trainer.
Marleen van Baal van Hond InZicht en
en daarmee de relatie met zijn hond onder druk
En
Rosemarijn Gelauff van Honden op het spoor
zet, gaat naar Marleen. Het feit dat er zoveel be-
lerlei rassen. De multi- inzetbare Stabij inclusief
krijgen in hun praktijk regelmatig te maken
hoefte was aan goede begeleiding en handvat-
stevige kop erop. De alerte Weimaraner die
met bazen die problemen hebben met hun
ten voor jachthonden, maakte de stap naar een
klaar staat voor actie oÍ de Hannoveraan met
lachthond. 0ngecontroleerd gedrag, weglopen, nervositeit, maar ook snel geïrriteerde
gezamenlijke workshop bijna vanzelfsprekend.
Het werd "De Jachthond als Huishond".
z'n neus aan de grond. Maar ook zijn er genoeg
honden die door de FCI niet als jachthond
ln deze workshoo maken bazen kennis met
gekenmerkt worden, maar wel degelijk lachtpassie hebben. En je ziet de baas, die blij is met
de basiselementen van jachttraining: appè1,
zijn hond maar ook geen idee lijkt te hebben
wild, speuren, apporteren.
van wat hij in huis heeft gehaald.
Mijn hond trekt zo!"
" Altijd die neus maar aan de grond!"
"
" Hij
heeft helemaal geen aandacht voor mij!"
matig een stevige wandeling te maken en aan
honden of honden die zich helemaal af liiken
te sluiten voor contact.
Rosemarijn geeft jacht- en zweetwerktrainingen. Hiervoor komen niet alleen jachthonden
hond?" Vaak blijken deze honden wel regel-
Ze ontdekken in de
je ziet gepassioneerde jachthonden van al-
in aanmerking, immers ook niet-jachthonden
kunnen een jachtpassie hebben en zijn baas
workshop de passie van hun hond en krijgen
handvatten hoe ze daarmee verder kunnen
Wat veel mensen zich niet realiseren is dat alle
en hond gebaat bij een goede begeleiding. Het
gaan.Ook onderzoeken de bazen hun eigen rol
jachthonden gefokt zijn om'zelfstandig' te
valt haar op dat er soms totaal geen baas-
in de relatie met hun hond. Wat is nu het effect
werken. Ze gaan voor het schot uit oÍ werken
hond relatie is en/of de bazen totaal geen
van hun eigen gedrag? En wat kunnen zij doen
na het schot. Deze zelfstandigheid vraagt om
appèl hebben op hun hond in het open veld.
om tegemoet te komen aan de passie van hun
een duidelijke begeleiding van de baas. Neem
Vooral de baas hond relatie is een cruciale
hond? Wat is de essentie van ooed contact met
dan hun populariteit bij de algemene honden-
basis voor een goede samenwerking, pas dan
je hond en hoe bereik je dat?
Wat is de jachtdrift van de hond met de bijbeho
bezitter en je kunt je per direct voorstellen dat
hier veel problemen kunnen ontstaan. Men wil
kan gewerkt worden aan echt appè|.
Marleen van Baal werkt met bazen die een
rende gedragingen? Wat is het verschil tussen
dat de hond aandacht heeft voor de baas, maar
prettige huishond willen hebben. Haar spe-
spelen en werken met je hond? Waarom willen
vergeet dat een jachthond andere prioriteiten
cialiteit is de interactie tussen baas en hond:
honden graag werken met en voor de baas?
heeft vanuit ziin instinct. Als de baas niet in staat
is de aandacht van de hond te krijgen, zal deze
zijn eigen plan trekken. Als de hond daarnaast
ook nog een, zoals helaas bij veel honden het
geval is, buitengewoon saai leven leidt, is het
niet zo vreemd dat de hond eerst aan zijn eigen
behoeften probeert te voldoen!
Het zal een bewuste jachthondeneigenaar
ongeloofwaardig in de oren klinken, maar helaas
is bovenstaand verhaal geen uitzondering. Juist
niet!
De
jachthond is populair in Nederland. Min-
stens de helft van de top tien van de populairste
hondenrassen is bezet door een jachthond. Men
kiest ze uit op uiterlijk, hun sociale karakter en
het geroemde kindvriendelijke gedrag. Dat een
jachthond gefokt
((r
|
is om te werken met en voor
.
J acntpassle rs
ttr
heel wat anders
is dan een paar
eendjes de vijver
injagen"
Kennismaken met het wild
verrast, volgens hen luistert hun hond best goed.
Want op de hondenschool ging het zo goed en
thuis luistert hii altijd! Vaak wordt een G&G cursus gevolgd op een afgesloten terrein en wordt
er helaas nog te weinig geoefend buiten het
afgesloten veld. lk leg de mensen dan uit dat als
de honden het op het veldje voortreffelijk doen,
dit plaatsgebonden gehoorzaamheid
is. Ook een
de baas, is een gegeven dat men onderschat
bekende uitspraak van deze honden bazen is, "hij
of waar men pas ná aanschaf achter komt. Dat
apporteert toch, komt altijd ballen en Íokken bij
jachtpassie heel wat anders is dan een paar
mij brengen". En "we fietsen heel veel met hem,
eendjes de vijver injagen of de kat van de buren
dus hij krijgt toch genoeg beweging". Heel, heel
de tuin uit blaffen, is ook iets waar men door
jammer. Ook fokkers zouden hier een rol moeten
schade en schande achter komt. En dan zoekt
hebben. lmmers als Íokker wilje toch ook dat
jouw honden een eerlijk hondenleven krijgen,
men, als het meezit, hulp van een deskundige.
dat wat bil hen past. Maar vooral dat het zo
Rosemarijn: "Heel teleurstellend vind ik het dat
essentieel is dat de hond zijn passie mag volgen,
er nog steeds bazen op de training komen die
maar dan onder appè|. Een goed getrainde
geen appèl op hun hond hebben. Zij zijn dan zeer
(jachflhond mag zijn passie volgen maar weet
r'
,
,-.È*
ir -rÍ
:, "f ijl
dat hij dat alleen mag in samenwerking rnet
de
geinspireerd raken om hierrnee aan het werk te
baas. Wanneer die samenwerking eenmaal goed
gaan, Elke baas krijgt een persoonlilk advies voor
is en er op een positieve wijze een appèl is op de
een vervolgtraject aÍgestemd op de hond en de
hond, gaat de hond ook niet meer uit eigen be-
behoeften en mogelijkheden van de baas. Niet
weging aan het werk, ofwel voor zichzelf aan het
elke baas staat te springen om een jachttraining
jagen. En dat verschil maken we heel duidelilk
te gaan doen, maar daar zijn alternatieven voor
aan de bazen. Dus samenwerking en appèl zijn
die uitgebreid aan bod komen. Rosemarijn: "Het
belangrijke aspecten die nadrukkelijk aan bod
belangrijkste voor mil is dat bazen inzien dat hun
komen in de workshop | "
hond wil werken en dat daar heel veel moge'
Marleen hoort regelmatig van bazen dat hun
ontspannen sfeer kan. Marleen vult aan: " En dat
lijkheden voor zijn, maar vooral dat dat in een
honden weglopen zodra zij los ziln. Men zegt
men zich realiseert dat als een hond probleernge-
dan: "Maar ja, het is een jachthond, hè. Hij moet
vend gedrag vertoont, de baas eerst eens zichzelf
toch z'n ei
kwijtl"
en vervolgens vertellen ze blij
dat hun hond door de bossen en velden jakkert
achter z'n oren moet krabben. Dat hij zèlf veel kan
doen om verandering in het gedrag te brengen l "
"maar altijd weer terugkomt, hoor!" Men heeft
een beeld bij een jachthond dat hil zijn neus ach-
De Jachthond als Huishond
terna moet kunnen gaan omdat je hem anders
malen per jaar gegeven door Marleen van
I
tekort doet. Daar heeft men enerzijds wel gelijk
Baal en Rosemarijn Gelauff. Data en locaties
lr
in; je doet een hond absoluut plezier door hem
zijn te vinden op
zijn neus te laten gebruiken. Maar het is wel zaak
en
dat de baas het voortouw neemt, dat het jach-
De eerstvolgende data zijn 2 augustus (nage-
tinstinct binnen een verantwoord kader wordt
noeg vol) en I 2 oktober.
geplaatst. Het niet begeleiden van jachtpassie
wordt meerdere
wwwhondinzicht.nl
)
www.hondenophetspoor.nl.
I
t
Foto's: Lieke Strijdom
resulteert al te rnakkelijk in ongecontroleerd en
ongewenst gedrag. Dat inzicht is zo belangrijk;
inzicht dat 1ij als baas de sleutelrol hebt in het
gedrag van en het contact met jouw hond ! "
In de workshop'De .Jachthond als Huishond'
krijgen de bazen veel informatie over het gedrag
f
van hun hond en over de functie van hun hond
van oudsher. De baas leert ook het verschil tus-
rfl
sen het leven van de hond in onze maatschappij
ten opzichte van zijn oorsprong. Door tegelijker-
x
tijd hun honden kennis te laten maken met de
*"Fi,'
ffi
aspecten van de jachttraining en door te kijken
naar het gedrag van de andere honden, leren
mensen in korte tijd heel veel. Niets zo mooi
als een blije verraste en trotse baas die ontdekt
dat zijn hond in een rechte lijn een sleepspoor
afloopt. 0f dat het aangeboden konijn voor de
altijd z0 rustige hond opeens een'hot item'
,,q'.
1'
ii,
d
I
',|,
'.t
is,
waar hij zijn ogen niet meer van af kan houden.
De insteekvan de workshop is dat de bazen
de passie o'ntdekken van hun hond en dat zij
{r}/
.{f
{F
{t/
JF
I i^z'
'\
4',
.
| Èt t2,
1ktà :1 :, ; {6 tg
), ",aat
'd,i',€e
gg,i t a,
ji|,;:'
ii!
.rï
t"t
;!'
iê\"
8.' '
;;1
i?":
.la