Zienswijze FPG op evaluatie pachtregelgeving

De Klomp 5, De Klomp
Postbus 870
3900 AW Veenendaal
Telefoon
Fax
E-mail
Internet
(0318) 578 550
(0318) 578 558
[email protected]
www.grondbezit.nl
ABN Amro NL71 ABNA 047 03 25 801
Zienswijze Federatie Particulier Grondbezit
Evaluatierapport biedt goede basis voor toekomstbestendige pachtregelgeving
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is het eens met het advies van de evaluator van de
pachtregelgeving prof.mr. D.W Bruil om het huidige pachtstelsel fundamenteel te herzien. Dit
advies is in lijn met de eerder door de FPG uitgebrachte visie voor een toekomstbestendig
pachtstelsel. Het advies komt tegemoet aan een toenemende vraag naar meer grond ten gevolge
van schaalvergroting en aan de behoefte aan meer flexibiliteit in het grondgebruik.
Uitgangspunt voor een toekomstbestendig pachtstelsel is dat pachters en verpachters zelf
afspraken met elkaar kunnen maken over de pachtprijs, de duur en de inhoud van de
pachtovereenkomst. Naast instemming met de hoofdlijnen uit het rapport is de FPG van mening
dat een aantal onderdelen uit het advies aangepast moeten worden.
Behoefte aan pacht als instrument voor grondgebruik en grondfinanciering
De vraag naar landbouwgrond in de akkerbouw en melkveehouderij neemt toe. Dit is vooral het
gevolg van schaalvergroting en intensivering van het grondgebruik om aan de grotere vraag naar
voedsel en groene grondstoffen te kunnen voldoen. Ook de milieueisen en het Europees
landbouwbeleid (GLB) dragen bij aan de grotere grondvraag. Naast een grotere vraag naar
landbouwgrond is er een toenemende behoefte aan flexibiliteit in het grondgebruik.
Om aan grotere vraag naar grond en flexibel grondgebruik te kunnen voldoen is er behoefte aan
flexibele en relatief goedkope vormen van grondgebruik en grondfinanciering in de vorm van pacht.
Pacht biedt aan ondernemers de mogelijkheid voor langere of kortere termijn een gebruiksrecht te
verwerven, maakt flexibel grondgebruik mogelijk en speelt een belangrijke rol in de continuïteit van
bedrijven.
Voor de landbouw is pacht een relatief goedkoop financieringsinstrument; de gemiddelde (reguliere)
pachtprijs in Nederland is € 541 per ha; dat is ongeveer 1% van het gemiddeld beschikbaar gestelde
kapitaal, uitgaande van de prijs van landbouwgrond van € 52.000 per ha.
Voor grondeigenaren is pacht een instrument voor het vermogensbeheer. Het totaal door
grondeigenaren geïnvesteerde vermogen in pacht is ruim €25 miljard en inclusief erfpacht en grijze/
zwarte pacht wordt er ongeveer € 40 miljard door grondeigenaren aan de landbouw beschikbaar
gesteld. Particuliere verpachters, beleggers zien beleggen in grond als een veilige lange
termijnbelegging en willen blijven investeren in verpachte grond.
De aanname van de pachtevaluator dat de kortlopende pacht de teruggang van de reguliere pacht
veroorzaakt, is onjuist. Het areaal reguliere pacht blijft afnemen door een groot aantal
dwingendrechtelijke bepalingen in de huidige pachtregels. Het areaal pachtvormen zonder
prijsregulering (eenmalige pacht, geliberaliseerde pacht en grijze/zwarte pacht) neemt daarentegen
gestaag toe
Van de Federatie Particulier Grondbezit maken deel uit: Brabants Particulier Grondbezit, Drents Particulier Grondbezit, Het Friesch Grondbezit, Hollands Particulier Grondbezit,
Gelders Particulier Grondbezit, Gronings Particulier Grondbezit, Limburgs Particulier Grondbezit, Overijssels Particulier Grondbezit, Utrechts Particulier Grondbezit, Zeeuws Particulier Grondbezit
Naar een toekomstbestendig pachtstelsel
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) onderschrijft de hoofdconclusie van de “Evaluatie
pachtregelgeving” van prof.mr. D.W. Bruil dat de huidige pachtregeling niet voldoet en fundamenteel
moet worden herzien.
Het uitgangspunt voor de door prof.mr. D.W. Bruil voorgestelde nieuwe pachtregeling: pachters en
verpachters mogen in onderling overleg afspraken maken over pachtprijzen en de duur van de
overeenkomsten, heeft de instemming van FPG. Als uitgangspunt voor een nieuwe pachtregeling
dient uitdrukkelijk te worden toegevoegd het belang van pacht als financieringsinstrument voor de
landbouw en het belang van pacht als instrument voor het vermogensbeheer.
Ook pacht als persoonlijk recht dient uitgangspunt te blijven. Het afschaffen van de
pachtprijsbeheersing en laten vervallen van de preventieve toetsing vooraf door de Grondkamer is in
lijn met de visie van FPG maar wel is van belang een systeem van correctieve toetsing achteraf via de
pachtrechter of via arbitrage. Het opheffen van de Grondkamers voorkomt veel bureaucratie en
onnodige kosten. Ook het vervallen van het voorkeursrecht en recht van indeplaatsstelling alleen
voor hoeves, heeft de instemming van FPG.
Flexibele duur pachtovereenkomsten
In de praktijk is er behoefte aan flexibiliteit ten aanzien van de duur van pachtovereenkomsten.
Partijen moeten de vrijheid hebben om zowel voor lange als korte termijnen overeenkomsten te
kunnen maken. Dit sluit ook aan bij behoefte van zowel pachters als verpachters.
FPG is voorstander dat langjarige overeenkomsten voor de afgesproken duur kunnen worden
afgesloten. Dit maakt het mogelijk dat agrarische ondernemers verantwoord kunnen investeren en
duurzaam bodemgebruik mogelijk is.
Daarnaast is er in de praktijk behoefte aan flexibele, kortdurende pachtovereenkomsten. Een
wettelijke minimum termijn voor los land zoals door prof Bruil wordt voorgesteld sluit niet aan bij de
behoefte van de praktijk en heeft niet de instemming van FPG. Wel kan FPG instemmen met een
wettelijke minimum termijn van 25 jaar voor hoeves, maar niet voor losse bedrijfsgebouwen.
Rechten en verplichtingen pachter en verpachter
Pacht is persoonlijk recht
Uitgangspunt bij pacht dient te blijven dat pacht een persoonlijk gebruiksrecht is, in tegenstelling tot
het zakelijk recht van erfpacht. Bij pacht dient de pachter het gepachte persoonlijk te gebruiken en
persoonlijk bij het gepachte betrokken te zijn . De persoon van de pachter bepaalt in hoge mate het
resultaat van de exploitatie van het gepachte.
Onderverpachting alleen met toestemming van de verpachter
Persoonlijk gebruik en betrokkenheid bij het gepachte dient naar de mening van FPG het
uitgangspunt te blijven. De persoon van de pachter bepaalt immers in belangrijke mate de wijze van
gebruik. Dit is belangrijk vanuit oogpunt van risicobeheersing ten aanzien van verpachte grond en
gebouwen.
Geen wijziging bestemming, inrichting en gedaante
Naar de mening van FPG dient de huidige bepaling in de wet dat de pachter niet bevoegd is de
bestemming, inrichting of gedaante van het gepachte te veranderen, zonder toestemming van de
verpachter, te worden gehandhaafd.
2
Overgangsregeling voor zittende reguliere pachters
De FPG acht het aanbevelenswaardig om de bestaande reguliere pachtovereenkomsten te laten
bestaan totdat zij eindigen. Reguliere pachtovereenkomsten dienen in ieder geval te eindigen als de
zittende pachter stopt of de AOW gerechtigde leeftijd bereikt zonder opvolger. Daarnaast is FPG van
mening dat de pachtprijsregeling voor reguliere pachtovereenkomsten moet worden aangepast en
de pachtprijs meer marktconform dient te worden en moet toegroeien naar 2% van de vrije waarde.
Genoemde zaken ten aanzien van reguliere pachtovereenkomsten dienen te worden geregeld in het
overgangsrecht.
Tot slot
De FPG staat voor een toekomstgerichte pacht die tegemoet komt aan de vraag naar
grondgebruiksrechten en aan het versterken van de grondgebondenheid van de agrarische bedrijven
enerzijds en die bijdraagt aan een redelijk rendement op het verpachte vermogen anderzijds.
De Federatie wil een fundamentele herziening van het pachtrecht. Dit biedt pachters en verpachters
de mogelijkheid om voor nieuwe situaties over duur en prijs onderling afspraken te maken. Om
onbillijke en onredelijke pachtprijzen tegen te gaan of te voorkomen, krijgen partijen de mogelijkheid
voor een correctieve toetsing achteraf van de pachtprijs door middel van de rechter, zoals bij huur
bedrijfsruimte of door middel van arbitrage. FPG is van mening dat het huidige systeem om voor
korte tijd -6 jaar of korter- pachtovereenkomsten af te kunnen sluiten zonder prijsbeheersing, goed
werkt en voldoet aan de behoeft van de praktijk en daarom mogelijk moet blijven. Daarnaast wordt
het mogelijk dat partijen langjarige pachtovereenkomsten kunnen afsluiten zonder prijsbeheersing.
Dit geeft zekerheid aan partijen en bevordert de bedrijfscontinuïteit en duurzaam grondbeheer.
3