IN VOOR EEN GEZAMENLIJK AANPAK

NIEUWSBRIEF 2
‘SAMEN BOUWEN
A A N S U CC E S V O L L E
ZO R G T R A J E C T E N
VOOR JONGEREN
EN HET GEZIN’
IN VOOR EEN GEZAMENLIJK AANPAK
CASUS DELANO; MEDEWERKERS VAN BJZ, WILSTER EN ELKER VINDEN ELKAAR
“Impulsiviteit is het grootste struikelblok van
Delano. Delano is gericht op het hier en nu.
Hij heeft weinig behoefte om te kijken naar zijn
eigen invloed op zijn leven en blijft daardoor
gericht op behoeftebevrediging op de korte
termijn. Oorzaak en gevolg overziet hij niet.
Hij wil meelopen, spanning vindt hij interessant.
Delano is gek op geld en dure kleren.
Hij accepteert geen gezag van ouders of andere
volwassenen en is zelfbepalend. Bij Delano is
de diagnose ADHD, ODD en CD (antisociaal
gedrag) gesteld. Delano blowt in ernstige mate,
schoolgang stagneert door het blowen.
Delano is aangemeld bij Wilster middels een
verzoek gesloten jeugdzorg aan de kinderrechter.
Hij verbleef op dat moment op Juvaid en werd
begeleid door de jeugdreclassering. Omdat hij
zich niet aan de schorsende voorwaarden hield is
vanuit de jeugdreclassering de zaak teruggelegd
bij de kinderrechter en is Delano in Juvaid
geplaatst. Eerder is gebleken dat hij behandeling
in een open setting niet aankon: hij heeft
ambulante hulp gekregen van de FJP Accare,
heeft in de Hoenderloo groep gewoond en bij
Elker. Het traject van Delano gaat richting Elker,
waar hij ook al is verbleven. Vandaar ook dat de
samenwerking met Elker vanaf het begin van de
plaatsing bij Wilster wordt opgepakt.
De gezinsbegeleider van Elker kent de ouders en
blijft de ouders ook begeleiden gedurende de
plaatsing bij Wilster.“
RICK KLUNDER, INGRID VAN LEEUWEN EN CORRIE SEEFAT WAREN
DIRECT BETROKKEN BIJ DEZE IN VOOR ZORG! CASUS:
Rick Klunder (Jeugdreclasseerder BJZ) is de
casemanager van het In voor zorg! traject van
Delano: ‘Eerdere hulp bleek ontoereikend voor
Delano. Tijdens zijn verblijf in Juvaid, ben ik al
met hem in contact gekomen. Vanuit Juvaid
is hij na het aanvragen van een gesloten
machtiging overgeplaatst naar Wilster. Dit
was voor hem de start van een In voor zorg!
traject. Na zijn plaatsing in Wilster werd Ingrid
van Leeuwen (Gedragswetenschapper Wilster)
aan hem gekoppeld, net als een medewerker
van Elker. Samen hebben we gekeken wat
1
de mogelijkheden van Delano waren en naar
welk perspectief we toe gingen werken.’
“Er heeft een breed overleg plaatsgevonden,
nadat Delano bij Wilster werd geplaatst”
vertelt Ingrid. “Hier waren de drie organisaties
bij aanwezig, gedragswetenschappers en
ouderbegeleiding van Wilster en Elker, Bureau
Jeugdzorg, Delano en zijn moeder. Samen
hebben we bekeken wat de situatie was
waarin Delano zich bevond, om samen te
bepalen wat de beste aanpak was.” Rick vult
aan: “Het heeft veel voordelen om dit samen te
I N V O O R ZO R G N I E U W S B R I E F 2 2 0 1 4
doen, omdat we wel denken van elkaar te
weten wat we doen, maar dit kan nog wel
eens onjuist geïnterpreteerd worden. Nu
iedereen erbij aanwezig is weet je precies
wat er bij welke organisatie mogelijk is.
Het voorkomen van deze onduidelijkheid,
is al een hele stap geweest die we hebben
gemaakt met In voor zorg! Net als de korte
lijnen, de duidelijke terugkoppeling en
gedeelde verantwoordelijkheden.“
Corrie Seefat werd later in het traject de
begeleider van Delano vanuit Elker: “Samen
hebben we toegewerkt naar zijn perspectief,
de stabiele situatie die zijn vader en zijn
stiefmoeder hem konden bieden. Dit is
bepaald aan de hand van een risicotaxatie,
waarin de feitelijk situatie van het netwerk
van Delano werd vastgelegd. Aan de hand
hiervan is zijn perspectief mede bepaald.”
In het begin woonde Delano deels bij
Wilster en deels thuis, dit was later bij Elker
ook het geval, totdat hij helemaal bij Elker
terecht kon. In deze periode ging het heel
goed met hem, hij ging naar school, had een
leuke stageplek. Na zijn verblijf bij Elker is hij
helemaal bij zijn vader gaan wonen. Vanuit
hier, zou hij toewerken naar zelfstandig
wonen. Corrie: “De gezinsbegeleiders
hebben de vader en stiefmoeder continue
begeleid. Op dit moment zijn ze tot de
conclusie gekomen dat hij beter naar zijn
moeder kan. We blijven direct betrokken
en sturen bij waar nodig, ook een van de
belangrijke verbeteringen van In voor zorg!.”
Concluderend kunnen de betrokken
hulpverleners zeggen dat samenwerken
loont, efficiënt is en zorgt voor goede
communicatie tussen alle partijen.
SUGGESTIES
LEESTIP
Op de landelijke In voor Zorg website is een artikel geplaatst over de resultaten van
In voor Zorg in het noorden van het land. Alle organisaties komen aan het woord en de
“leeropbrengsten” zijn besproken.
www.invoorzorg.nl
www.invoorzorg.nl/ivzweb/Overzichten-In-Voor-Zorg!/map-interviews/JeugdzorgGroningen-Doorbraak-bij-begeleiding-ernstig-ontspoorde-jongeren.html
I N T R A N E T PAG I N A
I N V O O R ZO R G !
Om alle informatie en documenten met
betrekking tot In voor zorg! voor de
medewerkers beschikbaar te maken, is er een
intranetpagina gelanceerd. Op deze pagina vind
je onder andere een plan van aanpak, evaluaties
en een toolkit met standaard documenten,
maar ook het laatste nieuws en verschillende
verslagen, foto’s en een agenda met de In voor
zorg! activiteiten van de komende tijd!
Colofon:
Nieuwsbrief In voor zorg!
Maart 2014
Met medewerking van:
Margriet Frankema, Mirjam Wijnja, Peter Gerards, Natasja Visser,
Rick Klunder, Corrie Seefat, Ingrid van Leeuwen, Hans Orsel.
SAMEN BOUWEN AAN
S U CC E S V O L L E ZO R G T R A J E C T E N
OF EEN POSITIEF
VERHAAL OM TE
DELEN?
Positieve overgang van
een jongeren gefaciliteerd
of bijzondere In voor zorg!
ervaring opgedaan die je
graag wil delen?
De redactie van de
nieuwsbrief blijft graag op
de hoogte van de laatste
ontwikkelingen, nieuwtjes
maar vooral de verhalen van
de betrokken medewerkers.
Stuur je verhaal of suggestie
via e-mail naar
[email protected]
Redactie
Nienke de Ruiter, Irene Wiersma
[email protected]