Bijlage 5: Watertoets

datum
26-3-2014
dossiercode 20140326-35-8709
Samenvatting van de watertoets
De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Reest en Wieden. Voor algemene
informatie over de watertoets van Reest en Wieden kunt u ook terecht op onze website www.reestenwieden.nl. Mocht u
specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0522-276767. U kunt
ook een email sturen naar [email protected]
Uit deze toets volgt de korte procedure.
Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.
_______________________________________________________________________________________________
Plangegevens Wijziging bestemmingsplan Elp (Boerstraat ten noorden van nr. 6, Elp):
"Bouwen van één vrijstaande woning"
Ligging plan:
Boerstraat 0
9442 PG
Elp
Uw gegevens:
Jan Deuten
privé
[email protected]
Emmerweg 66
7751 AP
Dalen
Gegevens gemeente:
Midden-Drenthe
mw. T. van Hoek
0593-539222
[email protected]
_______________________________________________________________________________________________
Samenvatting resultaat
Kaartlagen:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee
Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Midden-Drenthe
Vragen:
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee
Is er sprake van een uitbreiding van de lozing van huishoudelijk afvalwater in het landelijk gebied groter dan 9
vervuilingseenheden (ve) of in het stedelijk gebied van 30 ve?
nee
Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee
Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500m2?
nee
Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee
Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee
Heeft het plan een permanente waterpeilverandering van 10cm of meer tot gevolg?
nee
Aanvullende vragen ten behoeve van de korte procedure
Wat is de toename of afname van het verharde oppervlak in m2?
200
Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?
nee
Vindt er een lozing plaats in oppervlaktewater?
nee
Vinden er binnen het plan agrarische activiteiten of glastuinbouw plaats?
nee
Vindt er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats?
nee
_____________________________________________________________________________________
Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.
De WaterToets 2014
datum
26-3-2014
dossiercode 20140326-35-8709
Geachte Jan Deuten,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte
procedure. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard
waterparagraaf uit dit document toepast.
STANDAARD WATERPARAGRAAF
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht de Watertoets uit te voeren. De Watertoets is een waarborg
voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Wijziging
bestemmingsplan Elp (Boerstraat ten noorden van nr. 6, Elp).
Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen
voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast
geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2.
Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld
of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als
infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst. Speciale aandacht
wordt besteed aan duurzaam bouwen en een duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het
afgekoppelde hemelwater te garanderen.
Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van
minimaal 80 centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de
kans op structurele grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere
ontwateringsdiepte. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een
drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes
(kelders, parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.
Watertoetsproces
De initiatiefnemer heeft het Waterschap Reest en Wieden geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De
bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.
"De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen conform de Handreiking Watertoets III. Waterschap Reest en
Wieden geeft een positief wateradvies".
_________________________________________________________________________________________
Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
De WaterToets 2014