zorgovereenkomst fysiotherapie

Toelichting op de zorgovereenkomst Generalistische basis ggz Vrijgevestigden 2014
Algemeen: In de zorgovereenkomst wordt naar een aantal publicaties verwezen. Voor de
volledigheid heeft Multizorg VRZ deze publicaties op haar website geplaatst. U kunt deze vinden
via www.multizorgvrz.nl/ggzdownloads.
Artikel 1 – Definities
Ad lid 2: Hoofdbehandelaar: Multizorg VRZ hanteert in 2014 voor de GBGGZ dezelfde
hoofdbehandelaren als in voorgaande jaren werd gedaan voor eerstelijns psychologische zorg.
Ad lid 3: Medebehandelaar: met ingang van 2014 biedt Multizorg VRZ de ruimte om voor
maximaal 20% van het totaal aantal praktijkuren een medebehandelaar in te zetten.
Ad lid 7 en 8: Indien de hoofdbehandelaar besluit om een deel van de zorg door een andere
zorgaanbieder en/of medebehandelaar uit te laten voeren dan valt zowel de directe als de
indirecte tijd die de andere zorgaanbieder/medebehandelaar aan die zorg besteedt binnen de
prestatie GBGGZ die door de hoofdbehandelaar is geopend. De hoofdbehandelaar vergoedt de
diensten van de andere zorgaanbieder/medebehandelaar uit het tarief dat hij voor de
betreffende prestatie GBGGZ met Multizorg VRZ heeft afgesproken. De andere
zorgaanbieder/medebehandelaar kan voor het door hem geleverde deel van de zorg dus geen
declaratie indienen bij de zorgverzekeraar of de cliënt. Dit geldt tevens als er sprake is van
consultatie.
Artikel 3 – Zorg
Ad lid 1: Het recht op zorg is in de Zvw functioneel omschreven. Zorgverzekeraars kunnen in
hun polisvoorwaarden nadere specificaties hierover opnemen. Zorgverzekeraars kunnen er
bijvoorbeeld voor kiezen om in de polisvoorwaarden aan te geven welke beroepsgroepen
bepaalde zorg kunnen leveren.
Ad lid 5 en 6: Zie ook de toelichting gegeven bij Artikel 1 onder 7 en 8.
Artikel 4 – Verwijzing
In het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2013-2017 zijn afspraken gemaakt over een beheerste groei van
de ggz. Belangrijk daarbij is dat mensen die zorg behoeven op de juiste wijze worden
doorverwezen. Voor de ggz worden screeningsinstrumenten ontwikkeld die de huisarts en/of
POH-GGZ hiervoor kunnen/kan gebruiken. Om te waarborgen dat dit ook gebeurt, gaan wij
ervan uit dat de zorgaanbieder (waar een cliënt zich meldt voor GBGGZ) ook nagaat of de
verwijzing op adequate wijze is gebeurd. Om die reden stellen de zorgverzekeraars ook eisen
aan de inhoud van de verwijsbrief. Zie hiervoor de definitie in Artikel 1 onder lid 9.
Artikel 5 – Kwaliteit
Ad lid 2: Binnen het LSKS wordt o.a. gesproken over het opstellen van prestatie-indicatoren. In
geval er voor 2014 in overleg met het veld voor 2014 prestatie-indicatoren worden vastgesteld
dan kunnen wij verzoeken om deze informatie beschikbaar te stellen.
Ad lid 6: Multizorg VRZ wil kwalitatief goede zorg inkopen. Wij vinden het belangrijk dat
zorgverleners voldoende ervaring hebben en houden. De 12 cliëntcontacten hoeven niet
noodzakelijkerwijs binnen de praktijk waarop deze zorgovereenkomst van toepassing is te
worden gerealiseerd, maar kunnen ook bij een andere zorgaanbieder van GBGGZ worden
gerealiseerd.
Ad lid 9: Onder aantoonbare samenwerking verstaan we o.a. (schriftelijke) afspraken die
gemaakt zijn met betrekking tot de inhoud van de verwijsbrief, de wijze waarop en wanneer
wordt teruggekoppeld met de oorspronkelijke verwijzer en de inhoud van de ontslagbrief.
Artikel 7 - Praktijkomvang
Ad lid 1 en 2: Multizorg VRZ verstaat onder een vrijgevestigde praktijk een kleinschalige praktijk
dicht bij de mensen. Wij gaan ervan uit dat verzekerden bewust kiezen voor zorg in een
kleinschalige setting. Om die redenen stellen wij eisen aan de omvang van een praktijk, zowel
wat betreft het aantal hoofdbehandelaren als het aantal locaties. Uit het oogpunt van kwaliteit
stellen we daarnaast dat er per behandellocatie ten minste voor 80% van de tijd een
hoofdbehandelaar aanwezig moet zijn.
Ad lid 3: Multizorg VRZ stelt voor vrijgevestigde praktijken (enkele uitzonderingen daargelaten)
geen omzetplafond vast. Omdat we ons gebonden voelen aan het Bestuurlijk Akkoord GGZ
vinden wij wel dat er een maximum gesteld kan worden aan het aantal declarabele uren van een
hoofdbehandelaar. Dit aantal uren heeft betrekking op het totaal van de gewerkte uren van een
fte hoofdbehandelaar in het jaar en betreft dus niet alleen het aantal gedeclareerde uren aan de
bij Multizorg VRZ aangesloten zorgverzekeraars. Het aantal uren voor één fte hoofdbehandelaar
is gebaseerd op een werkweek van 40 uur, 52 weken per jaar en een inzet van 20% aan
medebehandelaren. Werkt de hoofdbehandelaar deeltijd, dan zijn de maximaal aantal
declarabele uren naar rato.
Artikel 9 – Prestaties en tarieven
Ad lid 1 a: Uitgaande van de cliëntprofielen die door NZa zijn opgesteld voor de GBGGZ zijn we
van mening dat prestaties GBGGZ voldoende ruimte geven om een afdoende behandeling te
bieden. Daarbij valt niet te verwachten dat voor de cliënt binnen korte tijd opnieuw behandeling
binnen de GBGGZ noodzakelijk is.
Ad lid 1 b: Hoewel ons uitgangspunt is dat de verwijzer goed weet in te schatten welke zorg zijn
cliënt behoeft, gaan we ervan uit dat in sommige situaties de verwijzing naar de GBGGZ
onterecht is geweest. Naar onze mening zijn de professionals in de GBGGZ in staat om op basis
van een tot drie gesprekken te kunnen bepalen of de verwijzing onterecht is. Daarom bieden we
de mogelijkheid om in die gevallen de behandeling te beëindigen en daarvoor de
transitieprestatie te declareren.
Ad lid 1 c: Op basis van het cliëntprofiel voor de prestatie Basis GGZ Chronisch hebben we
besloten om deze prestatie in vrijgevestigde praktijken alleen door een psychiater te laten
verrichten.
Ad lid 1 d en e: Multizorg VRZ beschouwt 2014 als een overgangsjaar. Daarom is gekeken naar
het gemiddeld aantal gedeclareerde behandelingen ELP in zowel de basis- als de aanvullende
verzekeringen van de bij Multizorg VRZ aangesloten zorgverzekeraars. Ook is gekeken naar de
Vektis gegevens met betrekking tot de DBC declaraties van vrijgevestigde praktijken. Op basis
daarvan hebben we een verhouding tussen de verschillende prestaties GBGGZ berekend. Andere
overwegingen die meegespeeld hebben bij de bepaling van de productmix zijn:
‒ De flexibiliteit binnen de nieuwe prestaties Basis GGZ geeft zorgaanbieders de mogelijkheid
om bijvoorbeeld de behandeling van een cliënt met het profiel voor de prestatie Basis GGZ
Kort in drie of vier zittingen af te ronden. Dat de behandeling dan in tijd korter is dan het
gemiddeld aantal minuten waarvan de NZa is uitgegaan bij de berekening van het tarief
heeft geen effect op het te declareren tarief voor de prestatie Basis GGZ Kort.
‒ Op dit moment kan niet goed worden voorzien wat het effect van de invoering van de
GBGGZ is. Het vaststellen van de productmix is daarom bedoeld om zowel u als ons de
komende jaren inzicht te bieden. Wij kunnen dit inzicht vervolgens gebruiken voor het
optimaliseren van ons inkoopbeleid.
‒ De invoering van de GBGGZ mag geen negatief effect hebben op het inkomen van de
zorgaanbieder.
Omdat voor zowel de zorgaanbieders als de zorgverzekeraars geldt dat de effecten van de
invoering van de GBGGZ niet op voorhand duidelijk zijn, zullen afwijkingen van de vastgestelde
productmix in 2014 niet leiden tot een financiële verrekening.
Ad lid 1 f: Omdat we ons ervan bewust zijn dat de marktaandelen van de bij Multizorg VRZ
aangesloten zorgverzekeraars bij sommige praktijken heel klein kunnen zijn, gaan we voor de
verhouding tussen de verschillende prestaties GBGGZ uit van alle door de praktijk geleverde
prestaties GBGGZ. Hiermee willen we voorkomen dat door het relatief geringe aantal cliënten die
bij de bij Multizorg VRZ aangesloten zorgverzekeraars zijn verzekerd, de maximale percentages
voor de prestaties Basis GGZ Middel, respectievelijk Basis GGZ Intensief op verzekeraarniveau
worden overschreden terwijl dat voor de praktijk als geheel niet zo is.
Artikel 12 – Informatie en registratie
Ad lid 3: Multizorg VRZ gaat ervan uit dat de zorgaanbieder deze informatie beschikbaar heeft
voor de verzekerden, bij voorkeur via een website. Als uit vragen van de verzekerden aan de
zorgservicebureaus van de zorgverzekeraars blijkt, dat onvoldoende informatie beschikbaar is op
basis waarvan zij een keuze kunnen maken voor een zorgaanbieder, kan Multizorg VRZ de
zorgaanbieder vragen om deze informatie beschikbaar te stellen.
Ad lid 4: Het ligt niet in de bedoeling van Multizorg VRZ om deze gegevens stelselmatig bij
iedere zorgaanbieder op te vragen. Mede op basis van analyses van schadelastgegevens zal
deze informatie steekproefsgewijs worden opgevraagd.
Artikel 14 – Duur en einde van de zorgovereenkomst
Ad lid 2: Met wijzigingen die leiden tot het niet meer kunnen voldoen aan deze overeenkomst,
wordt bijvoorbeeld bedoeld dat er op een van de behandellocaties door het vertrek van een
hoofdbehandelaar niet langer voor tenminste 80% van de openingsuren een hoofdbehandelaar
beschikbaar is.