November 2014 - Protestantsekerk.net

november 2014
VIERENTWINTIGSTE JAARGANG
in en
om
NUMMER 10
de Martinuskerk
Maandblad van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
KERKDIENSTEN
MARTINUSKERK
02 november 10.00 uur
09 november 10.00 uur
14 november 19.00 uur
16 november 10.00 uur
23 november 10.00 uur
30 november 10.00 uur
‘Zelfredzaam!?’
ds. E.S. Burger, oogstdienst, dienst van
Schrift en Tafel
ds. A.J. de Hoop en ds. E.S. Burger
m.m.v. Stendalreizigers
Den Bouw, ds. W. Stolte
ds. E. Diepeveen
ds. E.S. Burger en ds. A.J. de Hoop,
gedachtenis van gestorvenen
m.m.v. Marjolein Wiegman (fluit),
koffie na de dienst
ds. A. de Hoop, 1. Advent (5e zondag)
BIJ DE KERKDIENSTEN
Zondag 2 november vieren we de Oogstdienst. Dat is een dankdienst, waarin
wij ons bezinnen op de goede gaven die wij ontvangen, in het bijzonder ons
dagelijks voedsel. Het is niet voor iedereen op deze wereld en ook in ons land
om elke dag weer voldoende te eten te hebben. Daarom vieren we in deze
dienst het Heilig Avondmaal, waarin ook altijd het aspect van het delen met
elkaar doorklinkt. Om tastbaar te maken dat deze dankbaarheid ook een
actieve, handelende kant heeft, willen we in deze viering ons inzetten om de
voedselbank een helpende hand te reiken. Meer hierover kunt u lezen bij de
berichten van de diakonie. De lezing komt uit Genesis 21, over de geboorte van
Isaäk; “God maakt dat ik kan lachen”, betekent zijn naam.
Zondag 9 november is het 25 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Een
moment om nooit te vergeten. Dat is een goede aanleiding om nog eens iets te
vertellen over de reis naar Stendal, onze partnergemeente in de voormalige DDR.
In het Hemelvaartsweekeinde zijn we met een groep van 28 gemeenteleden
daarheen geweest en hebben we veel moois beleefd; dat willen we graag delen.
Het thema is: “muren verdwijnen, als je elkaar ontmoet”
In de dienst van 16 november staat het thema van de catechese van dit seizoen
centraal: Vriendschap. Wat is vriendschap? Waarin is een vriend(in) anders
dan familie? Kan God een vriend zijn? Wat zou het einde van een vriendschap
betekenen? Een dienst met veel inbreng van de jongeren en voor iedereen, jong
en oud, de moeite waard.
Zondag 23 november is de ‘laatste zondag van het kerkelijk jaar’- eeuwigheidszondag. We gedenken als gemeente onze gemeenteleden, jong en oud, van
wie wij in het afgelopen jaar (tussen oktober 2013 en 2014) afscheid moesten
nemen; leven dat geschonken, gedragen en geborgen is bij God. We noemen
hun namen, gedenken hen in liefde voor Gods aangezicht; zoals lied 960 van
het nieuwe liedboek zingt:
“Hun naam staat vaster dan in steen
gegrift in Gods gedachtenis,
die hun het leven gaf te leen
en die geen God van doden is”
Mocht u daarnaast zelf een naam hebben die u dan graag genoemd ziet, laat
dat dan z.s.m. weten aan een van beide voorgangers. Ook zal er voor u de
mogelijkheid zijn om zelf een lichtje van dierbare herinnering te ontsteken.
Marjolein Wiegman verleent aan deze dienst haar muzikale medewerking.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie/thee te drinken.
OVERIGE DIENSTEN
Kapel GG Net
9 november 10.30 uur
16 november 10.30 uur
23 november 10.30 uur
Protestantse Gemeente Zutphen
November 2014
02 St. Walburgis
Ds. C. Bochanen
Ds. S. Sluis
09 De Wijngaard
Ds. S. Sluis
09 Lutherse Kerk
???
16 De Wijngaard
Ds. J.W.T. Muntendam
23 De Wijngaard
Ds. S. Sluis
Begin Adventstijd
30 De Wijngaard
Ds. C. Bochanen
dhr. R. Baauw
mevr. G. Pols
ds. L. van Wijk
Gedachtenisdienst
Dankdag S+T
Middagdienst 15.30 uur
Radio Kerkplein
•Radio Kerkplein is te ontvangen op 93,1 MHz via de kabel en op de radio via
FM 106,1 MHz.
•Kindernevendienst: 4 tot 12 jaar. Tijdens de kerkdiensten in de Eekschuur.
•KIC (Jongerenontmoeting 12-16 jaar). Op zondag 23 en 30 november zijn er
reguliere KIC-bijeenkomsten. Meer info [email protected]
Op 30 november is het onderwerp het project “gluren bij de buren”.
•Kinderoppas: 0 tot 4 jaar. Zondags in de Eekschuur vanaf 9.45 uur.
Zelfredzaamheid moet, zelfredzaamheid
doet je goed – lijkt het motto te zijn in de
huidige ontwikkeling van verzorgingsstaat
naar participatiesamenleving. Een boeiend motto, immers wat zou het mooi zijn
als iedereen zichzelf kan redden. Wat zou
het mooi zijn als mensen zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen functioneren en actief
kunnen deelnemen aan de samenleving.
Jazeker, binnen onze maatschappij, waarin persoonlijke ontwikkeling en individuele
(keuze)vrijheid centraal staan, lijkt de ideologie van zelfredzaamheid een goede toekomst tegemoet te gaan.
De WMO doet daarbij een groot beroep op de individuele verantwoordelijkheid. Voor de invulling van hun eigen leven zijn mensen in eerste
instantie zélf verantwoordelijk. En wanneer hierin beperkingen worden
ervaren, dan moet daarvoor een oplossing worden gezocht in eigen
sociale netwerken (gezin, familie, buurt, verenigingen, kerk etc.). En als
het écht niet lukt om je zelf te redden, met of zonder hulp van je sociale
netwerk, dán komt de overheid in beeld om te kijken op welke manier
andere organisaties of hulpmiddelen kunnen ondersteunen.
Zelfredzaamheid. Een mooie term natuurlijk. Veel mensen willen niets
liever dan ‘zelfredzaam’ zijn. Maar wat wordt er nu eigenlijk van mensen
verwacht, wanneer kan iemand nog zelfredzaam zijn en waar houdt dat
op? Wat nu als betrokkene niet in staat is of het niet aandurft een eigen
hulpvraag te formuleren? En is zelfredzaamheid niet een ander woord
voor bezuinigingen?’
Zelfredzaamheid. Een mooie term, die ook een beroep doet op je zelfstandig vermogen om binnen je netwerk hulp te kunnen regelen. Een
woord dat een beroep doet op wat je onderling als mens voor elkaar
kunt betekenen, een appel op solidariteit. Maar het lastige is dat niet
iedereen een betrokken buurt heeft, niet iedereen een thuisfront heeft,
dat kinderen te druk kunnen zijn of ver weg wonen, verhoudingen niet
goed zijn, en ga zo maar door…
Zelfredzaamheid. … een term waar wij ook als kerk bij moeten stilstaan. Wat betekent eigenlijk die enorme nadruk op zelfredzaamheid?
En hoe zit het met de mens die niet zelfredzaam is, de kwetsbare en
kwetsbaar gemaakte mens? En wat betekent ‘kwetsbaarheid’ in deze
hele ontwikkeling naar een participatiesamenleving?
Opmerkelijk is dat er wel degelijk aandacht is voor ‘kwetsbaarheid’,
maar dat deze term als een categoriale aanduiding wordt gebruikt; om
een goed beleid te kunnen maken en zelfredzaamheid en kwetsbaarheid te kunnen meten wordt gekeken naar specifieke groepen, levensstadia en soms naar woonwijken. Kwetsbaarheid is dan een formeel
begrip, dat verschillende vormen kent zoals psychisch, sociaal, fysiek
of economisch. En het manco vind ik dat kwetsbaarheid hier wordt geduid als – zoals hoogleraar Andries Baart dat zo treffend verwoord ‘iets afkeurenswaardigs, een onwaarde: dat wat er niet zou moeten zijn
en als het er wel is, bestreden moet worden.’ Zelfredzaamheid is het
motto, dat moet je zijn. En kwetsbaar zijn, dat zou je dus niet moeten
zijn en je zou het ook niet moeten dulden. Kwetsbaarheid lijkt steeds
meer een taboe te worden. Want wie durft er nu nog om hulp te vragen,
wie durft zich nog kwetsbaar op te stellen en afhankelijk te zijn?
Kwetsbaarheid is iets dat is gegeven met ons menszijn. Op ieder moment in ons leven kunnen we kwetsbaarheid ervaren, broosheid en
breekbaarheid. En wat is het dan van belang dat een ander oog heeft
voor – en betrokken is op jouw leefwereld. Kwetsbaarheid leert ons
dat we ons op elkaar moeten afstemmen, rekening moeten houden
met elkaar; het vraagt om een aandachtig er zijn voor de ander. Okke
Jager schreef ooit de woorden “hoe kostbaar is een kwetsbaar mens’’…
woorden die hopelijk binnen de huidige ontwikkelingen hun aandacht
blijven vragen!
Zelfredzaamheid en kwetsbaarheid… thema’s die ons bezighouden.
Op donderdag 27 november zullen Leonard van Wijk (geestelijk verzorger GGNet), André Oldenkamp (raadslid Christen Unie) en Lucy Ballast
(medewerker bij Buurtzorg) vanuit hun functie hun visie geven op deze
thema’s. Van harte uitgenodigd om samen met hen dieper hierover na
te denken!!
(Plaats: Eekschuur, Tijd: 20.00 – 22.00 uur)
Anneke de Hoop
DE DIACONIE ZAL ONS
EEN ZORG ZIJN!
Zondag 2 november is de oogstdienst. In deze speciale dienst vieren
we niet alleen Schrift en Tafel, maar zijn wij dankbaar voor de oogst. Al
een aantal jaren geven wij deze dankbaarheid vorm door onze overvloed te delen met hen die dat nodig hebben. In het vorige kerkblad kon
u al lezen dat wij ook dit jaar de oogstdienst verbinden aan Voedselbank
De Eetketen in Zutphen. Wij weten, dat dit bijzonder door hen gewaardeerd wordt.
Uw overvloed van houdbare (verse) producten kunt u langs brengen
op zaterdag 1 november, tussen 10 en 12 uur, in de Martinuskerk. Daar
zijn diakenen aanwezig om uw bijdrage in ontvangst te nemen. Denkt
u eventueel ook aan nog geldige cadeaubonnen, waar u zelf niets mee
doet. Wilt u liever een financiële bijdrage doen, ook dat is van harte welkom. U kunt dit doen via de speciale collectebus/doos of door het over
te maken op onze bankrekening, onder vermelding van ‘voedselbank’.
IBAN: NL85FVLB0699947286
Er zijn diverse onderwerpen, waar we als diaconie onze schouders onder zetten, zoals individuele zorgvragen en de kerk in de veranderende
samenleving. In dat verband willen wij ook hier graag wijzen op een
thema-avond op 27 november in De Eekschuur over Kerk en Participatiesamenleving. U leest er meer over onder het kopje “BG&O”. Van harte
aanbevolen!
In november zullen we samen met de werkgroep KiA vooruitkijken naar
de plannen voor 2015.
De collecten voor de maand november:
2 november: Voedselbank “De Eetketen” in Zutphen. Tijdens de
oogstdienst zamelen we niet alleen etenswaren in, maar
collecteren wij ook voor de voedselbank.
9 november: Stichting De Regenboog, Amsterdam. Deze stichting
zet zich in voor mensen met sociale problemen, voor
dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met psychische klachten. Vanuit 10 inloophuizen worden opvang,
hulpverlening en zinvolle dagbesteding geboden. Op
deze manier wordt isolement voorkomen en wordt
een actieve deelname aan
de maatschappij ondersteund.
16 november: Kia Diaconaat.
23 november: Hospice Zutphen. Het hospice is een gastvrij huis voor
mensen in de laatste fase
van hun leven en hun naasten. Palliatieve zorg vormt
een essentieel onderdeel
van deze zorg. Goede zorg
in de terminale levensfase
is hun uitgangspunt, op een wijze die past bij de gast en
zijn naasten en recht doet aan hun wensen.
30 november: Lokaal diaconaal werk.
7 december: Stichting SchuldHulpMaatje. Dit project is opgezet in
een
samenwerkingsverband van de kerken in Zutphen en Warnsveld. Iedereen kan een beroep doen
op de hulp van een maatje,
ongeacht geloof, geslacht,
ras of levensovertuiging. De maatjes volgen een opleiding om zo de aanvrager goed te kunnen begeleiden bij
zijn financiële administratie.
Collecteopbrengsten:
DatumDiaconie
14-sep
198,55
21-sep
281,46
28-sep
301,25
5-okt
200,25
12-okt192,14
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Uw diakenen.
Bestemming
L.C. JOP
Amnesty International
Noodhulp Syrië
Kerk en Israël
Werelddiaconaat
MEELEVEN
Wij gedenken:
Willem Blikman ( 4 november 1947 – 16 oktober 2014)
Na een jaar van ziekte en afnemende krachten, overleed Wim thuis in
de kring van het gezin, zijn broer en vier zussen. Hij is 66 jaar geworden.
Na een laatste ziekenhuisopname kwam hij 14 oktober thuis om te sterven. ‘Thuis’ is het huis waar hij het grootste deel van zijn leven woonde,
het plekje aan de Driesteek met de prachtige en secuur onderhouden
tuin, zijn lust en zijn leven.
Bij het huis was de kuikenbroederij waar zijn vader ooit mee was begonnen en waar Wim vele jaren heeft gewerkt. De laatste jaren werkte
hij als vrijwilliger bij GGNet, in de tuin en boerderij. Hij kon er goed
opschieten met de mensen en tijdens zijn ziekte werd hij door hen niet
vergeten. Wim was een harde werker, bescheiden en precies. Een man
van weinig, maar rake woorden. In de buurt was hij een geliefd persoon,
hij zal daar worden gemist.
Het meest zal hij worden gemist door zijn broer en zussen, nu hij, de
oudste van het gezin Blikman is overleden. We denken aan hen allen en
in het bijzonder aan zijn zus Hennie, die samen met Wim in het ouderlijk huis woonde en hem het laatste jaar met zoveel zorg en aandacht
heeft omringd. Dat zij gesterkt mogen worden en dat de vele mooie
herinneringen tot troost zullen zijn.
KORTE BERICHTEN
Taizé
Op zondag 16 november vindt er in de Martinuskerk, Kerkplein 1 in
Warnsveld een oecumenisch avondgebed in de sfeer van Taizé plaats.
De oecumenische kloostergemeenschap in Taizé, een plaatsje in het
Franse Bourgondië, trekt mensen uit de hele wereld. De vieringen ademen rust en stilte uit en zijn bekend om de mooie liederen die in vele
talen worden gezongen. Ook in Warnsveld wordt getracht, dit te laten
horen. Om 18.15 uur begint het inzingen en oefenen van nieuwe liederen. Zingt u graag en wilt u beter vertrouwd raken met de meerstemmig
gezongen liederen, dan bent u daarbij van harte welkom. Vanaf 18.50
bereiden we ons in stilte op de dienst voor.
De dienst begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer drie kwartier.
Allerzielen 2 november 2014, herdenken en herinneren
Begin november is van oudsher de traditie om overleden dierbaren te
gedenken. RondomLicht organiseert jaarlijks een herdenkmoment op
2 november in de kerk aan de Beukerstraat in Zutphen. Tussen 19.00
en 19.15 uur is er gelegenheid kaarsen aan te steken. Van 19.15 uur tot
19.45 uur is er een afwisseling van muziek, poëzie en verhalen. Daarna
is er nog even gelegenheid om na te praten voor wie dat wil. Het is een
moment om op een lichte manier stil te staan bij gemis en om ruimte
te geven aan mooie herinneringen. Iedereen die een dierbare mist is
welkom - de avond staat los van levensovertuiging of religie. De avond
wordt georganiseerd door Margreet Beerda en Esther Teunissen van
RondomLicht in samenwerking met Vanadis Uitvaartverzorging. Medewerking wordt verleend door Fermata- koor bij bijzondere gelegenheden. De toegang is vrij. Locatie: Lutherse kerk Beukerstraat 10 Zutphen
Meer informatie op www.rondomlicht.nl
Kerstnacht: Vrede op aarde?
Dit jaar mag ik weer voorgaan in de beide Kerstnachtdiensten, om 21.00
en 23.00 u. Met medewerking van respectievelijk de cantorij en het
Warnsvelds Mannenkoor; met hen wordt overlegd wat hun muzikale bijdrage zal zijn. Maar wie wil er meedenken over de inhoudelijke uitwerking en de verdere vormgeving van de dienst? Zelf vind ik het wel prettig
om dat niet altijd alleen te hoeven doen. Beide keren zal het thema zijn:
“Vrede op aarde?” Opgave graag bij ds. Liesbeth Burger
Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging Passage
Warnsveld-Dorp
De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afdeling Zutphen/
Warnsveld houdt op donderdag 27 november a.s. een extra ledenvergadering. Dit in verband met het vaststellen van de begroting voor
2015. Na de pauze zal de heer Beunk ons laten kennismaken met de
Midwinterhoorn. De middag begint om 14.30 uur in De Eekschuur te
Warnsveld.
Kerkelijke Contactgroep
Op woensdag 26 november is er om 9.30 een bijeenkomst van de kerkelijke contactgroep in De Eekschuur.
Bijbelkring en leerhuis.
De Bijbelkring over de Filippenzenbrief telt inmiddels 12 deelnemers en
komt weer bijeen op donderdag 13 november, van 19.30 tot 21.00 u. in
de Eekschuur. We lezen dan hfdst. 1 vanaf vs. 12. Leiding: ds. Liesbeth
Burger
Het leerhuis jodendom onder leiding van de predikanten Margreet Bergkotte en Liesbeth Burger is elke 4e woensdag van de maand, om 10.00
uur in het Nutsgebouw. Deze maand de 26e november.
PCOB nieuws
De afdeling Zutphen-Warnsveld van de Protestants Christelijke Ouderen Bond houdt op 27 november a.s. een ledenbijeenkomst.
Voor de pauze zal de begroting voor het jaar 2015 aan de orde komen.
Na de pauze zal de heer Beunk ons laten kennismaken met de Midwinterhoorn. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. Van harte welkom !
BEZINNING, GESPREK EN
ONTMOETING
Voor meer informatie over de activiteiten zie de
jaargids 2014-2015
Dinsdagen 4 en 18 november
ZAND EROVER? Rondom de uitvaart
Een tweetal avonden over een taboe onderwerp. Bedoeld
om eens stil te staan bij uw eigen uitvaart. Op de 1e avond
praten we over symboliek en rituelen rondom begraven en cremeren. Wat zou u voor een geliefde uitkiezen? En wat voor uzelf?
De 2e avond is er een plaatselijke uitvaartondernemer aanwezig, die
vertelt over zijn/haar werk en over de mogelijkheden die er zijn. Er zullen zgn. ´scenaria´ aanwezig zijn, waarin u uw wensen kunt vastleggen.
In de Eekschuur, van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden bij ds. Liesbeth
Burger, tel. 524468, [email protected]
Zondag 9 november 2014
DEINING - een muzikale voorstelling voor jong en oud rondom
het nieuwe liedboek
Een 3e bijeenkomst rond het nieuwe liedboek. Dit keer een muzikaal
theaterstuk; een hilarische scheepstocht langs diverse stromen en havens waar liederen worden opgehaald. De voorstelling laat de bezoekers kennis maken met verschillende liedculturen, windrichtingen, liederen en gedichten van het nieuwe liedboek. Dat gebeurt op speelse,
creatieve en interactieve wijze; dus er wordt ook veel samen gezongen.
De voorstelling duurt 5 kwartier en wordt gespeeld door: Andries Govaart, Johan Klein Nibbelink en Wim Ruessink. Wilt u alvast een kijkje
nemen?: www.deining.nu
De voorstelling vindt plaats in ‘De Wijngaard’ in Zutphen (Wilhelminalaan 3), om 19.00 uur.Informatie bij ds. Anneke de Hoop, tel. 470552
Maandag 10 november 2014
Productief Psalmen lezen, aan de hand van Psalm 103
We kunnen veel meer genieten van de Psalmen en hun boodschap
Mens en Verhaal
Aart Zevenbergen, Scriba-af
Het is te hopen dat Aart niet in een al te groot
gat valt na zijn taak als Scriba. Het is namelijk een taak waar veel tijd in gaat zitten. De
ongeveer 20 e-mail berichten per week gericht aan de kerkenraad komen niet meer in
zijn postvak . De vergaderingen met Moderamen, Klein Moderamen en Kerkenraad hoeft
hij niet meer bij te wonen. De agenda’s voor
de vergaderingen hoeft hij niet meer te maken. Sinds september is hij naar eigen zeggen ambteloos burger en heeft hij zijn stokje
overgedragen aan Gerda Dangremond. Net
als hij 4 jaar geleden niet gelijk in het diepe
werd gegooid zal hij dat bij haar nu ook niet doen. De aankomende
weken zal hij nog meelopen om zijn taak netjes over te dragen.
Aart woonde net een jaar in Warnsveld toen hij door Martin Bielderman
werd gevraagd, Wiebo Scherpenisse op te volgen. Van zijn jawoord
heeft hij nooit spijt gehad, in de tijd dat hij Scriba was heeft hij veel mensen binnen de kerk leren kennen. Hierdoor heeft hij, en vele mensen
met hem, het gevoel dat hij al veel langer dan vijf jaar hier woont. Een
bevestiging hiervan kreeg hij bij de ambtsoverdracht, iedereen die hem
bedankte kende hij bij naam. Gelijktijdig met het ambt Scriba nam de
partner van Aart, Jan, de taak voor het maken van de jaargids op zich.
Deze coproductie behouden zij. Ook de preekvoorziening voor gastpredikanten blijft Aart als taak nog doen. De functie scriba is hierdoor iets
ontlast. Ook het maken van de roosters is binnen het takenpakket van
scriba komen te vervallen. In de afgelopen jaren was de preekvoorziening een taak op zich aangezien onze kerk, zoals bekend, lange tijd
niet op volle kracht was qua bezetting van predikanten. Tegenwoordig
valt het erg mee, voor het komende jaar hoeft hij maar 2 gastpredikanten te vinden. Tevens zit Aart nog in één van de vier groepen van het
werkplan 2014: hij is de voortrekker van werkgroep 1.
De kerkenraad heeft op 12 februari jl. een Werkplan 2014 vastgesteld.
In dit werkplan zijn een viertal nieuwe activiteiten opgenomen die wij
dit jaar willen realiseren.
Deze nieuwe activiteiten hebben te maken met:
-Verbeteren van de aansluiting tussen onze kerk en de samenleving/
onze woonomgeving
-Onze kerk aansprekender maken voor de jeugd
-Verbeteren van de organisatie binnen onze kerk en deze meer af te
stemmen op de beperkte menskracht
-Meer contacten en samenwerking zoeken met de Protestantse Gemeente Zutphen
Zoals u ziet blijft Aart druk met zijn werkzaamheden voor de Martinus,
dat grote gat valt waarschijnlijk dus toch wel mee.
Taco Busse
beter begrijpen als we kijk hebben op de voornaamste kenmerken van deze poëzie. Hoe werken vorm en inhoud op
elkaar in? Aan de hand van de schoonheid van Psalm 103
bespreekt Jan Fokkelman hoe we verzen en strofen herkennen, wat de rol van sleutelwoorden is en hoe we zicht
krijgen op structuur. In de Eekschuur, van 20.00-22.00
uur. Aanmelden bij Ank van der Meulen, tel 528050,
[email protected]
Herfst 2014
Rouwgroep
Ieder rouwproces is uniek. Maar er zijn ook veel ervaringen
die iedereen die een verlies lijdt heeft. Een rouwproces kent bepaalde
fases die iedereen doormaakt in verschillende volgorde. Lotgenoten
weten waarover het gaat en vinden niets raar. Er is vaak sprake van
herkenning. Vandaar dat wij ook nadrukkelijk mensen uitnodigen, die
al langer weduwnaar of weduwe zijn; misschien kan hun verhaal anderen helpen. Te zijner tijd worden er ook gericht uitnodigingen verstuurd,
maar opgeven kan nu al. In eerste instantie denken we aan een groep
van weduwnaars. Maar bij voldoende belangstelling wordt ook een
groep voor vrouwen opgestart. De groep(en) worden geleid door ds.
Liesbeth Burger en een andere predikant
Informatie en aanmelden bij ds. Liesbeth Burger, tel.524468,
[email protected]
Donderdag 27 november
KERK EN PARTICIPATIESAMENLEVING
Participatie; regelmatig horen en lezen we hierover- over het al of niet
(moeten) participeren van burgers. Op de voorkant van het kerkblad
kunt u hier al meer over lezen.
De opzet van de avond zal bestaan uit een korte algemene inleiding,
waarna de drie sprekers (Leonard van Wijk, André Oldenkamp en Lucy
Ballast) aan het woord komen, om na een koffiepauze met elkaar en
de aanwezigen in gesprek te gaan.
In de Eekschuur, van 20.00 - 22.00 uur. Informatie bij ds. Anneke de
Hoop, tel. 470552, of Alie Louissen, tel. 528578
WELKOM BIJ HET DELEN VAN
BROOD EN WIJN
Op de foto ziet u een
quaich. Een quaich is
een traditionele drinkbeker uit Schotland.
Het is een ondiepe
kom met twee handvaten. Oorspronkelijk
werd deze gebruikt
om een welkomstdrank aan gasten aan
te bieden. De quaich op deze afbeelding werd tijdens een officieel
bezoek van een van onze gemeenteleden aan een gemeente in Glasgow, Schotland, overhandigd als een geschenk aan de Martinuskerk.
De kerkenraad heeft besloten om deze quaich te gebruiken tijdens de
viering van Schrift en Tafel ten behoeve van de gemeenteleden die
glutenvrij brood gebruiken.
In deze schaal wordt het glutenvrije brood gelegd, zodat het niet met
het andere brood in aanraking komt. Zo kunnen mensen die geen gluten verdragen toch deelnemen aan het avondmaal. Tijdens
de viering van brood en wijn wordt het brood aan deze gemeenteleden via de quaich uitgedeeld. Geeft u zelf even
een seintje aan de predikant, voorafgaand aan de dienst?
VOORBEDENBRIEFJES
Sinds ruim een jaar bestaat de mogelijkheid om via een briefje te
vragen om voorbede te doen voor iets of iemand. Daar wordt zelden of
nooit gebruik van gemaakt. Terwijl we als predikanten wel eens te horen krijgen: “waarom bidt u niet voor…..?” En het is ook bepaald geen
komkommertijd in de wereld, er is heel veel om voor te bidden; en om
voor te danken. Als voorgangers zijn we er blij mee als anderen mee
denken over de vraag waar of aan wie aandacht aan besteed moet
worden. Daarom willen we namens de ouderlingen en predikanten u
nogmaals uitnodigen om voorbeden aan te dragen. De briefjes liggen
bij de liedboeken of op de kosterstafel; de ambtsdragers willen ze u
wel wijzen.
JEUGDWERK
Sint Maartenoptocht op dinsdag 11 november, voor álle kinderen van het dorp
De afgelopen jaren was het een groot succes: de grote St.Maartenoptocht, door de
kerk en het Warnshuus georganiseerd. Op dinsdag 11 november verzamelen we
om 19.00 uur in de Martinuskerk. Daar hoor je het verhaal van Sint Maarten. En je
ziet hem ook! Wie was hij en wat deed hij? Waarom lopen we met lichtjes? Waarom
mag je die dag om iets lekkers vragen? We leren ook een paar liedjes, samen met
Excelsior.
Met onze lampions gaan we in optocht achter de muziek aan, door het dorp, met Sint
Maarten voorop. We beginnen bij huize Welgelegen, waar we door de tuin heen gaan.
We eindigen bij Den Bouw, daar zingen we de liedjes nog een keer. En je krijgt er
iets lekkers mee naar huis! Zorg je zelf voor een lampion? Alle (groot)ouders en alle
vriendjes mogen mee!
Kerstengelproject
De komende adventstijd gaan er kerstengelen rondzweven in Warnsveld en Leesten.
En dat zijn geen kinderen in witte jurkjes met gazen vleugels, maar echte engelen.
Die herken je niet zo snel, het kan iedereen zijn. Kerstengelen zijn anonieme geluks- en aandachtsbrengers die gedurende de adventsweken stilletjes een glimlach
toveren op het gezicht van de ontvangers. Begin november gaan we beginnen met
het invullen van de ‘diverse vacatures’. Tegen die tijd krijgt u uitgebreide informatie
via kerkblad, liturgie en het tijdschrift “ De Engelenpost”. Wie niet kan wachten met
het uitspreiden van haar/zijn vleugels kan contact opnemen met Anne Petra van Es,
[email protected]
OOK DIT JAAR HEBBEN WE WEER DE
HAP-SNAP
Het is een manier om kinderen elkaar te laten ontmoeten en wegwijs te maken in de
bijbel. De bijbel: een geloofsboek dat geleefd wil worden. Dat is waar we aan willen
werken.
Maar dat betekent ook dat kinderen een aantal dingen moeten weten om vertrouwd
te raken met deze bron van geloof.
We komen vijf keer bij elkaar op dinsdagavond met kinderen die in groep 7 en 8
van de basisschool zitten. We eten met elkaar en praten samen over de bijbel met
hulp van een methode die door kenners speciaal voor kinderen van deze leeftijd is
ontwikkeld.
We weten dat de kinderen al vaak erg druk zijn, maar hopen op deze manier toch
de kinderen te kunnen bereiken. Ze mogen een vriendje of vriendinnetje meenemen.
De begeleiders van de groep zijn Hilly Huizinga en Piet Kroneman.
De data zijn 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november. Heb je de eerste bijeenkomst gemist? Dat geeft niets, je bent van harte welkom op de resterende avonden!
Plaats: De Eekschuur.
(i.v.m. de maaltijden zijn de kosten 3 euro per avond, al mogen die geen bezwaar zijn
voor deelname)
Tijd: 17.30 uur - 19.00 uur.
Opgave z.s.m. bij Jeannette van der Meulen,
Henriëtte Polaklaan 38, tel. 0575-571691
of per e-mail: [email protected] (let op: dubbel-n en dubbel-t!)
EEKSCHUURMAALTIJD
BERICHT VAN DE
KINDERNEVENDIENST
Op 24 december, Kerstavond, is er om 17.00 uur en
19.00 uur weer een mooie musical voor jong en oud.
De kinderen oefenen hiervoor op de vier adventszondagen. Als je mee wilt doen, kun je je aanmelden bij
Marjolein Wiegman (e-mail: [email protected]). Voor de kinderen die niet meedoen met de
musical is er op deze zondagen ook gewoon kindernevendienst. Ontvang je onze wekelijkse mail nog niet,
stuur dan een berichtje naar Marjolein Wiegman.
Namens de leiding van de kindernevendienst
Hetty Huisman
VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
Opbrengst Kerkbalans 2014:
Tot 16 oktober toegezegde Kerkelijke bijdragen over
2014: € 215.465,=
(Kerkbalans: € 202.722,= Solidariteitskas: € 12.743,=)
Hiervan is ontvangen t/m 16 oktober 2014 € 172.688,=
Collectes:
Datum KerkBestemming
14-sep159,38
21-sep206,54
28-sep
76,35
5-okt143,66
12-okt118,70
Giften: via ds. A. De Hoop van dhr. B. € 20,=
via mevr. G. Wonnink van N.N. € 20,=
COLOFON
Predikanten
-ds. E.S. Burger, tel.: 524468; [email protected]
nl. Vrije dag: maandag en een wisselende dag per
week
-ds. A. de Hoop, tel. 470552;
[email protected] Vrije dag: woensdag en
een wisselende dag per week
-ds. E. Diepeveen, tel. 769124;
[email protected] Vrije dag: donderdag
en een wisselende dag per week.
Secretaris
Mevr. G. Dangremond-Roosien, De Gaikhorst 179,
7231 NK Warnsveld tel.526574
[email protected]
Cantor/organist
Wim Riefel, Bonendaal 32, tel. 52 93 60;
[email protected]
Adm. ledenbestand
Dhr. R. Nijhuis, Ien Dalessingel 209, tel. 52 06 48;
[email protected]
College van Kerkrentmeesters
Kerk. ontv.: dhr. W. J.A. Smeerdijk, Vordensebinnenweg
16, tel. 52 35 52; [email protected];
Rek. nr. Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten:
BIC: RABONL2U IBAN: NL41RABO0386708150
Diaconie
Secr. H. Polaklaan 38, 7207 HN Zutphen;
[email protected]
IBAN: NL85FVLB0699947286
Sinds mei 2014 zijn we gestart met de Eekschuurmaaltijd.
Iedereen, ook kinderen en jongeren zijn van harte welkom.
Ontmoeting en samen eten staan centraal. Samen eten verbindt!
Op 31 oktober en 28 november bent u /jij van harte uitgenodigd.
Plaats : Eekschuur
Tijd
: 17.00 tot 19.00 uur
Kosten : €5,- per volwassene, € 2,50 per kind
Informatie en aanmelden bij:
Henk van Veen, tel. 525904; [email protected]
Hilda de Bruin, tel. 469555; [email protected]
Contactadres Kosters:
Mevr. B.J. de Ruiter, ’t Spiker 91, tel. 52 05 68;
[email protected]
Gemeentecentrum De Eekschuur
Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld. Tel.: 524739.
Beheerder: Mevr. H.B. Weener; tel.: 521125;
[email protected]
Website: www.pknwarnsveld.nl
IN EN OM DE KERK verschijnt weer in de week
van 24 - 30 november. Kopij (digitaal!) inleveren vóór
donderdag 13 november bij: Klaas Jellema, AMG
Schmidtstraat 7, 7207 KT Zutphen, tel: 52 24 55,
[email protected]