Ambelt Topper kerstspecial 2013.indd

december 2013
special voor
ouders • verzorgers • medewerkers
Onderweg
naar passend
onderwijs
Wat is passend onderwijs
en wat gaat er veranderen?
De Ambelt en
passend onderwijs
Vragen en antwoorden
Kerst & Fun
Leerlingen nemen
cd op voor 3FM
Serious Request
Blijven verbeteren. de Ambelt
Voorwoord
Op weg naar
Voor de Ambelt was 2013 een druk en spannend jaar met belangrijke ontwikke-
Vanaf 1 augustus 2014 wordt de
lingen. Leerlingen zijn geslaagd en anderen vonden hun draai bij de Ambelt of juist
Wet passend onderwijs ingevoerd.
in het regulier onderwijs. Er is veel positiefs te melden. Zo hebben we ’t Ravelijn, de
Dat heeft grote gevolgen voor u en
nieuwe school in Steenwijk, in gebruik mogen nemen, hebben we het ISO-certificaat
uw kind. Op deze pagina’s leest u de
behaald en zijn onze locaties regelmatig bezocht door de Inspectie van het Onderwijs.
belangrijkste ontwikkelingen.
We zijn iedere keer met ‘voldoende’ beoordeeld! In 2013 zijn ook de samenwerkingsverbanden passend onderwijs gevormd en is een groot aantal ondersteuningsplan-
De minister van Onderwijs wil dat in de
raden opgericht waaraan zowel ouders als leerkrachten deelnemen.
toekomst zo veel mogelijk kinderen naar
een gewone school kunnen gaan in hun
Tegelijkertijd is het ook een onrustig jaar geweest met veel zorgen van ouders en
eigen buurt. Zo hebben ze de beste kan-
medewerkers over de toekomst van het speciaal onderwijs en de ambulante onder-
sen op een vervolgopleiding en kunnen ze
steuning. Iedereen krijgt vanaf augustus 2014 te maken met een nieuwe situatie:
meedoen in de samenleving. Kinderen die
passend onderwijs. Wij staan, met onze leerlingen en medewerkers, in het centrum
het echt nodig hebben, kunnen naar het
van deze veranderingen. We doen er alles aan om samen zo goed mogelijk voor-
speciaal onderwijs. Net als nu. Want ieder
bereid te zijn op passend onderwijs en in deze special leest u daar veel over.
kind heeft recht op goed onderwijs.
Wij zijn een groot voorstander van passend onderwijs. Dat zijn we altijd al geweest:
Wat verandert er?
passend onderwijs is immers al jaren onze core business! Samen met samenwerkings-
Maarten Faas, voorzitter van het College
verbanden, schoolbesturen, scholen, ouders en collega’s werken we hard om verdere
van Bestuur van de Ambelt, legt uit.
professionalisering en kwaliteitsverbetering in passend onderwijs voor iedere leerling
“Passend onderwijs vervangt het oude
te waarborgen. Daarvoor moeten wij de komende jaren ook onze organisatie aanpas-
systeem van de Wet op de leerlingge-
sen aan de nieuwe regelgeving en inzichten. Een voorbeeld hiervan is de procedure
bonden financiering (LGF), beter bekend
rondom de reorganisatie van de directiestructuur. De huidige functie van de directeur
als het rugzakje”, zegt hij. “Nu hebben
wordt per 1 januari 2014 opgeheven en er komt voor iedere regio één directeur. We
ouders en verzorgers het recht te kiezen
bewegen dus mee en zijn op weg naar een nieuwe toekomst met aandacht voor álle
voor speciaal onderwijs of regulier onder-
leerlingen. Alleen op die manier bereiken we de beste resultaten.
wijs. Door de komst van de nieuwe Wet
passend onderwijs, komt het rugzakje te
Wij delen uw zorgen over de ontwikkelingen rondom passend onderwijs in het
vervallen.”
nieuwe jaar. Wij willen die zorgen graag bij u wegnemen, maar dat kunnen wij niet.
Ook wij weten nog niet hoe passend onderwijs er precies uit gaat zien. Wel zien wij
het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet. Omdat wij geloven dat er binnen passend
onderwijs ook voor de speciale leerlingen aandacht blijft bestaan. Daarom blijven wij
ons allemaal inzetten voor goed onderwijs, sterke dienstverlening aan het reguliere
onderwijs en samenwerking met maatschappelijke partners.
In het voorjaar 2014 starten we met een voorlichting over passend onderwijs en
de gevolgen voor u als ouder en leerling. We weten dat u betrokken bent, we willen
graag dat u dat blijft, want alleen dan kunt u invloed uitoefenen op deze nieuwe
werkelijkheid en een passende onderwijsplek voor uw zoon of dochter realiseren.
Daarvoor is wijsheid nodig. Die wensen wij u toe voor het nieuwe jaar.
Fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en in 2014 goed passend onderwijs
voor alle leerlingen en medewerkers.
College van Bestuur van de Ambelt
Maarten Faas
Jolida Spekreijse - Voetelink
2
Waarom vervalt
het rugzakje?
Antwoord
Steeds meer leerlingen met ernstige gedragsproblemen krijgen een indicatie voor
leerlinggebonden financiering. Hierdoor
wordt het systeem steeds duurder. Scholen
vinden de indicatiestelling vaak een langdurig en ingewikkeld proces. Daarnaast
zijn er veel kinderen die thuiszitten. Zij
zijn bijvoorbeeld van school verwijderd
vanwege de problemen die ze hebben.
Het doel van passend onderwijs
passend onderwijs
Scholen krijgen in de nieuwe situatie een
ren”, zegt hij. ‘Het is een forse opdracht
in dit geheel om scholen en leerlingen
zorgplicht. Faas: “Zij moeten ieder kind
die veel vergt van alle betrokkenen. Van
te helpen en daarbij is samenwerking
een passende onderwijsplek bieden. Op
de Ambelt omdat cluster 4-leerlingen al-
steeds belangrijker. Bij de Ambelt krijgen
een school in het regulier (eventueel met
leen nog via de samenwerkingsverbanden
we onherroepelijk te maken met krimp.
extra ondersteuning) of speciaal onder-
bij ons terecht komen. Ouders maken
We krijgen minder leerlingen, omdat er in
wijs.” Om dat voor elkaar te krijgen, gaan
zich zorgen over de toekomst van hun
onze regio minder geld beschikbaar is voor
scholen beter samenwerken. De huidige
kind onder dit nieuwe stelsel en dat is
extra ondersteuning in de vorm van zowel
ingewikkelde indicatieprocedure vervalt.
heel begrijpelijk. Kan mijn kind nog wel
speciaal onderwijs als ambulante onder-
“De extra ondersteuning die leerlingen no-
op het speciaal onderwijs blijven? Is er
steuning. Omdat we de rugzakgelden over
dig hebben, organiseren de samenwerken-
straks nog wel een plek in het (voortgezet)
moeten dragen aan het regulier onderwijs.
de scholen (de samenwerkingsverbanden)
speciaal onderwijs? Voor leerlingen is het
Daarom zetten wij er als Ambelt op in
zelf, dat is hun verantwoordelijkheid”,
spannend, want die hebben een goede
om onze toegevoegde waarde duidelijk
zegt Faas. “De samenwerkingsverbanden
plek nodig. Maar ook voor de reguliere
te maken.”
krijgen straks ook het geld, dat nu nog via
scholen betekent dit veel, want zij moeten
de rugzakjes aan het speciaal onderwijs
leren om te gaan met leerlingen die extra
Vragen?
wordt vergoed, om dat te regelen. Dat
zorg nodig hebben. De Ambelt probeert
Wilt u meer weten of is iets niet duidelijk?
gebeurt in overleg met de ouders. Ik advi-
de leerkrachten uit het regulier onderwijs
Dan kunt u terecht bij de adjunct-directeur
seer ouders daarom om tijdig met school
hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen,
van de locatie waar uw kind naar school
in gesprek te gaan over de ondersteuning
bijvoorbeeld via onze Ambelt Academie.”
gaat. U kunt naar aanleiding van dit artikel
aan hun zoon of dochter. Zo kunnen we
ook mailen met Maarten Faas via
samen bepalen wat een leerling nodig
Expertise
[email protected]
heeft.”
In de samenwerkingsverbanden waarvan
“Wij hebben als College van Bestuur
de Ambelt deel uitmaakt, signaleert Faas
begrip voor de zorgen van ouders en
Uitdaging
wel een kanteling. “Scholen beginnen te
van onze leerkrachten. Hierover gaan
De komst van passend onderwijs is een
begrijpen dat ze het speciaal onderwijs
wij graag in gesprek.”
uitdaging, zegt Faas. “Het is ingewikkeld
en onze expertise hard nodig hebben. Wij
om deze veranderingen goed te organise-
hebben een belangrijke rol te vervullen
Wat gebeurt er met het
geld voor de rugzakjes?
Antwoord
is het oplossen van deze problemen.
Voorheen kregen scholen via het rugzakje
De invoering van het passend onderwijs le-
extra geld voor kinderen met een beper-
vert het kabinet een grote bezuiniging op.
king of een stoornis. Ook de ambulante
Het kabinet wil bereiken dat leerlingen die
begeleiding werd hieruit betaald. Dit geld
nu speciaal onderwijs volgen, meer gaan
gaat nu naar het samenwerkingsverband.
deelnemen aan het reguliere onderwijs.
Daar maken de scholen afspraken over de
Voor de meeste leerlingen is dat de beste
verdeling van dat geld. De manier waarop
voorbereiding op een vervolgopleiding en
dit gebeurt kan per samenwerkingsver-
meedoen in de samenleving.
band verschillen.
Samenwerken. de Ambelt
3
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs
De Ambelt onderweg naar passend onderwijs!
Onze afdelingen, van Personeelszaken
Trots op ISO-certificaat!
en Indicatiestelling tot Diagnostiek en
De Ambelt heeft het ISO-certificaat be-
Onderwijspark Ezinge
Meppel: kennis delen
Ambulante Ondersteuning, kijken con-
haald. Een prachtig resultaat, waar hard
In Meppel krijgt Onderwijspark Ezinge
tinu hoe het nog beter kan en hoe zij
aan is gewerkt door alle medewerkers
vaste vorm. Diverse onderwijsinstellingen,
nog beter voorbereid zijn op passend
van de Ambelt. De Ambelt is hiermee de
waaronder de Ambelt, krijgen hier een
onderwijs. Helaas kunnen wij niet alle
eerste organisatie in het speciaal onder-
plek waarbij onderlinge kennis en kunde
initiatieven vermelden, daarom op
wijs die is gecertificeerd op de Kwaliteits-
wordt uitgewisseld, gedeeld, gebundeld
deze pagina’s enkele hoogtepunten
norm Speciaal Onderwijs. Een externe
en verder ontwikkeld. De visie is gericht
in het kader van passend onderwijs.
en onafhankelijke auditcommissie heeft
op de talentontwikkeling van de leerlingen
de Ambelt drie dagen in de volle breedte
met opleidingsoverstijgende projecten en
kwalitatief doorgelicht en het kwaliteits-
interne stages. Investeren in medewerkers
managementsysteem is goed bevonden.
en leerlingen is de beste garantie voor
De Ambelt is hiermee optimaal ingericht
de toekomst.
om alle processen rondom passend
onderwijs goed te kunnen uitvoeren.
Dat is alleen mogelijk doordat alle afde-
Joyce Reith,
lingen kritisch naar zichzelf hebben
Adjunct-directeur VSO
durven kijken.
de Ambelt Meppel
“We werken al jaren samen met
deze partners. Nu we allemaal op
Bert Reuvecamp
een plek samenkomen wordt de
Stafmedewerker
samenwerking nog intensiever. Onze
Kwaliteitsmanagement
leerlingen kunnen zich daardoor nog
“We hebben de bevestiging gekre-
beter ontwikkelen.”
gen: met onze kwaliteiten zijn we
in staat om nog beter onderwijs te
bieden.”
Waarom verandert
de indicatiestelling?
Herindicatie of niet?
Antwoord
4
“We hebben een ge
Antwoord
De cluster 4-indicatie van uw kind loopt
begeleiding terecht kan op een reguliere
per 1 augustus 2014 af. U kunt een
school. In onze folder Herindicatie, die u
De Wet passend onderwijs gaat in op
herindicatie aanvragen. Wordt deze toe-
kunt downloaden op www.ambelt.nl
1 augustus 2014 en vanaf dat moment
gekend, en zit uw kind al op de Ambelt,
(Onderwijs > aanmelden), staat meer
wordt de zorgplicht ingevoerd en vervalt
dan kan hij of zij nog twee schooljaren
informatie hierover. Is een herindicatie
de landelijke indicatiestelling. In het
naar het (voortgezet) speciaal onderwijs.
niet nodig, bijvoorbeeld omdat uw kind
huidige systeem van indicatiestelling
In die twee jaar beoordeelt het samen-
na 1 augustus 2014 gaat werken en niet
wordt te veel uitgegaan van wat uw kind
werkingsverband of speciaal onderwijs
meer naar school hoeft? Geef dit dan
allemaal niet kan. Met passend onderwijs
nog steeds het best passende onderwijs
door aan een intakefunctionaris van de
verschuift het accent naar wat uw kind
is voor uw kind. Of dat uw kind met extra
Ambelt via (038) 851 87 38.
wel kan.
’t Ravelijn Steenwijk: het
hart van de samenwerking
Een passend aanbod
Leerlingen van de Voetelinkschool voor
de Ambelt brengt vanuit verschillende
speciaal basisonderwijs en leerlingen van
disciplines deskundige mensen bij elkaar
de Ambelt zijn sinds het begin van het
om ervoor te zorgen dat iedere leerling
schooljaar gezamenlijk gehuisvest in
zich optimaal kan ontwikkelen. Soms
‘t Ravelijn. Docenten van beide scholen
krijgen scholen te maken met gedrag dat
werken nauw samen en worden daarin
zij niet begrijpen en kunnen hanteren.
ondersteund door logopedisten, ortho-
Dan kunnen zij ondersteuning krijgen en
pedagogen, fysiotherapeuten en vakleer-
gebruik maken van de kennis en kunde
krachten bewegingsonderwijs. ’t Ravelijn
die binnen de Ambelt aanwezig is. Een
is het hart van de samenwerking de
passend aanbod voor iedereen waarbij
Resultaat boeken via
de Ambelt Academie
gemeente Steenwijkerland.
de leerling centraal staat. Dat is denken
De Ambelt Academie biedt een uitgebreid
in kansen en mogelijkheden.
programma van studiebijeenkomsten,
Het Expertisecentrum Gedrag Zwolle van
cursussen en trainingen voor professionals
Bianca van StaalduinenTamminga
Hans Nieuwenstein
regulier onderwijs de kennis en vaardig-
Groepsleerkracht
Stafmedewerker Ambulante
heden om leerlingen met gedragsproble-
“Op ’t Ravelijn werken collega’s met
Ondersteuning
matiek goed onderwijs te bieden. Het doel
een sterke eigen kracht en mooie
“Reguliere scholen kunnen onder-
is om leerlingen zo lang mogelijk in het
ideeën die goed gecommuniceerd
steuningsarrangementen inkopen
regulier onderwijs te houden en hun de
worden in beide teams. We hebben
bij de Ambelt. Hierdoor kan voor-
beste kansen te bieden voor de toekomst.
een gemeenschappelijk doel voor
komen worden dat de leerling naar
ogen: de kinderen zo zelfstandig
het speciale onderwijs moet. Samen
en onafhankelijk mogelijk te leren
kunnen we zo het onderwijs passend
Maria Huijbers
functioneren!”
maken.”
Ambulant ondersteuner Zwolle
in het onderwijs. Zo krijgen leraren uit het
“De lezingen hebben echt meerwaarde voor de collega’s. Je doet er inspira-
emeenschappelijk doel voor ogen”
Wordt speciaal onderwijs
opgeheven?
Antwoord
Nee, speciaal onderwijs blijft bestaan. De
capaciteit blijft landelijk gelijk maar daalt
bezuinigingen op de extra ondersteuning
aan leerlingen.
Geldt de Wet passend onderwijs ook voor mijn kind?
Antwoord
tie op en kunt ervaringen delen.”
Is passend onderwijs
een schooltype?
Antwoord
Nee, leerlingen zitten niet ‘op’ passend
onderwijs. Het is de naam voor een nieu-
in het werkgebied van de Ambelt. Dat
we manier van onderwijs aan leerlingen
betekent dat het regulier onderwijs meer
Ja, de wet geldt voor alle kinderen.
leerlingen moet opnemen die eerder
Passend onderwijs staat voor maatwerk
werden doorverwezen naar het speciaal
in het onderwijs. Het betekent onderwijs
onderwijs. Leerlingen die het dus echt
voor iedere leerling, onderwijs dat aansluit
nodig hebben, kunnen nog steeds spe-
bij zijn of haar mogelijkheden en talenten.
die extra ondersteuning nodig hebben.
ciaal onderwijs volgen. Ook zijn er geen
Blijven verbeteren. de Ambelt
5
BSO+ in Kampen biedt meer!
Landstede TalentStad
Samen met kindercentrum Prokino biedt
Examen onder de vlag
van de Groene Welle
de Ambelt Prisma in Kampen buiten-
Tussen de Ambelt en de Groene Welle
tussen Landstede en de Ambelt. Leerlingen
schoolse opvang aan voor kinderen met
is een mooie samenwerking ontstaan.
van de Ambelt krijgen hier de mogelijkheid
een extra begeleidingsvraag, BSO+. In
Leerlingen die bij de Ambelt een vmbo-op-
om te kiezen uit alle praktijkrichtingen die
kleine groepjes en onder deskundige be-
leiding basis of kader volgen, kunnen exa-
TalentStad aanbiedt. Zij volgen de prak-
geleiding kunnen leerlingen na schooltijd
men doen onder de vlag van de Groene
tijklessen bij Landstede. De theorielessen
koken, knutselen, sporten, computeren
Welle in de richting groen, plant en dier.
worden gegeven door een Ambelt leer-
en buitenspelen. De samenwerking met
Het is een gelijkwaardig partnerschap
kracht op de locatie Oosterenk. Leerlingen
Prokino kan ook worden gebruikt voor ge-
want de Groene Welle gebruikt ook de
kunnen het volledige programma volgen
zinsbegeleiding en individuele begeleiding.
faciliteiten van de Ambelt om examens af
en doen mee aan het schoolexamen van
Ook thuis kan hulp worden geboden. Een
te nemen. De banden op leerkrachtniveau
TalentStad. Het resultaat? Een vmbo
samenwerking met als motto: één kind,
zijn al intensief, in de nabije toekomst
diploma!
één plan!
worden de banden nog verder aangetrok-
De TalentStad-klas is een samenwerking
ken om alle kennis in te zetten voor de
ontwikkeling van leerlingen.
Harriët van Boven
Leerlingen
van de TalentStad-klas
Moeder van Thorben
“Door de TalentStad-klas kan ik nu:
“Thorben gaat graag naar de BSO.
Edwin Pit
•
mode en commercie volgen;
Soms heeft hij geen zin in school
Adjunct-directeur
•
beter werken en concentreren;
maar wil hij wel naar de BSO. Ook
“De samenwerking betekent dat
•
naar een gewone school;
als hij vakantie heeft, dan ervaart
het halen van een diploma mogelijk
•
het beroep doen wat ik graag wil;
hij de BSO als vakantie.”
is, zodat regulier onderwijs of werk
•
heb ik nu de alleraardigste
binnen handbereik komt.”
juffrouw.”
“Leerlingen functioneren zo veel mogelijk
zelfstandig en krijgen begeleiding waar nodig”
Wat is een
samenwerkingsverband?
Antwoord
Alle reguliere en speciale scholen werken
met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsver-
zijn zo’n 75 samenwerkingsverbanden in
de www.geschillenpassendonderwijs.nl.
het primair onderwijs en ongeveer 75 in
Soms kan het helpen als een derde partij
het voortgezet onderwijs.
bemiddelt of advies geeft. Op de site staat
ook een overzicht van alle procedures die
Wat kan ik doen als er een
conflict ontstaat?
Antwoord
banden zorgen ervoor dat alle leerlingen
6
onderwijs krijgen dat bij hen past. Zij
Het kan gebeuren dat er een conflict
leveren maatwerk omdat de keuze voor
ontstaat over de keuzes die gemaakt zijn.
onderwijs moet aansluiten bij de mogelijk-
Wanneer de betrokkenen het niet eens
heden en de talenten van de leerlingen. Er
worden, kunt u voor informatie terecht op
gelden als u een geschil wilt voorleggen
aan een instantie.
Heb ik als ouder
nog wel een stem?
Antwoord
Ja, u als ouders kent uw kind het beste en
Je havo halen
dankzij Aventus
Samenwerking met
de Mackayschool in Meppel
Voor havo-leerlingen van de Ambelt in
De Ambulante Ondersteuning van de
Apeldoorn bestaat de mogelijkheid om
Ambelt en de Mackayschool in Meppel
een regulier diploma te halen in samen-
hebben elkaar gevonden. Zij werken sinds
werking met Aventus. Het zogenoemde
2012 vergaand samen in de ambulante
Travo-traject biedt intensieve begeleiding
ondersteuning van leerlingen. Dat is een
en directe aansturing in een rustige en
win-win situatie voor beide organisaties,
Prachtige symbiose met het
Nuborgh College Oosterlicht
veilige werkomgeving. Leerlingen worden
de leerlingen én de scholen. Expertise kan
niet alleen geholpen met de leerstof maar
breder worden ingezet en er zijn zo weinig
Tussen de Ambelt Nunspeet en het Nu-
ook in het leren omgaan met hun gedrags-
mogelijk verschillende gezichten binnen
borgh College Oostenlicht in Elburg is een
problemen en met elkaar. Een vervolg-
de scholen. Voor de leerlingen betekent
prachtige symbiose ontstaan. Leerlingen
opleiding in het mbo of hbo is hierdoor
het dat er nog efficiënter tegemoet kan
van de Ambelt volgen in Elburg lessen
mogelijk.
worden gekomen aan hun hulpvraag.
Praktisch Sector Oriëntatie. Wekelijks gaan
zij met de bus naar Elburg om daar kennis
te maken met vakrichtingen als bouwtech-
Dirk Jan van Zoest
Gerda Talen
niek, metaaltechniek, autotechniek, groen,
Special teacher
Onderwijsassistent
handel en administratie of zorg & welzijn.
“Ons uitgangspunt is doorstroom
“Kijken naar de leerling, samenwer-
Docenten van het Nuborgh College wer-
naar het reguliere vervolgonderwijs.
ken aan een optimale ontwikkeling
ken hierin samen met de groepsdocenten
Leerlingen functioneren zo veel
en bijdragen aan hun geluk en wel-
van de Ambelt. Het is een gedegen voor-
mogelijk zelfstandig en krijgen bege-
bevinden. Daarin ligt de uitdaging.”
bereiding voor de leerlingen in hun keuze
leiding waar nodig. Binnen Aventus
voor een vakrichting.
hebben we de mogelijkheid dit af te
stemmen op de individuele leerling.”
Remco Zwiep
Groepsdocent
“Leerlingen zijn praktisch bezig en
ervaren zo op een mooie manier
waar hun interesse en capaciteiten
liggen.”
een goed samenspel met school is belangrijk voor uw kind. Het doel is om iedere
leerling goed tot zijn recht te laten komen
en het maximale uit zijn talenten te halen.
Er is ook een motie aangenomen die u in-
Waar kan ik terecht voor
meer informatie over
passend onderwijs?
Antwoord
U kunt met uw vragen over onderwijs ook
terecht bij het ouderinformatiepunt 5010:
www.5010vooroudersoveronderwijs.nl
of bel gratis naar 0800 - 5010.
Op www.passendonderwijs.nl is veel
stemmingsrecht geeft voor de zorg en on-
informatie te vinden en dat geldt ook
dersteuning voor uw kind op school. Het
U kunt uiteraard terecht bij de adjunct-
voor www.steunpuntpassendonderwijs.nl.
gaat hier om het handelingsdeel van het
directeur van de Ambelt-locatie waar
Daarnaast heeft het ministerie een
ontwikkelingsperspectief dat scholen voor
uw kind naar school gaat. Op onze web-
Facebookpagina opgezet waar u met
leerlingen opstellen. Over de uitstroom van
site www.ambelt.nl vindt u een overzicht
leerlingen en leraren in gesprek kunt gaan:
leerlingen krijgt u geen instemmingsrecht.
van onze locaties. Bezoek ook regelmatig
Ouders en School Samen https://www.
De school is wel verplicht om hierover met
onze website voor het laatste nieuws.
facebook.com/oudersenschoolsamen.
u te overleggen.
Blijven verbeteren. de Ambelt
7
This Is Special
Alle opbrengst is voor 3FM
Kerst & Fun
Kerst staat voor de deur
en op deze pagina is het
al een gezellige bedoening.
is een bijzonder project van
vooral met dit volgende recept. Het is
leerlingen van
ontzettend makkelijk en ongelooflijk
het Hengeveld
lekker!
College. Twintig
Wat heb je nodig?
leerlingen van de havo/tl-afdeling heb-
Blikje mini knakworstjes
ben gezamenlijk een cd gemaakt met
Bladerdeeg
eigen en bestaande songs. Ze spelen
1 ei
negen nummers in wisselende samen-
Hoe maak je een worstrolletje?
stelling en er is zelfs een BN-er te horen.
Je ziet al een paar kerstballen,
Laat een (of meer) plakje(s) bladerdeeg
Op het nummer ‘Als Ik Val’ draagt Rico,
maar er zijn er meer!
ontdooien, snijd deze daarna in drieën.
bekend van OpgeZwolle en de Fakkelbri-
Rol in elk plakje een knakworstje.
gade, zijn steentje bij in een speciale rap.
Weet jij wat? Verbind de
nummertjes met elkaar door een
lijntje en je ziet vanzelf hoe we
kerst gezellig kunnen maken.
3
7
Kijk deze Topper
nog eens goed door,
4
dan vind je er vast wel
6
8
9
Klop het ei en smeer de bovenkant van
het bladerdeeg daarmee in. Daarna moet
This is Special is het eerste muziekalbum
een paar! Hoeveel
het worstrolletje 20 minuten in de oven
dat compleet wordt gezongen en ge-
kerstballen tel jij?
bakken op 225 graden.
speeld door leerlingen van het speciaal
Het antwoord vind je
10
13
onderwijs. De opbrengst is bedoeld voor
ergens op deze pagina.
11
de 3FM-actie Serious Request. Dennie
12
Boxem, docent techniek en schoolband-
14
begeleider, is een van de initiatiefnemers
16
15
Samen lezen
17
18
19
22
21
20
25
23
24
26
28
27
29
31
32
30
33
35
34
38
39
43
42
47
45
41
40
veel geld ophalen voor het Glazen Huis,
hebben we ook een ander doel. Ik wil
fiets is gestolen, de soep brandt aan en
het ‘speciaal’ in speciaal onderwijs een
zijn hamster gaat dood. Met een rotge-
positieve klank geven. Helaas ervaart
voel valt hij in slaap. In zijn droom wordt
een groot deel van onze leerlingen nog
hij achtervolgd
altijd een minderwaardigheidsgevoel ten
door enge mon-
opzichte van leerlingen in het regulier
sters. Maar dan
onderwijs. Dat vind ik erg jammer en
verandert zijn
bovendien compleet onterecht! Er zitten
droom en beleeft
hier namelijk megaveel getalenteerde,
hij het ene na het
zeer speciale muzikanten op school!”
andere mooie
Met een berichtje via de Facebook pa-
avontuur.
gina www.facebook.com/ThisIsSpecial.AmbeltAlbum kunt u in het bezit
ZZZ heet het prentenboek vol prachtige
komen van de cd. U betaalt hiervoor
tekeningen van Loes Riphagen. Het boek
€ 12,95 inclusief verzendkosten.
is verkrijgbaar in de boekhandel en via
bol.com.
49
Colofon
Topper verschijnt twee keer per jaar. tekst en eindredactie Yvonne van Deursen, Lydia Lijkendijk
Herfterlaan 39, 8026 RC Zwolle
en Anke Bosch vormgeving Laurien Stam fotografie Jitske Strikwerda, Marco Slot en Jeroen Keep.
038 - 453 20 74
© de Ambelt 2013
[email protected]
Er zitten 22 kerstballen in deze Topper verstopt!
50
44
46
37
en begeleidt het hele project. “Naast
Het meneertje heeft een pechdag. Zijn
36
48
This Is Special
daarna is nog gezelliger! Doe dat dus
1
5
Serieus Request!
Samen koken is gezellig. Samen eten
Maar er ontbreekt nog wel iets.
2
Samen
worstrolletjes maken