Vaststelling door : Examencommissie Kenmerk : EXA

EIND- EN TOETSTERMEN
SENIOR OCE-DESKUNDIGE
Kenmerk: EXA-OCE.011
Vaststelling door
:
Examencommissie
Kenmerk
:
EXA-OCE 011
Versie
:
2012-01 (vervangt versie 2011-01)
Vaststellingsdatum :
01-09-2012
Van kracht
:
01-09-2012
Status
:
definitief
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Pagina 1 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
INHOUDSOPGAVE
1
2
3
4
5
INLEIDING ....................................................................................................................................... 3
ALGEMENE INFORMATIE EXAMENSTRUCTUUR OCE .............................................................. 4
PROFIELSCHETS EN ENTREECRITERIA..................................................................................... 5
VAKBEKWAAMHEIDSEISEN (EIND- EN TOETSTERMEN) ......................................................... 6
TOETSMATRIJS EN BEOORDELINGSCRITERIA ........................................................................ 7
5.1 Examen OCE-deskundige volgens document EXA-OCE.010 .................................................. 7
5.2 Theorie-examen ........................................................................................................................ 7
5.3 Organisatie van het examen (informatief)................................................................................. 8
BIJLAGE 1 EIND- EN TOETSTERMEN ................................................................................................. 9
BIJLAGE 2 OVERZICHT CE (VÓÓR EN NA WO II) ............................................................................ 10
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Pagina 2 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
1
INLEIDING
Voorliggend Document Eind- en Toetstermen Senior OCE-deskundige bevat de examennormen voor
het deskundigheidsniveau van de Senior OCE-deskundige zoals bedoeld in het Werkveldspecifiek
Certificeringsschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (hierna WSCSOCE)
Hoofdstuk 2 bevat algemene informatie over de examenstructuur binnen de Stichting Examinering
OCE. Hoofdstuk 3 bevat een profielschets van het deskundigheidsniveau Senior OCE-deskundige en
de entreecriteria voor dit deskundigheidsniveau. Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de
vakbekwaamheidseisen (eindtermen). De daarop gebaseerde toetstermen zijn opgenomen in bijlage 1.
Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van de toetsingsmethode (examenonderdelen en toetsmatrijs).
Bijlage 2 bevat een overzicht van CE, als uitwerking van de toetstermen betreffend CE in gebruik vóór
en na WO II.
Deze versie van document EXA-OCE.011 vervangt versie 2011-01. Voorliggend document is van
kracht per 01-09-2012. Indien een examenkandidaat voor één of meerdere examenonderdelen op de
datum van het van kracht worden van dit normdocument reeds met goed gevolg examen heeft
afgelegd, vindt beoordeling van dat examenonderdeel respectievelijk deze examenonderdelen plaats
volgens versie 2011-01. De wijzigingen betreffen voornamelijk de omzetting van BRL-OCE naar
WSCS-OCE.
Voor de algemene regels rondom het afnemen van examens voor dit deskundigheidsniveau wordt
verwezen naar het Algemeen Examenreglement (EXA-OCE.006) en het Reglement voor het afnemen
van praktijkexamens (EXA-OCE.007).
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Pagina 3 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
2
ALGEMENE INFORMATIE EXAMENSTRUCTUUR OCE
In het Arbobesluit is bepaald dat bedrijven die werkzaamheden samenhangende met het opsporen van
Conventionele Explosieven (hierna CE) verrichten, in het bezit dienen te zijn van een Procescertificaat
Opsporen Conventionele Explosieven. In de Arboregeling wordt verwezen naar het normdocument op
basis waarvan certificatie plaatsvindt. Thans is dat het WSCS-OCE.
Het WSCS-OCE bevat de eisen waaraan een organisatie moet voldoen om gecertificeerd te kunnen
worden voor het opsporen van CE. Het WSCS-OCE is opgesteld door de Stichting Certificatie
Vuurwerk & Explosieven (SCVE) en is vastgesteld door het Ministerie van SZW..
In het WSCS-OCE worden onder meer eisen gesteld aan de personele deskundigheid van de bij de
opsporing van CE betrokken personen. Er wordt onderscheid gemaakt in drie deskundigheidsniveaus,
waarvoor in een bijlage behorende bij het WSCS-OCE eindtermen zijn opgenomen. Tevens zijn
eindtermen opgenomen voor Basiskennis OCE (overige functionarissen in het OCE-werkgebied). De
gecertificeerde organisatie dient door middel van examinering te waarborgen dat personeel voldoet
aan de toepasselijke deskundigheidseisen.
Examinering kan volgens het WSCS-OCE plaatsvinden door een bedrijfsinterne examenstructuur of
door een externe examenorganisatie. In het laatste geval dient de examenorganisatie een
overeenkomst te sluiten met de certificatie-instelling van de gecertificeerde organisaties, in het kader
waarvan deze certificatie-instelling vaststelt dat de examenorganisatie voldoet aan de in het WSCSOCE aan examinering gestelde voorwaarden.
De Stichting Examinering OCE is een externe examenorganisatie. Voor meer informatie over de
organisatiestructuur en werkwijze wordt kortheidshalve verwezen naar www.examinering-oce.nl.
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Pagina 4 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
3
PROFIELSCHETS EN ENTREECRITERIA
De Senior OCE-deskundige is de eindverantwoordelijke voor het CE deel binnen het project. Voor de
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Senior OCE-deskundige wordt kortheidshalve
verwezen naar het WSCS-OCE.
Om als Senior OCE-deskundige goed te kunnen functioneren dient deze te voldoen aan de volgende
algemene vaardigheden, die niet specifiek worden getoetst, maar wel vereist zijn om het examen met
goed gevolg af te leggen:
• (technische) affiniteit met de grond-, weg- en waterbouw;
• kunnen omgaan met een computer;
• beheersing van de Nederlandse taal (actief en passief op mbo-niveau 4);
• basiskennis van de Engelse en Duitse taal om de CE vaktermen te kunnen begrijpen;
• communicatieve vaardigheden;
• leidinggevende capaciteiten;
• flexibele instelling en een goed improvisatievermogen;
• medische geschiktheid (zintuiglijke waarnemingen).
Voor het examen Senior OCE-deskundige gelden de onderstaande entreecriteria:
• de kandidaat dient te beschikken over een (al dan niet verlopen) certificaat OCE-deskundige dat is
afgegeven door de Stichting Examinering OCE;
• de kandidaat dient te beschikken over minimaal drie jaar projectervaring als OCE-deskundige, aan
1
te tonen door een verklaring van de deelnemer die de kandidaat aanmeldt voor het examen .
Ingeval van hercertificatie (kandidaat beschikt over een (al dan niet verlopen) certificaat Senior OCEdeskundige van de Stichting Examinering OCE) zijn de entreecriteria niet van toepassing. Zie voor de
examinering bij hercertificatie hoofdstuk 5 van dit document.
1
Aan deze verklaring kunnen door de Examencommissie nadere eisen worden gesteld.
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Pagina 5 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
4
VAKBEKWAAMHEIDSEISEN (EIND- EN TOETSTERMEN)
Het WSCS-OCE bevat de eindtermen voor het deskundigheidsniveau Senior OCE-deskundige. Deze
eindtermen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
1. Algemeen (zie hoofdstuk 3);
2. Wet- en regelgeving;
3. CE (voor en na WO II);
4. Opsporen van CE;
5. Vernietigen van CE.
De eindtermen zijn in voorliggende document uitgewerkt in toetstermen, die de basis vormen voor het
afnemen van examens. Examenvragen en examenopdrachten worden hierop gebaseerd.
De eind- en toetstermen kunnen tevens worden gebruikt door opleidingsinstellingen voor het
ontwikkelen van lesstof en het verzorgen van opleidingen en uiteraard door de examenkandidaat zelf
ten behoeve van de voorbereiding op het examen.
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Pagina 6 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
5
TOETSMATRIJS EN BEOORDELINGSCRITERIA
Het examen van de Senior OCE-deskundige bestaat uit de volgende examenonderdelen:
1. examen OCE-deskundige volgens document EXA-OCE.010;
2. theorie-examen (meerkeuze- en open vragen);
In de navolgende paragrafen wordt de toetsingsmethode per examenonderdeel uitgewerkt. Alle
examenonderdelen dienen met een voldoende te worden afgesloten. In de examenuitslag wordt het
aantal behaalde punten per examenonderdeel weergegeven. Het examen voor hercertificatie is gelijk
aan het examen voor initiële certificatie (zie ook hoofdstuk 3).
5.1
Examen OCE-deskundige volgens document EXA-OCE.010
De Senior OCE-deskundige is bevoegd om alle handelingen in het opsporingsproces volgens het
WSCS-OCE te verrichten. Dientengevolge dient de Senior OCE-deskundige te worden getoetst op de
eindtermen van alle deskundigheidsniveaus.
Het examen van de Senior OCE-deskundige bevat daardoor tevens het examen OCE-deskundige
conform document EXA-OCE.010, bestaande uit een theorie-examen, praktijkexamen en CE
herkenning. Deze worden beschouwd als examenonderdelen, zoals bedoeld in het Algemeen
Examenreglement (EXA-OCE.006).
In het examen OCE-deskundige worden conform document EXA-OCE.010, naast de eindtermen van
de OCE-deskundige, tevens de (resterende; niet overlappende) eindtermen van het
deskundigheidsniveau Assistent OCE-deskundige en de eindtermen betreffende veiligheidsregels van
Basiskennis OCE getoetst.
5.2
Theorie-examen
Het theorie-examen omvat in totaal 30 vragen. Het examen is als volgt opgebouwd:
20 meerkeuzevragen over de toetstermen Senior OCE-deskundige, zoals opgenomen in bijlage 1
van dit document;
5 open vragen over de toetstermen Senior OCE-deskundige zoals opgenomen in bijlage 1 van dit
document, die handelen over de opsporing van CE;
5 open vragen over de toetstermen Senior OCE-deskundige zoals opgenomen in bijlage 1 van dit
document, die handelen over de constructie, samenstelling en werking van CE in gebruik vóór en
na WO II en zijn uitgewerkt in bijlage 2 van dit document.
De examenvragen worden over de eindtermen verdeeld volgens de onderstaande matrijs. Eén juist
beantwoorde meerkeuzevraag levert 2 punten op. Het maximaal aantal te behalen punten bedraagt 40.
De cesuur is vastgesteld op 28 punten. Het maximaal aantal te behalen punten voor de open vragen
bedraagt 10 per vraag en de cesuur bedraagt 60 punten.
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Pagina 7 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
Indien door de kandidaat voor één van beide delen (meerkeuze / open) van het theorie-examen
onvoldoende punten wordt behaald, dient voor het gehele theorie-examen een herkansing te worden
gedaan.
Eindterm
SD.01.01 – SD.01.02
Onderwerp
Meerkeuze
vragen
Wet- en regelgeving
Open vragen
vragen
Punten
vragen
punten
4
8
0
0
SD.02.01
Conventionele Explosieven (vóór en na WOII)
0
0
5
50
SD.03.01 – SD.03.06
Opsporen van Conventionele Explosieven
12
24
5
50
SD.04.01 – SD.04.02
Vernietigen van Conventionele Explosieven
Totaal
Cesuur
4
8
0
0
20
40
10
100
28
60
Voor het maken van dit examenonderdeel is 2 uur beschikbaar. Tijdens het theorie-examen mogen
geen hulpmiddelen worden gebruikt. Tijdens het theorie-examen is de integrale editie van de Uniforme
Administratieve Voorwaarden (UAV) beschikbaar. Overige benodigde achtergrondinformatie wordt bij
het examen verstrekt.
5.3
Organisatie van het examen (informatief)
Het examen Senior OCE-deskundige is, zoals hierboven blijkt, een samenvoeging van het examen
OCE-deskundige en het theorie-examen zoals omschreven in paragraaf 5.2. Praktisch kan het
examen als volgt worden georganiseerd (informatief).
Theorie-examen
- In de morgen wordt het theorie-examen OCE-deskundige afgenomen volgens document EXAOCE.010, waarvoor 3 uur beschikbaar is (van 09.00 uur tot 12.00 uur).
- In de middag wordt het theorie-examen Senior OCE-deskundige afgenomen volgens paragraaf 5.2
waarvoor 2 uur beschikbaar is (van 13.00 uur tot 15.00 uur).
Praktijkexamen en CE herkenning
Het onderdeel praktijkexamen en CE herkenning volgens document EXA-OCE.010 wordt op de
gebruikelijke wijze afgenomen op de praktijkexamenlocatie.
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Pagina 8 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
BIJLAGE 1 EIND- EN TOETSTERMEN
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Pagina 9 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
Toetstermen
Senior OCE-deskundige
H
SD.01
Wet -en regelgeving
E
SD.01.01
Beschikken over kennis en toepassen van de relevante bepalingen uit wet- en
regelgeving in relatie tot het opsporen van CE.
T
SD.01.01.001
T
SD.01.01.002
T
SD.01.01.003
T
SD.01.01.004
Kunnen weergeven van de inhoud van hoofdstuk 1, 3 en paragraaf 5.2 en het kunnen weergeven en
verklaren van paragraaf 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 en de bijlagen 1, 3, 4, 5 en 6 van het WSCS-OCE.
Kunnen weergeven en verklaren van de inhoud van de BZK circulaire “Financieringsregeling OCE in het
Gemeentefonds”.
Kunnen weergeven en verklaren van de inhoud van de BZK/DEF circulaire “Bergen van vliegtuigwrakken en
vermiste bemanningsleden uit de Tweede Wereldoorlog; opsporen en ruimen van andere explosieven dan
geïmproviseerde”.
Kunnen weergeven en verklaren van de inhoud van:
Staatsblad 142 "Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit inzake OCE" (art. 4.8b lid 1 t/m 3) met Nota van
Toelichting (voor wat betreft de OCE gerelateerde onderwerpen) Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling
(SZW) met verwijzing naar WSCS-OCE met ingang van 01-07-2012.
T
SD.01.01.005
Kunnen weergeven en verklaren van de inhoud van de navolgende artikelen uit de Wet wapens en
munitie: artikel 2, eerste lid; artikel 4; artikel 22, eerste lid; artikel 26, eerste lid.
T
SD.01.01.006
Kunnen weergeven en verklaren van de navolgende artikelen uit het Defensievoorschrift VS9-861:
paragrafen 5.7, 5.8, 5.8.1 en 5.8.2, 5.9
E
SD.01.02
Beschikken over kennis van de relevante delen van de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989) en de laatste Standaard RAW
Standaard Bepalingen.
T
SD.01.02.001
Kunnen weergeven en verklaren van de inhoud van UAV 1989 integrale editie 1995 (boek ter inzage tijdens
examen).
H
SD.02
Conventionele Explosieven (CE)
E
SD.02.01
Het weergeven en verklaren van de samenstelling en werkingsprincipes van CE in
gebruik voor en na de Tweede Wereldoorlog.
T
SD.02.01.001
Kunnen herkennen van de in bijlage 2 genoemde CE.
T
SD.02.01.002
Kunnen weergeven en verklaren van de constructie, samenstelling en (uit)werking van de in bijlage 2
genoemde CE.
H
SD.03
Opsporen van Conventionele Explosieven
E
SD.03.01
Kunnen beoordelen en interpreteren van een vooronderzoek volgens het
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen
Conventionele Explosieven (WSCS-OCE).
T
SD.03.01.001
T
SD.03.01.002
T
SD.03.01.003
T
SD.03.01.004
T
SD.03.01.005
T
SD.03.01.006
T
SD.03.01.007
T
SD.03.01.008
Kunnen weergeven en verklaren dat het doel van een vooronderzoek is om vast te stellen of er indicaties zijn
dat binnen het onderzoeksgebied CE aanwezig zijn.
Kunnen weergeven en verklaren dat het verdachte gebied in horizontale en verticale dimensie moet worden
afgebakend.
Kunnen weergeven en verklaren dat een vooronderzoek bestaat uit zowel het inventariseren als beoordelen
(analyseren) van bronnenmateriaal.
Kunnen weergeven en verklaren dat het eindresultaat van een vooronderzoek een rapportage is met
bijbehorende CE bodembelastingkaart.
Kunnen weergeven en verklaren dat bronnenonderzoek plaats vindt op basis van een inventarisatie van een
gebeurtenis/informatie die een aanwijzing vormt dat het onderzoeksgebied, of een gedeelte daarvan,
verdacht is op de aanwezigheid van CE (indicatie) of als onverdacht kan worden aangemerkt (contraindicatie).
Kunnen weergeven en verklaren welke verplichte bronnen en eventueel aanvullende bronnen minimaal
geraadpleegd dienen te worden.
Kunnen beoordelen van de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek en op basis daarvan
gemotiveerd vaststellen of er sprake is van een CE verdacht gebied.
Kunnen weergeven en verklaren dat onder de verschijningsvorm van CE wordt verstaan:
afgeworpen, verschoten/gegooid/gelegd/weggeslingerd, opgeslagen/gedumpt/begraven (inclusief
redepositie), als restanten uit springputten of explosie en als onderdeel van (vliegtuig)wrakken en/of
gezonken vaartuigen.
11-2-2014
Pagina 1/3
Toetstermen
Senior OCE-deskundige
H
SD.03
Opsporen van Conventionele Explosieven
E
SD.03.01
Kunnen beoordelen en interpreteren van een vooronderzoek volgens het
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen
Conventionele Explosieven (WSCS-OCE).
T
SD.03.01.009
Het horizontaal en verticaal kunnen afbakenen van een verdacht gebied, gespecificeerd per hoofd en
subsoort CE, hoeveelheid en verschijningsvorm van vermoedelijke CE.
E
SD.03.02
Kunnen beoordelen en interpreteren van een projectplan volgens het Werkveldspecifiek
certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven
(WSCS-OCE).
T
SD.03.02.001
Kunnen weergeven en verklaren van de doelstelling van de opdracht.
T
SD.03.02.002
Kunnen weergeven en verklaren van de noodzakelijkheid van autorisatie van een projectplan.
T
SD.03.02.003
VERVALLEN
T
SD.03.02.004
Kunnen weergeven en verklaren van de communicatielijnen binnen een OCE-project.
T
SD.03.02.005
Kunnen weergeven en verklaren waaraan een werktekening in een projectplan minimaal moet voldoen.
T
SD.03.02.006
T
SD.03.02.007
T
SD.03.02.008
T
SD.03.02.009
Kunnen weergeven en verklaren van de omschrijving van de wijze van de te gebruiken detectiemethoden en
apparatuur.
Kunnen weergeven en verklaren van de veiligheids- en beschermende maatregelen naar aanleiding van een
RI&E en VGM-plan op een OCE-project.
Kunnen weergeven en verklaren van de wijze van lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren en
daarbij te gebruiken materieel en hulpmiddelen.
Kunnen weergeven, verklaren en toepassen van de wijze van tijdelijk veiligstellen van CE.
T
SD.03.02.010
Kunnen weergeven en verklaren van een beschrijving van aansprakelijkheden en projectgebonden
verzekeringen.
E
SD.03.03
Kunnen beoordelen, interpreteren en toepassen van een projectcontroleplan, zoals
bedoeld in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat
Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE).
T
SD.03.03.001
T
SD.03.03.002
Kunnen weergeven en verklaren van een projectcontroleplan zoals dat gehanteerd dient te worden tijdens
een OCE project.
Kunnen weergeven en verklaren van de aspecten die volgens het WSCS-OCE dienen te zijn uitgewerkt in
een projectcontroleplan.
E
SD.03.04
Kunnen beoordelen, interpreteren en toepassen van OCE-project gerelateerde
rapportages.
T
SD.03.04.001
Kunnen beoordelen, interpreteren en toepassen van een OCE-project evaluatierapport.
T
SD.03.04.002
Kunnen beoordelen, interpreteren en toepassen van een detectierapportage.
T
SD.03.04.003
Kunnen beoordelen, interpreteren en toepassen van het overdrachtsformulier aan de EODD.
T
SD.03.04.004
Kunnen beoordelen, interpreteren en toepassen van de eindrapportage van een OCE-project ten behoeve
van opname in het Proces Verbaal van Oplevering.
E
SD.03.05
Bij calamiteiten met CE volgordelijk de noodzakelijke handelingen kunnen uitvoeren die
leiden tot een zo groot mogelijke beperking van de gevolgen van deze calamiteit.
T
SD.03.05.001
Het kunnen uitvoeren van primaire acties tijdens een ongeval met CE, waarbij gewonden vallen en/of schade
is zoals: eerste hulp (laten) verlenen, alarmeren hulpdiensten, maatregelen voor eigen/andermans veiligheid,
opvang en advies hulpdiensten.
E
SD.03.06
Kunnen uitvoeren van de overdracht van CE aan de EODD.
T
SD.03.06.001
Kunnen uitvoeren van de overdracht van CE aan de EODD conform bijlage 1 van het WSCS-OCE.
H
SD.04
Vernietigen van Conventionele Explosieven
E
SD.04.01
Kunnen weergeven en verklaren van de eisen waaraan een vernietigingslocatie moet
voldoen.
11-2-2014
Pagina 2/3
Toetstermen
Senior OCE-deskundige
H
SD.04
Vernietigen van Conventionele Explosieven
E
SD.04.01
Kunnen weergeven en verklaren van de eisen waaraan een vernietigingslocatie moet
voldoen.
T
SD.04.01.001
T
SD.04.01.002
T
SD.04.01.003
T
SD.04.01.004
Kunnen weergeven en verklaren van de volgende eisen te stellen aan het selecteren en inrichten van een
vernietigingsterrein: geen bebouwing of verkeer binnen de uitwerking van de CE, voor publiek afgesloten,
overzichtelijk ingericht, goed bereikbaar voor hulpverleningsdiensten, geen brandbare vegetatie aanwezig,
geen pijpleidingen of kabels in de ondergrond of hoogspanningsleidingen binnen de uitwerkingssfeer van de
CE, bij voorkeur zandgrond waar men kan ingraven zonder op grondwater te stuiten en bij voorkeur nabij de
vindplaats van het CE.
Kunnen weergeven en verklaren dat op het vernietigingsterrein, indien noodzakelijk, een zanddepot dient te
worden aangelegd waar de te verwachten hoeveelheid CE mee afgedekt kan worden, in combinatie met een
eventuele lokale ontheffing.
Kunnen weergeven en verklaren dat men rekening dient te houden dat het te vernietigen CE 10-15 maal zijn
kaliber met zand afgedekt dient te worden.
Kunnen weergeven en verklaren dat de EODD ploegcommandant eindverantwoordelijk is voor het gebruik
van een vooraf bepaald vernietigingsterrein.
E
SD.04.02
Kunnen weergeven en verklaren van de methoden en procedures voor het vernietigen
van CE voor zover deze een relatie hebben met de taak en verantwoordelijkheid van de
Senior OCE-Deskundige.
T
SD.04.02.001
T
SD.04.02.002
T
SD.04.02.003
Kunnen weergeven en verklaren dat na vernietigen van CE de vernietigingslocatie wordt onderzocht op
restanten van wapens, CE, pyrofore-(met name fosfor), explosieve- en brandbare stoffen.
Kunnen weergeven en verklaren dat direct na het vernietigen van CE gezondheidsrisico’s aanwezig zijn op
de vernietigingslocatie in verband met vrijkomende giftige stoffen.
Kunnen weergeven en verklaren dat bij vernietigen van CE vanuit veiligheidsoogpunt rekening wordt
gehouden met de volgende uitgangspunten: minimale personele bezetting, niet roken, geen zendapparatuur
of GSM gebruik, afzetting, aanwezigheid van politie en eventuele andere hulpverleningsdiensten.
11-2-2014
Pagina 3/3
BIJLAGE 2 OVERZICHT CE (VÓÓR EN NA WO II)
Deze bijlage bevat een uitwerking van de eind- en toetstermen in bijlage 1 die handelen over de
constructie, samenstelling en werking van CE in gebruik vóór en na WO II.
CE VOOR WO II
Soort
Subsoort
Bijzonderheden
Kleinkalibermunitie
Penvuurpatroon
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Geschutmunitie
Bom 32 cm van
Coehoorn mortier (OH)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Loodmantelprojectiel
(OH)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Nokkenprojectiel (OH)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Afbeelding
Pagina 10 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
Handgranaten
Dooshandgranaat
(OH)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Schokhandgranaat
(OH)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Eihandgranaat 1917
en eihandgranaat
1917 n.A.(D)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Aanvalshandgranaat
1917 (D)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Granaatwerper
Brisantgranaat
Wurfgranate 16
“Taube” (D)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Afwerpmunitie
Oefenbom 25kg (OH)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Raketten
Geen
Submunitie
Geen
Valstrikken
Geen
Explosieve stoffen
Geen
Vuurwerken
Geen
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Pagina 11 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
Vernielingsmiddelen
TNT-blokje á 200g en
verbindingspijpje (OH)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Ontstekingsinrichtingen
SB No 3 of No 7 (OH)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Pagina 12 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
CE NA WOII
Soort
Subsoort
Kleinkalibermunitie
Geen
Geschutmunitie
Antitankbrisantgranaatpatroon van 84 mm TLV
(Carl Gustav) nr 97 en nr 118
(NL)
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Bijzonderheden
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Status: definitief
Pagina 13 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
Brisantgranaat tegen pantser
van 105 mm voor kanon
L7A1 (GB/NL)
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Status: definitief
Pagina 14 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
Handgranaten
Kenmerk: EXA-OCE.011
Brisantgranaatschot en
springrookgranaatschot van
120 mm voor GMR
met SB M557C1 (NL)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Scherfhandgranaat
Nr. 20 (C1) met ontsteker Nr.
19 serie (NL)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Stun handgranaat (NL)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Scherfhandgranaat
Nr. 3 met ontsteker nr.12
(NL)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Pagina 15 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
Geweergranaten
Antitankbrisant
geweergranaat nr. 4 met SB
nr.37 (NL)
Granaatwerpers
Geen
Raketten
Antitankbrisantgranaat raket
66mm LAW M72 met
elektrische bodembuis M412
(USA)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Antitankbrisantgranaatraket
van 3.5 inch met BB en
oefenantitankbrisantgranaatr
aket van 3,5 inch met BB
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Oefenbom 5 lb. MK 106
met signaalpatroon.
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Afwerpmunitie
Kenmerk: EXA-OCE.011
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Status: definitief
Pagina 16 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
Oefenbom 25 lb. BDU 33
met signaalpatroon
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Onderwatermunitie
Geen
Mijnen
Exercitie antitankmijn DM 31
(NL)
Bekend zijn met uiterlijke
kenmerken
Oefen antipersoneelmijn nr.
24C1 met ontsteker nr. 22C1
(NL)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Valstrikken
Geen
Explosieve stoffen
Geen
Vuurwerken
Nabootser explosie en vlam
DM54 (NL)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Struikeldraadlichtsein DM
16 (NL)
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Vernielingsmiddele
Kenmerk: EXA-OCE.011
Geen
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Status: definitief
Pagina 17 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012
n
Ontstekingsinrichtin
gen
Kenmerk: EXA-OCE.011
Mechanische tijdschokbuis
nr. 140 (NL)
Versie: 2012-01
Titel: eind- en toetstermen Senior OCE-deskundige
Bekend zijn met algemene
constructie en (uit)werking.
Status: definitief
Pagina 18 van 18
Vastgesteld door Examencommissie d.d. 01-09-2012