Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Ergotrader, onderdeel van (en hierna genoemd) FLT Global B.V. te Sint Pancras, Nederland
1. Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Ergotrader
De besloten vennootschap FLT Global B.V.
b. Afnemer
leder natuurlijk persoon / rechtspersoon met wie Ergotrader een OVEREENKOMST
aangaat dan wel aan wie Ergotrader een aanbieding doet.
c. Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen Ergotrader en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging
daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter
uitvoering van die overeenkomst.
1.2 De Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op
alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Ergotrader en de Afnemer.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een OVEREENKOMST en/of de
VOORWAARDEN gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en
hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.
1.4 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de AFNEMER
is uitgesloten, tenzij Ergotrader de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden
schriftelijk heeft aanvaard.
FLT Global B.V. – Middenmander 3 – 1834 TH Sint Pancras – The Netherlands - tel +31(0)72 - 800 9970 – [email protected]
ABN AMRO 43.78.32.104 – BIC: ABNANL2A – IBAN: NL04ABNA0437832104 – VAT nr. 8185.07.226.B01 - KvK 37113801
2. Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen, daaronder begrepen schriftelijke en digitale mailings,
binden Ergotrader niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een
bestelling.
3. Overeenkomsten
3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Ergotrader een
bestelling heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de
Overeenkomst
3.2 Alle opgaven door Ergotrader van getallen, maten, gewichten en/of andere
aanduidingen zijn met zorg gedaan. Ergotrader kan er echter niet voor instaan, dat zich
ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie, schrijf- en
zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen,
facturen en andere bescheiden afkomstig van Ergotrader, binden Ergotrader niet.
Getoonde of verstrekte (proef)-modellen of tekeningen zijn slechts niet bindende
aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien de Afnemer aantoont dat de
afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van Ergotrader of van de (proef)modellen of tekeningen, dat de Afnemer niet meer in redelijkheid tot afname daarvan
verplicht kan worden, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
4. Prijzen
4.1 De prijzen, zoals omschreven in aanbiedingen, offertes, prospecten, etc, van
Ergotrader, zijn gebaseerd op de ten tijde van het maken van dat document geldende
omstandigheden; de prijzen zijn richtlijnen en binden Ergotrader niet. Zij hebben
betrekking op de looptijd van dat document. Met het verschijnen van een nieuwe
aanbieding (folder, etc.) vervallen alle voorgaande aanbiedingen.
4.2 Ergotrader heeft ook na het sluiten van de Overeenkomst doch vóór de aflevering,
het recht de verkoopprijzen te veranderen, indien de omstandigheden, waarop deze
verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder
meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of
belastingen in binnen - en buitenland, lonen, salarissen en sociale lasten,
wisselkoersveranderingen en prijzen van gronden hulpstoffen. In geval van een
prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, doch vóór de
aflevering, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.
4.3 De door Ergotrader vermelde prijzen en de in lid 4.2 genoemde prijzen zijn exclusief
omzetbelasting af bedrijf van Ergotrader in Nederland. Eventuele vervoerkosten zijn
derhalve niet in de prijs begrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Ergotrader draagt
geen zorg voor vervoer, tenzij anders overeengekomen. Desgewenst verwijst Ergotrader
de Afnemer naar een transportbedrijf die voor vervoer van de door Ergotrader verkochte
artikelen kan zorgdragen. Ergotrader is niet verantwoordelijk voor eventueel hieruit
voortvloeiende gevolgen.
FLT Global B.V. – Middenmander 3 – 1834 TH Sint Pancras – The Netherlands - tel +31(0)72 - 800 9970 – [email protected]
ABN AMRO 43.78.32.104 – BIC: ABNANL2A – IBAN: NL04ABNA0437832104 – VAT nr. 8185.07.226.B01 - KvK 37113801
5. Afleveringstermijn
5.1 Een door Ergotrader opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van
het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk
van prestaties van Afnemer dan wel derden (toeleveranciers), op de door die Afnemer
dan wel derden (toeleveranciers) aan Ergotrader verstrekte gegevens. De
afleveringstermijn zal door Ergotrader zoveel mogelijk in acht worden genomen.
5.2 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige
schadevergoeding ter zake. De Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding
van de Overeenkomst of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is, dat van de
Afnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de
Overeenkomst in stand laat, of ter zake zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat
geval is de Afnemer gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst te
ontbinden, of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de Overeenkomst voortvloeiende
verplichting op te schorten.
5.3 De afleveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de
Overeenkomst, danwel, indien dit later is, op de dag van de ontvangst door Ergotrader
van de voor uitvoering van Overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag
dat Ergotrader een overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.
6. Aflevering en risico
6.1 Aflevering geschiedt ofwel af bedrijf, ofwel doordat Ergotrader de artikelen op het
door de Afnemer opgegeven adres bezorgt.
6.2 Bij aflevering gaat het risico voor de artikelen over op de Afnemer.
6.3 Indien de Afnemer de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder
ingebrekestelling in verzuim. Ergotrader is in dat geval gerechtigd de artikelen voor
rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De
Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wegen van
schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de
netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.
7. Betaling
7.1 De Afnemer dient de koopprijs bij het sluiten van de Overeenkomst contant te
betalen.
7.2 Indien, in afwijking van het in artikel 7.1 bepaalde, geen contante betaling is
overeengekomen, zal de Afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen binnen
veertien dagen na factuurdatum aan Ergotrader voldoen.
FLT Global B.V. – Middenmander 3 – 1834 TH Sint Pancras – The Netherlands - tel +31(0)72 - 800 9970 – [email protected]
ABN AMRO 43.78.32.104 – BIC: ABNANL2A – IBAN: NL04ABNA0437832104 – VAT nr. 8185.07.226.B01 - KvK 37113801
7.3 Alle aan de Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of
inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft
verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Ergotrader op te schorten.
7.4 Indien Afnemer in deze in verzuim blijft, zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook,
van Ergotrader op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
7.5 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat
geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Ergotrader op Afnemer onmiddellijk
opeisbaar.
7.6 Afnemer is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de
betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan
de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag
van 3%.
7.7 Indien Afnemer jegens Ergotrader in verzuim is, is hij verplicht Ergotrader de
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te
vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het onbetaald
gebleven bedrag, met een minimum van€ 150,-- te vermeerderen met de daarover
verschuldigde omzetbelasting. leder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen zal
allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Ergotrader op Afnemer mocht
hebben ten aanzien van welke Ergotrader niet een eigendomsvoorbehoud c.q. een
pandrecht heeft bedongen conform artikel 8. Daarna zal ieder bedrag dat van Afnemer
wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde
rente en kosten als bedoeld in de artikelen 7.6 en 7.7.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Het eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas
over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens Overeenkomst aan Ergotrader
verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de
koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde
toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
8.2 Voordat het eigendom van de artikelen op de Afnemer is overgegaan , is deze niet
gerechtigd de artikelen te vervreemden, aan een rechtspersoon te verhuren of in gebruik
te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van een rechtspersoon te bezwaren.
Afnemer is slechts gerechtigd de artikelen, waarvan Ergotrader eigenaar is. aan derden
te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemers normale
bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
FLT Global B.V. – Middenmander 3 – 1834 TH Sint Pancras – The Netherlands - tel +31(0)72 - 800 9970 – [email protected]
ABN AMRO 43.78.32.104 – BIC: ABNANL2A – IBAN: NL04ABNA0437832104 – VAT nr. 8185.07.226.B01 - KvK 37113801
8.3 Indien en zolang Ergotrader eigenaar van de artikelen is, zal de Afnemer Ergotrader
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te)
worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de
artikelen. Bovendien zal de Afnemer Ergotrader op Ergotrader’s eerste verzoek
mededelen waar de artikelen, waarvan Ergotrader eigenaar is, zich bevinden.
8.4 Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surseance van betaling of
faillissement van de Afnemer, zal de Afnemer onmiddellijk de beslag leggende
deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van
Ergotrader.
8.5 Indien en voor zover de Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde
artikelen niet heeft betaald, is de Afnemer, indien hij de door Ergotrader geleverde
artikelen aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op het eerste verzoek van
Ergotrader alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een
pandrecht ten behoeve van Ergotrader op alle vorderingen van de Afnemer op die derde
uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Ergotrader
uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.
9. Ruilen/crediteren
9.1 Ruilen (waaronder mede begrepen retournering van een van Ergotrader gekocht
artikel tegen restitutie van de koopprijs daarvan) is altijd mogelijk binnen 14 dagen na
aflevering. Ergotrader is alleen gehouden een verzoek tot ruilen te honoreren indien de
Afnemer binnen deze periode dit verzoek doet en tegelijkertijd overlegt:
- betalingsbewijs of aankoopnota, dan wel in geval van rembours de vrachtbrief van het
gekochte artikel;
- het ongebruikte en onbeschadigde, complete artikel;
- de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het artikel;
- het complete niet ingevulde garantiebewijs.
9.2 Niet geruild worden: artikelen welke op basis van hygiënische overwegingen niet
meer kunnen worden verkocht, aan uiterste houdbaarheid gebonden artikelen, speciaal
bestelde artikelen en artikelen welke uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald.
9.3 Ergotrader is niet gehouden gekochte artikelen te ruilen, indien het artikel, naar het
oordeel van Ergotrader, gebruikt of beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.
9.4 Afgeprijsde artikelen worden niet geruild en/of gecrediteerd.
FLT Global B.V. – Middenmander 3 – 1834 TH Sint Pancras – The Netherlands - tel +31(0)72 - 800 9970 – [email protected]
ABN AMRO 43.78.32.104 – BIC: ABNANL2A – IBAN: NL04ABNA0437832104 – VAT nr. 8185.07.226.B01 - KvK 37113801
10. Garantie/Klachten
10.1 Indien Ergotrader artikelen aan de Afnemer levert die Ergotrader van diens
toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de
garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die
toeleveranciers. Ergotrader is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de
Afnemer gehouden dan waarop Ergotrader ten opzichte van die toeleveranciers
aanspraak kan maken. Voor Ergotrader’s eigen merkartikelen gelden de volgende
garantievoorwaarden.
10.2 De garantie op Ergotrader’s eigen merkartikelen houdt in dat artikelen, die
materiaalfouten vertonen, binnen de garantietermijn, naar keuze van Ergotrader gratis
worden gerepareerd, vervangen of dat de koopprijs van deze artikelen aan de Afnemer
wordt gerestitueerd. De garantietermijn is afhankelijk van het artikel en wordt door
Ergotrader per artikel (soort) bepaald. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen artikel
wordt (weer) eigendom van Ergotrader en dient bij Ergotrader te worden ingeleverd.
10.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van
normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld
schades ontstaan tijdens transport door Afnemer.
10.4 Geen recht op garantie bestaat indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruik
af indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ergotrader enige
(herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht tenzij
deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het
artikel, dit naar het oordeel van Ergotrader.
10.5 Indien de Afnemer een beroep doet op een door Ergotrader gegeven garantie, dient
de Afnemer, binnen veertien (14) dagen na ontvangst door Ergotrader van het beroep op
garantie, Ergotrader in staat te stallen het desbetreffende artikel te onderzoeken, naar
keuze van Ergotrader op de plaats waar het artikel zicht bevindt of op het bedrijf van
Ergotrader in Nederland bij gebreke waarvan de Afnemer geen rechten kan ontlenen aan
de garantie, tenzij de gedragingen c.q. het nalaten van de Afnemer een verval van diens
rechten op garantie niet naar het oordeel van Ergotrader, zou rechtvaardigen.
10.6 Indien Ergotrader onder de garantie materiaal -en/of constructiefouten heeft doen
herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd,
is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal Ergotrader niet tot
enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
10.7 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de
bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen
staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van
verdere schade.
FLT Global B.V. – Middenmander 3 – 1834 TH Sint Pancras – The Netherlands - tel +31(0)72 - 800 9970 – [email protected]
ABN AMRO 43.78.32.104 – BIC: ABNANL2A – IBAN: NL04ABNA0437832104 – VAT nr. 8185.07.226.B01 - KvK 37113801
10.8 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.
10.9 Voor wat betreft klachten dient betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering
gemeld te worden.
11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Ergotrader is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Afnemer of derde,
waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs of milieuschade.
11.2 Ergotrader is niet aansprakelijk voor transport, of gevolgen daarvan, door de
Afnemer, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door Ergotrader geleverd
materiaal.
11.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting in lid 1 en lid 2 blijft buiten toepassing, indien
schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Ergotrader of haar leidinggevend
personeel, of aansprakelijkheid voortvloeiende uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek.
11.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van Ergotrader, of
aansprakelijkheid voortvloeit uit titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zal
Afnemer Ergotrader vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect
verband houdende met (het gebruik van) de Producten en zal hij Ergotrader alle schade,
waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Ergotrader lijdt als
gevolg van dergelijke aanspraken
12. Overmacht
12.1 Indien Ergotrader door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan
haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
12.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide
partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
12.3 In geval van overmacht aan de zijde van Ergotrader heeft de Afnemer geen recht op
enige (schade)vergoeding, ook niet als Ergotrader als gevolg van de overmacht enig
voordeel mocht hebben.
12.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Ergotrader onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen
in redelijkheid niet van Ergotrader kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid
ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die
omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk,
stagnatie of andere problemen bij de productie door Ergotrader toeleveranciers en/of
maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van
overheidswege te verkrijgen vergunning.
FLT Global B.V. – Middenmander 3 – 1834 TH Sint Pancras – The Netherlands - tel +31(0)72 - 800 9970 – [email protected]
ABN AMRO 43.78.32.104 – BIC: ABNANL2A – IBAN: NL04ABNA0437832104 – VAT nr. 8185.07.226.B01 - KvK 37113801
13. Verzuim/ontbinding
13.1 Indien de Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting
die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de
Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Ergotrader gerechtigd:
- de uitvoering van die Overeenkom st en direct daarmee samenhangende
Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.
- die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Ergotrader tot enige schadevergoeding is gehouden
en onverminderd de aan Ergotrader verder toekomende rechten.
13.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer,
stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, danwel indien de Afnemer een
natuurlijke persoon is onder curatelenstelling, zullen alle Overeenkomsten met de
Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Ergotrader de Afnemer binnen een
redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te
verlangen, in welk geval Ergotrader zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering
van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is
gesteld, onverminderd de aan Ergotrader verder toekomende rechten.
13.3 In elk van de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van
Ergotrader op de Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de Afnemer
behouden tot onmiddellijke teruggave van artikelen, waarvan Ergotrader nog eigenaar is
en heeft Ergotrader het recht om de terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden,
teneinde die artikelen in bezit te nemen.
14. Rechtskeuze en bevoegde rechter
14.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze
voorwaarden zullen, voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn
onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien
verstande dat Ergotrader het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de
Afnemer aanhangig te maken bij andere nachtelijke colleges, die bevoegd zijn van
dergelijke vorderingen kennis te nemen.
Opgemaakt:
11 juli 2012
Ergotrader, onderdeel van FLT Global B.V. te Sint Pancras, Nederland
FLT Global B.V. – Middenmander 3 – 1834 TH Sint Pancras – The Netherlands - tel +31(0)72 - 800 9970 – [email protected]
ABN AMRO 43.78.32.104 – BIC: ABNANL2A – IBAN: NL04ABNA0437832104 – VAT nr. 8185.07.226.B01 - KvK 37113801