Tegenvaller bij LTC Lochem

Tegenvaller bij LTC Lochem
Jaagt keuringsregeltje ombouw FC-tennisbanen terecht op kosten?
In 2002 legde de Lochemse Tennis Club vier French court-speelvelden aan volgens de toen geldende voorschriften op een ondergrond van
40 cm zand en 10 cm lava. Als zand voor het cunet werd het goed waterdoorlatende plaatselijke zand gebruikt. Tien jaar later wilde LTC de
bestaande French court-banen ombouwen naar een nieuwe baansoort. En dat liep de Lochemse tennisvereniging behoorlijk voor de voeten.
Bij de keuze voor een andere baansoort dient ook de zandonderbouw gekeurd te worden door een daartoe geautoriseerde instantie. IsaSport keurde de zandopbouw af!
Auteur: Broer de Boer
Door nood gedwongen heeft de Lochemse
tennisclub eind 2012 dus zijn vier French courtspeelvelden laten renoveren, en dat terwijl de
leden van de testteams al hun keuze hadden
uitgesproken voor een andere baansoort. Voor
parkbeheerder Paul Lemmens en de vereniging
was het niet alleen een teleurstelling. Paul
Lemmens: ‘Aanvankelijk was het ook een groot
vraagteken waarom op basis van de keuringseisen de zandonderbouw werd afgekeurd. Nou ja,
de fractiesamenstelling van het zand voldeed niet
aan de normen, er zaten teveel leemdeeltjes in.
Niemand heeft ons dat direct kunnen uitleggen,
noch onze bond, noch Isa-Sport die de keuring
verrichtte, waarom afkeuren in zo’n geval nodig
is’, zegt Paul Lemmens. ‘Tenslotte zitten we in
Lochem op een goed doorlatende zandgrond.
Het bleek echter dat ook het 40 cm hoge, gedrai-
neerde zandcunet uit lokaal zand is opgebouwd
en uiteraard ligt daar bovenop 10 cm lava. Met
de waterdoorlatendheid was echter niets mis en
dat blijkt zelf nu.’
Slopen
Het afkeuren van het zand betekende in de
Lochemse situatie dat er 11.000 kubieke meter
zand afgevoerd en opnieuw aangevoerd zou
moeten worden. De tennisbaan ligt in een woonwijk, zonder mogelijkheden voor opslag. De
lavalaag zou deels uitgezeefd moeten worden
en worden afgevoerd. Daarnaast zou hekwerk
en verlichting verwijderd moeten worden om de
klus überhaupt te kunnen klaren. Paul Lemmens:
‘Zoiets betekent een behoorlijke kostenpost,
enkele tienduizenden terwijl we voor 80.000
euro ex btw bijvoorbeeld vier nieuwe rood inge-
strooide speelvelden hadden kunnen aanleggen.
Onze begroting werd door het afkeuren van de
zandonderbouw bijna verdubbeld. De bank adviseerde de ombouw minimaal twee jaar uit te stellen, mede omdat we de bestaande lening voor
de aanleg van het aangelegde French court in
2002 nog niet volledig hebben afgelost. Rente en
aflossing van zo’n dubbele lening, of eventueel
medefinanciering van de oude lening zijn zelfs bij
een contributieverhoging niet op te brengen door
onze 400 leden.’
Noodzakelijk
Het lijdt geen twijfel dat er toch iets gebeuren moest met het Lochemse French court.
Groundsman Henk Pasman: ‘Na tien jaar bespelen waren de problemen groot, heel groot. Er is
steeds French court-gravel opgebracht, en dat zit
www.groundsman.nl
45
Achtergrond
???????
tot onderin de vezels, gemengd met het zand.
Het vormde een dichte, leemachtige massa. Dat
leidde bij regen tot plasvorming, maar anderzijds
moesten we de baan onder normale omstandigheden ook intensief beregenen.’ Van de oorspronkelijke 28 mm was op cruciale spelplaatsen,
zoals onder andere bij de baseline, nog 13 mm
over. Omdat de kunststof lijnen nog wel de oorspronkelijke hoogte hadden, leverde dat gevaarlijke spelsituaties op. ‘Ik probeerde dat hoogteverschil dan met extra French court-materiaal te
compenseren, maar als het materiaal droog is en
de laag te groot, hebben de deeltjes veel weg
van kleine kogellagers. En daarop kun je niet spelen. Ik heb me er de afgelopen zes jaar aan geërgerd dat er maar één mogelijkheid was om veilig
te spelen: frequent beregenen, minimaal vijfmaal
per etmaal en voortdurend balanceren tussen niet
te veel en niet te weinig French court-gravel op
de vezel aanbrengen.’ Paul Lemmens vult aan:
‘Daar we vanwege de slechte waterdoorlatendheid met competities soms uit moesten wijken
naar tennisbanen in de buurt, zat er maar een
LTC Lochem, 400 leden, 4 gravelbanen en 4 FC-banen.
46
www.groundsman.nl
ding op: French court eruit om plaats te maken
voor een ander type tennisbaan. Onze testteams
hebben op meerdere door ons gekozen banen in
de omgeving proefgespeeld. Bij deze oriëntatie
zijn we overal zeer open ontvangen en werden
onze vragen open en eerlijk beantwoord. De
informatie vanuit de KNLTB vinden wij te summier. De brochure Banen in Beeld geeft naar onze
mening te weinig concrete informatie voor leken,
en dat is de reden geweest dat we ons zelf veel
meer in de details hebben moeten verdiepen. ‘
'French court eruit om plaats
te maken voor een ander type
tennisbaan'
Informatie verzameld
Daarom zijn de details van de verschillende
baansoorten, bijvoorbeeld aangaande waterdoorlatendheid, aantallen vezels per oppervlakte-een-
heid, vezelgewicht, de hoeveelheid infill, door de
ombouwcommissie opgevraagd en in een overzichtelijke Excel-file verwerkt om tot een keuze
te komen. ‘Maar dat heeft ook zijn beperkingen,
want producenten gebruiken niet altijd gestandaardiseerde eenheden voor eenzelfde gegeven,
waardoor de gegevens niet vergelijkbaar zijn’,
aldus Paul. ‘Daarin zou de KNLTB helderheid
moeten scheppen. Ik heb daar bij ons keuzeproces ook schriftelijk om gevraagd, maar onze bond
volstaat dan met de algemene informatie.
Na tien jaar ervaring zit er volgens de KNLTBmedewerker maar weinig verschil in de praktijkervaringen van bijvoorbeeld al die rood ingestrooide
baansoorten. Daaruit wilden wij namelijk een
keuze maken. Wel geven ze aan dat de inzichten
bij de club en hetgeen de leverancier doet aan
after sales belangrijke criteria zijn bij de keuze. Zo
kent rood ingestrooid ook het belangrijke nadeel
van verkleuring, en daar zit volgens informatie
uit de praktijk wel degelijk verschil in. Onze bond
promoot wel heel sterk het gebruik van gravel
zo’n 9 bar. Door het materiaal eruit te borstelen
is de hele mat weer zuiver gemaakt, waarbij ook
enkele beschadigde plekken zijn hersteld. Daarna
is er opnieuw zand ingebracht en vervolgens
weer French court-gravel. Het probleem met de
te hoog liggende, gladde kunststof lijnen hebben we als volgt opgelost: we hebben in de
bestaande mat de kunststoflijnen verwijderd en
er lijnen van witgekleurd kunstgras ingelijmd. De
bovenkant daarvan ligt nu op hetzelfde niveau
als de French court-mat. We hopen dat de vezels
waaruit de lijnen nu bestaan gelijkmatig met het
veld slijten.’
De gladde kunststof lijnen vormen na de renovatie
geen hindernis meer. Ze zijn vervangen door witgekleurd kunstgras op de juiste hoogte.
(de Lochemse Tennis Club heeft overigens ook
twee gravelbanen, red.) maar ik vind dat ze zich
meer moet verdiepen in de nieuwe baansoorten
en de tennisclubs daarover beter moet informeren.’ Als voorbeeld geeft Paul dat bij sommige
baansoorten een infill-fractie voorgeschreven is
van 0,2 tot 0,8 mm, terwijl in de praktijk gebleken is dat bijvoorbeeld bij de keuze voor een fijnere fractie de baan harder en dus sneller wordt.
'Het plan voor een nieuwe
tennisondergrond ligt nu in
de ijskast'
Renovatie
Maar alle inspanningen ten spijt, het heeft in
Lochem nog niet zover mogen komen dat er
nieuwe speelvelden werden aangelegd op de
bestaande onderbouw. Het plan voor een nieuwe
tennisondergrond ligt nu in de ijskast. De French
court-banen zijn gerenoveerd en er wordt alweer
op gespeeld. Ook in de winter, voor zover de
baan dat toelaat. ‘Die renovatie hebben we uitbesteed aan Silica Nova. Dit bedrijf heeft keurig
alle zand en French court uit de vezels gehaald.
Dat doet dit bedrijf met een speciale machine en
met gebruikmaking van lucht onder hoge druk,
Laatste woord
De Lochemse Tennis Club hoopt het met de gerenoveerde French court-banen nu uit te zingen
tot seizoen 2015 of 2016. Groundsman Henk
Pasman is enthousiast over hoe deze banen er
thans bij liggen: ‘Ook de bovenbouw is nu weer
goed waterdoorlatend, zoals het hoort. Wat
onderhoud betreft is het natuurlijk een kwestie van bijhouden. Op French court zie je snel
genoeg aan de kleur van het veld, door vezels die
komen bloot te liggen, waar je moet bijwerken.’
Parkbeheerder Paul Lemmens: ‘Over drie jaar
kijken we wel verder, dan is de kunststof mat
versleten. Maar wij blijven het jammer vinden dat
de Bond ons en mogelijk andere clubs op kosten
moet jagen om op basis van de samenstelling
van het bestaande onderbouwzand de ombouw
af te keuren. Als je een goede stabiele en waterdoorlatende laag hebt, mag dat toch geen reden
zijn om de ondergrond af te keuren? Het heeft
toch maar weinig van doen met de laag waarop
je speelt? Als je een oude bestaande en goed
gefundeerde woning opnieuw wilt laten voegen,
wordt de woning toch ook niet afgekeurd omdat
er je opeens extreme eisen gaat stellen aan het
fundament dat er al dertig jaar ligt?’
Eind goed, al goed...
Paul Lemmens, parkbeheerder van de Lochemse
Tennis Club betreft, heeft de afkeuring niet gelaten over zich heen laten gaan. ‘Uiteindelijk heeft
mijn weerstand geresulteerd in een goed gesprek
met de afdeling accommodaties van de KNLTB
en een medewerker van Kiwa Isa-Sport. Dit
gesprek hadden we eerder, in september vorig
jaar moeten hebben’, verzucht de Lochemmer.
‘Een en ander heeft duidelijk te maken met die
leemfractie in onze opbouw. Bij opvriezen kan
de onderbouw in combinatie met een andere
tennisvloer wel degelijk problemen opleveren.
Dispensatie voor ons zit er helaas niet in. En het
is dus ook niet zo dat ze tijdens het spel de regels
hebben aangescherpt. Ik leg me daar bij neer.
Maar ik wil wel kwijt dat zowel de KNLTB als
Isa-Sport ons hebben toegezegd mee te willen
denken als we over enkele jaren echt aan de slag
gaan met een andere baansoort. De offerte die
de aannemer leverde voor dat extra grondwerk,
vanwege aan- en afvoer van zand was volgens de
heren wel een beetje ruim opgesteld. Ik heb er
goed hoop op dat we de financiering te zijner tijd
wel rond krijgen.’
Wat is French court eigenlijk?
In een French court-baan zijn de eigenschappen van gravel en kunstgras in één toplaag
gebundeld. French court-banen worden al
tien jaar toegepast in binnen- en buitenland.
In Nederland zijn hiervan circa 200 banen
aangelegd. De mat lijkt op een gewone
kunstgrasmat. Bij een kunstgrasmat moet
de vezel zo recht mogelijk zijn, want de top
van de vezel bepaalt de speeleigenschappen van de kunstgrasmat. De vezel in de
French court-mat heeft echter een andere
vorm, omdat deze vezel alleen bedoeld is
voor de stabilisatie van het gravel. De mat
wordt gedeeltelijk gevuld met kwartszand en
gedeeltelijk met gravel. Over de vezels komt
een laagje gravel, zodat visueel alleen maar
gravel wordt waargenomen.
www.groundsman.nl
47