Indruk nummer 21 - De Bolster ( Vroeger : Ter Wilgen ) Berchem

P.B.-P.P.
BELGIE(N) - BELGIQUE
P003981
indruk
Driemaandelijks tijdschrift van vzw De Bolster
Vu Geert Bonte Kasteeldreef 2 9630 Zwalm (Beerlegem)
Nr 21– september oktober november 2014 Afgiftekantoor Zwalm 1
Geflitst
Meer dan verhuizen
Het praatcafé
tijdschrift van vzw de bolster
i
n
17
21
26
h
o
u
d
Voorwoord
1
Handdruk
2
Actualiteit: Meer dan verhuizen...
4
Nieuwe medewerkers
6
Dagbesteding Kluisbergen: Communiceren via het praatcafé
8
Para-medische info: De motomed
10
Geflitst
11
Nieuws van het oudercomité
23
Amen en uit
24
Sport en beweging: Special Olympics
26
Sponsoring
28
Familienieuws
29
Afscheid van...
30
In en uit dienst
32
v
o
o
r
w
o
o
r
d
Beste lezer,
Wij verhuizen … naar De Gaverkant !!!
Een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van De Bolster staat voor de deur. Eindelijk is het zover.
Eind september verhuizen de cliënten uit huis 4, 5 en 6 naar hun nieuwe thuis.
Een thuis waar we met zijn allen reeds lang naar uitkijken.
Er werd reeds meerdere jaren gepraat over een nieuwbouw op ‘den driehoek’.
Maar ‘den driehoek’ bleef leeg; af en toe een paard en vooral lang gras, … maar geen gebouw.
De cliënten werden onrustig. In de wandelgangen hoorde ik af en toe een opmerking:
‘Zal de nieuwbouw er ooit komen?’, ‘Veel beloven maar weinig doen’, ...
Uiteindelijk werd hun geduld beloond.
Op 30 april 2013 werd de eerste steen gelegd. ‘Zou het dan toch … ??’
Het gebouw werd steeds groter net zoals de glimlach op veel gezichten.
…… De cliënten werden betrokken bij de ontwikkeling van het kunstwerk.
…… Ze kregen inspraak bij de kleurkeuze van hun kamer.
…… De nieuwbouw werd de inspiratiebron voor menige tekening en gesprek.
…… Sommigen droomden reeds van 2 kamers.
De verhuis komt dichterbij. Een gezonde zenuwachtigheid neemt zijn intrede in Beerlegem.
In een volgend nummer willen we onze cliënten dan ook laten getuigen over hun nieuwe thuis.
Een grote verandering want het betreft meer dan een nieuw gebouw: nieuwe medewerkerteams,
nieuwe cliëntengroepen, nieuwe technologie, nieuwe werking voor de nacht, nieuwe personeels­
toewijzing, een nieuwe parking, … En dan hebben we het nog niet gehad over de benaming van
gebouwen en nummering van huizen.
Het is alvast duidelijk dat in het najaar een centraal actiepunt uit het beleidsplan gerealiseerd
wordt. We willen hiermee de woon- en werkomstandigheden van cliënten en medewerkers opti­
maliseren. Dit doen we voor de huidige én voor de toekomstige doelgroep.
Terwijl deze nieuwbouw zijn voltooiing kent ontwikkelen we reeds volop plannen voor een nieuw­
bouw voor 32 cliënten in Kluisbergen. Ook hier echter zal geduld een noodzakelijk gegeven zijn.
De tijd tussen ontwerp, realisatie en ingebruikname van een nieuwbouw vergt nu eenmaal
meerdere jaren.
Geniet ten volle van een aantal rijke pareltjes die dit tijdschriftnummer sieren.
En voor wie eraan twijfelt: feesten en uitstapjes vormen het centrale thema in deze Indruk.
Langs deze weg wil ik jullie alvast veel leesgenot toewensen namens het redactieteam,
Geert Bonte
10 september 2014
1
2
h
a
n
d
d
r
u
k
VZW De Bolster ondersteunt 280 cliënten. Om dit te realiseren kunnen we rekenen op de dagelijkse
enthousiaste en deskundige inzet van meer dan 400 medewerkers en vrijwilligers.
In het contact met deze mensen ervaren we telkenmale hoe boeiend en gevarieerd mensen zijn.
We vinden het dan ook een meerwaarde om dit boeiend gegeven via de Indruk met u te delen.
In deze rubriek zoomen we in op een medewerker, cliënt, vrijwilliger, …
Vrijwilligers vanuit FOD Financiën
We maken ditmaal kennis met Stijn Jouretz en Christoph Watte, twee medewerkers vanuit de federale over­
heidsdienst Financiën. FOD Financiën organiseert jaarlijks een vrijwilligersdag waarbij hun medewerkers zich
vrijwillig kunnen aanmelden om allerhande activiteiten te steunen. Beide heren hebben gekozen om de cliënten
van vzw De Bolster vrijwillig te helpen tijdens Levensloop Ronse.
Hoe hebben jullie de dag zelf ervaren?
Christoph: “Voor mij was het een heel positieve erva­
ring. Ik had het gevoel dat onze hulp toch een groot
verschil maakt voor de cliënten in het verloop van
hun dag. Het feit dat deze samenwerking samenviel
met Levensloop Ronse maakte het wel tot een drukke
dag voor iedereen. Zeker omdat het weer niet echt
meezat met een paar serieuze regenbuien, veel wind
en als gevolg van dit alles een modderig terrein en
verzwarende omstandigheden voor de minder mobie­
le mensen”.
Stijn: “Voor mij was dit ook een aangename ervaring.
Ondanks het feit dat het evenement wat in het water
gevallen is door de aanhoudende neerslag, bleven zo­
wel de organisatoren als de deelnemers blijk geven
van een niet aflatende positieve ingesteldheid.”
Hoe verliep het contact met de medewerkers en de
cliënten van vzw De Bolster?
Stijn: “De medewerkers zijn stuk voor stuk warme
mensen, die met een gezonde dosis humor, inzet en
relativeringsvermogen, van elke situatie het beste
proberen te maken, in het belang van hun cliënten.
De cliënten zijn mensen waar een enorme levens­
vreugde van afloopt, en die heel dankbaar zijn voor
de mensen in hun onmiddellijke omgeving. Het doet
dan ook goed dat je, al is het maar voor eventjes, een
meerwaarde mag zijn in hun leven.”
Christoph: “Ik heb de cliënten niet allemaal kunnen
begroeten daar het een redelijk grote groep betrof en
doordat de planning letterlijk in het water was geval­
len. Het contact met de medewerkers van vzw De
Bolster is naar mijn mening uitermate positief verlo­
pen.”
Hadden jullie reeds voorgaande ervaringen in de
omgang met personen met een verstandelijke beperking?
Christoph: “Voordat ik bij FOD Financiën kwam werkte
ik als penitentiair bewakingsassistent op de psychia­
trische vleugel in de gevangenis van Gent. Daar heb
ik moeten werken met personen met een psychische
beperking. Ik heb geen voorgaande ervaring met per­
sonen die motorisch gehinderd zijn.”
Stijn: “Toen ik jonger was ben ik twee keer meege­
h
a
n
d
d
r
u
k
Stijn: “Ik kan niet zeggen dat mijn beeld hierover als
dusdanig veranderd is, ik had niet echt een idee van
wat ik moest verwachten. Maar als eerste contact is
deze ervaring duidelijk positief uitgevallen.”
Welke indruk heeft vzw De Bolster op jullie nagelaten?
gaan met een andere organisatie die zich inzet voor
personen met een verstandelijke beperking. Toen be­
stond mijn taak erin om spelmateriaal af te breken en
op te ruimen, de bagage van de cliënten te verzame­
len,… eerder technische ondersteuning. Het echte
contact met de mensen zelf was dus eerder beperkt
maar het contact dat er toen wel was, vind ik zeker
positief”.
Ziet U een dag als deze als een meerwaarde voor
uzelf?
Stijn: “Jazeker, het is een dag waarop je tot het besef
komt dat je heel dankbaar moet zijn voor hetgeen je
hebt, en een dag die je helpt herinneren hoe goed het
voelt om iets voor andere mensen te kunnen beteke­
nen.”
Christoph: “Ja, zeker wel, voor deze mensen maakt
onze hulp wel een groot verschil in het verloop van
hun dag.”
Is jullie beeldvorming over personen met een verstandelijke beperking gewijzigd door deel te nemen
aan dergelijke activiteiten?
Christoph: “Zeker en vast in een positieve zin. Ik sta
als vrijwilliger ingeschreven bij andere organisaties en
dan help ik vaak mee bij allerhande activiteiten. Ik
vond dit een leerrijke ervaring aangezien dit voor mij
de eerste kennismaking was met deze doelgroep”.
Stijn: “Een goed georganiseerd geheel, gevuld met
professionele en gepassioneerde mensen”.
Christoph: “Het is zeker en vast een hechte en aange­
name groep om mee samen te werken en de vaste
begeleiders hebben op mij een goede indruk nagela­
ten”.
Zouden jullie in de toekomst opnieuw deelnemen
aan een activiteit van vzw De Bolster in het kader
van de vrijwilligersdag FOD Financiën?
Christoph: “Zeker en vast”.
Stijn: “Zeker! Omdat we, door de weersomstandighe­
den, niet alles konden doen wat we voor ogen had­
den, wil ik zeker nog eens de kans grijpen om aan
een dergelijke dag deel te nemen.”
Alvast bedankt voor dit interview en hopelijk tot een
volgende keer!
Pieter Jouretz
3
4
a
c
t
u
a
l
i
t
e
i
t
Meer dan verhuizen...
Beste familie,
Graag willen we jullie op de hoogte brengen van wijzigingen binnen de voorziening vanaf 1 oktober 2014.
Naamsverandering gebouwen in Beerlegem
Nieuwe nummering huizen
Ik had het er al in mijn voorwoord over: na jarenlang
voorbereiden en bouwen is het eindelijk zover.
De huizen 4, 5 en 6 verlaten het hoofdgebouw om te
gaan wonen in de nieuwbouw.
Of moeten we zeggen ‘nieuwste nieuwbouw’? Want
het gebouw uit de jaren ’70 wordt in de wandelgan­
gen ook nog ‘nieuwbouw’ genoemd... of ’40-bedden’
of ‘de nursing’.
De huidige nummering van onze huizen moet ook
aangepast worden daar we bij de ingebruikname van
De Gaverkant evolueren van 3 huizen (huidige huizen
4, 5 en 6) naar 4 huizen.
We willen tevens van de gelegenheid gebruik maken
om een eventuele, toekomstige uitbreiding al te voor­
zien in de nummering. We streven immers naar 4 hui­
zen per gebouw.
Momenteel spreken we dus over het hoofdgebouw,
De Beekmeers, de nieuwbouw (of de nursing of de 40
bedden, …) en de nieuwste bouw (of de GES of de 32
bedden of de 4x8, …). Bent U nog mee?
Wij vonden dat bij al deze naamgevingen toch wel wat
kanttekeningen geplaatst konden worden.
Concreet betekent dit dat uiteraard huizen 4, 5 en 6
een nieuw nummer krijgen. Door de nieuwe leef­
groepssamenstelling worden dit vier huizen; zijnde
huizen 5, 6, 7 en 8.
Daar huizen 7 en 8 momenteel reeds bestaan moe­
ten we de nummering wijzigen : huis 8 wordt huis 11
en huis 7 wordt huis 2. Dit laatste doen we omdat in
de loop van 2015 huis 7 zal verhuizen naar het
hoofdgebouw waardoor we dan in dit gebouw huizen
1, 2 en 3 hebben (aangevuld met naar de toekomst
toe de mogelijkheid tot een extra huis 4).
De aandachtige lezer zal zien dat eigenlijk alleen hui­
zen 1, 3, 9 en 10 niet van nummer veranderen.
Op die manier komt er wat logica in de nummering
van de huizen en anticiperen we op mogelijke veran­
deringen in de toekomst.
Na een bevraging bij de medewerkers kozen we ervoor
om 2 gebouwen een nieuwe naam te geven,en om de
benamingen Het hoofdgebouw en De Beekmeers te
behouden.
Er werd aan de medewerkers gevraagd om suggesties
te doen. Hieruit werden een aantal bruikbare namen
gekozen waarop gestemd kon worden.
Dit resulteerde in De Boskant (voor de nieuwbouw,
alias de nursing of 40-bedden) en De Gaverkant (voor
de recentste nieuwbouw, ook genoemd de 32 bedden,
of GES of 4x8).
Deze nieuwe benamingen zullen ook worden opgeno­
men in de nieuwe bewegwijzering.
Voor wie nu al de weg kwijt is: de Boskant ligt aan de
rand van het bos (= kasteeldomein), De Gaverkant
paalt aan de Gaverstraat.
In onderstaand overzichtje ziet u welk nummer het
huis van uw zoon, dochter of familielid vanaf 1 okto­
ber zal hebben:
„„ Huis 1 blijft Huis 1 (Hoofdgebouw)
„„ Huis 3 blijft Huis 3 (Hoofdgebouw)
„„ De huidige huizen 4 – 5 en 6 worden na de verhuis
Huis 5 – Huis 6 – Huis 7 en Huis 8 (De Gaverkant)
a
„„ Huis 7 wordt Huis 2 (deze groep zit nu nog in De
Boskant maar verhuist eind 2015 naar het Hoofd­
gebouw)
„„ Huis 8 wordt Huis 11 (De Boskant)
„„ Huis 9 blijft Huis 9 (De Boskant)
„„ Huis 10 blijft Huis 10 (De Boskant)
Nieuwe openingsuren onthaal in Beerlegem
Vanaf 1 oktober 2014 zal het onthaal gesloten zijn in
het weekend.
U kan blijven bellen naar het centraal nummer
055/33.96.96. Via een keuzemenu kan u de leef­
groep die u wenst te spreken bereiken.
Indien u vragen of bedenkingen heeft, kan u steeds
met ons contact opnemen.
Geert Bonte
Algemeen directeur
c
t
u
a
l
i
t
e
i
t
We pakken alles in,
iedereen heeft veel zin,
we wachten al zo lang...
om te verhuizen zijn we niet bang !!!
Ik kreeg een kamer met wc.
Daarmee ben ik tevree.
Een living en keuken beneden...
De lift kan ik nu vergeten.
De Bolster heeft een nieuwbouw klaar.
De 4 huizen die zijn daar.
In de Gaverkant staat nu mijn bed.
We verhuizen met veel pret.
Een nieuw huis, een nieuwe deur.
Een nieuw gevoel, een nieuwe geur.
Dat wordt nu iedere dag
de plek waar ik thuis komen mag !!!
Muren en balken vormen een huis,
liefde en dromen bouwen een thuis.
Lege hoekjes om op te vullen
met allerlei gezellige spullen.
Kortom: van mijn nieuwe huis
maak ik weldra mijn echte thuis !!!
Wim Leys
(ism begeleidster Ria activiteitencentrum)
augustus 2014
5
6
n
i
e
u
w
e
m
e
d
e
w
e
r
k
e
r
s
Een nieuw en een vertrouwd gezicht
Dempsey Colman
Dag allemaal,
Mijn vijfde dag in De Bolster. Pieter klopt op de deur
en vraagt of ik even tijd heb… “Heeft iemand jou al
iets verteld over De Indruk, het driemaandelijkse tijd­
schrift van De Bolster?” Een mooi bruggetje om me te
vragen of ik een stukje wil schrijven om mezelf voor
te stellen.
Laat ik mezelf dus even kort voorstellen:
Ik ben Dempsey en ben sinds 25/08/2014 actief bin­
nen vzw De Bolster. De vestiging te Kluisbergen is
mijn thuisbasis, waar ik als ortho-agoge insta voor de
6 huizen.
Ik woon in Deinze, maar ben afkomstig van
Oudenaarde. In mijn vrije tijd probeer ik af en toe iets
mee te pikken: een avondje naar de cinema, een
dropping, bowling, etentjes, optredens,… Daarnaast
probeer ik mijn conditie wat op peil te houden door
een sessie Zumba en in de zomermaanden ben ik al­
tijd te vinden voor een fietstochtje.
In 2005 startte ik mijn opleiding aan de universiteit
van Gent om vijf jaar later mijn eerste stapjes op de
werkvloer te zetten. Vier jaar en verschillende ervarin­
gen later krijg ik de kans om als ortho-agoge aan de
slag te gaan. En hier ben ik dan, ondertussen een
weekje aan het werk en mijn weg zoekend doorheen
de verschillende huizen. Best intensief, want heel wat
indrukken en een grote hoeveelheid aan informatie
komen op me af.
Hetgeen me vooral bijblijft is het vriendelijke en leuke
onthaal: een bloemetje, een kaartje, een tekening.
Ondertussen probeer ik de vele nieuwsgierige blikken
van de bewoners te beantwoorden en maak ik kennis
met de verschillende groepen.
Ik zal nog wat tijd nodig hebben om iedereen te leren
kennen, maar ik ben alvast vol enthousiasme aan de
slag gegaan. Je kan me vinden in het ‘Witte Huis’,
waar mijn deur voor iedereen openstaat. Hopelijk mo­
gen we elkaar binnenkort ontmoeten!
Dempsey Colman
Ortho-agoge, vestiging Kluisbergen
n
i
e
u
w
e
m
e
d
e
w
e
r
k
e
r
s
Karolien Waterloos
Een nieuw diensthoofd in de Bolster? Een vertrouwd
gezicht … Iemand die we reeds kennen!
Na 14 jaar Mariaheem/De Bolster, langsheen ver­
schillende huizen als woonbegeleidster, groepshoofd
van huis 9 en groepshoofd van Gedecentraliseerd
Wonen Gavere, mag ik mezelf via dit kanaal aan jullie
voorstellen. De opdracht luidt : ‘Schrijf een artikeltje
voor de Indruk, waarin je jezelf voorstelt als nieuw
diensthoofd in de Bolster’. Ik vat deze opdracht met
veel plezier aan, net als mijn nieuwe functie als
diensthoofd.
Ik ben Karoline, gehuwd met Bart, en mama van
Robin, Kobe en Nona. Ik woon in Bottelare, een deel­
gemeente van Merelbeke. In mijn vrije tijd trek ik
graag de natuur in. Wandelen, joggen, fietsen, … de
volledige ontspanning. Evenzeer leef ik me graag uit
op een goed optreden of geniet ik van een avondje
gezellig tafelen met vrienden.
Sinds half juli ’14 ben ik vol energie en enthousiasme
gestart in de functie van diensthoofd (clusterverant­
woordelijke). Als clusterverantwoordelijke ben ik ver­
antwoordelijk voor de cluster nursing, buitenhuizen
en de dienst inclusieve ondersteuning/beschermd
wonen.
Alhoewel ik reeds vertrouwd was met de organisatie
en de mensen die er wonen en werken, maakte ik wat
zenuwachtig de eerste stappen in de nieuwe job. Had
ik wel de juiste keuze gemaakt? Zou ik mijn team in
Gavere en de cliënten niet te veel missen? Wat bete­
kent het concreet om ‘clusterverantwoordelijke’ te
zijn? Honderd en één vragen spookten door mijn
hoofd.
De eerste dag was alvast fantastisch! Tekeningen van
bewoners aan de deur om me te verwelkomen, een
mooie orchidee op mijn bureau en een warme wel­
kom van de directie en naaste collega’s. De volgende
dagen waren al even fantastisch! In mijn mailbox
kwamen ‘proficiat - en welkomstwensen’ binnen, mijn
collega’s zorgden voor de ondersteuning die ik nodig
had om aan de slag te kunnen en de ontvangst in de
teams en door de bewoners was hartelijk en warm.
Wanneer ik dit artikel schrijf is het half september. En
ik ben nog even enthousiast! Vanuit mijn taak als
clusterverantwoordelijke blijf ik contact houden met
woonbegeleiders en cliënten, ik ben betrokken bij ver­
schillende overlegkanalen in de organisatie en ik
werk mee aan het verder ontplooien en ontwikkelen
van de Bolster.
Ik heb me alvast voorgenomen om dit enthousiasme
te bewaren!
Vriendelijke groeten,
Karoline Waterloos
Diensthoofd/Clusterverantwoordelijke
Huis 9, 10 en 11, Huis Gavere, Huis Zingem, Huis
Herzele, Beschermd Wonen/DIO
7
8
d
a
g
b
e
s
t
e
d
i
n
g
Communiceren via het praatcafé
Het is nu reeds het vierde jaar op rij dat tijdens de zomervakantie het praatcafé georganiseerd
wordt.
De bedoeling hiervan is om met een lekker tafelbiertje of frisdrankje een gesprek met de cliënten
aan te gaan over een bepaald onderwerp en dit in een gezellig kader. De cliënt kan zijn mening ui­
ten en zo polsen we naar de tevredenheid over het voorgesteld onderwerp.
Het eerste jaar kozen we als onderwerp ‘wonen’, het volgend jaar werd dit thema opnieuw aange­
haald want toen had de herprofilering plaats gevonden. Het jaar daarop kwam het onderwerp ‘voe­
ding’ aan bod en dit jaar hebben we het over hun ‘kledij en toebehoren’.
Hoe wordt dit nu georganiseerd? Er worden groepjes van maximum een vijftal cliënten samenge­
steld. Het cafébezoek duurt een uurtje. We vertellen rond het thema vertrekkende vanuit enkele
trefwoorden die ondersteund worden met foto’s, picto’s en smoggebaren.
Cliënten die zich verbaal onvoldoende kunnen uiten laten we afhankelijk van hun kunnen foto’s of
picto’s kiezen, ook de observatie van hun lichaamstaal en mimiek of het gebruik van de gebaren
kan duidelijkheid brengen. Daarnaast wordt er ook ingespeeld op wat de cliënt zelf aanbrengt. We
zorgen ervoor dat iedereen aan bod komt. De info wordt op een vooraf opgesteld werkblad geno­
teerd.
Nadien wordt er een weergave per cliënt en huis opgesteld en kan dit door ieder gelezen worden.
De reacties van de cliënten zijn vaak verrassend en worden – indien wenselijk- verder opgenomen
binnen de huizen.
Laat ons wel duidelijk zijn dat de gegevens verkregen via het praatcafé een richtlijn en een meer­
waarde kunnen zijn indien ze in zijn totaliteit en met een open geest worden geïnterpreteerd.
Een greep uit de praatcafé’s:
WONEN (2011)
Christiane:
Woonde vroeger in Zwalm en nu in Kluisbergen. De
beide plaatsen vindt ze leuk. Ze woont graag in groep.
Slaapt liever beneden omdat de trap voor haar te
moeilijk is. Ze is tevreden met haar kamer. Ze verkiest
een douche maar het bad in huis 1 met bubbels vindt
ze ook heel leuk. Ze kijkt graag naar de televisie in de
leefgroep en is tevreden met haar zetel, wel jammer
dat er geen open haard is zoals bij haar mama thuis.
Lekker warm!
Ze krijgt graag bezoek van tante en nonkel en van be­
zoek voor anderen kan ze ook genieten. Ze heeft
geen last van lawaai in Kluisbergen maar soms wel
van de straat.
VOEDING (2013)
Anita:
Anita vertelt dat Martine kookt en dat het eten lekker
is. Ze eet 1 bord en vindt dat genoeg. Zelf koken doet
ze niet, maar ze gaat wel graag eens uit eten naar
een frietkot of zo, met Mathieu. Ze kiest als favoriete
menu vogelnestjes met puree en als favoriete drank
kiest ze cola light.
’s Morgens eet ze graag bruin brood met korsten en
d
choco. Ze drinkt graag chocomelk en ze eet ook eens
graag cornflakes.
Ze houdt van tomatensoep met balletjes maar het is
heel lang geleden dat ze dit hier nog gekregen heeft.
Als favoriet vleesgerecht kiest ze voor de frikadellen,
en als visgerecht kiest ze voor de vislasagne. Ook kip
en vol-au-vent lust ze graag. Saus vindt ze heel lekker
maar het mag niet voor haar dieet.
Ze verkiest puree boven gewone aardappelen maar
spaghetti en frietjes zijn voor haar ook oké.
Wat groenten betreft kiest ze voor de witte boontjes
in tomatensaus en voor het witloof met mayonaise.
’s Avonds eet ze graag schelletjes, zoals salami,
maar het mag ook een slaatje of een croques zijn.
Als favoriete fruitsoort kiest ze de aardbeien en de
druiven, en als dessert lust ze liefst chocolade. We
vernemen ook dat ze graag een chipke lust maar ze
lust zeker geen rood vlees, ‘bloedvlees’ zegt ze, ‘bah’.
KLEDIJ (2014)
Lisette:
Lisette weet dat de wasserij haar kleren wast en
strijkt en ze vindt dit oké. Ze kiest zelf wat ze aan­
doet, tijdens de week ‘gewone kleren’ en in ‘t week­
end een ‘tenuetje’.
Nieuwe kleren koopt ze samen met Evelyne. Soms
gaat Natasha ook mee maar ze gaat liever alleen.
Ze koopt haar kleren in de C&A. Haar oude kleren
gooit ze in de vuilbak.
Ze kiest de kleuren roze en groen. Ze draagt alleen
broeken, lange en korte. Ze zou graag eens een nieu­
we broek hebben. Ze houdt van een dikke trui met
een rolkraag en voor de zomer verkiest ze een T-shirt.
Zij verkiest een rits boven knopen.
Als schoeisel kiest ze voor de sandalen ‘bruine’ en bij
de schoenen met hakken zegt ze ‘kga vallen!’.
Ze draagt graag lange kousen.
Ze heeft geen zwemkledij want ze gaat nooit meer
zwemmen.
a
g
b
e
s
t
e
d
i
n
g
Ze slaapt het liefst in een pyjama met lange broek.
Lisette houdt van een lange mantel en een regenjas
met kap.
Ze vindt het niet leuk dat haar zomer- en winterkleren
gewisseld worden, ze zou liever alles bij haar in de
kast houden.
Ze draagt dagelijks juwelen: armband, ketting en een
horloge. Ze heeft van alles 1 paar en dit is genoeg. Ze
heeft 1 handtas en neemt die mee als ze bij haar zus
gaat.
Haar nagels worden altijd gelakt, ze gebruikt geen
schmink. Ze heeft 2 flesjes parfum en is daar tevre­
den mee.
Veronique Dejonghe
logopediste Kluisbergen
9
10
p
a
r
a
-
m
e
d
i
s
c
h
e
i
n
f
o
De motomed:
een must voor minder mobiele cliënten
Joepie, onze
minder mo­
biele cliën­
ten kunnen
nu ook meer
in beweging
komen!
ten in hun eigen omgeving kunnen blijven en het ont­
last de begeleiding om het transport af te leggen van
en naar de Beekmeers.(zeker in de winterperiode)
We zijn best trots op zo’n fantastisch bewegingsappa­
raat.
Zin om het te komen bewonderen?
We ontvangen jullie met open armen en ja, je mag
het eens uitproberen!
Kineteam
vestiging Zwalm
Bernice, Annick en Hilde
De vraag naar beweging voor onze minder mobiele
cliënten was er al een hele tijd.
We merken dat de bewoners zowel fysisch als men­
taal achteruit gaan. Ons kineteam vindt het belangrijk
dat zij de mogelijkheid krijgen om in beweging te blij­
ven. De motomed biedt hiervoor de oplossing.
Het toestel stelt rolstoelpatiënten en minder mobiele
cliënten in de mogelijkheid zowel actief en/of passief
met de armen en benen te bewegen. Je kan het toe­
stel instellen in tijd en kracht. Cliënten die actief kun­
nen fietsen, hebben een controlepunt: er verschijnt
een fietsje op de display. Dat stimuleert en motiveert
om actief te blijven bewegen.
Het ondersteunt de doorbloeding, het stimuleert de
voeding (bij bedlegerige cliënten) en het cardiovascu­
lair systeem, het voorkomt spierverlies en stijve ge­
wrichten.
Beweging heeft ook een positieve invloed op het alge­
mene welzijn en het helpt mentale functies behouden.
Dankzij sponsoring en de opbrengst van het bolster­
feest vorig jaar zijn we nu in het bezit van 2 toestel­
len: ééntje staat in de Beekmeers en het andere in de
Boskant.(vroegere nachtdienstkamer)
Deze laatste lokatie heeft het voordeel dat de cliën­
Fabienne samen met Sylvain aan de motomed
g
e
f
l
i
t
s
t
geflitst
Huis 4 in Kluisbergen kreeg een nieuw kleurtje, je moet eens gaan kijken. Salons Orchidee sluit de
deuren, er komen serviceflats. Guy uit Ronse zoekt een maatje om uitstapjes mee te doen. En wat
hebben de Romeinen te maken met vestiging Beerlegem ?
Flitsende nieuwtjes uit het dagelijks leven van onze cliënten die we graag met u delen.
Optreden Christoff en Lindsay
Salons Orchidee is een feestzaal met veel naam en faam hier
in de streek, maar de uitbaters stoppen ermee en de zaak zal
worden afgebroken om er nadien serviceflats te bouwen.
Als afscheid organiseerden ‘den Orchidee’ een feestje met als
kers op de taart een optreden van Christoff en Lindsay.
Omdat er in huis 2 enkele muzikale bewoners wonen, beslo­
ten we om dit optreden mee te pikken.
Etienne, Rosette, Jerome, Natascha, Anita en Wim vertrokken
enthousiast richting Ruien ook al wisten ze allemaal niet echt
goed wat ze moesten verwachten.
Bij aankomst zochten we een mooi plekje uit tussen de vele
fans en bestelden ons een drankje. Daarna wachtten we in
spanning af tot… Lindsay het podium betrad.
Doordat het podium eigenlijk maar een halve meter hoog was
en te midden de dansvloer stond, konden we heel dicht bij de
zangeres staan.
Jerome kreeg er zelfs een hand van terwijl ze zong.
Ook toen Christoff zijn zus vergezelde bleef de ambiance erin
zitten. Natascha en Jerome plaçeerden samen een danske en
ook Anita waagde zich aan de polonaise. Na het optreden
dronken we nog eentje want door het vele dansen hadden we
dorst gekregen.
Christoff en Lindsay gingen zich wat opfrissen en poseerden
daarna met een brede glimlach met al hun fans.
Ook Jerome, Natascha en Wim mochten hun kersverse idool
omarmen. Dit vonden ze een unieke ervaring. Ze praten er
nog over. Want eerlijk… Dit hebben ze nog niet veel meege­
maakt.
Speciale dank dus aan de uitbaters omdat ze
dit optreden hebben geregeld, maar ook aan
Christoff en Lindsay die onze bewoners de
namiddag van hun leven bezorgden.
Kortom het was een geslaagde uitstap !!!
Huis 2
vestiging Kluisbergen
11
12
g
e
f
l
i
t
s
t
Restyling
In de maand mei kregen we het bericht dat onze
living, eetkamer en keuken zouden herschilderd
worden.
Hoe pakken we dit aan?
Eerst diende er een kleurenpallet gekozen te
worden maar met een volledig damesteam kie­
zen dat is niet zo evident. En zoals het franse
spreekwoord zegt: “ Les goûts en les cou­
leurs………..”
Maar dit werd vlug beslist.
De eerste week van juni zouden de mannen van
de technische dienst hun talenten botvieren in
huis 4.
Dus werd er vlug nagedacht waar wij in die tus­
sentijd zouden verblijven.
Op vrijdag 6 juni mochten we terug naar onze
huis. Enkel de keuken moest nog geschilderd
maar we konden toch het gehele weekend
genieten van ons vers geschilderd huis. De
week nadien werd onze keuken mooi ge­
maakt.
Stilaan werd er hier en daar wat nieuwe en
ook vertrouwde decoratie geplaatst en kwa­
men we weer ‘thuis’.
En voor diegene die graag willen weten welk
kleurenpallet er gebruikt werd ‘kom eens bin­
nen, steeds welkom.’
Een 4-tal bewoners gingen die week op kamp
met ziekenzorg naar de Belgische kust, dus werd
het groepje kleiner. We konden gemakkelijk ver­
blijven in het buurthuis.
Er werd ingepakt, gesorteerd, een aantal spullen
werden weggedaan enz.
Huis 4
vestiging Kluisbergen
Op 2 juni was het dan zover en werd gestart met
de werkzaamheden.
Meubels werden buitengezet, muren afgewas­
sen, alles afgeplakt, doeken op de grond gelegd
en de grondlaag werd geplaatst.
Bewoners (en opvoedsters) waren nieuwsgierig
en liepen regelmatig eens binnen om alles op te
volgen, is de kleur juist, niet te licht, niet te don­
ker, zouden ze op tijd klaar geraken enz.…
g
e
f
l
i
t
s
t
Wist-je-datjes uit huis 6 !
„„ Wist je dat… Bram heel mooi
happy birthday kan zingen aan de
telefoon! Dat kon zijn zus Elke aan
den lijve (de lijn ) ondervinden!
„„ Wist je dat… Nick eind juni
Blankenberge onveilig maakte,
samen met mama en papa. Ze ge­
noten er van een gezellig weekje
aan zee.
„„ Wist je dat… kriekbier de grote
favoriet is van Monique! Op daguit­
stap naar zee liet ze zich dit goed
smaken.
„„ Wist je dat… Julia enorm kan
genieten van de bezoekjes van
haar broer en schoonzus. En dat
deze bezoekjes altijd een brede
glimlach op haar gezicht toveren!
„„ Wist je dat… Lucie een grote
supporter is van onze rode duivels!
Ze moedigt ze vol enthousiasme
aan van op de eerste rij (voor de tv!)
„„ Wist je dat…Marie zo haar
twijfels heeft bij de rode duivels­
hysterie en liever geniet van een
Vlaamse hit uit de oude doos! Met
de lichtjes van de Schelde voorop!
„„ Wist je dat… Ilda hoogdagen
beleeft nu de zon zich van haar
beste kant laat zien! Ze is vaak op
het terras te vinden waar ze zich
warmt aan de zonnestralen.
„„ Wist je dat… Johnny op een luie
zondagnamiddag erg kan genieten
van een film van Charlie Chaplin.
Een film uit lang vervlogen tijden.
„„ Wist je dat… Marianne weke­
lijks bezoek krijgt van haar grote
held, Peter en dat zij (en wij) dit
erg waarderen!
„„ Wist je dat… Kelly de zomer­
kriebels in het bloed heeft en
als een veulen door de leefgroep
dartelt!
„„ Wist je dat… alle begeleiders
voor een aantal weekjes er tus­
senuit knijpen om er na het verlof
enthousiast terug in te vliegen!!
Huis 6 – vestiging Kluisbergen
Pensioenvieringen
Met pensioen …
Met pensioen gaan is afscheid nemen van een vertrouwde taak.
’t Is weten dat je geen verzorgingen meer moet doen, geen telefoons meer moet beantwoorden,
geen dossiers meer moet afwerken, geen gesprekken meer moet voeren, geen uitstappen en dok­
tersbezoeken meer moet plannen, … Maar met pensioen gaan is veel meer dan dat.
’t Is afscheid nemen van een hele wereld met honderden gezichten. Gezichten van cliënten waar­
mee je samen ouder werd, van collega’s waarmee je soms meer tijd doorbracht dan met je eigen
huisgenoten.
’t Is afscheid nemen van verhalen die dwars door dat van jou liepen. Verhalen over de nonnekes
die in Mariaheem de scepter zwaaiden, verhalen over Tyrol, verhalen over hoe het allemaal begon
in Ter Wilgen, … Verhalen over zoveel jaren inzet.
An, Hilde, Jennie, Carine, Claudine, Liliane en Daisy, maak van al die verhalen een draaiboek vol
kleurrijke herinneringen waarin je levenslang verwijlen kunt.
(Naar een tekst van Kris Gelaude)
Ilse Bockstaele
stafmedewerker personeelsbeleid
13
14
g
e
f
l
i
t
s
t
Feest van het huis in Kluisbergen
Er stond op dinsdag 27 mei heel wat te gebeuren in Kluisbergen.
Dit was namelijk de dag waarbij de medewerkers en cliënten die reeds 10, 20, 25 en 30 jaar in De Bolster werk­
ten/woonden gevierd werd.
De personen die reeds 30 jaar bij ons werkten/woonden (ge­
naamd ‘de anciens’) mochten in de vroegte genieten van een
lekker ontbijt… kwestie van de feestdag met een goed gevul­
de maag in te zetten.
Het is vanzelfsprekend dat we als voorziening even stilstaan
bij de jubilarissen, aangezien dit toch een mooie mijlpaal is in
hun loopbaan/leven. Een dag waarop we deze personen in de
spotlight plaatsen en een welgemeende ‘Dank u’ of een hart­
verwarmende ‘Proficiat’ kunnen toewensen. En dit gebeurt
dan ook uitvoerig tijdens de receptie. Elke jubilaris mocht dan
even afzonderlijk naar voor komen om een geschenk in ont­
vangst te nemen.
Na de lekkere aperitief en de bijpassende hapjes werd ieder­
een uitgenodigd in de huizen om samen met de cliënten te
genieten van een lekkere lasagne terwijl iedereen met ieder­
een praat, feest, enthousiast geniet van deze breuk in de da­
gelijkse routine... . Iedereen is uitvoerig aan het praten, ieder­
een is enthousiast, het eten is lekker,… kortom een heel
geslaagde combinatie.
Om alles op een zoete manier af te sluiten mochten we genie­
ten van tiramisu met koffie… hmmm…! Mooie dagen gaan
snel voorbij, maar de herinneringen blijven bestaan.
Pieter Jouretz
stafmedewerker communicatie en kwaliteit
g
e
f
l
i
t
s
t
Een spannende week
De tent komt al vroeg toe en ieder­
een kijkt uit of het nu dit WE, eind
juni, al zomerfeest is? Neen, toch
niet!
Ook kiezen ze vlot wat ze willen
eten en drinken en na de bood­
schappen nog een koffietje met
iets bij mag zeker niet ontbreken.
om Nancy terug te zien.
En Bernice zag haar nicht Sylvie
die ook mensen begeleidde.
Even verwarring: mocht ze nu al
Wel worden er valiezen gemaakt
want Kurt en Frieda mogen op va­
kantie samen met Monique uit
Zingem en Rita van huis 10.
Op maandagmorgen 30 juni ver­
trekken ze welgezind richting
Blankenberge. Ze gaan er logeren
in de Floréal.
Ons Monique kijkt ze reikhalzend
na. Zij moet nog wachten tot
woensdag 2 juli. Dan haalt haar
broer haar op om de dag erna met
haar vroegere school Rozemarijn
te vertrekken naar Tirol. Ze kijkt er
erg naar uit want op Rock voor
Specials zag ze haar maat en die
gaat ook mee naar Tirol.
Sara kiest een nieuw dekbedover­
trek en Johanna neemt een plant­
je mee om bij de foto van papa te
zetten.
naar huis of nog 2 dagen wach­
ten? Sylvie legde haar uit dat ze
nu op bezoek was en Bernice pas
zondag afgehaald zou worden
door haar familie, samen met de
kindjes! Alles OK en Bernice ge­
noot.
En voilà, daar waren Frieda en
Kurt terug uit vakantie om mee te
feesten en taart te eten en koffie
te drinken, hé Frieda!
Na dans en versnaperingen trok­
ken we richting huis 1 om uit te
rusten en ons klaar te stomen voor
zondag: eten in het restaurant, fui­
ven in de tent met de zangers, een
gebakje in de tearoom en snuiste­
ren op de rommelmarkt... We kij­
ken er naar uit!
Op dinsdag 1 juli mogen Sara en
Johanna mee op verjaardagsuit­
stap met Marleen naar Ikea. Sara
verjaarde in juni en Johanna reeds
in januari maar ze heeft nog cen­
ten over van haar verjaardag en
gaat kijken of ze iets vindt voor op
haar kamer.
Naar Ikea gaan beiden graag want
er zijn daar veel mensen met klei­
ne baby’s en dan mogen ze al
eens in de maxi cosi kijken en de
baby’tjes eens strelen. Leuk is dat.
Op woensdag mag Monique einde­
lijk vertrekken... wat kunnen som­
mige dagen toch langer duren dan
andere hé...
Op donderdag in de namiddag is
er een viering voor de zomer in
een, gelukkig, frisse kerk. Het is
een mooie dienst met liedjes die
velen kennen en meezingen en
meeklapten, én met een ijsje ach­
teraf. Overal blije gezichten.
En dan... vrijdag 4 juli. Eindelijk
gaat de tent open. Eindelijk mag
het feest beginnen.
In de aanloop naar het zomerfeest
is er al een opwarming. Filip Piens
komt spelen en brengt ook zange­
res Kay mee. En er is taart en kof­
fie.
Er werden veel mensen van ande­
re centra uitgenodigd.
Zo ziet Nancy haar aandachtsbe­
geleidster van De Vlinders terug.
Zij kwamen vanuit Handzame (bij
Diksmuide) om mee te feesten én
Huis 1
Vestiging Zwalm
15
16
g
e
f
l
i
t
s
t
Muziekfestival Dranouter-Bad
Anja, Wesley, Wim, Kathy, Ilse waren op voorhand enorm en­
thousiast. Ze mochten naar Dranouter! Elien uit huis 1 mocht
ook de ganse dag bij ons blijven. We gingen met de bus naar
zee naar De Panne. Sara en Sylvia van huis 1 reden met ons
mee met het busje.
Bij aankomst kregen we allemaal een bandje rond onze arm
en een mooi rugzakje. Binnen lagen er overal houten planken
op de vloer. Wim kon er zijn hartje ophalen en kon er zoveel
rondrijden als hij wou met zijn rolwagen en dit zonder hulp.
Dit met dank aan de organisatie.
De muziek was super! We hebben allemaal veel kunnen dan­
sen. Slowen en de polonaise deden we ook. Er waren veel ver­
schillende muziekgroepen. Allemaal even mooi. We kenden
de groepen niet allemaal maar dat was niet erg.
Tussendoor aten we croissants en sandwiches. We kochten
daar ter plaatse drinken. De ene keer een cola of Fanta en de
andere keer een pintje.
Na de middag hielden we een pauze. We gingen wandelen op
de zeedijk en genoten van het zonnetje. Daar speelden we ve­
le verschillende spelletjes om ons te ontspannen. We maak­
ten muziek met de meisjes. We gingen er een fluo kamer bin­
nen. Er hingen allemaal CD’s omhoog. Anja, Wesley en Wim
lieten een ‘tattoo’ zetten. Wim koos voor het teken van de lief­
de in het chinees. Bij Wesley een hartje met de naam van zijn
vriendin erin. Het was een mooie bruine tekening (Henna). We
hebben een mooie wandeling gemaakt. We kwamen er ook
veel vrienden en vriendinnen tegen.
Na de pauze gingen we terug naar de tent naar de muziek
luisteren. Na ½ uurtje werd het voor Wim een beetje te luid.
Zijn hoorapparaat kon het allemaal niet aan. Wim genoot dan
van de muziek van op een beetje afstand. Bij het volgende op­
treden kon Wim terug binnen genieten. Het was heel goede
muziek. Wim kon hem zelfs niet bedwingen om toch even uit
de rolwagen te komen. Hij genoot ten volle van het rechtop
staan aan de leuning van het hekken en danste er zelfs op
los. We gaven veel applaus.
Als laatste kwam Luc Steeno, onze favoriet. Na het laatste op­
treden hebben we nog ter plaatse frieten en frikadel gegeten.
Onderweg stopten we nog om een flesje wa­
ter. We reden terug langs de autosnelweg.
We hebben een leuke dag gehad en vooral
veel gelachen. Het was spijtig dat het al ge­
daan was.
Volgend jaar komen we zeker terug!
Huis 6
vestiging Zwalm
illustratie: Wim Leys
g
e
f
l
i
t
s
t
Genieten….op KAMP !
Welgezind vertrokken we, José Dumont, Bri­
gitte Vanhee, Annie Lippens, Kim en An VdC,
naar ons vakantiehuisje in Diksmuide aan de
Ijzer.
Na een eerste verkenning van ons goed uit­
gerust en gezellige huisje, gingen we in de
namiddag al even de boerenbuitenlucht op­
snuiven met een stevige wandeling.
Al vlug hadden we allen blozende kaken door
de felle wind maar dit kon ons niet tegenhou­
den!
Thuisgekomen eventjes verkwikken bij een
warme douche en dan proeven van een lek­
kere macaronischotel klaargemaakt door on­
ze huiskokkin. En dat het smaakte… vraag
maar aan José!
Onze 2de dag begon een beetje druilerig
door het slechte weer maar dit werd vlug ver­
geten door het leuke bezoek van Lieselot en
haar dochtertje Mila.
Samen met hen trokken we naar een boerde­
rij waar we vele grote en kleine dieren kon­
den bewonderen en aanraken. Dit wat een fij­
ne beleving voor de durvers onder ons.
Een kaartje schrijven naar het thuisfront de­
den we in de vooravond en dan was het tijd
voor een huiselijk feestje met dans, muziek
en optredens van verschillende verklede ar­
tiesten!
Hele leuke momenten waar we allen heel erg
hebben van genoten!
Op de laatste dag proefden we van ovenverse
broodjes en een lekkere spaghetti.
En dan met vele mooie ervaringen en met
een blije lach en vrolijk lied (en we gaan nog
niet naar huis….) terug naar ons huisje en ho­
pelijk tot volgend jaar!
De kampgangers van huisje 8 – vestiging
Zwalm
Op kamp !
Drie dagen naar Diksmuide,
Er even tussenuit.
Weg van de dagelijkse drukte en routine.
Francine, José B. en Malvina,
Genieten van de rust, de gezelligheid, wandelingen op het
strand, op restaurant gaan, een lekker ijsje eten, uitslapen,…
Zalig!
Op kamp = puur genieten!
17
18
g
e
f
l
i
t
s
t
Uitstap naar zee !!!
Om de vakantie goed in te zetten trokken
Ginette, Magda, Ciel, Marie-Rose, Ludovic en
Eddy een dag naar zee.
Met een goedgemutste chauffeur (dankjewel Luc
‘de schilder’) en idem begeleidster trokken we
richting Blankenberge waar we op souvenirjacht
gingen in de winkelstraat.
Eens iedereen iets gevonden had, stapten we
naar camping/park Haerendycke in Wenduine
waar we opgewacht en vriendelijk onthaald wer­
den door de zus en schoonbroer van Luc!
Wat een gezellige boel was dat!!
Nog nooit zo genoten van een verse koffie met ei­
gen lunchpakket in de zon!!
Gemoedelijke sfeer en nieuwe vrienden ge­
maakt! Nog eens bedankt Willy en Carine voor de
hartelijke ontvangst, koffie, koekjes en ijs!!
Jawel, we kregen het daar allemaal in onze
schoot geworpen! Het doet deugd te ervaren dat
vriendelijkheid nog bestaat!!
Na de uitgebreide middagpauze trokken we
richting Zeebrugge; waar we met drie aange­
paste rolwagens van het team van ‘Zon, Zee,
Zorgeloos’’ (een aanrader!!!) het strand op­
trokken richting zee (en in Zeebrugge ben je
dan al gauw een 20-tal minuten onderweg )
Iedereen liet zijn/haar voeten eens voelen
van het deugddoende zeewater! Wat een ge­
not!! En plezierig was het zeker toen Ludovic
en Eddy Miek helemaal nat maakten!!!
Hilariteit alom!
Om de dag in schoonheid te eindigen gingen
we met z’n allen eten in hotel/restaurant
Floréal te Blankenberge! En dat het ge­
smaakt heeft!! Mosselen, vol-au-vent, stoof­
vlees, … voor elk wat wils!
Toen de buikjes rond waren en de hoofden
vol verhalen voor het thuisfront, trokken we,
moe maar zéér tevreden, terug richting
Gavere.
Afspraak volgend jaar, zelfde dag, zelfde
kliek!
Miek De Smet
Huis Gavere
g
e
f
l
i
t
s
t
Rock voor specials: selfies in de mode
Op 26 en 27 juni was het weer zover: Rock voor specials zette zijn tenten op in Doornzele voor twee dagen vol
muziek en amusement. De Bolster was met heel wat mensen en vanuit heel wat windstreken vertegenwoordigd:
Gavere, Herzele, Beerlegem, Kluisbergen, Ronse, …
tegen Zuid-Korea. Al wie wou – en
nog een plaatsje vond – kon naar
de match kijken op een groot
scherm in de VIP-tent… en het sup­
porteren heeft geholpen: de
Belgen wonnen met 1-0!
Dit jaar stonden er weer heel wat
leuke artiesten op het podium. Er
werd afgetrapt door twee heuse
hardrock-bands: de fans van heavy
metal konden vooraan bij het po­
dium hun hart ophalen en head­
bangen dat het een lieve lust was.
Daarna volgde de fantastische
Guga, die iedereen aan het dan­
sen en lachen bracht met zijn tien­
tallen imitaties.
Na Guga volgden Customs en
Kraantje Pappie, en als klap op de
vuurpijl waren ook Koen en Kris
Wauters van Clouseau naar Rock
voor specials afgezakt! Het werd
een groot feest. De broers speel­
den zelfs een aantal nummers ex­
tra, speciaal voor het specials-pu­
bliek!
Na Clouseau werd er in de grote
tent nog tot in de vroege uurtjes
gedanst. Degenen die bleven loge­
ren, kropen daarna hun tent in.
Sommigen vroeg, sommigen laat.
Ook op Rock voor specials kon de
selfie niet wegblijven. Een selfie is
een foto die je neemt van jezelf,
soms met anderen erbij. Je ziet er
een aantal in dit artikel, en jullie
zien dat het goed was!
Het waren twee prachtige dagen,
de zon scheen en wij straalden
met z’n allen mee.
De volgende dag begon met kleine
oogjes voor vele festivalgangers.
Rond de middag maakte de weide
zich echter weer op voor een dag
vol muziek. Om fit te blijven, wer­
den er frietjes en burgers gegeten,
en voor de gezonde eters waren er
slaatjes.
Rond 14 u trapte Slow Pilot de
tweede dag af. Daarna gaven de
hippe youngsters van School is
cool een fantastisch optreden. De
Intergalactic lovers deden hiervoor
niet onder, en ook Axelle Red zette
haar beste beentje voor! Admiral
Freebee riep een jongen op het
podium en tot slot was er Daan,
die er een heus dansfeest van
maakte. Gelukkig stopte Daan net
op tijd, want de Rode Duivels
speelden die avond hun wedstrijd
Tot volgend jaar!
arbeidscentrum Gavere
19
20
g
e
f
l
i
t
s
t
Vrijwilliger gezocht om uitstappen te begeleiden
De medewerkers van NAH zijn op zoek naar een vrijwilliger die op regelmatige basis uitstapjes wil doen met cliënt
Guy. Guy is van opleiding kok. Dit inspireerde de medewerkers tot het maken van een heel speciaal zoekertje.
Hopelijk vinden ze hiermee een ‘crème’ van een vrijwilliger !
Wie meer info wil contacteert vrijblijvend:
dhr. Luc Callebaut, diensthoofd NAH Ronse (055/38 82 10, [email protected]) of
Carine Cosijns, vrijwilligerssecretariaat vestiging Zwalm (055/33 96 96).
A la carte
FIJNPROEVERSMENU
Degustatie
Beste vrijwilliger,
Ik ben Guy, een volwassen persoon van 57 jaar met een brede waaier aan interesses .
Sinds 1985 heb ik een niet- aangeboren hersenletsel en een lichte vorm van epilepsie.
Ik krijg ondersteuning in het uitbouwen van mijn levensverhaal in het tehuis van NAH Ronse van vzw De Bolster
in de Oscar Delghuststraat 64.
Van opleiding ben ik kok, wat nog steeds mijn grote passie is.
Mijn interesses situeren zich in de horecawereld, het opsnuiven van kunst en culturele evenementen.
Ook sta ik open voor een tof gesprek.
Voorgerecht
Om mijn vrije momenten zinvol in te vullen ben ik op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger met het hart op de
juiste plaats. Uw bijdrage opent deuren tot integratie voor mij.
Zo hoop ik kans te krijgen om nieuwe contacten te leggen, deel te nemen aan activiteiten en mezelf verder te
ontplooien.
Hoofdgerecht
Ik ben op zoek naar een vrijwilliger die af en toe tijd maakt om samen met mij een koffie te drinken, boodschap­
pen doen, samen naar de film wil gaan, samen cultuur opsnuiven, … kortom gewoon gezellig samen zijn.
Dessert: bord van de chef
Smaakt mijn fijnproevermenu naar meer? Neem dan contact op met Luc of Carine.
g
Opendeurdag Kluisbergen
Op zondag 15 juni 2014 openden wij de deu­
ren voor de buurtbewoners van de voorzie­
ning.
De bezoekers kregen een ruim programma
aangeboden, met oa. een voorstelling van de
voorziening, een bezoek aan een leefgroep,
een workshop met cliënten, een infostand
voor vrijwilligers,… en nog veel meer.
e
f
l
i
t
s
t
21
22
g
e
f
l
i
t
s
t
De Romeinen wisten het al …
Panem et circenses of ‘brood en spelen’. De oude Romeinen
wisten al hoe je een goed feestje moest bouwen en wij deden
hen na ter gelegenheid van het Feest van het Huis te Zwalm.
Met de xinxim de galinha – of de exotische kip – kwamen de
Braziliaanse smaken in onze mond. De saus was een ietsje pi­
kant en hier en daar werd een traantje weggepinkt. Maar daar
konden we allemaal goed om lachen.
Daarna betraden de gladiatoren de arena … euh neen … kwa­
men de voetballers op het plein. Aangemoedigd door een
groep knappe cheerleaders won FC Mariaheem het
Wereldkampioenschap Voetbal te Beerlegem. Drie maal hoe­
ra! En ook voor de andere ploegen die de bal tussen de doel­
palen wisten te shotten.
Maar voor een echte ‘Bolsternaar’ is een feest pas echt een
feest wanneer er brood, spelen én muziek is. Tijdens de vie­
ring mochten we genieten van de zoetgevooisde stemmen van
het koor en in de namiddag dansten we samen met Eunice de
salsa. Althans, dat probeerden we, maar we ontdekten dat we
niet zo goed konden plooien. Maar we deden ons best en had­
den hoe dan ook veel plezier.
Het was een fijne dag. We kijken al uit naar volgend jaar.
Ilse Bockstaele
o
u
d
e
r
c
o
m
i
t
e
Nieuws van het oudercomité
vergadering 3 juni 2014
Nieuws van de voorzitter
Nieuws van de directie
„„ De opstart van het project RTH Aalst – Oudenaarde
(Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) is gerealiseerd.
Op de laatste vergadering waren er 3 aanmeldingen.
De verschillende partners van dit project kunnen nu
aan de slag ter ondersteuning van de zorgvrager.
„„ De voorzitter nam deel aan een studiedag Persoons­
volgende financiering PVF ‘markt of pedagogiek’ in
het Provinciaal Administratief Centrum Gent.
Professor Dr. Rudi Roose bracht het thema ‘Vraag­
gestuurde zorgbemiddeling op ethisch en sociaal –
economische manier’.
Caroline Callens bracht ‘Visie en anticiperen op de
nieuwe evolutie van vraaggestuurde zorgbemidde­
ling.’
Verder kwamen praktijkverhalen vanuit het per­
spectief van een organisatie met kritische reflectie.
Knelpunten dienen nog uitgeklaard te worden en
al genomen acties kunnen op lange termijn niet
blijven duren.
vb: een zorgvrager heeft outreach ondersteuning,
verblijft in een woongarantie en ondersteuningsga­
rantieproject, maar verblijft tijdelijk in de psychia­
trie. Zijn huur in de zorgvorm blijft echter lopen met
daarbij de kosten van zijn time-out ondersteuning.
Er zijn daarrond onderling afspraken gemaakt,
maar wat gebeurt er in de toekomst qua regelge­
ving.
vb: een zorgvrager beslist niet meer samen te
willen leven met de andere bewoners en verlaat
de zorgvorm. Wie betaalt dan de huur: de andere
bewoners of de voorziening?
Andere praktijkverhalen vanuit IJH: intersectorale
casus vanuit de gevangenis met kritische reflectie.
„„ Wanneer we spreken over RTH, of Rechtstreeks
Toegankelijke Hulpverpleging, gaat het over men­
sen die tot nog toe geen ondersteuning kregen.
In de toekomst zullen mensen in De Bolster voor
een paar dagen kunnen komen logeren of kunnen
deelnemen aan activiteiten.
„„ De voorbereiding van de verhuis naar De Gaverkant
is voorzien voor eind september. De officiële ope­
ning gaat door op vrijdag 26 september om 16u.
„„ Vanuit VAPH worden momenteel een 40.000 perso­
nen begeleid. Maar er zijn nog een 100.000 poten­
tiële kandidaten! Op jaarbasis krijgt de sector nu
1,4 miljard euro, terwijl er jaarlijks 700 miljoen euro
zou moeten bijkomen… De vraag van Sonja, hoe
men ooit de wachtlijsten zal wegwerken lokt nogal
wat bedenkingen op. Zo weet de directie te zeggen
dat het decreet van persoonsgebonden materie,
gestemd op 13 april ’14, nog diverse kanten uitkan
bij de concrete invulling. Philip wist nog dat Mozaïek
nieuwe woonsten in een nieuwe verkaveling plant.
Er dienen nog heel veel vragen en knelpunten
uitgeklaard te worden. Zowel voor de hulpverlener
als voor de zorgvrager. De zorgvrager is hierin een
persoon met een vermoeden van een handicap.
Opvolging van de kleine projecten
In verband met de voorgestelde lijst verduidelijkt
Robrecht Devriese dat de besteding van binnengeko­
men sponsoringgelden steeds wordt toegewezen na
bespreking door de verschillende clusters. Na een
vraag van Philip benadrukt hij dat die kleine projecten
steeds een soort ‘toemaatje’ vormen op de basisbe­
hoeften die móeten voorzien zijn door De Bolster.
Varia
Op de vraag naar een hond of kat binnen een leef­
groep, kwam als antwoord naar voor dat er geen prin­
cipiële beslissing mag komen, maar steeds moet be­
slist worden binnen de groep zelf. Wie gaat er voor
zorgen? Is niemand allergisch? Dit zijn maar enkele
vragen die de beslissing bepalen.
23
24
a
m
e
n
e
n
u
i
t
Zomerherinneringen en herfstmijmeringen
PASTORAAL NIEUWS UIT ZWALM
Eens het Zomerfeest van begin juli voorbij was begon
langzaam maar zeker de vakantie-uittocht in onze
voorziening. Sommige bewoners gingen op reis of op
kamp of naar hun familie.
Ook medewerkers begonnen verlof te nemen: er wa­
ren altijd wel enkele bureaus en ateliers leeg.
Bij het schrijven van dit artikeltje naderen we eind au­
gustus.
De zomer ligt achter ons. Het weer buiten doet ons
dat goed voelen: buiig en winderig! Het begint naar
‘herfst’ te ruiken.
Toch halen we eerst nog enkele zomerherinneringen
naar boven.
Begin juli en tijdens de tweede helft van augustus
gingen er wel nog enkele bijeenkomsten van het pas­
toraal atelier door! De deelnemers van de beide groe­
pen ‘pastoraal atelier’ leefden toe naar hun jaarlijkse
uitstap.
Op 25 augustus zouden we met hen immers naar
Gent gaan. We zouden een bezoekje brengen aan de
Sint-Baafskathedraal, ontvangen worden in het bis­
schopshuis door onze bisschop Mgr. Luc Van Looy om
daarna alles wat we gehoord en gezien hadden te
verteren bij een drankje en een pannenkoek of een
ijsje in pannenkoekenhuis Gwenola.
Ondanks de regen werd het een fantastische namid­
dag! Een kort verslagje:
De kathedraal maakte indruk! Het is dan ook een
heel grote kerk. Vooral het hoogkoor met altaar, leze­
naar en koorgestoelte trokken de aandacht. Ook de
a
m
e
n
e
n
u
i
t
vele nissen waar alles en nog wat te zien is, wekte on­
ze belangstelling.
De bisschop was er heel blij mee. Dat is te zien op de
foto’s die bij zijn thuiskomst werden genomen.
In het bisschopshuis wachtte ons wel een teleurstel­
ling: de bisschop zelf moest dringend ergens naartoe
en kon er dus niet bij zijn.
Hij liet zich echter waardig vertegenwoordigen door vi­
We kregen ook een korte rondleiding. Vooral het groot
salon en de TV-kamer van de bisschop (waar hij fiet­
send op zijn hometrainer TV kijkt) maakten indruk.
Volgend jaar zullen we de bisschop uitnodigen voor
een bezoekje aan ons pastoraal atelier.
Intussen zijn we volop in de herfst beland.
De pompoenen (die deelnemers van het arbeidscen­
trum kweken) zijn geoogst zodat er weer volop pom­
poensoep kan worden klaargemaakt in de keukenate­
liers. Samen met sierfruit en herfstbladeren kunnen
ze terug als versiering gebruikt worden.
In de herfst hebben we twee Vieringen die telkens
heel intensief worden voorbereid door medewerkers
van de pastorale werkgroep:
- De Jubilarissenviering op donderdag 25 september.
Daarin worden de medewerkers die dit jaar 25 jaar
werken in De Bolster (Zwalm) in de bloemetjes gezet.
- De Herdenkingsdienst voor onze overleden bewoners
en deelnemers op maandag 3 november om 15u in
de Beekmeers.
We gedenken onze overledenen en omgeven ze met
licht en bloemen. Samen met de families van de over­
leden cliënten van dit jaar, brengen we
hun’“boomstamschijfjes’ aan in onze herdenkings­
ruimte De Waakvlam, achter in de tuin aan de serre.
caris Luc De Geest die ons samen met zijn secreta­
resse op een heel aangename manier ontving en te
woord stond. Dit maakte heel veel goed! Hij toonde
ons de mijter, de staf en het bisschopskruis van mgr.
Van Looy. Dit alles werd ons doorgegeven zodat we
het goed konden bekijken.
Een leuk detail: het bisschopskruis was helemaal
nieuw: hij had het pas in de loop van de voormiddag
ontvangen. Het is identiek hetzelfde als dat van de
paus.
In naam van de bisschop nam de vicaris ook onze ge­
schenken in ontvangst: een mooi schilderijtje en een
prachtige tekening die Wim Leys had gemaakt.
Eind november organiseren we drie snoezelvieringen
vooral voor bewoners en deelnemers die door de aard
van hun beperking nog moeilijk kunnen deelnemen
aan de andere Vieringen.
Met die snoezelvieringen zetten we meteen ook de
adventstijd in.
Doorheen een uitgebouwde adventswerking (allerlei
creatieve opdrachtjes) bereiden we ons gedurende
enkele weken voor op Kerstmis. Maar daarover valt
meer te lezen in een volgende Indruk!
Mia De Meyer,
pastor De Bolster vestiging Zwalm.
25
26
s
p
o
r
t
e
n
b
e
w
e
g
i
n
g
Special Olympics
De Europese zomerspelen van Special Olympics gingen dit jaar door in Antwerpen van 13 tot 20 september.
Vanuit vzw De Bolster namen 4 atleten deel. Zij maakten deel uit van de Belgische delegatie met maar liefst
278 atleten en 74 coaches
In totaal namen 2000 atleten en 500 coaches deel. Daarvan zijn er 57 buitenlandse delegaties, die door een
50 –tal gemeenten verspreid over heel België reeds de week voordien verwelkomd worden.
We nemen jullie graag mee in dit mooie verhaal…
Op 9 september is de Torch run gestart doorheen
heel België. De vlam van de hoop brandde gedurende
12 dagen op Belgisch grondgebied. Op zaterdag 13
september maakten onze atleten de feërieke ope­
ningsceremonie mee in paleis 12 op de Heizel. Vanaf
zondag was het tijd voor het echte werk: kwalificaties
en wedstrijden. De competities gingen door verspreid
over 6 sites in de stad en provincie Antwerpen.
De sluitingsceremonie vond plaats op 20 september
in het Antwerpse sportpaleis.
Dankzij het engagement van de sportbegeleiders en
de sportieve inzet van onze 4 atleten kregen Karen
Verschuere, Anton Van Overwalle, Lizi D’ Hondt en
Wendy Engels de kans om te participeren aan dit uit­
zonderlijke evenement!
De behaalde uitslagen geven we graag mee:
s
p
o
r
t
e
n
b
e
w
e
g
i
n
g
Karen Verschuere
Lizi D’ Hondt
Wendy Engels
is cliënt in het Dagcentrum in
Gavere, en trad in de Europese
spelen aan in het zwemmen op de
disciplines 50m vrije slag (7de
plaats), 25m vrije slag (5de plaats)
en 4x25m aflossing waarbij ze net
naast een podiumplaats strandde.
Zeer puike resultaten!
is cliënt in het Dagcentrum in
Gavere en kwam aan de start in
volgende loopnummers: 100m
sprint, 200m sprint en 4 x 100m
aflossing.
Lizi behaalde op de 100m een
GOUDEN MEDAILLE, en op de
200m ZILVER.
De ploeg van de 4x100m behaal­
de een mooie 4de plaats.
is eveneens cliënt in het arbeids­
centrum in Gavere
Ze trad aan in de discipline wiel­
rennen op de volgende nummers:
10 km race, 15 km race en 10 km
tijdrit. Wendy behaalde Zilver op
de 10km race en ZILVER op de 10
km tijdrijden! Op de 15 km race
reed ze als 5de over de eindmeet!
Anton Van Overwalle
is bewoner in Zingem en nam op de Europese spelen deel
aan de zwemcompetitie in volgende disciplines: 50m vrije
slag en 25m vrije slag (5de plaats).
Anton keerde terug naar huis met een BRONZEN MEDAILLE
op de 50 meter!
….een dikke pluim.
Een dikke proficiat voor onze atle­
ten met dit schitterd resultaat!
Twee hééééél trotse coachen
Inge en Lieven
27
28
s
p
o
n
s
o
r
i
n
g
Sponsoring
Dankzij onze sponsors konden wij opnieuw een aantal projecten realiseren.
Kiwanis Land van Rhode organiseerde de week voor ons zomerfeest opnieuw hun zomerbarbecue op onze ter­
reinen.
Daardoor konden we, op logistiek vlak, onze krachten bundelen en konden wij op ons zomerfeest beschikken
over een grotere tent. Een kern van zomerfeestvrijwilligers stond in voor de catering. In ruil werd 3.500 € aan on­
ze vestiging in Zwalm geschonken.
R E C H T Z E TTING S P O NS O RING
Aankoop elektrische duofiets
In de vorige editie van de Indruk hebben we u reeds
bericht over de aankoop van een elektrische duofiets
in de vestiging Zwalm. Dit is een elektrisch aangedre­
ven fiets om rolstoelen mee te vervoeren (passief
meefietsen).
De voorziening heeft deze fiets kunnen aankopen
dankzij de financiële steun van Cera Foundation,
Kiwanis Oosterzele en ING België.
Graag willen we hen, in naam van de medewerkers
en de cliënten, dan ook van harte bedanken voor hun
inbreng en steun in dit project.
Pieter Jouretz
Stafmedewerker communicatie en kwaliteit
f
a
m
i
l
i
e
n
i
e
u
w
s
Familienieuws
Familienieuws cliënten
17/06/14
03/07/14
11/08/14
01/09/14
Welkom aan
Willem Berten, bewoner Nah Ronse
Jorn Hebbelinck, deeltijdse cliënt dagcentrum vestiging Zwalm
Patrick Vanstaen, deeltijdse cliënt dagcentrum vestiging Zwalm
Wouter Van Geyte, bewoner Nah Ronse
Geboortes
14/07/14 Emiel Luttens, neefje van Jeroen Luttens, bewoners gedec. wonen Gavere, en kleinzoon van Viviane
Van de Vijver, lid gebruikersraad vestiging Zwalm
06/09/14 Charline Meuleman, nichtje van Greet Meuleman, gedecentraliseerd wonen Zingem, Lies Meuleman,
woonbegeleidster huis 4 vestiging Zwalm en kleindochtertje van Sonja Vanhaesebrouck, voorzitter
van de gebruikersraad
05/06/14
10/06/14
29/06/14
10/07/14
26/07/14
03/08/14
09/08/14
22/08/14
Overlijdens
Mevr. Chantal Debaisieux, bewoonster NAH Ronse
Dhr. Lucien Van Pamel, vader van Linda Van Pamel, bewoonster huis 2, vestiging Kluisbergen.
Mevr. Madeleine Vergeylen, overgrootmoeder van Nathalie Moens, bewoonster huis 3 vestiging Zwalm
Mevr. Mariette De vreese, familie van Godelieve Vanderschelden, bewoonster huis 10, vestiging Zwalm
Dhr. Willy De Backer, broer van Edith De Backer, cliënt beschermd wonen
Mevr. Hilona Cosyns, zus en voogd van Elza Cosyns, bewoonster huis 3 vestiging Zwalm
Dhr. Roland Meersschaert, vader van Joachim Meersschaert, cliënt NAH Ronse
Mevr. Magdalena Slegten, mama van Marianne Dugnoille, bewoonster huis 8 en voormalig lid van
het oudercomité, vestiging Zwalm
02/09/14 Mevr. Christiane Van Wijnendaele, bewoonster huis 10 vestiging Zwalm
14/09/14 Mevr. Martine Lefevre, bewoonster huis 4 vestiging Kluisbergen
Familienieuws medewerkers
25/03/14
05/06/14
13/06/14
23/06/14
06/08/14
14/09/14
Geboortes
Kjell, kleinzoontje van Martine Casteleyn, medewerkster onthaal vestiging Zwalm
Siebe, kleinzoontje van Carine De Waele, personeelsdienst
Leah, kleindochtertje van Marie-Jeanne Vermassen, personeelsdienst
Ona, kleindochtertje van Marleen Poriau, hoteldiensten vestiging Zwalm
Myrthe, dochtertje van Lynn Verzele, woonbegeleidster huis 7 vestiging Zwalm
Louise, dochtertje van Magalie De Smaele, woonbegeleidster huis 2 vestiging Kluisbergen
29
30
f
a
m
Huwelijken
Overlijdens
i
l
i
e
n
i
e
u
w
s
07/06/14 Wendy Van Laecken, woonbegeleidster Herzele en Bert De Latter
13/09/14 Ellen De Vos, woonbegeleidster huis 4 vestiging Zwalm en Kevin De Rycke
29/06/14 Mevr. Godelieve Verstichel, moeder van Chris Aelbrecht, technische dienst, en Jozien Decru, woon­
begeleidster huis 5, vestiging Zwalm
03/07/14 Dhr. Walter Vannieuwenborg, vader van Lieve Vannieuwenborg, medewerkster poetsdienst vestiging
Kluisbergen
13/07/14 Mevr. Lucienne Van Elsué, grootmoeder van Nele de Freyne, medewerkster keuken vestiging Zwalm
29/07/14 Dhr. Werner Dekie, vader van Inge Dekie, activiteitenbegeleidster vestiging Zwalm
06/08/14 Dhr. Raf Van Campenhout, schoonvader van Carine Vervaene, nachtdienst vestiging Zwalm
19/08/14 Dhr. Jeroom Furnière, vader van Mia Furnière, activiteitenbegeleidster vestiging Zwalm
24/08/14 Mevr. Margriet Ronsyn, grootmoeder van Franky De Pooter, technische dienst vestiging Zwalm
Afscheid van…
Chantal Debaisieux
5 juni 2014
Beetje bij beetje moesten we je verlaten,
we konden uiteindelijk niet meer met je praten.
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer,
de mama en oma was je niet meer.
We zagen goed je stille verdriet
maar helpen konden we je niet.
Vastberaden bleef je u weren
zodat we nog een en ander konden beleven.
Dank aan allen die haar zeer genegen waren.
a
f
s
c
h
e
i
d
Christiane Van Wijnendaele
2 september 2014
Lieve Christiane,
je hield van bloemen
en je was een bloem
niet grauw, niet grijs, maar kleurrijk en veelvoudig
zoal het leven zelf.
Christiane hield van het leven,
lachen, huilen, dansen, knuffelen, vloeken
genieten van een lekker dessertje, een fleurig rokje,
koesterende aandacht, een dansje in onze armen.
Christiane hield van gekkigheid,
op haar schoot kruipen, samen in bed duiken.
Christiane keek graag naar ‘pietje kok’.
Christiane was heel erg Christiane,
met uitgesproken meningen en stemmingen
en al was haar lichaam moe, haar energie vaak on­
toereikend
toch bleef ze intens beleven.
‘Joepiejoepie’ in de handen wrijvend van contente­
ment
als ‘mama’tje’ aan de telefoon was
als er iemand iets lekkers trakteerde voor een ver­
jaardag
als een oude bekende het hoofd binnenstak en haar
begroette...
Nu laat je een lege stoel achter
maar tevens veel mooie herinneringen
aan de vele warme momenten die we deelden.
Wij gaan verder met verdriet en gemis
maar ook met de blijdschap en dankbaarheid
voor de weelde die je schonk.
Goede reis Christiane.
Martine Lefevre
14 september 2014
Wij hopen dat er een mooie plaats bestaat,
een hemel of hoe noem je dat,
waar jij heel rustig over ons kan waken.
We nemen nu afscheid van je lichaam,
maar je zal steeds in ons hart
en in onze gedachten blijven bestaan.
Martine,
we houden voor altijd van jou.
31
32
i
n
e
n
u
i
t
d
i
e
n
s
t
In en uit dienst
01/05/14
20/05/14
01/06/14
01/06/14
12/06/14
12/06/14
18/06/14
23/06/14
27/06/14
01/07/14
14/07/14
25/07/14
25/08/14
26/08/14
01/09/14
01/09/14
31/05/14
08/06/14
22/06/14
25/06/14
29/06/14
30/06/14
04/07/14
24/07/14
17/08/14
28/08/14
31/08/14
In dienst
Frank Foulon, woonbegeleider huis 6 vestiging Zwalm
Geoffrey Soleme, nachtdienstbegeleider vestiging Zwalm
Veerle Melkebeke, nachtdienstbegeleidster vestiging Zwalm
Anja Ackou, woonbegeleidster huis 1 vestiging Kluisbergen
Veerle Silverans, logopediste vestiging Zwalm
Carine Van De Vijver, woonbegeleidsterGavere
Hannelore Coen, woonbegeleidster huis 8 vestiging Zwalm
Daphné Millecaen, nachtdienstbegeleidster vestiging Zwalm
Stephanie Govaert, woonbegeleidster huis 6 vestiging Zwalm
Minga Devriese, arbeidscentrum vestiging Zwalm
Judith Willems, woonbegeleidster Zingem
Paulien Verbanck, woonbegeleidster huis 7 vestiging Zwalm
Dempsy Colman, orthoagoge vestiging Kluisbergen
Jolien Eeckhout, woonbegeleidster huis 9 vestiging Zwalm
Alain De Pauw, technische dienst vestiging Zwalm
Tiffany Desmet, hoteldiensten vestiging Zwalm
Uit dienst
Inge Covens, orthoagoge, vestiging Kluisbergen
Sanne Jassogne, logopediste
Geoffrey Soleme,nachtdienstbegeleider vestiging Zwalm
Carine Vanden Meerschaut, hoteldiensten vestiging Zwalm
Charlotte Storme, woonbegeleidster Zingem
Kim Denijs, woonbegeleidster huis 8
Jennie Clybouw, diensthoofd wonen vestiging Zwalm
Daisy Janssens, nachtdienstbegeleidster vestiging Zwalm
Ann Van Oycke, woonbegeleidster huis 8 vestiging Zwalm
Liliane Hubrechts, medewerkster onthaal, vestiging Zwalm
Claudine De Temmerman, woonbegeleidster huis 4 vestiging Zwalm
i
a
g
vestiging zwalm
n
d
a
vestiging kluisbergen
3 november Herdenkingsviering
15.00 u overledenen
18 december Kerstviering
14.30 u
e
n
5 november Herdenkingsviering
15.30 u overledenen
23 december Kerstviering
15.30 u
c
o
l
o
f
o
n
Redactie: Geert Bonte, Pieter Jouretz,
Carine Cosijns, Viviane Van De Vijver,
Stefan Van maelsaeke, Ellen Arens
Met dank aan allen die een bijdrage leverden
voor dit nummer.
Coverillustratie: Jacques Meganck
Zetwerk: Carine Cosijns
Layout: Ellen Arens
De redactieraad kan teksten wijzigen of inkorten
zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
d
r
u
k
Kasteeldreef 2 · 9630 Zwalm (Beerlegem)
Tel. 055 33 96 96 · Fax 055 49 57 79
[email protected] be
www.vzwdebolster. be