Nr. 8 2 april 2014 Agenda Geboren Personeel Groepsnieuws

Nr. 8 2 april 2014
Beste ouders,
Lente!
Agenda
Zittend achter mijn bureau, af en toe een steelse blik naar buiten werpend, waar
de zon zo heerlijk schijnt en de temperatuur begin april hoogtes behaalt waar we
in de zomer nog dankbaar voor kunnen zijn, schrijf ik deze nieuwsbrief. Lente,
nieuw leven, een nieuwe start….prachtig en wat een symboliek. Levend in de 40
dagen tijd en uitkijkend naar het Paasfeest, kunnen, mogen, moeten wij dankbaar zijn voor de Genade die aan ons geschonken wordt. Met het volgende gedicht wens ik u veel leesplezier en een heel goede tijd toe.
U bent ons Licht en Leven,
kocht ons van zonden vrij.
Doet ons nu weer herleven.
voorgoed zijn wij nu blij.
Zonden te niet gedaan,
gereinigd in Uw bloed.
Mogen met U opstaan,
leven met U voorgoed.
Personeel
Tineke van den Berg. Tineke is thuis! Na een periode van verblijf in GrootKlimmendaal is Tineke thuis. Blij en dankbaar voor de voorderingen die zij maakt
in haar revalidatie. De revalidatie verloopt volgens plan. Thuis kan Tineke lichte
werkzaamheden doen en daar is zij dankbaar voor. De komende tijd zal Tineke
het revalidatieprogramma volgen en haar mogelijkheden onderzoeken en uitbreiden.
Gerrie Luitjes vult het zwangerschapsverlof van Rineke van der Steeg in. Gerrie
is echter vorige week aan haar luchtwegen geholpen en is daarom deze week
niet in staat te werken.
Leerlingenvragenlijst
Begin maart is bij de leerlingen van groep 7 en 8 de leerlingenvragenlijst afgenomen met onderdelen als: tevredenheid, sociale veiligheid, schoolklimaat, onderwijsleerproces en omgaan met incidenten. De uitslag van de vragenlijst is positief. De leerlingen hebben de school een 7,7 gegeven. Daarnaast hebben zij hun
mening gegeven over onder andere de veiligheid op school, het onderwijs en het
omgaan met elkaar.
Een aandachtspunt is het omgaan met de sociale media. Niet nieuw en de moeite waard om de discussie daarover te voeren: over het omgaan met de sociale
media, verantwoordelijk gedrag, de invloed van ouders, leerkrachten en medegebruikers, enz…
Zoals gezegd stemt de uitslag van de enquête ons tevreden en is er geen urgente
actie nodig. In ons Schoolontwikkelplan nemen wij de aandacht voor de sociale
media op en zullen wij reflecteren op het huidige beleid en afspraken.
3 april
8 en 10
april
10 april
17
18
21
23
april
april
april
april
24 april
24 april
28 apr– 9
mei
14 mei
14 mei
27 en 28
mei
29 mei
30 mei
Rapporten gr 1-7
10 min. gesprekken gr 1-7
Theorie verkeersexamen gr
7
Paaslunch; 14.15 u vrij
Goede Vrijdag (vrij)
Tweede Paasdag (vrij)
Walter Strang herdenking
gr 8
Excursie Groesbeek gr 8
4e schoonmaakavond
Meivakantie
Nieuwsbrief mei
Hoofdluiscontrole
Actie Zuid-Soedan
Hemelvaartsdag; geen
school
Geen school
Voor alle in deze nieuwsbrief genoemde
activiteiten geldt: zo de Heere wil en wij
leven.
Groepsnieuws
Bij deze nieuwsbrief is het groepsnieuws
verzorgd door de kinderen van gr 0/2.
Bedankt jongens en meisjes!
Geboren
Op 8 maart werd Loïs Langeweg geboren. Zij is het zusje van Mara (groep 2).
Van harte gefeliciteerd en veel vreugde
en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding!
Schimmelpenninck van der Oyeschool
Oosterdorpsstraat 16
3871 AD Hoevelaken
Telefoon 033 2535745
E-mail: [email protected]
Website: www.svdohoevelaken.nl
1
Schoonmaakavond
Lessen seksuele vorming
In de komende weken worden in alle klassen lessen over seksuele vorming
gegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Wonderlijk gemaakt. Via de mail worden de ouders per groep op de hoogte gesteld welke
onderwerpen er aan bod zullen komen.
Schoolkamp groep 8
We kijken terug op een mooi kamp met elkaar. Hieronder wat reacties van
leerlingen.
“19 maart ging groep 8 op kamp tot 21 maart. Heel de school ging groep 8
uitzwaaien. Dat was wel leuk dat de hele school voor jouw naar buiten komt.
Het was een gezellig op kamp dat is eigenlijk ook wel logisch want kamp is
maar 1 keer.” Henk-Jan
“We hebben in totaal 35 kilometer
heen gefietst. Eerst zijn we naar
Zeumeren gefietst. Daar hebben
we lekker gespeeld en levend stratego gedaan. Om half 3 kwamen
we aan in Ede waar Elena Blok
moest lezen bij de voorleeswedstrijd.” Nina
“Het kamp was superleuk!” Laurens
“Na het 6kamp gingen we de
kompas loop doen wat heel
leuk en spannend was. Daarna gingen we naar bed met de
chips J. Dit waren de leukste
dagen ooit!!!” Rhodé
“Het was superleuk en gezellig
op kamp met de spelletjes het
slapen, maar het leukste vond
ik de trimbaan. We gingen
naar het bos fietsen en daar
gingen we naar de trimbaan.
Eerst moesten we omhoog klimmen bij een touw en dan een balk aantikken.
Dat was iedereen uit ons groepje gelukt.” Daan
(Meer leuke foto’s komen op de website)
Spreekuur voor opvoeders CJG
Opvoeden is leuk en boeiend!
…….Maar iedere ouder heeft wel eens
vragen, dat hoort nu eenmaal ook bij
opvoeden, dat is heel gewoon.
Mijn kind luistert slecht…….Onze zoon
is zo druk en kan zich moeilijk concentreren…..Mijn dochter kan zo moeilijk
voor zichzelf opkomen…..Ik maak me
zorgen om mijn kind, maar weet niet goed wat er is….
Soms is het prettig daar eens met een ander over te praten. Om een luisterend oor te hebben, iemand die even met u meedenkt of samen met u kijkt
naar een oplossing.
Dan kunt u terecht bij het spreekuur voor opvoeders van het Centrum Jeugd
en Gezin.
Elke donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur is er spreekuur op een van de
basisscholen in Hoevelaken. De spreekuren zijn toegankelijk voor alle ouders
van alle scholen.
De data van de spreekuren vindt u op de website www.cjgnijkerk.nl
Op onze school is er spreekuur op 3 april en 5 juni.
U mag gewoon binnenwandelen, afspraak maken is niet nodig.
2
Op donderdagavond 24 april krijgt
de school opnieuw een (kleine)
schoonmaakbeurt. De betreffendeouders, krijgen binnenkort een herinnering.
Formatie 2014-2015
De komende weken wordt de formatie voor het cursusjaar 2014-2015
behandeld. Uitgaande van de kernwaarden voor goed onderwijs wordt
door ons gekeken wat bijdraagt aan
goed onderwijs. Welke groepen worden er geformeerd, welke leerkrachten gaan naar welke groep, enz…
Door de complexiteit aan regelgeving is het een jaarlijkse puzzel en
zal de definitieve formatie nog wel
even op zich laten wachten. Zodra
de formatie rond is zult u geïnformeerd worden.
Welkom
Na de meivakantie komen Jaleesa
van Essen, Anne van Gulik en Tessa van Eckeveld op onze school.
Hartelijk welkom in de kring van
groep 0 en we wensen jullie een fijne tijd op de SvdO.
Passend Onderwijs
Bij deze nieuwsbrief is informatie
van de Onderwijs Zorgkoepel NoordVeluwe meegestuurd over Passend
Onderwijs dat per 1 augustus ingaat.
Zie ook www.onderwijszorgkoepel.nl
E-mailadressen en mobiele telefoonnummers
Als uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer wordt gewijzigd, wilt u
dit dan aan ons doorgeven?
Graag per mail aan:
[email protected]
Hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Paul van Lummel,
Interim directeur
Ton Harms
Marco van der Ploeg
Onno Visscher
Nieuwsbrief voor ouders en leerkrachten van de
Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe
De Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe is verantwoordelijk voor de
invoering van Passend Onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten,
Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe.
Nieuwsbrief maart 2014
Er zijn de afgelopen maanden een paar mijlpalen
bereikt ter voorbereiding van Passend Onderwijs.
In deze nieuwsbrief willen wij ouders en leerkrachten
graag informeren over de laatste stand van zaken
betreffende de Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe.
Het gaat hierbij over de volgende onderwerpen:
-Bestuurssamenstelling
-Ondersteuningsplanraad
-Ondersteuningsplan
-Ondersteuningsmiddelen
-Schoolondersteuningsprofiel
-Pilot Handelingsgericht arrangeren
Wij vertrouwen er op dat u na lezing van deze
Nieuwsbrief voldoende bent geïnformeerd om een
goed beeld te hebben wat Passend Onderwijs na 1
augustus voor u en uw kinderen/leerlingen gaat
betekenen.
Bestuurssamenstelling
Op 28 oktober 2013 is de Onderwijszorgkoepel NoordVeluwe officieel opgericht na het passeren van de
statuten bij de notaris. Als bestuursvorm is gekozen
voor een stichting. Uit de 41 aangesloten is een
Dagelijks Bestuur bestaande uit 9 personen gekozen.
De overige 32 besturen vormen de Raad van Toezicht.
Het uitvoerend bestuur bestaat uit:
Wally Marchand, voorzitter
Koen Oosterbaan, secretaris
Berend Redder, penningmeester
Ondersteuningsplanraad
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen is de
Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe (OZKNV) druk
bezig om de invoering van passend onderwijs concreet
vorm te geven. Ouders en leerkrachten vervullen een
belangrijke taak als het gaat om het vinden van de
juiste zorg voor een kind. Vandaar dat ouders en
leerkrachten ook medezeggenschap krijgen binnen de
Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe. Deze
medezeggenschap krijgt vorm in de
ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR zijn ouders
en leerkrachten vertegenwoordigd. De leden van de
ondersteuningsplanraad worden gekozen door de
leden van de aangesloten medezeggenschapsraden
(MR’en), maar alle ouders en leerkrachten kunnen
zich hier (in geval van een vacature) voor aanmelden.
Samenstelling
Binnen de Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe is
afgesproken dat de ondersteuningsplanraad bestaat
uit 16 leden, waarvan er 8 ouder en 8 leerkracht zijn.
Vorig jaar is er via de aangesloten schoolbesturen een
oproep uitgegaan naar ouders en leerkrachten om
zich aan te melden als lid van de
ondersteuningsplanraad. Aangezien er minder
aanmeldingen dan vacatures waren, zijn de mensen
die zich hebben aangemeld ook verkozen tot lid.
Daarmee bestaat de OPR op dit moment uit:
Jeannette Kroese (voorzitter/leerkracht), Carla
Woudstra (vice-voorzitter/leerkracht), Mireille WolfRouwhorst (secretaris-penningmeester/ouder); de
ouders Chris de Jong, Nelleke Hegeman-Mekking,
Peter Tol, Marjolein Nout, Daniëlle Terpstra; en de
leerkrachten Willy Omloo, Jurgen van Ree, Brigitte
Kreugel, Susan Bruning en Jolande van Olst.
Op dit moment zijn er nog twee vacatures voor ouders
en een vacature voor een leerkracht. Hiervoor is via
de schoolbesturen een oproep voor kandidaten
uitgegaan.
Bestuursleden:
Els Baauw
Jos Berens
Tjerk Deuzeman
Nieuwsbrief Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe maart 2013
nieuwsbrief zal de OPR zich aan u voorstellen, zodat u
een beeld krijgt van uw vertegenwoordigers binnen de
OZKNV.
Belangrijkste taak
De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad
is het instemmen met het ondersteuningsplan van de
Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe. In het
ondersteuningsplan staat beschreven hoe passend
onderwijs in onze regio georganiseerd wordt. Hoe
worden reguliere scholen extra ondersteund?
Wanneer wordt doorverwezen naar het speciaal
(basis) onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en
hoe verloopt de procedure hiervoor? Welke
ondersteuning moeten scholen in onze regio ten
minste bieden? Daarnaast worden een aantal
financiële zaken vastgelegd in het ondersteuningsplan.
Daarbij gaat het onder andere om de afspraken over
het budget voor speciaal (basis) onderwijs of
(voortgezet) speciaal onderwijs en de verdeling van
het oude ‘rugzakken-budget’. De keuzes die in het
ondersteuningsplan worden gemaakt, hebben dus
direct betrekking op leerlingen en leerkrachten. Door
het instemmingsrecht van de OPR kunnen ouders en
leerkrachten direct invloed uitoefenen op de
ondersteuning die binnen de OZKNV geboden gaat
worden en de manier waarop dat gebeurt.
De ondersteuningsplanraad heeft op 27 februari 2014
ingestemd met het ondersteuningsplan 2014–2018,
maar heeft daarbij wel een aantal kritische
kanttekeningen geplaatst. Zo heeft de OPR duidelijk
kenbaar gemaakt dat zij in het ondersteuningsplan de
samenwerking en solidariteit binnen de
Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe mist en wil zij de
doelstellingen in het plan meer concreet uitgewerkt
zien. Het bestuur van de OZKNV heeft toegezegd de
OPR nauw te betrekken bij het Jaarplan 2014-2015
waarin (delen van) het ondersteuningsplan verder
worden uitgewerkt.
Op de website van de Onderwijszorgkoepel NoordVeluwe zal ruimte komen voor de
ondersteuningsplanraad. Hier kunt u onder meer de
vergaderstukken en –verslagen inzien. In de volgende
Ondersteuningsplan
Het Ondersteuningsplan is op 15 januari met de 8
gemeenten besproken. De gemeenten gaan akkoord
met het plan.
Na instemming van de Ondersteuningsplanraad op 27
februari kan het Ondersteuningsplan op 27 maart in
een vergadering van alle 41 aangesloten besturen
definitief vastgesteld worden.
Wel is inmiddels duidelijk dat het hierbij om versie 1
gaat en dat in de loop der jaren het plan verder
uitgewerkt moet worden via de Jaarplannen.
Deze Jaarplannen behoeven dan weer de instemming
van de Ondersteuningsplanraad.
Voor de volledige versie van het ConceptOndersteuningsplan kunt u kijken op
www.onderwijszorgkoepel.nl
Ondersteuningsmiddelen en arrangementen
In februari 2014 hebben alle besturen bericht
gekregen over de ondersteuningsmiddelen voor het
schooljaar 2014-2015.
Per leerling (teldatum 1 okt 2013) ontvangen de
schoolbesturen een bedrag van € 156,00. Hiermee
kunnen de besturen de personele inzet voor extraondersteuning aan kinderen mogelijk maken. Daarbij
kan gedacht worden aan taakuren voor interne
begeleiding en alle vormen van ondersteuning binnen
de school.
De middelen komen dus in plaats van de “oude”
zorgmiddelen WSNS en het schooldeel van de “oude”
rugzakken. Met deze middelen kunnen scholen de
Nieuwsbrief Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe maart 2013
kinderen met een rugzak de benodigde extraondersteuning blijven geven.
De rugzak (LGF) verdwijnt per 1 augustus 2014.
Scholen zijn nu bezig om samen met de ambulante
begeleider de rugzak om te vormen naar een
arrangement. Alle vormen van extra-ondersteuning
worden omschreven in een arrangement: welke
ondersteuning, door wie, hoe vaak, welke expertise,
welke aanpassingen in het leerstofaanbod,
ontwikkelingsperspectief, enz.
Ouders worden nadrukkelijk bij het opstellen van een
arrangement betrokken; uitgangspunt is een
gezamenlijk gedragen en uitgevoerd plan, bedoeld om
het kind te ondersteunen.
Pilot Handelingsgericht Arrangeren
Arrangeren vindt plaats op de school, door
leerkrachten, i.b.-ers en ouders. We willen
gezamenlijk ervaring op doen met het arrangeren;
immers, er is geen commissie meer die iets gaat
toewijzen. We zullen het zelf moeten gaan doen. Dat
heeft als grote voordeel dat we er dan ook ons eigen
plan van kunnen maken en maatwerk kunnen
leveren.
Dat vraagt omschakelen in denken en handelen.
Wat heeft dit kind nodig en wat vraagt dit van ons
handelen?
In de Pilot Handelingsgericht Arrangeren kunnen
scholen voor de periode tot de zomervakantie
middelen aanvragen om extra-ondersteuning mogelijk
te maken. Na de zomervakantie kunnen scholen
gebruik gaan maken van de ondersteuningsmiddelen,
die naar de schoolbesturen gaan.
Scholen dienen een aanvraag in bij de pilotcommissie;
deze beoordeelt of de aanvragen binnen de criteria
vallen. Belangrijkste afweging is of de gevraagde
ondersteuning inderdaad boven de
basisondersteuning uitstijgt.
Inmiddels zijn al meerdere aanvragen gehonoreerd.
vastgesteld als de MR van de school een positief
advies heeft gegeven. Leerkrachten en ouders hebben
dus via de MR een belangrijke stem in het
ondersteuningsprofiel.
Het schoolbestuur is er verantwoordelijk voor dat de
schoolondersteuningsprofielen tijdig bij het bestuur
van de Onderwijszorgkoepel komen. De profielen
vormen een deel van het Ondersteuningsplan dat voor
1 mei bij de inspectie moet zijn.
Communicatie
Op de website www.onderwijszorgkoepel.nl vindt u
alle informatie.
Colofon:
Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school stelt een eigen ondersteuningsprofiel
op. Hiermee laat de school zien op welke wijze zij de
ondersteuning binnen de school organiseert, welke
expertise de school heeft. Maar ook waar de grenzen
aan de ondersteuning liggen.
Het schoolondersteuningsprofiel is bedoeld om
ouders die een school zoeken, te informeren over de
(on)mogelijkheden van de scholen.
Het schoolondersteuningsprofiel wordt door de school
opgesteld en kan door het schoolbestuur worden
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 25-09.
De naam is Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe
www.onderwijszorgkoepel.nl
Contactadres:
Postbus 170
8070 AD Nunspeet
Nieuwsbrief Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe maart 2013