Download

1
Arbeidsongevalen
de goede reflexen
www.accg.be
2
inhoud
3 Arbeidsongeval: de goede reflexen
4Misvattingen
5De aangifte
8De hospitalisatie
9De vergoedingen
12De werkhervatting
16De gevolgen als er geen aangifte
van het ongeval wordt gedaan
18 Memofiche
19 Procedures & termijnen
TER INFO
Deze brochure beantwoordt niet elke vraag. We hebben het enkel over de voornaamste aspecten.
Het is echter uitermate belangrijk dat het slachtoffer zijn rechten en plichten kent en dat hij weet welke
schadevergoedingen er bestaan.
Als je twijfels of vragen hebt, aarzel dan niet om raad te vragen in jouw afdeling van de Algemene
Centrale van het ABVV. Deskundigen staan er klaar om jou te helpen.
3
Arbeidsongevalen
de goede reflexen
Zodra een arbeidsongeval zich voordoet
is het uiterst belangrijk om de werknemer
bij te staan en ervoor te zorgen dat hij zo
snel mogelijk de nodige zorgen krijgt.
Indien er een CPBW is in de
onderneming, gaat er een beperkte
afvaardiging, die samengesteld is uit
leden van het comité, onmiddellijk ter
plaatse.
Nadien moet elk slachtoffer van een
ongeval veel zaken regelen, of dit ongeval
nu op het werk of op de weg van of naar
het werk gebeurde. Bovenop de geleden
schade, heeft het slachtoffer vaak te
maken met heel wat beslommeringen,
zoals de aangifte van het ongeval, de
werkhervatting of de vergoeding.
Als vakbondsafgevaardigde blijf je de
bevoorrechte contactpersoon van het
slachtoffer. Het is dus belangrijk dat je
hem de weg wijst en begeleidt. Maar
daarvoor moet je goed alle mogelijke
valkuilen kennen. We denken hier
aan de druk die sommige werkgevers
uitoefenen op de slachtoffers om het
ongeval niet aan te geven. Op het eerste
gezicht eerder onschuldig, zeker als
er niet onmiddellijk een tussenkomst
vereist is. Als gulden regel telt dat het
ongeval steeds en “zo snel mogelijk”
dient gemeld aan de werkgever.
Anders wordt het moeilijk om achteraf
vergoedingen te bekomen als de letsels
pas later verschijnen. Er duiken immers
steeds meer geschillen op met sommige
werkgevers, hun verzekeraars en
geneesheren.
Deze brochure geeft een opsomming van
de verschillende stappen waarmee het
slachtoffer te maken krijgt alsmede van
de essentiële regels om dit slachtoffer
bij te staan en wegwijs te maken. Het
betreft enkel een overzicht van een uiterst
complexe materie. Eén goede raad: in
geval van twijfel, aarzel niet om contact
op te nemen met je bestendige of lokale
afdeling van de Algemene Centrale ABVV.
4
Misvattingen
“Indien de werknemer schuld heeft aan het niet�
ongeval zal hij niet vergoed worden.”
juist
Zelfs indien de onderneming van mening is dat het slachtoffer een ernstige fout
heeft begaan op het moment van het arbeidsongeval en de werknemer ontslaat, zal
de verzekeringsmaatschappij toch verplicht zijn om hem te vergoeden. Enkel in het
geval van een “opzettelijke fout” kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om een
schadevergoeding uit te betalen. Men spreekt van een opzettelijke fout wanneer er
bewijs wordt geleverd dat de werknemer zelf het ongeval heeft gewild.
“Indien de werknemer zijn beschermingsuitrusting
niet�
niet droeg op het ogenblik van het ongeval
wordt hij niet vergoed.”
juist
Elke werkgever is verplicht zich aan te sluiten een verzekeringsmaatschappij
en de premies voor zijn arbeidsongevallenverzekering te storten, opdat die alle
arbeidsongevallen dekt en vergoedt, ongeacht de omstandigheden.
Het ongeval is het resultaat van een reeks oorzaken die geanalyseerd moeten
worden: de arbeidsomstandigheden, de werksfeer, het opgelegde werkritme of het
gereedschap. Heel vaak wordt de werknemer door de werkgever aangeduid als de
enige verantwoordelijke van het ongeval om de arbeidsomstandigheden niet te moeten
wijzigen. Het is niet door het slachtoffer te beschuldigen dat men ongevallen zal
vermijden in de toekomst. Men moet de diepliggende oorzaken zoeken, de technische
en organisatorische tekortkomingen en ze oplossen.
“Een ongeval zonder arbeidsongeschiktheid niet�
moet je niet aangeven.”
juist
Elke ongeval, zelfs zonder duidelijke oorzaak, moet zo snel mogelijk worden gemeld
aan de werkgever. Er kunnen zich immers achteraf verwikkelingen voordoen. Als er
geen schriftelijke spoor terug te vinden is, dan wordt het moeilijk om het alsnog te laten
erkennen als arbeidsongeval, met alle gevolgen van dien.
5
De aangifte
U dient het ongeval aan te geven binnen een termijn van acht dagen na de dag van
het ongeval. De ongevallen met minder dan 4 dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid
mogen worden gemeld via een vereenvoudigde aangifte, via het portaal van de sociale
zekerheid (www.socialsecurity.be) of bij de verzekeraar, volgens dezelfde regels inzake
termijn als die voor de klassieke aangifte.
Arbeidsongevallen waarvoor de eerste zorgen in de onderneming werden toegediend
en die niet tot loonverlies of arbeidsongeschiktheid leiden moeten niet meer aan de
verzekeringsmaatschappij worden aangegeven. Bij verergering moet de werkgever dit
ongeval alsnog aangeven aan zijn verzekeringsmaatschappij, dit binnen de 8 dagen
nadat hij hiervan werd geïnformeerd.
Een uitzondering vormen de ongevallen met minder dan 4 dagen arbeidsongeschiktheid, waarvoor het slachtoffer uitsluitend verzorgd werd binnen de eigen medische
dienst van het bedrijf. Bedrijven die de verplichting hebben om een ondernemingsraad
te verkiezen, mogen na kennisgeving aan de inspectiedienst van het Fonds
deze gevallen aangeven door middel van een collectieve aangifte. Deze aangifte
wordt binnen tien dagen na het einde van elk kwartaal overgebracht aan de
verzekeringsonderneming.
Daarnaast moet elke werkgever
ook een register bijhouden van alle
ongevallen (dit is een notaboek met
alle gegevens van de ongevallen en het
gevolg dat eraan werd gegeven inzake
verzorging en aangifte). Dit register wordt
bijgehouden door de werkgever, of het
diensthoofd, of de personeelsdienst of
de EHBO-dienst. Van alle ongevallen
met een arbeidsongeschiktheid van
meer dan 4 dagen moet bovendien een
arbeidsongevallensteekkaart worden
bijgehouden door de preventiedienst.
Tips
Op het ogenblik dat het ongeval
zich voordoet op de arbeidsplaats,
moet het slachtoffer onmiddellijk
een collega of chef verwittigen van de
gebeurtenissen. Indien het ongeval
zich heeft voorgedaan op de weg van
en naar het werk, is het aangeraden
één of meerdere getuigen te vinden en
hun contactgegevens te vragen (naam,
adres, telefoon). De getuigenverklaringen
mogen geen verwarring geven en
moeten zich beperken tot de feiten
zonder er iets aan toe te voegen
6
Arbeidsongeval
Het ongeval moet opgenomen worden in een registratiefiche.
In de aangifte van het ongeval moet men aan de verzekeringsmaatschappij zo weinig
mogelijk kansen laten om de erkenning te weigeren of uit te stellen.
Het ongeval zal zonder problemen als “arbeidsongeval” erkend worden indien de
aangifte vermeldt:
• dat het om een plotse gebeurtenis gaat (die zich in een korte tijdspanne voordoet);
• dat het een letsel veroorzaakt (externe of interne verwonding, fysisch of mentaal);
• dat het zich voordoet tijdens de werkuren of op de weg van en naar het werk;
• dat het voortspruit uit de uitvoering van een arbeidscontract: dit betekent dat het
moet veroorzaakt worden door het risico waaraan de werknemer wordt blootgesteld
bij het uitvoeren van zijn werk of door de omgeving waarin hij moet werken;
• dat het tijdig wordt aangegeven.
Het is heel belangrijk dat de aangifte duidelijk en onbetwistbaar is. Hij moet een
gedetailleerde beschrijving bevatten van de feiten die tot het ongeval hebben geleid,
alsook van het verband tussen het feit dat het letsel heeft veroorzaakt en het ongeval.
De werknemer moet een kopie vragen van de verklaring.
Zodra het bewijs is geleverd dat er sprake is van een plotse gebeurtenis en een
letsel, wordt het ongeval verondersteld een arbeidsongeval te zijn. Indien de
verzekeringsmaatschappij het ongeval wil betwisten, moet ze bewijzen dat het letsel
niet veroorzaakt werd door de plotse gebeurtenis of dat het ongeval niet gebeurd is naar
aanleiding van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Bij de meeste betwistingen
ontkennen de verzekeraars de plotse gebeurtenis omdat dit begrip vaag blijft. Om deze
beslissing aan te vechten, moet men kunnen bewijzen dat het element, dat door de
verzekeringsmaatschappij betwist wordt, wel degelijk gegrond is.
ongeval op de weg van en naar het werk
Elke werknemer die op de weg van en naar het werk een ongeval heeft, moet hiervan
onverwijld zijn werkgever inlichten. Afhankelijk van de ernst van het ongeval en de
opgelopen letsels kan de melding onmiddellijk gebeuren of uitgesteld worden totdat de
eerste zorgen zijn toegediend. In ernstige gevallen kan de melding/verwittiging van de
werkgever door een ander persoon gebeuren.
7
Een ongeval wordt beschouwd als een ongeval op de weg van en naar het werk indien
het zich voordoet op de weg die de werknemer gewoonlijk volgt om zich van zijn huis
naar het werk te begeven en op de normale uren in functie van het begin en het einde
van zijn taak (een kleine omweg of een korte onderbreking worden aanvaard, alsook
een grote omweg of een lange onderbreking in geval van overmacht).
Men moet proberen getuigen te vinden, zelfs onrechtstreekse getuigen.
Zelfs al zijn er geen zichtbare letsels na een ongeval op de weg van en naar het werk,
is het toch aangeraden om onmiddellijk een geneesheer te raadplegen.
De letsels laten vaststellen
De letsels moeten zo vlug mogelijk door een geneesheer worden vastgesteld. Wat
betreft de letsels is het heel belangrijk in de onderneming duidelijk te maken dat het niet
aan de werkgever, een diensthoofd, een preventieadviseur, een verpleegster is om te
beslissen of het ongeval al dan niet “erkend” zal worden. Zij moeten de aangifte invullen
en opsturen. Indien dit niet gebeurt, heeft het slachtoffer het recht om zelf de aangifte in
te dienen (of een gezinslid).
Indien men de verzekeringsmaatschappij
van de werkgever niet kent of men hem ervan
verdenkt niet aangesloten te zijn, moet men een
aangetekend schrijven richten aan het Fonds
voor Arbeidsongevallen waarin de feiten worden
uitgelegd en een onderzoek wordt aangevraagd.
De werkgever heeft 8 kalenderdagen om het
ongeval aan de verzekeringsmaatschappij aan te
geven.
Tips
Het is aangeraden
het formulier dat
door de geneesheer
werd ingevuld die het
slachtoffer heeft behandeld
“vertrouwelijk” te zenden
aan de mutualiteit; indien er
een geschil optreedt met de
verzekeringsmaatschappij
betaalt de mutualiteit een
vergoeding uit in afwachting van
de uiteindelijke beslissing. Indien
het ongeval “erkend” wordt,
zal de mutualiteit nadien door
de verzekeringsmaatschappij
terugbetaald worden.
8
De hospitalisatie
In het geval de werknemer verder dan 20 km van de onderneming woont, kan hij de arts
en het ziekenhuis waar hij voor het eerst wordt behandeld zelf kiezen.
In het geval de werknemer minder dan 20km van de onderneming woont, zijn er twee
mogelijkheden:
Keuze van arts en ziekenhuis is opgelegd door de onderneming, indien:
• De werkgever een ziekenhuisinstelling heeft aangeduid.
• Hij bovendien minstens drie artsen heeft aangeduid tot wie het slachtoffer zich kan
richten.
• De namen van de artsen en de ziekenhuisinstelling opgenomen zijn in het
arbeidsreglement waarvan elke werknemer een exemplaar heeft ontvangen bij
indiensttreding. In dit geval mag het slachtoffer toch ook nog zelf bijkomende een
arts aanduiden waarin hij vertrouwen heeft en die de behandeling opvolgt die hij
krijgt. De verzekering betaalt 90% van
zijn honoraria en het slachtoffer betaalt
Tips
de resterende 10%.
Als lid van de OndernemingsKeuze van arts en ziekenhuis door het
raad, bespreek je het arbeidsslachtoffer blijft mogelijk indien:
reglement. Tracht ervoor
te zorgen dat slachtoffers van
• De werkgever geen ziekenhuisinstelling
arbeidsongevallen steeds zelf
heeft aangeduid.
een arts of ziekenhuis kunnen
• Het arbeidsreglement van de onderneming
kiezen. We hebben de ervaring dat
hierover niets bepaalt.
ziekenhuizen aangeduid door de
werkgever, vaak afspraken hebben
In dit geval kan de verzekering op eigen kosten
met de werkgever over de aangifte
een arts sturen van haar keuze die op de
van het ongeval en de inschatting
behandeling toeziet.
van de ernst van de letsels. Dit
alles alweer in een strategie om
de aangifte van ongevallen bij
de verzekeringsmaatschappij te
beperken.
9
De vergoedingen
De vergoedingen die aan de slachtoffers worden toegekend, verschillen naargelang de
situatie. Een overzicht van de verschillende mogelijkheden.
Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid Een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid betekent dat het slachtoffer gedurende
een zekere periode niet kan werken.
Gewaarborgd loon
De eerste vier weken arbeidsongeschiktheid worden gedekt door het gewaarborgd
loon dat door de werkgever wordt uitbetaald. Het is dus de werkgever die het
loon zal blijven uitbetalen en die zich op zijn beurt zal laten compenseren door de
verzekeringsmaatschappij ten belope van 90% van de gestorte bedragen. Indien het
bedrag dat door de onderneming wordt voorgeschoten lager is dan het bedrag dat
door de verzekering wordt berekend, moet deze laatste de bijpassing storten aan het
slachtoffer.
Vervangingsinkomen
Na 30 dagen van arbeidsongeschiktheid worden de verdere betalingen door de
verzekering uitgevoerd. We spreken dan van het inkomen dat het gederfde loon
vervangt. Dit wordt als volgt berekend:
Basisloon x 90%
365
Het basisloon bevat bovenop het loon, de diverse premies (13de maand of
eindejaarspremie, ploegenpremie, productiepremie, maaltijdcheques, overuren,
vergoedingen weerverlet en getrouwheidspremies …). Zijn uitgesloten: de terugbetaling
van reële beroepskosten zoals verplaatsingskosten en het vakantiegeld. Dit bedrag
wordt maandelijks uitbetaald en wordt na een periode van drie maand geïndexeerd,
te rekenen vanaf de dag van het ongeval, maar is altijd beperkt tot een plafond. Meer
informatie op de site www.fao.fgov.be
10
Medische kosten
De verzekeringsmaatschappij moet de volgende kosten terugbetalen: de medische
kosten, de apotheekkosten, de hospitalisatiekosten, de kosten voor prothesen,
verplaatsingskosten veroorzaakt door het ongeval, de kosten van sommige
verplaatsingen van de familie om het
slachtoffer te bezoeken in het ziekenhuis
Tips
of in een rusthuis of een verzorgingshuis.
Indien de geneesheer of de
Indien het slachtoffer de geneesheer,
kinesist niet geconventioneerd
de kinesist en het ziekenhuis zelf heeft
zijn, kunnen zij zelf hun honoraria
gekozen, worden deze kosten terugbetaald op
bepalen. Het is belangrijk dat het
basis van het RIZIV-tarief.
slachtoffer hen de vraag stelt.
Blijvende arbeidsongeschiktheid
Wanneer, meestal ernstige, letsels niet meer evolueren en vermoedelijk nooit meer
volledig zullen genezen, stelt de adviserende geneesheer van de verzekeringsmaatschappij de consolidatie voor. Dit is het moment waarop een eventuele blijvende
arbeidsongeschiktheid wordt vastgelegd. De graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid wordt voorgesteld door de adviserend geneesheer van de verzekeringsmaatschappij. Deze graad houdt rekening met de letsels maar ook de leeftijd van het
slachtoffer, de beroepskwalificaties, de mogelijkheid tot een beroepsheroriëntering.
Indien het slachtoffer het voorstel van de verzekeringsmaatschappij aanvaardt, zal het
Fonds voor Arbeidsongevallen de afgesloten overeenkomst bekrachtigen.
Opgelet
In de meeste gevallen wordt de graad van arbeidsongeschiktheid door de
verzekeringsmaatschappij onderschat. Maar er is geen enkele verplichting om
dit voorstel te aanvaarden. In dat geval moet je een expertise laten uitvoeren bij een
andere geneesheer.
Tegenexpertise
De geneesheer die gekozen werd voor de tegenexpertise en de geneesheer van
de verzekeringsmaatschappij zullen proberen een akkoord te bereiken. Indien er
op dit punt geen akkoord wordt bereikt, is er de mogelijkheid om de zaak bij de
arbeidsrechtbank aanhangig te maken. In de meeste gevallen vragen de rechters de
opinie van een derde geneesheer en beslechten zij de zaak.
11
Herziening van de graad
Nadien kan het slachtoffer of de
verzekeringsmaatschappij, gedurende een periode
van 3 jaar de herziening vragen van deze graad
vanaf de datum van bekrachtiging door het Fonds voor
Arbeidsongevallen van de overeenkomst met betrekking
tot de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid of
vanaf de datum van de uitspraak van het vonnis door de
arbeidsrechtbank met betrekking tot deze graad.
Nadat een graad van ongeschiktheid werd toegekend,
stort de verzekeringsmaatschappij een jaarlijkse rente
of een uitkering tot aan de dag van overlijden van het
slachtoffer.
Tips
Het ABVV kan de
werknemer naar een
geneesheer-specialist
sturen en de medische
expertisekosten van zijn
leden betalen. Het ABVV
neemt eveneens de
gerechtskosten voor zijn
rekening.
In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid worden de vergoedingen gedeeltelijk
bepaald in functie van het verlies van het concurrentievermogen van het slachtoffer
op de arbeidsmarkt. Men houdt bijgevolg geen rekening met de geestelijke schade en
maar al te zelden met de esthetische en psychologische schade. Wanneer bijvoorbeeld
een linkshandige een vinger van de rechterhand verliest wordt er rekening mee
gehouden dat hij met zijn linkerhand kan blijven werken.
Uitkering of rente: Basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschiktheid
Opgelet
In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt het basisloon opnieuw
berekend met inbegrip van het vakantieg.
Enkel de uitkeringen voor een arbeidsongeschiktheid van 16% en meer worden
geïndexeerd. Voor lage graden van arbeidsongeschiktheid (-5%) wordt slechts de helft
van de toelage of de rente uitgekeerd. Voor graden hoger dan 5% maar lager dan 10%
stort de verzekeringsmaatschappij 75% van het berekende bedrag.
Tips
Wanneer de verzekeringsmaatschappij met vertraging betaalt
(wat vaak gebeurt), moet men verwijlintresten eisen. Over het
algemeen stort ze die niet uit eigen beweging.
12
De werkhervatting
na een volledige
arbeidsongeschiktheid
Na de arbeidsongeschiktheid, kan de controlegeneesheer van de verzekeringsmaatschappij van mening zijn dat de werknemer het werk kan hervatten. Hij is de enige
die dit kan beslissen. Een werkhervatting kan betekenen dat de werknemer opnieuw
gewoon aan de slag gaat, maar de controlegeneesheer kan ook aan de werkgever vragen
om de mogelijkheid van een gedeeltelijke of aangepaste werkhervatting te onderzoeken.
Gedeeltelijke werkhervatting / aangepast werk
Als de controlegeneesheer van de verzekeringsmaatschappij vindt dat het slachtoffer
nog niet hersteld is, maar onder bepaalde voorwaarden “gedeeltelijk het werk kan
hervatten”, kan hij aan de werkgever vragen om de mogelijkheid van werkhervatting
te onderzoeken, hetzij in deeltijdse arbeidsprestaties, hetzij voorlopig in een andere
functie, aangepast aan de nog steeds herstellende letsels.
De werkgever heeft twee mogelijkheden:
• Hij kan niets aanbieden: Het slachtoffer blijft volledig tijdelijk arbeidsongeschikt en
blijft van de uitkeringen genieten tot hij het werk hervat.
• Hij stelt voor om deeltijds het werk te hervatten in dezelfde functie of in
een aangepaste functie. In dat geval onderzoekt de arbeidsgeneesheer de
mogelijkheden.
Het slachtoffer heeft twee opties:
• De werknemer aanvaardt het voorstel van “aangepast werk” of deeltijds werk: hij
ontvangt van de verzekeringsmaatschappij een uitkering die overeenstemt met het
verschil tussen het loon van voor het ongeval en het loon dat verschuldigd is op
basis van deze werkhervatting.
• De werknemer weigert het voorstel van “aangepast werk” of deeltijds werk: de
verzekeringsmaatschappij maakt dit dossier over aan de arbeidsgeneesheer die
de werknemer zal onderzoeken en hem zijn bevindingen meedeelt (alsook aan de
verzekeringsmaatschappij en de werkgever). Als de arbeidsgeneesheer van mening
is dat het slachtoffer ongeschikt is, of dat het slachtoffer geschikt is maar een
13
geldige reden heeft om te weigeren het werk te hervatten, dan blijft dat slachtoffer
de vergoedingen voor tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid ontvangen.
Indien het slachtoffer daarentegen weigert terwijl zijn arbeidsgeschiktheid werd erkend,
dan zal het slechts vergoed worden in functie van de graad van arbeidsongeschiktheid.
Voorbeeld: ongeschiktheidsgraad van 40% = basisloon x 40%.
De normale werkhervatting
De verzekeringsmaatschappij stuurt een brief aan het slachtoffer dat hij genezen is, dat
hij het werk normaal kan hervatten en vraagt hem om dit te ondertekenen.
Ga niet gehaast te werk, je gezondheid komt op de eerste plaats!
Er moet eerst en vooral gesproken worden met de adviserend geneesheer van de
verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij heeft er alle baat bij dat het
slachtoffer zo snel mogelijk het werk hervat. Onder het voorwendsel dat weer aan de
slag gaan goed is voor het moraal, jagen sommige geneesheren slachtoffers op om het
werk te hervatten terwijl ze nog in het gips zitten of dat de draadjes van hun hechtingen
nog niet verwijderd zijn.
De werknemer gaat niet akkoord:
1. Hij moet zo snel mogelijk zijn gewestelijke afdeling en zijn huisarts op de hoogte
brengen.
2. De behandelend geneesheer kan tussenkomen en samen met de geneesheer van
de verzekeringsmaatschappij tot een overeenkomst proberen te komen.
3. De adviserend geneesheer van de verzekeringsmaatschappij kan de arbeidsgeneesheer vragen om het slachtoffer te onderzoeken. De arbeidsgeneesheer kan beslissen
om de werkhervatting uit te stellen en later een nieuw onderzoek uit te voeren.
4. Het slachtoffer kan een onderzoek aanvragen bij de arbeidsgeneesheer van de
onderneming. Hij wordt verondersteld om heel goed de arbeidsomstandigheden te
kennen.
Tips
Bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan 4 weken hebben alle werknemers
het recht een consultatie te vragen, voorafgaand aan de werkhervatting, bij de
arbeidsgeneesheer van de onderneming. Dit bezoek geeft de preventieadviseurarbeidsgeneesheer de gelegenheid om de gezondheidstoestand van het slachtoffer
te bespreken die minstens 4 weken arbeidsongeschikt is (zonder dat er sprake is
van een medisch onderzoek), alsook om de mogelijkheden te onderzoeken om de
werkpost aan te passen.
14
De werknemer gaat akkoord:
• hij is hersteld na minstens 7 dagen volledige arbeidsongeschiktheid. Hij hervat
het werk. Indien hij hervalt of indien zijn gezondheidstoestand achteruit gaat, kan
er een nieuw onderzoek worden ingesteld naar de gevolgen van het ongeval. De
herzieningstermijn bedraagt drie jaar te rekenen vanaf het ongeval;
• hij is hersteld na meer dan 7 dagen maar minder dan 28. De herzieningstermijn begint op de datum vermeld in de officiële brief die door de
verzekeringsmaatschappij werd gezonden om zijn genezing te melden.
• hij is hersteld na meer dan 28 dagen. Hetzelfde als in het eerste geval, indien het
slachtoffer voor zijn ongeval tewerkgesteld was op een werkpost onderworpen aan
het periodiek gezondheidsonderzoek, MOET de arbeidsgeneesheer de werknemer
onderzoeken binnen de 8 dagen na de werkhervatting om advies te geven met
betrekking tot zijn geschiktheid om opnieuw het werk uit te voeren. Indien hij het
nodig acht, kan hij dit onderzoek aanvragen na een kortere aanwezigheid.
Indien de arbeidsgeneesheer het slachtoffer arbeidsongeschikt bevindt
Hij moet dit eerst aan de werknemer melden zonder het aan iemand anders te zeggen.
Indien het slachtoffer niet akkoord gaat met deze beslissing van werkonbekwaamheid
moet hij aan de arbeidsgeneesheer vragen of er geen aanvullende onderzoeken
kunnen uitgevoerd worden om zeker te zijn. Heeft hij de werkpost onderzocht en
aanpassingen voorgesteld opdat de werknemer er zelfs met een handicap opnieuw
kan werken. Of heeft hij rekening gehouden met de gevolgen van zijn beslissing
(jobverlies, loonverlies). De wet verplicht de arbeidsgeneesheer om dit allemaal te doen
VOORALEER aan de werknemer te melden dat hij hem werkonbekwaam acht. Heel
vaak worden deze voorafgaande voorwaarden niet vervuld.
Indien hij bij zijn beslissing blijft, beschikt de werknemer over een termijn van 5 dagen
om al dan niet zijn akkoord te geven met betrekking tot deze beslissing.
• De werknemer gaat niet akkoord. Hij moet een geneesheer naar keuze aanduiden
(bijvoorbeeld zijn behandelend geneesheer). Beide geneesheren moeten
vervolgens contact opnemen met elkaar om tot een eenduidige beslissing
proberen te komen. Zodra de werknemer officieel aan de arbeidsgeneesheer heeft
bekendgemaakt dat hij zijn beslissing betwist, wordt die beslissing opgeschort.
• Indien de arbeidsgeneesheer bij zijn beslissing blijft, moet hij een
werkonbekwaamheidsfiche invullen die hij aan de werkgever bezorgt.
15
• De werknemer beschikt dan nog over slechts 7 dagen om een bezwaar
aangetekend in te dienen bij de Diensten voor het Toezicht op het Welzijn op
het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg. De drie geneesheren zullen samen tot een beslissing komen. Tijdens
deze procedure kan de werknemer het werk dat hij gewoonlijk uitoefent, hervatten
behalve indien hij voor het ongeval een veiligheidsfunctie bekleedde.
In geval van arbeidsongeschiktheid moet de werkgever idealiter een wederinschakeling
in een andere functie voorstellen of de aanpassing van de werkpost. Dit is niet
altijd mogelijk. Er zijn trouwens maar weinig bedrijven die rekening houden met het
menselijke aspect. Deze bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid niet op t.o.v. de
werknemers die aan gezondheid hebben ingeboet op het werk.
Tips
Het is heel belangrijk dat het voorstel van
een vervroegde werkhervatting, hetzij in
het kader van een deeltijdse betrekking
hetzij in een aangepaste werkpost, van de
verzekeringsmaatschappij komt. De adviserend
geneesheer zal namelijk het medisch dossier
van het slachtoffer en de overgebleven letsels
onderzoeken om een eventueel voorstel met de
werkgever te bespreken.
16
De gevolgen als er
geen aangifte van het
ongeval wordt gedaan
Voor de werknemer
In principe moet elk ongeval aan de verzekeringsmaatschappij worden aangegeven,
zelfs indien er geen werkverlet is. In geval van medische verwikkelingen naar aanleiding
van een niet-aangegeven ongeval, kan het slachtoffer grote moeilijkheden ondervinden
om te bewijzen dat zijn toestand het gevolg is van een arbeidsongeval dat vroeger heeft
plaatsgevonden. En indien de verzekeraar betwist dat deze verslechtering het gevolg is
van een arbeidsongeval, wordt het slachtoffer vergoed zoals het geval is bij een ongeval
van gemeen recht (RIZIV) op basis van 60% van zijn loon in vergelijking tot 90% voor
een arbeidsongeval. Bovendien kan de werknemer dan geen aanspraak maken op de
terugbetaling van medische kosten, prothesen, verplaatsingskosten en anderen.
Er bestaat nog een andere onzekerheid voor de werknemer die het slachtoffer is van
een arbeidsongeval. Het betreft de interne procedures van werkhervatting. Artikel 22ter
stelt dat het voorstel tot werkhervatting van de verzekeringsmaatschappij moet uitgaan.
Dit veronderstelt dat de werknemer voordien geldig werd erkend als zijnde tijdelijk
arbeidsongeschikt door de verzekeringsmaatschappij.
Wat gebeurt er indien het ongeval nooit als arbeidsongeval werd aangegeven bij
de verzekeringsmaatschappij? Dan kan er nooit sprake zijn van een vervroegde
werkhervatting in een eventueel aangepaste werkpost.
Wat gebeurt er indien de verzekeringsmaatschappij
het arbeidsongeval afwijst van een werknemer die
volgens een behandelende geneesheer (van
de spoedafdeling) onmiddellijk aangepast
werk moet krijgen. En in ditzelfde geval,
wie vergoedt de werknemer die een
deeltijdse werkhervatting zou hebben
aanvaard. Wie zal het verschil in loon
dekken?
17
Voor de onderneming
Een ongeval niet aangeven is, de facto, in het voordeel van de werkgever, de
onderneming en de verzekeraar. De voornaamste redenen zijn natuurlijk van
financiële aard: Het bedrag van de premies, die door de werkgever aan de
verzekeringsmaatschappij worden gestort, is namelijk nauw verbonden aan de
frequentie en de ernst van de ongevallen. Het niet aangeven van een ongeval betekent
bijgevolg dat men virtueel de frequentie verlaagt of stabiliseert en, in fine, geniet men
van een premieverlaging of ontsnapt men in elk geval aan een premieverhoging.
Niettemin heeft in de laatste jaren een nieuwe tendens het daglicht gezien: doelstelling
“nul ongevallen”. Hierbij is de reden waarom aangiften niet worden gedaan, niet enkel
de verlaging van de verzekeringspremies maar ook het imago van de onderneming.
Binnen dezelfde groep worden ondernemingen vaak tegen elkaar opgezet om de
doelstelling van “nul ongevallen” te bereiken. Het is een gevolg van CAO 90 betreffende
de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.
Deze tendens is al merkbaar in de arbeidsongevallencijfers van de laatste jaren,
namelijk een algemene daling van het een aantal kleine arbeidsongevallen.
18
Memofiche
In geval van een ongeval
op het werk of op de weg
van en naar het werk
De werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen
Getuigen zoeken
Op consultatie gaan bij een geneesheer
Aangifte door de werkgever
De werkgever moet het ongeval verplichtend
aangeven aan de verzekeringsmaatschappij binnen
de 8 dagen na het ongeval.
De werkgever geeft
het ongeval niet aan
Het slachtoffer kan zelf het ongeval aangeven
aan de verzekeraar of aan het Fonds voor
Arbeidsongevallen.
De arbeidsongeschiktheid
duurt minstens 4 dagen
Het ongeval moet opgenomen worden in een
register en het voorwerp uitmaken van een
arbeidsongevallensteekkaart.
Volledige tijdelijke
arbeidsongeschiktheid
De eerste 30 dagen betaalt de werkgever het
gewaarborgd loon.
Na 30 dagen betaalt de verzekeraar een uitkering
uit die gelijk is aan: Basisloon x 90%
365
Blijvende
arbeidsongeschiktheid
De verzekeraar stort jaarlijks een toelage of een
rente die gelijk is aan:
Basisloon x blijvende arbeidsongeschiktheid
Indien verzorging noodzakelijk
blijkt te zijn
De verzekering betaalt het volgende terug:
de medische kosten, de apotheekkosten, de
hospitalisatiekosten, de kosten voor prothesen,
de kosten voor de verplaatsingen die veroorzaakt
zijn door het ongeval (tarief openbaar vervoer of
0,2479 € per km voor verplaatsingen met eigen
vervoermiddel op voorwaarde dat er minstens 5 km
zijn), de kosten van bepaalde verplaatsingen van
de familie om het slachtoffer te bezoeken in het
ziekenhuis of het rusthuis of het verzorgingshuis.
19
Procedures
& termijnen
Ongeval met
eerste zorgen
Aangifte
aan de
verzekeraar
De
technische
inspectie
verwittigen
Ja, binnen
de 8 dagen
Ja, binnen
de 2 dagen
Ongevalfiche
Verslag
omstandigheden
aan de
technische
inspectie
Vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid
Ongeval met letsel
in de bouwsector
Ja, binnen
de 8 dagen
Ja, binnen
de 2 dagen
Ongeval met letsel
op een mobiele
en tijdelijke werf
Ja, binnen
de 8 dagen
Ja, binnen
de 2 dagen
Ongeval met letsel
bij een uitzendkracht
Ja, binnen
de 8 dagen
Ja, binnen
de 2 dagen
Ongeval met letsel
bij een student
Ja, binnen
de 8 dagen
Ja, binnen
de 2 dagen
Vanaf 4 dagen arbeidsongeschiktheid
Ongeschiktheid van
4 dagen en meer
Ja, binnen
de 8 dagen
Ja, binnen
de 2 dagen
Ja
Zwaar ongeval
Zwaar ongeval
Ja, binnen
de 8 dagen
Ja, binnen
de 2 dagen
Ja, binnen
de 10 dagen
Dodelijk ongeval
Ja, binnen
de 8 dagen
Onmiddellijk
Ja, binnen
de 10 dagen
20
Nuttige
adressen
Mijn gewestelijk ABVV-afdeling: .….....……………………………………….....................
......………………………………………….....................
Tel. ……......……………………………………..............
Mijn vakbondssecretaris:
..………………………………………………………...…
Tel. ...……………………………………………………...
Fonds voor Arbeidsongevallen: Troonstraat 100, 1050 Brussel
Tel. +32 2 506 84 11 - Fax +32 2 506 84 15
www.fao.fgov.be
Inspectiedienst - Voor vragen over het regeling van een arbeidsongeval
door een verzekeringsmaatschappij:
Nederlandstalig contact Voor alle andere vragen +32 2 506 84 72
[email protected]
Verzekeringsmaatschappij voor arbeidsongevallen:
Naam………....……………………………………………………………….....................…..
Tel.………………………………………………………….……………….....................…..
Interne preventiead:
Naam………....……………………………………………………………….....................…..
Tel.………………………………………………………….……………….....................…..
Externe preventiedienst - arbeidsgeneesheer:
Naam………....……………………………………………………………….....................…..
Tel.………………………………………………………….……………….....................…..
21
nota’s
22
nota’s
23
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van De Algemene
Centrale en win een handige muismat! *
Met één muisklik mis je niets meer van de syndicale actualiteit!
Reeds ingeschreven op onze newsletter? Als abonnee ben je zeker dat je om de 2 weken
de recentste informatie krijgt met ons standpunt, good practices of nog de laatste
pamfletten en brochures. En als de actualiteit erom vraagt of als er een gebeurtenis
op til is in de komende dagen, word je onmiddellijk verwittigd via dit systeem.
En jij? Om je te abonneren ga je gewoon vliegensvlug naar
De Algemene Centrale ABVV
ACCG.be
e
b
.
g
c
c
a
.
www
* Zolang de voorraad strekt.
24
Verantwoordelijke uitgever
Alain Clauwaert
Algemene Centrale
Hoogstraat 26-28
1000 Brussel
April 2014
www.accg.be