A-0523/01-13/14 - Région de Bruxelles

A-523/1 – 2013/2014
A-523/1 – 2013/2014
BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT
_____
PARLEMENT DE LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE
_____
GEWONE ZITTING 2013-2014
SESSION ORDINAIRE 2013-2014
3 MAART 2014
3 MARS 2014
_____
_____
VOORSTEL VAN ORDONNANTIE
PROPOSITION D'ORDONNANCE
tot wijziging van de ordonnantie van
14 juni 2012 betreffende afvalstoffen met het
oog op het nuttig gebruik van de overschotten
en onverkochte voedingswaren
modifiant l’ordonnance du 14 juin 2012 relative
aux déchets en vue de valoriser les restes et
invendus alimentaires
(ingediend door de heren Ahmed MOUHSSIN (F),
Ahmed EL KTIBI (F), mevrouw Mahinur
OZDEMIR (F), mevrouw Els AMPE (N), mevrouw
Brigitte DE PAUW (N) en mevrouw
Annemie MAES (N))
(déposée par MM. Ahmed MOUHSSIN (F),
Ahmed EL KTIBI (F), Mmes Mahinur OZDEMIR (F),
Els AMPE (N), Brigitte DE PAUW (N) et
Annemie MAES (N))
_____
_____
Toelichting
Développements
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst een voorbeeld
te worden inzake duurzame voeding. De preventie van
voedselverspilling is een van de hoofdlijnen van dat beleid.
Het begrip voedselverspilling slaat op het wegwerpen,
verloren gaan of vervallen van alle voeding die bestemd is
voor menselijke consumptie. Het nuttig gebruik van
overschotten en onverkochte voedingswaren maakt deel uit
van de strijd tegen verspilling; om die reden is het
wegschenken van voeding een van de oplossingen die
steun en aanmoediging verdienen.
La Région de Bruxelles-Capitale entend devenir un
exemple en matière d'alimentation durable. La prévention du
gaspillage alimentaire est un des axes de cette politique. La
notion de gaspillage alimentaire vise toute nourriture destinée
à la consommation humaine qui est jetée, perdue ou
dégradée. La valorisation des restes et des invendus
alimentaires participe à la lutte contre le gaspillage ; c'est
pourquoi, le don alimentaire est une des pistes à soutenir et à
encourager.
Tussen 1991 en 2011, hebben 2,5 maal meer personen
zich in België kunnen voeden dankzij de 648 verenigingen
bekend bij de negen voedselbanken. Hun aantal is
toegenomen van 47.000 tot 117.440. Voedselhulp is nauw
verbonden met sociale kwesties zoals overmatige schulden,
toegang
tot
sociale
rechten,
lage
inkomens,
werkgelegenheid, isolement of mentale en fysieke
gezondheid. De sociaaleconomische situatie van Brussel,
met 27 % van de bevolking onder de armoedegrens en een
werkloosheidspercentage van bijna 21 %, leidt ertoe dat
meer dan 19.000 personen afhankelijk zijn van voedselhulp
om te overleven.
Entre 1991 et 2011, en Belgique, le nombre de personnes
qui ont pu se nourrir grâce aux 648 associations recensées
par les neuf banques alimentaires, a été multiplié par 2,5. De
47.000 personnes on est passé à 117.440. L'aide alimentaire
est étroitement liée aux questions sociales telles que le
surendettement, l'accès aux droits sociaux, les bas revenus,
l'emploi, l’isolement ou la santé mentale et physique. La
situation socio-économique de Bruxelles-Capitale, avec 27 %
de la population vivant sous le seuil de pauvreté et un taux de
chômage de près de 21 %, conduit plus de 19.000 personnes
à dépendre de l'aide alimentaire pour survivre.
In het onderzoek voor het internationaal congres « Save
Food! » in het kader van de Interpackbeurs 2011, wijst de
FAO (de Voedsel- en Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties) erop dat 30 tot 50 % van de
wereldvoedselproductie verspild wordt tussen de productie
en het bord. Sedert 1974, gaat tweemaal zoveel voedsel
verloren.
Dans l’étude menée pour le congrès international « Save
Food! » à la foire Interpack 2011, la FAO (Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) relève que
30 à 50 % de la production alimentaire mondiale est
gaspillée entre la production et l'assiette. Et ce pourcentage
de nourriture perdue a été multiplié par deux depuis 1974.
A-523/1 – 2013/2014
2
A-523/1 – 2013/2014
In januari 2012, keurde het Europees Parlement een
resolutie goed teneinde de verspilling van voedingswaren
te voorkomen. Daarin vorderde het dringende maatregelen
om de voedselverspilling met de helft te verlagen tegen
2025. De resolutie stelt de lidstaten en de lokale besturen
initiatieven voor en doet voorstellen die slaan op de hele
landbouw- en voedselketen. Het gaat er onder meer om
landbouw- en voedingsbedrijven, groothandels, winkels,
distributieketens, openbare en private traiteurs, restaurants,
overheidsbesturen en NGO's aan te moedigen om in
hogere mate mee te werken aan de strijd tegen verspilling.
De resolutie verzoekt de detailhandelaars mee te werken
aan programma's voor de herverdeling van voedsel aan de
armste burgers.
En janvier 2012, le Parlement européen a voté une
résolution visant à éviter le gaspillage des denrées
alimentaires. Il réclame des mesures urgentes pour réduire
de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 2025. La
résolution propose aux Etats membres et aux localités un
panel d'actions et de propositions qui touchent l’ensemble de
la chaîne agro-alimentaire. Il s'agit, entre autres, de stimuler
davantage la participation aux pratiques de lutte contre le
gaspillage des entreprises agro-alimentaires, des marchés de
gros, des magasins, des chaînes de distribution, des services
traiteurs publics et privés, des restaurants, des
administrations publiques et des ONG. La résolution invite
les détaillants à s'engager dans des programmes de
redistribution alimentaire pour les citoyens les plus
précarisés.
Op Brussels niveau, vormt de preventie van verspilling
een transversale as van het Actieprogramma « Voor
duurzame voeding in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest », dat sedert april 2011 wordt uitgevoerd.
Daarnaast heeft het vierde Plan voor Preventie en Beheer
van Afval van het Gewest tot doel tegen 2020 de
voedselverspilling te verlagen met 5kg/inwoner/jaar voor
de gezinnen, met 6kg/werknemer/jaar in de bedrijven en
met 3kg/leerling/jaar in de scholen.
Au niveau bruxellois, la prévention du gaspillage
alimentaire constitue un axe transversal du Programme
d'actions « Pour une alimentation durable en Région de
Bruxelles-Capitale », mis en oeuvre depuis avril 2011. Le
quatrième Plan de prévention et gestion des déchets de la
Région, quant à lui, ambitionne pour 2020 de réduire le
gaspillage alimentaire de 5kg/habitant/an pour les ménages,
de 6kg/travailleur/an dans les entreprises et de 3kg/élève/an
dans les écoles.
Volgens COMEOS, de Belgische federatie voor de
handel en de diensten, vindt de voedselverspilling in
België voor 63 % plaats in de voedingsindustrie, voor
25 % in de gezinnen, voor 8 % in de horeca en catering en
voor 2,5 % in de kleinhandel. Volgens de gegevens die het
BIM bekwam na analyse van de inhoud van vuilnisbakken
en onderzoek van de bronnen in Brussel, krijgt het
Brussels Gewest jaarlijks te maken met bijna 135.000 ton
voedselafval. Enkel een deel daarvan is verspilling.
Selon COMEOS, Fédération belge du commerce et des
services, le gaspillage alimentaire se répartit en Belgique
entre l'industrie alimentaire pour 63 %, les ménages pour
25 %, l'horeca et le catering pour 8 % et le commerce de
détail pour 2,5 %. D’après les données de l'IBGE obtenues à
partir d'analyses de la composition des poubelles et d'études
de gisements à Bruxelles, la quantité de déchets alimentaires
produits en Région bruxelloise avoisine 135.000 tonnes par
an. Seule une partie de ceux-ci constitue du gaspillage.
Dat voedselafval is afkomstig van veelerlei bronnen :
L’origine de ces déchets alimentaires est multiple :

93.783 ton/jaar van de gezinnen (gedecentraliseerde
compost niet meegerekend) ;

93.783 tonnes/an pour les ménages (hors compost
décentralisé) ;

11.880 ton/jaar van de horeca (behalve traiteurs) ;

11.880 tonnes/an dans le secteur horeca (sauf
traiteurs) ;

12.800 ton/jaar van de kantines van kantoren en
besturen ;

12.800 tonnes/an pour les cantines de bureaux et
d'administrations ;

10.000 ton/jaar van groothandels ;

10.000 tonnes/an pour les grossistes ;

2.800 ton/jaar van grootdistributie ;

2.800 tonnes/an pour la grande distribution ;

1.300 ton/jaar van detailhandel ;

1.300 tonnes/an pour les commerces de détail ;

1.000 ton/jaar van de markten ;

1.000 tonnes/an sur les marchés ;

450 ton/jaar
Heizelvlakte ;

450 tonnes/an pour l'activité traiteur sur le site du
Heysel ;

686 ton/jaar van de schoolkantines.

686 tonnes/an dans les cantines scolaires.
van
cateringactiviteiten
op
de
A-523/1 – 2013/2014
3
A-523/1 – 2013/2014
Van oudsher, wordt de verspilling van voedingswaren
bestreden in België. Het Veldwetboek van 7 oktober 1886
laat bijvoorbeeld toe na de oogst te aren lezen in de
velden. Vandaag de dag, schenken vele bedrijven uit de
grootdistributie voedsel op vrijwillige basis weg. In
België, lijken de liefdadigheidsverenigingen niet
geïnteresseerd in de overschotten van de restaurants, maar
in Frankrijk is de situatie anders. Zo heeft daar een grote
keten voor biologische snelle restauratie een partnerschap
ondertekend met een vereniging voor hulp aan daklozen.
La lutte contre le gaspillage des denrées alimentaires est
une pratique ancienne en Belgique. Ainsi, le Code rural du
7 octobre 1886 autorise le glanage dans les champs après la
récolte. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises de la grande
distribution pratiquent le don alimentaire sur base
volontaire. Si en Belgique, les associations caritatives ne
semblent pas intéressées par les restes de la restauration
commerciale, en France la situation est différente. Ainsi, une
grande chaîne de restauration rapide biologique a signé un
partenariat concluant avec une association d’aide aux sansabris.
De invoering van een regeling die het schenken van
voedsel vergemakkelijkt komt tegemoet aan de
verwachtingen van de voornaamste actoren op het gebied
van voedselhulp : verdeling van voedselpakketten, sociale
restaurants, sociale kruideniers, maar ook verdeling van
maaltijden in de stations, die men kan terugvinden in het
« Repertoire de l'aide alimentaire en Région Bruxelles
Capitale », dat werd uitgegeven door de « Fédération des
Services Sociaux » (FdSS-FdSSB).
La mise en place d’un dispositif facilitant le don
alimentaire rencontre les attentes des principaux acteurs
œuvrant dans le domaine de l’aide alimentaires :
distributions de colis, restaurants sociaux, épiceries sociales
mais aussi distribution de repas dans les gares, que l’ont
peut retrouver au sein du répertoire de l’aide alimentaire en
Région de Bruxelles-Capitale, édité par la Fédération des
Services Sociaux (FdSS-FdSSB).
Sommige actoren van de landbouw- en voedselketen en
de distributie gaan echter niet automatisch over tot het
schenken
van
overschotten
en
onverkochte
voedingswaren, soms wegens gebrek aan informatie of om
logistieke redenen.
Toutefois, certains acteurs de la filière agro-alimentaire et
de distribution ne se tournent pas automatiquement vers le
don de restes et invendus alimentaires, parfois par manque
d'information ou pour des raisons de logistique.
Toch gaan stemmen op om de voorkeur te geven aan een
kringeconomie binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, volgens principes die de logica van duurzame
ontwikkeling volgen.
Pourtant, des voix s’élèvent pour privilégier une économie
circulaire au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, dont
les principes s'inspirent de la logique du développement
durable.
In een kringeconomie, is het productieproces niet langer
lineair, maar is het een cyclus waarin de inkomende en
uitgaande stromen een gesloten ecosysteem vormen.
Zeven principes regeren de kringeconomie, onder meer de
beginselen dat de consumptie het leefmilieu moet
respecteren en dat afval, voor zover mogelijk, nuttig
gebruikt wordt als bron. Bovendien mag afvalverwerking
idealiter geen hinder veroorzaken.
Dans une économie circulaire, le processus de production
ne suit plus un schéma linéaire mais un cycle dont les flux
entrants et sortants forment un écosystème fermé. Parmi les
sept principes de l’économie circulaire, il est attendu que la
consommation soit respectueuse de l’environnement et que
les déchets soient, autant que faire se peut, valorisés comme
ressources. En outre, le traitement des déchets doit,
idéalement, se faire sans nuisance.
De overschotten en onverkochte voedingswaren kunnen
vaak op geheel veilige wijze opnieuw in het circuit worden
gebracht, bij voorkeur in het voedingscircuit. Volgens de
Moermanladder, bestaan er verschillende manieren om
overschotten en onverkochte voedingswaren te verwerken,
in aflopende prioriteit : preventie, gebruik voor
liefdadigheid (schenking aan voedselbanken), omvorming
met het oog op liefdadigheid (omzetting, bewerking en
heromzetting van voedingswaren), gebruik in diervoeding,
omzetting tot mest via gisting, composteren, productie van
biogas, en tot slot, verbranding.
En ce qui concerne les invendus et les restes alimentaires,
ceux-ci peuvent bien souvent être réintroduits dans le circuit
en toute sécurité sanitaire, et de préférence dans le circuit
alimentaire. L'échelle de Moerman fait état de différentes
manières de traiter les invendus et les restes alimentaires, en
ordre décroissant de priorité : la prévention, l'utilisation dans
un but caritatif (don aux banques alimentaires), la
conversion en vue d'un but caritatif (transformation,
traitement et re-transformation de denrées alimentaires),
l'utilisation dans les aliments pour animaux, la
transformation en engrais par le biais de fermentation, le
compostage, la biométhanisation, pour terminer par
l'incinération.
A-523/1 – 2013/2014
4
A-523/1 – 2013/2014
Onverkochte voedingswaren inzamelen om ze weg te
schenken komt voorts tegemoet aan een drieledige
doelstelling : beperken van de afvalberg, bescherming van
de bronnen en hulp aan de armsten.
Par ailleurs, la récupération des invendus alimentaires en
vue de don rencontre un triple objectif : la limitation des
déchets, la préservation des ressources et l'aide aux plus
démunis.
De voorraad onverkochte voedingswaren is niet stabiel,
maar variabel. Planmatig beheer van de onverkochte
voedingswaren
kan
de
stromen
onverkochte
voedingswaren stabiel maken. Verspilling van voedsel
vindt plaats in de hele voedingsketen, en dus zou het
schenken van voedingswaren in alle fases aangemoedigd
moeten worden.
L'approvisionnement en invendus est instable et fluctuant.
La mise en œuvre de plans de gestion des invendus
alimentaires pourrait permettre de stabiliser les flux. Le
gaspillage alimentaire est présent tout au long de la chaîne
alimentaire. Aussi le don alimentaire devrait être encouragé
tout au long de celle-ci.
Tevens is het belangrijk te komen tot een beter
georganiseerde samenwerking tussen de verenigingen die
instaan voor de distributie van de voedingswaren en de
andere actoren (producenten, distributeurs, horeca).
Il est également important d’accentuer l’organisation des
collaborations entre les associations qui se chargent de la
distribution de denrées alimentaires et les autres acteurs
(producteurs, distributeurs, horeca).
Optimale samenwerking zal het nodige vertrouwen
tussen de partners immers vergroten. Dat is het doel van
het laatste artikel van dit voorstel van ordonnantie.
L'optimisation de ces collaborations contribuera en effet à
renforcer la nécessaire confiance entre partenaires. Tel est
l'objet de l'article final de la présente proposition
d’ordonnance.
Commentaar bij de artikelen
Artikel 1
Deze bepaling lokt geen commentaar uit.
Commentaire des articles
Article 1
Cette disposition n’appelle pas de commentaire.
Artikel 2
Article 2
Artikel 6, dat gewijzigd wordt door deze bepaling, somt
de algemene principes op die het beheer van afval in het
Brussels Gewest regelen. Ter herinnering, dat artikel voert
meer bepaald een hiërarchie in, een prioriteitsvolgorde,
tussen de verschillende afvalbeheerwijzen, gaande van
preventie tot opruiming.
L’article 6 modifié par cette disposition fait partie de
l’énoncé, par l’ordonnance, des principes généraux régissant
la gestion des déchets en Région bruxelloise. Pour rappel,
cet article consacre plus précisément une hiérarchie, une
priorisation, entre les différentes modes de gestion des
déchets, allant de la prévention à l’élimination.
De besproken bepaling verschaft een verduidelijking in
artikel 6 en wijst op het belang van het nuttig gebruik van
de overschotten en de onverkochte voedingswaren.
La disposition commentée introduit une précision dans
l’article 6, qui rappelle l’importance de la valorisation des
restes et invendus alimentaires.
Artikel 3
Article 3
Artikel 16, § 1, dat gewijzigd wordt door deze bepaling,
bevat een machtiging voor de Regering om maatregelen te
bepalen waarvan de strekking wordt omschreven in
algemene bewoordingen in de vorm van een niet
uitputtende lijst.
L’article 16, § 1er, modifié par cette disposition, comporte
une habilitation au Gouvernement à arrêter des mesures dont
la teneur est définie en termes généraux sous la forme d’une
liste non exhaustive.
De besproken bepaling voegt een nieuw element toe aan
die lijst. De Regering wordt aldus gemachtigd maatregelen
te bepalen die het schenken van overschotten en
onverkochte voedingswaren aan de voedselhulpsector
aanmoedigt. Die maatregelen zullen de landbouw- en
voedingsbedrijven, de horeca en de distributiebedrijven
La disposition commentée ajoute un nouvel élément à
cette liste. Le Gouvernement est ainsi habilité à arrêter des
mesures favorisant le don des restes et invendus alimentaires
au secteur de l’aide alimentaire. Ces mesures faciliteront,
encourageront ou contraindront des entreprises agroalimentaires, l’horeca et les sociétés de distribution à
A-523/1 – 2013/2014
aanmoedigen of verplichten over te gaan tot die
schenkingen onder de beste voorwaarden, met dien
verstande dat zij niet mogen leiden tot aanzienlijke nieuwe
financiële lasten voor de bedrijven.
5
A-523/1 – 2013/2014
procéder à ces dons dans les meilleures conditions, étant
entendu que celles-ci ne peuvent induire de nouvelles
charges financières conséquentes dans le chef des
entreprises.
Ahmed MOUHSSIN (F)
Ahmed EL KTIBI (F)
Mahinur OZDEMIR (F)
Els AMPE (N)
Brigitte DE PAUW (N)
Annemie MAES (N)
A-523/1 – 2013/2014
6
A-523/1 – 2013/2014
VOORSTEL VAN ORDONNANTIE
PROPOSITION D'ORDONNANCE
tot wijziging van de ordonnantie van
14 juni 2012 betreffende afvalstoffen met het
oog op het nuttig gebruik van de overschotten
en onverkochte voedingswaren
modifiant l’ordonnance du 14 juin 2012
relative aux déchets en vue de valoriser les
restes et invendus alimentaires
Artikel 1
Article 1er
Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article
39 de la Constitution.
Artikel 2
Article 2
In artikel 6, derde lid, van de ordonnantie van
14 juni 2012 betreffende afvalstoffen worden tussen de
woorden « economische haalbaarheid, » en « de bescherming van hulpbronnen » de volgende woorden ingevoegd :
« het nuttig gebruik van de overschotten en de
onverkochte voedingswaren, ».
À l’article 6, alinéa 2, de l’ordonnance du 14 juin 2012
relative aux déchets sont insérés entre les mots « viabilité
économique, » et les mots « de la protection des
ressources », les mots suivants : « de la valorisation des
restes et invendus alimentaires, ».
Artikel 3
Article 3
In artikel 16, § 1 van dezelfde ordonnantie, wordt een
14° toegevoegd, luidend als volgt :
À l’article 16, § 1er, de la même ordonnance, il est ajouté
un point 14° rédigé comme suit :
« 14° de goedkeuring van maatregelen tot aanmoediging
van de schenking van de overschotten en onverkochte
voedingswaren die voldoen aan de wettelijke normen, aan
de voedselhulpsector, met het oog op een herverdeling
ervan, in de bestaande toestand of na omzetting ervan. ».
« 14° l’adoption de mesures favorisant le don au secteur
de l’aide alimentaire, des restes et invendus alimentaires
répondant aux normes légales de sécurité alimentaire, en
vue de leur redistribution, en l’état ou après
transformation. ».
Ahmed MOUHSSIN (F)
Ahmed EL KTIBI (F)
Mahinur OZDEMIR (F)
Els AMPE (N)
Brigitte DE PAUW (N)
Annemie MAES (N)