Samenwerken Over Grenzen - Utrecht University Repository

Okt ‘14
Samenwerken Over Grenzen
Het overbruggen van grenzen tussen professionals in een
multidisciplinaire samenwerking rond huiselijk geweld
en kindermishandeling
Masterscriptie Latifa el Boumassoudi
Publiek Management, Universiteit Utrecht
Stichting Veilige Haven
|Samenwerken Over Grenzen|
1
Samenwerken Over Grenzen
Het overbruggen van grenzen tussen professionals in een multidisciplinaire
samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling
“Wanneer je een schip wilt bouwen breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen,
werktekeningen te maken, coördinatie te regelen en planningen te maken.
Maar.. Leer mensen te verlangen naar de eindeloze zee.”
-
Antoine de Saint-Exupéry
Latifa el Boumassoudi
Studentnummer: 4178297
Master Publiek Management 2013-2014
Eindhoven, oktober 2014
Universiteit Utrecht
Departement Bestuurs- en
Organisatiewetenschap (USBO)
Stichting Veilige Haven
Begeleiders:
Dr. K. Geuijen
Prof. Dr. M. Noordegraaf
Begeleider:
P.J. Gunst, initiatiefnemer Veilige Haven,
Context Consult
|Samenwerken Over Grenzen|
2
Woord vooraf
Voor u ligt de masterscriptie van een vijf maanden durend onderzoek voor de opleiding
Publiek Management aan de departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de
Universiteit Utrecht. Het onderzoek gaat over de netwerkprocessen en structuren die nodig zijn
om een multidisciplinaire aanpak rondom huiselijk geweld en kindermishandeling te
organiseren.
In mijn tweede leerjaar van de bachelor Bestuurskunde aan de Tilburg University heb ik stage
gelopen bij het programma Jeugd van de Provincie Noord-Brabant. Dit was een meeloopstage,
waarbij ik veel mee heb gekregen van de beginfase van de transitie van de jeugdzorg. Sindsdien
heeft dit onderwerp mijn interesse. Voor mijn afstudeeronderzoek wilde ik graag iets met dit
onderwerp doen, echter wilde ik de algemene kennis die ik over het onderwerp heb, gebruiken
om een specifiek vraagstuk te onderzoeken. De aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling komt met de transitie van de jeugdzorg volledig in handen van de
gemeenten te liggen. Dit is het moment om een transformatie te realiseren in de aanpak. Middels
dit onderzoek heb ik me verdiept in de mogelijkheden en bied ik gemeenten handvaten aan om
een multidisciplinaire aanpak in hun regio te organiseren.
Dit onderzoek heeft niet kunnen plaatsvinden zonder ondersteuning en medewerking van een
aantal personen. Allereerst wil ik de Veilige Haven bedanken voor de gelegenheid om mijn
onderzoek bij hen uit te voeren. Het heeft me geholpen om inzicht te krijgen in dit complexe
vraagstuk door middel van de kennis en ervaringen die zijn gedeeld. In het bijzonder wil ik Peter
Gunst bedanken voor de begeleiding in het uitvoeren van het onderzoek.
Daarnaast wil ik alle respondenten bedanken voor hun medewerking en enthousiasme. De
interviews duurden in de meeste gevallen langer dan vooraf gepland; dit komt mede door de
interessante en verdiepende informatie die jullie met mij deelden. Elk interview heeft me dan
ook een stap verder gebracht in mijn onderzoek.
Tevens wil ik een aantal personen van de USBO bedanken. Allereerst dr. Karin Geuijen voor haar
intensieve begeleiding, toegankelijkheid en ondersteuning gedurende het hele traject. Ook mijn
medestudente Nienke Huis in ’t Veld wil ik bedanken voor haar relevante feedback, fijne
samenwerking en sparmomenten gedurende het onderzoeksproces. Daarnaast wil ik prof. dr.
Mirko Noordegraaf bedanken voor de kritische blik, waardoor het mogelijk was om mijn
onderzoek scherper te krijgen.
Tot slot wil ik familie en vrienden bedanken voor jullie steun en luisterend oor. Hier behoren
ook een aantal medestudenten bij, die tevens bijgedragen hebben aan een mooi en leerzaam
studiejaar.
Oktober, 2014
Latifa el Boumassoudi
|Samenwerken Over Grenzen|
3
Inhoud
Woord vooraf
p. 3
Inhoud
p. 4
Managementsamenvatting
p. 6
1. Inleiding
p. 9
1.1 – Probleemstelling
1.2 – Doel- en vraagstellingen
1.3 – Relevantie
1.4 – Leeswijzer
p. 9
p. 11
p. 12
p. 13
2. Geweld in relaties
p. 14
2.1 – Cijfers en feiten
2.2 – Decentralisatie van de jeugdzorg
2.3 – Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
2.4 – Evidence based practices
2.5 – AMHK en multidisciplinaire expertiseteam
3. Netwerken
p. 14
p. 15
p. 16
p. 17
p. 18
p. 20
3.1 – Netwerksamenwerking
3.2 – Rol van de overheid
3.3 – Netwerkvormen
3.4 – Structuurkenmerken
3.5 – Netwerkwaardecreatie
3.6 – Slotsom
p. 20
p. 21
p. 22
p. 23
p. 24
p. 25
4. Grenzen tussen professionals overbruggen
p. 27
4.1 – Grenzen
4.2 – Juridische mogelijkheden
4.3 – Boundary Spanner
4.4 – Boundary Objects
4.5 – Slotsom
p. 27
p. 28
p. 28
p. 29
p. 30
5. Netwerkmanager
p. 31
5.1 – De netwerkmanager
5.2 – Structuurkenmerken en verandering in management
5.3 – Slotsom
p. 31
p. 32
p. 33
|Samenwerken Over Grenzen|
4
6. Verwachtingen
p. 35
6.1 – Netwerkstructuur
6.2 – Samenwerking
6.3 – Netwerkmanager
6.4 – Slotsom
p. 34
p. 36
p. 36
p. 37
7. Onderzoeksaanpak
p. 39
7.1 – Kwalitatief onderzoek
7.2 – Case study
7.3 – Dataverzameling
7.4 – Operationalisatie
7.5 – Betrouwbaarheid en validiteit
7.6 – Slotsom
p. 39
p. 39
p. 40
p. 43
p. 45
p. 45
8. Multidisciplinair Samenwerken rondom Huiselijk Geweld
p. 46
8.1 – Family Justice Center in Nederland
8.2 – Veilig Verder Teams
p. 46
p. 56
9. Multidisciplinair Samenwerken rondom Kindermishandeling
p. 61
9.1 – Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling
9.2 – Intersectorale Aanpak Kindermishandeling
p. 61
p. 70
10. Multidisciplinair Samenwerken rondom Seksueel Geweld
p. 75
11. Analyse: Processen en Structuren Multidisciplinair Samenwerken
p. 79
11.1 – Netwerkstructuur
11.2 – Samenwerking
11.3 – Netwerkmanager
11.4 – Slotsom
12. Conclusie en Aanbevelingen
12.1 – Conclusie
12.2 – Aanbevelingen
12.3 – Reflecties
p. 79
p. 82
p. 84
p. 86
p. 88
p. 88
p. 95
p. 98
Literatuur
p.100
Bijlage I – Afkortingen
p.107
Bijlage II – Topiclijst
p.109
|Samenwerken Over Grenzen|
5
Managementsamenvatting
Door de complexiteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de
fragmentatie in de dienstverlening is er steeds meer vraag ontstaan naar een integrale
benadering. Het AMHK zal vanaf 1 januari 2015 als front office fungeren. De wens is om daar
achter een sterke samenwerking tussen de verschillende organisaties te organiseren. Het draait
kort gezegd om een multidisciplinaire samenwerking. Dit onderzoek richt zich op de
netwerkstructuren en -processen die een netwerkmanager kan gebruiken om de grenzen tussen
de professionals in deze multidisciplinaire samenwerking te overbruggen.
Uit de theorie omtrent netwerkorganisaties komt naar voren dat een netwerkorganisatie een
complexe organisatievorm is. Netwerken zijn pluriform en dynamisch en de actoren zijn
wederzijds afhankelijk. De rol van iedere actor verschilt per netwerk. Provan & Kenis (2007)
onderscheiden daarom ook drie verschillende netwerken: netwerken geleid door de
netwerkleden, netwerken geleid door een centrale uitvoerende organisatie of netwerken geleid
door een externe, niet-uitvoerende organisatie. Afhankelijk van de gekozen netwerkvorm, gaat
het netwerk anders om met het organiseren van legitimiteit en de mate van stabiliteit en
efficiency.
In de onderzochte multidisciplinaire initiatieven rond huiselijk geweld en kindermishandeling is
te zien dat de netwerken gestuurd worden door de gemeente, de externe, niet uitvoerende
organisatie (NAO). Zij zijn eindeverantwoordelijk voor de aanpak en sturen door middel van
gemeentelijke vastgestelde randvoorwaarden. Ze nemen deel aan het netwerk door te
participeren in de stuurgroep van het netwerk. In deze stuurgroep zitten ook de directies van de
moederorganisaties, zodat zij een stem krijgen in het proces en om zodoende het draagvlak en
de externe legitimiteit van het netwerk te organiseren. Dit gaat gepaard met een
samenwerkingsconvenant waar een gezamenlijke visie en samenwerkingsafspraken
geformuleerd staan, inclusief de expliciete taken, bevoegdheden en rollen van iedere organisatie.
Op deze wijze is het ook mogelijk om de organisaties te monitoren op de door zichzelf
opgestelde criteria. Ook organisaties zoals scholen, sociale wijkteams en huisartsen zijn
stakeholders van het netwerk. Zij hebben een belangrijke rol in het signaleren van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Signs of Safety is een methodiek waarmee deze organisaties in de
praktijk kosteloos geschoold worden op gebied van het signaleren en bespreekbaar maken van
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Om als netwerk efficiënt te kunnen opereren, wordt in de praktijk aan richtlijnontwikkeling
gedaan, bijvoorbeeld op gebied van case-selectie en case-behandeling. Een kleine groep
professionals beoordeelt de cases op de vooraf opgestelde criteria, waarna zij nagaan of de case
besproken dient te worden in een verdiepingsoverleg met meerdere disciplines. Het netwerk
komt op vaste momenten en locaties bijeen. Deze locaties zijn tevens bereikbaar en toegankelijk
voor de cliënt. Dit geeft het netwerk een stabiel karakter.
Uit de literatuur blijkt tevens dat netwerkwaardecreatie gepaard gaat met het weten wat de
voorkeuren en wensen van de cliënt zijn. Dit kan door middel van coproductie met de cliënt;
dialoog voeren met de cliënt (Stoker, 2006; WRR, 2004). In de praktijk is te zien dat dit
georganiseerd wordt door middel van cliëntenraden, onderzoeken onder cliënten of door
cliënten te betrekken bij trainingen van de professionals.
|Samenwerken Over Grenzen|
6
Het theoretisch onderzoek heeft ook de grenzen tussen professionals zichtbaar gemaakt.
Professionals spreken een andere taal, hebben een eigen denkkader en kijken daardoor op een
andere wijze naar een case. Dit kan leiden tot onderlinge verwarring (Kaats & Opheij, 2012;
Noordegraaf & Van der Klauw, 2011). Frame reflection en reframing zijn middelen om tot
synthese en een gezamenlijke taal te komen (Rein & Schön, 1996). In de multidisciplinaire
initiatieven wordt dit gedaan aan de hand van casuïstiekbespreking of trainingen op gebied van
integraal denken. Hierdoor groeit het onderlinge begrip, waardoor de meerwaarde van
samenwerken zichtbaar wordt. Daarnaast zijn boundary objects middelen om de verschillende
domeinen te verbinden (Kimble, et al., 2010). Zo zijn er in de praktijk gemeenschappelijke
werkprocessen, registratiesystemen en taxatie-instrumenten ontwikkeld. Het werkproces wordt
tevens continu aangescherpt door dubbele en overbodige handelingen eruit te halen. Tot slot
worden er programma’s ontwikkeld, die de professionals informeren over de ruimte die de WBP
biedt op gebied van informatie-uitwisseling.
De samenwerking voegt een extra dimensie toe aan het managen van netwerken. De
netwerkmanager heeft daarom een centrale rol in het netwerk (Van Delden, 2009). Het is in de
multidisciplinaire initiatieven de boundary spanner die de verschillende perspectieven begrijpt
en ze bij elkaar kan brengen op basis van overeenkomsten (Williams, 2002). In de praktijk doet
de netwerkmanager dat onder andere door met de organisaties en de professionals het gesprek
te voeren, voor scholing en expertiseontwikkeling te zorgen en het proces te faciliteren door
middel van boundary objects en het verzorgen van ruimte. De netwerkmanager maakt ook
heldere afspraken voor de samenwerking. Tevens maakt hij of zij ruimte vrij voor reflectie om
het proces te evalueren en lerend te experimenteren wat de beste manier is om de opgestelde
doelen te bereiken. Hiermee tracht de netwerkmanager een zelfsturend team te ontwikkelen,
waarin het multidisciplinaire gedachtegoed gewaarborgd is.
De professionals zijn allen verbonden aan de moederorganisaties. Dit zorgt er enerzijds voor dat
zij gevoed worden in hun specifieke expertise en anderzijds kunnen zij het multidisciplinaire
gedachtegoed over brengen naar hun eigen organisatie. De bedoeling is namelijk om deze werken denkwijze breder te verankeren in de organisaties.
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek, zijn er vijf aanbevelingen gedaan om
multidisciplinaire samenwerking te organiseren. Dit gebeurt aan de hand van elementen die
gedurende het onderzoek naar de huidige multidisciplinaire initiatieven keer op keer naar voren
zijn gekomen. Op de volgende pagina zijn deze aanbevelingen in een tabel weergegeven.
|Samenwerken Over Grenzen|
7
I Informeren stakeholders over de aanpak, hun aandeel en hun winst
Om de stakeholders te betrekken bij het netwerk, dient het proces
aantrekkelijk gemaakt te worden voor de moederorganisaties, bijvoorbeeld
middels gratis scholingen. Met het organiseren van een stuurgroep en het
opstellen van een samenwerkingsconvenant, kunnen zij een stem krijgen in het
proces. Tevens dienen scholen, huisartsen en sociale wijkteams geschoold te
worden in het (h)erkennen en bespreekbaar maken van geweld in relaties.
2 Ontwikkelen: vanuit cliëntperspectief de samenwerking inrichten
Er is een gemeenschappelijke basis nodig voor de samenwerking. Hiervoor
dient een gemeenschappelijke visie met concrete doelen geformuleerd te
worden. Tevens zijn er duidelijke afspraken nodig over de rollen, taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedere actor. Dit is een begin
voor het ontwikkelen van een gezamenlijk begrippenkader.
3 Grenzen overbruggen
Voor het opstellen van een gezamenlijk begrippenkader dienen er
intervisiemomenten, casuïstiekbesprekingen en trainingen georganiseerd te
worden, zodat de professionals elkaar leren begrijpen. Tevens dient er een
gemeenschappelijk werkproces ontwikkeld te worden. Voor informatieuitwisseling dienen professionals geïnformeerd te worden over de ruimte die
de WBP biedt op gebied van informatie-uitwisseling.
4 Doorontwikkelen: lerend experimenteren
Om het (werk)proces door te kunnen ontwikkelen is het organiseren van
cliëntenraden of andere manier van coproductie van belang. Dit geldt ook voor
onderzoek en reflectiemomenten onder professionals. De netwerkmanager
dient zelfsturende teams te ontwikkelen door te investeren in trainingen,
coaching en expertiseontwikkeling.
5 Breed verankeren van het multidisciplinaire gedachtegoed
Voor het waarborgen van het multidisciplinaire gedachtegoed, dienen de
professionals verbonden te zijn met de moederorganisaties en als fysieke
brugfunctionarissen te functioneren tussen het netwerk en de
moederorganisaties. Tevens dienen steeds meer verschillende professionals
betrokken te worden bij het multidisciplinaire gedachtegoed, bijvoorbeeld
door te rouleren of door meerdere netwerken te ontwikkelen. Bijeenkomsten
organiseren waar ook andere medewerkers uit de moederorganisaties welkom
zijn, dragen bij aan deze fase.
M
O
N
I
T
O
R
I
N
G
|Samenwerken Over Grenzen|
8
1. Inleiding
De afgelopen jaren heeft een aantal tragische excessen op het gebied van het
jeugdzorgdomein voor veel maatschappelijke onrust gezorgd. Het draait hierbij om zaken
waarbij de slachtoffers bekend waren bij de jeugdzorg, maar waarbij desondanks niet voldoende
is ingegrepen. Zo hebben zich in 2012 twee calamiteiten in een korte periode voorgedaan in de
gemeente Tilburg. Als gevolg van mishandeling is in de ene situatie een zuigeling overleden en in
de andere situatie een zuigeling op de intensive care van het ziekenhuis beland. Meerdere
professionals en organisaties uit verscheidene sectoren waren betrokken bij de gezinnen, echter
was er geen totaalbeeld van alle risico’s en signalen. Hierdoor was de verleende zorg niet
voldoende om te zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen (STJ, 2013). Het probleem
reikt verder dan enkel de incidenten in de media. Het werkelijke probleem schuilt namelijk in de
veel grotere groep cliënten die gebrekkige hulp ontvangen. De toenmalige Rotterdamse
wethouder Geluk gaf na de ontdekking van het Maasmeisje aan dat er alleen in Rotterdam al
6000 Maasmeisjes woonden (Kamerman & Hoogstad, 2007). Dit vraagt om een verbetering in de
huidige aanpak van de jeugdzorg door middel van een sterke samenwerking tussen de
verschillende betrokken professionals. In dit onderzoek zal de organisatie van een
multidisciplinaire samenwerking centraal staan.
1.1 – Probleemstelling
Het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) besloot om acht calamiteitenonderzoeken te
analyseren, die in 2011 en 2012 zijn uitgevoerd door de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en het STJ. Het
betreft complexe gevallen binnen de hulpverlening. Deze analyse had als doel om patronen te
ontdekken om algemeen geldende verbeterpunten te benoemen. Hieruit kwam naar voren dat er
in de samenwerking tussen de verschillende professionals het ontbrak aan het delen van
informatie, de onderlinge communicatie, het afstemmen van acties en het voeren van regie over
alle interventies. Tevens is er sprake van handelingsverlegenheid onder professionals, waardoor
zij (vermoedens van) kindermishandeling niet vroegtijdig bespreekbaar maken. Dit vraagt om
een betere samenwerking, regievoering en scholing van betrokkenen rondom de hulpverlening.
Het beperkt zich niet alleen tot de jeugdhulp, ook organisaties zoals de politie, maatschappelijk
werk, GGZ en scholen spelen hier een cruciale rol in. Zij zijn vaak direct betrokken bij het gezin
en kunnen kindermishandeling signaleren, melden of naar aanleiding daarvan interveniëren
(STJ, 2013). De gemeenten krijgen met de decentralisatie van de jeugdzorg ook een rol in dit
samenspel.
1.1.1 Decentralisatie als kans voor transformatie
Met de decentralisatie van de jeugdzorg zullen het Algemene Meldpunt
Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) vanaf 1 januari 2015
samengevoegd worden tot het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
(AMHK). De taken van het AMHK zullen zich richten op geweld in relaties. Dit kan op
verscheidene manieren, bijvoorbeeld door het verstrekken van advies, het fungeren als
meldpunt, het voeren van een onderzoek na een melding en het inschakelen van passende
hulpverlening. Dit zal betekenen dat zij het eerste aanspreekpunt zijn, een schatting maken van
de problematiek en naar aanleiding daarvan een (herstel)plan opstellen (VNG, 2013). De
verantwoordelijkheid over het AMHK zal volledig in handen van de gemeenten komen te liggen.
|Samenwerken Over Grenzen|
9
“Ondanks alle instanties slagen we er niet in om kindermishandeling tijdig te signaleren en
dan effectief op te treden. Als we niet oppassen blijven we met de methodieken en
protocollen van gisteren precies hetzelfde doen. Er is dus vernieuwing nodig.” (Peter
Noordanus, burgemeester Tilburg in: Binnenlands Bestuur, 2014)
Om een transformatie in de hulpverlening te realiseren, is een gezamenlijke frontoffice in de
vorm van een AMHK niet voldoende. Door de transitie ontstaat er een samenwerkingsnetwerk
tussen verschillende actoren, die voorheen al dan niet met elkaar te maken hebben gehad. Naast
de eigen organisatiedoelen, staat ook het algemene doel – het verbeteren van de hulpverlening
middels een stelselherziening – centraal (Baecke et al., 2011). De gemeenten, als
eindverantwoordelijk voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, kunnen de
verschillende organisaties in het veld er toe aanzetten integraal hulp te verlenen (STJ, 2013). Er
is met andere woorden steeds meer vraag naar een multidisciplinaire samenwerking.
1.1.2 Organiseren van multidisciplinaire samenwerking
Bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld draait het veelal om complexe
vraagstukken, waarbij meerdere organisaties betrokken zijn. De organisaties zijn wederzijds
afhankelijk om goede zorg te kunnen verlenen. Hierdoor vragen deze complexe vraagstukken
om het gezamenlijk optrekken van publieke organisaties (Delden, 2009; Noordegraaf, 2004;
Provan & Kenis, 2007). Uit de literatuur over netwerksamenwerking is bekend dat middels
netwerkmanagement de interactie tussen de professionals georganiseerd kan worden.
Uitgangspunt hierbij is dat het om interactief beleid gaat, waarbij de professionals samen het
probleem bepalen en werken aan de dienstverlening (Noordegraaf, 2004).
De complexe vraagstukken zorgen er echter voor dat een netwerkstructuur alleen niet
voldoende is. In de praktijk valt het namelijk niet altijd mee om de samenwerking te
organiseren. Ondanks de onderlinge overleggen, wordt er langs elkaar heen gewerkt en valt het
maatschappelijk resultaat tegen (Van Delden, 2009). De begrenzing van professionele domeinen
– professionals hebben eigen referentiekaders en werkwijzen van waaruit zij beredeneren en
handelen – zorgt voor verschillende interpretaties, waardoor professionals elkaar niet begrijpen
(Vlaar, et al., 2006). Voor het organiseren van een multidisciplinaire samenwerking is daarom
ook meer nodig dan een netwerkstructuur. Er zijn processen nodig om de grenzen te
overbruggen en de samenwerking tussen de professionals te bevorderen (Kimble, et al., 2010).
Om deze samenwerking te organiseren is er een rol weggelegd voor de netwerkmanager.
Ondanks dat zij geen directe rol spelen in het samenwerkingsverband, hebben de beslissingen
die zij nemen invloed op het samenwerkingproces (Van Delden, 2009). Het is de neutrale
persoon in het samenspel die de samenwerking stuurt en het proces faciliteert. Hierbij dienen de
verschillende perspectieven begrepen te worden en tot synthese gebracht te worden (Williams,
2002). De samenwerking voegt hierdoor een extra dimensie toe aan het managen.
Dit onderzoek zal zich dan ook op drie elementen richten binnen het organiseren van een
multidisciplinaire samenwerking. Allereerst wordt de structuur van netwerken onderzocht.
Vervolgens zal nagegaan worden hoe de grenzen tussen de verschillende professionals
overbrugd worden. Tot slot zal onderzocht worden wat de rol van de netwerkmanager is om de
integrale samenwerking te bewerkstelligen.
|Samenwerken Over Grenzen|
10
1.2 – Doel- en vraagstellingen
Om meer recht te doen aan de maatschappelijke meerwaarde van de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling, is de vraag ontstaan om de transitie gepaard te laten
gaan met een transformatie. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat op de
samenwerking tussen professionals te winnen valt. Hierdoor zal dit onderzoek zich richten op
het organiseren van een multidisciplinaire samenwerking voor de aanpak van huiselijk geweld
en kindermishandeling. Het onderzoek zal geen betrekking hebben op de vakinhoudelijk
verandering, maar zal zich richten tot de organisatiecriteria van een multidisciplinaire
samenwerking. Om deze nieuwe werkwijze te concretiseren en vorm te geven, kunnen we leren
van bestaande pilots in Nederland die een multidisciplinaire samenwerking koppelen aan het
AMHK. In dit onderzoek zal kritisch gekeken worden naar deze multidisciplinaire initiatieven.
De hoofdvraag hierbij is:
“Welke netwerkstructuren en –processen gebruikt een netwerkmanager bij het
overbruggen van grenzen tussen professionals in een multidisciplinaire samenwerking voor
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?”.
Het onderzoek richt zich op drie aspecten, namelijk de netwerkstructuur, het versterken van de
samenwerking tussen de professionals door grenzen te overbruggen en de rol van de
netwerkmanager hierin. In figuur 1.2 is een schematische weergave te zien van de focus van dit
onderzoek.
Organiseren sterkere samenwerking
Structuur van
het netwerk
Overbruggen van
grenzen
Rol van de
netwerkmanager
Figuur 1.2 – Focus onderzoek
De hoofdvraag is dan ook opgedeeld in drie theoretische deelvragen (1 t/m 3) en drie
empirische deelvragen (4 t/m 6). Met de eerste theoretische en empirische vraag wordt getracht
inzicht te krijgen in de organisatiestructuren van een netwerkorganisatie. De tweede
theoretische en empirische vraag zijn bedoeld om te onderzoeken welke middelen er gebruikt
worden voor het overbruggen van grenzen in een netwerksamenwerking. Tot slot geven de
laatste theoretische en empirische vraag inzicht over de rol van de netwerkmanager in een
netwerksamenwerking. Het gaat om de volgende deelvragen:
1. Welke organisatiestructuren heeft een netwerkorganisatie?
2. Hoe kunnen grenzen in de samenwerking tussen professionals in een netwerk
overbrugd worden?
3. Wat is de rol van de netwerkmanager in een netwerksamenwerking?
4. Welke organisatiestructuren zijn terug te vinden in de multidisciplinaire aanpakken van
huiselijk geweld of kindermishandeling?
5. Hoe worden de grenzen in de samenwerking tussen professionals overbrugd in de
multidisciplinaire aanpakken van huiselijk geweld of kindermishandeling?
|Samenwerken Over Grenzen|
11
6. Wat is de rol van de netwerkmanager in de multidisciplinaire aanpakken van huiselijk
geweld of kindermishandeling?
Aan de hand van de beantwoording van deze deelvragen is het mogelijk om een beeld te creëren
van de literatuur en de lopende multidisciplinaire initiatieven op dit gebied. Het doel is om
betere inzichten te verkrijgen in welke processen en structuren van belang zijn voor de
organisatie van een multidisciplinaire samenwerking. Middels deze inzichten zullen vervolgens
concrete aanbevelingen gedaan worden voor het organiseren van een multidisciplinaire
samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
1.3 –Relevantie
De actualiteit van dit onderwerp, maakt dit onderzoek zowel wetenschappelijk als
maatschappelijk relevant.
Wetenschappelijke relevantie
Uit onderzoeken die het huidig beleid omtrent kindermishandeling en huiselijk geweld
evalueren blijkt dat de maatschappelijke meerwaarde van de dienstverlening niet volledig
behaald wordt door een gebrek aan samenwerking. Een multidisciplinaire samenwerking wordt
in de literatuur aangewezen als een voorwaarde voor een betere organisatie. Het meest
geschikte middel hiervoor is een netwerkorganisatie (Rhodes, 1996; Christensen & Laegreid,
2007; Noordegraaf, 2004). Zowel de problematiek waarvoor het netwerk dient, als de
operationele organisatie van het netwerk zijn complex (Kenis, 2013). In dit onderzoek zal deze
operationele organisatie centraal staan door de structuren en processen te benoemen die van
belang zijn in een multidisciplinaire samenwerking om grenzen tussen professionals te
overbruggen. Dit gebeurt allereerst aan de hand van een literatuuronderzoek, wat vervolgens
gebruikt zal worden om een aantal praktijken te analyseren. Het empirisch onderzoek zal
hiermee de bestaande theorieën rondom het versterken van multidisciplinaire samenwerking
toetsen om een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk debat rondom multidisciplinaire
samenwerking in netwerkorganisaties. Door het toepassen van de literatuur op nieuwe cases, is
het immers mogelijk om tot verfijnde inzichten te komen. Tevens is dit onderzoek een nieuwe
verkenning naar multidisciplinaire samenwerking rondom de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Maatschappelijke relevantie
Het nieuwe AMHK valt per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Deze transitie wordt aangegrepen als de kans voor een transformatie in de aanpak van
kindermishandeling en huiselijk geweld. In Nederland draait een aantal pilots die een
multidisciplinaire aanpak hebben georganiseerd waar de cliënt in centraal staat. Dit onderzoek
zal deze pilots vergelijken om na te gaan welke organisatiestructuren en –processen een
centrale rol spelen in deze multidisciplinaire initiatieven. Hiermee kunnen de verschillende fases
die van belang zijn bij het organiseren van multidisciplinaire samenwerking onderscheiden
worden. Met de aanbevelingen van dit onderzoek reik ik de gemeenten concrete actiepunten (zie
aanbevelingen) aan om invulling te kunnen geven aan het nieuwe beleid omtrent de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens kan de Veilige Haven deze concrete actiepunten
gebruiken voor het ontwikkelen van een prototype van de nieuwe werkwijze rondom huiselijk
geweld en kindermishandeling.
|Samenwerken Over Grenzen|
12
Ook voor de huidige pilots rondom de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling is dit
onderzoek relevant. De pilots bekijken op experimenterende wijze hoe ze de multidisciplinaire
samenwerking effectiever en efficiënter kunnen organiseren in hun regio. Doordat in dit
onderzoek de verschillende praktijken met elkaar vergeleken worden, kunnen deze pilots van
elkaar leren. Op deze manier draagt dit onderzoek ook bij aan het lerend karakter van de
multidisciplinaire initiatieven die op dit moment in Nederland draaien.
1.4 – Leeswijzer
Dit onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. In hoofdstuk 2 wordt de context die
relevant is voor het onderzoek geschetst. Het gaat onder meer om de feiten en cijfers omtrent
huiselijk geweld en kindermishandeling, de decentralisatie van de jeugdzorg, het nieuw te
vormen AMHK en de Veilige Haven. Vervolgens wordt in de hoofdstuk 3, 4 en 5 de theoretische
focus van het onderzoek bepaald. Dit gebeurt aan de hand van een wetenschappelijke
uitwerking van een netwerkorganisatie en de bijbehorende structuren, het overbruggen van
grenzen in een samenwerking en de rol van een netwerkmanager in een netwerksamenwerking.
Dit zal worden afgesloten met verwachtingen met betrekking tot het empirisch onderzoek in de
vorm van een theoretisch model in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 zal ingegaan worden op de
onderzoeksaanpak die gebruikt is voor het uitvoeren van het empirisch onderzoek.
In de hoofdstukken 8, 9 en 10 komen de empirische resultaten aan bod. Per deelthema –
huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld – zullen de multidisciplinaire
initiatieven getoetst worden aan het theoretisch model, met eventuele aanvullingen. Vervolgens
vindt er in hoofdstuk 11 een overall analyse plaats door alle multidisciplinaire initiatieven
samen te nemen en aan te vullen met interviews buiten deze initiatieven om. Tot slot zal in het
laatste hoofdstuk de conclusie van het onderzoek aangegeven worden door de theoretische en
empirische bevindingen bij elkaar te brengen. Hieraan gekoppeld zullen aanbevelingen gedaan
worden met betrekking tot het organiseren van multidisciplinaire samenwerking voor de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het hoofdstuk wordt afgesloten met
reflecties.
|Samenwerken Over Grenzen|
13
2. Geweld in relaties
In dit hoofdstuk zal kort ingegaan worden op relevante thema’s voor dit onderzoek.
Allereerst zullen cijfers omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling toegelicht worden.
Vervolgens zal de decentralisatie van de jeugdzorg kort beschreven worden. Deze
decentralisatie gaat gepaard met het vormen van een AMHK. In de derde paragraaf zal vanuit
documentatie van de VNG ingegaan worden op de invulling die het AMHK zal krijgen. In de
paragraaf vindt er een korte beschrijving plaats van twee evidence based practices. Tot slot, zal
een schematische weergave met toelichting volgen over het werkveld waar het in dit onderzoek
over gaat.
2.1 – Cijfers en feiten
Bij huiselijk geweld en kindermishandeling draait het om geweld in
afhankelijkheidsrelaties. Huiselijk geweld draait om geweld dat gepleegd wordt door iemand uit
de huiselijke of familiekring van het slachtoffer. Er is sprake van een machtsverschil en de dader
en het slachtoffer maken vaak blijvend deel uit van elkaars leef- en woonomgeving. Dit zorgt er
voor dat huiselijk geweld een stelselmatig karakter heeft (Ministerie VWS, 2014).
Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige
interactie. Dit wordt gedaan door de ouders of andere personen ten opzichte van wie de
minderjarige afhankelijk is (Artikel 1, Wet op de jeugdzorg). Geweld in afhankelijkheidsrelaties
kan bestaan uit fysiek, seksueel of psychisch geweld. Naar schatting zijn er jaarlijks minstens
200.000 mensen slachtoffer van dit soort geweld. Het aantal daders wordt geschat op 100.000
verdachten. Ruim 118.000 kinderen tot 18 jaar hebben te maken met een vorm van
kindermishandeling (Movisie, 2013; NJI, 2014). In 2012 zijn er 95.000 incidenten van huiselijk
geweld geregistreerd door de politie. Van de getuigen zijn 1 op de 3 jonger dan 18 jaar; van de
directe slachtoffers is ongeveer 15.000 jonger dan 18 jaar (Politie, 2013).
Het aantal meldingen van huiselijk geweld stijgt. In 1997 werd naar schatting 12% van de
gevallen gemeld; in 2010 wordt dit geschat op 20% (Van der Veen & Bogaerts, 2010). In tabel
2.1 is een overzicht te zien van de contacten en meldingen die in 2010 en 2011 gedaan zijn bij
het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Civiel (sociale omgeving)
Civiel (professionals)
Meldingen politie
Coördinatie huisverboden door
SHG
Totaal
2010
9.147
2.609
21.876
2.355
2011
9.351
2.795
32.477
2.628
Stijging %
3.3%
7.1%
43.9%
11.6%
35.987
47.251
31.3%
Tabel 2.1 – Overzicht contacten en meldingen bij de SHG’s (Movisie, 2013)
Dezelfde trend is waarneembaar bij de registratiegegevens van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling. In 2012 is het aantal voor het eerst sinds 2005 min of meer gelijk gebleven.
Van de 65.340 meldingen die in dat jaar gedaan zijn, hebben er ongeveer 20.000 geleid tot een
onderzoek door Jeugdzorg (NJI, 2013). In tabel 2.2 is een overzicht te zien van de
registratiegegevens van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in de periode 2005 tot en
met 2012.
|Samenwerken Over Grenzen|
14
2005
Meldingen
38.052
Adviezen
26.712
Onderzoeken 11.340
2006
41.744
27.929
13.815
2007
50.575
33.643
16.932
2008
52.946
36.790
16.156
2009
59.436
42.849
16.587
2010
62.001
43.925
17.076
2011
65.993
46.739
19.254
2012
65.340
45.887
19.453
Tabel 2.2 – Registratiegegevens AMK (NJI, 2013)
Kindermishandeling en huiselijk geweld brengen gevolgen mee voor zowel de slachtoffers, als
voor de mensen in de omgeving. Als er sprake is van kindermishandeling, ontbreekt het aan
geborgenheid en een veilige leefomgeving, wat kan leiden tot druk op de ontwikkeling van het
kind. De opgelopen schade heeft vaak levenslange gevolgen; de kans dat een kind dat
mishandeld is ook in een latere leven dader of opnieuw slachtoffer wordt van geweld in een
afhankelijkheidsrelatie is groter (IGZ, 2013). Tevens tonen onderzoeken aan dat negatieve
levenservaringen in de kindertijd samenhangen met gezondheidsproblemen op latere leeftijd
(Felitti & Anda, 2010). Daarnaast zorgt geweld in relaties voor emotionele problematiek, zoals
isolement, het verlies van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld. Tot slot
is er vaak ook sprake van andere problematiek, te denken aan problemen op werk, problemen
met huisvesting en financiële problemen. De maatschappij draagt een groot deel van de kosten.
Kindermishandeling alleen kost naar schatting minimaal 1 miljard euro per jaar in Nederland
(IGZ, 2013).
2.2 – Decentralisatie van de jeugdzorg
De huidige situatie van de jeugdzorg is gebaseerd op de Wet op de jeugdzorg die sinds 1
januari 2005 van kracht is (www.nji.nl). Hierin staan de regelingen omtrent de aanspraak,
toegang en bekostiging van de jeugdzorg. Het richt zich op de hulp en ondersteuning bij opgroeien opvoedproblemen, die psychisch, sociaal of pedagogisch van aard zijn. Het omvat zowel
vrijwillige ondersteuning als harde, dwingende interventies die nodig zijn in het belang van het
kind. Deze hulpverlening is voor de decentralisatie verdeeld over een web van zorginstellingen,
gemeenten, provincies en de Rijksoverheid.
Om samenwerking te stimuleren en een einde te maken aan de fragmentatie binnen de
jeugdzorg, is er voor gekozen om de gehele jeugdzorg over te hevelen naar de gemeenten. De
verantwoordelijkheden van de gemeenten veranderen aanzienlijk. Ze hebben allereerst de
verantwoordelijkheid voor de preventieve zorg en zullen mogelijkheden moeten bieden om de
eigen kracht van de burger te versterken. Ten tweede zullen de gemeenten verantwoordelijk zijn
voor de kortdurende ondersteuning en de verwijzing naar specialistische en langdurige zorg.
Tot slot, dragen de gemeenten ook de verantwoordelijkheid voor de langdurige en
specialistische zorg (Radar, 2011). Daarnaast is het maatschappelijk belang van dit domein
groot, gezien de doelgroep en de gevoeligheid van het onderwerp wanneer het mis gaat.
Deze overheveling gaat gepaard met een bezuiniging van 80 miljoen euro in 2015 oplopend tot
300 miljoen euro vanaf 2017. Om deze reden dienen de gemeentes in te zetten op vernieuwend
bezuinigen; innoverende praktijken zijn noodzakelijk om de te kunnen investeren in de kwaliteit
van de jeugdzorg. De gemeenten zetten daarom in op preventieve middelen. Deze zorg is immers
goedkoper en kan er voor zorgen dat de dure, specialistische zorg minder vaak nodig is (Seinstra
& Westers, 2012). Gemeenten ontwikkelen hiervoor bijvoorbeeld sociale wijkteams om
problemen te kunnen signaleren en waar nodig in een vroeg stadium hulp te kunnen bieden.
|Samenwerken Over Grenzen|
15
Door deze transitie ontstaat er een samenwerkingsnetwerk tussen verschillende actoren, die
voorheen al dan niet met elkaar te maken hebben gehad. Naast de eigen organisatiedoelen, dient
ook het algemene doel – het verbeteren van de jeugdzorg middels een stelselherziening – door
een ieder behartigd te worden (Baecke et al., 2011). Dit nieuwe stelsel zal per 1 januari 2015 in
de praktijk worden toegepast.
2.3 – Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten ook verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Het Algemene Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het
Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) worden samen één organisatie: het Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK).
Om de organisaties te verenigen, is er voor gekozen om een protocol op te stellen, waarmee het
huidige SHG en het toekomstige AMHK de werkwijze overnemen van het huidig AMK. De
wettelijke verankering van het AMHK is terug te vinden in de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), aangezien de zorg gericht is op de gehele bevolking. Het AMHK is verder
geen verplicht onderdeel van een gecertificeerde instelling; gemeenten kunnen dit naar eigen
inzicht organiseren (Seinstra, et al., 2013). Het dient wel te fungeren als eerste aanspreekpunt,
een schatting te maken van de problematiek en naar aanleiding daarvan een (herstel)plan op te
stellen en uit te voeren. Dit vraagt van een AMHK dat zij voldoende specialistische kennis in huis
heeft op gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De schaalgrootte die het meest
geschikt is om een AMHK te organiseren, is de regionale Veiligheidsregio (VNG, 2013).
Conform de basisdoelstelling van de wet, dienen de gemeenten het AMHK zo te organiseren dat
cliënten het AMHK ervaren als één organisatie. Het is een lastige opgave om dit te organiseren
met meerdere organisaties; een gezamenlijk front- en backoffice zou dit vergemakkelijken.
Welke vormgeving daar het beste bij past, is mede afhankelijk van de regio (VNG, 2013). De
mogelijkheden die besproken worden, zijn;
o
o
o
o
o
o
Een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling
De GGD
(De moederorganisatie van) het huidige SHG
De Gecertificeerde Instelling voor jeugdzorg
Het (Zorg- en) Veiligheidshuis
Een zelfstandige organisatie, doorgaans een stichting
Er zijn verschillende aspecten waar gemeenten rekening mee dienen te houden bij het kiezen
van één van de bovengenoemde opties voor hun regio. Allereerst dient het AMHK toegankelijk te
zijn voor zowel cliënten als voor professionals. De functies moeten ook bij het organisatie-profiel
passen. Tevens dient er aansluiting te zijn met het lokale sociale domein, de ketenaanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling en het gedwongen jeugdkader. Een ander belangrijk
punt is de inhoudelijke kennis en ervaring met huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief
forensische en medische expertise. Het gaat om een onafhankelijk zorgaanbod. De
sturingsmogelijkheden van de gemeenten zijn ook van belang in het maken van de keuze. Tot
slot is de beperking van frictiekosten – vooral in tijden van bezuinigingen – ook een belangrijk
aspect in de overweging (VNG, 2013). Dit betekent ook dat per regio voor een andere
vormgeving gekozen kan worden, afhankelijk van de huidige voorzieningen in de regio.
|Samenwerken Over Grenzen|
16
2.4 – Evidence based practices
In 2002 zijn er Family Justice
Centers (FJC) ontwikkeld in San Diego om
de aanpak van huiselijk geweld vorm te
geven. Hierna werden er over de Verenigde
Staten
verschillende
andere
FJC’s
opgericht. Het aantal dodelijke slachtoffers
is sindsdien gedaald (Movisie, 2013).
Hiernaast is bijvoorbeeld te zien dat het
aantal dodelijk slachtoffers in New York –
waar drie FJC’s te vinden zijn – gedaald is.
In 2009 is moord door een vriend/vriendin
ook onder huiselijk geweld komen te vallen
–expanded definition (NYC, 2012).
Het FJC model is een model waarbij alle partners van huiselijk geweld fysiek in één gebouw
zitten; een ‘one stop shop’ model. Het betreft een laagdrempelige en cliëntvriendelijke toegang
tot politie en justitie, reclassering, opvang en hulpverlening. Een cliënt kan binnenlopen, aangifte
doen en de gewenste hulp, opvang en bescherming krijgen (FJC Europe; Movisie, 2013). Op deze
manier profileert een FJC zich als een toegankelijke en veilige plek, met een centrale intake voor
slachtoffers. Het slachtoffer hoeft maar één keer het verhaal te vertellen. Daarnaast zorgt een
multidisciplinair team voor een intensieve samenwerking (FJC Visie, 2014). Het gaat dus om een
multidisciplinaire samenwerking met als doel integraal hulpverlenen aan cliëntsystemen van
huiselijk geweld (Gwinn & Strack, 2010).
Het FJC hanteert een aantal uitgangspunten (www.familyjusticecenter.org):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
De veiligheid staat voorop;
Het slachtoffer staat centraal in de aanpak;
Er is aandacht voor de culturele achtergrond van de cliënten;
De omgeving van de cliënt wordt betrokken bij de aanpak;
De aanpak wordt samen met de cliënt geformuleerd;
Diensten worden geëvalueerd en aangepast door middel van de input van cliënten en
evidence based praktijken;
Nauwe relaties tussen de verschillende betrokken professionals;
De aanpak is gericht op preventie;
Er vindt ook een dadergerichte aanpak plaats die aansluit bij de bereidheid van de
dader om te veranderen;
De hulpverlening gaat in eerste instantie ervan uit dat de relatie in stand blijft.
Voor de aanpak van kindermishandeling zijn in de Verenigde Staten Child Advocacy Centers
opgericht. Zij verlenen al ruim 25 jaar hulp door middel van een intensieve samenwerking
tussen de professionals en organisaties die betrokken zijn in de hulpverlening. De principes die
hier aan ten grondslag liggen zijn vergelijkbaar met de principes van het Family Justice Center.
Het gaat om de volgende punten (National Children’s Alliance, 2011):
|Samenwerken Over Grenzen|
17
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Een multidisciplinaire team met deelnemers vanuit relevante rechtsgebieden, de
kinderbescherming, de medische tak, psychologische tak, slachtofferhulp en de
jeugdzorg;
Rekening houdend met culturele achtergronden en diversiteit;
Forensische interviews om feiten te achterhalen. Dit gebeurt gecoördineerd om dubbel
werk te voorkomen. Het kind krijgt de mogelijkheid om ook het verhaal te vertellen;
Slachtofferhulp voor alle cliënten en familieleden om trauma’s te reduceren;
Gespecialiseerde medische evaluatie en behandelingen;
Psychologische hulpverlening gespecialiseerd op traumabehandelingen;
Case review middels een formeel proces, waarin informatie gedeeld wordt en de
hulpverlening bepaald wordt;
Ontwikkelen en implementeren van een monitoringssysteem gericht op de progressie
van de zaak en de bijbehorende outcomes (op alle onderdelen);
Organisatiecapaciteit door middel van een wettelijk orgaan dat verantwoordelijk
wordt gemaakt voor het beleid en de implementatie van beleid en de bijbehorende
procedures.
Zowel het Family Justice Center als het Child Advocacy Center worden in Nederland als voorbeeld
gezien voor het transformeren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om
dit te bewerkstelligen is er door professionals, wetenschappers en bestuurders uit het werkveld
een manifest opgesteld. Hierin worden de zorgen kenbaar gemaakt, knelpunten benoemd en
aanbevelingen gedaan voor een effectievere aanpak. Het betreft een integrale en specialistische
aanpak, waarin de cliënt centraal staat (Manifest, 2014). Er draaien in Nederland diverse pilots
om een soortgelijke samenwerking in Nederland te bewerkstelligen. Deze zullen in het
empirisch onderzoek nader geanalyseerd worden.
2.6 – AMHK en het multidisciplinaire expertiseteam
Naar aanleiding van de verkennende gesprekken en bezochte bijeenkomsten voor dit
onderzoek, heb ik een schematische weergave gemaakt van de actoren die een rol spelen in de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (zie figuur 2.1). Hier zijn de verschillende
niveaus van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in opgenomen. Er is
allereerst een voorveld, bestaande uit o.a. scholen, huisartsen en de sociale wijkteams, die dicht
bij de burger staan en huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen signaleren. Op het
moment dat er sprake is van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling is,
kan er een melding gedaan worden bij het AMHK. Ook andere organisaties, zoals de Politie, de
Geestelijke Gezondheidszorg of Verslavingszorg, melden (vermoedens van) huiselijk geweld en
kindermishandeling bij het AMHK. De wens is dus om achter ieder AMHK een multidisciplinair
expertiseteam te hebben dat casuïstiek integraal in behandeling neemt. Dit team bestaat uit
professionals uit verschillende werkvelden, zoals justitie, jeugdzorg en vrouwenopvang. Het
AMHK kan zodoende gezien worden als een gezamenlijk frontoffice met daarachter een sterke
samenwerking van professionals (het multidisciplinaire team). De gemeente is hoofd- en
eindverantwoordelijke voor de aanpak en voert hier regie op.
|Samenwerken Over Grenzen|
18
Figuur 2.1 – Schematische weergave actoren aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Het
gaat om het AMHK als frontoffice, met daarachter een sterke samenwerking tussen professionals
uit verschillende disciplines.
Dit onderzoek zal zich richten op de organisatie van een sterke samenwerking tussen
professionals in het multidisciplinaire team voor de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. In de volgende hoofdstukken zal vanuit wetenschappelijk perspectief
nagegaan worden welke structuren en processen er hiervoor nodig zijn.
|Samenwerken Over Grenzen|
19
3. Netwerken
In het eerste hoofdstuk kwam naar voren dat er steeds meer vraag is naar een sterkere
multidisciplinaire samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Deze samenwerking vindt vaak plaats in netwerken. Dit hoofdstuk is het eerste gedeelte van het
theoretisch kader, waarin gekeken wordt naar de netwerkstructuren die van belang zijn om
multidisciplinaire samenwerking vorm te geven. Er zal aangegeven worden waarom
netwerksamenwerking ingezet wordt, welke netwerktypen er zijn en wat de rol is van de
overheid is. Vervolgens zal specifieker ingegaan worden op de vorm die een netwerk kan
aannemen, wat de structuurkenmerken zijn van het netwerk en hoe netwerkwaardecreatie
behaald kan worden. Hiermee wordt duidelijk welke organisatiestructuren een
netwerkorganisatie heeft.
3.1 – Netwerksamenwerking
Het huidige maatschappelijke speelveld kenmerkt zich door diffuse kennis, eigenwijze
burgers en machtige bedrijven. Er is een overkill aan beschikbare informatie die ook nog multiinterpretabel is, waardoor kennis ambigu is. Burgers zijn autonoom, mondig, veeleisend en
ambivalent en bedrijven hebben een grotere invloed op politiek en bestuur. Deze grenzeloze,
ambigue en omstreden condities intensiveren en creëren maatschappelijke issues die om
collectief handelen vragen, maar dezelfde condities maken collectief handelen lastig. De publieke
sector is hierdoor in een interventiefuik terecht gekomen; collectief handelen is nodig, maar de
mogelijkheden daartoe zijn beperkt (Noordegraaf, 2004). Het verlenen van publieke diensten
gaat gepaard met wickedness. De vraagstukken waar het om draait zijn controverse en complex,
waardoor de betrokkenheid van meerdere organisaties en professionals nodig is. De opvatting
en de oplossing van het probleem kan onderling verschillen (Koppenjan & Klijn, 2004).
Fragmentatie in vraagstukken die om een multidisciplinaire aanpak vragen, zorgt er voor dat er
langs elkaar heen gewerkt wordt (Hood & Peters, 2004). Dit leidt tot een gebrek aan een brede
coördinatie en hierdoor is er ook geen duidelijke eindverantwoordelijke voor de
dienstverlening. De focus is vooral gericht op het behalen van resultaten, terwijl niemand
verantwoordelijk is voor de outcomes (Rhodes, 1996).
Als reactie op de fragmentatie en de bijbehorende complexiteit, ambiguïteit en onduidelijkheid
in met name de zorgverlenende sector, is er steeds meer vraag naar een integrale benadering.
Het betreft dienstverlening waar meerdere professionals betrokken zijn bij één zaak en die
daarom vraagt om een horizontale manier van sturen (Noordegraaf, 2004). De verschillende
professionals zullen meer moeten samenwerken en zullen gezamenlijke doelen moeten
nastreven. De voorkeur gaat vaak uit naar één loket, met daarachter een sterke samenwerking
tussen de verschillende actoren. Bij deze Whole of Governement draait het kort gezegd om
netwerksamenwerking. Deze samenwerking kan enerzijds middels een design van bovenaf
opgelegd worden. Anderzijds is het mogelijk dat de organisaties zelf om een cultuurverandering
vragen (Christensen & Laegreid, 2007). Een netwerksamenwerking als organisatievorm is nodig,
als de benodigde dienstverlening verspreid is over verschillende organisaties. Het gaat om
onderlinge afhankelijkheid. Vaak gaat dit ook gepaard met het leveren van maatwerk (Kenis,
2013). Middels netwerkmanagement kan de interactie tussen de organisaties georganiseerd
worden. Uitgangspunt hierbij is dat het om interactief beleid gaat, waarbij je samen het
probleem bepaalt en werkt aan de zorgverlening (Noordegraaf, 2004). Bijkomende voordelen
zijn dat hulpbronnen efficiënt gebruikt kunnen worden en de capaciteit om problemen aan te
|Samenwerken Over Grenzen|
20
pakken vergroot wordt (Provan& Kenis, 2007). De overheid kan in dit samenspel verschillende
rollen innemen. In de volgende paragraaf zal dit nader toegelicht worden.
3.2 – Rol van de overheid
Voor het realiseren van sterke netwerkverbanden, is er voor de overheid – de gemeenten
in het bijzonder – een belangrijke rol weggelegd. De overheid dient zowel de burgers te
beschermen, als het netwerk te ondersteunen, corrigeren en verbinden (Boutellier, et al., 2009).
De overheid onderscheidt zich van de andere actoren middels haar democratische legitimiteit en
de toegang die zij heeft tot grote budgetten (Kickert, 1997). Er is echter ook een wederzijdse
afhankelijkheid tussen de verschillende organisaties die onderdeel zijn van het netwerk. De
overheid is dan ook één van de actoren in plaats van de allesbepalende actor (Rhodes, 1996).
Voor de overheid is er dus een kleinere rol weggelegd, maar tegelijkertijd dient zij de
(eind)verantwoordelijkheid te nemen over de publieke dienstverlening. Deze
verantwoordelijkheid neemt de overheid vaak middels een regierol.
De regierol van de gemeente kan op verschillende manieren vervuld worden. Allereerst is het
mogelijk dat de overheid er voor kiest om niet te participeren in het netwerk. Middels voldoende
politieke steun kan de overheid dan besluiten om hiërarchische maatregelen op te leggen aan de
organisaties in de netwerksamenwerking. Er vindt dan gemeentelijke sturing plaats, met een
gemeentelijk vastgesteld doel. De samenwerkingspartners zijn uitvoerders van de maatregelen
die de gemeenten opleggen en er is sprake van een formele afhankelijk tussen de partners en de
gemeenten. Daarnaast kan de overheid de taken uitvoeren in samenwerking met andere
partijen. Deze partijen worden dan gezien als partners, waardoor er meer sprake is van een
informele afhankelijkheid. In gezamenlijkheid worden de randvoorwaarden en de doelen
bepaald. Tevens is het mogelijk dat de overheid er voor kiest om als procesmanager de
interacties te faciliteren, voor het verwezenlijken van het publieke belang. De
samenwerkingspartners zijn de initiatiefnemers en sturen het netwerk zelf (Klijn & Koppenjan,
2000; Luijkx, et al, 2009). De keuze om als opdrachtgever, coproducent of facilitator op te
treden, brengen dus enkele kenmerken met zich mee die bepalend zijn voor het netwerk. Zo kan
het enerzijds gemeentelijk gestuurd zijn, anderzijds kan het zelfsturend zijn. In tabel 3.1 zijn
deze kenmerken in een tabel weergegeven.
Rol gemeente:
Opdrachtgever
Coproducent
Facilitator
Rol samenwerkings partners:
Sturing:
uitvoerder
partner
initiatiefnemer
gemeentelijke sturing gezamenlijke
aansturing
Randvoorwaarden: gemeentelijk
gezamenlijk
vastgestelde
vastgestelde
randvoorwaarden
randvoorwaarden
Afhankelijkheid:
formele
informele
afhankelijkheid
afhankelijkheid
Afstemming:
Doel:
gemeentelijke
afstemming
gemeentelijk
gezamenlijke
afstemming
gezamenlijk
zelfsturing
door de partners
vastgestelde
randvoorwaarden
door de partners
vastgestelde
afhankelijkheden
afstemming door
partners
door partners
|Samenwerken Over Grenzen|
21
Verantwoordelijkheid:
Visie:
Monitoring
vastgesteld doel
gemeentelijke
verantwoordelijkheid
gemeentelijke visie
gemeentelijke
monitoring
vastgesteld doel
gezamenlijke
verantwoordelijkheid
gezamenlijke visie
gezamenlijke
monitoring
vastgesteld doel
partners
verantwoordelijkheid
visie door partners
monitoring door
partners
Tabel 3.1 – Model Luijkx, Span, Schols en Schalk (Luijkx, et al., 2009)
Duidelijkheid over de rol van de overheid is belangrijk om misverstanden te voorkomen, ter
bevordering betrouwbaarheid van de overheid en van de effectiviteit en efficiëntie van het
netwerk (Klijn & Koppenjan, 2000). Voor de effectiviteit en efficiëntie van het netwerk, is tevens
een indeling te maken in verschillende netwerkvormen.
3.3 – Netwerkvormen
Volgens Provan & Kenis (2007) zijn er drie vormen netwerken te onderscheiden.
Allereerst een participant-governed network waarbij de leden van het netwerk zelf
verantwoordelijk zijn voor de relaties binnen en buiten het netwerk. Bij de lead organizationgoverned network is er één centrale actor binnen het netwerk, die de netwerkactiviteiten
bepaalt en beslissingen neemt. Deze twee vormen zijn echter niet effectief op het moment dat er
sprake is van een netwerk, waarin het onderlinge vertrouwen laag is, veel organisaties
betrokken zijn, een matige consensus is en de behoefte aan het netwerk groot is. In dat geval zou
de derde vorm de meest voor de hand liggende variant zijn: network administrative organization
(NAO). Bij deze netwerkstructuur is een externe (administratieve) organisatie opgezet om het
netwerk en de activiteiten te besturen (Provan & Kenis, 2007). Deze organisatie behartigt alleen
het netwerkbelang.
Governancevorm
Vertrouwen
Doelconsensus
Hoog
Aantal
netwerkleden
Weinig
Hoog
Behoefte aan
netwerk
Laag
Participantgoverned network
Leader
organizationgoverned network
Network
administrative
organization (NAO)
Laag
Moderaat
Relatief laag
Moderaat
Moderaat
Moderaat tot
veel
Relatief hoog
Hoog
Tabel 3.2 – Netwerkvormen (Provan & Kenis, 2007)
Een netwerk heeft volgens Provan & Kenis (2007) ook te maken met een drietal spanningen,
waar iedere netwerkvorm anders mee om gaat. De eerste spanning heeft betrekking op hoeveel
organisaties betrokken dienen te worden bij het netwerk. Enerzijds zijn alle organisaties nodig
om optimaal dienst te verlenen, anderzijds kost dit veel tijd en moeite. Voor het organiseren van
het netwerk is het dus nodig om na te gaan of er gekozen wordt voor efficiency – niet meer dan
nodig – of inclusiveness – iedereen. De tweede spanning heeft betrekking op het organiseren van
legitimiteit. Enerzijds kan deze vooral intern gericht zijn, anderzijds kan het belangrijker zijn om
ook gefocust te blijven op externe legitimiteit, bijvoorbeeld de stakeholders die de
|Samenwerken Over Grenzen|
22
samenwerking mogelijk maken. Tot slot, is er een spanning tussen de flexibiliteit of stabiliteit in
de samenwerking. Hoe formeler het netwerk is, hoe stabieler deze vorm gegeven wordt (Provan
& Kenis, 2007). In figuur 3.1 is te zien waar veelal het accent ligt bij de participant-governed
network (PGN), Leader organization-governed network (LGN) en Network administrative
organization (NAO) in de genoemde drie spanningen.
Efficiency
Internal legitimacy
Flexibility
NAO
LGN
PGN
Inclusiveness
PGN
LGN
NAO
External legitimacy
PGN
LGN
NAO
Stability
Figuur 3.1 – Netwerkvormen en keuzes in spanningen
De netwerkvorm is bepalend voor de organisatiestructuur van het netwerk. Ze bepalen mede de
keuzes die binnen het netwerk gemaakt zullen worden in de genoemde drie spanningen. Los van
deze spanningen heeft een netwerk ook algemene structuurkenmerken die in de volgende
paragraaf aan bod zullen komen.
3.4 –Structuurkenmerken
Een netwerkorganisatie heeft andere structuurkenmerken dan een hiërarchie. Er zijn
verschillen tussen enerzijds de organisaties die het netwerk vormen en anderzijds de belangen
en perspectieven van deze organisaties. Hierdoor hebben netwerken een pluriform karakter.
Daarnaast zijn de actoren wederzijds afhankelijk om de (netwerk)doelen te realiseren. Dit zorgt
er voor dat de actoren minder hiërarchisch gestuurd kunnen worden. Op het moment dat er
sprake is van hiërarchische stuursignalen die niet overeenkomen met het eigen referentiekader,
kunnen organisaties gesloten zijn en de signalen negeren of zich er tegen verzetten. Tot slot
kunnen de verschillende actoren in een netwerk verdurend wisselen en zorgen nieuwe
informatie, strategieën en belangen ook voor continue dynamiek (De Bruijn & Ten Heuvelhof,
2007). In tabel 3.4 zijn de verschillen weergegeven.
Hiërarchie
Uniformiteit
Eenzijdige afhankelijkheden
Openheid
Stabiliteit in structuur
Netwerk
Pluriformiteit
Wederzijdse afhankelijkheden
Geslotenheid
Dynamiek in structuur
Tabel 3.3 – Verschillen hiërarchie en netwerk
Netwerken zijn dus voortdurend in beweging, waardoor een netwerk ook kan veranderen op
gebied van pluriformiteit, geslotenheid en interdependenties tussen de partijen. Voor een
netwerkorganisatie zitten hier zowel kansen als bedreigingen in. Pluriformiteit maakt ‘verdeel
en heers’ en functionele herinterpretatie mogelijk, maar kan ook zorgen voor beperkte
maatwerk mogelijkheden en vervorming van interventies. Geslotenheid leidt er toe dat de
verworven steun en kracht van de betrokken partijen benut kan worden, echter kan interventie
ook een ritualisering worden. Tot slot zorgt interdependentie er enerzijds voor dat
|Samenwerken Over Grenzen|
23
afhankelijkheden en onderlinge kennis en middelen benut kunnen worden, wat kan leiden tot
bredere besluitvorming. Anderzijds kan het leiden tot een onoverzichtelijk netwerk, dat
stroperig en chaotisch verloopt (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007). Om de doelen te behalen,
dient gewaakt te worden voor de bedreigingen en gebruik gemaakt te worden van de kansen.
Deze kansen en bedreigingen zijn dus mede bepalend voor de mate van netwerkwaardecreatie.
3.5 – Netwerkwaardecreatie
De achterliggende gedachte van een netwerksamenwerking is om waarde te creëren op
het niveau van het netwerk middels multidisciplinaire dienstverlening. De verschillende actoren
verbinden of delen informatie, middelen, activiteiten en competenties (Kenis, 2013). Het draait
niet alleen om de hoe-vraag, maar ook om de bestaansreden van de organisatie – de waaromvraag. Niet enkel de output is relevant, ook de outcomes dienen behaald te worden. De
betrokken organisaties bepalen wat de publieke waarde is van de dienstverlening en hoe deze
gerealiseerd kan worden (Stoker, 2006).
Figuur 3.2 – Het draait niet alleen om outputs, maar ook om outcomes (Moore, 2003)
Efficiëntie gaat gepaard met weten wat de voorkeuren en behoeften van burger zijn; als manager
ben je continue bezig met controleren of de activiteiten hun doel dienen (Stoker, 2006). De
burger, voor wie het beleid uiteindelijk gemaakt wordt, staat centraal. Denhardt & Denhardt
(2000) hebben kernpunten genoemd om de burger weer centraal te stellen in beleid. Zo dient de
overheid als één van de actoren in het netwerk te opereren, door te faciliteren en te bemiddelen;
het draait om dienst verlenen in plaats van sturen. De manager dient strategisch te denken, maar
democratisch te handelen, waarbij het openbaar belang als doel gezien wordt in plaats van als
bijproduct. De medewerkers dragen bij aan de visie, dus zij dienen gewaardeerd te worden door
ze ook taken en verantwoordelijkheid toe te kennen (Denhardt & Denhardt, 2000).
Van de burgers zelf vraagt dit een two-way moral commitment: zij hebben niet alleen rechten,
maar ook plichten naar zichzelf en de samenleving (Stoker, 2006). Hierdoor is het van belang dat
de cliënten gehoord worden over hun noden, behoeften, eisen en verlangens. Cliënten kunnen
namelijk niet overstappen op een andere aanbieder op het moment dat de dienst niet bevalt
(exit), dus is het van belang om de dialoog met de cliënt aan te gaan (voice) om na te kunnen
gaan waar de dienstverlening verbeterd kan worden (WRR, 2004). Hierbij dient rekening
gehouden te worden met het vermogen en de bereidwilligheid van de cliënten. Het netwerk
dient de mogelijkheden te creëren om eventuele complexiteit te reduceren en intrinsieke
motivatie van cliënten te bevorderen om hier aan mee te werken (Alford, 2009). Op deze manier
|Samenwerken Over Grenzen|
24
is het netwerk in staat om de behoeften van de burger in kaart te brengen, kan de tevredenheid
van de burger behaald worden en draagt dit bij aan het realiseren van de maatschappelijke
meerwaarde van de dienst. De betrokken organisaties werken samen – shared service – om op
die manier een outcome te realiseren – shared value – die de organisaties afzonderlijk niet
zouden kunnen bewerkstelligen. Een netwerkorganisatie is operationeel gezien ook complexer
dan een markt, de traditionele bureaucratie of een losse samenwerking (Kenis, 2013).
Markt/competitie
“buy”
Hiërarchie “make”
Samenwerken “ally”
Organisatienetwerk
“join”
Winstgedreven
Regelgeving en
bureaucratie
Samenwerken met
anderen om de
toegang tot middelen
te verzekeren of
onzekerheden te
reduceren.
Netwerk als
productiesysteem. Er
wordt waarde
gecreëerd op het
niveau van het
netwerk.
Operationele complexiteit
Tabel 3.4 – Operationele complexiteit in een netwerk is complexer (Kenis, 2013)
Een netwerk is dus een complexe organisatievorm door de structuurkenmerken, de spanningen
en de operationele complexiteit. Dit vraagt om het overdenken van een aantal
ontwikkelingsvraagstukken. Allereerst is het van belang dat er een heldere en concrete
doelstelling op het niveau van het netwerk is, die als motor fungeert achter de
netwerkorganisatie. Ten tweede dient het netwerkniveau bepaald te worden, door het aantal
organisatie en de mate van betrokkenheid van de organisaties te specificeren. Tot slot is het van
belang dat nagedacht wordt over hoe de prestatie van het netwerk bevorderd en aangetoond
kan worden (Kenis, 2013).
3.6 – Slotsom
Als reactie op de gefragmenteerde dienstverlening vindt er netwerkmanagement plaats.
Het draait om de organisatie en coördinatie van samenwerking. Hierbij wordt de regie gevoerd
door gemeenten. Dit kan als opdrachtgever, coproducent of facilitator. Het netwerk kan
verschillende vormen aannemen, waardoor het op verschillende manieren om gaat met
spanningen. Tevens is het netwerk pluriform, dynamisch en zijn de actoren wederzijds
afhankelijk en kan er sprake zijn van geslotenheid. De rol van de overheid, de netwerkvorm en
structuurkenmerken zijn dus van belang om de organisatiestructuur van een netwerk te
begrijpen. De bedoeling is een sterke samenwerking te creëren om de dienstverlening voor de
cliënt te vereenvoudigen en zodoende betere outcomes te realiseren. Hiervoor is coproductie
|Samenwerken Over Grenzen|
25
met de cliënt van belang. In figuur 3.3 is schematisch een samenvatting weergegeven van dit
hoofdstuk.
REGIE
Gemeente
NETWERK
pluriform
interdependentie
geslotenheid
dynamisch
COPRODUCTIE
Cliënt
Figuur 3.3 – Samenvattend overzicht hoofdstuk 3: de gemeente voert regie op het netwerk, dat
pluriform, interdependent, gesloten en dynamisch is. Voor netwerkwaardecreatie doet het netwerk
aan coproductie met de cliënt.
Er is ook aangegeven dat de operationele complexiteit van een netwerk groter is dan bij andere
organisatievormen. In het vervolg van dit theoretisch kader zal dan ook in de volgende
hoofdstukken nagegaan worden welke processen er nodig zijn om de samenwerking te
versterken en wat de rol is van de netwerkmanager hierin. Hiervoor zal allereerst ingegaan
worden op de grenzen in samenwerken en de mogelijke middelen om deze grenzen te
overbruggen.
|Samenwerken Over Grenzen|
26
4. Grenzen tussen professionals overbruggen
Om het algemene doel te behartigen is een sterke samenwerking tussen de
participerende professionals nodig. In de praktijk valt het namelijk niet altijd mee om de
samenwerking te organiseren. Ondanks de onderlinge overleggen, wordt er langs elkaar heen
gewerkt en valt het maatschappelijk resultaat tegen (Van Delden, 2009). In het vorige hoofdstuk
is naar voren gekomen dat een netwerk operationeel complex is, onder andere door de
structuurkenmerken van het netwerk. Dit hoofdstuk zal ingaan op het versterken van de
samenwerking tussen professionals, door na te gaan hoe de grenzen tussen professionals
overbrugd kunnen worden.
4.1 – Grenzen
Multidisciplinaire samenwerking is een samenwerking tussen verschillende
professionals uit verschillende disciplines, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid en
waarbij gezamenlijke beslissingen genomen worden om tot plannen te komen voor de cliënt en
deze ook uit te kunnen voeren. Het doel is om zo goed mogelijk in de behoefte van de cliënt te
voorzien door elkaars kwaliteiten en vaardigheden te onderkennen (Hojat, 2011). Bij
multidisciplinaire samenwerking in netwerkverband gaat het om gelijkwaardige en wederzijds
afhankelijke actoren (Koppenjan & Klijn, 2004). Professionele domeinen zijn echter begrensd.
Deze grenzen staan samenwerking tussen verschillende domeinen in de weg, doordat ze gericht
zijn op behoud van eigen professie. Er zijn verschillende grenzen te onderscheiden. Allereerst
zijn er cognitieve grenzen die de kijk van een professional bepalen. Daarnaast zijn er technische
grenzen die gaan over de competenties en kennis van de professional. Tot slot zijn er sociale
grenzen die betrekking hebben op de taal en de onderlinge interacties (Noordegraaf & Van der
Klauw, 2011). Iedere deelnemende professional in het netwerk heeft dus een eigen
organisatiebelang en referentiekader van waaruit deze participeert. Het is enerzijds niet
mogelijk om je eigen referentiekader op te leggen aan de anderen en anderzijds is het ook niet
mogelijk om als enige vanuit je eigen referentiekader te handelen, aangezien dit voor verwarring
zorgt (Kaats & Opheij, 2012). De grenzen tussen de verschillende professionals zorgen er tevens
voor dat het moeilijk is om verandering teweeg te brengen in het netwerk (Rainey, 2009). Er
ontstaat namelijk een gebrek aan continuïteit, doordat iedere professional een eigen kijk en
eigen vaardigheden heeft en de professionals onvoldoende dezelfde taal spreken om elkaar te
kunnen begrijpen (Aubry, 2003).
Mede doordat professionals elkaar niet begrijpen, is in de praktijk te zien dat professionals
elkaar niet altijd vertrouwen (Hudson, 2002). Vertrouwen is echter een belangrijke factor in een
samenwerking, aangezien wantrouwen de grenzen tussen de professionals juist kan versterken.
Het is vrijwel ondenkbaar om collectief te handelen, als er geen sprake is van vertrouwen
(Williams, 2002). Hierdoor is er tevens een spanning op te merken tussen informatie delen en
vertrouwelijkheid, waar elke professie anders mee om gaat. Vanuit de organisatie zijn daar vaak
protocollen voor beschreven, maar in samenwerkingsverband is het niet mogelijk om rekening
te houden met al deze protocollen. Informatiedeling is immers een voorwaarde om het netwerk
goed te laten functioneren (Frost, et al., 2005). Als gevolg van dit gebrek aan vertrouwen en de
verschillende protocollen, is te zien dat de professionals langs elkaar heen werken. Een
professional uit de jeugdzorg heeft bijvoorbeeld zo veel mogelijk informatie nodig met
betrekking tot de leefomgeving van het kind. Op deze manier kan er efficiënt te werk worden
gegaan en kunnen de risico’s beter in beeld gebracht worden. Dit betekent dat ook relevante
|Samenwerken Over Grenzen|
27
informatie over de ouders en de rest van het gezin beschikbaar moet zijn, bijvoorbeeld op gebied
van psychiatrische hulpverlening of criminele activiteiten. Deze informatie is gevoelig, waardoor
andere hulpverleners zich vaak beroepen op hun beroepsgeheim (Bruning, 2006). Jurisdictie
lijkt hierdoor een andere barrière te zijn die voortkomt uit grenzen die samenwerking in de weg
staan.
4.2 – Juridische mogelijkheden
Samenwerking is dus gewenst en wordt gezien als oplossing voor de huidige
fragmentatie, alleen op het moment dat het op informatie-uitwisseling aan komt, zijn
professionals voorzichtig door zich te beroepen op hun beroepsgeheim. Er wordt gedacht in
domeinen met bijbehorende grenzen, waardoor er weinig informatie-uitwisseling plaatsvindt
tussen – en zelfs binnen – domeinen (Van Boven, 2014). Het organisatiebelang wordt hiermee
boven het netwerkbelang geplaatst. Informatie-uitwisseling zorgt er namelijk enerzijds voor dat
dezelfde cliënt niet keer op keer het verhaal hoeft te herhalen aan meerdere professionals,
anderzijds zorgt het er voor dat organisaties een totaalbeeld hebben van de cliënt (Hudson,
2002).
Het beroepsgeheim is bedoeld om de toegang tot zorg te waarborgen en de persoonlijke
levenssfeer van de cliënt te bewaken. Er zijn echter uitzonderingen waarin professionals de
informatie over een cliënt kan verstrekken. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) kent
twee pijlers. Enerzijds het toestemmingsbeginsel waardoor toestemming nodig is om gegevens
te kunnen delen, anderzijds het transparantiebeginsel. Artikel 43 WBP geeft namelijk de
mogelijkheid om zonder toestemming van de cliënt informatie te delen, onder andere indien dit
in het belang is van de bescherming van de betrokkenen. De professional hoeft alleen kenbaar te
maken dat informatie gedeeld wordt en heeft hierbij geen expliciete toestemming nodig van de
cliënt. Wat dit van de professional vraagt is een goede motivering op basis van subsidiariteit,
proportionaliteit en doelmatigheid van deze maatregel (Van Boven, 2014). Hierdoor kan het
recht op privacy beperkt worden en hoeft privacy geen belemmering te zijn bij
multidisciplinaire samenwerking.
Om dit in de praktijk ook te kunnen toe passen is er echter vertrouwen nodig tussen de
verschillende professionals. Eerder is al aangekaart dat dit vertrouwen er niet altijd is, door de
grenzen tussen de professionele domeinen. Hierdoor heeft iedere professional een eigen
wereldbeeld, eigen kennis en een eigen manier van communiceren. Om het vertrouwen te
vergroten is het belangrijk dat de professionals elkaar leren begrijpen. Een boundary-spanner
kan een middel zijn om dit te verwezenlijken.
4.3 – Boundary Spanner
Informatie-uitwisseling in een netwerk is nodig om de kwaliteit en continuïteit van het
netwerk te kunnen (blijven) garanderen. De vraag is dan: wat is er nodig om dit te organiseren
in een netwerk? Eerder is al aangegeven dat er naast het netwerkbelang, ook een
organisatiebelang mee speelt. Een neutrale persoon in het samenspel kan een middel zijn om te
zorgen dat het netwerkbelang behartigd blijft en de samenwerking gestuurd wordt. Dit wordt
ook wel de boundary-spanner genoemd (Williams, 2002).
Deze persoon heeft een verbindende functie door de verschillende professionals bij elkaar te
brengen. Het is dan ook van belang dat een boundary-spanner over competenties beschikt om
|Samenwerken Over Grenzen|
28
relaties te kunnen managen; hij of zij begrijpt de verschillen tussen de professionals en
organisaties en weet ze bij elkaar te brengen op basis van overeenkomsten in de normen
(Williams, 2002). Dit brengt een complexe taak met zich mee. Een boundary-spanner moet in
staat zijn om de verschillende perspectieven te vertalen, te coördineren en richting te geven. Dit
moet gepaard gaan met legitimiteit om invloed te kunnen hebben (Williams, 2002). Kortom, het
draait om een neutrale actor die het netwerkbelang voor op stelt, met een verbindende functie
en voldoende legitimiteit.
Door het controversiële karakter van het beleid, kan het lastig worden om tot die
overeenstemming te komen. Naar elkaar luisteren is dan niet voldoende. Door de controverses
zijn de verschillende paradigma’s vaak niet met elkaar te vergelijken. Het ene is niet beter dan
het ander, aangezien de paradigma’s gebaseerd zijn op andere feiten en referentiekaders. Het
gedrag en de taal van de verschillende professionals wordt namelijk gestructureerd door
onderliggende frames. Een frame reflection om de verschillen te analyseren is hierbij gewenst.
De kwaliteit om met elkaar tot een overeenkomst te komen moet, ondanks de tegenstellingen,
centraal staan (Rein & Schön, 1996). Op deze manier kan de boundary-spanner de interactie
tussen de professionals organiseren, zodat ze elkaar leren begrijpen. Belangrijk hierbij is dat de
professionals zich niet continu dienen te verantwoorden naar de eigen organisatie. Ze hebben
mandaat nodig voor de samenwerking (Williams, 2002). Dit proces vraagt om goede zelfreflectie
aan de hand van naming and framing, aangezien de frames door de professionals zelf ook
herkend moeten worden. Door dit zelfreflectieve dialoog te faciliteren, kan er reframing
plaatsvinden. Dit gebeurt door oude en nieuwe frames te bestuderen om tot een goede synthese
te komen. Middels empirische reflecties leren de professionals ook om zelf beter en specifiekere
woorden te geven aan de frame verschillen (Rein & Schön, 1996). De professionals leren op deze
manier hun eigen verantwoordelijkheid te onderscheiden en te ontdekken hoe ze kunnen
bijdragen aan een coöperatief proces. Om de professionals en de domeinen ook met elkaar te
verbinden, kunnen boundary objects ingezet worden.
4.4 – Boundary Objects
Een boundary-spanner kan dus optreden als neutrale actor die de deelnemende
professionals helpt om elkaar beter te leren begrijpen. Door dialoog te faciliteren kunnen frames
ontdekt worden, zodat de professionals samen tot een goede samenstelling van het nieuwe
beleid kunnen komen. Vervolgens dient dit samengesteld beleid ook in de praktijk tot goede
uitvoering gebracht worden. Hiervoor kan het behulpzaam zijn om een boundary object als
verbindend element te gebruiken. Een boundary object is een object dat gebruikt wordt in de
verschillende domeinen, met in iedere domein een andere identiteit en functie. Ze kunnen
verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld technologieën, regels, projecten of documenten.
Op deze manier zijn de professionals genoodzaakt om met elkaar het gesprek aan te gaan, zodat
er discussies ontstaan die tot nieuwe ideeën kunnen leiden, als basis voor de verdere
participatie (Kimble, et al., 2010). Er worden op deze wijze verbindingen gelegd tussen de
verschillende domeinen om een fragmentarische aanpak te voorkomen. Er moet bij gebruik van
boundary objects rekening gehouden worden met de ‘taal’ van het object; enerzijds moet het te
begrijpen zijn voor alle domeinen, anderzijds moet iedere professional er zijn of haar specifieke
kennis in kwijt kunnen (Akkerman & Bakker, 2012).
|Samenwerken Over Grenzen|
29
4.5 – Slotsom
Er zijn verschillende grenzen te onderscheiden die samenwerking in de weg staan.
Professionals spreken niet dezelfde taal, hebben niet hetzelfde referentiekader en bezitten
andere kennis en competenties. Er zijn ook middelen om deze grenzen te overbruggen. Om de
domeinen met elkaar te verbinden en het dialoog te bevorderen, kunnen boundary objects
ingezet worden als gezamenlijke werkprocessen en een boundary spanner als neutrale actor in
het samenspel. Daarnaast zijn frame reflections en reframing middelen om elkaar beter te leren
begrijpen en tot synthese te komen. Tot slot is er op gebied van informatie-uitwisseling een
grens te bekennen. Deze kan middels het transparantiebeginsel van artikel 43 WBP overbrugd
worden, zodat er alsnog informatie gedeeld kan worden in het belang van de cliënt.
Middel
Frame reflection;
Reframing
Boundary objects;
Boundary spanner
WBP
Doel
Eigen frames herkennen, andere frames begrijpen; komen tot
synthese
Domeinen verbinden; dialoog bevorderen; bewustzijn voor elkaars
afhankelijkheden
Informatie delen in het belang van de betrokkene.
Tabel 4.1 – Samenvattend overzicht hoofdstuk 4: de middelen met bijbehorende doelen voor het
overbruggen van grenzen
De samenwerking dient gecoördineerd te worden en deze processen dienen gemanaged te
worden. In het laatste deel van dit theoretisch kader zal daarom ingegaan worden op de rol van
de netwerkmanager in een multidisciplinaire samenwerking.
|Samenwerken Over Grenzen|
30
5. Netwerkmanager
Voor de publieke netwerkmanager ligt er de taak om op interactieve en creatieve wijze
controversiële issues aan te pakken. Het doel daarbij is voortgaande interactie en dialoog te
realiseren (Noordegraaf, 2004). Zij kunnen verschillende functies bekleden, bijvoorbeeld
bestuurder, middenmanager of operationeel manager. Aangezien dit onderzoek zich richt op de
processen in een netwerksamenwerking, waarbij het vooral draait om de gang van zaken, zal
deze paragraaf betrekking hebben op de manager die verantwoordelijk is voor het aansturen
van de professionals en processen. Vanuit deze functie kunnen zij namelijk invloed uitoefenen
op het verloop van een netwerksamenwerking (Van Delden, 2009). Dit hoofdstuk zal ingaan op
de verschillen tussen een hiërarchische manager en een netwerkmanager en wat dit betekent
voor het management van de netwerkmanager.
5.1 – De netwerkmanager
Het grote verschil tussen hiërarchisch management en netwerkmanagement, is dat een
netwerkmanager constant aan het onderhandelen is in een groep van autonome actoren
(Järvensivu & Möller, 2009). De netwerkmanager heeft te maken met complexe interacties,
verschillen tussen domeinen en vastgelopen processen. Het draait om interacties bevorderen,
verschillen overbruggen en actoren verbinden (Koppenjan & Klijn, 2004). In plaats van alleen
een intra-organisatorische benadering, waarbij het zich vooral richt op effectiviteit en efficiëntie,
is er voor de samenwerking ook een inter-organisatorische benadering nodig die rekening houdt
met de verscheidenheid van professionals en de omgeving. Ten tweede moet de focus niet alleen
gericht zijn op het behalen van doelstellingen, maar dient er ook aandacht te zijn voor het
onderhouden van onderlinge relaties. Daarnaast is naast de focus op resultaten, ook de
verantwoordelijkheid voor de outcomes van de dienstverlening van belang. Tot slot zorgt het
stimuleren van competitie voor een gebrek aan vertrouwen. Dit vertrouwen is juist belangrijk
binnen een netwerk, gezien het draait om een samenwerking. Bij het managen van netwerken is
het dan ook van belang dat er meer focus komt te liggen op de sturing in vertrouwen (Rhodes,
1996).
In plaats van (alleen)…
Intra-organisatorisch
Behalen van doelstellingen
Focus op resultaten
Competitie
Ook…
Inter-organisatorisch
Relaties onderhouden
Focus op outcome
Sturing in vertrouwen
Tabel 5.1 – Overzicht extra toevoegingen in netwerkmanagement
Ondanks dat de hoofdtaken van de manager in een netwerksamenwerking niet veel verschillen
van een andere managers in het publieke domein, toont het bovengenoemde dus aan dat de
samenwerking wel een extra dimensie toevoegt. Publieke managers hebben verscheidene
keuzemogelijkheden op het gebied van de inzet van personeel, administratie-, registratie- en
prestatiesystemen, budgetten, werkprocessen en agenda’s. Enerzijds kunnen deze keuzes
gebaseerd zijn op efficiënte bedrijfsvoering en anderzijds op een goed verloop van de
samenwerking (Van Delden, 2009). In tabel 5.2 is een overzicht te zien van deze
keuzemogelijkheden.
|Samenwerken Over Grenzen|
31
Keuzemogelijkheden:
Personeel
Systemen
Budgetten
Werkprocessen
Agenda’s
De enthousiaste professional of de professional die op dat moment in de
eigen organisatie minder hard nodig is.
Professional meer gericht op eigen organisatie of professional vooral gericht
op samenwerken.
Aantal uren; prestatieafspraken; ondersteuning samenwerking.
Aansluiten bij systemen van andere organisaties of gebruik eigen systemen.
Voorwaarden om een dossier te openen en te starten met de samenwerking.
Hoeveel geld beschikbaar voor samenwerking, ruimte, expertise of
technologieën.
De beoordelingsprocedure om een dossier aan te nemen.
Samenhangende roosters, protocollen en stroomschema’s.
De manier van afsluiten van een case.
Hoe vaak vinden werkoverleggen en trainingen plaats?
Werkoverleggen over inhoudelijke zaken of ook over de samenwerking
Tabel 5.2 – Keuzemogelijkheden netwerkmanager
Deze verschillen in management hebben mede te maken met de structuurkenmerken van een
netwerk. In de volgende paragraaf zal dit nader toegelicht worden.
5.2 – Structuurkenmerken en verandering in management
In hoofdstuk 3 zijn de structuurkenmerken van een netwerk aan bod gekomen.
Netwerken hebben een pluriforme en dynamische karakter, waarbij de actoren wederzijds
afhankelijk zijn en de hiërarchische stuursignalen minder effectief zijn. Dit zijn ook de factoren
die om een andere manier van managen vragen (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007).
Het pluriforme karakter van het netwerk maakt sturen complex. De netwerkmanager dient niet
alleen rekening te houden met de netwerkorganisatie, maar ook met de werkwijzen van de
moederorganisatie van de professional. Het netwerk heeft namelijk het draagvlak van deze
moederorganisaties nodig (Van der Steen, et al., 2009).
Hiërarchische sturing is niet het juiste middel om dit te bewerkstelligen; het gaat immers om
wederzijdse afhankelijkheid tussen alle actoren in het netwerk. Wel is het mogelijk om de
voortgang en creativiteit te managen door middel van procesmanagement. Hierbij is de manager
vooral gericht op continuïteit, kwaliteit, het voorkomen van blokkades en het blijven
onderhandelen. Enerzijds middels de beheerstaak, door de interactie gaande te blijven houden,
en anderzijds middels de interventietaak, door in te grijpen bij blokkades in die interactie. De
manager faciliteert, creëert een gemeenschappelijke taal en zorgt voor reflectie op het proces
(Noordegraaf, 2004).
Tot slot vraagt het dynamische karakter van een netwerk om flexibiliteit van managers.
Managers van het netwerk dienen een duidelijk doel voor ogen te hebben maar geen vaststaand
beeld te hebben van hoe dat te bereiken. Elke nieuwe situatie is immers anders. Publieke
managers zouden moeten “experimenteren” (aftastend) met bepaalde aanpakken, zodat ze
erachter komen wat al dan niet werkt (Behn, 1988). Dit vraagt om een netwerk als lerende
organisatie, met een learning group voor zowel de professionals als de managers van de
organisatie. Op deze manier kan het netwerk leren van ervaringen en fouten en de
dienstverlening blijven innoveren (Hood & Peters, 2004). Tevens moet er rekening worden
|Samenwerken Over Grenzen|
32
gehouden met het gegeven dat de beleidsuitvoering ambigu en niet eenduidig is. Dit vraagt van
een manager om zich niet alleen te richten op de opdracht (targets), maar ook op de
communicatie en de directe relatie tussen sturing van beleid en de uitvoering. Beleid op maat is
een prikkel voor responsiviteit van medewerkers, biedt meer morele vrijheid en leidt tot
realistische dienstverlening. Dit vraagt ook om recruitment op basis van ambiguïteit;
medewerkers worden geselecteerd op basis van hun omgang met ambiguïteit en
multidisciplinaire samenwerking (Lerner & Wanat, 1983).
In tabel 5.3 is een overzicht te zien van het veranderende management in een netwerk.
Structuurkenmerken Verandering in management
Pluriformiteit
Rekening houden met netwerkorganisatie en moederorganisaties
Interdependentie
Procesmanagement: continuïteit, kwaliteit en voorkomen van
blokkades in de interactie
Geslotenheid
Faciliteren: gemeenschappelijke taal en reflectie op proces
Dynamiek in structuur Flexibiliteit: duidelijk doel voor ogen, maar geen vaststaand beeld
hoe je dat doel dient te behalen  lerend experimenteren
Tabel 5.3 – Structuurkenmerken en de verandering in management
5.3 – Slotsom
Een publieke manager bekleedt verschillende rollen. Bij een netwerkmanager voegen de
samenwerking en de structuurkenmerken een extra dimensie toe aan het managen. De
keuzemogelijkheden die een netwerkmanager heeft kunnen genomen worden op basis van
efficiëntie of juist ter bevordering van de samenwerking. Daarnaast dient de netwerkmanager
rekening te houden met de netwerk- en moederorganisaties, de interacties te bevorderen
middels procesmanagement, het netwerk te faciliteren en flexibel te zijn in het handelen.
Belangrijk hierbij is dat er lerend geëxperimenteerd wordt om het netwerk continue te
verbeteren en te optimaliseren.
Publiek management
Samenwerking
Netwerkmanager
Netwerk- en moederorganisaties
Procesmanagement
Faciliteren
Flexibiliteit
Figuur 5.1 – Samenvattend overzicht hoofdstuk 5: de samenwerking voegt een extra dimensie toe
aan het publieke management in een netwerk. De netwerkmanager dient hierdoor rekening te
houden met moederorganisaties en is bezig met procesmanagement en het faciliteren van het
netwerk. Het netwerk vraagt tevens om een flexible houding van de netwerkmanager.
|Samenwerken Over Grenzen|
33
In de voorgaande hoofdstukken zijn de structuren van een netwerkorganisatie beschreven en de
processen die nodig zijn om de samenwerking tussen professionals te bevorderen. In dit
hoofdstuk is aangegeven hoe dit netwerk en de professionals gemanaged kunnen worden. Het
volgende hoofdstuk zal ingaan op de verwachtingen die aan de hand van deze informatie
uitgesproken kunnen worden. Deze verwachtingen zullen in het empirische gedeelte van dit
onderzoek getest worden.
|Samenwerken Over Grenzen|
34
6. Verwachtingen
De voorgaande hoofdstukken geven een theoretisch overzicht over de processen en
structuren die van belang zijn in een multidisciplinaire samenwerking. Er zijn enkele verschillen
op te noemen tussen een traditionele aanpak en een multidisciplinaire aanpak. In tabel 6.1 zijn
deze verschillen kort samengevat.
Management
Beleid en
organisatie
Sturing
Cultuur
Traditionele aanpak
Multidisciplinaire aanpak
New Public Management
Instrumenteel; gefragmenteerd;
sectoraal
Op producten, prijzen en rechten
Regeldruk; ieder voor zich; klant
wordt onvoldoende gehoord.
Public Value Management
Outcome centraal; verbinding tussen
domeinen; één gezin centraal
Op outcome
Vertrouwen; samenwerken; professional
richt zich op hulpverlening.
Tabel 6.1 – Verschillen traditionele en multidisciplinaire aanpak
In dit hoofdstuk zullen de verwachtingen uitgesproken worden met betrekking tot de structuren
en processen van een multidisciplinaire samenwerking. Naar verwachtingen zullen deze
structuren en processen onderdeel zijn van de multidisciplinaire initiatieven die in het
empirisch gedeelte van dit onderzoek onderzocht zullen worden.
6.1 – Netwerkstructuur
Als reactie op gefragmenteerde dienstverlening vindt er netwerkmanagement plaats. Het
draait om de organisatie en coördinatie van samenwerking. Hierbij wordt de regie gevoerd door
gemeenten. Dit kan als opdrachtgever, coproducent of facilitator. De bedoeling is een sterke
samenwerking te creëren om de dienstverlening voor de cliënt te vereenvoudigen en zodoende
betere outcomes te realiseren. Hiervoor is coproductie met de cliënt van belang.
REGIE
NETWERK
pluriform
interdependentie
geslotenheid
dynamisch
CLIËNT
In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zullen gemeenten vanaf 1 januari
2015 hoofd- en eindverantwoordelijke zijn. Om deze reden verwacht ik dat zij de
multidisciplinaire initiatieven sturen aan de hand van gemeentelijke vastgestelde
randvoorwaarden. De samenwerkingspartners zijn de uitvoerders van het beleid en er is sprake
van formele afhankelijkheid tussen de gemeente en de samenwerkingspartners. Ik verwacht dus
dat de gemeenten de regie zullen voeren aan de hand van een opdrachtgevers rol.
Door de fragmentatie zijn er verschillende samenwerkingspartners in het spel. Uit rapporten
blijkt dat behoefte aan samenwerking groot is, echter is er weinig onderlinge vertrouwen. Ik
|Samenwerken Over Grenzen|
35
verwacht dat de te onderzoeken multidisciplinaire initiateven opereren als een NAO, met de
gemeente als stuurder van het netwerk en de activiteiten. Door deze formele vorm die het
netwerk aanneemt, zal stabiliteit in het netwerk gewenst zijn. De overleggen zullen plaats
vinden aan de hand van efficiency en zullen routinematig ingebed worden (stability). Tevens
verwacht ik dat de focus komt te liggen op de external legitimacy, te denken valt aan de steun
van gemeenten en moederorganisaties.
Tot slot ga ik er vanuit dat de cliënt het uitgangspunt is in de multidisciplinaire initiatieven.
Hiervoor is het nodig om te weten wat de noden, behoeften en wensen van de cliënt zijn.
Coproductie met de cliënt op basis van voice is hierbij aangeraden. Op basis van deze informatie
verwacht ik dat de multidisciplinaire initiatieven een vorm van coproductie op basis van voice
hebben geïntegreerd in hun aanpak.
6.2 – Samenwerking
Er zijn verschillende grenzen te onderscheiden die samenwerking in de weg staan. In de
theorie kwamen onder andere sociale, cognitieve en technische grenzen aan bod. Tevens zijn er
processen die deze grenzen overbruggen.
Middel
Frame reflection;
Reframing
Boundary objects;
Boundary spanner
WBP
Doel
Eigen frames herkennen, andere frames begrijpen; komen tot
synthese
Domeinen verbinden; dialoog bevorderen; bewustzijn voor elkaars
afhankelijkheden
Informatie delen in het belang van de betrokkene.
Ik verwacht dat de multidisciplinaire initiatieven middelen en instrumenten hebben ontwikkeld
om deze grenzen te overbruggen. Allereerst in de vorm van reflecties op eigen denkprocessen,
om eigen frames te herkennen en die van anderen te begrijpen. Op deze manier wordt getracht
om een gezamenlijke taal te creëren en tot synthese te komen. Daarnaast verwacht ik dat er
boundary objects zijn waar iedere professional gebruik van maakt en die de verschillende
domeinen met elkaar verbinden. Tot slot verwacht ik dat de professionals in de
multidisciplinaire initiatieven geïnformeerd worden over de ruimte die de WBP biedt om
onderling informatie te delen in het belang van de betrokkene.
6.3 – Netwerkmanager
Een publieke manager bekleedt verschillende rollen. Bij een netwerkmanager voegen de
samenwerking en de structuurkenmerken van een netwerkorganisatie een extra dimensie toe
aan het managen. Ik verwacht dat de netwerkmanager in de multidisciplinaire initiatieven
rekening houdt met de moederorganisaties, de interacties managet middels procesmanagement,
het proces faciliteert en een flexibele houding aan neemt door lerend te experimenteren hoe de
doelen behaald kunnen worden. Op deze manier kan het netwerk continu verbeterd worden.
|Samenwerken Over Grenzen|
36
Publiek management
Samenwerking
Netwerkmanager
Netwerk- en moederorganisaties
Procesmanagement
Faciliteren
Flexibiliteit
De keuzemogelijkheden die een netwerkmanager heeft, kunnen genomen worden op basis van
efficiëntie of juist ter bevordering van de samenwerking. Ik verwacht dat de keuzes die in de
multidisciplinaire initiatieven genomen worden voornamelijk ter bevordering van de
samenwerking zijn. Zo wordt er gekozen voor de enthousiaste professional die gericht is op
samenwerken, worden er nieuwe gezamenlijke systemen gebruikt, wordt er geld beschikbaar
gemaakt voor samenwerking, ruimte, expertise en technologieën en vinden er reflectie
momenten plaats om het proces te evalueren.
6.4 – Slotsom
In figuur 6.1 zijn de kernelementen van deze verwachtingen in een schematisch
weergave te zien. Op basis van het theoretisch kader verwacht ik dat de multidisciplinaire
initiatieven aan dit model voldoen. Dit model zal getoetst worden in het empirische gedeelte,
door na te gaan in hoeverre deze elementen terug komen in de verschillende multidisciplinaire
initiatieven. Het volgende hoofdstuk zal nader ingaan op de onderzoeksaanpak die hiervoor
gebruikt zal worden.
|Samenwerken Over Grenzen|
37
Network Administrative Organization
Middels een shared service tot een shared value komen
CLIËNT CENTRAAL
Coproductie: Voice
Shared service
Multidisciplinaire samenwerking
tussen professionals
External legitimacy – Stability – Efficiency
Gecoördineerd door
Netwerkmanager
Houdt rekening met moederorganisaties
Procesmanagement
Faciliteren
Flexibiliteit
Doel
Samenwerking tussen organisaties bevorderen
Middelen
Frame reflection
Reframing
voor synthese
Boundary objects/
Boundary spanner
domeinen verbinden
WBP
Info delen in belang
van betrokkene
LEREND EXPERIMENTEREN
Figuur 6.1 – Schematische weergave verwachtingen a.h.v. theoretisch kader. De verwachting is dat
de multidisciplinaire initiatieven formele netwerken zijn, die gestuurd worden door de gemeente
(NAO). De cliënt staat centraal in het netwerk, daarvoor wordt de cliënt gehoord. In de
multidisciplinaire samenwerking wordt externe legitimiteit, stabiliteit en efficiency georganiseerd.
Deze samenwerking in het netwerk wordt gecoördineerd door de netwerkmanager, die rekening
houdt met moederorganisaties, doet aan procesmanagement, faciliteert en flexibel is. Het doel van
de netwerkmanager is om de samenwerking tussen professionals te bevorderen, door middelen aan
te bieden om grenzen te overbruggen. In het netwerk wordt lerend geëxperimenteerd door
aftastend na te gaan hoe het doel – een effectieve aanpak voor kindermishandeling en huiselijk
geweld om onveiligheid in de leefomgeving van de cliënt te stoppen – het best behaald kan worden.
|Samenwerken Over Grenzen|
38
7. Onderzoeksaanpak
Om dit onderzoek uit te voeren, zal van enkele onderzoeksmethoden en technieken
gebruik worden gemaakt. In dit methodologische hoofdstuk zal de onderzoeksaanpak
verantwoord worden door aan te geven voor welke onderzoeksbenadering gekozen is en op
welke wijze de data verzameld is en de keuze voor respondenten gemaakt is. Tevens zullen de
belangrijkste concepten geoperationaliseerd worden. Het hoofdstuk zal afgesloten worden met
de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.
7.1 –Kwalitatief onderzoek
Dit onderzoek richt zich op de operationele capaciteit van multidisciplinaire
samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt onderzocht
welke netwerkstructuren en –processen een netwerkmanager gebruikt voor het organiseren
van een multidisciplinaire samenwerking. Om dit te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van
een kwalitatief onderzoek.
“In kwalitatief onderzoek richt de vraagstelling zich op onderwerpen die te maken hebben
met de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe ze zich op
basis daarvan gedragen. Er worden onderzoeksmethoden gebruikt die het mogelijk maken
om het onderwerp vanuit het perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen met
het doel om het te beschrijven en waar mogelijk te verklaren.” (Boeije, 2005).
Kwalitatief onderzoek richt zich dus op het beschrijven en eventueel verklaren van
onderwerpen die betrekking hebben op de betekenis die mensen geven aan hun sociale
omgeving en de bijbehorende gedragingen. Om deze reden is het een geschikte methode om
multidisciplinaire samenwerking in een netwerkorganisatie te onderzoeken. Het geeft de
mogelijkheden om factoren die in de eerste instantie niet waarneembaar zijn te achterhalen.
Daarnaast is het hierdoor mogelijk om de complexiteit van dit thema inzichtelijk te maken, door
rekening te houden met de context waarin de verschillende multidisciplinaire initiatieven
opereren (Boeije, 2005).
Kwalitatief onderzoek heeft echter ook nadelen, met name in de omvang van het onderzoek. Het
is een methode die vooral gebruikt wordt voor een gering aantal (Boeije, 2005). In dit onderzoek
worden zeven multidisciplinaire initiatieven nader bekeken. In de volgende paragraaf wordt de
keuze voor deze multidisciplinaire initiatieven verantwoord.
7.2 – Case study
Om de empirische vragen te beantwoorden, zullen multidisciplinaire initiatieven rond de
aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling nader bekeken worden. Dit zal gedaan
worden aan de hand van case studies; onderzoeken naar specifieke gevallen die geschikt zijn
voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (Van Thiel, 2010). Het maatschappelijk
vraagstuk in dit onderzoek is de multidisciplinaire aanpak rondom huiselijk geweld en
kindermishandeling te organiseren. Om na te gaan hoe dit het beste georganiseerd kan worden,
zullen zeven cases in Nederland onderzocht worden om patronen te herkennen. Het zijn
projecten – veelal pilots – waarin verschillende organisaties samenwerken om een
multidisciplinaire samenwerking vorm te geven op minimaal één relevant thema:
|Samenwerken Over Grenzen|
39
kindermishandeling, huiselijk geweld of seksueel geweld. Iedere pilot/case heeft daarin een
eigen werkwijze ontwikkeld.
Op 19 februari 2014 is door Movisie een heidag georganiseerd, met als doel om inhoudelijke
kwaliteitseisen te formuleren voor een multidisciplinaire aanpak rondom huiselijk geweld en
kindermishandeling. Voor deze heidag zijn professionals en managers uit verschillende
werkvelden uitgenodigd. De zeven cases die in dit onderzoek onderzocht zullen worden, werden
ook door deze groep als voorbeelden gezien, waarvan geleerd kan worden in andere regio’s. Op
deze wijze heeft ook de selectie van deze cases plaatsgevonden.
Het betreft de volgende initiatieven:
o
o
o
o
o
Multidisciplinair Centra Kindermishandeling (MDC-K): centra die een aanpak voor
kindermishandeling ontwikkelen, waarbij de cliënt centraal staat in plaats van de werkwijze
van instanties. De aanpak is gebaseerd op de Child Advocacy Center (CAC) in de Verenigde
Staten (Fyrfrieslan & KJTC, 2012). In Nederland zijn twee MDCK’s te vinden: in Friesland en
Zuid-Kennemerland.
Intersectorale aanpak kindermishandeling (IAK): project gericht op verbetering van de
aanpak van kindermishandeling door middel van een intersectoraal netwerk van waaruit
flexibel op- en afgeschaald kan worden als de risicotaxatie of de zorg voor het kind en het
gezin daarom vraagt (Kraak, 2012). Dit project wordt uitgevoerd in Gelderland.
Veilig Verder Teams (VVT): multidisciplinaire teams gericht op de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling op basis van Signs of Safety, een oplossingsgerichte methode
om de veiligheid in kaart te brengen (ZonMw, 2014). Deze aanpak wordt gehanteerd in de
regio Den Haag.
Family Justice Centers (FJC): in een FJC zit de gehele keten in de aanpak van huiselijk
geweld – politie en justitie, reclassering, opvang en hulpverlening – fysiek in één gebouw.
Ook hierin staat het gezin centraal. Dit zijn centra naar Amerikaans voorbeeld, waar de
aanpak een succes is (Movisie, 2014). In Nederland is zowel in de regio Tilburg als de regio
Venlo een FJC-project gestart.
Centra voor Seksueel Geweld (CSG): Het CSG is een initiatief dat is geïnspireerd op het
rape centre model. Bij verkrachting korter dan 7 dagen geleden komt onmiddellijk hulp op
gang. De benodigde expertise – psychologisch, medisch en forensisch – is ter plekke
aanwezig om de cliënt zo min mogelijk te belasten (Movisie, 2014). Na een start in Utrecht
vindt er nu een landelijke uitrol plaats.
Het geringe aantal onderzoekseenheden kan problematisch zijn voor de betrouwbaarheid en
validiteit (Van Thiel, 2010). Om dit op te lossen en om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van
deze praktijken zullen er verschillende methodieken gebruikt worden om tot resultaten te
komen.
7.3 – Dataverzameling
Om inzicht te krijgen in de structuren en processen binnen deze multidisciplinaire
initiatieven zullen verschillende onderzoeksmethoden gebruikt worden. Allereerst heeft er een
literatuurstudie plaatsgevonden. Vervolgens is door middel van een documentanalyse inzicht
proberen te krijgen in de verschillende praktijken. Tot slot zijn er ter verdieping interviews
gehouden met verschillende betrokkenen bij deze multidisciplinaire initiatieven en de aanpak
van huiselijk geweld en kindermishandeling.
|Samenwerken Over Grenzen|
40
Documentanalyse
Om inzicht te krijgen in deze praktijken, zijn relevante documenten bestudeerd. Een
documentanalyse is een methode waarin documenten worden geïnterpreteerd op hun inhoud
(Van Thiel, 2010). Allereerst is de basis van de multidisciplinaire initiatieven nader
geanalyseerd. Vaak zijn de praktijken namelijk gebaseerd op voorbeelden uit het buitenland, die
al een langere tijd bestaan. Vervolgens zijn beleidsdocumenten, notities of rapporten van de
initiatieven zelf nader bekeken om tot een inhoudsanalyse te komen (Van Thiel, 2010). De
verkregen informatie heeft als basis gediend voor de verdiepende interviews.
Interviews
Om tot goede resultaten te komen is het nodig om zowel vanuit de inhoudelijke kant, als
de bestuurlijke kant met mensen in gesprek te gaan. Tevens is het van belang dat ik inzicht krijg
in de verschillende praktijken die momenteel in Nederland gestart en gaande zijn. Om deze
reden hebben er verschillende interviews plaatsgevonden.
“[…] een gespreksvorm waarin een persoon – de interviewer – zich bepaalt tot het stellen
van vragen over gedragingen, opvattingen, houdingen en ervaringen ten aanzien van
bepaalde sociale verschijnselen, aan één of meer anderen – de participanten of
geïnterviewden – die zich voornamelijk beperken tot het geven van antwoorden op die
vragen..” (Boeije, 2005).
Het houden van interviews biedt de respondenten ruimte om eigen antwoorden te formuleren
over de processen en structuren die van belang zijn om de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling vorm te geven. Voor het afnemen van de interviews is gebruik gemaakt van
semigestructureerde interviews, waarbij voorafgaand aan de hand van het theoretisch kader een
topiclijst opgesteld is. Hier staan de onderwerpen op waarover in het belang van het onderzoek
vragen zijn gesteld en een aantal voorgeformuleerde vragen die aan de respondenten gesteld
zijn (Van Thiel, 2010). Deze topiclijst was richtinggevend en niet bepalend, afhankelijk van de
antwoorden van de respondent en het verdere verloop van het gesprek. Op deze manier is
geprobeerd om zo min mogelijk de antwoorden zelf te sturen, maar toch alle relevante thema’s
te behandelen. In bijlage II is deze topiclijst terug te vinden.
De personen zijn geselecteerd aan de hand van hun betrokkenheid bij dit onderwerp. Alle
projectcoördinatoren van de multidisciplinaire initiatieven zijn in ieder geval geïnterviewd,
aangezien zij als netwerkmanagers een directe invloed hebben op de beslissingen die genomen
worden in het netwerk. De keuzes die zij maken bepalen grotendeels de structuren en processen
van het netwerk. Daarnaast hebben er interviews plaatsgevonden met initiatiefnemers van de
projecten om op deze wijze ook de beginfase van het organiseren van multidisciplinaire
samenwerking mee te nemen in dit onderzoek. De meeste van deze managers en
initiatiefnemers werken in het werkveld of hebben een hulpverleningsachtergrond. Ook
personen die bezig zijn (geweest) met andere projecten op gebied van multidisciplinair
samenwerken in deze sector, zoals de GIPS en Veilig & Sterk Verder, zijn geïnterviewd voor
eventuele aanvullingen. Tot slot hebben er gesprekken plaatsgevonden met medewerkers van
het ondersteuningsprogramma AMHK bij de VNG om mede het perspectief van gemeenten op te
nemen in dit onderzoek. Het grootste deel van deze respondenten was ook aanwezig op de
heidag van 19 februari 2014. Op deze manier is geprobeerd om de belangrijkste perspectieven
|Samenwerken Over Grenzen|
41
(de netwerkmanager; hulpverleners; gemeenten) te vertegenwoordigen in dit onderzoek. Een
overzicht van de gesproken respondenten is te vinden in tabel 7.1.
Organisatie
MDC-K ZuidKennemerland
MDCK Friesland
IAK Gelderland
VVT Den Haag
FJC
FJC Tilburg
FJC Venlo
CSG Utrecht
VNG
Buurtzorg
GIPS
Veilig & Sterk
Verder
Persoon
Janet van Bavel
Functie
Projectcoördinator
Francien Lamers
Anneke Jelsma
Anke van Dijke
Anita Kraak
Ria Andrews
Marloes van der Sande
Gerrianne Rozema
Matthieu Goedhart
Iva Bicanic
Wicher Patje
Mede-initiatiefnemer MDC-K
Projectcoördinator
Mede-initiatiefnemer MDC-K Friesland
Projectcoördinator IAK
Projectcoördinator VVT
Voorzitter National Board FJC
Projectcoördinator FJC Tilburg
Projectcoördinator FJC Venlo
Projectcoördinator SCG Utrecht en landelijk
Programmaleider ondersteuningsprogramma
AMHK
Lid team ondersteuningsprogramma AMHK
Adviseur Buurtzorg
Promovendus GIPS
Hoofd Behandelingen De Waag
Lienja van Eijkern
Ferko Öry
Linda Vogtlander
Sander van Arum
Tabel 7.1 – Overzicht respondenten
Twee elementen zijn van belang geweest bij het voeren van het interview. Allereerst dienen de
gestelde vragen te passen binnen het referentiekader van de geïnterviewde (Boeije, 2005).
Hierdoor zijn sommige vragen op de topiclijst anders geformuleerd of achterwege gelaten,
afhankelijk van de persoon met wie het gesprek gevoerd is. Daarnaast dient een onderzoeker
gespitst te zijn op het goed te laten verlopen van de interactie (Boeije, 2005). Om deze reden
heeft in alle interviews een voorstelronde plaatsgevonden, wat mede het verloop van het
verdere interview heeft bepaald. Het interview is zodoende deels afgestemd op de respondent
en de thema’s die hij of zij zelf aan de orde stelde (Van Thiel, 2010).
De interviews hebben gemiddeld 1 uur en 20 minuten per gesprek geduurd en zijn op
verschillende plekken gehouden: op de werkplekken van de respondenten of in een openbare
ruimte, zoals een restaurant. Deze interviews zijn opgenomen met een voicerecorder en nader
uitgewerkt tot een transcript. Als op bepaalde momenten van het gesprek het gespreksonderwerp afweek van het onderwerp van het onderzoek, is er soms gekozen om dit gedeelte
niet in het transcript op te nemen.
In tabel 7.2 is per thema aangegeven welke onderzoeksmethode is gebruikt om tot een
antwoord te komen op de onderzoeksvragen van dit onderzoek.
Onderzoeksmethode:
Netwerkorganisatie
Samenwerking
Netwerkmanager
Literatuur
Documentanalyse
Interviews
X
X
X
X
X
X
X
X
Tabel 7.2 – Overzicht onderzoeksmethoden per thema
|Samenwerken Over Grenzen|
42
7.4 – Operationalisatie
Zoals in de inleiding van dit onderzoek is beschreven, bestaat dit onderzoek uit een
aantal empirische onderzoeksvragen. Deze empirische onderzoeksvragen zijn een vertaling van
de theoretische onderzoeksvragen. Per onderzoeksvraag zijn de belangrijkste concepten
hieronder uitgewerkt om deze vragen in de praktijk meetbaar te maken.
Welke organisatiestructuren zijn terug te vinden in de multidisciplinaire aanpakken van huiselijk
geweld of kindermishandeling?
Deze deelvraag heeft voornamelijk betrekking op de netwerkstructuren van de organisatie. Er
zijn vijf topics waarop het onderzoek zich richt. Deze zijn opgedeeld in subtopics om ze
meetbaar te maken.
Topic
Rol overheid
Subtopics
Opdrachtgever
Coproducent
Facilitator
Netwerkvormen
Participant governed
network
Lead organizationgoverned network
NAO
Omgang spanningen
Organisatiestructuren
Mate van stabiliteit
(stability vs. flexibility)
Keuze betrokken
organisaties bij casebeoordeling (efficiency
vs. inclusiveness)
Legitimiteit vooral
intern of extern
Structuurkenmerken Pluriformiteit
Wederzijdse
afhankelijkheid
Geslotenheid
Dynamiek
Waardecreatie
Coproductie cliënt
Indicatoren
Gemeente bepalend en
sturend; Formele relatie (zie
tabel 3.2)
Gezamenlijk bepalend en
sturend; Informele relatie
(zie tabel 3.2)
Partners bepalend en
sturend; door partners
vastgestelde relatie (zie
tabel 3.2)
Leden van netwerk sturen
het netwerk; zie tabel 3.3
voor kenmerken
Eén centrale actor stuurt het
netwerk; zie tabel 3.3 voor
kenmerken
Externe organisatie stuurt
het netwerk (gemeente); zie
tabel 3.3 voor kenmerken
Netwerk opereert (niet) op
vaste momenten/ plaatsen
Alle netwerkleden
beoordelen cases of beperkt
aantal leden beoordelen
cases
Legitimiteit gericht op
stakeholders of intern
Verschillende belangen;
leden; perspectieven
Leden hebben elkaar nodig
Geen open houding; verzet
tegen sturing
Wisselende actoren; nieuwe
strategieën; nieuwe
belangen
Cliënt wordt gehoord;
cliëntenraden
|Samenwerken Over Grenzen|
43
Hoe worden de grenzen in de samenwerking tussen professionals overbrugd in de
multidisciplinaire aanpakken van huiselijk geweld of kindermishandeling?
Deze deelvraag heeft voornamelijk betrekking op grenzen tussen professionals en de
(werk)processen en middelen die deze grenzen kunnen overbruggen. Tevens gaat deze vraag in
op de kenmerken van de professionals. Er zijn drie topics waarop het onderzoek zich richt. Deze
zijn opgedeeld in subtopics om ze meetbaar te maken.
Samenwerking
Topic
Gemeenschappelijke
taal vormen
Subtopics
Frame reflection en
reframeing
Domeinen verbinden
Boundary objects;
boundary spanner
WBP
Info delen in belang
van betrokkene
Indicatoren
Gemeenschappelijke taal;
Dialoog voeren; elkaar
verstaan;
Gemeenschappelijke
werkprocessen; werkwijze
Informeren van leden over
ruimte die WBP biedt
Wat is de rol van de netwerkmanager in de multidisciplinaire aanpakken van huiselijk geweld of
kindermishandeling?
Deze deelvraag heeft voornamelijk betrekking op de rol van de netwerkmanager in een
netwerksamenwerking. Er zijn drie topics waarop het onderzoek zich richt. Deze zijn opgedeeld
in subtopic om ze meetbaar te maken.
Topic
Management
Subtopics
Pluriformiteit
Wederzijdse
afhankelijkheid
Geslotenheid
Dynamiek
Netwerkmanager
Keuzemogelijkheden
Personeel
Systemen
Budgetten
Werkprocessen
Agenda’s
Indicatoren
Rekening houden met
moederorganisaties;
belangen
Procesmanagement;
interactie bevorderen;
relaties onderhouden
Faciliteren; reflecties
Lerend experimenteren;
flexibiliteit; aanpassen van
proces; feedback
Parttime of fulltime in
netwerk; professional die
enthousiast of professional
die in organisatie minder
hard nodig is
Aansluiten bij andere
systemen of eigen systeem
Ruimte; expertise;
technoglogiën
Beoordelingsprocedure;
protocollen; stroomschema
Hoe vaak overleg; reflectie
op samenwerking
Met de beantwoording van deze deelvragen wordt getracht een antwoord te formuleren op de
hoofdvraag van dit onderzoek.
|Samenwerken Over Grenzen|
44
7.5 – Betrouwbaarheid en validiteit
Kwalitatief onderzoek is vatbaar voor storingselementen waardoor de kwaliteit van het
onderzoek in het geding kan komen. Te denken valt aan het minder gestandaardiseerde karakter
van onderzoeksmethoden en de interpretatie van de onderzoeker zelf (Van Thiel, 2010). Om
deze reden is het van belang om te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen ten aanzien van het
onderzoek. Het betreft onder andere de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek
(Boeije, 2005). In dit onderdeel van het onderzoek zullen deze nader worden toegelicht.
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid heeft betrekking op de beïnvloeding van de resultaten door toevallige fouten
in de waarneming (Boeije, 2005). Dit vraagt om een nauwkeurig en consistente uitvoering van
het onderzoek (Van Thiel, 2010). Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te vergroten is
gebruik gemaakt van een topiclijst bij het analyseren van documenten en het afnemen van de
interviews. Deze topiclijst is opgesteld aan de hand van theoretische inzichten. De interviews
zijn tevens opgenomen en uitgewerkt tot een letterlijk transcript. Middels de topiclijst zijn de
codes bepaald om het interview te analyseren. Dit vergroot tevens de herhaalbaarheid van het
onderzoek (Van Thiel, 2010).
Validiteit
Validiteit heeft betrekking op de beïnvloeding van de resultaten door systematische fouten in
het onderzoek (Boeije, 2005). Er is sprake van validiteit als de onderzoeker datgene meet en
verklaart, wat de onderzoeker ook daadwerkelijk wil meten en verklaren (Van Thiel, 2010). Er
kan een onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe validiteit.
Interne validiteit heeft betrekking op de geldigheid van het eigen onderzoek. Hiervoor is het van
belang om de factoren juist te operationaliseren. Deze validiteit kan in dit onderzoek gevaar
lopen, aangezien er gebruik is gemaakt van twee onderzoeksmethoden: documentanalyse en
interviews. Er is getracht om ook observaties uit te voeren, echter is dit niet meer mogelijk
geweest in het tijdsbestek van het onderzoek. Om de interne validiteit alsnog te waarborgen zijn
er verschillende personen geïnterviewd met verschillende achtergronden. De verkregen
informatie uit de interviews is tevens getoetst aan de hand van de documenten die geanalyseerd
zijn. De vooraf opgestelde operationalisatie vanuit het theoretisch kader is de leidraad geweest
hierin. Dit vergroot de interne validiteit van het onderzoek.
Externe validiteit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van de onderzoeksgelden voor
andere personen, instituties tijden en plaatsen. Het onderzoek is een vergelijking van
verschillende projecten, waardoor dit de externe validiteit vergroot. Tevens wordt er rekening
gehouden met de context van de projecten bij het doen van uitspraken.
7.6 – Slotsom
Dit hoofdstuk is een verantwoording van de onderzoeksmethoden die gebruikt zijn voor
het uitvoeren van het onderzoek. Er is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek, door zeven
multidisciplinaire initiatieven met elkaar te vergelijken. Dit gebeurt aan de hand
documentanalyses en interviews. De verkregen resultaten zijn gecodeerd en geanalyseerd. De
hoofdstukken 8, 9 en 10 zijn een uitwerking van de resultaten uit het empirisch onderzoek.
|Samenwerken Over Grenzen|
45
8. Multidisciplinair Samenwerken rond Huiselijk Geweld
In Nederland zijn er enkele pilots gestart om een multidisciplinaire samenwerking
rondom huiselijk geweld vorm te geven. Het gaat om de Family Justice Centers in Tilburg en
Venlo en om de Veilig Verder Teams in Den Haag. In dit hoofdstuk zullen deze projecten nader
toegelicht worden. Aan de hand van het theoretisch kader wordt allereerst per regio onderzocht
welke regierol de gemeente in neemt, welke netwerkvorm het netwerk aanneemt, hoe er wordt
omgegaan met spanningen en hoe coproductie met de cliënt al dan niet georganiseerd is. Dit
geeft ons kennis over de netwerkstructuren van de projecten. Vervolgens zal nagegaan worden
welke middelen er zijn ontwikkeld om grenzen tussen professionals te overbruggen. Tot slot zal
de rol van de netwerkmanager geëxpliciteerd worden.
8.1 Family Justice Center in Nederland
In 2002 zijn er Family Justice Centers (FJC) ontwikkeld in San Diego om de aanpak van
huiselijk geweld vorm te geven. Hierna werden er over de Verenigde Staten verschillende
andere FJC’s opgericht (Movisie, 2013). Moord gerelateerd aan huiselijk geweld is sindsdien
afgenomen. Dit is aanleiding geweest om het Europees project uit te breiden, waaronder in twee
Nederlandse regio’s (FJC Europe, 2013).
Ondanks de verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse context, kunnen elementen als
voorbeeld genomen worden om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in
Nederland vorm te geven. De samenwerking in een FJC gaat verder dan de huidige
samenwerking in Nederland op dit gebied. De huidige knelpunten in Nederland zijn (FJC visie,
2014):
o
o
o
o
o
o
De aanpak is onvoldoende gericht op het gezin;
Er is onduidelijkheid in de overall regie;
Gezamenlijke instrumenten – te denken aan risicotaxatie en veiligheidsplan – ontbreken;
De schakels tussen de samenwerkingspartners zijn onvoldoende verbonden;
Er is onvoldoende onderlinge afstemming;
Informatie wordt onvoldoende gedeeld.
In een FJC wordt de cliënt centraal gesteld in de zorg en de organisatie van de zorg, door de
vraag van cliënt als uitgangspunt te nemen in de samenwerking. Van der Sande (2014) gaf in het
interview aan dat de verschillende schakels daarom verbonden moeten worden met een
duidelijke overall regie. Iedere gemeente bepaalt echter zelf hoe de verantwoordelijkheid
ingebed wordt in hun regio. Een grens die Van der Sande (2014) ziet in het bewerkstelligen van
deze samenwerking is de financieringstromen die leidend zijn op dit moment, terwijl de vraag
van de cliënt leidend zou moeten zijn om de hulpverlening te bepalen (Van der Sande, 2014).
“De ketensamenwerking rondom het slachtoffer is vaak wel geregeld, maar nog te vaak
moeten slachtoffers van de ene naar de andere locatie voor het krijgen van hulp en
ondersteuning. Dit is geen klantvriendelijke aanpak en zorgt er voor dat veel slachtoffers
tussentijds afhaken of zich helemaal niet melden. Binnen een Family Justice Center, ook wel
genoemd het ‘alles onder één dak’ principe, zijn alle voor slachtoffers belangrijke
organisaties aanwezig en dat zorgt dan ook voor een zeer klantgerichte aanpak.” Bert Groen,
projectleider Family Justice Centers in Europe (Movisie, 2013).
|Samenwerken Over Grenzen|
46
In Nederland is er een FJC national board opgezet met de inhoudelijke inzichten, kennis en
uitgangspunten van het FJC-concept als basis. Het gaat om een aanpak die gericht is op de cliënt,
waarbij nauwe samenwerking en afstemming tussen zorg, politie en justitie plaatsvindt. Van der
Sande (2014) zei in het interview dat een geïntegreerde aanpak alleen mogelijk is met een
gezamenlijk visie en duidelijk beoogde doelen. De inhoud is hetgeen dat de deelnemende
partijen bindt en de partners zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat (Van der
Sande, 2014). Om dit te bewerkstelligen, zijn er volgens het national board enkele elementen die
georganiseerd dienen te worden in de huidige hulpverlening in Nederland:
o
o
o
o
o
o
o
Organiseren van een laagdrempelig, toegankelijk centrum voor het hele gezin, waar
nodig proactief en outreachend;
Praten mét in plaats van alleen over cliënten;
Partners uit de zorg- en veiligheidsketen en de gemeentelijke partners werken
grensoverschrijdend samen als een team;
Werken met een eenduidig kwaliteitskader in afstemming met de hulpverlening, justitie
partners en de medische sector;
Toevoegen van expertise in de frontline, waaronder in de sociale wijkteams;
Werken in een nauwe samenwerking of als onderdeel van het AMHK;
Richten op problematiek van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling.
Het betreft een systeembenadering. Dit houdt in dat het hulpaanbod zich niet alleen richt op het
slachtoffer, maar ook op de dader (FJC Europe, 2013). De trend in Nederland is om meer in te
zetten op een preventieve aanpak. Dit vraagt ook om een goede inbedding van kennis in het
voorveld om huiselijk geweld en kindermishandeling te kunnen erkennen, herkennen en
bespreekbaar te kunnen maken. Al deze veranderingen – inclusief de transitie en de invoering
van sociale wijkteams – zouden volgens Van der Sande (2014) gemonitord moeten worden op
harde indicatoren om na te gaan of het ook werkt. Dit betreft indicatoren, zoals het aantal
dodelijke slachtoffers, EHBO meldingen en recidives. Op deze manier kan er nagegaan worden
wat al dan niet werkt, om de handelingen aan te kunnen passen voor het behalen van de
beoogde doelen in de visie (Van der Sande, 2014). Tilburg en Venlo experimenteren sinds begin
2013 met een FJC aanpak in hun regio.
8.1.1 – FJC Midden-Brabant (Tilburg)
Het FJC in Midden-Brabant heeft zijn standplaats in het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) in
Tilburg. Onder één dak vindt een centrale intake plaats, waarbij gewerkt wordt vanuit het ‘één
gezin, één plan’ gedachtegoed. Alle betrokkenen bij huiselijk geweld zijn aanwezig voor een
integrale analyse. Ook de politie en het juridisch loket zijn gevestigd in het ZVH. Sinds februari
2014 heeft de gemeente Tilburg er voor gekozen om ook het AMK in het ZVH te plaatsen, dit in
aanloop naar het te vormen AMHK. Tevens fungeert het FJC hier als expertisecentrum op gebied
van hulpverlening aan slachtoffers en daders van huiselijk geweld (Rozema, 2013).
Deelnemende partijen:
Aanvullende leden:
Startdatum:
Projectleider:
IMW, Kompaan & De Bocht, Politie, Bureau Jeugdzorg (AMK),
Steunpunt Huiselijk Geweld, Gemeente Tilburg
OM, SHN, Novadic Kentron, Het DOK, GGZ Breburg, Juvans
2013; sinds 2004 stappen tot integraal werken d.m.v. ZVH
Gerrianne Rozema, manager Steunpunt Huiselijk Geweld
Tabel 8.1 – Kerngegevens FJC Midden-Brabant
|Samenwerken Over Grenzen|
47
Organisatiestructuur
De gemeente Tilburg neemt deel aan het FJC-project in Midden-Brabant. Zij zijn als
centrumgemeente de programma-eigenaar en ook eindverantwoordelijke van het project. Ze
participeren mee in de stuurgroep. Mede door de bezuinigingen wordt deze rol steeds meer
sturend ingericht door de gemeente (Rozema, 2014). Het project wordt deels door de gemeente
gefinancierd en deels vanuit het Europees FJC project (Rozema & Blanken, 2013). De gemeente
Tilburg voert dus regie in een rol als opdrachtgever. Zij sturen het netwerk en de activiteiten,
waardoor het netwerk gezien kan worden als een NAO.
“Alhoewel je nu ziet dat ze zich meer sturend opstellen door touwtjes naar zich toe te
trekken en te bepalen wat er gaat gebeuren.” (Rozema, 2014)
Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn verschillende organisaties
betrokken. In deze regio is er voor gekozen om het draagvlak te organiseren door middel van
een netwerk met een stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit de directies van de betrokken
organisaties. Zij bespreken gezamenlijk met de netwerkmanager de beslissingen die genomen
worden om de samenwerking te versterken. Hierdoor hebben zij direct invloed op het netwerk
(Rozema, 2014). Het draagvlak van organisaties die niet deelnemen aan het netwerk,
bijvoorbeeld organisaties zoals scholen en sociale wijkteams, wordt in deze regio georganiseerd
door middel van scholing. Deze organisaties bevinden zich dicht bij de burgers, waardoor zij
(signalen van) huiselijk geweld en kindermishandeling sneller zouden kunnen signaleren.
Middels de Meldcode en Signs of Safety (zie paragraaf 8.2) wordt het voorveld in MiddenBrabant om deze reden kosteloos geschoold in het herkennen van huiselijk geweld en
kindermishandeling en de bijbehorende gewenste stappen van handelen (Rozema, 2014). In
Tilburg wordt de externe legitimiteit dus georganiseerd door de moederorganisaties te
betrekken bij het beleid en de aanpak en door het voorveld gratis scholingen te bieden.
In het ZVH werken professionals sinds 2004 samen. Volgens de netwerkmanager en twee
professionals zorgen de kortere lijntjes er voor dat de professionals elkaar makkelijk kunnen
vinden, informele overleggen toenemen en daardoor afstemming makkelijker is geworden
(Rozema, 2014; Interviews, 19 maart 2014). De samenwerking leverde hierdoor vooral een
voordeel op voor de professionals. Middels het FJC concept probeert deze regio dit uit breiden,
door de cliënten één toegankelijke en integrale aanpak aan te bieden (Rozema, 2014). Er is op
operationeel niveau een multidisciplinair ‘Doe’ team ontwikkelt. Om invulling te geven aan dit
team, is in gezamenlijkheid een ontwikkelingsproces gestart om verantwoordelijkheden en
besluitvorming te organiseren. Hierbij is rekening gehouden met de lopende ontwikkelingen in
de regio, zoals de bezuinigingen en de transities naar de gemeenten (Rozema & Blanken, 2013).
Daarnaast zijn er ook twee kamers verbouwd tot een huiskamer en een speelkamer, om een
gemakkelijke opvangplek te hebben voor cliënten vanuit het ‘one-stop-shop’ principe. Tevens
wordt er geprobeerd om met één vast aanspreekpunt voor de cliënt te werken tot de veiligheid
gewaarborgd is en de overzetting naar een andere (moeder)organisatie die de zaak verder
oppakt, plaatsvindt (Rozema, 2014).
Op dit moment vindt er dagelijks een intakegesprek plaats, maar gezien de groei van het aantal
cases, is er gekeken naar andere mogelijkheden. Er is gekozen om de beoordeling te doen met
weinig partners, om vervolgens een verdiepingsoverleg te organiseren voor de ernstige zaken
|Samenwerken Over Grenzen|
48
(Rozema, 2014). In Tilburg vindt case selectie dus plaats op basis van efficiency door eerst met
een beperkt aantal leden de cases te beoordelen. Indien gewenst vindt er alsnog een
verdiepingsoverleg plaats. Door dit routinematig te doen, is er stabiliteit op te merken in het
netwerk.
“Het vraagt om een doorontwikkeling en dat je blijft kijken naar effectiviteit. Blind
doorzetten kan namelijk ook niet” (Rozema, 2014)
Het interventieteam is op dit moment een bovenwettelijke taak. De triage wordt hiermee direct
gekoppeld aan prioritering en inzet. De deelnemende professionals hebben mandaat nodig om
mee te praten en te bepalen. Tevens zijn zij allen verbonden aan de moederorganisaties,
waarmee zij als fysieke brugfunctionarissen fungeren tussen het netwerk en de
moederorganisaties (Rozema, 2014).
Tot slot hebben er focusgroepen onder de cliënten plaatsgevonden, waaruit aanbevelingen naar
voren zijn gekomen die gebruikt worden voor de doorontwikkeling van het project. Er komt ook
naar Amerikaans model een cliëntenraad om de input en feedback van de cliënten mee te
kunnen nemen (Rozema, 2014). In Tilburg vindt er dus co-productie met de cliënten plaats, door
met ze de dialoog aan te gaan en hun input mee te nemen in de doorontwikkeling van het proces.
Rol overheid:
Netwerkvorm:
Legitimiteit:
Case selectie:
Mate van stabiliteit:
Coproductie:
De gemeente is sturend; formele relatie.  Opdrachtgever
De gemeente als externe organisatie stuurt het netwerk  NAO
Voor draagvlak is er een stuurgroep opgezet en worden er gratis
scholingen aangeboden  Externe legitimiteit
Een beperkt aantal leden selecteert de cases, waarna er eventueel een
verdiepings-overleg plaatsvindt  Efficiency
Het netwerk opereert op vaste momenten en locatie  Stability
Er zijn focusgroepen georganiseerd en er komt een cliëntenraad 
Voice
Tabel 8.2 – Netwerkorganisatie Regio Midden-Brabant
Samenwerking
In Midden-Brabant wordt ook samengewerkt met de politie en het OM, waardoor er verbinding
is tussen zorg en justitie (Rozema, 2014; Van Arum, 2014). Tussen de verschillende
samenwerkingspartners zijn grenzen te onderscheiden, onder andere organisatiebelangen,
eigen werkprocessen, registratiesystemen en accenten van prioritering (Rozema & Blanken,
2013). Rozema zei in het interview dat de inhoud de leidraad is om de verschillende partners op
één lijn te krijgen. De organisaties hebben middels de stuurgroep een stem in het proces.
Daarnaast wordt het proces aantrekkelijk gemaakt voor de organisaties door bijvoorbeeld gratis
scholingen aan te bieden (Rozema, 2014). Er is ook een businessplan opgesteld, waarin een
gemeenschappelijke visie, doelen en aanpak zijn geformuleerd (Rozema & Blanken, 2013).
Zowel de netwerkmanager, als een professional van het AMK en een professional van het SHG
merken op dat de samenwerking in het ZVH bijdraagt aan kortere lijntjes, meer begrip voor de
andere professionals en een toename van informeel overleg (Interviews, 19 maart 2014;
Rozema, 2014). De verschillende medewerkers werken op één locatie, waardoor ze elkaar beter
|Samenwerken Over Grenzen|
49
leren kennen en makkelijker naar elkaar toe kunnen stappen bij eventuele vragen. Daarnaast is
er door een gedragsdeskundige gekeken naar de belangrijkste risicotaxatie-instrumenten om
voor deze doelgroep een gezinsgericht risicotaxatie-instrument te ontwikkelen. Hiervoor start
nu een pilot (Rozema, 2014). Deze gezinsgerichte risicotaxatie-instrument kan gezien worden
als een boundary object waarmee de verschillende domeinen met elkaar worden verbonden. Op
dit moment wordt gewerkt met verschillende registratiesystemen. De wens is er wel om naar
één registratiesysteem toe te werken. Rozema geeft in het interview aan dat alleen op die manier
iedereen met dezelfde gegevens aan de slag kan gaan (Rozema, 2014). Op dit gebied is een
boundary object in deze regio dus nog gewenst.
Om elkaar te leren verstaan en begrijpen, vinden er intervisie momenten plaats. Het draait dan
met name om de weging, duiding en de vertaling naar het veiligheidsplan (Rozema, 2014). In
Tilburg wordt dus door middel van intervisie momenten aan frame reflection gedaan. Op die
manier worden de eigen frames zichtbaar en kunnen de leden andere frames begrijpen. Op het
moment dat de professionals tot synthese komen, kan de beoordeling door één persoon worden
uitgevoerd.
“Op die manier leer je begrijpen hoe de ander een inschatting maakt in de ernst van een
zaak. Dat is heel belangrijk aangezien je aan de hand daarvan ook je veiligheidsplan gaat
inrichten. Ik was er blij mee, laat maar duidelijk worden waar het verschil van inzicht in zit.”
(Rozema, 2014)
Door de Leertuin Privacy zijn er weinig belemmeringen op gebied van informatie-uitwisseling
(Rozema, 2014). De Leertuin Privacy is dus het middel geweest om de professionals te
informeren over de ruimte die de WBP biedt op gebied van informatie-uitwisseling. Gerrianne
Rozema (2014) vindt echter dat informatie-uitwisseling een aandachtspunt blijft, doordat
privacy een gevoelig onderwerp is. Dit bevestigt het belang om de professionals te blijven
informeren over de ruimte die de WBP biedt op dit gebied.
Frame reflections:
Boundary objects:
WBP:
Middels intervisie leren professionals elkaar begrijpen en komen ze
tot synthese.
Om de domeinen te verbinden is er gekozen om te werken in één
gebouw en is er een gezinsgerichte taxatie-instrument ontwikkeld.
Verder is er de wens om naar één registratiesysteem toe te werken.
Middels de Leertuin Privacy worden professionals geïnformeerd over
de ruimte die de WBP biedt op gebied van informatiedeling.
Tabel 8.2 – Overbruggen van grenzen in Regio Midden-Brabant
Netwerkmanager
De netwerkmanager van het FJC Midden-Brabant heeft verschillende taken. Allereerst investeert
zij in relaties, door persoonlijk contact met iedereen te behouden en het gesprek te organiseren
en te voeren op het moment dat ze merkt dat de professionals elkaar niet begrijpen. Ze neemt
tevens deel aan het stuurgroepoverleg, betrekt de verschillende organisaties bij het proces en
probeert het proces ook voor alle kernpartners aantrekkelijk te maken door het aan te laten
sluiten bij hun wensen in dit project (Rozema, 2014). Deze nadruk op de relaties en het creëren
van onderlinge begrip middels dialoog, brengt vooral haar rol als procescoördinator naar voren.
Ze probeert de verschillende partijen te binden aan het project en deel te nemen aan het
|Samenwerken Over Grenzen|
50
stuurgroepoverleg om de interacties te organiseren. Tevens is ze flexibel door zich daar waar
nodig is aan te passen aan de organisaties en door middel van feedback van cliënten het project
door te ontwikkelen.
“Nou, aansluiten, dus luisteren. Wat zijn hun overwegingen om al dan niet te acteren? Wat je
merkt, is dat als je ze betrekt, je ze ook een stem geeft in het proces en je gaat ook kijken hoe
je het kan keren. Namelijk: hoe kan ik het proces aantrekkelijk voor jou inrichten als
organisatie? En dat is voor iedereen anders.” (Rozema, 2014)
Daarnaast investeert ze veel in de scholing van de deelnemende organisaties, bijvoorbeeld op
gebied van risicotaxatie. Dit doet ze uit het beschikbare budget van het project. Tevens heeft ze
geld beschikbaar gesteld voor het inrichten van twee ruimtes om de cliënten van een
gemakkelijke omgeving te voorzien (Rozema, 2014). Op deze manier faciliteert Gerrianne
Rozema het proces. De deelnemende professionals selecteert ze niet zelf, maar laat ze in goed
vertrouwen over aan de organisatie. Wel maakt ze kenbaar aan de organisaties dat haar
voorkeur uit gaat naar deskundige professionals met veel kennis en expertise op dit terrein. Op
het moment dat dit niet gedaan wordt, gaat ze daar een gesprek over aan (Rozema, 2014).
Rekening
houden De organisaties worden betrokken bij het netwerk middels een
met moederorg.:
stuurgroep en er wordt nagegaan hoe het proces aantrekkelijk voor
de organisaties gemaakt kan worden.
Procesmanagement: De netwerkmanager houdt de interacties gaande door dialoog te
organiseren en blokkades in deze interactie bespreekbaar te maken.
Faciliteren:
Middels het aanbieden van gratis scholingen, het werken in één
gebouw, het inrichten van ruimtes en de boundary objects, wordt het
proces gefaciliteerd.
Flexibel:
De netwerkmanager past het proces aan middels feedback van
cliënten en wensen van de stuurgroep.
Tabel 8.3 – De netwerkmanager in Regio Midden-Brabant
Samenvatting
Het FJC Midden Brabant is een formeel netwerk, dat gestuurd wordt door de gemeente (NAO).
De cliënt staat centraal in het netwerk, daarvoor wordt de cliënt gehoord middels focusgroepen
en een cliëntenraad. Op twee niveaus is de samenwerking georganiseerd: op directieniveau
(inclusief gemeente) middels een stuurgroep en op operationeel niveau door middel van een
multidisciplinair doe-team. De stuurgroep is tevens de manier om de organisaties mee te laten
beslissen in het netwerk. Ook huisartsen, scholen en sociale wijkteams worden betrokken bij de
aanpak middels scholingen. De nauwe relaties met zowel de moederorganisaties als het
voorveld zijn door de betrokkenen bedoeld om de externe legitimiteit te organiseren. Het team
komt op vaste momenten bijeen en de bedoeling is om op basis van efficiency cases te
bespreken; een beperkt aantal leden beoordeelt de cases en indien nodig vindt er een
verdiepingsoverleg plaats met het hele team.
De samenwerking wordt gecoördineerd door de netwerkmanager, die onder andere investeert
in scholingen en ruimtes. Tevens betrekt de netwerkmanager de directies bij het proces door
middel van de stuurgroep. Het doel van de netwerkmanager is om de samenwerking tussen
|Samenwerken Over Grenzen|
51
professionals te bevorderen, door middelen aan te bieden om de drie genoemde grenzen te
overbruggen. In Tilburg worden grenzen overbrugd door middel van intervisiemomenten om
elkaar te leren begrijpen, is er een gemeenschappelijk risicotaxatie-instrument ontwikkeld als
boundary object en draagt de Leertuin Privacy bij aan het delen van informatie in het belang van
de betrokkene. Een extra middel waarmee de grenzen overbrugd worden, is het vestigen van de
professionals in één gebouw. Hierdoor weten de professionals elkaar te vinden, neemt de
interactie en het vertrouwen toe en wordt duidelijkheid geschept aan de cliënt. Tot slot vindt er
doorontwikkeling plaats door middel van het FJC-concept en de input van cliënten in de
cliëntenraden.
8.1.2 – FJC Venlo/ Multifocus
In Venlo is de pilot ‘Tijdelijk Huisverbod’ ontwikkeld tot een sterkere samenwerking
tussen de gemeente, hulpverlening, politie en justitie. Complexe situaties van huiselijk geweld
benaderen zij als één team door middel van intensief en gezinsgericht casemanagement. De
werkwijze die hierbij ontwikkeld is, wordt Multifocus genoemd (Schakenraad & Serkei, 2011).
Als doorontwikkeling van deze methode is gekozen om ook het FJC concept in deze regio te
integreren (Goedhart & Goedee, 2013).
Deelnemende partijen:
Aanvullende leden:
Startdatum:
Projectleider:
Mutsaersstischting, Moveoo, Politie, Reclassering, Forensisch
Polikliniek Kindermishandeling, Gemeente Beesel, Gemeente Venlo
2013; eerder al middels Multifocus
Matthieu Goedhart, Bestuurder Mutsaersstichting
Tabel 8.4 – Kerngegevens FJC Venlo
Organisatiestructuur
Net als in de regio Midden-Brabant is de gemeente ook in Venlo een onderdeel van het FJC
concept. De gemeente zal per 1 januari 2015 eindverantwoordelijke zijn van de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling en neemt een sturende regierol in. Goedhart (2014)
geeft in het interview aan dat er voor de samenwerking zowel operationeel als bestuurlijk
commitment nodig is van alle deelnemende organisaties (Goedhart, 2014). Hiervoor is een
samenwerkingsconvenant opgesteld met daarin de samenwerkingsafspraken opgenomen
(Goedhart & Goedee, 2013). Op beide lagen vinden er overleggen plaats, waardoor op
strategisch niveau beleid wordt ontwikkeld en op operationeel niveau het beleid wordt
uitgevoerd. Vanuit cliëntperspectief zijn een norm en doelstelling ontwikkeld die leidend zijn in
het proces. Het heeft ongeveer een jaar geduurd om tot deze gezamenlijke norm en doelstelling
te komen (Goedhart, 2014). Ook in deze regio is een NAO structuur op te merken, waarbij de
gemeente het netwerk stuurt. Op directieniveau is commitment (externe legitimiteit)
georganiseerd door een stuurgroep te ontwikkelen met een samenwerkingsconvenant als basis.
Op deze manier vindt beleidontwikkeling plaats vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt en is
het op operationeel niveau mogelijk om dit uit te voeren.
“Je leeft in een tijdperk waar je wederzijdse afhankelijk moet organiseren, juist in tijden van
bezuinigingen. Je gaat na vanuit de inhoud: wat is nou conceptueel belangrijk wat we voor
die mensen moeten regelen en wie kan daar dan maximaal een toegevoegde waarde in
vervullen? Dan vallen er ook een heleboel af, maar je hebt wel een gemeenschappelijk
vertrekpunt vanuit het perspectief van cliënten.” (Goedhart, 2014)
|Samenwerken Over Grenzen|
52
Voor de uitvoering is er in Venlo niet gekozen voor een fysiek gebouw
(www.fjcpilotregiovenlo.nl). Enerzijds heeft dit te maken met de bevolkingsdichtheid in de regio.
De regio omvat namelijk een groot gebied qua oppervlakte, waarbij één centrum niet voor
iedereen toegankelijk genoeg is. Anderzijds gaat de voorkeur er in deze regio ook naar uit om te
investeren in een multidisciplinair gedachtegoed dat breed gedragen wordt (Goedhart, 2014).
De kernelementen van het FJC concept worden gebruikt om het netwerk te ontwikkelen
(www.fjcpilotregiovenlo.nl).
“Ik wil veel meer een manier van denken die de mensen verenigt. En geen locatie. Dat is geen
middel. Een middel is communicatie en mobiliteit. Er is een gevoel ontwikkeld wanneer je
iets wel of niet moet bespreken.” (Goedhart, 2014).
Er is één primair proces ontwikkeld, zodat het niet uit maakt via welke organisatie de cliënt
binnen komt. De professional gaat het gesprek aan met de cliënt en representeert de
verschillende perspectieven. Mocht dit niet mogelijk zijn – de zedenpolitie dient bijvoorbeeld
zelf het interview af te leggen –, dan wordt er voor opvang gezorgd en komt de desbetreffende
professional naar de plaats toe waar de cliënt zich bevindt. Daarnaast vinden er casusoverleggen
plaats, waarin meldingen worden besproken. Dit gebeurt nadat een professional bepaald heeft
dat een case besproken moet worden vanuit meerdere perspectieven (Goedhart, 2014). De
structuur van het netwerk is hierdoor flexibel, gezien er niet op vaste momenten overleggen
plaatsvinden. De professionals bepalen zelf welke casussen al dan niet besproken worden in het
casusoverleg. Hierdoor is casuïstiekbespreking in deze regio op een efficiënte wijze
georganiseerd.
Op basis van een cliëntenraad en een jeugdraad zijn er ook trainingen ontwikkeld die door
cliënten gegeven worden. Professionals ervaren op die manier hoe zij een cliënt bejegenen. Deze
informatie wordt ook gebruikt om het proces verder te ontwikkelen (Goedhart, 2014). De
cliëntenraad en de trainingen zijn de middelen om coproductie met de cliënt op basis van voice
in deze regio te organiseren.
Rol overheid:
Netwerkvorm:
Legitimiteit:
Case selectie:
Mate van stabiliteit:
Coproductie:
De gemeente is sturend; formele relatie.  Opdrachtgever
De gemeente als externe organisatie stuurt het netwerk  NAO
Voor draagvlak is er een stuurgroep opgezet en een
samenwerkingsconvenant opgesteld  Externe legitimiteit
De professional bepaalt zelf wanneer een case besproken wordt in
een casusoverleg  Efficiency
Netwerk opereert niet op vaste momenten en locatie  Flexibility
Er zijn cliëntenraden en trainingen die door cliënten gegeven worden
aan professionals  Voice
Tabel 8.5 – Netwerkorganisatie Regio Venlo
Samenwerking
In deze regio zijn er verschillende middelen ontwikkeld om grenzen in de samenwerking te
overbruggen. Allereerst hebben de professionals een training gevolg om een integraal kader te
ontwikkelen. Naar aanleiding van 700 complexe cases is daarnaast een signaleringsdocument
ontwikkeld om de interactie tussen de professionals te bevorderen. Er wordt nagegaan welke
|Samenwerken Over Grenzen|
53
signalen van huiselijk geweld aanwezig zijn in het gezin, waarna er gewogen wordt hoe groot het
vermoeden van mishandeling is. Het document wordt ingevuld vanuit twee perspectieven. Bij
verschillende uitkomsten gaan de professionals na waar de verschillen in zitten (Goedhart,
2014).
“Dit is een signaleringsdocument om de interactie tussen de mensen te verbeteren. Dat vul je
in en vanuit verschillende perspectieven zie je verschillende uitkomsten. Dat deel je door het
samen er over te hebben met meer dan twee. Daarna vraag je: “Waarom denk je dat we daar
zo verschillend over denken?”. Zo organiseer je de verbinding tussen die verschillende
invalshoeken, zodat je van daaruit effectief kunt interveniëren.” (Goedhart, 2014)
De training tot een integraal denkkader en het bespreken van de onderlinge verschillen na het
invullen van het signaleringsdocument kan gezien worden als frame reflection. Op deze wijze
leren de professionals elkaar begrijpen en proberen de professionals tot een gezamenlijke taal te
komen. Ook bevestigt dit dat in deze regio de samenwerking op basis van efficiency is
georganiseerd. In de eerste plaats vindt er met twee professionals een weging plaats. Indien het
vermoeden van mishandeling aanwezig is, vindt er vervolgens een triage – inschatting van de
ernst van de situatie en de veiligheidsdreiging van het slachtoffer – plaats aan de hand van onder
andere het risico-inventarisatie instrument van de politie (Goedhart, 2014). Zowel het
signaleringsdocument als het risico-inventarisatie instrument zijn boundary objects om de
verschillende domeinen in deze regio met elkaar te verbinden.
“Je hoeft niet alle partners de hele week bij elkaar te hebben. Het is een kernteam. Je
begint klein en gaat het middels het weginginstrument beoordelen.” (Goedhart, 2014)
Op dit moment is er nog geen gemeenschappelijk registratiesysteem. In het kader van het FJC
pilot wordt er wel een cloud ontwikkeld waar alle huidige registratiesystemen aan gekoppeld
zullen worden (Goedhart, 2014). Op dit gebied is deze regio dus bezig met het ontwikkelen van
een boundary object. Daarnaast komt er ook een trainingsprogramma waarin de verschillende
organisaties geïnformeerd worden over de ruimte die de huidige wetgeving in Nederland biedt
op gebied van informatiedeling (Goedhart, 2014).
Frame reflections:
Boundary objects:
WBP:
Middels trainingen tot een integraal denkkader en het bespreken van
onderlinge verschillen, komen de professionals in deze regio tot
synthese.
Om de domeinen te verbinden wordt in deze regio gewerkt met een
gemeenschappelijk primair proces, een signaleringsdocument en een
risico-inventarisatie instrument. Verder wordt er een cloud
ontwikkeld als registratiesysteem.
Middels een programma zullen professionals worden geïnformeerd
over de ruimte die de WBP biedt op gebied van informatiedeling.
Tabel 8.6 – Overbruggen van grenzen in Regio Venlo
Netwerkmanager
Matthieu Goedhart investeert voornamelijk in opleidingen en scholingen, zowel inhoudelijk als
op gebied van integraal samenwerken (Goedhart, 2014). Op deze manier treedt hij op als
facilitator die de professionals mogelijkheden biedt om zich te ontwikkelen in dit concept.
|Samenwerken Over Grenzen|
54
Goedhart (2014) geeft in het interview aan dat hij op die manier werkt aan het ontwikkelen van
een collectief bewustzijn en een zelfsturend team. Ook is er één jaarrekening ontwikkeld voor
zorginstellingen, zodat het hulpaanbod in plaats van de financiën leidend is (Goedhart, 2014).
Medewerkers worden beoordeeld op basis van een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Dit
vraagt van de manager om te sturen op gedrag, kwaliteit en relatie. Dit is ook onderdeel van het
HRM beleid (Goedhart, 2014). De professionals worden dus bewust gekozen aan de hand van
hun competenties.
Rekening
houden De organisaties worden betrokken bij het netwerk middels een
met moederorg.:
stuurgroep.
Procesmanagement: De netwerkmanager stuurt op gedrag en relatie middels een
persoonlijk ontwikkelingsprogramma.
Faciliteren:
Middels trainingen, één jaarrekening en de boundary objects, wordt
het proces gefaciliteerd.
Flexibel:
De netwerkmanager past het proces aan middels feedback van
cliënten.
Tabel 8.7 – De netwerkmanager in Regio Venlo
Samenvatting
Het FJC Venlo is een formeel netwerk, dat gestuurd wordt door de gemeente (NAO). De cliënt
staat centraal in het netwerk, daarvoor wordt de cliënt gehoord middels cliëntenraden en
trainingen die zij geven aan professionals. Op twee niveaus is de samenwerking georganiseerd:
op directieniveau (inclusief gemeente) middels een stuurgroep en op operationeel niveau door
middel van het multidisciplinaire kernteam. Het team komt bijeen op het moment dat een
professional vindt dat er een casus besproken dient te worden, wat het netwerk een flexibel
karakter geeft. De cases worden op basis van efficiency besproken; een beperkt aantal leden
beoordeelt de cases aan de hand van een signaleringsdocument en indien nodig vindt er triage
plaats met het hele team. Tevens vindt er casemanagement plaats met de Multifocus methode.
Verder ligt de nadruk op het ontwikkelen van een multidisciplinair gedachtegoed dat breed
gedragen wordt.
De samenwerking wordt gecoördineerd door de netwerkmanager. Deze biedt voornamelijk
scholingen en trainingen aan, waaronder een training op gebied van een integraal denkkader.
Daarmee ontwikkelt de netwerkmanager zelfsturende teams. Het doel van de netwerkmanager
is om de samenwerking tussen professionals te bevorderen, door middelen aan te bieden om de
drie genoemde grenzen te overbruggen. In Venlo worden grenzen overbrugd door middel van
een gemeenschappelijk primaire proces, het signaleringsdocument en het risico-inventarisatie
instrument. Tevens wordt er een gemeenschappelijk cloud en een programma op gebied van
informatie-uitwisseling ontwikkeld. Ook de financiën worden in deze regio gezien als grens.
Middels één jaarrekening voor verschillende zorginstellingen wordt getracht om deze grens te
overbruggen. Tot slot vindt er doorontwikkeling plaats door middel van het FJC-concept en de
input van cliënten in de cliëntenraden.
|Samenwerken Over Grenzen|
55
8.2 – Veilig Verder Teams
Ook in de regio van Den Haag worden cases van huiselijk geweld en kindermishandeling
opgepakt in een multidisciplinaire team. Sinds 2008 zijn ze in Den Haag bezig met het
vormgeven van een multidisciplinaire samenwerking rondom huiselijk geweld. Hiervoor is door
de samenwerkende organisaties en de gemeente een convenant opgesteld. Na de samenwerking
te hebben geëvalueerd bleek dat de verschillende professionals niet tot een gezamenlijke
systeemgerichte aanpak kwamen (www.zonmw.nl). De meldingen omtrent huiselijk geweld
werden verdeeld over het maatschappelijk spoor, de GGZ en het kindspoor. Deze organisaties
gingen apart aan de slag, waarna het de bedoeling was dat de verschillende professionals later in
het traject met elkaar aan tafel gingen zitten. Dit lukte vaak niet, omdat het onderlinge
werktempo verschilde en daarmee samenhangend ook het nut van samenwerking niet duidelijk
werd. Vandaar dat er in 2012 besloten is om het andersom te doen. De verschillende
professionals starten samen door gezamenlijk het eerste gesprek met het gezin te voeren
(Andrews, 2013). Dit heeft zich ontwikkeld tot de Veilig Verder Teams in Den Haag en omgeving.
Deelnemende partijen:
Aanvullende leden:
Startdatum:
Projectleider:
Algemeen Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, GGZ,
Steunpunt Huiselijk Geweld.
JGZ, Jeugd GGZ, reclassering, OM, MEE, Raad voor de
Kinderbescherming, Gemeentelijke Diensten.
2012; sinds 2003 een samenwerking d.m.v. het Kindspoor
Ria Andrews, Gemeente Den Haag
Tabel 8.8 – Kerngegevens Veilig Verder Teams regio Den Haag
Op basis van de Signs of Safety methode is er een nieuwe multidisciplinaire aanpak ontwikkeld
in de vorm van Veilig Verder Teams. Door middel van deze methodiek wordt een plan van
aanpak opgesteld. De eigen kracht van het gezin staat centraal, vandaar dat zij betrokken
worden in alle gesprekken die gevoerd worden. Om dicht bij de cliënt te blijven, zijn de Veilig
Verder Teams in de Centra voor Jeugd en Gezin gehuisvest (www.zonmw.nl).
Signs of Safety is een oplossingsgerichte methode, waarbij de professional samen met het
gezin een veiligheidsplan opstelt. Het doel is om een samenwerkingsrelatie op te bouwen
met het gezin om op die wijze veiligheid te kunnen creëren voor het gezin. Enkele
basistechnieken liggen hier aan ten grondslag (Bartelink, 2010):
o
o
o
o
o
o
Nagaan wat de positie van elk gezinslid is t.o.v. het probleem en de mogelijke oplossing;
Zoeken naar uitzonderingen op de mishandeling;
Ontdekken van sterke kanten en hulpbronnen van het gezin;
De doelen voor het kind dienen bij het gezin ontlokt te worden i.p.v. opgelegd te worden
door de professional;
Het gezin laten benoemen wat de indicatoren van de veiligheid zijn en laten beoordelen
hoe veilig de omgeving is;
Beoordelen in hoeverre het gezin bereid is om plannen voor verandering uit te voeren.
Buitenlandse onderzoeken (o.a. Lorhbach & Sawyer, 2004; Turnell, 2008) tonen aan dat het
aantal gezinnen dat te maken krijgt met een kinderbeschermingsmaatregel afneemt door
middel van deze methodiek. Gezinnen zijn meer tevreden dan bij andere hulpverlening en er
blijkt minder sprake te zijn van recidieven (Bartelink, 2010).
|Samenwerken Over Grenzen|
56
Organisatie
In de Haagse regio bepalen de gemeenten het beleid voor het ontwikkelen van het AMHK en de
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De uitvoerende organisaties en de
netwerkmanager hebben later in het traject adviezen kunnen geven met betrekking tot de door
de gemeenten opgestelde plannen. De gemeente Den Haag financiert het project en de
netwerkmanager is ook in dienst van de gemeente Den Haag (Andrews, 2014). Aangezien de
gemeente eindverantwoordelijk is voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling,
neemt zij dus een opdrachtgeversrol in door het beleid te bepalen. De organisaties kunnen
adviezen geven, maar de gemeente is de bepalende actor die het netwerk stuurt. Hiermee kan
ook in deze regio het netwerk gekarakteriseerd worden als een NAO.
Andrews (2014) zei in het interview dat er voor het ontwikkelen van de aanpak, rekening is
gehouden met enkele elementen. De cliënt hoort op één plek terecht te kunnen, één keer het
verhaal te vertellen en er zou met de cliënten in plaats van over de cliënten gepraat moeten
worden (Andrews, 2014). Met deze elementen als basis is gezamenlijk een regiovisie
ontwikkeld. Deze regiovisie gaat gepaard met samenwerkingsafspraken, op verschillende lagen.
Op directieniveau – met directeurs van de verschillende moederorganisaties – om eventuele
aanpassingen te maken in eigen beleid, op managementniveau – met directe managers van
professionals – om knelpunten op operationeel niveau op te pakken en op operationeel niveau
met de professionals die met de cliënt om tafel zitten (Andrews, 2014). Middels de regiovisie en
de samenwerkingsafspraken wordt in deze regio dus geprobeerd om de externe legitimiteit te
organiseren.
Het project is gestart met één team, nu zijn het er zes geworden. Binnen de Veilig Verder Teams
worden alle politiemeldingen besproken waarbij kinderen een rol spelen en waarbij de gezinnen
ingestemd hebben met de inzet van een Veilig Verder Team. Op dit moment wordt het eerste
gesprek gevoerd met alle betrokken professionals (Andrews, 2014). In deze regio wordt dus
gekozen om de cases te bespreken met alle professionals. Hierdoor is er sprake van inclusiveness
in plaats van een efficiency.
De CJG’s zijn als locatie gekozen voor de Veilig Verder Teams. Een team komt minimaal één keer
per week bijeen om met cliënten het gesprek te voeren. Er is voor deze locatie gekozen, omdat
het Veilig Verder Team zich richt op het vrijwillig traject (er is toestemming van de cliënt nodig
alvorens de case besproken wordt) en om te kunnen investeren in de relatie met de
professionals dicht bij de cliënten. Er kan op andere momenten echter ook op andere locaties
afgesproken worden (Andrews, 2014). Het netwerk heeft een stabiel karakter door minstens
één keer per week op vaste momenten en op een vaste locatie bijeen te komen. Net als in Tilburg
wordt in deze regio actief contact gezocht met de professionals dicht bij het gezin. De Veilig
Verder Teams doen dit door zich te vestigen in de CJG’s.
“Dus die locatie is ook belangrijk. Alleen als ik predik dat het tussen je oren zit, dat het een
aanpak en insteek is voor alle medewerkers, is het weer onlogisch om ‘één locatie’ te
blijven roepen. Ik kan moeilijk alle medewerkers van de Haagse regio op één locatie zetten.
Het is wel belangrijk dat je die vaste locaties hebt en dat er een logica in zit om samen te
komen.” (Andrews, 2014)
|Samenwerken Over Grenzen|
57
Er is geen cliëntenraad voor de Veilig Verder Teams, maar er wordt wel een half jaar en een jaar
na de behandeling onder de cliënten een onderzoek gedaan naar de aanpak (www.zonmw.nl).
Alvorens dit gedaan werd, heeft er eerst een monitoring plaatsgevonden om na te gaan of Signs
of Safety überhaupt wel gebruikt wordt door de professionals. Vervolgens wordt er nu nagegaan
wat de effecten zijn die de cliënten hebben ervaren (Andrews, 2014). Het onderzoek is de
manier waarop in de regio Den Haag door middel van dialoog coproductie plaatsvindt met de
cliënt.
Rol overheid:
Netwerkvorm:
Legitimiteit:
Case selectie:
Mate van stabiliteit:
Coproductie:
De gemeente is sturend; formele relatie  Opdrachtgever
De gemeente als externe organisatie stuurt het netwerk  NAO
Voor draagvlak is er een regiovisie ontwikkeld en zijn er op
verschillende niveaus samenwerkingsafspraken gemaakt  Externe
legitimiteit
Alle professionals zijn aanwezig bij het eerste gesprek  Inclusiveness
Het netwerk opereert op vaste momenten en locatie  Stability
Er is een onderzoek gaande onder de cliënten  Voice
Tabel 8.9 – Netwerkorganisatie Regio Den Haag
Samenwerking
Net als in de eerdergenoemde regio’s, zijn er ook in deze regio verschillende instrumenten
ontwikkeld om de grenzen tussen de samenwerking te overbruggen. Er is allereerst een
gezamenlijk werkproces ontwikkeld op basis van Signs of Safety (Andrews, 2014).
“We vonden Signs of Safety belangrijk omdat het mensen een hoe geeft. Dat is geen wat of zo.
Bij Signs of Safety is je leidraad sowieso dat je een veiligheidsplan maakt. Dat is
onderverdeeld in kolommen met vraagstellingen, middelen en tekeningen er bij. Het geeft
heel veel houvast van hoe je het moet doen. Dus we dachten dan pakken we die er bij om
vast te stellen hoe we gaan samen werken in één team. Dat is een gouden G. Iedereen wordt
er blij van, medewerkers en cliënten. Je hebt duidelijk één plan met heldere afspraken en je
werkt echt samen.” (Andrews, 2014)
De werkwijze houdt in dat de betrokkenen na een politiemelding door het SHG uitgenodigd
worden voor een gezamenlijke intake bij het CJG. Naar aanleiding van de gezamenlijke
informatie worden er een veiligheidsplan en afspraken gemaakt over de zorgcoördinatie,
hulpverlening en behandeling (www.zonmw.nl). Dit gemeenschappelijk werkproces kan gezien
worden als boundary object om de verschillende domeinen te verbinden. Ria Andrews (2014)
geeft in het interview tevens aan dat de gezamenlijke start er voor zorgt dat er van begin af aan
een gevoel van een gezamenlijke verantwoordelijk gecreëerd wordt. De professionals leren door
dit proces de kwaliteiten van de andere professionals kennen, waardoor zij de meerwaarde van
samenwerking in gaan zien en bereid zijn om ook meer energie te steken in die samenwerking
(Andrew, 2014).
Andere middelen die de samenwerking in deze regio bevorderen, zijn gezamenlijke trainingen,
verdiepingscursussen en themaochtenden. Dit gaat gepaard met een maandelijkse coaching,
waarbij moeilijke cases nabesproken worden. Los van de verdieping en toename van
inhoudelijke kennis, merkt Ria Andrews op dat deze momenten er voor zorgen dat de
professionals elkaar beter leren kennen en begrijpen, waardoor er onderlinge binding ontstaat
|Samenwerken Over Grenzen|
58
(Andrews, 2014). Voornamelijk de coachingsmomenten kunnen gezien worden als een manier
van frame reflection aangezien de cases worden nabesproken en de onderlinge verschillen
zichtbaar worden. Op deze manier wordt getracht om soortgelijke moeilijkheden te voorkomen
in de toekomst.
“Dat zijn van die elementen om het voor elkaar te krijgen. Dat geeft sfeer. En nu ligt er ook
een vraag voor een Veilig Verder Team-uitje. Als je dat gemixt blijft doen, gaan die mensen
zich ook als collega’s zien. Dat zijn de werkende elementen.” (Andrews, 2014)
In het eerste gesprek wordt de beschikbare en relevante informatie gedeeld onder de
professionals. Het oordeel ligt bij de professionals zelf. Aan de hand hiervan wordt ook het
veiligheidsplan en behandelplan opgesteld (Andrews, 2014). Tijdens het gesprek en uit de
documentanalyse is geen specifiek training of cursus genoemd waarin de professionals
geïnformeerd worden over de ruimte die de WBP biedt op dit gebied.
Frame reflections:
Boundary objects:
WBP:
Middels coaching en casuïstiekbespreking, komen de professionals in
deze regio tot synthese.
Om de domeinen te verbinden wordt in deze regio gewerkt met een
gezamenlijk werkproces. Trainingen en verdiepingscursussen dragen
hier ook aan bij.
-
Tabel 8.10 – Overbruggen van grenzen in Regio Den Haag
Netwerkmanager
De netwerkmanager houdt de relaties warm en creëert enthousiasme op verschillende niveaus
(intern binnen de gemeente; directies; management; operationeel). Dit doet ze door veel bij
iedereen langs te gaan en zo te horen wat er nodig is, door met managers en directeuren te
spreken als er dingen niet naar behoren lopen en door niet alleen de verbeterpunten te
benadrukken, maar ook de leuke dingen mee te geven, zoals kleinere successen (Andrews,
2014). Haar rol als procesmanager komt in deze taken naar voren.
Andrews (2014) geeft aan dat het haar doel is om zelfsturende teams te ontwikkelen. De
samenwerking wordt op die manier vanzelfsprekend, zodat het niet meer uitmaakt waar een
cliënt binnenkomt; de professional zal uit zichzelf op zoek gaan naar samenwerking met
aanvullende professionals. Om dit te realiseren, kaatst ze de vragen die gesteld worden terug
naar de professional en laat ze de teams zoveel mogelijk zelf oppakken middels de middelen die
ze biedt. Ook in deze regio worden de professionals niet zelf geselecteerd door de
netwerkmanager, maar ligt de keuze bij de moederorganisaties (Andrews, 2014).
Het project heeft ook een eigen budget. Daar worden voornamelijk de trainingen mee betaalt,
zodat deze kosteloos en toegankelijk zijn voor de organisaties. Ook andere overstijgende dingen,
zoals de huur van de locatie, worden vanuit dit budget betaald (Andrews, 2014). Op deze manier
probeert de netwerkmanager het proces te faciliteren.
|Samenwerken Over Grenzen|
59
Rekening
houden De organisaties worden betrokken bij het netwerk middels een
met moederorg.:
stuurgroep en een managementoverleg. Door in het CJG te zitten,
wordt tevens geïnvesteerd in de relatie met de professionals dicht bij
het gezin.
Procesmanagement: De netwerkmanager zorgt voor coaching om elkaar beter te leren
begrijpen, voert het gesprek op verschillende niveaus om de
knelpunten bespreekbaar te maken en deelt ook successen om het
enthousiasme er in te houden.
Faciliteren:
Middels trainingen, het betalen van de huur van de locatie en de
boundary objects, wordt het proces gefaciliteerd. De manager wil
hiermee zelfsturende teams ontwikkelen.
Flexibel:
De netwerkmanager past het proces aan middels feedback van
cliënten.
Tabel 8.11 – De netwerkmanager in Regio Den Haag
Samenvatting
De Veilig Verder Teams in Den Haag zijn formele netwerken, die gestuurd worden door de
gemeente (NAO). De cliënt staat centraal in het netwerk, daarvoor wordt de cliënt gehoord
middels een onderzoek na afloop van het proces. Op drie niveaus is de samenwerking
georganiseerd: op directieniveau middels een stuurgroep, op managementniveau middels een
managementoverleg en op operationeel niveau door middel van de Veilig Verder Teams. Door de
samenwerkingsafspraken en regiovisie in de stuurgroep te ontwikkelen en door in de CJG’s dicht
bij het voorveld te zitten, wordt in deze regio de external legitimacy georganiseerd. De teams
komen minimaal één keer per week op een vast moment bijeen. Hier worden alle netwerkleden
bij betrokken inclusief het gezin. In dit netwerk wordt dus gekozen voor stability en
inclusiveness. Ook in Den Haag wordt de nadruk gelegd op het creëren van een multidisciplinaire
gedachtegoed dat breed gedragen wordt.
De samenwerking wordt gecoördineerd door de netwerkmanager, die rekening houdt met
moederorganisaties, doet aan procesmanagement, faciliteert en flexibel is. Dit doet zij door
trainingen aan te bieden, veel contact te onderhouden met de verschillende lagen en door
overstijgende elementen voor de samenwerking – zoals ruimte – te verzorgen. Het doel van de
netwerkmanager is om de samenwerking tussen professionals te bevorderen, door middelen
aan te bieden om de drie genoemde grenzen te overbruggen. In Den Haag is een
gemeenschappelijk werkproces ontwikkeld op basis van Signs of Safety. Daarnaast worden er
gezamenlijke trainingen, themaochtenden en coachingsmomenten aangeboden. Dit draagt bij
aan de onderlinge binding tussen professionals. Tot slot vindt er doorontwikkeling plaats door
middel van Signs of Safety en de feedback van de cliënten.
|Samenwerken Over Grenzen|
60
9. Multidisciplinair Samenwerken rond Kindermishandeling
Ook rondom kindermishandeling draaien er in Nederland enkele pilots om een
multidisciplinaire samenwerking vorm te geven. Het gaat om de Multidisciplinaire Centra
Kindermishandeling in Zuid-Kennemerland en Friesland en om de Intersectorale Aanpak
Kindermishandeling in Gelderland. In dit hoofdstuk zullen deze projecten nader toegelicht
worden. Aan de hand van het theoretisch kader wordt allereerst per regio onderzocht welke
regierol de gemeente in neemt, welke netwerkvorm het netwerk aanneemt, hoe er wordt
omgegaan met spanningen en hoe coproductie met de cliënt al dan niet georganiseerd is. Dit
geeft ons kennis over de netwerkstructuren van de projecten. Vervolgens zal nagegaan worden
welke middelen er zijn ontwikkeld om grenzen tussen professionals te overbruggen. Tot slot zal
de rol van de netwerkmanager geëxpliciteerd worden.
9.1 Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling (MDC-K)
Het MDC-K is een initiatief om een nieuwe, integrale aanpak in de zorgketen bij (ernstige
vermoedens van) kindermishandeling neer te zetten. Snelheid van handelen en de veiligheid van
kinderen staan hierin voorop. Het initiatief is gestart naar Amerikaans voorbeeld van de Child
Advocacy Centers. Gestreefd wordt naar één locatie waar het kind geïnterviewd, medisch en
psychologisch onderzocht en behandeld wordt (FierFryslan & KJTC, 2012).
Middels een MDC-K wordt geprobeerd een oplossing te bieden voor enkele problemen in de
traditionele aanpak. Allereerst is in de traditionele aanpak niemand verantwoordelijk voor het
geheel. Daarnaast is de oude aanpak tijdrovend, omdat er niet tegelijk maar achter elkaar
gewerkt wordt. Een MDC-K bestaat uit een team met één gemeenschappelijk doel en waarbij de
professionals het eens zijn over de aanpak (FyrFryslan & KJTC, 2012). De integrale werkwijze
zorgt er voor dat er binnen twee weken een plan van aanpak ligt en dat binnen vier weken de
hulpverlening start. Dit is een tijdwinst van gemiddeld 23 weken (www.voordjeugd.nl). De
uitgangspunten binnen een MDC-K zijn (FierFryslan & KJTC, 2012):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Veiligheid is leidend;
Loyaliteit van het kind naar de ouders wordt erkend en gerespecteerd;
Een snelle en eenduidige aanpak;
Aanpak safety-focused en in tweede instantie ook abuse-focused;
Aanpak is systeemgericht en ook gericht op beide ouders;
Wrap around care: het kind staat centraal en vertelt één keer het verhaal, met
eenduidige samenwerking en krachtenbundeling;
Zorg op maat voor het gehele systeem;
Zo weinig mogelijk professionals in het systeem;
Nauwe verbinding tussen zorg en justitie;
Case tracking en wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit;
De aanpak is integraal, systeemgericht, intersectoraal en multidisciplinair.
Het MDC-K opereert op regionaal niveau. Verschillende partners uit de jeugdzorg, de medische
tak en justitie zijn betrokken bij de aanpak. De uitvoering van het plan van aanpak en het
behandelplan gebeurt door de reguliere organisaties, met één centrale professional die tevens
gezien kan worden als vertrouwenspersoon. Het aantal professionals in het gezin wordt beperkt
tot wat nodig is. De voorwaarden voor het functioneren van een MDC-K, zijn (NJI, 2013):
|Samenwerken Over Grenzen|
61
o
o
o
o
Financiën: op dit moment wordt het gefinancierd uit eigen middelen van de instellingen;
Deskundigheid: het team bestaat uit specialisten op gebied van de aanpak van
kindermishandeling;
Draagvlak: op bestuurlijk niveau is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend
door de deelnemende instellingen. De gemeenten hebben deze ook ondertekend. Tevens
is er een tweemaandelijks managementoverleg om knelpunten op te lossen;
Kwaliteitsbewaking: er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid vanaf de eerste
melding tot de afronding van het traject. De VU is betrokken voor onderzoek naar de
effectiviteit. Tevens zijn er momenten van deskundigheidsbevordering, intervisie en
evaluatie van het team.
Uit een evaluatieonderzoek onder de uitvoerders blijkt dat de medewerkers aangeven dat ze
meer dezelfde taal zijn gaan spreken. Tevens wordt er positief gereageerd op de eenduidige
aanpak (NJI, 2013). In de volgende paragrafen zullen de MDC-K’s apart toegelicht worden.
9.1.1 – MDC-K Zuid-Kennemerland
In Zuid-Kennemerland is voor een integrale aanpak gekozen voor de meest ernstige
situaties van kindermishandeling. Het gaat om een snelle, kind- en gezinsgerichte aanpak,
waarbij de veiligheid van de kinderen voorop staat. Dit gebeurt op dit moment middels een
wekelijks overleg waarin gezinnen gezamenlijk besproken worden. De ambitie is om dit in één
gebouw te gaan doen op het terrein van het ziekenhuis. De Academische Werkplaats
Kindermishandeling monitort de ontwikkelingen (www.zonmw.nl).
Deelnemende partijen:
Aanvullende leden:
Startdatum:
Projectleider:
Bureau Jeugdzorg, Kinder- en Jeugdtraumacentrum, Steunpunt
Huiselijk Geweld, MEE, GGZinGeest, OCKhetSpalier, Kennemer
Gasthuis, Spaarneziekenhuis, Politie, OM, de Waag, Raad voor de
Kinderbescherming.
Blijf groep, Slachtofferhulp Nederland, Brijder Verslavingszorg,
Reclassering, Weer Samen naar School, Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderweg, Jeugd Gezondheidszorg.
2011
Janet van Bavel, Regiomanager Jeugdriagg Noord-Holland Zuid
Tabel 9.1 – Kerngegeven MDC-K Zuid-Kennemerland
Organisatie
Het MDC-K Zuid-Kennemerland is een initiatief van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC).
Het project wordt gefinancierd door de deelnemende instellingen. De gemeenten van ZuidKennemerland hebben een ondersteunende rol in het MDC-K (Van Bavel, 2014). In deze regio
treden gemeenten niet sturend op, maar worden zij gezien als een samenwerkingspartner. De
wethouder van de centrumgemeente neemt samen met de directies van de verschillende
instellingen deel aan de stuurgroep. De gemeenteambtenaren zijn een onderdeel van het
managementoverleg (Van Bavel 2014). Ook in deze regio zijn ze ongeveer een jaar bezig geweest
met het formuleren van één gezamenlijke visie en het elkaar leren verstaan (Lamers, 2014). Op
basis van deze gegevens is het netwerk in deze regio te kenmerken als een lead organizationgoverned network, waarbij het KJTC het netwerk leidt. De gemeente neemt een faciliterende
regierol in. Middels een stuurgroep en een managementoverleg wordt de bestuurlijke
verankering en externe legitimiteit in deze regio georganiseerd.
|Samenwerken Over Grenzen|
62
In deze regio is gekozen voor een fysieke locatie op het ziekenhuisterrein. Van Bavel (2014) zei
in het interview dat vooral de praktische kant – logistiek, bij elkaar binnen kunnen lopen bij
vragen, een plek waar de cliënt het volledige aanbod kan vinden – de reden is geweest om voor
één locatie te kiezen. De diagnostiek vindt ook plaats in dit gebouw, waardoor cliënten op één
plek terecht kunnen voor het hele zorgaanbod (Van Bavel, 2014; Lamers, 2014). De locatie
wordt gefinancierd door de gemeente, politie en het Spaarne ziekenhuis (Van Bavel, 2014).
In het MDC-K worden dagelijks ongeveer dertig meldingen rondom kindermishandeling
gescreened (Van Bavel, 2014). Tijdens de screening wordt nagegaan of er sprake is van een
complexe samenloop waarbij meerdere sectoren betrokken zijn of moeten worden. De ernst van
de feiten en vermoedens van de mishandelingen worden ook meegenomen in de case selectie.
Indien de case aan de criteria voldoet, wordt het aangemeld voor het multidisciplinaire
casusoverleg (MDC-K Kennemerland, 2011). Alleen de complexe zaken worden besproken in het
MDC-K overleg. In deze regio is dus ook gekozen om op basis van efficiency te handelen door de
screening te starten met een beperkt aantal personen.
Door de groei van het aantal cases worden cases op dit moment in een casusteam besproken en
vervolgens doorgezet naar de moederorganisaties om de behandeling uit te voeren. In de
nieuwe locatie is het de bedoeling dat de professionals die de casus bespreken, ook de
behandeling uitvoeren. Om dit mogelijk te maken zullen er iedere dag andere professionals
aanwezig zijn in het multidisciplinaire centrum (Van Bavel, 2014). Uit dit gegeven is te
concluderen dat het netwerk een stabiele structuur kent, door op vaste momenten professionals
aan te leveren die in het MDC-K werkzaam zullen zijn. Ook in deze regio wordt het belang van
het breed dragen van het multidisciplinaire gedachtegoed benadrukt:
“Dan blijft de kennis bij één iemand hangen. Je hebt altijd organisaties als basis nodig. Je kan
niet een heel AMHK met een heel KJTC laten vergaderen, maar het moet wel door sijpelen.
[…] Je kan niet met één persoon van iedere organisatie werken en dat het expertcentrum
noemen. Je bent dan binnen no time uitgeput. Je hebt de backing van de instellingen nodig.
Het fijne hiervan is dat binnen die organisaties steeds meer mensen bewust worden van het
multidisciplinair denken.” (Janet van Bavel, 2014)
Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden onder cliënt. Er wordt wel gekeken naar financiële
middelen om dit te kunnen realiseren (Van Bavel, 2014; Lamers, 2014). In deze regio wordt dus
nog niet aan coproductie met de cliënt gedaan.
Rol overheid:
Netwerkvorm:
Legitimiteit:
Case selectie:
Mate van stabiliteit:
Coproductie:
Organisaties in het veld zijn de initiatiefnemers en sturen het
netwerk. De gemeente heeft een ondersteunende rol.  Facilitator
Het KJTC stuurt het netwerk  Lead organization-governed network
Voor draagvlak is er een stuurgroep en managementoverleg opgezet
 Externe legitimiteit
Er vindt een screening plaats met een beperkt aantal leden, alvorens
de case in het multidisciplinaire team behandeld wordt  Efficiency
Het netwerk opereert op vaste momenten en locatie  Stability
-
Tabel 9.2 – Netwerkorganisatie Regio Zuid-Kennemerland
|Samenwerken Over Grenzen|
63
Samenwerking
Om de professionals om te leren gaan met de verschillende denkkaders, zijn er
scholingsmiddagen georganiseerd over deze denkkaders. Er is een intersectoraal denkkader
voor kindermishandeling ontwikkeld en die training wordt gevolgd door iedere professional
(Van Bavel, 2014). Daarnaast krijgt elke professional een training aangeboden in het Child
Advocacy Center in Amerika. Lamers (2014) zei in het interview dat er op die manier een
gezamenlijk startpunt gecreëerd wordt, van waar uit het gesprek over de samenwerking verder
gevoerd kan worden (Lamers, 2014). De scholingsmiddagen en trainingen zorgen er dus voor
dat de verschillende kaders begrepen worden en er een intersectoraal denkkader als leidraad
wordt genomen. Op deze manier is frame reflection in deze regio georganiseerd.
“Daar hebben we een training gekregen in de methode van het CAC. Dat heeft twee dingen:
je bent weg met z’n allen, dus teambuilding én het feit dat die Amerikanen er al 25 jaar mee
bezig zijn en goed weten hoe het moest.” (Francien Lamers, 2014)
Volgens de traditionele werkwijze deed iedere instelling een nieuwe diagnostiek van de cliënt.
Enerzijds omdat men de diagnostiek van de ander niet altijd vertrouwt, anderzijds omdat
instellingen betaald worden voor het uitvoeren van diagnostiek (Lamers, 2014). In het MDC-K is
er daarom één gemeenschappelijk werkproces ontwikkeld, waarin diagnostiek, onderzoek en
behandeling zo integraal en snel mogelijk van start gaan. De directies hebben hier ook mee
ingestemd (Van Bavel, 2014; Lamers, 2014). Door middel van lean management wordt dit proces
continue aangescherpt. De kern van lean management is om telkens na te gaan of iedere stap
binnen het werkproces een toegevoegde waarde heeft voor de cliënt. Op die manier kunnen
dubbele en overbodige handelingen uit het werkproces gehaald worden (Van Bavel, 2014). Het
gemeenschappelijke werkproces is in Zuid-Kennemerland het middel om de verschillende
domeinen te verbinden. Door middel van lean management gaat het MDC-K na hoe het proces
scherper ingericht kan worden.
“En wat wij ook doen en waarom wij lean ook interessant vinden voor het MDC-K, is dat je
dubbelingen er uit kan halen omdat de klant er niets aan heeft. Het zijn werkprocessen die
in een instellingen verankerd zijn. Dat is niet lean. Dus hoe kunnen we dat anders doen? Ik
ben enorm benieuwd naar deze dag.” (Janet van Bavel, 2014)
Informatie-uitwisseling werd in deze regio ook als grens gezien. Om deze reden is er een privacy
protocol binnen de kaders van de Wet op Privacy geschreven. De juridische afdelingen van alle
instellingen hebben hiermee ingestemd (Lamers, 2014). Middels het protocol worden
professionals op de hoogte gebracht van de ruimte die de WBP biedt en wordt er onderling
informatie uitgewisseld in het belang van de betrokkene.
“Dat betekent dus dat we in de vergadering namen en toenamen mogen noemen, ook als er
politie bij zit. Maar dat wel iedereen beroepszorgvuldigheid dient te betrachten. Zo simpel is
dat.” (Francien Lamers, 2014)
Het proces wordt in deze regio door de professionals geëvalueerd. Er heeft onder de
professionals een onderzoek plaatsgevonden door de Vrije Universiteit waaruit blijkt dat het
|Samenwerken Over Grenzen|
64
vertrouwen van professionals gegroeid is de afgelopen jaren. Op de doorlooptijd valt volgens de
professionals nog wel te winnen (Van Bavel, 2014; NJI, 2013).
Frame reflections:
Boundary objects:
WBP:
De scholingsmiddagen en trainingen zorgen er voor dat de
verschillende kaders begrepen worden en er een intersectoraal
denkkader als leidraad wordt genomen.
Om de domeinen te verbinden wordt in deze regio gewerkt met één
gezamenlijk werkproces. Middels lean management wordt dit
aangescherpt.
Er is een privacyprotocol geschreven om de professionals te
informeren over de ruimte die de WBP biedt. De organisaties hebben
hier mee ingestemd.
Tabel 9.3 – Overbruggen van grenzen in Regio Zuid-Kennemerland
Netwerkmanager
Janet van Bavel is vooral bezig met contacten onderhouden en mensen overtuigen van het
belang van samenwerken. Dit dient gepaard te gaan met enige diplomatiek om ook de
bestuurders en wethouders mee te kunnen krijgen (Lamers, 2014). Ze houdt dus rekening met
zowel het netwerk als de moederorganisaties. De professionals worden niet door de manager
gekozen, maar door de moederinstellingen. De wens om de beste professionals naar voren te
schuiven is wel uitgesproken (Van Bavel, 2014; Lamers, 2014).
Rekening
houden
met moederorg.:
Procesmanagement:
Faciliteren:
Flexibel:
De organisaties worden betrokken bij het netwerk, door middel van
intensief contact en een stuurgroep/managementoverleg.
Middels trainingen, de locatie en de boundary objects, wordt het
proces gefaciliteerd.
De netwerkmanager past het proces aan middels lean management
en feedback van professionals.
Tabel 9.4 – De netwerkmanager in Regio Zuid-Kennemerland
Samenvatting
Het MDC-K Zuid-Kennemerland is een lead organization-governed network met het KJTC als
leidende organisatie. Op drie niveaus is de samenwerking georganiseerd: op directieniveau
(inclusief de wethouder van de centrumgemeente) middels een stuurgroep, op
managementniveau (inclusief beleidsambtenaren) middels een managementoverleg en op
operationeel niveau door middel van het multidisciplinaire casusteam/hands on team. De
stuurgroep heeft een samenwerkingsconvenant ondertekend, waarmee de externe legitimiteit
wordt georganiseerd. Het team komt op vaste momenten bijeen en de professionals rouleren om
het multidisciplinaire gedachtegoed breed te verankeren. Op basis van efficiency worde cases
besproken; een beperkt aantal leden screent de cases en de complexe zaken worden vervolgens
in het casusteam besproken. Ook in deze regio is gekozen voor een centrum als locatie, op het
ziekenhuisterrein van de centrumgemeente.
De samenwerking wordt gecoördineerd door de netwerkmanager, die rekening houdt met
moederorganisaties door de directies een stem te geven in het proces en scholingen te bieden
aan de professionals. Ook is de netwerkmanager bezig met het realiseren van het centrum. De
|Samenwerken Over Grenzen|
65
netwerkmanager bevordert de samenwerking tussen professionals door middelen aan te bieden
om het proces te faciliteren. In Zuid-Kennemerland worden grenzen overbrugd door middel van
scholingen en trainingen, in het bijzonder het intersectorale denkkader. Tevens is er een
gemeenschappelijk werkproces ontwikkeld, wat door middel van lean management
aangescherpt wordt. Middels een protocol worden de professionals op de hoogte gebracht van
de ruimte die de WBP biedt op gebied van informatie-uitwisseling. Een extra middel waarmee de
grenzen overbrugd worden, is het vestigen van de professionals in één gebouw. Hierdoor weten
de professionals elkaar te vinden, neemt de interactie en de binding toe en schept dit
duidelijkheid voor de cliënt. Tot slot vindt er doorontwikkeling plaats door middel van lean
management en de input van professionals.
9.1.2 MDC-K Friesland
In Friesland is ook een MDC-K opgezet. De achterliggende gedachte is vergelijkbaar met
het MDC-K Zuid-Kennemerland, maar de uitwerking verschilt op bepaalde punten. Enerzijds
fungeren zij als expertiseteam waar dilemma’s omtrent kindermishandeling worden voorgelegd.
Anderzijds zetten zij de lijnen uit na een melding, maken zij een plan van aanpak en zorgen zij
ervoor dat het plan samen met de ouders en kinderen wordt uitgevoerd. Het achterliggende idee
is dat een intensieve samenwerking leidt tot snellere en effectievere hulp voor kinderen en
gezinnen (MDCK Friesland, 2013). Het accent in het MDC-K Friesland ligt op onderzoek,
diagnostiek en het komen tot een gezamenlijke behandelplan. Dit plan wordt vervolgens
uitgevoerd door de reguliere organisaties (www.zonmw.nl).
Deelnemende partijen:
Aanvullende leden:
Startdatum:
Projectleider:
Medisch Centrum Leeuwarden, Bureau Jeugdzorg, GGZ, Fier
Fryslan, Politie en Openbare Ministerie.
2011
Anneke Jelsma, zelfstandige
Tabel 9.5 – Kerngegeven MDC-K Friesland
Organisatie
Het MDC-K Friesland is een initiatief geweest van FierFryslan, een expertise- en
behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties (Van Dijke, 2014). De
gemeenten hebben in deze regio een beperkte rol. Zij nemen niet deel aan de stuurgroep en
beslissen inhoudelijk ook niet mee. Wel hebben zij het project deels gesubsidieerd (Jelsma,
2014). De gemeenten nemen hebben dus een faciliterende regierol in het netwerk. Het netwerk
is ook in deze regio te kenmerken als een lead organization-governed network, met FyrFrieslan
als sturende organisatie.
“In de eerste instantie hebben we een bijeenkomst georganiseerd met veel ketenpartners.
En toen hebben we het idee van MDCK geïntroduceerd en gevraagd welke ketenpartners
daaraan willen mee doen. We hadden zelf natuurlijk ook een idee, want we wilde het niet te
breed. Uiteindelijk zijn we met ongeveer vijf clubs gestart.” (Van Dijke, 2014)
Om de samenwerking vorm te geven, is er in de regio een bijeenkomst georganiseerd met
ketenpartners om het idee van een MDC-K te introduceren. Van daaruit is samen nagedacht over
|Samenwerken Over Grenzen|
66
de invulling van het concept en een gemeenschappelijke visie gevormd (Van Dijke, 2014). Ook in
deze regio is een stuurgroep en een managementoverleg georganiseerd om op verschillende
lagen medewerkers te betrekken bij het project en eventuele knelpunten op operationeel niveau
te kunnen oppakken op hoger niveau (Jelsma, 2014). De personele kosten, inclusief
projectleider, worden gefinancierd door de zes organisaties samen. Dit geeft volgens Jelsma
(2014) ook commitment aan. Door middel van de stuurgroep, het managementoverleg en de
financiële bijdrage van de organisaties wordt de externe legitimiteit voor het MDC-K Friesland
georganiseerd. De gemeente wordt hier niet direct bij betrokken.
De vergaderingen en gesprekken vinden plaats op een vaste locatie – op dit moment het
ziekenhuis – en op vaste momenten (Jelsma, 2014). Hiermee heeft het netwerk een stabiele
ondertoon. Jelsma heeft bewust gekozen om geen fysiek centrum te maken van het MDC-K:
“Dat wilde ik niet, omdat je dan een zoveelste construct maakt, wat vervolgens alleen de
complexiteit vergroot. Dan ben je de volgende in de rij. Je gaat weer een organisatie
bouwen, terwijl de kern van het probleem is dat er al zoveel organisaties zijn die van alles
goed willen doen, maar ondertussen wordt diegene die geholpen moet worden daar heel
vaak niet mee geholpen.” (Jelsma, 2014)
Zowel Jelsma (2014), als Van Dijke (2014) geven in de interviews aan dat ook in Friesland de
nadruk meer ligt op het creëren van een multidisciplinaire gedachtegoed, zodat de professionals
uit zichzelf op zoek gaan naar samenwerking en het MDC-K niet meer als middel gebruikt hoeft
te worden.
De meldingen die besproken worden in het MDC-K lopen via het AMHK. Hierdoor heeft de cliënt
een duidelijke frontoffice. In het AMHK worden de cases geselecteerd die in het
multidisciplinaire team besproken zullen worden (Jelsma, 2014). Hiervoor zijn richtlijnen
ontwikkeld (Van Dijke, 2014). De cases die besproken worden zijn cases die al meerdere malen
gemeld zijn, waarbij meerdere sectoren betrokken zijn, waarbij meerdere kinderen in het gezin
aanwezig zijn of waarbij sprake is van psychiatrische stoornissen, verslavingsproblematiek of
verstandelijke beperktheid bij de ouder. Gedurende het onderzoek is de AMK-onderzoeker de
casemanager. De organisatie die vervolgens centraal staat in de hulpverlening, neemt het over.
Het MDC-K monitort na drie maanden of de afgesproken afspraken ook nagekomen worden
(Jelsma, 2014). Ook in deze regio vindt er dus vooraf een case-selectie plaats alvorens er een
verdiepingsoverleg plaatsvindt, waardoor het netwerk op basis van efficiency opereert.
Er heeft een kleinschalig onderzoek plaatsgevonden, waarin vier ouders gevraagd zijn hoe zij het
proces hebben ervaren. Daaruit kwam naar voren dat het proces vlot verliep, de ouders wisten
bij wie ze terecht konden en zij vonden het prettig dat ze met het team over het onderzoek
konden praten. Dit onderzoek wil het MDC-K uitbreiden, echter is het nog niet duidelijk hoe dit
gedaan zal worden (Jelsma, 2014). Er worden dus eerste stappen gemaakt om de dialoog met
cliënten te voeren over het proces en zo coproductie met cliënten te organiseren.
|Samenwerken Over Grenzen|
67
Rol overheid:
Netwerkvorm:
Legitimiteit:
Case selectie:
Mate van stabiliteit:
Coproductie:
Organisaties in het veld zijn de initiatiefnemers en sturen het
netwerk. De gemeente heeft een beperkte rol.  Facilitator
FierFryslan stuurt het netwerk Lead organization-governed network
Voor draagvlak is er een stuurgroep en managementoverleg opgezet.
Het netwerk wordt gefinancierd door organisaties  Externe
legitimiteit
Er vindt een screening binnen het AMK plaats, alvorens de case in het
multidisciplinaire team behandeld wordt  Efficiency
Netwerk opereert op vaste momenten en locatie  Stability
Er vindt beperkte coproductie plaats op basis van voice d.m.v. een
kleinschalig onderzoek
Tabel 9.6 – Netwerkorganisatie Regio Friesland
Samenwerking
Om de samenwerking in het MDC-K Friesland te organiseren is ook hier één werkproces
ontwikkeld, waarin het belang van de kinderen en het gezin centraal staat. Net als in ZuidKennemerland worden organisatiegrenzen overbrugd door middel van lean management.
Aangeboden hulp wordt niet bepaald aan de hand van voorgeschreven regels en werkwijzen,
maar door na te gaan wat het gezin aan hulp en expertise nodig heeft. Alleen dat wat nodig is,
wordt gedaan (MDCK Friesland, 2013; Jelsma, 2014; Van Dijke, 2014). Om dit te bewerkstelligen
is er allereerst met een tijdlijn in kaart gebracht wat iedere organisatie doet. Vervolgens is
nagegaan hoe overbodige en dubbele handelingen uit het proces gehaald kunnen worden
(Jelsma, 2014). Het gezamenlijke werkproces is het boundary object dat in deze regio gebruikt
wordt om de verschillende domeinen met elkaar te verbinden en het bewustzijn van elkaars
afhankelijkheden te vergroten.
Een concrete verandering die plaats heeft gevonden in het nieuwe werkproces is dat het
AMHK onderzoek en de daadwerkelijk hulpverlening met elkaar betrokken worden. De
informatie van het onderzoek maakt hierdoor een deel van de intake voor de hulpverlening
overbodig. Daarnaast vindt de hulpverlening direct plaats. Gelijk na de melding vindt er een
beoordeling strafzaak plaats, het volledige lichamelijk onderzoek wordt binnen een week in
een willekeurig Fries ziekenhuis uitgevoerd en de diagnostiek voor kinderen wordt op één
dag uitgevoerd. Zo start de hulpverlening in een vroege fase (MDCK Friesland, 2013).
Aan de hand van de ontwikkelde werkwijze worden de meldingen in het wekelijks teamoverleg
gezamenlijk besproken. Dit wordt nu met een beperkt aantal meldingen gedaan, om het
werkproces te kunnen aanscherpen (Jelsma, 2014; Van Dijke, 2014). Door het gesprek met
elkaar te voeren, wordt er voor gezorgd dat de verschillen bespreekbaar gemaakt worden en
misverstanden opgelost kunnen worden (eventueel met de inzet van het management of de
stuurgroep). Jelsma (2014) merkt op dat de professionals de verschillen beter begrijpen en
elkaar ook beter leren begrijpen (Jelsma, 2014). In deze regio wordt dus aan de hand van
casusbespreking aan frame reflection gedaan, om elkaars denkkaders te leren begrijpen.
Binnen het MDC-K Friesland wordt op gebied van registratie nog met eigen organisatiesystemen
gewerkt. Wel wordt er op dit moment gekeken naar de mogelijkheden om een systeem te
ontwerpen, waar de activiteiten beveiligd in gelogd kunnen worden (Jelsma, 2014). Op dit
gebied zijn ze in de regio dus nog bezig met het ontwikkelen van een boundary object.
|Samenwerken Over Grenzen|
68
Een andere grens die opgemerkt wordt is de wet- en regelgeving. Privacyproblemen spelen
hierdoor in deze regio nog wel een rol (Jelsma, 2014). Er worden vanuit project geen middelen
aangereikt om professionals te informeren over de ruimte die de WBP biedt op dit gebied.
“… En we doen zelf regelmatig intervisie en we hebben periodiek teamevaluaties. Wat ook
hoort bij die leanmethodiek, omdat je jezelf steeds blijft verbeteren door knelpunten te
herkennen, actiepunten op te stellen en dit ook te monitoren. Je bent al bezig met
ontwikkeling en output” (Jelsma, 2014).
Tot slot vinden er evaluatiemomenten plaats om de werkwijze te evalueren en intervisies om
ieders inbreng en verwachtingen te bespreken. Hierdoor wordt het proces continu gereflecteerd.
De input wordt gebruikt om het proces te verbeteren (Jelsma, 2014). Deze evaluatiemomenten
kunnen als feedback door de professionals op het proces worden gezien.
Frame reflections:
Boundary objects:
WBP:
Middels casuïstiekbespreking leren professionals elkaar begrijpen en
verstaan.
Om de domeinen te verbinden wordt in deze regio gewerkt met één
gezamenlijk werkproces. Middels lean management wordt dit
aangescherpt. Er wordt ook gewerkt aan een gemeenschappelijk logsysteem.
-
Tabel 9.7 – Overbruggen van grenzen in Regio Friesland
Netwerkmanager
De netwerkmanager heeft verschillende taken. Allereerst het managen van de omgeving,
bijvoorbeeld door middel van het ontwikkelen van de regiovisies en het deelnemen aan
landelijke evaluatieonderzoeken. Daarnaast het managen van de samenwerking door mee te
helpen in het ontwerpen van het werkproces, een jaaroverzicht te maken, de stuurgroep voor te
bereiden en continu vragen te stellen om de samenwerking te versterken (Jelsma, 2014). Op
deze manier vult Anneke Jelsma haar rol als procesmanager in. Daarnaast zorgt zij er voor dat er
afspraken worden gemaakt, om de samenwerking en de gesprekken die gevoerd worden te
kunnen organiseren (Jelsma, 2014).
“Ik ben dus ook degene die de belangen ook op tafel legt. Het is ook gewoon zo dat de ene
een ander belang heeft dan de andere. Dat is niet erg als we het maar van elkaar weten. Eén
van de procedures is dat de kaarten op tafel liggen en één van de regels die is afgesproken
is: op het moment dat ik merk dat er met de kaarten op de borst wordt gespeeld, dan heb ik
het recht en de plicht om dat op tafel te leggen. Dat is namelijk ondermijnend voor de
samenwerking.” (Jelsma, 2014)
Op deze manier faciliteert de netwerkmanager het proces en houdt zij rekening met de
moederorganisaties. De professionals worden door de moederorganisaties toegewezen (Jelsma,
2014). De onafhankelijke positie van Anneke Jelsma als projectleider – zij is zelfstandige – wordt
als positief ervaren. Zij heeft namelijk geen organisatiebelang in het netwerk (Van Dijke, 2014).
|Samenwerken Over Grenzen|
69
Rekening
houden Door de stuurgroep te betrekken bij het netwerk en afspraken te
met moederorg.:
maken over de samenwerking, houdt de netwerkmanager rekening
met de moederorganisaties.
Procesmanagement: De netwerkmanager maakt afspraken over de samenwerking en
maakt de belangen bespreekbaar. Ze organiseert ook op verschillende
niveaus overleggen om de dialoog te voeren.
Faciliteren:
Middels het werkproces en ondersteunende zaken zoals een
jaarrekening wordt het proces gefaciliteerd.
Flexibel:
De netwerkmanager past het proces aan middels lean management
en teamevaluaties.
Tabel 9.8 – De netwerkmanager in Regio Friesland
Samenvatting
Het MDC-K Friesland is een lead organization-governed network met FierFryslan als leidende
organisatie. Op drie niveaus is de samenwerking georganiseerd: op directieniveau middels een
stuurgroep, op managementniveau middels een managementoverleg en op operationeel niveau
door middel van het multidisciplinaire team. Ook hier is een convenant opgesteld om de externe
legitimiteit te waarborgen. De financiële bijdragen van alle organisaties geeft ook commitment
aan. Het team komt op vaste momenten bijeen op een vaste locatie. De bedoeling is om op basis
van efficiency cases te bespreken; de cases worden in het AMHK geselecteerd en de complexe
zaken worden vervolgens in het multidisciplinaire team besproken.
De samenwerking wordt gecoördineerd door de netwerkmanager, die rekening houdt met
moederorganisaties en doet aan procesmanagement. Dit doet zij door deel te nemen aan de
overleggen en het gesprek te leiden en door te zorgen voor afspraken ter bevordering van het
proces. Het doel van de netwerkmanager is om de samenwerking tussen professionals te
bevorderen, door middelen aan te bieden om het proces te faciliteren en de drie genoemde
grenzen te overbruggen. In Friesland is een gemeenschappelijk werkproces ontwikkeld, wat
door middel van lean management aangescherpt wordt. Daarnaast draagt het bespreken van
casuïstiek bij aan het leren begrijpen van de verschillende denkkaders. Ook wordt er gekeken
naar de mogelijkheden om een gemeenschappelijk log-systeem te ontwikkelen. Tot slot vindt er
doorontwikkeling plaats door middel van lean management. Er vinden ook evaluatiemomenten
plaats, waarin professionals hun feedback over het proces kunnen geven.
9.2 – Intersectorale Aanpak Kindermishandeling Gelderland
Ook het Gelderse project Intersectorale Aanpak Kindermishandeling richt zich op de
verbetering in de hulpverlening bij kindermishandeling. In plaats van de hulpverlening achter
elkaar aan te bieden, is in deze regio gekozen voor een afgestemd hulpaanbod in een
netwerksamenwerking waarmee getracht wordt om een einde te maken aan de lange
doorlooptijd en de dubbele handelingen door de verschillende organisaties. Dit wordt gedaan
door verbinding te realiseren tussen de organisaties, waardoor alle veiligheidstaxaties en hulp
samenhangend, zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij het gezin wordt aangeboden. Het
gesprek wordt onderling gevoerd en er wordt over grenzen heen gekeken, zodat de organisaties
de kwaliteiten van andere organisaties leren kennen (Wilmering & Kraak, 2012).
|Samenwerken Over Grenzen|
70
Deelnemende partijen:
Aanvullende leden:
Startdatum:
Projectleider:
32 instellingen uit de GGZ, jeugdzorg, verslavingszorg, LVB-zorg,
AMK en Raad voor de Kinderbescherming.
Kinderartsen, huisartsen, Openbaar Ministerie, SHG.
2012
Anita Kraak, Vertrouwensarts AMK Gelderlan
Tabel 9.9 – Kerngegeven Intersectorale Aanpak Kindermishandeling Gelderland
Organisatie
In deze regio wordt het netwerk door de gemeente gestuurd met gemeentelijke
randvoorwaarden. Een vertegenwoordiger van de gemeente is de voorzitter van de
bestuursraad – met alle directies van de organisaties. Op dit moment verloopt de financiering
nog via de deelnemende organisaties, maar er worden afspraken gemaakt om de financiering
rechtstreeks via de gemeenten te laten lopen (Kraak, 2014). In deze regio is dus gekozen voor
een NAO, door een vertegenwoordiger van de gemeente het netwerk te laten sturen. In deze
regio is er tevens voor gekozen om alle relevante organisaties te betrekken bij het netwerk. Door
de bestuursraad is er een samenwerkingsconvenant opgesteld om de gemaakte afspraken vast
te leggen (Kraak & Theunissen, 2013). Dit convenant is een middel om voor draagvlak van de
organisaties te zorgen (Kraak, 2014). De externe legitimiteit wordt in deze regio dus
georganiseerd door alle organisaties te betrekken in de samenwerking en door ze een convenant
met samenwerkingsafspraken te laten ondertekening.
Nadat de samenstelling van het netwerk is vast stond, is er nagegaan wat de organisaties
gezamenlijk belangrijk vonden in de samenwerking. Daaruit kwam naar voren dat de
professionals dicht bij de natuurlijke gezinssituatie wilden opereren. Daarnaast moest de
hulpverlening niet alleen afgestemd zijn, maar ook in samenhang zijn door middel van één
geïntegreerd plan. Na een analyse van de verschillende organisatievormen, is geconcludeerd dat
een netwerkorganisatie het meeste recht doet aan de complexiteit. Er is in deze regio niet voor
een fysiek gebouw gekozen (Kraak, 2014).
“We wilden dicht bij het gezin zitten. Dus geen gebouw waar mensen heen gaan, maar met
het netwerk naar het gezin toe. Wat wij ontwikkeld hebben, is een organisatienetwerk met
de expertise van al die organisaties.” (Kraak, 2014)
Het team dat samengesteld is, heeft vervolgens ongeveer een jaar bij elkaar gezeten om een
gezamenlijk denkkader en werkproces te ontwikkelen door de dialoog met elkaar te voeren. Dat
was de ontwikkelfase van het project (www.zonmw.nl). Dat team – de kerngroep – functioneert
nu probleemoplossend en zorgt voor doorontwikkeling van het werkproces. Het opereert niet
meer op casusniveau, maar op beleidsniveau. Op casusniveau wordt een team gecreëerd van de
professionals die betrokken zijn bij de hulpverlening met twee professionals uit de kerngroep.
Eén van die professional uit de kerngroep functioneert als regievoerder, waardoor deze een
ander rol op zich neemt: de professional is aanwezig als vertegenwoordiger van de
netwerkorganisatie en niet van de moederorganisatie (Kraak, 2014). De overleggen van het
kernteam vinden op vaste momenten plaats. Daarnaast is er een tweede schild met netwerken
rondom cliënten. Op deze manier wordt in deze regio het multidisciplinaire gedachtegoed
geborgd en verbreed onder verschillende professionals uit de organisaties.
|Samenwerken Over Grenzen|
71
“Ik vind een aantal dingen belangrijk. Iedereen aan boord hebben vanaf het begin, ook
diegene waarvan je weerstand verwacht. Mandaat en draagvlak bij de organisaties en de
gemeenten. De paradigmashift: daar de tijd voor nemen en standvastigheid in houden. En
zorgen dat de financier of diegene die eindverantwoordelijke is, geen verwachtingen heeft die
niet passen bij de ontwikkelfase van het netwerk. Dat heeft ons heel erg geholpen. We hadden
geen productieafspraken, want dat past niet bij de ontwikkelfase.” (Kraak, 2014)
Er is een onderzoek gaande onder de cliënten, om na te gaan wat zij vinden van het proces
(Kraak, 2014). Ook in deze regio wordt dus geprobeerd om de cliënt actief te betrekken in de
doorontwikkeling van het project door middel van coproductie met de cliënt.
Rol overheid:
Netwerkvorm:
Legitimiteit:
Case selectie:
Mate van stabiliteit:
Coproductie:
De gemeente stuurt het netwerk. Een vertegenwoordiger van de
gemeente is de voorzitter van de bestuursraad.  Opdrachtgever
De gemeente als externe organisatie stuurt het netwerk  NAO
Voor draagvlak is er een bestuursraad opgezet en een samenwerkings
convenant ondertekend.  Externe legitimiteit
De cases worden door de professional geselecteerd aan de hand van
vooraf opgestelde criteria. Per case is een deel van het netwerk
aanwezig bij het casusoverleg  Efficiency
Het netwerk opereert op vaste momenten en locatie  Stability
Er vindt een onderzoek plaats onder cliënten  Voice
Tabel 9.10 – Netwerkorganisatie Regio Gelderland
Samenwerking
Net als in de andere regio’s, zijn er ook in deze regio middelen ontwikkeld om grenzen in de
samenwerking te overbruggen. Om tot een integrale werkwijze te komen is er gezamenlijk
zowel retrospectief als prospectief naar casussen gekeken. Door dit gezamenlijk te doen, zijn de
professionals tot één organisatieoverstijgende taal en denkkader gekomen (Kraak, 2014).
“In het begin was er vaak spraakverwarring, omdat men toch vanuit eigen referentiekader
ging beredeneren. En dan niet luister of een ander hetzelfde zegt in een andere woorden.
Dat is achteraf het meest cruciale ontwikkelingstraject geweest. Dat deze mensen, die het
ook heel erg in hun organisatie moeten dragen, ook met elkaar in staat zijn gebleken om
organisatieoverstijgend één taal te spreken en outcome overstijgend te kijken wat het gezin
nodig heeft en daar met elkaar een goed plan van te maken.” (Kraak, 2014)
Het herkennen van eigen frames en het begrijpen van andere frames is dus ook in deze regio
gebeurd aan de hand van casuïstiekbespreking. Vervolgens is er een gemeenschappelijk
werkproces ontwikkeld dat als middel gebruikt wordt om de verschillende domeinen te
verbinden. Het kernteam blijft zich bezighouden met het doorontwikkelen van deze werkwijze.
Van de verschillende overleggen worden verslagen gemaakt, die iedere professional in een eigen
organisatiedossier kan toevoegen. Er is geen gezamenlijk elektronisch registratiesysteem. De
professional bepaalt zelf wat deze al dan niet aan informatie inbrengt in het overleg. Het wordt
gezien als een professionele verantwoordelijkheid. Er kan vanuit het project ondersteuning
worden aangeboden, om de professional te informeren over de ruimte die de professional heeft
|Samenwerken Over Grenzen|
72
om gegevens uit te wisselen (Kraak, 2014). Er is in deze regio dus geen middel ontwikkeld om
professionals te informeren over de ruimte die de WBP biedt op dit gebied.
Uit een enquête onder de professionals kwam naar voren dat zij door middel van deze
samenwerking hun eigen valkuilen beter herkennen en de kwaliteiten van anderen beter zien.
Het onderlinge vertrouwen is gegroeid en in toenemende mate wordt ook buiten de
vergaderingen om contact met elkaar gezocht. De professionals hebben ook het idee dat het
totaalbeeld over de cliënt completer is geworden (Kraak & Theunissen, 2013; Kraak, 2014).
Frame reflections:
Boundary objects:
WBP:
Middels casuïstiekbespreking leren professionals elkaar begrijpen en
verstaan.
Om de domeinen te verbinden wordt in deze regio gewerkt met één
gemeenschappelijk werkproces.
-
Tabel 9.11 – Overbruggen van grenzen in Regio Gelderland
Netwerkmanager
Kraak (2014) geeft aan dat haar rol vooral gericht is op het faciliteren van de kerngroep door het
gesprek te leiden in het ontwikkelen van een gezamenlijk denkkader, bij eventuele problemen in
de uitvoering van het werkproces het gesprek aan te gaan met het management of bestuurders
en deskundigheidsbevordering te organiseren (Kraak, 2014). Ze merkt op dat de kerngroep
steeds meer een zelfsturend team is geworden. Daarnaast vindt ze het belangrijk om aansluiting
te blijven zoeken bij de verschillende ketenpartners en de gemeenten door middel van de
bestuursraad en het organiseren van netwerkbijeenkomsten (Kraak, 2014). De bestuursraad en
netwerkbijeenkomsten zijn dus de middelen waarmee de stakeholders betrokken kunnen
worden in het proces en zo ook rekening te houden met hun wensen.
“Het is belangrijk om op alle fronten tegelijkertijd bezig te zijn. Zowel op landelijk niveau,
gemeentelijk niveau, bestuurlijk niveau als in het primaire proces.” (Kraak, 2014)
De professionals worden aangedragen door de organisaties. Zij heeft wel selectiecriteria die zij
kenbaar maakt, zoals: de professionals hebben veel kennis en expertise, kunnen out of the box
en overstijgend denken, hebben een reflectief vermogen en zijn innovatief. Als er professionals
zijn die hier niet aan voldoen, maakt de netwerkmanager dit bespreekbaar (Kraak, 2014).
Rekening houden
met moederorg.:
Door middel van de bestuursraad en netwerkbijeenkomsten, is het
mogelijk dat de netwerkmanager rekening kan houden met de
moederorganisaties.
Procesmanagement: De netwerkmanager organiseert op verschillende niveaus overleggen
om de dialoog te voeren en maakt knelpunten bespreekbaar.
Faciliteren:
Middels het gezamenlijk werkproces en deskundigheidsbevordering
wordt het proces gefaciliteerd.
Flexibel:
De netwerkmanager past het proces aan middels feedback van de
cliënt en professionals. Het kernteam blijft het proces
doorontwikkelen en opereert niet op casusniveau.
Tabel 9.12 – De netwerkmanager in Regio Gelderland
|Samenwerken Over Grenzen|
73
Samenvatting
De Intersectorale Aanpak Kindermishandeling in Gelderland is een NAO met de gemeente als
sturende organisatie. Op twee niveaus is de samenwerking georganiseerd: op directieniveau
middels een bestuursraad en met een vertegenwoordiger van de gemeente als voorzitter en op
operationeel niveau door middel van het multidisciplinaire team. Hierin wordt een onderscheid
gemaakt tussen het kernteam – dat het werkproces en het beleid ontwikkelt – en de casusteams
die met de cliënten aan tafel zitten. Het kernteam komt op vaste momenten bijeen, wat het
netwerk stabiel maakt. De cases die besproken worden zijn cases met een multidisciplinair
karakter. Ook in deze regio wordt externe legitimiteit georganiseerd door middel van een
bestuursraad en een samenwerkingsconvenant.
De samenwerking wordt gecoördineerd door de netwerkmanager, die rekening houdt met
moederorganisaties, het netwerk faciliteert en doet aan procesmanagement om de relaties te
managen. Dit doet zij door het organiseren van deskundigheidsbevordering en netwerkbijeenkomsten, deel te nemen aan het ontwikkelingsproces en knelpunten bespreekbaar te
maken. Het doel van de netwerkmanager is om de samenwerking tussen professionals te
bevorderen, door middelen aan te bieden om de drie genoemde grenzen te overbruggen. Ook in
deze aanpak is een gemeenschappelijk werkproces ontwikkeld. Daarnaast draagt het bespreken
van casuïstiek bij aan het leren begrijpen van de verschillende denkkaders. De afweging bij het
delen van informatie wordt gezien als professionele verantwoordelijkheid. De professional kan
hier wel vanuit het project in ondersteund worden. Tot slot vindt er doorontwikkeling plaats
door middel van het kernteam, de feedback van cliënten en een onderzoek dat onder de
professionals heeft plaatsgevonden.
|Samenwerken Over Grenzen|
74
10. Multidisciplinair Samenwerken rondom Seksueel Geweld
Seksueel geweld zal een onderdeel zijn van de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. In 2012 zijn er in Utrecht en Nijmegen Centra voor Seksueel Geweld (CSG)
opgezet met als doel binnen zeven dagen na een verkrachting of aanranding integrale hulp te
verlenen aan het slachtoffer. Het slachtoffer wordt opgevangen door een gespecialiseerd
persoon die uitleg geeft en psychologische ondersteuning biedt gedurende het onderzoek.
Tevens wordt de juiste medische zorg en psychosociale hulpverlening aangeboden. Daarnaast
wordt getracht om middels deze integrale hulpverlening de opsporing van verdachten te
verbeteren door sporen eerder en beter veilig te stellen. Op diverse plekken in Nederland
worden voorbereidingen getroffen om een CSG op te zetten (Vanoni, et al., 2013). In dit
hoofdstuk zal het CSG onderzocht worden, door net als bij de voorgaande projecten de
netwerkstructuur, de manier waarop grenzen worden overbrugd en de rol van de
netwerkmanager te expliciteren.
Deelnemende partijen:
Aanvullende leden:
Startdatum:
Projectleider:
Zedenpolitie Utrecht, Forensisch Polikliniek Kindermishandeling,
Forensische Medische Maatschappij Utrecht, UMC Utrecht.
2012
Iva Bicanic, Klinisch Psycholoog UMC.
Tabel 10.1 – Kerngegevens CSG Utrecht
Organisatie
Het CSG is een initiatief van traumacentrum UMC en is geïnspireerd door het rape center model
in o.a. Denemarken. Ze kenmerken zich door forensische, medische en psychologische
disciplines onder één dak voor de acute fase na een verkrachting of aanranding (Bicanic, 2014).
Sinds 2000 zijn er acht rape centers in Denemarken opgericht. Er wordt medische zorg
verleend, forensisch onderzoek verricht en er werken speciaal getrainde verpleegsters. Ook
de nazorg is gestructureerd. Aan het hoofd van het centrum staat een steering committee, dat
bestaat uit mensen uit de wetenschap, SEH, gynaecologie, politie en het forensisch instituut
(Vanoni, et al., 2013).
Bij het CSG zijn de gemeenten niet direct betrokken. Het traumacentrum UMC Utrecht is de
leidende organisatie. Hierdoor kan het CSG gezien als een lead organization-governed network.
Om de CSG’s te verwezenlijken, is allereerst in de regio Utrecht met de verschillende
organisaties het gesprek gevoerd. In het begin één op één, later in breder verband. Bicanic
(2014) geeft aan dat zij, als initiatiefnemer CSG, op die manier mensen probeerde te overtuigen
dat er in een sterke samenwerking winst te behalen valt in de hulpverlening. Als resultaat is er
een convenant gekomen tussen de kernpartners van het CSG (Bicanic, 2014).
“Kleren hoeven maar één keer uit, het liefst ook het verhaal maar één keer vertellen. Zo min
mogelijk, zo goed mogelijk. Dat was het idee.” (Bicanic, 2014)
|Samenwerken Over Grenzen|
75
Het convenant kan gezien worden als de wijze waarop externe legitimiteit voor het CSG is
georganiseerd. Het CSG heeft geen bestuur of stuurgroep. Op dit moment wordt een landelijke
uitrol gerealiseerd en wordt er nagedacht over een bestuurlijke inbedding (Bicanic, 2014).
“Meer was er niet. Heel veel goodwill en zin! Iedereen was positief en wij hadden het goed
met elkaar op betrekkingsniveau, waardoor alle energie over blijft voor de inhoud.”
(Bicanic, 2014)
Het slachtoffer meldt zich bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, waarna de gewenste
professionals vanuit hun moederorganisaties naar de spoedeisende hulp komen om de
medische, forensische en psychologisch hulp te verlenen die nodig is. Om de samenwerking te
structureren is een stroomschema gemaakt. Gemiddeld melden zich twee slachtoffers per week
(Vanoni, et al., 2013). Het netwerk is dus flexibel ingericht. Het team werkt samen op het
moment dat een slachtoffer zich meldt. Dit vraagt om de beschikbaarheid en mogelijkheid om op
dat moment als professional het netwerkbelang boven het organisatiebelang te kunnen zetten.
Er is een onderzoek verricht, waarin enkele cliënten zijn nagebeld om na te gaan hoe zij het
proces hebben ervaren. De opvang en onderzoeken werden positief ervaren. Er werd tijd
genomen om de procedures uit te leggen, informatie te verlenen en de slachtoffers gerust te
stellen (Vanoni, et al., 2013). Middels dit onderzoek heeft er coproductie op basis van voice
plaatsgevonden met de cliënt.
Rol overheid:
Netwerkvorm:
Legitimiteit:
Case selectie:
Mate van stabiliteit:
Coproductie:
De gemeente is niet betrokken bij het netwerk.
Het netwerk wordt gestuurd door traumacentrum UMC Utrecht 
Lead organization-governed network
Er is een convenant opgesteld voor draagvlak.  Externe legitimiteit
De spoedeisende hulp vraagt de professionals te komen indien een
cliënt zich daar meldt  Efficiency
Netwerk opereert op het moment dat het nodig is  Flexibility
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden onder cliënten  Voice
Tabel 10.1 – Netwerkorganisatie CSG Utrecht
Samenwerking
Om een integrale aanpak te kunnen ontwikkelen zijn ook voor het CSG acties ondernomen om
grenzen te overbruggen. Voor afstemming in de hulpverlening is een stroomschema ontwikkeld.
Op deze manier is een gezamenlijk werkproces gemaakt en weet iedere professional wat zijn of
haar aandeel is in het geheel (Vanoni, et al., 2013). Om de samenwerking verder te structuren is
er ook een gezamenlijke database ontwikkeld. Daarin wordt geregistreerd om wat voor
misbruik het gaat en wanneer het heeft plaatsgevonden, wie de dader is, bij wie het is gebeurd
en wat deze persoon eerder heeft meegemaakt. Op deze manier hoeft het slachtoffer het verhaal
niet te herhalen (Bicanic, 2014). Het stroomschema en de gezamenlijke database zijn de
boundary objects die de verschillende domeinen met elkaar verbinden.
Het kernteam – bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende disciplines – komt
regelmatig bij elkaar om de voortgang te bespreken en casuïstiek te evalueren. Dit kernteam
fungeert ook als informatiebron naar de achterban. Er vinden tevens bijeenkomsten plaats waar
de professionals voor uitgenodigd worden. Tot slot vinden er onder het kernteam ook
|Samenwerken Over Grenzen|
76
werkbezoeken naar het buitenland plaats om inspiratie op te doen (Bicanic, 2014). Ook de
casuïstiekbespreking, bijeenkomsten en werkbezoeken kunnen als boundary objects gezien
worden. De casuïstiekbespreking kan tevens gezien worden als een manier waarop de
professionals elkaars frames beter leren begrijpen.
“Het grappige is dat er altijd meer mensen naar die bijeenkomsten komen dan zijn
uitgenodigd. Altijd. Mensen zijn geïnteresseerd en het lijkt wel alsof er een besmetting iets
in zit. Als je het verhaal vertelt, dan raken er in negen van die tien keer mensen enthousiast.
Waarom is zoiets er eigenlijk nog niet? Dus mensen reageren ook heel positief, dus dan zit
je met elkaar in een hele mooie flow.” (Bicanic, 2014)
De samenwerking vindt plaats zonder informatiedeling tussen de hulpverleners en de politie. Op
het moment dat er informatie ter sprake valt, waarvan de ene professional denkt dat het
belangrijk is om het te delen met de andere professional, wordt dit aan de cliënt doorgegeven.
Die kan dit al dan niet met de andere actor bespreken (Bicanic, 2014). Er vindt geen onderlinge
informatie-uitwisseling plaats, dus de professionals worden ook niet geïnformeerd over de
ruimte die de WBP biedt op dit gebied.
Frame reflections:
Boundary objects:
WBP:
Middels casuïstiekbespreking leren professionals elkaar begrijpen en
verstaan.
Om de domeinen te verbinden wordt in deze regio gewerkt met een
stroomschema en een database. Daarnaast vinden er bijeenkomsten
en werkbezoeken plaats om onderlinge binding te creëren.
-
Tabel 10.3 – Overbruggen van grenzen in Regio Utrecht
Netwerkmanager
Iva Bicanic vindt vooral haar inspirerende en enthousiasmerende rol belangrijk. Hierdoor raken
professionals en anderen geprikkeld en gemotiveerd om op deze wijze aan de slag te gaan. Deze
relaties houdt ze warm door presentaties te geven en rondleidingen te organiseren. Daarnaast is
zij zowel in Utrecht als landelijk de coördinator van het CSG. Hiervoor houdt ze het proces in de
gaten door onderzoek te doen en na te gaan wat de mogelijkheden zijn tot verbreding. Ook gaat
zij het gesprek aan met de verschillende organisaties, zowel in gezamenlijkheid als individueel
(Bicanic, 2014). Bicanic (2014) benadrukt in het interview vooral het belang van het
organiseren van relaties, waardoor vooral haar rol als procesmanager naar voren komt.
Rekening houden
Om rekening te kunnen houden met de moederorganisaties, gaat ze
met moederorg.:
vooral het gesprek met ze aan.
Procesmanagement: De netwerkmanager geeft presentaties, organiseert rondleidingen,
voert onderzoek uit en gaat met de verschillende organisaties het
gesprek aan (zowel in regio Utrecht als landelijk).
Faciliteren:
Middels het stroomschema, de bijeenkomsten en werkbezoeken
faciliteert de netwerkmanager het proces.
Flexibel:
De netwerkmanager past het proces aan middels feedback van de
cliënt. Tevens voert ze zelf onderzoek uit op dit gebied.
Tabel 9.12 – De netwerkmanager in Regio Gelderland
|Samenwerken Over Grenzen|
77
Samenvatting
Het CSG is een lead organization-governed network met het traumacentrum UMC Utrecht als
leidende organisatie. De cliënt staat centraal in het netwerk, daarvoor wordt de cliënt gehoord
middels een onderzoek onder de cliënten. Alleen op operationeel niveau is de samenwerking
georganiseerd. Wel is er een convenant opgesteld om de externe legitimiteit te organiseren. Het
multidisciplinaire team is flexibel door samen te komen op het moment dat een cliënt zich meldt
op de spoedeisende hulp.
De samenwerking wordt gecoördineerd door de netwerkmanager, die rekening houdt met
moederorganisaties en doet aan procesmanagement. Dit doet zij door het gesprek met de
organisaties aan te gaan, presentaties te geven en rondleidingen te organiseren. Het doel van de
netwerkmanager is om de samenwerking tussen professionals te bevorderen, door middelen
aan te bieden om het proces te faciliteren en grenzen te overbruggen. Zo zijn er diverse
boundary objects ontwikkeld, zoals het stroomschema en de gezamenlijke database. Er vindt ook
in gezamenlijkheid casuïstiekbespreking plaats en er worden werkbezoeken georganiseerd om
gezamenlijk inspiratie in het buitenland op te doen. Er vindt geen informatie-uitwisseling plaats
tussen de hulpverlening en de politie. Tot slot vindt er doorontwikkeling plaats door middel van
de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Ook is het project bezig met het realiseren van een
landelijke uitrol.
|Samenwerken Over Grenzen|
78
11. Analyse: Structuren en Processen Multidisciplinair
Samenwerken
In de voorgaande hoofdstukken zijn de empirische resultaten van dit onderzoek
weergegeven. Dit is gedaan door per praktijk in te gaan op de netwerkstructuur, de middelen die
de samenwerking tussen de professionals bevorderen en de rol van de netwerkmanager in deze
netwerksamenwerking. In dit hoofdstuk zal deze informatie bij elkaar komen door de
belangrijkste bevindingen uit dit empirisch onderzoek te analyseren. Dit wordt aangevuld met
informatie van andere respondenten die gesproken zijn voor dit onderzoek. Het hoofdstuk zal
afgesloten worden met een empirisch model, dat samen met het theoretisch model uit hoofdstuk
6 de basis zal vormen voor de conclusie in het volgende hoofdstuk.
11.1 – Netwerkstructuur
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten eindverantwoordelijk voor de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierdoor hebben zij een rol in de multidisciplinaire
samenwerkingen rondom dit thema (Van Eijkern, 2014). De rol van de gemeenten in de
behandelde multidisciplinaire initiatieven verschilt per regio: in één regio heeft deze geen rol, in
twee regio’s is de gemeente facilitator en in vier regio’s is het de opdrachtgever die het netwerk
stuurt. Aangezien zij eindverantwoordelijke zijn en gaan over de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling, is het voor de hand liggend als de gemeente als opdrachtgever functioneert
(Van Eijkern, 2014; Pattje, 2014; Öry, 2014; Van Arum, 2014). Dit is ook overeenkomstig met de
theorie van Provan & Kenis (2007), waarin aangegeven wordt dat een NAO de meest geschikte
organisatievorm is voor een netwerk waar grote behoefte aan is, met een relatief hoog aantal
netwerkleden en een gebrek aan onderling vertrouwen tussen deze leden.
Naast de samenwerking op operationeel niveau, is er in zes van de onderzochte initiatieven een
samenwerking op directieniveau georganiseerd middels een bestuursraad of stuurgroep. Dit
gaat gepaard met een samenwerkingsconvenant. Hierdoor hebben de organisaties direct wat te
zeggen over het netwerk, kan er draagvlak voor het netwerk worden gecreëerd en is de externe
legitimiteit van het netwerk georganiseerd. Alle respondenten zijn het er over eens dat het
formuleren van een concrete visie die ook de doelen en de reikwijdte van het netwerk omvat
essentieel is voor het functioneren van het netwerk. Deze visie is herkenbaar en specifiek door
de taken, rollen en bevoegdheden van iedere actor te expliciteren. De organisaties kunnen hier
dan ook op gestuurd en gemonitord worden (Van Arum, 2014). Op deze manier worden de
organisaties gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt voor de aanpak. Van daaruit kan een
integraal denkkader en werkproces ontwikkeld worden. Dit proces heeft in alle
multidisciplinaire initiatieven ongeveer een jaar de tijd gekost.
“Je vormt een samenwerking. Daar binnen moet je jouw bijdrage formuleren. Daar stuurt de
gemeente dan op. Daarmee stuur je op de inhoud, zonder dat je van de inhoud hoeft te zijn. Je
rekent ze af op hun doelstellingen. Je moet niet op de stoel van de professional zitten, maar je
moet sturen op wat de professional zelf formuleert.” (Van Arum, 2014)
In drie van de zeven multidisciplinaire initiatieven is ook op managementniveau een
samenwerking georganiseerd voor alle directe managers van de professionals. Hierin kunnen de
knelpunten op operationeel niveau besproken en opgepakt worden. Het beleid van de
|Samenwerken Over Grenzen|
79
organisaties dat de samenwerking in de weg zit, kan zo aangepast worden ten behoeve van het
netwerkbelang.
Naast de gemeenten en de moederorganisaties, worden actoren zoals de huisartsen, scholen en
sociale wijkteams – het voorveld – ook gezien als belangrijke stakeholders. Zij zitten dicht bij de
burgers, waardoor zij een essentiële rol spelen in het signaleren en tijdig opschalen van
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling (Van Eijkern, 2014; Pattje, 2014; Öry,
2014). De gemeenten hebben ook de verantwoordelijkheid om de professionals en burgers te
informeren over wat huiselijk geweld is, hoe ze het kunnen signaleren en wat ze met de signalen
moeten doen (Van Eijkern, 2014). In vier van de zeven onderzochte initiatieven is het belang van
de betrokkenheid van het voorveld ook expliciet benoemd. Deze netwerken hebben directe
relaties met het voorveld en bieden hen trainingen en scholingen aan om de kennis en kunde op
dit gebied te bevorderen. De trainingen zijn zowel informerend – wat zijn de mogelijkheden op
dit gebied? – als inhoudelijk – hoe voer je het gesprek met een cliënt bij vermoedens van
huiselijk geweld en kindermishandeling? – van aard. Uit de praktijken blijkt dat Signs of Safety
(zie paragraaf 8.2) hier een geschikte methode voor is (Öry, 2014).
“Los van het feit dat ze verantwoordelijk zijn voor de gehele structuur van huiselijk geweld
en kindermishandeling, hebben zij zelf als gemeenten een rol om de professionals en
burgers te informeren over wat huiselijk geweld is, hoe ze het kunnen signaleren en wat ze
met de signalen moeten doen. Waarbij professionals er ook naar moeten kunnen handelen.
[…] Als ik in een gemeente zou werken, zou ik een deel van professionals in wijkteams
trainen op Signs of Safety.” (Van Eijkern, 2014)
In de multidisciplinaire initiatieven zijn er ook op operationeel niveau afspraken gemaakt. Alle
respondenten geven aan dat mandaat van de professional een vereiste is om deze afspraken te
kunnen maken en in de praktijk te kunnen uitvoeren. In alle initiatieven is richtlijnontwikkeling,
bijvoorbeeld op gebied van case-selectie en case-behandeling, een belangrijke basis. In zes van
de zeven gevallen gebeurt dit op efficiënte wijze; een beperkt aantal leden selecteert de cases en
beoordeelt deze, vervolgens vindt er indien nodig een verdiepingsoverleg plaats tussen de
netwerkleden. Veelgehoorde selectiecriteria zijn: de ernst van de mishandeling, de
betrokkenheid van kinderen, het aantal disciplines dat betrokken is of moet worden en of er
sprake is van psychiatrische of verslavingsproblematiek. Ook casemanagement, door middel van
één vast aanspreekpunt tot het moment dat de case geen onderdeel meer is van de
netwerksamenwerking, is in alle initiatieven geïntegreerd in de werkwijze.
De overleggen vinden gestructureerd plaats op vaste tijden en in de meeste gevallen op een
vaste locatie. Het ziekenhuis is een geschikte locatie, wegens de 24 uurs bereikbaarheid,
toegankelijkheid en de mogelijkheid om te diagnosticeren (Öry, 2014). Drie van de zeven
initiatieven hebben ook in of op het terrein van een ziekenhuis ruimte voor de samenwerking. In
alle initiatieven wordt aangegeven dat er ook met het netwerk naar de cliënten toe gegaan kan
worden, bijvoorbeeld thuis, op scholen of in CJG’s. De professionals zitten bij twee van de zeven
gevallen ook in een apart fysiek gebouw. In de andere regio’s is hier om verschillende redenen
niet voor gekozen. De bevolkingsdichtheid van de regio vraagt er praktisch gezien niet om, het
niet willen ontwikkelen van een nieuw construct met eigen belangen, het dicht bij de gezinnen
kunnen opereren en het breed willen verankeren van het multidisciplinaire gedachtegoed, zijn
gehoorde tegenargumenten. Belangrijk hierbij is ook de aansluiting bij wat er in de regio al ligt
|Samenwerken Over Grenzen|
80
(Pattje, 2014). Hieruit kan geconcludeerd worden dat een gebouw een middel kan zijn om de
samenwerking te versterken, maar dat het gebouw geen essentieel onderdeel is om de
samenwerking vorm te geven. Het multidisciplinaire gedachtegoed wordt onder de
respondenten als belangrijker gezien en daarvoor is voornamelijk visievorming en het
gezamenlijke denkkader van belang. De meerwaarde die een apart fysiek gebouw heeft – ten
opzichte van een locatie – voor de cliënt, is een onderwerp dat om verder onderzoek vraagt.
In het netwerk staat de cliënt centraal. Het draait niet alleen om de outputs, maar ook om de
outcomes, namelijk de publieke waarde van het netwerk (Moore, 2003). Voor de
netwerkmanager betekent dit dat efficiëntie gepaard gaat met weten wat de voorkeuren van de
cliënt zijn en daar de activiteiten op af te stemmen (Stoker, 2006). Coproductie met de cliënt
door met de cliënt de dialoog te voeren – voice – is hierbij van belang (WRR, 2004). Cliënten
werken hier in de meeste gevallen ook graag aan mee (Van Eijkern, 2014). In de onderzochte
initiatieven is in zes van de zeven initiatieven (in beperkte mate) coproductie georganiseerd. Dit
gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door cliëntenraden op te zetten of
onderzoeken uit te voeren waarin de cliënten gehoord worden over het proces. Cliënten kunnen
ook gevraagd worden om feedback te geven op beleidsstukken (Van Eijkern, 2014). In één van
de initiatieven zijn er trainingen georganiseerd waarin de cliënten training geven aan
professionals, zodat de professionals kunnen ervaren hoe ze cliënten bejegenen. Alle
respondenten hebben ook aangegeven dat een vorm van coproductie een onderdeel moet zijn
van het netwerk.
Er heeft nog geen doelmatigheidsonderzoek plaatsgevonden, monitoring op de activiteiten is
echter wel gewenst (Van der Sande, 2014; Van Eijkern, 2014). Ook zouden de verschillende
initiatieven meer in gezamenlijkheid moeten reflecteren om na te gaan hoe ze elkaar eventueel
kunnen aanvullen (Pattje, 2014). Er zijn tevens nog geen onderzoeken gedaan naar de
kosteneffectiviteit van de aanpak. Alle respondenten denken echter wel dat deze aanpak op
langer termijn kosteneffectief is. Allereerst gebeuren er op deze wijze minder dubbele
handelingen dan in de traditionele werkwijze (Rozema, 2014; Goedhart, 2014; Andrews, 2014;
Van Bavel, 2014; Jelsma, 2014; Kraak, 2014). Hierdoor hoeven de dure intakes niet keer op keer
betaald te worden. Ten tweede zorgt een verkorte doorlooptijd voor minder hermeldingen bij
bijvoorbeeld het AMK, het SHG, de politie en het ziekenhuis (Jelsma, 2014; Van Eijkern, 2014).
Dit scheelt in administratie en mankracht. Het doel is ook om het aantal recidives te
minimaliseren door in één keer een multidisciplinaire aanpak aan te bieden (Goedhart, 2014).
Daarnaast zijn vele klachten bij huisartsen en specialisten terug te brengen tot huiselijk geweld
of kindermishandeling. Dit wordt echter niet direct gesignaleerd en onderkend, waardoor er
allerlei (overbodige) onderzoeken plaatsvinden (Pattje, 2014; Öry, 2014). Op het moment dat
huiselijk geweld en kindermishandeling ook in het voorveld sneller gesignaleerd wordt – door
middel van de scholingen en korte lijntjes met de gespecialiseerde zorg – kan dit leiden tot een
kostenbesparing. Verdere onderzoek op dit gebied is echter gewenst.
In figuur 11.1 is een schematische samenvatting weergegeven van de belangrijkste elementen
van de organisatiestructuur van het netwerk, op basis van de empirische resultaten van dit
onderzoek. De gemeente neemt een sturende regierol in als opdrachtgever. Het is de externe
organisatie die het netwerk stuurt, waardoor een NAO de meest voor de hand liggende
netwerkvorm is. Om de externe legitimiteit te organiseren, is er een stuurgroep aanwezig met
een samenwerkingsconvenant. Daarnaast is er ook een nauwe relatie met het voorveld. In de
multidisciplinaire initiatieven wordt gewerkt met een gemeenschappelijke visie,
|Samenwerken Over Grenzen|
81
richtlijnontwikkeling en casemanagement. De cases worden geselecteerd door een beperk aantal
leden en indien ze voldoen aan de vooraf opgestelde criteria, worden ze behandeld door het
multidisciplinaire team. Dit gebeurt op vaste momenten en op een toegankelijke locatie. De
cliënt wordt gehoord, daarvoor vindt er coproductie plaats op basis van voice.
Regie gemeente:
Opdrachtgever
Voorveld
NAO
1. Stuurgroep incl. gemeente en een
samenwerkingsconvenant
2. Gemeenschappelijke visie met
doelstelling en reikwijdte
3. Mandaat professional, richtlijnontwikkeling en casemanagement
4. Toegankelijke locatie
Cliënt
Coproductie
Figuur 11.1 – Samenvatting netwerkstructuur
11.2 – Samenwerking
In de samenwerking tussen professionals zijn verschillende grenzen te onderscheiden.
Alle respondenten hebben aangegeven dat er een verschil is in taal en denken tussen de
professionals. Ieder domein heeft een ander referentiekader, waarmee gekeken wordt naar een
casus. Dit referentiekader kan niet opgelegd worden aan andere professionals. Het is ook niet
mogelijk om als enige vanuit dit referentiekader te handelen, aangezien dat kan leiden tot
onderlinge verwarring (Kaats & Opheij, 2012). Vooral tussen de zorg- en de veiligheidsketen is
een duidelijke grens waar te nemen op dit gebied (Van der Sande, 2014; Van Eijkern, 2014). Om
de verschillen te leren begrijpen en tot synthese te komen zijn er in de multidisciplinaire
initiatieven reflecties georganiseerd. In alle gevallen wordt dit in ieder geval gedaan aan de hand
van casuïstiekbespreking. Door gezamenlijk moeilijke casuïstiek door te nemen, worden de
verschillen zichtbaar en leren de professionals de andere denkkaders begrijpen. In één regio is
er ook een weginginstrument ontwikkeld om deze intervisiemomenten te ondersteunen. In twee
initiatieven worden er daarnaast ook nog trainingen gegeven op gebied van intersectoraal
denken. Dit proces van reframing leidt tot begrip en synthese en is in de initiatieven de basis
voor een gezamenlijke visie en een gezamenlijk werkproces.
Vier van de initiatieven hebben onder de professionals een onderzoek gehouden om te
achterhalen hoe zij het samenwerkingsproces ervaren. Daaruit komt naar voren dat het
gezamenlijk bespreken van casuïstiek heeft bijgedragen aan de toename van de onderlinge
binding. Hierbij hoort ook veel in gezamenlijkheid doen, te denken valt aan scholingsmiddagen,
trainingen en bijeenkomsten. Op deze manier leren de professionals de kwaliteiten van een
andere kennen en gaan zij de toegevoegde waarde van samenwerken inzien.
Vervolgens zijn er in de multidisciplinaire initiatieven middelen ontwikkeld om de domeinen
met elkaar te verbinden. Deze boundary objects zijn gemeenschappelijke processen die door
iedere professional in het netwerk gebruikt worden (Kimble, et al., 2010). In alle initiatieven is
er in ieder geval een gemeenschappelijk werkproces ontwikkeld. Dit werkproces is gezamenlijk
gevormd door de verschillende professionals. Alle respondenten geven aan dat het in de
|Samenwerken Over Grenzen|
82
initiatieven om een systeemgerichte aanpak gaat; een aanpak gericht op het hele gezin. Dubbele
handelingen, overbodige handelingen (handelingen die geen toegevoegde waarde voor de cliënt
hebben) en de doorlooptijd zijn de punten waar winst op te behalen valt. Lean management is
een in twee van de initiatieven een middel om dit te kunnen doen: de verschillende handelingen
worden bekeken en daar waar handelingen geen toegevoegde waarde hebben voor de cliënt
worden ze geschrapt uit het werkproces. Ook de onderzoeken onder de professionals, waarin
nagegaan wordt hoe zij het proces ervaren en waar zij nog behoeften aan hebben, kunnen
hieraan bijdragen.
Dit gemeenschappelijk werkproces gaat gepaard met het opstellen van gemeenschappelijke
veiligheids- en behandelplannen. Signs of Safety is een methodiek die hierop gericht is en die
door zeven respondenten genoemd is om zowel het voorveld als de professionals in te trainen.
Het beschrijft wat de professionals dienen te doen om een relatie op te bouwen met de cliënt. In
drie initiatieven is expliciet aangegeven dat ze deze methodiek gebruiken om professionals te
trainen. In één van de regio’s is ook een gezinsgerichte taxatie-instrument ontwikkeld. Een
ander boundary object dat gebruikt wordt, is een stroomschema met daarin de taken en
momenten van inzet van iedere professional. In de meeste regio’s is er nog geen
gemeenschappelijk registratiesysteem, echter is bij vier van de initiatieven wel de behoefte
uitgesproken om een registratiesysteem te hebben. In deze regio’s wordt op dit moment tevens
gekeken naar een middel om de huidige registratiesystemen te verbinden of een nieuw
registratiesysteem te ontwikkelen.
De GIPS – Gestructureerd Intersectorale Professionele Samenwerking – is een methodiek om
het samenwerkingsproces te faseren en structureren. Alle professionals rondom het gezin
worden betrokken bij het traject en er is een regiehouder aangewezen die verantwoordelijk is
voor het hele traject (Vogtlander, 2014). Het bestaat uit verschillende onderdelen:
informatieverzameling, oordeelsvorming, besluitvorming, triage en monitoring. Het richt zich
zowel op het herstellen van de veiligheid in het gezin als het hernemen van de eigen regie
door het gezin. Het is gebaseerd op vier inhoudelijke pijlers (Vogtlander, 2013):
o
o
o
o
Veiligheidstaxatie en veiligheidsmanagement (door middel van Signs of Safety);
Risicotaxatie en risicomanagement (door middel van CARE-NL, een risicotaxatieinstrument bij kindermishandeling);
Het inventariseren van wat het kind nodig heeft om te herstellen en te ontwikkelen
(door middel van een stabilisatiemethode voor complex getraumatiseerde kinderen);
Het monitoren van de uitkomsten voor integrale zorg (evaluatie).
Voor elke pijler is een overleg nodig met een bijbehorende gestructureerde agenda. De
overleggen zijn strak en oplossingsgericht; het gaat om delen, oordelen en handelen
(Vogtlander, 2014). Dit kan handvaten bieden aan de casemanager. Op deze manier wordt de
samenwerking gestructureerd en maakt het dat de professionals aan dezelfde doelen werken
(Van Dijke, 2014). Doordat de professionals nog niet dezelfde taal spreken en op één lijn
zitten, zit de cliënt (nog) niet bij de overleggen. Wel wordt de cliënt vooraf en achteraf
gesproken om zijn of haar inbreng mee te nemen in het gesprek. Ook kan de cliënt een cijfer
geven voor het proces (Van Arum, 2014). In de huidige multidisciplinaire initiatieven wordt
deze methodiek nog niet gebruikt, echter zou het een middel kunnen zijn om de
samenwerking te structureren in een netwerk.
|Samenwerken Over Grenzen|
83
Het is mogelijk om informatie uit te wisselen op basis van het transparantiebeginsel: de
professionals delen informatie met elkaar in het belang van de cliënt, zonder dat hier expliciete
toestemming van de cliënt voor vereist is (Van Boven, 2014). Hiervoor zijn in drie regio’s
middelen ontwikkeld om de professionals te informeren over de ruimte die de WBP biedt op dit
gebied. Te denken valt aan een Privacyprotocol, een Leertuin Privacy of een ander programma.
In tabel 11.1 is vanuit de empirische resultaten van dit onderzoek een samenvatting
weergegeven van de belangrijkste middelen om grenzen in de samenwerking te overbruggen.
Doel
Eigen frames herkennen, andere frames
begrijpen; komen tot synthese
Domeinen verbinden; dialoog bevorderen;
bewustzijn voor elkaars afhankelijkheden
Informatie delen in het belang van de
betrokkene
Elkaars kwaliteiten leren kennen;
meerwaarde van samenwerken zichtbaar
Middel
Casuïstiek bespreking; weginginstrument;
training integraal denken
Gemeenschappelijke werkproces; Signs of Safety;
gezinsgerichte taxatie-instrument; GIPS;
stroomschema; registratiesystemen
WBP; privacyprotocol; Leertuin Privacy
Veel samen doen; reflecties; gezamenlijke
trainingen en bijeenkomsten
Tabel 11.1 – Samenvatting samenwerking
11.3 – Netwerkmanager
Een netwerk is pluriform en dynamisch en er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid
en geslotenheid onder de actoren (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 2007). De structuurkenmerken
van een netwerk zorgen er voor dat de samenwerking een extra dimensie toevoegt aan het
managen (Van Delden, 2009). De netwerkmanager gaat na hoe het proces aantrekkelijk
ingericht kan worden voor de organisaties, om iedereen ook binnen boord te houden. Dit wordt
in de multidisciplinaire initiatieven gedaan door bijvoorbeeld gratis scholingen aan te bieden en
de organisaties een stem te geven in het proces middels een stuurgroep. De netwerkmanagers in
de multidisciplinaire initiatieven faciliteren het netwerk door boundary objects aan te bieden om
grenzen te overbruggen, ruimte te verzorgen voor de samenwerking en budget beschikbaar te
stellen voor scholing en expertiseontwikkeling.
Daarnaast komt het belang van het onderhouden en organiseren van relaties in alle
multidisciplinaire initiatieven duidelijk naar voren. De netwerkmanagers in de
multidisciplinaire initiatieven organiseren op verschillende niveaus overleggen en maken
verschillen bespreekbaar. Dit wordt gedaan door middel van een gemeenschappelijke visie,
afspraken op procesniveau en coaching om elkaar te leren begrijpen. De netwerkmanager
begrijpt de verschillen tussen de professionals en organisaties en weet ze bij elkaar te brengen
op basis van overeenkomsten in de normen en de visie. Hiermee kan de netwerkmanager gezien
worden als de boundary spanner van het netwerk (Williams, 2002).
De keuze van het personeel ligt in de praktijk niet in de handen van de netwerkmanager. In alle
onderzochte initiatieven worden de professionals door de organisaties zelf geselecteerd. Wel
hebben alle netwerkmanager aangegeven dat ze de mogelijkheden hebben om
competentievoorkeuren door te geven. De voorkeuren gaan kort gezegd uit naar professionals
|Samenwerken Over Grenzen|
84
met veel belangstelling, kennis en kunde op gebied van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling, die bereid zijn te investeren in de samenwerking en een sterk reflectief
vermogen hebben. Op het moment dat zij onderdeel uitmaken van het construct, hebben zij
mandaat nodig van de moederorganisaties (Van Eijkern, 2014; Pattje, 2014). In vijf van de
multidisciplinaire initiatieven is aangegeven door de netwerkmanager dat het doel is om
zelfsturende teams te ontwikkelen. Het gaat dus om een denkwijze, zodat de professionals ook
zonder het netwerk zouden willen en kunnen samenwerken (Öry, 2014). Alle respondenten zijn
het er over eens dat de professionals nog verbonden moeten zijn met hun moederorganisatie om
gevoed te kunnen worden in hun specifieke expertise en om als brugfunctionarissen het
multidisciplinaire gedachtegoed over te kunnen brengen in de organisatie.
“Dus de organisatie is één, maar de hele training, intervisie en supervisie, maakt ook een
onderdeel uit van de organisatie. Wat er nu heel vaak mis gaat, is dat mensen niet genoeg
vaardigheden hebben, niet genoeg zijn opgeleid.” (Öry, 2014)
In alle initiatieven wordt geïnvesteerd in expertiseontwikkeling door middel van scholingen,
trainingen en coaching. Tevens hebben vier initiatieven momenten van reflectie en evaluatie.
Deze evaluatiemomenten kunnen gevoerd worden aan de hand van video-opnames van de
professionals in de praktijk (Öry, 2014). Zowel bij de expertiseontwikkeling als bij de
reflectiemomenten draait het om kwaliteitsontwikkeling. Op deze manier blijft het netwerk zich
ontwikkelen. Alle respondenten hebben tevens aangegeven dat het proces continue gemonitord
wordt om na te gaan of de voorafopgestelde doelen behaald worden. De netwerkmanager heeft
hier dus geen vaststandbeeld over, maar leert experimenterend wat de beste manier is.
“Als de coördinator wegvalt, valt het hele kaartenhuis in elkaar. Daar ben ik van overtuigd.
Vooral in dit stadium is de bezieling en enthousiasme en de tact van de coördinator van
belang.” Wicher Pattje, 2014.
In figuur 11.2 is een samenvatting weergegeven van de taken van een netwerkmanager.
Doet aan procesmanagement:
- Verschillen begrijpen en
samenbrengen
- Procedures en afspraken
- Zelfsturend team
Houdt rekening met
moederorganisaties:
- Stuurgroep
- Gratis scholingen
- Voorkeuren personeel
De netwerkmanager …
Faciliteert:
- Gemeenschappelijk werkproces
- Ruimte verzorgen
- Scholingen/expertise
ontwikkeling
Is flexibel:
- Scholing, training, coaching
- Reflectie
-Lerend experimenteren
Figuur 11.2 – Samenvatting Netwerkmanager
|Samenwerken Over Grenzen|
85
11.4 – Slotsom
In dit hoofdstuk zijn de empirische resultaten bij elkaar gebracht en geanalyseerd. Iedere
paragraaf is afgesloten met een figuur of tabel, waarin de paragraaf samengevat staat. In figuur
11.3 (zie volgende pagina) is aan de hand daarvan een model gevormd, wat gezien kan worden
als het empirisch model van dit onderzoek. Uit het empirisch onderzoek komt naar voren dat de
NAO de meest gekozen netwerkvorm is voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk
geweld. De gemeente stuurt het netwerk als opdrachtgever. De cliënt staat centraal in het
netwerk en wordt gehoord middels onderzoeken of cliëntenraden. Er is een samenwerking
georganiseerd op directieniveau en een samenwerkingsconvenant opgesteld, om de externe
legitimiteit van het netwerk te organiseren. Op managementniveau, de directe managers van de
professionals, wordt in sommige gevallen ook een samenwerking georganiseerd om knelpunten
op operationeel niveau op te pakken. Tot slot is er een samenwerking op operationeel niveau,
waarin de professionals met mandaat opereren. Voor de multidisciplinaire initiatieven worden
vaste en toegankelijke locaties gebruikt.
De basis van de samenwerking is geformuleerd in een gemeenschappelijke visie die ook de
doelen en reikwijdte van het netwerk omvat. De netwerkmanager heeft verschillende taken om
de samenwerking te organiseren. Hij of zij houdt rekening met de moederorganisaties, doet aan
procesmanagement, faciliteert het netwerk en neemt een flexibele houding aan. Dit doet hij of zij
onder andere door middel van een stuurgroep, het maken van procedures en afspraken, het
ontwikkelen van een gemeenschappelijk werkproces en door ruimte vrij te maken voor reflectie.
Het doel van de netwerkmanager is om de samenwerking te bevorderen en zelfsturende teams
te ontwikkelen. Om de grenzen tussen de professionals te overbruggen, zijn er middelen
ontwikkeld. Het elkaar leren begrijpen gebeurt aan de hand van casuïstiekbespreking en
trainingen in integraal denken; om de domeinen te verbinden is een gemeenschappelijk
werkproces en registratiesysteem ontwikkeld; voor informatie-uitwisseling worden
programma’s of protocollen ontwikkeld om de professionals te informeren over de ruimte die de
WBP biedt. Dit proces van samenwerken zorgt er voor dat de professionals elkaars kwaliteiten
leren kennen, waardoor de meewaarde van samenwerken zichtbaar wordt.
De netwerkmanagers gaan experimenterend na hoe de doelen bereikt kunnen worden en blijven
het proces doorontwikkelen. Lean management en de feedback van professionals en cliënten
dragen hieraan bij. Dit proces vraagt om continue monitoring. Tot slot heeft het netwerk nauwe
relaties met het voorveld, door ze te trainen in en te betrekken bij de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling.
In het volgende hoofdstuk zal aan de hand van dit model en het theoretisch model uit hoofdstuk
6 de hoofdvraag beantwoord worden en aanbevelingen gedaan worden over de organisatie van
multidisciplinaire samenwerking.
|Samenwerken Over Grenzen|
86
GEMEENTE: OPDRACHTGEVER
Network Administrative Organization
Middels een shared service tot een shared value komen
CLIËNT CENTRAAL
Onderzoek; Cliëntenraad;
Training
Shared service
Multidisciplinaire samenwerking
1. Stuurgroep (2. Management) 3.Professionals
Convenant
Richtlijnontwikkeling
Mandaat
Gecoördineerd door
Netwerkmanager (Boundary Spanner)
Organiseert stuurgroep, zorgt voor procedures, biedt
scholing en expertise ontwikkeling aan, ontwikkelt een
zelfsturend team, verzorgt ruimte, maakt ruimte voor
reflectie, ontwikkelt werkproces, en vormt samen een
Gemeenschappelijke visie
Doel
Samenwerking tussen professionals bevorderen
Middelen
Casuïstiek
bespreking;
training
Komen tot
synthese
Gemeenschappelijk
werkproces;
registratiesystemen
Domeinen verbinden
WBP;
privacyprotocol;
Leertuin Privacy
Informatie delen in
het belang van de
betrokkene
Veel samen
doen; reflecties
Vertrouwen
vergroten
LEREND EXPERIMENTEREN
d.m.v. onderzoek; lean management; coproductie
Voorveld: Huisartsen, Scholen, Sociale Wijkteams, etc.
|Samenwerken Over Grenzen|
87
12. Conclusie en Aanbevelingen
Dit onderzoek is gestart met het gegeven dat er steeds meer vraag is naar
multidisciplinaire samenwerking om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
vorm te geven. Onderzoeken tonen namelijk aan dat de samenwerking en de coördinatie van die
samenwerking beter georganiseerd kunnen worden. In dit onderzoek is gefocust op de
organisatie van deze multidisciplinaire samenwerking door na te gaan welke netwerkstructuren
en –processen er nodig zijn. Het doel is om middels een multidisciplinaire aanpak meer recht te
doen aan de maatschappelijke meerwaarde van het netwerk. In dit hoofdstuk zal de conclusie
van dit onderzoek gegeven worden aan de hand van de beantwoording van de deelvragen en
hoofdvraag. Vervolgens zal aan de hand van die conclusie aanbevelingen gedaan worden over
hoe multidisciplinaire samenwerking georganiseerd kan worden. Het hoofdstuk zal afgesloten
worden met een reflectie op het onderzoek, de onderzoeksresultaten en de mogelijke richtingen
voor aanvullende onderzoeken.
12.1 – Conclusie
De centrale vraag van dit onderzoek is: “Welke netwerkstructuren en –processen gebruikt
een netwerkmanager bij het overbruggen van grenzen tussen professionals in een
multidisciplinaire samenwerking voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?”.
Om een antwoord te formuleren op deze hoofdvraag, is gekeken naar de structuren van de
netwerkorganisatie, de processen die de grenzen tussen de samenwerking van professionals
overbruggen en de rol van de netwerkmanager. Het onderzoek bestaat uit een theoretisch
gedeelte en een empirisch gedeelte. In het theoretische gedeelte is vanuit wetenschappelijk
perspectief een antwoord geformuleerd op de theoretische deelvragen. De belangrijkste
bevindingen zijn in hoofdstuk 6 van dit onderzoek weergegeven en te zien in het theoretisch
model. In het empirische gedeelte zijn zeven multidisciplinaire initiatieven vergeleken om tot
een antwoord te komen op de empirische deelvragen. De belangrijkste bevindingen zijn in
hoofdstuk 11 middels een analyse en een empirisch model weergegeven. Met de empirische
resultaten is de theorie enerzijds getoetst en anderzijds verfijnd door de processen en
structuren die in de praktijk van belang bleken te zijn te koppelen aan de theorie. In deze
conclusie komt deze informatie bijeen door hieronder voor ieder onderdeel de belangrijkste
bevindingen uit het theoretische en empirische onderzoek te benoemen en af te sluiten met een
toegelicht model als antwoord op de hoofdvraag.
12.1.1 – Deelvragen netwerkstructuren
Dit deel zal zich focussen op de eerste theoretische en empirische deelvraag van dit
onderzoek:
o
o
“Welke organisatiestructuren zijn van belang in een netwerkorganisatie?”
“Welke organisatiestructuren zijn terug te vinden in de multidisciplinaire aanpakken van
huiselijk geweld of kindermishandeling?”
In het eerste deel van het theoretisch kader is het concept netwerkorganisatie geanalyseerd,
door na te gaan wat de structuren zijn van de organisatie. Het antwoord op deze theoretische
deelvraag heeft laten zien dat er verschillende vormen netwerken zijn, waar de verscheidene
|Samenwerken Over Grenzen|
88
actoren ook een andere rol in hebben. Allereerst kunnen gemeenten op verschillende manieren
regie voeren: ze kunnen bijvoorbeeld meer faciliterend optreden of juist meer sturend middels
de rol als opdrachtgever. Naast een sturende rol van de gemeente (een externe, niet-uitvoerende
organisatie), is het ook mogelijk dat het netwerk gestuurd wordt door de leden van het netwerk
zelf of door één centrale organisatie binnen het netwerk. Afhankelijk van de gekozen
netwerkvorm worden er keuzes gemaakt op het gebied van het organiseren van legitimiteit, de
mate van stabiliteit van het netwerk en de keuze om alle actoren al dan niet te betrekken bij de
keuzes die genomen worden binnen het netwerk. Tot slot bleek uit deze theoretische
benadering dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de cliënt. Om op netwerkniveau waarde
te creëren, is het nodig dat de wensen en behoeften van de cliënt bekend zijn. Dit kan
gerealiseerd worden door middel van coproductie met de cliënt op basis van voice.
Vervolgens is in het empirisch onderzoek middels de eerste empirische deelvraag gekeken naar
welke van deze organisatiestructuren terug te vinden zijn in de onderzochte multidisciplinaire
initiatieven. Hierbij is middels de analyse zichtbaar geworden dat de initiatieven zowel
overeenkomsten als verschillen kennen. Over het algemeen zijn de volgende structuren te
onderscheiden:
Aangezien de gemeenten vanaf 1 januari 2015 eindverantwoordelijk zijn voor de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling, is uit het empirisch onderzoek gebleken dat zij steeds
actiever sturen aan de hand van gemeentelijke vastgestelde randvoorwaarden. De
samenwerkingspartners zijn de uitvoerders van het beleid en er is sprake van formele
afhankelijkheid tussen de gemeente en de samenwerkingspartners. De gemeenten nemen dus de
rol als opdrachtgever op zich. Hiermee is de NAO de meest gekozen netwerkorganisatie in de
onderzochte multidisciplinaire initiatieven.
Deze formele netwerkvorm zorgt ervoor dat de multidisciplinaire initiatieven externe
legitimiteit, stabiliteit en efficiency in het netwerk hebben georganiseerd. Allereerst hebben de
netwerken een stuurgroep, waar alle directies van de deelnemende organisaties en een
vertegenwoordiger van de centrumgemeente in participeren. Op die manier worden deze
stakeholders betrokken bij het netwerk, krijgen zij een stem in het proces en wordt externe
legitimiteit georganiseerd. Dit gaat gepaard met een samenwerkingsconvenant, waarin één visie
geformuleerd staat en samenwerkingsafspraken opgenomen zijn. De visie is concreet door
middel van duidelijk beoogde doelen en geëxpliciteerde taken, rollen en bevoegdheden van
iedere organisatie. De organisaties worden hiermee ook gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt
voor de aanpak en kunnen gemonitord worden op deze – door zichzelf opgestelde – criteria. Uit
de empirie blijkt ook dat organisaties zoals huisartsen, scholen en sociale wijkteams een
belangrijke stakeholder zijn. Zij hebben direct met burgers te maken, waardoor zij een
belangrijke rol spelen in het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Hierdoor is het van belang om de kennis en kunde van deze organisaties op
dit gebied te bevorderen door middel van trainingen. Signs of Safety is een methodiek, waarmee
dit in de praktijk gedaan wordt.
Naast de samenwerking op bestuurlijk en operationeel niveau, hebben de helft van de
multidisciplinaire initiatieven een samenwerking op managementniveau georganiseerd. Hier
nemen de directe managers van de professionals aan deel. De knelpunten die de professionals
op operationeel niveau van het netwerk ervaren, worden in dit overleg aangekaart om na te
gaan hoe dit (binnen de organisaties) opgepakt kan worden.
|Samenwerken Over Grenzen|
89
De multidisciplinaire initiatieven behandelen cases op efficiënte wijze, wat inhoudt dat één of
twee netwerkleden de cases op de vooraf opgestelde criteria beoordelen om na te gaan of een
verdiepingsoverleg met meerdere disciplines en netwerkleden gewenst is. Hiervoor vindt
binnen het netwerk richtlijnontwikkeling plaats. Een multidisciplinaire aanpak wordt
voornamelijk ingezet als er sprake is van complexe problematiek, er meerdere disciplines nodig
zijn, kinderen een rol spelen in het spel en als er sprake is van geestelijke of
verslavingsproblematiek. De verdiepingsoverleggen vinden plaats op vaste momenten en op
vaste locaties, die bereikbaar en toegankelijk zijn voor de cliënt, bijvoorbeeld in het ziekenhuis.
Tevens gaat het team naar het gezin toe – thuis of op andere plekken dicht bij huis, zoals scholen
of CJG’s – om dicht bij de cliënt het gesprek te voeren. De multidisciplinaire initiatieven doen ook
aan casemanagement, tot aan het moment dat de case geen onderdeel meer is van de
netwerksamenwerking. Middels één aanspreekpunt wordt duidelijkheid geboden aan de cliënt
en is er een gecoördineerde rol in de behandeling van de case.
Tot slot is in de empirie te zien dat er coproductie met de cliënt wordt georganiseerd. Dit wordt
gedaan door middel van cliëntenraden, feedback op beleidstukken, onderzoeken naar de
ervaringen van de cliënt of trainingen die verzorgd worden door de cliënten aan de
professionals, zodat de professionals kunnen ervaren hoe zij de cliënten bejegenen.
12.1.2 – Deelvragen overbruggen van grenzen
Dit deel zal zich focussen op de tweede theoretische en empirische deelvraag van dit
onderzoek:
o
o
“Hoe kunnen grenzen in de samenwerking tussen professionals in een netwerk
overbrugd worden?”
“Hoe worden de grenzen in de samenwerking tussen professionals overbrugd in de
multidisciplinaire aanpakken van huiselijk geweld of kindermishandeling?”
Uit het tweede hoofdstuk van het theoretisch kader komt naar voren dat professionele
domeinen begrensd zijn. Er zijn sociale, cognitieve en technische grenzen te onderscheiden die
samenwerken in de weg zitten. Tevens is er niet altijd voldoende vertrouwen aanwezig,
waardoor collectief handelen niet goed mogelijk is. Professionals beroepen zich bijvoorbeeld op
het beroepsgeheim, waardoor er geen informatiedeling plaats vindt onderling. De WBP biedt
echter de ruimte om informatie te delen in het belang van de betrokkenen. Hiervoor is het nodig
om de domeinen meer met elkaar te verbinden en tot synthese te komen. Frame reflections,
boundary objects en de boundary spanner kunnen dit proces ondersteunen. In de empirie is te
zien hoe dit binnen de multidisciplinaire initiatieven wordt opgepakt.
Om de verschillende denkkaders te leren begrijpen en tot een gezamenlijk denkkader te komen,
worden er in de praktijk op verschillende manieren frame reflections georganiseerd. Er worden
trainingen verzorgd op gebied van integraal denken en er wordt gezamenlijk casuïstiek
besproken om na te gaan waar de verschillen zitten. Voor deze casuïstiekbespreking is in één
van de regio’s ook een weginginstrument ontwikkeld. Frame reflection zorgt er ook voor dat de
professionals de meerwaarde van samenwerken in gaan zien. Andere elementen die bijdragen
aan het creëren van onderling begrip zijn gezamenlijke trainingen, scholingen, bijeenkomsten en
werkbezoeken.
|Samenwerken Over Grenzen|
90
Daarnaast zijn er binnen de multidisciplinaire initiatieven boundary objects die de domeinen met
elkaar verbinden. Een gemeenschappelijk werkproces is hier één van. Lean management is een
methode die in een aantal initiatieven wordt gebruikt om het werkproces aan te scherpen:
dubbele of overbodige handelingen, die geen meerwaarde hebben voor de cliënt, worden
geschrapt, om op die wijze de doorlooptijd te verkorten. Voor het invullen, structureren en
faseren van het werkproces worden instrumenten, zoals Signs of Safety, de GIPS, een
stroomschema of een gezinsgerichte taxatie-instrument gebruikt. De onderzochte initiatieven
hebben nog geen gezamenlijke registratiesysteem, echter zijn meerdere initiatieven bezig met
het ontwikkelen van een dergelijk systeem.
Tot slot kan informatie-uitwisseling plaatsvinden op basis van het transparantiebeginsel, wat
inhoudt dat de toestemming van de cliënt geen vereiste is om informatie te delen met andere
professionals, indien dit in het belang van de cliënt is. Er zijn binnen de initiatieven middelen
ontwikkeld om de professional te informeren over de ruimte die de WBP op dit gebied biedt. Te
denken valt aan een Leertuin Privacy of een privacyprotocol.
12.1.3 – Deelvragen netwerkmanager
Dit deel zal zich focussen op de derde theoretische en empirische deelvraag van dit
onderzoek:
o
o
“Wat is de rol van de netwerkmanager in een netwerksamenwerking?”
“Wat is de rol van de netwerkmanager in de multidisciplinaire aanpakken van huiselijk
geweld of kindermishandeling?”
In het laatste deel van het theoretisch kader is ingegaan op de rol van de netwerkmanager in een
netwerksamenwerking. Hierin kwam naar voren dat de samenwerking een extra dimensie
toevoegt aan het managen. Dit komt mede door de structuurkenmerken die een netwerk heeft.
Een netwerk is pluriform en dynamisch en er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid en
geslotenheid onder de actoren. De netwerkmanager houdt daarom rekening met de
moederorganisaties, doet aan procesmanagement, faciliteert het netwerk en is flexibel door
lerend te experimenteren. Hij of zij kan gezien worden als de neutrale actor die het
netwerkbelang voor op stelt, met een verbindende functie en voldoende legitimiteit.
Uit het empirisch onderzoek zijn de verschillende taken van de netwerkmanager
geconcretiseerd, door na te gaan wat de rol is van de netwerkmanager in de multidisciplinaire
initiatieven. De netwerkmanager kan hierin gezien worden als de boundary spanner van het
netwerk. De netwerkmanager maakt het proces aantrekkelijk voor de verschillende organisaties
door aan te sluiten bij de organisaties, bijvoorbeeld door gratis scholingen aan te bieden. Tevens
biedt de netwerkmanager de organisaties middels de stuurgroep aan om invloed te hebben op
de beslissingen van het netwerk. In de multidisciplinaire initiatieven kiest de netwerkmanager
niet zelf de professionals die in het netwerk participeren. Wel geeft de netwerkmanager
competentievoorkeuren door aan de organisaties. Belangstelling, kennis en kunde,
bereidwilligheid om te investeren in de samenwerking en een sterk reflectief vermogen zijn de
competenties waar de voorkeur naar uit gaat. De professionals nemen ook met mandaat deel
aan het netwerk. De netwerkmanager geeft dus voorkeuren aan voor de professionals die in het
netwerk zullen participeren, maar laat de uiteindelijke keuze aan de organisaties over.
|Samenwerken Over Grenzen|
91
De netwerkmanager doet aan procesmanagement door de verschillen tussen professionals te
begrijpen en te verenigen in één visie. Dit doet hij of zij middels het organiseren van dialoog, het
onderhouden van persoonlijke relaties en de onderlinge verschillen bespreekbaar te maken. De
netwerkmanager zorgt ook voor heldere afspraken over de samenwerking. Daarnaast
ontwikkelt de netwerkmanager boundary objects om de grenzen te overbruggen en het proces te
faciliteren. Andere middelen waarmee de netwerkmanager het proces faciliteert zijn het
verzorgen van ruimte om samen te werken en het beschikbaar stellen van budget voor scholing
en expertiseontwikkeling.
Tot slot, maakt de netwerkmanager ruimte vrij voor reflectie om het proces te evalueren en aan
te scherpen en wordt er lerend geëxperimenteerd wat de beste manier is om de doelen te
bereiken. De feedback van cliënten en professionals, lean management en praktijken uit het
buitenland worden hiervoor gebruikt. De netwerkmanager tracht hiermee zelfsturende teams te
ontwikkelen, waarin het multidisciplinaire gedachtegoed gewaarborgd en vanzelfsprekend is.
Uit de empirie blijkt tevens dat de netwerkmanager dit gedachtegoed verspreid over steeds
meer professionals. Dit kan door te wisselen in de professionals die aanwezig zijn op de locatie,
door cases te verdelen over verschillende professionals of door kleinere netwerken te
organiseren waar een gedeelte van de kerngroep en een gedeelte buiten de kerngroep in
participeert. De professionals zijn daarnaast allen verbonden aan de moederorganisaties. Dit
zorgt er voor dat zij enerzijds gevoed worden in hun specifieke expertise en anderzijds het
multidisciplinaire gedachtegoed over kunnen dragen naar hun eigen organisatie. Dit is tevens
een manier om deze werk- en denkwijze breed te verankeren in de organisaties.
12.1.4 – Slotconclusie
In figuur 12.1 (zie pagina 94) is aan de hand van de beantwoording van de deelvragen
het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek schematisch samengevat. Deze vraag luidt:
“Welke netwerkstructuren en –processen gebruikt een netwerkmanager bij het overbruggen
van grenzen tussen professionals in een multidisciplinaire samenwerking voor de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling?”.
De gemeente is de opdrachtgever en sturende organisatie van de NAO, waarin de cliënt centraal
staat. Deze cliënt wordt gehoord door middel van coproductie in de vorm van onderzoeken,
cliëntenraden of trainingen, waarin de cliënten hun noden, behoeften en wensen kenbaar
maken. Er wordt in ieder geval op directieniveau en op operationeel niveau een samenwerking
georganiseerd voor draagvlak. Op directieniveau gebeurt dit door middel van een stuurgroep,
een samenwerkingsconvenant en een gemeenschappelijke visie. Hiermee krijgen de organisaties
invloed op de beslissingen die genomen worden in het netwerk en wordt de externe legitimiteit
georganiseerd. Op operationeel niveau opereren professionals met mandaat en zijn er
richtlijnen ontwikkeld, bijvoorbeeld op gebied van caseselectie. Een beperkt aantal leden
beoordeelt de cases aan de hand van deze richtlijnen, waarna indien nodig vervolgens een
verdiepingsoverleg plaatsvindt onder alle leden van het netwerk (efficiency). De overleggen
vinden op vaste momenten en locaties plaats.
Deze samenwerking wordt gecoördineerd door de netwerkmanager, die rekening houdt met de
moederorganisaties, doet aan procesmanagement, het netwerk faciliteert en flexibel ingesteld is.
Dit doet hij of zij onder andere door middel van een stuurgroep, het maken van procedures en
afspraken, het ontwikkelen van een gemeenschappelijk werkproces en het vrij maken van
|Samenwerken Over Grenzen|
92
ruimte voor reflectie. Het doel is om de samenwerking te bevorderen en op langer termijn
zelfsturende teams te ontwikkelen, waarin het multidisciplinaire gedachtegoed vanzelfsprekend
is en organisatiebreed verankerd is. Hiervoor dienen verschillende grenzen overbrugd te
worden met middelen zoals frame reflection in de vorm van casuïstiekbespreking en trainingen,
boundary objects zoals gemeenschappelijke werkprocessen, stroomschema’s en
registratiesystemen en programma’s over de ruimte die de WBP biedt op gebied van
informatiedeling. In gezamenlijkheid trainingen volgen en werkbezoeken te organiseren draagt
ook bij aan de onderlinge binding.
In het netwerk wordt lerend geëxperimenteerd, waarbij aftastend nagegaan wordt hoe de
doelen effectief en efficiënt behaald kunnen worden, om onveiligheid in de omgeving van de
cliënt te doen stoppen. Lean management, feedback van professionals en cliënten, voorbeelden
uit het buitenland en continue monitoring van het proces geven input om het netwerk door te
ontwikkelen. Tot slot heeft het netwerk nauwe relaties met organisaties zoals huisartsen,
scholen en sociale wijkteams, door de professionals te trainen in en te betrekken bij de aanpak
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Signs of Safety is een methodiek waarmee dit
gedaan wordt.
|Samenwerken Over Grenzen|
93
GEMEENTE: OPDRACHTGEVER
Network Administrative Organization
Middels een shared service tot een shared value komen
CLIËNT CENTRAAL in beleid en proces
Coproductie: cliëntenraden;
onderzoek; training
Shared service
Multidisciplinaire Samenwerking
Stuurgroep
Multidisciplinaire team
Directies; gemeente;
convenant; visie;
externe legitimiteit
Professionals; mandaat;
casusbespreking; efficiency;
richtlijnontwikkeling; stabiliteit
Gecoördineerd door
Netwerkmanager (Boundary Spanner)
Rekening organisaties
- Stuurgroep;
- Voorkeuren
personeel;
- Gratis scholing
Procesmanagement
- Samenbrengen;
- Procedures en regels;
- Dialoog;
- Zelfsturend team
Faciliteren
- Boundary objects;
- Scholing & expertise
ontwikkeling
- Reflectie
Flexbiliteit
- Reflectie;
- Scholing, training,
coaching;
- Proces aanpassen
Doel
Samenwerking tussen professionals bevorderen
Middelen
Frame reflection and
reframing:
training integraal
denkkader;
casusbespreking;
wegingsinstrument
Boundary objects:
gemeenschappelijke
werkproces; GIPS;
Signs of Safety;
gezinsgerichte
taxatie-instrument;
registratiesystemen
WBP:
privacyprotocol;
Leertuin Privacy
Veel samen doen:
gezamenlijke
trainingen en
bijeenkomsten;
reflecties
LEREND EXPERIMENTEREN
d.m.v onderzoek; lean management; coproductie
Voorveld: Huisartsen, Scholen, Sociale Wijkteams, etc.  Signs of Safety
|Samenwerken Over Grenzen|
94
12.2 – Aanbevelingen
Zoals in de vorige paragraaf naar voren kwam zijn er enkele kernelementen van belang
voor het organiseren van multidisciplinaire samenwerking. In dit deel van het hoofdstuk zullen
aan de hand van vijf aanbevelingen de verscheidene stappen beschreven worden om deze
structureren en processen te organiseren. Het uitgangspunt is dat de gemeente als
opdrachtgever regie voert en het netwerk financiert. Deze aanbevelingen kunnen gezien worden
als het ontwikkelproces om tot een multidisciplinaire werk- en denkwijze te komen.
Aanbeveling I – Informeren van stakeholders
Er zijn verschillende partijen in het spel als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Deze organisaties weten niet altijd waar het concreet over gaat, wat hun
aandeel is in het geheel en hoe zij kunnen bijdragen aan de aanpak. Hiervoor is het van belang
om de feiten te presenteren en een oplossing aan te dragen waar iedere organisatie zich in kan
vinden. Deze aanbeveling richt zich voornamelijk op het organiseren van de externe legitimiteit
van het netwerk.
o
o
o
Om de directies van de moederorganisaties mee te krijgen, dient voor iedere organisatie
nagegaan te worden wat zijn bijdrage en belang is in het geheel. Het is belangrijk om te
kunnen aansluiten bij de organisaties en het proces voor hen aantrekkelijk te maken. Dit
kan gedaan worden door bijvoorbeeld gratis scholing aan te bieden op relevante
thema’s, zoals multidisciplinair denken of het afnemen van risicotaxaties. Een toename
aan kennis en expertise in hun team is namelijk gunstig voor de organisatie.
De professionals zijn vaak bereid om mee te werken, echter is er mandaat en draagvlak
van de moederorganisaties nodig. Hiervoor dient middels een stuurgroep de
samenwerking ook op directieniveau georganiseerd te worden. Op deze wijze krijgen de
organisaties direct een stem in het proces. Dit moet gepaard gaan met een
samenwerkingsconvenant die de verschillende directies en de gemeente ondertekenen.
Het voorveld, te denken valt aan o.a. scholen, huisartsen en sociale wijkteams, zijn vaak
niet alert genoeg als het gaat om het signaleren van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Ook hiervoor is scholing gewenst, zodat zij de signalementen
kunnen herkennen, erkennen en bespreekbaar kunnen maken met de cliënt. Dit kan
door middel van de Signs of Safety methodiek.
Aanbeveling II – Ontwikkelen van de samenwerking
Op het moment dat de organisaties mee zijn en uitgesproken hebben te willen samenwerken,
kan de ontwikkeling van een multidisciplinaire werkwijze van start gaan. Hierbij is het van
belang om de publieke waarde en het cliëntperspectief steeds als uitgangspunt te nemen.
o
o
Allereerst dient er een gemeenschappelijke visie geformuleerd te worden. Deze visie
dient op verschillende niveaus belegd te zijn, met duidelijke beoogde doelen en de
concrete reikwijdte van het netwerk. De gezamenlijke verantwoordelijkheid dient hier
ook in ingebed te worden. De binding dient vooral in de inhoud gevonden te worden.
Maak hierbij duidelijke afspraken over de rollen, taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de verschillende actoren in het netwerk. Ook zaken zoals welke cases
door het netwerk opgepakt dienen te worden, tot wanneer deze een onderdeel zijn van
het netwerk en procesmonitoring dienen afgesproken te worden. De netwerkmanager
|Samenwerken Over Grenzen|
95
o
o
kan tevens competentievoorkeuren voor de professionals die deelnemen aan het
netwerk uit te spreken. Veel belangstelling, kennis en kunde op gebied van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling, bereid zijn te investeren in de samenwerking en een
sterk reflectief vermogen hebben, zijn de basiscompetenties. Deze afspraken kunnen
opgenomen worden in het samenwerkingsconvenant.
Een gezamenlijk begrippenkader is hierbij essentieel. Trainingen om de verschillende
denkkaders te bespreken en te verenigen, kunnen hiervoor een middel zijn. Ook is het
raadzaam om minimaal tien moeilijke casussen uit de regio te bespreken in het
kernteam. Middels dialoog leren de professionals elkaar zodoende begrijpen en is het
mogelijk om tot synthese te komen.
Het is ook te overwegen om op managementniveau een managementoverleg te
organiseren, waarin de knelpunten op operationeel niveau opgepakt kunnen worden.
Aanbeveling III – Grenzen tussen professionals overbruggen
Op het moment dat de behoefte aan samenwerken is uitgesproken en een gezamenlijke visie is
geformuleerd, met heldere doelen en afspraken, is het van belang om dit ook in praktijk te
brengen. Het bespreken van de cases is een middel om dit te doen. Hiervoor zijn enkele cruciale
factoren van belang.
o
o
o
o
Om elkaar te leren begrijpen, zijn intervisiemomenten van belang. Dit kan door cases te
bespreken. Professionals leren hiermee hun eigen frames herkennen en andere frames
begrijpen. Het ontwikkelen van instrumenten om dit proces te begeleiden kan hier aan
bijdragen. Middels een signaleringsdocument kunnen de professionals gezamenlijk een
casus bespreken en de onderlinge verschillen ontdekken en bespreekbaar maken. Ook
trainingen op gebied van multidisciplinair denken en het leren kennen van andere
denkkaders zijn een middel om dit te realiseren.
Voor de samenwerking is een gemeenschappelijk werkproces nodig. Hiervoor is het
noodzakelijk om de huidige werkprocessen van de organisaties naast elkaar te leggen en
na te gaan hoe het efficiënter en effectiever kan. Dubbele handelingen, overbodige
handelingen (handelingen niet in het belang van de cliënt) en de doorlooptijd zijn punten
waar in de meeste gevallen winst op te behalen valt. Lean management is een
mogelijkheid om dit te proces te kunnen structureren. Ook Signs of Safety is een
veelgehoorde werkwijze die gebruikt wordt bij het ontwikkelen van dit werkproces. Het
geeft de professionals aan hoe zij het gesprek kunnen aan gaan met cliënten om tot een
veiligheidsplan te komen. Om het proces te faseren en structuren, kan de GIPS gebruikt
worden. Tot slot, kunnen gezamenlijke taxatie-instrumenten – zoals een gezinsgerichte
taxatie-instrument – en registratiesystemen hier ook aan bijdragen. Op die manier werkt
iedereen met hetzelfde instrument en dezelfde informatie bij het inschatten van
veiligheid en risico.
Informatiedeling is een cruciale factor. Om dit te kunnen realiseren, is het van belang dat
de verschillende professionals op de hoogte zijn van de ruimte die de Nederlandse
wetgeving op dit gebied biedt (WBP). Dit kan op verschillende manieren onder de
aandacht gebracht worden, te denken valt aan een Leertuin Privacy, een Privacyprotocol
of een ander programma op dit gebied.
Korte lijntjes in de samenwerking zijn van belang om de onderlinge binding te vergroten.
Een gemeenschappelijk gedachtegoed draagt hier aan bij. Het structureren van
overleggen, het aanbieden van gezamenlijke trainingen en een gemeenschappelijke
|Samenwerken Over Grenzen|
96
locatie zijn middelen om dit kracht bij te zetten. Een apart, fysiek gebouw kan ook een
middel zijn, echter is dit medeafhankelijk van de regio waarin geopereerd wordt. Indien
een gebouw aanwezig is, de regio dichtbevolkt is en/of de samenwerking zich niet alleen
richt op gezamenlijke diagnostiek, maar ook op de behandeling, kan dit overwogen
worden. Het is een middel om korte lijntjes te bewerkstelligen. Belangrijker is echter dat
de cliënt weet waar deze terecht kan en dat er een paradigmashift gerealiseerd wordt
onder de professionals.
In alle initiatieven zijn aanbeveling 2 en 3 als het meest cruciale bevonden. Het zorgt voor een
paradigmashift, waardoor grenzen overbrugd worden en er één taal gesproken kan worden. De
meerwaarde van andere organisaties en professionals – en daarbij dus ook de meerwaarde van
samenwerken – wordt hiermee helder gemaakt, waardoor er ook meer motivatie ontstaat om te
investeren in de samenwerking.
Aanbeveling IV – Lerend experimenteren en doorontwikkelen
Het werkproces dient steeds aangescherpt te worden. Je leert van de ervaringen en dient op die
manier te blijven innoveren. Het realiseren van het doel is het belangrijkst. De wijze waarop je
dit doet, dien je aftastend te bepalen – er is geen vaststaand beeld van hoe het moet.
o
o
o
Feedback van cliënten op het werkproces is hierbij van belang. Een onderzoek naar hoe
de cliënt het proces heeft ervaren is hierbij sterk gewenst. Dit dient actief gedaan te
worden, door het gesprek met de cliënt aan te gaan. Ook cliëntenraden zijn een middel
om de cliënt te horen. Tot slot is het ook mogelijk om cliënten te betrekken in trainingen
die gegeven worden aan professionals. Op die manier ervaren professionals hoe cliënten
bejegend worden. Belangrijk in dit hele proces van coproductie, is dat er rekening
gehouden wordt met de bereidwilligheid en het vermogen van de cliënt.
Ook de feedback van professionals op het werkproces is van belang. Middels een enquête
of een ander onderzoek is het mogelijk om na te gaan hoe de professionals het proces
ervaren en waar zij nog verbetering in zien. Hierdoor denkt iedereen actief mee in het
ontwikkelen van het werkproces. Ruimte voor reflectie is nodig om dit te kunnen
bewerkstelligen.
De paradigmashift dient te leiden tot zelfsturende teams, die uit zichzelf samenwerken.
Dit betekent dat er vooral in de beginfase geïnvesteerd dient te worden in trainingen.
Naast trainingen is actief coachen, bijvoorbeeld door middel van casuïstiekbespreking,
cruciaal. Tot slot is expertiseontwikkeling van belang. Hier dienen bijeenkomsten en
trainingen voor georganiseerd te worden.
Aanbeveling V – Breed verankeren van het multidisciplinaire gedachtegoed
Op het moment dat het netwerk, tot een gezamenlijk denkkader is gekomen en bezig is met het
gezamenlijk werkproces door te ontwikkelen, is het van belang om langzaam aan steeds meer
professionals te betrekken in deze verandering. Het multidisciplinair denken hangt af van de
personen die er mee te werk gaan, dus des te meer personen er betrokken zijn, des te beter de
verankering van de werkwijze.
o
Het belang van het organiseren van samenwerking op verschillende niveaus –
directieniveau en professional niveau in ieder geval – komt ook hier bij kijken. Deze
personen functioneren als fysieke brugfunctionarissen, die het gedachtegoed over
|Samenwerken Over Grenzen|
97
o
kunnen brengen binnen de eigen organisatie. De professionals werken parttime in het
netwerk, waardoor de binding met de moederorganisatie gewaarborgd blijft. Het is ook
mogelijk om steeds meer professionals te betrekken bij het netwerk door te wisselen in
de professionals die aanwezig zijn op de locatie, door cases te verdelen over
verschillende professionals of door kleinere netwerken te organiseren waar een gedeelte
van de kerngroep en een gedeelte buiten de kerngroep in participeert. Het realiseren van
een paradigmashift heeft gemiddeld een jaar de tijd nodig, houd hier rekening mee.
Organiseer in tussentijd ook bijeenkomsten waar medewerkers uit de verschillende
lagen in de organisaties bij kunnen aansluiten. Op deze manier kun je organisatiebreed
interesse creëren in het gedachtegoed.
Het hele proces moet continue gemonitord worden. Hiervoor is het van belang om van begin af
aan in gezamenlijkheid monitoringcriteria op te stellen en evaluatiemomenten in te lassen. Ook
de feedback van de cliënten kan hier aan bijdragen.
Onderlinge binding ontstaat niet zomaar, het ontstaat door veel in gezamenlijkheid te doen,
waardoor je elkaars kwaliteiten beter gaat inzien. Dit advies geeft aanknopingspunten om dit te
realiseren. Het is echter een proces waar de tijd voor genomen moet worden. Het uiteindelijke
doel moet niet uit het oog verloren worden in het hele traject. Focus hierbij niet alleen op wat er
verbeterd kan worden, maar laat ook de (kleine) successen niet onopgemerkt.
12.3 – Reflecties
Ter afsluiting van dit onderzoek, zullen enkele reflecties plaatsvinden op het onderzoek, de
onderzoeksresultaten en de mogelijke richtingen voor aanvullende onderzoeken.
De transitie van de jeugdzorg en de vormgeving van de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling is volop aan de gang. Dit houdt in dat gemeenten te maken hebben met
verschillende ontwikkelingen: de transities, bezuinigingen en een nieuw takenpakket. Iedere
regio is in een andere fase en de deadline van 1 januari 2015 nadert. De multidisciplinaire
initiatieven zijn in Nederland nog relatief jong, waardoor ook zij zich moeten ontwikkelen en
aanpassen aan de overige ontwikkelingen. Hierdoor hebben deze initiatieven te maken met
spannende tijden, waarbij het niet altijd even duidelijk is hoe zij zich verder ontwikkelen.
Dit is zowel de kracht als de eventuele valkuil van dit onderzoek. Juist door de beginfase,
roerende tijden en nieuwe ontwikkelingen, is het onderwerp actueel en heeft het onderzoek een
meerwaarde door aan zowel gemeenten als de initiatieven handvaten en vergelijkingsmateriaal
te bieden op dit terrein. Anderzijds kunnen hierdoor antwoorden gegeven zijn die afhankelijk
zijn van deze periode en de genoemde ontwikkelingen. Ook zijn de netwerkmanagers volop
bezig met het enthousiasmeren van anderen over de voordelen van hun aanpak en kan dit
onderzoek daar onderdeel van zijn. Op verschillende manieren heb ik dit proberen te dekken.
Enerzijds door kritisch te blijven gedurende de interviews aan de hand van een vooraf
opgestelde topiclijst. De interviews zijn ook opgenomen, getranscribeerd en uitgebreid
geanalyseerd. Anderzijds heb ik ook naar respondenten gezocht buiten de initiatieven om, om zo
meerdere perspectieven mee te nemen in het onderzoek.
Naast de respondenten, heb ik zelf ook invloed op de resultaten van het onderzoek. Mijn
achtergronden en (voor)oordelen hebben geleid dat ik als onderzoeker met een bepaalde blik
naar het onderzoek heb gekeken. Ik heb dit geprobeerd te minimaliseren door middel van het
|Samenwerken Over Grenzen|
98
stellen van open vragen en het gesprek deels te laten bepalen door de onderwerpen die de
respondent aankaartte. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten, die ik telkens na ieder interview
apart noteerde om na te gaan of meerdere respondenten hier hetzelfde over dachten.
Desondanks is de neutraliteit niet altijd aanwezig geweest, doordat respondenten zelf naar
meningen vroegen of doordat er onbewust gesloten vragen gesteld zijn, die mogelijk het
antwoord van de respondent beïnvloed hebben.
Toekomstig onderzoek
De multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat in Nederland in
de kinderschoenen, waardoor er op allerlei fronten aanvullend onderzoek gewenst is. Allereerst
zijn de meeste initiatieven op zoek naar manieren om coproductie met de cliënt actief te
organiseren. De onderzoeken die op dit moment hebben plaatsgevonden zijn beperkt, waardoor
de mening van de cliënt over het proces nog te weinig kan worden meegenomen in het
ontwikkelen van het proces. Het zou ook een toegevoegde waarde hebben om dit onderzoek
vergelijkend uit te voeren, om te bekijken hoe de verschillen in de multidisciplinaire initiatieven
– bijvoorbeeld het hebben van een fysiek gebouw – ervaren worden door cliënten.
Hetzelfde geldt voor de doelmatigheid van de netwerken. Ondanks dat de doelmatigheid op dit
terrein moeilijk vast te stellen is, is het wel raadzaam om na te gaan wat de toegevoegde waarde
is van multidisciplinair samenwerken. Een methode kan zijn door casuïstiek te analyseren die in
de eerste plaats opgepakt is via de traditionele aanpak en is vastgelopen, waarna de case
vervolgens middels de multidisciplinaire aanpak verder is geholpen.
Tot slot is het raadzaam om dit onderzoek in een later stadium te herhalen, om na te gaan hoe de
initiatieven zich hebben ontwikkeld en blijven ontwikkelen. Tevens is het mogelijk om in andere
sectoren multidisciplinaire initiatieven – die misschien al langer draaien – te onderzoeken om na
te gaan wat hiervan geleerd kan worden in deze sector.
Tot slot
Gezien de maatschappelijke trends zullen netwerksamenwerkingen zich blijven ontwikkelen.
Vooral met de decentralisatie van de jeugdzorg kunnen we zien dat de roep naar een betere
samenwerking tussen professionals groter wordt. In dit onderzoek is te zien dat het een
complexe organisatievorm is, waarbij professionals op verschillende manieren over grenzen
heen moeten. Dit vraagt veel tijd. Aangezien multidisciplinair samenwerken rond huiselijk
geweld en kindermishandeling in Nederland nog in de kinderschoenen staat, is het van belang
om kritisch te blijven kijken naar deze trend.
|Samenwerken Over Grenzen|
99
Literatuur
Akkerman, S. F. & Bakker, A. (2012). ‘Boundary crossing’ binnen en tussen organisaties; het
leerpotentieel van grenzen. O&O, nr. 1, 15 – 19.
Alford, J. (2009). Public value from co-production by clients. Working paper.
Aubry, C. (2003). Multidisciplinaire samenwerking in de gezondheidszorg. Welke bijdrage kan
multiprofessionele opleiding leveren? Huisarts Nu, volume 32, 45 – 48.
Baecke, A. H., et al. (2011). Marktanalyse in het kader van de transitie jeugdzorg. Utrecht: BMC
Advies Management.
Bartelink, C. (2010). Signs of Safety. Nederlands Jeugdinstituut.
Behn, R. (1988). Management by Groping Along. Journal of Policy Analysis and Management,
7(4), 643-663.
Boeije, H. (2005). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom onderwijs.
Boven, van J. (2014). ‘Privacy in de keten’. Arnhem: VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau Arnhem.
Boutellier, H., Huygen, A. & Nederland, T. (2009). Governance in de WMO: Theorie en praktijk van
vernieuwende governancemodellen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
Bruijn, J. A. & Heuvelhof, E. F. (2007). Management in netwerken: Over veranderen in een multi
-actorcontext. Den Haag: Lemma.
Bruning, M. R. (2006). Over sommige kinderen moet je praten: Gegevensuitwisseling in de
jeugdzorg. Leiden: Universiteit Leiden.
Christensen, T. & Laegreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector
reform. Public Administration Review (November-December), 1059 – 1066.
Croker, A., et al. (2012). Collaboration: What is it like? Phenomenological interpretation of the
experience of collaborating within rehabilitation teams. Journal of Interprofessional Care,
26 (1). 13-20.
Delden, P. J. van (2009). Samenwerking in de publieke dienstverlening: Ontwikkelingsverloop en
resultaten. (Dissertatie). Delft/Zutphen: Uitgeverij Eburon.
Denhardt, R.B., & Denhardt, J.V. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering.
Public Administration Review, 60(6), 549-559.
Family Justice Center. Family Justice Center Guiding Principles. Verkregen op 28 mei via
http://www.familyjusticecenter.org/index.php/the-family-justice-centerapproach/guiding-principles.html.
FJC Europe. Background information ‘family justice centers’.
FJC Europe (2013). Projectplan Family Justice Center.
FJC Europe (2012). Guiding Principles and Measurable outcomes of a Family Justic Center (FJC).
|Samenwerken Over Grenzen|
100
FJC Pilot Regio Venlo. Over de pilot. Verkregen op 4 juni 2014 via:
http://www.fjcpilotregiovenlo.nl/#!overdepilot/cjg9.
FJC visie (2014). Notitie ten behoeve van de bijeenkomst van de FJC National Board en pilots.
Utrecht: FJC National Board.
Felitti, V.J. & Anda, R. F. (2010). The relationship of adverse childhood experience to adult medical
disease, psychiatric disorders and sexual behavior: implications for healthcare. In: Lanius
et. al. (2010). The impact of early life trauma on health and disease: The hidden epidemic.
Cambridge: Cambridge Medicine.
Fierfryslan & Kinder- en Jeugd traumacentrum (2012). Multidisciplinaire Centra
Kindermishandeling in Nederland: Een andere aanpak van kindermishandeling.
Frost, N., et al. (2005). Social workers in multidisciplinary teams: issues and dilemmas for
professional practice. Child and family social work, volume 10, 187 – 196.
Goedhart, M. & Goedee, J. (2013). Family Justice Center in regio Noord-Limburg: Contouren van de
pilot. Mutsaersstichting.
Gulick, L. (1937). Notes on the Theory of Organization. In: L. Gulick & L. Urwick, (eds.), Papers on
the Science of Administration. New York: Institute of Public Administration, 15-20.
Hojat, M. G. (2011). An instrument for measuring pharmacist and pshysician attitudes towards
collaboration: Preliminary psychometric data. Journal of Interprofessional Care, 66-72.
Hood, C. & Peters, G. (2004). The middle aging of new public management: into the age of
paradox? Journal of Public Administration Research and Theory 14 (3), 267 – 282.
Hof, van der S. (2010). Het elektronisch kinddossier: kansen en kanttekeningen. In: Munnichs, G.
et al. (2010). Databases – Over ICT-beloftes, informatiehonger en digitale autonomie. Den
Haag: Rathenau Instituut.
Houten, G. van, Tuynman, M. & Gilsing, R. (2008). De invoering van de WMO: gemeentelijk beleid
in 2007. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
Hudson, B. (2002). Interprofessionality in health and social care: the Achilles’ heel of
partnership? Journal of interprofessional care, volume 16, no. 1, 7 – 17.
Huxham, C. & Vangen, S. (1996). Working together: Key themes in the management of
relationships between public and non-profit organizations. International Journal of Public
Sector Management. 9 (7), 5 – 17.
Inspectie voor de Gezondheidszorg (2013). Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en
kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende. Utrecht:
IGZ.
Järvensivu, T. & Nykänen, K. (2008). Identifying basic elements of network management:
Comparison between managing networks, markets, and hierarchies. In: Antilla, M. & Rajala,
A. (2008). Fishing with business nets Keeping thoughts on the horizon. Helsinki: Helsinki
School of Economics Publications.
|Samenwerken Over Grenzen|
101
Kaats, E. A. P. & Opheij, W. (2012). Leren samenwerken tussen organisaties. Deventer: Kluwer.
Kamerman, S. & Hoogstad, M. (2007). ‘In Rotterdam wonnen 6.000 Maasmeisjes’. NRC
Handelsblad.
Kenis, P. (2013). Stakeholderbijeenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Antwerpen:
Antwerp Management School.
Kickert, W.J.M. (1997). Anglo-Saxon public management and European governance: The case of
Dutch administrative reforms. In: Lane, J. E. (1997). Public sector reform: Rationale, trends
and problems. Londen: SAGE Publications Ltd.
Kimble, C. G. P. (2010). Innovation and knowledge sharing across professional boundaries:
Political interplay between boundary objects and brokers. International Journal of
Information Management , 30 (5), 437 – 445.
Klijn, E. H. (2005). Netwerken als perspectief op beleid en uitvoering van beleid. In:
Beleidswetenschap, 4, 32-54.
Klijn, E.H. & Koppenjan, J.F. M. (2000). Public Management And Policy Networks; Foundations of
a network approach to governance. Public Management Review, 2 (2), 135 – 158.
Koppenjan, J. & Klijn E. (2004). Managing uncertainties in networks. Londen: Routledge.
Kraak, A. (2012). Project Intersectorale aanpak kindermishandeling is landelijk pilot.
Kwekkeboom, R. et al. (2002). De werkelijkheid van de welzijnswet: Verkenning van de werking
van de Welzijnswet op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Den Haag: SCP.
Lerner, A. & Wanat, J. (1983). Fuzziness and Bureaucracy. Public Administration Review, 43(6),
500-509.
Lohrbach, S. & Sawyer, R. (2004). Creating a constructive practice: Family and professional
partnership in high-risk child protection case conferences. Protecting Children, 26, 26-35.
Luijkx, K. et al. (2009). De regierol van gemeenten nader bekeken: Een theoretisch empirische
analyse van de literatuur. Vrij Bestuurskunde, nr. 1, 92 – 100.
Maassen, H. (2011). Geef mensen de taal om over hun problemen te spreken: Recidive huiselijk
geweld kan omlaag. Medisch Contact, 68 nr. 49.
Manifest (2014). Multidisciplinaire Aanpak/Centra: Een fundamentele aanpak van
kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland!
Mattessich, P.W., et al. (2001). Collaboration: what makes it work? 2nd edition. Saint Paul:
Fieldstone alliance.
MDCK Friesland (2013). Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) Friesland: Waar
staat het voor, hoe werkt het en wat levert het op?
Ministerie van Veiligheid en Justitie (2013). Transitie jeugd en veiligheidshuizen: Kompas. Den
Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
|Samenwerken Over Grenzen|
102
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Definitie huiselijk geweld. Geraadpleegd op
14 september 2014 via: http://www.huiselijkgeweld.nl/definitie_huiselijk_geweld.
Moore, M. (2000). Managing for value: Organizational strategy in for-profit, nonprofit, and
governmental organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 29 (1,
supplement), 183-204.
Moore, M. (2003). The public value scorecard: a rejoinder and an alternative to strategic
performance measurement and management in non-profit organizations by Robert
Kaplan. Hauser Center for nonprofit Organizations Working Paper, 18.
Movisie (2014). Startdocument: Notulen brainstorm versterking aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling 13 januari 2014.
Movisie (2013). Huiselijk Geweld: Aard en omvang, gevolgen, hulpverlening en aanpak. Utrecht:
Movisie.
Movisie (2013). Persbericht – Experiment Family Justice Centers bij huiselijk geweld in Tilburg en
Venlo. Verkregen via: http://www.movisie.nl/persbericht/persbericht-experimentfamily-justice-centers-huiselijk-geweld-tilburg-venlo.
National Children’s Alliance (2011). Standards for Accredited Members Revised 2011.
Nederlands Jeugd Instituut. Landelijk beleid. Geraadpleegd op 25 februari 2014 via:
http://www.nji.nl/eCache/DEF/35/251.html.
Nederlands Jeugd Instituut (2014). Cijfer over kindermishandeling. Utrecht: NJI.
Nederlands Jeugd Instituut (2014). Kindermishandeling, Probleemschets, Cijfers. Utrecht: NJI.
Nederlands Jeugd Instituut (2013). Praktijkvoorbeeld: Multidisciplinair Centrum
Kindermishandeling – Friesland en Kennemerland. NJI.
Noordanus, P. (2014). In: Limburg, M. (2014). Nieuwe aanpak huiselijk geweld moet
geweldstoename stoppen. Binnenlands Bestuur.
Noordegraaf, M. (2004). Management in het publieke domein: issues, instituties en instrumenten.
Bussum: Coutinho.
Noordegraaf, M. & Van der Klauw, D. (2011). Professional boundary work: theorization of
change and boundaries in multidisciplinary health care practices. In: Jansen, A. (2012).
Een spin in het web: Het overbruggen van interprofessionele grenzen in het ziekenhuis.
Utrecht: USBO.
NYC (2012). Data snap shot:: Domestic violence in New York City. Mayor’s Office to Combat
Domestic Violence.
Politie (2013). Kijk.. Dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept: Belangrijkste conclusies
cijfers 2010 t/m 2012. Landelijk Programmabureau Huiselijk Geweld & de Politietaak.
Provan, K. & Kenis, P. (2007). Modes of network governance: structure, management, and
effectiveness. Journal of Public Administration Research and Theory, 18, 229 – 252.
|Samenwerken Over Grenzen|
103
Radar, bureau voor sociale vraagstukken. De piramide: Een kijk op de uitvoering in het sociale
domein. Via: http://www.divosa.nl/system/files/kleurprint_pyramide.pdf.
Rainey, H.G. (2009). Understanding and Managing Public Organisations. Hoboken: John Wiley &
Sons.
Rein, M. & Schön, D. (1996). Frame-critical policy analysis and frame-reflective policy practice.
Knowledge & Policy, 9 (1), 85 – 105.
Rozema, G. (2013). Family Justice Center: Zorg voor een veilig thuis. Tilburg: Steunpunt Huiselijk
Geweld Midden Brabant.
Rozema, G. & Blanken, M. (2013). Business case Family Justice Center Midden-Brabant; Een
aanpak voor een Veilig Thuis, juist nu! Tilburg.
Rhodes, R. (1996). The new governance: governing without government. Political Studies XLIV,
652 – 667.
Ruiter, C. de et al. (2013). Manifest voor de oprichting van de Veilige Haven.
Samenwerkend Toezicht Jeugd (2013). Calamiteitenonderzoek Tilburg; Nota van bevindingen.
Utrecht: STJ.
Samenwerkend Toezicht Jeugd (2013). Leren van Calamiteiten. Utrecht: STJ.
Schakenraad, W. & Serkei, B. (2011). Multifocus: De kracht van verbinden: Databank effectieve
interventies huiselijk geweld. Movisie.
Steen, M. van der, et al. (2009). De Boom en het Rizoom: Overheidssturing in een
netwerksamenleving. Den Haag: Ministerie van VROM.
Stoker, G. (2006). Public value management: a new narrative for networked governance?,
American Review of Public Administration, 36 (1), 41-57.
Seinstra, A. & Westers, A. (2012). Transitie Jeugdzorg: Update en analyse. Culemborg:
SeinstravandeLaar B.V.
Seinstra, et al. (2013). Het AMHK in de provincie Noord-Holland: Verkennend onderzoek naar de
mogelijke vormen en positionering van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en
Kindermishandeling. Haarlem: SeinstravandeLaar B.V.
Sullivan, H. et al. (2012). Leadership for Collaboration: Situated agency in practice. Public
Management Review, 14 (1), 41 – 66.
Thiel, S. (2010). Bestuurskundig Onderzoek: Een methodologische inleiding. Bussum: Uitgeverij
Coutinho.
Turnell, A. (2008). Adoption of Signs of Safety as the department for child protection’s child
protection practice framework. Government of Western Australia: Department for Child
Protection.
|Samenwerken Over Grenzen|
104
Vanoni, M. et al. (2013). Meerwaarde integrale opvang en hulpverlening aan slachtoffers van
seksueel geweld. Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek & Utrecht: Verwey-Jonker
Insituut.
Vlaar, P. et al. (2006). Coping with problems of understanding in interorganizational
relationships: using formalization as a means to make sense. Organization Studies, 27
(11), 1617 – 1638.
Veen, H.C.J. van der, & Bogaerts, S. (2010). Huiselijk geweld in Nederland: overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010. Den Haag:
WODC.
Veilige Haven (2014). Veilige Haven initiatief: Hei-bijeenkomst 19 februari 2014.
Vereniging Nederlands Gemeenten (2013). Scenario’s voor het AMHK in relatie tot het lokale
sociale domein. Den Haag: VNG.
Vereniging Nederlands Gemeenten (2013). Regio-indeling bij de vorming van AMHK. Den Haag:
VNG.
Vereniging Nederlands Gemeenten (2013). De keuze voor de organisatievorm van het Advies en
Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Den Haag: VNG.
Voor De Jeugd. Multidisciplinaire centra Kindermishandeling. Verkregen op 18 mei 2014 via:
http://www.voordejeugd.nl/ondersteuning/praktijkvoorbeelden/634multidisciplinaire-centra-kindermishandeling.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2004), Bewijzen van goede dienstverlening.
Amsterdam: Amsterdam University Press.
Wet op de Jeugdzorg. Artikel 1. Via wetten.overheid.nl.
Williams, P. (2002). The Competent Boundary Spanner. Public Administration, vol. 18, 103 – 124.
Wilmering, M. & Kraak, A. (2012). Project Intersectorale aanpak kindermishandeling is landelijke
pilot.
ZonMw (2014). Het Veilig Verderteam; de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in
gezinnen door een multi disciplinair team op basis van Signs of Safety in de Haagse regio.
Via: http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/het-veilig-verderteam-deaanpak-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-in-gezinnen-door-eenmul/samenvatting/.
ZonMw. Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling (MDC-K) Zuid Kennemerland.
Verkregen op 18 mei 2014 via: http://www.zonmw.nl/nl/projecten/projectdetail/multidisciplinair-centrum-aanpak-kindermishandeling-mdc-k-zuidkennemerland/samenvatting/.
ZonMw. Proeftuin multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling (MDC-K) Friesland.
Verkregen op 20 mei 2014 via: http://www.zonmw.nl/nl/projecten/projectdetail/proeftuin-multidisciplinair-centrum-kindermishandeling-friesland/samenvatting/.
|Samenwerken Over Grenzen|
105
Interviews
Andrews, R. Projectcoördinator Veilig Verder Teams en Programmamanager Geweld in
Afhankelijkheidsrelaties GGD. 22 mei 2014.
Arum, van S. Projectcoördinator Veilig & Sterk Verder en Hoofd Behandelingen De Waag. 6 juni
2014.
Bavel, van J. Projectcoördinator MDC-K Zuid-Kennemerland en Project Manager Academische
Werkplaats aanpak Kindermishandeling (AWK). 10 maart 2014.
Bicanic, I. Projectcoördinator CSG en Psycholoog UMC Utrecht. 15 mei 2014.
Dijke, van A. Mede-initiatiefnemer MDC-K Friesland en Bestuurder FierFryslan. 30 mei 2014.
Eijkern, van L. Lid team ondersteuningsprogramma AMHK. 14 mei 2014.
Goedhart, M. Projectcoördinator FJC Venlo en Bestuurder Mutsaersstichting. 23 april 2014.
Jelsma, A. Projectcoördinator MDC-K Friesland en zelfstandige. 12 mei 2014.
Kraak, A. Projectcoördinator Intersectorale Aanpak Kindermishandeling en Vertrouwensarts AMK.
6 juni 2014.
Lamers, F. Mede-initiatiefnemer MDC-K en Hoogleraar gespecialiseerd op het gebied van
Kindermishandeling. 26 mei 2014.
Meeloopdag AMK en SHG Midden-Brabant. Gesproken met verschillende medewerkers en
managers. 19 maart 2014.
Öry, F. Adviseur Buurtzorg en Kinderarts. 17 februari 2014.
Pattje, W. Programmaleider ondersteuningsprogramma AMHK. 19 mei 2014.
Rozema, G. Projectcoördinator FJC Tilburg en Manager Steunpunt Huiselijk Geweld Tilburg. 23
april 2014.
Sande, van der M. Voorzitter national board FJC en Adviseur Federatie Opvang. 6 mei 2014.
Vogtlander, L. Promovendus GIPS en Kinder- en Jeugdpsychiater De Waag. 5 maart 2014.
|Samenwerken Over Grenzen|
106
Bijlage I – Lijst met afkortingen
AMHK
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling – een
samenvoeging van het AMK en SHG. Per 1 januari 2015 valt dit onder de
verantwoordelijkheid van de gemeenten.
AMK
Algemeen Meldpunt Kindermishandeling – Het AMK geeft advies en onderzoekt
(vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste
hulp op gang.
CJG
Centrum voor Jeugd en Gezin – Het CJG is een centraal punt waar ouders,
kinderen en jongeren terecht kunnen voor vragen over opvoeden en opgroeien.
CSG
Centra voor Seksueel Geweld – Centra met als doel het bieden van integrale hulp
aan slachtoffers van seksueel geweld in de acute fase.
FJC
Family Justice Center – In een FJC zit de gehele keten in de aanpak van huiselijk
geweld – politie en justitie, reclassering, opvang en hulpverlening – fysiek in één
gebouw. Ook hierin staat het gezin centraal.
GGZ
Geestelijke Gezondheidszorg – bevordert de goede geestelijke gezondheid(szorg)
en komt op voor alle randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om dit te bereiken.
GIPS
Gestructureerd Intersectorale Professionele Samenwerking – Een methodiek om
het samenwerkingsproces te faseren en structureren.
IAK
Intersectorale Aanpak Kindermishandeling - Project gericht op verbetering van
de aanpak van kindermishandeling door middel van een intersectoraal netwerk
van waaruit flexibel op- en afgeschaald kan worden als de risicotaxatie of de zorg
voor het kind en het gezin daarom vraagt
IJZ
Inspectie Jeugdzorg- De IJZ controleert of de kwaliteit van de jeugdzorg goed is.
IMW
Instituut voor Maatschappelijk Werk – ondersteuning bij sociale en
maatschappelijke problemen.
KJTC
Kinder- en Jeugdtraumacentrum - Het KJTC biedt hulp aan kinderen en jongeren
die traumatische ervaringen hebben meegemaakt of hier getuige van zijn
geweest.
LGN
Leader Organization-Governed Network – netwerkvorm waarbij het netwerk
geleid wordt door één van de uitvoerende organisaties.
MDC-K
Multidisciplinair Centra Kindermishandeling - Centra die een aanpak voor
kindermishandeling ontwikkelen, waarbij de cliënt centraal staat in plaats van de
werkwijze van instanties. De aanpak is gebaseerd op de Child Advocacy Center
(CAC) in de Verenigde Staten
NAO
Network Administrative Organization – networkvorm waarbij het netwerk geleid
wordt door een externe (administratieve) organisatie, bijvoorbeeld de gemeente.
|Samenwerken Over Grenzen|
107
OM
Openbaar Ministerie – Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden
opgespoord en vervolgd.
PGN
Participant-Governed Network – networkvorm waarbij de participerende leden
zelf het netwerk sturen.
SHG
Steunpunt Huiselijk Geweld – draagt bij aan het terugdringen en stoppen van
huiselijk geweld.
STJ
Samenwerkend Toezicht Jeugd – Het STJ is verantwoordelijk voor zowel het
toezicht op de kwaliteit van de uitvoering door de onder toezichtstaande
organisaties (via sectoraal toezicht), als voor de kwaliteit van de samenwerking
van de onder toezichtstaande organisaties (via integraal toezicht).
VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten - De VNG is een dienstverlenende
organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is
bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke
gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.
VVT
Veilig Verder Teams - Multidisciplinaire teams gericht op de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling op basis van Signs of Safety, een
oplossingsgerichte methode om de veiligheid in kaart te brengen.
WBP
Wet Bescherming Persoonsgegevens
WMO
Wet Maatschappelijke ondersteuning
ZVH
Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant - Het ZVH werkt aan de veiligheid en
leefbaarheid in de regio Midden-Brabant. Hiertoe zijn de krachten van 20
organisaties gebundeld. Zij streven naar een gezamenlijke aanpak vanuit straf en
zorg met als motto: één gezin - één plan.
|Samenwerken Over Grenzen|
108
Bijlage II – Topiclijst
Introductie
o
o
o
Voorstellen
Doel van het onderzoek
Opname apparatuur
Netwerkstructuren
Welke vorm dient de samenwerking tussen de verschillende domeinen aan te nemen?
Door na te gaan wie het netwerk en haar activiteiten stuurt, hoe het onderlinge vertrouwen is, het
aantal netwerkleden dat deelneemt aan het netwerk en de mate van doelconsensus, kan nagegaan
worden welke netwerkvorm het meest geschikt is.
o
o
o
Participant-governed network
Lead organization- governed network
NAO
Hoe wordt er omgegaan met de volgende spanningen?
Er zijn enkele spanningen te onderscheiden in het netwerk. Door na te gaan hoe er in de praktijk
omgegaan wordt met deze spanningen, kunnen er uitspraken gedaan worden over de omgang met
deze spanningen in een netwerk rondom de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
o
o
o
External vs. internal legitimacy
Stability vs. flexibility
Efficiency vs. Inclusiveness
Wat is de rol van de overheid in het netwerk?
Door na te gaan hoe de gemeente betrokken zijn bij het netwerk, op welke manier zij het netwerk
sturen en wat hun rol in het geheel is, kunnen er uitspraken gedaan worden over de rol van de
overheid in het netwerk.
o
o
o
Opdrachtgever
Coproducent
Facilitator
Op welke wijze wordt de cliënt betrokken in het proces?
Het netwerk heeft als doel om het de cliënt te vergemakkelijken. Middels deze vraag wordt
nagegaan of er coproductie is met de cliënt en op welke wijze deze georganiseerd is.
o
o
Exit
Voice
|Samenwerken Over Grenzen|
109
Samenwerking professionals organiseren
Welke grenzen waren/zijn er tussen de samenwerkende professionals?
Er zijn verschillende grenzen te onderscheiden die de samenwerking in de weg zitten. Deze vraag
gaat na of er meerdere grenzen zijn, dan de grenzen die uit het theoretisch kader naar voren
komen.
o
o
o
o
Taal
Werkprocessen
Informatie uitwisseling
Anders, namelijk: …
Hoe worden taal grenzen overbrugd om elkaar beter te leren begrijpen?
Frame reflections kunnen bijdragen en het elkaar leren verstaan. Deze vraag gaat na of en hoe dit
georganiseerd is/moet worden.
o
o
Frame relfection
Reframing
Welke gemeenschappelijke processen zijn er ontwikkeld voor het netwerk?
Gemeenschappelijke processen kunnen grenzen helpen overbruggen. Deze vraag gaat na welke
objecten er zijn die hier aan bij te dragen.
o
Boundary objects
Hoe vindt informatie uitwisseling plaats tussen de verschillende professionals?
De wet WBP biedt mogelijkheden om informatie uit te wisselen in het belang van de betrokkene,
zonder dat er toestemming voor nodig is. Deze vraag gaat na op welke wijze er informatieuitwisseling plaats vindt en of er middelen zijn waarmee de professional geïnformeerd over de
ruimte die de WBP biedt.
o
o
Toestemmingsbeginsel
Transparantiebeginsel
Rol van de manager
Wat zijn de taken van de netwerkmanager?
De samenwerking voegt een extra dimensie toe aan het managen. Uit de taken van de manager
blijkt hoe deze extra dimensie ingevuld wordt. Tevens heeft de netwerkmanager enkele
keuzemogelijkheden die vanuit het perspectief van efficiency of vanuit het perspectief van de
samenwerking genomen kunnen worden.
o
o
o
o
Rekening houden met moederorganisaties
Procesmanagement
Faciliteren
Flexibiliteit
|Samenwerken Over Grenzen|
110
Op welke wijze kiest u voor:
o
o
o
o
o
Personeel; welke professional? Aantal uren? Prestatieafspraken?
Systemen; welke systemen? Wanneer dossier met MDS starten?
Verdeling budgetten; geld beschikbaar voor ruimte, expertise of technologie.
Werkprocessen; beoordelingsprocedure? Stroomschema’s? Afsluiten van een case?
Agenda’s; trainingen? Werkoverleggen? Inhoudelijk of samenwerking?
Overige
Op welke wijze is deze aanpak al dan niet kosteneffectief?
Dit is een extra vraag die niet direct meegenomen wordt in het onderzoek, maar die wel interessant
is voor de Veilige Haven. Vandaar dat deze vraag opgenomen staat in deze topiclijst.
Afsluiting
o
o
Aanvullingen op besproken onderwerpen
Bedanken
|Samenwerken Over Grenzen|
111