Beleidsplan 2014 - Gemeente Aa en Hunze

Beleidsplan
Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit
de begroting 2014.
Afbeelding
Boven: Winkelcentrum Gieten (foto Inge Dijkinga)
Vlnr:
Kunstgrasveld Annen (foto Olaf Boersma)
Toegangspoort Deurze
Onder: Burgerparticipatie
Programma
Wonen en Leefomgeving
Sport
Plattelands- en natuurontwikkeling
Bestuur
BELEIDSPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE
blz.
1. Hoofdstuk 1 “Verbindend, levendig en zorgzaam”
4
2. Hoofdstuk 2 Financiële positie
10
3. Hoofdstuk 3 Beleid op hoofdlijnen
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4.
Bestuur
Publiekszaken
Openbare Orde en Veiligheid
Economische Zaken
Onderwijs
Cultuur
Sport
Sociale Zaken
Welzijn
Gemeentelijke Afvaltaken
Openbare Werken/ Verkeer en Vervoer
Milieu
Wonen en Leefomgeving
Plattelands- en Natuurontwikkeling
Recreatie en Toerisme
Financiën en Bedrijfsvoering
Totaal bijstellingen
Hoofdstuk 4 Financieel Meerjaren Perspectief 2015-2018
18
23
26
30
33
39
44
47
51
58
60
65
70
75
78
81
85
87
1. ‘Verbindend, levendig en zorgzaam’
1.1 Inleiding
We staan aan het begin van de bestuursperiode 2014-2018: de verkiezingen zijn achter de rug, er is
een nieuw coalitieakkoord gesloten en een nieuw college van B&W geïnstalleerd. In het
coalitieakkoord 2014-2018 heeft u kunnen lezen dat ons college is gevraagd nog vóór de zomer een
collegeprogramma te presenteren, gebaseerd op de inhoud van het overdrachtsdocument en het
coalitieakkoord.
De inhoud van het collegeprogramma 2014-2018 is op hoofdlijnen opgenomen in dit beleidsplan 2014
en is financieel vertaald in het financieel meerjarenperspectief 2015-2018. De titel van het
coalitieakkoord luidt: ‘Verbindend, levendig en zorgzaam’. Deze drie componenten zijn op de volgende
wijze toegelicht:
Verbindend: in ons bestuurlijk handelen proberen wij steeds verbindend te zijn. Door zaken
samenhangend aan te pakken, maar vooral door steeds aandacht te hebben voor de mogelijkheid
verbindingen te leggen: tussen inwoners, bedrijven en organisaties, met elkaar en met de gemeente.
Het primaire doel daarvan is de kwaliteit van onze lokale samenleving (verder) te verbeteren.
Levendig: in Aa en Hunze barst het van de activiteiten, van ideeën en van initiatieven van inwoners.
Onder het motto ‘iedereen doet mee’ willen we daar als gemeente optimaal ondersteuning aan
bieden.
Zorgzaam: wij willen maatschappelijke ondersteuning en zorg bieden aan die inwoners van Aa en
Hunze die het niet volledig op eigen kracht redden.
We realiseren ons daarbij dat er op dit moment sprake is van een herstellende economie en dat we in
onze gemeente met name te maken hebben met de gevolgen van de krimp. Dit aan de vooravond van
de per 1 januari 2015 op ons afkomende taken op het gebied van de drie decentralisaties in het
sociaal domein.
Voor een belangrijk deel wordt in dit beleidsplan en deze bestuursperiode voortgeborduurd op het
gevoerde beleid in de afgelopen bestuursperiode. Dat beleid bevat in hoofdlijnen de volgende
onderwerpen en vormt de basis voor het collegeprogramma 2014-2018:
-
Maatschappelijke en sociale ontwikkelingen
Maatschappelijke en sociale ontwikkelingen dwingen ons goed in te spelen op zorg en wonen.
Een goed sociaal beleid geeft ondersteuning aan een samenleving waarin iedereen meedoet, met
behoud van eigen verantwoordelijkheid. Onze jeugd is onze toekomst. Wij stimuleren en
ondersteunen initiatieven vanuit de jeugd die participatie in de samenleving bevorderen.
Wij koesteren de cultuur van de dorpen en willen, naast het culturele verenigingsleven, ook
sportverenigingen stimuleren en ondersteunen. Ook breedtesport en het toegankelijk maken van
sport voor mensen met beperkingen zal daarin meegenomen moeten worden. De sportnota zal al
in 2014 weer ‘tegen het licht’ worden gehouden.
Goed onderwijs is een groot goed. De huisvestingsproblematiek van het voortgezet onderwijs in
Gieten zal ter hand worden genomen.
De ‘drie decentralisaties’ (Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet) zullen de komende jaren veel
aandacht krijgen. Uitgangspunt is dat de gemeente Aa en Hunze de nieuwe taken in principe
uitvoert met de budgettaire middelen die daarvoor van rijkswege beschikbaar worden gesteld. Of
dat echt mogelijk is, kan op dit moment nog niet met stelligheid worden beweerd. Hoe dan ook: wij
willen dat iedereen participeert in het maatschappelijk leven en inwoners die echt zorg nodig
hebben zullen bij de gemeente niet tevergeefs aankloppen. Door de gemeente te verlenen ‘zorg’
zal adequaat zijn en ‘op maat’ worden gegeven.
-
Leefbaarheid
De coalitiepartijen willen extra aandacht schenken aan de leefbaarheid in onze dorpen. Wij staan
een levendige en zorgzame samenleving voor, met behoud van de identiteit van de dorpen en hun
eigenheid. De voorzieningen zijn van groot belang voor de dorpen en wij zetten ons in overleg met
de inwoners – binnen randvoorwaarden - in voor behoud en waar mogelijk versterking van deze
voorzieningen. Naast de inzet en hulpverlening door professionele zorginstellingen worden door
1
mantelzorgers en vrijwilligers de nodige zorg en diensten geboden, die zonder hen niet geboden
zouden worden. Zij vervullen daarmee een cruciale rol in de samenleving en dragen in hoge mate
bij aan de leefbaarheid in de dorpen. De rol van de gemeente zien wij veranderen: van
regisserend naar begeleidend.
-
Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Het beleid op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling zal erop gericht zijn ons mooie landschap
en de fraaie woonomgeving te behouden en waar mogelijk te versterken. Nieuwe woningen zullen
op basis van behoefte worden gebouwd. Het bouwen van starterswoningen en
levensloopbestendige woningen willen we stimuleren en actief ter hand nemen. In de behoefte
aan woonruimte zal ook kunnen worden voorzien door het toestaan van wooneenheden in
vrijkomende boerderijen of monumentale panden (op te nemen in woonvisie en
bestemmingsplannen). Energiezuinig en energieneutraal (ver)bouwen zal worden gestimuleerd
door landelijke voorlichting te vertalen naar de lokale situatie en te ondersteunen.
Wij zullen ons ervoor inzetten met de in onze gemeente actieve woningcorporaties nieuwe
‘prestatieafspraken’ te maken over het aanvullen en verbeteren van de woningvoorraad.
-
Economische en recreatieve ontwikkelingen
De Strategische Toekomstvisie 2020 geeft aan dat de gemeente Aa en Hunze zich wil
ontwikkelen tot hét recreatiegebied in Noord-Drenthe. Daarnaast is (verbrede) landbouw een
sterke economische pijler. Innovatie en duurzame (schone) bedrijvigheid worden gestimuleerd,
waarbij extra aandacht uit zal gaan naar recreatiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Waar
mogelijk willen wij de regeldruk voor ondernemers verder beperken en bij inkopen van de
gemeente zelf zal de inzet erop gericht zijn lokale ondernemers steevast bij de inkoopprocedure te
betrekken om de lokale economie te stimuleren. De toeristische- en recreatieve sector zal
blijvende aandacht verkrijgen. Het centrum van Gieten moet, na de aanpak van de centra in Rolde
en Annen, verder verbeterd worden, voor de leefbaarheid, maar ook als ondersteuning voor een
goed functionerende detailhandel.
Tenslotte zal de komende periode speciale aandacht worden gegeven aan de exploitatie van
bedrijventerrein Bloemakkers. Nu de economie enigszins lijkt aan te trekken, hebben wij goede
hoop dat de verkoop van percelen ook weer op gang komt.
-
Duurzame ontwikkelingen
Duurzame ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die toekomstgericht bijdragen aan een schone en
mooie omgeving. Dat vraagt om keuzes in de stapsgewijze overgang naar schone(re) en
duurzame energie die we ook in ruimtelijke zin mogelijk willen maken. Wij willen doorgaan met het
inhoud geven aan de vastgestelde duurzaamheidsvisie en duurzame investeringen stimuleren bij
bedrijven en inwoners. Ook hierbij kan de gemeente een belangrijke rol spelen. Door spaarzaam
om te gaan met natuurlijke hulpbronnen kunnen energie- en waterverbruik worden
teruggedrongen. De aandacht voor het opwekken van duurzame energie zal versterkt moeten
worden. De gemeente geeft het goede voorbeeld door o.a. duurzaam in te kopen. We willen
expliciet in beeld brengen wat het energieverbruik van de gemeente is en op zoek gaan naar
mogelijkheden dat energieverbruik verder te verlagen. Door millenniumgemeente te zijn draagt Aa
en Hunze in samenwerking met zijn inwoners, bij aan mondiale en sociale duurzaamheid. De
Strategische Toekomstvisie 2020 geeft richting aan het stimuleren van ‘een regionale
voedselstrategie’ (eten dat in het eigen gebied geproduceerd is). Daarmee wordt een
economische impuls gegeven aan kleinschalige bedrijvigheid om de hoek en aan de
bewustwording van het gebruik van gezonde voeding.
-
Bestuur en dienstverlening
Het gemeentebestuur handelt en communiceert open, proactief, stimulerend en uitgaand van een
ja-mits-houding. Het wordt daarbij ondersteund door een efficiënte en flexibele organisatie. Wij
zetten in op een (verdere) verbetering van de dorpsoverlegstructuren. Het verbeteren van de
interactie met inwoners via de vertegenwoordigers in de dorpen geldt als een belangrijke prioriteit
in het te voeren beleid. Bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen worden inwoners direct vanaf de
start betrokken. Het steeds verder optimaliseren van de gemeentelijke website en van digitale
diensten zorgt via het klantcontactcentrum (KCC) voor een gemeentelijke dienstverlening, die
gericht is op de behoeften van inwoners en bedrijven.
Het beleid dat leidt tot vermindering van regelgeving wordt voortgezet, waardoor overbodige
regels worden geschrapt en geldende regels overzichtelijk en handhaafbaar zijn.
2
1.2 Nieuw beleid uit het collegeprogramma 2014-2018
Hieronder treft u op hoofdlijnen het nieuwe beleid dat is opgenomen in het collegeprogramma 20142018 aan. Zoals gezegd in het voorgaande is dit nieuwe beleid financieel verwerkt in het Financieel
meerjaren perspectief (FMP) 2015-2018 van dit beleidsplan.
De beleidsinhoudelijke thema’s die op dit moment en in de komende periode politiek-bestuurlijk
relevant zijn staan hieronder weergegeven:
-
Herijking Strategische Toekomstvisie 2020
De vele veranderingen in de huidige tijd maken het wenselijk om de Strategische Toekomstvisie
die is neergezet voor de periode 2010-2020
tussentijds te evalueren en te herijken. De
Strategische Toekomstvisie bepaalt de strategische
koers van de gemeente en de herijking daarvan is
daarom bij uitstek een onderwerp om burgers bij te
betrekken. Wij zullen ons daarom speciaal richten
op het doorlopen van een goed participatie proces.
Zonder op voorhand andere ideeën uit te sluiten,
denken wij bijvoorbeeld aan de inzet van een burgerpanel, het werken met werkateliers en het
inzetten van social media.
-
Burgerparticipatie
We willen de komend jaren vooral denken vanuit mogelijkheden en kansen en deze samen met
inwoners verwezenlijken. Het is onze vaste overtuiging, dat inwoners graag betrokken willen
worden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Daarnaast ontstaan vanuit de dorpen steeds
vaker initiatieven, die we als gemeente prima kunnen faciliteren. Bestuur en medewerkers hebben
de blik naar buiten! Betrekken van inwoners bij
ontwikkeling en uitvoering van beleid, betekent ook
iets voor de totstandkoming ervan. Er zal meer
gestuurd worden vanuit het proces. Eerst
vaststellen wie onze stakeholders zijn, op welk
niveau er met de inwoners gesproken gaat worden,
welke spelregels we samen vaststellen en via welke
tijdslijn. De inhoud wordt vervolgens (mede)
vormgegeven door de inwoners van onze gemeente
en in sommige gevallen desgewenst volledig aan de
inwoners overgelaten. Dat is een heel andere
benadering dan we tot nu toe gewend zijn geweest. Het betekent dat zowel bestuur als
management meer moet durven loslaten en moeten leren vertrouwen op de inbreng van
betrokkenen inwoners(groepen).
-
Windenergie
Wij voelen ons niet serieus genomen door het Rijk inzake de plannen voor het windpark
Veenkoloniën. In een brief van minister Kamp gaat het Rijk uit van een omvang van minimaal 150
megawatt (MW) in het gebied van Aa en Hunze en Borger-Odoorn, een veel te grote omvang naar
ons oordeel. Bovendien neemt het Rijk de regie
over de plannen zelf in handen. Op beide punten
negeert het Rijk de uitgangspunten van de
gebiedsvisie Windenergie. Met de 150 MW worden
de maximale mogelijkheden voor het zoekgebied in
Aa en Hunze en Borger-Odoorn ver overschreden.
Wat onze gemeente betreft zou de invulling in Aa
en Hunze beperkt moeten blijven tot één gebied
(Boerveen), conform het advies van de
raadscommissie Leefomgeving d.d. 19 juni 2013. Er
bestaat bovendien nog een kans dat de 150 MW met nog 35 MW wordt aangevuld indien in het
zuidelijk deel van de provincie (gemeenten Emmen en Coevorden) niet aan de taakstelling kan
worden voldaan. Het Rijk geeft aan de regie over te nemen in het kader van de
Rijkscoördinatieregeling. Dat gaat in tegen het uitgangspunt van de gebiedsvisie, namelijk dat de
provincie en de betrokken gemeenten de regie houden. Het proces is daarmee vooral top-down
ingericht, een ontwikkeling die wij bijzonder betreuren. Wij stellen alles in het werk om de
3
uitgangspunten, zoals ze vastgelegd zijn in gebiedsvisie, na te volgen. Daarbij verwachten wij dat
de provincie Drenthe zich hiervoor ook blijft inzetten. Bij aanvang van de rijkscoördinatieregeling
heeft de voormalige minister van Economische Zaken (EZ), Mevr. M. van der Hoeven, in een brief
laten weten dat de plannen voor grootschalige windparken in de veenkoloniën worden
ondersteund door EZ maar dat de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor voldoende
draagvlak. Nu blijkt dat EZ de plannen met de nodige voortvarendheid wil doorzetten, hebben wij
de huidige minister gevraagd waaruit blijkt dat er enig draagvlak aanwezig is. Omdat wij hierop
een zeer onbevredigend antwoord hebben gekregen en juist constateren dat er geen draagvlak is
onder onze inwoners, hebben wij op verzoek van het platform Tegenwind Veenkoloniën,
ondersteund door een motie van de raad, besloten om een zelf een draagvlakonderzoek te
organiseren. Wij doen dat in samenwerking met de buurgemeenten Borger-Odoorn en
Stadskanaal (één onderzoek voor de drie gemeenten). De voorbereiding voor het
draagvlakonderzoek is inmiddels met de andere gemeenten en het platform Tegenwind
Veenkoloniën opgepakt.
-
Decentralisaties sociaal domein
Voor het toekomstige beleid en uitvoering van de decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en de
Participatiewet richten we ons op de samenwerking
met Assen en Tynaarlo. De organisatie van de
toegang tot voorzieningen wordt lokaal vorm
gegeven met externe projectleiding. Er dient een
omslag te worden gemaakt van het aanspraak
maken op voorzieningen naar het oplossen van
ondersteuningsvragen. Hierbij streven we naar het
bevorderen van zelfredzaamheid en de inzet van zo
licht mogelijke vormen van ondersteuning/zorg.
Uitgangspunt hierbij: rijksregelingen dienen in
principe te worden uitgevoerd met de verkregen
rijksmiddelen. De verwachting is echter dat dit uitgangspunt in de komende bestuursperiode nog
niet realiseerbaar is en daarom wordt voorgesteld om hiervoor incidenteel middelen beschikbaar
te stellen. Dat heeft vooral te maken met de ‘zachte landing’ (continuïteit van thans verleende
zorg) waar een overgangsperiode voor is gekozen en waarvan de consequenties nog niet scherp
in beeld zijn.
-
Samenwerking Drentsche Aa
De gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo willen vaart
maken met hun onderlinge samenwerking op het gebied van
bedrijfsvoering, onder de titel samenwerking Drentsche Aa.
De gemeente Noordenveld heeft voor een andere weg
gekozen. Het uitgangspunt is dat de gemeenten als
netwerkorganisatie met elkaar de verbinding maken. Een
ambtelijke fusie en/of samenvoeging van de gemeenten is
niet aan de orde. De onderwerpen waarop de samenwerking
zich richt, zijn in elk geval gemeentelijke belastingen, ICT,
inkoop, personeels- en salarisadministratie, duurzame
inzetbaarheid (personeel), Arbo, facilitaire zaken, juridische
functie, gemeentelijk materieel en BGT (Basisregistratie
Grootschalige Topografie). Per 1 januari 2015 is de intentie om van start te gaan in de
samenwerking Drentsche Aa met de activiteiten gemeentelijke belastingen, personeels- en
salarisadministratie en inkoop.
-
Koopcentrum Gieten
Het aantrekkelijk hebben en houden van het koopcentrum is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ondernemers, inwoners en gemeente. Door samen op te trekken worden
ideeën uitgewisseld, stimuleren partijen elkaar en wordt gezamenlijk gewerkt worden aan het
vergroten van de aantrekkelijkheid van het koopcentrum.
-
Geluidsproblematiek N33/N34
Door de reconstructie van de stroomwegen N33 en N34 is de hinderbeleving van het verkeer bij
omwonenden toegenomen. In beeld wordt gebracht welke objectieve geluidssituatie er heerst,
welke verantwoordelijkheden er liggen, welke maatregelen er mogelijk zijn en wat voor financiële
4
consequenties daarmee gepaard gaan. Er is een
second opinion uitgevoerd naar aanleiding van de
akoestische toets die bij de verdubbeling van de
N33 verplicht moest worden uitgevoerd en er zijn
geluidsmetingen uitgevoerd naar de werkelijke
akoestische situatie bij de eerstelijns bebouwing van
Gieten en Rolde. Ook is onderzocht wat de effecten
van mogelijke maatregelen zijn. Aan de hand van
deze informatie is dit thema in de raadscommissie
Leefomgeving op 12 februari aan de orde gesteld. Bij die gelegenheid was er commissiebrede
steun voor het nemen van maatregelen en is uitgesproken, dat primair actie wordt verwacht van
de provincie Drenthe.
- Dr. Nassau College
Het college heeft begin mei jl. een positief besluit
genomen op de aanvraag van het Dr. Nassau
College voor tijdelijke huisvesting om het actuele
ruimtetekort op korte termijn op te heffen. Daarnaast
heeft het Dr. Nassau College te kennen gegeven in
aanmerking te willen komen voor vernieuwbouw van
een gedeelte van het gebouw. De plannen
hieromtrent worden samen met het Dr. Nassau
College voorbereid en vormgegeven voor een
aanvraag in het kader van het
Huisvestingsprogramma.
Voorgesteld wordt gezamenlijk te werken aan een oplossing voor de huisvestingsproblematiek
van het Dr. Nassau College op de langere termijn, waarbij de huidige plannen van het Dr. Nassau
College als leidraad worden genomen. Uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2015 zal een
uitgewerkt procesvoorstel gedaan worden voor het scenario vernieuwbouw (definitieve huisvesting
Dr. Nassau College).
-
Informatiebeleidsplan
Uit het externe onderzoek “Effecten Digitalisering” blijkt dat verdergaande digitalisering de
komende jaren noodzakelijk is. Een goede informatiehuishouding is onontbeerlijk voor de
samenwerking in regionaal- en/of ander verband. Belangrijke
keuzes dienen o.a. in 2014 te worden gemaakt over een regionale
ICT samenwerking met Assen en Tynaarlo en over het contract
met GovUnited dat afloopt in oktober 2016. Het vigerende
Informatiebeleidsplan loopt tot en met 2015. Voor de tweede helft
van de nieuwe bestuursperiode zal extra geld benodigd zijn om de
informatisering en de verdergaande digitalisering te bekostigen.
Het Informatiebeleidsplan zal aangepast worden aan de nieuwe
veranderende omstandigheden en daarbij zullen we de
noodzakelijke additionele investeringen uitwerken. Met het
standaardiseren van werkplekken en het harmoniseren van
informatiesystemen zullen deze kosten op termijn worden terugverdiend; hiervoor is verder
onderzoek noodzakelijk. Informatiebeveiliging zal de komende jaren overigens ook bijzondere
prioriteit krijgen!
-
Accommodatiebeleid sport
In het kader van de harmonisatie van het beleid m.b.t. voetbalaccommodaties zijn/worden de cluben kleedgebouwen overgedragen aan de voetbalverenigingen. Op dit moment vormt het club- en
kleedgebouw van voetbalvereniging (vv) Gieten daarop
nog een uitzondering. Het club- en kleedgebouw van vv
Gieten op sportpark de Goorns is sterk verouderd
(1955). Het bestuur van vv Gieten heeft aangegeven
niet bereid en in staat te zijn het gebouw in de huidige
staat over te nemen. Onderzoek wijst uit, dat renovatie
van het gebouw geen duurzame oplossing biedt. Om die
reden wordt ingezet op nieuwbouw. Wij willen
onderzoeken of een slimme combinatie is te maken met
5
andere plannen. Van nieuwbouw kan alleen maar sprake zijn als vanuit de club zelf ook een
substantiële bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de plannen.
-
Bermbeheersplan
In 2010 is het bermbeleidsplan voor de bermen buiten
de kom vastgesteld. De uitvoering van het
bermbeleidsplan is in het concept-bermbeheerplan
vastgelegd. Het verschil tussen de ambitie in het
bermbeleidsplan en het huidige beheer is dat bij het
huidige beheer het maaisel blijft liggen (klepelen) en bij
het nieuwe beleid de bermen worden gemaaid en het
maaisel wordt afgevoerd. Dit levert voor de
verkeersveiligheid, recreatie en ecologie meerwaarde
van de bermen op. Op 18 december 2013 is het
concept-bermbeheerplan voorgelegd aan de
raadscommissie met de daarbij behorende financiële
consequenties. Geconcludeerd kan worden dat er commissiebreed geen draagvlak was om extra
structureel geld te besteden aan het onderhoud van de bermen. Wij spreken dan ook de voorkeur
uit om vast te houden aan de systematiek van het actuele beheer (klepelen van de bermen).
-
Boombeleidsplan
Goed boomonderhoud is noodzakelijk voor de veiligheid en om overlast
door bomen zoveel mogelijk te beperken. De gemeente heeft een
zorgplicht en is daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid. Bij de
uitwerking van de scenario’s in het boombeleidsplan zal hier rekening
mee gehouden worden. Alle risico’s uitsluiten is niet mogelijk. Op basis
van de voorgestelde scenario’s van het boombeleidsplan dient een
keuze te worden gemaakt voor het gewenste onderhoudsniveau van
het bomenbestand, waarbij de financiën een rol zullen spelen. Wij
willen de komende jaren nog eens in de volle breedte ons licht laten
schijnen over de wijze waarop wij ons groen onderhouden en de vraag
of dat effectiever en beter kan. Omdat op voorhand duidelijk is dat
sprake is van achterstallig onderhoud bij het bomenonderhoud willen
wij daar incidenteel extra middelen voor beschikbaar stellen.
-
Ontwikkeling Gasselterveld
Het project Ontwikkelingen Gasselterveld betreft particuliere initiatieven, waarbij de nadruk ligt op
de realisatie van het Wildpark Gasselterveld (Zodiac Zoos). Andere belangrijke speerpunten
hierbij zijn nieuwe recreatieve/zorginvulling van het
voormalige Motel Gasselterveld, herinrichting van het
recreatieterrein De Kremmer, nieuwe locatie
evenemententerrein voor onder andere het Noordelijk
Pinksterkamp van scouting, zandwinning
Gasselterveld (afwerking c.a.), belevingspad in het
kader van het Geopark De Hondsrug, alsmede
verkeer en parkeren. Momenteel wordt een
bestemmingsplan voor het visiegebied Gasselterveld
en een MER-procedure voorbereid, ten einde de
ontwikkelingen/initiatieven planologisch mogelijk te maken. Verwacht wordt een concrete start te
maken met de activiteiten vanaf 2015.
-
Natuur- en milieueducatie
Natuur en milieueducatie (NME) heeft een positief effect op houding en gedrag van leerlingen in
het basisonderwijs ten aanzien van natuur, milieu en duurzaamheid. In 2013 is het IVN (Instituut
voor Natuureducatie en duurzaamheid) ingeschakeld
voor een aantal duurzaamheidsthema’s op de
basisscholen, waaronder het thema afval en
afvalscheiding in relatie tot duurzaamheid. Daarmee
bieden wij weer een voorziening die ook door de
andere Drentse gemeenten wordt geboden en die
door de scholen bijzonder hoog wordt gewaardeerd.
6
Wij willen met het IVN Scholennetwerk ook de komende jaren uitvoering geven aan natuur- en
milieueducatie.
-
Infrastructuur – reconstructie rijbaan Annerveenschekanaal – Eexterveenschekanaal
De rijbaan Annerveenschekanaal – Eexterveenschekanaal is in dusdanige staat van onderhoud
dat de weg in zijn geheel gereconstrueerd dient te worden.
De huidige betonverharding dateert uit de jaren ’60. Een
extern verhardingsonderzoek heeft uitgewezen dat totale
reconstructie en verwijdering van de veenlaag de meest
efficiënte c.q. effectiefste maatregel is. Binnen de
voorziening wegen zijn geen middelen beschikbaar voor
totale reconstructie van wegen. Er wordt nog onderzocht of
er subsidiemogelijkheden voor deze reconstructie zijn.
- Brandveiligheid recreatieterreinen
De pilot ‘Brandpreventie en aanpak permanente bewoning’ op pilot camping Anloo zal in het 1e
kwartaal 2015 worden afgerond voor wat betreft de
brandveiligheid. De aanpak van de permanente bewoning
start direct daarna. Voor de minnelijke aanpak is
incidenteel geld beschikbaar gesteld bij het beleidsplan
2013 (€ 100.000). Voor de daadwerkelijke handhaving van
de permanente bewoning zijn extra middelen benodigd.
Hierover zal in het najaar een collegebijeenkomst met de
raad worden georganiseerd. De zorg voor een brandveilige
omgeving staat voor ons wel in alle opzichten voorop.
-
Verkeersveiligheid
In het kader van onze inzet op het verbeteren van de
verkeersveiligheid willen wij speciale aandacht geven aan
het gevoel van inwoners dat op veel plekken vaak (veel) te
hard wordt gereden. Door (mobiele) digitale
snelheidsborden aan te schaffen en in te zetten willen we
proberen weggebruikers te beïnvloeden en te attenderen
op het feit dat hun snelheid te hoog is.
-
Verduurzaming accommodaties en
duurzaamheidsleningen
In het Jaar van de Duurzaamheid hebben we een begin
gemaakt met het ‘verduurzamen’ van gemeentelijke
accommodaties, dorpshuizen en een enkel
verenigingsgebouw. Die ontwikkeling willen wij doorzetten:
dat is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee
(lagere exploitatielasten). Daarnaast willen wij, in navolging
van vele andere gemeenten, de mogelijkheid onderzoeken
om inwoners die dat wensen een lening aan te bieden voor
het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan hun
particuliere woning.
De verdere inhoud van het beleidsplan 2014 is als volgt:
Het beleidsplan 2014 kent, naast dit eerste hoofdstuk, de volgende onderdelen: de financiële positie
met de financiële uitgangspunten, het bezuinigingstraject en de actuele financiële ontwikkelingen
(hoofdstuk 2), het programmaplan met daarin de voortgang van het gevoerde beleid (hoofdstuk 3) en
het FMP 2015-2018, met daarin opgenomen het nieuwe beleid (hoofdstuk 4).
7
2. Financiële positie
In dit hoofdstuk gaan we in op de financiële uitgangspunten, het bezuinigingstraject en op de
belangrijke actuele (financiële) ontwikkelingen.
2.1 Financiële uitgangspunten
In het beleidsplan 2013 en de begroting 2014 is een aantal belangrijke financiële uitgangspunten met
elkaar afgesproken. Deze zijn hieronder (geactualiseerd) nogmaals weergegeven:
• Een sluitende begroting en een sluitend financieel meerjarenperspectief.
•
De taakstellende bezuinigingen dienen concreet te worden ingevuld met bezuinigingsmaatregelen
op programmaniveau, zodat er een sluitende begroting tot stand komt.
•
Bij het niet (kunnen) realiseren van een bezuinigingstaakstelling binnen een programma dient bij
voorkeur primair binnen ditzelfde programma een alternatief te worden gevonden. Indien niet
mogelijk, dient een alternatief te worden gevonden door integrale afweging binnen de totale
programma’s.
•
Tijdens het proces van opstellen van het beleidsplan en de begrotingsvoorbereiding beoordelen of
een aanvullende bezuinigingstaakstelling noodzakelijk is.
•
Bij het opvoeren van nieuw beleid / nieuwe wensen dient alternatieve dekking te worden aangeven
voor hetzelfde begrotingsjaar. Of aangegeven dient te worden welk oud beleid plaats maakt voor
het nieuwe.
•
Rijksregelingen worden uitgevoerd met rijksmiddelen en geen plus (de decentralisaties AWBZ,
Jeugdzorg en Participatiewet zijn structureel budgettair neutraal verwerkt in de begroting). De
verwachting is dat dit uitgangspunt in de komende bestuursperiode nog niet realiseerbaar is en
daarom wordt voorgesteld om hiervoor incidenteel € 0,5 miljoen beschikbaar te stellen. Hiernaast is
een reserve Wmo gevormd ter hoogte van € 0,5 miljoen, waardoor in totaliteit € 1,0 miljoen
beschikbaar is.
•
De inzet van stelposten voor specifieke beleidsvelden m.b.t. de algemene uitkering
Gemeentefonds integraal beoordelen en niet één op één honoreren. Uitgangspunt: stelpost komt te
vervallen, tenzij…
•
Inkomstenontwikkeling: er wordt uitgegaan van een verhoging van de tarieven met het geldende
inflatiepercentage (trendmatige verhoging) uit de meest recente circulaire. Uitzonderingen hierop
zijn de tariefsverhogingen die onderdeel zijn van het bezuinigingstraject.
•
Loonontwikkeling: voor 2013 is het uitgangspunt een nullijn m.b.t. de salarissen geweest en voor
2014 is het uitgangspunt een Cao verhoging van 1,25% (verwachte uitkomst onderhandelingen). In
beide jaren is geen rekening gehouden met nieuwe/aanvullende premiestijgingen en een verlaging
van het accres (risico’s). Op dit moment bestaat nog steeds geen duidelijkheid over de uitkomsten
van de Cao onderhandelingen (de Cao liep tot 1 januari 2013).
Vanuit het overdrachtsdocument wordt hier een uitgangspunt aan toegevoegd.
Het betreft:
- Doorgaan met het uitgangspunt gelijkblijvende totale lastendruk waarbij onderlinge uitwisseling
tussen de gemeentelijke belastingen mogelijk is (de zogenaamde communicerende vaten).
Doorgaan met het uitgangspunt gelijkblijvende totale lastendruk waarbij onderlinge uitwisseling tussen
de gemeentelijke belastingen mogelijk is, creëert substantiële ruimte in de bezuinigingsmogelijkheden,
welke wij noodzakelijk achten om een gewenst voorzieningenniveau te kunnen behouden en de kloof
tussen inkomsten en uitgaven niet groter te laten worden.
8
2.2 Bezuinigingstraject
In 2010 is een bezuinigingstraject gestart met een taakstelling van € 4,0 miljoen. In de jaren erna is,
als gevolg van een herbezinning op de omvang van de bezuinigingen en structurele uitzettingen van
beleid, de totale bezuinigingsopgave verhoogd naar € 5,8 miljoen. Hiervan is reeds een bedrag van
ca. € 3,8 miljoen gerealiseerd in de periode 2010-2013. De bezuinigingsopgave voor het huidige jaar
bedraagt € 1,0 miljoen en zal voor de toekomstige totale bezuinigingsopgave buiten beschouwing
worden gelaten. De mate van realisatie van deze opgave wordt uiteraard wél gemonitord binnen de
reguliere planning & control cyclus). De resterende opgave uit het huidige bezuinigingstraject in de
periode 2015-2016 bedraagt derhalve € 1,0 miljoen, waarvan nog dient te worden ingevuld (met
concrete bezuinigingsvoorstellen) een bedrag van € 0,2 miljoen.
Nieuwe bezuinigingsopgave 2015-2018
Resumerend bestaat de ‘nieuwe’ bezuinigingsopgave uit de volgende onderdelen:
- Restant ‘oude’ bezuinigingsopgave (nog concreet in te vullen)
- Bezuinigingsopgave a.g.v. structurele nadelige saldo ultimo 2018
- Bezuinigingsopgave a.g.v. nieuw beleid/nieuwe ontwikkelingen
€ 0,2 miljoen
€ 0,9 miljoen
€ 0,2 miljoen
€ 1,3 miljoen
De totale bezuinigingsopgave 2015-2018 bedraagt € 2,1 miljoen, waarvan voor een bedrag ad € 0,8
miljoen (verdeeld over de jaren 2015 en 2016) reeds is voorzien in concrete bezuinigingsvoorstellen.
De nadruk van de resterende in te vullen bezuinigingsopgave van € 1,3 miljoen zal op de jaarschijven
2015 (voornamelijk als gevolg van de nog in te vullen bezuinigingstaakstelling uit het ‘oude’
bezuinigingstraject van € 0,2 miljoen) en 2017 liggen, zie de tabel hieronder (in € x 1.000):
Bezuinigingstraject
Nieuwe bezuinigingstraject
Oude bezuinigingstraject
Totale bezuinigingstraject
2014
2015
2016
2017
2018
Totaal
-
252
326
146
-109
566
118
1.082
217
-
578
37
566
118
1.299
Het realiseren van de bezuinigingsopgave van € 1,3 miljoen (resterende invulling ‘oude’
bezuinigingsopgave ad € 0,2 miljoen en ‘nieuwe bezuinigingsopgave ad € 1,1 miljoen) is noodzakelijk
om de begroting in de jaren 2015 t/m 2018 structureel sluitend te krijgen. De totale
bezuinigingsopgave ad € 1,3 miljoen is in dit beleidsplan als bezuinigingstaakstelling opgenomen. De
invulling met concrete bezuinigingsvoorstellen zal plaatsvinden bij de begroting 2015 e.v.
N.B. Hierbij zijn de ontwikkelingen en de (mogelijke) financiële gevolgen uit de meicirculaire 2014 nog
niet meegenomen.
Wij willen ook in de komende jaren een solide financiële positie behouden. Dat betekent dat we ons
zullen moeten beperken in het doen van nieuwe uitgaven (nieuw beleid). Daarbij benadrukken we het
belang van onze financiële uitgangspunten die we met elkaar hebben omarmd bij de vaststelling van
het beleidsplan 2013/begroting 2014. Daaronder dus ook het uitgangspunt ‘rijksregelingen worden
uitgevoerd met rijksmiddelen, zonder ‘plus’. Om de invulling van de ‘nieuwe’ bezuinigingsopgave van
€ 1,3 miljoen te kunnen bewerkstelligen zijn naar onze mening aanvullende uitgangspunten van
onmiskenbaar belang.
Mogelijke bezuinigingsrichtingen
Het toepassen van de ‘kaasschaafmethode’ als bezuinigingsmaatregel is geen realistische oplossing.
Verdergaande rijksbezuinigingen vragen om een strategische (her)oriëntatie en mogelijk om een
beleidsmatige heroverweging van bestaande taken. In de tweede helft van 2014 starten we met de
tussenevaluatie van de Strategische Toekomstvisie 2010-2020, waarbij we er niet aan ontkomen
nadrukkelijk stil te staan bij de strategische (her)oriëntatie en mogelijk een beleidsmatige
heroverweging van bestaande taken. Als gevolg van de aanbesteding van de verwerking restafval
daalt per 1 juli 2016 het verwerkingstarief substantieel. In de huidige bezuinigingsopgave is hier reeds
ten dele rekening mee gehouden (€ 0,3 miljoen). Er resteert nog een aanvullende
bezuinigingsmogelijkheid van € 0,2 miljoen (verlaging afvalstoffenheffing) om te betrekken bij het
bezuinigingstraject, waarbij uitruil met de OZB (verhoging OZB) plaats kan vinden. Deze mogelijkheid
doet zich wellicht ook voor bij de rioolheffing. Hiervoor is in het huidige bezuinigingstraject reeds een
bedrag van afgerond € 0,1 miljoen opgenomen. In het najaar van 2014 wordt gestart met de herijking
van het GRP, welke mogelijk nog kan leiden tot een aanvullende bezuiniging. Ook hierbij dient
9
vervolgens uitruil met de OZB plaats te vinden om de bezuiniging ook daadwerkelijk te kunnen
realiseren.
Begin 2015 willen we ons richten op het voorbereiden van besluiten over nieuwe bezuinigingen; we
dienen dan de taakstelling bezuinigingen om te zetten in concrete bezuinigingsvoorstellen. Wij stellen
voor dat net als een paar jaar geleden weer in nauw overleg met uw raad te doen, bijvoorbeeld door
het organiseren van een informele (Breeland)bijeenkomst.
2.3 FMP 2015-2018
De volgende uitkomsten worden geprognosticeerd in het FMP:
FMP
2015
Saldo structureel
Incidentele onttrekkingen uit de VAR
49.000
-2.170.000
2016
2017
2018
-194.000
-210.000
-470.000 -1.274.000
-211.000
-335.000
De uiteenzetting van het FMP is terug te vinden in hoofdstuk 4 Financieel Meerjaren Perspectief 20152018. Hierin zijn ook de nieuwe beleidswensen financieel verwerkt, alsmede de nieuwe
bezuinigingsopgave voor de jaren 2015-2018.
2.4 Verloop van de Vrije Algemene Reserve (VAR)
Verwacht verloop Vrije Algemene Reserve
2014
2015
2016
2017
2018
Geprognosticeerde stand per 1 januari
Storting
Onttrekking
11.284.000 9.319.000
1.358.000
101.000
-3.323.000 -3.370.000
6.050.000 5.635.000
55.000
55.000
-470.000 -1.274.000
4.416.000
55.000
-335.000
Geprognosticeerde stand per 31 december
9.319.000
5.635.000
4.136.000
6.050.000
4.416.000
In de periode 2014-2018 bedraagt de geraamde onttrekking uit de VAR per saldo € 7,1 miljoen,
waarbij we binnen de afgesproken bandbreedte blijven. Dit is met name het gevolg van de
beleidswensen in het nieuwe collegeprogramma 2014-2018. Grote investeringen zijn onder andere
geluidsproblematiek N33/N34, reservering sociaal domein en reconstructie rijbaan
Annerveenschekanaal-Eexterveenschekanaal. Voor een overzicht van de afzonderlijke onttrekkingen
zie paragraaf 1.4 Collegeprogramma 2014-2018 van het FMP. Daarnaast wordt voorgesteld in 2015
€ 1,2 miljoen te onttrekken voor de huisvesting Dr. Nassau College, zie paragraaf 1.2
Collegeprogramma 2014-2018 structureel van het FMP.
Wij hebben de intentie uitgesproken om de nieuwe incidentele beleidswensen zoveel mogelijk te
bekostigen vanuit ‘oude’ beschikbaar gestelde kredieten door ‘nieuw beleid’ te ruilen voor ‘oud beleid’
en/of overschotten/voordelen die zijn ontstaan bij de uitvoering van deze in het verleden beschikbaar
gestelde kredieten. Dit kan zorgen voor een beperkter beslag op de VAR. De resultaten hiervan zullen
we betrekken bij de begroting 2015.
2.5 Belangrijke ontwikkelingen
Hieronder zijn de belangrijkste ontwikkelingen die mogelijk een impact hebben op de financiële positie
van onze gemeente. Het gaat hierbij om de ontwikkelingen in het sociale domein (de drie
decentralisatie-opgaven) en de herijking van het gemeentefonds met ingang 2015. Voor beide
ontwikkelingen geldt dat deze in structurele zin nog niet zijn meegenomen in de financiële positie van
Aa en Hunze, aangezien een reële inschatting van de mogelijke (nadelige) effecten nog niet goed te
maken is. Wel wordt voorgesteld om een incidentele buffer van € 1,0 miljoen (bestaande uit de huidige
reserve Wmo van € 0,5 miljoen en een aanvullend bedrag van € 0,5 miljoen t.l.v. de VAR) te vormen
voor eventuele tijdelijke nadelige effecten van de invoering van deze decentralisatie-opgaven. E.e.a.
zal worden uitgewerkt en verwerkt in de begroting 2015.
Sociale domein
Wetgeving en beleidskaders lokaal
Alle drie wetsontwerpen: de Jeugdwet, Participatiewet en de wijziging van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) zijn inmiddels aangenomen in de Tweede Kamer. De planning is dat de
10
wetsontwerpen voor de zomervakantie 2014 in de Eerste Kamer worden behandeld. Binnen de AWBZ
gaat de oorspronkelijk voorgenomen overheveling van de functie “persoonlijke verzorging” niet door
en wordt alleen de functie “begeleiding” overgeheveld naar de gemeenten.
Voor de Participatiewet worden in samenwerking met Assen en Tynaarlo scenario’s voor de
verschillende doelgroepen uitgewerkt. Met betrekking tot de AWBZ wordt in regio Noord- en Midden
Drenthe samengewerkt op diverse thema’s. Ten aanzien van de Jeugdzorg is in december 2013 het
Regionaal Transitie Arrangement vastgesteld en worden 3 plannen uitgewerkt. Een bovenregionaal
(Noord-Nederlands) transformatieplan, een regionaal (Drents) transformatieplan voor de uitwerking
van de zorgstructuur van de gespecialiseerde zorg (de niet-vrij toegankelijke ondersteuning) en
subregionale plannen (Zuidoost, Zuidwest, en Noord-Midden Drenthe) voor de uitwerking van de
versterking van de preventieve dienstverlening. Over deze plannen heeft inmiddels regionale
bestuurlijke afstemming plaatsgevonden en zij kunnen derhalve in het 3e kwartaal van dit jaar
besluitvormend aan uw raad worden aangeboden.
Invoering van de oorspronkelijke wetgeving is door landelijke politieke ontwikkelingen vertraagd en
een spoedige afronding van de parlementaire behandeling van de betreffende wetten samen met
duidelijkheid over de financiering is noodzakelijk.
Financiën
Het kabinet is in de meicirculaire 2014 met nadere budgetprognoses gekomen.
Voor de AWBZ blijft een korting van 40% op de huidige Wmo overeind en op de AWBZ taken die naar
ons toekomen wordt een budgetkorting van 25% doorgevoerd.
Ook voor de Jeugdzorg zijn in de meicirculaire 2014 nadere budgetgegevens bekend gemaakt.
Voor zowel de AWBZ als de Jeugdzorg worden de budgetten voor 2015 toegekend op basis van
historische kosten en vanaf 2016 komen er (geleidelijk) objectieve verdeelmodellen.
Voor de Participatiewet streeft het Rijk ernaar om het verdeelmodel na de zomer van 2014 gereed te
hebben.
Het Rijk heeft het voornemen om een deelfonds sociaal domein in te stellen, naast de bestaande
algemene uitkering. In dat deelfonds komen drie integratie-uitkeringen voor de taakvelden Wmo,
Jeugdzorg en Participatiewet. Zoals het er nu naar uitziet wordt het deelfonds sociaal domein na drie
jaar overgeheveld naar de algemene uitkering en dus opgenomen in het reguliere maatstavenstelsel.
Het budget voor de uitkeringskosten (het huidige I-deel WWB) blijft een afzonderlijke uitkering en
maakt geen deel uit van het hierboven genoemde deelfonds sociaal domein
Toegang
In februari jl. is gestart met de voorbereiding voor de inrichting van de toegang op basis van het
concept “sociaal team”. Het sociaal team wordt ontwikkeld op basis van een groeimodel waarbij het
voornemen is te starten met minimaal de functies Wmo, sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk
en het CJG. Verdere groei zien wij in aansluiting op cliëntondersteuning en inbedding van reeds
bestaande netwerken in zorg en ondersteuning zoals het netwerk OGGZ (Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg). Bestuur, management en medewerkers van de netwerkpartners werken in
afstemming met de huisartsen en de wijkverpleegkundigen en leveren input voor het startdocument
dat wij binnenkort met uw raad zullen bespreken. Binnen de huidige gemeentelijke taken zijn er
voorzieningen voor 24-uurs bereikbaarheid voor o.a. het CJG en OGGZ. In het kader van de nieuwe
taken is reeds een meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) geregeld en zal ook
voor de overige nieuwe taken een 24-uurs bereikbaarheid worden geborgd.
11
Herijking gemeentefonds
Op 20 maart jl. zijn de herverdeeleffecten van het eerste gedeelte van het groot onderhoud
gemeentefonds gepubliceerd. Het gaat hierbij om de nieuwe verdeling van de algemene uitkering in
het gemeentefonds die wordt ingevoerd in 2015 en de bijbehorende (herverdeel)effecten per
gemeente in 2015.
Het groot onderhoud van het gemeentefonds leidt op dit moment tot een (voorlopig) nadelig
herverdeeleffect van afgerond € 170.000 voor onze gemeente, ingaande in het jaar 2015 (mogelijk
gefaseerd en niet ineens). Hierop hebben we reeds geanticipeerd door onze uitkering uit het
gemeentefonds structureel te verlagen met € 200.000.
In 2016 volgt nog de herijking van de clusters Werk en inkomen, Infrastructuur en
gebiedsontwikkeling/Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing en Openbare
orde en veiligheid/Brandweer en rampen.
2.6 Meicirculaire 2014
De ontwikkelingen vanuit de meicirculaire 2014 zijn niet in dit beleidsplan verwerkt. Wij zullen u over
de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte stellen per brief vóór de behandeling van het beleidsplan
2014 en de financiële gevolgen verwerken in de begroting 2015, welke we in november aan u
voorleggen ter besluitvorming.
2.7 Conclusie
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de gevolgen van de rijksbezuinigingen die zijn ingezet in
2012 nog lang merkbaar zullen zijn. De cijfers geven dit duidelijk weer. Dit was ook te zien in de
september/decembercirculaire 2013 die een nadeliger beeld lieten zien dan de meicirculaire 2013. De
uitkomsten van de meicirculaire 2014 laten op hoofdlijnen niet een afwijkend beeld zien. Weliswaar
nemen de accressen licht toe; hier tegenover staan de onzekerheden met betrekking tot de
decentralisaties in het sociaal domein en de nog resterende herijking van het gemeentefonds in 2016.
Het is naar onze mening van belang om de komende jaren ervoor te zorgen dat de uitgaven en
inkomsten niet verder uit elkaar gaan lopen en we zullen ons moeten beperken in het doen van
nieuwe uitgaven (nieuw beleid). Daarnaast willen wij het belang van onze financiële uitgangspunten
benadrukken die we reeds met elkaar hebben omarmd en de twee toegevoegde financiële
uitgangspunten. Zeker is dat we ‘creativiteit’ nodig zullen hebben om onze, op dit moment, solide
financiële positie ook de komende jaren te behouden.
12
2.8 Voorstellen
Aan uw raad wordt voorgesteld:
1. De voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2014 vast te stellen, door
e
vaststelling van de 10 begrotingswijziging 2014.
2. Het voor de lopende begroting over 2014 verwachte positieve saldo van in totaal € 948.000 aan
de VAR toe te voegen, zie de samenvatting van de bijstellingen aan het einde van hoofdstuk 3 en
de bijstellingen per programma in het voorafgaande programmaplan.
3. De financiële uitgangspunten, alsmede het toegevoegde financiële uitgangspunt, zoals
opgenomen in dit beleidsplan in hoofdstuk 2, vast te stellen.
4. De financiële ontwikkelingen in hoofdstuk 2 voor kennisgeving aan te nemen.
5. Het financieel meerjarenperspectief 2015-2018 voor kennisgeving aan te nemen.
10 juni 2014
College van Burgemeester en Wethouders gemeente Aa en Hunze
Eric van Oosterhout (burgemeester), Henk Heijerman, Bert Wassink, Harry Dijkstra (wethouders) en
Fred Snoep (gemeentesecretaris/algemeen directeur).
13
Vaststelling beleidsplan 2014
Vaststellingsbesluit
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de
openbare vergadering van 2 juli 2014.
De griffier,
De voorzitter,
Mr. E.P. van Corbach
Drs. H.F. van Oosterhout
14
3. Beleid op hoofdlijnen
15
1. Bestuur
Portefeuillehouder
H.F. van Oosterhout / H. Heijerman / J.B. Wassink
Budgethouder
F. Snoep / M. Jalving
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Bestuur:
- Algemeen bestuur
- Kern- en buurtgericht werken
A. Algemeen bestuur
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 Een bestuur dat de belangen behartigt van al haar inwoners op een laagdrempelige en toegankelijke
wijze.
 Een bestuur dat voor de burger transparant is in wat het doet, waarom en hoe.
 Een bestuur dat de nieuwe media integraal in haar communicatiebeleid opneemt.
 Een bestuur dat de doelen bereikt die gesteld zijn, waarbij de belanghebbende vanaf het begin wordt
betrokken bij het maken van plannen omtrent (nieuw) beleid, o.a. door het stimuleren van
burgerparticipatie en burgerinitiatief.
 Een onafhankelijke, objectieve behandeling van bezwaren, beroepen en klachten, binnen de wettelijke
termijnen.
 Gemeentelijke dienstverlening waarbij kwaliteit een vanzelfsprekendheid is.
 Een bestuur dat hoge eisen stelt aan integrale en interactieve beleidsvorming en integrale uitvoering van
beleid.
 Een vertaling van de strategische toekomstvisie 2020 in de in- en externe communicatie.
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
Wanneer
Het op consistente wijze vertalen van de Strategische Toekomstvisie 2020 in
onze in- en externe communicatie.
De inwoners en bedrijven/instellingen op een toegankelijke wijze informeren over
de gemeentelijke dienstverlening (KCC).
Interne en externe communicatie over de projectopdrachten van de organisatie
(doorlopend).
(Interactieve) functionaliteiten van intranet en internet verder benutten en
integraal inzetten om communicatiedoelen te bereiken en dienstverlening te
verbeteren/ ondersteunen; in 2013 implementeren we een toptakenwebsite met
als doel de online dienstverlening gebruiksvriendelijker en toegankelijker te
16
2014
2014
2014
2014
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
000000
maken.
Communicatie (onder andere internet) inzetten bij initiatieven voor interactieve
beleidsvorming/burgerparticipatie. De projectgroep Burgerparticipatie heeft een
projectplan en een uitvoeringsplan opgesteld, die in juni ter vaststelling in het
college zijn geweest. Het uitvoeringsplan is de basis om voor de komende jaren
activiteiten te organiseren om burgerparticipatie vorm en inhoud te geven.
Social Media toepassen volgens de vastgestelde richtlijnen en volgens het
actieplan Social Media 2013 -2014.
- Afstemming vindt plaats in de werkgroep Social Media.
Voortzetting sponsorbeleid: hiervoor is in 2014 een incidenteel bedrag van
20.000 euro opgenomen
Communicatie over/van de gemeenteraad door middel van diverse
communicatie-uitingen waaronder de begrotingspagina’s en beleidsplanpagina’s
in De Schakel, ‘Raad in beeld’ op gemeentepagina, Twitterberichten, etc.
Actualiseren van het beleidskader communicatie
Communicatie over de visie op en ontwikkelingen in de gemeentelijke
samenwerkingsverbanden (waaronder ook de samenwerking Drentsche Aa).
Communicatie over de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. In de werkgroep
Verkiezingen worden plannen gemaakt en concrete activiteiten uitgewerkt.
Communicatie maakt hier deel van uit.
Communicatie over veranderingen in welzijnsbeleid: de kanteling van de WMO
en de decentralisaties (AWBZ, Wet sociale werkvoorziening en Jeugdzorg)
Communicatie over het nieuwe collegeprogramma
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Herijking Strategische Toekomstvisie: evaluatie en bijstelling
000000
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Wanneer
2014 / 2015
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Het jaarplan communicatie 2014 is opgesteld en afgestemd met college en MT.
Via diverse communicatie-uitingen, o.a. De Schakel, informeren we inwoners en
bedrijven/instellingen over de dienstverlening van de gemeente.
Over diverse projecten vindt interne en externe communicatie plaats (windenergie,
burgerparticipatie, decentralisaties, verkiezingen, enz.)
De toptakenwebsite is geïmplementeerd.
Burgerparticipatie: externe communicatie over Doe mee in Buitengewoon Aa en Hunze is gestart.
Met cartoons, logo en informatie o.a. over pilot project Jouw idee, samen uitvoeren. Ook
communicatie over het burgerpanel, waaronder de terugkoppeling van de resultaten van de eerste
peiling over afval. Intern is het trainingstraject gestart De blik naar buiten.
Social media wordt toegepast. Met het nieuwe college zal aandacht worden besteed aan Social
media.
Sponsorverzoeken worden conform de afspraken afgehandeld.
Communicatie heeft plaatsgevonden, met in de afgelopen periode bijzondere aandacht voor de
verkiezingen voor de gemeenteraad.
Het beleidskader zal geactualiseerd worden in samenspraak met het college en aanhakend op de
toekomstvisie.
Het communicatieplan m.b.t. de interne en externe communicatie over de samenwerking tussen
Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (Samenwerking Drentsche Aa) is gereed.
Diverse communicatie-uitingen over verkiezingen tot stand gebracht, in samenwerking met griffie
en publiekszaken.
Communicatie over veranderingen in sociaal domein is gestart met kanteling WMO. Nieuwsbrief
voor raadsleden is meerdere malen verschenen over ontwikkelingen decentralisaties.
Publiekscommunicatie en –participatie moeten nog starten.
Evaluatiegesprekken met het college over communicatie in afgelopen collegeperiode.
17
B. Kern- en buurtgericht werken.
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Grote projecten
Kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl
 De huidige vorm van kern- en buurtgericht werken doorontwikkelen als een beproefde methode om
inwoners van kernen/buurten te bereiken.
Overig
 Het accent in kern- en buurtgericht werken leggen op de communicatie tussen de gemeente en de
kernen en buurten. Alsmede een meer thematische behandeling van zaken.
 Bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de zorg voor hun leefomgeving en versterken van de
saamhorigheid in dorp en wijk.
 In een zo vroeg mogelijk stadium de kernen en buurten betrekken bij beleidsvorming.
 Met elan investeren in het Kern- en buurtgericht werken als een beproefde methode om de inwoners van
onze kernen te bereiken.
 Inwoners die actief betrokken willen zijn bij de inrichting van hun eigen leefomgeving ondersteunen.
 In 2014 voor elk dorp beschikken over een jaarplan voor en/of een actielijst van in de eigen
leefomgeving te realiseren verbeteringen.
 Wij zetten in op een (verdere) verbetering van de dorpsoverlegstructuren en geven prioriteit aan het
verbeteren van de interactie .
000000
Wat gaan we doen in 2014
Wanneer
Grote projecten
Kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl
1. Het project Doorontwikkeling kern- en buurtgericht werken is bijgesteld naar
aanleiding van de evaluatie van het kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl. De
focus is komen te liggen op het oppakken van gesignaleerde verbeterpunten en
het jaarlijks opnemen van speerpunten.
Op 21 september 2011 is een openbare informerende bijeenkomst samenleving
gehouden met als onderwerp Doorontwikkeling Kern- en buurtgericht werken /
burgerparticipatie. Er was instemming met de gepresenteerde evaluatie, verbeteren speerpunten van de doorontwikkeling van het kern- en buurtgericht werken en
het invulling geven aan burgerparticipatie op basis van de notitie
Burgerparticipatie. In 2013 is de projectgroep burgerparticipatie van start gegaan.
Het projectplan en een daaruit voortvloeiend activiteitenplan is vastgesteld.
Hierin zijn activiteiten opgenomen om voor de komende jaren burgerparticipatie
vorm en inhoud te geven. De contactambtenaar kern- en buurtgericht werken is
lid van de projectgroep.
Overig
1. Aandacht besteden aan kern- en buurtgericht werken met als uitgangspunt een
goede communicatie met de burgers en organisaties van dorpsbelangen.
2. Informeren en in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van de kernen en
buurten bij beleidsvorming en terugkoppeling van gemeentelijke acties.
3. Oppakken verbeterpunten uit evaluatie 2011, zoals dorpen nog beter bij
beleidsontwikkeling betrekken, de dorpsagenda een krachtiger instrument maken,
dorpen nadrukkelijker betrekken bij communicatie naar buiten (profileren).
4. Inhoudelijke ondersteuning van de organisaties bij relevante beleidsthema’s.
5. Twee keer per jaar dorpenoverleg, mede voor bevorderen kennisuitwisseling en
expertiseoverdracht tussen de organisaties van dorpsbelangen .
6. Jaarlijks overleg van het gemeentebestuur/de portefeuillehouder met de
afzonderlijke organisaties van dorpsbelangen met dorpsagenda als vast
18
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
7.
8.
9.
000000
agendapunt.
Het vergroten/verbeteren van het draagvlak van de organisaties van
dorpsbelangen.
Afronding evalueren kern- en buurtgericht werken 2013.
Kern- en buurtgericht werken betrekken bij nieuwe vormen van communicatie en
burgerparticipatie.
2014
2014
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Er is een aanvang gemaakt met het jaarlijks overleg 2014 van de portefeuillehouder en
contactambtenaar met de afzonderlijke organisaties van dorpsbelangen.
De contactambtenaar heeft weer verschillende overleggen gevoerd met besturen van
dorpsbelangen, wijkteam De Volmacht en communitywerkers van SWAH.
Organisatie van de (landelijke) opschoondagen 2014. In het eerste kwartaal waren er 12
activiteiten met bijdragen uit het budget Kern- en buurtgericht werken en waar mogelijk met
bestuurlijke ondersteuning.
De contactambtenaar is (zijdelings) betrokken bij o.a. windenergie, voorzieningenbeleid, avonden
t.b.v. starters woningbouw.
Dit is een doorlopend proces.
Dit is een doorlopend proces.
Ondersteuning (lokale) initiatieven n het kader van NLDOET, Vitaal Platteland, kern- en
buurtgericht werken
De evaluatie wordt in 2014 afgerond.
Deelname van de contactambtenaar aan de projectgroep burgerparticipatie en werkgroep pilot
burgerparticipatie (jouw idee, samen uitvoeren).
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Algemeen Bestuur
Kern- en buurtgericht werken
Resultaat voor bestemming
2.179
195
2.374
74
begroot*
2014
Baten
bijstelling totaal 2014
74
2.253
195
2.448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.374
74
2.448
0
0
0
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
Lasten
bijstelling totaal 2014
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
19
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bedrag
incidenteel
Bedrag
structureel
Bijstellingen bestaand beleid
1 Representatie
2 Wachtgelden wethouders
3 Herijking Strategische Toekomstvisie
-19.000
-50.000
-5.000
Totaal bijstellingen bestaand beleid
-69.000
-5.000
Totaal
-69.000
-5.000
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Voor de huldiging van o.a. sportkampioenen wordt de raming voor representatie met een
structureel bedrag van € 5.000 verhoogd.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is de samenstelling van het College gewijzigd. Het
totaal aan wachtgeld ten behoeve van ex wethouders wordt hierdoor hoger. Voor 2014 is
incidenteel een bijstelling noodzakelijk van € 19.000.
De raad heeft op 16 december 2009 de Strategische Toekomstvisie 2020 vastgesteld. In deze
visie wordt de identiteit van onze gemeente vormgegeven en deze visie geeft de centrale koers
voor de toekomst weer. Uit deze visie blijkt dat de realisatie van de toekomstvisie gemonitord
zal moeten worden en dat een eerste beleidsmatige evaluatie in 2015 is gepland. Het is onze
intentie om in het najaar te starten met de herijking van de Strategische Toekomstvisie en deze
visie in het tweede kwartaal van 2015 aan de raad ter vaststelling aan te bieden, zodat deze
visie richting kan geven voor keuzes in het beleidsplan 2015.
In de herijking vindt niet alleen een evaluatie plaats, ook de visie wordt geactualiseerd en de
tijdshorizon wordt verplaatst van 2020 naar 2025. Conform vorige visie is het de bedoeling dat
de visie zoveel mogelijk in eigen beheer wordt ontwikkeld en dat aanvullend externe
ondersteuning voor klankbord en/of specifieke expertise wordt ingebracht. Belangrijk voor de
totstandkoming van de visie is “de blik van buiten naar binnen” met o.a. een burgerpanel,
bijeenkomsten in de dorpen en een expertmeeting. De kosten voor deze visie worden geraamd
op € 50.000.
20
2. Publiekszaken
Portefeuillehouder
H.F. van Oosterhout / H. Heijerman
Budgethouder
M. Jalving
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Publiekszaken:
- Publiekszaken
- Lijkbezorging
A. Publiekszaken
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014



Door een professionele en flexibele organisatie wil de gemeente hét loket zijn voor burgers,
ondernemers en instanties.
Uitgangspunt voor ons contact met de inwoners en bedrijven is, dat zij slechts voor heel specifieke
zaken fysiek het gemeentehuis zullen moeten bezoeken (de toekomst is: steeds meer digitaal).
Probleemloze organisatie van verkiezingen en referenda.
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
000000
Wanneer
Het project Modernisering GBA is landelijk in 2013 gerstart. Het project zorgt voor
de invoering van de Basisregistratie Personen en vormt de basis van een nieuw
en efficiënter gegevensmodel. Door landelijke vertraging zal pas in 2014 een
definitieve keuze zijn gemaakt voor het te kiezen traject, de leverancier en de
daarbij horende fasering.
Verkiezingen gemeenteraad. Hieraan wordt extra aandacht besteed door
bijvoorbeeld het uitbrengen van een kieskrant en deelname aan kieskompas.
Hiervoor wordt het vrijkomende verkiezingsbudget uit 2013 benut.
Verkiezingen Europees Parlement.
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
In april is door middel van inzet van het burgerpanel een onderzoek gedaan naar
het meten van klanttevredenheid en het efficiënt gebruiken van de gemeentelijke
website. In dit onderzoek is tevens een tevredenheidsonderzoek opgenomen
naar de kwaliteit van dienstverlening van alle kanalen (post, telefoon, balie, email etc.).
21
2014
2014
2014
Wanneer
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
Er is geen aanvullende/nieuwe informatie.
De verkiezingen van de gemeenteraad zijn op 19 maart succesvol georganiseerd. De opkomst was
63.63 %, dit percentage is ongeveer 2 procent hoger dan de gemeenteraadsverkiezingen van
2010.
De verkiezingen van het Europees Parlement hebben op 22 mei jl. plaatsgevonden. De opkomst
was 42,10% en daarmee hoger dan in 2009 (40,17%).
B. Lijkbezorging
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014

000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
000000
Op de gemeentelijke begraafplaatsen zorgen voor voldoende ruimte voor begravingen en
asbestemmingen.
Wanneer
De capaciteit van de begraafplaats Rolde vergroten.
De herinrichting van de begraafplaats Gasselte afronden.
2014
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
De mogelijkheden voor de verschillende varianten van de begraafplaats Rolde zijn besproken met
de provincie Drenthe. Ook zijn de archeologische onderzoeksresultaten van een vooronderzoek
van één uitbreidingsvarianten bekend geworden.
Op de bestaande begraafplaats is een voorlopige locatie gekozen voor de realisatie van een
E
nieuwe (7 )urnenmuur.
De uitvoering van de renovatie- en herinrichting van de begraafplaats Gasselte is gestart. De
verwachting is dat deze renovatie in het tweede kwartaal kan worden afgerond.
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Publiekszaken
Lijkbezorging
Resultaat voor bestemming
begroot*
2014
Baten
bijstelling totaal 2014
978
462
15
993
462
412
205
-5
407
205
1.440
15
1.455
617
-5
612
0
0
0
0
0
0
1.440
15
1.455
617
-5
612
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
Lasten
bijstelling totaal 2014
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
22
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bedrag
incidenteel
Bedrag
structureel
Bezuinigingen
Publiekszaken
1 leges rijbewijzen
-5.000
Totaal bezuinigingen
0
-5.000
Bijstellingen bestaand beleid
Publiekszaken
2 Verkiezingen
-15.000
Totaal bijstellingen bestaand beleid
-15.000
0
Totaal
-15.000
-5.000
Ad 1.
Ad 2.
In de bezuinigingen is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor hogere legesopbrengsten voor
de uitgifte van rijbewijzen. Door maximalisering van de tarieven door Rijk wordt de bezuiniging
maar voor een bedrag van € 5.000 gerealiseerd, derhalve een structurele bijstelling met € 5.000.
In 2014 zijn naast de gemeenteraadsverkiezingen ook Europese verkiezingen georganiseerd.
Daar is in de primitieve begroting geen rekening gehouden. De extra kosten bedragen
incidenteel € 15.000, waarbij het uit 2013 meegenomen incidentele bedrag ad € 16.000 al is
verrekend.
23
3. Openbare Orde en Veiligheid
Portefeuillehouder
H.F. van Oosterhout
Budgethouder
F. Snoep / M. Jalving
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Openbare Orde en
Veiligheid:
- Brandweer en rampenbestrijding
- Openbare orde en veiligheid
- Handel en ambacht
A. Brandweer en rampenbestrijding
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 Het hebben en houden van een goed woonklimaat. We kijken kritisch en alert naar de mogelijkheden om
onze veiligheid te behouden en ons veiligheidsgevoel toch verder te versterken. Door creatief te zijn kan
een beweging gemaakt worden van repressie naar goede preventie. Professionele partners die nauw
samenwerken met bewoners en bedrijven, waarbij de gemeente de regierol heeft. Wij richten onze
maatregelen en instrumenten op houding en gedrag van personen en op de fysieke omgeving om de
veiligheid te vergroten.
 De gemeente Aa en Hunze wil als organisatie adequaat kunnen (blijven) reageren op crises, rampen en
zware ongevallen, waarbij we werken aan het verder optimaliseren van brandweerzorg,
rampenbestrijding en crisismanagement.
Met ingang van 1 januari 2014 is de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) gevormd. De VRD geeft
uitvoering aan de brandweerzorg in Drenthe. Voor het Beleidsplan betekent dit dat plannen,
ontwikkelingen en uitvoering voor de Brandweer niet meer zijn opgenomen.
000000
Wat gaan we doen in 2014
Wanneer
1. 6Blijven oefenen op het gebied van crisismanagement. Dit zal zowel in
. regionaal als in lokaal verband ook onaangekondigd worden georganiseerd.
Het evalueren van de oefeningen zal op basis van kostenbesparingen en
efficiency in afnemende mate door externen gebeuren en er zullen meer
visuele middelen worden gebruikt. Dit geldt ook in 2014.
2. 9Voor de alarmering van de functionarissen binnen de gemeentelijke processen
. is in 2013 OOV alert ingevoerd en gebruikt. Dit alarmeringssysteem zal met
regelmaat worden getest.
24
2014
2014
000000
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Wanneer
Begin juni 2014 is er een grote oefening (zogenaamde zelftest) gehouden samen met de gemeente BorgerOdoorn. De oefening had vooral als doel: het testen van de wijze waarop de crisismanagement in Drenthe is
georganiseerd.
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
Het oefenjaarprogramma 2014 voor de gemeentelijke kolom is beschikbaar en wordt uitgevoerd.
Samen met een eigen intern programma, vormt het de voorbereiding op de grote oefening begin juni.
Het OOV alert wordt met regelmaat getest.
B. Openbare Orde en veiligheid
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 Zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving voor onze burgers.
 Als organisatie adequaat kunnen reageren op crises, rampen en zware ongevallen.
 Verminderde regelgeving op het gebied van OOV, waarbij als uitgangspunt blijft een kwalitatief goed
brandveiligheidsniveau, zonder achterstanden in de afgifte, het toezicht op naleving en handhaving van
de gebruiksvergunningen.
 De regie voeren over de aanpak en uitvoering van, door het gemeentebestuur vastgesteld, beleid op het
gebied van de openbare orde.
 De wijk- en buurtzorg blijft bij de politie centraal staan. De informatievoorziening tussen politie en
gemeente wordt daarbij gecontinueerd en indien noodzakelijk geïntensiveerd.
 De integrale invoering van de Omgevingsvergunning.
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wanneer
Op basis van het in 2009 vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid, wordt jaarlijks
een nieuw actieplan opgesteld. Dit actieplan vormt input voor het werkplan van de
politie.
Stimuleren van het gebruik van reflecterende huisnummers in het buitengebied
t.b.v. hulpdiensten. Hiermee is in 2012 een begin gemaakt middels een pilot.
Uitvoering geven aan de nota Integraal veiligheidsbeleid en die in 2014 evalueren.
Ten behoeve van de nieuwe nota Integraal veiligheidsbeleid is in 2013 een
veiligheidsmonitor gehouden die in 2014 wordt afgerond. Deze veiligheidsmonitor
zal qua inhoud grotendeels nationaal/regionaal bepaald zijn met de mogelijkheid
om lokaal vragen toe te voegen. De resultaten van de monitor zullen begin 2014
bekend zijn.
Het nauwlettend blijven volgen van de ontwikkelingen t.a.v. de bezetting en functie
van het politiebureau in Gieten in relatie tot de politiereorganisatie.
In het actieplan Veiligheid 2013 zijn woninginbraken als speerpunt benoemd.
Samen met de politie is in mei 2013 het witte voetjesproject worden uitgevoerd ten
behoeve van het bewuster maken van het risico van een woninginbraak.
Daarbij was met name Rolde en omgeving het aandachtspunt. Afhankelijk van de
resultaten zal dit ook in 2014 blijven doorlopen voor andere kernen.
Voor het opstellen van de nieuwe nota Integraal veiligheidsbeleid, zijn de
resultaten van de veiligheidsmonitor van belang. De resultaten van die monitor
zullen begin 2014 bekend zijn. Deze vormen dan ook mede de input voor het
nieuwe integraal veiligheidsbeleid.
25
2014
2014.
2014
2014
2014
2014
2014
000000
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
4
000000
Wanneer
In het kader van het project Veilig Publieke Taak, wordt gekeken of en zo ja
welke inspanningen de gemeenten moeten doen om de veiligheid van
medewerkers in de publieke sector te verbeteren. De opzet van het project is zo
veel mogelijk uniformiteit te bereiken (bijv. altijd aangifte doen) en de betrokken
partijen te informeren over de mogelijkheden.
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Het actieplan veiligheid 2014 is vastgesteld.
De deelname aan burgernet bedraagt 14,1 %.
De pilot loopt nog.
Vanuit de nota integraal veiligheidsbeleid is het actieplan veiligheid vastgesteld. Evaluatie van het
integraal veiligheidsbeleid moet nog plaatsvinden.
De resultaten van de veiligheidsmonitor zijn voor Drenthe bekend. De resultaten per gemeente
worden nu verwerkt.
We volgen de ontwikkelingen.
De uitvoering van de koppeling van het witte voetjes project aan het project Smokey is in januari
gestart.
De resultaten van de veiligheidsmonitor worden in het tweede kwartaal verwacht.
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Lasten
bijstelling
totaal
2014
begroot*
2014
Baten
bijstelling
totaal
2014
Brandweer en Rampenbestrijding
Openbare Orde en Veiligheid
Handel en ambacht
Geldleningen en uitzettingen lang
1.795
255
42
0
2
12
1.797
267
42
0
14
2
0
0
Resultaat voor bestemming
2.092
14
2.106
16
0
16
28
0
28
47
0
47
2.120
14
2.134
63
0
63
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
14
2
0
0
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bedrag
incidenteel
Bedrag
structureel
Bijstellingen bestaand beleid
Brandweer en rampenbestrijding
1 Hogere huur brandweerkazerne Rolde
Openbare Orde en Veiligheid
2 Verzekering opruiming verontreinigde stoffen
-2.300
-12.000
Totaal bijstellingen bestaand beleid
0
-14.300
Totaal
0
-14.300
26
Ad 1.
Ad 2.
De brandweerkazerne te Rolde wordt gehuurd. I.v.m. de verkoop van het gebouw door de
verhuurder (Alescon) zijn we genoodzaakt een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan met de
nieuwe eigenaar. Deze overeenkomst valt € 2.300 per jaar duurder uit.
In 2013 is een Verzekering Opruiming Verontreinigde Stoffen afgesloten. De verzekering geeft
recht op een vergoeding van de kosten die moeten worden gemaakt om de verontreiniging en/of
voorkoming van (verdere) verspreiding van deze verontreiniging binnen de grenzen van onze
gemeente op te ruimen welke zijn ontstaan als gevolg van:

Brand

Ontploffing

Schade door luchtverkeer

Storm
Binnen het totale verzekeringspakket is ruimte om het bedrag te dekken. Het geheel verloopt
hierdoor budgettair neutraal. Zie ook programma 16.
27
4. Economische Zaken
Portefeuillehouder
J.B. Wassink
Budgethouder
H. de Groot
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Economische Zaken:
- Economische aangelegenheden
Economische Zaken
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014







000000
Uitvoeren van de door de raad reeds vastgestelde beleidsvoornemens.
Stimuleren en behouden van de leefbaarheid in de kernen door het bevorderen en behouden van
kleinschalige bedrijvigheid.
Samen met de belangenorganisaties (mede) zorg dragen voor een goed ondernemersklimaat in onze
gemeente.
Versterken van de sector toerisme & recreatie.
Versterken van de regionale positie van Gieten als ‘economische’ hoofdkern.
Versterken van de detailhandel kernen Gieten, Rolde en Annen
Voeren van samenhangend werkgelegenheidsbeleid.
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
Wanneer
Herijken Economische Koersnota
Opstellen inrichtingsplan en uitvoering voor entree Stationsstraat-Noord,
bussenbrink en Boddeveld te Gieten.
Uitvoeren herinrichting van het openbare gebied bij het winkelcentrum d’Anloop te
Annen.
Uitvoering geven aan de herinrichting van het centrum van Rolde.
Meedenken in bieden van perspectief voor de detailhandel in de winkelkernen
door het verkennen van planologische ruimte en mogelijke stimuleringsregelingen
2014
2014
6.
Actief participeren in verkenning van de mogelijkheden tot het realiseren van
glasvezel en daar waar wenselijk en mogelijk het initiatief tot ontwikkeling nemen.
2014 e.v.
7.
Stimuleren van plaatselijke bedrijvigheid tot innovatie, kennisontwikkeling en
samenwerking via voorlichting en overleg.
Extra inzet voor uitgifte kavels bedrijventerrein Bloemakkers Gieten.
2014
3.
4.
5.
8.
28
2014
2014
2014 e.v.
2014
9.
000000
2014 e.v.
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
2
000000
Blijvend investeren in deregulering en vermindering regeldruk o.a. uitvoeren
verbeterplan Normenkader Dienstverlening.
Wanneer
De uitvoering van de herinrichting in Gieten zal naar verwachting plaats kunnen
vinden begin 2015.
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
De interne voorbereidingen tot de herijking zijn gestart, mede in relatie tot het toeristisch recreatief
inrichtingsplan.
Het inrichtingsplan is opgesteld en inspraakronde is geweest. Vaststelling door de raad heeft
plaatsgevonden in april.
Het herinrichtingsplan is gereed en vastgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden zijn gestart
in maart-april 2014. Het herinrichtingsplan is tot stand gekomen door actieve participatie van de
betrokken ondernemers en aan- en omwonenden.
Het inrichtingsplan is opgesteld en vastgesteld. Het herinrichtingsplan is tot stand gekomen door
actieve participatie van de betrokken ondernemers en aan- en omwonenden.
In dit kader is het platform centrum Gieten “opgericht”. Binnen dit platform wordt het onderwerp
besproken. Dit platform is een mogelijk begin van een verdere verbreding richting Rolde en Annen.
Er is intensief overleg geweest met de omliggende gemeenten en de provincie omtrent realisatie
van glasvezel voor de gehele gemeente. Eco-Oostermoer heeft als burgerinitiatief het voortouw
genomen om breedband in Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo te realiseren.
Eco-Oostermoer heeft hiervoor onder de inwoners en ondernemers in Aa en Hunze breed
draagvlak weten te recreëren. De insteek van Eco-oostermoer is om de hele gemeente Aa en
Hunze, inclusief de buitengebieden, te voorzien van glasvezel. Eco-Oostermoer wordt ondersteund
door de kwartiermaker Glasvezel van de provincie Drenthe en door de gemeente Aa en Hunze
inzake o.a. haalbaarheid, organisatievorm, enz.
Op bestuurlijk en ambtelijk niveau is afstemmingoverleg gevoerd met de plattelandsgemeenten in
Drenthe. Insteek is om maximaal in te zetten op realisatie van glasvezel door burgerinitiatieven.
Het ondernemersplatform is regulier bijeengeweest. Besproken zijn de algemene van belang zijnde
economische thema’s. Er zijn diverse themabijeenkomsten gehouden met en voor ondernemers.
O.a. over toekomst detailhandel, inkoopbeleid gemeente, subsidiemogelijkheden.
Er is extra inzet gepleegd door o.a. de inschakeling van een makelaar.
Betreft een doorlopend proces.
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Lasten
bijstelling
totaal
2014
begroot*
2014
Baten
bijstelling
totaal
2014
Economische aangelegenheden
58
10
68
34
Resultaat voor bestemming
58
10
68
34
0
34
0
0
0
0
0
0
58
10
68
34
0
34
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
29
34
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bedrag
Bijstellingen bestaand beleid
1 Stimulering bedrijfsleven
Bedrag
-9.500
Totaal bijstellingen bestaand beleid
0
-9.500
Totaal
0
-9.500
Ad 1.
Voorgesteld wordt om voor stimulering van het bedrijfsleven weer een bedrag op te nemen o.a.
voor het organiseren van de Bedrijvencontactdagen.
30
5. Onderwijs
Portefeuillehouder
H.J. Dijkstra
Budgethouder
M. Jalving
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Onderwijs:
-
Openbaar basisonderwijs
Bijzonder basisonderwijs
Bijzonder speciaal voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs
Volwasseneneducatie
Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs (o.a.
onderwijshuisvesting)
A. Volwasseneneducatie
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 Opheffen van educatieve achterstanden die het maatschappelijk functioneren van individuen
belemmeren.
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
000000
Wanneer
Extra aandacht voor participatie van specifieke doelgroepen.
Aanbod van cursussen voor basis vaardigheden, hieronder vallen cursussen
gericht op lezen en schrijven en budgetteren in samenwerking met Regionaal
Opleidingen Centrum.
Voortgaande implementatie van het beleid laaggeletterdheid en de gezamenlijke
inzet van betrokken partners om de positie van laaggeletterden in Aa en Hunze
structureel te verbeteren.
Heroriëntatie volwasseneneducatie vanwege rijksbezuinigingen.
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
Is onderdeel van het reguliere werkproces.
Er zijn afspraken met Drenthe College gemaakt over invulling van de taken in 2014.
Invulling gegeven aan Pact van Gieten t.a.v. laaggeletterden.
Gesprekken met Drenthe College opgestart i.r.t. invulling taken.
31
2014
2014
2014
2014
B. Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
B1. Lokaal onderwijsbeleid algemeen
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 Meer samenhang tussen het onderwijs en het jeugdbeleid.
 Intensivering van de samenwerking en samenhang tussen organisaties op het gebied van kinderopvang,
buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, jeugdzorg en jeugdbeleid.
 Aansluiting vorm geven tussen passend onderwijs en jeugdzorg
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
000000
Wanneer
In het kader van de lokale jeugdagenda, samen met schoolbesturen en
aanverwante organisaties lokaal jeugdbeleid en onderwijs ontwikkelen.
In 2014 zal er een onderwijsmonitor verschijnen waar de gegevens omtrent de
voor- en vroegschoolse educatie worden weergegeven.
OGOO (op overeenstemming gericht overleg) vorm geven met
samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs
2014
2014
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
Er is een bijeenkomst lokale jeugdagenda geweest waarin diverse ontwikkelingen zijn besproken.
e
De eerstvolgende bijeenkomst zal in het 2 kwartaal plaats gaan vinden.
De onderwijsmonitor is in maart 2014 verschenen. Uitkomsten zullen betrokken worden bij het uit te
voeren beleid.
In januari heeft het eerste OGOO passend onderwijs plaats gevonden. Daar is ingestemd met de
ondersteuningsplannen passend onderwijs 2014 - 2018 voor het basis onderwijs en het voortgezet
onderwijs.
B2. Ondersteuning van de schoolloopbaan
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 Zorg dragen voor een gedegen zorgstructuur voor de categorie leerlingen in het voortgezet onderwijs
voor wie extra ondersteuning wenselijk/noodzakelijk is en voor leerlingen die dreigen uit te vallen.
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
Wanneer
Continueren van trajectbegeleiding voortijdige schoolverlaters.
Implementatie van Sluitende Ketenaanpak in Aa en Hunze voor jongeren van 13
tot 23 jaar die leidt naar een startkwalificatie.
2014
2014
NB: Het gaat in dit geval om zorg m.b.t. jongeren o.a. via inzet CJG en als zodanig opgenomen in
Programma Welzijn. De punten 1 en 2 zijn ook opgenomen bij Leerplicht. Is B2 een “verplichting?”
000000
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
2.
De implementatie van de sluitende ketenaanpak wordt meegenomen in de
ontwikkeling van het CJG en de sociale teams.
32
Wanneer
2014
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
Betreft een doorlopend proces.
Betreft een doorlopend proces.
B3. Logopedie
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 We willen de lokale onderwijsvoorzieningen zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van de
leerlingen en hun verzorgers.
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
000000
Wanneer
Logopedie is geen kerntaak. Er zal gestopt worden met het aanbieden van
logopedie wanneer de logopedist met pensioen gaat (per 2016)
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
Betreft een doorlopend proces.
B4. Leerlingenvervoer
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 Een efficiënt en veilig vervoer van leerlingen van het speciaal/bijzonder onderwijs.
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
000000
Enquête m.b.t. het leerlingenvervoer onder ouders/verzorgers van leerlingen die
gebruik maken van het aangepast vervoer.
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
1.
000000
Wanneer
De enquête is doorgeschoven naar volgend jaar. Zie ook Wat hebben we bereikt
t/m april 2014.
2014
Wanneer
2015
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
In het bestek betreffende het doelgroepenvervoer voor de regio Noord Drenthe en Haren is
geregeld dat de opdrachtgevers een onafhankelijk onderzoek naar de feitelijke kwaliteit van de
uitvoering van het vervoer kunnen houden. Dit hebben wij de afgelopen jaren diverse keren door
middel van een enquête gedaan. Er is besloten om dit jaar geen enquête te houden onder de
ouders. Dit wordt door geschoven naar volgend jaar.
B5. Leerplicht
33
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 Het doel is het waarborgen van het recht op onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is dat kinderen op een
school goed voorbereid worden op hun zelfstandig functioneren in de samenleving.
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
000000
Wanneer
Preventief werken in het VO en MBO d.m.v. het inzetten van spreekuren en
deelname aan het CJG.
Deelname ZAT’s binnen het VO en MBO.
Deelname aan digitale sluitende registratie met scholen voor VO en MBO en
uitbreiden met basisonderwijs via Dienst Uitvoering Onderwijs.
Integrale aanpak van risicovolle jongeren door middel van de Drentse
Verwijsindex.
Het huidige kabinet hecht zeer aan het terugdringen van de schooluitval in het
voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs. Leerplicht heeft hierin een
specifieke rol. Onder andere door middel van intergrip, switch en het
toekomstloket.
Beleidsmatige afstemming met regio- en grensgemeenten.
Krachtig inzetten op thuiszitters; jongeren die langer dan vier weken thuiszitten
door verschillende oorzaken.
Betere afstemming met het openbaar ministerie door deelname aan het Justitieel
Casus Overleg.
Inzetten op schoolziekteverzuim. Door een samenwerking van school,
jeugdgezondheidszorg en leerplicht is snel zicht op de aard van het verzuim, de
ernst, de vooruitzichten en de terugkeer naar school.
De voortijdig schoolverlaters beter inzichtelijk krijgen door betere registratie.
Scholen activeren en informeren met betrekking tot het belang van signaleren
van ziekteverzuim van jongeren.
Meer profileren binnen het primair onderwijs.
Inzetten op het verminderen van het aantal schoolverlaters om de landelijk
geformuleerde en aangescherpte doelstellingen van het convenant “aanval op de
uitval” in 2016 te behalen.
In gebruik nemen van het nieuwe leerlingvolgsysteem ”Carel”.
Het nieuwe leerlingvolgsysteem wordt optimaal ingezet voor een sluitende
registratie, voor de Drentse onderwijs- en jeugdmonitor, voor signalering,
registratie en verwijzing.
Monitoren van nieuwe ontwikkelingen die raakvlakken hebben met het
voorkomen van voortijdig schoolverlaten, zoals de decentralisatie in de
jeugdzorg, passend onderwijs en ontwikkelingen binnen de Wmo.
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Wanneer
De ontwikkeling van het CJG en de sociale teams heeft invloed op de uitvoering van
leerplicht.
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
13.
De onderdelen 1 t/m 12 en 14 t/m 16 horen bij tot het doorlopend werkproces en zijn onderdeel
van de reguliere werkzaamheden.
De voorlopige cijfers voor het schooljaar 2012/2013 m.b.t. het aantal voortijdige schoolverlaters
(VSV) zijn bekend. Landelijk gezien is het aantal vsv-ers gedaald naar 27.950. In de regio Noorden midden Drenthe is het aantal vsv-ers gedaald van 390 naar 277.
34
B6. Onderwijshuisvesting
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014





000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
000000
Het bieden van adequate huisvesting aan scholen in de gemeente, conform de verordening Voorziening
Huisvesting Onderwijs.
We willen een goede, toekomstbestendige voorziening voor het Voortgezet Onderwijs in Gieten
behouden.
Samenwerking rond de zorg voor en de belangen van het kind realiseren.
Uitwerking gebiedsgerichte benadering.
In het kader van de brede schoolgedachte een multifunctioneel centrum in Gasselternijveen realiseren.
Wanneer
Uitvoering geven aan het huisvestingsprogramma 2014 (o.a. het uitvoeren van
groot onderhoud bij scholen van de Stichting PrimAH). Afhankelijk van de
uitkomsten van de Quick-scan (2013) wordt bezien in hoeverre het in het kader
van de Onderwijshuisvesting noodzakelijk is om voorzieningen ten gunste van het
binnenklimaat bij scholen aan te brengen.
Uitwerking geven aan de overheveling van het buitenonderhoud primair onderwijs.
Ontwikkelen gemeentelijk Accommodatieplan (incl. onderwijshuisvesting) in
samenhang met strategische toekomstvisie en gebiedsgericht
voorzieningenbeleid. Afhankelijk van uitkomsten notitie gebiedsgericht
voorzieningenbeleid.
I.a.v. het duurzaamheidsbeleid (VROM) bezien in hoeverre
duurzaamheidsinitiatieven mogelijk zijn bij accommodaties (dorpshuizen, scholen
en verenigingen).
Op dit moment is een verkenning gaande naar de mogelijkheid van
doordecentralisatie bij het Dr. Nassau College. Er is een aanvraag ingediend voor
tijdelijke huisvesting (mocht doordecentralisatie geen optie zijn). In afwachting
hiervan heeft de school de tijdelijke huisvestingsbehoefte intern opgelost
Er vindt verkenning plaats naar de mogelijkheden tot het opstellen van de notitie
Verhuur en medegebruik schoolgebouwen mede in relatie tot de overheveling van
het buitenonderhoud per 1 januari 2015.
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
3
5
nieuw
De nadruk ligt in eerste instantie op de uitvoering van het uitvoeringsplan. Dit
betreft het financieel gelijkstellen/ overdragen van dorpshuizen die in
gemeentelijk eigendom zijn (en waar geen sprake is van een combinatie met een
school).
Met betrekking tot de toekomst van de scholen willen wij een signalerende rol
vervullen en proactief optrekken met de schoolbesturen die hierin een regierol
hebben.
Er is door het Dr. Nassau College een aanvraag ingediend voor tijdelijke
huisvesting om het ruimtetekort op korte termijn op te heffen. Daarnaast willen
we gezamenlijk werken aan een oplossing voor de huisvestingsproblematiek van
het Dr. Nassau College op de langere termijn. Het Dr. Nassau College heeft te
kennen gegeven in aanmerking te willen komen voor vernieuwbouw. De plannen
hieromtrent worden samen met het Dr. Nassau College voorbereid en
vormgegeven voor een aanvraag in het kader van het Huisvestingsprogramma.
De financiële consequenties als gevolg van het voornemen tot fusie (van de
Stichting PrimAH) van een drietal scholen in het noordelijk veengebied (obs De
Badde in Annerveenschekanaal, obs Triangel in Nieuw-Annerveen en obs De
Springplank in Eexterveen) zijn op dit moment nog niet aan te geven. Er zal
hierover naar verwachting duidelijkheid bestaan bij de begroting 2015.
35
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Wanneer
2014
2014 -2016
2014
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Er is gestart met de uitvoering van het groot onderhoud o.b.v. het onderwijshuisvestingsprogramma
onderwijs 2014 en de voorbereidingen ten aanzien van het aanbrengen van klimaat verbeterende
maatregelen bij de scholen (o.b.v. de Quick Scan Klimaatvoorzieningen).
De gevolgen van de nieuwe regeling worden in beeld gebracht.
Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de dorpshuizen die in gemeentelijk eigendom zijn.
Het gaat om 7 dorpshuizen. De gesprekken hadden een informatief karakter. Nadere uitwerking
volgt.
De offertes van de dorpshuizen m.b.t .het aanbrengen van zonnepanelen zijn ontvangen, zodat na
de beoordeling, de uitvoering kan starten.
De voorbereidingen zijn gaande m.b.t. tot de spoedaanvraag tijdelijke huisvesting Dr. Nassau
College.
Dit is nog niet gestart. De prioriteit ligt bij proces overheveling buitenonderhoud.
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Openbaar basisonderwijs
Bijzonder basisonderwijs
Bijzonder speciaal voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs
Volwasseneneducatie
Gemeentelijke baten en lasten onderwijs
Resultaat voor bestemming
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
Lasten
bijstelling
Baten
bijstelling
totaal
2014
begroot*
2014
totaal
2014
28
0
0
0
23
13
64
0
28
0
0
0
23
13
64
938
169
0
53
47
1.273
2.480
0
938
169
0
53
47
1.273
2.480
76
0
76
10
0
10
2.556
0
2.556
74
0
74
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
36
6. Cultuur
Portefeuillehouder
H.F. van Oosterhout
Budgethouder
F. Snoep / M. Jalving / H. de Groot
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Cultuur:
-
Dodenherdenking
Cultuurparticipatie
Informatie en taal
Cultuurhistorie
Beeldende kunst
-
A. Cultuurparticipatie
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Grote projecten
Culturele gemeente van Drenthe 2011
 Een impuls geven aan de culturele activiteiten binnen de gemeente waardoor de culturele infrastructuur
wordt versterkt. Inwoners en bezoekers van Aa en Hunze en Drenthe kunnen gebruik maken van of
deelnemen aan diverse vormen van kunst en cultuur.
Overig
 Het vergroten van een cultureel klimaat waarbij een goede samenhang bestaat tussen de voorzieningen
en de participatie van onze inwoners.
 Uitvoeren van de cultuurnota 2009 – 2012 die als uitgangspunt heeft de bereikbaarheid van cultuur voor
al onze inwoners en in het bijzonder de jeugd in onze gemeente te behouden c.q. te vergroten.
 Evalueren en bijstellen cultuurnota.
000000
Wat gaan we doen in 2014
Wanneer
Overig
1. Prestatieafspraken maken met het ICO over de af te nemen producten.
2. Het initiëren, ondersteunen en subsidiëren van kunst- en cultuurprojecten.
3. Op basis van inhoudelijke taakstelling komen tot de bezuinigingstaakstelling.
4. In maart 2013 is de nieuwe cultuurnota 2013 – 2016 door de raad vastgesteld. In
de nieuwe cultuurnota wordt voortgebouwd op de vorige nota met dien verstande
dat er accentverschillen aangebracht zijn en nieuwe activiteiten worden opgepakt
waaronder de invoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit,
inventarisatie kunstcollectie en het ondersteunen van de festivals vanuit het
festivalbudget. In de nieuwe nota reageren we op nieuw beleid vanuit het Rijk en
37
2014
2014
2014
2014 - 2016
5.
6.
000000
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
1,3
000000
de provincie, maar ook op de financieel onzekere tijd waarin we momenteel
verkeren. Tot en met 2016 worden de aangegeven acties uitgevoerd.
Met ingang van 2013 treedt de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in
werking. Deze regeling vervangt de regeling Programmafonds Cultuurparticipatie.
In Drents verband is een uitvoeringsplan + financieringsregeling opgesteld. Deze
regeling is meegenomen in de nieuwe cultuurnota.
De huidige eigenaar van de Amer heeft aangegeven het pand te willen verkopen.
De eigenaar en het bestuur van Stichting De Amer zijn op zoek naar een
passende en financieel haalbare oplossing om De Amer en de activiteiten in De
Amer te behouden. Wij blijven onze betrokkenheid tonen bij de zoektocht van het
bestuur in het vinden van een passende oplossing
De opgelegde bezuinigingstaakstelling bij het ICO wordt met ingang van 2014
doorgevoerd in plaats van 2013 - 2015. Dit houdt in dat per 1 augustus 2014 het
particuliere aanbod niet meer gesubsidieerd wordt. In verband met de bezuiniging
bedragen de frictie- en transitiekosten € 96.000, verdeeld over de periode 2014 2017.
2014 - 2016
2014
Wanneer
2014 - 2017
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Er is een prestatieoverzicht 2014 opgesteld welke wordt meegenomen bij de subsidietoekenning
2014.
Diverse (subsidie) verzoeken zijn afgehandeld en financieel ondersteund.
De bezuinigingstaakstelling heeft betrekking op het ICO. Hierover zijn afspraken gemaakt en verwerkt
in een prestatieoverzicht 2014 en een meerjarenprognose.
De uitvoering van de Cultuurnota 2013 – 2016 ligt op koers.
Cultuureducatie met Kwaliteit in het onderwijs wordt momenteel in samenwerking met het
basisonderwijs, ICO en K&C uitgewerkt en uitgevoerd.
Stichting de Amer heeft een eigen actie opgezet om middelen bijeen te krijgen waarmee het pand
aangekocht kan worden. Deze actie loopt momenteel nog.
B. Informatie en taal
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Het actief bevorderen van het lezen en het leesgedrag van de inwoners van Aa en Hunze.
Verhogen leesgedrag door doelgroep jongeren.
Beschikbare ruimte in de bibliotheekgebouwen buiten en tijdens openingstijden beter benutten.



000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
000000
Wanneer
De uitgangspunten voor het bibliotheekwerk beschreven in de cultuurnota 2013 –
2016 worden uitgewerkt.
Uitvoeren van de bezuinigingstaakstelling voor het bibliotheekwerk. Hoe deze
bezuiniging gerealiseerd wordt staat beschreven in de visie bibliotheekwerk 2013 2016
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
2
De verhuizing van de bibliotheek Gasselternijveen naar het MFC heeft door de
38
2014 - 2016
2014 - 2016
Wanneer
2014
latere oplevering vertraging opgelopen. De verhuizing zou eind 2013 plaats
vinden, maar is uiteindelijk april 2014 geworden. Dit houdt in dat de bibliotheek
langer kosten moet maken die als bezuiniging waren opgenomen.
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
C.
De uitvoering van de visie bibliotheekwerk 2013 - 2016 loopt nagenoeg volgens planning. De
bestelbiebs en de avondhaltes van de bibliobus zijn in 2012 opgeheven en de bibliobus doet vanaf
2013 de haltes 1 keer per 2 weken aan in plaats van eens per week.
De bezuinigingstaakstelling die in de visie beschreven is, wordt volgens de planning uitgevoerd. Er is
een kleine vertraging als gevolg van de latere verhuizing van de bibliotheek naar het MFC
Gasselternijveen.
Cultuurhistorie
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 In stand houden van de torens en molens die in eigendom zijn van de gemeente.
 Bevorderen van de integratie van oudheidkunde en cultuurhistorie in de processen rondom de
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Aa en Hunze.
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
000000
2.
3.
000000
2014 e.v.
2013-2014
2013-2014
Wanneer
Voorlichting oudheidkundige waarden gebeurt vooral door de jaarlijkse
organisatie van Open Monumentendag en het plaatsen van informatiepanelen.
De projectfase van het Geopark De Hondsrug loopt dit jaar af. Inmiddels is er
een stichting gevormd, die het bestuur vormt van een netwerkorganisatie met
een klein uitvoerend bureau. De gemeente is op ambtelijk niveau structureel
deelnemer van de agendacommissie.
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
D.
Het geven van voorlichting over in de gemeente voorkomende oudheidkundige
waarden en incidenteel ondersteunen van particuliere initiatieven
Deelname aan het project Geopark Hondsrug.
(laten) Opstellen cultuurhistorische waardenkaart.
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
1.
000000
Wanneer
De Open Monumentendag 2013 was een succes.
De expeditiepoort ‘Sporen van strijd’ te Coevorden is geopend.
De expeditiepoort ‘Kunstenaars op de Hondsrug’ te Veenoord is geopend.
De opdracht tot het opstellen van de kaart is in de lente van 2014 gepland.
Beeldende kunst
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
Wanneer
Eigen gemeentelijke kunstcollectie aan publiek tonen door het organiseren van
exposities in het gemeentehuis (minimaal 1 expositie per jaar).
Eigen gemeentelijke kunstcollectie wordt geïnventariseerd. Daarna wordt bekeken
39
2014
2014
3
welke basiscollectie de gemeente behoudt en welk deel van de collectie
afgestoten kan worden
De beelden die in 2011 in Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal zijn
gestolen worden gereproduceerd en geplaatst in beide dorpen
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
000000
1.
2.
3.
Door de vele aanvragen voor exposities door derden is er nog geen expositie georganiseerd met
de gemeentelijke collectie.
De collectie wordt momenteel doorgelicht. Na de zomervakantie zal een deel van de collectie
afgestoten worden.
Het project is opgestart.
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Dodenherdenking
Cultuurparticipatie
Informatie en taal
Cultuurhistorie
Beeldende kunst
Resultaat voor bestemming
Baten
bijstelling
totaal
2014
begroot*
2014
-47
10
417
535
337
9
1.308
0
0
0
13
0
13
0
0
0
0
13
0
13
0
0
0
0
0
0
1.355
-47
1.308
13
0
13
10
417
582
337
9
1.355
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
Lasten
bijstelling
-47
totaal
2014
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bezuinigingen
Informatie en taal
1 Vervallen frictiekosten bibliotheek
Totaal bezuinigingen
Bijstellingen bestaand beleid
Informatie en taal
2 Restitutie subsidie 2012 bibliotheek
Bedrag
incidenteel
Bedrag
structureel
42.500
42.500
0
4.100
Totaal bijstellingen bestaand beleid
Totaal
40
4.100
0
46.600
0
Ad 1.
Ad 2.
De in 2014 incidenteel geraamde frictiekosten ad € 42.500 om de bezuinigingstaakstelling op de
bibliotheken te kunnen realiseren kunnen vervallen. Als gevolg van een iets andere fasering in
de bezuinigingstaakstelling vallen de verwachte frictiekosten mee. Het voor 2014 beschikbaar
gestelde budget is daardoor niet meer benodigd.
De definitieve subsidie voor het bibliotheekwerk 2012 wordt € 4.100 lager vastgesteld. Het
teveel uitbetaalde bedrag wordt door de bibliotheek teruggestort.
41
7. Sport
Portefeuillehouder
J.B. Wassink
Budgethouder
M. Jalving
Producten
Het volgende product valt onder het programma Sport:
- Sport
Sport
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 Met het nieuwe sportbeleid de sportparticipatie stimuleren en sport benaderen als een middel voor
duurzame sociale binding. Ook moet het sportbeleid ontwikkelingskansen bieden voor verenigingen. Het
beleid met betrekking tot de sportaccommodaties is onderdeel van ons integraal accommodatiebeleid.
 Stimuleren van de gehandicaptensport.
 Voortzetting van het huidige beleid vanuit een gebiedsgerichte benadering.
 Bestaande sportaccommodaties betrekken bij de discussie over het voorzieningenbeleid.
 Vergroten van de deelname aan sportactiviteiten, zowel binnen gesubsidieerde verenigingen als
daarbuiten.
 De relatie tussen sportclubs en de basisscholen programmatisch uitbouwen vanuit het onderwijs met als
doel om de sportbeoefening beter aan te laten sluiten bij de schooltijden. Het creëren van voldoende
sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. Dit willen we bereiken door uitbreiding van
de formatie van de combinatiefunctionarissen sport/ buurtsportcoaches conform de landelijke regeling.
 Van gemeentewege bijdragen aan publiciteit over de vele sportevenementen in onze gemeente.
Wat gaan we doen in 2014
000000
1.
2.
3.
4.
5.
000000
Wanneer
Afronding implementatie nieuw beleid voetbalaccommodaties.
Ontwikkeling sport-, bewegings-, en gezondheidsstimuleringsprojecten.
Realiseren bezuinigingstaakstelling.
In het kader van het bezuinigingstraject komen tot een fasegewijze verhoging van
de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties.
Realisatie kunstgrasveld sportpark Annen
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
1.
De overdracht van het club- en kleedgebouw van vv Gieten heeft (nog) niet plaats
gevonden i.v.m. de onderhoudsstaat. In het nieuwe collegeprogramma zijn gelden
opgenomen voor nieuwbouw, waarvan alleen maar sprake zijn als vanuit de club
zelf ook een substantiële bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de
42
2014
2014
2014
2014
2014
Wanneer
2014 - 2015
2.
3.
000000
plannen.
Implementatie JOGG (Jongeren op gezond gewicht) gemeente.
Renovatie hoofdvelden voetbalvereniging GKC en Gasselternijveen.
2014 – e.v.
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
5.
Formele afronding door ondertekening overeenkomsten recht van erfpacht/opstal.
Overeenkomst deelname JOGG gemeente is ondertekend.
De bezuinigingstaakstelling is tot op dit moment nog niet gerealiseerd. De verwachting is dat dit ook
niet volledig gaat gebeuren.
In het kader van het bezuinigingstraject zijn de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties
met 5% verhoogd.
Het project kunstgrasveld Annen bevindt zich in de aanbestedingsfase.
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Sport
Geldleningen en uitzettingen lang
Resultaat voor bestemming
Baten
bijstelling
totaal
2014
begroot*
2014
totaal
2014
450
0
450
7
7
457
0
457
2.560
0
2.560
85
85
2.645
0
2.645
5
0
5
53
0
53
2.565
85
2.650
503
7
510
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
Lasten
bijstelling
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bedrag
incidenteel
Bezuinigingen
Sport
1 Bezuinigingen sport
-44.000
Totaal bezuinigingen
2
3
4
5
6
-44.000
Bijstellingen bestaand beleid
Sport
Harmonisatie voetbalaccommodaties
Schoonmaakkosten gymzalen
Najaarsnota 2013: Brandmeldingsinstallaties
Najaarsnota 2013: Huuropbrengst sporthallen
Onderhoud sportvelden
Totaal bijstellingen bestaand beleid
Totaal
Ad. 1
Bedrag
structureel
-8.000
0
-13.200
-3.150
15.000
-25.000
-8.000
-26.350
-52.000
-26.350
In bezuinigingen is voor sport een bedrag opgenomen van in totaal € 88.000. Deze bezuiniging
wordt vooralsnog niet volledig gerealiseerd. Nadeel incidenteel € 44.000. Een en ander is het
gevolg van de overname van het zwembad Zwanemeer en de harmonisatie van de
voetbalaccommodaties, welke budgettair neutraal is geïmplementeerd o.b.v. de vastgestelde
43
Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.
beleidskaders. Daarnaast is een fasegewijze verhoging van de tarieven doorgevoerd, welke als
afzonderlijke bezuiniging is opgenomen.
De harmonisatie van de voetbalaccommodaties verloopt fasegewijs. Voor 2014 ontstaat
daardoor een incidenteel nadeel op de gebruikersvergoedingen van € 8.000.
De schoonmaakkosten voor de gymzalen in Gieten en Eext zijn structureel te laag opgenomen
in de begroting. Bedrag per gymzaal € 6.600.
Najaarsnota 2013: ontmoetingscentrum de Boerhoorn en (zie programma 9) en de
Burgemeester Lambershal zijn sinds begin jaren 2000 voorzien van een automatische
brandmeldingsinstallatie met een directe doormelding naar de meldkamer. Deze installaties
voldoen niet meer aan de nu geldende normen. De installaties zijn verouderd en moeten
volgens het geldende bouwbesluit zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is
afgegeven op grond van het CCV- inspectieschema Brandmeldingsinstallatie. Vanaf 2016
accepteert de meldkamer Noord Nederland geen meldingen meer van niet gecertificeerde
installaties. Om de installaties te laten voldoen aan de huidige regelgeving en te voorzien van
een geldig inspectiecertificaat is per installatie een bedrag noodzakelijk van € 27.000, totaal
€ 54.000. De installatie wordt afgeschreven in 15 jaar met een rentepercentage van 5%. De
(structurele) kapitaallasten bedragen derhalve € 6.300.
Najaarsnota 2013: in 2010 is de “beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor
basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs” in werking getreden. Voor het Dr. Nassau
College betekent dit (in tegenstelling tot de scholen van het primair onderwijs, die op basis van
de berekening een genormeerde vergoeding krijgen) dat wij bij het Dr. Nassau College de
kosten van het bewegingsonderwijs in rekening brengen, omdat de school zelf de bekostiging
voor het bewegingsonderwijs in de Lumpsumvergoeding ontvangt. De huuropbrengst voor
sporthal de Goorns wordt daardoor structureel € 15.000 hoger. De huuropbrengst van de
Boerhoorn (zie programma 9) is te hoog geraamd en wordt structureel naar beneden bijgesteld
met € 15.000. Het geheel verloopt budgettair neutraal.
Het onderhoud van sportvelden wordt de komende 4 jaren uitgevoerd door Alescon. De
aanbesteding is hoger uitgekomen dan de raming zoals deze nu in de begroting is opgenomen.
Daarnaast worden we jaarlijks geconfronteerd met engerlingen, die de kwaliteit van de velden
aantasten. De raming wordt daarom met structureel € 25.000 bijgesteld.
44
8. Sociale Zaken
Portefeuillehouder
H. Heijerman
Budgethouder
M. Jalving
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Sociale Zaken:
-
Bijstandverlening
Werkgelegenheid
Inkomensvoorzieningen
Gemeentelijk minimabeleid
Inburgering
Wet Kinderopvang
-
A. Bijstandverlening
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014





000000
Regelen van de wettelijke zorgplicht in het kader van de “Wet gemeentelijke schuldhulpverlening” Met
de inwerkingtreding van deze wet is de plicht tot de uitvoering van de schuldhulpverlening bij de
gemeente neergelegd.
Zo groot mogelijke participatie en tegengaan van sociaal isolement van burgers.
Het voorkomen van een toename van armoedeoverdracht aan kinderen door financiële ondersteuning
van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.
Het terugdringen van het aantal mensen bij wie een uitzichtloze schuldensituatie tot afsluiting van
nutsvoorzieningen dreigt of tot uitzetting uit de woning.
Vooral in het kader van de wet WWB jeugd een belangrijk accent geven.
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
Wanneer
Verdere doorontwikkeling en verankering van beleid met betrekking tot
arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie.
Implementatie van de Beleidsnotitie Integrale Schuldhulpverlening 2013-2016
i.v.m. de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wsg). Een
aantal maatregelen zijn opgenomen om problematiek integraal aan te pakken en
(het ontstaan van) schulden te voorkomen en schuldhulpverlening in te perken.
Ontwikkelen van beleid i.v.m. de invoering van de Participatiewet.
Onderzoek instellen om te komen tot een afdeling Aa en Hunze binnen de
Stichting Leergeld ter ondersteuning van kinderen en minima.
45
2014-2015
2014
2014
2014
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
Dit heeft doorlopende aandacht.
De uitvoering vindt plaats via de Gemeentelijke KredietBank te Assen.
De Participatiewet is februari aangenomen in de Tweede Kamer. Met de samenwerkingspartners
Assen en Tynaarlo wordt beleidskader voorbereid.
Overleg vindt plaats met de Stichting Leergeld. Daarbij worden ook de gemeenten Assen en
Tynaarlo betrokken.
B. Werkgelegenheid
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014






000000
In het kader van werkgelegenheid willen we een hogere deelname bereiken van lokale werkgevers om
voor uitkeringsgerechtigden voldoende werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen.
We zullen in nauwe samenwerking met de gemeenten Assen en Tynaarlo het arbeidsmarktbeleid gaan
ontwikkelen.
Terugdringen van de jeugdwerkloosheid om te voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan.
De vaardigheden van iedere WSW-geïndiceerde moeten dusdanig worden bevorderd dat hij/zij zal
uitkomen op zijn/haar persoonlijk hoogst mogelijke vorm van arbeidsdeelname.
Binnen het beschikbare rijksbudget zoveel mogelijk mensen van de WSW-wachtlijst geplaatst krijgen op
basis van de volgorde die is vastgesteld in de “Verordening plaatsingsvolgorde WSW”.
Invulling bezuinigingsdoelstelling gesubsidieerde arbeid o.a. door synergievoordelen te realiseren op
het snijvlak van uitkeringen en gesubsidieerde arbeid en het beheer van het openbaar gebied,
sportvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen.
Wat gaan we doen in 2014
Wanneer
Grote projecten
Decentralisatie Participatiewet, AWBZ- begeleiding en jeugdzorg
1. Voorbereiden invoering van Participatiewet waarin de WWB, Wajong en WSW
worden betrokken en waarbij tevens mogelijkheden tot gezamenlijke uitvoering
met arbeidsmatige dagbesteding AWBZ wordt onderzocht..
2014 e.v.
Overig
1. Voor jongeren wordt ingezet op het behalen van een startkwalificatie. Met een
startkwalificatie is de jongere voldoende toegerust voor de arbeidsmarkt.
2. We gaan ons richten op preventie en snelle afhandeling van aanvragen
schuldhulpverlening.
3. Er is specifieke aandacht voor jongeren, waarin het vervolg van het actieplan
jeugdwerkloosheid in 2014 prioriteit heeft. In onze arbeidsmarktregio is in
samenwerking met diverse organisatie een Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0
ontwikkeld waarin maatregelen zijn opgenomen om de jeugdwerkloosheid te
voorkomen en te bestrijden. Daarnaast blijft de inzet om jongeren te leiden naar
een startkwalificatie. Met een startkwalificatie is de jongere voldoende toegerust
op de arbeidsmarkt waarna de inzet is om de jongeren uit te stromen naar werk.
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
Grote projecten: zie A3
Er vindt afstemming plaats met de Gemeentelijke KredietBank.
Er wordt uitvoering gegeven aan het actieplan jeugdwerkloosheid in 2014.
46
2014 e.v.
2014 e.v.
2014 e.v.
C. Gemeentelijk Minimabeleid
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014




000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
000000
Zo groot mogelijke participatie om achterstandssituaties te voorkomen.
De gevolgen van armoede voor kinderen (in de zin van armoedeoverdracht) zo veel mogelijk
voorkomen.
Het voorkomen van een toename van afsluitingen c.q. uithuiszettingen.
Iedereen, ongeacht de financiële situatie, moet de kans hebben om deel te nemen aan de samenleving.
Het minimabeleid is gericht op het activeren van burgers om te participeren en op het bieden van een
toekomstperspectief.
Wanneer
We gaan ons richten op preventie en snelle afhandeling van aanvragen voor
schuldhulpverlening.
Door uitvoering te geven aan het meedoenbeleid wordt ingezet op het gericht
meedoen aan de maatschappij via meerdere beleidsterreinen, zoals onderwijs,
economie, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening- en preventie.
Gemeentelijke ondersteuning van de Voedselbank indien nodig.
2014 e.v.
2014
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
Er vindt afstemming plaats met de Gemeentelijke KredietBank.
Betreft een doorlopend proces, onderdeel regulier werk.
De Voedselbank ontvangt jaarlijks een bijdrage voor de huisvesting.
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Bijstandsverlening
Werkgelegenheid
Inkomensvoorzieningen
Gemeentelijk minimabeleid
Inburgering
Voorzieningen gehandicapten
Wet Kinderopvang
Resultaat voor bestemming
totaal
2014
begroot*
2014
-41
5
4.542
4.531
240
552
61
0
8
9.934
3.580
4.223
273
0
24
0
0
8.100
0
0
0
9.929
5
9.934
4.542
4.461
240
552
85
0
49
9.929
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
Lasten
bijstelling
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
47
70
-24
Baten
bijstelling
totaal
2014
12
3.580
4.259
273
0
0
0
0
8.112
0
0
0
8.100
12
8.112
36
-24
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bedrag
incidenteel
Bijstellingen bestaand beleid
Werkgelegenheid
1 Alescon, rijksvergoeding
Alescon, gemeentelijke subsidie
Bedrag
structureel
36.000
-70.000
Inburgering
2 Inburgering
0
Wet Kinderopvang
3 Uitvoering Wet Kinderopvang 2005
41.000
Totaal bijstellingen bestaand beleid
-34.000
41.000
Totaal
-34.000
41.000
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Het hogere nadelige saldo van Alescon van € 34.000 voor het jaar 2014 (€ 70.000 minus
€ 36.000) wordt veroorzaakt door een geringe afwijking in het geraamde aantal te realiseren
arbeidsjaren (aja’s) en de toename van het verschil in de kosten (met name loonkostenstijging)
en de rijksbijdrage. Dit bedrag wordt incidenteel geraamd, omdat voor het toekomstig beleid in
het meerjarenperspectief wordt uitgegaan van uitvoering binnen het huidige structurele
financiële kader.
Inburgering: de rijksvergoeding voor inburgering is vervallen. Inkomst en uitgaaf worden
teruggebracht naar 0. Kosten van nog lopende trajecten worden ten laste van de bestaande
voorziening gebracht.
Vanwege een wijziging in de manier van verstrekken van de kinderopvangtoeslag voor
doelgroepouders (van gemeente naar belastingdienst) is de algemene uitkering ingaande 2013
verlaagd met een bedrag van € 41.000. Deze wijziging is in eerste instantie op programma 16
verwerkt maar wordt nu op het van toepassing zijnde programma verwerkt. Per saldo verloopt
deze mutatie budgettair neutraal.
48
9. Welzijn
Portefeuillehouder
H. Heijerman / H.J. Dijkstra
Budgethouder
M. Jalving
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Welzijn:
-
Vormings- en ontwikkelingswerk
Maatschappelijk werk
Sociaal-cultureel werk
Kinderdagopvang
Openbare gezondheidszorg
Gezondheidszorg algemeen
Jeugdgezondheidszorg
Centrum Jeugd & Gezin
Voorziening gehandicapten
A. Maatschappelijk werk
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014

000000
In stand houden van een eerstelijnsvoorziening waarbij aan individuele burgers ondersteuning wordt
gegeven bij het oplossen van problemen van psycho- en psychosociale aard.
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wanneer
Onderzoek integratie functies maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk in
relatie tot toegangstaken sociaal domein
Door ontwikkelen front office / back office Centrum Jeugd & Gezin (CJG) binnen
sociale teams ter voorbereiding op de komst van de jeugdzorg naar de
gemeente.
Schoolmaatschappelijk werk op basis- en voortgezet onderwijs als zorg advies
teams laten aansluiten op het CJG/sociale teams.
Structurele inbedding Positief opvoeden en Veilig opgroeien Drenthe als
methode binnen de hulpverlening.
Versterken/voortzetten OGGz structuur ter voorkoming van maatschappelijke
uitval en aansluiting organiseren met sociale teams.
Binnen de Drentse pilot jeugdzorg wordt onderzocht op welke wijze de
aansluiting tussen de zorg in en buiten de school (ZAT/CJG) effectief op elkaar
kan aansluiten met als resultaat één gezin één plan.
Binnen de Drentse pilot worden bovenlokaal afspraken geformuleerd om Positief
49
2014
2014 e.v.
2014 e.v.
2014
2014
2014
2014
opvoeden structureel in te bedden in het ondersteuningsaanbod naar kinderen,
ouders en professionals.
000000
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
De Jeugdwet treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking. Hierdoor zal het
komende jaar veel aandacht gericht zijn op afstemming en bovenlokale
samenwerking.
000000
Wanneer
2015
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stichting Welzijn Aa en Hunze neemt met ingang van 1 juli 2014 de functie en taken van
maatschappelijk werk over van Stichting Noordermaat.
De toegangstaken en indicatietaken jeugdzorg van Bureau Jeugdzorg worden met ondersteuning
van BJZ ingebed in het CJG.
De zorgroutes met basisonderwijs zijn geconcretiseerd. De werking van de zorg adviesteams VO
worden binnen de pilot jeugdzorg op werkbaarheid en effectiviteit onderzocht.
De methodiek van Positief opgroeien en veilig opgroeien Drenthe interventieniveau 3 en 4 maken
onderdeel uit van de werkwijze binnen het CJG.
De aansluiting wordt opgepakt i.r.t. implementatie sociale teams.
In Assen en Noordenveld wordt geëxperimenteerd met verschillende werkwijzen voor de
aansluiting tussen school en CJG.
Er is een plan van aanpak in ontwikkeling voor Drenthe over de inbedding van positief opgroeien en
veilig opgroeien.
B. Sociaal cultureel werk
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014








000000
Extra inzetten op het preventieve jeugdbeleid. Daarnaast netwerksamenwerking rondom jeugd en de
doorontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin/sociale teams
Handhaven en zo mogelijk versterken van de bestaande accommodaties onder de expliciete
voorwaarde, dat ze voldoende toekomstperspectief hebben. Wij willen een goed gebruik van onze
accommodaties helpen bevorderen.
Samenwerking rond de zorg voor en de belangen van het kind realiseren.
Sociaal cultureel werk en maatschappelijk werk integreren in sociale teams.
Het behouden van de huidige vrijwilligers en het werven van nieuwe vrijwilligers.
Opzetten van een netwerkstructuur voor de ontwikkeling van een loket voor wonen, zorg en welzijn. .
Op het gebied van accommodatiebeleid/beheer streven naar een versterking van de samenhang tussen
de bestaande accommodaties.
Verbeteren van de basisinfrastructuur en deelname hieraan optimaliseren
Wat gaan we doen in 2014
Wanneer
Grote projecten
MFC Gasselternijveen
1. Realisatie Multifunctioneel centrum Gasselternijveen:
Het MFC Gasselternijveen biedt straks onderdak aan vaste gebruikers als
basisscholen ’t Kompas en J. Emmens, jeugdactiviteiten Stichting Welzijn Aa en
Hunze, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang,
bibliotheekfunctie, dagopvang ouderen en Centrum Jeugd en Gezin. Daarnaast
zullen ook diverse incidentele huurders/verenigingen/instellingen actief gebruik
gaan maken van het MFC. Met de realisatie van deze multifunctionele
accommodaties willen we ook de inhoudelijke samenwerking tussen de partners
nadrukkelijker vorm geven. Wij vinden het belangrijk dat deze samenwerking een
50
2014
goede start krijgt en willen dit proces ondersteunen. Het proces moet erop zijn
gericht de inhoudelijke samenwerking tussen de partners blijvend te waarborgen.
Een eventuele financiële vertaling hiervan wordt betrokken bij de financiële
afwikkeling van het bouwbudget.
Toekomstgericht voorzieningenbeleid
2. Doorontwikkeling toekomstgericht voorzieningenbeleid
De raad heeft in haar vergadering van 19 december 2012 het beleidskader
toekomstgericht voorzieningenbeleid gemeente Aa en Hunze vastgesteld. Voor
elk dorp is aangegeven wat de ingezette beleidslijn en de strategie per functie
betekenen voor het betreffende dorp en het omliggende gebied. Het uitgangspunt
is dat de strategie per dorp en de uitwerking daarvan in samenspraak met het
dorp (dorpshuizen) tot stand komen.
In het kader van het voorzieningenbeleid wordt uitvoering gegeven aan het
uitvoeringsplan. Dit betekent, dat voor de dorpen waar het dorpshuis nog in
gemeentelijk eigendom is, het voorstel is om deze (voor een symbolisch bedrag)
over te dragen aan het dorp. Of een dorpshuis hier welwillend tegenover staat is
afhankelijk van de financiële- en andere consequenties die hieruit voortvloeien.
Vindt geen overdracht plaats dan wordt wel een financiële gelijkstelling beoogt.
Prioriteit wordt hierbij gegeven aan dorpshuizen die niet gekoppeld zijn aan een
school.
Overig
1. Inzetten op preventief jeugdbeleid gericht op stimulering zelfredzaamheid en
eigen kracht.
2. Accommodatiebeleid: uitwerking binnen de door de raad gestelde kaders en
budgetten.
3. In het kader van het accommodatiebeleid (scholen en dorpshuizen) de
samenhang tussen de bestaande accommodaties versterken.
4. In afwachting van het duurzaamheidsbeleid (VROM) bezien in hoeverre
duurzaamheidinitiatieven mogelijk zijn bij accommodaties (dorpshuizen, scholen
en verenigingen).
5. Verkenning starten ten aanzien van de overdracht van dorpshuizen waarbij de
uitkomsten van de energiescan bij de dorpshuizen wordt betrokken
6. Opstellen nieuwe nota Vrijwilligerswerkbeleid met aandacht voor behoud, werving
en ondersteuning van vrijwilligers en stimuleren van mogelijkheden voor
participatie van jongeren en kwetsbare doelgroepen van vrijwilligers. .
7. Projecten jongeren en middelengebruik en vandalismeprojecten.
8. In de verschillende beleidsnotities zal aandacht zijn voor preventief jeugdbeleid.
9. Tot en met het schooljaar 2014/2015 wordt uitvoering gegeven aan
maatschappelijke stages, inclusief de inzet van rijksmiddelen. Ingaande het
schooljaar 2015/2016 zijn de maatschappelijke stages niet langer wettelijk
verplicht. De bekostiging vanuit de algemene uitkering verdwijnt dan ook
ingaande 2015. Mogelijkheden voor maatschappelijke participatie van jongeren
worden meegenomen in het vrijwilligersbeleid.
10. Invulling geven aan het welzijnswerk op basis van de 4 kerndoelen, ouderen,
jeugd, mantelzorg en vrijwilligerswerk.
000000
2014
2014 e.v.
2014 e.v.
2014 e.v.
2014 e.v.
2014
2014
2014
2014
2014
2014 e.v.
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
Grote projecten MFC Gasselternijveen
De verbouw van het bestaande gedeelte is afgerond; hiermee is de vernieuwbouw van het MFC
Gasselternijveen binnen het bestaand budget gerealiseerd.
2.
Grote projecten Toekomstgericht voorzieningenbeleid.
Er zijn gesprekken gevoerd met de dorpshuizen die in gemeentelijk eigendom zijn en die niet
gekoppeld zijn aan een school. Het ging daarbij om informatieve gesprekken waarbij het
gemeentelijk beleid is uitgelegd. Uitwerking van het voorzieningenbeleid betreft een financiële
51
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
gelijkstelling bij de dorpshuizen of een mogelijke overdracht van de dorpshuizen aan het dorp (de
stichtingen). Het gaat erom, dat dorpshuizen die in gemeentelijk eigendom zijn dezelfde positie
krijgen als dorpshuizen die al in eigendom zijn van een stichting. Aan de dorpshuizen is gevraagd
ook zelf vragen en opmerkingen aan de gemeente kenbaar te maken voor eind april. Nadere
uitwerking volgt.
Er zijn afspraken gemaakt in Noord en Midden Drenthe over de versterking van het voorliggende
veld gericht op signalering, preventie en versterking van eigen kracht. Dit is vastgelegd in een plan
e
in samenspraak met de voorliggende voorzieningen en de 2 lijn jeugdzorg.
Dit is een continu proces.
Dit is een continu proces.
De dorpshuizen hebben offertes aangeleverd voor het aanbrengen van zonnepanelen. Na
beoordeling kan gestart worden met de uitvoering.
Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de dorpshuizen die in gemeentelijk eigendom zijn.
Het gaat om 7 dorpshuizen. De gesprekken hadden een informatief karakter. Nadere uitwerking
volgt.
De notitie is in afwachting van de gevolgen van de decentralisaties uitgesteld.
Er zijn nog geen projecten in voorbereiding.
Dit is een continu proces.
Dit wordt betrokken bij de nota vrijwilligersbeleid.
Op basis van de besluitvorming rondom de invulling van de bezuinigingstaakstelling bij de
Stichting Welzijn Aa en Hunze is de subsidieaanvraag voor 2014 ingediend.
C. Kinderopvang
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014

000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
000000
Een dekkend netwerk van kinderopvang en buitenschoolse opvang in de gemeente.
Wanneer
Bijhouden van het landelijk Register Kinderopvang.
Peuterarrangementen onderbrengen bij de kinderopvang voor doelgroepkinderen.
Vanzelfsprekend: kennis uit het project implementeren in bestaande organisaties
t.w. vroegsignalering, preventieve logopedie, registratie voor- en vroegschoolse
educatie, professionalisering voor- en vroegschoolse educatie, overdracht
peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang naar basisonderwijs,
ouderbetrokkenheid verder vorm geven.
Positief opvoeden Drenthe uitrollen bij peuterspeelzalen, kinderopvang
en basisonderwijs.
Planologische en bouwtechnische medewerking verlenen ten behoeve van
vestiging en spreiding kinderopvangvoorzieningen in onze gemeente.
Gemeentelijk handhavingsbeleid t.a.v. de kwaliteitseisen ingevolge de Wet
kinderopvang in overeenstemming houden met wettelijke voorschriften.
Signaleringsfunctie kinderopvang in het kader van de jeugdzorgtaken versterken
via deelname Vroeg erbij.
2014 e.v.
2014
2014
2014
2014
2014
2014 e.v.
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
Alle kinderopvangorganisaties en gastouders in onze gemeente zijn geregistreerd in het landelijk
register en wijzigingen worden bijgehouden.
De peuterarrangementen worden sinds 1 januari 2014 uitgevoerd door 4 kinderopvangorganisaties
in onze gemeente.
Samen met de kinderopvang, de peuterspeelzaal-organisaties en de bibliotheek is een werkwijze
ontwikkeld om ouders (nog) meer te betrekken bij de (taal)ontwikkeling van hun jonge kinderen in
de thuissituatie. De werkwijze bestaat uit een voorleescollectie en een website met de naam
52
4.
5.
6.
7.
Leesklik. Leesklik bevordert het interactief voorlezen tussen ouders en kinderen door verschillende
thema’s gericht op peuters.
De stuurgroep POD/VOD heeft een plan van aanpak geschreven over de uitrol.
Op verzoek wordt waar mogelijk medewerking verleend.
Het huidige handhavingsbeleid past binnen de wettelijke voorschriften.
Vroeg erbij wordt uitgevoerd binnen de kinderopvang.
D. Openbare gezondheidszorg
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Bevorderen van de kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving voor alle groepen in Aa en Hunze.
Bevorderen van een gezond gedrag.
Bevorderen van een sluitend systeem aan gezondheidsvoorzieningen en de toegankelijkheid van de
gezondheidsvoorzieningen voor alle doelgroepen.



000000
Wat gaan we doen in 2014
Wanneer
Grote projecten
Decentralisaties Wwvn, AWBZ – begeleiding en jeugdzorg
1. Beleidsvoorbereiding t.b.v. overheveling AWBZ-functie extramurale begeleiding.
2. Beleidsvoorbereiding t.b.v. transitie en transformatie jeugdzorg.
Overig
1. Ontwikkelen aansluiting CJG/ sociale teams als gemeentelijke toegang .
Beleidsplan jeugd opstellen
2. Uitvoering geven aan mantelzorgbeleid en ondersteuning van mantelzorgers.
3. Extra aandacht voor het voorkomen van verslaving aan alcohol, drugs en tabak bij
jeugdigen en het voorkomen en terugdringen van overgewicht. Project Alcohol en
Jeugd.
4. Vervaardigen uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid en implementatie
5. Invulling geven aan de doelstellingen van Drenthe JOGG provincie.
6. De gemeenten in Drenthe zijn vooruitlopend op de komst van de jeugdzorg naar
de gemeenten in samenwerking met de provincie gestart met een monitor .
‘Meetbaar beter”.
7. De nieuwe Jeugdwet is in concept klaar. De transitie Jeugdzorg sluit hier op aan.
In verband met de forse bezuinigingen is het aan de gemeente om een
transformatie te bewerkstelligen, met als doel de eigen kracht van burgers beter te
benutten zodat minder vaak een beroep wordt gedaan op duurdere zorg.
000000
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
De Jeugdwet wordt op 1 januari 2015 ingevoerd.
000000
2014
2014
2014
2014
2014
2014 e.v.
2014 e.v.
2014
2014
2014
Wanneer
01-01-2015
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
Beleidsvoorbereiding t.b.v. overheveling AWBZ-functie extramurale begeleiding.
In wisselende samenwerking ( Noord- en Midden Drenthe, STAAN en Drentsche Aa) worden
diverse onderwerpen opgepakt en voorbereid voor bestuurlijke afstemming en besluitvorming.
uitgangspunt hierin is ‘lokaal wat kan, regionaal als het nodig is en provinciaal wat moet’.
Beleidsvoorbereiding t.b.v. transitie en transformatie jeugdzorg.
De Jeugdwet is inmiddels aangenomen in de Eerste Kamer. Vanuit de Drentse pilot worden
diverse thema’s nader uitgewerkt. Omdat een deel van de taken op Drents niveau wordt
ontwikkeld en georganiseerd is een eenduidig beleidskader nodig. Het beleidskader heeft
betrekking op aanbod jeugdhulp, toeleiding jeugdhulp, wettelijke kaders en inkoop.
53
1.
2.
3,4
5.
6.
7.
Met het maatschappelijk middenveld en het CJG hebben we een startbijeenkomst gehad over de
invoering van sociale teams.
Er is een opdracht verstrekt aan SWAH om uitvoering te geven aan de eerste fase van het project
‘Mantelzorgers in beeld’. In het kader van het project iAge is een bewustwordingscampagne
opgestart voor de werkende mantelzorgers en het MKB.
Binnen het uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid zal het project JOGG prioriteit krijgen,
daarna zal het uitvoeringsprogramma verder worden uitgewerkt.
Binnen het uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid zal het project JOGG prioriteit krijgen. De
gemeente heeft zich aangemeld als JOGG-gemeente.
Het vullen van de Monitor Meetbaar Beter is een continu proces om te zorgen dat cijfers zo recent
mogelijk beschikbaar zijn en komen. Dit gebeurt op Drents niveau.
De Jeugdwet is vastgesteld door de Eerste Kamer. In het Regionaal Transitie Arrangement zijn
afspraken gemaakt op hoofdlijnen met zorgaanbieders over de continuïteit van zorg en
transformatie voor de jaren 2014 t/m 2016.
E. Voorziening gehandicapten
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014



000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
000000
Beperkingen die betrekking hebben op de woonomgeving en de participatie in het maatschappelijk
verkeer zo veel mogelijk opheffen.
In samenspraak met raad en cliëntenorganisaties zal het beleid geformuleerd worden, waarbij een zo
maximaal mogelijke aansluiting gezocht zal worden bij de doelstelling van de Wmo.
In de nieuwe Wmo willen wij onder het motto “kanteling” (van aanbod- naar vraaggericht) zorgen voor
de invoering van ‘keukentafelgesprekken’.
Wanneer
Via verstrekking van fysieke hulpmiddelen en financiële tegemoetkomingen de
situatie in de woonomgeving en het maatschappelijk verkeer verbeteren.
Onder het motto ‘kanteling’ (van aanbod- naar vraaggericht) verder uitvoering
geven aan het keukentafelgesprek en de gekantelde werkwijze bij het inzetten van
ondersteuning.
2014
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
Beoordeling vindt plaats na signalering en individuele meldingen.
De Wmo-consulenten passen de systematiek van de kanteling toe in de beoordeling van
ondersteuningsvragen.
54
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Ontwikkelingswerk
Maatschappelijk werk
Sociaal-cultureel werk
Kinderdagopvang
Openbare gezondheidszorg
Gezondheidszorg algemeen
Jeugdgezondheidszorg
Centra Jeugd en Gezin
Geldleningen en uitzettingen lang
Resultaat voor bestemming
totaal
2014
begroot*
2014
16
6
4.579
1.593
486
197
253
66
873
0
8.053
0
469
345
0
0
0
0
0
0
814
0
0
0
8.037
16
8.053
6
4.579
1.577
486
197
253
66
873
0
8.037
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
Lasten
bijstelling
16
Baten
bijstelling
totaal
2014
-45
0
469
300
0
0
0
0
0
0
769
42
0
42
856
-45
811
-45
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bedrag
incidenteel
Bedrag
structureel
Bijstellingen bestaand beleid
1
2
3
4
Sociaal Cultureel Werk
Bijdrage Eext
Huuropbrengst Boerhoorn
Najaarsnota 2013: Huuropbrengst sporthal
Najaarsnota 2013: Brandmeldingsinstallatie Boerhoorn
-12.500
-30.000
-15.000
-3.150
Totaal bijstellingen bestaand beleid
-12.500
-48.150
Totaal
-12.500
-48.150
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
In 2012 is van de provincie een bedrag ontvangen als bijdrage voor de dorpshuisproblematiek in
Eext. Dit bedrag is bij de jaarrekening abusievelijk niet gereserveerd. De helft van de bijdrage ad
€ 12.500 wordt in 2014 nog betaald.
SWAH heeft de vaste huur voor de Boerhoorn opgezegd. Hiervoor komt huuropbrengst in de
plaats op basis van daadwerkelijke gebruiksduur van de zaalruimte. De huuropbrengst wordt
daardoor structureel € 30.000 lager.
Najaarsnota 2013: de huuropbrengst voor sporthal de Goorns wordt structureel € 15.000 hoger
(zie programma 7 voor uitgebreide toelichting). De huuropbrengst van de Boerhoorn is te hoog
geraamd en wordt structureel naar beneden bijgesteld met € 15.000. Het geheel verloopt
budgettair neutraal.
Najaarsnota 2013: investering ten behoeve van inspectiecertificaat brandmeldingsinstallatie. Zie
toelichting bij programma 7.
55
10. Gemeentelijke Afvaltaken
Portefeuillehouder
J.B. Wassink
Budgethouder
H. de Groot
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Gemeentelijke
Afvaltaken:
-
Afvalbeleid
Afvalbrengstation
Huishoudelijk afval
Andere afvalstromen
Baten reinigingsrechten
Afvalbeleid
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014


000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
000000
Het afvalbeheer optimaliseren door kostenbeheersing en grip krijgen op de hoeveelheden te verwerken
afval.
Adequate (gescheiden) inzameling van kunststof verpakkingen op basis van de ervaringen over 2010
en 2011.
Wanneer
Nieuwe initiatieven onderzoeken en zo mogelijk invoeren, zoals het nog meer dan
nu al gebeurt, scheiden van (gemeentelijke) afvalstromen.
Monitoren van de gescheiden inzameling van plastic.
Landelijke doelstellingen voor GFT, papier, glas, textiel en klein chemisch afval
spiegelen aan de behaalde resultaten in de gemeente.
Besluitvorming over de wijze van inzameling huishoudelijke en GFT-afval en
containerbeheer.
Evalueren gescheiden inzameling kunststof verpakkingen.
Benchmarken afvalbeheerprestaties met Drentse gemeenten.
2014 e.v.
2014 e.v.
2014 e.v.
2014
2014
2014 e.v.
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
Het scheiden van kunststof afval een stimulans geven door te overwegen een extra container voor
deze recyclebare afvalstroom in te voeren.
De hoeveelheid ingezamelde kunststof verpakkingen stijgt nog steeds sinds de invoering in 2010;
via sorteerproeven is ook bekend dat er nog veel kunststof en veel andere recyclebare
56
3.
4.
5.
6.
afvalstromen in de grijze container zitten.
Monitoring gebeurt doorlopend via sorteerproeven en jaarlijks via de hoeveelheden per
afvalstroom. Zie ook jaarrekening.
Er is draagvlak voor een aparte container voor kunststof verpakkingsafval en het registreren van de
containers door middel van stickers.
Zie punt 2.
Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld waarin de resultaten van alle Drentse gemeenten zijn
verzameld en weergegeven. Op deze wijze is onderlinge vergelijking mogelijk en ook het toetsen
aan landelijke richtlijnen en doelstellingen.
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Destructie
Ongediertebestrijding
Afvalverwijdering en -verwerking
Resultaat voor bestemming
Baten
bijstelling
totaal
2014
begroot*
2014
totaal
2014
0
0
2.611
2.611
0
0
0
2.611
2.611
0
2
2.264
2.266
0
0
2
2.264
2.266
0
0
0
0
0
0
2.266
0
2.266
2.611
0
2.611
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
Lasten
bijstelling
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
57
11. Openbare Werken/Verkeer en Vervoer
Portefeuillehouder
H. Heijerman / J.B. Wassink
Budgethouder
H. de Groot
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Openbare
Werken/Verkeer en Vervoer:
-
Wegen, straten en pleinen
Verkeersmaatregelen te land
Waterkering, afwatering en landaanwinning
Riolering en Waterzuivering
Openbaar groen
A. Wegen, straten en pleinen
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014


000000
Stimuleren van de keuze voor de fiets voor het woon-werkverkeer door slim verlichte (energiezuinige),
goed onderhouden en (sociaal) veilige fiets-/wandelpaden die de kortste verbinding vormen, rekening
houdend met gehandicapten.
Het deelnemen aan het verkeer over goed onderhouden wegen en paden voor alle soorten
verkeersdeelnemers. Dit geldt zowel voor de verkeersaspecten als voor de sociale veiligheidsaspecten.
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
Wanneer
Uitvoering geven aan het onderhoudsprogramma bruggen.
Verdubbeling N33.
De verdubbeling van de N33 is gepland in de periode 2012-2015. Het tracébesluit
is genomen (incl. MER). In de herfst van 2012 was de gunning van de
aanbesteding, in het voorjaar 2013 is gestart met de werkzaamheden en op 31
maart 2015 staat de ingebruikname van de verdubbelde N33 gepland. De
bestuurlijke afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Bij de uitvoering van
werkzaamheden zullen wij inzetten op goede communicatie met
inwoners/aanwonenden.
Wegen.
Uitvoering van het groot wegenonderhoud conform het wegenbeheersprogramma.
Openbare Verlichting.
Uitvoering geven aan maatregelen uit het beleidsplan Openbare Verlichting. Er is
58
2014
2014
2014
2014
5.
000000
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
4.
000000
een nieuw beleidsplan openbare verlichting opgesteld waarbij rekening is
gehouden met de nieuwste ontwikkelingen. Er wordt ingezet op reductie van
energie (CO2).
Er is vertraging opgetreden bij de uitvoering vervangingsprogramma door het
aanbesteden van het beheer en onderhoud.
Toegangspoort Deurze.
In samenwerking met de gemeente Assen en provincie Drenthe wordt er een
toeristische toegangspoort aangelegd bij Deurze langs de Asserstraat. Een deel
van de Asserstraat wordt gereconstrueerd. De weg wordt heringericht conform de
verkeersintensiteit van het traject Rolde – Assen.
2014
Wanneer
Er is vertraging opgetreden bij de uitvoering van het uitvoeringsprogramma
Openbare Verlichting door een geschil over eigendom en het doorlopen van de
aanbestedingsprocedure.
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
5.
Het onderhoudsprogramma 2013 is in uitvoering. Het programma voor 2014 is in voorbereiding.
De verdubbeling van de N33 is volop in uitvoering.
Het uitvoeringsprogramma 2013 is uitgevoerd. Het programma voor 2014 is in voorbereiding.
De uitvoering van het vervangingsprogramma is via de gezamenlijke aanbesteding Drentse en
Groningse gemeenten gestart.
Het project is gereed.
B. Verkeersmaatregelen te land
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 Het veilig bereikbaar maken van dorpshuizen en multifunctionele gebouwen door het verder inrichten van
30 km gebieden volgens het principe Duurzaam Veilig.
 Verbeteren van de verdere kwaliteit van het openbaar vervoer in het besef, dat dit primair een
verantwoordelijkheid is van de provincie en het Openbaar Vervoer bureau.
 Het initiëren en uitvoeren van maatregelen gericht op het vergroten van de veiligheid van de
gemeentelijke wegen.
 Inrichting wegen op basis van de richtlijn Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK).
 Een definitief besluit nemen over het aanpakken van de verkeersoverlast in Rolde.
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
000000
Wanneer
Aanzetten tot regionaal doelgroepenvervoer/vraaggericht collectief vervoer.
Vervolg geven aan de ontwikkeling van een visie voor het dorp Rolde met in dit
kader specifieke aandacht voor het onderdeel verkeer.
Werken aan het reduceren van de verkeersoverlast en de verkeersdruk in het
centrum van Rolde (in overleg met gemeente Assen en de provincie Drenthe).
Uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen bij diverse projecten.
2014
2014
2014
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
De uitvoering van het doelgroepen/vraaggericht collectief vervoer wordt verzorgd door het OVbureau.
De vastgestelde inrichtingsschets centrum Rolde wordt nader uitgewerkt in een bestek.
59
3.
4.
Met de gemeente Assen zijn, in een Side-letter behorende bij het convenant Florijn-as, afspraken
gemaakt over het terugdringen van de verkeersintensiteit in de kern Rolde. De Asserstraat bij
Deurze is heringericht. De reconstructie centrum Rolde zit in de fase van het besteksgereed
maken.
De uitvoering wordt in hoofdzaak gecombineerd met het onderhoudsprogramma wegen en
reconstructieplannen.
C. Waterkering, afwatering en landaanwinning
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Een goede waterhuishouding

000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
000000
Wanneer
Uitvoering geven aan het onderhoudsprogramma schouwsloten.
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
Het onderhoudsprogramma 2013 is uitgevoerd. Het programma voor 2014 is in voorbereiding.
D. Riolering en waterzuivering
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014





Doelmatig en duurzaam inzamelen en transporteren van afvalwater dat vrijkomt binnen ons
gemeentelijk grondgebied zonder overlast naar de omgeving.
Voorkomen of beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de
grond gegeven bestemming.
Voorkomen van ongewenste emissies naar het milieu.
Uitvoering geven aan de maatregelen uit ons Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014.
Input leveren voor de samenwerking in de waterketen.
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
000000
Wanneer
Uitvoering geven aan het maatregelprogramma van ons VGRP.
Actualiseren van ons huidig VGRP.
Deelnemen aan de samenwerking in de waterketen.
2014
2014
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
Het investeringsprogramma riolering is deels in voorbereiding en in uitvoering.
De maatregelen zijn opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De uitvoering lift mee
met de rioleringsprojecten.
E. Openbaar groen
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014

Onderhoudsniveaus vaststellen op basis waarvan uitvoering kan plaatsvinden door het vaststellen van
beeldbestekken. Deze niveaus gebruiken als toetsingskader.
60

000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
000000
Onze inwoners duidelijkheid bieden over de beeldbepalende groenstructuur. We zetten ons daarbij in
voor het in stand houden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de groene leefomgeving.
Wanneer
Opstellen onderhoudsbestekken groen voor alle kernen.
Vaststellen hoofdgroenstructuur voor alle kernen en buitengebied in samenhang
met actualisatie bestemmingsplannen.
Landschappelijk inpassen verdubbeling N33 bij Rolde.
Opzetten en implementatie boomcontrolesysteem Visual Tree Assessment (VTA).
Reconstructie begraafplaats Gasselte.
Uitbreiding/ inbreiding begraafplaats Rolde.
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
De onderhoudsbestekken voor de kernen zijn gereed.
De hoofdgroenstructuren in de kernen zijn verwerkt in de bestemmingsplannen.
De voorbereiding van de landschappelijke inpassing wordt opgestart door RWS in overleg met de
gemeente.
Er is begonnen met het opzetten van een boomcontrolesysteem (VTA).
De reconstructie van de begraafplaats Gasselte is in uitvoering.
De uitbreiding/inbreiding van de begraafplaats Rolde is afhankelijk van het verloop van de
planologische procedure. De voorkeursvariant Spoordijk wordt nader uitgewerkt.
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Wegen, straten en pleinen
Verkeersmaatregelen te land
Waterkering, afwatering en landaanwinning
Riolering en waterzuivering
Openbaar groen
Geldleningen en uitzettingen lang
Resultaat voor bestemming
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
Lasten
bijstelling
totaal
2014
begroot*
2014
Baten
bijstelling
totaal
2014
5.219
393
227
2.448
3.022
0
-26
5.193
393
227
2.448
3.022
0
266
25
0
2.430
23
0
11.309
-26
11.283
2.744
0
2.744
14
0
14
63
0
63
11.323
-26
11.297
2.807
0
2.807
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
61
266
25
0
2.430
23
0
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bedrag
incidenteel
Bijstellingen bestaand beleid
Wegen, straten en pleinen
1 Waterschapslasten
2 Onderhoud en beheer Openbare Verlichting
-14.000
Bedrag
structureel
40.000
Totaal bijstellingen bestaand beleid
-14.000
40.000
Totaal
-14.000
40.000
Ad 1.
Ad 2.
Het waterschap Hunze en Aa’s heeft de kostentoedeling aangepast waardoor de tarieven van
de waterschaplasten zijn gewijzigd. Voor onze gemeente betekent dit een hoger tarief voor het
onderdeel wegen. De waterschaplasten worden hierdoor € 14.000 hoger dan geraamd en
komen daarmee op € 116.000. Wij hebben een bezwaar ingediend, omdat naar onze mening
fouten zijn gemaakt in de tariefstelling. De verhoging wordt daarom vooralsnog incidenteel
meegenomen.
In de begroting is voor beheer en onderhoud een bedrag opgenomen voor € 140.000. Het
resultaat van de aanbesteding is dat er voor de komende 4 jaren een contract is afgesloten voor
beheer en onderhoud van € 64.000. De bijdrage wordt verhoogd met onvoorziene kosten. Op
basis van de eerste ervaringen is duidelijk dat structureel een bedrag van € 40.000 kan worden
ingeboekt.
62
12. Milieu
Portefeuillehouder
H.F. van Oosterhout / J.B. Wassink
Budgethouder
H. de Groot / M. Jalving
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Milieu:
- Milieubeheer
A. Milieubeheer
A1. Bedrijfsgebonden milieutaken
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014

000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
000000
Gemeentelijke milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving worden zodanig
uitgevoerd dat tenminste wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.
Wanneer
Uitvoering geven aan de omgevingsvergunning Wabo en het handhavingsbeleid.
Integraal milieubeleidsplan uitvoeren.
Ontwikkeling Regionale uitvoeringsdiensten t.b.v. vergunningverlening en
handhaving (bestuurlijk is in Drenthe gekozen voor de milieuvariant) met een
verwachte inwerkingtreding per 1-1-2014 of 1-7-2014 ( zie onder punt 5.)
Klant Contact Centrum: fysieke omgeving optimaliseren.
De RUDD is naar verwachting op 1-1-2014 operationeel.
Er komt aandacht voor de aansluiting van de RUDD met de fysieke omgeving van
het KCC bij het optimaliseren van het KCC.
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Per 1-1-2014 is het RUD Drenthe operationeel in Assen en Emmen.
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1,2
3.
4.
5.
6.
De uitvoering is overgegaan naar RUDD.
Punt is afgerond.
Betreft een doorlopend proces van optimalisering en bijstelling.
De RUDD is per 1 januari 2014 operationeel.
Het proces om te komen tot een VTH zaaksyteem voor de RUDD is opgestart.
63
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Wanneer
A2. Bodem- en waterbodembeheer
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 Het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de bodem en de waterbodem. Door deze te
beschermen via onder meer een goed rioolstelsel, controle van lozingen, het saneren van niet meer
gebruikte ondergrondse tanks en het in beeld brengen van de bodemkwaliteit.
 Actief bodembeheer door middel van een bodembeleidsplan en een bodemkwaliteitskaart.
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
000000
Wanneer
Uitvoering geven aan Nota Bodembeheer.
Duurzaamheidsvisie 2012 uitvoeren middels uitvoeringsprogramma.
Overheveling van de bodemtaken naar de RUDD.
2014 e.v.
2014
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
Er is een update gestart van de bodemkwaliteitskaart naar aanleiding van gewijzigde regels; de
geactualiseerde bodemkwaliteitskaart zal aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.
Het voorbeeldproject zonnepanelen op het gemeentehuis is gerealiseerd; de installatie produceert
sinds februari 2013 stroom. Het project zonnepanelen op dorpshuizen zit in de eindfase waarin de
panelen worden geïnstalleerd. Hetzelfde geldt voor 5 gemeentelijke gebouwen waar zonnepanelen
worden aangebracht. De aanbesteding is gereed en er is gegund aan twee lokale
installatiebedrijven die het project uitvoeren onder begeleiding van het bureau Syplon.
Het project houtgestookte verwarming in Gieten bij zwembad Zwanemeer en het gemeentehuis is
momenteel in voorbereiding.
Dit betreft het onderdeel handhaving bodemtaken. Het beleidsmatige deel blijft bij de gemeente.
A3. Bouwen
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014

000000
Energiezuinig bouwen en verbouwen stimuleren en ondersteunen door de landelijke voorlichting te
vertalen naar de lokale situatie.
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
Wanneer
Uitvoering geven aan het thema duurzaam bouwen volgens door de raad in 2004
vastgesteld ambitieniveau (o.a. realiseren van energiezuinige woningen in
Nooitgedacht).
Stimuleren dat meer nieuwbouwprojecten gebruik maken van omgevings- en
bodemwarmte en -koelte.
Op bouwplaatsen controle uitoefenen op de naleving van de EPC-eisen voor
energiebesparende bouw.
Uitvoering geven aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma (16 mei 2012
vastgesteld in de gemeenteraad):
- Energiebesparende maatregelen in dorpshuizen, verenigingsgebouwen en
scholen. Daarbij een revolving fund inzetten via Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederland.
- Houtgestookte verwarming zwembad Zwanemeer.
64
2014
2014
2014
2014
2014
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
Er is een project opgestart voor 12 energiezuinige woningen in Nooitgedacht.
Dit is onder meer toegepast bij MFC Gasselternijveen met het plaatsen van een warmtepomp ter
benutting van bodemwarmte.
Dit is onderdeel van reguliere controle op de bouw.
Zie onder A2 punt 2.
A4. Energie, milieuzorg en milieuvoorlichting
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Overig
 Duurzame investeringen stimuleren bij inwoners en bedrijven.
 Aandacht voor het opwekken van duurzame energie versterken o.a. door duurzaam in te kopen en het
onderzoeken van het (mede)oprichten van een Drents Energiebedrijf.
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
000000
Wanneer
Afspraken maken met woningcorporaties over de verbetering van
energieprestaties van bestaande woningen en over de toepassing van duurzame
energiesystemen.
Energie-uitwisseling stimuleren tussen bedrijven en het toepassen van duurzame
energie bij bedrijven.
Scholen stimuleren deel te nemen aan acties zoals Groene Voetstappen, Energy
Survival, Warme Truiendag, Energieke Scholen, Check it Out, Sarah’s Wereld etc..
Burgers stimuleren om deel te nemen aan campagnes zoals de Warme Truiendag
en het Klimaatstraatfeest.
2014
2014
2014
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
Er zijn nog geen afspraken gemaakt met de woningcorporaties.
Het thema duurzaamheid is vorig jaar via verschillende communicatie kanalen uitgedragen naar
bedrijven, bijvoorbeeld een symposium voor bedrijven en het thema duurzaamheid op de
bedrijvencontactdagen.
Met het IVN Scholennetwerk is een contract gesloten voor 2014 om duurzaamheid en
natuurbeleving onder de aandacht te brengen bij de basisscholen in Aa en Hunze.
Dergelijke acties staan blijvend op de agenda evenals Earth Hour en de nachtvoordenacht.
A5. Ruimtelijke Ordening en milieu
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014

000000
Bevorderen en waarborgen van integrale toetsing van ruimtelijke plannen.
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
Wanneer
Mogelijkheden voor het realiseren van windparken onderzoeken en zorgen voor
besluitvorming daarover.
Duurzaamheidsvisie 2012 programmatisch uitvoeren.
65
2014
2014
3.
000000
Toetsen aanvragen hogere grenswaarden geluid in het kader van
wegverkeerslawaai.
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
Dit is onderzocht en vastgelegd in de gebiedsvisie windenenergie.
Zie ook onder A2 punt 2.
Dit is overgeheveld naar de RUDD.
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Milieubeheer
Resultaat voor bestemming
totaal
2014
begroot*
2014
1.050
1.050
60
60
1.110
1.110
0
0
0
50
50
0
1.050
110
1.160
0
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
Lasten
bijstelling
Baten
bijstelling
totaal
2014
0
0
0
0
0
0
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bedrag
incidenteel
Bezuinigingen
1 Bezuinigingstaakstelling RUDD
-60.000
Totaal bezuinigingen
-60.000
Bijstellingen bestaand beleid
2 Decentralisatie uitkering t.b.v. RUDD
3 Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
-50.000
Mutatie reserves
Reserve dekking kapitaallasten zonnepanelen de Goorns en de Wendeling
Totaal bijstellingen bestaand beleid
Totaal
Ad 1.
Ad 2.
Bedrag
structureel
0
-50.000
50.000
0
-50.000
-60.000
-50.000
De bezuinigingstaakstelling RUDD ad € 60.000 die is opgevoerd in verband met een korting op
de algemene uitkering wordt vooralsnog niet gerealiseerd: de praktijk wijst uit dat de
samenwerking met de RUDD voorlopig niet een dergelijke besparing oplevert. De
bezuinigingstaakstelling zal naar verwachting in 2016 gerealiseerd worden.
Het structurele budget van € 50.000 dat toegevoegd is aan de algemene uitkering vanaf 2014
wordt beschikbaar gesteld voor de overdracht van taken van gemeente op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) aan de provincie i.v.m. de uitvoering door
de RUDD.
66
Ad 3.
Vanuit de uitvoering van de duurzaamheidsvisie worden op een aantal gemeentelijke gebouwen
zonnepanelen geplaatst. De totale lasten van het plaatsen van de zonnepanelen op de vijf
gebouwen bedragen ca. € 185.000 De kapitaallast hiervan is € 21.600 (15jr/5%). Van het
beschikbare budget (€ 340.000) voor het ‘vergroenen’ van gebouwen in het kader van het
uitvoeringsplan duurzaamheidsvisie is een deel reeds gebruikt voor de dorpshuizen in de
gemeente. Het resterende budget (€ 50.000) kunnen we inzetten (via een reserve dekking
kapitaallasten) via dit project om zonnepanelen te plaatsen op 5 gemeentelijke gebouwen. De
overige dekking van de kosten kan worden gevonden in de besparing van de energielasten op
de desbetreffende gemeentelijke gebouwen incl. het gemeentehuis.
67
13. Wonen en Leefomgeving
Portefeuillehouder
H.F. van Oosterhout / H. Heijerman / J.B. Wassink
Budgethouder
H. de Groot
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Wonen en Leefomgeving:
-
Ruimtelijke ordening
Volkshuisvesting
Bouwkunde gemeentelijke gebouwen
Bouwvergunningen
Bouwgrondexploitatie
A. Ruimtelijke ordening
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Grote projecten
Opstellen centrumvisie Rolde
 Vaststelling van de centrumvisie Rolde die inzicht biedt in de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van:
1.
1. het centrum van Rolde;
2.
2. het gebied rondom de basisschool, De Boerhoorn en de voormalige garage Brands.
Overig
 Het behouden en waar mogelijk versterken van het huidige landschap en de woonomgeving.
 De gemeente Aa en Hunze verder ontwikkelen als een buitengewone woongemeente met hoge
omgevingskwaliteit, waar het ook goed recreëren en werken is.
 In de behoefte aan woonruimte voorzien door flexibele huisvesting, innovatieve woonvormen en het
toestaan van wooneenheden in vrijkomende boerderijen of monumentale panden.
 Energiezuinig (ver)bouwen stimuleren en ondersteunen door landelijke voorlichting te vertalen naar de
lokale situatie.
000000
Wat gaan we doen in 2014
Wanneer
Grote projecten
Opstellen centrumvisie Rolde
1. Uitvoering inrichting centrum Rolde.
2014
Overig
1.
Verder uitvoering geven aan de vastgestelde “Toekomstvisie Gieten” met nadruk
68
2014
2.
000000
op een visie op de toekomstige functie van de Schoolstraat en de verdere
herinrichting van de Stationsstraat e.o.
Uitvoeren van de actualisatie van de bestemmingsplannen Buitengebied.
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
2014
Wanneer
De verwachting is dat het bestemmingsplan Buitengebied in de loop van 2015 kan
worden vastgesteld. Gelet op de geboden ruimte (agrarische bouwblokken) duurt het
doorlopen van de MER-procedure langer dan gepland. Dit houdt met name verband
met stikstofdepositie (PAS-regeling) in relatie tot Natura 2000-gebieden.
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
1.
2.
Het project bevindt zich momenteel in de aanbestedingsfase.
De reconstructie van het deel Boddeveld-Bussenbrink te Gieten (derde fase) is in voorbereiding en
wordt in april 2014 aan de raad voorgelegd.
Momenteel loopt de MER-procedure m.b.t. het bestemmingsplan Buitengebied.
B. Volkshuisvesting
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 De groei van de woningbouw afstemmen op de behoefte (maatwerk) met inachtneming van de
problematiek van ontgroening, vergrijzing en krimp.
 De doorstroming op de woningmarkt verder op gang brengen door het stimuleren van de bouw van
starterswoningen en levensloopbestendige woningen.
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
000000
Wanneer
Deelname aan de diverse provincie-brede onderzoeken rondom het thema krimp.
Monitoren en periodiek actualiseren van de afspraken met de
woningbouwcorporaties.
Het laten uitvoeren van de resterende woonwensenonderzoeken in de kernen
van de gemeente Aa en Hunze.
Het planologisch uitwerken van de resultaten van de gehouden startersavonden.
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
2014 e.v.
2014 e.v.
2014
2014
Wanneer
Starterswoningen
Bij raadsbesluit van 11 december 2013 heeft de raad ingestemd met de bouw en
exploitatie van 6 sociale energie nul huurwoningen in het plan Nooitgedacht voor een
maximaal investeringsbedrag van € 1,1 miljoen.
Er wordt hard gewerkt aan het aanbestedingsdocument. De locatie waar de woningen
gebouwd kunnen worden, een sluitende exploitatie en het aanbestedingsdocument
worden op korte termijn vastgesteld.
Naast de 6 woningen wordt de opdrachtnemer de mogelijkheid geboden voor eigen
rekening nog 6 woningen te bouwen.
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
Er wordt deelgenomen aan onderzoeken/overleggen rondom het thema krimp (continu proces).
De afspraken met de woningcorporaties worden middels bestuurlijk overleg gemonitord en
periodiek geactualiseerd.
69
3.
4.
Inmiddels zijn alle woonwensenonderzoeken uitgevoerd.
Met betrekking tot Eext, Annen, Grolloo en Gieterveen worden de resultaten van de
startersavonden planologisch uitgewerkt.
C. Omgevingsvergunningen
C1. Vergunningverlening
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014

000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
000000
Het beoordelen en verlenen van vergunningen, ontheffingen en meldingen volgens de wetgeving
rondom de Wabo (omgevingsvergunning).
Wanneer
Uitvoeren van het “Vergunningverlening & Handhavingsplan - Beleid en
uitvoeringsprogramma VROM toezicht en handhaving”. Het opstellen van het
vergunningenbeleid onderdeel uitmakend van het V & H plan.
De RUDD is naar verwachting op 1-1-2014 operationeel. Team backoffice dient te
worden aangepast als latende organisatie i.v.m. de taken die zijn overgaan naar
de RUDD.
Het beoordelen en verlenen van vergunningen, ontheffingen en meldingen
volgens de wetgeving rondom de Wabo (omgevingsvergunning).
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
2014 e.v.
2014
2014
Wanneer
Het onderzoek naar mogelijkheden van het gebruik van zaaksysteem Triple C ter
vervanging van de Centricpakketten voor de afhandeling van Wabo beschikkingen is
opgestart in maart 2014.
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
Het opstellen van dit beleid staat gepland voor dit jaar. Er vindt overleg plaats binnen de noordelijke
gemeenten om te bezien waar we elkaar op dit punt kunnen versterken.
De RUDD is per 1 januari 2014 operationeel.
Betreft een lopend proces.
C2. Handhaving
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014


Het op adequate wijze en zoveel mogelijk integraal handhaven van de vergunningen, ontheffingen en
meldingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een risicoafweging.
Het op adequate wijze handhaven van bestemmingsplanbepalingen, zoals gebruiksvoorschriften e.d.
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
Wanneer
Uitvoeren van het “Vergunningverlening & Handhavingsplan - Beleid en
uitvoeringsprogramma VROM toezicht en handhaving”.
Uitvoering geven aan plan van aanpak brandveiligheid en PBR op
recreatieterreinen.
In Noord- Drents verband is de ontwikkeling en invoering van het Integrale
toetsingsprotocol voor milieu-, brandveiligheid- en bouwtoezicht opgepakt.
70
2014
2014
2014
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
Betreft een lopend proces.
Betreft een lopend proces.
Betreft een lopend proces.
D. Bouwgrondexploitatie
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Grote projecten
Exploitatie plan Nooitgedacht
 Het realiseren van het woningbouwprogramma en het afsluiten van de exploitatie zonder verlies.
Overig
 Het voeren van een actieve grondpolitiek waarbij de groei van de woningbouw wordt afgestemd op de
behoefte (maatwerk) met inachtneming van de problematiek van ontgroening, vergrijzing en krimp.
 De doorstroming op de woningmarkt verder op gang brengen door het stimuleren van de bouw van
starterswoningen en levensloopbestendige woningen.
000000
Wat gaan we doen in 2014
Wanneer
Grote projecten
Exploitatie plan Nooitgedacht
1. Uitvoeren en exploiteren van het bestemmingsplan binnen de kaders van het
bestemmingsplan en de vastgestelde grondexploitatie.
Overig
1. Uitvoeren van de Nota Grondbeleid door o.a. het uitgeven van woningbouw- en
bedrijfskavels, het actief verkopen van overhoekjes en het doen van strategische
grondaankopen.
2. Specifieke aandacht vestigen op de exploitatie van het bedrijventerrein
Bloemakkers.
3. Uitvoeren van het vastgestelde overhoekenbeleid.
000000
2014-2020
2014
2014
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
De Nota Grondbeleid wordt uitgevoerd (continu proces).
Er wordt specifiek aandacht besteed aan de exploitatie van het bedrijventerrein Bloemakkers te
Gieten.
Het overhoekenbeleid wordt uitgevoerd.
71
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Lasten
bijstelling
Baten
bijstelling
totaal
2014
begroot*
2014
totaal
2014
1.248
1.192
129
932
6.122
11
15
0
538
6.088
-5
6
6
15
6
538
6.088
Volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening
Bouwkunde gemeentelijke gebouwen
Bouwvergunningen
Bouwgrondexploitatie
1.245
1.192
129
932
6.122
3
Resultaat voor bestemming
9.620
3
9.623
6.652
1
6.653
0
0
0
1.351
0
1.351
9.620
3
9.623
8.003
1
8.004
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bedrag
incidenteel
Bedrag
structureel
Bijstellingen bestaand beleid
Volkshuisvesting
1 Najaarsnota 2013: Startersleningen
Bouwkunde gemeentelijke gebouwen
2 Waterburcht
3 Voormalig aula Gieten
6.000
-5.000
Totaal bijstellingen bestaand beleid
1.000
-2.500
Totaal
1.000
-2.500
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
-2.500
Najaarsnota 2013: onder de huidige marktomstandigheden is het voor starters op de
woningmarkt moeilijk om een woning aan te kopen. Om dit maatschappelijke probleem te
bestrijden is, in samenwerking met de Nederlandse gemeenten, de Starterslening ontwikkeld. Bij
het beleidsplan 2013 is door de raad besloten deel te nemen aan de startersregeling van de
stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en daarvoor een
bedrag van maximaal € 350.000 ter beschikking te stellen. De bijdrage wordt verstrekt in 7 delen
van € 50.000 al naar gelang de behoefte. Het rente-effect hiervan is maximaal € 17.500 (5% van
€ 350.000) en legt beslag op de financiële middelen op het moment dat een bedrag beschikbaar
wordt gesteld. Het effect wordt op dat moment meegenomen bij het opstellen van de begroting.
De lening wordt verstrekt uit een revolverend fonds van de gemeente bij SVn en is bij aanvang
voor de starter renteloos en aflossingsvrij. Na afloop van drie jaar wordt op basis van een
inkomenstoets de hoogte van de rente en aflossing voor de volgende periode vastgesteld. Het
1e deel van € 50.000 is in de najaarsnota 20130 beschikbaar gesteld. Rentelast € 2.500 (5%
van € 50.000).
In de voormalige school de Waterburcht is t/m 2015 een opleidingsinstituut gevestigd van de
politie. Dit betekent een incidentele huuropbrengst van € 6.000 per jaar.
De Trans heeft per 1 juli 2014 de huur opgezegd van de Julianalaan 8a te Gieten. Voor 2014
betekent dit een incidenteel nadeel van € 5.000. Vanaf 2015 zal Dr. Nassau College gebruik
maken van dit pand voor tijdelijke huisvesting.
72
14. Plattelands- en Natuurontwikkeling
Portefeuillehouder
H. Heijerman / J.B. Wassink
Budgethouder
H. de Groot
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Plattelands- en
Natuurontwikkeling:
- Plattelands- en natuurontwikkeling
Plattelands- en natuurontwikkeling
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 Een vitaal platteland met leefbare dorpen en een gezonde plattelandseconomie.
 Doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken.
 Initiëren en uitvoeren van concrete projecten ter uitvoering van doelstellingen die voor het gebiedsgericht
beleid zijn geformuleerd en het daarvoor benutten van subsidiemogelijkheden met gebruik van regionale,
nationale en internationale samenwerkingsverbanden, met een zo groot mogelijke betrokkenheid van de
bewoners van het gebied.
000000
Wat gaan we doen in 2014
Wanneer
Grote projecten
Herontwikkeling Schaapskooi Balloërveld
1. Zie hoofdstuk 1.
Overig
1.
2.
3.
4.
Uitvoeren van projecten in het kader van de bestuursopdracht Bio-energie door
o.a. het initiëren van pilotprojecten voor toepassing van bio-energie, gericht op
economische versterking van de landbouw in combinatie met andere ruimtelijke
functies.
Uitwerking van Gronings model voor planvorming en deze werkwijze integreren
in de plansystematiek bestemmingsplan buitengebied in samenwerking met MfD
(Milieu Federatie Drenthe) en LTO-Noord.
Uitvoering projecten Agenda voor de Veenkoloniën, Gebiedsopgave Hunze,
Integrale Kansenkaart Drentsche Aa (IKK), Landschapsvisie Drentsche Aa, en
Beheers- Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa 2.0 (2012-2020)
(prioritaire acties) Meerjaren-actieprogramma..
Uitvoeren dorpsomgevingsplannen: diverse kleinere projecten in kader van
Lokale Agenda’s (incidentele last van het budget ILG).
73
201 4
2014
2014
2014
2014
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
000000
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
3.
4.
5.
6.
8.
9.
000000
Realiseren projecten uit het plan van aanpak levend bezoekersnetwerk
Drentsche Aa gebied (de afronding van de toegangspoorten en knooppunten).
Natura 2000 Drentsche Aa mede opstellen van natuurbeheerplannen onder regie
van Dienst Landelijk Gebied.
Interactief uitwerken van de gekozen opstellingsvariant(en) uit de vastgestelde
Gebiedsvisie met bewoners en initiatiefnemers van windparken.
Mede opstellen van gebiedsagenda voor deelgebied Noord-Drenthe en Zuid-Oost
Drenthe na besluit Gedeputeerde Staten inzake opheffing van de
gebiedscommissies per 1 april 2012. Het gebiedsgericht werken zal in Drenthe
anders vorm worden gegeven.
Uitvoering geven aan de realisatie van Toegangspoort Deurze.
Detaillering en uitvoering herinrichting knooppunt Balloo
(incidentele last van het resterend budget ILG)
Ontwerpen en uitvoeren herinrichting knooppunt Schipborg
(Kymmelsberg/Strubben) (incidentele last van het resterend budget ILG)
Aan de hier genoemde projecten kan worden toegevoegd de
Ontwikkelingsstrategie Landbouw en Innovatieprogramma Landbouw,
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor het GLB worden
gebiedscollectieven voor agrarische natuurbeheer voorbereid. Hierbij een
pilotgebied van 3500 hectare (Markeplan) rond Grolloo, Amen en Broekstreek.
Voor diverse kleine projecten binnen het Drentsche Aa gebied (bestedingenplan
en Gebiedsfonds Drentsche Aa) komen incidentele uitgaven ten laste van de
reserve ILG.
Met Drentsche Aa partners wordt beleid voorbereid voor structureel beheer en
onderhoud (toegangspoorten en knooppunten) van het bezoekersnetwerk
Drentsche Aa.
Het opstellen van het beheerplan Natura 2000 Drentsche Aa is vertraagd door
het uitblijven van de programmatische aanpak stikstof (PAS).
e
Vaststellingsprocedure start 2 helft 2014.
Het mede opstellen van de gebiedsagenda’s maakt plaats voor het mede
opstellen van regionaal ontwikkelingskader en een lokale ontwikkelingsstrategie
(LOS) voor Zuidoost Drenthe t.b.v. subsidieprogramma’s Vitaal Platteland en
EU-Leader 3 /POP. Het gebiedsgericht werken zal in Drenthe anders vorm
worden gegeven (Subsidiegids Platteland).
Voor de Toegangspoort Deurze wordt aanvullend nog een waterspeelplaats
aangelegd (uitwerking thema waterbeleving).
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Wanneer
2014 - 2015
2014
2014 - 2015
2014 - 2015
2014
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Er wordt op dit moment geen project uitgevoerd.
Het Gronings model wordt (integraal) overgenomen als werkwijze in het ontwerp bestemmingsplan
Buitengebied.
Het projectvoorstel is geïnitieerd voor ontwikkeling en productie van bio-based mini-turbine in het
kader van de Agenda Veenkoloniën door samenwerking overheid, bedrijfsleven en
kennisinstellingen/projectvoorstel is geïnitieerd voor grootschalige toepassing zonnepanelen op
agrarische bedrijfsgebouwen in kader van de Agenda Veenkoloniën.
De pilot Dorpsenergieplan Gasselternijveenschemond loopt en wordt in mei afgerond met een
beschreven systematiek voor toepassing in andere dorpen. In de loop van het proces hebben al veel
activiteiten plaatsgevonden i.r.t. tot bewustwording en kennisontwikkeling onder begeleiding en regie
van het Energiebureau veenkoloniën (i.s.m. Kenniswerkplaats veenkoloniën).
De laatste toegangspoorten en knooppunten worden aangelegd.
De inventarisaties zijn in 2013 uitgevoerd en er is gewerkt aan conceptmaatregelen ten behoeve van
de (natuur)doelstellingen.
De gemeente adviseert het Rijk en initiatiefnemers via de projectgroep RCR en het bestuurlijk
74
platform RCR over verdere vormgeving van het proces realisatie windparken.
Onder regie van de provincie en STAMM is het traject is gestart voor het opstellen van het regionaal
ontwikkelingskader en LOS.
De Toegangspoort Deurze is in 2013 aangelegd en wordt dit voorjaar afgerond.
De in gezamenlijk overleg gemaakte schetsuitwerking van het ontwerp inrichtingsplan (2013) is
afgerond en de projectfinanciering is beschikbaar gesteld (raadsbesluit 11 maart 2014).
8.
9.
10.
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Plattelands- en natuurontwikkeling
Resultaat voor bestemming
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
Lasten
bijstelling
totaal
2014
begroot*
2014
Baten
bijstelling
totaal
2014
150
150
14
14
164
164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
14
150
14
164
0
14
14
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bedrag
incidenteel
Bijstellingen bestaand beleid
1 Project voorlichting, communicatie en educatie in NL Drentsche Aa
2 Knooppunt Gasteren
Bedrag
structureel
-13.750
-14.000
Mutaties reserves
1 Onttrekking reserve ILG
2 Onttrekking reserve ILG
Totaal bijstellingen bestaand beleid
Totaal
Ad 1.
Ad 2.
13.750
14.000
0
0
0
0
Het gesubsidieerde project voorlichting, communicatie en educatie in NL Drentsche Aa wordt
gecontinueerd. IVN krijgt een bijdrage over de jaren 2014 en 2015 van in totaal € 13.750.
De bekostiging vindt plaats vanuit de reserve ILG.
Het houten vlonderpad bij het Knooppunt Gasteren vergt nog enig herstelwerk voordat het
onderhoud kan worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het gemeentelijk aandeel in de
kosten hiervan bedraagt ca. € 14.000. De bekostiging vindt plaats vanuit de reserve ILG.
75
15. Recreatie en Toerisme
Portefeuillehouder
H.F. van Oosterhout / H. Heijerman
Budgethouder
H. de Groot / M. Jalving
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Recreatie en Toerisme:
-
Recreatie en toerisme
Speelvoorzieningen
Overige recreatieve voorzieningen
Openluchtrecreatie
A. Recreatie en Toerisme
A1. Recreatiebeleid
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Grote projecten
Project ontwikkelingen Gasselterveld
 Een project waarin, binnen het gebied en de kaders van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld,
een inventarisatie is gemaakt van concrete ontwikkelingen. Daarnaast wordt per concrete ontwikkeling
inzicht gegeven in de mogelijkheden voor de gemeente om de ontwikkeling te stimuleren en wordt inzicht
gegeven in de afstemming tussen de verschillende ontwikkelingen.
Overig
 Het duurzaam ontwikkelen en versterken van de toeristische en recreatieve sector, met inachtneming van
de bijzondere culturele, natuurlijke en landschappelijke waarden en de belangen van de inwoners van de
gemeente Aa en Hunze, waarbij het verbeteren van de leefbaarheid, het verhogen van bestedingen en
het scheppen van werkgelegenheid centraal staan.
000000
Wat gaan we doen in 2014
Wanneer
Grote projecten
Project Ontwikkelingen Gasselterveld
1. Stimuleren initiatiefnemers tot uitvoering mogelijke ontwikkelingen op basis van de
per ontwikkeling vastgestelde Projectmatige aanpak, o.a. realisatie Wildpark
Gasselterveld.
2. Zorgdragen voor een goede afstemming (bedrijfsmatige) ontwikkeling zandwinplas
en recreatieve- en natuurontwikkelingen op basis van Ruimtelijke
Ontwikkelingsvisie Gasselterveld.
76
2014
2014
Overig
1. Uitvoering geven aan de visie en het actieplan op het gebied van recreatie en
toerisme (TROP).
2. Participeren in fiets-, wandel- en ruiterpadenplan.
3. Deelname aan het project Geopark Hondsrug
4. Opstellen en uitvoeren plan mbt marketing en promotie van het toeristisch aanbod
in het Hunzegebied met als doel om het aantal bezoekers aan dit gebied in de
toekomst te handhaven cq. te vergroten
5. Herijken van het TROP.
000000
000000
Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Na het succes van de themajaren cultuurgemeente van Drenthe, Olympisch Aa en
Hunze en het jaar van de duurzaamheid staat 2015 in het teken van de recreatie. Er
zullen allerlei activiteiten worden opgezet om Aa en Hunze als recreatie gemeente op
de kaart te zetten. In het najaar van 2014 zal met de voorbereidingen van het nieuwe
themajaar worden gestart.
2014
2014
2014
2014
2014
Wanneer
2014
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1/2.
1.
2.
3.
4.
5.
Momenteel wordt er gewerkt aan een bestemmingsplan voor het visiegebied Gasselterveld,
waarin de diverse initiatieven zijn meegenomen. Ook de MER-procedure loopt. In april 2014 is
een subsidierapportage opgesteld met betrekking tot de realisatie van het Wildpark Gasselte.
 Volgens Recron zouden vraag en aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe niet meer in
evenwicht zijn in. Door de provincie is hier een onderzoek naar gestart. De uitkomsten worden
op 24 april gepresenteerd.
 Begin 2014 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de folderpunten in de gemeente. Op
basis van die evaluatie is een nieuw folderpunt geopend in Deurze bij de Aanleg, tevens
toegangspoort voor de Drentsche Aa.
Naar aanleiding van de inventarisatie van de knelpunten bij de ruiterroutes is overleg geweest met
een aantal betrokken ondernemers. Dit onderwerp wordt echter ook meegenomen in de discussie
die gevoerd wordt in het kader van de bezuinigingen bij Staatsbosbeheer.
Op 5 september 2013 heeft het Europese Geopark Netwerk tijdens de 12e Conferentie in Ascea
(Italië) bekend gemaakt dat De Hondsrug de status van Europees Geopark krijgt. Hierdoor wordt
het Hondsruggebied het eerste Geopark van Nederland. De combinatie van boeiende geologie,
een bijzonder landschap en de opvallende invloed van de mens daarop maakt het de status meer
dan waard. Begin 2014 is de Stichting Geopark de Hondsrug opgericht.
Per 22 januari jl. is door de gemeente een toeristisch regisseur in dienst genomen die
verantwoordelijk is voor de marketing en promotie van onze regio.
In het verlengde daarvan is de samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn op gang
gekomen. Een eerste vorm van samenwerking komt tot uiting in een gezamenlijke regiowebsite.
Intern zijn voorbereidingen getroffen voor het herijken van het TROP, mede in relatie tot de
Economische Koersnota
B. Speelvoorzieningen
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
 In stand houden van veilige speelvoorzieningen.
000000
Wat gaan we doen in 2014
1.
Wanneer
Evalueren en eventueel bijstellen huidige beleid inzake speelvoorzieningen.
77
2014
000000
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
Als gevolg van de bezuinigingen m.b.t. het speelvoorzieningenbeleid wordt terughoudend
omgegaan met verzoeken om subsidie voor nieuwe speelvoorzieningen en wordt volstaan met het
leveren van een financiële bijdrage in de vervanging van afgeschreven speeltoestellen.
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Recreatie en toerisme
Speelvoorzieningen
Overige recreatieve voorzieningen
Openluchtrecreatie
Resultaat voor bestemming
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
Lasten
bijstelling
Baten
bijstelling
totaal
2014
begroot*
2014
totaal
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
303
105
5
185
598
100
6
106
403
105
5
191
704
0
0
0
122
0
122
598
106
704
122
0
122
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bedrag
incidenteel
Bedrag
structureel
Bijstellingen bestaand beleid
Recreatie en toerisme
1 Recreatief Aa en Hunze
Openluchtrecreatie
2 Project biodiversiteit
-100.000
-5.500
Totaal bijstellingen bestaand beleid
-100.000
-5.500
Totaal
-100.000
-5.500
Ad 1.
Ad 2.
De gemeente staat in 2015 in het teken van het themajaar Recreatie en Toerisme. Er zullen
allerlei activiteiten worden opgezet die de gemeente als recreatie gemeente op de kaart zetten.
De voorbereidingen beginnen in het najaar van 2014. Het benodigde budget bedraagt
€ 100.000.
Ter verhoging van de biodiversiteit, de recreatieve beleving van het buitengebied, promotie van
braakliggende bedrijfsterreinen en de bouwlocaties willen we een bedrag van € 7.500 ter
beschikking stellen aan de Agrarische Natuurvereniging Drenthe. Dit bedrag kan voor een deel
(€ 2.000) worden gevonden binnen de recreatie budgetten. Het overige deel wordt bij dit
beleidsplan gevraagd.
78
16. Financiën en Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder
H.F. van Oosterhout / J.B. Wassink
Budgethouder
F. Snoep / M. Jalving / H. de Groot /B. van Spronsen
Producten
De volgende producten vallen onder het programma Financiën en
Bedrijfsvoering:
-
Algemene uitkering
Algemene baten en lasten
Gemeentelijke belastingen
Geldleningen
Geldleningen en uitzettingen lang
Nutsbedrijven
Uitvoering wet WOZ
Overige financiële middelen
Saldo van kostenplaatsen
Financiën en Bedrijfsvoering
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Grote projecten
Nieuwe organisatie
 Een professionele organisatie voor de komende 10 jaar die flexibel genoeg is om burgers, bedrijven en
instellingen op een goede manier van dienst te zijn in een context van versneld op de gemeente
afkomende veranderingen.
Bezuinigingstraject 2012-2015
 Sluitende begrotingen in de jaren 2012-2015.
Overig
 Onze dienstverlening versterken en aanpassen aan de eisen van deze tijd, gebruikmakend van alle
nieuwe mogelijkheden die vooral de ICT-ondersteuning hierbij kan bieden.
 In onze organisatie een doorontwikkeling bewerkstelligen met een omslag van vooral specifieke
inhoudelijke deskundigheid naar een meer dienstverlenende instelling.
 Brede en flexibele inzetbaarheid van medewerkers in het licht van de ontwikkeling van een krappere
arbeidsmarkt en vergrijzing.
 In deze bestuursperiode in het personeelsbeleid de ontwikkeling van medewerkers centraal stellen.
 De kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven, binnen de wettelijke toegestane kaders, gefaseerd
verhogen tot 100%.
79
000000
Wat gaan we doen in 2014
Wanneer
Grote Projecten
Bezuinigingstraject 2012-2016
1. Realiseren van de bezuinigingstaakstelling gedurende de jaren 2012-2016 .
2014-2016
Overig
1. Uitvoering geven aan de plannen van de vier werkgroepen van de nieuwe
organisatie. Het betreft de werkgroepen: aantrekkelijke werkgever, organisatie
gegevens- en applicatiebeheer, facilitair servicepunt en integratie van beleid en
programmasturing.
2. In de vorm van organisatiebrede en individuele trainingen en opleidingen werken
aan de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers.
3.
000000
Invulling geven aan de samenwerking met andere Drentse gemeenten, in het
bijzonder met de gemeenten Assen en Tynaarlo (samenwerking Drentsche Aa).
2014/2015
2014/2015
Wat hebben we bereikt t/m april 2014
1.
2.
3.
De werkgroepen hebben een advies opgesteld. De adviezen van de werkgroepen ‘organisatie
gegevens- en applicatiebeheer’ en ‘facilitair servicepunt’ worden in de Samenwerking Drentsche Aa
meegenomen. De andere adviezen worden in de organisatie opgepakt.
Beleidsmedewerkers en teamleiders volgen de training burgerparticipatie. We zijn gestart met het
ontwikkelen en organiseren van andere trainingen.
De drie gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo gaan vanaf nu vaart maken met hun
onderlinge samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. De gemeente Noordenveld heeft voor
een andere weg gekozen. Het uitgangspunt is dat de gemeenten als netwerkorganisatie met elkaar
de verbinding maken. Een ambtelijke fusie en/of samenvoeging van de gemeenten is niet aan de
orde. De onderwerpen waarop de samenwerking zich richt, zijn in elk geval gemeentelijke
belastingen, ICT, inkoop, personeels- en salarisadministratie, duurzame inzetbaarheid (personeel),
Arbo, facilitaire zaken, juridische functie, gemeentelijk materieel en BGT (Basisregistratie
Grootschalige Topografie).
Wat mag het kosten (x € 1.000)
begroot*
2014
Algemene uitkering
Algemene baten en lasten
Gemeentelijke belastingen
Geldleningen en uitzettingen lang
Nutsbedrijven
Uitvoering wet WOZ
Overige financiële middelen
Saldo van kostenplaatsen
Resultaat voor bestemming
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
Lasten
bijstelling
totaal
2014
begroot*
2014
17
0
249
195
152
77
260
0
315
23.312
56
4.804
2.070
172
0
95
210
1.790
-542
1.248
458
239
2.248
-303
0
808
195
152
77
260
0
298
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
80
-559
Baten
bijstelling
totaal
2014
-28
9
23.312
56
4.804
2.070
495
0
67
219
30.719
304
31.023
697
3.173
0
3.173
1.945
33.892
304
34.196
323
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product
Bedrag
incidenteel
Bedrag
structureel
Bijstellingen bestaand beleid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Algemene baten en lasten
Stelpost Algemene Uitkering
Rente resultaat
Nutsbedrijven
Verkoop aandelen Attero
Dividend Enexis inclusief bijstelling najaarsnota 2013
Overige financiële middelen
Dividend BNG
Saldo van kostenplaatsen
Verzekering opruiming verontreinigde stoffen
Huuropbrengst gemeentehuis
Geluidsinstallatie raadzaal
Aanpassing transportcontainers met afdekkleppen
Brandstof wagenpark
Mutatie reserves
11 Vrije algemene reserve
Totaal bijstellingen bestaand beleid
Totaal
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.
600.000
239.000
24.000
-41.000
60.000
-28.000
9.000
12.000
-8.850
-5.000
-15.000
-239.000
605.000
2.150
605.000
2.150
Vanwege een wijziging in de manier van verstrekken van de kinderopvangtoeslag voor
doelgroepouders (van gemeente naar belastingdienst) is de algemene uitkering ingaande 2013
verlaagd met een bedrag ad € 41.000. Deze wijziging is in eerste instantie op programma 16
verwerkt maar wordt nu op het van toepassing zijnde programma verwerkt. Per saldo verloopt
deze mutatie budgettair neutraal.
Op basis van de actuele stand van de financieringspositie per 1 januari 2014 ontstaat een
rentevoordeel. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door het gefaseerd uitvoeren van
investeringen en een hogere stand van de reserves en voorzieningen ten opzichte van de
begroting. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 600.000 als rentevoordeel op te nemen.
Enexis heeft Attero verkocht. Voor de gemeente betekent dit een opbrengst van € 242.000.
Tegenover de opbrengst staat een afboeking van de boekwaarde van € 2.700. De netto
opbrengst van € 239.000 wordt gestort in de algemene reserve en resulteert in een
rentevergoeding van afgerond € 12.000. Hiertegenover komt de dividendbijdrage van € 15.000
te vervallen, hetgeen resulteert in een tekort van € 3.000 dat meegenomen wordt in de begroting
2015.
Als gevolg van de positieve bedrijfsresultaten van Enexis is de dividenduitkering over 2013
€ 44.000 hoger dan het bedrag dat in de begroting is opgenomen. De afgelopen jaren was er
ook sprake van een hogere uitkering op basis van het gemiddelde. De raming is daarop bij de
najaarsnota 2013 aangepast (structureel met € 40.000 en incidenteel met € 21.000). Voor 2014
wordt de raming nog eens met € 20.000 structureel en € 24.000 incidenteel bijgesteld.
De BNG heeft over 2013 een nettowinst behaald van € 283 miljoen. Een daling van € 49 miljoen
ten opzichte van 2012. De daling is vooral het gevolg van een negatieve bijdrage van de
ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Aan aandeelhouders wordt evenals als vorig jaar
25% van de nettowinst uitgekeerd. Voor Aa en Hunze betekent dit een dividenduitkering van
afgerond € 67.000. Voor 2014 is een bedrag begroot van afgerond € 95.000. Dit levert een
incidenteel nadeel op van € 28.000.
In 2013 is een Verzekering Opruiming Verontreinigde Stoffen afgesloten. De verzekering geeft
recht op een vergoeding van de kosten die moeten worden gemaakt om de verontreiniging en/of
voorkoming van (verdere) spreiding van deze verontreiniging binnen de grenzen van onze
81
Ad 7.
Ad 8.
Ad 9.
Ad 10
Ad 11
gemeente op te ruimen welke zijn ontstaan als gevolg van:

Brand

Ontploffing

Schade door luchtverkeer

Storm
Binnen het totale verzekeringspakket is ruimte om het bedrag te dekken. Het geheel verloopt
hierdoor budgettair neutraal. Zie ook programma 3.
De huuropbrengst van het gemeentehuis is € 9.000 hoger door index aanpassing Stichting
PrimAH € 3.000 en de huuropbrengst van Stichting MeeDrenthe € 6.000. De hogere
huuropbrengst wordt vooralsnog incidenteel meegenomen, vanwege de onzekerheid over de
huuropbrengst van andere partijen.
De geluidsinstallatie in de raadzaal is vervangen door een draadloos systeem (infra rood). Het
nieuwe systeem heeft een mobiel geluidssysteem en een mobiele vergaderinstallatie, zodat
vergaderen op locatie mogelijk wordt. De totale investering bedraagt € 59.000, de kapitaallast is
€ 8.850 (rentepercentage 5%, afschrijvingstermijn 10 jaar).
De investering van de nieuwe opzetcontainers met afdekklepsysteem bedraagt circa € 15.000
per stuk; het gaat om drie vrachtauto’s, derhalve totaal € 45.000. Dit minus het bedrag van de
twee opzetcontainers van 2013, van totaal € 22.000 geeft een investering van € 23.000.
Kapitaallasten € 2.700, afschrijvingstermijn 15 jaar, rentepercentage 5%.
Uitbreiding gladheidsbestrijding
Tijdens de wintermaanden wordt door Buitendienst de gladheidsbestrijding uitgevoerd. Volgens
vaste routes en de bijbehorende volgorde van prioritering wordt er gestrooid. Voor het strooien
van de bruggen en tunnels wordt een kleine tractor ingezet, dit in verband met de beschikbare
ruimte ter plaatse. Doordat er in loop van de jaren meer tunnels en bruggen zijn bij gekomen en
de onderlinge afstanden groter zijn geworden is de inzet van de kleine tractor geen efficiënte
oplossing meer. Om de tunnels en bruggen te kunnen blijven strooien binnen de beschikbare tijd
is hiervoor een alternatief aangedragen. Als pilot is er een opzetstrooier geplaatst op een
transportbusje van de Buitendienst. De opgedane ervaring met deze opzetstrooier in combinatie
met het transportbusje is een efficiënte oplossing gebleken. Om dit voor de toekomst te
waarborgen is er een investering nodig voor de aanschaf van een nieuwe opzetstrooier. De
investering voor een nieuwe opzetstrooier bedraagt € 20.000. Kapitaallasten € 2.400,
afschrijvingstermijn 15 jaar, rentepercentage 5%.
De twee investeringen worden opgenomen in het bijgestelde vervangingsschema
De brandstofprijzen hebben de afgelopen jaren een spectaculaire stijging doorgemaakt. In het
begrotingsakkoord 2013 is bovendien van rijkswege besloten om het accijnsvoordeel van € 0,17
per liter af te schaffen. Het budget voor brandstofkosten van het wagenpark wordt hierdoor met
€ 15.000 verhoogd.
Zie punt 3
82
Totaal bijstellingen – Onderdeel “Bezuinigingen 2014”
- nadeel + voordeel
Programma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lasten
Bedrag
incidenteel
Bestuur
Publiekszaken
Openbare orde en veiligheid
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur
Sport
Sociale zaken
Welzijn
Gemeentelijke afvaltaken
Openbare werken/ verkeer en vervoer
Milieu
Wonen en leefomgeving
Plattelands- en natuurontwikkeling
Recreatie en toerisme
Financiën en bedrijfsvoering
Baten
Bedrag
incidenteel
Bedrag
structureel
Bedrag
structureel
-5.000
42.500
-44.000
-60.000
Totaal
-61.500
Bezuinigingen structureel
Bezuinigingen incidenteel
-5.000
-61.500
Totaal bezuinigingen 2014
-66.500
83
0
0
-5.000
Totaal bijstellingen – Onderdeel “Bijstellingen bestaand beleid 2014”
- nadeel + voordeel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Programma
Bestuur
Publiekszaken
Openbare orde en veiligheid
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur
Sport
Sociale zaken
Welzijn
Gemeentelijke afvaltaken
Openbare werken/ verkeer en vervoer
Milieu
Wonen en leefomgeving
Plattelands- en natuurontwikkeling
Recreatie en toerisme
Financiën en bedrijfsvoering
Lasten
Bedrag
incidenteel
-69.000
-15.000
4.104
-70.000
-12.500
-14.000
Baten
Bedrag
structureel
-5.000
Bedrag
incidenteel
Bedrag
structureel
-14.300
-9.500
-41.400
41.000
-3.150
-8.000
36.000
15.000
-45.000
40.000
-50.000
-2.500
1.000
-100.000
600.000
-5.500
-57.850
5.000
60.000
Totaal
323.604
-108.200
34.000
30.000
Bijstellingen bestaand beleid structureel
Bijstellingen bestaand beleid incidenteel
-78.200
357.604
Totaal bijstellingen bestaand beleid
279.404
Totaal bijstellingen in 2014
Beginsaldo structureel
Bezuinigingen structureel
Bestaand beleid structureel
735.000
-5.000
-78.200
Saldo na bijstelling structureel
651.800
Beginsaldo incidenteel
Bezuinigingen incidenteel
Bestaand beleid incidenteel
0
-61.500
357.604
Saldo na bijstelling incidenteel
296.104
84
4. Financieel meerjaren perspectief 2015-2018
85
FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2015-2018
In dit hoofdstuk wordt het Financieel meerjaren perspectief (FMP) van de gemeente Aa en Hunze
weergegeven. Allereerst wordt het totaaloverzicht van de geprognosticeerde begrotingsuitkomsten 20152018 gepresenteerd. Daarna volgen de toelichtingen, waarbij voor nieuwe investeringen wordt uitgegaan
van een rentepercentage van 5%.
Bij de niet ter afweging staande onderwerpen is de grondslag van de berekeningen opgenomen.
In het FMP zijn lasten / uitgaven als negatieve bedragen opgenomen en baten / inkomsten positief.
Totaal FMP 2015 – 2018
+ = voordeel & - = nadeel
1.1
1.2
1.3
1.4
Ter afweging staande onderwerpen
Collegeprogramma 2010-2014 structureel
Collegeprogramma 2014-2018 structureel
Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel
Collegeprogramma 2014-2018 incidenteel
2.1 Bezuinigingstraject - structureel
2.2 Taakstelling bezuinigingen - structureel
2.3 Bezuinigingstraject - incidenteel
Totaal ter afweging - structureel
Totaal ter afweging - incidenteel
2015
2016
2017
2018
-20.000
-60.000
-675.000
-1.589.000
0
-50.000
-238.000
-388.000
0
0
-135.000
-1.139.000
0
0
-135.000
-200.000
402.000
578.000
335.000
285.000
37.000
0
0
566.000
0
0
118.000
0
900.000
-1.929.000
272.000
-626.000
566.000
-1.274.000
118.000
-335.000
652.000
49.000
-194.000
-210.000
3
Niet ter afweging staande onderwerpen
Doorwerking programmabegroting - structureel
4
Trendmatige ontwikkelingen - structureel
-408.000
-414.000
-468.000
-479.000
5.1 Niet trendmatige ontwikkelingen - structureel
5.2 Niet trendmatige ontwikkelingen - incidenteel
175.000
-241.000
22.000
156.000
52.000
0
4.000
0
88.000
27.000
6.000
-30.000
-77.000
-110.000
-34.000
-61.000
-1.281.000
-40.000
-138.000
447.000
-851.000
-241.000
-466.000
156.000
-776.000
0
-329.000
0
49.000
-2.170.000
-194.000
-470.000
-210.000
-1.274.000
-211.000
-335.000
6
Kapitaalontwikkelingen - structureel
7
Rente effect - structureel
8
Algemene Uitkering - structureel
Totaal niet ter afweging - structureel
Totaal niet ter afweging - incidenteel
Saldo structureel
Incidentele onttrekking VAR (-)
86
1.1 Collegeprogramma 2010-2014 structureel
Bij dit onderdeel zijn de structurele uitgaven opgenomen die voorvloeien uit het bestaande beleid dat is
opgenomen in het collegeprogramma 2010-2014. Deze uitgaven sluiten aan bij het meerjarenperspectief uit
de begroting 2014 (bestaand beleid). Definitieve besluitvorming over alle budgetten vindt plaats in de
begrotingsraad van het desbetreffende jaar.
Nr. Programma
1 Platt/14
2 Platt/14
Uitgaaf
2015
ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied)
Fondsvorming grote projecten
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Totaal
-20.000
-20.000
2016
2017
2018
0
0
0
Geplande uitgaven/inkomsten na 2018
Programma
Onderwijs/05 Verzelfstandiging openbaar basis onderwijs vanaf 2033
Totaal
Uitgaaf
Baten
100.000
x
100.000
0
Toelichting 1.1 Collegeprogramma 2010-2014 structureel
Ad 1.
ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied)
De Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) beoogt de realisatie van rijksdoelen voor het landelijk
gebied te verbinden met de ontwikkeling in de regio’s. Projecten die in aanmerking komen voor
financiële ondersteuning in het kader van het ILG zijn veelzijdige natuur, recreatie, landschap met
kwaliteit, vitale landbouw, vitaliseren plattelandseconomie, duurzaam bodemgebruik, waterbeheer
en reconstructie zandgebieden.
Op grond van de stand van de reserve ILG en de huidige structurele claims op het structurele
exploitatiebudget wordt voorgesteld geen structurele verhogingen van dit budget meer op te nemen
(zie het bezuinigingstraject).
In de subsidieregeling Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) waren het rijksgeld en de doelen
samengevoegd voor gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied. Op basis van afspraken tussen
Rijk en provincies hadden de provincies de beschikking over de besteding van het rijksgeld voor
inrichting van het platteland.
Beoogd was een periode van 7 jaar (2007-2013). In het decentralisatieakkoord natuur is
afgesproken het ILG eerder te beëindigen en het natuurbeleid verder te decentraliseren naar de
provincies. In de getekende overeenkomsten is ook opgenomen hoeveel geld in 2012 en 2013 van
het Rijk naar de provincies werd gedecentraliseerd om daarmee bij te dragen aan de uitvoering van
het natuurbeleid. In totaal gaat het om zo’n € 3 miljard. Dit betekent dat de uitvoering en
financieringswijze van het natuurbeleid op een andere wijze wordt voortgezet. De provincie heeft
hiertoe Drenthe opgedeeld in 3 deelgebieden en geeft van daaruit invulling aan de
gebiedsagenda’s.
Gemeentelijke (co)financiering kan dan worden geregeld op basis van aan de orde zijn de
projecten. Daarvoor zijn binnen de reserves Grote Projecten en ILG nog incidentele middelen
beschikbaar.
Ad 2.
Fondsvorming grote projecten
Het fonds Grote Projecten wordt in principe benut voor grote investeringen; hiermee worden
bedoeld investeringen van meer dan € 225.000. Kleinere investeringen zijn toegestaan als zij
bijdragen aan de doelstelling van de grote gebiedsgerichte projecten: project Veenkoloniën,
Hunzeproject en het project Drentsche Aa.
87
Op grond van de stand van de reserve fonds Grote Projecten en de huidige structurele claims op
het structurele exploitatiebudget wordt voorgesteld geen structurele verhogingen van dit budget
meer op te nemen (zie het bezuinigingstraject – structureel).
1.2 Collegeprogramma 2014-2018 structureel
Bij dit onderdeel zijn de structurele uitgaven opgenomen die voortvloeien uit het nieuwe beleid dat is
opgenomen in het collegeprogramma 2014-2018. Definitieve besluitvorming over alle budgetten vindt plaats
in de begrotingsraad van het desbetreffende jaar.
Nr. Programma
1 Onderwijs/5 Huisvesting Dr. Nassau College
2 Sport/7
Accommodatiebeleid sport
Totaal
Uitgaaf
2015
-60.000
-50.000
-60.000
-110.000
-60.000
2016
2017
2018
0
0
-50.000
-50.000
Toelichting 1.2 Collegeprogramma 2014-2018 structureel
Ad 1.
Huisvesting Dr. Nassau College
Er is een aanvraag ingediend door het Dr. Nassau College voor tijdelijke huisvesting om het actuele
ruimtetekort op korte termijn op te heffen. Daarnaast heeft het Dr. Nassau College te kennen
gegeven in aanmerking te willen komen voor vernieuwbouw van een gedeelte van het gebouw. De
plannen hieromtrent worden samen met het Dr. Nassau College voorbereid en vormgegeven voor
een aanvraag in het kader van het Huisvestingsprogramma. Het voorstel is om gezamenlijk te
werken aan een oplossing voor de huisvestingsproblematiek van het Dr. Nassau College op de
langere termijn, waarbij de huidige plannen van het Dr. Nassau College als leidraad worden
genomen. Voorgesteld wordt om een gedeelte van € 30.000 van de totale kapitaallasten ad
€ 90.000 te dekken uit een te vormen reserve dekking kapitaallasten, welke wordt gevoed door een
onttrekking uit de VAR van € 1.200.000. Deze onttrekking is opgenomen in het verloopoverzicht
VAR in hoofdstuk 2.
Ad 2.
Accommodatiebeleid sport
In het kader van de harmonisatie van het beleid m.b.t. voetbalaccommodaties zijn/worden de cluben kleedgebouwen overgedragen aan de voetbalverenigingen. Op dit moment vormt het club- en
kleedgebouw van voetbalvereniging (vv) Gieten daarop nog een uitzondering. Het club- en
kleedgebouw van vv Gieten op sportpark de Goorns is sterk verouderd (1955). Het bestuur van vv
Gieten heeft aangegeven niet bereid en in staat te zijn het gebouw in de huidige staat over te
nemen. Onderzoek wijst uit, dat renovatie van het gebouw geen duurzame oplossing biedt. Om die
reden wordt ingezet op nieuwbouw. Wij willen onderzoeken of een slimme combinatie is te maken
met andere plannen. Van nieuwbouw kan alleen maar sprake zijn als vanuit de club zelf ook een
substantiële bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de plannen. Het opgenomen bedrag ad
€ 50.000 betreft een indicatie van de jaarlijkse kapitaallasten.
1.3 Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel
Bij dit onderdeel zijn de incidentele uitgaven opgenomen die voorvloeien uit het bestaande beleid uit het
collegeprogramma 2010-2014. Deze uitgaven sluiten aan bij het meerjarenperspectief uit de begroting
2014. Definitieve besluitvorming over alle budgetten vindt plaats in de begrotingsraad van het
desbetreffende jaar.
88
Nr. Programma
Uitgaaf
2015
2016
2017
2018
220.000
x
x
x
x
-500.000
-200.000
-175.000
-70.000
-100.000
-100.000
-100.000
-50.000
-20.000
-56.000
-32.000
-66.000
-150.000
-100.000
-50.000
-20.000
-28.000
-32.000
x
-75.000
-1.029.000
-675.000
1 Onderwijs/
05
2 OW/11
Verzelfstandiging openbaar
basisonderwijs
Wegreconstructie ivm
rioleringswerkzaamheden
3 OW/11
Verkeers- en
vervoersmaatregelen
4 Platt/14
ILG (Investeringsbudget Landelijk
Gebied)
5 Platt/14
Fondsvorming grote projecten
6 Fin&Bedr/16 Opleidingskosten
7 Bestuur/1
Sponsoring
8 Cultuur/6
Cultuurnota
9 OW/11
Onkruidbestrijding
10 Recr/15
Geopark
11 Recr/15
Versterking Toerisme en
Recreatie
Totaal
-100.000 -100.000 -100.000
-35.000
-35.000
-35.000
-28.000
x
-75.000
-238.000 -135.000 -135.000
Geplande uitgaven/inkomsten na 2018
Nr. Programma
1 Onderwijs/05 Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs 2019 t/m 2032
Totaal
Uitgaaf
Baten
775.000
x
775.000
0
Toelichting 1.3 Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel
Ad 1.
Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs
Op 28 februari 2009 is door de gemeenteraad een intentiebesluit genomen om te komen tot
verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs. Hierbij is ook het besluit genomen om de
voordelen die ontstaan door de verzelfstandiging in de VAR te storten totdat de bruidsschat die het
primair onderwijs uit de VAR heeft meegekregen weer is terugverdiend.
De berekening van de financiële resultaten geven vanaf 2015 de volgende voordelen te zien:
2015
55.000
2016
55.000
2017
55.000
2018
55.000
Aan het eind van de periode in 2032 is de bruidsschat terug verdiend en is er vanaf 2033 sprake
van een structureel voordeel (zie collegeprogramma 2010-2014 structureel, geplande
uitgaven/inkomsten na 2018).
Ad 2.
Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden
In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is voorzien dat de riolering vervangen zal gaan worden.
Daarnaast heeft de gemeente de verplichting t.a.v. het reduceren van het aantal
rioolwateroverstortingen om te voldoen aan de basisinspanning en waterkwaliteitsspoor. Dit gebeurt
door het afkoppelen van regenwater van het gemengde rioolstelsel.
In het algemeen gaat dit soort werken gepaard met reconstructie van de weginrichting.
Op basis van het GRP worden uit het rioolaandeel slechts de aanleg van de leiding en het herstel
van de opgebroken sleuf bekostigd. Het wegenaandeel zit, afhankelijk van onderhoudstoestand, in
het wegenonderhoudsprogramma en voorziet slechts in onderhoud van de bestaande verharding en
niet in een algehele reconstructie. De extra kosten die gepaard gaan met de reconstructie werden
geraamd op € 200.000 per jaar. In het bezuinigingstraject is voorgesteld dit budget te halveren (zie
89
ook bezuinigingstraject – incidenteel). De bezuiniging voor dit onderwerp loopt tot en met 2015.
Voor de jaren daarna is het verlaagde budget opgenomen.
Ad 3.
Verkeers- en vervoersmaatregelen
Er wordt uitgegaan van een investeringsbedrag van € 70.000 per jaar voor verkeersveiligheid. De
uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen zal zo veel mogelijk tegelijk met
reconstructiewerkzaamheden plaatsvinden. Voor de uitvoering van diverse projecten hebben de
gemeente en de provincie een convenant met elkaar gesloten. Hierbij geeft de gemeente aan welke
projecten er zullen worden uitgevoerd en zal er worden gekeken welk project voor BDU-subsidie in
aanmerking komt. Diverse projecten vanuit de provincie en de gemeente zullen met elkaar worden
afgestemd. In het bezuinigingstraject is voorgesteld het budget te halveren (zie ook
bezuinigingstraject – incidenteel). De bezuiniging voor dit onderdeel loopt tot en met 2015. Voor de
jaren daarna is het verlaagde budget opgenomen.
Ad 4.
ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied)
Op grond van de stand van de reserve ILG wordt voorgesteld de toekomstige verhogingen van de
budgetten in het FMP te schrappen. Het stopzetten m.i.v. 2013 van de incidentele stortingen in deze
reserve voor de periode 2013-2015, betekent een aanvullende incidentele bezuiniging van totaal
€ 300.000 (zie het bezuinigingstraject – incidenteel).
Ad 5.
Fondsvorming Grote Projecten
Op grond van de stand van de reserve Fonds Grote Projecten wordt voorgesteld de toekomstige
verhogingen van de budgetten in het FMP te schrappen. Het stopzetten m.i.v. 2013 van de
incidentele stortingen in deze reserve voor de periode 2013-2015 betekent een aanvullende
incidentele bezuiniging van totaal € 300.000 (zie het bezuinigingstraject – incidenteel).
Ad 6.
Opleidingskosten
Ontwikkelingen en veranderingen, zoals decentralisering, samenwerking en de uitvoering van
nieuwe taken, komen steeds vaker en sneller op de gemeente af. In toenemende mate doet dat een
beroep op de flexibiliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Zij moeten zich steeds vaker andere
manieren van werken of andere werkzaamheden eigen maken. Daarbij is ondersteuning in de vorm
van training en opleiding nodig. Het huidige opleidingsbudget biedt daarvoor onvoldoende ruimte.
Gelijktijdig is in de CAO 2011-2012 afgesproken dat de gemeente met ingang van 1 januari 2013
een budget van € 500 per medewerker beschikbaar stelt gedurende 3 jaren (2013 t/m 2015), dit heet
het Individueel Loopbaan Budget (ILB). Hiervoor is € 50.000 per jaar extra nodig (zie ook paragraaf
2.2.5 bedrijfsvoering van de begroting 2014, onderdeel personeelsbeleid).
In de begroting 2013 en 2014 is reeds € 100.000 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt het
opleidingsbudget ook voor 2015 incidenteel met € 50.000 te verhogen.
Ad. 7
Sponsoring
Als gemeente ondersteunen we activiteiten en evenementen in de gemeente door sponsoring. Voor
organisatoren wordt het steeds lastiger de begroting van hun activiteit of evenement rond te krijgen.
Bedrijven zeggen vaker nee. We willen initiatieven in de gemeente blijven ondersteunen en
stimuleren. Hiervoor willen we net als in 2014, ook voor 2015 het sponsorbeleid voortzetten.
Daarvoor hebben we extra incidenteel budget nodig. Het voorstel is om voor 2015 € 20.000 aan het
budget voor sponsoring toe te voegen.
Ad. 8
Cultuurnota
Op 6 maart 2013 heeft de raad de nieuwe cultuurnota 2013 – 2016 vastgesteld. De nieuwe
cultuurnota 2013-2016 bouwt voort op de oude nota met dien verstande dat nieuwe initiatieven en
nieuwe ontwikkelingen in de nota zijn opgenomen. Hierbij moet gedacht worden aan festivals en de
nieuwe regeling voor cultuureducatie. Voor de uitvoering van de nieuwe cultuurnota in 2015 en 2016
wordt een extra incidenteel budget gevraagd van € 48.000 (€ 28.000 per jaar). Dit bedrag is bedoeld
voor verenigingen en instellingen die de afgelopen jaren subsidie ontvingen voor hun activiteiten.
Hierbij gaat het om de muziekschool de Hondsrug en het Huus van de Taol. Daarnaast wordt nieuw
budget gevraagd voor festivals zoals Festival der Aa, Groeten uit Grolloo en Terugkeer naar Gaia,
etc.
90
Ad. 9
Onkruidbestrijding
Met ingang van het jaar 2016 mag onkruidbestrijding op verhardingen waarschijnlijk niet meer plaats
vinden op chemische wijze. Hierop vooruitlopend wordt onkruidbestrijding daardoor
arbeidsintensiever en duurder. Voorgesteld wordt het huidige structurele budget van € 43.000, net
als in 2014, ook in 2015 incidenteel met € 32.000 te verhogen.
Ad. 10 Geopark
Met het vaststellen van de cultuurnota door de raad op 6 maart 2013 is ook voor een periode van 3
jaren een bijdrage voor het Geopark van € 22.000 per jaar (2014 t/m 2016) ten laste van de reserve
TRO (Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingen) vastgelegd. Het Geopark staat voor de ontsluiting
van het geologisch en cultuurhistorische erfgoed van de streek inclusief het gebied van de
gemeente Aa en Hunze. Geopark de Hondsrug is sinds 5 september 2013 lid van het European
Geopark Network. Het college ziet het Geopark als partner om het cultureel erfgoed binnen onze
gemeente te ontsluiten. Het Geopark zal het ontsluiten in eerste instantie op het schaalniveau van
de hele Hondsrug uitvoeren aan de hand van verschillende verhaallijnen. Daar waar vanuit de
gemeente behoefte is aan detaillering kan met het Geopark worden samengewerkt om haar
middelen hiervoor in te zetten.
Ad. 11 Versterking Toerisme en Recreatie
De tijd is rijp om het toeristisch aanbod in onze gemeente sterk, goed en breed onder de aandacht
te brengen van de (potentiële) bezoekers om deze te verleiden naar ons gebied te komen.
Aanleiding is een aantal zaken en ontwikkelingen, zoals het feit dat het Hondsruggebied qua
informatievoorziening aan de toerist in Drenthe een witte vlek blijkt te zijn, de ontwikkelingen met
betrekking tot het Geopark de Hondsrug en de economische crisis. Er wordt op dit moment wel het
een en ander gedaan op gebied van marketing en promotie van het toeristisch aanbod, maar
geconstateerd wordt dat dit versnipperd en op ad hoc basis gebeurt. Er is behoefte aan versterking
van de marketing en promotie. De verwachting is dat door betere samenwerking, het gezamenlijk
oppakken van de marketing en promotie en gezamenlijke productontwikkeling een positieve impuls
kan worden gegeven aan de lokale economische positie. Om dit te realiseren is voor een periode
van 3 jaar de inzet van een toeristisch intermediair gewenst. Deze is verantwoordelijk voor de
stroomlijning van alle activiteiten en voert de regie over de implementatie van een op te stellen
marketing en promotieplan. Hiervoor wordt in vervolg op 2014 ook voor 2015 en 2016 een bedrag
van € 75.000 per jaar gevraagd.
91
1.4 Collegeprogramma 2014-2018 incidenteel
Bij dit onderdeel zijn de incidentele uitgaven opgenomen die voorvloeien uit het nieuwe collegeprogramma.
Definitieve besluitvorming over alle budgetten vindt plaats in de begrotingsraad van het desbetreffende jaar.
Nr. Programma
1 Onderwijs/5
2 Welzijn/9
3 OW/11
4 OW/11
5 OW/11
6 OW/11
NME scholen netwerk
Reservering sociaal domein
Geluidsproblematiek N33/N34
Verkeersveiligheid
Boombeleidsplan
Reconstructie rijbaan
AnnerveenschekanaalEexterveenschekanaal
7 Wonen/13
Koopcentrum Gieten
8 Wonen/13
Handhaving brandveiligheid
recreatieterreinen
9 Recreatie/15 Staatbosbeheer
10 Recreatie/15 Ontwikkeling Gasselterveld
11 Fin&Bedr/16 Samenwerking Drentsche Aa
12 Fin&Bedr/16 Informatiebeleidsplan
13 Diverse
Verduurzaming accommodaties
Uitgaaf
2015
2016
2017
-48.000
-500.000
-500.000
-20.000
-200.000
-280.000
-16.000
-16.000
-500.000
-20.000
-200.000
-280.000
-16.000
-500.000
-250.000
-100.000
-100.000
x
-250.000
-22.500
-22.500
-67.500
-250.000
-300.000
-600.000
-200.000
Totaal
-22.500
-250.000
-200.000
-3.315.500 -1.588.500
-150.000
-200.000
2018
-150.000
-200.000 -200.000
-388.500 -1.138.500 -200.000
Toelichting 1.4 Collegeprogramma 2014-2018 incidenteel
Ad 1.
NME scholen netwerk
Natuur en milieueducatie (NME) heeft een positief effect op houding en gedrag van leerlingen in het
basisonderwijs ten aanzien van natuur, milieu en duurzaamheid. In 2013 is het IVN (Instituut voor
Natuureducatie en duurzaamheid) ingeschakeld voor een aantal duurzaamheidsthema’s op de
basisscholen, waaronder het thema afval en afvalscheiding in relatie tot duurzaamheid. Daarmee
bieden wij weer een voorziening die ook door de andere Drentse gemeenten wordt geboden en die
door de scholen bijzonder hoog wordt gewaardeerd. Wij willen met het IVN Scholennetwerk ook de
komende jaren uitvoering geven aan natuur- en milieueducatie.
Ad 2.
Decentralisaties sociaal domein
Voor het toekomstige beleid en uitvoering van de decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en de
Participatiewet richten we ons op de samenwerking met Assen en Tynaarlo. De organisatie van de
toegang tot voorzieningen wordt lokaal vorm gegeven met externe projectleiding. Er dient een
omslag te worden gemaakt van het aanspraak maken op voorzieningen naar het oplossen van
ondersteuningsvragen. Hierbij streven we naar het bevorderen van zelfredzaamheid en de inzet van
zo licht mogelijke vormen van ondersteuning/zorg. Uitgangspunt hierbij: rijksregelingen dienen in
principe te worden uitgevoerd met de verkregen rijksmiddelen. De verwachting is echter dat dit
uitgangspunt in de komende bestuursperiode nog niet realiseerbaar is en daarom wordt voorgesteld
om hiervoor incidenteel middelen beschikbaar te stellen en daarnaast de reeds gevormde reserve
Wmo (omvang reserve € 0,5 miljoen) hiervoor te reserveren. Dat heeft vooral te maken met de
‘zachte landing’ (continuïteit van thans verleende zorg) waar een overgangsperiode voor is gekozen
en waarvan de consequenties nog niet scherp in beeld zijn.
Ad 3.
Geluidsproblematiek N33/N34
Door de reconstructie van de stroomwegen N33 en N34 is de hinderbeleving van het verkeer bij
omwonenden toegenomen. In beeld wordt gebracht welke objectieve geluidssituatie er heerst,
welke verantwoordelijkheden er liggen, welke maatregelen er mogelijk zijn en wat voor financiële
consequenties daarmee gepaard gaan. Er is een second opinion uitgevoerd naar aanleiding van de
akoestische toets die bij de verdubbeling van de N33 verplicht moest worden uitgevoerd en er zijn
92
geluidsmetingen uitgevoerd naar de werkelijke akoestische situatie bij de eerstelijns bebouwing van
Gieten en Rolde. Ook is onderzocht wat de effecten van mogelijke maatregelen zijn. Aan de hand
van deze informatie is dit thema in de raadscommissie Leefomgeving op 12 februari aan de orde
gesteld. Bij die gelegenheid was er commissie brede steun voor het nemen van maatregelen en is
uitgesproken, dat primair actie wordt verwacht van de provincie Drenthe. Ingeschat wordt een
bijdrage vanuit de gemeente ad € 0,5 miljoen, waarbij sprake is van cofinanciering.
Ad 4.
Verkeersveiligheid
In het kader van onze inzet op het verbeteren van de verkeersveiligheid willen wij speciale aandacht
geven aan het gevoel van inwoners dat op veel plekken vaak (veel) te hard wordt gereden. Door
(mobiele) digitale snelheidsborden aan te schaffen en in te zetten willen we proberen weggebruikers
te beïnvloeden en te attenderen op het feit dat hun snelheid te hoog is.
Ad 5.
Boombeleidsplan
Goed boomonderhoud is noodzakelijk voor de veiligheid en om overlast door bomen zoveel
mogelijk te beperken. De gemeente heeft een zorgplicht en is daarmee verantwoordelijk voor de
veiligheid. Bij de uitwerking van de scenario’s in het boombeleidsplan zal hier rekening mee
gehouden worden. Alle risico’s uitsluiten is niet mogelijk. Op basis van de voorgestelde scenario’s
van het boombeleidsplan dient een keuze te worden gemaakt voor het gewenste onderhoudsniveau
van het bomenbestand, waarbij de financiën een rol zullen spelen. Wij willen de komende jaren nog
eens in de volle breedte ons licht laten schijnen over de wijze waarop wij ons groen onderhouden en
de vraag of dat effectiever en beter kan. Omdat op voorhand duidelijk is dat sprake is van
achterstallig onderhoud bij het bomenonderhoud willen wij daar incidenteel extra middelen ad
€ 200.000 voor beschikbaar stellen.
Ad 6.
Reconstructie rijbaan Annerveenschekanaal – Eexterveenschekanaal
De rijbaan Annerveenschekanaal – Eexterveenschekanaal is in dusdanige staat van onderhoud dat
de weg in zijn geheel gereconstrueerd dient te worden. De huidige betonverharding dateert uit de
jaren ’60. Een extern verhardingsonderzoek heeft uitgewezen dat totale reconstructie en
verwijdering van de veenlaag de meest efficiënte c.q. effectiefste maatregel is. Binnen de
voorziening wegen zijn geen middelen beschikbaar voor totale reconstructie van wegen. Hierbij is
het mogelijk om vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen € 70.000 in te zetten. De totale kosten
van deze reconstructie worden geraamd op € 350.000.
Ad 7.
Koopcentrum Gieten
Het aantrekkelijk hebben en houden van het koopcentrum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van ondernemers, inwoners en gemeente. Door samen op te trekken worden ideeën uitgewisseld,
stimuleren partijen elkaar en kan gezamenlijk gewerkt worden aan het vergroten van de
aantrekkelijkheid van het koopcentrum. Geschat wordt dat het gemeentelijke aandeel hierin voor de
jaren 2016 en 2017 op € 250.000 per jaar uitkomt. Het bedrag voor 2016 kan worden gedekt vanuit
de reserve fonds Grote Projecten.
Ad 8
Handhaving/brandveiligheid recreatieterreinen
De pilot ‘Brandpreventie en aanpak permanente bewoning’ op pilot camping Anloo zal in het 1e
kwartaal 2015 worden afgerond voor wat betreft de brandveiligheid. De aanpak van de permanente
bewoning start direct daarna. Voor de minnelijke aanpak is incidenteel geld beschikbaar gesteld bij
het beleidsplan 2013 (€ 100.000). Voor de daadwerkelijke handhaving van de permanente
bewoning zijn extra middelen benodigd. De zorg voor een brandveilige omgeving staat voor ons wel
in alle opzichten voorop.
Ad 9.
Staatsbosbeheer
Staatbosbeheer (SBB) gaat een nieuwe koers varen. Een toekomst waarin de publieke financiering
van beheer van natuur, landschap en recreatie niet langer vanzelfsprekend is. Voortaan moet het
werk van SBB deels uit eigen activiteiten gefinancierd worden. Dit alles ingegeven door
bezuinigingen van het Rijk. De bezuinigingen betekenen voor de provincie Drenthe een teruggang
van € 1 miljoen voor de financiering van recreatie. Naast eigen kostenbesparingen gaat SBB in
gesprek met de provincie, gemeente en het recreatieschap Drenthe over de mogelijkheden. Hierop
anticiperend willen we een bedrag van € 22.500 voor de jaren 2015 t/m 2017 reserveren.
93
Ad 10. Ontwikkeling Gasselterveld
Het project Ontwikkelingen Gasselterveld betreft particuliere initiatieven, waarbij de nadruk ligt op de
realisatie van het Wildpark Gasselterveld (Zodiac Zoos). Andere belangrijke speerpunten hierbij zijn
nieuwe recreatieve/zorginvulling van het voormalige Motel Gasselterveld, herinrichting van het
recreatieterrein De Kremmer, nieuwe locatie evenemententerrein voor onder andere het Noordelijk
Pinksterkamp van scouting, zandwinning Gasselterveld (afwerking c.a.), belevingspad in het kader
van het Geopark De Hondsrug, alsmede verkeer en parkeren. Momenteel wordt een
bestemmingsplan voor het visiegebied Gasselterveld en een MER-procedure voorbereid, teneinde
de ontwikkelingen/initiatieven planologisch mogelijk te maken.
Ad 11. Samenwerking Drentsche Aa
De drie gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo gaan vanaf nu vaart maken met hun
onderlinge samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering, genaamd samenwerking Drentsche
Aa. De gemeente Noordenveld kiest voor een andere weg. Het uitgangspunt is dat de gemeenten
als netwerkorganisatie met elkaar de verbinding maken. Een ambtelijke fusie en/of samenvoeging
van de gemeenten is niet aan de orde. De onderwerpen waarop de samenwerking zich richt, zijn in
elk geval gemeentelijke belastingen, ICT, inkoop, personeels- en salarisadministratie, duurzame
inzetbaarheid (personeel), Arbo, facilitaire zaken, juridische functie, gemeentelijk materieel en BGT
(Basisregistratie Grootschalige Topografie). Om uiteindelijk structureel te kunnen inverdienen is
incidenteel een bijdrage nodig voor frictiekosten ad € 150.000 voor de jaren 2016 en 2017; de
kosten gaan namelijk voor de baat uit. T/m het jaar 2015 zijn reeds incidentele middelen
beschikbaar gesteld voor frictiekosten van € 250.000.
Ad 12. Informatiebeleidsplan
Uit het externe onderzoek “Effecten Digitalisering” blijkt dat verdergaande digitalisering de komende
jaren noodzakelijk is. Een goede informatiehuishouding is onontbeerlijk voor de samenwerking in
regionaal- en/of ander verband. Belangrijke keuzes dienen o.a. in 2014 te worden gemaakt over een
regionale ICT samenwerking met Assen en Tynaarlo en over het contract met GovUnited dat afloopt
in oktober 2016. Het vigerende Informatiebeleidsplan loopt tot en met 2015. Voor de tweede helft
van de nieuwe bestuursperiode zal extra geld benodigd zijn om de informatisering en de vergaande
digitalisering te bekostigen. Het Informatiebeleidsplan zal aangepast worden aan de nieuwe
veranderende omstandigheden en daarbij zullen we de noodzakelijke additionele investeringen
uitwerken. Met het standaardiseren van werkplekken en het harmoniseren van informatiesystemen
zullen deze kosten op termijn worden terugverdiend; hiervoor is verder onderzoek noodzakelijk.
Informatiebeveiliging zal de komende jaren overigens ook bijzondere prioriteit krijgen!
Ad 13. Verduurzaming accommodaties
In het Jaar van de Duurzaamheid hebben we een begin gemaakt met het ‘verduurzamen’ van
gemeentelijke accommodaties, dorpshuizen en een enkel verenigingsgebouw. Die ontwikkeling
willen wij doorzetten: dat is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee (lagere
exploitatielasten) Daarnaast willen wij, in navolging van vele andere gemeenten, de mogelijkheid
onderzoeken om inwoners die dat wensen een lening aan te bieden voor het treffen van
duurzaamheidsmaatregelen aan hun particuliere woning.
2.1 Bezuinigingstraject – structureel
Bij dit onderdeel zijn de structurele bezuinigingen opgenomen. Definitieve besluitvorming over alle
bezuinigingen vindt plaats in de begrotingsraad voor het desbetreffende jaar.
94
Nr. Programma
Versobering subsidieverstrekkingen
1 Cultuur/06 Bibliotheekvoorziening
2 Welzijn/09 SWAH algemeen
Maatschappelijke voorzieningen
3 Sport/07
Tarieven sport- en gymzalen
4 Sport/07
Tarieven zwembaden
uitgaaf
2015
2016
68.000
25.000
38.000
25.000
30.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Thema Zorg en Leefbaarheid
5 Ond./05
Logopedie
6 Cultuur/06 Muziekonderwijs
54.000
47.000
47.000
Thema Landbouw, Recreatie en Landschap
ILG en Fonds Grote Projecten
7 Platt/14
20.000
20.000
100.000
50.000
50.000
100.000
50.000
25.000
100.000
100.000
50.000
5.000
52.000
5.000
26.000
26.000
687.000
402.000
285.000
Thema Bestuur en Dienstverlening
8 FinBedr/16 Samenwerking Drentsche Aa
9 FinBedr/16 Kostendekkendheid
10 FinBedr/16 Bedrijfsvoering
Thema Overig
11 Welzijn/09 Sociaal cultureel werk
12 Afval/10
Afval in brede zin
13 OW/11
Groenonderhoud Alescon:
rondom scholen
14 FinBedr/16 Personeel van derden
Totaal
2017
2018
0
0
54.000
25.000
50.000
100.000
Toelichting 2.1 Bezuinigingstraject – structureel
Versobering subsidieverstrekkingen
Ad 1. Bibliotheekvoorziening
Het opheffen van de bibliobus brengt een structurele bezuiniging van € 38.000 met ingang van 2015
met zich mee. Hierbij is in 2014 al rekening gehouden met incidentele frictiekosten.
Ad 2. SWAH algemeen
Voor de periode 2011-2015 is ingezet op een bezuiniging van € 135.000 ten opzichte van een totaal
budget van € 1.411.000. Voor het laatste jaar 2015 bedraagt de taakstelling € 25.000. Deze
bezuinigingstaakstelling is onderdeel van de ontwikkelingen in de totale sociale paragraaf. Zie ook
de bezuiniging Sociaal cultureel werk.
Maatschappelijke voorzieningen
Bij deze bezuinigingsrichting worden alle voorzieningen en accommodaties beoordeeld op mogelijke
bezuinigingen. In 2015 gaat het om een totaalbedrag van € 16.000, bestaande uit de volgende
maatregelen:
Ad 3. Gefaseerde verhoging tarieven sporthallen en gymzalen
Ad 4. Gefaseerde verhoging tarieven zwembaden in Annen en Gieten
95
€ 8.000
€ 8.000
Thema Zorg en Leefbaarheid
Ad 5. Logopedie
Logopedie is geen kerntaak. Voorgesteld wordt om te stoppen met het aanbieden van logopedie op
het moment van pensionering in het jaar 2016 van de laatste in dienst zijnde logopediste.
Ad 6.
Muziekonderwijs
Het fasegewijs niet meer subsidiëren van de cursussen voor muziekonderwijs levert een totale
besparing op van € 87.000 (€ 40.000 in 2014 en € 47.000 in 2015). Daarbij is het van belang dat
wordt besloten dat deze middelen niet meer worden ingezet bij het ICO voor andere
cultuureducatieactiviteiten.
Thema Landbouw, Recreatie en Landschap
Ad 7. ILG en Fonds Grote Projecten
Op grond van de stand van de reserves ILG en Fonds Grote Projecten en de huidige structurele
claims op het structurele exploitatiebudget wordt voorgesteld de toekomstige structurele
verhogingen (2 keer € 10.000) van de budgetten te schrappen.
Thema Bestuur en Dienstverlening
Ad 8. Samenwerking Drentsche Aa
Op het gebied van bedrijfsvoering werkt de gemeente Aa en Hunze samen met de gemeenten
Assen en Tynaarlo. Op 6 maart 2014 zijn de projectleiders en directeuren bijeen gekomen om een
nieuwe start te maken met de samenwerking tussen deze drie gemeenten.
Met ingang van 2015 wordt in dit kader een structureel voordeel van € 50.000 op het gebied van
belastingen en € 50.000 op andere onderdelen van de bedrijfsvoering verwacht.
Ad 9.
Kostendekkendheid
Een verhoging van de kostendekkendheid van leges omgevingsvergunning kan bereikt worden door
de inkomsten te verhogen en/of de uitgaven te beperken. Voor het jaar 2015 dient minimaal
€ 50.000 extra te worden gegenereerd.
Ad 10. Bedrijfsvoering
De resterende efficiencytaakstelling op de bedrijfsvoering bedraagt € 50.000, evenredig verdeeld
over de jaren 2015 en 2016.
Thema Overig
Ad 11. Sociaal cultureel werk
Bij de decentralisatie van taken van het Rijk naar de gemeenten wordt er een overlap in
doelgroepen verwacht. We verwachten een totale bezuinigingsmogelijkheid van € 250.000 bij de
integrale heroverweging van taken binnen het sociale domein voor de periode 2013 t/m 2016 en
voor 2015 en 2016 € 50.000 per jaar.
Ad 12. Afval in brede zin
Als gevolg van de nieuwe aanbesteding van o.a. restafval (per 1 juli 2016) kan een aanzienlijk
voordeel worden behaald op de kosten van afvalverwerking en containermanagement. Dit biedt de
mogelijkheid om de afvalstoffenheffing te verlagen en OZB te verhogen (belastingruil a.g.v.
‘communicerende vaten’). In de begroting van 2013 en 2014 heeft een belastingruil plaatsgevonden
voor € 100.000 per jaar. Voor 2016 staat eveneens € 100.000 gepland.
Ad 13. Groenonderhoud Alescon
Groenonderhoud rondom scholen:
De jaarlijkse kosten bedragen € 24.000; de opbrengsten via de scholen is € 5.000. Het voorstel is
de werkelijke onderhoudskosten in rekening te brengen bij de scholen. De netto besparing bedraagt
€ 5.000. De overeenkomst met de scholen loopt tot 2015; de bezuiniging kan dus ingaan vanaf deze
periode.
Ad 14. Personeel van derden
Voorgesteld wordt de prijsindexatie van 2015 en 2016 voor het budget personeel van derden op
"nul" te zetten.
96
Taakstelling bezuinigingen – structureel
2.2
Vanuit het toezicht van de provincie is het een aandachtspunt dat uitvoering van taakstellende
bezuinigingen minimaal op programmaniveau noodzakelijk is om door de provincie te worden
meegenomen in de beoordeling van het structurele begrotingssaldo. Taakstellende bezuinigingen,
die nog niet zijn ingevuld, beoordeelt de provincie als incidenteel.
Nr.
Programma
Uitgaaf
1 Alle Taakstelling bezuinigingen 2010-2014
2 Alle Taakstelling bezuinigingen 2014-2018
Totaal
2015
2016
2017
2018
217.000
1.082.000
326.000 -109.000
252.000 146.000
566.000
118.000
1.299.000
578.000
566.000
118.000
37.000
Toelichting 2.2 Taakstelling bezuinigingen - structureel
Ad 1.
Taakstelling bezuinigingen 2010-2014
In 2010 is een bezuinigingstraject gestart met een taakstelling van € 4,0 miljoen. In de jaren erna is,
als gevolg van een herbezinning op de omvang van de bezuinigingen en structurele uitzettingen van
beleid, de totale bezuinigingsopgave verhoogd naar € 5,8 miljoen. Hiervan is reeds een bedrag van
ca. € 3,8 miljoen gerealiseerd in de periode 2010-2013. De bezuinigingsopgave voor het huidige
jaar 2014 bedraagt € 1,0 miljoen. De resterende opgave uit het huidige bezuinigingstraject in de
periode 2015-2016 bedraagt derhalve € 1,0 miljoen, waarvan nog dient te worden ingevuld (met
concrete bezuinigingsvoorstellen) een bedrag van € 0,2 miljoen.
Ad 2.
Taakstelling bezuinigingen 2014-2018
De ‘nieuwe’ bezuinigingsopgave bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:
- Restant ‘oude’ bezuinigingsopgave (nog concreet in te vullen)
€ 0,2 miljoen
- Bezuinigingsopgave a.g.v. verwachte structurele nadelige saldo ultimo 2018 € 0,9 miljoen
- Bezuinigingsopgave a.g.v. nieuw beleid/nieuwe ontwikkelingen
€ 0,2 miljoen
€ 1,3 miljoen
Begin 2015 willen we ons richten op het voorbereiden van besluiten over de nieuwe bezuinigingen;
we zullen dan de taakstelling bezuinigingen omzetten in concrete bezuinigingsvoorstellen. Wij
stellen voor dat net als een paar jaar geleden weer in nauw overleg met uw raad te doen,
bijvoorbeeld door het organiseren van een informele (Breeland)bijeenkomst.
2.3 Bezuinigingstraject – incidenteel
Bij dit onderdeel zijn de incidentele bezuinigingen opgenomen. Definitieve besluitvorming over deze
bezuinigingen vindt plaats in de eerstvolgende begrotingsraad.
Nr. progr.
2
Investeringen
OW/11
Wegreconstructie i.v.m.
rioleringswerkzaamheden
OW/11
Verkeers- en vervoersmaatregelen
3
Thema Landbouw, Recreatie en Landschap
Platt/14 ILG en Fonds Grote Projecten
1
Totaal
97
Uitgaaf
2015
100.000
100.000
35.000
35.000
200.000
200.000
335.000
335.000
2016
2017
2018
0
0
0
Toelichting 2.3 Bezuinigingstraject - incidenteel
Ad 1.
Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden
Er wordt uitgegaan van een versobering. Het investeringsbedrag van € 200.000 per jaar kan
daarom worden teruggebracht naar € 100.000. Zie ook het onderdeel collegeprogramma 2010-2014
incidenteel.
Ad 2.
Verkeers- en vervoersmaatregelen
Er wordt uitgegaan van een investeringsbedrag van € 70.000 per jaar. Dit bedrag wordt gebruikt
voor de uitvoering van diverse projecten, vaak in samenhang met een reconstructie van de
weginrichting. Het is mogelijk om dit investeringsbedrag i.h.k.v. de bezuinigingen terug te brengen
naar € 35.000 per jaar. Zie ook het onderdeel collegeprogramma 2010-2014 incidenteel.
Ad 3.
ILG en Fonds Grote Projecten
Op grond van de stand van de reserves ILG en Fonds Grote Projecten wordt voorgesteld de
toekomstige verhogingen van de budgetten te schrappen, dit gebeurt al vanaf 2013. In 2015
betekent het vrijvallen van de incidentele stortingen in de beide reserves een bezuiniging van
€ 200.000.
3. Doorwerking Programmabegroting 2014
Het saldo van de structurele doorwerking uit de Programmabegroting 2014 is als volgt opgebouwd:
Structureel
doorwerking begroting 2014
bijstelling van de lasten 2014
bijstelling van de baten 2014
735.000
-108.000
25.000
Totaal structureel
652.000
4. Trendmatige ontwikkelingen
De uitgangspunten voor het FMP worden ook wel rekenregels genoemd. Hieronder worden de gehanteerde
percentages weergegeven waarmee de begroting wordt doorgerekend naar de toekomst.
Uitgangspunten trendmatige ontwikkelingen
Trend salarissen
Trend goederen en diensten
Trend OZB
Trend energie
Trend inkomensoverdrachten *
Trend overige inkomsten
2015
2016
2017
2018
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
In het regeerakkoord is bepaald dat de normeringssystematiek, waarin de groei van de rijksuitgaven (trapop) en de bezuinigingen (trap-af), weer is ingesteld. Omdat in het regeerakkoord sprake is van een
nominale groei van de algemene uitkering is het ook van belang de verwachte trendmatige ontwikkeling te
ramen. Voor de prijsontwikkeling voor de lasten- en batenkant is uitgegaan van de verwachte percentages
uit de septembercirculaire 2012.
Volgens de huidige systematiek worden de uitgaven en inkomsten, onderhevig aan prijsontwikkelingen,
verhoogd met het percentage prijstonwikkeling conform de meest recente circulaire. In de meicirculaire
2013 is bekend geworden dat deze percentages, met name voor de jaren 2015 t/m 2017 sterk afwijken van
de door ons gehanteerde percentages in het beleidsplan 2013. Dit zou een aanzienlijk voordeel met zich
98
meebrengen. Aangezien het percentage uit de meicirculaire 2013, 0,9% voor de jaren 2015 t/m 2017, lager
ligt dan het inflatiepercentage en eveneens lager wordt verondersteld dan onze leveranciers zullen hanteren
voor hun diensten/producten is het voorstel om de gehanteerde percentages in het beleidsplan 2014, te
weten 1,75% in 2015 en 2016 en 2,00% in 2017 en 2018 te handhaven.
In de brief van Gedeputeerde Staten Drenthe d.d. 14 juli 2011 is aangegeven, dat één van de
toetsingsaspecten bij het financieel toezicht, de verwerking van loon- en prijsstijgingen is. Daarbij gaat de
provincie er vanuit dat als de algemene uitkering wordt geraamd op basis van lopende prijzen (rekening
houdende met loon- en prijsstijgingen), dan ook aan de lastenkant de inflatie wordt doorgerekend.
Salarissen
Bij de programmabegroting 2005 zijn de uitgangspunten vastgesteld voor de raming van de
salarisbudgetten.
Deze uitgangspunten kunnen als volgt worden samengevat:
1. De salariskosten worden verhoogd met het percentage voor prijsstijging zoals genoemd in de meest
recente circulaire;
2. In principe dienen alle salarisstijgingen in de komende jaren, inclusief de periodieke verhogingen binnen
de component prijsstijging van de algemene uitkering te worden opgevangen.
Door bovenstaande werkwijze ontstaan voor het college taakstellende personeelsbudgetten, waarbij de
raad jaarlijks bij de begroting wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Dat zijn momenten voor het
college en de raad om de werkwijze te evalueren en – voor zover daar aanleiding voor is – overleg te
voeren over mogelijke knelpunten.
Op basis van de septembercirculaire 2012 wordt rekening gehouden met de volgende prijsontwikkeling:
Salarissen
Personeel van derden
Goederen en diensten
Energie
Inkomensoverdrachten
Totaal uitgaven
OZB
Leges en overige inkomsten
Totaal inkomsten
Totaal trendmatige ontwikkelingen
2015
182.000
26.000
143.000
8.000
138.000
497.000
2016
185.000
26.000
145.000
8.000
140.000
504.000
2017
188.000
31.000
180.000
9.000
163.000
571.000
2018
192.000
32000
184000
9000
166000
583.000
61.000
28.000
89.000
62.000
28.000
90.000
72.000
31.000
103.000
73000
31000
104000
-408.000
-414.000
-468.000
-479.000
5 Niet-trendmatige ontwikkelingen
Onder niet-trendmatige ontwikkelingen worden alle ontwikkelingen gevat die de hiervoor genoemde trend te
boven gaan. Het betreffen met name zaken waaraan de gemeente op grond van wetgeving of lokale
ontwikkelingen een financiële vertaling moet geven.
99
5.1 Niet-trendmatige ontwikkelingen – structureel
Nr. Programma
1
2
3
4
Bestuur/01
Fin&Bv/16
Fin&Bv/16
Fin&Bv/16
Wachtgeld voormalige wethouders
Meeropbrengst toeristenbelasting
Meeropbrengst OZB
Reserveren vervallen kapitaalslasten
Samenwerking Drentsche Aa
Uitgaaf
2015
-6.000
96.000
16.000
-18.750
-6.000
48.000
4.000
129.000
37.000
129.000
253.250
175.000
2016
4.000
-18.750
2017
2018
48.000
4.000
4.000
52.000
4.000
Stelposten voor reserveringen vanuit de Algemene Uitkering:
5
Fin&Bv/16 Intensivering armoede- en schuldbeleid
6 Fin&Bv/16 Aanwending res. Nat. Uitv. programma
Totaal
37.000
22.250
Toelichting 5.1 Niet - trendmatige ontwikkelingen structureel
Ad 1.
Wachtgelden voormalige wethouders
In verband met de bestuurswisseling in 2014 is in de begroting een structurele en incidentele
inschatting opgenomen voor wachtgelden. Het recht op uitkering van deze wachtgelden loopt tot en
met 2022 en neemt periodiek af.
Ad 2.
Meeropbrengst toeristenbelasting
Tot en met 2013 is er in Drents verband een afspraak van kracht dat de toeristenbelasting jaarlijks
met € 0,05 per overnachting stijgt tot een maximum van € 1,00 per overnachting. Voor de periode
daarna wordt voorgesteld om het tarief om de twee jaar te verhogen met € 0,05 om in de pas te
blijven met de trendmatige ontwikkeling. Uitgaande van 950.000 overnachtingen per jaar betekent
dit in 2015 en 2017 een hogere opbrengst voor de toeristenbelasting van € 48.000. Het verwachte
aantal overnachtingen is gebaseerd op het aantal in 2013.
Ad 3.
Meeropbrengst OZB
Dit is de verwachte toename van het aantal objecten voor de gehele periode 2013-2018, deze is
relatief laag vanwege de stagnatie in de woningmarkt.
Ad 4.
Reserveren vervallen kapitaallasten Samenwerking Drentsche Aa
In verband met de vorming van de RUDD en de Samenwerking Drentsche Aa op het gebied van
belastingen is een aantal investeringen in software afgevoerd. Deze worden niet meer onder
gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgevoerd. Omdat de verwachting is dat er wel een bijdrage van
de gemeente in de samenwerkingsverbanden wordt verwacht ten aanzien van deze of soortgelijke
investeringen is het vrijvallende bedrag hiervoor in 2016 gereserveerd.
Ad 5.
Stelpost intensivering armoede- en schuldbeleid
Voor intensivering van het armoede- en schuldenbeleid is vanaf 2014 € 70 miljoen beschikbaar
gesteld en vanaf 2015 € 20 miljoen extra. Bij de verwerking van de septembercirculaire 2013 is met
deze intensivering al rekening gehouden bij de reservering van deze middelen.
Ad 6.
Stelpost aanwending reservering Nationaal Uitvoeringsprogramma
Stelpost vanuit de septembercirculaire 2011.
Het Rijk en de medeoverheden willen de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en
instellingen handhaven en waar mogelijk verbeteren. Gebruik van e-overheid is hiervoor
randvoorwaardelijk. Dit moet leiden tot een compacte overheid die efficiënt werkt, zo dicht mogelijk
bij de burgers staat en die een bijdrage levert aan het goed uit kunnen voeren van de
decentralisaties. Tussen het Rijk en de VNG is overeengekomen om een ondersteuningsprogramma implementatie e-overheid in te richten. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de
implementatie. Om gemeenten te faciliteren bij noodzakelijke specifieke ondersteuning worden de
100
hiervoor benodigde middelen via een zogenaamde kasschuif binnen de algemene uitkering
gedurende de jaren 2011-2014 beschikbaar gesteld.
De algemene uitkering wordt daartoe voor de jaren 2011-2014 in totaal met € 122 miljoen verhoogd
en in het jaar 2015 weer met hetzelfde bedrag verlaagd. Voor onze gemeente gaat het vanaf 2011
om een bedrag van ongeveer € 37.000 per jaar. In 2015 dient er een bedrag van € 222.000 te
worden terugbetaald omdat het Rijk het kasschuifsysteem toepast. Hiervan komt in 2016 € 186.000
weer incidenteel beschikbaar. Dit bedrag wordt gereserveerd ter dekking van de financiering die
implementatie van de e-overheid met zich meebrengt. Zie ook onderdeel 5.2 ‘Niet- trendmatige
ontwikkelingen – incidenteel’.
5.2 Niet-trendmatige ontwikkelingen – incidenteel
Nr. Programma
1 Bestuur/01
1 Fin&Bv/16
Wachtgeld voormalig wethouders
Stelpost reservering Nat. Uitv.
programma (NUP)
Totaal
Uitgaaf
2015
2016
-85.000
0
-55.000
-186.000
-30.000
186.000
-85.000
-241.000
156.000
2017
2018
0
0
Toelichting 5.2 Niet-trendmatige ontwikkelingen - incidenteel
Ad 1.
Wachtgeld voormalig wethouders
Zie toelichting bij 5.1 niet-trendmatige ontwikkelingen – structureel.
Ad 2.
Stelpost reservering Nationaal Uitvoeringsprogramma
Zie toelichting bij 5.1 niet-trendmatige ontwikkelingen – structureel.
6. Kapitaalontwikkelingen – structureel
Uitgaaf
2015
2016
2017
2018
Vervangingsinvesteringen
Sportmaterialen/gymtoestellen
Vervanging openbare verlichting
Duurzame bedrijfsgoederen
Speelvoorzieningen
Automatisering software
Automatisering hardware
-60.000
-1.096.000
-364.000
-158.500
-602.500
-516.500
-1.500
-24.500
-13.000
-10.000
-33.000
-25.500
-1.500
-24.500
-8.000
-5.500
-41.250
-2.500
-1.500
-24.500
-24.000
-2.500
-72.500
-49.000
-1.500
-24.500
-12.500
-6.000
-7.500
-78.000
Totaal
-2.797.500 -107.500
Nr. Programma
1
2
3
4
5
6
Sport/07
OW/11
OW/11
Recr/15
Fin&Bv/16
Fin&Bv/16
7 Fin&Bv/16 Vrijval kapitaallasten
Saldo kapitaalontwikkeling
-83.250 -174.000 -130.000
195.000
110.000
180.000
100.000
87.500
26.750
6.000
-30.000
Toelichting 6. Kapitaalontwikkelingen – structureel
Ad 1.
Sportmaterialen/gymtoestellen
In het vervangingsschema van gymnastiektoestellen worden bedragen opgenomen voor de
vervanging van diverse gymtoestellen bij verschillende gymlokalen en bedoeld om de bestaande
voorziening in stand te houden. De afschrijvingstermijn die wordt gehanteerd bedraagt 20 jaar. De
(bijstelling van de) vervangingen worden geraamd op basis van inspectie van alle materialen.
101
Ad 2.
Vervanging openbare verlichting
Het meerjarig Openbaar Verlichtingsplan is in 2011 geactualiseerd. Vervanging van openbare
verlichting is een continu proces dat investeringskosten met zich meebrengt. Bij vervanging wordt
nadrukkelijk gekeken naar energiebesparende maatregelen, het reduceren van CO2 uitstoot en
lichtvervuiling. Uitgegaan is van investeringen van een gelijkblijvend niveau van € 274.000 per jaar.
De kapitaallasten bedragen € 24.500 per jaar (afschrijvingstermijn 25 jaar, rentepercentage 5%).
Ad 3.
Duurzame bedrijfsgoederen
In het vervangingsschema voor duurzame bedrijfsgoederen worden bedragen opgenomen voor
vervanging van materieel bij de buitendienst van de afdeling Ruimte. In het vervangingsschema zijn
de investeringen per jaar met daaraan gekoppeld de jaarlijkse kapitaallasten opgenomen.
Ad 4.
Speelvoorzieningen
Het vervangingsschema is gebaseerd op vervanging van de speeltoestellen eens per 10 jaar.
Vervanging vindt alleen plaats indien noodzakelijk. Hierdoor ontstaan in de jaren fluctuaties in de
kapitaallasten.
Ad 5.
Automatisering software
De afschrijvingstermijn die voor software wordt gehanteerd is 5 jaar. Het vervangingsschema voor
software is daarop gebaseerd.
In verband met de vorming van de RUDD en de Samenwerking Drentsche Aa op het gebied van
gemeentelijke belastingen is een aantal investeringen in software afgevoerd. Deze worden niet
meer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgevoerd. Omdat de verwachting is dat er wel een
bijdrage van de gemeente in de samenwerkingsverbanden wordt verwacht ten aanzien van deze of
soortgelijke investeringen is het vrijvallende bedrag hiervoor gereserveerd onder 5.1 1 niettrendmatige ontwikkelingen – structureel.
Ad 6.
Automatisering hardware
De afschrijvingstermijn die voor hardware wordt gehanteerd is 3 jaar. Het vervangingsschema voor
hardware is daarop gebaseerd.
Ad 7.
Vrijval kapitaallasten
Door afschrijving wordt de boekwaarde van investeringen jaarlijks lager. Hierdoor ontstaat jaarlijks
een voordeel op de kapitaallasten.
7. Rente-effect – structureel
Nr. Programma
1
2
3
4
Diverse
Diverse
Diverse
Diverse
Collegeprogramma incidenteel
Bezuinigingstraject - incidenteel
Nieuwe voorstellen - incidenteel
Niet-trendmatige ontwikkelingen incidenteel
Saldo structureel rente-effect
Uitgaaf
2015
2016
2017
2018
-243.125
29.850
-65.225
-4.250
-25.000
13.100
-65.225
0
-115.025
16.750
0
-12.050
-42.175
0
0
7.800
-60.925
0
0
0
-282.750
-77.125
-110.325
-34.375
-60.925
Toelichting 7. Rente-effect - structureel
Bij dit onderdeel wordt het structurele rente-effect voor de begroting aangegeven als gevolg van het
aanwenden van de reserves.
102
8. Algemene uitkering – structureel
Nr.
Programma
1 Fin&Bv/16 Mutatie algemene uitkering
Totaal
2015
2016
2017
2018
-1.281.000
-40.000
-138.000
447.000
-1.281.000
-40.000
-138.000
447.000
Toelichting 8. Algemene uitkering – structureel
Ad 1.
Mutatie algemene uitkering
De mutaties in de algemene uitkering zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2013. Hierbij is
tevens geanticipeerd op het eerste gedeelte groot onderhoud aan het gemeentefonds dat heeft
plaatsgevonden. De ontwikkelingen vanuit de meicirculaire 2014 zijn niet in dit beleidsplan verwerkt.
Wij zullen u over de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte stellen per brief vóór de behandeling
van het beleidsplan 2014 en de financiële gevolgen verwerken in de begroting 2015, welke we in
november aan u voorleggen ter besluitvorming.
103