IN DIT NUMMER

April 2014
Jaargang 3 Nummer 03
D
e jaarvergadering van de ANBO afdeling Helmond werd
op 10 maart gehouden in “de Lier” en wij waren verbaasd over
de opkomst. Vooral omdat het weer zo mooi was hadden wij
als bestuur gevreesd een lege zaal in te moeten kijken. Niets daarvan en
in de aanwezigheid van Elias Niehot, een gewestbestuurder, opende onze voorzitter Thieu Lemmen de vergadering. Het bestuur legde verantwoording af aan de aanwezigen en er werden ook wel enkele vragen
vanuit de zaal beantwoord. Het onderstrepen van het hoofddoel van de
ANBO werd ook benadrukt naar aanleiding van een vraag over de kosten van ons geplande jaarlijkse uitstapje. Ook werd de mening van de
aanwezigen gevraagd over de af te leggen afstand bij de volgende fietstocht. Het bestuur vroeg de leden voorstellen te doen met betrekking tot
te organiseren activiteiten. Dit kan ten alle tijden en heb je een idee of
wil je, je inzetten om (mede) iets te organiseren laat het ons weten.
Toen de vergadering gesloten werd nam Elias Niehot het woord en gaf
hij uitleg over de ontwikkeling met betrekking tot de nieuwe organisatiestructuur van de ANBO. Ook hield hij een pleidooi voor enkele
“netwerk” groepen die door de regionale ANBO zijn gecreëerd. Later
zullen enkele stukken omtrent deze netwerkgroepen van de hand van
Elias in de Bode worden opgenomen.
Dennis Collins
IN DIT NUMMER
Leden mutaties;
Komende activiteiten ; ........… 2
Rijbewijskeuring;
De Praktijkschool;
Mutaties kortingslijst; ...............3
Ik mopper zo gè.r;
….…....... 4
De Paashaas gëinterviewd; ……5
Netwerk ledenwervening;
Vervolg interview paashaas
COLOFON ; …………….….….... 6
LEDENBESTAND PER MAART 2014 : 449
Nieuwe leden 4: Uit Helmond: de dames B. Gouweloos-van Stijn en J. de Haan-vd Broek
de heren W. Draayer en J. van der Horst
Sommige mensen worden lid vanwege de belangenbehartiging, anderen vanwege enkele aansprekende activiteiten.
Wij wensen alle nieuwe leden een aangename tijd toe bij de ANBO en hopen hen vaak te zien
bij onze activiteiten.
KOMENDE ACTIVITEITEN
14 april
Themadag “de maaltijdservice” met het proeven van een klein hapje
Wijkhuis De Lier
aan de van Kinsbergenlaan in Helmond
om 14:00 uur
12 mei
Filmmiddag door de heer Cox over
“het gedrag van vogels en dieren
in de natuur”.
11 juni
Uitstapje naar Xanten en Nijmegen
Eigen bijdrage € 45,- p.p. Introducés € 50,-
cash betalen bij de secretaris of overmaken op
Rekeningnummer NL 51 RABO 0171086767
t.n.v. penningmeester ANBO afdeling Helmond
Hiervoor kan men zich aanmelden bij
het secretariaat.
23 juli
(woensdag)
Fietstocht
Helaas
de Broemcursus gaat voorlopig niet door.
Het is wel de bedoeling dit op een later tijdstip te doen plaatsvinden. Let
dus op mededelingen op de website en in “de Bode”.
Pagina 2
RIJBEWIJSKEURING
Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rijbewijs B en A:
 Jonger dan 60 jaar. Een rijbewijs verlengd voor uw 60e is 10 jaar geldig en u hoeft niet te
worden gekeurd

Tussen 60 en 65 jaar. Bij verlenging is dit rijbewijs 10 jaar geldig; medische keuring is niet
nodig.

Tussen 65 en 70 jaar. Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar; medische keuring is niet
nodig.

Tussen 70 en 75 jaar. Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Medische keuring
nodig als het oude rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag.

75 jaar of ouder. Het rijbewijs is 5 jaar geldig; medische keuring verplicht.
ANBO leden kunnen zich, na telefonische afspraak, tel 541248, tegen een speciaal tarief,
medisch laten keuren bij de heer G. Bouten, gepensioneerd bedrijfsarts, Vivaldilaan 1.
Nadere informatie is ook te vinden op onze website.
Praktijkschool Helmond en Stichting Terre des Hommes bieden elkaar helpende
hand.
Dit schooljaar werken Praktijkschool Helmond en Stichting Terre des Hommes samen om gebruikte klein meubelen, huisraad en elektrische apparaten te verzamelen. Deze samenwerking is
ontstaan na een wervingsactie van het arbeidstrainingscentrum (TTC) van Praktijkschool Helmond.
Het trainingscentrum is een ruimte die verdeeld is in verschillende leerwerkplekken waar leerlingen bepaalde vaardigheden kunnen aanleren. Deze werkplekken vormen voor de leerlingen een
basis om later op stage te kunnen.
Stichting Terre des Hommes heeft aangeboden om voor de demontage afdeling van het TTC mee
te doen aan het inzamelen van elektrische apparaten. Daarnaast kunnen er op de praktijkschool
niet alleen elektrische apparaten maar ook klein meubel en huisraad ingeleverd worden. Deze
spullen zullen via het magazijnbeheer van de school weer bij Terre des Hommes terecht komen.
Mocht u iets meer willen weten over het trainingscentrum van Praktijkschool Helmond, bezoekt
u dan gerust onze website. www.praktijkschoolhelmond.nl
Heeft u vragen over het wegbrengen of op laten halen van elektrische apparaten en andere spullen, neem dan contact op met de school via 06 41 329 329.
MUTATIES KORTINGLIJST
Bijnen interliving is VERHUISD – naar Marktstraat 16 Helmond— 0492525377
Konings verf en behang is VERHUISD naar — Engelseweg 221a — 0492537693
www scootmobiel is opgeheven.
Pagina 3
IK MOPPER ZO GÈ.R!
H
et was een mooie, bijna zomers dag en toch was het pas 13 maart. Ik had weinig zin om
binnen te zijn maar een bijeenkomst tussen senioren en de vertegenwoordigers van de
politieke partijen stond in mijn agenda. Nu ben ik geen politiek dier en heb eerlijk gezegd geen illusie dat zij (de politici) echt waar zullen maken wat zij beloven. Verhulde toespelingen op wat wij graag willen horen met genoeg verpakkingsmateriaal zodat als ze het uiteindelijk
voor het zeggen hebben ze er altijd onderuit kunnen kruipen. Toch met de Gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet was het belangrijk om me te oriënteren en dus ging ik de pas opgeknapte TOV zaal binnen. Onder de professionele leiding van Ton Verlind werden de diverse
politieke partijen die Helmond rijk is aan de tand gevoeld.
Wat mij opviel was het verschil in de presenteerkwaliteiten van de diverse
aspirant-volksvertegenwoordigers. Voorbij de politieke platitudes kijken was
soms lastig en vaak bleef er weinig over. Paaiende teksten richting de vermoede doelgroep droop van enkelen af alhoewel er waren erbij die volledig
de plank mis sloegen. Gepassioneerd zijn waarbij de passie het won van de
inhoud was er ook. Toch waren er enkelen waarvan ik dacht die zullen goed
hun standpunten kunnen verdedigen in het debat.
Wat ik uiteindelijk zou gaan stemmen? Dat wist ik toen nog niet, maar stemmen deed ik. Niet op degene die ik eerst had gedacht te kiezen.
Stemmen is ons recht maar mijns inziens ook onze plicht. Door te stemmen behoud ik mij het
recht om te klagen, te mopperen en mijn vertegenwoordigers ter verantwoording te roepen.
Uiteindelijk zullen er besluiten genomen worden door de raadsleden die mijn leven zullen beïnvloeden. Dan wil ik ten minstens het gevoel hebben dat ik, hoe gering dan ook, invloed heb
kunnen uitoefenen op de te nemen besluiten.
Natuurlijk zou ik ook niet kunnen stemmen en het over laten aan de invloed van anderen. Ik
verlies dan het recht om te morren over genomen besluiten en ik mopper zo graag.
Dus gestemd en dan mag ik nu mopperen!
Dennis Collins
Pagina 4
JAN ROSSOU de PAASHAAS GËINTERVIEWD
W
e zijn in ons land tegenwoordig niet meer zo rijk voorzien van zogenaamde heiligendagen, dagen waarop de geboorte of het sterven van
een bepaalde heilige werd herdacht. Sinds een bepaald pauselijk concilie in Rome zijn er door het managementteam van de katholieke kerk diverse
heiligen in de bezemkast gezet. Terecht of onterecht laat ik nog even in het midden. Met name Christelijke feestdagen die twee dagen in beslag namen en waar
niet direct een heilige op de proppen zou komen, zijn nog gehandhaafd. Ik veronderstel dat dit te maken heeft met de mogelijkheid dat de plaatselijke geestelijke een dubbel aantal Heilige Missen kon organiseren wat ook weer dubbel geld
in het zakje bracht.
Zo is Pasen een van die feestdagen. Degene die vroeger op school goed opgelet
had weet dat dan de verrijzenis van Christus werd herdacht. In het kader daarvan heb ik getwitterd met de Paashaas en dat leverde het volgende interview op:
JR.: “Waarom met Pasen paaseieren?”
Paashaas: “Dat is een goede vraag. Volgens het verhaal binnen onze familie zou dit te maken hebben
met de vastentijd, u weet wel de dagen tussen carnaval en Pasen. U weet dat de katholieken in deze
vastentijd bepaalde dingen niet mochten doen onder anderen uitvoerig eten, vlees eten, snoepen en in
veel gevallen ook niet roken. Omdat deze regels na Pasen kwamen te vervallen en er vanwege de centen ook niet direct volop vlees op tafel kwam werd het paasei geboren”.
JR.: “Maar waarom dan een haas en niet de producent van het ei, de kip dus?”
Paashaas: “Ja daar hebben ze lang over nagedacht. Tenslotte heeft men afgevaardigden van alle dieren uitgenodigd om via een soort “Idols”-wedstrijd uit te maken wie deze eieren zou rondbrengen.
Vooropgezet dat de kip al afviel in verband met de verhoogde productie”.
JR.: “Kunt u zich nog herinneren wie er in de jury zaten?”
Paashaas: “Ja dat was niet zo moeilijk, Paul de Leeuw met zijn grote mond als voorzitter, Linda de
Mol, Kermit de Kikker, mijnheer De Uil journalist bij de Fabeltjeskrant, Gerrit Zalm als penningmeester, Loekie (Belgische) Knol, Ellen Vogel, Frans Adelaar, Hans Kraaij sr., en Maurice de Hondt”.
JR.: “Wie kwamen er uiteindelijk in de finale?”
Paashaas: “De keuze viel uiteindelijk op drie families met ervaring op transportgebied, n.l. de firma
Harrie Vos, firma De Haan en de firma Haazen, overigens geen familie van André Hazes gespecialiseerd in dranktransporten”.
JR.: “Waarom viel de keuze op de firma Haazen?”
Paashaas: “Bij de Firma Vos was men bang dat die de eieren zelf zou op eten. De firma De Haan was
een beetje problematisch, die steunt namelijk maar op twee poten en heeft bepaald niet de capaciteit
om een zware mand mee te torsen. Daar komt ook nog bij dat deze firma een familierelatie heeft met
bepaalde eieren. Dat de keuze uiteindelijk viel op de firma Haazen en dan nog alleen maar op degene
die gesteriliseerd zijn, had te maken met het feit dat die vaak een spoor van keutels achter laat, zodat
hij gemakkelijk te traceren is”.
JR.: Heeft u voldoende conditie voor de klus?”
Paashaas: “Dat valt wel mee, in de maand december organiseren wij altijd een trainingskamp in de
vorm van een survival met de familie De Jager en zodoende zijn de overblijvers met Pasen in topconditie”.
JR.: “Waarom zijn paaseieren gekleurd?”
Paashaas: “Dat weten we niet precies. We denken dat dit te maken heeft met de afkomst van de ouders. Je hebt namelijk blanke kippen, licht bruine, bruine, donkerbruine en zwarte hoenders, alhoewel
deze laatste groep niet altijd in het bezit is van een officiële legvergunning. Daarbij komen de eieren
met de kleuren van de Nederlandse vlag, rood van schaamte, wit van met stomheid geslagen en blauw
van woede”.
Vervolg op pagina 6
Pagina 5
Netwerk ledenwerving in Brabant (Regio Zuid)
I
n Brabant worden nog een tiental ANBO leden gezocht die zich willen inzetten om de
ANBO afdelingen groter en sterker te maken.
Dat kan door leden te werven, niet deur aan deur te bellen, maar eerst met een aantal
anderen uit andere afdelingen na te denken over de wijze waarop men aan de slag wil gaan
met ledenwerving.
Er komt voor diegene die zich opgeven op afzienbare tijd een training te geven in een locatie
in Brabant.
Daar komen wij dan bij elkaar en krijgen wij handvatten om aan de slag te gaan, want leden
werven en behouden is behoud en groei van de ANBO.
Uiteindelijk is de ANBO een belangenbehartiging vereniging die
pal staat voor onze leden en alle senioren in onze maatschappij.
Hen te steunen en voor hun belangen op te komen is erg belangrijk
voor iedereen.
Dus geef u op aan de secretaris van uw afdeling die zal zorgen dat
uw aanmelding op de plaats komt waar men er mee aan de slag
gaat.
Of bel naar Elias Niehot :
0165-535952 of Email: [email protected]
Deze Bode via je
email is vele malen
mooier
Hebt u een e-mailadres en
ontvangt u het mededelingenblad nog via de bezorger. Geef
ons uw e-mailadres door en wij
sturen u de Bode digitaal toe.
Wij ontlasten hiermee onze
bezorgers.
COLOFON
Secretariaat
Vervolg van pagina 5
JR.: “Kunt u mij vertellen waarom
een ei eigenlijk ei heet en niet ui of ai
of oi?”
Paashaas: “Dat u het antwoord op die vraag niet weet houdt verband
met uw ontwikkeling. Kijk, het zit zó. Vroeger schreef men ei als ij. Maar
je hebt eieren waar een haantje uit groeit en je hebt eieren waar een henneke uit groeit. Dat weet je niet van tevoren, je weet namelijk wie er ingeschaald is. Dus, omdat niemand vooraf wist of het een hij of een zij zou
worden, maakte men er ij van. Later heeft men de naam in verband met
de lengte ingekort en is het “ei” geworden. Zo, dat weet u dus ook weer,
weisneus . . . “.
JR.: “Denkt u dat er dit jaar voldoende paaseieren zullen zijn?”
Paashaas: “Als de vogelpest niet uitbreekt en de illegale kippen niet
voortijdig worden weggestuurd, dan zal het wel meevallen”.
Pagina 6
Mw. A. van Rooij Timmermans
Weth. Van Wellaan 38
5703 CL Helmond
 0492 - 532 364

[email protected]
www.anbo.nl/helmond
Redactie
Dhr. D.A. Collins
Aert v.d. Neerstraat 10
5702 CJ Helmond
JR.: ”Nou hartstikke bedankt voor dit interview en ik zou zeggen tot
Pinksteren”.
[email protected]
Paashaas: “Eh . . . Pinksteren, is dat niet een feest met vurige tongen?
Nou mijn naam is . . . haas”.
 0492 - 521526