Notulen

Wbv OOSTZAANSE VOLKSHUISVESTING
Notulen Algemene Ledenvergadering
18 juni 2014
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:
J. Boom, W. vd Bosch, J. de Dood(vz), F. Stork,
R. Klopper, E. Veldhuis(not.)+ presentielijst;
Hr. Oudeboon, Mw. de Voor, Mw. Nijpels, Hr. De Haas,
G. Nolta, J. Pasteuning, E. Tietge, C. de Lange, H. Frank,
B. van Dalen-Woestenberg, J.G. Woestenberg-Van Dalen,
J. van Prooijen, B. Biezen
C. Molenaar, H. de Vries, J. van Drunen, S. vd Lecq,
H. Jelsma, Hr./Mw. Brandt en F. de Lorijn.
1. Opening
De heer De Dood(JdD) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Dit is een belangrijke vergadering in verband met de vaststelling en goedkeuring van
de jaarrekening. JdD vertelt dat hij hier met veel schroom het voorzitterschap van
Mw. Elly Kinnegin heeft overgenomen en memoreert haar in een mooie verwoording.
De WOV is haar bijzonder dankbaar voor haar tomeloze inzet. Elly heeft gestreden
voor de onafhankelijkheid van de WOV en dat de WOV ook financieel gezond is en blijft.
De woonruimteverdeling heeft zij op eigen wijze in goede banen geleid. Elly heeft de
hoop uitgesproken dat de WOV dit ook goed blijft handhaven. Haar kennis met
betrekking tot alle zaken rondom de huurders heeft zij altijd in goede banen begeleid.
Het nieuwbouwproject “ De Windjager” zal aan haar blijven herinneren door de eerste
steen te leggen door haar familieleden en hierdoor nooit vergeten worden.
JdD vraagt de aanwezigen te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen en Elly
hiermee te herdenken.
1. Mededelingen en ingekomen stukken
Een belangrijk gegeven op de agenda is de goedkeuring van de jaarrekening en
toestemming te geven op benoeming H. de Vries als AB-lid, de benoeming van
R. Klopper als penningmeester van het DB en J. de Dood als voorzitter DB.
Ingekomen stukken
1e paal Windjager wordt geslagen door de burgemeester voor de Wakerstraat. Hier
komen 20 appartementen en 5 koopwoningen. Dit onderwerp keert later terug op de
agenda.
Optoppers: Dit project is nagenoeg afgerond. Hier zijn veel steken gevallen door de
aannemer en heeft veel schade opgeleverd. Dit zal worden afgewikkeld door HSB-bouw.
Er is door Schadehulp namens HSB contact geweest naar de bewoners toe maar dit is
niet naar wens opgelost. De WOV zal een contra-expertise laten uitvoeren. De kosten
hiervoor neemt de WOV voor haar rekening. De opdracht hiervoor is gegeven aan Kakes
Waal en deze is verstuurd. De WOV wacht op het resultaat. Hiervan zal een
terugkoppeling uitgaan naar de bewoners en HSB.
De heer JdD vraagt of er nog aanmerkingen of aanvullingen zijn op de agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
1
2. Notulen vorige vergadering
De heer Oudeboon merkt op dat hij al zoveel jaar aangeeft dat zijn naam verkeerd
genoteerd staat. Telkens staat er Oudeboom. Dit moet zijn Oudeboon, waarvan akte.
De heer J. Woestenberg-van Dalen wil na aanpassing van zijn naam voortaan zo
genoemd worden. Na aanpassing van de notulen worden deze goedgekeurd.
3. Vaststelling jaarverslag 2013
De heer Oudeboon oppert dat hij afgelopen week op het kantoor van de WOV, diverse
vragen heeft gesteld over de jaarrekening en deze beantwoord heeft gekregen.
De heer R. Klopper(RK) legt inhoudelijk uit wat de jaarrekening inhoudt en waarom
sommige lasten zijn gedaald/gestegen of zijn vermindert. Voor nadere uitleg kan er
eventueel een afspraak gemaakt worden met de heer Klopper.
De heer Van Dalen vraagt waar de balansrekening van de jaarrekening is. Dit betreft
een heel pak printwerk en is eventueel in te zien op het kantoor van de WOV.
De heer Oudeboon vraagt zich af wie deze financiële man is en of hij zich even kan
voorstellen.
R.K. stelt zich in het kort even voor wie hij is en wat hij doet. Hij is gevraagd door Elly
Kinnegin. Tevens maakt de heer JdD van de gelegenheid gebruikt zichzelf ook even te
introduceren. Ook hij is gevraagd door Elly Kinnegin om de positie over te nemen van
haar voor maximaal 4 jaar. In die tussentijd zal de WOV op zoek gaan naar een goede
opvolger. Wel weet JdD de aanwezigen te vertellen dat de WOV een leuke, plezierige
werkomgeving is en het standpunt van Elly zal handhaven. Dat de WOV zelfstandig moet
blijven.
Tevens vraagt de heer JdD de aanwezigen of er nog opmerkingen over de jaarrekening
zijn? Er zijn geen opmerkingen en de jaarrekening 2013 wordt door de aanwezigen
goedgekeurd.
4. Resultaat bestemming
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen over de verenigingsreserve en de algemene
reserve en onttrekking van het negatieve resultaat aan de reserves wordt door de
aanwezigen goedgekeurd.
5. Benoeming voorzitter en penningmeester DB en lid AB(niet geagendeerd)
Voor de benoeming van voorzitter zijn geen tegenkandidaten. De vergadering stemt
in met benoeming van J. de Dood tot voorzitter van de WOV.
Voor de benoeming van de penningmeester zijn ook geen tegenkandidaten en de
heer R. Klopper R.A. is hierbij benoemd tot penningmeester van de WOV.
De benoeming van de heer H. de Vries in het Algemeen Bestuur wordt uitgesteld tot
na de najaarsvergadering, daar hij zich nog niet heeft kunnen voorstellen.
6. Toelichting en informatie bouwplannen
De heer W. vd Bosch neemt dit voor zijn rekening en geeft in het kort uitleg.
Op 12 juni jl. is de eerste paal geslagen voor de Windjager. Op het complex hangt een
mooie impressie van het plan. De heer Oudeboon vraagt of er ook seniorenwoningen
komen. De heer WvdB oppert dat er in ieder geval een lift aanwezig is in het gebouw.
Er komen 20 appartementen en 5 koopwoningen, waarvan er al 3 zijn verkocht en voor
de 4e woning een optie is afgegeven.
Doktersbuurt: In 2017 zal er een wijziging door de gemeente worden doorgevoerd.
De WOV zal dan een plan klaar moeten hebben voor dorpsvernieuwing. Er zullen
een hoop bewoners geherhuisvest moeten worden. De heer J. Woestenberg-van Dalen
oppert met klem de bewoners hiervoor vroegtijdig te informeren.
Zuideinde 134: Hier komen 9 woningen, echter is er een wijziging doorgevoerd door
2
de gemeente zodat er een doorkijk komt richting het Skoon.
Optoppers: Deze woningen zijn in januari 2014 allemaal gereed en opgeleverd,
de eindfase zal dit jaar gereed komen. Dit is de aanpak van de bestrating en de
groenvoorziening. De heer J. Woestenberg-van Dalen zegt dat deze woningen nog niet
gereed zijn en het een moeilijk jaar is geweest voor meerdere bedrijven en niet alleen
voor de WOV. Iedereen was op de hoogte dat mevrouw Kinnegin 2014 niet zou
volbrengen, maar zij heeft steeds volmondig geroepen dat de WOV garant zou staan
voor haar huurders. Wat is de afwikkeling van het plan oppert de heer J. Woestenbergvan Dalen??? De heer JdD vraagt aan de heer J. Woestenberg-van Dalen of deze
opmerking meegenomen mag worden naar de rondvraag. WvdB zegt dat de laatste fase
de groenaanvulling mooier en knapper gaat worden dan het oorspronkelijk was.
Plan Koeman(Kerkbuurt): Hier kan nog niet gebouwd gaan worden vanwege de
stankoverlast van de boerderij. De gemeente gaat hiervoor stappen ondernemen en de
zaak handhaven.
7. Rondvraag
Mw. Fraaij - B. Jacobsstraat 1
Mw. Frank – J. Corneliszstraat 26
Mw. Fraaij vraagt zich af waarom zij als laatste op de hoogte worden gebracht dat er
schilders komen. Zij heeft geen brief gehad en een gedeelte van de tekst ontbrak volgens
omwonenden.
Haar vraag is wat er met de kozijnen gaat gebeuren?
ACTIE MT: schilders informeren bewoners, 19-6 regelen, start werkzaamheden
23-6-2014. Afgehandeld.
Mevrouw Frank: de schadeafwikkeling van HSB/Schadehulp vindt zij onbeschoft en met
een schijntje afgekocht. Dit heeft zij de WOV per email laten weten(dit was c.c. gericht)
en hiervoor heeft zij nimmer antwoord op ontvangen. Zij heeft nog steeds last van
schimmelmuren……. Wat gebeurt hiermee, compensatie WOV??? Het
Schilderskollektief heeft zij ingehuurd en een offerte laten opstellen wat weer is
afgekeurd door de heer Fukking van Schadehulp. Zij vindt ook dat de WOV
eindverantwoordelijk is voor de geleden schade. Wanneer komt er een oplossing???
De heer JdD oppert dat de WOV een contra-expertise laat uitvoeren door Kakes Waal.
WOV weet ook niet wat het bedrag van de schade is. De komende weken zal er contact
worden opgenomen met de bewoners en hiervan zal de uitslag gemaakt worden van de
reële schade. De WOV is niet aansprakelijk, de aannemer moet de schade vergoeden.
De heer J. Woestenberg-van Dalen gaat even terug naar de opening van de
“ optoppers “ en de belofte van Elly Kinnegin dat de bewoners geen nadeel zullen
ondervinden en koppelt dit door naar de heer Stork. JdD deelt mede dat het bestuur dit
inderdaad in deze geest zal begeleiden.
Kakes Waal een taxatie uitvoeren, de WOV is hiertoe niet in staat.
De heer J. Woestenberg-van Dalen geeft aan dat er plafonds kapot zijn, JdD oppert
dat dit aan de TD gemeld moet worden. Nogmaals oppert de heer JdD dat het e.e.a.
uitgezocht gaat worden en er een terugkoppeling naar de bewoners gaat. De heer
J. Woestenberg-van Dalen ziet uit naar de laatste fase.
8. Sluiting
De heer JdD sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een versnapering.
3