Schiphol Fosfaat uit afvalwater Schiphol

Samenwerking afvalwater en drinkwater levert concrete resultaten op
Fosfaat uit
afvalwater
Schiphol
In het project ‘Sustainable
airport cities’ werken Amsterdam
Airport Schiphol, Vewin, Evides
Industriewater en KWR samen om
fosfaat te winnen uit afvalwater.
Dit is goed voor het milieu, bespaart
kosten en creëert een unieke
samenwerking tussen de watersector
en de luchtvaartsector.
Marthe de Graaff (KWR, links).
Fosfaat is onmisbaar voor plant en dier om te kunnen groeien en
is dus een belangrijke grondstof voor de voedselproductie voor de
mens. De beschikbare voorraad wordt steeds kleiner door de groei­
ende behoefte aan voedsel in de wereld. Ook wordt veel fosfaat
verspild door overbemesting en door het niet benutten van fosfaat
uit afvalwater. Dit fosfaat komt via het grond- of oppervlakte­water
uiteindelijk in zee terecht, waar het door de grote verdunning niet
meer uit kan worden teruggewonnen.
Europa heeft zelf geen fosfaatmijnen, maar is afhankelijk van
landen zoals de VS, China, Marokko en Rusland. Terugwinning
en hergebruik van fosfaat is daarom voor Nederland en Europa
van strategisch belang. Sinds 2011 loopt op Schiphol een project
om fosfaat uit afvalwater te winnen, waarbij onder andere KWR
Watercycle Research Institute is betrokken.
Dr. ir. Marthe de Graaff, scientific researcher bij KWR, vertelt meer
over de rol van het onderzoeksinstituut: ‘In de voorbereiding heb­
ben wij verkend welke stromen van afvalwater geschikt zouden
zijn om er fosfaat uit te winnen. Het afvalwater uit vliegtuigen
is door het gebruik van vacuümtoiletten geconcentreerd en wordt
28
aanvankelijk apart opgeslagen in tanks. Daarna wordt deze stroom
– vermengd met de rest van het afvalwater van Schiphol – naar de
zuivering getransporteerd. Wij bekijken nu hoe deze stroom apart
naar de rwzi kan worden getransporteerd en vervolgens behan­
deld. Op de zuivering zelf bevatten het uitgegiste slib en de over­
blijvende waterstroom hoge concentraties fosfaat. Deze stromen
zijn dus interessant om struviet uit te winnen. Dit gebeurt met een
bestaande, maar onrendabele techniek. We onderzoeken onder an­
dere hoe de inpassing van deze techniek op de afvalwaterzuivering
rendabel kan gebeuren.’
Recycling van grondstoffen
De watercyclus op Schiphol is vergelijkbaar met die van een kleine
stad. Deze locatie is daarmee een goede omgeving voor een pilot
naar het duurzaam terugwinnen en hergebruiken van fosfaat.
Het zuiveringsproces wordt efficiënter en er zijn minder hulpstof­
fen zoals chemicaliën nodig. Het gewonnen struviet kan worden
gebruikt voor bemesting van terreinen van Schiphol zelf. Op die
manier bespaart Schiphol op inkoop van kunstmest voor het ter­
reinbeheer. Daarnaast zou geld kunnen worden verdiend door
verkoop aan derden, bijvoorbeeld boeren in de omgeving.
Waterspiegel / juli 2014
Het belang van de drinkwatersector ligt,
behalve in de ontwikkeling van innovatie­
ve technologie, vooral in het schoner wor­
den van het oppervlaktewater, doordat een
nutriënt als fosfaat in de zuivering wordt
afgevangen en dus niet wordt geloosd.
De Graaff: ‘Op basis van ons onderzoek is
eind 2013 een struvietreactor geïnstalleerd,
die sinds maart 2014 in bedrijf is. Inmiddels
groeit het gehalte aan struviet in de reactor
en binnenkort kan voor het eerst worden
geoogst. Wij zullen vervolgens de kwali­
teit van het struviet uit de verschillende
afvalwaterstromen onderzoeken, zodat de
installatie en de inpassing op de zuivering
kunnen worden geoptimaliseerd.’
Europese kansen
Het project ‘Sustainable airport cities’
wil ook andere sectoren motiveren om
elkaar te versterken in het verduurzamen
van hun activiteiten, door middel van het
toepassen van innovatieve technologie
afkomstig uit de watersector. De Graaff:
‘Samen met anderen gaan wij via Europese
Action Group ARREAU – Accelerating
Resource Recovery from the Water Cycle
– bekijken hoe je deze brede uitrol zou
moeten realiseren. Ook wordt onderzocht
welke behoeften mogelijke gebruikers van
gerecycled fosfaat, zoals landbouw en che­
mische industrie, hebben. Dat biedt kan­
sen voor de Nederlandse watersector, om­
dat zo’n action group onder het European
Innovation Partnership on Water concrete
publiek-private samenwerking nastreeft
op het gebied van ontwikkeling en toepas­
sing van waterinnovaties.’
Topsector Water
De samenwerking op Schiphol is één van
de eerste projecten in het kader van het
topsectorenbeleid. Dit project is mede ge­
financierd uit de toeslag voor Topconsortia
voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het
ministerie van Economische Zaken, en valt
onder TKI Watertechnologie. Eind 2014
zijn de definitieve onderzoeksresultaten
bekend en moet het project zijn afgerond.
Is uw gemeente al een
‘Kraanwatergemeente’?
Met de actie ‘Stem voor kraanwater!’ willen drinkwater­
bedrijven de gemeenten overtuigen kraanwater te schen­
ken en voor kraanwater te kiezen. Immers, kraanwater
is duurzaam, lekker en gezond. ‘Als gemeenten het goede
voorbeeld geven, kunnen we ook de inwoners van deze
gemeenten van de voordelen van kraanwater overtuigen’,
zegt Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens. Ze roept
dan ook alle gemeenten op zich aan te sluiten bij ‘Stem voor
kraanwater!’. Ruim 110 gemeenten hebben al gehoor gege­
ven aan die oproep. Gemeenten die zich willen aansluiten,
gaan naar www.stemvoorkraanwater.nl.
‘Stem voor kraanwater!’ is begin dit jaar op initiatief van
Vitens samen met Dunea en Waterbedrijf Groningen geor­
ganiseerd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezin­
gen. Het doel is gemeenten over te halen om kraanwater
te schenken in het gemeentehuis en in andere openbare
ruimtes. Gemeenten die meedoen, mogen zich officieel
‘Kraanwatergemeente’ noemen en krijgen een vermelding
op de website www.stemvoorkraanwater.nl.
Waterspiegel / juli 2014
29