vVEERT ilt - Gemeente Weert

I
oú
.o ¡l
>tr
I'G
vVEERT
GEMEENTE
oo
Sector
Bedrijfsvoering
Afdeling
Financiën
openbaar: El
Niet openbaar:
n
Kabinet:
E
zaaknummer(s)
ingekomen stuk(ken)
Behandelend medewerk(st)er
John Camp Tel.: (0a95) 57 55 26
en: Annie Hanssen-Beelen
Portefeu i I lehouder(s)
H.A. Litjens
Nummer B&W-advies:
BW-007731
ONDERWERP
Kennisnemen van de septembercirculaire 2014
ADVIES
De septembercirculaire 2OL4 en de daaruit voortvloeiende gevolgen ter kennis brengen
van de raad.
TOELICHTING
llnvu instructiel
I
Relatie met vorig voorstel:
N.V.T.
Algemeen:
Zoals gebruikelijk wordt de septembercirculaire 2OI4 in de begrotingsvergadering van 12
november 2OL4 aan de orde gesteld.
Verwezen wordt naar bijgevoegd raadsvoorstel.
Kanttekeningen:
In de begroting 2015 (blz79) bent u geïnformeerd overde drie decentralisaties (nieuwe
WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet) die samen het deelfonds Sociaal
Domein vormen. Deze informatie is gebaseerd op de meicirculaire 2014. In de
septembercirculaire 2014 wordt gemeld dat het kabinet heeft besloten de tijdelijke
bestedingsvoorwaarde voor de decentralisaties te laten vervallen. Hierbij wordt het
deelfonds Sociaal domein omgevormd tot een integratie-uitkering Sociaal domein. Dit
Weert,
21 oktober 2014
S
B
It
De directeur,
l-
W
w
W
W
HL
FVE
PS
GG
pkkoord
ilt
þ
van
ß
Y
bespreken
Raad
12 november 2014
\\
Behandeling uiterlijk in college
In te vullen doot het B&w sectetaùaat:
ø
!
n
Akkoord
Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
Anders, nl.
Beslissing d.d
LS - lC- L0
ty
^u^^",, f
n Niet akkoord
n Gewijzigde versie
van 28 oktober 2014
fft-rtut
!
n
e-stuk
c-stuk
$
Pagina
1
houdt in dat de middelen die behoren bij de drie decentralisaties geheel vrij te besteden
zijn voor de gemeenten. De middelen hoeven dus niet meer alleen binnen het Sociaal
domein besteed te worden. Dit geeft de gemeenten de maximale vrijheid om, binnen de
kaders van de wetgeving, eigen afwegingen te maken. Daardoor vervalt de noodzaak om
een eventuele onderschrijding van de middelen te ondervangen met een reservering.
De middelen zullen vanaf 2015 voor drie jaren worden verstrekt via genoemde integratieuitkering. De wijze van verantwoording over de besteding van de middelen blijft hetzelfde
als in de meicirculaire vermeld.
Het college van burgemeester en wethouders zal verantwoording afleggen aan de
gemeenteraad over de wijze waarop de middelen van het sociaal domein worden ingezet
alsmede over de rechtmatige en doelmatige besteding ervan. Via Iv3 zal
monitoringsinformatie worden verstrekt. De Iv3 informatie is niet bedoeld om
verantwoordingsinformatie te genereren. Het doel van deze informatie is het monitoren
van de uitgaven als onderdeel van de totale monitor Sociaal domein. Deze informatie
wordt ook gebruikt voor een goede verdeling van het Gemeentefonds.
Het Ministerie van BZK vraagt het college om de accountant eenmalig een opdracht te
verstrekken en de accountant te laten controleren of de conversietabellen zijn ingericht
conform de lv3-functies voor het sociaal domein, en over de controlebevindingen te
rapporteren in een rapport van bevindingen.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Ihvu linstructiel
N.V.T
FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
LInvu
I
instructiel
Begrotinospost:
92
1-00-00/74ttooo
Beschikbaar bedrag
N.V.T.
COM
MUNICATIE/ PARTICIPATI
E
Voor wie is dit advies van belang?:
l.'Raadsleden
Nadere specificatie
:
N.V.T.
:
{. C-stuk Raad
Nadere specificatie: De septembercirculaire 2Ot4 is technisch verwerkt. Nadat het college
kennis heeft genomen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2014 worden de
uitkomsten opgenomen in een raadsvoorstel dat onderdeel uitmaakt van de agenda van
de raadsvergadering van 12 november 2014. De agenda wordt 2 weken voor de
raadsvergadering toegezonden. Op deze wijze kunnen de raadsleden de uitkomsten van
de septembercirculaire 20 14 betrekken in hun beg rotingsbehandeli ng.
*
:
Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
IInvu instructiel
I
Intern:
Afgestemd met betreffende budgethouders in verband met verwerking van eventuele
neutrale mutaties vanuit de algemene uitkering.
Pagina
2
Extern
N.V.T.
BIJLAGEN
Openbaar:
Septembercirculaire 2Ol4 dd. 16 september 2074
Niet-openbaar:
Niet van toepassing
Pag¡na 3
vö
EE
oo
I ãË
vtlEERT
GEMEENTE
Vergadering van de gemeenteraad
Podefeuillehouder :
van 12 november 2014
H.A. Litjens
Behandelend ambtenaar: John Camp
N
ummer raadsvoorstel : RAD-00 1037
en: Annie Hanssen-Beelen
Doorkiesnummer : (0a95)
Agendapunt: -
57 55 26
ONDERWERP
a. Kennisnemen van de septembercirculaire 2Ot4;
b. Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2015
AANLEIDING EN DOELSTELLING
N.v.t.
PROBLEEMSTELLING
N.v.t,
OPLOSSINGSRICHTINGEN
De uitkomst van de septembercirculaire 2014 wordt in de begrotingsvergadering van de raad op 12
november 2014 behandeld.
1. Inleiding
De septembercirculaire 2Ot4is te laat ontvangen om de gevolgen ervan in de primaire begroting
2015 te verwerken. Het is gebruikelijk dat dit gebeuft via de eerste wijziging van de begroting en
dat de toelichting via een raadsvoorstel in de raadsagenda van de begrotingsbehandeling wordt
opgenomen.
Alvorens in te gaan op de gevolgen van de septembercirculaire 20t4 voor de uitkeringsjaren 2014
en 2015, wordt eerst ingegaan op de gevolgen voorde begrotingsruimte 2015 en volgende jaren.
De verdere opbouw van dit raadsvoorstel ziet er als volgt uit:
2
3
4
5
Gevolgen voor de begrotingsruimte 2015 en volgende jaren;
Uitkeringsjaar 2O74;
Uitkeringsjaar 2OL5;
Meerjarenramingen algemene uitkering.
2. Gevolgen voor de begrotingsruimte 2O15 en volgende jaren
In de primaire begroting 2015 hebben wij in hoofdstuk 3 "uiteenzetting van de financiële positie"
een overzicht gegeven van de uitkomsten voor de jaren 2015 tot en met 2018. Hierbij hebben wij
opgemerkt dat wij nog geen rekening hebben kunnen houden met de gevolgen van de septembercirculaire 2014. De uitkomsten van de septembercirculaire 2014 voor de algemene uitkering
2015 en volgende jaren zijn toegelicht in paragraaf 4 en 5 van dit voorstel.
Totaal aan pagina's (inclusief raadsbesluit): 7
Pagina 1
Voor de begroting 2015-2018 heeft dit de volgende consequenties:
2015
Uitkomsten primaire beqrotinq 2015
Budqettaire qevolgen sept.circ. 2014
Beorotino 2015 incl. seot.circ. 2014
-1.508.534
-r37.t42
-r.645.676
2076
-2.926.236
324.406
-2.601.830
2077
-4.002.053
604.607
-3.397.446
20 18
-5.46t.372
854.2t6
-4.607.156
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt heeft de septembercirculaire 2014 voor het jaar 2015 een
negatieve uitkomst en de jaren erna positieve uitkomsten. Dit is grotendeels het gevolg van een
positieve ontwikkeling van het accres na 2015.
Voor 2015 bedraagt het budgettair nadeel C 137.t42,--. Dit betekent dat het nadelig begrotingssaldo 2015 toeneemt met dit bedrag.
Decentralisaties
In de begroting 2015 (blz.79) bent u geïnformeerd over de drie decentralisaties (nieuwe WMO, de
Jeugdzorg en de Participatiewet) die samen het deelfonds Sociaal domein vormen. Deze informatie
is gebaseerd op de meicirculaire 2014.In de septembercirculaire 2OL4 wordt gemeld dat het
kabinet heeft besloten de tijdelijke bestedingsvoorwaarde voor de decentralisaties te laten
vervallen. Hierbij wordt het deelfonds Sociaal domein omgevormd tot een integratie-uitkering
Sociaal domein. Dit houdt in dat de middelen die behoren bij de drie decentralisaties geheel vrij te
besteden zijn voor de gemeenten, De middelen hoeven dus niet meer alleen binnen het Sociaal
domein besteed te worden. Dit geeft de gemeenten de maximale vrijheid om, binnen de kaders
van de wetgeving, eigen afwegingen te maken. Daardoor vervalt de noodzaak om een eventuele
onderschrijding van de middelen te ondervangen met een reservering.
De middelen zullen vanaf 2015 voor drie jaren worden verstrekt via genoemde integratie-uitkering
De wijze van verantwoording over de besteding van de middelen blijft hetzelfde als in de
meicirculai re vermeld.
te verwerken
in de begroting 2015. In de begroting van de gemeente Weeft is deze uitkering inderdaad neutraal
verwerkt.
De VNG heeft geadviseerd de integratie-uitkering Sociaal Domein budgettair neutraal
Voor de verdeling van het nieuwe budget WMO 2015 is vanaf 2016 een nieuw objectief
verdeelmodel ontwikkeld. Dit verdeelmodel voorspelt per gemeente de verwachte uitgaven die
samenhangen met de extra verantwoordelijkheden die gemeenten met de WMO 2015 krijgen.
3. Uitkeringsjaar 2O14
Op basis van de septembercirculaire 2014 wordt de algemene uitkering verhoogd met € 328.053,-. Dit heeft de volgende oorzaken:
- Door een daling van het accres 2014 neemt de algemene uitkering van de gemeente Weert af
met€ 63,899,--. Dit is een gevolg van de afname van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Dit
een budgettair nadeel.
is
- Een stijging van de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis betekent een budgettair
voordeel voor de gemeente Weert van € 95.849,--. De uitkeringsfactor stijgt voor een groot deel
door de meest recente landelijke ramingen voor de maatstaf bijstandontvangers. Dit is een
budgettair voordeel.
- Voor het uitvoeren van het beheer van de model- en aanbestedingsdocumenten en -specificaties
van de Burgerzakenmodules van de Basisregistratie Personen wordt een bedrag uit het gemeentefonds genomen ten behoeve van KING, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor
Burgerzaken. Voor Weert betekent dit een nadeel van € 719,--. Dit is budgettair omdat hiervoor
geen lasten geraamd waren.
Pagina 2
110o/o van het sociaal minimum hebben in2Ot4 recht op een
koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering van deze maatregel wordt belegd bij de gemeenten en
voor een beperkte doelgroep bij de Sociale Verzekeringsbank. De middelen voor de
uitkeringslasten en uitvoeringskosten voor deze eenmalige koopkrachttegemoetkoming worden
via een decentralisatie-uitkering verstrekt. Voor Weert bedraagt deze uitkering € L74.180,--. Dit
is een budgettair neutraal omdat er extra lasten tegenover staan.
- Huishoudens met een inkomen tot
- Jaarlijks wordt het macrobudget van de WMO-huishoudelijke hulp aangepast ten behoeve van
prijs- en volumecompensatie alsmede overige maatregelen. Via het objectieve verdeelmodel leidt
dat tot mutatie voor de individuele gemeente. De integratie-uitkering WMO voor Weert wordt met
€ I23.462,-- verhoogd. De verhoging is budgettair omdat met ingang van 2010 bij de WMO de
budgettaire neutraliteit is verlaten.
- Ook ten aanzien van de decentralisatie-uitkering Centra voor jeugd en gezin vindt jaarlijks een
weging plaats. Deze uitkering valt voor Weert op basis van deze weging € 820,-- lager uit. Dit is
een budgettair nadeel omdat er geen lasten komen te vervallen.
Resumé:
In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de septembercirculaire 2Ot4 voor het jaar
2014 een hogere algemene uitkering van € 328.053,-Het budgettaire voordeel van de gevolgen van de septembercirculaire is € 153.873,--.
Het betreft hier:
1
Laoer accres
2
3
Ontwikkelino u itkerinosbasis
Cluster bevol ki nosza ken "Bu roerza
4
Aanoassino WMO
5
ke
n-
mod
u
les"
Decentralisatie-uitkerinq Centra voor ieuqd en oezin
Totaal
-63.899
95.849
-719
L23.462
-820
153.873
Het restant ad € 174.180,-- is budgettair neutraal en betreft de eenmalige decentralisatie-uitkering
Koopkrachttegemoetkom i ng.
Naast de septembercirculaire 2014 wordt door het definitief vaststellen van enkele plaatselijke
maatstaven de algemene uitkering met € 24.698,-- verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt
door de maatstaf woonruimten. Dit is budgettair.
De mutaties van de septembercirculaire 2O!4 voor het jaar 2Ot4 en de vaststelling van de
maatstaven worden verwerkt in de 2' rapportage 2Ot4 en worden behandeld in de raad van
december 2014.
4. Uitkeringsjaar 2015
De gevolgen van de meicirculaire2014 voor het jaar 2015 zijn verwerkt in de begroting 2015. De
toelichting daarop is opgenomen op blz. 79 tlm 84 van de begroting 2015.
Op basis van de septembercirculaire 2014 dient de raming van de algemene uitkering 2015
verhoogd te worden met € 397.673,--.
is€ 137.L42,-- negatief budgettair. Alleen de decentralisatie-uitkering Gezond in de
Stad (+ € 34.000,--) en de integratie-uitkering Sociaal domein (+ € 500.815,--) zijn budgettair
neutraal. Hieronder wordt dit toegelicht:
Van dit bedrag
Pagina 3
1
2
3
4
5
6
7
Ad
Aloemene mutaties
Ontwikkelinq u itkerinqsbasis
Cluster cultuur
Cluster bestuur en ondersteuninq
Mutaties inteqratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkerinqen
Mutaties WMO
Inteqratie-uitkerinq sociaal domein
-435.305
279.839
-39.901
-3.472
38.072
57.625
500.815
Totaal
397.673
1
Algemene mutaties
Door een daling van het accres 2015 en de invoering van het Plafond BTW Compensatiefonds
neemt de algemene uitkering van de gemeente Weert af met € 435.305,--. Voor het grootste deel
is de bijstelling van het accres het gevolg van een lagere loon- en prijsstijging dan eerder
verwacht. Deze lagere algemene uitkering is budgettair.
Ad 2 Ontwikkelinq uitkerinosbasis
Door een stijging van de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis neemt de algemene
uitkering voor de gemeente Weert toe met C279.839,--. Dit wordt vooral veroorzaakt door
ontwikkelingen bij de maatstaven bijstandontvangers. Deze hogere algemene uitkering is
budgettair.
Ad
3
Cluster cultuur en ontsoanning
Er waren middelen gereserueerd voor de overheveling van middelen van de decentralisatie-
uitkering Beeldende kunst en vormgeving naar de algemene uitkering. Deze overheveling is
vertraagd waardoor Weeft een lagere algemene uitkering ontvangt van € 39.901,--. Ook dit is
budgettair.
4 Cluster bestuur en ondersteunino
Voor het uitvoeren van het beheer van de model- en aanbestedingsdocumenten en -specificaties
van de Burgerzakenmodules van de Basisregistratie Personen wordt in 2Ot4 en 2015 een bedrag
uit het gemeentefonds genomen ten behoeve van KING, in samenwerking met de Nederlandse
Vereniging voor Burgerzaken. Voor Weert betekent dit voor 2015 een nadeel van € 694,--. Dit is
budgettair omdat hiervoor geen lasten geraamd waren.
Ad
De modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (mGBA) heeft veftraging en
overschrijding van het budget opgelopen als gevolg van problemen bij de bouw van de Basisregistratie Personen (BRP). Voorde aanvullende kosten ontvangt de VNG in de periode 2015-2017 extra
middelen ten laste van de algemene uitkering. De algemene uitkering voor Weert daalt hierdoor
met€2.778,--. Dit is eveneens budgettair.
Als gevolg van de grote onderhoudsreparatie aan het verdeelstelsel ontvangt de gemeente Weeft
een suppletie-uitkering. Bij de septembercirculaire 2Ot4 is een herberekening gemaakt omdat
enkele maatstaven aangepast zijn. De gemeente Weert ontvangt op basis van deze herberekening
een hogere suppletie-uitkering ad € 4.892,--. Dit is budgettair.
Met ingang van 2015 worden middelen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Gezond in de
Stad. Vanaf 1 januari 2015 is de inzet van wijkverpleging opgenomen in de Zorgverzekeringswet.
Gemeenten met kwetsbare wijken krijgen zo extra ruimte om de gezondheid te verbeteren van
mensen in een lage sociaal-economische positie. Gemeenten ontvangen de decentralisatieuitkering Gezond in de Stad onder de voorwaarde dat zij meedoen aan het stimuleringsprogramma
"Gezond in ....." en de middelen inzetten voor hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.
De uitkering voor Weeft bedraagt € 34.000,-- en is budgettair neutraal omdat dit budget ingezet
dient te worden voor genoemde doeleinden.
De maatstafaantallen voor de decentralisatie-uitkering Centra leugd en Gezin zijn geactualiseerd,
wat voor Weeft een lagere uitkering van € 820,-- betekent. Dit is budgettair omdat er geen
lastenverlaging is.
Pagina 4
Ad 6 Mutaties WMO
Jaarlijks wordt het macrobudget van de WMO-huishoudelijke hulp aangepast ten behoeve van
prijs- en volumecompensatie alsmede mogelijk overige maatregelen. Via het objectieve verdeelmodel leidt dat tot mutatie voor de individuele gemeente. Weeft ontvangt een hoger WMOuitkering ad € 57.625,--. Ook dit is budgettair omdat bij de WMO de neutraliteit is losgelaten.
7 3 D's in het sociaal domein
In de meicirculaire is melding gemaakt van het voornemen het deelfonds Sociaal domein in te
stellen. Aanleiding voor de instelling van het deelfonds is de aan de decentralisaties verbonden
tijdelijke bestedingsvoorwaarde. Mede naar aanleiding van kanttekening van de Algemene
Rekenkamer is het kabinet gekomen tot een nieuwe afweging. Daarbij is besloten dat de tijdelijke
bestedingsvoorwaarde kan vervallen. Dit houdt in dat de nieuwe middelen worden verstrekt via
één integratie-uitkering Sociaal domein.
Het kabinet heeft ook afspraken gemaakt over de monitor sociaal domein over de financiële
middelen. Het kabinet en de VNG delen het belang om de middelen in te zetten voor uitvoering van
de nieuwe gedecentraliseerde taken in het sociaal domein, zodat gemeenten op tijd klaarstaan en
kunnen voorkomen dat burgers tussen wal en schip belanden. De integratie-uitkering Sociaal
domein wordt dan ook budgettair neutraal verwerkt.
Ad
In de septembercirculaire 2OI4 is opgenomen dat de integratie-uitkering Sociaal Domein voor
Weert in 2015 uitkomt op een bedrag van € 28.813.478,-- in totaal. Dit is € 500.815,-- hoger dan
bij de meicirculaire was opgenomen. De totale integratie-uitkering ad € 28.813.478,-- wordt als
volgt verdeeld (conform overzicht Ministerie van BZK):
Sociaal Domein-WMO 2015
€ 6.533.655,-Dit is € 44.570,-- lager dan bij de meicirculaire.
Sociaal Domein-jeugd
€ 70.790.202,-Bedrag blijft gelijk t.o.v. meicirculaire.
Sociaal Domein-Participatiewet Wsw
e t0.073.867,-Dit is € 539.918,-- hoger dan bij de meicirculaire.
Sociaal Domein-Participatiewet algemeen
€ t.4I5.754,-Dit is € 5.467,-- hoger dan bij de meicirculaire.
5. Meerjarenramingen algemene uitkering
Ten opzichte van de meicirculaire2Ot4 vinden de volgende mutaties plaats in de algemene
uitkering 2016 tot en met 2018:
Hoqere alqemene uitkerinq
Waarvan budgettair neutraal (Gezond in
de Stad € 34.000 en Sociaal domein
€ 500.815)
Meeriarioe budqettaire qevolqen
2016
859.22L
534.815
7.739.422
534.815
1.389.031
534.815
324.406
604.607
854.2t6
20L7
20 18
Uit deze tabel blijkt dat de algemene uitkering 2016-2018 ten opzichte van de ramingen in de
primaire begroting 2015-2018 toeneemt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere
accressen op basis van de verwachte netto gecorrigeerde rijksuitgaven in deze jaren.
De integratie-uitkering Sociaal domein is budgettair neutraal in de jaren 2Ol5 t/m 2018 verwerkt.
Hierbij wordt aangetekend dat deze integratie-uitkering voor 3 jaren wordt verstrekt (2015 t/m
2Ol7) en daarna volledig zal worden toegevoegd aan de algemene uitkering. Verder is op de site
van het Ministerie vanBZK vermeld dat de integratie-uitkering Sociaal domein afneemt van
€ 10.286 miljoen in 2015 naar € 70.221miljoen in 2016, € 9.841 miljoen in 2Ot7 en € 9.698
miljoen in 2018. De integratie-uitkering Sociaal Domein voor de gemeente Weert zal dus na 2015
Pagina 5
ieder jaar verlaagd worden. Hiermee is in de meerjarenbegroting 2015-2018 nog geen rekening
gehouden.
COMMUNICATIE
N.v.t
EVALUATIE
N.v.t.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
N.v.t.
VOORSTEL COLLEGE
a. Kennis nemen van de circulaire van 16 september 2OI4van de ministervan Binnenlandse Taken
en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de daaruit
voortvloeiende gevolgen voor de jaren 2014 en 2015;
b. Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2015.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan
Burgemeester en wethouders van Weert,
de burgemeester,
secretaris,
de
M.H.F. Knaapen
A.A.M.M. Heijmans
Pagina 6
vvEERT
GEMEENTE
Nummer raadsvoorstel; RAD-001037
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders
van 28 oktober 2Ot4;
besluit:
a. Kennis te nemen van de circulaire van 16 september 2074 van de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit
voortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2O!4 en 2015;
b. De eerste wijziging van de begroting 2015 vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 12 november 2Ol4
De griffier,
De voorzitter,
M.H.R.M. Wolfs-Corten
A.A.M.M. Heijmans
Gemeentefonds
Septembercirculaire 2014
de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de
colleges van B&W
DGBK/ Bestuur, Democratie
en Financiën
Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Contactpersoon
eventuele vragen per e-mail
[email protected]
Datum
16 september 2014
Kenmerk
2014-0000286660
Onderwerp
Doelstelling
septembercirculaire gemeentefonds 2014
bekendmaking van beleid en het geven van informatie
Juridische grondslag
Relaties met andere circulaires
Ingangsdatum
Geldig tot
meicirculaire 2014 (2014-0000286660);
decembercirculaire 2013 (2013-0000749924);
septembercirculaire 2013 (2013-0000536544);
meicirculaire 2013 (2013-0000231941)
16 september 2014
1 juli 2015
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Inhoudsopgave
1
Hoofdpunten .......................................................................................................1
2
Algemene uitkering ..............................................................................................5
2.1
Inleiding .....................................................................................................5
2.2
Wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering .......................................5
1.
Accres ........................................................................................................6
2.
Plafond BTW-compensatiefonds .....................................................................7
3.
Waarderingskamer .......................................................................................7
4.
Beeldende kunst en vormgeving ....................................................................7
5.
Wetsvoorstel Taaleis WWB ............................................................................8
6.
Implementatieondersteuning mGBA ...............................................................8
7.
Burgerzakenmodules Basisregistratie Personen ................................................8
2.3
Verdeling mutaties algemene uitkering ...........................................................8
2.4
Veranderingen in het verdeelstelsel ................................................................9
2.4.1
Inleiding ..................................................................................................9
2.4.2
Groot onderhoud gemeentefonds ................................................................9
2.4.3
Maatstaf krimp ....................................................................................... 10
2.4.4
Bommenregeling .................................................................................... 11
2.5
Maatstaven, bedragen per eenheid, uitkeringsfactor en overige
uitkeringsonderdelen ............................................................................................. 12
3
4
Integratie-uitkering Sociaal domein ...................................................................... 15
3.1
Inleiding ................................................................................................... 15
3.2
Omvang en verdeling ................................................................................. 15
3.3
Verantwoording en monitoring ..................................................................... 17
3.4
Eenmalige accountantscontrole Iv3-sociaal domein ........................................ 18
Decentralisatie- en integratie-uitkeringen.............................................................. 21
4.1
Inleiding ................................................................................................... 21
4.2
Omvang en verdeling decentralisatie- en integratie-uitkeringen ....................... 21
1.
Wmo ........................................................................................................ 21
2.
Maatschappelijke opvang ............................................................................ 22
3.
Vrouwenopvang ......................................................................................... 23
4.
Huishoudelijke hulp toelage ......................................................................... 23
5.
Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 ................................................. 24
6.
Beeldende kunst en vormgeving .................................................................. 24
7.
Gezond in de Stad...................................................................................... 24
8.
IODS kwaliteitsprojecten............................................................................. 25
9.
Bodemsanering.......................................................................................... 25
10.
Faciliteitenbesluit opvangcentra ................................................................... 25
11.
Vsv Programmagelden RMC-Regio’s G4 ........................................................ 26
12.
Stimuleringsregeling Oversampling .............................................................. 26
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
5
13.
Beter benutten .......................................................................................... 26
14.
Erfgoed en ruimte ...................................................................................... 27
Overige mededelingen ........................................................................................ 29
5.1
Inleiding ................................................................................................... 29
5.2
Gemeentefondstotalen, bevoorschotting en nominale ontwikkelingen ............... 29
5.3
Informatie voor derden ............................................................................... 30
5.4
Financieel overzicht gemeenten 2014 ........................................................... 31
5.5
Herverdeling wegenbeheer .......................................................................... 33
5.6
Jaarlijkse weging decentralisatie-uitkeringen ................................................. 33
5.7
Individuele referentiewaarden EMU-saldo decentrale overheden ...................... 34
5.8
Toedeling EMU-saldo openbare lichamen aan deelnemende overheden ............. 34
5.9
Wijziging BBV ............................................................................................ 35
5.10
Uitwerking beleidskader derivaten voor de decentrale overheden ..................... 36
5.11
Macronorm OZB ......................................................................................... 37
Bijlagen.................................................................................................................. 39
Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2014 en 2015...................... 40
Bijlage 2.1.2 Bedragen per eenheid 2015, gegroepeerd naar cluster ........................... 44
Bijlage 2.2.1 Opbouw algemene uitkeringen 2014-2019 ............................................ 49
Bijlage 2.4.2.1 Overgangsregeling groot onderhoud .................................................. 50
Bijlage 2.5.1 Ontwikkeling uitkeringsfactor .............................................................. 60
Bijlage 2.5.2 Volumina maatstaven 2014-2019 ......................................................... 63
Bijlage 3.3.1 Rekenmodel besteding sociaal domein .................................................. 64
Bijlage 3.3.2 Verdeling integratie-uitkering Sociaal domein 2015 ................................ 65
Bijlage 3.3.3 Resultaat objectief verdeelmodel integratie-uitkering Sociaal domein Wmo 71
Bijlage 4.2.1 Overzicht decentralisatie- en integratie-uitkeringen ................................ 82
Bijlage 4.2-1 Integratie-uitkering Wmo .................................................................... 83
Bijlage 4.2-2 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang ................................. 93
Bijlage 4.2-3 Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang ............................................. 95
Bijlage 4.2-5 Decentralisatie-uitkering Koopkrachttegemoetkoming 2014..................... 97
Bijlage 4.2-7 Decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad ........................................ 103
Bijlage 4.2-10 Decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra .................... 106
Bijlage 4.2-12 Decentralisatie-uitkering Stimuleringsregeling Oversampling ............... 108
Bijlage 4.2-14 Decentralisatie-uitkering Erfgoed en ruimte ....................................... 110
Bijlage 4.2.2 Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin ........................... 112
Bijlage 5.7.1 Individuele EMU-referentiewaarden gemeenten 2015 ........................... 123
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
1
Hoofdpunten
Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de
grootste inkomstenbron van de gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaalt daarom in belangrijke
mate de financiële ruimte van gemeenten. Factoren als gemeentelijke rentelasten,
dividendopbrengsten, belastingopbrengsten en grondexploitatie bepalen mede die financiële
ruimte. Zij vallen echter buiten het bestek van deze circulaire.
Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de
gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de
Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. De
circulaires bevatten ook actuele informatie die op een later tijdstip in de rijksbegroting wordt
verwerkt. De mededelingen zijn steeds onder het voorbehoud van parlementaire goedkeuring.
In de meicirculaire 2014 is met een nieuwe opzet gestart, met als doel gemeenten beter in staat te
stellen zich een beeld te vormen van de betekenis van de nieuwe informatie en de veranderingen
die daaruit voortvloeien. De nieuwe opzet wordt gekenmerkt door een strikte afbakening tussen de
soorten uitkeringen van het gemeentefonds, een gestructureerde opbouw van de informatie per
uitkeringstype en vereenvoudigde, meerjarige tabellen. Voor een beter begrip lichten wij op diverse
plaatsen termen uit het gemeentefonds toe. De nieuwe opzet is algemeen gunstig ontvangen en
wordt daarom voortgezet.
De voornaamste mededelingen, onderscheiden naar algemene uitkering, decentralisaties sociaal
domein en decentralisatie- en integratie-uitkeringen volgen hierna.
Algemene uitkering

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
ontwikkeling van de rijksuitgaven (netto gecorrigeerde rijksuitgaven; NGRU). Volgens de
normeringssystematiek (trap op trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct
invloed op de omvang van de algemene uitkering. De jaarlijkse toename of afname van de
algemene uitkering, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, wordt het accres
genoemd. De accresraming in de Miljoenennota resulteert eerst in een lagere, en in latere
jaren juist in een hogere algemene uitkering in vergelijking met de meicirculaire 2014. De
accressen zijn voor alle jaren positief. Onderstaande figuur laat de nieuwe accresstanden
zien, inclusief een vergelijking met de stand meicirculaire 2014.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
1
Accressen gemeentefonds 2014-2019
(in mln euro's)
500
400
Stand meicirculaire
2014
300
Stand
septembercirculaire
2014
200
100
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-100
-200

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden met
ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering, zo is vastgelegd in
het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO. De ruimte onder het plafond is afgenomen, met als
gevolg een kleinere toevoeging aan de algemene uitkering dan eerder verwacht.

De nieuwe verdeling in het kader van het groot onderhoud heeft in het Algemeen Overleg
van 4 september 2014 de instemming gekregen van de Tweede Kamer. Wel zal voor
gemeenten met kazernes en gevangenissen een overgangsregeling worden getroffen. De
tweede fase van het groot onderhoud ligt op schema. De gevolgen voor 2016 en later
zullen naar verwachting in de meicirculaire 2015 worden bekend gemaakt.

Door lagere ramingen van het aantal bijstandsontvangers zal een kleiner bedrag via de
desbetreffende maatstaf worden verdeeld. Dit heeft een opwaarts effect op de
uitkeringsfactor. Het effect op de algemene uitkering is per saldo voor sommige gemeenten
gunstig, voor andere gemeenten ongunstig.
Decentralisaties sociaal domein

Het kabinet heeft besloten de tijdelijke bestedingsvoorwaarde voor de decentralisaties te
laten vervallen. Het laten vervallen van de bestedingsvoorwaarde heeft consequenties voor
de uitkeringsvorm waarmee de nieuwe middelen worden verstrekt. De middelen zullen
vanaf 2015 voor drie jaar worden verstrekt via één integratie-uitkering in de zin van artikel
5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet, en blijven apart zichtbaar op de
gemeentefondsbegroting. Er zal daarmee niet langer sprake zijn van het deelfonds sociaal
domein, maar van de integratie-uitkering Sociaal domein. Het kabinet heeft de gemaakte
afspraken over de monitor sociaal domein en de afspraken over de financiële middelen die
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
2
zijn gemoeid met de decentralisaties tijdens de transformatiefase bekrachtigd in
bestuurlijke afspraken met de VNG.

De bedragen voor de integratie-uitkering Sociaal domein voor 2015 zijn geactualiseerd. De
verschillen zijn in doorsnee licht positief.

Het onderzoek naar het objectief verdeelmodel Wmo 2015 is afgerond. De uitkomsten per
gemeente zijn in de circulaire opgenomen. De afronding van het objectieve verdeelmodel
voor jeugd is voor dit najaar voorzien. De invoering van de objectieve verdeelmodellen in
2016 gaat vergezeld van een ingroeipad. Gemeenten krijgen dus vanaf 2016 geleidelijk te
maken met de nieuwe verdeling. Het ingroeipad is onderdeel van een bestuurlijk traject dat
nog zal plaatsvinden.

Op 18 juni 2014 heeft de Algemene ledenvergadering van de VNG ingestemd met het
bestuursvoorstel “Organisatie van uitvoeringskracht“. Hierin is vastgelegd dat de VNG
namens zijn leden onder meer een aantal taken op zich neemt en daarvoor middelen uit
het gemeentefonds ontvangt. Voor 2015 is dit in de circulaire uitgewerkt. De
besluitvorming over de jaren 2016 en later vindt de komende maanden plaats.
Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

De in het Regeerakkoord aangekondigde ombuiging op huishoudelijke hulp, die eerder is
verlaagd en gefaseerd, is voor 2016 en later in de circulaire verwerkt.

Voor de uitkeringslasten en uitvoeringslasten van de eenmalige
koopkrachttegemoetkoming aan huishoudens met een laag inkomen voor 2014 zullen
gemeenten een decentralisatie-uitkering ontvangen.

Aan gemeenten wordt de gelegenheid geboden mee te werken aan het stimuleren van de
vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te
behouden. Hiervoor is een procedure gestart. Gemeenten die in aanmerking komen zullen
in 2015 en 2016 via een decentralisatie-uitkering middelen ontvangen.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
3
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
4
2
Algemene uitkering
2.1
Inleiding
Binnen het gemeentefonds is de algemene uitkering de grootste component. Het bedrag aan
algemene uitkering wordt verdeeld over de gemeenten met maatstaven, zoals het inwonertal en de
oppervlakte van een gemeente, een aan de maatstaven gekoppeld gewicht (bedrag per eenheid)
en de uitkeringsfactor. Die drie zijn aan voortdurende veranderingen onderhevig. Dit hoofdstuk
geeft de informatie over de aanleiding voor die veranderingen en over de uitwerking ervan. In
paragraaf 2.2 worden de wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering behandeld en in
paragraaf 2.3 worden de consequenties daarvan voor de verdeling aangegeven. In paragraaf 2.4
volgen mededelingen over de wijzigingen in het verdeelstelsel.
Het totaal van alle veranderingen vindt zijn neerslag in de bijlagen 2.1.1 tot en met 2.1.3, die
overzichten bevatten van maatstaven, bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren. Paragraaf 2.5
gaat in op de berekening van de algemene uitkering met die gegevens en licht de gehanteerde
termen toe.
2.2
Wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering
Tabel 2.2.1 bevat de wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering ten opzichte van de
meicirculaire 2014. Het betreft achtereenvolgens:
1. Algemene mutaties
Deze mutaties hebben betekenis voor de financiële ruimte van de gemeenten.
2. Mutaties met corresponderende gevolgen voor inkomsten of uitgaven (de zogenaamde
taakmutaties)
Deze mutaties zijn geordend volgens de clusterindeling van het gemeentefonds om
gemeenten een overzicht te bieden per beleidsterrein. De clusterindeling, homogene
gemeentelijke beleidsvelden, zijn een hulpmiddel bij het onderhoud van de verdeling. Het
staat gemeenten vrij de indeling al dan niet voor eigen doeleinden te hanteren en de
clusterindeling heeft geen gevolgen voor de bestedingsvrijheid van de algemene uitkering.
De tabel wordt gevolgd door een toelichting op de mutaties.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
5
Tabel 2.2.1 Ontwikkeling algemene uitkering, mutaties ten opzichte van de meicirculaire 2014 (in miljoenen euro's)
2014
stand meicirculaire 2014
2015
2016
2017
2018
2019
15.630,798 14.930,587 15.169,435 15.269,678 15.256,249 15.234,001
1)
2)
3)
algemene mutaties
accres
plafond BTW-compensatiefonds
Waarderingskamer
4)
cluster Cultuur en ontspanning
beeldende kunst en vormgeving
5)
cluster Werk en inkomen
taaleis Wwb
6)
7)
cluster Bestuur en algemene ondersteuning
implementatieondersteuning mGBA
burgerzakenmodules Basisregistratie Personen
-25,608
0,092
stand deze circulaire
-0,350
-110,201
-49,492
-0,047
-4,609
-54,779
-0,047
1,646
-26,340
-0,047
43,450
-1,680
-0,047
273,992
10,986
-0,047
-13,500
-13,500
pm
pm
pm
pm
pm
-1,000
-0,350
-1,000
-1,000
15.604,932 14.755,997 15.095,500 15.243,937 15.297,972 15.518,932
De tabel is opgezet volgens de gangbare begrotingsopzet van Rijk en gemeenten. Dat betekent dat
een structurele verhoging of verlaging van de algemene uitkering zichtbaar is als een reeks
bedragen. Een incidentele verhoging of verlaging daarentegen leidt alleen in het jaar van de
mutatie tot de vermelding van een bedrag.
De mutaties in tabel 2.2.1 zijn in bijlage 2.2.1 samengenomen met de mutaties uit voorgaande
circulaires. Deze bijlage geeft een totaalbeeld van de mutaties, ongeacht het moment van
publicatie. Gemeenten hebben aangegeven dat aan dat inzicht behoefte bestaat. De bijlage is wel
volgens de voormalige circulaireaanpak opgesteld, om de omvang van de tabel beperkt te houden.
Toelichting
1. Accres
Tabel 2.2.2 laat de actuele raming van de accressen zien voor de jaren 2014-2019.
Tabel 2.2.2 Accressen gemeentefonds 2014-2019 (jaartranches, in miljoenen euro's)
2014
2015
2016
2017
Stand meicirculaire 2014
481,874
104,925
184,174
146,908
Totaal gewijzigde tranches
-25,608
-84,593
105,592
6,255
Stand septembercirculaire 2014
456,266
20,332
289,766
153,163
Accres in %
2,78%
0,12%
1,85%
0,96%
2018
31,833
41,804
73,637
0,46%
2019
31,833
230,542
262,375
1,63%
Het kabinet heeft besloten om niet alle ruimte onder het kader op te vullen vanwege de macroeconomische onzekerheden. Dat werkt door in het accres.
Ten opzichte van de meicirculaire 2014 is het accres 2015 per saldo naar beneden bijgesteld met
€ 85 miljoen, van 0,62 procent in de meicirculaire 2014, naar 0,12 procent in deze circulaire. Voor
de gehele periode tot en met 2019 is sprake van een positief accres.
Voor het grootste deel is de bijstelling voor 2015 het gevolg van een lagere loon- en prijsstijging
dan eerder verwacht. Ook vallen de kosten aan de kinderopvangtoeslag lager uit dan eerder
geraamd. Dat leidt tot lagere netto gecorrigeerde rijksuitgaven en dus tot een lager accres.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
6
De neerwaartse bijstelling voor 2014 wordt voor een deel te niet gedaan door een plus door de
hogere uitgaven aan asielzoekers. Vanaf 2016 en latere jaren is er ook een stijging van de netto
gecorrigeerde rijksuitgaven door leningen uit hoofde van de studiefinanciering.
Tabel 2.2.3 geeft inzicht in de mutatie in de accressen 2014-2019 ten opzichte van de meicirculaire
2014.
Tabel 2.2.3 Mutaties accressen gemeentefonds 2014-2019 ten opzichte van de meicirculaire 2014
(jaartranches, in miljoenen euro's)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
- tranche 2014
-25,608
-25,608
-25,608
-25,608
-25,608
-25,608
- tranche 2015
-84,593
-84,593
-84,593
-84,593
-84,593
- tranche 2016
105,592
105,592
105,592
105,592
- tranche 2017
6,255
6,255
6,255
- tranche 2018
41,804
41,804
- tranche 2019
230,542
Totaal
-25,608 -110,201
-4,609
1,646
43,450
273,992
De totaalregel in de tabel correspondeert met de accresregel in tabel 2.2.1.
Voor gemeenten die hun begroting in constante prijzen opstellen is in tabel 2.2.4 informatie
opgenomen over de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp).
Tabel 2.2.4 Prijsontwikkeling bruto binnenlands product 2014-2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
½%
1¼%
¾%
½%
½%
½%
Prijsontwikkeling bbp
2. Plafond BTW-compensatiefonds
Zoals in paragraaf 6.2.2 van de septembercirculaire 2013 is vermeld leiden de ontwikkeling van het
BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO
met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering. De ruimte onder het
plafond is afgenomen, met als gevolg een kleinere toevoeging aan de algemene uitkering dan
eerder verwacht. Voor 2019 wordt voor het eerst een bedrag opgenomen. Er blijft voor alle jaren
sprake van ruimte onder het plafond.
3. Waarderingskamer
Naar vast gebruik komen wijzigingen in het budget van de Waarderingskamer ten laste of ten
gunste van de algemene uitkering.
4. Beeldende kunst en vormgeving
De overheveling van middelen van de decentralisatie-uitkering Beeldende kunst en vormgeving
naar de algemene uitkering wordt met twee jaar vertraging doorgevoerd. Reacties van gemeenten
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
7
en vanuit de cultuursector zijn aanleiding voor deze aanpassing (zie ook de paragrafen 2.2, 2.4 en
4.2 van de meicirculaire 2014). Zie voor meer informatie:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail.jsp?id=2014Z14515&did=2014
D29258.
5. Wetsvoorstel Taaleis WWB
Voor het zomerreces is het wetsvoorstel “Taaleis in de WWB” aangeboden aan de Tweede Kamer.
Met het wetsvoorstel worden de voorwaarden in het kader van de bijstand uitgebreid met een
taaleis, teneinde de kansen voor participatie op de arbeidsmarkt te vergroten. Parlementaire
behandeling is voorzien in het najaar van 2014. In het wetsvoorstel wordt rekening gehouden met
financiële consequenties voor gemeenten. In de huidige vorm van het wetsvoorstel wordt voorzien
in een compensatie voor uitvoeringskosten van structureel € 5 miljoen. Na aanvaarding van het
wetsvoorstel zal dit bedrag aan de algemene uitkering worden toegevoegd. In afwachting hiervan is
het bedrag pm in de tabel opgenomen.
6. Implementatieondersteuning mGBA
De modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (mGBA) heeft vertraging en
overschrijding van het budget opgelopen als gevolg van problemen bij de bouw van de
Basisregistratie Personen (BRP). De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 28
oktober 2013 (Tweede Kamer, 2013-2014, 27 859, nr. 68). De aanvullende kosten voor de
implementatieondersteuning aan gemeenten zijn als gevolg hiervan € 3 miljoen. De VNG ontvangt
in verband hiermee in de periode 2015-2017 € 1 miljoen per jaar ten laste van de algemene
uitkering.
7. Burgerzakenmodules Basisregistratie Personen
Voor het uitvoeren van het beheer van de model-aanbestedingsdocumenten en -specificaties van
de Burgerzakenmodules van de Basisregistratie Personen wordt voor 2014 en 2015 € 350.000,uitgenomen uit het gemeentefonds en overgemaakt aan de VNG ten behoeve van KING, in
samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.
2.3
Verdeling mutaties algemene uitkering
De verdeelwijze van de mutaties uit paragraaf 2.2 is in tabel 2.3.1 weergegeven. De verdeelwijze
bestaat uit een wijziging in hetzij de uitkeringsfactor hetzij het bedrag per eenheid van één of meer
maatstaven van het cluster waaronder de mutatie valt. Tabel 2.3.1 bevat het overzicht. De
cijfermatige uitwerking is opgenomen in paragraaf 2.5.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
8
Tabel 2.3.1 Verdeelwijze mutaties algemene uitkering
Nummer
Mutatie
Verdeelwijze
1)
2)
3)
algemene mutaties
accres
plafond BTW-compensatiefonds
waarderingskamer
uitkeringsfactor
uitkeringsfactor
uitkeringsfactor
4)
cluster Cultuur en ontspanning
beeldende kunst en vormgeving
maatstaf klantenpotentieel regionaal
5)
cluster Werk en inkomen
taaleis Wwb
pm
6)
7)
cluster Bestuur en algemene ondersteuning
implementatieondersteuning mGBA
burgerzakenmodules Basisregistratie personen
maatstaf inwoners
maatstaf inwoners
2.4
Veranderingen in het verdeelstelsel
2.4.1
Inleiding
Tabel 2.4.1 bevat een overzicht van de wijzigingen in het verdeelstelsel van de algemene uitkering
ten opzichte van de meicirculaire 2014.
Tabel 2.4.1 Wijzigingen in het verdeelstelsel van de algemene uitkering
Nummer
Onderwerp
Aard van de maatregel
Ingangsjaar
1
Groot onderhoud
Aanpassing bedragen suppletie-uitkering;
2015
diverse aanpassingen verdeling
2
Maatstaf krimp
Aanpassing bedrag per eenheid
2015
3
Bommenregeling
Opheffing van indeling in drie groepen en
2015
overgang naar werkelijke uitgaven
De toelichting op de wijzigingen volgt in de paragrafen 2.4.2 tot en met 2.4.4.
2.4.2
Groot onderhoud gemeentefonds
Suppletie-uitkeringen
Van de herverdeeleffecten en suppletie-uitkeringen is een herberekening gemaakt in verband met
de decentralisatie-uitkering Beeldende kunst en vormgeving, de verdeelmaatstaf krimp en de
zogenaamde bommenregeling. nieuwbouwwoningen en de vaste bedragen van de gemeenten
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in verband met de bommenregeling. De overgang van de
decentralisatie-uitkering naar de algemene uitkering is uitgesteld (zie paragraaf 2.2). Voor het
bedrag per eenheid van de maatstaf krimp en voor enkele bedragen van de bommenregeling is van
een te hoog bedrag uitgegaan. Bijlage 2.1.1 bevat de bedragen die bij de herberekening zijn
gehanteerd, voor zover deze afwijken van de bedragen in de meicirculaire 2014. De herberekening
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
9
heeft een effect op de uitkeringsfactor van één punt positief.
In bijlage 2.4.2.1 is het nieuwe overzicht met herverdeeleffecten en suppletie-uitkeringen
opgenomen. De verschillen ten opzichte van de meicirculaire 2014 zijn voor het overgrote deel van
de gemeenten van een beperkte omvang.
Behandeling in Tweede Kamer
Naar aanleiding van de meicirculaire 2014 hebben wij van een aantal gemeenten reacties
ontvangen. Daarnaast is het onderwerp op 4 september 2014 in een Algemeen Overleg met de
Tweede Kamer besproken. Dat leidt tot aanpassingen voor de volgende maatstaven en/of
gemeenten:

Maatstaf achterstandsleerlingen (drempel)
De dynamiek van deze maatstaf blijkt onvoldoende aan te sluiten bij de kostenstructuur van de
gemeenten die in aanmerking komen. Wij bezien welke oplossing mogelijk is.

Waddengemeenten
De minister van BZK heeft vanwege de specifieke situatie samenhangend met de geografische
ligging een aanpassing toegezegd van de positie van de Waddengemeenten in het gemeentefonds.

BAG-gemeenten
De minister van BZK heeft toegezegd de gemeenten met kazernes en gevangenissen tegemoet te
komen via een extra overgangsmaatregel waarbij het meetellen van de kazernes en gevangenissen
geleidelijk wordt afgebouwd. De gevolgen van het gebruik van de Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG) voor de gemeenten met studentenflats en zorginstellingen zullen worden gevolgd
via het jaarlijkse Periodiek Onderhoudsrapport bij de gemeentefondsbegroting. Indien nodig
worden aanvullende maatregelen genomen. De positie van de betrokken gemeenten zal ook
worden bezien in de tweede fase van het groot onderhoud.
De wijzigingen zullen worden uitgewerkt en in de decembercirculaire 2014 worden opgenomen.
Tweede fase
De in de meicirculaire 2014 aangekondigde onderzoeken zijn inmiddels van start gegaan. Daarmee
ligt de tweede fase van het groot onderhoud op schema. De tweede fase heeft betrekking op vier
(sub)clusters, te weten Brandweer en rampenbestrijding, Werk en inkomen, Volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing en Onderwijshuisvesting. De gemeenten worden
uiterlijk in de meicirculaire 2015 geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken.
2.4.3
Maatstaf krimp
De verhoging van het bedrag per eenheid van de maatstaf krimp van 2014 op 2015 maken wij
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
10
ongedaan. Voor die verhoging is bij nader inzien geen aanleiding (zie ook paragraaf 2.4.2).
Naar verwachting start eind september de evaluatie van de tijdelijke maatstaf krimp. Het
onderzoek dient als basis voor het besluit over de toekomst van de maatstaf. De huidige maatstaf
loopt tot en met 2015. Gemeenten worden uiterlijk in de meicirculaire 2015 over de uitkomst van
de evaluatie geïnformeerd.
2.4.4
Bommenregeling
De in paragraaf 2.4.5 van de meicirculaire 2014 aangekondigde aanpassingen van de
bommenregeling gaan definitief door. Het betreft de volgende wijzigingen:
1) vanaf 2015 kunnen alle gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een
bijdrage van 70% in de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. De vaste
jaarlijkse bijdragen voor gemeenten die regelmatig met opsporing en ruiming te maken
hebben, de zgn. ‘veelgebruikers’, komen te vervallen.
2) vanaf 2015 wordt de mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering beperkt
tot de werkelijk gemaakte kosten. De mogelijkheid om op basis van toekomstige kosten
een bijdrage te ontvangen vervalt.
Als gevolg van deze wijzigingen komen de maatstaf nieuwbouwwoningen en de vaste bedragen van
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in het kader van de bommenregeling met ingang van 2015 te
vervallen. In deze circulaire is dat verwerkt.
Mede naar aanleiding van vragen van gemeenten het volgende over de praktische betekenis van
bovengenoemde wijzigingen:
-
de huidige zogenaamde ‘veelgebruikers’ kunnen met ingang van 2015 een raadsbesluit
indienen over gemaakte kosten van werkzaamheden vanaf 1 januari 2015. Voor kosten van
werkzaamheden tot en met 2014 geldt dat deze groep gemeenten tot en met 2014 een
bijdrage ontvangt via de maatstaf nieuwbouwwoningen of via het vaste bedrag in het geval
van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam;
-
voor de overige gemeenten vervalt de mogelijkheid om nog in 2014 een raadsbesluit in te
dienen waarin kosten zijn opgenomen die vanaf 2015 worden gemaakt. Waar dat eerder al
is gebeurd wordt na 2014 geen bijdrage verstrekt en dient de gemeente een nieuw
raadsbesluit in te dienen op basis van werkelijk gemaakte kosten. Dat geldt eveneens voor
raadsbesluiten met bedragen voor 2015 en verder die vóór 1 maart 2014 zijn ingediend.
Geraamde kosten tot en met 2014 kunnen nog wel voor een bijdrage worden aangemeld,
maar uiterlijk vóór 1 juli 2015.
Verzoeken die wij vóór 1 juli 2015 ontvangen worden in de septembercirculaire 2015 toegekend.
Ingediende raadsbesluiten vóór 1 maart 2015 zullen al in de meicirculaire 2015 worden toegekend.
Verzoeken die wij vanaf 1 juli 2015 ontvangen worden meegenomen in het volgende jaar. De
datum 1 juli heeft alleen betekenis voor 2015 als overgangsjaar. Vanaf 2016 geldt weer de
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
11
gebruikelijke peildatum van 1 maart.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een
gemeenteraadsbesluit waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven
zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden. Projectplannen of
studies naar risico’s e.d. worden niet in behandeling genomen. Btw komt, net als onder het
voormalige Bijdragebesluit, niet voor compensatie in aanmerking. In de opgave van de gemaakte
kosten dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn.
Raadsbesluiten ontvangen wij bij voorkeur per e-mail via [email protected] Per post
aanvragen blijft vanzelfsprekend ook mogelijk:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
t.a.v. FEZ/FAR/Regelingen
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
De gemaakte kosten dienen inzichtelijk te worden gemaakt in Iv3 via lastenfunctie 160 “opsporing
en ruiming van conventionele explosieven”. Gebruik van deze functie is verplicht vanaf het
verslagjaar 2011. De informatie wordt gebruikt bij het monitoren van de bommenregeling.
Wij zullen de komende jaren bezien hoe de financiële omvang van de regeling zich ontwikkelt.
Indien nodig zullen maatregelen worden overwogen, zoals een verlaging van het percentage. Ook
hebben wij op 12 september 2014 de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over
de vormgeving van de bommenregeling op de langere termijn.
2.5
Maatstaven, bedragen per eenheid, uitkeringsfactor en overige
uitkeringsonderdelen
De berekening van de algemene uitkering bestaat uit de vermenigvuldiging van het aantal
eenheden van alle maatstaven met het bijbehorende bedrag per eenheid. De som van deze
producten, de zogenaamde uitkeringsbasis, wordt vervolgens vermenigvuldigd met de
uitkeringsfactor. De verkregen uitkomst moet daarnaast worden opgehoogd met enkele
uitkeringsonderdelen die buiten het format van aantal eenheden en bedrag per eenheid vallen.
Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op de maatstaven, de bedragen per eenheid, de
uitkeringsfactor en de overige uitkeringsonderdelen.
Maatstaven
Met ingang van 2015 vervalt de maatstaf nieuwbouwwoningen.
Bedragen per eenheid
Voor 2014 is sprake van één gewijzigd bedrag per eenheid (zie de informatie in de tabellen 2.2.1
en 2.3.1). De bedragen per eenheid 2015 wijzigen door de informatie in de tabellen 2.2.1 en 2.3.1
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
12
en in de paragrafen 2.4.2 tot en met 2.4.4. Een deel van de wijzigingen heeft dezelfde aanleiding
die heeft geleid tot een wijziging van de suppletie-uitkeringen (zie paragraaf 2.4.2).
Bijlage 2.1.1 bevat het overzicht van bedragen per eenheid 2014 en 2015.
Uitkeringsfactor
Bijlage 2.5.1 bevat een toelichting op de uitkeringsfactor: wat is de uitkeringsfactor en hoe wordt
hij berekend.
Er ontbreken nog gegevens voor de definitieve vaststelling van de uitkeringsfactor 2012. De
definitieve vaststelling zal plaatsvinden in de decembercirculaire 2014.
De ontwikkeling van de uitkeringsbasis voor het jaar 2013 geeft aanleiding tot het verhogen van de
uitkeringsfactor met twee punten ten opzichte van de stand decembercirculaire 2013 (was 1,447
en wordt 1,449). Dit wordt veroorzaakt door nieuwe aantallen voor de maatstaf
bijstandsontvangers (definitieve stand).
In de raming van de uitkeringsfactoren 2014-2019 is de informatie uit de tabellen 2.2.1 en 2.3.1
en uit de paragrafen 2.4.2 tot en met 2.4.4 verwerkt. De ontwikkeling van de uitkeringsbasis als
gevolg van nieuwe aantallen heeft eveneens effect op de uitkeringsfactor, vooral als gevolg van
nieuwe aantallen bijstandsontvangers. Zie bijlage 2.5.2 voor de nieuwe aantallen van de
voornaamste verdeelmaatstaven.
De nieuwe raming van de uitkeringsfactoren 2014-2019 is vermeld in tabel 2.5.1. Voor gemeenten
die hun begroting in constante prijzen opstellen is een cijferreeks in constante prijzen opgenomen.
Tabel 2.5.1 Uitkeringsfactor 2014-2019
Uitkeringsfactor
Uitkeringsfactor (nieuw model)
Uitkeringsfactor constante prijzen
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1,479
1,483
1,426
1,436
1,427
1,437
1,422
1,430
1,408
1,437
1,409
In de bovengenoemde bijlage 2.5.1 is een toelichting opgenomen op de ontwikkeling van de
uitkeringsfactor.
Overige uitkeringsonderdelen
Onder de algemene uitkering vallen ook de volgende uitkeringsonderdelen, die niet de vorm
hebben van maatstafaantallen die met een bedrag per eenheid worden vermenigvuldigd:

Een beperkt aantal gemeenten ontvangt middelen op grond van de maatstaven herindeling
en rioleringen of ontvangt een artikel 12-uitkering of een suppletie-uitkering bommen. Voor
het jaar 2014 wordt de gemeente Epe aan de lijst met ontvangers van een suppletieuitkering toegevoegd met een bedrag van € 52.745.

Alle gemeenten hebben daarnaast te maken met de suppletieregeling afschaffing ozb
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
13
woningen gebruikers (zie bijlage 10 van de septembercirculaire 2013) en met de nieuwe
overgangsregeling groot onderhoud (zie paragraaf 2.4.2).
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
14
3
Integratie-uitkering Sociaal domein
3.1
Inleiding
Hoofdstuk 3 van de meicirculaire 2014 maakt melding van het voornemen het deelfonds sociaal
domein in te stellen. Aanleiding voor de instelling van het deelfonds is de aan de decentralisaties
verbonden tijdelijke bestedingsvoorwaarde. Mede naar aanleiding van kanttekeningen van de
Algemene Rekenkamer is het kabinet gekomen tot een nieuwe afweging. Daarbij is besloten dat de
tijdelijke bestedingsvoorwaarde kan vervallen.
Het laten vervallen van de bestedingsvoorwaarde heeft consequenties voor de uitkeringsvorm
waarmee de nieuwe middelen worden verstrekt. De middelen zullen vanaf 2015 voor drie jaar
worden verstrekt via één integratie-uitkering in de zin van artikel 5, tweede lid, van de Financiëleverhoudingswet, en blijven apart zichtbaar op de gemeentefondsbegroting. Er zal daarmee niet
langer sprake zijn van een deelfonds sociaal domein, maar van een integratie-uitkering Sociaal
domein.
Daarnaast heeft het kabinet de gemaakte afspraken over de monitor sociaal domein en de
afspraken over de financiële middelen die zijn gemoeid met de decentralisaties tijdens de
transformatiefase bekrachtigd in bestuurlijke afspraken met de VNG. Het kabinet en de VNG delen
het belang om de middelen in te zetten voor de uitvoering van de nieuwe gedecentraliseerde taken
in het sociaal domein, zodat gemeenten op tijd klaarstaan en kunnen voorkomen dat burgers
tussen wal en schip belanden.
Gezien de betekenis van de decentralisaties sociaal domein blijft hiervoor in de circulaire een
afzonderlijk hoofdstuk bestaan. Het hoofdstuk bevat in deze circulaire de laatste stand van zaken
over de omvang en de verdeling van de integratie-uitkering (paragraaf 3.2), over verantwoording
en Iv3 (paragraaf 3.3) en over de eenmalige accountantsverklaring bij Iv3 (paragraaf 3.4).
3.2
Omvang en verdeling
Omvang
Tabel 3.2.1 geeft een overzicht van de bedragen van de integratie-uitkering Sociaal domein voor de
jaren 2015 tot en met 2019.
Tabel 3.2.1. Ontwikkeling integratie-uitkering sociaal domein 2015-2019 (in miljoenen euro's)
2015
stand meicirculaire 2014
mutaties deze circulaire
stand deze circulaire
10.363
-77
10.286
2016
2017
2018
2019
10.305
-85
10.221
9.906
-65
9.841
9.787
-89
9.698
9.696
-87
9.609
De opbouw van de bedragen in de tabel, de specificatie per decentralisatie, is vermeld in de
gemeentefondsrubriek op internet.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
15
In de stand meicirculaire 2014 is een bedrag van € 91,555 miljoen opgenomen dat thuishoort in
het overzicht van decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Dat is in deze circulaire rechtgezet: de
bedragen in tabel 3.3.1 zijn verlaagd, die in tabel 4.2.1 zijn verhoogd. De informatie kwam voor de
meicirculaire 2014 te laat beschikbaar om in de tabel te worden verwerkt. De correctie bepaalt in
belangrijke mate de omvang van de mutaties. Er is daarnaast sprake van enkele kleine wijzigingen
in de bedragen, waaronder een wijziging in verband met taken die de VNG collectief namens zijn
leden gaat uitvoeren (zie hierna) en een wijziging in verband met de kosten die gemeenten hebben
door de adviesrol van UWV in het kader van de wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en
bij de beoordeling van mensen op een medische urenbeperking en bij beschut werk.
Voor de volledigheid merken wij op dat de middelen voor educatie, voorheen onderdeel van de
specifieke uitkering participatie, geen onderdeel uitmaken van de integratie-uitkering Sociaal
domein. De educatiemiddelen worden met ingang van 1 januari 2015 als specifieke uitkering
verstrekt door het Ministerie van OCW aan centrumgemeenten. Meer informatie vindt u via het
steunpunt VE: http://www.steunpuntve.nl/wp-content/uploads/2014/06/Servicedocument-wet-enregelgeving-2014-def.pdf of in de SiSa-informatie van het Ministerie van BZK.
Organisatie van uitvoeringskracht
De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft op 18 juni 2014 ingestemd met het voorstel van
het VNG-bestuur om een deel van de voorzieningen op het terrein van de Wmo 2015, jeugd en
participatie collectief via de VNG te laten uitvoeren. Het Rijk keert daartoe over 2015 middelen
rechtstreeks uit het gemeentefonds uit aan de VNG. In gezamenlijk overleg met de VNG zal dit
najaar voor latere jaren een besluit worden genomen. In afwachting van de uitkomst van de
besluitvorming maakt het bedrag voor de VNG in verband met de decentralisaties nog onderdeel
uit van de bedragen 2016 en verder in tabel 3.2.1. Het voorstel omvat ook de middelen van de
decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang, waarover u in paragraaf 4.2 onder 3 van de meicirculaire
2014 bent geïnformeerd.
Zie voor het voorstel van het VNG-bestuur aan de Algemene ledenvergadering
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/brieven/organisatie-van-uitvoeringskracht.
Verdeling
Bijlage 3.2.1 bevat voor 2015 het overzicht met de integratie-uitkering Sociaal domein per
gemeente. Daarbij is rekening gehouden met het nieuwe macrobudget. De bovengenoemde
correctie van € 91,555 miljoen is zonder gevolgen, omdat dit bedrag in de meicirculaire 2014 al
buiten de verdeling is gehouden. Bij Wmo 2015 heeft een verschuiving plaats gevonden van Gouda
naar Leiden. Bij jeugd is het bedrag van de opgeheven gemeente Boarnsterhim verdeeld over de
vier gemeenten waarin de gemeente is opgegaan. Bij participatie zijn nieuwe gemeentelijke
basisgegevens gehanteerd.
De opbouw van de bedragen in de tabel, de specificatie per decentralisatie, is vermeld in de
gemeentefondsrubriek op internet.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
16
Objectief verdeelmodel Wmo 2015
Voor de verdeling van het nieuwe budget Wmo 2015 vanaf 2016 is een nieuw objectief
verdeelmodel ontwikkeld. Het nieuwe objectieve verdeelmodel voorspelt per gemeente de
verwachte uitgaven die samenhangen met de extra verantwoordelijkheden die gemeenten met de
Wmo 2015 krijgen. Feitelijk bestaat het model uit twee modellen. Eén model voor alle gemeenten
en één model voor de verdeling van het budget beschermd wonen over de centrumgemeenten.
Een uitzondering betreft het AWBZ-budget dat samenhangt met opvang. Dit budget, dat
centrumgemeenten aanvullend krijgen, is toegevoegd aan de decentralisatie-uitkeringen
Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang (zie paragraaf 4.2 onder 2 en 3).
In bijlage 3.2.2 vindt u de uitkomsten van het nieuwe objectieve verdeelmodel per gemeente en
per centrumgemeente. De uitkomst betreft een 100% objectieve verdeling van de budgetten en
maakt een vergelijking mogelijk met de verdeling die feitelijk in 2015 wordt gehanteerd. Het
rapport over het verdeelmodel is in augustus 2014 gepubliceerd en is terug te vinden op
http://www.invoeringwmo.nl/actueel/nieuws/rapport-objectief-verdeelmodel-wmo-2015. In
augustus 2014 hebben ook sessies in het land plaatsvonden waarbij het model is toegelicht aan
gemeenten.
Gedurende het onderzoek naar het model was sprake van een begeleidingscommissie bestaande uit
vertegenwoordigers van de Ministeries van VWS, BZK en Financiën, de VNG, de Raad voor de
financiële verhoudingen (Rfv) en een aantal gemeenten. Het CPB heeft als toehoorder
deelgenomen aan de begeleidingscommissie. Aan zowel de VNG als de Rfv is na het afronden van
het onderzoek om advies gevraagd. Indien het advies tot wijzigingen van het model leidt dan zullen
deze wijzigingen in de decembercirculaire 2014 worden opgenomen.
Voor zowel het model voor alle gemeenten als voor het model voor centrumgemeenten geldt dat
sprake zal zijn van een ingroeipad. Voor het model voor centrumgemeenten geldt dat hierbij
specifieke aandacht zal zijn voor het feit dat voor beschermd wonen sprake is van een
overgangsrecht van 5 jaar. Over het ingroeipad zal nog bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de
VNG plaatsvinden. Het ingroeipad zal ook in samenhang met de uitkomsten van het nog in
ontwikkeling zijnde objectieve verdeelmodel voor Jeugd worden bezien. Het streven is om het
ingroeipad en daarmee ook het budget 2016 per gemeente in de decembercirculaire 2014 op te
nemen.
3.3
Verantwoording en monitoring
Verantwoording
Het vervallen van de bestedingsvoorwaarde betekent dat de middelen behorend bij de nieuwe
taken in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het gebundelde
participatiebudget zoals dat per 1 januari 2015 voor de Participatiewet geldt per 2015 geheel vrij te
besteden zijn voor gemeenten. Dit geeft gemeenten maximale vrijheid om, binnen de kaders van
de wetgeving, eigen afwegingen te maken. Dit past geheel bij de decentralisatie van deze taken en
is naar het oordeel van het kabinet een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle uitvoering.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
17
Het college van burgemeester en wethouders zal verantwoording afleggen aan de gemeenteraad
over de wijze waarop de middelen worden ingezet alsmede over de rechtmatige en doelmatige
besteding ervan. De monitoringsinformatie via Iv3 is niet bedoeld om verantwoordingsinformatie te
genereren. De informatie zal ook niet voor dat doel worden gebruikt. Gemeenten leggen uitsluitend
lokaal verantwoording af over de besteding van de middelen. Het doel van de financiële informatie
die via Iv3 wordt gevraagd, is het monitoren van de uitgaven als onderdeel van de totale monitor
sociaal domein. De Iv3 informatie wordt ook gebruikt voor een goede verdeling van het
gemeentefonds.
Rekenmodel en Iv3
Als gevolg van het vervallen van de tijdelijke bestedingsvoorwaarde wordt nu gesproken van het
rekenmodel besteding sociaal domein en niet meer van het rekenmodel bestedingstoets sociaal
domein. Daarnaast vervalt de noodzaak om een eventuele onderschrijding van de middelen te
ondervangen met een post reservering. Het nieuwe rekenmodel is opgenomen in bijlage 3.3.1.
In de Iv3 informatievraag wordt de functie 923 hernoemd tot Integratie-uitkering Sociaal domein.
De functie 981 en de balanspost P115, beide nieuw voorgesteld in verband met reservering van
(nog) niet-bestede middelen, vervallen.
De internetbijlage bij deze paragraaf bevat een naar de stand van de septembercirculaire 2014
geactualiseerde toelichting op de aanpassingen in de functie-indeling als gevolg van de nieuwe
sociaal domein 3D taken.
De CBS-uitwisselingssjablonen voor Iv3 zijn opgesteld en gepubliceerd op basis van de
meicirculaire 2014. Gemeenten worden verzocht bij hun Iv3-aanleveringen voor het jaar 2015 bij
het CBS rekening te houden met de drie in deze circulaire hernoemde en vervallen functies, zonder
het door het CBS gepubliceerde model uitwisselingssjabloon aan te passen.
Handreiking financiële rechtmatigheid
In paragraaf 3.5 van de meicirculaire 2014 is gemeld dat het Rijk samen met de beroepsgroep van
accountants een handreiking financiële rechtmatigheid zal maken. Door het intrekken van de
bestedingsvoorwaarde is een belangrijke bepaling in het toetsingskader voor de financiële
rechtmatigheid sociaal domein komen te vervallen. Om eventuele financiële
rechtmatigheidsvraagstukken die samenhangen met bepalingen van de materiewetten/regelgeving
sociaal domein duidelijk te krijgen zal het Ministerie van BZK in samenspraak met gemeenten,
accountants en departementen bekijken of er bepalingen zijn die nadere verduidelijking behoeven.
3.4
Eenmalige accountantscontrole Iv3-sociaal domein
In paragraaf 3.4 van de meicirculaire 2014 is aangekondigd dat van gemeenten wordt gevraagd om
eenmalig een verklaring van de accountant te vragen over de conversie van producten naar Iv3functies en economische categorieën voor het sociaal domein, en dat daarover uiterlijk bij de
septembercirculaire 2014 nadere informatie wordt verstrekt. Hierbij wordt deze informatie
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
18
verstrekt. Het gaat om een nadere invulling van de opdracht aan de accountant en om de wijze van
aanlevering van het rapport van bevindingen aan het Ministerie van BZK.
Gemeenschappelijke regelingen hoeven deze eenmalige controle door de accountant niet te laten
doen.
Opdrachtverlening aan de accountant
Het Ministerie van BZK vraagt het college om de accountant eenmalig een extra opdracht te
verstrekken, en de accountant te laten controleren of de conversietabellen als bedoeld in het eerste
lid van artikel 71 BBV zijn ingericht conform de voorgeschreven Iv3-functies voor het sociaal
domein (zie voor de laatste stand de internetbijlage in de rubriek gemeentefinanciën), en over de
controlebevindingen te rapporteren in een rapport van bevindingen. Het gaat om de
conversietabellen die op 15 november 2014 in het financieel systeem zitten en gebruikt zijn voor
de aanlevering van de informatie bedoeld in het vierde lid van artikel 71 voor het begrotingsjaar
2015 (Iv3-aanlevering op begrotingsbasis).
De accountant hoeft alleen die conversietabellen als bedoeld in het eerste lid van artikel 71 BBV te
controleren waarin de gemeente aanpassingen moet aanbrengen vanwege de voorgeschreven Iv3functies voor het sociaal domein. Bij veel gemeenten kan de accountant dan volstaan met de
controle van de conversietabel producten-functies. Deze controle geeft extra zekerheid dat
afzonderlijke boekingen op producten die behoren bij het sociaal domein op de juiste functies van
de Iv3-matrix terechtkomen bij het genereren van de Iv3-informatie.
Aanlevering bij BZK
De colleges wordt gevraagd om het Ministerie van BZK ook op de hoogte te stellen van de
bevindingen van de accountant en daarvoor het rapport van bevindingen samen met de Iv3aanlevering op begrotingsbasis bij het CBS aan te leveren. Het CBS zal hiervoor een afzonderlijke
uitvraag inrichten. Ook de gemeenten die normaal gesproken geen Iv3-kwartaallevering hoeven
aan te leveren moeten het rapport van bevindingen en de Iv3-informatie op begrotingsbasis op
deze wijze via het CBS aanleveren. Dat zal moeten gebeuren voor eind februari 2014.
De aanlevering van de Iv3 op begrotingsbasis vindt dus twee keer plaats: de reguliere aanlevering
die voor 15 november 2014 moet hebben plaatsgevonden en eenmalig ook bij de hierboven
aangegeven aanlevering die voor eind februari 2015 moet plaatsvinden.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
19
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
20
4
Decentralisatie- en integratie-uitkeringen
4.1
Inleiding
Dit hoofdstuk bevat mededelingen over de decentralisatie- en de integratie-uitkeringen. Deze
uitkeringen maken net als de algemene uitkering deel uit van het gemeentefonds, maar hebben
een eigen verdeling. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen zijn net als de algemene uitkering
vrij besteedbaar en er vindt geen verantwoording naar het Rijk plaats, zoals bij specifieke
uitkeringen wel het geval is. Veel van de uitkeringen in dit hoofdstuk zijn verbonden met een zeker
doel. Vanuit dat perspectief kan de bestedingsvrijheid formeel niet, maar materieel wel begrensd
zijn.
Paragraaf 4.2 informeert over de decentralisatie- en integratie-uitkeringen en over de omvang en
de verdeling ervan.
4.2
Omvang en verdeling decentralisatie- en integratie-uitkeringen
Tabel 4.2.1 bevat de mutaties in de decentralisatie- en integratie-uitkeringen ten opzichte van de
meicirculaire 2014. De tabel wordt gevolgd door een toelichting.
Tabel 4.2.1 Mutaties decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2014-2019 (bedragen in miljoenen euro's)
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Stand meicirculaire 2014
mutaties deze circulaire
Wmo
maatschappelijke opvang
vrouwenopvang
huishoudelijke hulp toelage
koopkrachttegemoetkoming
beeldende kunst en vormgeving
gezond in de stad
IODS kwaliteitsprojecten
bodemsanering
faciliteitenbesluit opvangcentra
Vsv Programmagelden RMC-Regio's G4
oversampling woON
beter benutten
erfgoed en ruimte
2.997,967
Stand deze circulaire
3.083,213
2015
2016
2017
2018
2019
2.206,669 2.180,186 2.177,629 2.177,075 2.177,156
87,529
3,095
75,000
-161,859
87,529
3,095
75,000
-165,183
87,529
3,095
-165,183
87,529
3,095
-165,183
87,529
3,095
66,000
13,500
9,846
13,500
8,835
4,130
3,060
2,057
0,259
0,797
0,108
2.395,639 2.197,451 2.103,070 2.102,516 2.102,597
Bijlage 4.2.1 bevat het complete overzicht van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen en de
daarmee gemoeide bedragen.
Toelichting
1. Wmo
De presentatie van de integratie-uitkering Wmo is in overeenstemming gebracht met de
presentatie met ingang van de meicirculaire 2014. Dat leidt tot tabel 4.2-1.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
21
Tabel 4.2-1 Mutaties integratie-uitkering Wmo (bedragen in miljoenen euro's)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand meicirculaire 2014
mutaties deze circulaire
ombuiging Regeerakkoord
mutatie nominale indexatie
1.714,016 1.257,471 1.257,471 1.257,471 1.257,471 1.257,471
Stand deze circulaire
1.714,016 1.257,471 1.095,612 1.092,288 1.092,288 1.092,288
-145,000 -145,000 -145,000 -145,000
-16,859
-20,183 -20,183 -20,183
De definitieve nominale indexatie van 2,2% over 2014 wijkt niet af van de voorlopige indexatie.
Het bedrag voor 2014 is daarom ongewijzigd. Ook in het bedrag voor 2015 zijn geen wijzigingen
opgetreden.
Door de nieuwe wijze van presentatie ontstaat een systematisch beeld van meerjarige
ontwikkelingen. In het Regeerakkoord is opgenomen dat het budget voor huishoudelijke hulp vanaf
2016 met € 1,1 miljard wordt gekort. Dit is later verlaagd naar € 610 miljoen (in 2015 € 465
miljoen). Het effect vanaf 2016 wordt in deze circulaire zichtbaar. In het bedrag van € 1.257,471
miljoen is een bedrag aan nominale indexatie begrepen dat is berekend over een grondslag vóór
aftrek van de kortingen. Door de korting wordt de grondslag kleiner en vermindert de nominale
indexatie. Deze doorwerking is eveneens in beeld gebracht.
Verdeling
Voor de Wmo 2012 zijn er geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van de stand meicirculaire
2014, waarmee de uitkering over 2012 definitief is geworden. De trimfactor stellen wij definitief
vast op 1,00177. De trimfactor zorgt er voor dat het totaal beschikbare bedrag exact wordt
uitgekeerd.
Het CBS hanteert met ingang van 2014 een verbeterde methode van vaststelling van het aantal
personen in institutionele huishoudens. Daardoor veranderen sommige maatstafaantallen van het
gemeentefonds niet alleen door reguliere dynamiek. Voor de integratie-uitkering Wmo hebben wij
de aantallen 2013 en 2014 voor de maatstaven eenpersoonshuishoudens naar leeftijdscategorie en
particuliere huishoudens naar leeftijdscategorie met elkaar vergeleken en bezien of er aanleiding is
voor een overgangsregeling. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is en hanteren
daarom onverkort de nieuwe CBS-gegevens bij de berekening van de integratie-uitkering.
De verdeling van de integratie-uitkering Wmo is opgenomen in bijlage 4.2-1.
2. Maatschappelijke opvang
Het bedrag in tabel 4.2.1 betreft de ophoging van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke
opvang die in de meicirculaire 2014 wel in de bijlage met bedragen per gemeente kon worden
verwerkt, maar die te laat bekend werd voor de verwerking in de tabellen in de circulaire.
Voor de uitkering in 2012 zijn er geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van de stand
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
22
meicirculaire 2014, waarmee de uitkering over 2012 definitief is geworden. De trimfactor stellen wij
definitief vast op 0,99180. De trimfactor zorgt er voor dat het totaal beschikbare bedrag exact
wordt uitgekeerd.
Voor de verdeling over de gemeenten zijn in vergelijking met de meicirculaire 2014
maatstafaantallen geactualiseerd. De bovengenoemde ophoging is voor 2015 niet meer separaat
vermeld, maar is opgenomen in de bedragen per gemeente. Daarbij heeft een verschuiving heeft
plaatsgevonden van de gemeente Den Haag naar de gemeente Haarlem. Met ingang van 2016
wordt de ophoging volgens het objectieve verdeelmodel verdeeld.
Een overzicht van de bedragen per gemeente treft u aan in bijlage 4.2-2.
3. Vrouwenopvang
In het bedrag in tabel 4.2.1 is de ophoging opgenomen van de decentralisatie-uitkering
Vrouwenopvang die in de meicirculaire 2014 wel in de bijlage met bedragen per gemeente kon
worden verwerkt, maar die te laat bekend werd voor de verwerking in de tabellen in de circulaire.
Daarnaast is de decentralisatie-uitkering met € 0,931 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt aan de
VNG uitgekeerd. De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft op 18 juni 2014 besloten om de
inkoop van landelijke functies bij de VNG te beleggen. Hierdoor kunnen de landelijke functies door
de gezamenlijke centrumgemeenten efficiënt worden ingekocht. In de meicirculaire 2014 is al
eerder melding gemaakt van middelen die aan de VNG worden uitgekeerd.
Voor de verdeling over de gemeenten zijn in vergelijking met de meicirculaire 2014
maatstafaantallen geactualiseerd. De bovengenoemde ophoging is voor 2015 niet meer separaat
vermeld, maar is opgenomen in de bedragen per gemeente. Met ingang van 2016 wordt de
ophoging volgens het objectieve verdeelmodel verdeeld.
De verdeling over de gemeenten is opgenomen in bijlage 4.2-3.
4. Huishoudelijke hulp toelage
Het kabinet heeft op 7 juli 2014 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd om in zowel 2015
als in 2016 € 75 miljoen per jaar extra beschikbaar te stellen voor een huishoudelijke hulp toelage
(HHT). Op 22 juli 2014 heeft de staatssecretaris van VWS wethouders en aanbieders nader
geïnformeerd over de afspraken die hij in hoofdlijnen heeft gemaakt met betrokken partijen. De
extra middelen worden aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar
huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Een
nadere toelichting op de HHT – zoals: voor welk bedrag komt een gemeente in aanmerking en hoe
komt zij over dat bedrag te beschikken - is te vinden op
http://www.invoeringwmo.nl/actueel/nieuws/informatiekaart-huishoudelijke-hulp-toelage.
De verdeling over de gemeenten zal worden opgenomen in de decembercirculaire 2014.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
23
5. Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014
Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een
koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering van deze maatregel wordt belegd bij de gemeenten en
voor een beperkte doelgroep bij de Sociale Verzekeringsbank. Zie www.gemeenteloket.minszw.nl
voor meer informatie.
De middelen voor de uitkeringslasten en uitvoeringskosten van deze eenmalige
koopkrachttegemoetkoming 2014 ten bedrage van € 66 miljoen worden via een decentralisatieuitkering verstrekt. De verdeling over de gemeenten geschiedt naar rato van het aantal
huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (bron CBS; peildatum 1 januari
2012), met dien verstande dat het aan gemeenten minimaal toe te kennen bedrag is gesteld op
€ 2.500. Met deze maatstaf wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de daadwerkelijk te verwachten
uitkeringslasten en uitvoeringskosten per gemeente.
Een overzicht met de toekenning van de bedragen per gemeente is opgenomen in bijlage 4.2-5.
6. Beeldende kunst en vormgeving
De overheveling van middelen van de decentralisatie-uitkering Beeldende kunst en vormgeving
naar de algemene uitkering wordt met twee jaar vertraging doorgevoerd. Reacties van gemeenten
en vanuit de cultuursector zijn aanleiding voor deze aanpassing (zie ook de paragrafen 2.2, 2.4 en
4.2 van de meicirculaire 2014).
7. Gezond in de Stad
Met ingang van 2015 worden de middelen voor de Zichtbare Schakel toegevoegd aan de
decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad. Daarmee komt het totaal van deze uitkering op € 20
miljoen per jaar. Vanaf 1 januari 2015 is de inzet van wijkverpleging (zowel de zorgtaken als de
coördinerende en regisserende taken) opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Gemeenten met
kwetsbare wijken krijgen zo extra ruimte om de gezondheid te verbeteren van mensen in een lage
sociaal-economische positie. Daarbij kunnen wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams een
belangrijke rol spelen door op basis van de gezondheidsproblematiek in de wijk meer in te zetten
op preventie, vroegsignalering van gezondheidsproblemen en het leggen van verbindingen tussen
gemeentelijke voorzieningen en de eerstelijnszorg. Gemeenten ontvangen de middelen uit de
decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad onder de voorwaarde dat zij meedoen aan het
stimuleringsprogramma “Gezond in…” en de middelen inzetten voor hun lokale aanpak van
gezondheidsachterstanden. Gemeenten dienen zich eenmalig – en uiterlijk 15 november 2014 aan te melden voor dit stimuleringsprogramma. Zij ontvangen hiertoe in september 2014 een
bericht van het Ministerie van VWS. Gemeenten die zich al eerder hebben aangemeld, hoeven dit
niet nogmaals te doen. De middelen vervallen voor gemeenten die zich niet tijdig hebben
aangemeld. In de decembercirculaire 2014 zal op basis van de aanmeldingen de definitieve
uitkering per gemeente worden gepubliceerd.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
24
Bij de verdeling van de middelen is dezelfde verdeelsleutel gehanteerd als in 2014: op basis van de
statusscore van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)1 is een selectie gemaakt van wijken met
de laagste statusscore ten opzichte van andere wijken in Nederland. De middelen zijn verdeeld
over deze wijken op basis van het aantal inwoners in deze wijken met een minimum van 20.000
inwoners per wijk.
Een overzicht met de voorlopige bedragen per gemeente vanaf 2015 is opgenomen in bijlage 4.27.
8. IODS kwaliteitsprojecten
Het Rijk draagt met een bijdrage van € 8,835 miljoen aan de gemeente Midden-Delfland bij aan het
behoud van het karakteristieke landschap. De bijdrage is bestemd voor de zogenoemde IODS
kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft – Schiedam) ‘Sanering verspreid liggende
glastuinbouw’ en ‘Groen ondernemen, een nieuwe landbouw’ (onderdeel ‘Grondinstrument’). De
bijdrage betreft de tweede tranche en wordt verleend op basis van de gemaakte afspraken in de
Bestuurlijke Overeenkomst IODS van 2 september 2010.
9. Bodemsanering
Met de opheffing van de gemeente Boarnsterhim neemt Leeuwarden als bevoegd gezag Wet
Bodembescherming een deel van het grondgebied van de provincie Fryslân over. Als uitvloeisel
daarvan wordt de decentralisatie-uitkering Bodemsanering van Leeuwarden in 2014 met een
bedrag van € 36.000 verhoogd. Een overeenkomstig bedrag wordt in mindering gebracht op de
decentralisatie-uitkering Bodemsanering van de provincie Fryslân.
De gemeente Haarlem ontvangt in 2014 via de decentralisatie-uitkering Bodemsanering incidenteel
€ 4,094 miljoen ten behoeve van het knelpunt Joh. Enschede.
De verdeling van de budgetten voor de uitvoering van het 'Convenant Bodemontwikkelingsbeleid
en aanpak spoedlocaties' door de bevoegde overheden ex Wbb in 2015 zal met de meicirculaire
2015 worden geformaliseerd. De staatssecretaris van IenM heeft bij brief van 4 september 2014 de
bevoegde overheden op de hoogte gesteld van de indicatieve budgetten.
10. Faciliteitenbesluit opvangcentra
In 2014 wordt een decentralisatie-uitkering van € 3,060 miljoen verstrekt in verband met het
Faciliteitenbesluit opvangcentra van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het geld wordt
verdeeld over gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet hoeven te worden
1
Statusscores zijn scores die het SCP berekent en die aangeven hoe de sociale status van een wijk is, in
vergelijking met andere wijken in Nederland. De sociale status van een wijk is afgeleid van een aantal
kenmerken van de mensen die er wonen: hun opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
25
ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen de gemeentelijke basisadministratie
(GBA). De uitkering dient ter compensatie van gelden die gemeenten normaliter uit het
gemeentefonds ontvangen. Er vallen verschillende uitkeringen onder deze regeling. Voorheen werd
deze uitkering als verzameluitkering verstrekt. Over de berekeningswijze van de uitkering zijn de
betreffende gemeenten eind maart 2014 ingelicht via een brief met als onderwerp ‘Aanvullende
informatie Verzameluitkering 2014 o.g.v. Faciliteitenbesluit/Bestuursovereenkomst opvang
asielzoekers’.
Een overzicht met de toekenning van de bedragen per gemeente is opgenomen in bijlage 4.2-10.
11. Vsv Programmagelden RMC-Regio’s G4
Voor de intensivering van de begeleiding van 18- en 19-jarigen die dreigen uit te vallen wordt in
2014 een bedrag uitgekeerd aan de G4 van afgerond € 1,992 miljoen voor programmagelden
Regionaal meld- en coördinatiepunt. Het gaat voor Amsterdam om € 579.186, voor Rotterdam om
€ 636.515, voor Den Haag om € 443.788 en voor Utrecht om € 332.186. De gemeente Amsterdam
ontvangt voor het jaar 2014 daarnaast een bedrag van € 65.000 voor het continueren van het
beleid ten aanzien van voortijdig schoolverlaters afkomstig uit het Caribisch deel van het
Koninkrijk. De eerstgenoemde bedragen zijn bestemd voor de RMC-regio’s waarin de betreffende
gemeenten deelnemen. Het extra bedrag voor de gemeente Amsterdam is conform het convenant
dat is gesloten tussen de gemeente Amsterdam/Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en het
Ministerie van OCW.
12. Stimuleringsregeling Oversampling
In 2014-2015 wordt voor de vierde keer het WoonOnderzoek Nederland (WoON) gehouden. Voor
het landelijke WoON worden 40.000 personen bevraagd. Dit is voldoende om betrouwbare
uitspraken te kunnen doen op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. Oversamplen is het
verhogen van het aantal respondenten om ook op een lager schaalniveau betrouwbare uitspraken
te kunnen doen.
Gelijktijdig met het landelijke onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van BZK wordt
uitgevoerd, wordt een deel van het onderzoek (de oversampling) in opdracht van andere partijen
gedaan, zoals gemeenten, provincies, stadsgewesten en woningcorporaties. Het veldwerk voor de
oversampling vindt in 2014 plaats.
Een aantal gemeenten ontvangt via de decentralisatie-uitkering een incidentele
stimuleringsbijdrage als tegemoetkoming in de kosten van de WoON Oversampling 2015.
Een overzicht met de toekenning van de bedragen per gemeente is opgenomen in bijlage 4.2-12.
13. Beter benutten
In 2014 en 2015 zal door het Ministerie van IenM budget ter beschikking worden gesteld voor de
uitvoering van ruim 340 multimodale benuttingmaatregelen in de verschillende regio’s. De hoogte
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
26
van de bijdrage is afhankelijk van de voortgang van de benuttingmaatregelen en wordt in jaarlijkse
tranches in 2014 en 2015 via de decentralisatie-uitkering van het provinciefonds en het
gemeentefonds uitbetaald.
Via de decentralisatie-uitkering Beter benutten wordt aan de gemeente Leeuwarden € 0,797
miljoen uitgekeerd.
14. Erfgoed en ruimte
Het Ministerie van OCW heeft aanvullende middelen toegekend vanuit de beleidsnota Visie Erfgoed
en Ruimte aan de gemeenten Amsterdam, Nijmegen en Noordoostpolder. Deze aanvullende
middelen worden, net als de eerder bij de meicirculaire toegekende middelen (zie meicirculaire
2014 paragraaf 4.2-15), uitgekeerd via een eenmalige decentralisatie-uitkering. De betreffende
gemeenten zijn op de hoogte gesteld van de te ontvangen bedragen. De middelen worden ingezet
op initiatieven en projecten vanuit de gemeenten.
Een overzicht met de toekenning van de bedragen per gemeente is opgenomen in bijlage 4.2-14.
Overige mededelingen decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Centra voor Jeugd en Gezin
Voor de uitkering in 2012 zijn er geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van de stand
meicirculaire 2014, waarmee de uitkering over 2012 definitief is geworden. De trimfactor stellen wij
definitief vast op 0,99953. De trimfactor zorgt er voor dat het totaal beschikbare bedrag exact
wordt uitgekeerd.
De maatstafaantallen voor 2013 en 2014 zijn geactualiseerd.
In bijlage 4.2.2 zijn de nieuwe bedragen per gemeente opgenomen.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
27
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
28
5
Overige mededelingen
5.1
Inleiding
Dit hoofdstuk bevat diverse mededelingen over de gemeentefinanciën. Paragraaf 5.2 bevat
mededelingen over het gemeentefonds die geen betrekking hebben op één van de specifieke
onderdelen uit de hoofdstukken 2, 3 of 4. Vervolgd wordt met mededelingen op het terrein van de
gemeentefinanciën.
5.2
Gemeentefondstotalen, bevoorschotting en nominale ontwikkelingen
Gemeentefondstotalen
Tabel 5.2.1 bevat een overzicht van de gemeentefondstotalen 2014-2019. In de tabel zijn de
bedragen uit de hoofdstukken 2, 3 en 4 bij elkaar gebracht.
Tabel 5.2.1 Gemeentefondstotalen 2014-2019 (in miljoenen euro's)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Algemene uitkering
DU/IU
IU Sociaal domein
15.605
3.083
14.756
2.396
10.286
15.096
2.197
10.221
15.244
2.103
9.841
15.298
2.103
9.698
15.519
2.103
9.609
Totaal
18.688
27.438
27.513
27.188
27.098
27.231
Bevoorschotting
De bedragen 2014 uit de tabel zullen worden verwerkt in de bevoorschotting vanaf 1 oktober 2014.
Tot dat tijdstip is de bevoorschotting gebaseerd op de meicirculaire 2014. Op de eerste dinsdag in
oktober zullen ook eventuele verrekeningen plaatsvinden als er voor 2014 te veel of juist te weinig
voorschot is verstrekt. Verrekeningen over het uitkeringsjaar 2013 worden ook in oktober
uitgevoerd.
De voorschotbetalingen op de algemene uitkering over 2015 zullen in beginsel gebaseerd worden
op de uitkeringsfactor en de bedragen per eenheid die in deze circulaire zijn vermeld. Daarnaast
worden de basisgegevens overgenomen van het jaar 2014.
Nominale ontwikkelingen
De algemene uitkering is uitgedrukt in lopende prijzen. De decentralisatie- en de integratieuitkeringen betreffen doorgaans nominale bedragen. De integratie-uitkeringen Sociaal domein en
Wmo zijn uitgedrukt in constante prijzen, prijspeil 2014.
Om gemeenten in staat te stellen op een juiste wijze met nominale ontwikkelingen om te gaan is
tabel 5.2.2 opgenomen. De tabel bevat de twee loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt
voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar de regelmatig bijgestelde prognoses op de website van
het CPB (CPB), met name de rubriek Macro Economische Verkenning (MEV2015).
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
29
Tabel 5.2.2 Prijsmutaties per jaar 2012-2015
2012
2013
2014
2015
overheidsconsumptie
-
netto materiële consumptie
1,6%
0,7%
1¼%
1¼%
-
lonen en salarissen
1,9%
-0,1%
1¾%
1½%
1,1%
1,0%
½%
1¼%
algemene prijsontw ikkeling
-
prijsmutatie BBP
Bron: MEV2015.
5.3
Informatie voor derden
In de meicirculaire 2014 bent u geïnformeerd over de nieuwe Iv3-informatievraag 2015. De
veranderingen ten opzichte van de oude Iv3-informatievraag betreffen aanpassingen in het sociaal
domein en kleinere aanpassingen in verband met achterstallig onderhoud van Iv3.
Over de veranderingen in het sociaal domein bent u in de meicirculaire 2014 geïnformeerd. Met
betrekking tot de overige aanpassingen bent u begin juni schriftelijk geïnformeerd over de
beschikbaarheid van het conceptoverzicht “Iv3-functies verslagjaar 2015”. Dit overzicht is op de
site beschikbaar gesteld alsook per e-mail toegezonden.
In deze paragraaf enkele verhelderingen op en aanpassingen van de twee bovengenoemde
documenten.
Op enkele plaatsen komen de teksten over de Iv3-informatievraag 2015 in de meicirculaire 2014
en in het genoemde Iv3-totaaloverzicht niet overeen.
Twee daarvan vragen een toelichting:
1. In paragraaf 5.3 van de meicirculaire 2014 is vermeld dat de functie 541
(Oudheidkunde/Musea) wordt aangepast. Het onderwerp archieven gaat over naar
functie 002 en het onderdeel monumenten gaat over naar functie 822. De tekst in de
meicirculaire 2014 is op dit punt onjuist: het onderdeel monumenten gaat naar functie 821
(Stads- en dorpsvernieuwing).
Het in juni versterkte overzicht is dus juist.
2. In het in juni verstrekte overzicht staat dat functie 761 (Centra voor Jeugd en Gezin) in zijn
geheel overgaat naar een nieuwe functie. Daarbij is een verkeerde functie vermeld. De
functie 761 gaat in zijn geheel over naar de nieuwe functie 670.
Het Ministerie van BZK is momenteel bezig met het opstellen van een nieuwe ministeriële regeling
Iv3. Mede als gevolg daarvan ondergaan de toelichtingen op Iv3-functies op enkele plaatsen
tekstuele aanpassingen. Het betreft verhelderingen op de bestaande toelichtingen.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
30
5.4
Financieel overzicht gemeenten 2014
Inleiding
Jaarlijks verschijnt in de gemeentefondsbegroting het Financieel overzicht gemeenten. Het volgt
hierna. Opgemerkt zij dat het FOG een ceteris paribus hanteert, waarbij geabstraheerd wordt van
het vermogen van gemeenten om – noodzakelijke – aanpassingen te plegen.
Terugblik
In onderstaande tabel wordt teruggekeken naar de financiële positie van gemeenten in de jaren
2010-2014. In de analyse is gebruik gemaakt van de gemeentelijke begrotingscijfers die door het
CBS zijn opgesteld. Het gaat daarbij steeds om de netto-uitgaven: de lasten zijn verminderd met
de taakgebonden baten, zoals ontvangen specifieke uitkeringen en de opbrengst van lokale
heffingen. De verschillen tussen 2010 en 2014 zijn gecorrigeerd voor de effecten van
veranderingen in het gemeentelijke takenpakket (taakmutaties), van prijsontwikkeling en van de
groei van inwoners, woningen en andere gemeentelijke ontwikkelingen (areaalontwikkeling). De
uitkomsten geven volgens deze aanpak een zo goed mogelijke benadering van de gevolgen van
gemeentelijke keuzes.
Tabel: Ontwikkeling uitgaven en inkomsten 2010-2014 (cumulatief; x € 1 miljoen)
2010
2011
2012
2013
2014
260
113
200
40
51
-417
-201
-383
-641
-786
-39
27
-12
-110
-81
16
-53
-69
-169
-158
1
-62
-78
-161
-147
-2
-186
-79
-85
27
Uitgavenclusters
Werk en inkomen
Maatschappelijke zorg
Educatie
Kunst en ontspanning
Groen
VHROSV
Oudheid
9
-1
0
-21
-23
Riolering
-10
-30
-61
-70
-95
Reiniging
-12
-22
-63
-62
-67
66
-133
-141
-218
-270
Openbare orde en veiligheid
-85
-62
25
-23
-24
Fysiek milieu
Wegen en water
-25
-29
-48
-36
-73
Bevolkingszaken
15
-9
16
-17
61
Bestuursorganen
1
7
-4
-25
-4
-223
-643
-697
-1.598
-1.589
-1.201
Totaal uitgavenstijging
Inkomstenclusters
Algemene uitkering
-323
-356
-729
-1.462
OZB
46
67
198
260
349
Overige eigen middelen
85
-128
14
-152
-414
-192
-417
-518
-1.353
-1.266
Totaal inkomstenstijging
In de periode 2010-2014 zien we een daling van de gemeentelijke inkomsten van
€ 1,3 miljard. Gemeenten zijn in deze periode € 1,6 miljard minder gaan uitgeven. Met name op de
clusters Maatschappelijke zorg, Kunst en ontspanning, Groen en Wegen en water zijn er minder
nettolasten. Bij de gemeentelijke inkomsten uit specifieke uitkeringen en uit rechten en heffingen
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
31
staan in beginsel tegenover de ontwikkelingen in die inkomsten vergelijkbare ontwikkelingen bij de
uitgaven. Zodoende werken zij neutraal door in de analyse.
Vooruitblik
De komende jaren krijgen gemeenten naar verwachting te maken met een daling van de financiële
ruimte. Deze analyse is gebaseerd op een aantal aannames en ramingen die de uitkomsten
onzeker maken. Desalniettemin wijst het FOG op de noodzaak voor gemeenten om zich te
bezinnen op hun budgettaire beleid voor de komende jaren.
In onderstaande tabel wordt een beeld gegeven van de financiële ruimte van de gemeenten voor
de jaren 2015 tot en met 2018. Dit beeld is gebaseerd op een aantal aannames en ramingen die de
uitkomsten onzeker maken. De basis wordt ontleend aan gegevens uit de Onderhoudsrapportage
specifieke uitkeringen 2014, gemeentelijke begrotingsgegevens over 2014 en de meicirculaire
gemeentefonds 2014. De ontwikkeling van jaar op jaar bestaat uit correcties voor taakmutaties,
prijsontwikkeling en areaalontwikkeling.
Tabel: Ontwikkeling kosten en inkomsten 2015-2019 (cumulatief; x € 1
miljoen)
2015
2016
2017
2018
23019
8.180
8.787
9.048
9.513
10.344
9.146
9.026
8.617
8.511
8.426
Areaal
673
891
1.117
1.313
1.685
Prijzen
301
482
602
723
843
Kostenontwikkeling
Algemene middelen
Taakmutaties
Specifieke middelen
Taakmutaties
-3.069
-3.075
-3.081
-3.081
-3.081
Areaal
1.044
1.328
1.624
1.845
2.235
Prijzen
85
135
169
203
237
7.018
7.427
7.513
7.694
8.063
Inkomstenontwikkeling
Gemeentefonds
Accres
Taakmutaties
OZB
Overige eigen middelen
Specifieke uitkeringen
Financiële ruimte
105
289
436
468
500
8.696
8.516
8.068
7.903
7.758
63
99
126
153
157
95
135
171
204
258
-1.941
-1.612
-1.288
-1.033
-609
-1.161
-1.360
-1.535
-1.819
-2.281
Volgens de analyse is er de komende jaren een negatieve financiële ruimte. Dit wordt met name
veroorzaakt doordat, onder de gehanteerde veronderstellingen, de ontwikkeling van het
gemeentefonds kleiner is dan de prijs- en areaalontwikkelingen in deze jaren.
Bij de kostenontwikkeling zien we in 2015 ruim € 9,1 miljard aan taakmutaties bij de algemene
middelen. Dit wordt met name veroorzaakt door de toevoeging van € 10,3 miljard in 2015 aan het
gemeentefonds voor taken in het sociaal domein en de daarbij behorende uitgaven. Daar staat
tegenover dat de taakmutaties bij de specifieke middelen ongeveer € 3,1 miljard negatief zijn. Dit
komt doordat de specifieke uitkeringen Wet sociale werkvoorzieningen (Wsw) en Wet
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
32
participatiebudget (Wpb) per 2015 worden beëindigd en worden overgeheveld naar het
gemeentefonds. Overigens wordt er bij deze analyse vanuit gegaan dat de decentralisaties op het
vlak van Wmo 2015, jeugd en participatie neutraal doorwerken, doordat tegenover de
ontwikkelingen in de inkomsten vergelijkbare ontwikkelingen in de uitgaven staan.
5.5
Herverdeling wegenbeheer
Het groeipercentage voor de bijdragen van gemeenten aan het beheer van gemeentelijke wegen
door waterschappen bedraagt voor de jaren 2014 en 2015 respectievelijk 1,6% en 1,0%.
Sinds 1993 dient een aantal gemeenten op grond van de artikelen 22 en 24 van de Wet
herverdeling wegenbeheer (WHW) een uitkering te verstrekken aan een waterschap voor het
beheer van wegen. De hoogte van de uitkering is vastgelegd in het Besluit bijdrage vergoeding
wegenzorg (Stb.1994, 427). Jaarlijks wordt zij bijgesteld op basis van gegevens van het Centraal
Planbureau.
De berekening is voor 2014 definitief en voor 2015 voorlopig. Zij volgt de formule: (a+b)*c, waarin
a staat voor het bedrag van de uitkering in het voorafgaande jaar, b voor een bedrag ter grootte
van 3,125% van de uitkering in 1993 (de vaste verhoging volgens artikel 21, lid 4) en c voor de
uitkomst van de berekening (100 + .,.)/100 (de groeifactor). Deze laatste factor wordt op grond
van artikel 22, lid 5, bepaald door de nominale component, een percentage dat volgens een vaste
methode wordt afgeleid van de prijsstijging van de overheidsconsumptie.
Voor het jaar 2014 wordt het groeipercentage definitief vastgesteld op 1,6%. Dit is het saldo van
de raming voor 2014 (naar huidig inzicht 1,2%) en de nacalculatie over 2013 (0,4%). Voor het jaar
2015 wordt het groeipercentage voorlopig vastgesteld op 1,0%. Dit komt overeen met de huidige
raming van de prijsstijging van de overheidsconsumptie in het jaar 2015.
5.6
Jaarlijkse weging decentralisatie-uitkeringen
In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met
de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in
een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In bijlage 4.2.1 is te zien dat de meeste
decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar integratie-uitkering of
algemene uitkering is voor die uitkeringen dan ook geen sprake. Voor de decentralisatieuitkeringen Centra voor Jeugd en Gezin, Gezond in de Stad, Jeugd, Maatschappelijke opvang,
Veiligheidshuizen, Versterking peuterspeelzaalwerk en Vrouwenopvang geldt dat deze niet aan alle
gemeenten worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de maatstaven van
de algemene uitkering. Deze decentralisatie-uitkeringen kunnen dan ook nu niet worden omgezet
in een algemene uitkering of integratie-uitkering. De decentralisatie-uitkering Beeldende kunst en
vormgeving gaat in 2017 op in de algemene uitkering. Van de nog niet eerder in een begroting
opgenomen decentralisatie-uitkeringen wordt bij ontwerpbegroting 2016 bezien of ze kunnen
worden omgezet naar integratie-uitkering of algemene uitkering.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
33
5.7
Individuele referentiewaarden EMU-saldo decentrale overheden
Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is macro genormeerd. De rijksoverheid
heeft met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en
de Unie van Waterschappen (UvW) in januari 2013 afgesproken dat het EMU-saldo van alle
decentrale overheden tezamen in 2015 maximaal -0,5 procent van het bruto binnenlands product
(bbp) mag bedragen. Het IPO, de VNG en de UvW zijn voor 2015 onderling een verdeling van deze
tekortnorm overeengekomen, namelijk -0,34 procent bbp voor de gezamenlijke gemeenten, -0,10
procent bbp voor de gezamenlijke provincies en -0,06 procent bbp voor de gezamenlijke
waterschappen. De verdeling van de macronorm is in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 5.7.1 macronorm 2015 per bestuurslaag
Verdeling macronorm 2015 (in % BBP)
Verdeling macronorm 2015 (* € 1000)
1
1
Gemeenten
Provincies
Waterschappen
Totaal
0,34
0,10
0,06
0,50
2.268.820
667.300
400.380
3.336.500
Geraamde BBP 2015 = 667.300.000
Om de afzonderlijke provincies en gemeenten een beeld te geven wat dit voor hen betekent,
publiceert het Ministerie van BZK zoals gebruikelijk en in lijn met de Wet Houdbare
overheidsfinanciën (Hof) individuele EMU-referentiewaarden. De referentiewaarden voor
gemeenten zijn in bijlage 5.7.1 opgenomen2. Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen
norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente op basis van zijn
begrotingstotaal in de gezamenlijke tekortnorm heeft. Tot slot is in het financieel akkoord van
januari 2013 opgenomen dat het kabinet sancties als gevolg van overschrijding van de tekortnorm
van -0,5 procent bbp gedurende deze kabinetsperiode niet toepast. Wel kan strikt genomen,
conform de Wet Fido en de Wet Hof, een eventuele boete uit Europa worden doorberekend aan de
decentrale overheden.
5.8
Toedeling EMU-saldo openbare lichamen aan deelnemende overheden
Een aantal gemeenten heeft vragen gesteld over de individuele EMU-referentiewaarde, in het
bijzonder over de wijze waarop het gerealiseerde EMU-saldo van het openbaar lichaam dat is
ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke
regelingen (hierna: openbaar lichaam) moet worden toegerekend aan de deelnemende gemeenten.
Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat
een gemeente op basis van zijn begrotingstotaal in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De Wet Hof
bepaalt dat de individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo van de individuele gemeenten
naast het eigen aandeel ook het aandeel in openbare lichamen betreft. Met het aandeel in
openbare lichamen wordt bedoeld het saldo van de gemeenschappelijke regelingen waar de
individuele decentrale overheden aan deelnemen. Het gerealiseerde EMU-saldo van de openbare
lichamen maakt dus onderdeel uit van het gerealiseerde EMU-saldo van de deelnemende
2
De individuele referentiewaarden voor de waterschappen worden net zoals vorig jaar door de Unie van
Waterschappen bekend gemaakt.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
34
gemeenten.
Wanneer er sprake is van een tekort of een overschot doordat de gemeenschappelijke regeling op
realisatiebasis geen (begrotings)evenwicht in EMU-termen kent, moet dit saldo worden
toegerekend aan het EMU-saldo van de deelnemende decentrale overheden. De wijze van
toerekening is niet voorgeschreven. Een mogelijke wijze is toerekening van het aandeel van het
openbaar lichaam naar rato van de gerealiseerde bijdragen.
De wijze van toerekening heeft geen gevolgen voor de wijze van rapportering: De deelnemende
gemeenschappelijke regelingen leveren via de EMU-enquête en Iv3 de relevante gegevens aan. De
gemeenten rapporteren exclusief het aandeel van de gemeenschappelijke regeling.
5.9
Wijziging BBV
Onlangs is een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) gepubliceerd in het Staatsblad (Staatsblad nr. 2014/290).
Verbonden partijen
Het besluit regelt in de eerste plaats een nadere verduidelijking over de informatie die over
verbonden partijen dient te worden opgenomen.
Artikel 15 van het BBV verplicht provincies en gemeenten om inzicht te geven in welke verbonden
partijen de provincie respectievelijk gemeente deelneemt, het belang dat de betreffende provincie
of gemeente heeft in elk van hun verbonden partijen en in de financiële positie van elk van de
verbonden partijen. In eerdere circulaires is aangekondigd dat in het BBV verduidelijkt zal worden
over welke begrotingsjaren het gaat bij de hierboven genoemde informatie over verbonden partijen
in de begroting en de toelichting. De onderhavige wijziging geeft daar invulling aan. Het gaat om
informatie over het begrotingsjaar (dus voor het begrotingsjaar 2015) en niet om informatie over
reeds afgesloten boekjaren.
Voor het inzicht van onder meer de gemeenteraad respectievelijk provinciale staten is primair van
belang dat in de begroting voor een bepaald jaar ramingsinformatie over verbonden partijen voor
dat betreffende begrotingsjaar wordt opgenomen. Het gaat dan om onder meer informatie die
vanuit de verbonden partij beschikbaar kan worden gesteld en openbaar gemaakt kan worden over
interne en externe ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor het verwachte resultaat cq de
vermogenspositie van de verbonden partij.
Drempelbedrag schatkistbankieren
In de tweede plaats is er een nieuw artikel opgenomen in het BBV, artikel 52c, waarin een
rapportageverplichting over de benutting van het drempelbedrag, in het kader van het verplicht
schatkistbankieren voor openbare lichamen wordt geïntroduceerd. Deze wijziging van het BBV
vloeit voort uit de invoering van het schatkistbankieren in de Wet financiering decentrale overheden
(Wet fido).3 Daardoor zijn openbare lichamen verplicht om hun overtollige middelen aan te houden
3
Stb. 2013, 530
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
35
in ’s Rijks schatkist. Ingevolge artikel 2, vierde lid, van de Wet Fido kunnen bij ministeriële regeling
echter middelen van deze verplichting worden uitgezonderd. Ingevolge artikel 7, eerste lid, van de
Regeling schatkistbankieren decentrale overheden zijn dat onder andere middelen tot aan het
drempelbedrag.
De hoogte van het drempelbedrag is geregeld in artikel 7, tweede lid, van de Regeling
schatkistbankieren decentrale overheden en wordt berekend op basis van het begrotingstotaal van
het openbaar lichaam (van het begrotingsjaar waarover verantwoording wordt afgelegd naar de
stand van 31 december). De hoogte van het drempelbedrag kan daardoor voor ieder decentrale
overheid verschillend zijn. De gevolgen van het invoeren van en de wijze waarop het
drempelbedrag kan worden benut zijn in de toelichting van de Regeling schatkistbankieren
decentrale overheden nader toegelicht.4
Ingevolge artikel 52c wordt in de toelichting op de balans vermeld het drempelbedrag voor het
begrotingsjaar waarover verantwoording wordt afgelegd en het totaal aan middelen dat, uitsluitend
in het kader van het drempelbedrag, per kwartaal van dat jaar door provincies en gemeenten
buiten ’s Rijks schatkist wordt gehouden. De rapportageverplichting geldt dus niet voor de andere
middelen die uitgezonderd zijn van het verplichte schatkistbankieren. Daarmee wordt inzicht
geboden in de wijze waarop het drempelbedrag is benut. Het gemiddelde van het bedrag aan
overtollige middelen dat een decentrale overheid gedurende het kwartaal elke kalenderdag buiten
de schatkist heeft aangehouden, mag, ingevolge artikel 7, tweede lid, van de Regeling
schatkistbankieren decentrale overheden, niet boven het drempelbedrag liggen. Wanneer op een
bepaalde dag geen overtollige middelen buiten de schatkist worden gehouden of per saldo rood
wordt gestaan buiten de schatkist (‘negatieve overtolligheid’), dan tellen die dagen voor de
berekening van het gemiddelde mee als nihil. 5
Een voorbeeld van de berekening van het drempelbedrag is te vinden op de webpagina van het
Agentschap van het ministerie van Financiën en de webpagina van het ministerie van Binnenlandse
Zaken.
De verplichting om te schatkistbankieren geldt voor alle gemeenten, provincies, waterschappen en
lichamen met rechtspersoonlijkheid die zijn ingesteld met toepassing van de Wet
gemeenschappelijke regelingen en andere bij wet ingestelde lichamen en organen die door de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn aangewezen. Voor openbare lichamen
waaraan een uitzondering is verleend van de aanmelding voor schatkistbankieren, omdat zij
bijvoorbeeld niet hun eigen treasury uitvoeren, geldt dat zij hun eventuele overtollige middelen via
een ander openbaar lichaam in de schatkist moeten aanhouden. Het openbaar lichaam dat de
treasury uitvoert, mag het drempelbedrag van het uitgezonderde openbare lichaam simpelweg
optellen bij zijn eigen drempelbedrag. Er hoeft dan geen onderscheid gemaakt te worden tussen
overtollige middelen van de beide openbare lichamen.
5.10
Uitwerking beleidskader derivaten voor de decentrale overheden
De uitwerking van het rijksbrede beleidskader derivaten, zal voor wat betreft de medeoverheden
4
5
Stcrt. 2013, 34041, p. 11 en 12
idem.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
36
nader worden uitgewerkt in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo).
In het BBV zal een aanscherping van de verslaglegging over het gebruik van derivaten worden
opgenomen. In de Ruddo zullen de hoofdregels van het gebruik van derivaten voor openbare
lichamen worden vastgelegd, alsmede een gelimiteerd aantal uitzonderingen voor decentrale
overheden ten opzichte van andere (semi-) publieke instellingen, die gezien de bijzondere positie
van de decentrale overheden, als wenselijk en toelaatbaar worden geacht.
Het wijzigingsbesluit BBV is voor consultatie voorgelegd aan de besturen van VNG en IPO.
De inzet is het besluit inwerking te laten treden met ingang van 1 januari 2015.
De aanpassing van de Ruddo zal in het najaar van 2014 van kracht worden.
5.11
Macronorm OZB
Het rapport evaluatie systematiek macronorm OZB is vastgesteld in het Bestuurlijk overleg
financiële verhoudingen (Bofv) van 10 september 2014 en aan de Tweede Kamer toegezonden. In
het rapport concludeert de werkgroep dat de macronorm onroerende zaakbelasting (OZB) geen
effectief beheersingsinstrument is gebleken. Om die reden heeft de werkgroep voorgesteld deze
norm af te schaffen. De werkgroep heeft een aantal mogelijke alternatieven geschetst.
Het kabinet vindt de alternatieven in het rapport nog onvoldoende uitgewerkt om reeds nu te
besluiten tot aanpassing of afschaffing van de huidige norm. Derhalve wordt de macronorm OZB in
2015 nog gehandhaafd als instrument. Conform afspraak wordt het percentage waarmee de totale
OZB-opbrengst maximaal mag groeien jaarlijks bepaald door de reële trendmatige groei van het
BBP te vermeerderen met het geraamde inflatiepercentage (prijsontwikkeling Nationale
Bestedingen (pNB)) op basis van het CEP (jaar t-1 ). De OZB-opbrengst 2014 is € 3,711 miljard.
De reële trendmatige groei BBP (kabinetsperiode vast) bedraagt 1,5% en het inflatiepercentage
pNB (2014) is 1,5%. De macronorm 2015 komt daarmee op 3% over € 3,711 miljard.
Vooral met het oog op de omvangrijke decentralisaties per 2015 heeft het kabinet besloten om dat
jaar met een schone lei te beginnen. Dat betekent dat de overschrijding van de macronorm OZB in
2014 met € 11 miljoen niet in mindering wordt gebracht op de nieuwe macronorm voor 2015. Het
kabinet is daarnaast voor 2016 en verder voornemens om samen met de VNG te komen tot een
woonlastennorm. Daartoe zal door de werkgroep die het evaluatierapport over de macronorm OZB
heeft opgesteld de variant van woonlastennorm verder worden uitgewerkt ten behoeve van
besluitvorming in het Bofv van voorjaar 2015.
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
37
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
38
Bijlagen
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
39
Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren 2014 en 2015
Tabel 1 Verdeeltabel 2014 (bedragen in euro's in basis)
maatstaven en
uitkeringsfactor
OZB (woningen eigenaar)
OZB (niet woningen gebruiker)
OZB (niet woningen eigenaar)
inwoners
nieuwbouwwoningen
krimp
kernen met minstens 500 adressen
OZB waarde niet woningen (in mln)
jongeren
ouderen
ouderen 75-85 jaar
wadden, t/m 2500 inwoners
wadden, van 2501 t/m 7500 inwoners
wadden, vanaf 7501 inwoners
huishoudens met laag inkomen
huishoudens met laag inkomen (drempel)
bijstandsontvangers
ABW schaalnadeel
ABW schaalvoordeel
uitkeringsontvangers
minderheden
eenouderhuishoudens
klantenpotentieel lokaal
klantenpotentieel regionaal
leerlingen (V)SO
leerlingen VO
extra groei leerlingen VO
extra groei jongeren
land
land * % slechte grond
(voortzetting op de volgende bladzijde)
b.p.e. 2014
stand
mei 2014
wijzigingen
sinds
mei 2014
-0,1085%
-0,1153%
-0,1430%
133,15
1.292,90
397,63
28.180,76
312,00
225,23
83,55
27,63
189,02
147,72
32,56
86,94
368,10
1.587,10
112.742,99
3.717,53
108,76
305,06
147,72
51,45
15,49
315,82
475,41
221,81
169,94
32,83
-1,67
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
bedragen per
eenheid 2014
(deze circulaire)
-0,1085%
-0,1153%
-0,1430%
-0,01
133,14
1.292,90
397,63
28.180,76
312,00
225,23
83,55
27,63
189,02
147,72
32,56
86,94
368,10
1.587,10
112.742,99
3.717,53
108,76
305,06
147,72
51,45
15,49
315,82
475,41
221,81
169,94
32,83
-1,67
40
Tabel 1 Verdeeltabel 2014 (bedragen in euro's in basis)
maatstaven en
uitkeringsfactor
b.p.e. 2014
stand
mei 2014
wijzigingen
sinds
mei 2014
bedragen per
eenheid 2014
(deze circulaire)
land * bodemfactor gemeente
31,43
31,43
binnenwater
41,92
41,92
23,10
478,28
23,10
478,28
opp. bebouwing kern *bodemfactor kern
3.322,69
3.322,69
opp. beb. buitengebied *bf. buitengebied
1.646,31
1.646,31
178,49
178,49
27,77
25,84
27,77
25,84
3.352,42
7.027,02
3.352,42
7.027,02
15.569,38
15,41
15.569,38
15,41
31,13
87,70
31,13
87,70
14.824.166,19
9.316.642,46
14.824.166,19
9.316.642,46
omgevingsadressendichtheid (OAD)
OAD * % slechte grond
63,17
0,21
63,17
0,21
oeverlengte * bodemfactor gemeente
oeverlengte * dichtheid * bf. gemeente
7,15
3,55
7,15
3,55
buitenwater
oppervlak bebouwing
woonruimten
woonruimten * bodemfactor kern
woonruimten * % slechte grond
opp. historische kernen, <40 ha
opp. historische kernen, 40-64 ha
opp. historische kernen, >64 ha
lengte historisch water
bewoonde oorden 1930
hist.woningen in bewoonde oorden
ISV (a)
ISV (b)
kernen
kernen * bodemfactor buitengebied
bedrijfsvestigingen
vast bedrag voor iedere gemeente 1
vast bedrag voor Amsterdam
vast bedrag voor Rotterdam
vast bedrag voor Den Haag
vast bedrag voor Utrecht
vast bedrag Waddengemeenten
9.592,05
9.592,05
14.910,99
14.910,99
114,54
114,54
270.483,15
270.483,15
189.217.770,47
109.868.360,21
81.418.324,67
45.061.771,28
149.950,63
189.217.770,47
109.868.360,21
81.418.324,67
45.061.771,28
149.950,63
uitkeringsfactor
1,478
0,001
1,479
1 Voor Baarle-Nassau twee maal het vaste bedrag.
Tabel 2 Mutaties verdeeltabel 2014 (bedragen in euro's in basis)
maatstaven
wijzigingen
september
2014
inwoners
-0,01
uitkeringsfactor
0,001
algemene
mutaties
cluster
bevolkingszaken
ontwikkeling
UB
-0,01
-0,002
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
0,003
41
Tabel 3 Gewijzigde bedragen per eenheid en uitkeringsfactor in verband met correcties groot onderhoud
(bedragen in euro's in basis)
maatstaven en
uitkeringsfactor
b.p.e.
stand mei
w ijzigingen
b.p.e.
deze circulaire
2.173,16
-880,26
1.292,90
451,33
-53,70
397,63
16,21
-0,52
15,69
vast bedrag voor Amsterdam
111.740.030,02
3.048,35
111.743.078,37
vast bedrag voor Rotterdam
65.194.028,57
83.036,11
65.277.064,68
vast bedrag voor Den Haag
47.691.154,06
10.197,42
47.701.351,48
1,479
0,001
1,480
nieuw bouw w oningen
krimp
klantenpotentieel regionaal
uitkeringsfactor
Tabel 4 Verdeeltabel 2015 (bedragen in euro's in basis)
maatstaven en
uitkeringsfactor
b.p.e. 2015
mei 2014
OZB (woningen eigenaar)
OZB (niet woningen gebruiker)
OZB (niet woningen eigenaar)
inwoners
nieuwbouwwoningen
krimp
kernen met minstens 500 adressen
OZB waarde niet woningen (in mln)
jongeren
ouderen
ouderen 75-85 jaar
wadden, t/m 2500 inwoners
wadden, van 2501 t/m 7500 inwoners
wadden, vanaf 7501 inwoners
huishoudens met laag inkomen
huishoudens met laag inkomen (drempel)
bijstandsontvangers
ABW schaalnadeel
ABW schaalvoordeel
uitkeringsontvangers
minderheden
minderheden (drempel)
eenouderhuishoudens
huishoudens
klantenpotentieel lokaal
klantenpotentieel regionaal
leerlingen (V)SO
leerlingen VO
achterstandsleerlingen (drempel)
extra groei leerlingen VO
extra groei jongeren
land
(voortzetting op de volgende bladzijde)
wijzigingen
sinds
mei
-0,1135%
-0,1213%
-0,1504%
142,03
2.173,16
451,33
27.341,63
356,25
195,40
81,72
26,99
188,85
147,30
33,22
86,47
332,14
1.694,79
112.176,71
3.706,33
98,56
302,96
325,71
149,76
90,84
39,60
16,20
230,78
362,50
2.312,25
220,56
256,36
38,34
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
bedragen per
eenheid 2015
(deze circulaire)
-0,1135%
-0,1213%
-0,1504%
-0,05
-2.173,16
-53,70
-0,52
141,98
0,00
397,63
27.341,63
356,25
195,40
81,72
26,99
188,85
147,30
33,22
86,47
332,14
1.694,79
112.176,71
3.706,33
98,56
302,96
325,71
149,76
90,84
39,60
15,68
230,78
362,50
2.312,25
220,56
256,36
38,34
42
Tabel 4 Verdeeltabel 2015 (bedragen in euro's in basis)
maatstaven en
uitkeringsfactor
b.p.e. 2015
wijzigingen
sinds
mei 2014
land * bodemfactor gemeente
binnenwater
buitenwater
oppervlak bebouwing
opp. bebouwing kern * bodemfactor kern
opp. beb. buitengebied * bf. buitengebied
woonruimten
woonruimten * bodemfactor kern
opp. historische kernen, <40 ha
opp. historische kernen, 40-64 ha
opp. historische kernen, >64 ha
lengte historisch water
bewoonde oorden 1930
hist.woningen in bewoonde oorden
ISV (a)
ISV (b)
omgevingsadressendichtheid (OAD)
omgevingsadressendichtheid (drempel)
oeverlengte * bodemfactor gemeente
oeverlengte * dichtheid * bf. gemeente
kernen
kernen * bodemfactor buitengebied
bedrijfsvestigingen
vast bedrag voor iedere gemeente
vast bedrag voor Amsterdam
vast bedrag voor Rotterdam
vast bedrag voor Den Haag
vast bedrag voor Utrecht
vast bedrag Waddengemeenten
mei
26,11
39,04
23,21
580,90
3.080,12
1.520,38
55,45
51,35
3.146,42
6.860,91
14.993,87
15,54
31,13
85,74
18.401.314,79
11.293.609,47
77,29
24,28
11,70
5,81
8.111,29
14.833,11
76,03
280.127,82
111.545.345,14
64.999.343,69
47.496.469,18
33.050.294,58
150.164,11
uitkeringsfactor
-74.525,62
-3.601.727,59
-442.317,42
1,431
bedragen per
eenheid 2015
(deze circulaire)
26,11
39,04
23,21
580,90
3.080,12
1.520,38
55,45
51,35
3.146,42
6.860,91
14.993,87
15,54
31,13
85,74
18.401.314,79
11.293.609,47
77,29
24,28
11,70
5,81
8.111,29
14.833,11
76,03
280.127,82
111.470.819,52
61.397.616,10
47.054.151,76
33.050.294,58
150.164,11
-0,005
1,426
1 Voor Baarle-Nassau twee maal het vaste bedrag.
Tabel 5 Mutaties verdeeltabel 2015 (bedragen in euro's in basis)
maatstaven
inw oners
nieuw bouw w oningen
krimp
klantenpotentieel regionaal
vast bedrag voor Amsterdam
totaal algemene
mutaties
cluster
Educatie
cluster
OOV
-0,05
ontw ikkeling
UB
-2.173,16
-53,70
-53,70
-0,52
-0,52
-74.525,62
-63.188,20
-75.825,84
-3.601.727,59
-3.601.727,59
vast bedrag voor Den Haag
-442.317,42
-442.317,42
-0,005
cluster
Overig
-0,05
-2.173,16
vast bedrag voor Rotterdam
uitkeringsfactor
cluster
Bestuur en
alg. ondersteuning
-0,014
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
64.488,42
0,009
43
Bijlage 2.1.2 Bedragen per eenheid 2015, gegroepeerd naar cluster
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
44
Verdeelmaatstaven 2015, gegroepeerd naar cluster (bedragen in euro's in basis)
bedragen
verdeelmaatstaven
per eenheid
cluster Eigen inkomsten
-0,1135%
OZB (woningen eigenaar)
-0,1213%
-0,1504%
OZB (niet-woningen gebruiker)
OZB (niet-woningen eigenaar)
-37,88
cluster Werk en inkomen
38,47
56,66
1.521,56
112.176,71
3.706,33
1,55
cluster Jeugd
huishoudens met laag inkomen
huishoudens met laag inkomen (drempel)
bijstandsontvangers
ABW schaalnadeel
ABW schaalvoordeel
klantenpotentieel regionaal
16,12
0,04
uitkeringsontvangers
inwoners
33,15
2,51
jongeren
huishoudens met laag inkomen
huishoudens met laag inkomen (drempel)
71,65
-1,96
76,09
32,04
0,70
0,73
5.836,28
cluster Maatschappelijke ondersteuning
woonruimten
31,92
81,72
26,99
1,02
148,78
20,01
173,23
84,40
78,10
uitkeringsontvangers
minderheden
eenouderhuishoudens
klantenpotentieel regionaal
omgevingsadressendichtheid
vast bedrag voor iedere gemeente
inwoners
ouderen
ouderen 75-85 jaar
huishoudens met laag inkomen
huishoudens met laag inkomen (drempel)
huishoudens
bijstandsontvangers
uitkeringsontvangers
minderheden
2,51
5,33
klantenpotentieel lokaal
klantenpotentieel regionaal
1,51
1,46
land
binnenwater
13,70
117,72
1.498,14
0,12
-4.808,48
omgevingsadressendichtheid
eenouderhuishoudens
kernen
leerlingen VO
vast bedrag voor iedere gemeente
(voortzetting op de volgende bladzijde)
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
45
bedragen
per eenheid
cluster Educatie
1,04
162,25
41,44
inwoners
jongeren
huishoudens met laag inkomen (drempel)
230,78
362,38
leerlingen (V)SO
2.312,25
48,34
achterstandsleerlingen (drempel)
minderheden
minderheden (drempel)
256,36
0,07
extra groei jongeren
klantenpotentieel regionaal
3,01
4.422,19
52,00
70,83
34,00
8,79
cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
leerlingen VO
217,62
220,56
8,59
8,56
cluster Cultuur en ontspanning
verdeelmaatstaven
extra groei leerlingen VO
land
binnenwater
omgevingsadressendichtheid
kernen
inwoners
huishoudens
klantenpotentieel lokaal
klantenpotentieel regionaal
331,29
331,08
opp. historische kernen, <40 ha
opp. historische kernen, 40-64 ha
331,51
85,74
opp. historische kernen, >464 ha
his. woningen in bewoonde oorden
44,47
43,86
huishoudens met laag inkomen
woz waarde niet woningen (in miljoenen)
16,40
inwoners
21,37
minderheden
2,01
-0,65
28,13
klantenpotentieel lokaal
klantenpotentieel regionaal
land
24,80
26,97
land * bodemfactor gemeente
binnenwater
15,24
3.080,12
buitenwater
opp. bebouwing kern * bodemfactor kern
1.520,38
477,04
opp. beb. buitengebied * bf. buitengebied
opp. bebouwing totaal
54,55
32,47
woonruimten
woonruimten * bodemfactor kern
(voortzetting op de volgende bladzijde)
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
46
bedragen
per eenheid
2.815,13
6.529,83
14.662,36
lengte historisch water
13,69
bewoonde oorden 1930
omgevingsadressendichtheid
19,52
omgevingsadressendichtheid (drempel)
14.833,11
64,41
23.797,88
-2,97
-56,62
-5,47
1,31
18,88
en veiligheid
ISV (a)
ISV (b)
44,08
7,23
3,59
cluster Openbare orde
opp. Historische kernen, <40 ha
opp. Historische kernen, 40-64 ha
opp. Historische kernen, >64 ha
15,54
18.401.314,79
11.293.609,47
cluster Riolering en reiniging
verdeelmaatstaven
oeverlengte * bodemfactor gemeente
oeverlengte * dichtheid * bodemf. gemeente
kernen* bodemfactor buitengebied
bedrijfsvestigingen
vast bedrag voor iedere gemeente
land
woonruimten
inwoners
land * bodemfactor gemeente
woonruimten * bodemfactor kern
3,18
4,47
omgevingsadressendichtheid
oeverlengte * bodemfactor gemeente
2,22
oeverlengte * dichtheid * bodemf. gemeente
-0,18
27.341,63
312,39
0,00
13,61
57,82
inwoners
kernen met minstens 500 adressen
woz waarde niet woningen (in miljoenen)
nieuwbouwwoningen
huishoudens met laag inkomen (drempel)
minderheden
65,26
minderheden (drempel)
1,08
klantenpotentieel lokaal
2,51
2,07
klantenpotentieel regionaal
land
2,05
7,97
binnenwater
buitenwater
103,86
44,60
16,22
4,76
2.190,96
opp. bebouwing totaal
woonruimten
omgevingsadressendichtheid
omgevingsadressendichtheid (drempel)
kernen
(voortzetting op de volgende bladzijde)
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
47
bedragen
verdeelmaatstaven
per eenheid
5,11
cluster Bestuur en algemene ondersteuning
vast bedrag voor iedere gemeente
64.894,96
64.894,96
vast bedrag Amsterdam
vast bedrag Rotterdam
64.894,96
vast bedrag Den Haag
64.894,96
vast bedrag Utrecht
46,23
21,24
inwoners
minderheden
42,83
minderheden (drempel)
-2,62
1,01
klantenpotentieel regionaal
land
50,80
woonruimten
17,44
bewoonde oorden 1930
-3,63
6,51
omgevingsadressendichtheid
bedrijfsvestigingen
210.181,04
cluster Overig
bedrijfsvestigingen
45.121,10
397,63
188,85
147,30
vast bedrag voor iedere gemeente
krimp
wadden t/m 2500 inwoners
wadden 2500-7500 inwoners
33,22
wadden >7500 inwoners
111.405.924,56
61.332.721,14
vast bedrag Amsterdam
vast bedrag Rotterdam
46.989.256,80
vast bedrag Den Haag
32.985.399,62
vast bedrag Utrecht
150.164,11
vast bedrag Waddengemeenten
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
48
Bijlage 2.2.1 Opbouw algemene uitkeringen 2014-2019
Opbouw algemene uitkering 2014-2019 (in miljoenen euro's)
2014
Algem ene uitkering voorafgaand jaar
algem ene m utaties
- accres
- accres tranche 2012 (incidenteel)
- accres tranche 2013 (structureel)
- accres tranche 2013 (incidenteel)
- troonsw isseling
- aanvullende algemene mutatie
2015
2016
2017
2018
2019
15.089,870 15.604,932
14.755,997
15.095,500
15.243,937
15.297,972
289,766
153,163
73,637
456,266
192,020
19,622
19,622
0,200
12,085
- accres (gerichte verdeling, ingroeiregeling OHV)
- onderw ijshuisvesting
-8,500
- Regeerakkoordkorting 100 miljoen (Rutte I)
20,332
-19,622
20,745
-8,500
-256,000
262,375 september 2014, § 2.2-1
mei 2013, § 1.1
mei 2014, § 2.2-1
mei 2014, § 2.2-1
december 2013, § 3.1
mei 2011, § 1.1
-8,500
mei 2005, § 5.1
mei 2014, § 2.3
-20,000
- Btw -verhoging
september 2011, § 5.9
-238,882
- Btw -correctie accres
64,703
- vrijval gericht accres suppletie-uitkering OZB
21,541
Vindplaats
december 2012, § 1
september 2012, § 1
6,366
6,366
6,366
6,366
-60,000
-60,000
-60,000
-60,000
113,393
3,062
49,489
26,229
0,250
september 2013, § 5.2.2
0,030
-0,139
pm
pm
pm
pm september 2014, § 2.2-3
- knelpunten verdeelsystematiek
-0,104
-0,074
-0,076
-0,077
-0,080
-0,081 mei 2014, § 2.2-4
- A+O fonds
-0,062
-0,148
pm
pm
pm
pm mei 2014, § 2.2-5
- voorziening informatie sociaal domein
- groeiopgave Almere
-8,000
8,000
-7,000
-21,541
-6,366
- EU-richtlijn invordering
0,090
- lagere apparaatskosten (opschaling)
- BCF (taakstellende korting)
- onderzoeksagenda CPB
mei 2014, § 2.3
-0,250
- Waarderingskamer (incl. landelijke voorziening WOZ)
cluster eigen inkom sten
- suppletie-uitkering afschaffing OZB w oningen gebruikers
cluster w erk en inkom en
- armoedebeleid 2013
- intensivering armoedebeleid
- digitaal klantdossier
- aanvullende bijstand voor 65-jarigen en ouder
- maatregelen Wet Werk en Bijstand
- uitvoeringskosten Participatiew et
- individuele studietoeslag
-19,000
70,000
0,182
-1,200
5,000
cluster zorg
- scootmobielen
- maatschappelijke stage
- transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo
- herdenking slavernijverleden
- uitvoeringskosten inburgering
5,000
-0,150
-24,600
8,500
cluster cultuur en ontspanning
- e-Boeken
- beeldende kunst en vormgeving
cluster infrastructuur en gebiedsontw ikkeling
- WUW-middelen
september 2011, § 5.3
-60,000 mei 2014, § 2.2-2
-309,661
- plafond BTW-compensatiefonds
cluster educatie
- ingroeiregeling OHV
- overheveling buitenonderhoud po en so
6,366 september 2013, § 5.2.1
0,282
20,000
0,212
-0,800
-5,000
3,000
6,000
12,666 september 2014, § 2.2-2
mei 2014, § 2.2-6
mei 2014, § 2.2-7
-6,366
-6,366
-6,366
-6,366 september 2013, § 5.2.1
7,000
6,000
september 2013, § 4.2.1
december 2013, § 4.1
september 2013, § 4.2.2
mei 2009, § 3.4
mei 2014, § 2.2-8
6,000 mei 2014, § 2.2-9
mei 2014, § 2.2-10
7,000
12,000
7,000
11,000
-15,000
-20,000
-37,000
-10,000
-25,000
8,500
-158,800
8,500
-8,000
-1,200
-1,400
13,500
-1,600
0,221
0,311
0,762
1,599
mei 2013, § 5.2.5
mei 2013, § 5.2.6
mei 2013, § 4.2.4
mei 2013, § 3.2.2
mei 2013, § 4.2.5
mei 2005, § 5.1
mei 2014, § 2.2-11
mei 2014, § 2.2-12
september 2014, § 2.2-4
0,000 Stb. 2001, 415
cluster openbare orde en veiligheid
- mannenopvang
-1,200
september 2012, § 4.2.1
cluster bestuur en algem ene ondersteuning/overig
- professionaliseringsfonds burgemeesters
-
dualiseringskorting
mGBA en ORRA
implementatieondersteuning mGBA
burgerzakenmodules Basisregistratie Personen
burgerlijke stand: lesbisch ouderschap
E-overheid
w aterschapsverkiezingen
Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP)
Algemene uitkering
pm
mei 2011, § 3.7
-18,000
mei 2013, § 5.2.7
juni 2012, § 4.6
september 2014, § 2.2-6
september 2014, § 2.2-7
mei 2014, § 2.2-14
mei 2014, § 2.2-15
mei 2014, § 2.2-16
september 2011, § 4.4
-13,000
-1,000
-0,350
0,198
-4,550
1,000
0,350
-0,198
-0,250
23,800
-146,746
-23,800
122,000
15.604,932 14.755,997
15.095,500
15.243,937
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
15.297,972
15.518,932
49
Bijlage 2.4.2.1 Overgangsregeling groot onderhoud
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
50
Herverdeeleffecten per inwoner en overgangsregeling 2015
Gemeente
Inwoners IU Wmo Groot onderhoud Totaal
Aa en Hunze
25.357
-1
-4
-5
Aalburg
12.846
0
-1
-1
Aalsmeer
30.759
-1
34
33
Aalten
27.013
-1
-12
-13
Achtkarspelen
28.016
-1
-9
-10
Alblasserdam
19.801
0
18
18
Albrandswaard
25.069
1
6
7
Alkmaar
94.866
0
0
0
Almelo
72.459
0
-5
-5
Almere
196.013
0
5
5
Alphen aan den Rijn
106.785
0
1
1
Alphen-Chaam
9.717
-1
14
13
Ameland
3.578
-1
-66
-67
Amersfoort
150.897
0
1
1
Amstelveen
85.015
0
33
33
Amsterdam
810.937
0
-15
-15
Apeldoorn
157.545
0
-5
-5
Appingedam
12.064
0
-19
-19
Arnhem
150.823
1
-5
-4
Assen
67.190
2
-18
-16
Asten
16.440
0
-4
-4
Baarle-Nassau
6.612
-1
9
8
Baarn
24.314
1
6
7
Barendrecht
47.377
0
12
12
Barneveld
54.152
-1
-11
-12
Bedum
10.494
0
-5
-5
Beek
16.271
-1
7
6
Beemster
8.910
0
12
12
Beesel
13.617
0
8
8
Bellingwedde
8.920
-1
3
2
Bergambacht
9.970
0
13
13
Bergeijk
18.256
0
6
6
Bergen L
13.237
0
-1
-1
Bergen NH
30.076
0
-5
-5
Bergen op Zoom
66.419
0
-2
-2
Berkelland
44.666
-1
-3
-4
Bernheze
29.690
0
0
0
Bernisse
12.368
0
13
13
Best
28.617
0
2
2
Beuningen
25.288
0
7
7
Beverwijk
40.093
-1
20
19
het Bildt
10.626
0
-9
-9
De Bilt
42.036
-1
11
10
Binnenmaas
28.710
0
8
8
Bladel
19.834
0
-13
-13
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Suppletie-uitkering
61.417
8.446
-508.291
168.640
138.734
-174.199
-86.656
7.444
186.368
-441.907
-64.780
-66.536
414.238
-104.054
-1.376.699
6.174.734
372.855
117.569
303.247
537.229
35.465
-24.347
-79.771
-273.435
304.700
25.499
-54.308
-56.171
-50.379
-9.341
-66.187
-54.432
6.017
86.108
61.448
85.477
4.421
-77.349
-28.663
-79.649
-387.363
46.328
-216.911
-114.881
132.150
51
Herverdeeleffecten per inwoner en overgangsregeling 2015
Gemeente
Inwoners IU Wmo Groot onderhoud Totaal
Blaricum
9.094
0
15
15
Bloemendaal
22.059
1
7
8
Bodegraven-Reeuwijk
32.910
0
24
24
Boekel
10.089
0
7
7
Ten Boer
7.479
0
10
10
Borger-Odoorn
25.627
0
-2
-2
Borne
21.884
0
5
5
Borsele
22.579
-1
6
5
Boxmeer
28.147
1
-18
-17
Boxtel
30.320
0
-2
-2
Breda
179.623
1
1
2
Brielle
16.312
0
-4
-4
Bronckhorst
36.932
-1
4
3
Brummen
21.177
-1
7
6
Brunssum
28.958
-1
15
14
Bunnik
14.626
0
14
14
Bunschoten
20.492
0
8
8
Buren
26.019
0
6
6
Bussum
32.631
-1
10
9
Capelle aan den IJssel
66.178
0
19
19
Castricum
34.288
0
3
3
Coevorden
35.769
-1
-11
-12
Cranendonck
20.344
0
-1
-1
Cromstrijen
12.738
0
6
6
Cuijk
24.783
0
2
2
Culemborg
27.590
0
-8
-8
Dalfsen
27.674
-1
5
4
Dantumadiel
19.030
0
-6
-6
Delft
100.046
1
6
7
Delfzijl
25.698
0
-2
-2
Deurne
31.659
0
-13
-13
Deventer
98.322
0
-4
-4
Diemen
25.930
-2
56
54
Dinkelland
25.947
0
-4
-4
Doesburg
11.437
1
0
1
Doetinchem
56.344
0
-12
-12
Dongen
25.358
0
-3
-3
Dongeradeel
24.160
-1
-14
-15
Dordrecht
118.691
0
10
10
Drechterland
19.250
0
6
6
Drimmelen
26.695
0
11
11
Dronten
40.413
-1
4
3
Druten
18.210
0
-13
-13
Duiven
25.609
0
1
1
Echt-Susteren
31.976
0
-6
-6
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Suppletie-uitkering
-65.056
-82.772
-388.843
-34.543
-35.648
25.079
-46.700
-57.631
237.433
27.167
-164.352
31.427
-46.251
-70.366
-200.968
-98.285
-80.260
-75.546
-153.817
-629.444
-50.879
214.651
1.489
-40.099
-21.044
116.953
-56.940
65.277
-336.150
36.343
199.034
175.642
-708.980
57.113
-1.604
338.115
34.655
174.307
-584.754
-55.652
-141.538
-60.801
118.777
-3.488
98.417
52
Herverdeeleffecten per inwoner en overgangsregeling 2015
Gemeente
Inwoners IU Wmo Groot onderhoud Totaal
Edam-Volendam
28.920
-1
8
7
Ede
110.656
0
7
7
Eemnes
8.779
0
11
11
Eemsmond
15.928
0
-9
-9
Eersel
18.183
-1
3
2
Eijsden-Margraten
24.979
0
-4
-4
Eindhoven
220.920
1
3
4
Elburg
22.645
1
-23
-22
Emmen
108.052
-1
1
0
Enkhuizen
18.376
0
-3
-3
Enschede
158.586
0
15
15
Epe
32.351
-1
-5
-6
Ermelo
26.045
0
-32
-32
Etten-Leur
42.357
0
5
5
Ferwerderadiel
8.790
-1
3
2
Franekeradeel
20.445
0
-7
-7
De Friese Meren
51.414
0
-8
-8
Geertruidenberg
21.571
0
-2
-2
Geldermalsen
26.300
0
-3
-3
Geldrop-Mierlo
38.854
0
5
5
Gemert-Bakel
29.315
0
-8
-8
Gennep
17.286
2
-30
-28
Giessenlanden
14.442
0
2
2
Gilze en Rijen
26.069
-1
21
20
Goeree-Overflakkee
48.245
0
-14
-14
Goes
36.954
1
-26
-25
Goirle
23.098
0
3
3
Gorinchem
35.242
0
-17
-17
Gouda
70.941
0
17
17
Graft-De Rijp
6.452
-1
31
30
Grave
12.695
2
-20
-18
's-Gravenhage
508.940
0
-8
-8
Groesbeek
18.977
1
-8
-7
Groningen
198.317
2
-15
-13
Grootegast
12.165
0
-3
-3
Gulpen-Wittem
14.484
0
-17
-17
Haaksbergen
24.344
0
-2
-2
Haaren
13.587
1
3
4
Haarlem
155.147
1
4
5
Haarlemmerliede Spaarnw
5.535
-1
38
37
Haarlemmermeer
144.061
0
8
8
Halderberge
29.340
0
-3
-3
Hardenberg
59.577
0
-10
-10
Harderwijk
45.732
0
-4
-4
Hardinxveld-Giessendam
17.758
0
0
0
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Suppletie-uitkering
-110.499
-405.718
-48.866
67.058
-22.817
41.544
-505.377
254.100
16.960
32.027
-1.172.595
88.569
494.497
-106.717
-10.102
76.453
219.019
16.693
41.846
-104.958
111.499
247.209
-9.112
-264.261
335.794
471.554
-31.465
304.394
-617.591
-97.724
114.963
2.058.314
61.486
1.248.949
15.929
122.947
24.443
-23.433
-342.185
-102.790
-588.346
49.902
304.519
79.733
3.579
53
Herverdeeleffecten per inwoner en overgangsregeling 2015
Gemeente
Inwoners IU Wmo Groot onderhoud Totaal
Haren
18.782
1
-31
-30
Harlingen
15.821
0
-11
-11
Hattem
11.732
-1
11
10
Heemskerk
39.088
0
12
12
Heemstede
26.364
0
11
11
Heerde
18.490
0
-4
-4
Heerenveen
49.899
-1
-3
-4
Heerhugowaard
53.307
0
3
3
Heerlen
88.259
1
-12
-11
Heeze-Leende
15.353
1
-7
-6
Heiloo
22.636
0
13
13
Den Helder
56.597
3
-35
-32
Hellendoorn
35.711
0
-10
-10
Hellevoetsluis
38.953
0
2
2
Helmond
89.256
0
8
8
Hendrik-Ido-Ambacht
28.911
0
18
18
Hengelo O
80.957
-1
3
2
's-Hertogenbosch
143.733
0
-3
-3
Heumen
16.334
0
12
12
Heusden
43.165
-1
-2
-3
Hillegom
20.944
0
17
17
Hilvarenbeek
15.092
0
11
11
Hilversum
86.426
1
3
4
Hof van Twente
34.997
1
-7
-6
Hollands Kroon
47.502
0
0
0
Hoogeveen
54.664
0
-8
-8
Hoogezand-Sappemeer
34.304
0
4
4
Hoorn
71.703
0
-10
-10
Horst aan de Maas
41.727
0
-8
-8
Houten
48.421
0
5
5
Huizen
41.245
0
2
2
Hulst
27.388
0
-13
-13
IJsselstein
34.275
0
8
8
Kaag en Braassem
25.745
-1
19
18
Kampen
51.092
0
-9
-9
Kapelle
12.500
0
-1
-1
Katwijk
62.782
0
10
10
Kerkrade
46.784
2
-17
-15
Koggenland
22.485
0
7
7
Kollumerland en Nwkruisl
12.878
0
-10
-10
Korendijk
10.702
0
15
15
Krimpen aan den IJssel
28.825
0
12
12
Laarbeek
21.802
0
9
9
Landerd
15.266
0
5
5
Landgraaf
37.573
0
4
4
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Suppletie-uitkering
281.217
80.528
-59.929
-230.878
-148.446
34.622
84.839
-71.670
474.847
47.237
-150.738
1.072.311
172.607
-26.569
-332.784
-257.202
-106.564
182.869
-95.868
79.433
-176.397
-79.979
-156.529
117.119
4.156
228.933
-64.094
355.505
169.208
-119.463
-32.841
169.103
-134.507
-229.003
219.854
7.738
-320.546
354.731
-73.218
63.689
-80.355
-181.625
-96.604
-40.250
-68.746
54
Herverdeeleffecten per inwoner en overgangsregeling 2015
Gemeente
Inwoners IU Wmo Groot onderhoud Totaal
Landsmeer
10.444
0
33
33
Langedijk
26.935
0
15
15
Lansingerland
57.122
0
3
3
Laren
10.862
1
-15
-14
Leek
19.597
0
-10
-10
Leerdam
20.590
0
0
0
Leeuwarden
107.342
0
6
6
Leeuwarderadeel
10.278
0
4
4
Leiden
121.163
1
12
13
Leiderdorp
26.813
0
22
22
Leidschendam-Voorburg
73.356
0
8
8
Lelystad
76.142
0
0
0
Leudal
36.219
0
-10
-10
Leusden
28.997
0
8
8
Lingewaal
11.060
-1
7
6
Lingewaard
45.776
0
-2
-2
Lisse
22.336
-1
12
11
Littenseradiel
10.926
0
6
6
Lochem
33.248
0
-7
-7
Loon op Zand
23.080
0
14
14
Lopik
13.999
0
5
5
Loppersum
10.196
-1
0
-1
Losser
22.612
0
-1
-1
Maasdonk
11.242
-1
4
3
Maasdriel
24.156
-1
11
10
Maasgouw
23.907
0
5
5
Maassluis
32.080
-1
11
10
Maastricht
122.488
0
13
13
De Marne
10.209
0
-4
-4
Marum
10.378
0
3
3
Medemblik
43.320
0
1
1
Meerssen
19.254
0
-6
-6
Menameradiel
13.673
0
1
1
Menterwolde
12.258
0
11
11
Meppel
32.867
0
-12
-12
Middelburg
47.642
-1
-5
-6
Midden-Delfland
18.456
0
25
25
Midden Drenthe
33.366
0
-9
-9
Mill en Sint Hubert
10.850
-1
4
3
Millingen aan de Rijn
5.876
0
13
13
Moerdijk
36.729
0
6
6
Molenwaard
29.032
0
11
11
Montferland
34.987
-1
0
-1
Montfoort U
13.639
0
5
5
Mook en Middelaar
7.796
-1
6
5
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Suppletie-uitkering
-174.613
-191.191
-82.347
74.022
98.694
2.696
-328.046
-21.259
-779.317
-290.146
-290.252
-16.472
178.909
-122.423
-36.697
40.357
-127.538
-31.220
110.818
-151.930
-34.572
2.093
17.388
-20.165
-129.960
-60.318
-167.129
-834.075
18.598
-12.149
-15.490
53.170
-6.526
-65.531
197.553
135.152
-223.031
158.270
-14.196
-36.459
-113.638
-156.773
17.049
-33.007
-21.203
55
Herverdeeleffecten per inwoner en overgangsregeling 2015
Gemeente
Inwoners IU Wmo Groot onderhoud Totaal
Muiden
6.287
0
23
23
Naarden
17.205
0
13
13
Neder-Betuwe
22.555
-1
-3
-4
Nederlek
14.075
0
8
8
Nederweert
16.751
-1
11
10
Neerijnen
12.020
0
5
5
Nieuwegein
61.038
0
9
9
Nieuwkoop
27.104
0
18
18
Nijkerk
40.638
0
-1
-1
Nijmegen
168.292
0
15
15
Noord-Beveland
7.530
0
-24
-24
Noordenveld
31.087
1
-7
-6
Noordoostpolder
46.356
0
-6
-6
Noordwijk
25.691
0
1
1
Noordwijkerhout
15.956
0
1
1
Nuenen c.a.
22.620
0
9
9
Nunspeet
26.680
0
-13
-13
Nuth
15.583
0
2
2
Oegstgeest
22.910
1
-6
-5
Oirschot
17.980
4
-51
-47
Oisterwijk
25.802
-2
13
11
Oldambt
38.560
0
-10
-10
Oldebroek
22.835
1
-11
-10
Oldenzaal
32.137
-1
-7
-8
Olst-Wijhe
17.770
0
0
0
Ommen
17.361
-1
-12
-13
Onderbanken
7.881
-1
13
12
Oost Gelre
29.700
0
-10
-10
Oosterhout
53.717
0
6
6
Ooststellingwerf
25.672
0
-7
-7
Oostzaan
9.139
-1
46
45
Opmeer
11.368
0
-2
-2
Opsterland
29.863
0
-2
-2
Oss
84.954
0
-4
-4
Oud-Beijerland
23.715
0
-12
-12
Oude IJsselstreek
39.595
0
-3
-3
Ouder-Amstel
13.271
0
16
16
Ouderkerk
8.211
-1
25
24
Oudewater
9.873
-1
17
16
Overbetuwe
46.665
0
0
0
Papendrecht
32.117
0
6
6
Peel en Maas
43.314
-1
2
1
Pekela
12.706
-2
7
5
Pijnacker-Nootdorp
51.071
0
16
16
Purmerend
79.576
0
6
6
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Suppletie-uitkering
-69.518
-109.024
41.013
-55.748
-80.334
-31.253
-268.004
-252.925
29.127
-1.271.449
91.335
95.169
145.294
-16.344
-6.139
-96.632
172.285
-16.799
61.103
889.836
-140.940
185.690
113.631
121.270
1.920
109.069
-47.358
159.637
-167.032
97.988
-206.498
13.038
30.810
198.868
132.504
66.535
-105.094
-99.496
-79.902
4.663
-85.396
-18.381
-32.849
-399.560
-234.540
56
Herverdeeleffecten per inwoner en overgangsregeling 2015
Gemeente
Inwoners IU Wmo Groot onderhoud Totaal
Putten
23.872
-2
10
8
Raalte
36.519
0
-9
-9
Reimerswaal
21.927
0
-4
-4
Renkum
31.580
2
-9
-7
Renswoude
4.924
0
16
16
Reusel-De Mierden
12.713
-1
4
3
Rheden
43.640
0
7
7
Rhenen
19.116
0
2
2
Ridderkerk
45.253
0
3
3
Rijnwaarden
10.917
-1
8
7
Rijssen-Holten
37.661
0
-12
-12
Rijswijk
47.634
0
16
16
Roerdalen
20.832
0
1
1
Roermond
56.929
0
-9
-9
De Ronde Venen
42.642
-1
23
22
Roosendaal
77.027
0
2
2
Rotterdam
618.357
0
-12
-12
Rozendaal
1.503
0
-45
-45
Rucphen
22.180
-1
8
7
Schagen
45.978
0
-16
-16
Schermer
5.539
0
20
20
Scherpenzeel
9.498
0
14
14
Schiedam
76.450
0
22
22
Schiermonnikoog
942
-4
-6
-10
Schijndel
23.360
-1
1
0
Schinnen
12.901
-1
10
9
Schoonhoven
11.903
0
-14
-14
Schouwen-Duiveland
33.852
-5
10
5
Simpelveld
10.844
0
3
3
Sint-Anthonis
11.691
0
-9
-9
Sint-Michielsgestel
28.121
0
-2
-2
Sint-Oedenrode
17.934
-1
9
8
Sittard-Geleen
93.691
0
-2
-2
Sliedrecht
24.528
1
-10
-9
Slochteren
15.548
-1
9
8
Sluis
23.820
-2
-19
-21
Smallingerland
55.467
0
-6
-6
Soest
45.493
0
1
1
Someren
18.690
0
-2
-2
Son en Breugel
16.235
0
9
9
Spijkenisse
72.561
0
11
11
Stadskanaal
32.803
0
-10
-10
Staphorst
16.367
0
-5
-5
Stede Broec
21.485
0
-10
-10
Steenbergen
23.374
0
4
4
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Suppletie-uitkering
-94.295
159.801
51.879
114.487
-37.809
-21.012
-157.207
-19.680
-62.063
-40.534
221.143
-372.803
-10.468
262.182
-473.526
-90.033
3.981.820
66.173
-84.752
382.484
-55.022
-67.365
-831.893
4.376
114
-56.880
80.267
-95.410
-17.807
55.119
21.772
-72.174
59.057
110.424
-68.700
250.500
169.213
-26.401
19.738
-77.844
-371.872
166.363
37.234
106.559
-45.147
57
Herverdeeleffecten per inwoner en overgangsregeling 2015
Gemeente
Inwoners IU Wmo Groot onderhoud Totaal
Steenwijkerland
43.350
1
-15
-14
Stein
25.390
-1
2
1
Stichtse Vecht
63.856
0
4
4
Strijen
8.683
0
9
9
Sudwest Fryslan
84.180
0
-10
-10
Terneuzen
54.709
0
-8
-8
Terschelling
4.780
0
-37
-37
Texel
13.552
0
-39
-39
Teylingen
35.735
0
3
3
Tholen
25.408
-1
0
-1
Tiel
41.775
0
-6
-6
Tilburg
210.270
0
5
5
Tubbergen
21.206
-1
-3
-4
Twenterand
33.929
-1
-1
-2
Tynaarlo
32.493
1
-10
-9
Tytsjerksteradiel
31.973
0
-3
-3
Ubbergen
9.451
1
-8
-7
Uden
40.913
0
-1
-1
Uitgeest
13.234
0
21
21
Uithoorn
28.418
0
5
5
Urk
19.470
0
3
3
Utrecht
328.164
0
-16
-16
Utrechtse Heuvelrug
47.951
0
-5
-5
Vaals
9.685
0
2
2
Valkenburg aan de Geul
16.675
0
-9
-9
Valkenswaard
30.335
0
0
0
Veendam
27.792
0
-6
-6
Veenendaal
63.252
0
3
3
Veere
21.868
0
-17
-17
Veghel
37.464
0
-6
-6
Veldhoven
44.155
0
6
6
Velsen
67.220
-1
13
12
Venlo
100.428
0
-1
-1
Venray
43.112
0
-7
-7
Vianen
19.596
0
5
5
Vlaardingen
70.981
0
2
2
Vlagtwedde
15.905
1
-23
-22
Vlieland
1.110
0
-32
-32
Vlissingen
44.444
0
9
9
Vlist
9.694
0
34
34
Voerendaal
12.454
-1
8
7
Voorschoten
24.951
0
26
26
Voorst
23.767
1
-4
-3
Vught
25.638
3
-27
-24
Waalre
16.765
0
12
12
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Suppletie-uitkering
305.585
-22.634
-131.640
-40.677
428.364
213.059
141.072
450.389
-53.019
2.115
120.593
-545.806
41.313
22.724
136.753
37.666
32.725
26.963
-136.167
-59.843
-24.826
2.611.653
108.401
-10.155
74.318
9.197
91.424
-85.183
193.912
120.785
-135.505
-420.998
14.714
135.204
-48.766
-82.705
179.365
20.613
-199.613
-164.945
-48.271
-321.843
36.724
314.195
-96.170
58
Herverdeeleffecten per inwoner en overgangsregeling 2015
Gemeente
Inwoners IU Wmo Groot onderhoud Totaal
Waalwijk
46.498
0
-3
-3
Waddinxveen
25.508
-1
24
23
Wageningen
37.429
-1
42
41
Wassenaar
25.675
1
-10
-9
Waterland
17.134
0
17
17
Weert
48.721
0
-8
-8
Weesp
18.172
0
9
9
Werkendam
26.387
0
-1
-1
West Maas en Waal
18.419
0
5
5
Westerveld
18.933
0
-2
-2
Westervoort
15.138
0
13
13
Westland
103.241
0
11
11
Weststellingwerf
25.454
0
-3
-3
Westvoorne
13.964
1
-12
-11
Wierden
23.909
0
4
4
Wijchen
41.043
-1
4
3
Wijdemeren
23.187
0
7
7
Wijk bij Duurstede
23.043
0
11
11
Winsum
13.850
0
-3
-3
Winterswijk
28.881
-1
-4
-5
Woensdrecht
21.621
1
-13
-12
Woerden
50.577
-1
10
9
De Wolden
23.583
0
-2
-2
Wormerland
15.777
0
29
29
Woudenberg
12.422
0
10
10
Woudrichem
14.425
0
0
0
Zaanstad
150.598
0
16
16
Zaltbommel
27.182
0
-4
-4
Zandvoort
16.575
-1
35
34
Zederik
13.656
0
-1
-1
Zeevang
6.341
0
31
31
Zeewolde
21.499
0
2
2
Zeist
61.250
3
-32
-29
Zevenaar
32.283
0
-1
-1
Zoetermeer
123.561
0
3
3
Zoeterwoude
8.075
1
4
5
Zuidhorn
18.775
0
-5
-5
Zuidplas
40.892
-1
15
14
Zundert
21.399
0
4
4
Zutphen
47.164
0
-8
-8
Zwartewaterland
22.167
-1
7
6
Zwijndrecht
44.547
0
4
4
Zwolle
123.159
1
-2
-1
Totaal
16.829.289
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Suppletie-uitkering
82.799
-301.703
-771.767
109.997
-143.725
189.067
-83.388
12.099
-43.489
24.166
-95.934
-552.841
44.770
82.284
-48.760
-64.460
-80.827
-119.988
21.022
71.676
124.375
-235.148
33.295
-229.730
-59.346
-2.296
-1.204.259
62.745
-276.691
8.367
-96.606
-24.088
898.065
15.406
-191.994
-20.115
47.069
-306.515
-45.467
182.128
-65.160
-81.159
74.453
4.382.929
59
Bijlage 2.5.1 Ontwikkeling uitkeringsfactor
Het begrip uitkeringsfactor
Op diverse plaatsen in deze circulaire wordt de term uitkeringsfactor genoemd, de voor alle
gemeenten gelijke vermenigvuldigingsfactor. De berekening van de uitkeringsfactor is gebaseerd
op twee grootheden. De eerste is globaal genomen de som van de algemene uitkering en de ozbmaatstaf, een bedrag van ongeveer € 17 miljard. De tweede is de zogenaamde uitkeringsbasis,
ongeveer € 12 miljard. Dat bedrag wordt verkregen door van alle maatstaven de aantallen te
vermenigvuldigen met het bijbehorende bedrag per eenheid (de uitkomst hiervan heet de landelijke – uitkeringsbasis; er is ook een uitkeringsbasis voor elke gemeente: het product van de
gemeentelijke aantallen en de bedragen per eenheid). Beide grootheden worden op elkaar gedeeld
om uit te komen op de uitkeringsfactor, die nu ongeveer 1,400 à 1,500 bedraagt. Afronding op drie
decimalen is gebruikelijk.
De uitkeringsfactor speelt bij de verdeling van bedragen steeds een rol en is daardoor aan
veranderingen onderhevig. Die ontstaan – meer bijzondere oorzaken als veranderingen in het
verdeelstelsel buiten beschouwing latend - door twee oorzaken:
1. Mutaties in de algemene uitkering
Sommige mutaties in de algemene uitkering worden over de gemeenten verdeeld naar rato van de
gemeentelijke uitkeringsbasis. Dit gebeurt door de uitkeringsfactor te verhogen (bij een
toevoeging) of te verlagen (bij een uitname). Deze verdeelwijze illustreert ook het praktische nut
van de uitkeringsfactor. Het alternatief om hetzelfde effect voor de verdeling te bereiken zou zijn
om alle bedragen per eenheid met een gelijk percentage te verhogen of te verlagen.
2. Veranderingen in het aantal eenheden van de maatstaven
Door de groei van bijvoorbeeld het aantal inwoners neemt de uitkeringsbasis toe. Door een
verlaging van de uitkeringsfactor wordt er voor gezorgd dat niet meer algemene uitkering wordt
uitgekeerd dan beschikbaar is. Opnieuw geldt dat zonder uitkeringsfactor alle bedragen per eenheid
zouden moeten worden verlaagd om hetzelfde effect te bereiken. Verlaging van het bedrag per
inwoner zou even eenvoudig zijn als verlaging van de uitkeringsfactor, maar die verdeelwijze doet
geen recht aan de beoogde dynamiek van de verdeling.
Toelichting uitkomst uitkeringsfactoren
In paragraaf 2.5 is in tabel 2.5.1 een nieuwe raming van de uitkeringsfactoren 2014-2019
opgenomen. Om gemeenten inzicht te geven in de ontwikkeling volgen hierna twee tabellen.
Daarin is de ontwikkeling opgenomen ten opzichte van de meicirculaire 2014 (verticale toelichting)
en van het ene naar het andere uitkeringsjaar (horizontale toelichting).
Verticale toelichting
Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de uitkeringsfactor zien ten opzichte van de stand
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
60
meicirculaire 2014.
Ontwikkeling uitkeringsfactor 2014-2019 ten opzichte van de meicirculaire 2014
2014
2015
2016
stand meicircularie 2014
2017
2018
2019
1,478
1,431
1,426
1,418
1,402
1,386
-0,002
0,003
-0,014
0,009
-0,005
0,015
-0,002
0,021
0,003
0,025
0,024
0,027
1,426
1,436
1,437
1,430
1,437
mutaties deze circulaire
algemene mutaties
uitkeringsbasis/OZB
stand deze circulaire
stand deze circulaire (nieuw model)
1,479
Behalve het accres heeft ook de mutatie van het plafond BTW-compensatiefonds effect op de
ontwikkeling van de uitkeringsfactor (zie tabel 2.3.1). Uit hoofde van de uitkeringsbasis (inclusief
OZB) stijgt de uitkeringsfactor in alle jaren ten opzichte van de stand meicirculaire 2014. Dat wordt
voornamelijk veroorzaakt door de maatstaf bijstandsontvangers. Voor het uitkeringsjaar 2014 is de
raming maatstaf OZB aangepast. De voorlopige gegevens van deze maatstaf veroorzaken een
stijging van de uitkeringsfactor met twee punten. De andere punt wordt veroorzaakt door de
ontwikkeling van de uitgavenmaatstaven.
Hieronder staat een overzicht van de ramingen van de maatstaf bijstandsontvangers stand mei
2014 en stand deze circulaire.
2014
2015
2016
2017
2018
2018
stand meicircirculaire
384.113
423.631
448.392
476.245
497.811
518.336
stand deze circulaire
384.013
408.869
419.637
432.152
442.920
455.054
De raming van deze maatstaf bij deze circulaire voor 2014 is gebaseerd op gegevens van het CBS
(Statline). Deze gegevens zijn gecorrigeerd voor administratieve vertragingen. Voor de verdere
jaren hebben wij gebruik gemaakt van een groeifactor.
Horizontale toelichting
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de uitkeringsfactoren voor de jaren 2014 tot en
met 2019.
Ontwikkeling uitkeringsfactor 2014-2019 van jaar op jaar
2014
uitkeringsfactor, jaar t
1,483
verschil ten opzichte van jaar t-1
2015
2016
2017
2018
2019
1,426
1,436
-0,057
0,010
1,437
1,430
1,437
0,001
-0,007
0,007
w aarvan:
- algemene mutaties
-0,042
0,019
0,012
0,004
0,018
- verdeelreserve
-0,001
-0,001
-0,001
-0,001
-0,001
- ontw ikkeling uitkeringsbasis (inclusief OZB)
-0,014
-0,008
-0,010
-0,010
-0,010
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
61
In 2015 daalt de uitkeringsfactor door voornamelijk het accres, de uitname € 256 miljoen
onderwijshuisvesting en de uitname BTW-compensatiefonds. Vanaf 2016 is sprake van enerzijds
een stijging door de positieve accressen en de toevoeging uit hoofde van de ruimte onder het
plafond BTW-compensatiefonds en anderzijds een daling door de ontwikkeling van de
uitkeringsbasis.
De ontwikkelingen in de uitkeringsbasis (inclusief de OZB-maatstaven) van 2014 op 2015 hebben
per saldo een neerwaarts effect op de uitkeringsfactor van 14 punten. Daarvan ontstaan 9 punten
door de raming van het aantal bijstandsontvangers. De overige maatstaven (exclusief de OZBmaatstaven) zorgen samen voor een neerwaarts effect van acht punten. Daar tegenover staat een
opwaarts effect van 3 punten bij de OZB-maatstaven.
In onderstaande tabel zijn voor gemeenten die hun begroting in constante prijzen opstellen de
uitkeringsfactoren uitgedrukt in constante prijzen.
Uitkeringsfactor 2016-2019 in constante prijzen 2015
omvang algemene uitkering, jaar t-1
2016
2017
2018
2019
14.756,0
15.095,5
15.243,9
15.298,0
loon-/prijsmutatie (cumulatief)
110,7
75,5
76,2
76,5
loon-/prijsmutatie
110,7
186,1
262,4
338,9
11,9
12,1
12,2
12,3
9
15
22
28
uitkeringsfactoren in lopende prijzen
1,436
1,437
1,430
1,437
af: nominale ontwikkeling
0,009
0,015
0,022
0,028
uitkeringsfactoren in constante prijzen
1,427
1,422
1,408
1,409
één punt uitkeringsfactor, jaar t (mln euro)
loon-/prijsmutatie cumulatief (in punten UF)
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
62
Bijlage 2.5.2 Volumina maatstaven 2014-2019
Tabel 1 bevat de volumina van de voornaamste dynamische maatstaven van het gemeentefonds.
Deze vormen de grondslag voor de ramingen van de uitkeringsbasis en de uitkeringsfactoren van
de jaren 2014 tot en met 2019.
Tabel 1
Volumina maatstaven 2014-2019 (ramingen mei 2014)
Maatstaven
-
OZB
inwoners
jongeren
ouderen
ouderen 75-85 jaar
huishoudens met een laag inkomen
bijstandsontvangers
uitkeringsontvangers
minderheden
eenouderhuishoudens
huishoudens
leerlingen (V)SO (gewogen)
leerlingen VO (gewogen)
oppervlakte bebouwing totaal
woonruimten
omgevingsadressendichtheid
bedrijfsvestigingen
2014
2015
2016
1.872.973.250.000
16.829.289
3.846.040
2.919.024
910.275
2.303.308
384.013
1.307.558
1.336.345
535.870
377.331
729.668
108.579
7.942.443
15.209.864
1.132.170
1.817.080.064.204
16.871.473
3.820.250
3.001.383
930.229
2.311.457
408.869
1.333.095
1.352.111
540.068
7.911.849
374.692
737.411
111.686
7.730.626
15.002.053
1.591.902
1.846.136.048.421
16.919.077
3.803.932
3.080.213
952.343
2.334.572
419.637
1.341.973
1.368.063
541.518
7.976.502
372.150
745.236
113.490
7.807.932
15.225.468
1.591.902
2017
2018
2019
1.875.660.268.500
16.969.920
3.790.979
3.155.469
970.628
2.357.917
432.152
1.353.920
1.384.204
542.937
8.041.697
369.654
753.143
115.479
7.886.011
15.377.722
1.591.902
1.905.660.331.109
17.025.332
3.780.318
3.235.125
992.901
2.381.497
442.920
1.363.832
1.400.535
544.132
8.107.440
367.227
761.135
117.490
7.964.872
15.531.500
1.591.902
1.936.143.967.511
17.080.218
3.765.771
3.311.447
1.026.146
2.405.312
455.054
1.375.489
1.417.058
545.127
8.173.736
364.854
769.211
119.518
8.044.520
15.686.815
1.591.902
Maatstaven
-
OZB
inwoners
jongeren
ouderen
ouderen 75-85 jaar
huishoudens met een laag inkomen
bijstandsontvangers
uitkeringsontvangers
minderheden
eenouderhuishoudens
huishoudens
leerlingen (V)SO (gewogen)
leerlingen VO (gewogen)
oppervlakte bebouwing totaal
woonruimten
omgevingsadressendichtheid
bedrijfsvestigingen
Doorgaans zijn voluminamutaties van jaar tot jaar gebaseerd op de groei van de aantallen
inwoners en woonruimten. Tabel 2 geeft een overzicht van de geraamde procentuele groei van deze
maatstaven in de jaren 2014 tot en met 2019.
Tabel 2
Raming groeipercentages: inwoners en woonruimten 2014-2019
- inwoners
- woonruimten
- woonruimten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,30%
0,46%
0,25%
0,28%
0,30%
0,33%
0,32%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
63
Bijlage 3.3.1 Rekenmodel besteding sociaal domein
A) Functies waarop miv 2015 de baten en lasten voor de taken sociaal domein 3D worden geboekt muv de eigen bijdragen functies
Omschrijving
Functienr. Baten (B) Lasten (L)
Saldo B+L Toelichting
Functies sociaal domein 3D taken binnen het cluster Werk en Inkomen
Sociale werkvoorziening
Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet
611
623
0
0
Functies sociaal domein 3D taken binnen het nieuwe cluster miv 2015 Maatschappelijke
ondersteuning
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo
Opvang en beschermd wonen Wmo
661
662
663
0
0
0
Gemengde functies sociaal domein 3D taken binnen zowel de nieuwe clusters miv 2015
Maatschappelijke ondersteuning als Jeugd
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd
PGB Wmo en Jeugd
670
671
672
0
0
0
Functies sociaal domein 3D taken binnen het nieuwe cluster miv 2015 Jeugd
Individuele voorzieningen Natura Jeugd
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd
682
683
0
0
baten po sitief
Saldo baten en lasten functies sociaal domein 3D taken
B) Baten op de functie waarop de 'integratie-uitkering (IU) sociaal domein' staat
0
0
0
0
923
C) Overschrijding (lastensurplus= negatief)/onderschrijding (batensurplus=positief) IU sociaal domein
Eigen bijdragen funties die deel uitmaken van de sociaal domein 3D taken maar geen
deel uitmaken van de berekening of de IU sociaal domein wordt besteed
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo
Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd
lasten po sitief
0B
Functienr. Baten (B) Lasten (L)
667
677
687
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
0A
0 C=A-B
Saldo B+L Toelichting
0
0
0
64
Bijlage 3.3.2 Verdeling integratie-uitkering Sociaal domein 2015
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
65
Integratie-uitkering Sociaal domein 2015
Gemeente
Bedrag 2015
Aa en Hunze
13.226.857
Aalburg
4.784.256
Aalsmeer
8.222.856
Aalten
15.879.729
Achtkarspelen
18.096.635
Alblasserdam
8.779.329
Albrandswaard
7.598.500
Alkmaar
69.624.680
Almelo
76.874.404
Almere
144.167.334
Alphen aan den Rijn
51.682.916
Alphen-Chaam
3.433.063
Ameland
954.815
Amersfoort
113.545.283
Amstelveen
25.806.788
Amsterdam
536.237.695
Apeldoorn
137.555.135
Appingedam
11.796.602
Arnhem
166.503.813
Assen
82.208.692
Asten
7.299.229
Baarle-Nassau
2.474.835
Baarn
8.575.050
Barendrecht
16.292.434
Barneveld
23.635.509
Bedum
5.488.055
Beek
9.107.731
Beemster
2.909.992
Beesel
7.740.418
Bellingwedde
7.902.300
Bergambacht
3.369.407
Bergeijk
8.117.847
Bergen L
7.182.831
Bergen NH
8.409.610
Bergen op Zoom
50.245.888
Berkelland
26.455.725
Bernheze
14.525.130
Bernisse
3.101.518
Best
10.941.595
Beuningen
12.168.452
Beverwijk
18.536.430
Binnenmaas
9.304.545
Bladel
11.409.128
Gemeente
Blaricum
Bloemendaal
Bodegraven-Reeuwijk
Boekel
Borger-Odoorn
Borne
Borsele
Boxmeer
Boxtel
Breda
Brielle
Bronckhorst
Brummen
Brunssum
Bunnik
Bunschoten
Buren
Bussum
Capelle aan den IJssel
Castricum
Coevorden
Cranendonck
Cromstrijen
Cuijk
Culemborg
Dalfsen
Dantumadiel
De Bilt
De Friese Meren
De Marne
De Ronde Venen
De Wolden
Delft
Delfzijl
Den Helder
Deurne
Deventer
Diemen
Dinkelland
Doesburg
Doetinchem
Dongen
Dongeradeel
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Bedrag 2015
2.542.292
5.021.774
11.403.025
4.860.600
16.033.953
11.803.990
9.814.213
15.334.556
22.297.903
121.865.029
4.141.705
18.945.736
11.486.767
27.987.716
4.069.600
6.117.016
9.699.183
11.174.696
35.441.650
8.836.986
21.032.475
8.497.890
4.285.517
17.031.172
13.328.204
12.659.869
12.786.906
13.724.611
21.878.343
7.207.902
12.117.138
9.698.477
66.247.591
20.259.293
45.670.815
16.323.311
73.507.061
9.227.798
11.105.385
8.629.198
63.817.466
10.008.654
18.987.830
66
Integratie-uitkering Sociaal domein 2015
Gemeente
Bedrag 2015
Dordrecht
102.155.313
Drechterland
6.866.825
Drimmelen
9.661.274
Dronten
20.336.366
Druten
8.610.387
Duiven
11.826.181
Echt-Susteren
18.473.465
Edam-Volendam
7.814.105
Ede
72.738.783
Eemnes
3.025.140
Eemsmond
14.486.548
Eersel
8.875.810
Eijsden-Margraten
12.101.158
Eindhoven
157.218.319
Elburg
12.311.168
Emmen
102.466.208
Enkhuizen
9.160.450
Enschede
157.374.699
Epe
17.129.977
Ermelo
16.935.583
Etten-Leur
23.904.719
Ferwerderadiel
4.779.324
Franekeradeel
13.987.547
Geertruidenberg
10.137.680
Geldermalsen
9.729.618
Geldrop-Mierlo
18.459.676
Gemert-Bakel
14.819.890
Gennep
11.505.149
Giessenlanden
4.812.737
Gilze en Rijen
11.131.499
Goeree-Overflakkee
21.929.561
Goes
21.163.808
Goirle
12.989.637
Gorinchem
21.092.183
Gouda
60.016.637
Graft-De Rijp
1.710.038
Grave
6.207.463
Groesbeek
10.785.843
Groningen
178.144.384
Grootegast
7.611.503
Gulpen-Wittem
7.211.797
Haaksbergen
10.355.246
Haaren
6.296.849
Gemeente
Haarlem
Haarlemmerliede Spaarnw
Haarlemmermeer
Halderberge
Hardenberg
Harderwijk
Hardinxveld-Giessendam
Haren
Harlingen
Hattem
Heemskerk
Heemstede
Heerde
Heerenveen
Heerhugowaard
Heerlen
Heeze-Leende
Heiloo
Hellendoorn
Hellevoetsluis
Helmond
Hendrik-Ido-Ambacht
Hengelo O
het Bildt
Heumen
Heusden
Hillegom
Hilvarenbeek
Hilversum
Hof van Twente
Hollands Kroon
Hoogeveen
Hoogezand-Sappemeer
Hoorn
Horst aan de Maas
Houten
Huizen
Hulst
IJsselstein
Kaag en Braassem
Kampen
Kapelle
Katwijk
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Bedrag 2015
108.356.118
1.392.938
51.194.476
16.026.649
36.372.328
22.954.033
6.789.204
7.174.187
10.338.809
5.387.878
18.161.093
8.391.969
9.239.191
32.095.456
28.474.085
124.706.625
5.110.132
7.634.000
18.364.083
16.821.195
79.966.129
10.440.840
52.724.825
6.460.600
7.168.511
18.039.257
8.752.882
5.883.112
50.832.201
15.320.940
16.733.380
46.552.049
32.078.339
44.869.756
18.127.957
17.392.713
16.518.752
15.334.145
12.426.145
7.521.524
30.976.717
4.068.661
27.469.918
67
Integratie-uitkering Sociaal domein 2015
Gemeente
Bedrag 2015
Kerkrade
53.126.008
Koggenland
7.838.339
Kollumerland en Nwkruisl
9.210.495
Korendijk
3.980.986
Krimpen aan den IJssel
13.588.295
Laarbeek
9.831.336
Landerd
8.194.854
Landgraaf
32.123.566
Landsmeer
2.820.723
Langedijk
10.468.814
Lansingerland
13.600.530
Laren
2.735.056
Leek
12.190.977
Leerdam
9.036.271
Leeuwarden
129.477.139
Leeuwarderadeel
5.611.181
Leiden
84.067.092
Leiderdorp
11.826.505
Leidschendam-Voorburg
26.374.294
Lelystad
51.645.352
Leudal
20.153.303
Leusden
10.308.675
Lingewaal
2.813.142
Lingewaard
18.697.932
Lisse
9.053.062
Littenseradiel
4.203.619
Lochem
14.463.319
Loon op Zand
11.108.244
Lopik
5.131.913
Loppersum
6.378.957
Losser
13.507.038
Maasdonk
5.673.205
Maasdriel
9.859.936
Maasgouw
10.868.493
Maassluis
17.267.266
Maastricht
114.643.236
Marum
5.652.262
Medemblik
16.025.904
Meerssen
9.996.051
Menameradiel
6.235.326
Menterwolde
10.118.399
Meppel
22.609.840
Middelburg
28.764.584
Gemeente
Midden Drenthe
Midden-Delfland
Mill en Sint Hubert
Millingen aan de Rijn
Moerdijk
Molenwaard
Montferland
Montfoort U
Mook en Middelaar
Muiden
Naarden
Neder-Betuwe
Nederlek
Nederweert
Neerijnen
Nieuwegein
Nieuwkoop
Nijkerk
Nijmegen
Noord-Beveland
Noordenveld
Noordoostpolder
Noordwijk
Noordwijkerhout
Nuenen c.a.
Nunspeet
Nuth
Oegstgeest
Oirschot
Oisterwijk
Oldambt
Oldebroek
Oldenzaal
Olst-Wijhe
Ommen
Onderbanken
Oost Gelre
Oosterhout
Ooststellingwerf
Oostzaan
Opmeer
Opsterland
Oss
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Bedrag 2015
18.188.139
4.349.615
5.901.162
2.527.781
15.767.299
10.460.946
21.353.912
4.588.558
2.621.340
1.358.046
4.619.989
9.830.414
4.738.123
9.023.524
4.611.345
27.771.735
9.249.557
16.069.221
150.490.006
4.076.846
15.556.555
25.295.807
9.127.552
6.335.293
7.856.583
12.897.322
8.642.636
7.875.614
7.090.349
13.333.046
39.168.007
11.935.349
22.091.914
8.987.956
10.682.538
6.428.969
20.435.969
28.341.697
16.047.864
2.167.598
3.934.739
16.394.003
71.427.251
68
Integratie-uitkering Sociaal domein 2015
Gemeente
Bedrag 2015
Oud-Beijerland
8.977.337
Oude IJsselstreek
21.324.348
Ouder-Amstel
3.306.375
Ouderkerk
2.797.174
Oudewater
3.358.145
Overbetuwe
19.682.052
Papendrecht
12.349.115
Peel en Maas
20.191.121
Pekela
15.216.234
Pijnacker-Nootdorp
15.315.922
Purmerend
42.491.202
Putten
9.937.447
Raalte
17.446.328
Reimerswaal
8.311.210
Renkum
19.058.416
Renswoude
1.719.820
Reusel-De Mierden
6.771.662
Rheden
26.068.975
Rhenen
7.753.705
Ridderkerk
15.642.654
Rijnwaarden
6.469.675
Rijssen-Holten
17.928.382
Rijswijk
21.494.340
Roerdalen
11.545.017
Roermond
44.085.024
Roosendaal
52.759.379
Rotterdam
456.098.422
Rozendaal
445.990
Rucphen
15.833.073
Schagen
18.455.450
Schermer
1.519.755
Scherpenzeel
3.232.950
Schiedam
41.793.225
Schiermonnikoog
162.569
Schijndel
14.098.433
Schinnen
7.870.119
Schoonhoven
4.609.836
Schouwen-Duiveland
16.449.476
's-Gravenhage
330.794.627
's-Hertogenbosch
96.265.183
Simpelveld
7.735.201
Sint-Anthonis
4.765.872
Sint-Michielsgestel
13.422.843
Gemeente
Sint-Oedenrode
Sittard-Geleen
Sliedrecht
Slochteren
Sluis
Smallingerland
Soest
Someren
Son en Breugel
Spijkenisse
Stadskanaal
Staphorst
Stede Broec
Steenbergen
Steenwijkerland
Stein
Stichtse Vecht
Strijen
Sudwest Fryslan
Ten Boer
Terneuzen
Terschelling
Texel
Teylingen
Tholen
Tiel
Tilburg
Tubbergen
Twenterand
Tynaarlo
Tytsjerksteradiel
Ubbergen
Uden
Uitgeest
Uithoorn
Urk
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Vaals
Valkenburg aan de Geul
Valkenswaard
Veendam
Veenendaal
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Bedrag 2015
7.520.318
69.350.022
11.341.549
6.816.615
10.482.176
42.080.928
20.353.083
7.865.233
5.564.279
55.045.052
38.004.301
6.616.242
10.827.350
11.167.176
27.506.782
14.819.210
22.377.265
3.691.434
49.542.311
3.331.629
35.290.184
1.746.593
7.008.370
14.972.037
11.442.666
26.622.346
170.051.269
7.753.423
24.724.830
13.572.997
16.934.842
4.543.418
25.453.384
3.566.561
10.489.476
9.692.078
212.208.594
20.386.621
5.703.792
9.011.077
12.556.462
28.906.376
35.394.471
69
Integratie-uitkering Sociaal domein 2015
Gemeente
Bedrag 2015
Veere
7.556.378
Veghel
20.418.574
Veldhoven
19.334.771
Velsen
32.060.217
Venlo
106.841.130
Venray
27.232.601
Vianen
6.551.300
Vlaardingen
51.624.436
Vlagtwedde
15.068.341
Vlieland
287.006
Vlissingen
59.608.469
Vlist
3.671.734
Voerendaal
6.876.220
Voorschoten
8.254.006
Voorst
10.393.201
Vught
13.300.828
Waalre
5.789.299
Waalwijk
22.570.150
Waddinxveen
11.115.305
Wageningen
16.147.845
Wassenaar
7.540.632
Waterland
4.212.029
Weert
28.813.478
Weesp
7.216.453
Werkendam
9.226.276
West Maas en Waal
6.739.231
Westerveld
11.037.135
Westervoort
9.101.310
Westland
36.771.306
Weststellingwerf
15.862.318
Westvoorne
4.646.420
Wierden
8.714.023
Wijchen
20.105.272
Wijdemeren
6.192.283
Wijk bij Duurstede
10.077.840
Winsum
7.739.878
Winterswijk
19.736.638
Woensdrecht
10.010.930
Woerden
21.107.400
Wormerland
5.156.691
Woudenberg
4.806.773
Woudrichem
5.962.771
Zaanstad
74.531.077
Gemeente
Zaltbommel
Zandvoort
Zederik
Zeevang
Zeewolde
Zeist
Zevenaar
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zuidhorn
Zuidplas
Zundert
Zutphen
Zwartewaterland
Zwijndrecht
Zwolle
Totaal
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Bedrag 2015
11.106.562
5.868.191
4.091.112
1.891.520
7.978.716
32.549.740
17.027.837
59.270.295
3.245.640
9.330.077
14.158.268
9.851.850
38.831.443
10.283.020
21.620.859
122.324.610
10.286.341.000
70
Bijlage 3.3.3 Resultaat objectief verdeelmodel integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
71
Resultaat objectief verdeelmodel integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
Gemeente
alle gemeenten centrumgemeenten
Aa en Hunze
3.694.467
Aalburg
1.400.583
Aalsmeer
2.862.710
Aalten
3.810.876
Achtkarspelen
4.427.697
Alblasserdam
2.224.458
Albrandswaard
2.299.924
Alkmaar
12.979.746
17.907.142
Almelo
11.986.172
18.592.316
Almere
19.088.335
31.869.353
Alphen aan den Rijn
11.858.846
Alphen-Chaam
1.012.135
Ameland
369.320
Amersfoort
15.602.357
30.237.843
Amstelveen
8.222.056
Amsterdam
70.546.998
105.964.926
Apeldoorn
22.332.601
23.242.528
Appingedam
2.637.138
Arnhem
23.873.142
36.527.499
Assen
10.159.351
25.666.001
Asten
1.776.952
Baarle-Nassau
1.025.563
Baarn
3.769.242
Barendrecht
3.795.781
Barneveld
5.064.657
Bedum
1.675.191
Beek
2.400.203
Beemster
1.021.613
Beesel
1.830.904
Bellingwedde
1.734.301
Bergambacht
1.044.070
Bergeijk
2.012.713
Bergen L
2.089.104
Bergen NH
3.949.420
Bergen op Zoom
10.106.302
19.287.370
Berkelland
6.352.453
Bernheze
3.410.165
Bernisse
1.438.252
Best
3.105.799
Beuningen
2.830.722
Beverwijk
5.216.867
Binnenmaas
3.221.838
Bladel
2.350.162
-
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
72
Resultaat objectief verdeelmodel integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
Gemeente
alle gemeenten centrumgemeenten
Blaricum
947.294
Bloemendaal
2.185.632
Bodegraven-Reeuwijk
3.186.478
Boekel
1.091.123
Borger-Odoorn
3.815.035
Borne
2.707.663
Borsele
2.561.927
Boxmeer
3.774.878
Boxtel
3.893.943
Breda
22.968.942
34.957.283
Brielle
1.753.305
Bronckhorst
5.099.169
Brummen
2.972.861
Brunssum
5.611.494
Bunnik
1.370.025
Bunschoten
1.883.672
Buren
2.678.374
Bussum
3.657.009
Capelle aan den IJssel
8.397.628
Castricum
3.717.019
Coevorden
5.572.802
Cranendonck
2.618.805
Cromstrijen
1.582.754
Cuijk
3.460.587
Culemborg
3.111.164
Dalfsen
3.131.095
Dantumadiel
3.216.537
De Bilt
4.801.087
De Friese Meren
7.064.395
De Marne
1.883.678
De Ronde Venen
3.995.252
De Wolden
3.233.071
Delft
11.360.795
17.541.377
Delfzijl
4.719.835
Den Helder
9.889.496
10.489.178
Deurne
4.238.513
Deventer
14.058.383
20.794.259
Diemen
2.438.558
Dinkelland
2.923.628
Doesburg
2.055.986
Doetinchem
9.129.928
22.006.413
Dongen
3.321.109
Dongeradeel
4.167.350
-
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
73
Resultaat objectief verdeelmodel integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
Gemeente
alle gemeenten centrumgemeenten
Dordrecht
15.502.835
27.299.092
Drechterland
2.053.079
Drimmelen
3.392.234
Dronten
4.540.680
Druten
2.531.096
Duiven
2.723.624
Echt-Susteren
5.324.810
Edam-Volendam
2.840.607
Ede
12.936.314
16.781.699
Eemnes
797.123
Eemsmond
3.079.319
Eersel
2.374.444
Eijsden-Margraten
3.159.486
Eindhoven
29.741.723
48.852.757
Elburg
2.864.841
Emmen
18.804.481
14.487.052
Enkhuizen
2.754.728
Enschede
24.823.300
36.929.883
Epe
4.779.521
Ermelo
4.109.043
Etten-Leur
5.398.656
Ferwerderadiel
1.207.384
Franekeradeel
3.272.287
Geertruidenberg
2.814.302
Geldermalsen
2.735.510
Geldrop-Mierlo
4.926.281
Gemert-Bakel
3.425.314
Gennep
3.131.249
Giessenlanden
1.350.606
Gilze en Rijen
3.111.112
Goeree-Overflakkee
6.684.748
Goes
5.922.441
Goirle
2.803.474
Gorinchem
5.011.986
Gouda
8.713.830
11.179.354
Graft-De Rijp
599.642
Grave
1.654.946
Groesbeek
3.488.369
Groningen
26.341.386
58.743.449
Grootegast
1.651.230
Gulpen-Wittem
2.162.891
Haaksbergen
2.934.006
Haaren
1.887.588
-
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
74
Resultaat objectief verdeelmodel integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
Gemeente
alle gemeenten centrumgemeenten
Haarlem
17.573.189
36.176.987
Haarlemmerliede Spaarnw
537.893
Haarlemmermeer
13.106.646
Halderberge
4.460.108
Hardenberg
8.000.557
Harderwijk
5.945.267
Hardinxveld-Giessendam
1.970.153
Haren
2.378.222
Harlingen
2.586.833
Hattem
1.421.920
Heemskerk
4.701.729
Heemstede
3.235.259
Heerde
2.882.490
Heerenveen
6.718.822
Heerhugowaard
6.179.691
Heerlen
19.228.886
26.465.296
Heeze-Leende
1.834.464
Heiloo
2.523.620
Hellendoorn
4.703.317
Hellevoetsluis
4.633.459
Helmond
11.581.222
16.249.976
Hendrik-Ido-Ambacht
2.263.899
Hengelo O
11.567.096
Het Bildt
1.491.138
Heumen
1.926.412
Heusden
5.120.601
Hillegom
2.521.368
Hilvarenbeek
1.736.269
Hilversum
10.703.996
15.133.443
Hof van Twente
4.607.652
Hollands Kroon
5.352.969
Hoogeveen
9.285.081
Hoogezand-Sappemeer
7.022.146
Hoorn
9.871.829
13.444.090
Horst aan de Maas
5.077.922
Houten
3.885.434
Huizen
4.637.829
Hulst
4.244.577
IJsselstein
3.558.392
Kaag en Braassem
2.601.044
Kampen
6.556.111
Kapelle
1.246.637
Katwijk
6.741.498
-
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
75
Resultaat objectief verdeelmodel integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
Gemeente
alle gemeenten centrumgemeenten
Kerkrade
9.940.192
Koggenland
2.179.373
Kollumerland en Nwkruisl
2.123.934
Korendijk
1.202.534
Krimpen aan den IJssel
3.154.633
Laarbeek
2.600.875
Landerd
1.815.597
Landgraaf
6.967.972
Landsmeer
1.130.880
Langedijk
2.563.769
Lansingerland
3.583.544
Laren
1.230.033
Leek
3.067.638
Leerdam
3.944.525
Leeuwarden
15.503.286
53.972.255
Leeuwarderadeel
1.649.216
Leiden
13.598.252
33.632.739
Leiderdorp
2.800.250
Leidschendam-Voorburg
8.442.349
Lelystad
10.092.987
Leudal
4.570.123
Leusden
2.584.687
Lingewaal
1.171.475
Lingewaard
5.451.002
Lisse
2.349.033
Littenseradiel
1.219.798
Lochem
4.284.055
Loon op Zand
3.107.731
Lopik
1.278.036
Loppersum
1.787.326
Losser
3.501.266
Maasdonk
1.253.451
Maasdriel
2.722.246
Maasgouw
4.078.248
Maassluis
4.067.249
Maastricht
20.103.856
33.400.558
Marum
1.342.040
Medemblik
5.396.098
Meerssen
2.858.872
Menameradiel
1.645.814
Menterwolde
2.165.226
Meppel
4.733.191
Middelburg
6.148.485
-
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
76
Resultaat objectief verdeelmodel integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
Gemeente
alle gemeenten centrumgemeenten
Midden Drenthe
4.588.996
Midden-Delfland
1.221.903
Mill en Sint Hubert
1.540.096
Millingen aan de Rijn
889.419
Moerdijk
4.611.344
Molenwaard
2.334.951
Montferland
5.282.764
Montfoort U
1.127.761
Mook en Middelaar
883.433
Muiden
576.123
Naarden
1.596.879
Neder-Betuwe
2.647.480
Nederlek
1.598.668
Nederweert
2.156.337
Neerijnen
1.224.467
Nieuwegein
7.382.470
Nieuwkoop
3.311.164
Nijkerk
4.266.505
Nijmegen
24.633.203
42.261.443
Noord-Beveland
1.076.809
Noordenveld
4.399.966
Noordoostpolder
5.403.796
Noordwijk
3.265.507
Noordwijkerhout
1.928.738
Nuenen c.a.
2.364.964
Nunspeet
3.423.920
Nuth
2.410.579
Oegstgeest
2.018.488
Oirschot
1.975.148
Oisterwijk
3.436.342
Oldambt
8.137.816
Oldebroek
2.712.091
Oldenzaal
4.705.316
Olst-Wijhe
2.503.153
Ommen
2.308.189
Onderbanken
1.215.102
Oost Gelre
3.999.282
Oosterhout
6.984.434
Ooststellingwerf
4.238.989
Oostzaan
832.183
Opmeer
1.271.331
Opsterland
4.182.096
Oss
12.067.156
22.447.492
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
77
Resultaat objectief verdeelmodel integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
Gemeente
alle gemeenten centrumgemeenten
Oud-Beijerland
2.532.532
Oude IJsselstreek
6.233.782
Ouder-Amstel
1.197.267
Ouderkerk
739.544
Oudewater
1.026.421
Overbetuwe
5.148.671
Papendrecht
3.500.519
Peel en Maas
5.406.792
Pekela
2.695.614
Pijnacker-Nootdorp
3.681.941
Purmerend
10.774.138
9.262.992
Putten
2.914.516
Raalte
4.584.644
Reimerswaal
2.616.209
Renkum
4.783.082
Renswoude
306.831
Reusel-De Mierden
1.456.181
Rheden
7.268.765
Rhenen
2.395.735
Ridderkerk
6.118.274
Rijnwaarden
1.526.451
Rijssen-Holten
4.295.362
Rijswijk
6.453.834
Roerdalen
3.026.173
Roermond
9.277.659
Roosendaal
11.077.878
Rotterdam
80.202.050
96.404.326
Rozendaal
92.114
Rucphen
3.787.303
Schagen
5.582.360
Schermer
470.234
Scherpenzeel
1.002.765
Schiedam
9.849.327
Schiermonnikoog
131.872
Schijndel
3.234.471
Schinnen
1.743.260
Schoonhoven
1.455.121
Schouwen-Duiveland
4.450.677
's-Gravenhage
54.350.044
76.662.648
's-Hertogenbosch
19.582.015
26.652.310
Simpelveld
1.677.120
Sint-Anthonis
1.543.663
Sint-Michielsgestel
3.516.178
-
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
78
Resultaat objectief verdeelmodel integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
Gemeente
alle gemeenten centrumgemeenten
Sint-Oedenrode
2.028.578
Sittard-Geleen
16.308.671
Sliedrecht
3.875.995
Slochteren
2.078.214
Sluis
3.574.495
Smallingerland
8.766.950
Soest
5.277.335
Someren
2.240.764
Son en Breugel
1.763.890
Spijkenisse
9.643.135
15.898.499
Stadskanaal
6.891.284
Staphorst
1.285.240
Stede Broec
2.659.942
Steenbergen
3.301.712
Steenwijkerland
6.426.181
Stein
3.790.180
Stichtse Vecht
6.403.410
Strijen
1.165.659
Sudwest Fryslan
11.685.320
Ten Boer
860.278
Terneuzen
8.665.791
Terschelling
497.263
Texel
1.845.328
Teylingen
3.407.504
Tholen
3.463.590
Tiel
5.601.981
Tilburg
28.846.742
37.380.452
Tubbergen
2.230.148
Twenterand
4.848.358
Tynaarlo
4.321.199
Tytsjerksteradiel
4.290.916
Ubbergen
1.429.102
Uden
5.334.465
Uitgeest
974.773
Uithoorn
3.056.224
Urk
1.214.680
Utrecht
31.566.726
67.524.031
Utrechtse Heuvelrug
6.258.108
Vaals
1.565.617
Valkenburg aan de Geul
2.929.425
Valkenswaard
4.152.920
Veendam
5.185.448
Veenendaal
7.520.385
-
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
79
Resultaat objectief verdeelmodel integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
Gemeente
alle gemeenten centrumgemeenten
Veere
2.372.161
Veghel
4.386.657
Veldhoven
5.463.825
Velsen
8.187.404
Venlo
15.299.358
38.690.625
Venray
6.061.663
Vianen
2.164.468
Vlaardingen
9.507.747
12.262.849
Vlagtwedde
3.220.317
Vlieland
171.690
Vlissingen
6.438.610
28.958.160
Vlist
1.020.974
Voerendaal
1.728.502
Voorschoten
2.354.164
Voorst
3.367.659
Vught
3.510.397
Waalre
1.638.609
Waalwijk
6.641.194
Waddinxveen
2.893.594
Wageningen
3.864.625
Wassenaar
2.536.929
Waterland
1.815.120
Weert
6.879.364
Weesp
2.193.834
Werkendam
2.879.057
West Maas en Waal
2.260.398
Westerveld
2.908.874
Westervoort
1.925.401
Westland
10.617.485
Weststellingwerf
3.960.409
Westvoorne
1.474.389
Wierden
2.524.128
Wijchen
5.071.734
Wijdemeren
2.335.881
Wijk bij Duurstede
2.347.845
Winsum
1.781.112
Winterswijk
4.526.591
Woensdrecht
2.854.862
Woerden
5.436.620
Wormerland
1.708.039
Woudenberg
1.320.800
Woudrichem
1.710.474
Zaanstad
19.699.177
14.398.772
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
80
Resultaat objectief verdeelmodel integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
Gemeente
alle gemeenten centrumgemeenten
Zaltbommel
3.069.489
Zandvoort
2.376.940
Zederik
1.387.114
Zeevang
638.232
Zeewolde
1.680.855
Zeist
8.734.186
Zevenaar
4.525.640
Zoetermeer
13.510.824
Zoeterwoude
1.134.720
Zuidhorn
2.155.592
Zuidplas
3.731.764
Zundert
2.990.462
Zutphen
7.540.351
Zwartewaterland
2.244.030
Zwijndrecht
5.733.478
Zwolle
16.384.596
43.689.415
Totaal
2.133.435.867
1.390.326.133
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
81
Bijlage 4.2.1 Overzicht decentralisatie- en integratie-uitkeringen
Decentralisatie-en integratie-uitkeringen 2014-2019 (in miljoenen euro's)
Uitkeringsjaar
-
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Wmo
Centra voor Jeugd en Gezin
maatschappelijke opvang
ISV
vrouwenopvang
huishoudelijke hulp toelage
koopkrachttegemoetkoming
brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches
Zuiderzeelijn
vergunningverlening, toezicht en handhaving
invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg
versterking peuterspeelzaalwerk
jeugd
bodemsanering
beeldende kunst en vormgeving
nationale gebiedsontwikkeling (Nota Ruimte en BIRK)
Gezond in de Stad
zichtbare schakel
veiligheidshuizen
vsv-programmagelden RMC-regio's G4
IODS kwaliteitsprojecten
mantelzorg
knelpunten verdeelproblematiek
WUW-middelen
bestaand Rotterdams gebied
erfgoed en ruimte
nationaal programma kwaliteitssprong Zuid
herstructurering bedrijventerreinen (Topper)
LHBT-emancipatiebeleid
pilot participatieverklaring
Aldel
WE CAN Young
Green Deal
eigen kracht
meetsysteem van Geluidsnet
spoorse doorsnijdingen
sterke regio's
groeiopgave Almere
oversampling
beter benutten
faciliteitenbesluit opvangcentra
1.714,016
383,137
298,818
139,061
107,959
0,000
66,000
57,026
56,922
40,758
39,820
35,000
25,500
21,733
13,500
12,004
10,141
10,000
7,699
8,757
8,835
6,000
3,224
2,893
2,527
2,290
1,400
1,190
1,165
0,629
0,500
0,300
0,204
0,050
0,039
0,000
0,000
0,000
0,259
0,797
3,060
1.257,471
383,137
385,057
1.095,612
383,137
385,057
1.092,288
383,137
385,057
1.092,288
383,137
385,057
1.092,288
383,137
385,057
115,381
75,000
115,381
75,000
115,381
115,381
115,381
40,758
40,758
40,758
46,700
46,700
35,000
21,700
35,000
21,700
35,000
21,700
35,000
21,700
35,000
21,700
13,500
11,887
19,846
13,500
0,000
0,000
0,000
10,000
10,000
5,023
5,023
7,699
6,700
7,699
7,699
7,699
7,699
3,298
2,672
2,527
3,374
2,361
pm
3,451
1,599
3,531
3,612
1,400
0,000
0,250
0,522
0,250
3,356
2,000
7,000
1,100
7,000
7,000
7,000
7,000
Totaal
3.083,213
2.395,639
2.197,451
2.103,070
2.102,516
2.102,597
pm
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
82
Bijlage 4.2-1 Integratie-uitkering Wmo
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
83
Integratie-uitkering Wmo
Gemeente
Aa en Hunze
Aalburg
Aalsmeer
Aalten
Achtkarspelen
Alblasserdam
Albrandswaard
Alkmaar
Almelo
Almere
Alphen aan den Rijn
Alphen-Chaam
Ameland
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
Apeldoorn
Appingedam
Arnhem
Assen
Asten
Baarle-Nassau
Baarn
Barendrecht
Barneveld
Bedum
Beek
Beemster
Beesel
Bellingwedde
Bergambacht
Bergeijk
Bergen L
Bergen NH
Bergen op Zoom
Berkelland
Bernheze
Bernisse
Best
Beuningen
Beverwijk
Binnenmaas
Bladel
Blaricum
Bloemendaal
Boarnsterhim
Bodegraven-Reeuwijk
Boekel
Borger-Odoorn
Borne
Borsele
Bedrag 2012
2.554.757
975.743
2.037.733
2.915.964
2.860.659
1.861.403
1.342.380
8.710.764
7.890.442
10.386.272
5.568.087
736.393
295.412
10.250.404
7.162.034
61.227.987
15.467.126
1.884.569
13.905.584
6.347.970
1.296.742
744.751
2.644.673
2.710.560
3.494.711
1.038.987
1.821.703
682.657
1.355.809
1.259.222
761.256
1.363.924
1.490.909
2.879.392
7.127.184
4.466.623
2.241.036
944.685
2.116.756
1.847.416
4.038.287
2.317.616
1.520.082
632.900
1.499.138
1.592.084
2.248.542
701.733
2.716.864
1.946.956
1.826.019
Bedrag 2013
2.626.951
1.023.374
2.101.786
3.020.479
3.011.727
1.917.463
1.418.654
8.973.204
8.267.959
11.090.988
5.776.026
772.199
311.233
10.581.326
7.239.441
61.982.362
16.036.138
1.925.431
14.133.724
6.573.243
1.337.349
767.098
2.641.240
2.868.515
3.605.380
1.066.711
1.888.533
722.649
1.390.597
1.254.061
815.453
1.430.190
1.538.158
2.896.025
7.387.191
4.669.247
2.334.741
996.424
2.216.437
1.951.954
4.159.437
2.416.245
1.578.869
633.073
1.493.900
1.709.624
2.335.068
717.308
2.758.898
2.001.748
1.892.893
Bedrag 2014
2.840.575
1.143.210
2.404.681
3.405.489
3.364.340
2.172.927
1.586.339
9.851.483
9.079.870
11.939.404
9.202.301
827.830
350.594
11.465.074
7.930.076
66.201.136
17.732.399
2.145.931
15.143.651
7.355.765
1.473.629
836.621
2.822.482
3.050.005
4.052.052
1.165.845
2.076.155
787.066
1.558.760
1.362.184
852.748
1.628.603
1.653.007
3.245.568
8.141.560
5.179.394
2.601.203
1.123.052
2.510.617
2.131.238
4.502.556
2.702.270
1.799.389
694.759
1.682.640
Bedrag 2015
2.064.603
827.399
1.738.084
2.466.256
2.425.195
1.577.537
1.177.822
7.231.963
6.692.399
8.783.846
6.786.446
594.947
252.474
8.480.257
5.799.031
48.595.601
13.144.508
1.566.397
11.378.531
5.572.540
1.077.106
598.921
2.162.660
2.227.522
2.922.804
868.903
1.500.653
580.595
1.131.664
983.705
620.560
1.181.039
1.199.911
2.369.494
5.998.313
3.741.693
1.882.858
815.762
1.823.784
1.551.584
3.233.513
1.957.322
1.315.294
504.814
1.255.912
2.612.343
836.467
3.029.768
2.279.168
2.042.729
1.898.339
611.981
2.196.969
1.654.459
1.473.876
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
84
Integratie-uitkering Wmo
Gemeente
Boskoop
Boxmeer
Boxtel
Breda
Brielle
Bronckhorst
Brummen
Brunssum
Bunnik
Bunschoten
Buren
Bussum
Capelle aan den IJssel
Castricum
Coevorden
Cranendonck
Cromstrijen
Cuijk
Culemborg
Dalfsen
Dantumadiel
De Bilt
De Friese Meren
De Marne
De Ronde Venen
De Wolden
Delft
Delfzijl
Den Helder
Deurne
Deventer
Diemen
Dinkelland
Dirksland
Doesburg
Doetinchem
Dongen
Dongeradeel
Dordrecht
Drechterland
Drimmelen
Dronten
Druten
Duiven
Echt-Susteren
Edam-Volendam
Ede
Eemnes
Eemsmond
Eersel
Eijsden-Margraten
Bedrag 2012
1.115.477
2.451.594
2.653.023
15.854.567
1.163.491
3.846.386
2.204.967
4.193.826
1.010.027
1.199.707
1.711.480
3.079.801
6.013.833
2.886.336
4.049.098
1.765.242
1.105.698
2.237.789
2.041.401
2.211.302
2.276.924
3.856.554
Bedrag 2013
1.178.219
2.557.430
2.719.149
16.483.152
1.268.545
3.947.261
2.280.037
4.326.866
1.054.750
1.226.626
1.747.436
2.920.946
6.201.754
3.008.162
4.100.898
1.833.713
1.143.128
2.341.243
2.136.379
2.357.841
2.318.348
3.931.909
Bedrag 2014
Bedrag 2015
1.327.986
2.844.810
2.423.889
8.690.321
3.593.517
6.466.934
2.917.006
9.343.655
1.948.972
2.162.376
2.871.134
3.045.950
18.133.799
1.480.700
4.423.082
2.560.699
4.787.069
1.176.524
1.377.640
1.986.654
3.165.570
6.895.916
3.224.881
4.558.791
2.073.389
1.265.481
2.742.449
2.348.637
2.627.372
2.534.088
4.177.739
5.380.656
1.396.321
3.170.430
2.663.579
9.198.234
4.031.312
7.121.310
3.275.156
10.328.282
2.205.311
2.424.391
2.124.268
2.237.489
13.439.081
1.079.663
3.179.784
1.863.056
3.469.173
851.986
995.612
1.433.600
2.284.402
5.030.459
2.340.904
3.292.698
1.515.641
918.564
1.991.059
1.713.255
1.886.019
1.840.845
3.014.914
3.917.566
1.016.443
2.285.184
1.928.583
6.831.047
2.933.359
5.408.154
2.433.557
7.627.912
1.560.501
1.756.620
1.267.267
2.716.254
2.349.025
8.623.772
3.532.959
6.276.062
2.822.877
9.090.572
1.869.292
2.116.010
797.185
1.323.090
5.964.152
2.309.465
2.731.148
11.774.346
1.304.199
2.299.636
2.942.635
1.477.695
1.835.501
3.589.773
1.922.920
8.931.894
551.723
1.892.705
1.493.611
2.138.031
1.380.293
6.061.491
2.387.202
2.866.121
12.076.764
1.333.418
2.384.020
3.134.888
1.538.629
1.987.817
3.692.380
2.005.883
9.233.425
560.022
1.973.557
1.538.981
2.246.357
1.528.955
6.800.119
2.626.222
3.176.971
13.435.792
1.491.095
2.646.149
3.434.028
1.737.656
2.231.131
4.105.145
2.252.639
10.131.450
641.518
2.315.447
1.784.960
2.501.639
1.120.762
4.994.172
1.923.473
2.295.039
9.868.751
1.076.585
1.942.847
2.487.056
1.307.006
1.615.403
3.020.427
1.622.992
7.438.013
466.965
1.688.717
1.322.735
1.826.322
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
85
Integratie-uitkering Wmo
Gemeente
Eindhoven
Elburg
Emmen
Enkhuizen
Enschede
Epe
Ermelo
Etten-Leur
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlan-Sleat
Geertruidenberg
Geldermalsen
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Gennep
Giessenlanden
Gilze en Rijen
Goedereede
Goeree-Overflakkee
Goes
Goirle
Gorinchem
Gouda
Graafstroom
Graft-De Rijp
Grave
Groesbeek
Groningen
Grootegast
Gulpen-Wittem
Haaksbergen
Haaren
Haarlem
Haarlemmerliede Spaarnw
Haarlemmermeer
Halderberge
Hardenberg
Harderwijk
Hardinxveld-Giessendam
Haren
Harenkarspel
Harlingen
Hattem
Heemskerk
Heemstede
Heerde
Heerenveen
Heerhugowaard
Heerlen
Heeze-Leende
Bedrag 2012
22.414.687
1.799.008
13.400.365
1.727.568
16.610.671
3.575.053
2.809.445
3.609.645
801.175
2.258.018
1.056.673
1.980.300
1.880.309
3.651.064
2.331.230
1.937.072
925.116
2.155.434
1.035.798
4.289.375
1.919.916
3.494.568
6.109.709
537.486
453.322
1.114.066
2.249.395
15.253.548
1.109.815
1.506.651
2.203.500
1.194.482
13.647.520
405.310
8.531.224
2.929.904
5.272.739
3.982.696
1.560.686
1.842.181
1.118.241
1.815.968
1.085.024
3.756.647
2.454.485
1.782.017
4.825.887
3.539.904
13.226.011
1.340.452
Bedrag 2013
22.756.851
1.904.849
13.699.450
1.788.699
16.759.799
3.668.415
2.917.483
3.894.876
816.753
2.328.359
1.105.575
2.085.143
1.934.295
3.806.550
2.431.655
2.013.523
948.440
2.301.903
Bedrag 2014
24.502.611
2.153.875
15.002.871
1.966.007
17.699.236
4.026.154
3.137.995
4.288.922
900.366
2.592.054
Bedrag 2015
18.352.804
1.595.021
10.833.240
1.425.511
12.960.703
2.916.731
2.422.677
3.123.291
649.912
1.885.730
2.210.380
2.101.826
4.224.930
2.682.095
2.207.459
1.070.051
2.609.857
1.627.629
1.542.795
3.078.476
1.966.403
1.745.982
772.887
1.877.791
4.741.662
4.441.787
2.021.398
3.567.490
6.336.093
5.142.140
4.864.413
2.322.591
3.903.382
7.048.382
3.773.394
3.606.580
1.696.861
2.850.687
5.164.249
474.073
1.155.612
2.394.800
15.506.675
1.184.932
1.591.910
2.276.599
1.248.946
13.810.771
414.530
8.965.592
3.016.854
5.446.237
4.087.136
1.623.428
1.901.493
548.965
1.308.267
2.681.524
16.759.194
1.281.197
1.775.523
2.517.554
1.316.471
15.076.444
453.782
10.051.742
3.483.400
5.881.893
4.511.756
1.754.090
2.071.173
392.720
1.020.920
2.009.873
12.799.027
932.196
1.285.020
1.832.592
1.029.567
11.159.046
325.587
7.389.852
2.532.810
4.296.256
3.309.495
1.272.058
1.554.094
1.866.103
1.112.687
3.920.783
2.494.194
1.855.912
4.976.023
3.761.840
13.608.627
1.442.582
2.184.837
1.220.023
4.346.429
2.779.024
2.116.388
6.145.367
4.306.976
15.044.020
1.596.162
1.604.703
875.816
3.198.512
2.078.702
1.546.347
4.450.767
3.205.936
11.122.426
1.225.406
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
86
Integratie-uitkering Wmo
Gemeente
Heiloo
Hellendoorn
Hellevoetsluis
Helmond
Hendrik-Ido-Ambacht
Hengelo O
Het Bildt
Heumen
Heusden
Hillegom
Hilvarenbeek
Hilversum
Hof van Twente
Hollands Kroon
Hoogeveen
Hoogezand-Sappemeer
Hoorn
Horst aan de Maas
Houten
Huizen
Hulst
IJsselstein
Kaag en Braassem
Kampen
Kapelle
Katwijk
Kerkrade
Koggenland
Kollumerland en Nwkruisl
Korendijk
Krimpen aan den IJssel
Laarbeek
Landerd
Landgraaf
Landsmeer
Langedijk
Lansingerland
Laren
Leek
Leerdam
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Leiden
Leiderdorp
Leidschendam-Voorburg
Lelystad
Lemsterland
Leudal
Leusden
Liesveld
Lingewaal
Bedrag 2012
1.936.277
3.329.876
3.063.353
7.765.353
1.802.588
8.326.382
1.101.757
1.227.840
3.488.737
1.841.047
1.124.806
8.355.651
3.506.594
3.593.998
6.584.341
4.630.795
5.994.194
3.481.429
2.230.547
3.426.690
3.106.334
2.325.722
1.778.591
4.420.038
982.566
4.899.504
6.826.012
1.450.713
1.364.149
821.519
2.556.306
1.776.281
1.141.727
4.777.923
833.950
1.608.653
2.384.532
957.342
2.038.219
2.184.019
10.698.281
1.047.112
8.938.670
2.233.136
7.601.379
5.546.323
1.196.601
3.039.333
1.839.960
591.937
766.626
Bedrag 2013
1.974.819
3.447.046
3.221.553
8.139.685
1.883.677
8.626.595
1.230.482
1.295.556
3.692.649
1.914.374
1.178.561
8.378.186
3.631.549
3.775.587
6.804.474
4.844.360
6.194.984
3.619.382
2.397.920
3.546.824
3.142.861
2.460.576
1.838.757
4.624.862
1.018.636
5.152.428
7.117.341
1.537.716
1.390.489
878.142
2.667.155
1.977.703
1.223.201
4.964.432
870.670
1.691.276
2.540.770
914.010
2.186.201
2.320.415
11.123.054
1.082.099
9.099.079
2.318.120
7.831.836
5.860.407
1.238.118
3.156.448
1.927.461
Bedrag 2014
2.211.813
3.836.115
3.585.063
9.038.433
2.173.855
9.413.793
1.247.339
1.472.806
4.120.959
2.117.051
1.351.960
9.169.907
3.968.474
4.188.800
7.482.690
5.342.565
6.848.998
4.001.917
2.715.993
3.759.313
3.377.927
2.760.781
2.044.829
4.988.294
1.127.698
5.889.181
7.871.108
1.746.903
1.482.704
983.394
3.046.305
2.123.098
1.350.513
5.458.707
931.402
1.965.056
2.883.985
1.001.674
2.423.400
2.459.773
12.991.535
1.186.545
10.125.164
2.587.636
8.580.949
6.476.045
Bedrag 2015
1.615.138
2.820.550
2.621.276
6.584.159
1.581.677
6.850.636
910.186
1.074.573
2.947.813
1.546.252
979.604
6.761.850
2.913.284
3.034.501
5.456.516
3.937.398
5.019.901
2.933.266
1.985.299
2.760.593
2.505.655
2.012.099
1.462.845
3.662.466
820.482
4.315.130
5.855.016
1.260.435
1.075.584
712.591
2.227.043
1.534.118
983.541
4.003.933
677.328
1.421.514
2.110.302
750.365
1.790.858
1.789.378
9.534.661
873.570
7.498.045
1.893.770
6.251.765
4.758.746
3.614.647
2.176.735
2.642.124
1.593.507
809.059
941.255
677.362
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
87
Integratie-uitkering Wmo
Gemeente
Lingewaard
Lisse
Littenseradiel
Lochem
Loon op Zand
Lopik
Loppersum
Losser
Maasdonk
Maasdriel
Maasgouw
Maassluis
Maastricht
Marum
Medemblik
Meerssen
Menameradiel
Menterwolde
Meppel
Middelburg
Middelharnis
Midden Drenthe
Midden-Delfland
Mill en Sint Hubert
Millingen aan de Rijn
Moerdijk
Molenwaard
Montferland
Montfoort U
Mook en Middelaar
Muiden
Naarden
Neder-Betuwe
Nederlek
Nederweert
Neerijnen
Nieuwegein
Nieuwkoop
Nieuw-Lekkerland
Nijkerk
Nijmegen
Noord-Beveland
Noordenveld
Noordoostpolder
Noordwijk
Noordwijkerhout
Nuenen c.a.
Nunspeet
Nuth
Oegstgeest
Oirschot
Bedrag 2012
3.562.377
1.996.499
774.190
3.326.712
2.173.537
813.969
1.094.272
2.429.776
794.018
1.868.268
2.722.056
3.123.532
14.472.739
830.157
3.330.093
1.931.286
1.244.119
1.272.279
3.200.795
4.958.884
1.833.204
3.353.439
1.035.082
1.024.297
580.662
3.244.241
3.728.603
792.754
649.193
434.408
1.250.711
1.788.320
1.291.152
1.503.303
813.328
4.688.815
1.936.774
586.732
2.883.078
15.142.293
778.146
3.265.810
3.573.906
2.280.836
1.351.682
1.644.362
2.413.594
1.693.060
1.422.487
1.283.017
Bedrag 2013
3.764.610
2.009.442
802.252
3.377.271
2.286.025
850.986
1.183.788
2.502.348
829.409
1.948.783
2.804.507
3.212.377
14.831.375
860.031
3.467.994
1.962.400
1.316.754
1.362.615
3.290.603
5.046.915
Bedrag 2014
4.225.728
2.240.600
924.303
3.742.187
2.582.223
965.372
1.299.795
2.659.685
931.219
2.145.527
3.094.804
3.586.245
15.949.001
951.744
3.880.152
2.241.844
1.390.328
1.505.935
3.632.136
5.645.748
Bedrag 2015
3.076.306
1.614.510
667.754
2.743.758
1.868.316
695.274
936.824
1.955.458
667.461
1.549.644
2.305.798
2.599.550
11.727.223
688.073
2.834.884
1.639.742
1.005.522
1.089.411
2.665.569
4.147.525
3.384.247
1.025.310
1.080.004
612.385
3.431.289
1.736.982
3.858.951
818.284
674.768
449.997
1.241.235
1.823.563
1.318.975
1.559.704
841.830
4.964.102
2.083.446
3.646.662
1.162.845
1.194.533
664.419
3.715.886
1.983.352
4.183.186
904.402
743.143
500.992
1.381.642
2.048.093
1.499.057
1.787.443
916.740
5.621.054
2.279.516
2.656.924
838.269
859.478
480.260
2.701.165
1.434.347
3.016.880
656.239
538.110
361.389
1.009.328
1.477.797
1.089.887
1.281.304
663.202
4.093.607
1.713.867
3.010.540
15.586.561
801.432
3.407.085
3.786.629
2.372.261
1.433.969
1.777.213
2.488.667
1.711.571
1.457.034
1.323.341
3.361.282
16.941.996
869.244
3.805.508
4.180.076
2.588.616
1.592.884
1.978.233
2.745.140
1.933.848
1.679.727
1.505.284
2.460.888
12.498.660
629.581
2.810.439
3.038.637
1.968.514
1.168.708
1.442.692
2.023.332
1.404.840
1.245.235
1.168.729
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
88
Integratie-uitkering Wmo
Gemeente
Oisterwijk
Oldambt
Oldebroek
Oldenzaal
Olst-Wijhe
Ommen
Onderbanken
Oost Gelre
Oosterhout
Oostflakkee
Ooststellingwerf
Oostzaan
Opmeer
Opsterland
Oss
Oud-Beijerland
Oude IJsselstreek
Ouder-Amstel
Ouderkerk
Oudewater
Overbetuwe
Papendrecht
Peel en Maas
Pekela
Pijnacker-Nootdorp
Purmerend
Putten
Raalte
Reimerswaal
Renkum
Renswoude
Reusel-De Mierden
Rheden
Rhenen
Ridderkerk
Rijnwaarden
Rijnwoude
Rijssen-Holten
Rijswijk
Roerdalen
Roermond
Roosendaal
Rotterdam
Rozendaal
Rucphen
Schagen
Schermer
Scherpenzeel
Schiedam
Schiermonnikoog
Schijndel
Bedrag 2012
2.435.977
5.736.504
1.800.420
3.302.049
1.597.406
1.555.215
892.449
2.760.732
5.057.858
1.005.847
2.964.238
688.672
881.205
2.779.724
8.069.032
1.793.864
4.457.716
950.924
596.942
724.279
3.281.295
2.671.187
3.552.162
1.845.040
2.438.987
7.606.527
2.076.794
3.244.296
1.979.242
3.575.353
243.486
920.917
5.602.398
1.667.057
5.175.865
998.485
1.298.951
3.202.007
6.195.553
2.077.681
6.269.262
7.969.017
65.521.601
99.089
2.556.111
1.819.832
300.869
696.547
7.932.391
138.763
2.009.504
Bedrag 2013
2.650.336
5.914.873
1.908.162
3.445.662
1.692.767
1.622.515
916.564
2.783.769
5.260.069
Bedrag 2014
2.809.625
6.440.222
2.127.720
3.802.160
1.857.012
1.753.879
1.027.873
3.095.973
5.861.560
Bedrag 2015
2.019.161
4.710.057
1.574.171
2.764.954
1.359.542
1.264.498
738.439
2.248.894
4.263.385
3.076.471
759.897
911.502
2.880.001
8.457.710
1.849.765
4.673.503
951.420
653.495
762.181
3.409.341
2.815.936
3.685.744
1.891.794
2.641.973
7.998.992
2.134.563
3.348.924
2.029.618
3.601.434
267.842
973.253
5.759.347
1.708.733
5.304.827
1.072.284
1.342.476
3.336.422
6.293.942
2.126.400
6.514.719
8.302.198
66.892.725
89.076
2.693.973
3.830.640
325.792
727.472
8.138.011
136.954
2.117.766
3.343.728
816.793
1.033.831
3.262.965
9.371.445
2.170.446
5.170.953
1.075.502
750.114
839.515
3.832.379
3.177.343
4.152.655
2.080.919
2.913.769
8.957.198
2.368.620
3.688.105
2.212.753
3.874.809
304.460
1.094.947
6.462.906
1.910.279
5.885.149
1.180.346
2.439.065
583.986
746.600
2.396.569
6.822.045
1.606.119
3.756.731
785.553
539.762
603.410
2.791.156
2.302.771
3.009.721
1.488.245
2.160.840
6.596.037
1.676.716
2.700.023
1.605.362
2.902.812
219.123
788.621
4.713.303
1.417.064
4.268.121
851.407
3.626.322
6.821.566
2.401.380
7.160.209
8.988.323
71.070.749
96.324
2.871.793
4.318.975
334.218
816.742
8.725.729
146.966
2.414.224
2.644.899
4.968.089
1.742.524
5.259.711
6.598.222
52.062.461
70.038
2.074.311
3.148.949
244.704
591.858
6.361.536
103.517
1.746.187
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
89
Integratie-uitkering Wmo
Gemeente
Schinnen
Schoonhoven
Schouwen-Duiveland
's-Gravenhage
's-Hertogenbosch
Simpelveld
Sint-Anthonis
Sint-Michielsgestel
Sint-Oedenrode
Sittard-Geleen
Skarsterlan
Sliedrecht
Slochteren
Sluis
Smallingerland
Soest
Someren
Son en Breugel
Spijkenisse
Stadskanaal
Staphorst
Stede Broec
Steenbergen
Steenwijkerland
Stein
Stichtse Vecht
Strijen
Sudwest Fryslan
Ten Boer
Terneuzen
Terschelling
Texel
Teylingen
Tholen
Tiel
Tilburg
Tubbergen
Twenterand
Tynaarlo
Tytsjerksteradiel
Ubbergen
Uden
Uitgeest
Uithoorn
Urk
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Vaals
Valkenburg aan de Geul
Valkenswaard
Veendam
Bedrag 2012
1.277.656
1.064.204
3.565.794
45.146.506
12.516.855
1.224.150
972.732
2.304.428
1.525.193
11.620.374
2.475.355
2.752.114
1.289.647
2.975.231
6.131.986
4.059.401
1.555.809
1.328.642
6.375.276
4.814.947
939.426
1.705.759
2.266.815
4.740.878
2.751.711
4.384.607
776.207
7.997.589
575.247
6.434.736
411.703
1.225.456
2.318.612
2.494.613
3.432.373
19.639.156
1.633.260
2.996.566
3.078.203
3.108.374
1.088.557
3.488.466
728.872
2.210.005
708.379
19.572.383
4.447.051
1.232.739
2.116.835
3.229.314
3.661.107
Bedrag 2013
1.328.782
1.094.690
3.657.851
46.086.837
13.033.675
1.309.752
979.786
2.405.210
1.542.420
11.984.916
2.539.833
2.810.738
1.344.381
2.980.575
6.333.170
4.138.771
1.642.860
1.426.452
6.775.378
4.944.040
1.024.497
1.782.725
2.325.731
4.860.480
2.882.852
4.563.725
794.958
8.281.111
625.906
6.651.509
431.263
1.286.148
2.413.552
2.592.339
3.594.854
20.368.674
1.695.152
3.219.238
3.163.786
3.225.990
1.134.091
3.699.135
764.549
2.299.203
731.826
19.875.385
4.496.239
1.258.525
2.178.282
3.410.608
3.675.149
Bedrag 2014
1.508.472
1.217.344
3.993.860
49.722.604
13.905.701
1.441.373
1.155.092
2.683.389
1.643.264
13.085.069
Bedrag 2015
1.088.979
887.671
2.746.280
36.742.045
10.299.595
1.059.408
850.196
1.987.698
1.185.360
9.648.720
3.090.649
1.499.316
3.151.171
6.942.106
4.541.062
1.781.272
1.590.838
7.602.487
5.641.310
1.112.056
1.937.077
2.580.905
5.159.613
3.248.390
5.033.152
857.596
9.309.061
699.777
7.301.168
422.173
1.418.322
2.691.468
2.820.989
3.917.670
22.010.545
1.904.381
3.563.673
3.481.764
3.562.737
1.267.639
4.207.637
861.185
2.563.093
844.307
21.626.882
4.888.442
1.426.657
2.402.574
3.809.135
3.943.705
2.341.402
1.081.107
2.261.434
5.105.159
3.340.205
1.298.396
1.177.224
5.533.092
4.108.563
813.320
1.416.983
1.886.840
3.805.972
2.352.846
3.677.246
622.536
6.786.003
507.242
5.336.599
307.632
1.029.817
1.989.648
2.035.509
2.897.676
16.366.050
1.368.460
2.575.250
2.598.574
2.611.742
944.570
3.068.205
621.851
1.858.297
619.990
15.998.250
3.622.724
1.041.813
1.750.930
2.775.504
2.876.216
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
90
Integratie-uitkering Wmo
Gemeente
Veenendaal
Veere
Veghel
Veldhoven
Velsen
Venlo
Venray
Vianen
Vlaardingen
Vlagtwedde
Vlieland
Vlissingen
Vlist
Voerendaal
Voorschoten
Voorst
Vught
Waalre
Waalwijk
Waddinxveen
Wageningen
Wassenaar
Waterland
Weert
Weesp
Werkendam
West Maas en Waal
Westerveld
Westervoort
Westland
Weststellingwerf
Westvoorne
Wierden
Wijchen
Wijdemeren
Wijk bij Duurstede
Winsum
Winterswijk
Woensdrecht
Woerden
Wormerland
Woudenberg
Woudrichem
Zaanstad
Zaltbommel
Zandvoort
Zederik
Zeevang
Zeewolde
Zeist
Zevenaar
Bedrag 2012
5.329.636
1.834.457
2.962.965
3.709.866
6.461.868
11.521.439
3.857.214
1.567.978
8.316.375
2.353.333
112.337
5.477.816
757.576
1.275.515
1.844.930
2.323.498
2.234.005
1.284.973
4.642.942
2.089.408
2.429.284
1.874.717
1.295.565
4.952.671
1.550.743
2.025.533
1.550.173
2.182.472
1.221.642
7.866.066
2.982.468
1.171.684
1.822.134
3.362.774
1.748.920
1.417.449
1.169.145
3.321.302
2.009.758
3.443.084
1.341.222
911.034
1.159.906
13.798.267
1.994.691
2.124.453
985.908
425.614
962.255
5.750.836
3.276.443
Bedrag 2013
5.523.765
1.871.879
3.045.851
3.952.434
6.669.084
12.032.779
3.962.183
1.638.851
8.375.402
2.449.005
116.850
5.537.583
778.432
1.331.464
1.934.699
2.394.910
2.308.513
1.341.610
4.826.362
2.199.783
2.504.910
1.858.080
1.349.143
5.155.314
1.588.399
2.109.257
1.603.057
2.243.324
1.272.938
8.330.247
3.056.789
1.179.565
1.885.025
3.553.135
1.779.695
1.529.843
1.253.833
3.477.778
2.052.521
3.601.366
1.401.100
957.092
1.213.461
14.352.010
2.087.678
2.147.969
1.049.560
436.660
1.012.053
5.755.768
3.420.768
Bedrag 2014
6.096.907
2.059.456
3.403.903
4.506.317
7.372.306
13.148.670
4.422.659
1.754.561
9.167.179
2.642.646
128.826
6.008.476
845.021
1.466.070
2.167.719
2.616.286
2.507.231
1.548.502
5.343.802
2.494.627
2.852.334
2.046.064
1.519.044
5.781.379
1.759.260
2.383.779
1.746.019
2.427.459
1.422.700
9.116.957
3.346.361
1.322.921
2.092.430
3.963.827
1.977.602
1.732.229
1.373.534
3.735.303
2.255.463
4.090.887
1.522.352
1.071.779
1.331.565
15.745.554
2.330.485
2.362.720
1.196.453
491.037
1.163.527
6.315.351
3.822.218
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Bedrag 2015
4.449.074
1.502.877
2.490.355
3.328.693
5.342.081
9.665.322
3.276.966
1.268.258
6.689.596
1.939.664
93.682
4.390.243
621.060
1.055.942
1.564.323
1.978.016
1.943.220
1.120.954
3.889.094
1.804.479
2.064.228
1.522.684
1.102.418
4.231.635
1.282.655
1.736.280
1.271.292
1.774.670
1.031.267
6.703.553
2.440.166
971.662
1.517.281
2.869.556
1.445.489
1.249.404
1.004.140
2.714.859
1.675.133
2.964.051
1.105.681
800.589
972.342
11.493.078
1.684.097
1.715.468
864.616
355.944
853.173
4.930.441
2.787.531
91
Integratie-uitkering Wmo
Gemeente
Zijpe
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zuidhorn
Zuidplas
Zundert
Zutphen
Zwartewaterland
Zwijndrecht
Zwolle
Totaal
Bedrag 2012
Bedrag 2013
Bedrag 2014
Bedrag 2015
848.460
9.222.027
9.820.013
11.020.370
8.012.812
691.671
698.493
755.421
588.474
1.487.321
1.545.940
1.671.150
1.221.124
2.513.224
2.622.419
2.970.335
2.146.724
2.231.628
2.328.337
2.511.701
1.838.206
4.914.376
5.123.166
5.533.550
4.062.351
1.596.318
1.697.724
1.753.661
1.261.625
4.810.407
5.011.397
5.474.646
3.971.551
9.687.455
10.067.235
11.157.108
8.304.546
1.511.305.000 1.561.182.000 1.714.014.000 1.257.470.000
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
92
Bijlage 4.2-2 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
93
Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang
Gemeente
Bedrag 2012 Bedrag 2013 Bedrag 2014 Bedrag 2015
Alkmaar
2.687.283
2.759.866
2.819.975
3.032.798
Almelo
2.285.230
2.509.392
2.449.286
3.097.732
Almere
5.329.420
5.816.551
5.843.040
8.864.358
Amersfoort
4.275.726
4.571.823
4.537.231
5.426.431
Amsterdam
42.086.717 42.705.027 44.611.513 67.017.154
Apeldoorn
4.987.210
3.783.007
3.556.264
4.787.291
Arnhem
7.077.682
6.924.761
6.501.460
8.068.427
Assen
3.702.295
3.847.601
3.711.166
4.853.413
Bergen op Zoom
2.360.901
2.563.128
2.498.518
2.672.660
Breda
5.458.178
5.171.193
5.043.658
5.746.402
Delft
2.371.929
2.434.756
2.321.427
2.242.862
Den Helder
1.480.081
1.643.593
1.561.406
1.729.748
Deventer
2.754.429
2.878.845
2.841.899
4.201.908
Doetinchem
2.780.233
3.047.491
2.977.234
4.048.671
Dordrecht
5.051.577
5.114.135
4.929.149
6.228.946
Ede
1.966.322
1.901.340
1.733.699
2.114.333
Eindhoven
11.985.951 10.689.298 10.730.424 10.492.371
Emmen
2.243.631
2.335.283
2.197.711
3.818.980
Enschede
6.550.622
6.821.830
6.719.617
9.919.083
Gouda
1.707.977
1.793.022
1.543.551
2.133.703
Groningen
13.131.812 13.306.010 13.463.516 18.707.766
Haarlem
6.458.752
6.859.463
6.385.051
7.202.145
Heerlen
5.575.074
5.631.027
5.237.471
6.007.734
Helmond
2.322.152
2.401.693
2.248.971
3.463.145
Hilversum
2.317.795
2.250.717
1.972.453
2.480.483
Hoorn
1.794.845
2.026.507
1.965.693
2.078.064
Leeuwarden
12.789.898 12.618.874 12.217.971 16.478.710
Leiden
5.154.822
5.289.318
5.347.051
8.578.687
Maastricht
6.466.987
5.761.250
5.727.450
6.091.628
Nijmegen
7.640.791
7.865.152
7.713.171 10.202.408
Oss
3.413.227
3.615.664
3.529.260
3.846.483
Purmerend
1.161.153
1.340.930
1.282.165
1.320.998
Rotterdam
36.923.524 35.944.599 36.154.706 40.060.996
's-Gravenhage
20.565.937 21.625.561 22.328.899 28.940.996
's-Hertogenbosch
3.738.522
3.961.666
3.867.355
4.257.010
Spijkenisse
2.322.515
2.328.914
2.138.329
2.279.229
Tilburg
7.357.402
7.028.889
7.004.429
7.827.935
Utrecht
17.278.713 18.061.449 18.354.270 24.112.620
Venlo
6.429.558
6.871.433
6.833.883
7.826.210
Vlaardingen
1.854.567
2.001.070
1.953.555
2.098.211
Vlissingen
5.152.980
4.453.488
4.087.162
8.108.362
Zaanstad
2.081.129
2.316.736
2.275.533
2.353.328
Zwolle
7.452.565
7.665.652
7.601.429 10.236.928
Totaal
298.528.114 300.538.000 298.818.000 385.057.346
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
94
Bijlage 4.2-3 Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
95
Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
Gemeente
Bedrag 2015 Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018
Alkmaar
2.421.864
2.519.106
2.581.618
2.754.283
Almere
2.427.524
2.636.554
2.732.882
2.915.664
Amersfoort
2.061.323
2.213.460
2.271.787
2.423.730
Amsterdam
10.422.368 11.084.829 11.441.238 12.206.457
Apeldoorn
2.482.855
2.576.781
2.614.326
2.789.178
Arnhem
5.667.812
5.341.604
4.946.251
3.870.313
Breda
6.593.870
5.887.243
5.404.981
4.074.112
Delft
1.545.650
1.570.338
1.576.376
1.641.188
Den Helder
954.530
955.307
934.964
899.528
Dordrecht
2.093.048
2.236.823
2.291.262
2.444.508
Ede
1.319.621
1.328.459
1.307.743
1.282.073
Eindhoven
3.061.926
3.259.636
3.339.474
3.562.826
Emmen
2.470.752
2.313.032
2.348.583
2.505.662
Enschede
3.467.509
3.473.245
3.535.300
3.771.750
Gouda
1.873.685
1.764.012
1.625.132
1.243.884
Groningen
4.422.866
3.880.144
3.795.234
3.644.192
Haarlem
3.075.769
3.189.650
3.278.037
3.497.280
Heerlen
1.398.923
1.470.860
1.496.446
1.596.532
Helmond
1.033.967
1.071.225
1.081.591
1.145.276
Hilversum
1.343.765
1.439.400
1.475.840
1.574.548
Leeuwarden
4.162.376
3.467.955
3.430.789
3.416.498
Leiden
4.203.766
4.043.142
3.807.578
3.191.695
Maastricht
2.579.625
2.524.242
2.418.114
2.161.221
Nijmegen
2.717.750
2.915.199
2.990.857
3.190.893
Rotterdam
8.439.626
8.711.499
9.033.388
9.637.564
's-Gravenhage
6.884.339
7.570.988
7.856.608
8.382.078
's-Hertogenbosch
3.259.460
3.312.887
3.308.781
3.393.001
Spijkenisse
1.402.435
1.487.913
1.519.537
1.621.167
Tilburg
4.835.600
4.285.490
3.906.111
2.849.037
Utrecht
5.542.390
5.594.886
5.672.367
6.051.749
Venlo
2.389.296
2.517.709
2.563.890
2.735.370
Vlaardingen
1.289.403
1.429.064
1.485.440
1.584.790
Vlissingen
1.954.734
2.029.360
2.074.867
2.213.639
Zaanstad
1.865.395
2.023.546
2.093.585
2.233.610
Zwolle
3.715.477
3.255.708
3.140.325
2.876.003
Totaal
115.381.299 115.381.299 115.381.299 115.381.299
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
96
Bijlage 4.2-5 Decentralisatie-uitkering Koopkrachttegemoetkoming 2014
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
97
Decentralisatie-uitkering Koopkrachttegemoetkoming
Gemeente
Bedrag 2014 Gemeente
Aa en Hunze
82.943 Blaricum
Aalburg
24.883 Bloemendaal
Aalsmeer
66.354 Bodegraven-Reeuwijk
Aalten
74.648 Boekel
Achtkarspelen
107.825 Borger-Odoorn
Alblasserdam
49.766 Borne
Albrandswaard
49.766 Borsele
Alkmaar
398.125 Boxmeer
Almelo
389.831 Boxtel
Almere
729.896 Breda
Alphen aan den Rijn
273.711 Brielle
Alphen-Chaam
24.883 Bronckhorst
Ameland
8.294 Brummen
Amersfoort
489.362 Brunssum
Amstelveen
248.828 Bunnik
Amsterdam
6.029.934 Bunschoten
Apeldoorn
522.539 Buren
Appingedam
58.060 Bussum
Arnhem
912.370 Capelle aan den IJssel
Assen
273.711 Castricum
Asten
49.766 Coevorden
Baarle-Nassau
24.883 Cranendonck
Baarn
82.943 Cromstrijen
Barendrecht
91.237 Cuijk
Barneveld
124.414 Culemborg
Bedum
24.883 Dalfsen
Beek
49.766 Dantumadiel
Beemster
24.883 De Bilt
Beesel
49.766 De Friese Meren
Bellingwedde
41.471 De Marne
Bergambacht
16.589 De Ronde Venen
Bergeijk
41.471 De Wolden
Bergen L
41.471 Delft
Bergen NH
107.825 Delfzijl
Bergen op Zoom
257.122 Den Helder
Berkelland
132.708 Deurne
Bernheze
66.354 Deventer
Bernisse
24.883 Diemen
Best
74.648 Dinkelland
Beuningen
74.648 Doesburg
Beverwijk
149.297 Doetinchem
Binnenmaas
58.060 Dongen
Bladel
41.471 Dongeradeel
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Bedrag 2014
24.883
58.060
66.354
24.883
91.237
58.060
49.766
66.354
82.943
729.896
41.471
99.531
58.060
149.297
24.883
33.177
58.060
116.120
282.005
66.354
149.297
49.766
24.883
82.943
91.237
58.060
74.648
116.120
167.934
49.766
107.825
66.354
439.596
116.120
257.122
82.943
398.125
99.531
58.060
58.060
215.651
66.354
99.531
98
Decentralisatie-uitkering Koopkrachttegemoetkoming
Gemeente
Bedrag 2014 Gemeente
Bedrag 2014
Dordrecht
572.305 Haarlem
638.659
Drechterland
49.766 Haarlemmerliede Spaarnw
16.589
Drimmelen
49.766 Haarlemmermeer
348.359
Dronten
124.414 Halderberge
82.943
Druten
49.766 Hardenberg
157.591
Duiven
66.354 Harderwijk
141.003
Echt-Susteren
107.825 Hardinxveld-Giessendam
33.177
Edam-Volendam
49.766 Haren
49.766
Ede
306.888 Harlingen
82.943
Eemnes
16.589 Hattem
24.883
Eemsmond
66.354 Heemskerk
116.120
Eersel
41.471 Heemstede
66.354
Eijsden-Margraten
58.060 Heerde
33.177
Eindhoven
1.053.372 Heerenveen
194.691
Elburg
49.766 Heerhugowaard
132.708
Emmen
497.656 Heerlen
622.070
Enkhuizen
74.648 Heeze-Leende
33.177
Enschede
937.252 Heiloo
49.766
Epe
91.237 Hellendoorn
91.237
Ermelo
82.943 Hellevoetsluis
132.708
Etten-Leur
124.414 Helmond
414.713
Ferwerderadiel
33.177 Hendrik-Ido-Ambacht
49.766
Franekeradeel
74.648 Hengelo O
331.771
Geertruidenberg
58.060 het Bildt
41.471
Geldermalsen
58.060 Heumen
41.471
Geldrop-Mierlo
132.708 Heusden
124.414
Gemert-Bakel
91.237 Hillegom
58.060
Gennep
49.766 Hilvarenbeek
33.177
Giessenlanden
33.177 Hilversum
348.359
Gilze en Rijen
66.354 Hof van Twente
107.825
Goeree-Overflakkee
107.825 Hollands Kroon
141.003
Goes
141.003 Hoogeveen
199.062
Goirle
58.060 Hoogezand-Sappemeer
182.474
Gorinchem
132.708 Hoorn
282.005
Gouda
273.711 Horst aan de Maas
107.825
Graft-De Rijp
16.589 Houten
82.943
Grave
33.177 Huizen
141.003
Groesbeek
58.060 Hulst
99.531
Groningen
1.186.080 IJsselstein
82.943
Grootegast
41.471 Kaag en Braassem
58.060
Gulpen-Wittem
49.766 Kampen
157.591
Haaksbergen
74.648 Kapelle
24.883
Haaren
24.883 Katwijk
149.297
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
99
Decentralisatie-uitkering Koopkrachttegemoetkoming
Gemeente
Bedrag 2014 Gemeente
Kerkrade
273.711 Midden Drenthe
Koggenland
58.060 Midden-Delfland
Kollumerland en Nwkruisl
49.766 Mill en Sint Hubert
Korendijk
24.883 Millingen aan de Rijn
Krimpen aan den IJssel
74.648 Moerdijk
Laarbeek
58.060 Molenwaard
Landerd
33.177 Montferland
Landgraaf
165.885 Montfoort U
Landsmeer
24.883 Mook en Middelaar
Langedijk
66.354 Muiden
Lansingerland
107.825 Naarden
Laren
33.177 Neder-Betuwe
Leek
66.354 Nederlek
Leerdam
58.060 Nederweert
Leeuwarden
600.505 Neerijnen
Leeuwarderadeel
24.883 Nieuwegein
Leiden
522.539 Nieuwkoop
Leiderdorp
66.354 Nijkerk
Leidschendam-Voorburg
273.711 Nijmegen
Lelystad
340.065 Noord-Beveland
Leudal
82.943 Noordenveld
Leusden
58.060 Noordoostpolder
Lingewaal
24.883 Noordwijk
Lingewaard
124.414 Noordwijkerhout
Lisse
58.060 Nuenen c.a.
Littenseradiel
24.883 Nunspeet
Lochem
91.237 Nuth
Loon op Zand
66.354 Oegstgeest
Lopik
24.883 Oirschot
Loppersum
41.471 Oisterwijk
Losser
74.648 Oldambt
Maasdonk
24.883 Oldebroek
Maasdriel
66.354 Oldenzaal
Maasgouw
66.354 Olst-Wijhe
Maassluis
116.120 Ommen
Maastricht
680.130 Onderbanken
Marum
24.883 Oost Gelre
Medemblik
124.414 Oosterhout
Meerssen
49.766 Ooststellingwerf
Menameradiel
41.471 Oostzaan
Menterwolde
49.766 Opmeer
Meppel
116.120 Opsterland
Middelburg
182.474 Oss
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Bedrag 2014
99.531
33.177
24.883
16.589
91.237
49.766
116.120
24.883
16.589
24.883
41.471
49.766
41.471
49.766
24.883
182.474
49.766
91.237
920.664
24.883
99.531
149.297
82.943
41.471
58.060
58.060
41.471
49.766
41.471
82.943
199.062
41.471
107.825
49.766
49.766
24.883
74.648
174.180
107.825
16.589
24.883
99.531
290.299
100
Decentralisatie-uitkering Koopkrachttegemoetkoming
Gemeente
Bedrag 2014 Gemeente
Oud-Beijerland
49.766 Sint-Oedenrode
Oude IJsselstreek
132.708 Sittard-Geleen
Ouder-Amstel
33.177 Sliedrecht
Ouderkerk
16.589 Slochteren
Oudewater
24.883 Sluis
Overbetuwe
124.414 Smallingerland
Papendrecht
82.943 Soest
Peel en Maas
107.825 Someren
Pekela
66.354 Son en Breugel
Pijnacker-Nootdorp
99.531 Spijkenisse
Purmerend
273.711 Stadskanaal
Putten
58.060 Staphorst
Raalte
99.531 Stede Broec
Reimerswaal
58.060 Steenbergen
Renkum
99.531 Steenwijkerland
Renswoude
8.294 Stein
Reusel-De Mierden
24.883 Stichtse Vecht
Rheden
174.180 Strijen
Rhenen
49.766 Sudwest Fryslan
Ridderkerk
124.414 Ten Boer
Rijnwaarden
41.471 Terneuzen
Rijssen-Holten
74.648 Terschelling
Rijswijk
207.357 Texel
Roerdalen
66.354 Teylingen
Roermond
290.299 Tholen
Roosendaal
290.299 Tiel
Rotterdam
4.661.379 Tilburg
Rozendaal
2.500 Tubbergen
Rucphen
66.354 Twenterand
Schagen
132.708 Tynaarlo
Schermer
16.589 Tytsjerksteradiel
Scherpenzeel
16.589 Ubbergen
Schiedam
406.419 Uden
Schiermonnikoog
8.294 Uitgeest
Schijndel
58.060 Uithoorn
Schinnen
33.177 Urk
Schoonhoven
33.177 Utrecht
Schouwen-Duiveland
116.120 Utrechtse Heuvelrug
's-Gravenhage
3.251.354 Vaals
's-Hertogenbosch
597.187 Valkenburg aan de Geul
Simpelveld
24.883 Valkenswaard
Sint-Anthonis
24.883 Veendam
Sint-Michielsgestel
58.060 Veenendaal
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Bedrag 2014
41.471
464.479
58.060
41.471
99.531
240.534
141.003
58.060
33.177
273.711
165.885
33.177
58.060
66.354
157.591
74.648
157.591
24.883
339.070
16.589
215.651
16.589
49.766
74.648
74.648
157.591
987.018
49.766
82.943
82.943
91.237
33.177
116.120
24.883
66.354
33.177
1.368.554
132.708
66.354
74.648
99.531
132.708
207.357
101
Decentralisatie-uitkering Koopkrachttegemoetkoming
Gemeente
Bedrag 2014 Gemeente
Veere
49.766 Zaltbommel
Veghel
99.531 Zandvoort
Veldhoven
107.825 Zederik
Velsen
215.651 Zeevang
Venlo
489.362 Zeewolde
Venray
141.003 Zeist
Vianen
49.766 Zevenaar
Vlaardingen
331.771 Zoetermeer
Vlagtwedde
66.354 Zoeterwoude
Vlieland
8.294 Zuidhorn
Vlissingen
215.651 Zuidplas
Vlist
24.883 Zundert
Voerendaal
33.177 Zutphen
Voorschoten
58.060 Zwartewaterland
Voorst
58.060 Zwijndrecht
Vught
66.354 Zwolle
Waalre
41.471 Totaal
Waalwijk
165.885
Waddinxveen
66.354
Wageningen
124.414
Wassenaar
82.943
Waterland
41.471
Weert
174.180
Weesp
66.354
Werkendam
58.060
West Maas en Waal
49.766
Westerveld
66.354
Westervoort
49.766
Westland
282.005
Weststellingwerf
99.531
Westvoorne
41.471
Wierden
49.766
Wijchen
116.120
Wijdemeren
66.354
Wijk bij Duurstede
49.766
Winsum
49.766
Winterswijk
116.120
Woensdrecht
58.060
Woerden
116.120
Wormerland
41.471
Woudenberg
24.883
Woudrichem
24.883
Zaanstad
572.305
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Bedrag 2014
66.354
91.237
33.177
16.589
49.766
223.945
107.825
414.713
16.589
49.766
91.237
66.354
207.357
58.060
157.591
439.596
66.000.007
102
Bijlage 4.2-7 Decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
103
Decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (voorlopige bedragen)
Gemeente
Bedrag 2015 Gemeente
Achtkarspelen
77.000 Eindhoven
Alblasserdam
47.000 Emmen
Almelo
245.000 Enschede
Almere
73.000 Epe
Alphen aan den Rijn
31.000 Franekeradeel
Amersfoort
189.000 Geldrop-Mierlo
Amstelveen
64.000 Gennep
Amsterdam
2.151.000 Goes
Apeldoorn
101.000 Gorinchem
Appingedam
48.000 Gouda
Arnhem
300.000 Groesbeek
Assen
121.000 Groningen
Bellingwedde
38.000 Grootegast
Bergen L
27.000 Gulpen-Wittem
Bergen op Zoom
142.000 Haarlem
Berkelland
66.000 Hardenberg
Beuningen
20.000 Harderwijk
Beverwijk
21.000 Harlingen
Borger-Odoorn
87.000 Heemskerk
Boxtel
32.000 Heerenveen
Breda
195.000 Heerlen
Brunssum
97.000 Hellendoorn
Capelle aan den IJssel
70.000 Helmond
Coevorden
99.000 Hengelo O
Cuijk
55.000 het Bildt
Culemborg
40.000 Hilversum
Dantumadiel
59.000 Hoogeveen
De Friese Meren
60.000 Hoogezand-Sappemeer
De Marne
21.000 Hoorn
De Wolden
20.000 Hulst
Delft
226.000 Kampen
Delfzijl
80.000 Kerkrade
Den Helder
65.000 Kollumerland en Nwkruisl
Deventer
122.000 Landgraaf
Diemen
63.000 Leek
Dinkelland
20.000 Leerdam
Doesburg
35.000 Leeuwarden
Doetinchem
70.000 Leiden
Dongeradeel
78.000 Leidschendam-Voorburg
Dordrecht
206.000 Lelystad
Dronten
97.000 Littenseradiel
Ede
119.000 Loppersum
Eemsmond
61.000 Losser
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Bedrag 2015
333.000
412.000
594.000
25.000
60.000
45.000
45.000
42.000
35.000
100.000
27.000
496.000
22.000
20.000
139.000
28.000
31.000
72.000
60.000
58.000
385.000
20.000
161.000
162.000
29.000
20.000
177.000
139.000
40.000
64.000
106.000
146.000
37.000
76.000
51.000
30.000
230.000
131.000
26.000
90.000
20.000
24.000
63.000
104
Decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (voorlopige bedragen)
Gemeente
Bedrag 2015 Gemeente
Maassluis
59.000 Tiel
Maastricht
423.000 Tilburg
Meerssen
37.000 Twenterand
Menameradiel
20.000 Tytsjerksteradiel
Menterwolde
33.000 Utrecht
Meppel
23.000 Vaals
Midden Drenthe
45.000 Valkenburg aan de Geul
Molenwaard
20.000 Veendam
Montferland
39.000 Veenendaal
Nijmegen
395.000 Veghel
Noordoostpolder
94.000 Velsen
Nuth
32.000 Venlo
Oldambt
151.000 Venray
Oldenzaal
56.000 Vianen
Ooststellingwerf
97.000 Vlaardingen
Opsterland
36.000 Vlagtwedde
Oss
128.000 Vlissingen
Oude IJsselstreek
80.000 Waalwijk
Peel en Maas
36.000 Wageningen
Pekela
64.000 Weert
Purmerend
34.000 Westerveld
Raalte
29.000 Weststellingwerf
Rheden
55.000 Winterswijk
Ridderkerk
29.000 Zaanstad
Roermond
103.000 Zederik
Roosendaal
180.000 Zeewolde
Rotterdam
1.994.000 Zeist
Rucphen
46.000 Zoetermeer
Schagen
20.000 Zuidhorn
Schiedam
112.000 Zutphen
Schouwen-Duiveland
20.000 Zwijndrecht
's-Gravenhage
784.000 Zwolle
's-Hertogenbosch
258.000 Totaal
Sittard-Geleen
161.000
Slochteren
20.000
Sluis
20.000
Smallingerland
132.000
Spijkenisse
102.000
Stadskanaal
122.000
Steenwijkerland
65.000
Sudwest Fryslan
155.000
Terneuzen
107.000
Tholen
20.000
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
Bedrag 2015
20.000
545.000
23.000
49.000
490.000
37.000
53.000
87.000
45.000
20.000
40.000
191.000
37.000
20.000
114.000
80.000
39.000
47.000
72.000
34.000
20.000
93.000
87.000
155.000
20.000
20.000
46.000
29.000
20.000
51.000
47.000
70.000
19.846.000
105
Bijlage 4.2-10 Decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
106
Decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra
Gemeente
Bedrag 2014
Alkmaar
30.796
Almelo
61.695
Almere
137.028
Amersfoort
43.642
Arnhem
79.838
Bellingwedde
116.152
Coevorden
51.641
Delfzijl
44.501
Den Helder
62.921
Deventer
29.670
Dronten
160.934
Echt-Susteren
82.034
Eemsmond
76.909
Emmen
47.059
Gilze en Rijen
267.208
Goes
49.004
Grave
36.716
Heerlen
28.129
Het Bildt
37.695
Katwijk
63.346
Leudal
107.106
Nijmegen
65.855
Noordoostpolder
134.794
Oisterwijk
67.007
Pekela
84.089
Schinnen
86.232
Smallingerland
44.659
Stadskanaal
69.425
Tytsjerksteradiel
24.358
Utrecht
25.266
Utrechtse Heuvelrug
56.806
Venlo
30.969
Vlagtwedde
481.830
Wageningen
101.061
Winterswijk
72.882
Zeist
101.444
Totaal
3.060.701
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
107
Bijlage 4.2-12 Decentralisatie-uitkering Stimuleringsregeling Oversampling
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
108
Decentralisatie-uitkering WoON Oversampling
Gemeente
Bedrag 2014
Bergen op Zoom
46.892
Breda
2.491
Enschede
1.498
Goeree-Overflakkee
8.994
Gouda
26.983
Harderwijk
8.861
Kampen
2.661
Lelystad
20.000
Lingewaard
14.518
Maassluis
19.074
Maastricht
1.349
Nijmegen
18.995
's-Gravenhage
2.186
Teylingen
6.236
Utrecht
8.076
Zoetermeer
70.251
Totaal
259.065
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
109
Bijlage 4.2-14 Decentralisatie-uitkering Erfgoed en ruimte
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
110
Mutaties decentralisatie-uitkering Erfgoed en Ruimte
Gemeente
Project
Bedrag 2014
Amsterdam
Toevoeging Van Nelle meubel in het Werelderfgoed Podium
18.150
Amsterdam (Beleidsnota Kiezen voor Karakter, onderdeel
Werelderfgoed)
Amsterdam
Restant bedrag samenwerking Grachtengordel, Stelling van
Amsterdam en Beemster (Beleidsnota Kiezen voor Karakter,
onderdeel Werelderfgoed)
5.000
Nijmegen
Bijdrage communicatie project winkelstraten (Beleidsnota
Kiezen voor Karakter, onderdeel Wederopbouw)
6.000
Noordoostpolder
Marktverkenning bezoekerscentrum Schokland ( Beleidsnota
Kiezen voor Karakter, onderdeel Werelderfgoed)
18.150
Noordoostpolder
Voor herstel landschappelijke beplanting NOP (Beleidsnota
Kiezen voor Karakter, onderdeel Wederopbouw)
60.000
Totaal
107.300
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
111
Bijlage 4.2.2 Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
112
Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin
Gemeente
Bedrag 2013
Bedrag 2014
Aa en Hunze
491.015
484.780
Aalburg
287.311
287.077
Aalsmeer
691.875
693.663
Aalten
566.802
563.610
Achtkarspelen
625.011
624.228
Alblasserdam
467.279
470.610
Albrandswaard
588.477
593.623
Alkmaar
2.154.011
2.152.107
Almelo
1.787.367
1.782.966
Almere
5.903.799
5.883.073
Alphen aan den Rijn
1.699.561
2.433.405
Alphen-Chaam
183.827
185.112
Ameland
71.331
72.308
Amersfoort
3.863.135
3.880.596
Amstelveen
1.849.299
1.875.876
Amsterdam
22.042.844
22.155.455
Apeldoorn
3.429.574
3.433.521
Appingedam
259.047
260.518
Arnhem
3.633.669
3.664.839
Assen
1.555.882
1.549.889
Asten
332.950
329.531
Baarle-Nassau
115.583
113.279
Baarn
514.332
511.631
Barendrecht
1.212.397
1.211.682
Barneveld
1.305.347
1.317.956
Bedum
221.490
219.570
Beek
309.685
302.349
Beemster
174.593
178.356
Beesel
284.485
280.152
Bellingwedde
161.675
160.127
Bergambacht
217.218
216.041
Bergeijk
362.925
357.519
Bergen L
253.587
248.124
Bergen NH
570.322
557.946
Bergen op Zoom
1.520.554
1.511.651
Berkelland
903.523
890.077
Bernheze
630.133
629.412
Bernisse
230.835
229.954
Best
634.714
630.291
Beuningen
540.321
527.894
Beverwijk
925.757
936.995
Binnenmaas
557.682
550.683
Bladel
391.646
396.326
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
113
Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin
Gemeente
Bedrag 2013
Bedrag 2014
Blaricum
181.502
183.953
Bloemendaal
471.214
466.284
Boarnsterhim
425.954
Bodegraven-Reeuwijk
726.039
723.989
Boekel
214.860
214.746
Borger-Odoorn
503.526
497.785
Borne
466.044
466.807
Borsele
491.267
486.276
Boskoop
352.888
Boxmeer
580.653
569.124
Boxtel
663.027
654.178
Breda
3.974.382
3.998.016
Brielle
322.038
316.882
Bronckhorst
727.783
712.228
Brummen
437.431
431.141
Brunssum
584.447
581.668
Bunnik
307.094
308.143
Bunschoten
462.088
464.182
Buren
529.194
529.656
Bussum
767.541
771.687
Capelle aan den IJssel
1.694.106
1.692.954
Castricum
681.690
672.716
Coevorden
730.905
726.547
Cranendonck
389.651
386.755
Cromstrijen
244.641
243.265
Cuijk
560.073
559.745
Culemborg
698.759
691.898
Dalfsen
575.976
575.913
Dantumadiel
405.793
399.583
De Bilt
916.553
908.194
De Friese Meren
1.090.553
De Marne
210.432
204.003
De Ronde Venen
933.099
922.765
De Wolden
476.079
471.821
Delft
1.959.338
1.967.275
Delfzijl
555.575
552.050
Den Helder
1.249.111
1.228.735
Deurne
643.917
632.326
Deventer
2.332.092
2.339.692
Diemen
637.344
640.795
Dinkelland
549.970
541.421
Doesburg
273.175
268.660
Doetinchem
1.231.008
1.222.528
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
114
Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin
Gemeente
Bedrag 2013
Bedrag 2014
Dongen
540.439
535.445
Dongeradeel
526.883
527.605
Dordrecht
2.960.444
2.956.901
Drechterland
400.858
397.510
Drimmelen
507.557
504.618
Dronten
934.001
924.180
Druten
407.727
410.041
Duiven
585.706
577.850
Echt-Susteren
573.988
569.664
Edam-Volendam
617.621
618.860
Ede
2.527.441
2.535.308
Eemnes
198.234
196.724
Eemsmond
343.367
337.716
Eersel
346.749
343.603
Eijsden-Margraten
463.680
453.625
Eindhoven
4.860.502
4.886.353
Elburg
492.089
497.693
Emmen
2.290.849
2.274.591
Enkhuizen
402.521
402.595
Enschede
3.628.545
3.639.465
Epe
656.472
656.025
Ermelo
527.730
522.059
Etten-Leur
928.922
929.727
Ferwerderadiel
197.227
196.822
Franekeradeel
449.074
444.847
Gaasterlan-Sleat
206.840
Geertruidenberg
435.272
438.086
Geldermalsen
581.504
577.167
Geldrop-Mierlo
818.595
824.275
Gemert-Bakel
592.965
593.065
Gennep
350.950
351.754
Giessenlanden
303.911
301.828
Gilze en Rijen
562.317
571.158
Goeree-Overflakkee
975.902
972.462
Goes
762.256
762.324
Goirle
472.720
476.434
Gorinchem
864.333
862.915
Gouda
1.779.052
1.774.127
Graft-De Rijp
135.986
134.744
Grave
255.961
251.786
Groesbeek
360.233
356.623
Groningen
3.718.882
3.762.393
Grootegast
277.712
272.996
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
115
Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin
Gemeente
Bedrag 2013
Bedrag 2014
Gulpen-Wittem
239.580
235.811
Haaksbergen
506.903
503.959
Haaren
267.979
265.410
Haarlem
3.564.975
3.618.657
Haarlemmerliede Spaarnw
117.787
116.913
Haarlemmermeer
3.499.500
3.488.146
Halderberge
585.316
582.347
Hardenberg
1.300.162
1.297.084
Harderwijk
1.096.386
1.102.042
Hardinxveld-Giessendam
391.589
391.681
Haren
377.859
379.109
Harlingen
351.191
346.988
Hattem
245.555
245.490
Heemskerk
847.515
834.716
Heemstede
564.962
563.676
Heerde
358.708
360.017
Heerenveen
937.701
1.084.277
Heerhugowaard
1.276.505
1.282.921
Heerlen
1.839.358
1.831.688
Heeze-Leende
294.758
287.921
Heiloo
454.280
451.984
Hellendoorn
738.057
734.615
Hellevoetsluis
844.774
840.184
Helmond
2.192.135
2.204.033
Hendrik-Ido-Ambacht
669.226
675.311
Hengelo O
1.884.235
1.880.569
Het Bildt
235.722
235.524
Heumen
351.895
344.196
Heusden
924.934
916.322
Hillegom
434.045
433.102
Hilvarenbeek
301.710
297.217
Hilversum
1.966.238
1.972.543
Hof van Twente
702.343
699.983
Hollands Kroon
1.000.843
988.987
Hoogeveen
1.201.095
1.193.453
Hoogezand-Sappemeer
814.749
813.862
Hoorn
1.751.266
1.755.812
Horst aan de Maas
842.165
831.642
Houten
1.175.115
1.169.849
Huizen
922.797
911.498
Hulst
518.652
509.425
IJsselstein
872.230
865.793
Kaag en Braassem
515.509
519.176
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
116
Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin
Gemeente
Bedrag 2013
Bedrag 2014
Kampen
1.195.506
1.203.825
Kapelle
276.625
272.298
Katwijk
1.405.208
1.402.094
Kerkrade
890.896
890.412
Koggenland
479.594
475.725
Kollumerland en Nwkruisl
273.267
274.642
Korendijk
219.191
220.029
Krimpen aan den IJssel
636.195
636.444
Laarbeek
440.210
436.343
Landerd
313.049
312.120
Landgraaf
711.095
700.317
Landsmeer
219.722
216.151
Langedijk
596.227
593.505
Lansingerland
1.420.064
1.440.759
Laren
211.909
215.292
Leek
427.260
422.072
Leerdam
509.893
508.623
Leeuwarden
2.078.344
2.326.152
Leeuwarderadeel
214.332
208.391
Leiden
2.486.634
2.486.781
Leiderdorp
600.480
602.744
Leidschendam-Voorburg
1.568.549
1.593.873
Lelystad
2.059.066
2.061.096
Lemsterland
297.593
Leudal
680.542
672.932
Leusden
610.044
603.794
Lingewaal
230.359
231.304
Lingewaard
982.403
978.072
Lisse
457.792
457.746
Littenseradiel
241.417
241.394
Lochem
648.603
646.804
Loon op Zand
460.832
461.068
Lopik
319.914
320.077
Loppersum
216.740
212.760
Losser
458.532
460.503
Maasdonk
230.620
229.619
Maasdriel
499.409
502.423
Maasgouw
416.776
411.621
Maassluis
765.441
765.884
Maastricht
2.160.249
2.159.353
Marum
225.960
225.442
Medemblik
931.752
930.437
Meerssen
352.893
347.780
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
117
Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin
Gemeente
Bedrag 2013
Bedrag 2014
Menameradiel
290.053
287.622
Menterwolde
252.717
245.807
Meppel
743.230
747.090
Middelburg
1.054.904
1.056.148
Midden Drenthe
670.941
665.430
Midden-Delfland
394.672
395.516
Mill en Sint Hubert
218.782
209.697
Millingen aan de Rijn
120.599
119.508
Moerdijk
749.395
751.720
Molenwaard
698.774
688.773
Montferland
693.603
691.045
Montfoort U
312.759
309.440
Mook en Middelaar
152.452
149.206
Muiden
142.368
139.562
Naarden
419.330
415.099
Neder-Betuwe
544.573
539.317
Nederlek
281.895
278.138
Nederweert
319.350
313.838
Neerijnen
267.452
267.847
Nieuwegein
1.369.797
1.370.565
Nieuwkoop
552.478
547.277
Nijkerk
914.956
918.723
Nijmegen
3.514.220
3.549.700
Noord-Beveland
139.307
138.154
Noordenveld
621.266
620.604
Noordoostpolder
1.095.150
1.091.598
Noordwijk
502.326
504.032
Noordwijkerhout
322.459
329.793
Nuenen c.a.
435.551
432.669
Nunspeet
585.237
583.862
Nuth
275.455
277.525
Oegstgeest
504.507
503.956
Oirschot
356.492
351.141
Oisterwijk
524.113
518.342
Oldambt
779.758
781.953
Oldebroek
478.318
477.599
Oldenzaal
717.300
717.266
Olst-Wijhe
369.488
368.468
Ommen
343.850
343.916
Onderbanken
148.868
147.658
Oost Gelre
628.937
621.540
Oosterhout
1.169.190
1.158.842
Ooststellingwerf
528.450
524.391
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
118
Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin
Gemeente
Bedrag 2013
Bedrag 2014
Oostzaan
195.096
191.150
Opmeer
244.370
242.360
Opsterland
647.308
640.475
Oss
1.890.971
1.886.376
Oud-Beijerland
511.653
512.785
Oude IJsselstreek
848.706
837.543
Ouder-Amstel
302.385
307.087
Ouderkerk
176.853
178.025
Oudewater
214.969
212.184
Overbetuwe
1.051.358
1.050.071
Papendrecht
716.172
717.185
Peel en Maas
853.310
838.785
Pekela
267.891
267.028
Pijnacker-Nootdorp
1.304.852
1.318.143
Purmerend
1.871.451
1.866.924
Putten
517.302
514.188
Raalte
751.702
741.427
Reimerswaal
520.950
522.334
Renkum
623.585
623.741
Renswoude
114.327
116.405
Reusel-De Mierden
239.813
241.177
Rheden
897.179
889.702
Rhenen
422.518
423.307
Ridderkerk
910.922
908.425
Rijnwaarden
224.942
221.941
Rijnwoude
384.259
Rijssen-Holten
885.227
887.743
Rijswijk
1.005.007
1.023.979
Roerdalen
375.886
370.973
Roermond
1.266.732
1.266.616
Roosendaal
1.753.202
1.746.392
Rotterdam
18.322.436
18.392.024
Rozendaal
30.647
30.856
Rucphen
380.863
378.596
Schagen
971.429
962.024
Schermer
115.166
115.246
Scherpenzeel
216.475
217.750
Schiedam
2.056.685
2.066.886
Schiermonnikoog
17.813
17.248
Schijndel
474.507
472.012
Schinnen
239.210
235.725
Schoonhoven
272.738
271.820
Schouwen-Duiveland
641.377
636.951
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
119
Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin
Gemeente
Bedrag 2013
Bedrag 2014
's-Gravenhage
14.706.060
14.803.395
's-Hertogenbosch
3.189.987
3.204.056
Simpelveld
195.499
193.064
Sint-Anthonis
235.109
232.222
Sint-Michielsgestel
580.447
573.027
Sint-Oedenrode
363.446
361.785
Sittard-Geleen
1.873.810
1.857.640
Skarsterlan
587.447
Sliedrecht
541.732
545.577
Slochteren
333.157
329.888
Sluis
423.795
422.934
Smallingerland
1.232.272
1.236.425
Soest
1.041.515
1.038.351
Someren
357.186
356.734
Son en Breugel
345.195
344.326
Spijkenisse
1.692.611
1.694.516
Stadskanaal
680.133
675.631
Staphorst
406.431
410.353
Stede Broec
463.518
463.669
Steenbergen
451.294
448.812
Steenwijkerland
911.579
908.006
Stein
465.494
460.264
Stichtse Vecht
1.392.136
1.398.847
Strijen
169.789
164.608
Sudwest Fryslan
1.813.640
1.847.730
Ten Boer
171.235
169.556
Terneuzen
1.137.777
1.130.077
Terschelling
87.123
85.093
Texel
275.976
267.516
Teylingen
796.749
792.803
Tholen
581.948
574.684
Tiel
1.059.719
1.050.984
Tilburg
4.818.236
4.826.112
Tubbergen
464.146
460.809
Twenterand
756.450
757.143
Tynaarlo
672.375
669.357
Tytsjerksteradiel
671.969
675.514
Ubbergen
184.235
182.384
Uden
903.796
897.856
Uitgeest
289.721
293.437
Uithoorn
665.604
659.923
Urk
576.894
578.261
Utrecht
7.788.560
7.964.510
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
120
Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin
Gemeente
Bedrag 2013
Bedrag 2014
Utrechtse Heuvelrug
1.005.017
993.130
Vaals
168.707
164.878
Valkenburg aan de Geul
289.351
283.780
Valkenswaard
582.511
574.177
Veendam
616.265
614.852
Veenendaal
1.555.752
1.555.449
Veere
426.763
419.977
Veghel
834.413
831.823
Veldhoven
874.309
877.049
Velsen
1.471.833
1.469.438
Venlo
2.199.791
2.197.463
Venray
943.653
937.738
Vianen
448.323
447.785
Vlaardingen
1.730.881
1.730.810
Vlagtwedde
309.759
302.779
Vlieland
21.637
20.353
Vlissingen
961.959
964.554
Vlist
199.835
198.376
Voerendaal
228.690
222.804
Voorschoten
546.107
558.839
Voorst
460.025
461.235
Vught
548.528
545.289
Waalre
352.167
350.794
Waalwijk
980.061
974.892
Waddinxveen
548.401
551.918
Wageningen
666.424
664.658
Wassenaar
553.979
554.638
Waterland
336.982
337.854
Weert
1.015.307
1.011.221
Weesp
414.792
414.731
Werkendam
555.000
553.454
West Maas en Waal
363.245
361.524
Westerveld
352.554
347.066
Westervoort
339.108
331.638
Westland
2.184.566
2.181.010
Weststellingwerf
522.477
518.704
Westvoorne
256.113
252.040
Wierden
495.640
496.492
Wijchen
893.998
890.690
Wijdemeren
471.512
469.508
Wijk bij Duurstede
501.063
497.493
Winsum
310.789
310.543
Winterswijk
615.682
616.143
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
121
Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin
Gemeente
Bedrag 2013
Bedrag 2014
Woensdrecht
409.610
409.564
Woerden
1.154.983
1.161.336
Wormerland
335.040
331.677
Woudenberg
278.940
280.998
Woudrichem
299.048
295.333
Zaanstad
3.818.628
3.845.368
Zaltbommel
637.574
645.515
Zandvoort
321.237
320.197
Zederik
288.382
291.357
Zeevang
128.049
124.377
Zeewolde
542.757
536.096
Zeist
1.452.964
1.450.427
Zevenaar
654.234
652.164
Zoetermeer
3.124.296
3.121.661
Zoeterwoude
160.350
156.782
Zuidhorn
429.010
430.269
Zuidplas
912.152
913.622
Zundert
399.709
396.475
Zutphen
1.099.087
1.092.546
Zwartewaterland
533.991
536.722
Zwijndrecht
1.010.124
1.012.494
Zwolle
2.816.859
2.834.234
Totaal
383.137.000
383.137.000
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
122
Bijlage 5.7.1 Individuele EMU-referentiewaarden gemeenten 2015
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
123
Individuele EMU-referentiewaarden gemeenten 2015 (bedragen x € 1000)
Gemeente
Begrotingstotaal 2014 Referentiewaarde o.b.v.
(na bestemming)
begrotingstotaal
Aa en Hunze
Aalburg
Aalsmeer
Aalten
56.344
19.610
54.375
50.608
2.483
864
2.396
2.230
Achtkarspelen
63.658
2.805
47.527
42.946
289.176
262.878
586.713
312.736
18.768
19.315
413.778
217.761
6.054.455
504.328
35.055
577.064
289.331
32.938
14.513
44.963
76.480
97.577
19.732
60.859
16.339
27.463
22.958
17.662
47.449
25.983
67.800
223.673
88.029
60.808
23.224
72.104
49.368
98.040
47.378
42.338
2.095
1.893
12.744
11.585
25.857
13.782
827
851
18.235
9.597
266.823
22.226
1.545
25.432
12.751
1.452
640
1.982
3.371
4.300
870
2.682
720
1.210
1.012
778
2.091
1.145
2.988
9.857
3.879
2.680
1.023
3.178
2.176
4.321
2.088
1.866
Alblasserdam
Albrandswaard
Alkmaar
Almelo
Almere
Alphen aan den Rijn
Alphen-Chaam
Ameland
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
Apeldoorn
Appingedam
Arnhem
Assen
Asten
Baarle-Nassau
Baarn
Barendrecht
Barneveld
Bedum
Beek
Beemster
Beesel
Bellingwedde
Bergambacht
Bergeijk
Bergen (L.)
Bergen (NH.)
Bergen op Zoom
Berkelland
Bernheze
Bernisse
Best
Beuningen
Beverwijk
Binnenmaas
Bladel
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
124
Individuele EMU-referentiewaarden gemeenten 2015 (bedragen x € 1000)
Gemeente
Begrotingstotaal 2014 Referentiewaarde o.b.v.
(na bestemming)
begrotingstotaal
Blaricum
Bloemendaal
Bodegraven-Reeuwijk
Boekel
Borger-Odoorn
Borne
Borsele
Boxmeer
Boxtel
Breda
Brielle
Bronckhorst
Brummen
Brunssum
Bunnik
Bunschoten
Buren
Bussum
Capelle aan den IJssel
Castricum
Coevorden
Cranendonck
Cromstrijen
Cuijk
Culemborg
Dalfsen
Dantumadiel
De Bilt
De Friese meren
De Marne
De Ronde Venen
De Wolden
Delft
Delfzijl
Den Helder
Deurne
Deventer
Diemen
Dinkelland
Doesburg
Doetinchem
Dongen
Dongeradeel
27.202
46.423
65.853
22.564
55.239
51.053
42.664
61.981
76.826
510.202
54.876
62.945
40.357
85.123
24.637
37.264
45.765
69.401
175.079
55.786
91.833
41.528
18.957
65.075
65.464
46.491
42.325
85.811
108.740
29.163
78.841
44.706
341.868
74.641
158.831
75.638
295.189
71.255
63.673
28.034
164.414
44.910
62.707
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
1.199
2.046
2.902
994
2.434
2.250
1.880
2.732
3.386
22.485
2.418
2.774
1.779
3.751
1.086
1.642
2.017
3.059
7.716
2.459
4.047
1.830
835
2.868
2.885
2.049
1.865
3.782
4.792
1.285
3.475
1.970
15.066
3.289
7.000
3.333
13.009
3.140
2.806
1.235
7.246
1.979
2.764
125
Individuele EMU-referentiewaarden gemeenten 2015 (bedragen x € 1000)
Gemeente
Begrotingstotaal 2014 Referentiewaarde o.b.v.
(na bestemming)
begrotingstotaal
Dordrecht
Drechterland
Drimmelen
Dronten
Druten
Duiven
Echt-Susteren
Edam-Volendam
Ede
Eemnes
Eemsmond
Eersel
Eijsden-Margraten
Eindhoven
Elburg
Emmen
Enkhuizen
Enschede
Epe
Ermelo
Etten-Leur
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Geertruidenberg
Geldermalsen
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Gennep
Giessenlanden
Gilze en Rijen
Goeree-Overflakkee
Goes
Goirle
Gorinchem
Gouda
Graft-De Rijp
Grave
Groesbeek
Groningen
Grootegast
Gulpen-Wittem
Haaksbergen
433.558
30.620
46.780
95.282
32.972
51.838
65.944
65.789
270.439
17.978
50.439
37.081
50.989
758.181
41.326
346.370
41.085
593.262
65.566
61.036
114.029
17.362
51.341
41.653
56.691
78.688
66.506
38.559
27.329
51.473
114.742
111.258
49.738
132.534
210.090
14.055
22.493
42.252
792.971
22.347
32.560
44.286
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
19.107
1.349
2.062
4.199
1.453
2.285
2.906
2.899
11.918
792
2.223
1.634
2.247
33.413
1.821
15.265
1.811
26.145
2.890
2.690
5.025
765
2.263
1.836
2.498
3.468
2.931
1.699
1.204
2.268
5.057
4.903
2.192
5.841
9.259
619
991
1.862
34.947
985
1.435
1.952
126
Individuele EMU-referentiewaarden gemeenten 2015 (bedragen x € 1000)
Gemeente
Begrotingstotaal 2014 Referentiewaarde o.b.v.
(na bestemming)
begrotingstotaal
Haaren
Haarlem
Haarlemmerliede c.a.
Haarlemmermeer
Halderberge
Hardenberg
Harderwijk
Hardinxveld-Giessendam
Haren
Harlingen
Hattem
Heemskerk
Heemstede
Heerde
Heerenveen
Heerhugowaard
Heerlen
Heeze-Leende
Heiloo
Hellendoorn
Hellevoetsluis
Helmond
Hendrik-Ido-Ambacht
Hengelo
het Bildt
Heumen
Heusden
Hillegom
Hilvarenbeek
Hilversum
Hof van Twente
Hollands Kroon
Hoogeveen
Hoogezand-Sappemeer
Hoorn
Horst aan de Maas
Houten
Huizen
Hulst
IJsselstein
Kaag en Braassem
Kampen
Kapelle
Katwijk
27.784
437.164
9.775
363.787
62.156
130.919
108.577
35.570
38.298
53.244
21.057
78.041
43.826
32.135
130.761
138.054
319.554
26.377
39.248
85.783
79.571
305.708
64.122
246.840
24.158
28.525
96.763
50.709
35.092
220.502
72.483
84.992
148.401
117.282
197.062
89.392
96.803
75.617
55.410
66.143
63.760
139.429
26.096
139.974
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
1.224
19.266
431
16.032
2.739
5.770
4.785
1.568
1.688
2.346
928
3.439
1.931
1.416
5.763
6.084
14.083
1.162
1.730
3.781
3.507
13.473
2.826
10.878
1.065
1.257
4.264
2.235
1.547
9.718
3.194
3.746
6.540
5.169
8.685
3.940
4.266
3.332
2.442
2.915
2.810
6.145
1.150
6.169
127
Individuele EMU-referentiewaarden gemeenten 2015 (bedragen x € 1000)
Gemeente
Begrotingstotaal 2014 Referentiewaarde o.b.v.
(na bestemming)
begrotingstotaal
Kerkrade
Koggenland
Kollumerland c.a.
Korendijk
Krimpen aan den IJssel
Laarbeek
Landerd
Landgraaf
Landsmeer
Langedijk
Lansingerland
Laren
Leek
Leerdam
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Leiden
Leiderdorp
Leidschendam-Voorburg
Lelystad
Leudal
Leusden
Lingewaal
Lingewaard
Lisse
Littenseradiel
Lochem
Loon op Zand
Lopik
Loppersum
Losser
Maasdonk
Maasdriel
Maasgouw
Maassluis
Maastricht
Marum
Medemblik
Meerssen
Menameradiel
Menterwolde
Meppel
Middelburg
153.649
38.657
28.197
17.037
55.441
37.488
30.502
104.084
24.931
54.793
139.765
21.552
43.200
53.529
388.643
17.887
437.003
66.275
187.502
253.706
69.138
53.721
16.814
91.289
41.508
20.781
66.294
43.134
21.660
25.197
51.529
68.224
47.829
50.138
79.907
460.160
20.784
76.117
36.007
22.415
29.112
93.545
136.965
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
6.771
1.704
1.243
751
2.443
1.652
1.344
4.587
1.099
2.415
6.160
950
1.904
2.359
17.128
788
19.259
2.921
8.263
11.181
3.047
2.368
741
4.023
1.829
916
2.922
1.901
955
1.110
2.271
3.007
2.108
2.210
3.522
20.280
916
3.355
1.587
988
1.283
4.123
6.036
128
Individuele EMU-referentiewaarden gemeenten 2015 (bedragen x € 1000)
Gemeente
Begrotingstotaal 2014 Referentiewaarde o.b.v.
(na bestemming)
begrotingstotaal
Midden-Delfland
Midden-Drenthe
Mill en Sint Hubert
Millingen aan de Rijn
Moerdijk
Molenwaard
Montferland
Montfoort
Mook en Middelaar
Muiden
Naarden
Neder-Betuwe
Nederlek
Nederweert
Neerijnen
Nieuwegein
Nieuwkoop
Nijkerk
Nijmegen
Noord-Beveland
Noordenveld
Noordoostpolder
Noordwijk
Noordwijkerhout
Nuenen c.a.
Nunspeet
Nuth
Oegstgeest
Oirschot
Oisterwijk
Oldambt
Oldebroek
Oldenzaal
47.914
69.660
22.899
13.124
72.639
71.908
72.378
22.886
14.717
13.613
36.663
46.636
34.478
31.517
19.753
151.635
80.005
79.462
767.452
23.350
71.405
106.448
80.232
32.826
55.431
47.138
33.010
60.728
37.974
53.775
120.532
44.400
74.181
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
2.112
3.070
1.009
578
3.201
3.169
3.190
1.009
649
600
1.616
2.055
1.519
1.389
871
6.683
3.526
3.502
33.822
1.029
3.147
4.691
3.536
1.447
2.443
2.077
1.455
2.676
1.674
2.370
5.312
1.957
3.269
129
Individuele EMU-referentiewaarden gemeenten 2015 (bedragen x € 1000)
Gemeente
Begrotingstotaal 2014 Referentiewaarde o.b.v.
(na bestemming)
begrotingstotaal
Olst-Wijhe
Ommen
Onderbanken
Oost Gelre
Oosterhout
Ooststellingwerf
Oostzaan
Opmeer
Opsterland
Oss
Oud-Beijerland
Oude IJsselstreek
Ouder-Amstel
Ouderkerk
Oudewater
Overbetuwe
Papendrecht
Peel en Maas
Pekela
Pijnacker-Nootdorp
Purmerend
Putten
Raalte
Reimerswaal
Renkum
Renswoude
Reusel-De Mierden
Rheden
Rhenen
Ridderkerk
Rijnwaarden
Rijssen-Holten
Rijswijk
Roerdalen
Roermond
Roosendaal
Rotterdam
Rozendaal
Rucphen
Schagen
Schermer
Scherpenzeel
Schiedam
37.371
39.536
19.358
56.855
130.663
58.626
17.123
28.066
62.721
202.981
44.861
82.931
24.095
17.265
18.560
79.544
69.187
77.480
37.247
125.310
194.947
39.955
68.818
49.360
68.230
10.403
29.029
94.727
34.220
119.671
20.950
73.204
139.455
44.159
171.396
203.445
3.901.534
3.518
48.248
91.819
9.721
13.989
275.941
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
1.647
1.742
853
2.506
5.758
2.584
755
1.237
2.764
8.945
1.977
3.655
1.062
761
818
3.506
3.049
3.415
1.641
5.522
8.591
1.761
3.033
2.175
3.007
458
1.279
4.175
1.508
5.274
923
3.226
6.146
1.946
7.554
8.966
171.943
155
2.126
4.047
428
617
12.161
130
Individuele EMU-referentiewaarden gemeenten 2015 (bedragen x € 1000)
Gemeente
Begrotingstotaal 2014 Referentiewaarde o.b.v.
(na bestemming)
begrotingstotaal
Schiermonnikoog
Schijndel
Schinnen
Schoonhoven
Schouwen-Duiveland
's-Gravenhage
's-Hertogenbosch
Simpelveld
Sint Anthonis
Sint-Michielsgestel
Sint-Oedenrode
Sittard-Geleen
Sliedrecht
Slochteren
Sluis
Smallingerland
Soest
Someren
Son en Breugel
Spijkenisse
Stadskanaal
Staphorst
Stede Broec
Steenbergen
Steenwijkerland
Stein
Stichtse Vecht
Strijen
Súdwest Fryslân
Ten Boer
Terneuzen
Terschelling
Texel
Teylingen
Tholen
Tiel
Tilburg
Tubbergen
Twenterand
Tynaarlo
Tytsjerksteradiel
Ubbergen
Uden
5.723
53.160
25.263
29.224
91.975
2.359.779
513.768
21.363
26.536
57.849
33.392
278.948
46.981
33.139
63.492
179.091
102.112
47.766
30.441
187.851
95.983
31.778
40.622
44.181
110.053
57.891
106.971
18.180
198.267
15.690
131.391
17.845
50.539
71.613
50.511
103.459
704.475
38.916
66.343
77.958
65.640
18.884
106.427
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
252
2.343
1.113
1.288
4.053
103.997
22.642
941
1.169
2.549
1.472
12.293
2.070
1.460
2.798
7.893
4.500
2.105
1.342
8.279
4.230
1.400
1.790
1.947
4.850
2.551
4.714
801
8.738
691
5.790
786
2.227
3.156
2.226
4.560
31.047
1.715
2.924
3.436
2.893
832
4.690
131
Individuele EMU-referentiewaarden gemeenten 2015 (bedragen x € 1000)
Gemeente
Begrotingstotaal 2014 Referentiewaarde o.b.v.
(na bestemming)
begrotingstotaal
Uitgeest
Uithoorn
Urk
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Vaals
Valkenburg aan de Geul
Valkenswaard
Veendam
Veenendaal
Veere
Veghel
Veldhoven
Velsen
Venlo
Venray
Vianen
Vlaardingen
Vlagtwedde
Vlieland
Vlissingen
Vlist
Voerendaal
Voorschoten
Voorst
Vught
Waalre
Waalwijk
Waddinxveen
Wageningen
Wassenaar
Waterland
Weert
Weesp
Werkendam
West Maas en Waal
Westerveld
Westervoort
Westland
Weststellingwerf
Westvoorne
Wierden
Wijchen
17.479
73.017
34.850
1.260.897
90.428
26.786
44.660
83.653
98.066
151.646
51.752
103.033
107.126
146.670
304.827
120.475
38.313
201.619
46.140
7.577
150.502
16.971
24.394
49.064
50.391
58.850
36.216
113.596
66.429
84.537
52.740
29.566
126.502
36.621
52.741
37.161
44.165
28.361
230.494
57.246
40.746
45.386
77.186
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
770
3.218
1.536
55.568
3.985
1.180
1.968
3.687
4.322
6.683
2.281
4.541
4.721
6.464
13.434
5.309
1.688
8.885
2.033
334
6.633
748
1.075
2.162
2.221
2.594
1.596
5.006
2.928
3.726
2.324
1.303
5.575
1.614
2.324
1.638
1.946
1.250
10.158
2.523
1.796
2.000
3.402
132
Individuele EMU-referentiewaarden gemeenten 2015 (bedragen x € 1000)
Gemeente
Begrotingstotaal 2014 Referentiewaarde o.b.v.
(na bestemming)
begrotingstotaal
Wijdemeren
Wijk bij Duurstede
Winsum
Winterswijk
Woensdrecht
Woerden
Wormerland
Woudenberg
Woudrichem
Zaanstad
Zaltbommel
Zandvoort
Zederik
Zeevang
Zeewolde
Zeist
Zevenaar
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zuidhorn
Zuidplas
Zundert
Zutphen
Zwartewaterland
Zwijndrecht
Zwolle
Totaal
45.898
40.547
28.034
74.471
41.256
102.105
26.830
32.996
31.653
400.177
65.616
43.451
23.622
12.248
42.854
143.984
82.006
333.726
17.116
39.597
76.514
42.549
134.089
47.917
100.805
395.807
51.481.488
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
2.023
1.787
1.235
3.282
1.818
4.500
1.182
1.454
1.395
17.636
2.892
1.915
1.041
540
1.889
6.345
3.614
14.708
754
1.745
3.372
1.875
5.909
2.112
4.443
17.443
2.268.820
133
Septembercirculaire gemeentefonds 2014
134
Deze brochure is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BDF/Financieel en Informatiestelsel
Postbus 20011 | 2500 ea Den Haag
© September 2014 | B-24796