de DAS vragenlijst

DAS nameting
Deze vragenlijst sluit aan op de vragenlijst die je eerder hebt ingevuld over wetenschap
en techniek in het basisonderwijs. Door de eerste en de tweede vragenlijst van een
groep leerkrachten te vergelijken kunnen we onderzoeken of het beeld van en de
mening over W&T binnen deze groep veranderd is. Hieronder staat nogmaals
belangrijke informatie over deze vragenlijst. Lees deze eerst door voordat je aan de
vragen begint.
EERLIJKE MENING: Het is belangrijk dat je jouw mening eerlijk weergeeft zodat het
onderzoek een eerlijk beeld oplevert. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat
echt om jouw eigen persoonlijke gevoel. Denk niet na over hoe je de vragenlijst eerder
hebt ingevuld, probeer hem zo blanco mogelijk in te vullen.
We willen je vragen om de vragenlijst volledig in te vullen omdat onvolledige
vragenlijsten niet gebruikt kunnen worden voor de verwerking.
ANONIMITEIT: De vragenlijsten worden anoniem verwerkt en niet gekoppeld aan
personen. Echter, in verband met vervolgonderzoek zouden we wel graag de
mogelijkheid hebben om de data van een afzonderlijke school te bekijken. Daarom wordt
er gevraagd de naam van je school in te vullen. Ook wordt er weer gevraagd een code
in te vullen. Deze wordt gebruikt om de eerste en tweede meting aan elkaar te koppelen.
ONDERDELEN: Deze vragenlijst bestaat uit de volgende delen:
Achtergrondkenmerken
1. Deel 1: Beeld van techniek en beeld van wetenschap
2. Deel 2: Persoonlijke mening over wetenschap en techniek in het algemeen
3. Deel 3: Mening over het onderwijzen van wetenschap en techniek
Als je een vraag verkeerd hebt ingevuld zet dan een kruis door het verkeerde antwoord
heen en vul het juiste antwoord in. Tenzij anders vermeld kun je maar één antwoord
aankruisen per vraag.
Namens de onderzoekers van de Universiteit Twente,
Alvast hartelijk dank voor je medewerking.
Pagina 1 van 11
DAS nameting
Achtergrondkenmerken Voorafgaand aan de vragenlijst willen wij je een aantal achtergrondkenmerken vragen.
Persoonskenmerken
1.
Ik ben een …
Man
Vrouw
2.
Wat is je leeftijd in jaren?
3.
Ik ben …
Leerkracht op de basisschool
Aan welke groep(en) geef je dit jaar les?
Groep 1 – 3
Groep 4 – 6
Groep 7 – 8
Geen
PABO student
In welk leerjaar van de PABO zit je?
1
2
3
4
Anders, namelijk:
Naam van de school of organisatie waar je werkzaam bent:
Pagina 2 van 11
DAS nameting
Om de gegevens van deze vragenlijst te kunnen koppelen aan de tweede vragenlijst die
je gaat invullen (zonder dat we weten wie je bent) hebben we een unieke code nodig die
gelijk is voor beide vragenlijsten. Deze informatie wordt alleen voor deze koppeling
gebruikt. Kun je hieronder (aan elkaar, zonder spatie) jouw geboortedatum en het
nummer van je postcode invullen? Dus bijvoorbeeld: geboortedatum 01 januari 2010 en
postcode 1234 AB wordt dan: 010120101234. Zorg ervoor dat je dezelfde code invult als
in de eerste vragenlijst.
OVER DE VRAGENLIJST Het kan voorkomen dat sommige vragen erg op
elkaar lijken. Dat voelt misschien overbodig, maar dit is statistisch gezien
noodzakelijk om de vragenlijst betrouwbaar te maken. Wij willen je daarom
vragen om toch alle vragen in te vullen.
Pagina 3 van 11
DAS nameting
DEEL 1 Beeld van techniek en wetenschap In dit eerste deel van de vragenlijst wordt ingegaan op het beeld dat je hebt van techniek
en wetenschap. We beginnen met techniek en gaan vervolgens in op wetenschap. Geef
voor de gegeven voorbeelden aan in hoeverre jij vindt dat dit bij techniek en wetenschap
hoort. Bijvoorbeeld, als je vindt dat handvaardigheid niet veel met techniek te maken
heeft, vink dan het antwoord weinig aan.
Techniek
Techniek heeft te maken met:
niets
weinig
een
beetje
veel
heel
veel
niets
weinig
een
beetje
veel
heel
veel
dingen repareren
oplossingen bedenken
bouwen
nieuwe ideeën ontwikkelen
elektriciteit
ontwerpen van producten
computers
kennis toepassen
omgaan met machines
construeren
Wetenschap
Wetenschap heeft te maken met:
proefjes doen
onderzoeken en uitvinden
werken met chemische stoffen
kennis verwerven
werken in een laboratorium
nieuwe ideeën bedenken
ßduurzame energie
verbeteren van bestaande dingen
sterren en planeten
ideeën doorgeven aan andere
mensen
Pagina 4 van 11
DAS nameting
DEEL 2 Persoonlijke mening over techniek en wetenschap In dit tweede deel gaat de vragenlijst in op jouw persoonlijke mening, houding,
gedachten en gevoelens ten opzichte van wetenschap en techniek in het algemeen, los
van je beroep als leerkracht. Dus hoe sta jij daar tegenover als mens, als burger, los van
je school of onderwijssituatie?
Wij leggen je een aantal uitspraken over wetenschap en techniek voor, waarbij we graag
willen weten of je het met die uitspraken eens bent of juist niet. Je kunt antwoorden op
een 5-puntsschaal die loopt van 1 helemaal mee oneens tot 5 helemaal mee eens. Het
gaat bij deze vragenlijst niet om een toets of test (je kunt niet 'goed' of 'fout' scoren),
maar om jouw eigen mening. Denk niet te lang na over je antwoorden, maar ga af op je
eerste gevoel.
In hoeverre ben je het met onderstaande stellingen oneens of eens?
Persoonlijke mening over Techniek en Wetenschap
helemaal
mee
oneens
[1]
…
[2]
[3]
helemaal
mee
eens
[4]
[5]
Ik voel me ongemakkelijk als een discussie met vrienden ineens
over wetenschap en techniek gaat
Ik denk dat mannen onderwerpen binnen de wetenschap en
techniek beter begrijpen dan vrouwen
Ik vind het leuk om zelf iets te repareren
Ik denk dat mannen meer aanleg hebben voor wetenschap en
techniek dan vrouwen
Ik denk dat wetenschap en techniek behoren tot de moeilijke
vakgebieden
Ik denk dat veel mensen wetenschap en techniek complex vinden
Ik denk dat mannen het makkelijker vinden om met technische
apparaten om te gaan dan vrouwen
Ik word zenuwachtig als iemand toekijkt terwijl ik iets probeer te
repareren
Ik denk dat er teveel onderzoek wordt gedaan naar overbodige
zaken
Ik heb er plezier in om te onderzoeken hoe dingen werken
Ik denk dat voor de meeste mensen onderwerpen binnen de
wetenschap en techniek lastig te begrijpen zijn
Pagina 5 van 11
DAS nameting
helemaal
mee
oneens
[1]
…
[2]
[3]
helemaal
mee
eens
[4]
[5]
Ik ben nieuwsgierig naar hoe dingen in elkaar zitten
Ik denk dat het in je dagelijks leven essentieel is om kennis te
hebben over wetenschap en techniek
Ik voel me gespannen als iemand me vraagt om iets technisch uit
te leggen
Ik denk dat mannen meer geïnteresseerd zijn in wetenschap en
techniek dan vrouwen
Ik denk dat wetenschap en techniek door veel mensen
ingewikkeld gevonden wordt
Ik verbaas me wekelijks over wat we tegenwoordig allemaal
weten en wat er technisch mogelijk is
Ik denk dat voor mij kennis van wetenschap en techniek
noodzakelijk is om gezond te kunnen leven
Ik voel me nerveus wanneer mensen een oplossing van mij
verwachten voor een wetenschappelijk of technisch probleem
Ik denk dat investeringen in wetenschap en techniek noodzakelijk
zijn om uit een economische crisis te komen
Ik ben technisch aangelegd
Ik vind wetenschappelijke en technische onderwerpen vaak
moeilijk te begrijpen
Ik weet genoeg van wetenschap en techniek om een oordeel te
vormen over het belang hiervan voor de samenleving
Ik denk dat ik op een feestje een bijdrage kan leveren aan een
inhoudelijke discussie over wetenschap en techniek
Ik zou vaker iets repareren als ik meer en beter gereedschap zou
hebben
Ik zou meer over wetenschap en techniek lezen als de informatie
hierover leuker en makkelijker toegankelijk was
Als ik meer tijd had zou ik vaker de wetenschapsbijlage in de
krant lezen of wetenschappelijke programma's op TV kijken
Pagina 6 van 11
Zelden
tot
nooit
Aantal
keer per
jaar
1-3 maal
per
maand
dagelijks
Geef een schatting van hoe vaak je
onderstaande activiteiten hebt gedaan:
wekelijks
DAS nameting
Hoe vaak doe je zelf een klusje in huis
(fietsband plakken, knoop aanzetten enz.)?
Hoe vaak kijk of luister je naar een
wetenschappelijk of technisch programma
op TV en/of radio (Discovery Channel,
National Geographic Channel, Hoe Zo?!,
Noorderlicht, enz.)?
Hoe vaak zoek je iets op internet op over
natuurwetenschappelijke onderwerpen
(natuur-, wis-, scheikunde, medisch,
gezondheid, milieu, sterren, enz.)
Hoe vaak bezoek je een museum of
tentoonstelling die met wetenschap of
techniek te maken heeft?
Hoe vaak koop je een boek voor jezelf
over wetenschap of techniek?
Hoe vaak lees je krantenartikelen over
wetenschap (o.a. de wetenschapsbijlage)
Pagina 7 van 11
DAS nameting
DEEL 3 mening over het onderwijzen van techniek en wetenschap Het derde deel van de vragenlijst gaat in op jouw mening, houding, gedachten en
gevoelens ten opzichte van het onderwijzen van wetenschap en techniek in het
basisonderwijs. Dit gaat over je mening als (aankomend) leerkracht over deze
onderwerpen. Ook hierbij geldt weer: denk niet te lang na over je antwoorden, maar ga
af op je eerste gevoel.
Een aantal stellingen gaan ervan uit dat je op dit moment wetenschap- en
techniekonderwijs geeft. Mocht dit niet zo zijn, stel je dan voor dat je wetenschap en
techniek geeft en bedenk dan of je het met de stelling eens of oneens zou zijn.
Persoonlijke mening over Techniek en Wetenschap
helemaal
mee
oneens
[1]
…
[2]
[3]
helemaal
mee
eens
[4]
[5]
Ik denk dat leerkrachten de onderwerpen die bij wetenschap en
techniek aan bod komen ingewikkeld vinden
Het onderwijzen van wetenschap en techniek maakt me
enthousiast
Het onderwijzen van wetenschap en techniek maakt me
zenuwachtig
Ik voel me gestrest als ik wetenschap en techniek in mijn klas
moet onderwijzen
Ik denk dat de meeste basisschoolleerkrachten het moeilijk
vinden onderwerpen over wetenschap en techniek te onderwijzen
Ik denk dat mannelijke basisschoolleerkrachten makkelijker een
onderzoekje of techniekopdracht doen met de leerlingen dan
vrouwelijke leerkrachten
Aan het onderwijzen van wetenschap en techniek beleef ik veel
plezier
Ik denk dat mannelijke basisschoolleerkrachten meer plezier
beleven aan het onderwijzen van wetenschap en techniek in het
basisonderwijs dan vrouwelijke leerkrachten
Tijdens het onderwijzen van wetenschap en techniek voel ik me
nerveus
Ik denk dat ik onbewust eerder een jongen zou uitkiezen voor een
wetenschap- of techniekdemonstratie dan een meisje
Pagina 8 van 11
DAS nameting
helemaal
mee
oneens
[1]
…
[2]
[3]
helemaal
mee
eens
[4]
[5]
Ik denk dat de meeste basisschoolleerkrachten wetenschap en
techniek inhoudelijk een lastig onderwerp vinden om te geven
Ik denk dat wetenschap- en techniekonderwijs essentieel is voor
de ontwikkeling van basisschoolkinderen
Ik denk dat wetenschap en techniek zo snel mogelijk verankerd
moet worden in het basisonderwijs
Tijdens het onderwijzen van wetenschap en techniek in de klas
voel ik me gespannen
Ik denk dat jongens op de basisschool enthousiaster zijn om te
experimenteren met materialen en chemische stofjes dan meisjes
Ik denk dat wetenschap- en techniekonderwijs essentieel is om
basisschoolleerlingen meer betrokken te maken bij
maatschappelijk-technologische problemen
Tijdens het onderwijzen van wetenschap en techniek voel ik me
blij
Wetenschap- en techniekonderwijs is zo belangrijk op de
basisschool dat onervaren leerkrachten op dit gebied moeten
worden nageschoold
Ik denk dat wetenschap en techniek op de basisschool essentieel
is voor leerlingen om goede studiekeuzes te kunnen maken (bijv.
profielkeuze en keuze voor een opleiding)
Ik denk dat jongens op de basisschool sneller zullen kiezen voor
opdrachten die met wetenschap en techniek te maken hebben
dan meisjes
Van het onderwijzen van wetenschap en techniek word ik vrolijk
Ik heb genoeg inhoudelijke kennis van wetenschap en techniek
om deze onderwerpen op een goede manier op de basisschool te
geven
Ik kan goed omgaan met vragen van leerlingen over wetenschap
en techniek
Ik sta voldoende boven de stof om kinderen goed te begeleiden
bij onderzoeken en ontwerpen in de klas
Als basisschoolkinderen er niet uit komen tijdens opdrachten over
wetenschap en techniek, denk ik dat het me lukt om ze op een
goede manier verder te helpen
helemaal
mee
oneens
…
helemaal
mee
eens
Pagina 9 van 11
DAS nameting
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Aantal
keer
per jaar
1-3
maal
per
maand
dagelijks
Geef een schatting van hoe vaak je
onderstaande activiteiten hebt gedaan:
Zelden
tot
nooit
wekelijks
Voor mij is de aanwezigheid van een methode Wetenschap en
Techniek (bijv. Natuniek, Leefwereld) bepalend of ik wel of geen
wetenschap en techniek geef in de klas
Voor mij is de aanwezigheid van een pasklaar bestaand pakket
met materiaal (bijv. Techniektorens) essentieel om wetenschap en
techniek te geven in de klas
Voor mij is ondersteuning van mijn collega's en de school bij
wetenschap en techniekonderwijs doorslaggevend of ik wel of
geen wetenschap en techniek geef in de klas
Hoe vaak onderwijs je wetenschap en
techniek in jouw klas (los en/of geïntegreerd)?
Hoe vaak benoem je activiteiten in de klas
expliciet als
techniek/technologie/technieklessen/onderzoe
k/wetenschap enz.?
Hoe vaak bedenk je zelf een wetenschap en
techniek les en bereid je deze ook voor?
Hoe vaak onderneem je een excursie in het
kader van wetenschap- en techniekonderwijs
met je leerlingen (museum, tentoonstelling,
bedrijvenbezoek, enz.)?
Hoe vaak testen of analyseren jouw leerlingen
een bestaand of eigen ontworpen product op
technische aspecten?
Hoe vaak voer je samen met jouw leerlingen
een onderzoek uit?
Hoe vaak mogen jouw leerlingen echt zelf een
onderzoek uitvoeren of iets proberen te
ontdekken zonder dat ze een vooropgezette
procedure volgen?
TOT SLOT Pagina 10 van 11
DAS nameting
Heb je nog vragen, opmerkingen of aanvullingen, dan kun je die hieronder intypen:
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!
Pagina 11 van 11