Nieuwsbericht juni 2014 - Long Alliantie Nederland

Uitgave 6, 30 juni 2014
In dit nieuwsbericht:
1. 65% meer zorggroepen rapporteren over COPD zorg
2. Jaarlijks congres V&VN longverpleegkundigen spreekt over Nationaal
Actieprogramma Chronische Longziekten
3. Check www.inhalatorgebruik.nl voor eenduidige inhalatie instructie
4. CQ index / PROMS astma en COPD beschikbaar en de beste van het land!
5. Multidisciplinaire richtlijn astma, actuele knelpunten uitgebracht
6. Uniforme landelijke zuurstofformulieren beschikbaar
7. Voorlichtingsmateriaal voor patiënten. Zuurstof thuis: Wat moet ik weten?
8. Longpatiënt aan het werk met werkwijzers
9. Longen op de agenda
10. Meer informatie over de Long Alliantie Nederland
11. Aanmelden voor de nieuwsbrief
1
1. 65% meer zorggroepen rapporteren over COPD zorg
In de Zorgstandaard COPD zijn kwaliteitsindicatoren opgenomen. Voor de vierde keer op
rij heeft Ineen (voorheen LOK) een rapport opgesteld waarin wordt gerapporteerd over
de uitkomsten van de registratie van de kwaliteitsindicatoren. Het rapport “transparante
ketenzorg voor diabetes mellitus, COPD en VRM zorggroepen over 2013” laat voor COPD
onder andere de volgende uitkomsten zien:
•
•
•
•
•
Over het jaar 2013 hebben 65% meer zorggroepen gerapporteerd dan over 2012.
In 2012 rapporteerden nog 41 zorggroepen, in 2013 is dat toegenomen tot 68
zorggroepen. Voor het onderzoek zelf hebben 92 zorggroepen data aangeleverd.
Alle kwaliteitsindicatoren COPD zijn in 2013 beter geregistreerd dan in 2012, het
volgende beeld is zichtbaar:
Bovenstaande toename is extra knap omdat over 2013 veel zorggroepen voor het
eerst hebben gerapporteerd. De gemiddelde prevalentie van COPD bedraagt 1,9%
waarbij wordt aangetekend dat sprake is van een grote spreiding. Gemiddeld is
58% van de COPD patiënten (bekend in de eerste lijn) opgenomen in een
ketenprogramma, 29% is bekend in de tweede lijn en 6% is niet opgenomen in
het ketenprogramma.
Bij het stellen van de diagnose COPD, rookt circa 85% van de patiënten. Nieuw is
de indicator waarin wordt gevraagd naar het huidige rookgedrag. Daaruit komt
naar voren dat 40% van de COPD patiënten nog steeds rookt.
Nieuw is ook de kwaliteitsindicator die vraagt naar exacerbaties (longaanvallen) in
het afgelopen jaar. Dit is van belang omdat longaanvallen zorgen voor grote
achteruitgang in de kwaliteit van leven van patiënten en omdat longaanvallen
verantwoordelijk zijn voor circa 50% van de kosten voor de COPD zorg in
Nederland. Het overgrote deel van de zorggroepen kan nog geen gegevens
aanleveren op deze indicator en bij de zorggroepen die wel aanleveren ligt de
spreiding tussen de 30% en 5% van de COPD patiënten die in het afgelopen jaar
twee exacerbaties hebben gehad.
2
Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen, waaronder het verbeteren van de
dataregistratie en data-extractie, het verbreden van de disciplines die data aanleveren
(nu zijn de rapportages vrijwel geheel gebaseerd op gegevens uit huisartsenpraktijken)
en het betrekken van de tevredenheid van patiënten in de rapportage.
De Long Alliantie Nederland complimenteert Ineen met dit informatierijke en zeer
bruikbare rapport, dat HIER is te vinden.
2.
Jaarlijks congres V&VN longverpleegkundigen spreekt over Nationaal
Actieprogramma Chronische Longziekten
Op 10 januari 2014 is het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten formeel van
start gegaan. Tijdens het jaarlijkse congres van de V&VN longverpleegkundigen in juni is
door Emiel Rolink (beleidscoördinator LAN) een presentatie gegeven over het gehele
actieprogramma en de stand van zaken per actiedoel.
Het NACL moet zorgen voor verbetering van preventie en zorg voor longpatiënten, met
meer doelmatigheid en meer arbeidsparticipatie. Zo blijft de longzorg betaalbaar. Het
Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten heeft de volgende vijf doelen te
bereiken in vijf jaar:
1. 25% minder ziekenhuisopnamedagen astma en COPD;
2. 15% vermindering verloren werkdagen door astma en COPD;
3. 20% meer rendement van inhalatiemedicatie;
4. 25% minder kinderen die beginnen met roken;
5. 10% minder doden door astma en COPD.
Het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten is HIER te vinden en de
presentatie die tijdens het congres van de V&VN longverpleegkundigen is gegevens is
HIER te vinden.
3. Check www.inhalatorgebruik.nl voor eenduidige inhalatie instructie
Voor de naar schatting één miljoen mensen met een chronische longziekte in Nederland
vormt inhalatiemedicatie een belangrijk onderdeel van de dagelijkse medicamenteuze
zorg. Daarom is het belangrijk dat patiënten die inhalatiemedicatie nodig hebben juist én
regelmatig geïnstrueerd worden en dat de betrokken zorgverleners dezelfde instructies
geven. Daarom is de Long Alliantie Nederland hard aan het werk om een landelijke
infrastructuur eenduidige inhalatie instructie te ontwikkelen. Hierbij worden de
inhalatieprotocollen voor alle betrokken beroepsgroepen geüniformeerd en voor iedereen
toegankelijk gemaakt via de website www.inhalatorgebruik.nl. Inmiddels bestaat deze
landelijke infrastructuur uit 11 eenduidige inhalatieprotocollen en passende
instructiefilms. Naast de inhalatieprotocollen die voor zorgverleners bedoeld zijn, is er
veel behoefte aan goed en eenduidig patiëntenmateriaal. Op dit moment werken
Longfonds en de LAN aan deze patiëntenmaterialen. Ook wordt er gewerkt aan weer
negen nieuwe inhalatieprotocollen. Alle materialen zijn te vinden op de betreffende
website.
Tip: zet www.inhalatorgebruik.nl in uw favorieten en gebruik de website in uw dagelijkse
werk. Houd tevens de website goed in de gaten, want alle vastgestelde materialen
worden direct online gezet. Zo maakt u altijd gebruik van de nieuwe protocollen en
patiëntenmaterialen!
3
De landelijke infrastructuur wordt door een brede LAN werkgroep ontwikkeld in nauwe
samenwerking met onder andere Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS),
Kwaliteitskring NODE (namens de KNMP) en de Tjongerschans (namens de V&VN
Longverpleegkundigen). Voor meer informatie bekijk www.inhalatorgebruik.nl
4. CQ index / PROMS astma en COPD beschikbaar en de beste van het land!
Vanaf heden is de CQI/PROMS vragenlijst voor astma & COPD zorg beschikbaar. De
vragenlijst gaat in op ervaringen van patiënten met bepaalde thema’s, zoals de zorg rond
diagnose, samenwerking, toegankelijkheid, bejegening en communicatie, afstemming en
evaluatie, uitleg medicijngebruik en informatie en adviezen over bijvoorbeeld roken en
bewegen.
Deze gevalideerde vragenlijst is tot stand gekomen na verkorting van eerdere lijsten en
onderzoek onder 18 zorggroepen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de CQI/PROMS
astma en COPD significant onderscheidende resultaten oplevert en geschikt is om
verschillende zorggroepen met elkaar te vergelijken en de kwaliteit van zorg te
verbeteren. Deze CQI/PROMS vragenlijst is één van de beste CQI/PROMS vragenlijsten in
Nederland.
De CQI/PROMS astma & COPD is ontwikkeld in samenwerking met het Longfonds, de
Stichting Miltetus, NIVEL, de zorgverzekeraars Achmea, VGZ, CZ, Menzis, de Friesland,
VGZ en de Long Alliantie Nederland. Als u gebruikt wilt maken van de CQI/PROMS astma
& COPD dan kunt u een mail sturen naar [email protected] onder vermelding van
“astma & COPD”.
5. Multidisciplinaire richtlijn astma, actuele knelpunten uitgebracht
De Long Alliantie Nederland heeft de Multidisciplinaire richtlijn astma; actuele knelpunten
uitgebracht. Deze richtlijn gaat in op een aantal actuele knelpunten die van belang zijn
bij de samenwerking tussen zorgverleners. Zoals monitoring van mensen met
verschillende niveaus van ernst van astma.
Sandra van Duijn-Langmuur (voorzitter V&VN
Longverpleegkundigen) ontvangt de MDR astma, actuele knelpunten
uit handen van Guusje ter Horst (voorzitter Long Alliantie
Nederland)
Deze ‘netwerkrichtlijn’ is de verbinding tussen de Zorgstandaard Astma Kinderen &
Jongeren, de Zorgstandaard Astma Volwassenen en de richtlijnen van NHG, NVALT en
NVK op het gebied van (ernstig) astma.
4
De LAN dankt allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze richtlijn en de
Regieraad Kwaliteit van Zorg, NHG, NVALT en NVK voor de financiële ondersteuning. De
richtlijn is HIER te downloaden en HIER te bestellen.
6. Uniforme landelijke zuurstofformulieren beschikbaar
Om het aanvragen van medicinale zuurstof door zorgverleners te vergemakkelijken zijn
drie formulieren ontwikkeld.
1. Het aanvraagformulier
2. Het terugkoppelformulier
3. Het wijzigings-/beëindigingformulier
Voordeel van eenduidige formulieren is dat alle zuurstofleveranciers dezelfde
patiëntengegevens vragen. Het terugkoppelformulier is nieuw en waarborgt dat
voorschrijvers een terugkoppeling ontvangen over de zuurstof die is geleverd. Als de
therapie wordt aangepast of stopgezet dan wordt daarvoor het wijzigings/beëindigingsformulier gebruikt.
De drie formulieren zijn ontwikkeld in het kader van het LAN knelpuntoverleg medicinale
zuurstof. Deelnemers: de Longfonds patiëntenvereniging, NVALT, KNMP, V&VN
Longverpleegkundigen, CAHAG, NVK de zorgverzekeraars Achmea, CZ, Menzis, Multizorg,
VGZ en de zuurstofleveranciers Linde, Medidis, VitalAire, Vivisol, Westfalen, verenigd in
de FHI. Alle betrokkenen hebben afgesproken dat vanaf 1 mei 2014 uitsluitend de drie
landelijke zuurstofformulieren worden gehanteerd. De drie formulieren zijn onder andere
HIER te vinden op de website van de Long Alliantie Nederland.
7. Voorlichtingsmateriaal voor patiënten. Zuurstof thuis: Wat moet ik weten?
In Nederland zijn ca. 25.000 à 30.000 longpatiënten die langdurig zuurstof in de
thuissituatie gebruiken. Voor hen is het prettig om te weten hoe zij zich ook mét zuurstof
zo vrij mogelijk kunnen bewegen. En dat deze mensen weten hoe en wanneer zij zelf
invloed hebben op de keuze van een zuurstofsysteem. Daarbij is het belangrijk dat zij
over voldoende kennis beschikken om zo een goede keuze te maken die aansluit bij hun
wensen en behoeften. Samen met het Longfonds heeft de Long Alliantie Nederland
daarom een nieuw voorlichtingsboekje uitgebracht voor patiënten: ‘Zuurstof thuis: wat
moet ik weten?’
5
Als zorgverlener kunt u het zuurstofboekje gebruiken tijdens uw consult met de patiënt.
In het boekje staat informatie over het gebruik van extra zuurstof en met wie uw patiënt
te maken krijgt zoals de longarts en de zorgverzekeraar. Ook staat er informatie in over
reizen met zuurstof, veiligheid en welke kosten vergoed worden.
Het is boekje ‘Zuurstof thuis: wat moet ik weten?’ is gratis te bestellen via het
Longfonds.
8. Longpatiënt aan het werk met werkwijzers
Chronische longziekten staan in de top vijf oorzaken van arbeidsverzuim in Nederland.
Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een
betaalde baan te vinden. Degenen die wel werken, lopen door hun ziekte tegen
problemen aan op de werkvloer. Niet alleen nadelig voor de werknemer, maar ook voor
de werkgever. Hoog tijd voor de werkwijzers Astma en COPD die de LAN ontwikkelde in
samenwerking met het Longfonds.
Ook de kosten rondom ziekteverzuim en –uitval liegen er niet om. Uit onderzoek van de
Rijksuniversiteit Groningen en het zorglasten onderzoek van het RIVM wordt duidelijk dat
de directe medische kosten gelijk of zelfs lager zijn dan de maatschappelijke kosten,
zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en verloren inkomen door
arbeidsongeschiktheid.
In de werkwijzers staat alle informatie over het werken met een longziekte, bijvoorbeeld
tips over het in kaart brengen van de huidige werksituatie, tips om het werk goed te
laten samengaan met een longziekte, maar ook informatie over wettelijke regelingen
zoals de WIA.
U kunt de werkwijzers bestellen via longfonds.nl/bestellen.Er is een werkwijzer voor
mensen met astma en een voor mensen met COPD. U krijgt de brochure dan gratis
toegezonden.
6
9. Longen op de agenda
Hieronder een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het gebied van
longen en gerelateerde onderwerpen.
Wanneer
Wat
Meer informatie
Meerdere data 2014
Wetenschappelijke congressen: website
NRS
http://www.nrsscience.nl/agenda/
4 september 2014
4e Nationaal Pulmonaal Congres
www.healthinvestment.nl
18 september 2014
Jaarcongres V&VN
praktijkverpleegkundigen
https://praktijkverpleegk
undigenpraktijkondersteuners.nl/
Jaarcongres/Programmajaarcongres-2014
18 september 2014
V&VN Longverpleegkundigen
Regiobijscholing najaar Zuid – Breda
LAN Ledenvergadering
www.healthinvestment.nl
V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholingen
najaar Oost – Apeldoorn
V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholingen – najaar West Amsterdam
V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholingen – najaar Noord Assen
ERS Highlights
www.healthinvestment.nl
www.healthinvestment.nl
11 december 2014
V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholingen – najaar Midden Breukelen
V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholingen – najaar Zuid -Breda
Big5 Lustrumcongres
18 december 2014
12e V&VN Longsymposium
www.healthinvestment.nl
19 december 2014
LAN Ledenvergadering
26 september 2014
2 oktober 2014
8 oktober 2014
22 oktober 2014
29 oktober 2013
6 november 2014
13 november 2014
www.healthinvestment.nl
www.healthinvestment.nl
www.healthinvestment.nl
www.healthinvestment.nl
www.healthinvestment.nl
De agenda kunt u ook vinden op onze website www.longalliantie.nl. Als u gegevens wilt
aanleveren voor “Longen op de Agenda” dan kunt u die sturen naar [email protected]
7
10. Meer informatie over de Long Alliantie Nederland
De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging van vooraanstaande
partijen in Nederland op het gebied van chronische longzorg. De doelen van de LAN zijn:
- Het terugdringen van het aantal mensen met chronische longaandoeningen;
- Het terugdringen van de ernst van hun ziekte en het aantal sterfgevallen als gevolg
van chronische longaandoeningen;
- Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische
longaandoeningen.
Leden van de Long Alliantie Nederland:
- Longcentra Nederland;
- Longfonds patiëntenvereniging (Longfonds);
- Longfonds stichting (longfonds);
- Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP);
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
- Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
- Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD);
- Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA);
- Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
- SAN Centra voor Medische Diagnostiek (SAN);
- Stichting COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG)namens het Nederlandse
Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
- V&VN Longverpleegkundigen, mede namens de V&VN Praktijkverpleegkundigen &
Praktijkondersteuners (V&VN)
- Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);
Bedrijfsleden:
- Achmea (Achmea);
- Almirall (Almirall);
- AstraZeneca (AstraZeneca);
- Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim);
- Chiesi Pharmaceuticals (Chiesi);
- GlaxoSmithKline (GSK);
- Focus Care Pharmaceuticals (Focus Care)
- Meda Pharma (Meda Pharma);
- Medidis (Medidis);
- Mediq (Mediq);
- Mundipharma Pharmaceuticals (Mundipharma Pharmaceuticals)
- Novartis (Novartis);
- Nutricia (Nutricia);
- Takeda (Takeda);
- Pfizer (Pfizer);
- Sandoz (Sandoz);
- Teva Pharma Nederland (Teva)
- Coöperatie VGZ (CVGZ).
8
Gezamenlijk maken deze partijen zich hard voor een optimale preventie en zorg voor
mensen met een chronische longaandoening. Samenwerking binnen de LAN moet zorgen
voor synergie. Contactgegevens: Long Alliantie Nederland, Stationsplein 125, 3818 LE
Amersfoort, KvK 32143205, Triodos Bank 390227919, [email protected] en
telefoonnummer 033-4218418.
11. Aanmelden voor de nieuwsbrief
Dit maandelijkse digitale nieuwsbericht is bedoeld om u te informeren over de Long
Alliantie Nederland. Geadresseerden zijn leden, relaties en belangstellenden van de LAN.
Als u zich wilt opgeven of afmelden voor dit nieuwsbericht, of als meer personen binnen
uw organisatie dit nieuwsbericht willen ontvangen, dan kunt u dat doorgeven aan:
[email protected] en telefoonnummer 033-4218418.
9