Algemene Voorwaarden DGA Software Groep BV (DSG) Gevestigd

Algemene Voorwaarden DGA Software Groep BV (DSG)
Gevestigd en kantoorhoudende te 8265 VB Kampen, Europa-allee 10b
Algemene bepalingen.
1. Onder abonnement wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een gebruiksrecht (middels
toegang) op de online ter beschikking gestelde DGA Software, dat wordt verleend door DSG aan
afnemer.
2. Onder afnemer wordt degene verstaan met wie DSG (al dan niet rechtstreeks) een overeenkomst
heeft gesloten voor het aangaan van een abonnement.
Toepasselijkheid.
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst van
DSG en afnemer voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer maken geen deel uit van de overeenkomst en
binden derhalve DSG niet, tenzij DSG die voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
3. Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met die van afnemer, prevaleren de
Algemene Voorwaarden van DSG.
Aanbod, bestelling en totstandkoming van het abonnement.
1. Alle offertes en aanbiedingen van DSG zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk
schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding door afnemer is aanvaard, heeft DSG het recht
dit aanbod binnen twee werkdagen, na kennisneming van de aanvaarding door afnemer, te herroepen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van DSG maximaal
dertig dagen geldig.
2. Het abonnement komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke (waaronder
elektronische-) of mondelinge (telefonische) bestelling of opdracht en de aanvaarding daarvan door
DSG. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, dan wel verstrekking van de
opdracht deze Algemene Voorwaarden.
3. De in lid 2 hierboven genoemde aanvaarding door DSG kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.
Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht door afnemer langs elektronische weg is geplaatst.
4. Indien en voor zover afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf en er is sprake van koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a BW, geldt eveneens
het bepaalde in deze voorwaarden.
5. Afnemer heeft in het geval van koop op afstand het recht om gedurende vijf werkdagen na toegang tot
DGA Software de koop op afstand onder gemotiveerde opgave van redenen te ontbinden.
Prijs.
1.
2.
De prijs is gebaseerd op de prijs zoals geldend op het moment van de aanbieding; eventuele fouten in
de prijsstelling, welke aan de hand van de geldende tarieven kunnen worden aangetoond, kunnen door
DSG ook naderhand worden gecorrigeerd en doorberekend.
DSG behoudt zich het recht voor ieder jaar de prijzen aan te passen. Indien deze prijsverhoging groter
is dan een verhoging verband houdende met het geldende inflatiecijfer (CBS) heeft afnemer het recht
de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum van de verhoging.
Betaling.
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DSG aan te geven wijze in
de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is afnemer automatisch in verzuim, zonder dat
nadere ingebrekestelling is vereist; afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het
opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk
geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van afnemer zullen de vorderingen van
DSG en de verplichtingen van afnemer jegens DSG onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan,
zelfs al vermeldt afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. DSG behoudt zich het recht voor het gebruik van DGA Software (tijdelijk) te deactiveren totdat het
verzuim volledig is hersteld.
Incassokosten.
1. Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In
ieder geval is afnemer verschuldigd:
- over de eerste
€
5.000,15%
- over het meerdere tot € 10.000,10%
- over het meerdere
8%
2. Indien DSG aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Gebruiksrecht.
1. Het door DSG aan afnemer toegekende recht op het gebruik van DGA Software is niet-exclusief en
niet-overdraagbaar.
2. Het is afnemer niet toegestaan DGA Software op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar
te maken, kopieën te vervaardigen of te veranderen.
3. DGA Software mag uitsluitend worden gebruikt door de in de apart overeengekomen
licentieovereenkomst toegewezen gelicentieerde gebruikers. Als gelicentieerde gebruikers worden
uitsluitend beschouwd personen die werkzaam zijn in de organisatie van afnemer en ten aanzien van
wie in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, of uit de overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit,
dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van DGA Software. Indien in de overeenkomst niet is bepaald wie de
gelicentieerde gebruikers zijn, mag DGA Software slechts worden gebruikt door maximaal 2 gebruikers
binnen de organisatie van afnemer.
4. Indien en voor zover DGA Software is gebruikt door meerdere personen of op andere apparatuur dan
overeengekomen, is afnemer gehouden de vergoeding te betalen die gewoonlijk voor dat meerdere
wordt gehanteerd, overigens onverminderd het recht van DSG tot ontbinding en/of het vorderen van
schadevergoeding over te gaan.
5. Het recht op gebruik van DGA Software wordt uitsluitend verleend onder voorwaarde van volledige en
tijdige betaling door afnemer.
6. DGA Software mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten
van afnemer, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van –al of niet
commerciële- exploitatie van DGA Software of enig gedeelte daarvan door afnemer of een derde.
7. Het is afnemer niet toegestaan door DSG toegekende rechten op het gebruik van DGA Software te
vervreemden, te bezwaren, te verkopen dan wel af te staan, tenzij met schriftelijke toestemming van
DSG.
Boetebepaling.
1. Indien door afnemer op enige wijze misbruik wordt gemaakt van in deze Algemene Voorwaarden of in
de licentieovereenkomst overeengekomen bepalingen, of op enige andere manier inbreuk maakt op
DGA Software zal afnemer, zonder nadere ingebrekestelling gehouden zijn een schadevergoeding aan
DSG te betalen van € 350,-. per dag of gedeelte daarvan dat het misbruik aanvangt/voortduurt.
2. Dit onverminderd het recht van DSG om een volledige vergoeding van de door haar geleden schade te
vorderen.
Beveiligingsmaatregelen netwerk van afnemer.
1. Afnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en
virusprotectie van zijn (computer)systemen.
2. DSG is ter zake nimmer aansprakelijk en afnemer vrijwaart DSG volledig voor alle claims ter zake, ook
indien afnemer het beveiligings- en beschermingsniveau op aanwijzing van DSG heeft aangepast.
Contractsduur.
1. Het abonnement wordt aangegaan voor de periode van minimaal één jaar, waarna deze telkens
stilzwijgend zal worden verlengd voor de duur van één jaar. Als ingangsdatum geldt de datum waarop
toegang wordt verleend tot DGA Software.
2. Abonnementen worden vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode.
3. Extra gebruikerslicenties kunnen te allen tijde worden aangeschaft. De contractsduur hiervan zal gelijk
lopen met de duur van het basisabonnement.
4. Beëindiging van het abonnement omvat tevens de onmiddellijke beëindiging van het gebruiksrecht,
c.q. de toegang tot DGA Software.
Opzegging.
1. Afnemer is gehouden drie maanden voor einddatum van de lopende abonnementstermijn schriftelijk
op te zeggen, bij gebreke hiervan zal het contract automatisch met één jaar worden verlengd.
2. Bij tussentijdse beëindiging vindt geen (prorata) restitutie van betaling plaats.
Intellectuele eigendomsrechten.
1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom,
alsmede soortgelijke rechten, waaronder rechten tot bescherming van know how komen toe aan DSG
of aan licentiegevers van DSG.
2. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze
rechten onthouden.
Klantgegevens.
1. Afnemer gaat akkoord dat ingevoerde klantgegevens van afnemer opgeslagen worden binnen DGA
Software.
Garantie.
1. DSG geeft afnemer geen garanties omtrent de eigenschappen, toepassingsmogelijkheden en
functionaliteit van DGA Software.
2. DSG zal zich er voor inspannen dat afnemer gedurende 24 uur per dag (met uitzondering van
onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het product. Indien DGA Software niet functioneert conform
de door DSG verstrekte specificaties, kan afnemer zich gedurende de normale werktijden wenden tot
de helpdesk van DSG. DSG zal zich inspannen de vragen van afnemer terzake te beantwoorden.
Aansprakelijkheid.
1. Hoewel DSG de uiterste zorg besteedt aan de software, documentatie en gegevens(bestanden) van
DGA Software, aanvaardt het geen enkele aansprakelijkheid, uit welken hoofde dan ook, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het DSG.
2. DSG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de toepassing van DGA Software door afnemer
voor de doeleinden van afnemer alsmede voor de uit deze toepassing voortkomende resultaten. DSG is
niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, waaronder in ieder geval moet worden
verstaan: winstderving, gemiste besparingen en kosten gemaakt ter voorkoming-, beperking-, en
vaststelling van gevolgschade.
3. DSG is voorts niet aansprakelijk voor door afnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van
onjuist en/of ondeskundig gebruik door afnemer of enige derde van DGA Software.
4. Indien in rechte mocht komen vast te staan dat DSG toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid
van DSG beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan 2x de gefactureerde jaarlijkse abonnementsprijs
(excl. Omzetbelasting).
Overmacht.
1. In het geval van een verhindering de overeenkomst uit te voeren en deze verhindering het gevolg is
van overmacht- hieronder wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop DSG geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DSG niet in staat is haar
verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van DSG en ziekte van ingezette
arbeidskrachten worden daaronder begrepen.- is DSG gerechtigd de uitvoering op te schorten. De
termijn van opschorting van de overeenkomst kan door DSG eventueel worden verlengd met de tijd
welke afnemer een tijdens de uitvoering van de overeenkomst opeisbare factuur of een gedeelte
daarvan onbetaald laat.
2. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en /of
materiaal waarvan DSG zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen,
welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel
dermate bezwaarlijk en /of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in
redelijkheid niet van DSG kan worden gevergd.
3. DSG heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat DSG haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DSG opgeschort. Indien de periode waarin door
overmacht nakoming van de verplichtingen door DSG niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
5. Indien DSG bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof
het een het een afzonderlijk contract.
Geschillen en domiciliekeuze.
1. Voor elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze
gebruiksvoorwaarden, hetzij juridisch hetzij feitelijk, zal de rechter van de vestigingsplaats van DSG
steeds bevoegd zijn.
2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de volgens de normale
competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel, indien daarover met afnemer binnen één
week na een daartoe strekkend voorstel van ons overeenstemming kan worden bereikt, te laten
beslechten middels arbitrage of bindend advies.
Toepasselijk recht:
1. Op elke overeenkomst tussen DSG en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Klachten, reclames.
1. Tenzij anders is overeengekomen dient afnemer klachten/reclames over DGA Software binnen acht
werkdagen na terbeschikkingstelling van de DGA Software schriftelijk en met een duidelijke
omschrijving van de klachten/reclames aan DSG mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke
mededeling vervalt elke aansprakelijkheid jegens DSG ter zake van gebreken in DGA Software.
2. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht de geleverde diensten resp. de verzonden
facturen te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.
3. Indien een klacht/reclame als gegrond wordt erkend, zulks uitsluitend ter beoordeling van DSG, heeft
4.
5.
gebruiker, met uitsluiting van alle rechten op schadevergoeding, het recht van DSG onverwijld herstel
te verlangen.
Een klacht/reclame schort betalingsverplichtingen niet op.
Een klacht/reclame wordt nimmer als gegrond verklaard en leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid
van DSG indien de voorschriften of aanwijzingen van DSG door afnemer niet, niet volledig of niet
nauwkeurig zijn nageleefd.
Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland en
tevens te vinden op onze website. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Slotbepalingen.
1. Alle kosten die DSG jegens afnemer naar haar oordeel zou hebben moeten maken tot behoud of tot
uitoefening van haar rechten jegens afnemer, zowel in, als buiten rechte, komen ten laste van
afnemer.
2. Indien delen van deze algemene leveringsvoorwaarden geen rechtskracht hebben blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht.
3. Wijzigingen van deze voorwaarden en/of aanvullingen hierop zijn slechts geldig indien en voor zover
deze schriftelijk zijn vastgelegd.
4. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist DSG. Uitgangspunt hierbij is
het algemeen verbintenissenrecht en de overige van toepassing zijnde wettelijke bepalingen evenals
de context van deze Algemene Voorwaarden.