abstracts in downloaden

Abstracts
Dr. Harm P. Slijper
Afdeling Revalidatiegeneeskunde en afdeling plastische chirurgie Erasmus
MC Rotterdam
"Kwaliteitsregistraties bij aandoeningen van de hand: Consensus en
implementatie":
Consensus handmetingen:
Het meten van de kwaliteit van de uitgevoerde behandelingen door de hand therapeut zou altijd
moeten plaatsvinden.
Dit omdat de therapeut hiermee feedback krijgt over het effect van zijn/ haar inspanningen en het
mogelijk wordt te communiceren met collega's en andere partijen of de behandeling succesvol is
(geweest).
Natuurlijk moeten we dan wel allemaal het zelfde verstaan onder "kwaliteit". Recent hebben wij
daarom een consensus groep opgericht die zich bezig houdt met het definiëren van metingen ter
evaluatie van de behandeling van handaandoeningen.
Binnen de consensusgroep worden meettrajecten ontwikkeld die inzicht geven wanneer welke
metingen uitgevoerd zouden moeten worden. Deze meettrajecten zijn minimale meet sets, gebaseerd
op de aanwezige wetenschappelijke literatuur en de expertise van de groepsleden. We nodigen
iedereen uit te participeren in dit proces van consensusvorming door feedback te geven op de
voorgestelde meettrajecten.
Implementatie handmetingen:
Er bestaan verschillende EPD systemen om kwaliteitsregistraties in te doen, zoals FysioRoadmap,
Intramed en Cedaron. Hoewel deze systemen veel functionaliteit bieden, zijn zij beperkt tot de eigen
organisatie, terwijl kwaliteitsregistraties nu juist zo waardevol zijn als landelijk op dezelfde manier
geregistreerd worden. Wij hebben daarom een eigen web-based systeem ontwikkeld, genaamd
PULSE, waarmee het mogelijk wordt voor verschillende organisaties om op 1 (streng
beveiligde) website kwaliteitsregistraties uit te voeren. Op dit moment zijn wij bezig de voorgestelde
consensus meettrajecten in PULSE te bouwen en koppelingen met EPDs te maken. Bij een brede
acceptatie voor dit systeem door handtherapeuten willen wij accreditatie bij zorgverzekeraars
aanvragen, waardoor de weg openligt voor een landelijke database voor kwaliteitsregistraties bij
handaandoeningen.
NGHT
Voorjaarssymposium
Metenswaardigheden:een
14
mei
2011
theoretische
en
praktische
visie
Pagina 1
Abstracts
Drs. Lucelle van de Ven-Stevens
Onderzoeker (GW/ET, CHT-NL) Handtherapeute/Ergotherapeute Afdeling
revalidatie UMC St. Radboud Nijmegen
Functioneel Testen?
Handletsels hebben meestal invloed op het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten tijdens
zelfverzorging, werk en vrije tijd. Het is daarom zinvol om niet alleen functies, zoals kracht en
bewegingsuitslagen, te meten maar om ook de activiteiten en participatie in kaart te brengen.
Er bestaat geen consensus over welke instrumenten -die activiteiten en participatie meten- gebruikt
moeten worden binnen de handtherapie. 1 Op dit moment is het meer gewenst om de bestaande
instrumenten te evalueren en te verbeteren, dan nieuwe te ontwikkelen.
Het onderzoeksproject “ Klinimetrie in de Handtherapie” bestaat uit enkele onderdelen, namelijk:
* Voorbereidende studies
- review van de literatuur over assessments 2, 3
- komen tot een ICF core set voor handaandoeningen4, 5
- selecteren van instrumenten uitgaande van „Brief ICF Core Set for Hand Conditions‟
- een validiteitstudie en
* een Delphi-onderzoek.
In de literatuurstudie zijn de klinimetrische eigenschappen van 23 meetinstrumenten beschreven en
beoordeeld.4, 5 De kwaliteitscriteria van Terwee et. al.6 zijn gebruikt om de klinimetrische
eigenschappen van de instrumenten te evalueren. De 23 instrumenten zijn onderverdeeld in:
1.Pegboard testen, 2.Instrumenten die fijn handgebruik meten door het oppakken, manipuleren en
plaatsen van diverse voorwerpen, 3.Instrumenten die enkelvoudige taken (en fijn handgebruik) meten
door het scoren van taken die uitgevoerd worden en 4.Vragenlijsten. Geen van de instrumenten die
activiteiten meten had een positieve beoordeling voor alle eigenschappen.
Op dit moment vindt de validiteitstudie plaats waarbij diverse meetinstrumenten bij enkele
diagnosegroepen worden afgenomen. Daarnaast wordt onderzocht welke meetinstrumenten gebruikt
zouden kunnen worden, op basis van de ICF Core set voor handaandoeningen.
Aansluitend zal een Delphi-studie worden uitgevoerd. Een Delphi-studie is een onderzoeksmethode
waarbij de meningen van een groot aantal experts wordt gevraagd. Door de antwoorden van de
andere experts (anoniem) terug te koppelen wordt in een aantal rondes geprobeerd tot consensus te
komen. Voor de Delphi-studie zullen de diverse beroepsverenigingen, nationaal en internationaal,
benaderd worden om een deelnemer voor te dragen. Tevens zullen experts benaderd worden met de
vraag of zij hierin willen deelnemen. Tijdens het Delphi-onderzoek zullen de resultaten van de
voorbereidende studies aan de deelnemers voorgelegd worden.
Literatuurlijst
( 1)
Cano SJ, Browne JP, Lamping DL, Roberts AH, McGrouther DA, Black NA. The Patient Outcomes of
Surgery-Hand/Arm (POS-Hand/Arm): a new patient-based outcome measure. J Hand Surg [Br] 2004
October;29(5):477-85.
(2)
Ven-Stevens van de LA, Munneke M, Terwee CB, Spauwen PH, van der LH. Clinimetric properties of
instruments to assess activities in patients with hand injury: a systematic review of the literature. Arch
Phys Med Rehabil 2009 January;90(1):151-69.
(3)
Ven -Stevens van de L, Munneke M, Spauwen PHM, Linde van der H. Assessment of activities in patients
with hand injury: A review of instruments in use. Br J Hand Ther 2007;12(1):4-14.
(4)
Kus S, van de Ven-Stevens L, Coenen M, Berno S, Kollerits B, Cieza A. What is our knowledge of
functioning and disability in hand conditions based on? Arch Phys Med Rehabil 2011;accepted.
(5)
Rudolf Klaus-Dieter, Sandra Kus, Michaela Coenen, Caroline Dereskewitz, Lucelle A W van de VenStevens, Alarcos Cieza. Report on the International ICF Consensus Conference on the ICF Core Sets for
Hand Conditions. Hand Therapy 2010;15:73-6.
(6)
Terwee CB, Bot SD, de Boer MR et al. Quality criteria were proposed for measurement properties of
health status questionnaires. J Clin Epidemiol 2007 January;60(1):34-42.
NGHT
Voorjaarssymposium
Metenswaardigheden:een
14
mei
2011
theoretische
en
praktische
visie
Pagina 2
Abstracts
Dr. Ruud Selles
Senior onderzoeker afdeling revalidatiegeneeskunde en Fysiotherapie &
afdeling Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie Erasmus MC
Rotterdam
Zinniger meten van handfunctie; de casus Pollexograph
Er is de laatste jaren een toenemende interesse in het meten van handfunctie. Doel is primair het
vaststellen van de ernst van een aandoening en het meten van verandering over de tijd. Het kiezen
van de juiste set aan meetinstrumenten is hierbij essentieel. Helaas zijn er voor sommige metingen
nog geen of onvoldoende betrouwbare en valide meetinstrumenten voorhanden.
Deze presentatie zal ingaan op de voorwaarden voor het betrouwbaar en valide meten van
handfunctie. Als voorbeeld zal ingegaan worden op de ontwikkeling en validatie van de Pollexograph
voor het meten van palmair abductie van de duim. Hoewel palmair abductie van een duim een
essentieel onderdeel is voor een goede handfunctie, wordt palmair abductie in de praktijk weinig
gemeten omdat de standaard methode onbetrouwbaar is. De Pollexograph standaardiseert het
positioneren van hand en duim en vereenvoudigt en aflezen van de juiste hoek. Onderzoek naar de
betrouwbaarheid van de Pollexograph toont aan dat deze even eenvoudig toe te passen is als
standaard goniometrie, terwijl de betrouwbaarheid significant hoger is en de meetfout met ongeveer
50% afneemt.
Referenties
De Kraker M, Selles RW, Schreuders TA, Hovius SE, Stam HJ. The Pollexograph: a new device for palmar
abduction measurements of the thumb. J Hand Ther. 2009 Mar 9.
De Kraker M, Selles RW, Schreuders TA, Stam HJ, Hovius SE. Palmar abduction: reliability of 6 measurement
methods in healthy adults. J Hand Surg [Am]. 2009 Mar;34(3):523-30.
De Kraker MD, Selles RW, Molenaar TM, Schreuders TA, Hovius SE, Stam HJ. Palmar Abduction Measurements:
Reliability and Introduction of Normative Data in Healthy Children. J Hand Surg Am. 2009 Nov;34(9):1704-8.
www.pollexograph.com and www.erasmusmc.nl/handresearch
NGHT
Voorjaarssymposium
Metenswaardigheden:een
14
mei
2011
theoretische
en
praktische
visie
Pagina 3
Abstracts
Ton A.R. Schreuders (PT, PhD)
Afd. Revalidatiegeneeskunde ErasmusMC Rotterdam
Hand Expertise bureau “voor de Hand”
Meten van de spierkracht van de intrinsieke spieren van de hand
Bij beschadiging van de ulnaris en medianus zenuwen door een letsel of compressie (CTS, cubital
tunnel syndroom) of bij spieruitval van de intrinsieke spieren door een ziekte (oa HMSN, ALS, lepra) is
het testen van de kracht van de intrinsieke spieren van belang voor diagnose, verloop van het herstel
en van chirurgie en therapie.
Manual Muscle Strength Testing (MMST) volgens de Oxford Medical Research Council (MRC) hanteert
de welbekende 0-5 schaal en is een methode die internationaal wordt gebruikt. MMST is een
betrouwbare (Brandsma et al. 1995) en snelle methode maar heeft twee zwakke punten. Ten eerste,
is de MRC schaal levert ordinale en geen kwantitatieve data op. Ten tweede, in de 3-5 range van de
MRC schaal heeft de methode een lage sensitiviteit voor verandering van spierkracht (van der Ploeg
and Oosterhuis 2001).
Een groot gedeelte van de spieren die herstellen na een zenuwletsel zullen een niveau van 4 op de
MRC schaal bereiken. Geïnstrumenteerde methodes om spierkracht te meten met een dynamometer
geven een nauwkeuriger inzicht over de spierkracht van de handspieren en zullen sensitiever zijn voor
veranderingen van spierkracht.(Geere et al. 2007)
In de meeste onderzoeken met betrekking tot de evaluatie van spierkracht na perifeer zenuwletsel
wordt de knijpkracht gemeten.(Rosen and Lundborg 2000) Echter, knijpkracht metingen leveren ons
onvoldoende informatie op betreffende het motorisch herstel van de intrinsieke spieren van de hand.
De vraag wat het aandeel van de intrinsieke spieren is in de knijpkracht is nog onvoldoende
beantwoord.(Kozin et al. 1999). 1999) Patiënten met een ulnaris zenuwlaesie kunnen een behoorlijke
knijpkracht hebben. Daarnaast is de knijpkracht het resultaat van het totale complex van intrinsieke
en extrinsieke spieren tezamen Als het specifieke herstel van het motorische gedeelte van de zenuw
gemeten moet worden gaat de voorkeur uit naar het geïsoleerd meten van de intrinsieke
spierkracht.(Schreuders et al. 2006)
De Rotterdam Intrinsic Hand Myometer (RIHM) is een dynamometer specifiek ontworpen om de
spierkracht van de intrinsieke spieren van de hand geïsoleerd te meten. De betrouwbaarheid van dit
instrument is onderzocht bij patiënten met een perifeer zenuwletsel.(Schreuders et al. 2004) De
intratester betrouwbaarheid van de metingen van de intrinsieke spierkracht was hoog, te weten ICCs
van >0.95, vergelijkbaar met de ICCs van knijp- en pincetkrachtmetingen.(Schreuders et al. 2003)
Het herstel van de intrinsieke spierkracht werd gemeten met de RIHM bij 34 patiënten meer dan 2
jaar na een ulnaris en/of medianus laesie. Gemiddeld herstel van de knijpkracht als percentage van de
niet-aangedane hand was 83% en 57% voor de pincetgreep. De spierkracht metingen van de
intrinsieke spieren van de vingers gemeten met de RIHM lieten bij de ulnaris geinnerveerde spieren
een herstel zien van slechts 26–37%. Ook werd geen significante correlation (Pearson) gevonden
tussen RIHM en knijpkracht metingen
Zie http://www.handweb.nl/index.php?pid=133
NGHT
Voorjaarssymposium
Metenswaardigheden:een
14
mei
2011
theoretische
en
praktische
visie
Pagina 4
Abstracts
Referenties
Brandsma JW, Schreuders TA, Birke JA, Piefer A, Oostendorp R. Manual muscle strength testing: intraobserver
and interobserver reliabilities for the intrinsic muscles of the hand. J Hand Ther 1995;8(3):185-190.
Geere J, Chester R, Kale S, Jerosch-Herold C. Power grip, pinch grip, manual muscle testing or thenar atrophy which should be assessed as a motor outcome after carpal tunnel decompression? A systematic review. BMC
Musculoskelet Disord 2007;8:114.
Kozin SH, Porter S, Clark P, Thoder JJ. The contribution of the intrinsic muscles to grip and pinch strength. J Hand
Surg [Am] 1999;24(1):64-72.
Rosen B, Lundborg G. A model instrument for the documentation of outcome after nerve repair. J Hand Surg
[Am] 2000;25(3):535-543.
Schreuders TA, Roebroeck ME, Goumans J, van Nieuwenhuijzen JF, Stijnen TH, Stam HJ. Measurement error in
grip and pinch force measurements in patients with hand injuries. Phys Ther 2003;83(9):806-815.
Schreuders TA, Roebroeck ME, Jaquet JB, Hovius SE, Stam HJ. Measuring the strength of the intrinsic muscles of
the hand in patients with ulnar and median nerve injuries: reliability of the Rotterdam Intrinsic Hand Myometer
(RIHM). J Hand Surg [Am] 2004;29(2):318-324.
Schreuders TA, Selles RW, Roebroeck ME, Stam HJ. Strength measurements of the intrinsic hand muscles: a
review of the development and evaluation of the Rotterdam intrinsic hand myometer. J Hand Ther
2006;19(4):393-401; quiz 402.
van der Ploeg RJ, Oosterhuis HJ. [Physical examination--measurement of muscle strength]. Ned Tijdschr
Geneeskd 2001;145(1):19-23.
NGHT
Voorjaarssymposium
Metenswaardigheden:een
14
mei
2011
theoretische
en
praktische
visie
Pagina 5
Abstracts
Dr Dick Spreeuwers,
Dr Frans van Andel,
SanEcon BV, www.e-cone.eu
De e-cone: een nieuw visueel instrument voor diagnose en therapie van de
gestoorde hand functie
Waarom de e-cone?
De e-cone is op de eerste plaats ontwikkeld als hulpmiddel voor handrevalidatie in de
fysiotherapie, ergotherapie en de (arbeids)revalidatie. Met behulp van de e-cone kunnen
drukpatronen van de hand en vingers worden gevisualiseerd. Vervolgens kan de patiënt
worden geïnstrueerd hoe hij/zij de drukverdeling van hand en vingers kan verbeteren, en
kan de patiënt daarmee gaan oefenen met visuele feedback. De patiënt leert dus een betere
handcoördinatie aan en krijgt een betere spierbalans in de handen. Dat zijn precies de
problemen bij reumatische aandoeningen van de hand.
Het product
Het is een oefeninstrument waarop druksensoren zijn aangebracht die zorgen voor directe
terugkoppeling van coördinatie en krachtverdeling van de hand via een beeldscherm. De econe is ontwikkeld door een samenwerkingsverband, bestaande uit de Universiteit Twente,
het revalidatie instituut Reade te Amsterdam en SanEcon, een innovatief spin-off bedrijf van
het AMC.
Toegevoegde waarde
De hulpmiddelen voor revalidatie van de handfunctie zijn spaarzaam en weinig geavanceerd.
De e-cone vult deze lacune en is een hulpmiddel voor de revalidatie van mensen met een
gestoorde handfunctie en voor het behoud van het arbeidsvermogen. De toegevoegde
waarde van de e-cone, vergeleken met de huidige oefentools is gelegen in de volgende twee
aspecten: het veel nauwkeuriger beeld dat de e-cone geeft van de handdrukpatronen, en de
directe feedback aan de patiënt en de behandelaar. Een nauwkeurig beeld is nodig om
patiënten gerichte instructie te geven (bijvoorbeeld oefenen om de onevenredige druk –
door imbalans van de spieren – van de wijsvinger door oefening geleidelijk te verminderen
bij het vastpakken van een koffiebekertje). De gebruiker kan direct op zijn of haar PC de
resultaten van de oefeningen zien. De patiënt zal door de directe feedback beter
gemotiveerd zijn om het trainingsprogramma te volgen. De meerwaarde van real time
feedback is in diverse onderzoeken voldoende aangetoond.
Doelgroep
De e-cone is een hulpmiddel voor de revalidatie van mensen met een gestoorde handfunctie.
Medische toepassingen;Gebleken uit de testfase:
Therapie en revalidatie bij de volgende aandoeningen:
Reumatoide arthritis en artrose
Na operatie aan duimgewricht
Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)
Patiënten met “bewegingsonbenul”
NGHT
Voorjaarssymposium
Metenswaardigheden:een
14
mei
2011
theoretische
en
praktische
visie
Pagina 6
Abstracts
De ervaring van anderen
Veerle van Aarlebeek en Agnes Hoeksma (resp. ergotherapeut en revalidatiearts bij Reade,
academisch revalidatiecentrum te Amsterdam):
“De e-cone wordt binnen Reade gebruikt als evaluatie instrument van de handfunctie. We
werken met patiënten die een verstoord handgebruik hebben. Het beeld dat door de e-cone
zichtbaar wordt, geeft voor de patiënt een goede vertaalslag in het gebruik van hun
handen.”
Meer weten? Zelf de e-cone uitproberen?
Ga naar www.e-cone.eu
NGHT
Voorjaarssymposium
Metenswaardigheden:een
14
mei
2011
theoretische
en
praktische
visie
Pagina 7
Abstracts
Gert-Jan Kroon
Handtherapeut / Fysiotherapeut, Isala klinieken, Zwolle
Pro- en supinatie meting van de onderarm volgens de methode van Flowers
Flowers vraagt zich af of de pro- en supinatie betrouwbaar te meten is met een traditionele
goniometer. Hij benoemt daar twee redenen voor; ten eerste of de verticale arm van de goniometrie
wel nauwkeurig verticaal te plaatsen is en ten tweede of het ontbreken van een benig vlak ter hoogte
van de pols waarlangs de andere arm van de goniometer geplaatst wordt nauwkeurige metingen
oplevert. Op basis hiervan heeft Flowers een gemodificeerde goniometer met loodlijn ontwikkeld. De
goniometer bestaat uit een handvat met een diameter van 2,5 cm met daarop haaks gemonteerd een
universele goniometer. In de as van de goniometer is een loodlijn bevestigd met onderaan een loodje.
Binnen de handtherapie zijn we meer geïnteresseerd in de mogelijkheid van het plaatsen van de
handpalm in de ruimte, dan de rotatie van de onderarm alleen. Bij de methode van Flowers wordt
naast de rotatie van de radius om de ulna echter ook intercarpale rotatie gemeten. Ook is een
passieve meting met een traditionele goniometer vrijwel niet door één persoon uit te voeren, met de
loodlijn methode van Flowers wel.
Uit het betrouwbaarheidsonderzoek van Flowers komt een goede betrouwbaarheid met een ICC van
de pronatie 0.87 ,de supinatie 0.95 en een standaard meetfout van respectievelijk 6.23 en 3.66
graden bij passieve meting.
Binnen het Isala Handen Centrum is met dit meetinstrument een onderzoek verricht naar de
betrouwbaarheid van de actieve meting. Tevens is er gekeken naar de invloed van de elleboogflexie
op de bewegingsuitslagen van pro- en supinatie. De resultaten van dit onderzoek zullen in mei op de
EFSHT in Oslo worden gepresenteerd.
NGHT
Voorjaarssymposium
Metenswaardigheden:een
14
mei
2011
theoretische
en
praktische
visie
Pagina 8
Abstracts
Dr. Ruud Selles
Senior onderzoeker afdeling Revalidatiegeneeskunde en Fysiotherapie &
afdeling Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie
Dr. Ton A.R. Schreuders
handtherapeut/fysiotherapeut afdeling Revalidatiegeneeskunde en
Fysiotherapie
Erasmus MC Rotterdam
Hands-on: RIHM en Pollexograph
De RIHM en de Pollexograph zijn twee relatief nieuwe meetinstrumenten voor het meten van
handfunctie, beide ontwikkeld aan het Erasmus MC in Rotterdam.
De RIHM is een dynamometer die in staat is om de kracht van individuele duim en vingers te meten.
De RIHM is daarmee onder meer in staat om specifiek de kracht van de intrinsieke handspieren te
meten of de kracht van de duim na een peestransfer.
De Pollexograph is een eenvoudig toe te passen meetinstrument voor het meten van palmair abductie
van de duim. Hij kan zowel gebruikt worden om de palmair abductie van de gehele duim te meten als
mede de bewegelijkheid van het CMC gewricht in palmair abductie.
Deze workshop richt zich op het gebruik van de RIHM en Pollexograph in de praktijk en op het handson oefenen met de instrumenten.
Referenties
De Kraker M, Selles RW, Schreuders TA, Stam HJ, Hovius SE. Palmar abduction: reliability of 6 measurement
methods in healthy adults. J Hand Surg [Am]. 2009 Mar;34(3):523-30.
Schreuders TA, Selles RW, Roebroeck ME, Stam HJ (2006). Strength measurements of the intrinsic hand muscles:
a review of the development and validation of the Rotterdam Intrinsic Hand Myometer (RIHM). J Hand Ther
19(4):393-402.
http://www.pollexograph.com/
http://www.handweb.nl/index.php?pid=133
NGHT
Voorjaarssymposium
Metenswaardigheden:een
14
mei
2011
theoretische
en
praktische
visie
Pagina 9