Subsidiereglement flankerend onderwijsbeleid - Stad Sint

GEMEENTERAAD: 27 juni 2014
BEKENDMAKING: 1 augustus 2014
Subsidiereglement flankerend
onderwijsbeleid: korting
volwassenenonderwijs
Artikel 1. Doel
Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas initiatieven ondersteunen met
betrekking tot het principe van levenslang en levensbreed leren binnen
de perken van de jaarlijks goedgekeurde budgetten.
Artikel 2. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
- principe van levenslang en levensbreed leren: Levenslang
leren houdt in dat leren zich niet beperkt tot een bepaalde periode
of levensfase. Elke persoon leert voortdurend (bij) in functie van
zelfontplooiing of in functie van zijn of haar maatschappelijke
rol(len).
Levensbreed leren betekent dat leren niet alleen gebeurt via
formele opleiding en scholing. Het houdt de erkenning in van het
niet-formele en informele leren.
- gepensioneerde: In dit specifiek geval een 60-plusser die
(hoofdzakelijk) geen inkomen meer genereert uit beroepsinkomsten,
maar een ouderdoms-, invaliditeits- of nabestaandenpensioen
geniet.
- huisvrouw/man: Persoon die zorg draagt voor het huishouden in
een gezin. Hij of zij genereert op geen enkele manier
beroepsinkomsten of vervangingsinkomsten en is dus financieel
compleet afhankelijk van de partner via het huwelijksquotiënt.
- Aanslagbiljet van de belastingdienst: Na de controle van de
belastingaangifte ontvangt iedere burger een aanslagbiljet van de
belastingdienst. Op dit document kan worden afgelezen welk bedrag
wordt teruggestort door de belastingdienst of moet worden betaald
aan de belastingdienst.
- gezamenlijk belastbaar inkomen: Het gezamenlijk belastbaar
inkomen is de som van het inkomen van de gezinsleden volgens hun
meest recente aanslagbiljet van de belastingdienst.
- persoon ten laste: Een student of afgestudeerde zonder
wachtuitkering, die zelf geen belastbaar inkomen genereert en
gedomicilieerd is bij een gepensioneerde 60-plusser of een
huisvrouw/-man.
- CVO: Centrum voor Volwassenenonderwijs
- volwassenenonderwijs: Opleidingen aangeboden in de
hoofdvestigingen van CVO Janitor, Noordlaan 32, 9100 Sint-Niklaas ,
en CVO LBC Sint-Niklaas, Kroonmolenstraat 4, 9100 Sint-Niklaas. De
opleidingen vinden plaats in één van de andere vestigingen van CVO
Janitor of CVO LBC Sint-Niklaas voor zover de opleiding niet in de
hoofdvestiging wordt aangeboden.
-
Artikel 3. Voorwaarden
opleidingcheques: Opleidingscheques zijn er voor werknemers,
ambtenaren of uitzendkrachten die werken in Vlaanderen. De
opleidingcheques kunnen worden gebruikt voor het volgen van een
arbeidsmarktgerichte opleiding bij een door de Vlaamse overheid
erkend begeleidings- of opleidingscentrum (o.a. sommige
opleidingen in het volwassenenonderwijs).
§1. Om in aanmerking te komen voor de korting volwassenenonderwijs
moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Inwoner zijn van Sint-Niklaas.
2. Ofwel een gepensioneerde 60-plusser of huisvrouw/-man zijn met
een maximum gezamenlijk belastbaar inkomen van 22.000 EUR per
jaar, ofwel een persoon ten laste zijn van deze doelgroep.
3. Niet in aanmerking komen voor een volledige of gedeeltelijke
vrijstelling van inschrijvingsgeld volgens de bepalingen van de
Vlaamse overheid in het volwassenenonderwijs of voor
opleidingcheques.
4. Een cursist zijn in het volwassenenonderwijs Sint-Niklaas.
§2. Er kan maximaal drie schooljaren een beroep gedaan worden op de
korting. De dienst flankerend onderwijsbeleid houdt een nominatieve
lijst bij en informeert de CVO’s voor de start van elk semester over
welke cursisten niet meer in aanmerking komen.
Artikel 4. Bedrag en
berekeningswijze
§1. De korting bedraagt 0,30 EUR per lesuur met een maximum van 180
lesuren.
§2. De korting is enkel van toepassing op het inschrijvingsgeld, niet op
andere opleidingskosten.
§3. Deze lesuren mogen worden gespreid over meerdere opleidingen
binnen het volwassenenonderwijs Sint-Niklaas.
§4. De maximale korting bedraagt 54 EUR per schooljaar.
Artikel 5. Procedure
- Aanvraag
§1. De secretariaten van de betrokken CVO’s beoordelen zelf op basis
van het meest recente aanslagbiljet van de belastingdienst of een
cursist in aanmerking komt voor de korting.
§2. De korting wordt rechtstreeks toegestaan bij de inschrijving.
§3. De dienst flankerend onderwijsbeleid stelt voor de start van elk
semester een nominatieve lijst ter beschikking aan de CVO’s. Met behulp
van deze lijst wordt door de betrokken CVO’s gecontroleerd:
1. Of een curist reeds drie schooljaren een beroep gedaan heeft op de
korting volwassenenonderwijs.
2. Hoeveel lesuren een cursist dat schooljaar nog beschikbaar heeft om
een lestijdkorting aan te vragen.
-
Bewijsstukken
Artikel 6. Controle en
sancties
§3. De CVO’s bezorgen voor het eerste semester ten laatste op 15
oktober en voor het tweede semester ten laatste op 15 maart een
factuur aan de dienst flankerend onderwijsbeleid. De factuur wordt
vergezeld van een inschrijvingsfiche en het meest recente aanslagbiljet
van de belastingdienst voor elke cursist waarvoor de korting wordt
aangevraagd.
§1. De dienst flankerend onderwijsbeleid controleert de aanvragen op
ontvankelijkheid en correcte inhoud.
§2. Op eenvoudig verzoek verlenen de CVO’s inzagerecht in de
aanvragen. Indien uit onderzoek blijkt dat een cursist onjuiste gegevens
heeft verstrekt, kan dit leiden tot weigering van terugbetaling van de
aangevraagde korting.
Artikel 7. Uitbetaling
De stad keert tweemaal per schooljaar de korting uit aan de betrokken
CVO’s. De uitbetaling gebeurt ten laatste 90 dagen na het indienen van
de factuur.
Artikel 8. Communicatie
§1. Het subsidiereglement wordt gepubliceerd op de website van de
stad.
§2. Het stadsbestuur engageert zich om voldoende ruchtbaarheid te
geven aan de korting volwassenenonderwijs, o.a. via de stedelijke
communicatiekanalen.
Artikel 9. Algemene
bepalingen
§1. De “overeenkomst tussen de stad en de Centra voor
Volwassenenonderwijs met hoofdzetel te Sint-Niklaas betreffende een
premiestelsel voor een bepaalde categorie Sint-Niklase inwoners”, zoals
vastgesteld in gemeenteraadszitting van 24 juni 2011, wordt in
gemeenteraadszitting van 27 juni 2014 opgeheven.
§2. Dit subsidiereglement wordt vastgesteld in zitting van 27 juni 2014;
het treedt in werking op 1 augustus 2014.
§3. Alle betwistingen met betrekking tot dit reglement worden beslecht
door het college van burgemeester en schepenen.
§4. Dit reglement kan jaarlijks worden geëvalueerd en aangepast. Het
komt uitsluitend aan de gemeenteraad toe om dit reglement te wijzigen.