BRL7000 certificaat768 kB

BRL SIKB 7000
Procescertificaat E C - S / K - 7 0 2 0 5
Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen
telnr. +31-345-585034
faxnr. +31-345-585025
,
SSff*
SÏS&
EGTlanCl
CERTIFICATION
Eerland Certification verklaart hierbij op basis van het certificatie-onderzoek dat het proces van:
Boskalis Dolman B.V.
Vestiging(en):
PAPENDRECHT
Adres:
Telefoonnr:
Faxnummer:
e-mail:
Datum uitgifte: : •;
Geldig tot:
Gecertificeerd sinds
KvK-nummer:
Rosmolenweg 20
• 4:
3356 LK PAPENDRECHT
078-6969900
078-6969901
dolman(a)boskalis.nl 1
21-04-2014
21-04-2017
21-04-2005
24276501
voldoet aan de voorwaarden gesteld in:
Beoordelingsrichtlijn voor liet procescertificaat uitvoering van
(water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
;
:T-:
/ : - -'-fr - i^T^^-
toepassingsgebied:
:4i4;-:--4.bi
: ^• - ' f i f 1:1'
Protocol 7001: Uitvoering van [andbodemsanering met conventionele methoden
Protacoi 7003: Uitvoering waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem
PROCESSPECIFICATIE
Het proces betreft de uitvoering van bodemsanering overeenkomstig de in dit certificaat genoemde protocollen. De bij de uitvoering
betrokken individuele kv\^aliteitsverantwoordelijke perso{o)n(en) staat(n) geregistreerd bij Boskalis Dolman B.V. en Eerland
Certification BV. Het proces omvat alleen de uitvoering van {water)bodemsanering en niet de beoordeling van advieswerkzaamfieden
na de bodemsanering.
De opdrachtgever tot uitvoering van bodemsanering kan herkennen dat de opdracht onder certificaat wordt uitgevoerd, doordat de
opdrachtnemer in haar offerte en rapportage venwijst naar het geregistreerde certificaatnummer.
Uitvoering van bodemsanering wordt uitgevoerd conform de richtlijnen in de eerder vernoemde VKB-protocollen van de
Beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 voor het procescertificaat "Uitvoering (water)bodemsanering".
Inspecteer bij de aflevering of:
'
7^^; ; ; i . ; ; ;
-geleverd is wat is overeengekomen;
r
I.
' ; r:
- het merk en wijze van merken juist zijn;
- de producten (zie toepassing en gebruik)
.:
^ •
geen zichtbare afwijkingen vertonen.
Controleer of dit certificaat nog geldig is, informeer hien/oor bij
Eerland Certification B.V.
Controleer of het bedrijf op basis van dit certificaat door de
Minister van Infrastructuur en Milieu is aangewezen in het
kader van het besluit bodemkwaliteit.
De opdrachtgever kan zich in geval van klachten tot Boskalis
Servicepunt Grondstoffen (via 010-2882800 of
[email protected]) wenden en zo nodig tot Eerland
Certification B.V.
SBïS
SS»
ing. E. Eerland
directie
Eerland
CeRHFICATION
m
O.
Eerland Certification voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit.
Nadruk verboden