Beantwoording Kamervragen van de leden Van

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
T 070-456 0000
F 070-456 1111
Ons kenmerk
IENM/BSK-2015/3857
Uw kenmerk
2014Z23401
Datum
Betreft
20 januari 2015
Beantwoording Kamervragen van de leden Van Helvert
en Omtzigt (CDA) over overheveling financiëel beheer
van KLM van Nederland naar Frankrijk
Geachte voorzitter,
Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister van Financiën, de vragen van de
leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) over de plannen om het financiële
beheer van KLM naar Frankrijk over te hevelen.
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel “Franse macht geeft paniek”?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Klopt het dat er binnen Air France KLM concrete plannen bestaan om het financiële
beheer van KLM, de enige winstgevend poot, over te brengen naar Parijs, alwaar
de financieel structureel verlieslatende poot Air France bestuurd wordt?
Vraag 3
Kunt u een precieze omschrijving geven van de plannen die op tafel liggen?
Vraag 4
Acht u deze plannen in het belang van Nederland, de Nederlandse economie en de
Nederlandse Staat (als aandeelhouder)?
Vraag 5
Acht u het wenselijk dat het financieel gezonde KLM niet uitgehold wordt door de
holding Air France?
Antwoord 2, 3, 4 en 5
Het kabinet volgt de ontwikkelingen bij Air France KLM en KLM op de voet. Zo heb
ik vorige week nog overleg gevoerd met dhr. De Juniac, de CEO van Air France
KLM en dhr. Elbers de CEO van KLM over de situatie bij het bedrijf. Zij werken
1
Telegraaf, 12 december 2014
Pagina 1 van 5
thans aan plannen om tot structurele verbetering van de financiële resultaten te
komen. Naar verwachting wordt in februari de concrete invulling van de plannen
bekend. Over mogelijke wijzigingen in het financieel beheer kan op dit moment
dus nog geen nadere informatie worden gegeven. Air France en KLM staan voor
een grote uitdaging om een passende strategie te vinden op de toenemende
internationale concurrentie en de druk die hieruit voortvloeit op de financiële
resultaten. Het is aan beide bedrijven om dit nu ook gezamenlijk op te lossen.
Overigens is het zo dat niet alleen Air France maar ook KLM in het afgelopen
decennium in sommige jaren winst heeft gemaakt en in andere jaren verlies heeft
geleden.
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Ons kenmerk
IENM/BSK-2015/3857
De positie van de Staat als aandeelhouder in deze is beperkt. In onderstaande
figuur wordt de eigendomstructuur aangegeven en toegelicht. De Nederlandse
Staat houdt een belang van 5,9% in KLM. De Nederlandse stichtingen SAK I en
SAK II hebben samen 44,2% (32,9 + 11,3) van de KLM aandelen en 0,9% is in
handen van particuliere beleggers. Derhalve is 51% in Nederlandse handen. De
overige 49% is in handen van de holding Air France KLM. De stichtingen SAK I en
SAK II oefenen niet direct namens de Nederlandse staat invloed uit op KLM, maar
zijn alleen van belang in het kader van het veilig stellen van de landingsrechten
van KLM. Het aandeelhouderschap voor de Nederlandse Staat binnen de holding
Air France KLM geeft op zich zelf dus weinig invloed.
Aandeelhoudersstructuur KLM N.V.
Economisch eigendom
Air France-KLM
Stemrechten:
Staat der
Nederlanden
Particuliere
beleggers
5.9%
0.9%
49%
Stichting
AdministratieKantoor I
Stichting
AdministratieKantoor II
32.9%
11.3%
Som: 93.2%
KLM N.V.
De beperkte invloed van de Staat als aandeelhouder neemt niet weg dat het voor
Nederland belangrijk is dat KLM – binnen het concern Air France KLM – een
zelfstandige positie behoudt. Dit geeft KLM meer invloed op de ontwikkeling van
het netwerk op Schiphol. Vanwege het belang van dit netwerk voor de
internationale bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de Nederlandse economie
zijn bij de goedkeuring van de fusie in 2004 door de overheid ook afspraken
gemaakt met de gefuseerde onderneming; de zogenaamde staatsgaranties. In het
antwoord op de vragen 7 en 8 wordt hier nader op ingegaan.
Een zelfstandige positie van KLM binnen het concern Air France KLM kan niet los
worden gezien van een autonome positie van KLM op het gebied van financieel
beheer. Dit betekent namelijk dat KLM als zelfstandige luchtvaartmaatschappij kan
blijven investeren (zoals ten aanzien van vlootfinanciering) en verantwoordelijk
blijft voor haar eigen kasstromen, bankrelaties, beheer van de financiële
kaspositie en uitvoering van haar eigen hedging.
Naast overleg met de bestuurder van Air France KLM en KLM is er regelmatig
contact met de vice voorzitter van de Board van Air France KLM, dhr. Hartman en
Pagina 2 van 5
de commissaris in de Board van Air France KLM die is benoemd op voordracht van
de Nederlandse Staat (de heer De Hoop Scheffer). In deze gesprekken worden de
zorgen en belangen vanuit Nederland besproken en verwachtingen gedeeld. De
gesprekken vinden overigens in constructieve sfeer plaats. Ook is de Staat als
aandeelhouder vertegenwoordigd in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van
KLM.
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Ons kenmerk
IENM/BSK-2015/3857
Vraag 6
Wanneer heeft u het afgelopen jaar overleg gehad met de bestuurders die namens
de Nederlandse Staat invloed uitoefenen in KLM (Stichting Administratie Kantoor
(SAK) I, SAK-II en het directe aandeelhoudersbehang)? Met wie vonden er
overleggen plaats, wanneer en wat was de uitkomst?
Antwoord 6
Wat betreft invloed van de Staat op Air France KLM en KLM zijn in de eerste plaats
de contacten met de bestuurders van beide bedrijven van belang. Ik verwijs
hiervoor naar het antwoord op de vragen 2, 3, 4 en 5. Met de bestuurders van de
stichtingen zelf is van overheidzijde geen contact geweest, omdat zij geen rol
hebben in de besluitvorming inzake bedrijfsvoering van Air France KLM. Zoals
aangegeven hebben de stichtingen alleen een functie in het kader van het
veiligstellen van de landingsrechten door KLM aandelen in bezit te houden
(waarmee die aandelen aantoonbaar in Nederlandse handen zijn, wat vanwege
luchtvaartpolitieke eisen nodig is).
Vraag 7
Vallen de plannen die nu op tafel liggen, binnen de gemaakte afspraken, zoals het
Memorandum of Understanding uit 2010?
Vraag 8
Heeft de Nederlandse Staat harde afspraken gemaakt over wat het terug zou
krijgen voor het ter beschikking stellen van alle verdragsafspraken en
landingsrechten aan de maatschappij?
Antwoord 7 en 8
Bij goedkeuring van de fusie tussen Air France en KLM is door de overheid een
aantal afspraken gemaakt met de gefuseerde onderneming om een aantal
publieke belangen te borgen ten aanzien van markttoegang (verkeersrechten) en
netwerkkwaliteit. Een aantal van deze garanties is op basis van een Memorandum
of Understanding (MoU) in 2010 verlengd. Bij brief van 6 mei 2010 heeft de
toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat de Kamer geïnformeerd over dit
MoU en de inhoud daarvan2.
Met het oog op de Nederlandse luchtvaartpolitieke status van KLM is de afspraak
in stand gebleven dat KLM gevestigd is in Nederland en hier de thuisbasis heeft.
Verder blijft de afspraak staan dat KLM zijn bestaande operationele en andere
Nederlandse vergunningen houdt en zich, samen met de nationale
luchtvaartautoriteiten, er ook voor inzet om de bestaande routevergunningen te
behouden. Wat betreft het aspect netwerkkwaliteit blijft de afspraak geldig dat Air
France KLM opereert met een multi-hub systeem in Europa waarbij zowel Parijs
Charles de Gaulle als Schiphol als Europese en intercontinentale hub de
hoekstenen zijn. Uit de strategiedocumenten van Air France KLM valt af te leiden
2
Kamerstukken II 2009-2010, 29232, nr. 6
Pagina 3 van 5
dat de genoemde afspraken ook in de toekomst worden gehandhaafd.
Vraag 9
Ziet u aanleiding om uw Franse collega en/of Air France aan te spreken op de
plannen?
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Ons kenmerk
IENM/BSK-2015/3857
Antwoord 9
Zoals genoemd is er intensief contact met KLM en Air France KLM. In december
heb ik ook gesproken met mijn Franse collega Vidalies waarbij het belang van KLM
voor het netwerk op Schiphol en de Nederlandse economie onder de aandacht is
gebracht. Daarnaast is gesproken over de uitdagingen die de huidige
luchtvaartmarkt biedt aan Air France en KLM en de noodzaak voor beide bedrijven
om met een gezamenlijke strategie concurrerend te blijven.
Vraag 10
Kunt u de Kamer het Memorandum of Understanding en de andere afspraken die
met Air France KLM gemaakt zijn vertrouwelijk ter inzage aanbieden?
Antwoord 10
Ik ben bereid om dit Memorandum of Understanding en de afspraken met de Staat
vertrouwelijk ter inzage te leggen.
Vraag 11
Hoe beoordeelt u het feit dat de winsten van KLM structureel gebruikt worden om
de verliezen van Air France goed te maken?
Antwoord 11
Zowel Air France als KLM hebben binnen de holding Air France KLM een eigen
balans en verlies- en winstrekening. De financiële middelen van KLM worden tot
nu toe geïnvesteerd in de eigen vloot en overige bedrijfsgerelateerde
investeringen.
Vraag 12
Hoe beoordeelt u de gang van zaken bij KLM de afgelopen elf jaar, sinds de
vorming van Air France KLM?
Antwoord 12
In 2004 heeft KLM vanwege de toenemend schaalgrootte en consolidatie in de
luchtvaart en ook vanwege de toen ook weinig rooskleurige financiële
vooruitzichten als zelfstandig bedrijf er voor gekozen om een fusie aan te gaan
met Air France. Dit is gedaan nadat eerder andere opties voor samenwerking
en/of een fusie met andere luchtvaartmaatschappijen zijn verkend. Deze fusie is
door de Nederlandse overheid goedgekeurd, waarbij zoals is aangegeven een
aantal afspraken is gemaakt.
De fusie heeft voor beide ondernemingen goed uitgepakt. De omzet voor KLM is
sinds de fusie met Air France in 2004 substantieel toegenomen en het aantal
bestemmingen is eveneens gegroeid.
Pagina 4 van 5
Duidelijk is dat Air France en KLM thans gezamenlijk een antwoord moeten vinden
op strategische uitdagingen als gevolg van de toenemende concurrentie, zowel
mondiaal van onder meer de Golfcarriers als in Europa van de low cost carriers.
Zoals aangegeven heeft de positie van KLM binnen Air France KLM de volle
aandacht van mijzelf en betrokken collega’s.
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Ons kenmerk
IENM/BSK-2015/3857
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Wilma J. Mansveld
Pagina 5 van 5