Goudse Post - 21 januari 2015 pagina 6

‹
www.goudsepost.nl
Goudse Post · woensdag 21 januari 2015 · 6
Gemeente Gouda
Bekendmakingen 21 januari 2015
Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Het Ondermandatenbesluit afdeling Veiligheid en Wijken van
24 januari 2012 is ingetrokken.
Dit ondermandatenbesluit treedt
op 22 januari 2015 in werking en
werkt terug t/m 1 januari 2015.
Straatnaamgeving
Burgemeester en wethouders
hebben op 13 januari 2015 besloten tot:
Het wijzigen van de benaming
Toelichting
Aanvragen vergunningen?
Via www.omgevingsloket.nl kunt u een aanvraag indienen voor
o.a. de activiteit bouwen, brandveilig gebruik, uitrit, kappen, milieu,
monumenten, reclame of slopen. Deze aanvragen worden per 1 juli
2013 behandeld door de afdeling Bouw en woningtoezicht van de
Omgevingsdienst Midden Holland (www.odmh.nl). Overige vergunningen zoals een evenementen-, horeca-, of ventvergunning kunt u direct
bij de gemeente aanvragen, zie hiervoor www.gouda.nl.
Ontvangen omgevingsvergunningen
Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar indienen.
Aangevraagde vergunningen en ontheffingen: hoe kunt u reageren?
Tegen aangevraagde vergunningen kunt u geen bezwaarschrift indie-
openbare ruimte: Vliehorst in
Vliehors,
Het intrekken van de benaming
openbare ruimte: Wiardi Beckmanstraat,
Het vaststellen van de benamingen openbare ruimte: Anne
Frankplantsoen, Veenweidepad
en Veenweidetunnel.
Verleende
ventvergunning
Burgemeester en wethouders
hebben een ventvergunning verleend aan:
De heer Van Es voor het venten
met consumptie-ijs gedurende de
periode 1 januari 2015 tot en met
nen. Wel kunt u schriftelijk of eventueel mondeling uw mening (zienswijze)
geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u hoe,
waar en wanneer u uw zienswijze kunt indienen. Zienswijzen zijn openbaar en worden gestuurd aan de aanvrager van de vergunning of ontheffing. Als u uw zienswijze geheim wilt houden, moet u hierom vragen.
Verleende vergunningen en besluiten - hoe dient u een
bezwaarschrift en/of beroepschrift in?
Heeft het college of de burgemeester een besluit genomen waarmee u
het niet eens bent? Tegen verleende vergunningen en besluiten kunnen
belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Gouda, t.a.v. Centraal juridische afdeling, postbus 1086, 2800
BB Gouda. De termijn waarbinnen u dit moet doen, leest u in de bekendmaking. In uw bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam, adres en
telefoonnummer, de datum, een omschrijving van het betreffende besluit
en de reden van het bezwaar. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen. Het college of de burgemeester nemen in principe binnen twaalf
Gemeentepagina 2
30 december 2015. (verzonden
op 15 januari 2015)
Burgemeester en wethouders van
Gouda,
U kunt de verleende vergunning
inzien bij de Gemeente Gouda.
U kunt binnen zes weken na de
verzenddatum van de vergunning
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen (zie Toelichting).
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
mw. drs. L.A.M. Bakker
weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. Zo niet,
dan kunnen zij de beslissing met 6 weken verdagen. U wordt hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld.
Tegen sommige vergunningen kunt u geen bezwaarschrift indienen
maar een beroepschrift. In de bekendmaking leest u of dit het geval is
en binnen welk termijn u dit moet doen. Uw beroepschrift dient u in bij
de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schort in de regel de
werking van het door u bestreden besluit niet op. Met andere woorden: het besluit waartegen u bezwaar hebt, kan dus uitgevoerd worden. Eventueel kunt u, nadat u uw bezwaarschrift hebt ingediend, om
een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
Postbus 45, 2800 AA Gouda
Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
Postbus 45, 2800 AA Gouda
Telefoon: (088) 5450 000
E-mail: [email protected]
www.odmh.nl
Telefoon: (088) 5450 000
E-mail: [email protected]
www.odmh.nl
Kennisgeving Besluit uniforme saneringen
Categorie Immobiel
Wet bodembescherming
Onderwerp
De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 14
januari 2015 van Koenders en Partners Legal BV als gemachtigde, van CVU Uitvaatzorg te
Rotterdam een melding op grond van de Wet bodembescherming ontvangen. De melding betreft
het voornemen een sanering uit te voeren overeenkomstig het Besluit uniforme saneringen op de
locatie Emmastraat 49 te Gouda.
De melding zal door de Omgevingsdienst worden getoetst aan artikel 39b van de Wet
bodembescherming, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen. Indien
de melding in overeenstemming is met deze regelgeving, kan de melder vanaf vijf weken na de
datum van ontvangst van de melding aanvangen met de sanering.
Inspraak
Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht; zodoende is
geen inspraak, bezwaar en/of beroep mogelijk.
Deze locatie en procedure is geregistreerd onder code ZH051312399 met kenmerk 2015008448.
Deze kennisgeving staat ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl.
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Onderwerp
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland het volgende bekend.
Besluit omgevingsvergunning voor de activiteit kappen
Gedeputeerde Staten hebben besloten een omgevingsvergunning te verlenen aan Croda
Nederland BV, voor het kappen van een beuk op het perceel gelegen aan Kerkhoflaan 17
te Gouda.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of
uitgereikt tegen de beschikking een bezwaarschrift indienen. Omdat de beschikking op 18-12-2014
is verzonden naar de aanvrager van de omgevingsvergunning, loopt de termijn voor het indienen
van een bezwaarschrift tot en met 04-03-2014. Het bezwaarschrift moet onder vermelding van
2014204291 worden gestuurd naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509
LP Den Haag, ter attentie van het Awb-secretariaat.
Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Gelet op de belangen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
Postbus 45, 2800 AA Gouda
Telefoon: (088) 5450 000
E-mail: [email protected]
www.odmh.nl
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Als om een voorlopige voorziening wordt verzocht, treedt de beschikking pas in
werking nadat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht
verschuldigd.
Deze kennisgeving staat ook onder Bekendmakingen op www.odmh.nl.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De Omgevingsdienst Midden-Holland maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
bekend dat zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen hebben van:
Croda Nederland B.V., Buurtje 1 te Gouda, voor het aanpassen van de bluswatervoorziening,
datum ontvangst 9 december 2014.
Deze aanvraag ligt niet ter inzage. Deze kennisgeving staat ook onder Bekendmakingen op
www.odmh.nl . Voor informatie: Omgevingsdienst Midden-Holland, tel. 088 - 54 50 001 of
[email protected]
64% van
de boodschappers
leest dé weekkrant!
dé Weekkrant is overal welkom