"TK Evaluatiecommissie Tuitjenhorn" PDF document | 1 pagina

1
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
BJZ
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj
Datum
23 januari 2015
Onderwerp Evaluatiecommissie Tuitjenhorn
Bij brief van 27 juni 2014 (Kamerstuk 32 647, nr. 29) hebben de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ik u nader geïnformeerd over de instelling
en de opdracht van de Evaluatiecommissie Tuitjenhorn, die onder voorzitterschap
staat van mr. C.J.G. Bleichrodt. In deze brief is, conform het instellingsbesluit van
de commissie, aangegeven dat de commissie uiterlijk op 31 januari 2015 haar
evaluatie zal afronden.
Op verzoek van de commissie is de termijn voor het uitbrengen van het rapport
verlengd tot 31 maart 2015. Mede doordat de commissie aanzienlijk meer
gesprekken met betrokkenen heeft gevoerd dan aanvankelijk gedacht, heeft het
feitenonderzoek langer geduurd.
Mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
Ons kenmerk
608510
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.