Gemeente Heemstede

Nieuws
informatie van de gemeente Heemstede, 21 januari 2015
Heemstede
Meer containers voor gescheiden
inzameling plastic
In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Verwijderen fietswrakken
- Intern controleplan 2015
Vergadering
gemeenteraad
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: [email protected]
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede
Het aantal locaties waar u plastic afval kunt
inleveren is onlangs uitgebreid met vier
bovengrondse containers. Wegens succes
zijn onlangs vijf bovengrondse containers
die bij wijze van proef waren geplaatst,
vervangen door ondergrondse containers. Bij
de winkellocaties staan al langer containers
die speciaal bestemd zijn voor de inzameling
van plastic. Zo wordt afval scheiden steeds
gemakkelijker!
De nieuwe bovengrondse containers staan op het
Merwedeplantsoen, de Hugo de Grootlaan, de
Willem Klooslaan en het Wilhelminaplein. In de loop
van dit jaar wordt bekeken of er genoeg plastic is
WEL
LEGE PLASTIC
VERPAKKINGEN:
PLASTIC TASJES,
ZAKKEN EN FOLIES
Bijvoorbeeld
• Tassen en tasjes, broodzakken
• Zakken voor pasta en rijst
• Snoepverpakkingen
• Vlees- en kaasverpakkingen
• Folies om folders en tijdschriften
KUIPJES, BEKERS
EN BAKJES
ingezameld om deze containers te vervangen door
ondergrondse containers.
In 2014 werd in Heemstede ongeveer 29% van
het plastic gescheiden ingeleverd, wat neerkomt
op zo’n 8 kilo per inwoner. Op zich een prima
resultaat, maar het blijkt dat de inhoud van de
grijze rolemmers en ondergrondse containers voor
restafval nog steeds voor ongeveer 45% bestaat uit
plastic afval. Er is dus nog veel te winnen.
De gemeente wil huishoudelijk afval zoveel mogelijk
gescheiden inzamelen en recyclen en in elk geval
de landelijke ambitie halen. Dit betekent dat we
dit jaar minimaal 45% van het plastic afval van
huishoudens gescheiden hopen in te zamelen.
( KNIJP)FLESSEN
EN FLACONS
Bijvoorbeeld
• Knijpflessen voor sauzen
• Flacons voor was- en schoonmaakmiddelen
• Flessen voor shampoo, douchegel
en badschuim
• Flessen voor olie en azijn
• Frisdrankflessen
TUBES, POTJES
EN DEKSELS
Bijvoorbeeld
• Tubes voor tandpasta,
crème en bodylotion
• Potjes voor gel, vitamines en medicijnen
• Plantenpotjes
• Deksels van pindakaas- of
chocoladepastapotten
Bijvoorbeeld
Kijk op www.heemstede.nl
voor meer tips.
• Kuipjes voor boter, paté,
smeerkaas en koffiemelk
• Saus- en patatbakjes
• Bakjes en zakjes voor groenten,
fruit en salades
• Bekers voor yoghurt, vla, slagroom en ijs
TIP:
OP STEEDS MEER
VERPAKKINGEN
STAAT DIT LOGO
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op donderdag 29 januari
2015 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
HAMERPUNTEN
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v.
omgevingsvergunning voor 2 woningen
Wilhelminaplein 4-6 (Wapen van Heemstede)
- •Wijziging
Verordening
Peuterwerk
Verpakkingen
met chemische
inhoud
Op de agenda:
Vaststellen agenda raadsvergadering 29 januari 2015
Vragenuur
• Piepschuim
verpakkingen
OVERIGE
PUNTEN
Resten
papier en stukken
karton raadsvergadering
- •Lijst
ingekomen
• Verpakkingen met aluminium folie
29
januari
2015
(zoals
verpakkingen
van chips en filterkoffie)
- •Wat
verder tervan
tafelmedicijnen
komt (bijvoorbeeld
Verpakkingen
- Benoeming leden van de Adviescommissie
voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede
- Wijziging kapbeleid
- Intrekken Verordening incidentele subsidie
maatschappelijke stage
Kartonnen drankverpakkingen
Op• www.heemstede.nl
vindt u de stukken waarover
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten?
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023)
5485646, of e-mail: [email protected]
NIET
GEEN PLASTIC PRODUCTEN
EN GEBRUIKSVOORWERPEN,
BESPREEKPUNTEN
ALLEEN PLASTIC VERPAKKINGEN
(zoals terpentine, kitkokers en make-up)
doordrukstrips en dialysezakken)
Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Clivialaan 9, het wijzigen van een dakkapel in een
dakopbouw, wabonummer 18649,
ontvangen 8 januari 2015
- Blekersvaartweg t.h.v. nr. 9, 13 en 57, het kappen
van 4 bomen, wabonummer 18700,
ontvangen 8 januari 2015
- Anna Blamanlaan 11, het kappen van 1 boom,
wabonummer 18789, ontvangen 9 januari 2015
Verwijdering kerststukjes
Algemene Begraafplaats
Heemstede
Op dit moment bevinden zich op graven op
de Algemene Begraafplaats in Heemstede
nog veel kerststukjes. Bent u rechthebbende
van een of meerdere graven die kerststukjes
heeft aangebracht, dan vragen wij u
vriendelijk deze kerstversieringen te
verwijderen vóór 15 februari 2015. Als u
hiertoe niet in de gelegenheid bent, gaan
medewerkers van de begraafplaats dit doen
tijdens de eerste onderhoudsronde na
genoemde datum.
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
- Cloosterweg 8, het wijzigen van de bestemming
bedrijfsruimte naar wonen, wabonummer 18239,
ontvangen 18 december 2014. In het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben wij besloten voor deze aanvraag de
beslistermijn te verlengen met een termijn van
6 weken.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
voor afwijken bestemmingsplan
(reguliere procedure)
- Cloosterweg 8, het wijzigen van de bestemming
bedrijfsruimte naar wonen, wabonummer 18239,
ontvangen 18 december 2014
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
- Anna Blamanlaan 11, het kappen van 1 boom,
wabonummer 18789, verzonden 15 januari 2015
- Cruquiusweg 118, het uitbreiden van de 1e
verdieping, wabonummer 16150,
verzonden 15 januari 2015
- t.h.v. Reggelaan, Dinkellaan, het kappen
van 2 essen, 2 sparren, 1 wilg en 11 elsen,
wabonummer 18045, verzonden 15 januari 2015
- Melchior Treublaan 11, het kappen van
1 esdoorn, wabonummer 18226,
verzonden 15 januari 2015
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.
Nieuwe regelgeving:
Intern Controle Plan 2015 (ICP 2015)
gemeente Heemstede
Op 23 december 2014 heeft het college het
Intern Controle Plan 2015 (ICP 2015) gemeente
Heemstede vastgesteld. Hiermee komt het
Intern Controle Plan 2014 (ICP 2014) gemeente
Heemstede te vervallen. Lees de volledige
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl
onder het kopje Gemeenteblad via https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-3757.html.
Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren
(artikel 5:5 APV).
Op dinsdag 27 januari 2015 gaat de gemeente
fietswrakken verwijderen die zich in de directe
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout
bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee fietsen
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair
zijn bevestigd zullen op de minst belastende
wijze worden doorgeslepen.
Tevens worden op dinsdag 27 januari 2015
alle fietskettingen en andere zaken verwijderd
die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is
vastgemaakt.
Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 26 april
2015 worden opgeslagen bij De Meerlanden aan
de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden
kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling
van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering
en opslag. Voor informatie kan contact worden
opgenomen met bureau Handhaving, via het
algemene telefoonnummer 14 023.
Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
[email protected],
dan ontvangt u ze per e-mail.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart
gepubliceerd.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.
Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader
‘Beroep’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.
Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.