PO Raad

PO Raad
Lees online | Afmelden
NIEUWSBRIEF NUMMER 68 - JANUARI 2015
Uitgelicht
Interview AB-lid
Ingrid Verheggen
NIEUWS | Tweede Kamer
benadrukt rol leraren bij herijking
kerndoelen
PODIUM | podium Extra over
Bestuursakkoord
NIEUWS | PO-Raad werkt aan
privacy leerlingen
NIEUWS | De wijzigingen van de
werkkostenregeling in het kort
Nieuws
Vragen over de nieuwe CAO PO?
Heeft u vragen over de nieuwe CAO PO? De PORaad vult regelmatig de lijst met veelgestelde
vragen over de cao aan. Bekijk alle vragen en
antwoorden hier.
Lees meer >
Handreiking schooladvies
gepubliceerd
Onlangs ontvingen scholen, schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden van de PO-Raad een
handreiking over het schooladvies. In deze folder
staat een samenvatting van de aanbevelingen voor
scholen in het primair onderwijs bij het opstellen
van een schooladvies over het best passend
vervolg in het voortgezet onderwijs.
Lees meer >
Bouwstenen voor Sociaal
presenteert ontwikkelagenda
Het werk van een
po-bestuurder doet
ertoe
Ingrid Verheggen is
voorzitter College van
Bestuur bij de Almeerse
Scholen Groep: ,,Als
bestuurder ben je er om
scholen en leraren in staat
te stellen hun werk steeds
beter te doen en de doelen
van de organisatie, die we
samen hebben bepaald, te
realiseren.''
Lees meer >
Vraag het de PORaad
Mag een werkgever
die voorheen de
fietsregeling
http://poraad.m7.mailplus.nl/...service/code/servlet/React?encId=Yew7ZGbg5WfzWXp&actId=563614&command=openhtml[21-1-2015 14:16:20]
PO Raad
onderwijshuisvesting
Bouwstenen voor Sociaal, het platform van en
voor bestuurders, managers en professionals in
maatschappelijk vastgoed, heeft de Agenda
Maatschappelijk Vastgoed 2015 gepresenteerd. De
agenda bevat zeven punten waar
onderwijsorganisaties het komende jaar werk van
willen maken en kan schoolbesturen helpen bij het
vormgeven en uitvoeren van hun
huisvestingsbeleid.
aanbood aan
werknemers, met
de komst van de
werkkostenregeling
(eenzijdig)
besluiten om geen
fietsregeling meer
aan te bieden?
Lees meer >
Lees meer >
Rekentoets baart onderwijs
zorgen
De PO-Raad, VO-raad, AOb, FvOv, CNV
Onderwijs, LAKS, en Landelijke Ouderraad hebben
in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer
hun zorgen geuit over de positie en het gewicht
van de rekentoets.
Lees meer >
Regionale Talentnetwerken van
start voor talentvolle leerlingen
Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft
vandaag de aftrap gegeven van Regionale
Talentnetwerken. Scholen gaan in hun eigen regio
aan de slag om ook talentvolle leerlingen op zowel
basisschool als middelbare school uitdagend
onderwijs te geven.
Lees meer >
Gezocht: regisseur Gezonde
School (marketing en
communicatie)
Agenda
Voorlichtingsmiddag
promotiebeurs
vrijdag, 23 januari, 2015 12:30 tot 17:15
Lees meer >
Conferentie voor
'kleine besturen'
vrijdag, 23 januari, 2015 13:00 tot 20:00
Lees meer >
Nationale Onderwijs
Tentoonstelling (NOT)
dinsdag, 27 januari, 2015 10:00 tot zaterdag, 31
januari, 2015 - 16:00
Lees meer >
Diverse partijen stimuleren po-, vo- en mboscholen om Gezonde School te worden.
Tegelijkertijd proberen zij alle initiatieven die op
deze scholen af komen te stroomlijnen. In dit
complexe veld met veel partners is het nodig om
meer eenduidigheid en sturing te krijgen op de
gezamenlijke Gezonde School-aanpak. Voor het
organiseren van deze sturing zoeken de
Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een
Gezonde Leefstijl (SBGL) en het RIVM Centrum
Gezond Leven een regisseur Gezonde School.
Kennismakings-
Lees meer >
Spiegelbijeenkomst
programma HRM voor
schoolleiders
woensdag, 28 januari,
2015 - 12:00 tot 17:00
woensdag, 25 februari,
2015 - 12:00 tot 17:00
Lees meer >
Steunpunt
OCW richt Accountteam
Opleidingsscholen PO
http://poraad.m7.mailplus.nl/...service/code/servlet/React?encId=Yew7ZGbg5WfzWXp&actId=563614&command=openhtml[21-1-2015 14:16:20]
PO Raad
leerlingendaling op voor vragen
over krimp
Het aantal leerlingen daalt en daarom gaan
schoolbesturen op zoek naar oplossingen om
negatieve effecten te beteugelen.
Lees meer >
donderdag, 29 januari,
2015 - 13:30 tot 16:30
Lees meer >
Studiedag
Kennisgroep
Leerling en leraar voelen zich
veilig op basisschool; aandacht
sociale veiligheid blijft belangrijk
Leerlingen en personeel in het primair onderwijs
voelen zich op hun school doorgaans veilig. Dat
blijkt uit de monitor Sociale veiligheid in en rond
scholen 2010-2014, van onderzoeksinstituut ITS.
Wel blijft het verbeteren van de sociale veiligheid
een belangrijk punt van aandacht.
Lees meer >
Kwaliteitszorg
vrijdag, 30 januari, 2015
Lees meer >
Maatwerkmeetings
‘passend onderwijs’
voor samenwerkingsverbanden primair
onderwijs
Lesgeven en promoveren
combineren? Vraag de
promotiebeurs aan
Leraren die lesgeven en promoveren willen
combineren, kunnen hiervoor een promotiebeurs
aanvragen. Geïnteresseerden zijn welkom op de
voorlichtingsmiddag op 23 januari die de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) hierover organiseert. In 2015
lopen twee aanvraagrondes van begin januari tot
eind maart en van eind juni tot begin september.
Lees meer >
Overgangsregeling
buitenonderhoud eind januari
verwacht
De overgangsregeling overheveling
buitenonderhoud laat nog even op zich wachten.
Het ministerie van Onderwijs heeft de PO-Raad
laten weten de regeling eind januari te kunnen
publiceren.
Lees meer >
dinsdag, 3 februari, 2015 14:00 tot 17:00
woensdag, 4 februari, 2015
- 09:00 tot 12:00
donderdag, 5 februari,
2015 - 09:00 tot 12:00
dinsdag, 10 februari, 2015
- 14:00 tot 17:00
woensdag, 11 februari,
2015 - 14:00 tot 17:00
Lees meer >
Masterclass
Programmamanagement PO
donderdag, 5 februari,
2015 - 14:30 tot 20:00
Lees meer >
Conferentie
Internationalisering
maandag, 9 februari, 2015
- 13:00 tot 17:00
Lees meer >
Aanmelden
Netwerk Innovatie &
Kennisgroep P&O 20 januari
ICT
Op dinsdag 20 januari komt de Kennisgroep P&O
donderdag, 12 februari,
http://poraad.m7.mailplus.nl/...service/code/servlet/React?encId=Yew7ZGbg5WfzWXp&actId=563614&command=openhtml[21-1-2015 14:16:20]
PO Raad
weer bijeen om alle ontwikkelingen op het terrein
van P&O te bespreken. De Kennisgroep wordt
geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen, is een
belangrijke graadmeter voor de PO-Raad en
vervult een belangrijke rol in het doorgeven van
praktijkvoorbeelden/ oplossingen aan collega’s. We
willen deze middag opnieuw met u praten over de
invoering van de cao, gekoppeld aan de
beleidsprioriteiten van de school.
2015 - 13:00 tot 16:00
Lees meer >
Lees meer >
Bijeenkomsten Goed worden,
goed blijven
In maart 2015 organiseert het project Goed
worden en goed blijven van de PO-Raad drie
bijeenkomsten voor risicoscholen. Een risicoschool
is een school die één of twee jaar onvoldoende
eindopbrengsten heeft en daarmee het risico loopt
om (zeer) zwak te worden. De bijeenkomst biedt
aanknopingspunten om de kwaliteit te verbeteren
vanuit het perspectief van verschillende rollen in
de organisatie. U kunt zich u nu voor aanmelden.
Lees meer >
Landelijke IKC-dag
Vanwege het grote succes in het najaar van 2014,
organiseert het Landelijk Steunpunt Brede Scholen
een herhaling van de Landelijke IKC-dag. In
samenwerking met de PO-Raad en de
Brancheorganisatie Kinderopvang bieden wij u de
IKC-dag 2.1, die plaatsvindt op 27 maart 2015 te
Utrecht. Wilde u ook al graag naar de vorige IKC-dag
gaan, maar kon u niet? Te laat met inschrijven? Of
hoorde u de goede ervaringen van anderen? U
krijgt een nieuwe kans! U kunt zich hier nu voor
aanmelden.
Lees meer >
In de media
Kennisnet: Simone Walvisch over
de regierol van de PO-Raad: 'Ik
steek altijd mijn vinger op'
In een interview met Kennisnet vertelt Simone
Walvisch over het belang van Ict in het onderwijs
http://poraad.m7.mailplus.nl/...service/code/servlet/React?encId=Yew7ZGbg5WfzWXp&actId=563614&command=openhtml[21-1-2015 14:16:20]
PO Raad
en welke rol de PO-Raad daarbij heeft. ,,In 2020
zal iedere school op een eigen manier omgaan
met digitalisering. Elke school zal eigen keuzes
maken en een eigen koers varen en dat is goed.
Het onderwijs moet absoluut zo divers blijven als
het nu is.''
Lees meer >
WEBSITE REAGEREN MIJN GEGEVENS AANMELDEN AFMELDEN PRINT
http://poraad.m7.mailplus.nl/...service/code/servlet/React?encId=Yew7ZGbg5WfzWXp&actId=563614&command=openhtml[21-1-2015 14:16:20]