8 daagse training HRO - HRO

“If you do not change direction, you may end up where you are heading.” ― Lao Tzu
Werken aan veerkracht: een 8 daags HRO trainingsprogramma
Leren en Actie in één programma
Het grote verschil tussen de driedaagse en de achtdaagse training is dat naast de
bijeenkomsten ook het werken en oefenen met het geleerde in de dagelijkse
praktijk veel meer centraal staat. De deelnemers gaan tussen de blokken in met
de verschillende tools en concepten in hun eigen organisatie aan de slag. Er
wordt geoefend en de opgedane ervaringen komen tijdens de blokken weer
uitvoerig aan bod. Tijdens de training worden ook een aantal gastdocenten
uitgenodigd uit de praktijk. Doelgroep: Team/afdelingsleiders, programma
managers, verandermanagers.
Hoofddoelstelling en Focus
Het direct en concreet leren toepassen van HRO en resilience concepten in de
dagelijkse praktijk. Oefenen met hoe u de cultuur van uw organisatie meer
veerkrachtig, veilig en betrouwbaar kunt maken. Theorie en oefenen staan
centraal.
De training focust op net als de andere trainingen op vier hoofdthema’s:
1. Wat is Veerkracht en wat kan voor u en uw organisatie betekenen
2. De HRO benadering als basis voor het realiseren van Veerkrachtig Organiseren
3. Belangrijk leiderschapskwaliteiten om cultuurverandering te bewerkstelligen
4. Veranderstrategieën en verandermanagement
Kennis
Kennis na afloop van de training betreft vooral:
-
De kern van HRO: ruimer kijken, eerder zien, sneller reageren en de noodzaak
van collectiviteit, alignement en samenwerking
Kennis van de vijf Hall marks en vier Condities van HRO en de relatie tussen
Veerkracht en HRO
Bewust zijn van de strekking van HRO. Geen simpele methodiek maar een
cultuuromslag. Inzicht in de wijze waarop HRO in het eigen gedrag terugkomt
-
-
Inzicht in ‘mindful’ Level 5 Leadership en de eigen wijze van leidinggeven
Kennis over het implementeren van HRO in eigen organisatie: Het werken aan
de condities voor HRO, inzicht in de Barrett waardenscan en andere
methodieken
Kennis van de relatie van HRO met andere concepten als bijvoorbeeld Lean
Verandermanagement en het implementeren van Veerkrachtig Organiseren
en HRO in de eigen organisatie
Pagina 1 van 5
Vaardigheden
Vaardigheden krijgen ruim aandacht. U krijgt regelmatig Action Learning
opdrachten om uw persoonlijke vaardigheden te verdiepen. Vaardigheden na
afloop van de training zijn vooral:
-
Het maken van een implementatieplan voor HRO in de eigen organisatie
Ervaring met implementatie van HRO concepten en gereedschappen
Opzetten van Action Learning programma’s
Direct toepassen van HRO in de dagelijkse praktijk met behulp van diverse tools
-
Effectiever communiceren: Elkaar aanspreken en bevragen, STICC
Collectief leren: Borgen van collectief leren in de dagelijkse praktijk, Action
Reviews
Toepassen van gereedschappen
Direct toepassen van HRO in de dagelijkse praktijk met behulp van enkele
krachtige tools.
- Breder kijken: Hoe we simplificeren kunnen voorkomen
- Eerder zien: Het oppikken van zwakke signalen, Amber Rule of Three
Organisatie van het programma
Vier bijeenkomsten van 2 dagen (4 dagdelen) met tussentijdse opdrachten. Elke
bijeenkomst start met het bespreken van de tussentijdse Action Learning
opdrachten. Ook deze training is modulair opgebouwd. De modules zijn qua
inhoud op hoofdlijnen gelijk aan die van de driedaagse opleiding, maar er is meer
ruimte om kennis uit die modules te vertalen naar concrete acties die vervolgens
bij wijze van oefening kunnen worden uitgevoerd in de eigen praktijk.
Pagina 2 van 5
Kennislijn
Blok 1.
Dag 1.
Dag 2.
Introductie: van ik naar wij
M1. Setting the stage
M2. Van controle naar veerkracht
M3. Organiseren van veerkracht
M4. Krachten die gedrag beïnvloeden
Tussendoor
Blok 2.
Dag 3.
Dag 4.
Het HRO concept om veerkracht te ontwikkelen
M5. Belang van collectieve Mindfulness,
M7. Het realiseren van continue verbetering
M5. Nieuwe perspectieven op incidenten
Gastcollege: leren van fouten
P2. Bespreken ervaringen Action Learning
P3. Opdracht Action Learning #2
Action Learning opdracht #2
Blok 3.
Dag 5.
Leiden van verandering
M8. Het lanceren van verandering
Dag 6.
M9b. Het maken van een implementatieplannen
(theorie en praktijk)
Tussen
Dag 8.
Eerste analyse eigen organisatie
P1. Opdracht Action Learning #1
Action Learning opdracht #1
Tussendoor
Blok 4
Dag 7.
Persoonlijke ontwikkeling
P4. Bespreken ervaringen Action Learning
P5. Action Learning opdracht #3
Action Learning opdracht #3
Aan het werk
M6. Sleutelgedrag voor verandering: assessment
eigen capaciteiten
M9a. Persoonlijke reflectie en actie
Afronding en evaluatie
P6. Bespreking ervaring Action Learning
Reflectie op implementatieplannen door
gastdocent (changemanager uit praktijk.)
Pagina 3 van 5
De verschillende modules in meer detail
Module 1. Setting the stage
We beginnen de training met het maken van een inventarisatie van uw zakelijke
uitdagingen, uw favoriete manier van omgaan met deze uitdagingen op het
gebied van het verbeteren van de prestaties van uw organisatie (betrouwbaarheid, kwaliteit, productiviteit en / of veiligheid) en de functie van de
organisatiecultuur. U wordt uitgedaagd uw eigen aannames en overtuigingen te
verkennen en er eens op een andere manier naar te kijken.
Module 2. Van controle naar veerkracht
Veerkracht is het sleutelwoord voor het omgaan met de dynamiek van de
complexiteit. Met hulp van de HRO Maturity Ladder geven wij u inzicht in
verschillende organisatieculturen en de paradigmaverschuiving die nodig is om
naar een proactieve HRO cultuur te groeien. In deze module maakt u ook een
eerste snelle beoordeling van de dominante cultuur in uw eigen organisatie. Ook
maakt u kennis met andere assessment technieken om uw organisatiecultuur in
kaart te brengen.
Module 3. Hoe ziet het organiseren van veerkracht eruit?
Het is essentieel voor leiders aanwezig te zijn en Veerkrachtig organiseren en
HRO als de "normale" manier van doen voor te leven. Veerkrachtig Organiseren is
niet de nieuwste rage of een soort van hype. Het is een manier van organiseren,
die we allemaal al kennen , maar om verschillende redenen niet effectief
gebruiken in onze organisaties. We doen oefeningen om u te helpen vertrouwd
te worden met het gedrag en de interacties die bij Veerkrachtige Organiseren
horen.
Module 4. Krachten die gedrag beïnvloeden in uw organisatie
Elke organisatie kent programma's, campagnes en slogans die mensen vertellen
hoe ze zich moeten gedragen, hoe je een uitstekende leider bent, hoe we moeten
samenwerken in teams, enz. Gedrag is de sleutel! Gedrag (van leiders en
medewerkers) is alles wat er is organisaties. Er kunnen uitstekende systemen en
structuren zijn, maar wanneer er een gebrek aan mindfulness is onder de
verantwoordelijken binnen die systemen en structuren, zijn ze waardeloos. In
deze module bespreken we de belangrijkste drivers die van belang zijn voor
gedrag in organisaties
Module 5. Belang van collectieve mindfulness: Nieuwe
perspectieven op de oorzaak van incidenten
HRO’s hebben allerlei praktijken ontwikkeld om hun managers te ondersteunen
in het ontwikkelen van veerkracht. Ze worden ook wel de "kenmerken" van
mindful organiseren genoemd. Collectieve mindfulness genereert veerkracht en
veerkrachtige organisaties. Het is van belang dat je als leider deze kenmerken en
principes goed begrijpt en in staat bent ze te vertalen naar praktische toepassing
in uw eigen organisatie. Voorbeelden en voorkomende praktijken van
‘mindlessness’ zoals "Normalisation of Deviance" en de "Blame visie op
menselijke fouten" zullen worden gebruikt als case materiaal.
Module 6. Sleutelgedrag voor verandering. Assessment eigen
capaciteiten
Wat is HRO leiderschap en wat zijn de kenmerken waaraan het management
moet voldoen om veerkrachtige organisaties te leiden. Leider zijn betekent dat je
je bewust bent van je eigen sterke en zwakke kanten m.b.t. leidinggeven. In deze
module zullen we Jim Collins 'model van niveau 5 leiderschap’ introduceren als
een maatstaf voor de beoordeling van uw kwaliteiten en deze toepassen op
Veerkrachtige Organiseren.
Module 7. Het realiseren van continue verbetering
Een cultuur veranderen is op zich een contradictie. Vanuit een HRO perspectief
richten we ons op het toevoegen van nieuwe organisatorische praktijken en
gedragsrepertoire aan de bestaande manier van doen en denken. Hoge
betrouwbaarheid betekent dat je voortdurend veerkracht genereert door middel
van leerprocessen, het verzamelen van informatie over hoe het echt gaat, en het
scherp houden van mensen en teams. Als referentiekader gebruiken we hierbij
o.a. de theorie van John Kotter over verandering.
Pagina 4 van 5
Module 8. Het lanceren van veranderingen: condities voor het
ontwikkelen van veerkracht
Het is niet mogelijk om aan collectief bewustzijn te werken als er conflicten
spelen. Het is moeilijk om een gemeenschappelijke focus te creëren als mensen
allemaal verschillende ambities hebben. In deze module zullen kijken we naar de
specifieke voorwaarden die nodig zijn om een veerkrachtige cultuur te
ontwikkelen. We noemen dit de 5 HRO condities. Er zijn verschillende manieren
aan die condities te werken: mensen ervan bewust te maken, en collectieve actie
te ondernemen ze waar nodig te verbeteren. Het STARS model dat wij hebben
ontwikkeld is bedoeld om op basis van de condities, te beoordelen en te
onderzoeken welke aanpak we het beste kunnen volgen bij het implementeren
van veranderingen.
Module 9a. Persoonlijke reflectie en actie: wat ga ik morgen doen
Last but not least: wat ga je morgen doen? Alleen door actie krijg je mensen,
groepen en systemen aan de praat. Alleen door te drukken zul je weerstand en
steun kunnen voelen. Inclusief uzelf. In deze module zullen we u helpen om uzelf
voor te bereiden op verandering, reflectie en leren. Ook besteden we aandacht
aan ondersteunende structuren voor deze nieuwe reis.
Module 9b. Implementatieplannen
In het verlengde van module 9a. staan we in deze module stil bij het concreet in
opzetten van een actie/implementatieplan voor het verder gaan implementeren
van HRO en Veerkracht in de organisatie. We gaan in deze module concreet met
deze plannen aan de slag. Indien mogelijk wordt een ervaren manager uit de
praktijk uitgenodigd om op de gemaakte plannen te reflecteren.
Colofon
The International HRO Academy is opgezet door Apollo13 (Nederland) en
Saacosh (Zuid-Afrika). Alle materiaal is eigendom van de International HRO
Academy: www.hroacademy.com
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bert van Dalen Mobiel +31627063900 Email: [email protected]
Bert Slagmolen Mobiel: +3151381686 Email: [email protected]
“Knowledge lies between the heads – not between the ears.” ― Karl Weick
Pagina 5 van 5