Nieuwsbrief 1 - Gemeente Emmen

Nummer
1
Januari 2015
PLATFORM
3
WINDKRACHT
Nieuwsbrief
Inwonersavond
Startbijeenkomst
Platform Windkracht 3
Lorem ipsum dolor sit amet, conNunc dignissim
sectetur adipiscing elit. Maecenas
orci sed pulvinar placerat. Nulla sed
purus arcu,
ultricies
vestibulum
vel plaatsen
aliquet augue.
Donderdag
15 rhoncus
januari was
de velit id, voor
afsprakenante,
voor het
van
aliquam
malesuada
odio.
Phasellus
Vestibulum
porttitor
vel sagittis
startbijeenkomst van Platform
windmolens, die later na erat
het raadsbesluit
id pretium3.lectus.
Fusce200
finibus libero gemaakt
viverra.worden,
Etiam tempus
nulla eget
Windkracht
Maar liefst
tussen initiatiefnemers
at
ipsum
porta,
eu
pretium
augue
magna
euismod
ullamcorper.
Alibewoners van de gemeente Emmen
en bewoners. Belangrijke punten zijn
consequat. Nullam accumsan ultricies quam non est sit amet nulla sagittis
en de buurgemeenten waren
daarbij de verdeling van lusten en lasten
tincidunt. Sed sodales nec nunc vitae luctus at ut ex. Maecenas feugiat
aanwezig
in
het
Hampshire
Hotel.
hoe om
gaan faucibus,
met overlast.
luctus. Proin vel sagittis turpis. Mae- enlectus
in te
augue
id varius
Decenas
grote luctus
belangstelling
voornec
ditlobortis massa aliquet. Sed ultrices leo ac
nibh massa,
onderwerp
is belangrijk,
Rikvulputate
Olde Loohuis
van het
bedrijf ROM3D
orci molestie
sed. Fuscewant het
facilisis.
Vestibulum
cursus
platform is nu samen met bewoners
legde
uit in
hoedui
deposuere,
belemmeringenkaarten
massa
id varius lorem
aanmagna
zet. eleifend, pretium quam et,
totcondimentum.
stand zijn gekomen. Martijn Messing,
gravida lacus. Pellentesque vitae enimoprichter van Energie Dongen, sloot de
Curabitur
in eros
sed
kansen
Robrisus.
Rietveld
en Reinder
Hoekstra
rij Nieuwe
en vertelde
meer over het opstarten
pellentesque
augue arcu,
vertelden over de invulling van het
van energie coöperaties.
Wantin
zoporhoud
ta massa dignissim ut. Curabitur
gebiedsproces. Bewoners kunnen straks
je het geld en de opgewekte energie in
ultricies velit metus, ac tincidunt
aangeven wat zij belangrijk vinden.
je velit
eigeninterdum
gebied ensit
kun
je er Donec
optimaal
amet.
euvan
Denk aan plaatsing van de windmolens
profiteren.
nisi lectus. Sed risus ligula, luctus
in het landschap. Waar komen zij te
sit amet vestibulum in, ornare et
staan, hoe hoog moeten ze worden en
Opnulla.
www.emmen.nl/windkracht3
Donec molestie ex quis tortor
sagittis.
Curabitur efficitur
in welke opstelling? Maar ook moet
is sodales
de gehouden
powerpointer een Gedragscode Emmen worden
presentatie te zien van deze avond.
gemaakt. Hierin staan voorwaarden
“Het was
bijzonder
nuttig..”
Nieuws vanuit
de gemeente
In 2020 wordt in de gemeente Emmen
95,5 MW aan windenergie gerealiseerd.
De gemeente Emmen wil overlast en
gezondheidsrisico’s voor inwoners zoveel
mogelijk beperken. Wij zoeken de grootst
mogelijke afstand en dat is een afstand
van 1100 meter tot woongebieden. Dit
is ruim twee keer de wettelijke afstand.
Inmiddels zijn acht gebieden benoemd
die verder onderzocht worden. Voor 1 juli
2015 besluit de gemeenteraad over de
Structuurvisie Windenergie en daarmee
over de definitieve locaties. De komende
maanden worden de acht gebieden verder
onderzocht. Dit gebeurt op twee manieren.
Milieu-effecten in beeld
Het plaatsen van windmolens heeft effecten
op de omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan geluid, slagschaduw, effecten op de
natuur en het landschap. Daarom laat de
gemeente een milieueffectrapportage (MER)
uitvoeren. In dit onderzoek worden de
effecten van windenergie op de omgeving in
kaart gebracht.
Meepraten over uw gebied
De gemeente vindt het belangrijk dat
inwoners mee kunnen praten. Bijvoorbeeld
over hoe de windmolens het beste in het
gebied geplaatst kunnen worden. Maar ook
over hoe compensatie eruit moet komen te
zien. In deze nieuwsbrief leest u ook meer
over Platform Windkracht 3. Dit platform
begeleidt het proces waarin inwoners en
andere betrokkenen kunnen meepraten over
de verschillende onderwerpen.
Meer informatie
Kijk op www.emmen.nl/windenergie voor
meer informatie over windenergie, de milieueffectrapportage en hoe u over dit onderwerp
mee kunt praten.
PLATFORMWINDKRACHT 3
Platform Windkracht 3
Gemeentebrede
ontwerpsessies
30 en 31 januari bent u van harte
uitgenodigd voor de gemeentebrede
ontwerpsessies. Op beide dagen wordt
hetzelfde programma doorlopen. U
kunt kiezen of u vrijdagmiddag of
zaterdagochtend wilt komen.
Tijdens de sessies gaan we het hebben
over de Gedragscode Emmen en gaan
we ontwerpen.
Platform Windkracht 3 bestaat uit Rob Rietveld, directeur Nederlandse Vereniging
Omwonenden Windturbines (NLVOW), Reinder Hoekstra, directeur Natuur- en
Milieufederatie Drenthe en de gemeente Emmen. De gemeente Emmen vervult
een ondersteunende rol en faciliteren Rob en Reinder die het voortouw nemen.
Gebiedsproces en Gedragscode
Het platform heeft twee opdrachten:
1)Het organiseren van de gebiedsprocessen waarin onder andere de inpassing van de
windparken wordt besproken en waar
wordt gewerkt aan het opstellen van een
concept Gedragscode Emmen waarin de
randvoorwaarden voor het plaatsen van
windmolens worden bepaald.
2) De bevindingen uit de gebiedsprocessen
worden ter advisering aan het college van
burgemeester en wethouders voorgelegd
en vervolgens aan de gemeenteraad
aangeboden. Voor 1 juli 2015 neemt de
gemeenteraad een besluit.
Rob Rietveld (NLVOW)
Rob is een van de oprichters van de NLVOW
en geeft daar nu leiding aan.
“De Nederlandse Vereniging Omwonenden
Windenergie is een belangenvereniging
voor omwonenden van (toekomstige)
windturbines. Anders dan actiegroepen
strijdt de NLVOW niet tegen windenergie
maar gaat uit van de democratisch bepaalde
opgave van wind op land. Inpassing moet
dan op een juiste manier gebeuren met
in acht neming van de belangen van
omwonenden. Windturbines geven overlast
en zijn vaak moeilijk inpasbaar in het
landschap. Wanneer windmolens er moeten
komen, dan willen we dat er een zorgvuldig
proces wordt gevoerd met minimalisatie van
overlast, goede compensatie en het liefst
nog een beetje extra voor de omgeving.
Ik zie veel voorbeelden in Nederland waar
het niet goed gaat. In Emmen zie ik kansen
om het beter te doen. En daar heeft het
platform Windkracht 3 alle hulp bij nodig,
dus ook die van u.”
Reinder Hoekstra
(Natuur- en Milieufederatie Drenthe)
De Natuur- en Milieufederatie is een
provinciale federatie van natuur- en
milieugroepen. “Windmolens is ook een
belangrijk issue voor onze achterban.
Er moeten wereldwijd antwoorden komen
op het klimaatprobleem en dat vraagt
dat ieder zijn steentje bijdraagt. We zijn
bovendien te afhankelijk van fossiele
brandstoffen. Ook dat vraagt om inzet
van duurzame bronnen. Naast biomassa
en zon is dat vaak wind. Misschien helaas
want ze hebben een groot effect op het
landschap. Ook Drenthe moet een bijdrage
leveren in het plaatsen van windenergie op
land. We vinden het belangrijk dat dit in
samenspraak met bewoners gebeurt en met
een eerlijke verdeling van lusten en lasten.
We zien in Nederland vaak dat het anders
en dus fout gaat. In Emmen hebben we
nu de mogelijkheid om te bewijzen dat het
anders kan. Ik wil mij inspannen voor dit
betere proces. Het wordt een uitdagende
en lastige opgave, gezien de korte tijd en
het moeilijke onderwerp. Respect hebben
voor en rekening houden met elkaar, dat is
belangrijk.”
Ontwerpateliers
Aanmelden voor de ontwerpateliers is
nog mogelijk! In de ontwerpateliers gaan
we met een groep bewoners kijken naar
de mogelijke windmolenopstellingen en
de voorwaarden die gaan gelden voor
de initiatiefnemers. Stuur een mail naar
[email protected] Vermeld daarbij
voor welk gebied je je wilt aanmelden.
Excursie windmolenpark
Aanmelden voor de excursie naar
een windmolenpark kan ook via
[email protected]
Op de hoogte blijven en aanmelden
Wilt u op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen en de laatste stand van
zaken? Wilt u zich opgeven voor de
ontwerpateliers? Heeft u een vraag,
suggestie of opmerking? Stuur een mail
naar [email protected]
Belangrijke data
30 januari 13.00 -17.00 uur
Gemeentebrede ontwerpsessie Locatie: Van der Valk
31 januari 9.30 - 13.00 uur
Gemeentebrede ontwerpsessie
Locatie: Van der Valk
31 januari 13.00 - 18.00 uur
Excursie naar een windmolenpark
Vertrek: Van der Valk
9, 10, 11, 12 februari
Ontwerpateliers per gebied
Locatie: volgt
2, 3, 4, 6 maart
Ontwerpateliers per gebied
Locatie: volgt