Bekijk het PDF bestand. - digitale bibliotheek voor de Nederlandse

MR W. J. VAN BALEN
NEDERLAND S
VOORHOEDE
NEDERLANDS VOORHOEDE
lilt It
inky! itiliii,111(
m■ WAR,\*-k,
\IOribe\•41.741111--;'7, //,
Nederland begint to va ren.
MR. W. J. VAN BALEN
NEDERLANDS
VOORHOEDE
TWEEDE DRUK
AMSTERDAM MCMXLVI
N.V. AMSTERDAMSCHE BOEK- EN COURANTMAATSCHAPPIJ
Op verzoek van den uitgever in de nieuwe spelling.
VOORWOORD
De kranige verrichtingen onzer voorouders, die tijdens de strijd
om hun bestaansvrijheid ook nog de energie vonden om met hun
kleine en wankele brokje vaderland als uitgangspunt een overzees
wereldrijk op te bouwen — die grootse daden zijn waarlijk reeds
zeer dikwijls, en dan gewoonlijk door, de besten onzer pennen beschreven. Waarom nu nog eens datzelfde onderwerp behandelen?
Deze vraag heeft schrijver dezes zich gesteld toen de uitgever hem
kwam zeggen, over dit gegeven gaarne een boek van zijn hand aan
een uitgebreid publiek te willen voorzetten. Na enig nadenken kon
het antwoord als volgt luiden: omdat die stof zo onuitputtelijk is, en
zich vatbaar toont om onder zovele gezichtshoeken te worden bekeken, dat het stellig geen kwaad kan indien of en toe verschillende
schrijvers van uiteenlopende scholing en visie elk op eigen manier
hun talenten eens beproeven op het ontwerpen van een schets ten
behoeve hunner eigen tijdgenoten.
Vooral in de tegenwoordige tijden, nu de saamhorigheid van een
yolk in al zijn onderdelen een geestelijk goed van onschatbare
waarde blijkt te zijn, kan een samenvattend ctoch niet te wijdlopig
overzicht van al de inspanning die voor het verkrijgen van ons nationale bezit nodig is geweest, aan menigen lezer wellicht tot voorlichting en morele steun zijn.
Hierbij is, zoals de titel reeds wil aanduiden, vooral getracht het
optreden onzer VOORHOEDE te schetsen, telkenmale zoveel mogelijk onder uiteenzetting van de diepere gronden en van de rechtstreekse aanleiding tot zulk een opmars. Wat vervolgens in de voetstappen van die voorhoede getreden is, werd dan ook in de regel
buiten beschouwing gelaten.
Bij zulk een rijke materie moet volledigheid als onbereikbaar, ja
zelfs als ongewenst beschouwd warden. Liever is hier en daar aangeduid waar de belangstellende lezer desgewenst uitvoeriger lectuur kan vonden.
Moge de summiere wedergave, zoals in dit boek beproefd, menigen
weldenkenden landgenoot brengen tot nadere kennismaking met
die vele prachtige verhalen uit een tijd toen Nederlands voorhoede
aan ons vaderland in alle werelddelen zijn eervolle naam heeft bezorgd! Daar gaat bezieling van uit; dat schept vertrouwen in het
vermogen van ons yolk om onder alle omstandigheden op eigen
benen zijn weg te zoeken. v. B.
Den Haag, 1940.
5
BIJ DE TWEEDE DRUK
In de bezettingstijd heeft dit boek zijn teak vervuld: de verdrukte
Nederlanders een hart onder de riem te steken. Het was toen weldra
uitverkocht en kon niet herdrukt worden. Dat ook na de bevrijding
vraag naar deze lectuur is blijven bestaan, stemt uitgever en
schrijver tot bijzondere voldoening. Afgezien van enkele kleine
verbeteringen en toevoegingen is de tekst dezelfde gebleven.
Moge dit verhaal thans dienen als aansporing voor een nieuwe
voorhoede om Nederland wederom tot bloei te brengen.
Den Haag, 1946.
6
v. B.
INHOUDSOPGAVE
blz.
BOEREN EN VISSERS WORDEN KOOPLIEDEN EN SCHIPPERS.
Oorsprong en samenstelling der Nederlandse natie. Het vroegste
zakenleven in deze gewesten. Ons land lag op een kruispunt van grote
handelswegen. Dordrecht wordt opslagplaats van buitenlandse kooplieden. Andere steden drijven liever eigen handel. Hamburgs bier
bracht Amsterdam aan het groeien. Wij gaan haring en graan uit de
Oostzee halen. Onze voorhoede in conflict met de Hanzesteden. Nederlands eerste zeeoorlog baant de weg voor onze vrachtvaart.
11
HOE WIJ TOT ONTDEKKERS WERDEN.
Noord Nederland's functie, vergeleken bij die van Antwerpen. De
Hollanders worden de schippers van Europa. Over onze aloude relaties met Portugal. Opvattingen onzer vijanden. Ketters en rebellen
worden in 's Konings havens niet meer toegelaten. De val van Antwerpen brengt Amsterdam aan de top. Uit sombere tijden verheft
Nederland zich met nieuwe energie. Begin van de Straatvaart. Nu wil
Nederlands voorhoede ook zelf naar Indie. 29
OP ZOEK NAAR CHINA DOOR HET POOLIJS.
De bolvorm der aarde opende in theorie tal van nieuwe routes. Handelsmogelijkheden op Rusland's Noordkust. Een Brusselaar als baanbreker in Samojedenland. Reeds denkt men Straat Waigatsj met
Nederlandse forten te bestrijken. Dominee Plancius wil recht over
de Noordpool laten koersen. Men meent een ijsvrije doorvaart te
hebben gevonden. Een grootscheeps opgezette reis naar China loopt
op niets uit. Ontdekking van 't Nieulandt of Spitsbergen. Nederlands
voorhoede overwintert . in het Behouden Huys. Een Engelse zeekapitein beweert een doorvaart te weten. De 0. I. Compagnie toont zich
beducht voor een lek in haar monopolie. Zonderling optreden van
twee Spaanse Brabanders en een Duitsen hofarts. Het schip de Vos
stevent tussen Nova Zembla en Canada been en weer. De Noordse
Compagnie en de walvisvaart rondom Spitsbergen. Dramatische overwinteringen op Jan Mayen Eiland en in Smeerenburg. 43
OM DE KAAP NAAR JAVA.
Wat moisten wij maar weinig van Den Oost! Jan Huyghen van Linschoten beschrUft Portugaels Indien. Of Java wel een eiland is. De
Compagnie van Verre rust vier kleine scheepjes uit. Lotgevallen van
de Eerste Schipvaart, in vijftien maanden van Texel naar Straat
Soenda. Op Cornelis de Houtman's vloot ging het soms naar toe.
Gebrekkig handelsbeleid ter rede van Bantam. Portugese blunders
komen den onzen te pas. Met de tweede Schipvaart begint het succes. Alle compagnieen worden samengesmolten tot een grote V.O.C.
De Hollanders nestelen zich overal in de Archipel. Nieuw Hoorn
moet Batavia heten. Hoe Nederlands voorhoede zich over de Indische
wereld uitbreidde. 82
7
blz.
EEN ROUTE NAAR INDI! OM DE WEST.
De oude droom van Columbus herleeft. Het succes van Magalhaes
heeft de deur opengezet voor kapers. Twee Hollandse expedities willen via het Westen naar Indie zeilen. Men hoopt een sprookjeseiland
te kunnen plunderen. De moeizame passage door de zeestraat. Een
Broederschap van Den Ontbonden Leeu. Droevige lotgevallen der Rotterdamse vloot van Mahu en de Cordes. Of Hawaii het eerst door
Nederlands voorhoede betreden is. De herbergier van de Dubbele
Witte Sleutel wordt admiraal. Hoe Olivier van Noort de eerste Nederlandse reis om de wereld volbracht heeft. Een nieuwe zeeweg blijkt
buiten Kaap Hoorn om te leiden. Jan Pietersz. Coen legt de ontdekkers aan de ketting. Aardomzeilingen door Joris van Spilbergen en
de Nassause vloot. De route om het Westen biedt geen voordeel. 112
KOOPVAARDERS, KAPERS EN KOLONISTEN IN AMERIKA.
Nederland's voorhoede verschijnt in de wateren der Nieuwe Wereld.
Handel op Brazilie en vestigingen langs de Wilde Kust. De Silveren
Werelt vaart naar de Rio de la Plata. Nederlandse schepen niet meer
in Brazilie toegelaten. Begin der plundertochten op de kusten van
's vijands kolonien. Nu willen wij ons ook zelf daar gaan vestigen.
Lotgevallen van Nederlands Brazilie. Het verlichte bestuur van Johan
Maurits van Nassau op het Recief. De Nederlanders bezetten Curacao
als steunpunt. Aan de Rieviere van den Vorst Mauritius sticht Amsterdam een dochterstad. De Hollanders en de Roodhuiden. Zeeuwse
135
nederzettingen in de Guyanas.
NEDERLAND ONTDEKT EEN VIJFDE WERELDDEEL.
De legende van een Onbekend Zuidland. Een Papegaaienkust die nooit
bestaan heeft. Nieuw Guinea zal toch wel met Afrika samenhangen... Het Duyffken ontdekt Australia. Of Statenland zich van
Kaap tot Kaap uitstrekt. De Hollanders spijkeren een tinnen bord op
de Australische wal vast. Antonio van Diemen stuurt Tasman op verkenning. De omzeiling van de Australische wereld. Nieuw Zeeland
wordt ontdekt. Een Zuidzee-idylle op het eiland Amsterdam. Holland
neemt met kanonschoten afscheid van een onbegeerlijk werelddeel.
Mr. Jacob Roggeveen gaat nog eens naar Terra Incognita Australis
zoeken. Ontdekking van het Paaseiland. Nederlands voorhoede wordt
vereeuwigd door afgodsbeelden met een sik. 160
DE AANRAKING MET HET VERRE OOSTEN.
De Compagnie beoogde handelszaken, doch geen terreinwinst. Wat de
Hollanders wel en niet op de Portugezen veroverden. Gezantschappen naar het hof van den Groot-Mogol. Onze relaties met Voor- en
Achter-Indie. Begerige blikken op de Philippijnen. De eerste Nederlander die China en Japan bezocht heeft. Vroegste berichten over het
Oosten. Een Hollands schip in nood drijft in Japan aan. De Keizerlijke Regering prefereert de Oranda's boven andere naties. Een mono-
8
blz.
polie blijkt in verstarring over to gaan. Te Tokio vindt men Erasmus
terug. Wij worden niet in China toegelaten. De Compagnie vestigt
zich nu op Formosa. Taiwan verslindt veel mensenvlees. Het jacht de
Sperwer verongelukt op het eiland Quelpaert. Nederlands voorhoede
177
als schipbreukelingen in Korea.
OP AFRIKAANSE KUSTEN.
Drie soorten Afrika interesseerden ons. Een Nederlands schip in de
handen der menseneters. De Hollanders leren Guinee kennen. Sterke
Nederlandse vloten falen in de Afrikaanse wateren. Afscheepsgoederen en ruilartikelen. De Staten-Generaal laten Fort Nassau stichten.
Piet Hein wilde Loanda bezetten. Een vloot uit Nederlands Brazilie
verovert de hoofdplaats van Portugees Guinee. Oude Hollandse boeken over Afrika. De Oost Indische Compagnie gaat aan de Kaap een
herstellingsoord vestigen. Het goede beheer van Jan van Riebeeck
en Simon van der Stel. Hugenoten komen de kolonisten aanvullen.
Nederlands voorhoede trekt verderop. 211
9
BOEREN EN VISSERS
WORDEN KOOPLIEDEN EN SCHIPPERS
Oorsprong en samenstelling der Nederlandse natie. Het
vroegste zakenleven in deze gewesten. Ons land lag op
een kruispunt van grote handelswegen. Dordrecht wordt
opslagplaats van buitenlandse kooplieden. Andere steden drijven liever eigen handel. Hamburgs bier bracht
Amsterdam aan het groeien. Wij gaan haring en graan
uit de Oostzee halen. Onze voorhoede in conflict met de
Hanzesteden. Nederland's eerste zeeoorlog baant de weg
voor onze vrachtvaart.
Het komt wel eens voor dat de volkeren zich gaarne oorspronkelijke
inwoners hues lands wanen, en zich dan uit hoof de van die prioriteit
gaarne bekleed zouden zien met een soort van heilige rechten op
dat grondgebied; zulks niet zelden onder buitensluiting of tenachterstelling van later aldaar verschenen volksbestanddelen, waaraan de reeds aanwezige kfin van aanvankelijke ingezetenen dan
menigmaal slechts een plaatsje van lagere orde wil toekennen.
Tenzij die nieuwkomers juist degenen zijn van wie de meeste
levenskracht, vindingrijkheid en feitelijke macht uitgaat. In dat
geval zullen zij veeleer zelf als elite optreden, en met eon zekere
geringschatting neerzien op de in hun ogen enigszins minderwaardige kringen der oarspronkelijke bewoners.
Van beide types kan men overal ter wereld tal van voorbeelden aanschouwen, en met deze opmerking zouden wij, na het verschijnsel
in 's lezers oplettendheid te hebben aanbevolen, deze waarneming
verder kunnen laten rusten, ware het niet dat een waanvoorstelling
inzonderheid onze aandacht vdrdient, alvorens wij ons op het volgen
van historische volksontplooiingen kunnen gaan toeleggen. Dat is
namelijk het in de aanhef reeds vermelde begrip van zelf als de
oorspronkelijke, eerst aanwezige of, om het met een geleerd Grieks
woord te noemen, als autochthone bewoners te mogen gelden. Dit
zou dus zoiets betekenen alsof een bepaald yolk, van de allervroegste aanvang der Mensheid af, steeds op die ene plek had gezeteld,
als deel van de bijbehorende bodem zelf, zoals de zoeven gebezigde
wetenschappelijke term wil zeggen. Welnu, het onhoudbare van
zulk een opvatting moet bij enig nadenken wel duidelijk warden.
Immers, wanneer wij als vermoedelijke leeftijd van het menselijke
ras een half millioen jaren aannemen — op een honderdduizend
11
meer of minder komt het daarbij waarlijk niet aan! — en wij geven
ons tegelijkertijd rekenschap dat er in die vijfduizend eeuwen herhaaldelijk ingrijpende veranderingen in het klimaat van onze planeet, alsmede in de verdeling van land en zee, van poolijs en tropenhitte, van oerwoud en woestijn hebben plaatsgegrepen; doch dat
onze kennis van de menselijke historic alles bijeen nog geen tienduizend jaren omvat . . . dan moeten wij ons toch wel tot enige
meerdere bescheidenheid gedrongen voelen, en beseffen dat 's mensen houvast op bepaalde woonplaatsen maar heel precair en van
zeer toevallige of voorbijgaande aard is geweest. Volkeren komen
en blijven, of wel zij komen en gaan. In beide gevallen ontstaat er
verandering. Gemenebesten groeien op en storten weer ineen. Ook
al blijft het land soms dezelfde naam behouden, — het is voortaan
een geheel nieuwe samenleving die men er aanschouwt, van geheel
andere mensen. Denk eens aan Egypte, aan Mesopotamia, aan het
oude Hellas en aan het Eeuwige Rome.
Doch ook omgekeerd: al is soms de naam des lands radicaal veranderd, dan blijven toch de grondeigenschappen des yolks menigmaal
duidelijk herkenbaar, alsof er niets gebeurd was. Let eens op de
van huis uit Keltische bewoners van Gallic, een land dat vervolgens, toen het reeds geheel verlatijnst scheen, verse namen kreeg
van een aantal daar binnengevallen woeste stammen. Als Bourgondie, als Frank-rijk, als Normandie is het zich opnieuw komen
presenteren, Germaans naar de klank, doch nog even Keltisch en
even geromaniseerd als voorheen.
Op soortgelijke wijze hebben de grotendeels Slavische bewoners
van Midden-Europa de taal en zeden van de naar hun tevoren verlaten woonplaatsen terugkerende Germanen aangenomen, en van
deze laatsten heeft de hoofdmacht zich ten slotte gesierd met de
naam van een door henzelf inmiddels verpletterd volkje van geheel
ander ras: de Pruisen, een soort splinter van de Lithauwse stam.
En dan ons eigen land en ons eigen yolk! Wat al rassen en mensensoorten hebben bier niet gewoond, die ons slechts hunnebedden,
koepeigraven en klokbekers hebben nagelaten. Zijn zij door de binnentrekkende Friezen of Bataven uitgemoord? Of verdreven? Of
zijn zij met die nieuwkomers vermengd geraakt? Het gadeslaan van
menige kleine eigenaardigheid in uiterlijke verschijning en innerlijke gedraging in de bewoners van sommige onzer provincies zou
veeleer dit laatste doen vermoeden. Trouwens, ook sindsdien hebben er hier to laude nog heel wat meer van die veroveringen en
12
volksvermengingen plaats gevonden. Daar is natuurlijk Romeins
bloed bijgekomen, alsmede tal van bijdragen uit verschillende wingewesten van het wereldrijk. Waren de Romeinen hier nog een paar
eeuwen langer gebleven, dan zou er misschien naast het Frans, Portugees, Spaans, Italiaans en Roemeens nog een andere neo-latijnse
taal ontstaan zijn, die dan misschien als Bataafs een heel interessante toekomst gekregen zou hebben. Er is evenwel iets heel anders
gebeurd: nieuwe volkeren van nog nauwelijks begonnen beschavingsleven vielen hier binnen, en laat ons dan eenvoudigheidshalve
maar aannemen dat zij misschien ongeveer de helft van wat zij
vonden vertrapt zullen hebben, terwijl zij zich met de andere
helft ongemerkt hebben vermengd.
Uit deze cocktail van Keltisch (en nog ouder), Fries, Bataafs,
Romeins (en ander), Frankisch en Saksisch bloed is, met bijmenging
van wat Semietisch, Indisch en overig exotisch bloed, een nieuw
yolk ontstaan, een Natie, dat wil zeggen een combinatie van diverse
stammen, die voortaan hun gezamenlijke lot onverbrekelijk met
elkaar verbonden achten, en op grand daarvan de wens koesteren
om dan ook tezamen door het leven te gaan.
Een oorspronkelijk yolk is dit dus geenszins. Trouwens, waar yin&
men dit wel? Het gehele begrip van een „autochthone" bewoning
is onhoudbaar gebleken, overal ter wereld, zelfs in landen waar
men zou menen dat de bevolking toch altijd wel dezelfde moet zijn
geweest. En het Nederlandse yolk heeft dan ook in de practijk
steeds een open oog getoond voor de onvermijdelijkheid, ja voor de
wenselijkheid om vers toestromende elementen in zich op te nemen,
evenals het ook zelf in vreemde landen zonder bezwaar heeft bijgedragen tot de vorming van nieuwe naties.
In een tijdperk toen er van volksverhuizingen en-bloc geen sprake
meer scheen te kunnen zijn, heeft de Nederlandse volksgemeenschap nog steeds waardevolle bijdragen van elders aan zich weten
toe te voegen. Deels waren dit vervolgden om geloof of ras, deels
gelukzoekers, die in de bloeiende Nederlanden een goede kans op
voorspoed meenden te mogen verwachten. Aan hen herinneren de
veelsoortige buitenlandse familienamen waaraan de Nederlandse
natie zo rijk is; opmerkelijk is wel dat daar tal van klanken onder
worden aangetroffen die in weerwil van hun buitenlandse vormen
reeds een onweerstaanbare suggestie meebrengen van typisch
Nederlanderschap. Wie in een cosmopolitisch hotel op een van
's werelds meest internationale plekken een naam als Boissevain of
13
Teixeira de Mattos of Mackay in de hotellijst ziet staan, zal zonder
aarzelen allereerst een Hollander vermoeden.
Welnu, hierin heeft vanouds de kracht der Nederlandse natie gelegen: zij wist zich in te stellen op een levendige omgang met
hare buurvolken, en schroomde daarbij niet om de deur tot haar
eigen kring open te zetten voor al wie bereid was, op voet van
gelijkheid hare lotgevallen te delen. Geen afzondering werd begeerd, doch veeleer aanraking met anderen.
De ligging des lands leende zich wel zeer bijzonder voor internationate omgang. Reeds in de vroegst bekende tijden waren Phoenicische en Carthaagse zeevaarders op onze kusten verschenen, op zoek
naar het destijds zeer begeerde barnsteen. Dit kwam uit de Oostzee, vanwaar de Etrusken het zelfs over een moeizame landroute
wisten te gaan halen. Doch de zeeweg was toen stellig geriefelijker
en misschien ook wel veiliger. Vermoedelijk werd er op onze Waddeneilanden een min of meer geregelde markt gehouden, alwaar
barnsteen uit de verderop gelegen streken ingeruild kon worden
tegen voortbrengselen uit zuidelijke gewesten, zoals weefsels, verfstoffen, wapenen en wij n. Dat deze handel toen reeds van internationale betekenis moet zijn geweest, wordt duidelijk wanneer wij
zien dat de Griekse handelsstad Massilia (Marseille) omstreeks 340
v. Chr. een nauwgezet onderzoek heeft doen instellen naar de handelsmogelijkheden in het Noordwesten van Europa. De schrandere
Pytheas is op deze verkenningstocht ook langs de Nederlandse kusten naar informatie wezen zoeken, zulks in concurrentie met de
Carthagers.
Overland bestond er in die periode weinig verplaatsing van mensen
of goederen. De Germanen — al waren ze misschien niet die operaachtige barbaren als hoedanig een recent tijdperk van romantische
idealen ons deze harige voorouders heeft willen schilderen — hadden zich nog niet toegelegd op het burgerlijk samenwonen in
steden, zoals ze dit later in de Middeleeuwen op zulk een karakteristieke wijze hebben gedaan, doch zij leefden min of meer zoals
de meeste inboorlingen van primitieve landen: verspreid. Veel te
ruilen viel er bovendien niet eens. De geringe handel die er was,
volgde enkele hoofdroutes, waarbij natuurlijk de rivieren een
belangrijke functie vervullen moesten.
Onder de Romeinse heerschappij werden zulke reeds in primitieve
gedaante aanwezige handelsroutes verbeterd; en tot meerdere toe14
passing gebracht. Van alle cultuurvolkeren, die in de Oude Wereld
grate staten hebben gesticht, waren de Romeinen degenen die het
eerste en het duidelijkste inzagen van welk een betekenis goede
verbindingswegen moesten heten. Met hun stelselmatige geest en
hun zin voor orde zorgden zij, dat er zowel te land als ter zee
rust en veiligheid heersten, alsmede een voor die tijden waarlijk
voortreffelijke gelegenheid om zich te verplaatsen. De Tabula
Peutingeriana is een curieus overbliffsel van de vermoedelijk zeer
talrijke reiswijzers uit dat tijdperk, met behulp waarvan de soldaat,
de ambtenaar en de koopman zijn weg kon vinden tot in de verste
uithoeken des Rijks, steeds nauwkeurig voorgelicht inzake richting
en afstanden, toestand van land- en waterwegen, aanwezigheid
van pleisterplaatsen enz. Door die Nederlanden liepen enige zeer
gewichtige routes van die aard, o.a. van Noviomagum (Nijmegen)
een langs de Oude Rijn en een andere door het rivierenland en
het Westland, beide gericht op de belangrijke centra van bestuur
en handel, die ergens ter hoogte van Voorburg en Wassenaar
gelegen moeten hebben. Weer een andere handelsweg van betekenis kwam uit het land der Belgen, richtte zich van Aduatuca
Tungrorum (Tongeren) naar het Trajectum ad Mosam (veer, later
brug, bij Maastricht) en vervolgens via Coriovallum (Heerlen)
naar de versterkte plaatsen langs de Rijngrens. Aldus konden de
aanvankelijk zeer bescheiden nederzettingen in de lage landen
van de delta haar functie gaan uitbreiden van bemiddelaar te zijn
tussen het geciviliseerde gedeelte der toenmalige wereld en de
nog barbaarse gewesten buiten de beschaafde samenleving. Het
ligt voor de hand dat deze aanraking zich niet beperkte tot de
wegen, doch onder Romeinse bescherming en onder gebruikmaking
van alle technische vaardigheden, waarover het Romeinse Rijk
beschikken kon, eveneens gebruik ging maken van de waterweg.
Dat de Nederlanders in dat tijdperk reeds een zeevarend yolk geweest zouden zijn, kan evenwel niet worden beweerd. Weliswaar
hadaen met name de Belgen reeds de weg naar Engeland gevonden,
dusdanig dat aan de vroegste reizigers het gewest Kent zelfs een
Belgische kolonie toescheen; maar noch de Britten, noch de bewoners der Bataafse modderwereld, noch ook de Romeinen waren van
huis uit met de zeescheepvaart vertrouwd. Het is begonnen met een
gemengde binnenvaart, deels over de rivieren, deels op de grote
lagunes en watrden van het Noorden. Daarheen leidde de Romeinse
route naar het land der weerbarstige Friezen. En of men als
15
Drususgracht nu de Gelderse IJsel van Westervoort tot Doesburg
wil aanvaarden, dan wel een verbeterde route langs de Vecht om
zodoende uit de Rijn naar het Flevo-meer te komen, — in beide
gevallen blijkt de bedoeling dezelfde te zijn geweest: het scheppen
van een binnenlandse waterverbinding tussen de versterkte Rijn.grens des Rijks en de verderop gelegen mondingen van Eems,
Weser en Elbe, die men hoopte te kunnen bezigen om de verovering van Germanie met kans op succes aan te pakken. Nu, het
is daartoe nimmer gekomen; integendeel zijn een paar gebrekkig
voorbereide Romeinse ondernemingen tot onderwerping van het
land tussen Rijn en Weser op catastrophale wijze mislukt. Maar
de mogelijkheid van een beschutte scheepvaart naar die Noordelijke kusten was inmiddels gebleken. Later zouden juist langs
diezelfde routes de handel en scheepvaart der landen aan de
riviermondingen tot ontwikkeling komen.
Wij behoeven nu niet met de vinger naast het jaartallenboekje de
ontplooiing van onze internationale relaties te blijven volgen om
als algemene indruk het volgende beeld over te houden. Twee gewichtige handelsroutes gaan hun weg via de Nederlanden nemen,
onder gebruikmaking van de natuurlijke verkeersmogelijkheden.
De ene was de weg die de Rijn op en of volgde, en aan de riviermonding aanhechting vond op de betrekkelijk korte en dan ook
spoedig aangeleerde overzeeroute naar en van de Britse eilanden.
De andere kwam uit het Zuiden, zoveel mogelijk de aanwezige
waterwegen volgend, langs Rijn, Maas en Schelde, om vervolgens
in het deltaland voorgoed per schip de reis voort te zetten naar de
opkomende handelscentra in het Noorden. Tot goed begrip mogen
wij eenvoudigheidshalve deze beide routes wel aanduiden als Londen-Keulen en Vlaanderen-Hamburg. Zij kruisten elkaar in Nederland, en gaven aldaar aanleiding tot het ontstaan van overlaadhavens, stapelplaatsen en brandpunten van eigen handel. Onder de
oudste centra van die soort vinden wij het legendarische Witlam,
aan de monding van de Maas, vermeld, alsmede de rijke handelsnederzetting Dorestad, aan wier naam het tegenwoordige Wijk bij
Duurstede nog herinnert. Ook Utrecht nam reeds vroeg een belangrijke positie in deze bemiddelende handel in. Al dergelijke plaatsen
hebben het hard te verantwoorden gehad tij dens de plundertochten
der Noormannen; vandaar dat menige voorheen welvarende bandelstad opgegeven of naar elders verplaatst is. Als stapelplaats voor
16
Nederland tijdens de Sint Elisabethsvloed.
Naar een paneel van den zgn. Meester van Rhenen, eind 15e eeuw,
Schilderij in het Rijksmuseum.
De ti arinek.-r ke rs Tooren
Vroege havendrukte in Amsterdam.
Een koggesehip ter rede an Antwerpen.
overzeese goederen, inzonderheid uit Engeland, alsmede als depot
voor handelswaren uit Duitsland, fungeerde in hoofdzaak Dordrecht, alwaar men zijn heil vooral zag in het verlenen van diensten aan buitenlandse kooplieden, zonder zich op eigen handel te
willen toeleggen. Zelfstandige zaken werden veeleer gedreven door
Deventer en andere stadjes aan ooze voornaamste doorgaande
waterverbindingen; en al is de omzet van zulke plaatsen in het
begin .vermoedelijk nogal bescheiden geweest, toch stak in bezigheden van deze aard de kiem voor verdere internationale ontplooiing.
Overigens waren de begrippen nationaal of internationaal in die
eeuwen van wording en vorming nog tamelijk verward, vooral in
gewesten die onderling telkens nauw met elkaar verwant waren,
en soms schier onmerkbaar in elkaar overgingen; bovendien werd
de oorspronkelijke nationaliteit telkenmale doorkruist door gewestelijke en dynastieke overwegingen. Zo mag men termen als
Holland, Friesland, Gelderland, Brabant of Vlaanderen beschouwen als enigszins wazige aanduiding van een kernland, dat echter
zelf voortdurend aan wijziging of opschuiving onderhevig bleef.
Wat tegenwoordig Noord-Holland heet, behoorde grotendeels tot
Friesland, waartoe voorts ook Groningen gerekend werd. Het
wereldlijke gezag van den Utrechtsen bisschop stuitte in de stad
Groningen op die Friese wereld. De Veluwe, thans als Gelders
kernland beschouwd, maakte toen deel uit van het Sticht, als
overgang tot het Oversticht of Overijsel. Wanneer in het begin
der 19e eeuw de Achterhoeker Staring zegt: „Ik ben van Gelders
bloed", dan laat hij buiten beschouwing dat de Graafschap Zutphen
toevallig door huwelijk aan Gelderland is gekomen; overigens lag
de oorspronkelijke kern van het Gelderse Rijk tussen Venlo en
Dusseldorf, waar het oude stadje Geldern de plek van de stamburcht nog aanduidt. Onze provincie Limburg is een kunstmatige
schepping, een poging om van enige restantjes een samenhangend
gewest te maken onder een verzamelnaam. Het Noorden is echter
Gelders van aard, en enkel het Zuiden mag gelden als een stuk
van het oude Limburg, waarvan de stamburcht in het Walenland
ligt; de hoofdstad Maastricht werd gezamenlijk bestuurd door den
hertog van Brabant en den prins-bisschop van Luik. Het gewest
Holland heeft zich op kosten van al zijn buren uitgebreid: het
ontnam het Noorderkwartier aan de Friezen, alsmede Amstelland
mitsgaders het Gooi aan den bisschop van Utrecht. De Vlamingen
17
Nederlands Voorhoede 2
zijn op een hunner veroveringstochten pas in Haarlem verslagen.
Op een keer moest er terwille van een riviertol een heftige handelsvete uitgevochten worden tussen het bloeiende, zelfbewuste
Deventer en het opkomende, stoutmoedige Amsterdam. Zulke
plaatselijke oorlogen waren volstrekt geen zeldzaamheid.
Vaag bleef dan ook de onderlinge saamhorigheid der Nederlanden,
alsmede de relaties tussen deze groep van grensgewesten en het
Duitse Rijk. Was het gezag van den Keizer grotendeels beperkt tot
een fictie, die in de loop der eeuwen hoe langer hoe verder verwaterde, daarnaast ontstonden nieuwe mogelijkheden tot hergroepering, zoals toen de Bourgondische vorsten streefden naar het vormen van een groot rijk, dat zich tussen Noordzee en Alpen zou
hebben uitgestrekt; of toen Gelderland op een keer een laatste
wanhopige worsteling beproefde om zich aan de greep der Habsburgers te onttrekken.
Onder zulke onvaste omstandigheden behoeft het geen verwondering te baren, dat elk brandpunt van staatkundig, stoffelijk of
geestelijk leven naar houvast zocht waar het dit vermocht te
krijgen, en dat voor het overige een ieder zich zelf trachtte te
helpen zo goed dit ging. Van onze oostelijke handelssteden traden
dan ook verscheidene tot het Hanze-verbond toe. Daarentegen
bleven de machtige centra in de zuidelijke Nederlanden liever
geheel baas in eigen huis, hetgeen evenwel van tijd tot tijd tot
conflicten met den landsheer leidde. In Holland toonde het grafelijke bewind doorgaans een helder begrip voor de behoeften der
poorters, loch daarenboven zijn in menig voorbeeld de uitkomsten
toevallig beter geslaagd dan op grond van de oorspronkelijke en
principieel verkeerde opzet verwacht had mogen worden. Zo heeft
de tol, die Dirk III op de Rijnroute ging Neff en, teneinde zelf aan
middelen te komen, de stoot gegeven tot de opkomst van Dordrecht als overlaadstation en opslagplaats, en van zulke voorbeelden zijn er meer.
Reeds waren Groningen, Deventer, Zutphen en Nijmegen handelscentra van betekenis, en Haarlem, Leiden, Delft en Amersfoort
belangrijke steden, toen Amsterdam nog slechts bestond uit een
paar losse huisjes bij de sluis die van IJ naar Amstel doortocht
gaf. Aan de bewoners van deze plek verleende de graaf van Holland het recht op vrijheid van tol binnen zijn gebied. Er was toen
nog haast geen scheepvaart, en van eigen handel mocht in het
18
geheel geen sprake zijn. Maar naarmate de omwoners uit Amstelland een neiging vertoonden om zich rondom die dam aan het
kruispunt der vaarwateren te gaan vestigen, nam de betekenis
van deze nieuwe nederzetting toe; er werd een schans omheen
gebouwd, tot bescherming tegen kwaad yolk, en aldus ontstond
er een stadje, van het type zoals we langs al onze dijken vinden
liggen: een straat in de lengte van het buitenwater, een andere
straat ter weerszijde van het binnenwater, een havenbuurtje buitendijks, en een groepje van kroegjes en winkeltjes rondom de
sluis. Meer was omstreeks 1300 ook Aemstelredamme niet. Vergeleken bij Haarlem of zelfs Muiden moest dit plaatsje een onbeduidend gat heten.
Die nieuwe vestiging aan de Amsteldam is pas tot bloei gekomen
toen een aantal verbeteringen, in de doorgaande binnenwaterwegen
van dat tijdperk aangebracht, de route via deze sluis van IJ naar
Amstel aantrekkelijk deed worden voor schepen die de verbinding
tussen de Hanzesteden aan Duitsland's Noordkust en d ke grote
Vlaamse handelscentra onderhielden. Terwij 1 de goederenstroom
van Hamburg e. d. naar de Rijnsteden zich in hoofdzaak langs de
Gelderse IJsel bleef bewegen, zag Amsterdam zich voortaan dus
tenminste ingeschakeld in een stellig niet minder belangrijke
handelsroute.
Ten opzichte van deze goederenverplaatsing was het kleine haventje van Amsterdam aanvankelijk geheel passief: het zag de buitenlandse schepen geladen en wel door de sluis passeren, zonder daar
verdere bemoeienis mee te hebben. Doch gaandeweg begonnen de
Hamburgse kooplieden in te zien, dat dit punt zeer goed te bezigen
zou zijn als distributiecentrum voor goederen die voor een tamelijk vvijde omgeving bestemd waren. Dit waren grotendeels voortbrengselen uit de Oostzeelanden, zoals graan, hout en vis, doch
bovendien het toen zeer vermaarde bier van Lubeck en Hamburg.
Ter behartiging van deze zaken stelden de Hanseatische kooplieden
nu eveneens te Amsterdam hun „liggers" of „leggers" aan, een
soort van commissionnairs, die voor de inklaring en verdere expeditie zorgden.
Voor dit bier had tevoren Amersfoort veelal gediend als overscheepcentrum. Doch toen in 1323 de grafelijke regering Amsterdam aanwees als centraal punt, waar al het voor Holland bestemde
bier moest worden vercijnsd, kon de jonge Amsterdamse haven
weldra het merendeel dier importen tot zich trekken. Niet alleen
19
nam de omzet aan bier sterk toe, doch bovendien begonnen de
Hanseatische „liggers" nu ook zaken te drijven in andere soorten
goederen, die vrij waren van rechten. Gaandeweg ging de
biervaart nu over in de handen van schippers van verschillende
Nederlandse havensteden, uit Holland en Zeeland evengoed als
uit Friesland of langs de Gelderse rivieren; doch op de duur vestigden velen hunner zich gemakshalve te Amsterdam, zodat ook
de aldaar gedomicilieerde handelsvloot, die aanvankelijk nauwelijks enige betekenis had gehad, zich in snel tempo uitbreidde.
Vele schippers gingen ook eigen zaken doen. Zo werd er laken
uit Engeland, uit Vlaanderen of uit Holland opgekocht en voor
eigen rekening naar de Hanzesteden verscheept. Eveneens kaas en
andere typisch binnenlandse voortbrengselen zochten de weg naar
het buitenland via Amsterdam, alwaar een zeer goed functionnerend apparaat van kooplieden, agenten, reders en schippers voor
de uitvoer zorgde. Het spreekt wel van zelf, dat de bestemmingslanden tot een telkens ruimere kring werden uitgebreid, evenals
ook de omtrek die van Amsterdam uit bediend werd, een steeds
wijdere omvang aannam. Eveneens het grafelijke Hof in Den Haag
ontving zijn Hamburgse bier via Amsterdam; een poging om deze
leveranties rechtstreeks in de Residentie aan te voeren, leed in
letterlijke zin schipbreuk op het Scheveningse strand.
Aldus had in de bloeiende handel op het Noorden, waaraan nagenoeg alle Nederlandse haven- en riviersteden deelnamen, het voorheen zo nietige Amsterdam reeds in het begin der 15e eeuw een
leidende positie verkregen. Vooral de Hamburgers hadden hiertoe
medegewerkt; doch weldra gingen zij beseffen dat zij op deze wijze
ten slotte een krachtige mededinger hadden opgefokt. Want de
Amsterdamse kooplieden en reders gingen nu hun operaties ook
over grotere afstanden verrichten, namelijk met een aantal landen
waarmee men tot dusverre enkel via Hamburg zaken had gedaan.
Hiertoe behoorden- Noorwegen en alle oevers van de Oostzee. Al
deze landen en koopsteden zagen in de onafhankelijke Hollanders
een welkom tegenwicht tegen de soms wel wat benauwende macht,
die Hamburg aldaar placht uit te oefenen. Ook echter heeft het
niet ontbroken aan pogingen om . door het vormen van onderlinge
coalities de Nederlandse schippers te weren. Maar in dit opzicht
liet Amsterdam zich niet meer verdringen. Door het bezit van een
eigen handel en een eigen vloot voelde het zich sterk, vooral wan20
neer het zich tevens aan het hoofd kon stellen van alle overeenkomstige belangen in de Nederlanden, over een grondgebied dat
nagenoeg volkomen overeenkomt met de tegenwoordige grenzen
des Rijks. Aan een concurrentie met het machtige Brugge, dat toen
een der brandpunten van de Europese wereldhandel was, werd in
de Noordelijke havensteden nog niet gedacht, zelfs niet toen Brugge
ingevolge het verzanden van het Zwin achteruitging, en zijn handel
grotendeels naar Antwerpen zag wegvloeien. Op zijn hoogst heeft
ook Middelburg een deel van deze erfenis meegekregen, maar te
Amsterdam en elders in Holland keek men voorlopig nog in hoofdzaak naar het Noorden en naar de Oostzee. In die specifieke vaart
aarzelden de Hollanders niet om, zo nodig, hardhandig op te treden
teneinde hun aandeel in die zaken te verdedigen. Een levendige
haringafscheep was ontstaan uit het plaatsje Skanor in Skane, het
vruchtbaarste en rijkste gedeelte van Zweden. Toen de Denen het
nu aan de Sontvaarders wat erg lastig gingen maken, deed Amsterdam mee met een gemeenschappelijke actie, tezamen met de zgn.
Wendische en Pruisische Hanze. Met eerstgenoemde werden Hamburg, Lubeck en Rostock bedoeld; tot de Pruisische Hanze (het
woord Pruisen had destijds nog de oorspronkelijke, veel engere
betekenis, ongeveer identiek met het tegenwoordige Oost-Pruisen)
behoorden o. a. Dantzig, Elbing en Koningsbergen. Deze gezamenlijke krachten richtten zich toen tegen Denemarken. De stad Kopenhagen werd geboycot, en een geconvoyeerde vloot zeilde door
de Sont, zonder zich van tollen iets aan te trekken. Een Nederlands
eskader was eerst de Noorse kust gaan teisteren, en kwam vervolgens meehelpen om de toegang tot Zweden te forceren.
In deze actie voor de vrijheid van scheepvaart en handel lag toen
reeds iets symbolieks: Amsterdam, als leidster der Noord-Nederlandse belangen dezer soort, besefte volkomen dat deze bedrijven
aan geen nodeloze belemmeringen dienden te warden onderworpen,
wilde men het voile economische voordeel daaruit trekken. Eveneens in eigen stad en gewest werd met deze eis terdege rekening
gehouden, en onze Bourgondische souvereinen waren wel zo verstandig om zich in dit opzicht te laten adviseren door de ervaring
der Hollandse reders en kooplieden, die immers juist aan die vrijheid van beweging hun opkomst en voorspoed te danken hadden.
Bij de eigen vaart en de eigen handel op vreemde, voornamelijk
Noordelijke landen voegde zich nu nog een verdere bezigheid: de
algeniene vrachtvaart, wat men tegenwoordig ook wel de „wilde
21
vaart" pleegt te noemen; dat is dus het varen in charter voor
anderen, enkel als vervoerder der lading. Het belang van den reder
blijft in dat geval beperkt tot verdienen der vrachtpenningen; van
geen betekenis is bij deze vaart of het schip zijn eigen haven of
zijn eigen land aandoet. Vele transacties tussen derde landen, bij
voorbeeld tussen Pruisische en Vlaamse of tussen Engelse en
Zweedse havens werden aldus door Nederlandse schepen afgewikkeld, met het gevolg dat ooze schippers, stuurlieden en matrozen hoe langer hoe meer kennis van vreemde handelswegen
opdeden, en zich ten slotte in staat toonden om overal waar lading
te vervoeren was, dit karweitje op zich te nemen.
Zulk een universele ervaring en zulk een algemene plooibaarheid
stelden de Nederlandse handel in de gelegenheid om in geval van
verschuivingen der gangbare zaken zich terstond aan te passen en
er zelfs nog op vooruit te gaan, daar waar anderen wellicht hun
omzet zagen verlopen. Toen de haring uit de Oostzee wegtrok,
zakte de handel op Skane natuurlijk eveneens wat in. Doch aangezien de haring zich sindsdien voornamelijk op de Noordzee
vertoonde, konden de Hollandse en Zeeuwse vissers daar terstond
hun voordeel mee doen, vooral toen het haringkaken werd uitgevonden, wat een langere conservering mogelijk maakte. Sindsdien
geraakte ook de export van dit zeer gewilde zeebanket grotendeels
in Nederlandse handen. Deze uitvoer richtte zich deels op de
Oostzeelanden, waardoor de Hollanders weer meer dan tevoren
in de gelegenheid kwamen om daarvandaan retourlading mee te
nemen; deze was toen ook niet meer uitsluitend bestemd voor
Nederland zelf, doch eveneens voor Engelse, Schotse en SpaansPortugese havens. Uit al die landen viel allicht weer iets te vervoeren. Engeland leverde wol en laken, en ontving op Nederlandse
schepen o.a. stokvis uit Noorwegen en IJsland. In het Zuiden van
Frankrijk en op het Pyrenese schiereiland haalden de Hollanders en
Zeeuwen het zout, dat thuis benodigd was voor het haringbedrijf.
Zo viel er in alle richtingen wel iets te kopen, te verkopen of te vervoeren. Geen wonder dat gaandeweg ook vele geldzaken via Amsterdam werden afgewikkeld, zodat er een belangrijke internationale wisselhandel ontstond. Dit alles leidde tot versteviging van de
algemene commerciele grondslagen des lands, met Amsterdam nu
als onbetwiste hoofdplaats van alle handel en van de meeste scheepvaart. Enkel op Rotterdam concentreerde zich een aanzienlijk ge22
deelte van de relaties met Engeland en met de Rijn, zulks als voorbode van de grootse ontwikkeling, welke deze haven in de loop der
19e eeuw zougaan doormaken als gevolg harer bevoorrechte ligging.
Van de grootste betekenis voor Nederland's positie in het Europese
verkeer dier dagen bleek reeds voor het einde der Middeleeuwen
de omstandigheid te zijn, dat temidden ener veelheid van weliswaar
energieke, doch altijd nog kleine en provinciale havenplaatsjes tenminste een stad zich had weten omhoog te werken tot de betekenis
ener grote haven van prestige, met een krachtige, welgestelde en
actieve koopmansstand, die bovendien gaarne zelf het rederijbedrijf
ter hand nam. Het enige waarvan men zich te Amsterdam ietwat
schuw toonde, was de industrie. Liever handelde en vervoerde men,
dan dat men zelf fabriceerde. Ook in deze opvatting schemert de
behoefte aan bewegingsvrijheid door, die immers bij scheepvaart
en handel vanouds als eis vooropstond, terwijl bij het veel meer
gecompliceerde nijverheidsbedrijf de inmenging van de Overheid
niet altijd kon worden geweerd, noch ook gemist. Sommige andere
steden, waaronder met name Leiden vermelding verdient, legden
zich met meer liefde op de fabricage toe, zulks naar het voorbeeld
van enige grote Vlaamse industriecentra; maar dit waren dan ook
geen havensteden.
Naarmate handel en scheepvaart van Nederland zich aldus in cosmopolitische, internationale zin ontplooiden, geraakte het belang
van de vaart op de Hanzesteden zelf enigszins op de achtergrond.
Veel meer dan op die relaties aangewezen te zijn, kwam men bij
gelegenheden met elkaar in conflict voorzover het de handel met
derden betrof. Het moest stellig voor Hamburg en de overige leden
der Wendische Hanze een bitter gevoel zijn dat Nederland en
Amsterdam, tot wier opkomst zij zoveel hadden bijgedragen, zich
nu menigmaal deden gelden als lastige concurrenten, die zich uit
hun eenmaal verkregen posities niet meer lieten verdrijven. Bij
sommige aanleidingen trad men ook wel gezamenlijk op, ter behartiging van gemeenschappelijke belangen, zoals wij reeds zagen
in het geval van de vaart door de Sont; eveneens tegen zeerovers
werden gecombineerde acties ondernomen, zoals tot beteugeling
der zgn. „victualiebroeders" of „likedeelers". Uit de Oostzee
drongen deze vrijbuiters ook tot de Friese wateren door, waar zij
handig gebruik wisten te maken van de langdurige onzekerheid,
die daar te lande ingevolge de Hollands-Friese oorlogen was ont23
staan. Bekend geworden is uit die periode de naam van Klaus
Stortebecker, een onversaagden zeeschuimer, die pas na vele
mislukte pogingen onschadelijk gemaakt kon worden.
Het waren vooral de Hamburgers, die menigmaal met de Hollanders in conflict geraakten; immers, deze beide groepen betwistten
elkaar de klandizie van de Oostzeelanden. Te begrijpen valt dat de
kleinere Hanzesteden uit die achterafhoek in de regel zowel den een
als den ander te vriend vvilden houden, en in ieder geval de Hollanders beschouwden als het enige beschikbare middel van verzet
tegen de monopolistische neigingen der Hamburgers. Gewoonlijk
stond Amsterdam dan ook op goede voet met Liibeck en de overige
Wendische Hanzesteden, al zag men er in Holland geen been in om
eveneens deze handelsvrienden desnoods grof aan te pakken. Bleek
men hierbij soms te ver te zijn gegaan, dan kon men achteraf altijd
nog de schade vergoeden; maar het gewenste effect was dan inmiddels op het kritieke ogenblik toch verkregen. Een primitieve opvatting voorwaar, die meer van onbevredigde expansiedrang getuigt
dan van rechtsgevoel. Doch aldus waren nu eenmaal de tij den.
Evenzo stonden de Hollanders ten opzichte van de nog verderaf
gelegen koopsteden, zoals de reeds tevoren vermelde Pruisische
(waaronder Dantzig) en de Lijflandse, waarvan Riga en Reval de
belangrijkste waren. Het streven der Amsterdammers naar vrijheid van beweging kwam doorgaans goed te pas aan zulke tamelijk
gelsoleerd liggende kuststeden, die een in hoofdzaak nog slechts
half beschaafd achterland te bedienen hadden, doch zich door deze
binnenlandse massa's soms ook wel eens onbehagelijk omgeven
voelden. Niet zelden konden de onafhankelijke Hollanders hun in
zulke situaties goede diensten bewijzen. Enkel aan steden die zelf
de ambitie koesterden om de enige in- en uitvalspoort van zulke
uitgestrekte achterlanden te zijn , zoals bij voorbeeld Dantzig dit
ten opzichte van Polen pretendeerde, kwam de neiging der Hollanders om overal rechtstreeks handel te gaan drijven, minder gewenst
voor. Zo waren de Amsterdammers, zonder zich van beweerde
Dantzigse rechten iets aan te trekken, tot diep in Polen de Weichsel
opgevaren, zelfs tot aan Krakau toe. Toen de Dantzigers hiertegen
protesteerden, zeggende dat de binnenlandse handel geheel aan
Dantzig was voorbehouden, liet Amsterdam hun weten dat Holland
zich door dergelijke opvattingen niet gebonden kon achten; en ingeval Dantzig soms Wilde trachten, de Weichselroute voor Nederlandse kooplieden te sluiten, dan waren de Hollanders vast be24
sloten om voortaan de weg over de Oder te kiezen, doch van de
Poolse handel wensten zij zich niet te laten wegdringen. Uit dit
dreigement, hetwelk reeds bij voorbaat aan de Dantzigers onder
de neus gehouden werd, kon duidelijk worden gelezen dat de
Nederlanders, liever dan zich door Dantzig te laten ringeloren,
deze stad zouden boycotten of desnoods beoorlogen, hetgeen dan
waarschijnlijk zou geschieden in bondgenootschap met het concurrerende Stettin, dat slechts op een kans zat te wachten om
zich ten koste van Dantzig te bevoordelen. Dit beseffende kozen
de Dantzigers toen maar liever eieren voor hun geld, teneinde de
nuttige relatie met de Nederlanders niet geheel te verspelen. En
door soortgelijke successen aangemoedigd raakte Amsterdam er aan
gewend om als voorhoede van Holland's handels- en scheepvaartbelangen steeds zelfstandiger en vrijmoediger te gaan optreden.
De stokvisvaart op de Noordse landen, de wolhandel op Engeland,
het zouthalen op Zuidelijke kusten, de graanvoorziening van de
meeste landen in Europa, — dit alles geraakte hoe langer hoe meer
uit de handen der Hamburgers in die der Hollanders. Het ene hielp
het andere; uit iedere tak van bedrijvigheid ontstonden weer
nieuwe. De ondernemingsgeest scherpte de vindingrijkheid. Het
leek wel of Holland, of vooral Amsterdam een magneet was, waar
de gehele scheepvaart van Europa zich naar richtte. Nederland
groeide snel, en keek steeds verder om zich heen.
Dat deze ontplooiing vooral door de voorheen zo machtige Hanze
met lede ogen werd aangezien, hebben , we reeds of en toe kunnen
constateren. Vooral de Hamburgers, als leiders van de Wendische
Hanze, ergerden zich over het verlopen hunner eigen zaken ten
gunste van de Nederlandse havens. En als antwoord op deze
Amsterdamse expansie ging nu de Wendische Hanze de Hollandse
handel in de Oostzee belemmeren. Wanneer hier gesproken wordt
van „Wendisch," dan moeten wij daar een echo in horen uit het
tijdperk toen de Slavische volken, die door de Duitsers alien tezamen Wenden genoemd werden, tot zeer ver naar het Westen waren
opgedrongen, achter de wegtrekkende Germanen aan. Met alleen
Polen gold als Wendisch, doch eveneens waren de kusten van Pommeren en Mecklenburg, alsmede heel het achterland van Liibeck en
Hamburg toen door Wenden bewoond. Een Moors reisbericht uit
het eind der 10e eeuw*vermeldt zelfs de Westfaalse stad Paderborn,
dus dicht onder onze grenzen, als Slavisch. De Deense koningen
25
moesten geregeld hun land tegen zulke Slavische invasies verdedigen; een hunner titels luidt nog tegenwoordig Heer der Wenden.
In de latere Middeleeuwen waren de kuststeden echter weer volkomen Duits geworden; alleen de naam was blijven hangen, om de
groep aan te duiden waarvan Hamburg en Liibeck als leiders optraden.
Deze Wendische Hanze dan ging trachten om de Hollanders weg
te werken uit de handel op de Oostzee. Wij behoeven hier niet in
bijzonderheden na te gaan, waaruit deze maatregelen precies bestaan hebben; genoeg zij het, te 'vermelden dat in 1438 aan Hollandse zij de de maat vol werd geacht. Door de Raad van Holland
werd toen besloten om deze zaak eens grondig aan te pakken, en
formeel de oorlog aan te doen aan de Wendische Hanze. Ook de
Zeeuwen zouden meehelpen, evenals tal van kleinere Hollandse steden, doch Amsterdam ging als grootste en sterkste voorop. In deze
oorlog trachtten de Pruisische en Lijflandse Hanze-steden neutraal
te blijven, want zij hadden zowel de „Wenden" als de Amsterdammers nodig. Eveneens de Rijn- en IJselsteden wilden zich om overeenkomstige redenen buiten het conflict houden. Ademloos keek
heel Noord-Europa toe, hoe deze worsteling tussen de Hanze en de
Nederlanden zou aflopen. Men had — zoals prof. Warnsinck in zijn
inaugurele rede van 1939 te Utrecht o.a. heeft aangehaald — reeds
waargenomen „dat in de verscheyden Schip-strijden die van Hollandt ende Zeelandt altijdt boven laghen en op de Zee sulcken
ruymte maeckten, dat men langhen tijdt anders gheen schepen dan
de hare sagh: tot een teecken van welcx sy oock een besem uyt haer
Merssen voerden." Men ziet dus, dat deze bezem nog ouder is dan
die van Tromp.
In Mei 1438 stak dan „by goetduncken van de vroetschappe ende
rijckheit van der stede van Amstelredamme" onze eerste nationale
vloot in zee, een goede honderd grotere en kleinere schepen sterk,
onder bevel van een paar Amsterdamse burgemeesters. Men was
ditmaal vastbesloten „om de Oosterlingen te crenckene, ende die
van der doytscher Hanze weter zee te wencken."
Merkwaardig genoeg richtte de eerste aanval zich niet op de Sont
of op Hamburg, maar op Brest, waar men een talrijke vloot van de
tegenpartij wist te liggen, die o.a. zout was gaan halen. Reeds had
Lubeck gewaarschuwd dat het den Hollanders deze keer zeer hoog
zat. „De leeuw slaept nu" — aldus had kort tevoren een Liibeckse
26
burgemeester gezegd — „siet dat ghy hem niet en weckt, want
weckt ghy hem ghy suit veel te doen hebben, eer ghy hem weder
stilt."
Nu, de Hollanders en Zeeuwen hebben zich bij Brest stevig geweerd, en o. m. de gehele Liibeckse vloot naar Vlissingen opgebracht, alwaar deze voor goede buit is verklaard; doch later is, terwille van de aangename relaties, de schade aan Lubeck vergoed.
Vervolgens zette de Hollands-Zeeuwse vloot koers naar de Sont,
voor vlagvertoon. Maar de Wendische Hanze wilde nog niet van
toegeven weten. Immers, de Hanze had haar Duitsen candidaat op
de Deense troon geplaatst weten te krijgen, tegen de Hollanders in,
die den Deensen pretendent hadden gesteund. Er moest dus krachtig worden opgetreden, wilde men niet de gehele Oostzeehandel alsnog in de handen der Hanzesteden zien geraken. En daarom besloot
Amsterdam om in 1440 een nieuwe vloot uit te rusten, waarvan
Holland en Zeeland zich bereid verklaarden, de kosten te dragen.
De schout Jan Heynenzoon, een burgemeester en vier poorters zouden het commando voeren. Pas toen alles gereed was, werd aan
Philips den Goede, onzen Bourgondischen landsheer, om toestemming tot deze oorlog gevraagd. Tekenend voor de verhouding tussen souverein en onderdanen is wel, dat de koopsteden alvast op
eigen initiatief en voor eigen rekening een oorlog hadden op touw
gezet, waarvan zij enkel nog de officiele erkenning door den vorst
nodig hadden, als behoefde deze de aldus kenbaar gemaakte voornemens zijner onderdanen slechts formeel te registreren, zonder
daarop echter enige zeggenschap te kunnen uitoefenen.
Toen de allerhoogste toestemming verkregen was, sloeg deze gecombineerde Nederlandse vloot met kracht toe. Onmiddellijk werden de twee Sontforten, Elseneur op de Deense en Halsingborg op
de Zweedse oever, door de Nederlanders bezet, daar waar het vaarwater juist het nauwste is, en met kanonnen bestreken kan worden.
Drie maanden lang beheersten de Hollanders aldus de toegang
tot de Oostzee. Inmiddels hadden echter ook de Hanzesteden niet
stil gezeten. Zij hadden een nog veel grotere vloot uitgerust, teneinde met een slag de Hollandse zeemacht te vernietigen, terwijl
deze zich op die ene plek had samengetrokken. Maar de Nederlanders hadden van dit voornemen nog bijtijds kennis gekregen, en
alvorens zij ingesloten raakte, had onze vloot zich in veiligheid
weten te brengen. Reeds juichte de Hanze dat zij de overwinning
behaald had, en inderdaad begonnen de onderhandelingen over
27
vrede. Maar te Amsterdam voelde men wel, dat te Hamburg de
willigheid nog niet heel groot was. Er kwam in de besprekingen
nauwelijks enige voortgang, en onder die omstandigheden werd van
Nederlandse zij de ingezien dat slechts een nieuwe daad den tegenstander murw kon maken. Wel verre van zich door het verlies der
Sontforten te laten terneerslaan, forceerde het Hollandse eskader in
1441 de Elbemonding, waar men de Wendische oorlogsvloot achter
havendeuren vond liggen. Met kokend lood werden de scharnieren
dezer sluizen door de Hollanders onbruikbaar gemaakt, zodat de
vijand in zijn eigen hol opgesloten lag; vervolgens namen de Hollanders van de Hamburgse koopvaardijvloot mee wat zij gebruiken
konden, en de rest staken zij in brand. Weldra kwam het bericht
dat de Nederlanders eveneens op de Wezer bij Bremen ditzelfde
stukje hadden uitgehaald.
Deze krachtprestatie, door een zeemacht die men reeds zo goed als
uitgeschakeld had gewaand, bleek in staat om de Wendische Hanze
tot de vrede bereid te maken. Deze keer duurde het niet zo lang of
de onderhandelingen konden tot een practisch resultaat leiden.
Voor alles bedong Holland ongehinderde doorvaart door de Sont,
een recht waar het sindsdien steeds met klem voor gewaakt heeft.
Hiermede nu was niet alleen op het betrokken terrein vrije baan
gemaakt voor de verdere ontplooiing van de Nederlandse scheepvaart en goederenhandel op Internationale voet, doch tevens moest
nu aan alle volkeren van Europa duidelijk geworden zijn dat Holland tot grote prestaties in staat was, zowel in de zin van vreedzaam
zaken doen alsook wanneer de vrijheid daartoe verdedigd moest
worden. Een groot gedeelte van de luister die voorheen de Hanzesteden had omstraald, ging dientengevolge over op de Nederlandse
havens, inzonderheid natuurlijk op Amsterdam. Nog steeds was
Antwerpen groter, rijker en machtiger, en nog steeds deed Amsterdam ietwat provinciaal aan. Maar de jongere mededingster in het
Noorden liet zich geen gelegenheid ontgaan om hare zaken uit te
breiden en te verstevigen. Er werd hard gewerkt en scherp opgelet.
28
HOE WIJ TOT ONTDEKKERS WERDEN
Noord Nederland's functie, vergeleken bij die van
Antwerpen. De Hollanders worden de schippers van
Europa. lets over onze aloude relaties met Portugal.
Opvattingen onzer vijanden. Ketters en rebellen worden in 's Konings havens niet meer toegelaten. De val
van Antwerpen brengt Amsterdam aan de top. Uit sombere tijden verheft Nederland zich met nieuwe energie.
Begin van de Straatvaart. Nu wil Nederlands voorhoede
ook zelf naar Indie.
Geleidelijk had het Nederlandse yolk zich uit een primitief groepje
van boeren en vissers ontplooid tot een samenleving die weliswaar
generlei neiging toonde om deze aloude bezigheden te verwaarlozen, doch die daarnaast de aantrekkelijkheden had leren kennen
van de handel en van de scheepvaart. Reeds zagen wij hoe de gunstige ligging van ons land op een kruispunt van enige belangrijke
internationale routes aan de kooplieden en schippers uit andere
landen aanleiding had gegeven om van hun passage door onze gewesten gebruik te maken voor bijkomstige zaakjes met de inwoners.
Buitenlandse verbruiksgoederen werden aan hen geleverd, in ruil
voor de aanvankelijk nogal bescheiden voortbrengselen des lands.
Gaandeweg waren ook de inboorlingen zelf de voordelen van dergelijke transacties gaan inzien. Zij waren gaan deelnemen aan de
in- en uitvoerhandel evengoed als aan het vervoer daarvan per
schip. Van enkele plaatsen, waaronder Dordrecht, viel te constateren dat zij zich tevreden stelden met de functie van tussenstation in een handelsbeweging waarbij zij zelf nauwelijks betrokken
waren. In andere gevallen echter bleek een veel actievere koopmansgeest zich van de mentaliteit der inwoners meester te maken,
zoals o. a. te aanschouwen viel te Amsterdam. Wij zagen deze stad
van een simpel begin zich ontwikkelen als een brandpunt van handel en scheepvaart op de Noorderlanden, hetgeen op zichzelf reeds
tot grote voorspoed leidde. Maar tevens had zich te Amsterdam en
in de meeste overige Hollandse of Zeeuwse havensteden een vloot
gevormd van ervaren vrachtvaarders, die op alle zeeen en reeen
van westelijk Europa thuis waren. Niet slechts op Nederland zelf
deden zij zaken, doch eveneens voeren zij in opdracht en voor rekening van een ieder die lading te vervoeren had.
In dit opzicht verschilde het Noord-Nederlandse zakenleven aanmerkelijk van de structuur welke bij voorbeeld het rijke Antwer29
pen vertoonde. Deze bloeiende handelsstad, ontegenzeggelijk de
voornaamste der Nederlanden, fungeerde in veel grotere mate als
centraal punt voor de wederverkoop van buitenlandse goederen,
doch zij deed zelf niet in diezelfde omvang aan het vervoer daarvan mee. Reeds in de tijd van Venetie's feitelijke monopolie in
de aanvoer van Oosterwaren hadden Brugge en later Antwerpen
gediend als distributiecentra voor Noordelijk en Westelijk Europa.
De voornaamste handelshuizen nit de gewichtige economische
brandpunten aan de Middellandse Zee hadden daar hun agenten of
eigen bijkantoren. Schepen van allerlei landaard, doch waarlijk niet
voornamelijk onder eigen Antwerpse vlag, brachten de lading aan.
Later, toen Lissabon het middelpunt van de Indische handel was
geworden, en toen te Cadiz en Sevilla de goederen uit de Nieuwe
Wereld binnenkwamen, had deze vervoerstaak hoofdzakelijk door
Portugese en Spaanse schepen verricht kunnen worden, doch deze
beide naties konden, naast hun overzeese vaart, die bijkomstige
functie niet naar behoren vervullen. En toen waren het allicht weer
de Hollandse en Zeeuwse schepen, die dan op de Europese routes
een handje kwamen helpen.
Er ontstond dus een zeer opmerkelijke, doch overigens volkomen
natuurlijke rolverdeling: de Zuidelijke Nederlanden hadden in deze
exotische handel verreweg het belangrijkste aandeel, doch inzake
de daarbij betrokken vrachtvaart was het juist de Noord-Nederlandse handelsvloot, die een steeds groeiende brok voor haar rekening nam.
Sinds de zeeoorlog die de Nederlandse steden in de 15e eeuw onder
aanvoering van Amsterdam tegen de Wendische Hanze hadden gevoerd, was ook ons aandeel in de vaart op de Oostzee steeds in omvang en betekenis toegenomen. Een groot gedeelte van Hamburg's
internationale functie was op Amsterdam overgegaan, voor scheepvaart zowel als voor handel en geldwezen. Op alle landen van
Westelijk Europa werden rechtstreekse zaken gedreven. Geen haven
of handelsstad, van Narwa tot Sevilla, of Amsterdam had er agenten. Omgekeerd begonnen nu ook de grote buitenlandse huizen zich
voor dit nieuwe kernpunt te interesseren.nier immers vond men in
hoofdzaak de broodvoorziening van het dichtbevolkte Westen en
weldra ook van het graanarme Zuiden gecentraliseerd, alsmede de
distributie van hout uit de Noordelijke landen en omgekeerd van
zout en wijn uit de Zuidelijke.
Geleidelijk ontstond er te Amsterdam een soort van goederenclea30
ring, die tevens een wereldmarkt in wederzijdse betaalmiddelen
met zich meebracht. Bovendien kon 's lands eigen voortbrenging
haar voordeel doen met de aldus beschikbare relaties van het wijdvertakte Amsterdamse handels- en scheepvaartapparaat. Onze kaas,
ons linnen, onze haring werden in steeds groeiende omvang naar
het buitenland verkocht. Ja zelfs het bier, aanvankelijk een importartikel waarmede de Hamburgers hun eerste intrede in de Nederlandse handel gedaan hadden, — zelfs die koele dronk werd voortaan voor een aanzienlijk gedeelte door Holland geleverd, ook al
bleef men het een tijdlang gemakshalve nog „Luybsch" bier noemen, geheel op de wijze van ons tegenwoordige „pill" en „muns"
De Noord-Nederlandse handelsvloot was reeds omvangrijker geworden dan die van de Hanze, ja zelfs groter dan die van Engeland
en Frankrijk tezamen. Het spreekt wel vanzelf, dat slechts een gedeelte van die capaciteit benodigd was ter bediening van de eigen
havens, want hoe welvarend en vol expansiedrang de Hollandse
steden ook waren, toch konden zij de vergelijking met een reus als
Antwerpen nog geenszins doorstaan. Een aanzienlijk deel der
scheepsreizen ging dan ook buiten Nederland om, bij voorbeeld
graan uit Dantzig naar Spanje, of zout van Sint Ubes (aldus noemden onze zeelieden Setubal) naar Noorwegen. Maar het waren dan
tenminste Nederlandse schepen, die de vracht verdienden.
Als geheel nieuw element in de activiteit onzer vloot verscheen
toen het varen op exotische zeeen, in dienst van Spanje, waarmee
wij inmiddels langs dynastieke weg gelieerd raakten, of van Portugal, dat reeds zeer lang tot onze vaste relaties behoorde. Want
toen in 1147 Alfonso Henriques, de koning van het pasgevormde
Portugese staatje, met plannen rondliep om ook de grote Moorse
stad Losjboena, aan de monding van de Taag, aan te vallen en bij
zijn christelijke gebied te voegen, liep juist een vloot van kruisvaarders uit Engeland, Duitsland en de Nederlanden de Douro binnen om verversingen. Met deze strijdkrachten, die blaakten van
verlangen om de Heilige Oorlog tegen de ongelovigen zo spoedig
mogelijk te beginnen, sloot de Portugese vorst toen een overeenkomst voor assistentie bij het veroveren van Lissabon. Dank zij de
meerdere geoefendheid en technische talenten van de Noorderlingen kon dit beleg, in weerwil van het krachtige Moorse verzet, na
enige tijd succes hebben; de Nederlanders hadden voor de verleende
hulp diverse voorrechten in Portugal bedongen en deze relatie had
31
zich in de loop der eeuwen geconsolideerd tot een geregelde handel
tussen Lissabon en andere Portugese havens enerzijds, en de
Vlaamse, Brabantse, Zeeuwse en Hollandse steden anderzijds. Dat
deze Portugese aanraking met de Nederlanden geheel op zichzelf
stond, en bij voorbeeld los was van de staatkundige positie der
Spanjaarden in die gewesten, blijkt wel uit het kleine doch veelzeggende detail, dat de Spanjaarden en Portugezen elk hun eigen naam
hebben gevormd om Antwerpen aan te duiden. In het Spaans heet
die stad Amberes, waarin wij een verspaansing van het Franse
Anvers mogen horen. Daarentegen spreken de Portugezen van Antuerpia, hetgeen getuigt dat zij die naam naar de Vlaamse klank
verportugeest hebben.
De relaties tussen Portugal en de Nederlanden waren dus zeer
vriendschappelijk. Nog herinnert het dorpje Poortugaal, bezuidwesten Rotterdam op het eiland IJselmonde gelegen, aan een kapel
of kerkje waar een Portugese geestelijke gepreekt moet hebben, als
ware hij een zendeling die onder een lagere volksstam een schone
taak te vervullen had. Van Antwerpen en omliggende havensteden
bedienden de Portugezen zich voor de afzet van hun importen uit
Afrika en Indio. En de Noord-Nederlandse vloot konden zij goed
gebruiken om in te springen op routes waar Portugal zelf geen
schepen genoeg voor had.
Op deze wijze werden er wel Hollandse schippers gecharterd om
voor Portugese rekening naar de Afrikaanse kust te varen, en weldra ook naar Brazilie, voor het halen van verfhout en suiker. Het
trekt de aandacht, dat soortgelijke reizen niet ondernomen werden
naar het eigenlijke hoofdgebied van Portugal's koloniale rijk, nl.
naar Indio. Klaarblijkelijk vond men het te Lissabon wel wat gevaarlijk om deze nuttige en zeer gewaardeerde, doch nimmer geheel
vertrouwde buitenlanders eveneens te bezigen in die Indische vaart,
waarvan Portugal het geheim en het monopolie geheel voor zichzelf
hoopte te kunnen behouden. De scherpe maatregelen die tegen de
vloot van Magelh5es genomen werden toen deze, na op de Philippijnen het hoofd te hebben gestoten, zich in de Molukken aanmeldde, geven wel een aanduiding dat Portugal niet van zins was
om iemand, wien ook, op zijn Oostelijke wereldhelft te laten grasduinen of zelfs maar rondkijken. Deze gevoeligheid bestond trouwens evengoed aan de andere kant; een reeks van disputen tussen
Lissabon en het Spaanse hof inzake beweerde schendingen der
Pauselijke demarcatielijn geeft daarvan getuigenis.
32
De poolkaarten van Mercator (met
vasteland) en van Barentsz (fonder)
..4.0.7424.2.6.400.1fts
10
'
4024.104104.2.11160110 ,
Z:,
'41
,:tso
A Ni Alis:
tri
Een Nederlancise vloot ter walvisvangst.
De overwintering op Nova Zembla
voigens het oorspronkelijke verhaal.
Doch aangezien Portugal voor het bevaren dier geweldige uitgestrektheden aan overzees gebied zelf nu eenmaal geen schepen genoeg bezat, moest het wel scheepsruimte er bij huren; en hiervoor
nu meende men bij de Hollanders het beste terecht te kunnen.
Inderdaad kenden onze landgenoten in die periode nog geen andere
verlangens dan het vreedzaam beoefenen van de vrachtvaart en
van de handel. Oorlogszuchtig gezind of op veroveringen belust
waren zij volstrekt niet. Zij sloegen er pas op los wanneer zij aangevallen werden, of wanneer zij hun gewichtigste levensbelangen:
handel en scheepvaart, bedreigd zagen.
Geheel anders dachten de Engelsen hierover, en soms ook de Fransen, die vrijwel van de aanvang of geloerd hebben op Spaanse
retourvloten uit Amerika en op Portugese uit Indite, en die er soms
inderdaad in slaagden om op die wijze fantastische voordelen te
behalen. Zo hebben Engelse kapers wel eens de hele peperoogst van
een bepaald jaar in de wacht gesleept.
Aan zulke ondernemingen deden de Nederlanders aanvankelijk echter niet mee. Als kooplieden en schippers hadden zij veeleer steeds
gezonnen op middelen om de zeeroof te bestrijden, van de Victualiebroeders in de Noordelijke wateren zowel als van Moren of anderen
in het Zuiden. De onzen wisten dat er een goed broodje te verdienen
viel in de vaart op Lissabon of Cadiz en Sevilla, en dit was hun
genoeg. Voor avonturen voelden zij weinig. Op zijn hoogst traden
Hollandse woelwaters wel eens in Portugese of in Spaanse dienst,
hetzij als zeelieden waar doorlopend gebrek aan bestond —, of
anders als handelsbedienden of in welke toevallige functie ook. Als
constabel voer Dirck Gerritsz. Pomp uit Enkhuizen met de Portugezen over de gehele wereld, tot in China en Japan toe, hetgeen
hem de bijnaam Dirck China bezorgde; over dezen eersten Nederlander die het Verre Oosten bezocht heeft, komen • wij later nog
nader te spreken. Niet als schepeling, doch als klerk, later zelfs
als rentmeester van den Aartsbisschop te Goa, heeft Jan Huyghen
van Linschoten, een ondernemende jongeman, in Portugees Indite
vertoefd. Aan zijn scherpe opmerkingsgave, alsmede aan zijn ijver
en talent om het geziene op te tekenen en met alle verdere wetenswaardigheden samen te voegen tot een soort van complete landbeschrijving met zeilaanwijzingen inzake de gehele overzeese wereld
van die dagen, zijn wij een groot deel van ons succes in de eigen
vaart op Indie verschuldigd; ook hierop komen wij later wel terug.
33
Nederlands Voorhoede 3
Zo waren er nog wel meer ook; een zekere Gerrit van Afhuyzen
uit Antwerpen diende den Portugezen te Malacca als inkoper van
peper, dus op een post van betekenis. Doch afgezien van soortgelijke persoonlijke avonturen en van de vaart in charter op de
kusten van Afrika en Brazilie of op de West-Indische eilanden, was
de Nederlandse practische belangstelling voor de zee beperkt gebleven tot de naastbijgelegen landen waarmede men vanouds betrekkingen onderhield, en voorts tot de taak om als verlengstuk te
dienen voor de grote vaart der Spanjaarden en Portugezen. Dezen
zelf bepaalden zich in hoofdzaak tot het aanbrengen der goederen
in hun eigen havens. Aldaar kwamen de Hollanders ze halen. Vermoedelijk zouden de onzen zich ook nimmer buiten deze perken
begeven hebben, indien niet enige belangrijke opschuivingen in de
structuur van Europa hen daartoe gedwongen hadden.
Het veldwinnen der reformatie in de Noordelijke landen van ons
werelddeel werd door volkeren als de Spanjaarden en Portugezen
gevoeld als een schandaal, als een gevaar dat niet minder erg te
achten was dan bij voorbeeld het Moorse was geweest. Met de militante leer van Mohammed had het eerst het jonge en vurige Portugal afgerekend, op zulk een energieke wij ze, dat reeds voor het
einde der 12e eeuw geheel het land uit de heerschappij der Moren
was bevrijd. Zoeven zagen wij hoe Lissabon in 1147 aan de ongelovigen was ontnomen; het heeft toen niet lang meer geduurd of
ook de rest van Portugal kon voor de christenheid worden heroverd. In het vuur der overwinning wilden de Portugese aanvoerders echter nog verder gaan. Over de gehele linie hoopte men de
Islam terug te drijven, teneinde aldus het eindresultaat te kunnen
bereiken waar heel Europa gedurende al die eeuwen van gedroomd
heeft: de bevrijding van het Heilige Graf te Jeruzalem. Met deze
gedachte voor ogen, een denkbeeld dat gaandeweg tot een obsessie
werd, heeft Portugal toen met behulp van Italiaanse zeelieden een
eigen marine georganiseerd, eerst om zich tegen de Moorse
zeerovers te beveiligen, doch weldra in de hoop dat men in Marokko
zelf vaste voet zou kunnen zetten. In 1415 is er toen een aanslag
ondernomen op de sterke Moorse vesting Ceuta, die tezamen met
Gibraltar de toegang tot de Middellandse Zee beheerste. Deze
onderneming gelukte, hoewel bij die gelegenheid tevens uitkwam
welk een onbedreven zeelieden de Portugezen toen nog waren, want
het kostte hun de grootste moeite om hun vloot door de Straat van
34
Gibraltar heen te loodsen; niet ingevolge de tegenstand der Moren,
want die was ter zee niet zo hevig, doch uitsluitend wegens wind en
zeestroming. Hiermede is tevens de legende weerlegd, als zouden
de Portugezen van huis uit zulke bekwame zeevaarders zijn geweest. Integendeel, zij moesten aanvankelijk van de zee niets hebben. Pas als gevolg van de bovenvermelde fanatieke kruistochtgedachte zijn zij door hun leiders met list en geweld tot zeevaarders
gebombardeerd.
Aan die onderneming tegen Cepta of Ceita was namelijk ook deelgenomen door den toen nog jeugdigen broeder des konings, den
Infante Dom Henrique. Deze was misschien de felste van alien in
zijn godsdienstijver. En nu het Portugese gezag eenmaal in Afrika
vaste voet gewonnen had, meende deze Prins Hendrik dat thans de
eerste stap gedaan was om het Mohammedaanse front op te rollen.
Ergens in Afrika moest immers het Moorse gezag eens eindigen.
Kon men daar achter omheen komen, dan zouden de christelijke
legers van Europa zich kunnen verenigen met de onuitputtelijke
troepenmacht van Priester Johannes, den groten Christenvorst die
ergens in Azie heerste. Tezamen zou men dan de Islam in de tang
nemen. Waar deze Priester Johannes precies zetelde, was niet bekend. Men had hem gesignaleerd in Indie, evengoed als benoorden
China en in Centraal Azle. Ongetwijfeld hebben deze gissingen berust op vage berichten over christenen van een vroege Oosterse, de
zgn. Nestoriaanse leer, alsmede op geruchten dat sommige machtige potentaten uit Azie optrokken tegen Mohammedaanse rijken
in het nabije Oosten; dit waren dan echter Mongoolse veroveraars,
zoals Dzjengis Chan en diens opvolgers, wien alle gedachte aan een
bondgenootschap met Christelijk Europa in werkelijkheid volkomen
vreemd was. Maar Portugal bleef onwrikbaar in Priester Johannes
geloven, en toen deze in Azle onvindbaar bleek, klampte men zich
vast aan nieuwere berichten, die zeiden dat hij eigenlijk in het
Derde of Ethiopische Indie woonde, d. w. z. in Abessinie.
Op deze voet van misverstanden en vergissingen is Prins Hendrik
van Portugal onverdroten voortgegaan met het afzoeken van de
Afrikaanse kust, in de hoop om eerlang een verbinding met dien
groten Oostersen bondgenoot tot stand te kunnen brengen. Tot dit
doel had hij allereerst informatie nodig, en vervolgens onverschrokken lieden, bereid om die onbekende wateren ook werkelijk te
gaan bevaren. Zelf is hij nauwelijks ter zee geweest, doch hij
heeft alles bijeengegaard wat hij inzake de verderopliggende lan35
den gewaar kon worden, en aan de uitvoering van de reizen daarheen heeft hij zijn hele leven gewijd. Hierop slaat dan zijn bijnaam
van De Zeevaarder, die echter door de Portugezen zelf nimmer
gebezigd is.
Al verkennende langs de kust van Afrika hebben de Lusitaarise
scheepskapiteins toen eindelijk het uiteinde van dat grote vasteland
gevonden. Tot goed begrip van de samenhang bedenke men hierbij
doorlopend, dat tijdens deze gehele periode de Moren nog niet uit
Spanje verdreven waren. Weliswaar gaven de Spaanse vorsten,
vooral die van Aragon en Castilie, zich daartoe grote moeite, doch
het duurde tot 1492 alvorens Granada, het laatste bolwerk van de
Islam in Spanje, heroverd kon worden.
Daarna is in opmerkelijk vlot tempo aan de overkant van de
Oceaan een Nieuwe Wereld ontdekt, door den Genuees Cristoforo
Colombo, in Spaanse dienst Cristobal Colon geheten; en kort daarna voer Vasco da Gama met een Portugese vloot om de Kaap de
Goede Hoop naar Voor-Indio.
Ofschoon in beide gevallen het behalen van winsten — hoe ook
verkregen dezen reizigers zeer duidelijk voor ogen stond, zo bestond een deel van hun taak, alsmede van de drijfveren hunner
opdrachtgevers, in het verbreiden van het christelijke geloof. Van
de Portugese ontdekkers wordt gezegd dat zij bij hun aankomst in
Indio verklaarden, naar christenen en specerijen te komen zoeken.
Van koningin Isabel is bekend dat zij den aanvankelijk niet zeer
au serieux genomen Columbus hoofdzakelijk gesteund heeft op
grond van de hoop, dat zij aan de hand der alsdan te verwachten bekeringen hare vrome daden zou kunnen opvoeren tot een peil hetwelk in de christelijke wereld boven alles zou uitsteken. Ook tijdens
de hierop volgende veroveringen door de Spanjaarden en Portugezen vormden steeds de priesters een belangrijk onderdeel van de
krachten der conquistadores. Alom won de christelijke godsdienst
veld. Doch nu kwamen daar een paar ketterse belhamels in Noord
Europa opeens roet in het eten strooien, en verwarring stichten in
de christelijke gelederen, die thans meer dan ooit een onverbrekelijk front tegen de Islam dienden te vormen. En alsof dit niet reeds
erg genoeg was, stonden de Nederlanders, een volkje van kooplieden, bierbrouwers en schippers, zelfs tegen het gezag hung
Konings op ...
Men moet waarlijk trachten, aldus de mentaliteit der Spanjaarden
36
en Portugezen te volgen, wil men de heftigheid begrijpen waarmede zij, na in hun eigen land het voorbeeld van schoonmaak te
hebben gegeven door de Moren en Joden met geweld te bekeren of
anders te verdrijven, zich thans tegen de ketterij wendden. Aldus
valt o.a. de grote gestrengheid te verklaren, waarmee Philips II en
de hertog van Alva de Nederlanden hebben aangepakt.
In de handelsrelaties bracht deze afkeer van ketterij evenwel niet
terstond verandering. Weliswaar zou Spanje het liefste onmiddellijk ook op dit gebied de volle consequenties aanvaard hebben, doch
dit had de voedselvoorziening des lands in de war kunnen sturen,
want men was van de Hollandse aanvoeren uit de Oostzee afhankelijk; en voorts had Spanje behoefte aan bout en andere materialen,
om nu niet eens te spreken van de wederverkoop der goederen die
uit de overzeese gewesten naar het moederland werden aangevoerd.
Deze practische overwegingen leidden dus tot een aanvankelijke
gedragslijn van enige tolerantie. Hunnerzijds werkten ook de Hollandse schippers tot het verkrijgen van zulk een inschikkelijkheid
mede door zich dan maar uit te geven voor goede katholieken —
hetgeen in vele gevallen ook inderdaad het geval was — of zich
anders aan te kondigen als Hamburgers; weliswaar wist men in
Spanje heel goed dat ook deze Hanseaten door de ketterij waren
aangetast, doch dit waren geen eigen onderdanen, en zij behoefden
dus niet nog bovendien als rebellen te worden beschouwd.
Er is geen twijfel mogelijk of de Spaanse autoriteiten hebben door
al dergelijke camouflages wel heengekeken, maar het was tenslotte een te groot landsbelang om deze handel zo goed mogelijk in
stand te houden; en overigens hebben de Hollandse schippers ook
wel de middelen gekend om voor de havenambtenaren het dichtdoen van een oogje tot een voordelig tijdverdrijf te makers.
Een gebeurtenis van diepgaande gevolgen was vervolgens het uitsterven van het Portugese vorstenhuis, toen koning Sebastilio in een
gebrekkig voorbereide expeditie tegen de Moren bij Alcacer Kibir
in Marokko zoek raakte. Onder de troonpretendenten beyond zich
eveneens Philips II, en deze heeft toen den hertog van Alva naar
Portugal gezonden om ook dit land onder de Spaanse kroon te brengen. Sinds 1580 gold het voorheen zo bevriende Portugal dus als
een gebiedsdeel van Spanje, en hiermede was Lissabon voor ons een
vijandelijke haven gewarden. Nog steeds echter bleef zowel in de
Spaanse als in de Portugese zeehavens de Nederlandse handel
doorgaan, zij het ook onder telkenmale toenemende moeilijkheden.
37
Weer een nieuw voorval van betekenis kwam de structuur onzer
handelsverrichtingen beinvloeden, namelijk toen in 1585 Antwerpen in de handen der Spanjaarden viel. Aanvankelijk werd dit verlies alom in de Nederlanden als een zware slag gevoeld, dusdanig
dat nog lang daarna de herovering van deze grote koopstad een
voorname plaats heeft ingenomen op het programma der opstandelingen. Doch weldra bleek dat het Noorden uit deze ommekeer
hoogst belangrijke voordelen trok, doordien de meeste Antwerpse
kooplieden en, reders hun zaken nu naar Holland en Zeeland verplaatsten, terwijl ook tal van intellectuelen en specialisten in bepaalde bedrijven hun toevlucht gingen zoeken in de Noordelijke
Nederlanden. Middelburg, Rotterdam en nog enige andere nabije
havensteden trokken daarvan een gedeelte tot zich, evengoed trouwens als Utrecht en meer van die plaatsen in het binnenland. Doch
dat hiervan juist Amsterdam, als reeds gewichtigste centrum van
het Noorden, het leeuwenaandeel verkreeg, lag voor de hand. In die
energieke handelsstad vestigden zich sindsdien hoe langer hoe meer
ondernemingen die zaken deden van internationale aard. De handel
van Antwerpen verplaatste zich grotendeels naar het IJ, en toen
ook nog de Joden, uit Portugal verdreven, de betrekkelijke vrijheid
van godsdienst en bedrijf der Noordelijke Nederlanden gingen opzoeken, kon Amsterdam in snel tempo vooruitgaan.
Eveneens in wetenschappelijk opzicht profiteerden de Noordelijke
Nederlanden van deze vlucht uit de Zuidelijke. De bekwame
Vlaamse kaartengraveur Abraham Wortels, in de wetenschap als
Ortelius een beroemdheid geworden, was een uiterst welkome aanwinst. Te Amsterdam vestigde zich de Vlaming Peeter Plantevoet,
die zich als predikant tooide met de verlatijnste naam Petrus Plancius. Meer nog dan als theoloog is deze merkwaardige man echter
bekend geworden door zijn studies op het gebied der zeevaart en der
kennis van vreemde landen. Hij werkte vriendschappelijk samen
met zijn leermeester Kremer uit Rupelmonde, die zich inzonderheid
toelegde op het tekenen van kaarten en atlassen, onder de latijnse
vertaling van zijn naam in Mercatur. Van hem afkomstig is o. m. de
manier om de oppervlakte van de aardbol te projecteren in een plat
vlak. In het bijzonder echter waren zijn adviezen en bijdragen, die
hij uit zijn latere woonplaats Duisburg naar Amsterdam zond, van
grote betekenis voor de plannen der Nederlanders om zich voortaan
meer dan tevoren rechtstreeks met de grote overzeese vaart te
gaan bezighouden.
38
Inmiddels werd de vaart op Spanje en Portugal hoe langer hoe riskanter, naarmate daar te lande de onverdraagzaamheid toenam.
Menigmaal werden schip en bemanning aangehouden, hetgeen gevoelige verliezen in geldswaarde veroorzaakte, doch tevens het
leven onzer zeelieden in gevaar bracht, want niet zelden werden zij
daarna op de galeien te werk gesteld, een loopbaan waarvan velen
niet terugkeerden. Grote onzekerheid en weifeling deden zich onder
de Nederlandse kooplieden, reders en varensgasten gelden.DeDuinkerkers maakten van hun ligging binnen het Spaanse gebied uitbundig gebruik door in het Kanaal een felle zeeroof uit te oefenen.
Te land scheen de bekwame Parma goed op weg te zijn om de opstand te dempen. En daartegenover beschikte de jonge Republiek
over generlei krachten van betekenis. Geen wonder, dat in die sombere dagen een diepe depressie zich over het gehele nationale leven
deed gevoelen. Het was of iedere mogelijkheid tot zakendoen verlamd was, en soms zag het er voor de zaak der vrijheid zeer duister,
zo niet hopeloos uit.
Pas het handige diplomatieke beleid van Oldenbarnevelt, tezamen
met het ontluikende krijgstalent van Maurits, kon aan de Zeven
Provincien gaandeweg vat meer ruimte tot ademen verschaffen.
En naarmate dit gelukte, zag men terstond de handel en de scheepvaart zich weer op nieuwe mogelijkheden werpen. Weliswaar moesten wij na het drama van de Onoverwinnelijke Vloot op voorbeeld
van Engeland ook onzerzijds de Spaanse en Portugese havens boycotten, doch hierin viel feitelijk niet antlers te zien dan de bevestiging van een reeds door den vijand zelf geschapen toestand. Overigens droeg ook deze situatie er toe bij om, zodra zij weer een
veertje van de mond konden blazen, onze reders en kooplieden op
nieuwe banen te brengen.
Zo begonnen de Nederlanders in 1590, toen er in Italie een misoogst
was geweest, met het vervoeren van graan uit de Oostzee naar havens aan de Middellandse Zee, door de Straat van Gibraltar, dus
onder de neus der Spanjaarden door. Dit was de zgn. „straatvaart",
die weldra door de Hollandse en Zeeuwse schepen in grote omvang
werd uitgeoefend; zij bracht ons in relatie met een geheel nieuw
type van handel: de wijnen, olie, krenten en vijgen; het marmer, de
zwavel; de fabrikaten uit de Levant en het Nabije Oosten, — kortom: met at die veelsoortige goederen van vvier vervoer nog heden
de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij met hare vele
39
lijnen naar alle hoeken der Middellandse Zee op uitgebreide schaal
werk maakt.
Eveneens naar de dichtstbijzijnde gedeelten der Afrikaanse kust,
alsmede naar het daartegenover gelegen Brazilie gingen de Nederlandse schepen nu weer reizen ondernemen, evenals toen zij voorheen voor Portugese of gemengde rekening derwaarts voeren;
alleen geschiedde dit thans geheel onder Nederlandse vlag, en in het
voile besef dat men bij zulke expedities op eigen krachten aangewezen was, d.w.z. dat er menigmaal hard gevochten zou moeten
worden.
Voorts ontwikkelde zich reeds zeer vroeg, op het voetspoor van.
enige Engelse voorgangers, een levendige vaart op de allernoordelijkste wateren, bij de Noordkaap om, en aan de Deense tol van
Waerdthuys (Vardii) voorbij, tot men in de Witte Zee de Russische
handelsposten bereikte, alwaar traan, pelswaren, walrustanden en
dergelijke poolgoederen te verkrijgen waren. Een en ander leidde
natuurlijkerwijze tot het opgroeien van een flink en ervaren zeemansras, dat alle bekende wateren met grote meesterschap wist te
bevaren, en ook niet opzag tegen het onbekende. Te hunner verdere
ontwikkeling gaf dominee Plancius te Amsterdam een soort van opleidingscursus, waar o. a. een zekere Willem Barentsz zich een vlijtige en intelligente leerling toonde.
Alle voorwaarden waren dus voorhanden voor een verder optreden
om ook de Indische handel, die men tevoren slechts uit de tweede
hand beoefend had, thans voor eigen rekening te gaan beginnen.
Men zag eenvoudig geen andere uitweg meer. De berichten die Jan
Huyghen van Linschoten in 1592 mee naar het vaderland bracht,
gaven de overtuiging dat men in Portugael's Indian een goede kans
zou maken om retourlading te bekomen. Reeds waren negen ondernemende jonge kooplieden te Amsterdam bezig met het oprichten
ener Compagnie van Verre, die zich voorstelde om via de Kaap de
Goede Hoop deze onderneming eens te beproeven. Voor meerdere
7ariprinpi 7:4,7prri eerst nog Cornelis rip linnfman naar Liscabnn gezonden op „secreete informatie".
Ondertussen bestond er eveneens een stroming die meende, dat men
beter om de Noord zou kunnen varen, dus buiten de Portugese en
Spaanse routes om, waarbij bovendien de kans bestond dat die weg
om Azle heen wellicht korter zou blijken te zijn. Vooral Balthasar
Moucheron, een Antwerpse koopman en reder die zich op Walche40
ren gevestigd had, en die reeds ruime ervaring inzake de vaart op
het Noorden had opgedaan, wilde het in die richting zoeken. De
Staten-Generaal, de Staten van Holland en Zeeland en de stadhouder dier gewesten stelden in beide denkbeelden belang, terwijl
Plancius ook aan Amsterdam adviseerde om in elk geval met die
plannen via het Noorden mee te doen, teneinde zich bij eventueel
welslagen daarvan niet buitengesloten te zien.
Het verhaal van hoe deze beide projecten ten slotte uitgevoerd zijn,
kunnen wij beter voor een paar afzonderlijke hoofdstukken reserveren. In het kader van onze inleidende vertelling mag echter niet
ontbreken de mededeling dat in 1594, toen Cornelis de Houtman
met zijn „secreete informatie" uit Lissabon teruggekeerd was, „ten
overstaan van den eersaemen Petrus Plancius eyndelijk resolutie
genomen kon worden, de navigatie ende handelinghe in den name
des Heeren te beginnen."
Slechts in zoverre willen wij hier reeds op het verhaal dier Eerste
Schipvaert vooruitlopen, dat wij uit het relaas van Willem Lodewijcksz. (door de Linschoten-Vereniging volledig en met tal van
toelichtingen wederuitgegeven) tenminste een deel der voorrede
overnemen, omdat daarin zo aardig is weergegeven wat de beweegredenen tot deze onderneming waren. De auteur richt zich dan
„Totten Leser:
Alsoo voor desen gheen vreemde landen door onse Nederlandsche
Natie op ghesocht hebben gheweest, om aldaer haren coophandel
te dryven, haer altoos ghenoegende metde ghemeyne profyten die
zy in Spaengien deden, niet teghenstaende de ghedurighe arresten
van hare schepen, confiscatie van goederen, vanckenissen der Coop-.
luyden ende Schipperen, onder 't decxel datse quamen van vyanden landen, datse van de Inquisitie gheexamineert moesten werden,
oft datse de Coning in zijnen dienst van doene hadde, welcken
dienst haer opghelegt worde, sonder daer van eenichsins gheloont
te worden, tot haeren grooten achterdeel, nochtans hopende altoos
sulcks eens ophouden soude, hebben haer tot den Jare 1594 in die
selve eenvoudigheyt onderhouden, ende siende sulcks niet en verminderde: maer daghelijcks vermeerderende was, om zijne Armade
te onderhouden ende stercken: Soo ist dat eenige coopluyden hebben een compaengie gesloten Om vier schepen nae Oost-Indien toe
te rusten, van waer jaerlijcks in Portugael grooten rijckdom inghebracht worde, om te zien oft zij aldaer eenighen vasten handel met
de Indiaenen ende Eylanders souden becomen, ende de Specerijen,
41
Droogherijen, Coopmanschappen, daer van den stapel in Spaengien
is, alhier te brenghen, tot groot voordeel vande gheunieerde Nederlanden, ende tot profijt vanden ghemeynen Coopman".
Men heeft in onze dagen, waarin wij gewend zijn om het maken van
Historie met zeer critische ogen te bekijken, wel eens gevonden dat
deze verklaring misschien wat losjes heenloopt over twee overwegingen, namelijk dat de Nederlanders blijkens vroegere ondernemingen ook wel reeds eerder voornemens waren geweest om zich
niet langer door de handelingen des Konings te laten weerhouden; en vervolgens dat wij toch ook zelf inmiddels het bezoek aan
Spaanse havens verboden hadden. Doch deze kleine tegenwerpingen kunnen ten slotte niet veel afdoen aan de hoofdzaak: dat den
Nederlanders door de houding van Spanje geen andere weg meer
overbleef om hun plaats in de wereldhandel te behouden, dan door
zeif toe te tasten.
Het besluit om dan maar rechtstreeks naar Indie te varen, was genomen. In de volgende hoofdstukken zullen wij zien hoe Nederlands voorhoede langs verschillende wegen naar uitvoering van dit
voornemen heeft gestreefd.
42
OP ZOEK NAAR CHINA DOOR HET POOLIJS
De bolvorm der aarde opende in theorie tal van nieuwe
routes. Handelsmogelijkheden op Rusland's Noordkust.
Een Brusselaar als baanbreker in Samojedenland. Reeds
denkt men Straat Waigatsj met Nederlandse forten te
bestrijken. Dominee Plancius wil recht over de Noordpool laten koersen. Men meent een ijsvrije doorvaart te
hebben gevonden. Een grootscheeps opgezette reis naar
China loopt op niets uit. Ontdekking van 't Nieulandt
of Spitsbergen. Nederland's voorhoede overwintert in
het Behouden Huys. Een Engelse zeekapitein beweert
een doorvaart te weten. De 0. I. Compagnie toont zich
beducht voor een lek in haar monopolie. Zonderling optreden van twee Spaanse Brabanders en een Duitsen
hofarts. Het schip de Vos stevent tussen Nova Zembla
en Canada been en weer. De Noordse Compagnie en de
walvisvaart rondom Spitsbergen. Dramatische overwinteringen op Jan Mayen Eiland en in Smeerenburg.
Iedere Nederlander kent, althans in hoofdlijnen, het verhaal van de
overwintering op Nova Zembla. De meesten zullen zich bovendien
in dit verband de namen van Heemskerck, Barentsz en Rijp wet
herinneren, gewoonlijk in deze volgorde, hoewel in het licht van
ieders rol de naam van Barentsz stellig de eerste plaats verdient.
Ook weet iedere ontwikkelde landgenoot wat de drijfveer was, die
de Nederlanders naar het ijs van de Poolzee deed trekken: de verwachting dat er benoorden Siberie een zeeweg naar China en Indie
te vinden zou zijn, misschien wel een kortere en betere dan de
Portugese route om de Kaap de Goede Hoop.
Voor de meesten onzer is het hoofdstuk der poolreizen hiermede
feitelijk gevuld en afgesloten: de gehoopte doortocht wordt niet gevonden, maar dit is dan niet zo heel erg, want inmiddels was immers
de weg om de Kaap verkregen, en voor de deelnemers aan de overwintering op Nova Zembla blijft dan tenminste de troost dat hun
kranige verrichting de algemene bewondering heeft gewekt .. .
Ongetwijfeld mag men aldus in enkele woorden samenvatten wat
het merendeel onzer landgenoten zich voorstelt van dit zoeken naar
een Noordoostelijke doorvaart. Er heeft echter heel wat aan vastgezeten dat eveneens de aandacht van het huidige geslacht verdient. Reeds vele jaren voor het vermaard geworden winterse avontuur op Nova Zembla hadden de Nederlanders zich in die richting
43
zeer grote moeite getroost, en ook daarna zijn de onzen nog jaren
lang onverdroten blijven zoeken. Niet minder dan acht grote rechtstreekse ondernemingen zijn er in de loop der jaren uitsluitend tot
dit ene doel op touw gezet. De relazen over deze verschillende
pogingen, die van 1584 tot 1614 geduurd hebben, vormen reeds op
zichzelf een omvangrijke lectuur; deze is bovendien nog aanzienlijk
vermeerderd door de toelichtingen, cornmentaren en critische studies welke door onze beste historiekenners en zeevaartkundigen zijn
geleverd, zowel ten tijde der reizen zelf als ook in onze eigen jaren.
Dit alles bij een heeft over dit ene onderwerp een litteratuur in het
leven geroepen van zulk een omvang, dat zelfs de ijverigste lezer er
van zou schrikken, alleen reeds bij het aanschouwen van die stapels
boeken. Het moet dan de taak van schrijver dezes zijn om uit die
overvloed een leesbaar overzicht samen te stellen, hetwelk in omyang niet groter mag zijn dan een hoofdstuk van dit bock. Vele
details, hoe belangrijk ook, zullen dientengevolge moeten worden
opgeofferd aan de beknoptheid van ons verhaal. Wie er meer van
wil weten, raadplege maar eens de lijst van uitgaven der Linschoten-vereniging, die de meest belangrijke reisjournalen, van inleiding en verklaringen voorzien, op waarlijk bewonderingswaardige
wijze voor den belangstellenden landgenoot toegankelijk heeft
gemaakt. En daarin wordt de lezer dan tevens naar verdere bronnen verwezen.
Het zoeken naar Noordwestelijke en Noordoostelijke doorvaarten,
die toegang zouden verlenen tot de wonderwereld van Indic, Cathay
(China) en Cipango (Japan) was een uitvloeisel van het tegen het
einde der middeleeuwen weer opnieuw doorgedrongen besef dat de
aarde een bol meest zijn. Reeds hadden Helleense denkers dit vermoed, maar het had in de Oudheid ontbroken aan schepen en zeevaarders van voldoende geschiktheid om zulk een stelling door een
feitelijke omzeiling te bewijzen. Columbus had dit voor het eerst
beproefd, doch was blijven steken in een warwinkel van eilanden
hg-ni
IndiN 1-1
finnrvrtCaboto, later John Cabot geheten, een Italiaan in Engelse dienst,
had een eind Noordelijker ditzelfde geprobeerd, doch was er evenmin doorheen gekomen, hoewel hij stellig meende, in Canada reeds
de vaste wal van Tartarije (zeg dus Noord China) te hebben bereikt.
De eerste wien de omzeiling gelukte, was Fern5o de Magalhiles geweest, een ontevreden Portugees, die naar de Spanjaarden was
44
overgelopen om aan te tonen dat de Molukken beter om de West
dan om de Oost bevaren konden worden, zodat zij als deel der
Spaanse wereldhelft door Karel V mochten worden opgeeist. En al
is deze vlieger niet opgegaan, de Spanjaarden hadden hieraan tenminste het bezit der Philippijnen te danken.
De aarde was dus inderdaad bolvormig. En nu lag dan ook de gevolgtrekking voor de hand dat men naar China evengoed zou kunnen• varen om het Noordwesten of om het Noordoosten. Dit was
door de Portugezen reeds vroeg begrepen. In samenwerking met
den Deensen koning hadden zij een verkenning doen verrichten in
het verre Noordwesten, maar het enige wat men bij die gelegenheid ontdekt had, was een kust vol kabeljauw geweest, in de nabijheid van Newfoundland. Latere pogingen stuitten steeds op land
of — nog erger — op ijs. De bewering der Portugezen dat zij er in
geslaagd waren om in een zomer op hun gemak heen en terug benoorden Amerika om naar China te varen, was dan ook niets anders
dan een trucje om de Engelsen en Hollanders en andere eventuele
mededingers in de Indische vaart op een dwaalspoor te brengen.
Nu, men had in Noord-Europa zulk een lokmiddel niet eens nodig,
want zowel in Engeland als in de Nederlanden gold reeds de vaste
overtuiging, dat die vaart wel degelijk uitvoerbaar was. In grote
trekken lag de kaart van Siberia's Noordkust zelfs al op tafel. Wonderlijk genoeg beriep de geleerde wereld dier dagen zich daarbij op
het oordeel van Plinius, een Romeinsen schrijver omtrent wiens
nauwgezetheid het oordeel nu niet zo heel gunstig meer luidt; doch
wij mogen niet vergeten dat Europa in de 16e eeuw volkomen gedrenkt was met neo-classicisme, zodat meningen van Ptolemaeus
en Strabo, van Pomponius Mela en Plinius groot gezag genoten.
En aangezien Plinius had verteld van een land Tabis, dat in het
uiterste Noorden van Scythia (zeg dus Rusland) in de ringvormige
Oceaan uitstak, werd op de geheel gegiste kust van Siberia alvast
een Kaap Tabin aangetekend, als verste punt van het vasteland in
de richting van de Noordpool. Kon men deze Kaap omzeilen, dan
zou die ijzige oever daarna vermoedelijk vrij snel een draai nemen
naar de warmere waterers van China en Japan; deze moest men
ten slotte bereiken door een zeestraat die reeds op alle wereldkaarten voorkwam als Estrecho de Anian. Aan de overkant daarvan
moest dan weer het grote Amerikaanse vasteland beginnen, om het
even hoe dit er uit zou zien. Het deed er dus feitelijk niets toe of
men nu benoorden Siberia dan wel benoorden Canada om zou va45
ren, want beide routes leidden immers naar diezelfde Straat Anian.
Dit alles zal den hedendaagsen lezer volkomen gewoon in de oren
klinken; immers de Beringstraat vervult precies de rol van het
Estrecho de Anian, en voor Kaap Tabin is inmiddels Kaap Tsjeljoeskin zo ongeveer in de plaats gekomen. Hierbij bedenke men
evenwel, dat zowel de kaap als de zeestraat geheel op fantasie berustten; het mag dus waarlijk een wonder heten dat alles inderdaad zo uitgekomen is. Ook zijn achteraf beide doorvaarten werkelijk volbracht, eerst de Noordoostelijke, door den Zweed Nordenskiold in 1875-76, en daarna de Noordwestelijke, door den Noor
Amundsen in 1903-06, nadat in 1850-54 de aanwezigheid van een
doorvaart reeds in twee helften door den Engelsman Mac Clure was
aangetoond. Maar wat een tochten waren dit! De Noordoostelijke
had twee jaar in beslag genomen, en de Noordwestelijke zelfs drie.
Daarbij waren deze expedities heel wat beter voor zulk werk uitgerust dan hun 16e eeuwse voorgangers. Voor practisch gebruik
zijn beide routes zelfs bij de hedendaagse hulpmiddelen totaal onbruikbaar gebleken. De vroegste Engelse en Hollandse pogingen,
die in alle opzichten zo veel gebrekkiger waren uitgerust, moesten
dus wel vastlopen. Maar des te meer bewondering past ons, die dit
alles nu zo precies weten, voor de taaie volharding waarmede onze
voorgangers jaar op jaar maar opnieuw naar de IJszee trokken om
het toch nog weer eens te proberen.
Voedsel voor dit optimisme had men o. m. gevonden in de mededelingen van een Deen, Olaus Magnus, die in 1539 een latijnse verhandeling over het Noorden der wereld had geschreven. Het eerst
vatte toen het denkbeeld van een Noordoostelijke doorvaart post in
Engeland, alwaar Sebastiaan Cabot, de zoon van den groten zeevaarder die reeds ten tijde van Columbus ter hoogte van Canada
een doortocht naar China had gezocht, met kracht propaganda
maakte voor een route benoorden Rusland om. Er werd toen een
maatschappij opgericht, die zich noemde The Mystery, Company
and Fellowship of Merchant Adventurers for Discovery of Unknown
Lands. In 1553 zond deze avontuurlijke vennootschap een drietal
schepen uit om in die richting eens te gaan zoeken. Leiders waren
Sir Hugh Willoughby en Richard Chancellor. Het doel van de reis
was nogal vaag en ruim: men zou wel zien wat er op die Noordelijke route voor nuttigs te verrichten was, hetzij een korte doorvaart naar Cathay, hetzij tenminste enige handel met de bewoners
46
dier koude kust van Tartarije. Deze expeditie nu meende ergens
bewesten Nova Zembla land te hebben ontdekt, en dit is dan ook
tientallen jaren lang op de kaarten vermeld als Willoughby's Land,
of, zoals de Hollandse matrozen zeiden, Willebuysland. Reeds door
Barentsz kon echter worden aangetoond dat daar geen land lag,
zodat enkel te veronderstellen is dat de Engelsen een ijsveld voor
land hebben gehouden. Voor Nederland's aandeel is dit in zoverre
van belang, dat hiermede ook de aanspraken weerlegd zijn als zouden de Engelsen bij deze gelegenheid eigenlijk Spitsbergen ontdekt
hebben; die eilandengroep is pas ruim veertig jaar later door
Barentsz en Rijp op de beroemde Nova Zemblareis gevonden, doch
daarover komen wij straks nader te spreken.
Het Engelse smaldeel is uit elkaar geraakt, waarna twee schepen
op de Laplandse kust terechtgekomen zijn; de gehele bemanning,
Willoughby incluis, heeft daar de dood gevonden. Chancellor was
intussen met het derde schip de Witte Zee ingevaren, en heeft overland een bezoek gebracht aan Moskou, waar hij door den Tsaar in
audientie ontvangen werd. Tot zijn teleurstelling vond deze Engelsman echter reeds de Hollanders stevig aldaar in de pelshandel genesteld. Zij dreven die over de Oostzee, alwaar Narwa, niet ver bewesten het tegenwoordige Leningrad, hun uiterste haven was; overland reisden zij van daar via Novgorod tot in Moskou zelf. De Russen waren reeds dusdanig aan de Hollanders gewend geraakt, dat
de Nederlandse taal door hen gebezigd werd in de omgang met alle
andere Westerse volkeren waarmee zij in aanraking kwamen. Voor
de Engelsen was het dus een tegenvaller om de Hollanders reeds
met zulk een belangrijke voorsprong geinstalleerd te zien. Niettemin wist Chancellor van den heerser der Moscovieten voordelige
condities voor een geregelde handel op de Witte Zee en op de
overige Noordkust te verkrijgen; want evengoed als de Engelsen
hun pelswerk liefst uit de eerste hand kochten, wilden de Russen
naast de Hollanders nog gaarne een concurrent zien verschijnen,
opdat men niet aan monopolieprijzen gebonden zou zijn. Op grond
van dit handelsverdrag werd toen in Engeland onmiddellijk een
„Muscovy Company" opgericht, die weldra goede zaken kon doen
in pelterijen, traan, walrustanden en bergkristal.
Deze mededinging nu kwam den Nederlanders weer minder gelegen, want hoewel zij hun handel als vanouds bleven drijven langs
de veel langer toegankelijke route via Narwa-Novgorod, vreesden
zij toch dat een deel van de omzet zich thans zou verplaatsen naar
47
de Noordelijke havens. Daar zat dus niets anders op dan dat zij
ook zelf eens op die nieuwe route gingen kijken. Het duurde toen
niet lang of de Nederlandse schepen verschenen eveneens op de
Laplandse kust, natuurlijk zeer tot ongenoegen van de Engelsen,
die aldaar liever het alleenrecht behouden hadden. Maar hier moedigden de Russen natuurlijk weer het optreden der Nederlanders
aan. In het begin moeten dit vooral Antwerpse schepen zijn geweest, want toen Heemskerck met het overschot der overwinteraars
op de Russische kust aankwam, wisten Russische visserlui hem
onderweg te berichten, dat daar reeds „Brabanse crabble" lagen;
dit is het Russische „Brabanskie korablji" of Brabantse schepen,
een benaming die dus duidelijk wijst op geregeld bezoek uit de
Zuidelijke Nederlanden. De eerste poging der Engelsen om een
Noordoostelijke doorvaart te vinden, was dus mislukt, maar een
levendige handel op de kust der Poolzee was er tenminste op gevolgd. Vlak daarop vond Stephen Burrough een opening om dwars
door Nova Zembla (in het Russisch Nowaja Zjemlja, d.i. het Nieuwe
Land) heen te varen; dit was de zgn. Karische Poort, in het Russisch Karskia Worota genaamd, een smalle zeestraat tussen Nova
Zembla zelf en het eiland Waigatsj. Daarachter strekte zich opnieuw open water uit, de Karische Zee. Toen is in 1558 een Brusselaar, Olivier Brunel genaamd, die buurt eens nader gaan verkennen. Dit stond echter den Engelsen niet aan, die hoe langer hoe
meer de mededinging der Nederlanders begonnen te ondervinden.
Zij hadden aan de Witte Zee een factory gesticht, die de Russische
naam Cholmogory droeg, d. w. z. De Heuvelbergen. En toen nu
Olivier Brunel zich met een lodia of lodka of Russisch bootje uit
Kola daarheen begaf, werd hij op aanstoken van de Engelsen door
de Russen als spion gearresteerd en te Jaroslawl (benoorden Moskou) gevangen gezet.
Lange tijd, vermoedelijk wel een jaar of twaalf achtereen, heeft
deze Brunel daar gezeten. Pas omstreeks 1570 is hij vrijgekomen
door voorspraak van de invloedrijke gebroeders Anikiev Stroganov,
zoutfabrikanten en groot-kooplieden uit het stadje Soljwytsjegodsk,
aan de samenvloeiing van de Wytsjegda met de Dwina. Deze heren
hadden een belangrijk aandeel gehad in de ontdekking en exploitatie van de Noordoostelijke wildernis die overging in het geheimzinnige gebied van Siberie, hetwelk enige jaren later voor hun
rekening door den bandiet Jermak voor de Russen is opengelegd
als eindeloos verlengstuk des Rijks achter de Oeral. Zulk een werk48
De Halve Maen opnieuw voor Manhattan.
Een getrouwe copie, door Nederland lyij het
derde eeuwfeest naar New York gezonden.
kracht als den gevangen Brusselaar konden deze .heren Stroganov
uitstekend gebruiken, en in dienst van deze grote Russische firma
heeft Olivier Brunel toen verscheidene reizen ondernomen door
heel Rusland, tot Astrachan toe. Ook is hij verder Oostwaarts een
heel eind overland doorgedrongen in de woonplaatsen der Samojeden, waarbij hij vermoedelijk de rivier Ob bereikt heeft, die voorbij de Oeral, dus reeds op Siberisch grondgebied in de IJszee valt.
Er was in dit tijdperk dus geen enkele Nederlander die zo goed op
de hoogte was van Russische en Siberische aangelegenheden als
deze Brusselaar. Doch hiervan kreeg men in Nederland pas kennis
toen Brunel op een keer door het handelshuis Stroganov belast
werd met een zakenreis naar Holland, o.a. naar Dordrecht. Hij
kwam bij die gelegenheid in kennis met ondernemende kooplieden,
evengoed als met geleerden, die verlangend uitkeken naar meerder
nieuws aangaande die onbekende landen in het uiterste Noorden.
Tot eerstgenoemde groep behoorde Jan van de Walle, en later ook
de grote Antwerpse handelsmagnaat Balthasar de Moucheron, die
zelf via Narwa reeds belangrijke zaken op Rusland deed, doch
steeds open was voor nieuwe mogelijkheden. Onder de geleerden
ontmoette onze Russische Brusselaar den groten Gerardus Mercator, aardrijkskundige en kaartentekenaar, die in dienst van een
Nederrijnsen vorst te Duisburg woonde. Op beiderlei gebied zijn de
Nederlandse denkbeelden omtrent de kust van de IJszee en de
kansen op een Noordoostelijke doorvaart zeer sterk beinvloed door
de mededelingen van dezen Olivier Brunel.
Ondertussen waren de Nederlanders doorgegaan met handeldrijven
op Rusland, zowel over Narwa als via de Witte Zee, alwaar vooral
Simon van Salingen zich geducht weerde. Maar ook in deze relaties
dreigden telkens moeilijkheden. Waren het de Engelse concurrenten niet, dan had men last met den Deensen koning, die tevens Heer
over Noorwegen was, en in die hoedanigheid eveneens de Karelische kust tot aan de Witte Zee toe als zijn gebied beschouwde. De
Nederlandse handelaren waren gewoon om de eilandjes Vardiihus
en Kildin aan te doen, die weldra in de Hollandse mond Kilduyn en
Waerdthuys kwamen te heten. Dank zij de laatste uitlopers van de
Golfstroom waren die havens ijsvrij. De Deense koning hief daar
een tol, die door de Nederlanders ook zonder morren betaald werd.
Maar toen de Denen nog verdere eisen stelden, en bezwaar maakten
tegen onze rechtstreekse handel op de Witte Zee, die de opbrengst
van de Sont-tollen wel eens zou kunnen doen dalen, toen werd voor
49
Nederlands Voorhoede 4
de onzen de toestand in het Noorden steeds onbehagelijker. Want
eveneens de Russen drongen uit de Witte Zee telkens verder het
Westen in, waarbij het weldra tot botsingen kwam met de Denen.
In deze conflicten waren de Nederlanders weliswaar neutraal, maar
zij liepen grote kans om daarbij tussen hamer en aambeeld te geraken. Het gevolg was, dat onze schepen voortaan gewapend uitvoeren, teneinde hun rechtmatige handel desnoods met kracht van
kruit en lood te beschermen. En de kroon werd op het werk gezet
toen de Hollanders van den Tsaar toestemming verkregen om hun
factory uit Cholmogory — alwaar van de aanvang of ook de Engelsen gezeten hadden te verplaatsen naar een gunstiger plek
iets verderop. her lag reeds het Russische klooster van den Heiligen Michael; op deze plek is toen rondom de Hollandse factorij,
die Novo-Cholmogory kwam te heten, in korte tijd een nieuwe
Russische havenplaats ontstaan, die vervolgens naar den H. Michael
de naam Archangelsk of Aartsengelstad heeft gekregen. Dit alles
was voornamelijk het werk geweest van Jan van de Walle, die de
inspiratie tot deze Russische ondernemingen verkregen had van
Olivier Brunel. Later vestigden ook andere Nederlandse firma's,
waaronder het handelshuis de Moucheron, zich te Archangelsk.
Ondertussen was van Engelse zij de weer eens een poging ondernomen om op het voetspoor van Burrough benoorden Rusland een
vaargeul naar China te vinden. In 1580 zijn twee schepen onder
Pet en Jackman uit Harwich vertrokken naar Nova Zembla, alwaar
zij door de Karische Poort wisten door te dringen tot in de Karische
Zee. Verder hebben zij het echter niet gebracht. Maar hun bevindingen dienden aan Barentsz tot voorlichting, want een geschreven
Hollandse vertaling van hun reisjournaal is in 1875 in het Behouden Huys op Nova Zembla door een Noorsen zeevaarder teruggevonden.
In weerwil van het falen der Engelse expedities bleef het geloof
aan een Noordoostelijke zeeweg om Tartarije heen ongeschokt. Wie
zich daarvan ten stelligste overtuigd toonde, dat was Olivier Brunel, de man die in de loop van zijn langdurige verblijf op de Noordkust van Rusland en onder de Samojeden gelegenheid had gevonden om zich van alles nauwkeurig op de hoogte te stellen. Zijn
denkbeeld, waarvoor hij in Nederland steun kwam vragen, was
zeer eenvoudig: men moest beginnen met een welgebouwd schip,
niet te groot en niet te diep stekend, uit Holland naar de Witte Zee
50
te sturen, met diverse koopmansgoederen aan boord. Eenmaal in
de IJszee aangekomen, zou het misschien doenlijk zijn om ter
plaatse een of meer vaartuigen voor de kustvaart te laten bouwen,
doch in elk geval kon men een kustploeg van ervaren Russen aan
boord nemen. Daarna zou men zo vroeg in het voorjaar als de ijsgang toeliet, de Petsjora-monding verkennen, vervolgens tussen de
vaste wal en het eiland Waigatsj de Kara Zee invaren, en ten slotte
zou men aan de overkant van dat water de monding van de Ob
bereiken. Was men eenmaal zover gekomen, dan kon men die rivier
stroomopwaarts volgen tot waar Olivier Brunel reeds op zijn overland-reizen voor Russische rekening was geweest, en van daar of
was het, zoals hij destijds van de Samojeden gehoord had, niet ver
meer naar Cathay oftewel China. Aldus ongeveer vat mr. Samuel
Muller Fz., de man die feitelijk dezen opmerkelijken doch sindsdien vrijwel geheel vergeten Brusselaar heeft wederontdekt, het
reisplan samen in zijn vermaarde Geschiedenis der Noordse Cornpagnie (1874).
Nu kunnen wij, die slechts een atlas voor ogen te nemen hebben,
heel gemakkelijk zeggen dat dit hele plan weinig kans op succes
bood, omdat die route, die bovendien grotendeels op giswerk berustte, zelfs bij welslagen slechts toegang gegeven zou hebben tot
de achterkant van het Chinese Rijk, en wel juist op een plek waar
uitgestrekte woestijnen eerst nog te overwinnen zouden zijn alvorens men het geciviliseerde gedeelte des lands en dus ook de
handelscentra zou bereiken; Maar ten tijde van Olivier Brunel was
men nu eenmaal gewend om in grote afstanden en met een aanzienlijke reisduur te rekenen. Tochten van een jaar been, of van
drie jaar voor been-en-terug waren geen zeldzaamheid.
Uit zijn Russische ervaring moet Brunel geweten hebben van de
karavaanhandel tussen Moskou en China, want ook den heren Stroganov was het, behalve om de rechtstreekse pelswaren en delfstoffen uit het pas geannexeerde Siberische grensgebied, vooral om het
bemachtigen van een eigen en geheel Russische route naar China
te doen geweest. Konden wij die nu voor Nederlandse rekening verleggen naar een nog iets verdere, die voor een gedeelte de Ob zou
volgen en vervolgens in een bruikbare zeehaven aan de IJszee zou
uitkomen, dan was er reeds zeer veel gewonnen. En aangezien de
Ob inderdaad uit het Chinese grensgebied afkomstig is, mag deze
opvatting dus ook achteraf nog zo ongerijmd niet heten. In dit opzicht zou nog beter geweest zijn de Jenissei, die een eindje beoosten
51
de Ob in de IJszee uitmondt, en die Siberie werkelijk op het smalste gedeelte des lands doorsnijdt, van de Chinese grens recht het
Noorden in tot de Poolzee. Van die grote rivier hebben de Hollanders later dan ook wel gehoord, meestal onder de naam van Gillissy
e.d., doch in weerwil van al hun inspanning is het hun nooit gelukt
om zo ver door te dringen als de Ob-monding, laat staan nog verder.
Dit alles kon men in 1584 echter nog niet weten. Vol goede moed
ondernam Olivier Brunel zijn reis met een schip dat te Enkhuizen
uitgereed werd, een havenplaats die reeds jaren lang op de Witte
Zee handel dreef. Het plan had de voile sympathie van Willem den
Zwijger, „die daer een sonderlinghe welbehaghen in hadde", maar
de hachelijke toestand des lands liet op dat ogenblik geenondersteuning van staatswege toe. De kosten moesten dus door particulieren
worden gedragen, en er valt niet aan te twijfelen of Balthasar de
Moucheron, de grote koopman en reder die toen nog te Antwerpen
woonde, heeft het merendeel der geldmiddelen verstrekt. Ook hadden aanvankelijk de Stroganovs gemeend dat zij deze Hollandse
medewerking voor hun eigen karretje konden spannen. Maar toen
Olivier Brunel eenmaal in Nederland steun vond, liet hij zijn Russische opdrachtgevers los, en deze schijnen nooit meer lets van hem
gehoord te hebben; aldus verzekert tenminste prof. Semjonov, de
beste kenner van dit onderwerp uit de Russische gezichtshoek, doch
deze blijkt weer met Brunel's verdere avontuur in Hollandse dienst
onbekend te zijn. Het plan van Brunel beoogde dus, het Russische
aandeel geheel voor Nederland in de wacht te slepen, zodat in dit
opzicht scherpe tegenstand van de Stroganovs en van Moskou verwacht moest worden. Zo zeer hechtte Rusland aan het monopolie
op deze route, dat kort daarop het bevaren der Noordkust zelfs op
straffe des doods verboden werd, ook voor Russische particulieren.
Helaas is Brunel's reis een volslagen mislukking geworden. Reeds
aan de Petsjora, dus nog voor Nova Zembla is het schip vergaan; het
had toen reeds een aanzienlijke retourlading aan boord genomen
van pelterijen en bergkristal. De bemanning heeft zich weten te
redden en Brunel keerde met het treurige nieuws naar Nederland
terug. Voor een tweede expeditie bleek geen geld te vinden, van
particuliere zij de evenmin als van staatswege. Reeds had de Moucheron zich door deze onderneming verdacht gemaakt bij de Russen, zodat hij in dit opzicht geen nieuw risico durfde te lopen. En
met de Deense hulp, welke Brunel had kunnen krijgen, wilde de
Moucheron niet in zee gaan. Het einde was, dat Brunel zelf in
52
Deense dienst trad om de relaties met de voormalige nederzetting
op Groenland weer te gaan opnemen. Driemaal is deze onvermoeide
Brusselaar toen naar de Groenlandse kust gevaren om de nude
volksplantingen aldaar op te zoeken, maar deze waren reeds lang
uitgestorven, en hij heeft er blijkbaar niets meer van kunnen vinden. Wat Brunel daarna nog heeft verricht, is niet bekend. Vermoedelijk zal hij in Nederland nog enige adviezen inzake reizen naar het
Noorden hebben verstrekt, en ook schijnt het niet onmogelijk dat hij
zich op hoge leeftijd nog heeft laten aanmonsteren voor een Engelse
Noordpoolreis, maar met nauwkeurigheid valt dienaangaande niets
te vermelden. Wie onder meer van zijn kennis geprofiteerd heeft,
is Willem Barentsz geweest. Als deskundige in de vaart op de IJszee heeft Brunel nog enige tijd groot gezag genoten, doch daarna
is de naam van dezen merkwaardigen Poolreiziger op de achtergrond gekomen, dusdanig zelfs dat de wederontdekking tegen het
einde der vorige eeuw bepaald een verrassing mocht heten.
Nu wij aldus aan de inleiding tot de Nederlandse IJszeetochten de
voile eer bewezen hebben, kunnen wij thans overgaan tot de drie
meest bekend geworden reizen, die stelselmatig in de jaren 1594
en volgende ondernomen zijn. De Prins van Oranje was intussen
vermoord, en het had er voor de vrijheid der Republiek lange tijd
boos uitgezien. Pas toen Oldenbarnevelt door bekwaam staatsmansbeleid en de jonge Maurits door zijn veldheerstalent voor opluchting hadden gezorgd, kon ook het gemenebest zich gaan interesseren voor handelsondernemingen, die tot doel zouden hebben om
de voor het voeren van de oorlog benodigde geldmiddelen in het
laadje te brengen. Aanvankelijk zou wederom Balthasar de Moucheron, die inmiddels na de val van Antwerpen zijn zaken naar
Middelburg verplaatst had, als ondernemer optreden, doch in de
loop zijner besprekingen met den stadhouder Maurits en met de
Staten van Zeeland trad hoe langer hoe meer de wens naar voren
om dit belangrijke plan niet ter uitvoering over te laten aan een
particulier, doch het liever geheel te beschouwen als een staatszaak.
Besioten werd daarom, dat Holland en Zeeland samen de kosten
zouden dragen, en dat de Moucheron's aandeel zich zou bepalen tot
het verstrekken van voorlichting, met recht op een beloning bij
welslagen. Maar ondertussen was ook Amsterdam op deze onderneming belust geworden. Vooral Petrus Plancius, de leerling van
Mercator en adviseur in aardrijkskundige aangelegeuheden, drong
53
er bij de vroedschap op aan dat men zich toch niet buiten deze veelbelovende zaak zou houden, omdat anders bij welslagen te vrezen
was dat het grootste gedeelte der te behalen voordelen aan Amsterdam voorbij zou gaan.
Hier nu komen wij voor het eerst in aanraking met een geschil, dat
lange tijd de Nederlandse tochten naar het Noorden beheerst heeft.
Op gezag van Olivier Brunel, en afgaande op hetgeen door de Engelsen reeds was bereikt, toonde namelijk de officiele mening zich
geneigd om de doortocht te zoeken door een der zeestraten die toegang gaven tot de Kara Zee, en dan liefst door de Zuidelijkste, die
Joegorski sjar (d. i. straat Joegor) of ook wel straat Waigatsj heette.
Daartegenover verklaarde Plancius zich van oordeel dat men daar
juist het meeste ijs zou ontmoeten, aangezien naar zijn opvatting
de grote schotsen afkomstig waren uit de rivieren en van de vaste
wal, terwijl hij verwachtte dat de voile zee niet of nauwelijks aan
bevriezing onderhevig was. Bovendien meende hij dat de Kara Zee
wel eens een doodlopende inham kon blijken te zijn, zodat het hem
verstandiger leek indien men de doorvaart zou beproeven geheel
buiten Nova Zembla om; dan was men immers eveneens gedekt
voor het geval dat dit land niet een eiland was, maar een uitloper
van het grote Aziatische vasteland. Inderdaad heeft het niet ontbroken aan veronderstellingen dat Kaap Tabin, die Noordelijkste
hoeksteen van Azie, ten slotte op Nova Zembla zou liggen; zelfs
toen aangetoond was dat dit land uit een groep van eilanden bestaat, is op de uiterste Noordpunt nog wel eens de legendarische
Kaap Tabin in kaart gebracht.
Deze discussie tussen de beide opvattingen leidde tot de afspraak
dat er dan in beide richtingen gezocht zou worden. De instructies
voor de reis, door de Staten Generaal vastgesteld, bepaalden dat de
schepen der Staten van Holland en Zeeland, onder bevel van Cornelis Cornelisz Nay, de passage tussen de vaste wal en. Waigatsj
zouden zoeken, doch dat een door Amsterdam uit te rusten schip,
onder leiding van Willem Barentsz, zijn geluk zou beproeven aan
de buitenkant van Nova Zembla. Tot aan de Noordkaap zou men
bij een blijven, en daarna zou elk gedeelte der vloot zijn eigen route
volgen. Het lag niet in de bedoeling, reeds aanstonds naar China
en Indie door te varen, doch enkel zou worden nagegaan of er in die
richting een bruikbare doortocht bestond. Men zou elkaar weer ontmoeten bij het eiland Kolgoejev, dat even beoosten de monding der
Witte Zee ligt, en van daar zou men gezamenlijk naar huis keren.
54
Aan deze afspraak hebben beide smaldelen zich stipt gehouden.
Een uitvoerig relaas van deze reis is geschreven door Jan Huyghen
van Linschoten, denzelfde die in Portugese dienst reeds naar Indie
was gevaren, en over zijn bevindingen het vermaarde Itinerario
voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien had te boek
gesteld.
Ofschoon dit zijn eerste aanraking met de Noordelijke zeeen was,
toonde ook Linschoten zich vast overtuigd van het bestaan ener
doorvaart benoorden Tartarije om, en wel meende hij dat deze bij
voorkeur gezocht moest worden bij de vaste wal langs. Gaandeweg
vormden zich aldus twee groepen van opvattingen: Linschoten aan
het hoofd der route door de Kara Zee, en Plancius als voorstander
van een koers buitenom, zo nodig zelfs recht over de Noordpool
heen. Wij zullen deze meningen nog herhaaldelijk met elkaar in
botsing zien komen. Het is jammer dat twee zulke verdienstelijke
voorvechters als Plancius en Linschoten door het vuur dezer discussies zelfs geheel van elkaar vervreemd zijn. Achteraf kunnen
wij slechts constateren dat het gehele twistpunt ten slotte van weinig betekenis geweest is, want noch de ene, noch de andere route
is practisch uitvoerbaar gebleken; maar dit kon men destijds natuurlijk niet weten, en het pleit in ieder geval voor de degelijkheid
onzer voorouders, dat zij geen enkele kans wilden missen, en stelselmatig alle mogelijkheden hebben onderzocht.
De schepen van Holland en Zeeland, die respectievelijk te Enkhuizen en Veere waren uitgerust, zijn door straat Joegor of Waigatsj gevaren, en hebben daarna in de Kara Zee open water aangetroffen. Hiermede nu kon Cornelis Cornelisz Nay zijn opdracht
volvoerd achten, zodat hij de steven gewend heeft om zich naar het
afgesproken punt van hereniging te begeven, met het heugelijke
nieuws dat de doorvaart gevonden was en nu voor het grijpen lag.
Het land aan de vaste wal werd Nieuw Holland genoemd, de Kara
Zee werd herdoopt in Nieuwe Noort Zee, en straat Joegor of Waigatsj kreeg een derde naam er bij : Straat Nassau of Fretum Nassovicum.
Ondertussen was Willem Barentsz langs de kust van Nova Zembla
gaan zoeken. Wat hem daarbij overkomen is, weten wij slechts uit
de tweede hand, namelijk uit een aantal mededelingen van Gerrit
de Veer, die wel de beide volgende, doch niet deze reis heeft meegemaakt, maar die over de eerste tocht tenminste geput heeft uit de
sindsdien verloren gegane aanteekeningen van Barentsz. Het Am55
sterdamse gedeelte slaagde er niet in, buiten Nova Zembla om te
zeilen, want bij de Oranje Eilanden, die nabij de Noordpunt liggen,
kwamen deze schepen in het drijfijs terecht, zodat doorvaren onmogelijk werd. Zulk een bevinding was niet prettig, doch Barentsz
is, getrouw aan de afspraak, met dit negatieve resultaat teruggevaren om te trachten, de andere helft der vloot alsnog in te halen.
Hij ontmoette het eskader van Nay juist terwijl dit triomfantelijk
uit de Nieuwe Noort Zee terugkeerde, en tezamen zijn zij toen naar
het vaderland gevaren.
Het voorlopige succes van Nay's verkenning gaf goede hoop. Reeds
meende men, aan de monding van de Ob voorbij geweest te zijn en
binnen korte afstand van Kaap Tabin te zijn gekomen. Nu kwam
het er nog maar op aan om van deze ontdekking zo kordaat mogelijk
gebruik te maken, opdat niet de Engelsen of de Fransen ons voor
zouden zijn. Balthasar de Moucheron drong er zelfs op aan om
straat Nassau van forten te voorzien, ter handhaving van het Nederlandse monopolie op deze nieuwe route naar het Verre Oosten.
Besloten werd om het volgende jaar een nieuwe expeditie uit te
zenden, doch deze keer dan met de bedoeling om ineens de reis
naar China voort te zetten, aldaar in de vermaarde handelshaven
Quinsay de meegenomen koopmanschappen in te ruilen tegen Chinese waren, en zo nodig ook nog andere havens in China en Japan
aan te doen. Daarna zou men zorgen, bijtijds weer uit het Oosten
te vertrekken, teneinde in de voile zomer van het volgende jaar de
terugreis voorbij Kaap Tabin en door Straat Nassau te kunnen volbrengen. Op de uitreis zouden na het passeren van Kaap Tabin
twee jachten het bericht naar het moederland brengen, opdat men
thuis weten zou dat de vloot zelf onderweg was naar China, en dus
pas het jaar daarna terug kon zijn. Voorts zouden voor alle zekerheid twee andere jachten nogmaals beproeven of er niet soms
buitenom Nova Zembla eveneens een bruikbaar vaarwater lag. Dit
laatste was dus een concessie aan de opvatting van Plancius, die ingevolge het voorlopige succes der andere route uiteraard op de
achtergrond was gekomen.
Deze tweede reis heeft het officiele hoogtepunt gevormd van de
Nederlandse tochten naar het Noorden. Alles werd op onbekrompen voet voorbereid en uitgerust. Niet minder dan zeven schepen
vormden de vloot die voor het eerst de Noordelijke passage naar
Cathay zou bevaren, want men was overtuigd dat het ditmaal luk56
ken zou. Al even indrukwekkend was de lijst der voornaamste deelnemers. Als opperbevelhebber zou wederom Cornelis Cornelisz Nay
optreden, en als opperstuurman Willem Barentsz. Voor Holland
voeren als „commiezen", dus als commerciele leiders mee Jan
Huyghen van Linschoten, Jacob van Heemskerck en Jan Cornelisz
Rijp terwij1 voor Zeeland als zodanig optraden twee bloedverwanten van Balthasar de Moucheron, nl. Francois de la Dalle,
die reeds in de handel op de Witte Zee te Archangelsk had gewerkt,
en eveneens de eerste tocht had meegemaakt, alsmede Jacques
Buys. Voorts werd, evenals op de eerste reis, meegenomen Christoff el Spindeler, die vermeld wordt als „sclavoen", dus iemand van
Slavische herkomst, van wien men in de omgang met de Russen
goede diensten als tolk verwachtte. Ten slotte ging er een aantal
goudsmeden, diamantslijpers en andere gespecialiseerde ambachtslieden mee, opdat men tegen iedere situatie in het verre land opgewassen zou zijn.
Aan de particuliere handel werd gelegenheid gegeven om koopmanschappen mee te zenden, waartoe ter aanmoediging vrijdom
van uitgaande en inkomende rechten alsmede van vracht werd verleend. Voor de relaties met de vreemde mogendheden en kooplieden, die men onderweg zou ontmoeten, werden nauwkeurige instructies vastgesteld. Zelfs bestond het voornemen „dat nick geleth
soude werden oft men eenige quaetdoeners op het Landt soude
stellen", hetgeen inzonderheid van belang werd geacht voor het
vestigen van nederzettingen aan Straat Nassau en zo mogelijk bij
Kaap Tabin. „Eenighe souden daer ontrent verwinteren, om te
weten hoe langhe den Winter ende ghevries daer duert, daer toe
ghereetschappe mede nemende om stoven op te stellen." Ziehier
dus voor het eerst het denkbeeld ener overwintering in de Poolzee
geopperd, doch ditmaal meende men, voor zulk een proefneming
enkel de levens van boosdoeners te mogen riskeren.
Over deze tweede reis bezitten wij verscheidene relazen, waaronder
van Nederlandse schrijvers het journaal van Jan Huyghen van Linschoten, alsmede het verhaal van Gerrit de Veer, beiden deelnemers
aan de tocht. Doch ook is later nog een Duits geschrift bekend geworden, onder de titel van Seehanen-Buch, waarin een onbekende
auteur aan het woord is; vermoedelijk is dit een bewerking naar
verloren gegane particuliere mededelingen van Gerrit de Veer,
welke dan door hem moeten zijn opgetekend alvorens hij zijn meer
officieel getinte relaas heeft opgesteld, want er komen allerlei bij57
zonderheden in voor die hij later klaarblijkelijk gemeend heeft, liever te moeten weglaten teneinde niet al te zeer uit de school te klappen. Het is door Dr. C. P. Burger Jr. in 1921 gepubliceerd in zijn
boek De Poolzee-Reizen van 1595-1596.
Deze Tweede Tocht was dus breed opgezet en grondig voorbereid.
In schrille tegenstelling tot alle moeite en kosten, die er aan besteed
zijn, staat evenwel het resultaat, hetwelk een volslagen mislukking
moet worden genoemd.
Toen men Straat Nassau bereikt had, bleek deze nauwe passage
vol drijfijs te zijn. Er werd geland, en getracht om contact te krijgen
met de Samojeden, die met een tiental welbeladen sleden in de
buurt werden aangetroffen. Deze namen echter de vlucht, blijkbaar
omdat zij van de Russen normalerwijze niet veel goeds gewend
waren; hun sleden lieten zij in hun angst achter. Nu luidde een der
voorschriften, door stadhouder Maurits uitgevaardigd, dat er van
de inboorlingen die men onderweg zou ontmoeten, niets mocht
worden weggenomen, op straffe van in de ijzers gesloten en driemaal gekielhaald te worden. Twee der schepelingen eigenden zich
desniettegenstaande van de Samojeedse sleden een paar velletjes
toe, en deze beiden ondergingen dan ook terstond de voorgeschreven kastijding. Van den ene werd echter bij het kielhalen slechts de
helft van zijn lichaam weer boven gebracht. De andere doorstond
deze vreselijke straf, doch daarna werd hij „voor scheim aan land
gezet", waar hij volgens het verhaal weidra stierf. Aldus — zo
merkt de schrijver van het Seehanen-Buch op — werden wet en
recht aan boord der Nederlandse schepen even zorgvuldig, ja misschien zelfs nog nauwlettender, in acht genomen dan in de meest
ordelijke samenleving aan de wal.
Teneinde den Samojeden vertrouwen in te boezemen, werd er nu
naast de sleden een hoeveelheid brood, kaas en haring neergezet,
maar toen men weer kwam kijken, waren de sleden weggehaald,
doch de etenswaren stonden nog onaangeroerd, zodat vermoed
werd dat de inboorlingen bang waren voor vergif. Later bleek dan
ook, dat zij met de Russen en Engelsen zeer onpleizierige ervaringen hadden opgedaan.
Verder binnenwaarts troffen de onzen een gezelschap Russische
handelaren aan, die op walrustanden uit waren. Zulk een walrus —
aldus het verhaal — is een wonderlijk beest: de kop is die van een
olifant, en het lichaam is dat van een paard, doch dan met een vissenstaart.
58
De Russen werden ineegenomen om als landkenners in de Karische
Zee te dienen, maar de schepen zagen zich terstond door de ijsgang
teruggedreven, en kwamen nu terecht op een kust waar twee dode
walvissen lagen, wier rottende lichamen een dusdanig verpestende stank verspreidden, dat verscheidene schepelingen daarvan
stierven. Van vertrek kon wegens tegenwind en ijsgang niets komen, en zo zag men zich gedwongen om met vier- of vijfhonderd
man de walvislijken onder een laag stenen weg te werken; maar
ook dit middel hielp niet veel, want de wilde dieren haalden even
zo vlug de stukken stinkend spek weer onder de stenen weg.
Vergeefs werd getracht, over het ijs te ontvluchten; dit hield echter
niet, en tot overmaat van ramp kwam er een dikke mist opzetten,
die de' stank nog deed toenemen. Gelukkig echter bracht deze dooi
eindelijk het ijs tot smelten. Er kwamen nu ook goedgezinde Samojeden, kleine kereltjes, die als teken van vredelievendheid hun
pijlen en bogen op de grond wierpen en ook zelf den Nederlanders
te voet vielen. Ze waren zwart van de kou. Veel nieuws kreeg men
evenwel bij hen niet te horen, want van verderop wisten zij niets
te vertellen; ook hadden zij niets noemenswaard te verhandelen,
aangezien zij al hun pelterijen moesten afleveren aan de Moscovieten.
Er is toen nog een poging gewaagd om in de Karische Zee door te
dringen, doch de mist werd zo dik dat er voortdurend op alle schepen trompet geblazen en met musketten en kanonnen geschoten
moest worden om uit elkaars buurt te blijven. Het ijs nam nog
steeds in dichtheid toe.
Een tragisch voorval speelde zich bij een landing af, toen twee
schepelingen aan het zoeken waren naar bergkristal. Opeens kwam
toen een ijsbeer achter hen aan, die een der matrozen op de schouder klopte. Deze dacht dat zijn kameraad dit deed, en riep reeds dat
hij hem met rust moest laten, maar ondertussen had de beer hem
reeds te pakken. Toen er hulp verscheen, nam het dier nog een
tweeden man onderhanden, en ook deze was al dood voordat eindelijk de beer neergeschoten kon worden.
Er is ook nog een oproertje onder het scheepsvolk ontstaan, hetwelk
geeindigd is met het ophangen van vijf raddraaiers, overeenkomstig
de voorschriften van den stadhouder.
Al deze bijzonderheden zijn in de officiele relazen verzwegen, vermoedelijk met opzet, teneinde na terugkeer geen aanleiding tot
59
„desordre ofte naeclappinghe” te geven; alleen het Seehanen-Such
vermeldt dit alles, met plaatjes en kaarten er bij.
Ten slotte zag de vloot geen mogelijkheid meer om nog jets nuttigs
uit te richten, zodat besloten werd om dan maar weer huiswaarts
te keren.
Natuurlijk was in het vaderland de teleurstelling over deze mislukking groot. Aileen onder de deelnemers zelf bleef de overtuiging
ongeschokt, dat er tOch een Noordoostelijke doortochtmoest bestaan,
alleen was men het niet eens over de te volgen route. Zo bleef Linschoten van oordeel dat de tot dusverre beproefde weg nog wel
bruikbaar zou blijken te zijn, mits men het er voor over had om
enige jaren achtereen te blijven zoeken naar de meest geschikte
jaargetijden en vaargeulen, evenals immers destijds de Portugezen
hadden gedaan alvorens zij de zeeweg naar Indie vonden. Hij stelde
daarom voor, dat er op voorbeeld van de Russen met kleine scheepjes verkend zou worden tot aan de Ob en de Gillissy (Jenissei). Ook
Plancius liet de moed nog niet aanstonds zakken. Nu de nadelen
van de route langs de vaste wal zo duidelijk waren gebleken, steeg
bij hem de verwachting dat er een beter vaarwater gevonden zou
worden indien men zijn koers meer Noordelijk nam, recht over de
Pool heen; want hoewel hij, op gezag van Mercator, enige tijd de
aanwezigheid van een Poolland in vier gelijke delen, door vier
zeearmen gescheiden, had willen aannemen, begon hij hoe langer
hoe meer over te hellen tot de mening, dat er aan de Pool helemaal
geen land was, doch slechts open zee. Langs die weg kon het dus
best nog eens geprobeerd worden.
De Staten-Generaal en de Staten van Holland en Zeeland gevoelden echter weinig lust om nog eens opnieuw zulk een kostbare
proef te nemen. Bovendien beyond zich inmiddels de vloot van de
Houtman op weg naar Indie langs de Portugese route om de Kaap
de Goede Hoop. Allicht dus dat de Overheid eerst eens wilde afwachten wat daarvan terecht zou komen; aldus schijnt ook Balthasar de Moucheron geoordeeld te hebben, die voorlopig zijn gedachten liever liet gaan in de richting van Afrika, alwaar hij
ter kuste van Guinea enige gedurfde avonturen op touw gezet had.
Ten slotte toonde alleen Amsterdam zich bereid om het nog eens met
een tocht naar de IJszee te proberen. De Staten-Generaal bepaalden
zich tot het uitloven ener beloning van 25.000 gulden aan dengene
die de Noordoostelijke doorvaart zou volbrengen. Voor de curiositeit zij hier vermeld dat Nordenskiold, toen hij in 1875-76 de om60
zeiling van Azie had verwezenlijkt, zich alsnog voor deze premie
heeft aangemeld; de Nederlandse regering heeft toen echter uit
zuinigheid een waarlijk zeldzame kans gemist om onder 's werelds
naties eens een breed gebaar te verrichten, want in plaats van op
sportieve wijze dit — inmiddels door muntverzwakking toch al zoveel geringer geworden — bedrag lachend uit te betalen, heeft zij
zich op verjaring beroepen, en de hand op de zak gehouden. Hoe
jammer!
Doch keren wij nu terug naar de derde poging, ditmaal voor Amsterdamse rekening ondernomen. Deze tocht is de meest bekende
van alle geworden, als gevolg van de opzienbarende overwintering
op Nova Zembla. Een korte karakteristiek van de bedoelingen der
reis mag naast een overzicht der doorstane lotgevallen echter niet
ontbreken.
Na het falen der route bezuiden Nova Zembla verwachtte men langs
die kant Been succes meer, hoewel Linschoten nog steeds daarvoor pleitte. Vanzelf kwam nu dus de opvatting van Plancius naar
voren, die veel Noordelijker wenste te sturen, in elk geval buiten
om Nova Zembla heen; en daarom werd ditmaal aan „Willem
Barentsz Schipper" door de Staten opgedragen „omme nochmaels
t' ondersoucken by noorden Nova Zembla te Zeylen", met andere
woorden een herhaling van zijn poging uit 1594 op de eerste reis.
En aan deze instructie was toegevoegd „soo verre de Scheepen daer
niet en souden konnen passeren, dat deselve alsdan besoecken zullen in Augusto toekoomende, omme door het Waygat of de Straate
van Nassau te moogen passeeren, en voorts besoecken, of men soude
kunnen geraaken voorbij den Hoek Tabin voorts in China." Thans
kwam de route van Plancius dus op de eerste plaats en die van Linschoten op de tweede te staan. Aldus tenminste de instructie der
Staten; doch in de Amsterdamse resolutie staat ook van dit alternatief niets, zodat de mogelijkheid wel is ondersteld dat Plancius kans
heeft gezien om dit voorschrift alsnog te doen schrappen, opdat
Barentsz volle vrijheid zou behouden om ook recht over de Pool
nog eens een kansje te wagen.
Deze bijzonderheden zijn van belang om te kunnen begrijpen wat
de leiders van de tocht bezield heeft, toen zij onderweg na enig dispuut besloten dat elk der beide schepen zijns weegs zou gaan,
Barentsz (met Heemskerck aan boord) op een poging om benoorden
Nova Zembla om te varen, en Rijp rechtstreeks het Noorden in.
Ongetvvijfeld had Barentsz gelijk, toen hij zijn reismakker voor61
hield dat diens wensen tegen de instructies indruisten, want dat
men eerst de weg om Nova Zembla heen moest beproeven. Hierop
wist de ander slechts te antwoorden, dat hij geen lust gevoelde om
reeds terstond „in den Inham van de Weygats te weten". Klaarblijkelijk hield Rijp, die een veel primitiever man was dan de wetenschappelijk goed ontwikkelde Barentsz, wat al te simplistisch vast
aan dat ene denkbeeld van Plancius: weg van de kustroute, en liefst
de open zee in!
Barentsz, die onenigheid zo lang mogelijk vermijden wilde, is nog
een eindje met Rijp meegevaren, do,ch deze ging ten slotte een heel
stuk naar het Noordwesten afdwalen. Op 19 Juni 1596 is toen land
ontdekt, hetwelk aanstonds de naam Spitsbergen ontving, omdat
het bedekt was met scherpe bergtoppen. Aldus het journaal van
Willem Barentsz, voorzover dit in uittreksel tot ons gekomen is.
Voor de toenmalige wereld was dit een geheel nieuwe vondst; vandaar dan ook dat de officiele naam Het Nieuwe Land kwam te luiden. Weliswaar waren in de vroege Middeleeuwen de IJslandse
vikings reeds in diezelfde richting op land gestuit, hetwelk zij toen
Svalbard of Kale Kust genoemd hadden, maar deze eerste ontdekking was al lang weer vergeten, zodat aan de Hollanders de eer van
de latere vondst volkomen toekomt, vooral aan Jan Cornelisz Rijp,
wiens koppigheid tot de betrokken koersverandering had geleid.
Deze eigenwijsheid van Rijp bleek door geen argumenten te overwinnen. Hij wilde recht het Noorden in, begreep niet veel van hetgeen Barentsz hem voorhield, doch drong er slechts op aan dat ook
deze met hem mee zou varen. Maar Barentsz heeft zich zeer correct
aan zijn instructies gehouden. Het was inmiddels Juli geworden,
zodat hij geen verdere tijd aan proefnemingen durfde besteden, uit
vrees dat hij dan later niet meer voor het dichtvriezen terug zou
kunnen, en „soo werter verdraghen dat wy onsen cours souden volghen, ende hij den zynen."
Aangaande Rijp's verrichtingen weten wij, sinds L'Honore Naber
een kort verslag door een der schepelingen heeft weten te vinden,
dat hij door de archipel van Spitsbergen aan het zoeken is gegaan,
te midden van geweldige ijsmassa's. „En daer hebbe wij een gadt in
het schip geseylt also dat wij het schip quaelijck conde boven houde.
Daer naer sijn wij door het ijs gecome en hebben all het goedt over
een sijde Van 't schip geleyt ook het geschut anckers ende touwen
en sijn met een boot buyte om het schip gevaere en hebbe het leek
gevonden en hebbe daer een lap voor gesmeete en gestopt en gecal62
waterdt totdat het dicht lath." Na het schip aldus gekrengd en gekalefaterd te hebben, zijn zij vermoedelijk dwars door de eilandengroep heengestevend. Het stormde er verbazend. Er wordt verteld
van een wind die een kabel deed breken en die „meer huylt als wij
nog ergens hebbe gehoordt." Vermoedelijk is Rijp vervolgens benoorden Spitsbergen om geheel rondgevaren tot hij weer op zijn
punt van uitgang terugkwam. Helaas heeft Rijpverzuimd om een en
ander in kaart te brengen, zodat hij slechts met een tamelijk vaag
verhaal thuis kwam. Na een mislukte poging om alsnog recht over
de Noordpool been te varen, heeft Rijp nog getracht om zich weer
met Barentsz te verenigen, maar deze was allang verdwenen, en
toen is Rijp maar naar het vaderland teruggekeerd. Zijn mededelingen over een uitgestrekt land in het Noorden, dat door wij de zeegaten in afzonderlijke stukken gescheiden werd, waren natuurlijk
zeer geschikt om Plancius aan het twijfelen te brengen of niet toch
de fantasie van Mercator waar kon zijn, die rondom de Pool een in
vieren gedeeld vasteland verondersteld had, met in het midden de
Rupes Nigra of Zwarte Rots, als reusachtige magneet die alle kompasnaalden zo trouw naar het Noorden deed wijzen.
In het volgende voorjaar is Rijp toen als gezagvoerder op een
gewone Noordvaarder op de handel naar de Witte Zee getrokken.
Men waande Barentsz toen reeds veilig in China aangeland, en
groot was dus Rijp's verbazing toen hij te Kola zijn vroegere tochtgenoten in berooide toestand op een paar zelfgetimmerde schuitjes
zag binnenvallen, zonder Barentsz, maar thans met Heemskerck
aan het hoofd. Doch nu lopen wij vooruit op het verhaal der overwintering zelf.
Het schip van Barentsz was, na het afscheid van Rijp, uit de Spitsbergse wateren naar Nova Zembla gestevend; onderweg had men
het op de uitreis ontdekte Beere Eylandt aangedaan, dock van het
land dat in 1553 door Sir Hugh Willoughby gezien zou zijn, werd
geen spoor gevonden. Op de Poolkaart die na Barentsz' dood op
grond van zijn aantekeningen is vervaardigd (1598) staat dan ook
ter plaatse waar andere kaarten trouw dit niet bestaande Willebuijs
Landt plachten te tekenen, op ostentatieve wijze het schip van
Barentsz afgebeeld, als aanduiding dat daar slechts voile zee was.
Inderdaad was Barentsz na een door niets gestoorde zeereis op 17
Juli voor Nova Zembla aangekomen. Ongeveer een maand lang
heeft hij het op die kust te kwaad gehad met het ijs, zodat de reis
maar heel langzaam vorderde. Pas op 15 Augustus werden de
63
Oranje Eilanden bereikt, tot waar men twee jaar geleden op de
eerste reis veel vlotter gekomen was. Nu boog de kust opeens het
Oosten en vervolgens het Zuiden in, zodat de verwachting op goed
vaarwater toenam. Men zeilde om Den Hoeck der Begeerte heen en
passeerde T' Vlissinger Hooft, doch daarna raakte het schip in het
ijs vast. Het was toen reeds begin September, zodat alle hoop op
losraken moest worden opgegeven. Daarom werd de situatie liever
ineens met mannenmoed onder de ogen gezien: hier, op dit verlaten
hoekje in de barre Poolzee zouden zij de winter moeten doorbrengen! Hun bleef slechts de hoop dat zij dit avontuur redelijk zouden
doorstaan, en dat de volgende zomer hen weer bevrijden zou. Maar
het schip moest als verloren gelden, zodat het verstandiger mocht
heten om het maar ineens te slopen, zover als nodig was om met de
afbraak een huisje op de wal te kunnen bouwen. Gelukkig vonden
ze op de kust ook nog enige aangespoelde boomstammen liggen; „dit
hout diende haer niet alleen tot de timmeragie van 't huys, maer
oock tot branthout, daer mede sy haer den gantschen winter onthielden, sullende anders ongetvvijfelt van groote koude moeten vergaen hebben." Aldus Gerrit de Veer, een der deelnemers aan deze
reis, die over alle drie pooltochten (waarvan hij de beide laatste
meemaakte) een boek geschreven heeft dat nog steeds, na drie-eneen-halve eeuw, zeer leesbaar en soms zelfs boeiend is. Het is door
L'Honore Naber wederuitgegeven in de Deelen XIV en XV der
Linschoten-Vereniging; veel meer nog dan het bombastische gedicht van Tollens geeft dit nuchtere verhaal een goed denkbeeld
van de verschrikkingen, die tijdens deze geimproviseerde overwintering in het poolij s moesten worden doorstaan, en het pleit voor
de goede geest onder de mannen, dat er voortdurend in weerwil
van alle ellende een droge humor blijkt te zijn bewaard. Zulke
kerels waren eenvoudig niet kapot te krijgen, wat er ook gebeurde
en wat hun ook voor ogen stond. Bij deze gelegenheid bleek, hoe
verstandig het was dat er reeds voor vertrek een scherpe selectie
op het scheepsvolk was toegepast; gemonsterd waren „soo veel
onghehoude (d.w.z. ongehuwde) persoonen alsse eenichsins mochten, om te minder deur den treck tot wyf ende kinderen, int
werck te vertsagen, of to van de reyse afghetoghen te worden."
Zij waren nog met hun zestienen toen het verblijf aan de wal begon.
Er is hard gewerkt, want de winter naderde snel. De 2de October
kwam het dak op het huis, hetgeen feestelijk gevierd werd met een
meiboom van bevroren sneeuw. Op 12 October konden zij voor het
64
Koude en tegenwincl plachten de reis
door Straat Magalhaes to kenmerken.
Indiaanse paaldorpen in de archipel van Chiloe.
Araucaniers
waren on=e
bondgenoten.
Het oude
Spaanse fort Corral
aan de ingang
naar Valdivia.
eerst in hun nieuwe verblijf slapen, in 't Behouden Huys.
Na 4 November bleef de zon weg, en nu verdwenen ook de beren,
waar zij tot zolang menig smakelijk hapje van hadden weten te
halen. In hun plaats verschenen nu de vossen, waarvan er een
enkele keer eentje in de pot verdwaalde. Maar met het eten was
het overigens natuurlijk zeer eentonig gesteld, want aan de
scheepskost viel maar zelden iets van vers voedsel toe te voegen.
„Ouse Surgijn ordonneerde ende maeckte een bat om te stovers van
een wijnpijp, daer ghinghen wy d' eene voor d' ander nae, altemet
in ende vonden ons daer gantsch wel by, dattet grootelijcks sterckte tot onse ghesontheyt." Van de vossenvellen werden bontmutsen
gemaakt, want anders zouden de oren afgevroren zijn. Treurig
klinkt de klacht „ dan ons schoone bier dat wij noch hadden, was
meest al de cracht uytgevroren, alsoo dattet gantsch crachteloos
ende smaeckeloos was, ende dan wasser noch een goet deel ghespilt." Op Sinterklaasdag bleek zelfs „de Sareetsche secke (sherry)
gantsch seer bevoren te zijn, alsoo dat men die overt vier mosten
smelten"; doch hier wordt dan tevens als voordeel bij vermeld dat
men zijn dranken nu niet meer behoefde te koelen, „maar mostent
vant sneeu smelten." Daags daarna was het hele gezelschap bijna
in de rook gestikt, toen men de deuren en de schoorsteen had dichtgestopt om de felle koude te weren. Een hunner was reeds door de
dampen bedwelmd, maar Gerrit de Veer vertelt: „ende sach hem
doen in een swijm leggen, haelde flucks edick (azijn) ende vreef hem
dat in zijn aensicht, daer deur hij noch verquam. Daer nae gaf de
Schipper als wy nu wat tot ons sells ghecomen waren, elck wat
wijns om ons hert te verstercken".
De jacht bleef een gevaarlijk werkje, „want soo haest wy wat te
langhe buytens hays bleven, so vroren der blaren ende buylen aen
ons aensicht ende ooren."
Telkens opnieuw werd het Behouden Huys bedolven onder dikke
vrachten sneeuw, zodat zij zich bijna iedere dag weer moesten uitgraven, en dit alles in het donker van de Lange poolnacht, „wantet
een verdrietighen tijdt was sonder Son te zijn."
Op Tweede Kerstdag was het „soo uytermaten tout, datmen hem
niet verwarmen conden, hoewel wy allerley middelen daer toe gebruijckten met groot vier te maecken wel te deckers, ende met heete
steenen ende keughels in de koyen aen ons voeten ende lijf te legghen, maer der niet teghenstaende, wast smorghens inde koyen wit
ghevroren of to gheyselt, alsoo dat wij malcanderen dickwils deer-65
Nederlands Voorhoede 5
lijck aen keecken, maer vertroosten ons wederom, soo wy best
mochten, dattet int of gaen vanden bergh was: te weten, dat de Son
zijn wegh wederom nae ons toe nam." Daags daarna woei er een
dusdanig ijzige wind, dat men na drie dagen binnenshuis zitten nog
steeds niet naar buiten durfde, „ende binnens huys wast so geweldich tout, dat als wy teghen een groot vier aen saten, ende bynaest
van voren de scheenen verbranden, so bevroren wy van achteren,
ende waren ruijch uytgheslaghen." Pas op de vierde dag waagde
een hunner het, door een gat naar buiten te kruipen, doch hij kwam
terstond terug met de mededeling dat de sneeuw reeds veel hoger
lag dan het huis. De dag daarop groeven ze een gat met trappen
door de sneeuw naar boven. Een vos, die in een hunner vallen was
gevangen, bleek zo hard als een steen bevroren te zijn. Die barre
koude bleef nog lang aanhouden, dusdanig dat het vuur hen al niet
meer kon verwarmen, ook al verschroeiden ze zich de kleren. Een
doek werd als windwijzer boven uit de schoorsteen gestoken, maar
„soo drae het uyt stack, so wast so stijf bevroren als een hout, ende
conde dan niet drayen noch uyt waeyen, also dat wy tot malcanderen seyden, wat moet daer buyten voor een gheweldighe coudezijn".
Op 6 Januari werd er hard gewerkt aan het graven van „een groot
gat ofte hollicheyt int sneeu buytent huys, als een verwulfsel van
een boogh ofte kelder, daer wy in gaen mochten om ons gevoech te
doen ende d' ander vuylicheyt daer in werpen. Als wy nu den gantschen dagh gheslooft hadden, so werden wy ghedenckende dattet
drie Coninghen avondt was, ende begheerden aenden Schipper dat
wy tusschen al ons verdriet ons eens wat vermaecken souden, daer
toe wy aen brengen oft in leggen wilden een deel van 't rantsoen
van den wijn die ons alle twee daghen toeghedeelt behoorde te worden, ende nu wat ghespaert oft in voorraet hadden, also dat wy ons
op dien avont wat verquickten, ende conincxken speelden, daer toe
wy twee pondt meels hadden die wy tot de cardoesen te pappen
mede ghenomen hadden (d.w.z. om stijfsel te maken voor het plakken van kruitzakjes), daer van backten wy pankoecken met olye,
ende leyden elck een wittbroots beschuijt in, die wy inde wijn sopten, ende lieten ons duncken dat wy in ons Vaderlandt ende by ons
vrienden waren, soo wel waren wy daer mede vermaeckt, als oft
wy t'huys een heerlijcke maeltijdt ghehadt hadden, ende so wel
smaeckte het ons. Wy hadden oock briefkens uytgedeelt (d.w.z.
geloot), ende onse Constapel was Coninck van Nova Sembla." Ziedaar een paar kleine trekjes die duidelijk doen uitkomen hoe voor66
treffelijk het moreel van de troep was. Beter dan door gezwollen
heldenzangen krijgt de hedendaagse lezer uit zulke huiselijke bijzonderheden een indruk van de onuitputtelijke vitaliteit dezer
ferme kerels, die onder zulke zorgelijke omstandigheden hun van
huis meegebrachte begrippen van orde en zindelijkheid niet lieten
verslappen en zelfs plezier hadden in een oubollige maskerade en
een kinderlijk tijdverdrijf bij uitermate primitieve tractaties.
Zodra op 13 Januari de. eerste schemering zich vertoonde, werd er
buiten een balspelletje gespeeld. En op 24 Januari kregen Gerrit de
Veer en Jacob van Heemskerck, die bij helder weer langs de oever
liepen, zo waarlijk voor het eerst een stukje zon even boven de
kim te zien. Terstond gingen zij dit heugelijke nieuws aan Barentsz
overbrengen, maar deze zei dat zij zich vergist moesten hebben,
want op die hoogte kon de zon pas over veertien dagen verschijnen.
Er werd toen voor en tegen gewed. De beide volgende dagen waren
mistig, zodat de tegenpartij reeds juichte; maar op de 27ste Januari,
toen de lucht helder was, zag men werkelijk de zon reeds geheel
rond voor de dag komen, zodat de eerste waarneming juist bleek
te zijn geweest. Naar aanleiding van dit phenomeen is Gerrit de
Veer lange tijd van praatjesmakerij of althans van slordigheid verdacht; pas de jongste studies hebben intussen doen zien dat de baan
van de zon niet zo regelmatig is als voorheen werd aangenomen,
zodat er geen aanleiding meer bestaat om deze op het oog zo onwaarschijnlijke observatie nog langer in twijfel te trekken.
Eind Februari began er in de zee open water te verschijnen. Ondertussen waren met het daglicht ook de beren teruggekomen, wat opnieuw vers vlees alsmede vet voor de lampen betekende. De grootste zorg gold intussen de resten van het schip, want er werd gevreesd dat die bij invallende dooi wel eens konden wegdrijven of
anders door het kruien van het ijs misschien verbrijzeld zouden
worden. Inmiddels begon het voedsel op te raken, zoals gezouten
vlees, spek en grutten.
De bemanning voelde zich toen gaandeweg reeds zwakker worden,
hetgeen des te bedenkelijker was nu er binnenkort juist zwaar werk
te verrichten zou komen, namelijk het vrijmaken van de scheepsresten, het timmeren van een schuit en ten slotte de terugreis zelf.
Schipper Barentsz zette zijn yolk alvast zo veel mogelijk aan de
arbeid om werktuigen te vervaardigen ter voorbereiding van het
vertrek, alsook om te zorgen voor bruikbare kledingstukken, want
iedereen liep reeds in lompen rond. Eind Mei raakte het brandhout
67
op; nu begon men de deuren van het huis af te breken en te verstoken. Ook moesten er voor de nieuwbouw planken en spanten uit
het schip gesloopt worden, maar het bleek dat de mensen reeds
„swack ende uytgheteert waren, daer deur wy gansch versuft ende
moedeloos werden, duchtende dat wy daer inden arbeyt souden
blyven steken. Maer de Schipper vermaende ons, dat elck doch wat
meer souden doen als wy vermochten: want ons leven ende welvaert hingher aen, ende soo wy de schuyt niet wech conden ghecryghen ende die ghereet maecken, so moesten wy als Burghers
van Nova Sembla aldaer blyven ende ons graf daer maecken." Deze
droge opmerking trof doel. Een ieder spande zich tot het uiterste in,
en zo vorderde de scheepsbouw geregeld, tot er twee open schuiten
klaar waren, die zo goed mogelijk beladen werden met levensmiddelen en met de ruilgoederen die straks nodig zouden zijn om verderop te komen.
Op 13 Juni 1597 heeft Barentsz een door hem en Heemskerck
ondertekend „cedelken" in een „musketsmate" verborgen en in 't
Behouden Huys achtergelaten. In 1871 is dit, tezamen met enige
andere overblijfselen, door een Noorsen walvisvaarder gevonden en
aan den Engelsman Kay verkocht, die zo edelmoedig was om de gehele verzameling af te staan aan het Rijksmuseum te Amsterdam.
De tekst van het sterk gehavende „cedelke" is toen door mr. Samuel
Muller gereconstrueerd tot de volgende gedaante:
„Alsoe wy van Borgemeestern van Amsterdam uitghesonden syn
Anno 1596 om by Noerden naer de landen van Chyna te varen, soe
est dat wy naer groete moeyte ende geen cleenen peryckel ghecomen syn om de West van Nova Zembla, meenende noch alsoe by de
cost van Tartrien Tangs te seylen naer voerschreven landen ende
syn eyntlyck ghecomen op dese plaetse op den 26 Augusti des jaers
bovengenoemt, alwaer ons schip, naedat wy ons soo dapperlick geruert hadden, eyntelick int ys besette. Des wy overmits deser noet
gedwongen syn geweest een hugs te bouwen om ons lyff de winter
over daerinne te salveren, indien tmoegelyck ware van coude. Int
hugs ghewoent van den 12 October anno 1596 den heelen wynter
over totten 13 Juny des naestvolgenden jaers anno 97 in groete
coude. Syn denselfden 13 Juni doen ons schip noch al vast int ys
besloeten lath met ons schuyt ende boet van hier gezeylt om weder
thugs te moegen coemen. Onse Godt wil ons behouden reise verleenen, ende ons met gesontheyt in ons vaderlant brengen. Amen.
'iota. Desen hoeck daer wy waren lath op den 76 graed . . . bree68
den . . . ongeveerlijk . . . Nova Zembla . . . suydelyck . . . wint ende
west . . . op
Wylhem Barents.
Jacob Heemskerck.
Voorts is door de opvarenden van beide schuitjes gezamenlijk een
verklaring ondertekend, die voor de opdrachtgevers bestemd was.
Daags daarop werd de thuisreis aanvaard. Maar onderweg raakte
men in de schotsen bekneld, zodat de enige kans op redding was om
de schuiten boven op het ijs te tillen en daar te repareren. Ondertussen is Willem Barentsz, die reeds ziek aan boord gedragen was,
overleden, tot grote droefenis der bemanning, die in hem den aangewezen leider zag. Toen heeft Heemskerck het commando overgenomen, en tenslotte zijn de beide vaartuigjes na een uiterst moeilijke zwerftocht door het ijs terecht gekomen op een zuidelijk punt
aan de kust van Nova Zembla, waar zij op 28 Juli twee Russische
schuitjes vonden, die hun tenminste aan een handjevol levensmiddelen konden helpen. Op 3 Augustus waagden zij de oversteek van
Nova Zembla naar de vaste wal van Rusland, waar zij hoopten, enig
wild te kunnen schieten, „want het duerde d'eene dagh aen d'ander,
dat wy niet te bicken hadden", en de honger had de mannen reeds
danig verzwakt. Af en toe konden zij van een Russisch schuitje wel
eens een kleinigheid krijgen, maar deze langdurige zwerftocht begon zwaar te wegen. Men zou zich dus kunnen voorstellen dat de
vreugde groot geweest moet zijn, toen zij omtrent het eiland „Kilduyn" van een paar visserlui hoorden dat er in Kola enige Brabantse schepen lagen. Maar zozeer was de fut nog niet verzwakt of
liever wilden de mannen trachten omrechtstreeksnaarWaerdthuijs
(Vardohus) te varen, waar men onder Noren en Denen zou zijn, en
niet in het gebied der Moscovieten, van wie men niet veel goeds
verwachtte. Een opstekende storm dwong hen echter om van dit
voornemen of te zien, en dan maar een hunner met Laplandse gidsen overland naar Kola te sturen om eens te zien wat daar voor
schepen lagen. De schuiten werden op het land getrokken en met
de zeilen toegedekt tot ruwe tenten. Eindelijk kwamen de Laplanders over de bergen weer aanzetten, doch zonder den scheepskameraad, zodat het er reeds uitzag of het mis was. Maar de Lappen
brachten een brief mee, ondertekend door Jan Cornelisz Rijp, die
het vorige jaar een deel der reis met hen had meegemaakt, en nu
met een koopvaardijschip in Kola lag. Weldra kwam er een jol aan69
roeien waar Rijp en de boodschapper in zaten; zij brachten bier,
wijn en brandewijn, brood, vlees, spek, zalm en suiker mee, en er
werd een hartelijk feest van wederzien gevierd. De schuiten zijn
toen naar Kola opgevaren, en aldaar bij den „Bayaert" (Bojaar), die
namens den Grootvorst van Moskou het gezag uitoefende, achtergelaten ter herinnering aan deze gedenkwaardige reis in open bootjes, over een route die volgens L'Honore Naber overeenkomt met de
afstand van Rotterdam naar de Noordkaap. En dat door drijfijs en
sneeuwstormen, na een op het nippertje volbrachte overwintering
van tien maanden in het poolgebied, en zo goed als zonder levensmiddelen. Geen wonder, dat de wereld met verbazing dit avontuur
vernam!
De vreugde over de behouden terugkeer werd echter overschaduwd
door de dood van Willem Barentsz, alsmede door het spijtige besef
dat in weerwil van al die inspanning het doel der reis gemist was.
Nadat tevoren de door Linschoten gepropageerde route onder de
Russische kust onbruikbaar was bevonden, was thans dus gebleken
dat ook de weg buiten om Nova Zembla heen geen voordeel bood.
Overigens bleven beide partijen van mening dat in geen dezer richtingen de mogelijkheden reeds als uitgeput behoefden te gelden.
Ja, zelfs het scheepsvolk, hoe hard het ook onder de ontberingen
van het poolland te lijden had gehad, toonde zich volstrekt niet afkerig van een herhaling.
Maar men had op dat ogenblik in Nederland zijn voile aandacht
nodig voor een geheel andere navigatie: de route om de Kaap de
Goede Hoop naar Indite was gevonden, en de vloot onder de Houtman was reeds in de zomer van 1597 behouden teruggekeerd. Al
was de winst op die eerste reis nog niet heel groot geweest, de toekomst lag nu tenminste open voor een profijtelijke handel op al
die Oosterse landen. Voorts waren er plannen in de maak om ook
langs de Westelijke route, dus in het kielzog van Maga1115es, de
vaart op Indie te gaan ondernemen. Tegenover al deze veelbelovende vooruitzichten stond dan het weliswaar roemrijke, doch everigens volkomen negatieve resultaat waarmee Heemskerck uit de
IJszee kwam. Geen wonder dat noch de Staten, noch de steden,
noch ook de particuliere handel op dat ogenblik iets voelden voor
enigerlei nieuw onderzoek in de Poolstreken. Eveneens Balthasar de
Moucheron, die lange tijd zo krachtig voor de Noordoostelijke doorvaart geporteerd was geweest, wierp zich nu met al zijn kracht op
70
de vaart am de Kaap. En zo werd er enige jaren lang in Noordelijke
richting niets meer ondernomen.
Het denkbeeld kreeg pas weer betekenis, toen in 1601-02 de verschillende maatschappijen die op Indie voeren, werden samengesmolten tot een verenigde Oost-Indische Compagnie, die octrooi
kreeg op de beide voornaamste routes naar Indie, ni. om de Kaap de
Goede Hoop en door de Straat van Magelh5es. Vrij bleven echter
alle andere wegen die eventueel naar Indie mochten blijken te
leiden. Voor de V.O.C. betekende dit lek natuurlijk een voortdurende bedreiging van haar monopolie. Het kwam er dan echter telkenmale op aan of het gevaar ener concurrerende route ernstig genoeg te achten was. Een speculatie dus, of als men wil een spelletje
poker, en wel van weerskanten. Ondernemende en kapitaalkrachtige lieden konden trachten, de machtige Compagnie te bluffen en
desnoods te chanteren met het dreigement van een „vrije" route
naar Indie.
Daartegenover kon de Compagnie hetzij troost zoeken bij de verwachting dat zulk een dreigement toch slechts humbug zou blijken
te zijn, hetzij ijlings de concurrerende route zelf ter hand nemen,
teneinde haar bij welslagen eveneens onder het octrooi te brengen.
In 1602, toen er weer gepraat werd over hervatting van het zoeken
naar een Noordoostelijke doorvaart, heeft ook de Compagnie dit
denkbeeld even bekeken, doch aanstonds verworpen, onder aantekening dat zij iedere particuliere paging in die richting „met alle
debvoir behoirde te beletten."
Het werd echter een ander geval, toen deze aloude gedachte op een
keer werd hervat door kringen waarvoor de Compagnie zich toch
wel een beetje benauwd moest gevoelen. Dit was in de eerste plaats
Petrus Plancius, de predikant-aardrijkskundige, die weliswaar ten
nauwste met de Compagnie verbonden was, en persoonlijk krachtig
had bijgedragen tot het welslagen der Eerste Schipvaart, maar die
daarnaast ook gaarne met andere denkbeelden speelde. Zo gevoelde
hij warme sympathie voor het streven van Willem Usselincx naar
het oprichten ener West-Indische Compagnie, hoewel deze allicht
aan de V.O.C. een deel van de wind uit de zeilen zou nemen. Voorts
had Plancius nog een oud stokpaardje te berijden overgehouden: de
kans op open water, indien men de kust maar vermeed en zo dicht
mogelijk ander de Noordpool doorvoer. Omstreeks 1606 heeft hij
getracht om Jacob van Heemskerck, die inmiddels tot admiraal bevorderd was, nog eens voor deze gedachte op te warmen. Doch
71
bovenal stond Plancius, hoewel zelf aandeelhouder der V.O.C., in
nauwe relatie tot den bittprsten vijand der Compagnie, den sluwen
en eerzuchtigen Isaac Lemaire, die uit de V.O.C. getreden was, en
nu met Jeannin, den Fransen gezant, plannen beraamde tot oprichting ener maatschappij die naar de schijn Nederlands, doch in werkelijkheid Frans zou zijn, en die naar de aanwijzingen van Lemaire
de Hollanders uit de Indische handel moest gaan verdringen.
Nu kwam het toevallig zo uit dat een Engelse zeekapitein, Henry .
Hudsongeam,i htPolnderzkwhaopgnomen, ongeveer daar waar Barentsz en Rijp het hadden afgebroken. In 1607 is hij begonnen met het zoeken naar een doorvaart tussen Groenland en „the land called Newland by the Hollanders", dat
is dus Spitsbergen; uit de benamingen die hij in zijn relaas bezigde,
blijkt dat hij beschikt heeft over de gegevens van Barentsz. Was
zijn eerste reis — die niet tot enig positief resultaat leidde — dus
een vervolg op het werk van Rijp, op zijn tweede tocht naar het
Noorden volgde hij het spoor van Barentsz, doch eveneens zonder
iets te kunnen uitrichten. Daarom meende hij voortaan misschien
beter naar een Noordwestelijke doorvaart te kunnen gaan zoeken,
achter Straat Davis. Doch hij kon hiervoor in Engeland geen belangstelling vinden, en zo kwam hij nu eens in Holland kijken of
men daar geen lust gevoelde om een nieuwe weg naar Indie te zoeken.Nu, hij trof het dat Plancius, Isaac Lemaire en de Franse gezant juist eenzelfde plannetje koesterden. Maar ook de Oost-Indische Compagnie werd nu happig, daar zij vreesde dat Hudson wel
eens succes kon hebben, en waar bleef men dan . . . Het eind is
geweest dat de Compagnie, die sneller kon besluiten dan de Franse
kant, den Engelsen kapitein voor alle zekerheid „uit de markt
nam". Hij zou een scheepje ter beschikking krijgen, met instructie
om benoorden Nova Zembla om te varen en na het vinden van de
doortocht terstond terug te keren. Met klem werd hem verboden
om in enigerlei andere richting te gaan zoeken.
Inmiddels had ook Lemaire voor Franse rekening een scheepje uitgerust, dat feitelijk hetzelfde moest gaan doen als Hudson. Ingeval
de doortocht gevonden werd, moest ter plaatse de Franse vlag gehesen worden, en het land zou naar Henri Quatre komen te heten;
daarna moest de schipper koers zetten naar een Franse haven. Het
schijnt dat Lemaire eerst Rijp voor dit karweitje had gepolst, maar
dat deze er een luchtje aan vond; daarna is Melchior van den
Kerckhove net het commando belast, een zeeman die zich op de
72
kust van Afrika en in West Indio reeds als een woesteling van vrij
gering kaliber had doen kennen.
In April vertrok Hendrick Hudson op het schip de Halve Maen, met
een gemengd Hollands-Engelse bemanning aan boord. In Mei pas
kon Kerckhove vertrekken. Deze laatste heeft vergeefs bij Waigatsj
naar een doortocht gezocht, en is toen teruggekeerd, waarmee het
geval als afgedaan mocht gelden. Hudson echter heeft het vermoedelijk niet eens tot Nova Zembla gebracht, doch is reeds een eindje
voorbij de Noordkaap tot het besluit gekomen om zijn instructies
aan zijn laars te lappen, en rechtstreeks naar Amerika over te zeilen, alwaar hij meende, allicht iets meer van zijn gading te zullen
vinden dan in de barre IJszee. Op die manier is hij bij Newfoundland terechtgekomen, en vandaar is hij het Zuiden ingevaren, tot
hij een aantal ruime inhammen vond, waar grote rivieren in uitmondden. Eerst kwam hij aan de Delaware, maar die stond hem
niet aan, en vervolgens is hij de naar hem genoemde Hudsonrivier
opgezeild, tot ongeveer waar tegenwoordig Albany ligt, de hoofdstad van de staat New York. Op dit eindpunt van de reis — want
verder durfde hij niet, hoewel hem vaagweg ook langs deze route
een doortocht naar China voor ogen stond — is toen in de kapiteinskajuit een woeste drinkpartij met de Indianen gehouden, en
daarnaar is de Halve Maen de nieuwe rivier weer afgezakt, om de
Oceaan over te steken. Maar waarheen nu? In Nederland durfde hij
zich na deze contractbreuk niet meer te vertonen; liever viel hij een
Engelse haven binnen, in de hoop dat men hem om der wille van
zijn bruikbaarheid zijn overlopen naar de Hollanders wel zou vergeven. Aldus is ook gebeurd. Het schip is door de Engelse autoriteiten te Dartmouth vastgehouden, doch later uit deferentie jegens
de Republiek weer losgelaten. En Hudson is wederom in Engelse
dienst getreden, heeft een opdracht weten te krijgen om nog eens
naar een Noordwestelijke doorvaart te gaan zoeken, en is ten slotte
in de Hudson Baai verdwaald geraakt, waar zijn scheepsvolk aan
het muiten is geslagen, en hem in een sloep aan het drijfijs heeft
prijsgegeven. Dit is het vreselijke einde geweest van dien bekwamen zeeman, brutalen humbug en onverbeterlijken avonturier.
Men zou zo verwachten dat de Nederlanders na deze slechte ervaring voorlopig genoeg zouden hebben van fantastische ondernemingen dezer soort. Zowel de Noordoostelijke als de Noordwestelijke
doorvaarten schenen niet te bestaan, althans onbevaarbaar te zijn.
73
Enkel oplichters of dwazen liepen sindsdien met deze denkbeelden
te leuren. Daar kwam nog bij dat de Nederlandse handel op Indie
zich gunstig ontwikkelde langs de meest natuurlijke weg om de
Kaap de Goede Hoop. Wat zou men zich dan nog aftobben om een
nieuwe route daarheen te zoeken via het Poolijs! Alle mogelijkheden om daar doorheen te komen, schenen nu toch wel als uitgeput te moeten gelden. Een kans echter was nog onbeproefd gelaten,
en dat was juist de route die door Plancius altijd aanbevolen, doch
nimmer consequent bevaren, en laatstelijk door Hudson zo schandelijk verzuimd was: de koers door het Noorden en Noordoosten,
niet langs de kusten, maar over de open zee, onder de Pool door.
Nu is het wonderlijke van het geval, dat de inspiratie om het langs
die kant toch nog eens te proberen, afkomstig is geweest van een
dilettant, men mag gerust zeggen een warhoofd, nl. een zekeren
Dr. Helisaeuslin, die lijfarts was van een Duits vorstje. Deze
medicus gaf in 1610 bij de vermaarde boekdrukkers de Bry te
Frankfort een boekje uit dat wemelde van onzin, doch onder meer
op grond van allerlei groteske argumenten volhield, dat een Noordoostelijke doorvaart wet degelijk mogelijk was. Dit boekje werd opgedragen aan de Staten-Generaal, en trok heel wat meer aandacht
dan zulk een onnozel geschriftje eigenlijk waard was. De knappe
kaartentekenaar en uitgever Hessel Gerritsz te Amsterdam, die ook
zelf gevaren had en een paar belangrijke verhandelingen over
Samojedenland en Spitsbergen heeft geschreven, heeft daar bittere
woorden aan gewijd, en aan het Duitse boekje niet veel heel gelaten. Wie er echter een bevestiging zijner eigen theorieen aan ontleende, dat was Plancius, die nog altijd droomde van een doorvaart
over de Noordpool heen. En voorts gebeurde er nog weer iets heel
wonderlijks: twee avonturiers, vermoedelijk van de soort der zgn.
„Spaanse Brabanders", althans Zuid Nederlanders van veel zelfvertrouwen doch wazige antecedenten, kwamen aan de StatenGeneraal aanbieden om het plan van Dr. Roslin uit te voeren. Dit
waren Ernest van de Wal en Pieter Aertsz. de Jonge. Hun beweringen klonken vermetel genoeg, dusdanig dat Hessel Gerritsz ook over
deze humbug onbarmhartige critiek heeft geuit. Maar het denkbeeld was nu plotseling weer in de mode gekomen, en zo kon het
geschieden dat plotseling deze twee praatjesmakers, zich beroepende op het dwaze geschrijf van een beunhaas, gehoor vonden bij
de Amsterdamse Admiraliteit, die van Plancius te dezer zake zo
waarlijk een gunstig advies had ontvangen. Begin 1611 werd beslo74
ten om met twee jachten de reis te doen ondernemen via het Noordoosten naar China, „van waer compt goudt, robarber ende veele
andere kostelicke waeren." De Staten-Generaal verleenden op gezag van Plancius hun toestemming. Uitgerust werden de Vos en de
Craen, die ditmaal goed werden voorzien van steenkolen, brandewijn en andere middelen tegen de koude. Met het opperbevel werd
belast Jan Cornelisz. May, bijgenaamd de Menseneter, en bekend
als een bekwame schipper. De instructie luidde om allereerst te
trachten, volgens het denkbeeld van Plancius beoosten Spitsbergen
recht het Noorden in te varen, en ingeval van mislukking vervolgens nog eens de route van Barentsz buiten om Nova Zembla heen
te beproeven. Maar hieraan werd bij vertrek nog mondeling de geheime opdracht toegevoegd om desnoods te gaan overwinteren op
de kust van Nova Francia, dat is dus in Canada . . . Kortom, datgene
wat Hudson destijds op zijn eigen houtje had gedaan, werd thans
als vertrouwelijk opdracht voorgeschreven.
Nu, schipper May heeft zich kranig geweerd. Van de beide opscheppers, die de reis meemaakten, ondervond hij natuurlijk weinig hulp,
maar het overige scheepsvolk heeft zijn beste beentje voorgezet.
Ziehier een stellig bij den gemiddelden landgenoot nauwelijks bekende reis, die onder bepaald lachwekkende omstandigheden is opgezet, doch dank zij de degelijkheid onzer zeelieden niettemin met
loffelijke nauwkeurigheid is uitgevoerd.
Bij Spitsbergen stuitte men al spoedig op het Us, zodat overeenkomstig de instructies naar Nova Zembla gevaren werd, doch ook aldaar
bleef het succes uit. Toen is er besloten om, geheel conform de geheime opdracht, nog voor de winter naar Canada over te steken, en
ook deze moeilijke reis heeft May uitstekend volbracht. Zij hebben
daarna op de kust van Noord Amerika, tot ongeveer ter hoogte van
Boston, ijverig gezocht naar mogelijkheden tot ruilhandel, maar de
Indianen toonden zich niet erg willig, en ook beschikte men niet
over voldoende ruilartikelen. Bij die gelegenheid is een der promotors, de commies Pieter Aertsz. de Jonge met vijf anderen door de
Roodhuiden vermoord, en daarna is men enkel nog wat aan het verkennen gegaan, zonder verder contact met de inboorlingen. In het
vroege voorjaar van 1612 is toen besloten dat de Craen nog wat zou
blijven om alsnog naar enige ruilhandel te zoeken, maar dat de Vos
opnieuw de Oceaan zou oversteken om het wederom bij Nova Zembla te gaan proberen. De Craen heeft toen nog tamelijk wat pelterijen weten te verkrijgen; ook zag men er wijnstokken zo dik als een
75
mens, hetgeen dus goed past bij het oude Vikingverhaal over Vinland. Ten slotte is de Craen in Juli in Nederland teruggekeerd, met
den anderen promotor aan boord.
De Vos heeft in de voile zee bewesten Nova Zembla nog tot tweemaal toe een poging gedaan om door het ijs te stevenen, maar beide
keren moest men het opgeven. Zo is dan in October 1612 ook de Vos
onverrichterzake naar huis gevaren, met een reusachtig ijsblok aan
boord, hetwelk toen te Amsterdam in het Admiraliteitshof is tentoongesteld.
Rechtstreekse winst had deze zeer bijzondere onderneming niet opgeleverd, want de retourlading aan pelterijen en walrustanden was
nogal matig.Maar ook de negatieve bevinding had ten slotte waarde.
En nu zou men wederom denken, dat het voorgoed uit was met het
zoeken naar Chinese routes door het ijs. Maar het schip de Vos werd
terstond door particuliere kooplieden gekocht, die May's stuurman
Pieter Fransz daar als schipper op plaatsten, met opdracht om nu
nog eens naar een Noordwestelijke doorvaart te gaan zoeken in
Straat Davis, en bij mislukking te trachten om tenminste met beter
succes te gaan handeldrijven op de Amerikaanse kust. Het schip
was ditmaal wel voorzien van ruilgoederen, doch de Indianen toonden zich wederom „quaetwillich", en zo kwam er van de handel
niet veel terecht. Evenwel geraakte men met andere Nederlandse
schepen op de Amerikaanse kust tezamen, en hieruit is ten slotte
een gedeelte van de „goodwill" der Compagnie van Nieuw Nederland ontstaan, die in 1614 octrooi verkreeg om zich aan de Hudsonrivier te gaan vestigen.
Nog eenmaal is het oude plan van Plancius beproefd, nl. toen in
1614 Jan Jacobsz. May, neef van den vorigen bevelhebber, opnieuw
het Noorden in voer, verder dan ooit iemand tevoren, bij welke
gelegenheid het eiland werd ontdekt dat nog heden Jan Mayen
Eiland heet.
Zagen wij zoeven reeds, dat Nederland's voorhoede als uitvloeisel
van het zoeken naar Noordoostelijke en Noordwestelijke doorvaarten slotte krachtig heeft bijgedragen tot het stichten ener yolksplanting in Nieuw Nederland, — ook in de Noordelijke wateren zelf
zou de Nederlandse ondernemingsgeest zich weldra op een geheel
ander gebied gaan roeren. Dat was de walvisvangst.
Reeds vroeg had men uit het Noorden walrustanden en traan meegebracht. Sinds 1603 nu trokken de Engelsen zelf ter jacht op deze
76
dieren, en in 1611 zijn zij voor het eerst op Spitsbergen verschenen, waar zij met behulp van Baskische harpoeniers de walvisvangst gingen beoefenen. Reeds het jaar daarna volgden de Nederlanders dit voorbeeld, en tot hun ergernis moesten de Engelsen constateren dat deze mededingers hun overal op de hielen zaten waar
er iets goeds te behalen viel, zoals nu ook weer in de baaien van
Spitsbergen, die bleken te wemelen van walvissen, wier levee daar
tot dusverre ongestoord was geweest. Eveneens bij het kort daarna
ontdekte Jan Mayen Eiland bleken deze waardevolle zeemonsters
rijkelijk voor te komen, zodat de Nederlanders ook aldaar ter jacht
togen. Maar evengoed bleven zij Spitsbergen bezoeken, en weldra
kwam het hier tot handtastelijkheden met de Engelsen. Dezen beweerden van hun kant, dat zij de eersten waren geweest, die dit
bedrijf op Spitsbergen waren komen uitoefenen, doch hierop antwoordden de Nederlanders, dat zij als oorspronkelijke ontdekkers
van Spitsbergen toch stellig de oudste rechten hadden. Voor alle
zekerheid zetten zij aan hun betoog echter nog meerdere kracht bij
door zich in jaren van spanning te doen vergezellen van oorlogsschepen, zodat het gaandeweg een tref werd, welke partij het best
gewapend en het meest paraat zou optreden, waarna de andere
partij het wijste deed om het veld te ruimen, wilde zij niet met
geweld beroofd en verdreven worden.
Een commercieel nieuwtje kreeg in die dagen soms zeer snel vat op
de fantasie onzer landgenoten. Wat nog kort tevoren een onbekend
bedrijf was geweest, kon in een oogwenk het doelwit gaan vormen
voor een wedloop van allen. Wanneer zulk een eerste rage bekoeld
was, en de meelopers waren afgevallen, bleef er meestal wel een
levensvatbare kern over, die dan met wat meer bezonkenheid het
bedrijf ging voortzetten. Aldus ongeveer is het gegaan met de vaart
op Indie, met de bollenteelt en eveneens met de walvisvaart. Heel
Noord-Holland deed plotseling mee, haast in ieder dorp kwam een
Bask terecht als vakman in 't harpoeneren; 'n nagalm van deze geimporteerde specialisten vinden we terug in namen als Bax of Baks.
In 1614 was door samensmelting van een aantal onafhankelijke walvisrederijtjes een grote geoctroyeerde maatschappij gevormd, die
gewoonlijk de Noordse Compagnie wordt genoemd. Ter verdediging
van de rechten dezer onderneming had Hessel Gerritsz, de bekwame
Amsterdamse kaartengraveur en uitgever, een uiteenzetting geschreven over de wijze waarop de Nederlanders met Spitsbergen in
contact gekomen waren. Dit geschrift is ter wille van de ruimere
77
Spitsbergen, naar Blaeu.
78
verspreiding in
het Frans gesteld, onder de
titel Histoire du
Pays nomme
Spitsberghe; het
is, tezamen met
Hessel Gerritsz'
Samoyeden
Landt, door de
Linschoten-Vereniging opnieuw
uitgegeven.
Twee tegenstanders moesten de
Nederlanders op
Spitsbergen van
zich afschudden
Ten eerste de
Engelsen en ten
tweede de Denen, die zich
eigenlijk op nog
oudere brieven
konden beroepen, want reeds
in 1194 zouden
de IJslanders
deze eilanden
ontdekt en er
de naam Svalbard aan gegeven hebben. Dit
argument, toen
nog onbekend,
werd evenwel
niet in het geding gebracht,
doch wel de gemakkelijk to
weerleggen bewering dat Spitsbergen een gedeelte van Groenland
zou zijn en dus aan Denemarken toebehoorde.
Er is zowel met de Engelsen als met de Denen ter plaatse gekibbeld en in het vaderland geprocedeerd, maar in beide gevallen toonden de Nederlanders zich taaier dan hun tegenstanders. Door handig manoeuvreren en geduldig onderhandelen hebben zij zowel den
een als den ander op dood spoor weten te brengen, waarna zij zelf
als nagenoeg onbetwiste exploitanten op Spitsbergen zijn overgebleven, want de Engelsen trokken zich daar gaandeweg terug, en
ook de Denen gaven het na enige tijd op.
Al deze wetenswaardigheden vindt men uitvoerig verhaald in mr.
S. Muller's welhaast klassiek geworden boek De Noordse Compagnie, dat in 1874 verschenen is. Voorts heeft de Nederlandse regering in 1919, toen wij ons interesseerden voor de Spitsbergse steenkolenbeddingen, door dr. F. C. Wieder, den vermaarden kaartenkenner, een indrukwekkende documentatie van feiten en landkaarten laten samenstellen, ten bewijze dat de Nederlanders niet alleen
de ontdekkers van Spitsbergen zijn geweest, doch tevens degenen
die doorlopend deze eilandengroep in kaart gebracht hebben, dusdanig dat alle andere kaarten ten slotte op Nederlandse originelen
terug te brengen zijn. Voorts zijn de Nederlanders, na in 1596 Spitsbergen ontdekt te hebben (door Barentsz en Rijp) tot 1829 geregeld
daar ter plaatse werkzaam geweest, zulks in tegenstelling tot andere
naties, die zich reeds vroeg in de 17e eeuw van dat land hebben
afgewend.
Aanvankelijk werd de walvisvangst uitgeoefend in de vele baaien,
waar men de buit zo maar voor het opscheppen had. Alom verrezen
semi-permanente traankokerijen, die soms zoveel produceerden dat
de vloot wel eens niet bij machte was om de gehele opbrengst van
het seizoen naar het vaderland te vervoeren. Er moest dan een gedeelte tot het volgende voorjaar blijven liggen, doch dan kon het
gebeuren dat een mededinger juist iets eerder ter plaatse verscheen, de voorraden meenam en de installaties verwoestte. Teneinde dit te voorkomen, werd de mogelijkheid onder het oog gezien
om op Spitsbergen blijvende nederzettingen te vestigen. Het klimaat was daartoe echter zeer ongunstig, en de lust om aldaar te
overwinteren daalde nog meer toen negen Engelsen, die toevallig
in Bellsound waren achtergelaten, het volgende voorjaar allen dood
en half verslonden teruggevonden werden. Daar stond tegenover
dat een achttal anderen, die met behoorlijke voorzorgen opzettelijk
79
waren achtergebleven, het er heel goed afbracht. Door dit laatste
succes der Engelsen aangemoedigd, besloot nu ook de Noordse Compagnie eens een dubbele proefneming te wagen, tegelijkertijd op
Jan Mayen Eiland en op Spitsbergen. In Smeerenburg, het Nederlandse station op Spitsbergen, bleven zeven man achter, en op Jan
Mayen Eiland eveneens zeven. Zij zouden zich onledig houden met
de jacht op vossen en beren, die hen aan voedsel en waardevol pelswerk zouden helpen. Voorts zouden zij goed letten op de weerkundige verschijnselen, met name op de vroegste gelegenheid om daar
te lande met de walvisvangst en de walrusjacht te beginnen. Dit geschiedde in de winter van 1633 op 1634.
Die van Spitsbergen hebben het er, in weerwil van de vreselijke
koude, goed afgebracht; want zij konden doorlopend beren en rendieren bemachtigen, zodat er voortdurend vers voedsel was. Kerstmis werd gevierd met berenham „en een Rheenen (rendieren) hutspot, nuttigden daer benevens een back heete Wijn en gaven yder
man 7 duym Toback met een schoone Pijp." Van scheurbuik werd
weinig last ondervonden, en eind Mei trof de eerste walvisvaarder
hen allen in blakende welstand aan.
Heel anders was het op Jan Mayen Eiland gegaan. Beren deden zich
daar haast niet voor, dus bezigheid had men ook nauwelijks. En bij
gebrek aan vers voedsel deed weldra de scheurbuik zich gevoelen.
Om demoralisatie tegen te gaan, werd besloten dat men elkaar
verhalen zou vertellen. „Wy leyden somwylen een discoersjen in 't
hondert, ende elck vertrock vast zijn avontuer, dat by soo te lande
als te water, wel van zijn leven gehadt hadde, ofte hem bejegent
was, so brochten wy somwylen onsen tijt toe." Echter bleek niets
bestand tegen het woeden van de scheurbuik. Op Paasdag stierf de
eerste, en op 30 April eindigt het journaal plotseling midden in een
volzin. Toen op 4 Juni de eerste schepen uit het vaderland kwamen,
vond men de hele kolonie „seer desolaet" en dood in hun kooien liggen: „d' een voor d' ander nae was van de groote koude, die daer
geen ghebreck was, verstorven, ende waren soo alien van ongemack
vergaen."
Sindsdien is er op Jan Mayen Eiland van verdere proefnemingen
afgezien. Op Spitsbergen echter meende men te kunnen voortgaan
met overwinteren; maar een volgende ploeg van zeven man kon
geen beren bemachtigen, en kwam dus eveneens aan de scheurbuik
te lijden. De laatste aantekening in het journaal dateert van 26 Februari 1634: „wy leggen met ons vieren, die noch in 't leven zijn,
80
De bekwame veroveraar der Zilvervloot had in
Brazilie nog veel stouter stukjes volbracht.
Hij kende zijn werk, zijn vijand en zijn yolk.
ta ba ksp lan t en he t g eno t v an he t roken.
plat te Koy, wy souden wel eten, wasser een soo kloek dat by uyt
syn Koy comen kon om vyer aan te leggen. Wy konnen ons niet
roeren van pyn. Wy bidden Godt met ghevouwen handen, dat by
ons uyt dese benaude Wereldt verlossen wil; alst hem belieft, soo
zijn wy gereet, want wy mogen 't dus niet langer harden sonder
eten of vyer, en wy konnen malkander niet helpen; elck moet sijn
eygen last dragen . . .". Maanden later vonden de terugkerende
schepen hen alien dood. Sindsdien heeft men ook op Spitsbergen
van overwinteren afgezien.
Aanvankelijk plachten de walvissen en walrussen in grote hoeveelheid in de baaien te komen, zodat de jacht betrekkelijk eenvoudig
was. Het traankoken geschiedde dan aan de wal, en daar rond omheen ontstond een druk seizoenleven, want met de schepen kwamen
ook zoetelaars en winkeliers mee. Zelfs beet het dat de drukte op
Smeerenburg soms groter was dan te Amsterdam, maar deze opgetogen mededeling mogen wij zeker wel als een rhetorische figuur
beschouwen.
Gaandeweg echter werden de walvissen schuw, dus toen moest men
hen in open zee gaan opsporen en vervolgen. Wederom gingen de
Engelsen hierin voor, doch de Nederlanders volgden op de voet.
Daarbij bleek het evenwel practischer om het afslachten en uitkoken ineens aan boord te verrichten, of wel het spek mee naar het
vaderland te nemen, opdat het aldaar tot traan zou worden verwerkt, hetgeen met name aan de Zaan en in Friesland placht te geschieden. Dientengevolge verminderde op de duur de betekenis der
stations aan de wal, totdat deze ten slotte geheel opgegeven werden.
Deze walvisvaart is steeds een bedrijf geweest dat aan sterke
schommelingen onderhevig was, en soms ook verlies liet. Alles bij een is er echter goed aan verdiend, en gedurende twee volle eeuwen
heeft Nederland's voorhoede zich ook in dit opzicht braaf geweerd.
Tal van oude pakhuizen te Amsterdam en elders herinneren daar
nog aan; het doet goed, te vernemen dat Nederland in onze dagen
weer een nieuwe voorhoede op zee heeft gebracht om dit aloude
bedrijf te hervatten.
81
Nederlands Voorhoede 6
OM DE KAAP NAAR JAVA
Wat wisten wij maar weinig van Den Oost! Jan Huyghen van Linschoten beschrijft Portugaels Indien. Of
Java wel een eiland is. De Compagnie van Verre rust
vier kleine scheepjes uit. Lotgevallen van de Eerste
Schipvaart, in vijftien maanden van Texel naar Straat
Soenda. Op Cornelis de Houtman's vloot ging het soms
raar toe. Gebrekkig handelsbeleid ter rede van Bantam. Portugese blunders komen den onzen te pas. Met
de Tweede Schipvaart begint het succes. Alle compagnieen worden samengesmolten tot een grote V.O.C. De
Hollanders nestelen zich overal in de Archipel. Nieuw
Hoorn moet Batavia heten, Hoe Nederlands voorhoede
zich over de Indische wereld uitbreidde.
.
De meeste Nederlanders, ook al hebben zij nooit in Indie vertoefd,
tonen zich tegenwoordig zeer gesteld op een smakelijk schoteltje
nassi goreng, waarvan zij het genot nog verhogen door heel branie
op de rand van hun bord een beetje samba! oelek te leggen, en
voorts vlijtig te knabbelen aan een flap knapperige kroepoek
oedang. Voorts weet haast iedereen wat een soesah het kan meebrengen alvorens men op zijn papieren een tjap kan bemachtigen;
en zodra de barang thuisbezorgd is, gaat men zich eerst maar eens
senang maken.
Dit alles klinkt den thuisblijvenden Hollander reeds even huiselijk in de oren als den uitgezwermde, die jarenlang in de Oost
zijn tweede vaderland bezeten heeft. Al die uitdrukkingen, en nog
heel wat meer dan deze alleen, zijn gaandeweg in onze omgangstaal
opgenomen, met het stellige vooruitzicht dat zij weldra officieel
erkend zullen worden, als waardig om in het Groot-Nederlandse
woordenboek hun wettige plaats te krijgen. Dusdanig groeien Nederland en Nederlands Indie naar elkaar toe. Een eeuwenlange omgang heeft deze beide zo grondig van elkaar verschillende landen
onderling vertrouwd gemaakt. Iedere vreugde, ieder Teed aan het
ene gebiedsdeel overkomen, wordt door het andere innig medegevoeld. Een verhouding, zoals staatsrechtelijk ten aanzien van Nederlandse hoofdambtenaren en hun Indische partners zo treffend
aangeduid als die van een ouderen broer jegens een jongeren, gaat
hoe Langer hoe meer de samenwerking tussen het Europese en het
Inlandse element kenmerken. Geeft enerzijds Nederland zich rekenschap welk een zwaar verlies het lijden zou indien het Indie
82
eens moest missen — ook de Indische wereld dient te beseffen, welk
een behoefte het heeft aan de steun, voorlichting en leiding van
Nederland. Kortom: men heeft elkander lereri vinden, leren kennen en leren waarderen. Althans de verstandigen te weerszijde
Hoe was dit nu echter in het begin? Gedurende het grootste gedeelte der 16e eeuw, dus in een tijdvak toen Nederland reeds een
levendige distributiehandel dreef in de kostbare Indische goederen,
bezaten de onzen omtrent het land van herkomst slechts uitermate
wazige voorstellingen. Immers, de zeevaart op Indie was door de
Portugezen opgezet en de Nederlanders gevoelden lust noch aanleiding om op dit als Portugees bekende jachtterrein te gaan stropen; volop tevreden waren zij met de handel uit de tweede hand
via Lissabon, en met de vrachtvaart waarin zij zich aan het Europese uiteinde zo grondig bekwaamd hadden. Ook zouden de Portugezen, althans in de bloeitijd hunner Indische daden, dus zeg ongeveer in de eerste helft der 16e eeuw, iedere vreemde poging tot
inmenging met kracht gekeerd hebben; de Nederlanders leefden
evenwel in de beste vriendschap met Portugal, en moesten menigmaal zelfs een handje meehelpen met schepen of bemanning, want
het kleine landje tussen Taag en Douro schoot daarin niet zelden
tekort.
Pas het felle streven van den Spaansen koning om de ketterij in
zijn Nederlandse gewesten met wortel en tak uit te roeien, tezamen met zijn eerzucht om zich eveneens van het grote Portugese
Rijk de kroon op het hoofd te drukken, heeft de Nederlandse kooplieden en schippers bepaald gedwongen om dan maar zelf naar Indie
te gaan, aangezien het toen met de vroegere handel uit de tweede
hand gedaan was.
Toen de eerste plannen van deze aard in Nederland begonnen te
rijpen, bezat men evenwel bij ons nog slechts zeer elementaire
denkbeelden omtrent Indie. De landkaarten uit dat tijdperk verraden duidelijk het gebrek aan enigszins omlijnde kennis van de
ligging dier landen, laat staan dus van de toestanden en handelsmogelijkheden aldaar. Gedeeltelijk moest men zelfs nog houvast
zoeken aan het weinige wat Ptolemaeus en een enkele andere
aardrijkskunde uit de Oudheid omtrent Indie hadden overgeleverd,
of wat Marco Polo en nog een paar Middeleeuwse reizigers daaraan
sindsdien nog losjes hadden toegevoegd. Hoe verward deze kennis
echter was, blijkt wel uit de onzekerheid die bestond ten opzichte
83
van twee der gewichtigste eilanden uit deze Indische wonderwereld, zoals reeds de Oudheid die vaagweg gekend had, nl. Taprobana en Jabadiu. Met Taprobana werd nu eens Ceylon bedoeld, dan
weer Madagascar, maar ook wel Sumatra. En het begrip Jabadiu
(waarin wij Java herkennen, met het Voor-Indische diva of dwipa
= eiland daaraan toegevoegd) werd 'nu eens toegepast op Java zelf,
dan weer op Sumatra of op Bali en zelfs op Soembawa, die elk op
hun beurt te boek gestaan hebben als Java Minor of Klein-Java,
zodat er bij het interpreteren van die allervroegste reisverhalen telkens twijfel en meningsverschil is ontstaan over de plaatsen waar
deze auteurs het dan wel over gehad mogen hebben. Dan moest
daar ergens ook nog liggen een Gouden Schiereiland, dat als Chryse
Chersonnesos reeds op de klassieke wereldkaarten voorkwam, en
gewoonlijk met Malakka vereenzelvigd is, hoewel het evenmin ontbroken heeft aan opvattingen die hierin het eiland Sumatra wilden
zien. Hoe verbazingwekkend groot de onwetendheid tot op het laatste ogenblik gebleven is, wordt wel heel duidelijk wanneer we lezen
wat Jan Huyghen van Linschoten, de man die zelf in Portugese
dienst in Indie heeft vertoefd, aan zijn landgenoten 'rapporteerde
omtrent het eiland Java. Ik kan de verleiding niet weerstaan om
eens uit zijn vermaarde boek „Itinerario voyage ofte schipvaert van
Jan Huyghen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien
1579-1592" (wederuitgegeven door de Linschoten-Vereniging)
over te nemen wat deze best geinformeerde onzer landkenners dienaangaande wist te berichten in
Dat 20. Capittel.
Van 't Eyland van Java mayor, midtsgaders van hare waren, coopmanschappen ende handelinghen, ghewichte, munte, ende prysen
van dien, ende andere particulariteyten.
Zuydt zuydt-oost teeghen over 't leste punct van 't Eylandt van
Samatra, aende zuyt-zyde vanden Aequinoctiael, leyt het Eylandt
genaemt Java mayor, oft groot Java, alwaer een enghde ofte Straet
is tusschen Samatra ende Java, ghenaemt die Strate ofte anghte van
Sunda, van een plaets daer by gheleghen, in 't Eylandt Java, also
gheheeten; Dit Eylandt beghint op 7. graden aende zuydt zyde, ende
streckt alsoo oost ten zuyen 150, mylen lanck; maer van de breede
en weetmen tot noch toe niet, want noch niet ontdeckt en is, noch
vande selfde inwoonders bekent, sommighe presumeren dat het
84
vast land is, van het landt ghenaemt Terra incognita, dat over die
C. de boa Esperanga, tot hier soude henen strecken; maer hier van
en is tot noch toe gheen sekerheyt, waer van het voor een Eylandt
gherekent wordt.
Dus nog niet eens zekerheid of Java wel een eiland was! Met het
land waaraan het zuidwaarts wel eens kon vastzitten, wordt de
Terra Incognita Australis bedoeld, het Onbekende Zuidland, dat
men trouw had overgenomen van Ptolemaeus, die meende dat
Afrika niet in zee eindigde, doch zich bezuiden de Indische Oceaan
voortzette om zich dan ergens bij Siam met de Aziatische wal te
verenigen. Deze opvatting, die gerust opgeborgen had kunnen worden toen de Portugezen om de Kaap de Goede Hoop heengevaren
waren, is nog wel een paar eeuwen lang de aardrijkskundige begrippen blijven beheersen, dusdanig dat de wereldkaarten trouw een
uitgestrekt vasteland tekenden dat bezuiden Afrika doorliep tot
voorbij Zuid Amerika. Wij zullen later zien hoe daar naar gezocht
is. Een heel enkele kaart doet ook Java zien als uitspringend gedeelte van dit Onbekende Vasteland, doch de meeste voorstellingen
geven aan Java toch wel de gedaante van een eiland, zij het ook met
een vooralsnog als onbekend gestippelde Zuidkust, die bovendien
soms erg buikig wend getekend. Dat de Javanen echter heel goed
wisten dat zij op een eiland woonden, blijkt wel uit het kluchtige
felt dat alle wereldkaarten uit dit tijdperk steevast een Mare Lantchidol bezuiden Java plaatsen; er is niet veel talenkennis voor
nodig om hierin een verbastering van de inlandse benaming Laut
Kidoel of Zuidelijke Zee te herkennen, die aldus ingevolge een
copieerfoutje en een onbegrepen spelling lange tijd een klassieke
puzzle is gebleven.
Nu wij aldus een voorproefje hebben genoten van de kennis die Jan
Huyghen van Linschoten omtrent Indie wist te verschaffen, dienen
wij eerst wel eens na te gaan wie deze merkwaardige pionier was,
en hoe hij aan zijn wetenschap gekomen is. Oorspronkelijk moet
zijn familie natuurlijk uit Linschoten in het Utrechtse afkomstig
zijn geweest, maar onze man is in 1563 te Haarlem geboren. Twee
van zijn broers waren in Spanje in de handel, en ook Jan voelde
reeds als zestienjarige jongen de lust in zich opkomen om langs die
kant de wijde wereld in te trekken. In Sevilla heeft hij eerst wat
Spaans geleerd, en vervolgens is hij naar Lissabon een baantje gaan
85
Indische vruchten, naar Jan Huyghen van Linschoten.
zoeken; niet als zeeman, want dat is hij nooit geweest, maar als klerk
of bediende of als wat zich ook mocht voordoen. Zo kreeg hij tenslotte een plaatsje in het reisgezelschap van den nieuwen bisschop
die naar Goa, de hoofdstad van Portugees Indic, vertrok. Dit verblijf
in die ene Voor-Indische stad is eigenlijk alle aanraking geweest
welke Linschoten persoonlijk met de Indische wereld heeft gehad.
Weliswaar had hij, na een Enkhuizenaar Dirck Gerritsz Pomp over
diens reizen naar China en Japan te hebben aangehoord — dit is
Dirck Gerritsz China, dien we later wel terug zullen vinden veel
lust gevoeld om ook zelf eens verderop te gaan kijken, maar daartoe
is het nooit gekomen, en ook in de Indische Archipel heeft hij nimmer een voet gezet. Zijn mededelingen omtrent al die verderopliggende gewesten en over de andere werelddelen buiten zijn eigen
reisroute heeft hij dus deels uit de mond van willekeurige zegslieden opgetekend, of wel uit Portugese boeken nageschreven; zelfs
blijkt hij zijn kennis omtrent ons tegenwoordige Nederlands Indic
voor een niet gering gedeelte te hebben ontleend aan Os Lusiadas,
het heldendicht van Luiz de Camties, een Portugees, die de grote
daden zijner landgenoten en inzonderheid de reis van Vasco da
Gama bezongen had. Maar deze Camoes (spr. uit Kamoinsj) had
86
evenmin de eilanden bezocht, doch enkel Voor-Indic en Macao
in China, hoewel ook dit laatste wel eens betwijfeld is. Bovendien kan een gezwollen epos, zoals deze lofzang van half mythologische, half christelijk-propagandistische aard, een wonderlijke
nabootsing van Homerus, Vergilius en Dante tegelijk, toch moeilijk
gelden als een practische gids om ingewikkelde verre landen te
bezeilen. Geen wonder dan ook dat de mededelingen in Linschoten's Itinerario menigmaal een zonderlinge poespas vormen van
nageprate mededelingen, waarin alle vergissingen zijner zegslieden
getrouw worden herhaald. Hoor slechts wat hij omtrent Sumatra zegt:
„Recht teghen over Malacca, daer die Straet ofte enckte op zijn
nauste is, leyt het vermaerde Eylandt, eertijts ghenaemt Taprobana, ende teghenwoordigh Samatra; wort oock van sommighe
Historie schryvers ghenoemt Chersoneso aurea, ander willen affirmeren, dat het Ophir is, daer Salomon het Goudt van daen
creech." Nu, dit is zo ongeveer vertaald uit het gedicht van CamOes,
die op zijn beurt de stof weer heeft geput uit de Decadas da Asia
van den kroniekschrijver Jo5o de Barros; deze laatste is een zeer
nauwgezette auteur geweest, maar Linschoten heeft diens boeken
blijkbaar niet gekend, doch enkel het bombastische dichtwerk, dat
uiteraard uit aardrijkskundig en zeevaartkundig oogpunt geen grote
waarde bezit. Niettemin herkennen wij zelfs in deze verwarde beschrijving heel goed een aantal hoofdtrekken van Sumatra. „Het
Eylandt heeft veel Coninghen, ende den principaelsten is den
Coningh van Dachem, welcke leyt bij d' eerste punct van 't Eylandt
aen 't noorden." Dit was dus de Sultan van Atjeh (Dachem =
d'asjenj), van wien verder wordt verteld dat hij het den Portugezen
op Malakka soms heel moeilijk maakt en de zeestraat wel eens met
zijn schepen afsluit, zodat de hele handel uit China en Japan en de
Molukken zich dan gedwongen ziet om bewesten Sumatra om te
varen „waer in groot perijckel passeerden, tot groot achterdeel van
den reysenden coopman". Het eiland wordt rijk genoemd aan mijnen van edel metaal, specerijen, welriekend hout e. d. „Het heeft
eenen vierighen Swevelbergh, ende affirmeren datter een Fonteijn
is die louter en enckel Balsem vloeyt". Ook deze mededeling was
reeds door Jo5o de Barros gedaan: te Pedir op Sumatra zou een fontein bestaan, die een soort van olie omhoogspuit, welke zeer brandbaar is; de Moren (d. w. z. Arabieren) noemen dit „naphta", en zij
gebruiken deze olie met succes tegen rheumatische aandoeningen.
87
Ziedaar de eerste vermelding van de petroleumbronnen in Nederlands Indio.
Verder vertelt Linschoten dat „aende Wester custe van 't Eylandt
leyt een plaets, ghenaemt Manancabo, alwaer men maeckt die Pongiaerden, diemen in Indien heet Cryses, welcke seer vermaert ende
gheestimeert worden, ende voor 't beste gheweer gheacht van gheheel Orienten, daer die Iauwen ende Malayen seer met hoveren,
ende haer dapper op betrouwen".
Inzake Java toont Linschoten bijzondere belangstelling voor een
haven die hij Sunda Calapa noemt, aan de westelijke doorvaart,
alwaar zeer veel peper te verhandelen zou zijn, alsmede tal van
andere kostbare goederen, „op welcke plaetse men wel soude traffiqueren mogen, sonder yemandts belet: want de Portugesen daer
niet en comen, om dat het die Iauwen selfs tot Malacca comen veylen en vercoopen". Nu, op precies ditzelfde punt is later de hoofdstad Batavia gesticht, zodat Linschoten in dit opzicht wel een zeer
profetische blik heeft gehad. Hierop laat hij een hele uiteenzetting
volgen over de wijze van handeldrijven, de gewichten, de munten,
de prijzen enz. En nu is het belangrijke gevolg van deze aandacht
voor Java geweest, dat Linschoten sindsdien dit punt met klem aan
zijn landgenoten heeft aanbevolen als de beste plek waar zij voor
het eerst konden trachten, de Indische handel zelf te beoefenen.
Deze passage in Linschoten's Itinerario is het dus geweest, die de
onzen van de aanvang of ineens naar de Archipel gebracht heeft,
en hen heeft doen besluiten om hun steunpunt inzonderheid op het
westelijke uiteinde van Java te zoeken.
Over de Javanen toont Jan Huyghen zich evenwel niet zeer opgetogen. „Die Iauwen (naar het Portugese Jaos) is volck seer wreet
ende opstinaet van natueren; van coleur by naer gelijck die Malayen, bruijn van verwe, niet seer onghelijck die Brasilianen (d. i.
Indianen); sterck ende wel gheset van lijf en grof van leden; een
plat aensicht, ende breede verheven kaken, groote ooghschellen,
cleyne ooghen, weynigh baert, drie ofte vier haren boven en onder
den mont; het hayr op 't hoofd seer dun ende kort, doch pec swart".
Voorbij Java ligt dan Java minor ofte cleijn lava, en wat voorder
het Eylandt genaemt Timor (alwaer 't Sandelhout wast in groote
menichten) ende ander duysent byligghende Eylanden, die sonderlingh so niet gecommuniceert en werden, doch zijn alle bewoont
ende vruchtbaer van volck, ende waren gelijck als die Iauwen".
Daarop volgt er een uitvoerige beschrijving van de Molukken,
88
waarbij Linschoten echter geheel blijkt of te gaan op het gedicht
van Cam(les en op mondelinge berichten, die hij dus allicht een
beetje door elkaar haalt. Ook ontbreekt natuurlijk niet het verhaal
van de „Sonnevogels ofte Paradijs voghelen", die nooit levend gezien worden, doch enkel wanneer zij dood neervallen, „want en hebben gheen voeten noch vlueghelen, dan alleenelijcken hooft ende
lijf, ende het meestendeel steert". Nu, deze beschrijving geeft
Camcles eveneens, en ook deze heeft het natuurlijk uit de beste
bron gehad; zo ziet men hoe zich gaandeweg officieel erkende
wetenswaardigheden omtrent verre landen plegen te vormen .. .
De waarde van Jan Huyghen van Linschoten's Itinerario is dus
slechts betrekkelijk. Het is grotendeels een compilatie en wedergave van wat hij heeft kunnen te weten komen, en ook dan nog
blijkt er veel kaf onder het koren te schuilen. Maar de grote betekenis van zijn werk is ten slotte deze geweest, dat joist in een periode
toen er in Nederland ernstig werd gedacht over het opnemen van
de rechtstreekse handel met Indie, de man uit de lucht kwam vallen, die er zelf geweest was en die over dat gehele gebied een stortvloed van wetenswaardigheden meebracht. Dat was precies wat
men nodig had. Van Linschoten's adviezen is dan ook gretig gebruik
gemaakt, en het eerste deel van zijn Itinerario, dat de reis om de
Kaap en voorts het eigenlijke Indie behandelt, is vooraf ter perse
gelegd teneinde nog aan de eerste Nederlandse vloot te kunnen
worden meegegeven. Reeds zagen wij als voornaamste uitvloeisel
van een en ander, dat als doelwit van die eerste reis Straat Soenda
gekozen werd. Ongetwijfeld is dus Jan Huyghen degene geweest,
die de Nederlanders naar de Oost heeft geloodst. Ter ere van hem
heeft dan ook het genootschap, hetwelk zich de wederuitgave van
gedenkwaardige reisverhalen uit Nederland's verleden tot doel
stelt, de naam Linschoten-Vereniging gekozen. Een der eerste werken, welke door hare goede zorgen. zijn uitgegeven, was het Itinerario zelf, dat in vier delen verschenen is, met tal van platen, kaarten en toelichtingen*). Voorts is bij uitgever dezes van mijn hand
verschenen een populair overzicht van Jan Huyghen's leven en
*) In dit verband zij opgemerkt dat toetreding tot deze Linschoten-Vereniging
openstaat voor alien die in deze onderwerpen belang stellen. Het lidmaatschap (than f 10.— per jaar) geeft recht op toezending van de boeken welke
door de vereniging worden uitgegeven, gewoonlijk 1 of 2 per jaar. Het secretariaat is gevestigd Lange Voorhout 9 in Den Haag.
89
daden, onder de titel „Naar de Indische Wonderwereld, met Jan
Huyghen van Linschoten".
Dit was dus nagenoeg de enige, althans de voornaamste bron van
kennis waarop onze eerste tocht naar Indie moest steunen; en ook
deze aanwijzingen waren niet overduidelijk. Des te meer respect
verdient de durf waarmee zulk een verre reis niettemin ondernomen is.
Deze Nederlandse poging om rechtstreeks in de Indische handel
binnen te dringen, staat bekend als De Eerste Schipvaart. Zij werd
ondernomen in 1595, en nam drie jaar in beslag. Het volledige verhaal omtrent het onderweg meegemaakte is tot ons gekomen door
een relaas van een der leiders, getiteld D' Eerste Boeck, Historie
van Indien, waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche Schepen bejeghent zijn, etc. etc. Door G. M. A. W. L. Ghedruckt t' Amstelredam, by Cornelis Claesz. opt VVater, int Schrijfboeck, Ao 1598'. De initialen duiden als auteur aan den ondercommies Willem Lodewij cksz, die als vertrouwensman — anderen spreken van dwarskijker — der reders de reis heeft meegemaakt. Dit
belangrijke verslag over de eerste verschijning der Nederlanders is
door de Linschoten-Vereniging met grote zorg herdrukt, met toelichtingen en aanvullingen die wij verschuldigd zijn aan het scherpe
vernuft en aan de bewonderenswaardige toewijding van mannen
als G. P. Rouffaer en J. W. IJzerman, thans beiden overleden. Als
titel is gekozen De Eerste Schipvaart der Nederlanders naar OostIndie onder Cornelis de Houtman, 1595-1597. De zeer uitgebreide
stof der drie reeds verschenen delen (waarop nog een vierde had
moeten volgen) is later door J. C. Mollema naverteld in een kloek
boek van hetzelfde formaat, met de bedoeling dat in deze gedaante
de baanbrekende daad onzer voorouders ook door het algemene
publiek op de voet zou kunnen worden gevolgd onder vol begrip
voor wat er bij die gelegenheid eigenlijk is verricht. Wij zullen ons
veroorloven om bij genoemde bewerkingen of en toe eens te gast
te gaan.
In een vorig hoofdstuk hadden wij reeds gezien dat de Spaanse
overheersing in de Zuidelijke Nederlanden de aanleiding had gevormd tot een stroom van verhuizingen naar de Noordelijke provincies. Van deze aanwinst aan bekwame en ondernemende burgers
kon in de eerste plaats Amsterdam profiteren, vooral toen ook deze
90
grootste haven- en handelsstad der Noordelijke Nederlanden in
1578 de zij de van de opstand gekozen had. Een nieuwe stoot in deze
zelfde richting werd gegeven, toen Antwerpen in 1584 door Parma
werd ingesloten en in 1585 in Spaanse handen overging. In twee
jaar tijds hebben toen bijna twintigduizend Antwerpse zaken, waaronder koopmanshuizen, rederijen en industrieen, hun zetel naar
Amsterdam verplaatst, ongerekend wat er naar andere Hollandse
en Zeeuwse steden trok.
Datzelfde wat aanvankelijk gevreesd was, een onoverkomelijke
ramp te zullen worden, namelijk het verlorengaan van Nederland's
grootste handelsstad, gepaard met een invasie van vluchtelingen
uit het Zuiden, die nu alien hun Neil zochten in de Noordelijke gewesten, waar men voor zoveel nieuwe ingezetenen echter geen
bezigheid dacht te zullen hebben, dat alles bleek ten slotte voor
Holland en voor Amsterdam een aanleiding tot nieuwe en ditmaal
ongekende bloei te worden. Bovendien stelden de blunders van het
Spaanse beleid en de weldra zeer bekwame leiding die te velde door
Maurits en aan de groene tafel door Oldenbarnevelt gegeven werd,
de opstandige Nederlanden in staat om zich niet alleen van Spanje
vrij te vechten, doch tevens tijdelijke vrienden zoals Engeland en
Frankrijk op een dusdanige afstand te houden, dat ooze zelfstandigheid steeds krachtiger wortel kon schieten.
Reeds hebben wij tevoren gezien hoe toen ook in de Nederlanden
de lust wakker werd om rechtstreeks de handel te beginnen met de
verre wonderlanden waar Portugal en Spanje, sinds 1580 onder een
kroon verenigd, de schatten vandaan haalden die hun toestonden
om zulke kostbare oorlogen te voeren. Een dubbel doel stand den
onzen voor ogen: ook zelf door deze handel de bronnen van het
nationale uithoudingsvermogen krachtiger te doen vloeien, en
tevens den vijand afbreuk te doen door diens inkomsten zoveel
mogelijk of te snijden. Aan het Pauselijk verdrag van Tordesillas,
dat in 1494 de wereld tussen Portugal en Spanje verdeeld had, konden de Nederlanders als vijand dier beide landen natuurlijk maling
hebben, evenals aan het Molukkentractaat van Zaragoza, dat in
1529 de rechten van Portugal op het alleenbezit dezer specerijeilanden had erkend. De onzen zouden zelf wel zien hoe zij zich in die
afgelegen zeeen jegens de Portugezen te gedragen zouden hebben.
Aanvankelijk waren wij zelfs niet eens van plan, het hun erg lastig
te maken, want in ons bewustzijn leefde nog de traditionele handelsvriendschap met dat yolk, alsmede het besef dat ook Portugal
91
de Spanjaarden als overheersers moest beschouwen, die men zo
spoedig mogelijk weer Wilde afschudden. Bekend is dat de Portugese kroonpretendent Dom Antonio, prior van Crato, jarenlang door
Engeland, Frankrijk en de Republiek is gesteund, tot bleek dat deze
man in Portugal zelf geen aanhang vond. Wij waren dus aanvankelijk geneigd om de belangen van Portugal te ontzien, ook al zouden
wij thans als mededingers in de Indische handel gaan optreden.
Zeeroof, met de Portugese retourvloten als prooi — zoals de Engelsen met succes bedreven — lag niet in onze bedoeling. Integendeel
is onderweg voortdurend gepoogd, met Portugese schepen in vriendschappelijk contact te komen, hetgeen soms slaagde, soms ook mislukte doordat de Portugezen terecht geen risico durfden te lopen;
zo is dan ook op een keer een schip waaraan de onzen retourbrieven hoopten te kunnen meegeven, liever aan de haal gegaan en in
de duisternis ontkomen.
Het enige wat de onzen reeds aanstonds in dit opzicht als daad van
onvermijdelijk egoIsme voor ogen heeft gestaan, was de gedachte
om op een keer op Malakka een „Casteel" te bouwen, teneinde op
voorbeeld van den Sultan van Atjeh de vaart door de Straat van
Malakka te kunnen beheersen. Hiervoor is echter die eerste keer
geen gelegenheid geweest; het eerste Nederlandse fort in Nederlands Indie is in 1600 gesticht op Ambon, en zelfs Batavia is pas
lang daarna gevolgd, nl. in 1619. Eerst nadat de Nederlandse belangen bij de Indische vaart zich in 1602 hadden geconsolideerd tot een
grote Verenigde Oost-Indische Compagnie, kon het besluit genomen
worden om voortaan ook Portugal niet meer te ontzien. Aan Steven
van der Haeghen, die in 1603 met een sterke vloot uitvoer, is toen
opdracht gegeven om de Portugezen aan te tasten waar en voorzover dat in ons belang werd geoordeeld. En Hugo de Groot heeft
toen in 1604-05 een geleerde verhandeling in het Latijn geschreven
om dit standpunt op juridische gronden te motiveren.
De Eerste Schipvaart onder Cornelis de Houtman had evenwel tot
opdracht om zich tot vreedzame handel te bepalen, waar dit ook
was, dus desnoods op alle punten waar de Portugezen en Spanjaarden plachten te verschijnen. Nauwkeuriger wist men het toen nog
niet aan te duiden. De hoofdgedachte was om zich eerst maar eens
te richten op Straat Soenda, in de verwachting dat men dan van
Java wel verder naar de Molukken of wellicht naar de Philippijnen
zou komen.
Er is ook wel eens gedebatteerd over de rangorde van het Neder92
baelbtattatlfebpbeVallattinftlye
-=)tbepen
Vim flan iDontiDitnillatr fromUntr aft bazonnet tit beitimmatie tet Otte
Oat bats 3p baud ;gnaw tat= mot 3ninoontertn nut Cantat atat fri•
Vertrek van de Eerste Schipvaart
naar Indie.
landse optreden in de Indische wateren, waarbij dan wordt aangevoerd dat de Engelsen reeds in 1591 een reis naar Indie hadden ondernomen onder James Lancaster, die het gebracht heeft tot Malakka. Het doel dezer onderneming was echter nog geheel en al de kaapvaart, terwijl de Hollanders zich van het begin of aan op de geregelde en liefst vreedzame handel hebben toegelegd. De stichting der
East India Company dateert pas van 1599, toen dus de Compagnie
van Verre reeds vijf jaren Lang bestond. In de petitie aan Koningin
Elisabeth heette het dan ook dat „divers merchants, induced by the
successe of the viage performed by the Duche Nacon, and being informed that the Duchemen prepare for a new viage, were stirred
with noe lesse affecon to advaunce the trade of their native countrie, than ye Duche merchaunts were tot benefite theire commonwealthe". Ook is pas in 1601 de eerste Engelse factory in Indie gevestigd, to Bantam, dus ook weer enige jaren na de eerste commerciele reis der Hollanders, en een jaar nadat de Nederlanders hun
eerste fort op Ambon hadden gebouwd.
De Compagnie van Verre was in 1594 opgericht door negen Amsterdamse kooplieden, merendeels mannen van omstreeks veertig jaar.
Een uitgeweken Antwerpenaar was er onder, en een geboren Duit93
ser. De meesten zaten reeds in tal van andere zaken; zo had een
hunner eveneens geld gestoken in de tweede Poolreis, en ook hebben later enkelen hunner door Leeghwater de Beemster laten droog
leggen, met veel volharding en alle tegenslagen ten spijt. Nederland
werkte in die dagen dus niet alleen aan zijn overzeese gebiedsuitbreiding, doch het zocht ook binnen eigen grenzen naar landwinst.
In een vorig hoofdstuk hebben wij reeds gezien dat nog voor de
oprichting der Compagnie van Verre besloten was om eerst nog
eens Cornelis de Houtman naar Lissabon te sturen „om aldaer
secreete informatie te nemen op het stuck van den Oost-Indischen
en Molucksen handel metten aancleven van dyen". Zijn rapport,
gevoegd bij de mededelingen van Jan Huyghen van Linschoten, een
en ander onderzocht en deugdelijk bevonden door dominus Plancius, werd voldoende ondergrond geacht om de onderneming te beginnen. Op Uylenburg te Amsterdam werden vier schepen gebouwd
die als namen kregen Mauritius, Hollandia, Amsterdam en Duyffken. Het waren maar heel bescheiden notendopjes, met hun vieren
slechts amper zo groot als een Portugese „kraak", een scheepstype
dat toch werkelijk ook Been zeekasteel mocht heten, want het laadvermogen van zulk een caraca beliep ten hoogste duizend ton; deze
hele eerste Hollandse vloot kon tezamen omstreeks 1100 ton lading
vervoeren. De Pinas Duyffken, die voor verkenningswerk bestemd
was, had slechts 50 ton draagvermogen, en was dus nog kleiner dan
menig beurtschip. Er werden vrij veel vuurmonden aan boord genomen, waartoe verscheidene steden bijdroegen; zo leende Edam
een paar kanonnen die de Vurige Draeck en de Joffer heetten. Ook
werd er in Engeland geschut aangekocht.
De schepen bleken helaas wel wat haastig gebouwd te zijn; onderweg kreeg men namelijk al spoedig last met het opengaanvannaden,
en ook raakten de scheepsrompen op de duur ontzet door het stoten
op banken of riffen, en door het veelvuldig afschieten der kanonnen. Niettemin hebben zij —behalve de Amsterdam, die bij Bawean
lek geworden en daarom als onbruikbaar verbrand was — nog
jaren lang dienst gedaan. Zelfs heeft het Duyffken in 1605-06 onder
schipper Willem Jansz. de eer genoten, Australia te ontdekken!
Doch hierover in een later hoofdstuk.
De snelheid van deze vloot is wel verbazingwekkend gering geweest, nl. minder dan die van een voetganger. Gemiddeld werd er
ongeveer vier kilometer per uur afgelegd, en soms zelfs maar twee.
94
Alleen de thuisreis kon iets vlugger geschieden, doch ook niet veel.
Met zulk een slakkengang kroop deze eerste Nederlandse tocht naar
Indie over de onmetelijke oceanen heen, van slechts hoogst primitief kaartenmateriaal voorzien, gebrekkig ingericht voor verblijf en
voeding, geheel niet op de tropen berekend, en steeds met de grote
kans voor ogen dat men in de handen van een sterkeren vijand zou
vallen. Al dergelijke overwegingen geven wel een zeer bijzondere
achtergrond aan deze daad van durf.
De bemanning bestond in totaal uit 249 koppen. Veel moois was het
niet, evenmin als trouwens destij ds de equipage van Columbus. Zelfs
kan men gerust zeggen dat in hoofdzaak het schuim van de Nederlandse waterkant zich voor dit avontuur had laten monsteren. Er is
dan ook onderweg heel wat last met het scheepsvolk ondervonden,
evenals trouwens met de officieren en commiezen, ja zelfs met de
hoogste leiders. Dat de reis niettemin geslaagd is, mag daarom grotendeels worden toegeschreven aan de onverschilligheid der opvarenden voor gevaren en ontberingen, een geestesgesteldheid die
feitelijk berustte op hun ruwe aard, doch die onder deze omstandigheden de volle waarde verkreeg van doelbewuste onverschrokkenheld. De kwellingen welke het yolk op zulk een tergend langzame
reis heeft moeten doorstaan als gevolg van de eenzijdige en minderwaardige voeding, die tot hevige scheurbuik leidde, zijn waarlijk
afschuwelijk geweest. Dit blijkt ook wel uit het geringe aantal dat
terugkeerde: slechts 89 man, waarvan er bovendien nog zeven of
acht terstond na aankomst in Holland van uitputting gestorven zijn.
Dus twee derden der totale bemanning zijn op deze Eerste Schipvaart omgekomen. Slechts een derde heeft het vaderland weergezien
Terloops zagen wij reeds, dat ook aan de leiding nogal wat gehaperd
heeft.Het gezag was te slap en te aarzelend. Er bestond geen samenwerking, doch de onderlinge verhouding werd doorlopend aangevreten door achterdocht, afgunst en haat. Er was geen eenhoofdig
commando, doch een scheepsraad, welks leden meerendeels geheime opdrachten van hun achtermannen hadden meegekregen, zodat niemand den ander vertrouwde, en allen voortdurend bij voorkeur elkaar dwars zaten. Weliswaar had men Cornelis de Houtman
aangewezen als algemenen leider, maar de rang van admiraal had
men hem niet durven toekennen; zijn titel was slechts „oppercommies." Als centraal schip was de Mauritius bedoeld, waarop Jan
Jansz. Meulenaer als oudste schipper voer. Deze beiden hadden
95
enige voorrang in de scheepsraad, maar verder strekte hun gezag
zich niet uit.
Onder de andere hoofdpersonen verdienen nog enkele figuren onze
aandacht. Een zeer bekwame zeeman en sterrenkundige was Pieter
Dirksz. Keyser, opperpiloot der vloot, die op de Hollandia als opperstuurman voer. Hij had reeds reizen naar Brazilie gemaakt, en was
een der meest begaafde leerlingen van Plancius geweest, doch het
uitoefenen van gezag ging hem niet goed af. Een der ergste woelwaters op de vloot was Gerrit van Beuningen, die als commies op
de Hollandia voer, en in rang dus direct achter Cornelis de Houtman volgde. Zijn onevenwichtige en twistzieke aard heeft heel wat
onrust veroorzaakt en het welslagen van de reis herhaaldelijk in
gevaar gebracht. Reeds voor aankomst voor Bantam is hij in de
ijzers geklonken, om pas weer te Amsterdam te worden losgelaten.
Van Indie heeft hij dus niets gezien!
Op de Amsterdam voer als ondercommies, doch meer in het bijzonder als dwarskijker van de stad Amsterdam, de auteur van het reeds
meermalen vermelde relaas D'Eerste Boeck van Willem Lodewijcksz. Voorts verdient nog vermelding Frederik de Houtman, een
jongere broer van Cornelis, een man die op deze reis niet bijzonder
op de voorgrond getreden is, doch die zich later gunstig heeft ontwikkeld als wetenschappelijk waarnemer en als leider van verdere
ondernemingen; hij voer als dwarskijker voor zijn broer op de Hollandia.
Waarom op deze reis niet de enige beschikbare ooggetuige van Portugaels Indien is meegegaan, de zo pas daarvandaan teruggekeerde
Jan Huygen van Linschoten? Heeft er reeds vooraf bij de ondernemers bezwaar tegen hem bestaan? Of verwachtte hij ten slotte
zelf het meeste van de route benoorden Siberie om? Of voelde hij
soms zelf geen lust om met dit ruwe gezelschap in zee te gaan?
Heeft hij misschien met name opgezien tegen het varen onder
iemand als Cornelis de Houtman?
Tot het laatst bewaarde ik de figuur van den algemenen leider
der reis. Zijn vader was bierbrouwer in Gouda, zijn grootvader
had aldaar een handel in hout en doodkisten gedreven. Deze Cornelis was bij het vertrek der vloot juist dertig jaar oud. Hij wordt
geschetst als ijdel, dom, ruw en tot grootspraak geneigd; voorts
wordt hem hebzucht en onbetrouwbaarheid verweten. Voorwaar
geen fraai getuigenis! Bij zijn collega's stond hij dan ook niet in
aanzien, en ook het lagere yolk had weinig ontzag voor hem. In
96
Johan Maurits, Graaf van Nassau, Gouverneur van Nederiands Brazilie.
Ned. Pernambuco met suikermolen.
eiCkkifier van StFretnizia,
z ginjfaz de, Akan,.
fen_
De Akaare erd. k lar Itemetzar
3 '
5
De Groat ICerek
2--t Rath- hi,
itatterye
7 V-Iet f5m
6
VCA TA
9 Ix Kerci Pltoriuut
•
liatvyt met beet Shaaen
te They; deer twpflandriz
cx Syn s t 4.44 jnyfin.
rj Tj;z4t de .3c:eh/fiat!
Ik Chaim, CyleS0e
•
L., Pe twee Itoottwarrk& hrwsfrival
8 Sdeq cimme, werven
Aanval op Campeche ter kuste van Yucatan.
zijn onbekooktheid, bekrompen inzicht en telkens opnieuw falend
beleid wordt de voornaamste oorzaak gezien waarom deze vloot
voortdurend in onmin en rebellie leefde, en waarom zij ten slotte
met slechts een magere uitkomst huiswaarts is gevaren. Als grote
tegenspeler van dit aldus als tamelijk ongunstig te beschouwen
heerschap — dat eveneens door zijn eigen officieren gevangen gezet
moest worden — is telkenmale Gerrit van Beuningen opgetreden,
dusdanig dat er tussen deze twee een toestand van gespannen haat
kwam te heersen. Neen, verkwikkelijk is de onderlinge geest op
deze eerste Indische reis stellig niet geweest. Wie het veelbewogen
relaas daarvan in bijzonderheden wenst te volgen, zij verwezen naar
Mollema's boek, waarin een heldere uiteenzetting van al die ruzies
wordt gegeven. Voor ons verhaal meen ik, dit gekrakeel nu wel te
mogen overslaan, om ons eerder te kunnen bezighouden met het
verloop van de tocht.
De lezer heeft zich reeds meermalen moeten wennen aan het transponeeren zijner hedendaagse denkbeelden omtrent overzeese reizen
in het daarvan zo sterk afwijkende kader van het toenmalige tijdvak. Evenals de snelheid hoogst Bering was, evenzo moet de gevolgde route ons wonderlijk lijken. Want in plaats van zo zuinig
mogelijk om de Kaap de Goede Hoop te sturen, werd er eerst koers
gezet in de richting van Brazilie, welk land men dicht naderde bij
de zgn. Abrolhos; dit is een Portugees woord dat „ogenopenaars''
betekent, en deze Abrolhos zijn dan ook een zwerm van klippen die
even benoorden de Allerheiligenbaai (Bahia) een eindje buiten de
Braziliaanse kust liggen. Pas na het passeren dezer Abrolhos werd
de koers rechtstreeks op de Kaap de Goede Hoop gericht, hetgeen
bij de Portugezen en vervolgens ook bij de onzen de aanleiding
vormde om aan boord een feestje te houden, het zgn. Abrolhosfeest.
De reden waarom men zulk een kolossale omweg maakte, was gelegen in de vrees voor windstilte, die op de rechtstreekse route
dichter bij Afrika ter hoogte van de Linie nogal eens voorkwam.
Overigens was dit eveneens de route geweest van Pedro Alvares
Cabral, den leider der tweede Portugese reis naar Indie, die niet
de directe weg van Vasco da Gama om de Kaap had gevolgd, maar
klaarblijkelijk instructies had gehad om veel westelijker te sturen,
want in die richting scheen de Koning nog meer land te verwachten; inderdaad was bij die gelegenheid in 1500 Brazilie aangelopen,
een land dat tot verbazing der ontdekkers noch door Indiers, noch
97
Nederlands Voorhoede 7
door negers bewoond bleek te zijn, terwijl er ook geen Arabisch
verstaan werd. Eveneens Trist5o da Cunha, die eigenlijk reeds deze
tweede tocht had moeten commanderen, doch wegens een oogziekte
pas voor de achtste reis in aanmerking kon komen, had in 1506
zulk een wijde omweg gemaakt, en had toen de eilanden ontdekt
die nog zijn naam dragen, tussen Zuid Amerika en de Kaap de
Goede Hoop in.
De vloot van Cornelis de Houtman voer dus wel op een route, die
reeds als vrij algemeen bekend mocht worden beschouwd. Maar het
was ver om, en de scheurbuik deed zich zeer fel gevoelen. Het was
dan ook een grote teleurstelling toen er aan de Kaap de Goede Hoop
geen voldoende verversing beschikbaar bleek te zijn, aan vlees noch
aan fruit of groente. Er werd toen besloten om dan maar door te
varen tot het eiland Sao Lourenco, zoals de Portugezen Madagascar
noemden. Ook echter aldaar wachtte een grote tegenvaller: nauwelijks enig vers voedsel te krijgen. Vier maanden lang hebben de
schepen toen aan het zuideinde van dat grote eiland liggen te worstelen met tegenwind en met de scheurbuik, die de mannen bij tientallen wegrukte. Drie weken lang heeft de vloot vertoefd in de baai
van Ampalaza, door de schepelingen „HoHands Kerkhof" genoemd.
Hier was niets aan voedsel te bekomen, en de bevolking toonde zich
bovendien vijandig gezind. De sterfte nam nu een bedenkelijke omyang aan; tussen 2 en 21 September overleden er niet minder dan
31 personen. Eindelijk werd de pinas op verkenning langs de Westkust gezonden, en deze kwam terug met het bericht dat er verderop
een plek gevonden was, waar volop vlees en andere middelen
ter bestrijding van de scheurbuik te vinden waren. Dit was de baai
van S'ao Agostinho of St. Augustijnbaai, waar de vloot toen ruim
twee maanden heeft liggen wachten tot de schepelingen voldoende
genezing hadden gevonden. Vervolgens is besloten dat de reis kon
worden voortgezet, en toen is er ineens koers gezet beoosten het
eiland naar de baai van Ant5o Gil, die reeds dicht bij het noordelijke einde van Madagascar ligt. Die kustvaart alleen duurde reeds
tien dagen; daarna is er in deze eveneens zeer rijkelijk van alle verversingen voorziene Baye Dantogil nog eens drie weken vertoefd,
alvorens men de grote oversteek naar Straat Soenda kon wagen.
De ontvangst door de Madagassen was zeer hartelijk, en er werd
lustig geruild en gehandeld; een der dorpen hebben de Hollanders
herdoopt in Spaeckenburgh, een toespeling op de palissadeomheining waarmede het omgeven was.
98
De bijzonderheden van dit verblijf op Madagascar sla ik nu maar
over. Wie omtrent de grotendeels zeer trieste en sours bepaald
lugubere tonelen, die zich op dit gedeelte der reis hebben afgespeeld, wat weer wil lezen, grijpe maar naar het oorspronkelijke
journaal in De Eerste Schipvaart, deel VII van de uitgaven der Linschoten-Vereniging, of naar het beknopte, doch altijd nog uitvoerig
genoeg weergegeven verhaal in Mollema's verkorte bewerking
daarvan.
Op 12 Februari 1596 meende men eindelijk de reis te kunnen vervolgen. Maar ondertussen was de periode der gunstige winden reeds
voorbij, en ook kreeg men de stroom tegen, zodat de oversteek
onplezierig lang duurde. Pas de 5e Juni, dus na bijna vier maanden
tobben, kwam het eiland Engano een Portugese naam die vergissing of bedrog betekent, omdat het zo licht voor de wal van Sumatra zelf wordt aangezien — in zicht, doch er waren toen nog zeventien dagen nodig, alvorens de rede van Bantam werd bereikt. De
gehele uitreis had van 4 Maart 1595 tot 27 Juni 1596 geduurd, dus
niet minder dan nagenoeg een jaar en drie maanden, waarvan 324
zeildagen.
Java was in die tijd verdeeld in een aantal vorstendommen, waarvan het Rijk van Mataram, dat het midden des eilands besloeg, de
machtigste staat mocht heten, welks oppergezag ook door vele semionafhankelijke kuststeden werd erkend. Geheel zelfstandig was
alleen het kleine Hindoe-staatje Balambangan, op Oost Java, en
voorts in het Westen het rijk van Bantam. De Islam had kort tevoren een ware zegetocht door bijna geheel Indie gehouden; de laatste
restanten van het Hindoe-isme zijn op Java ongeveer ten tijde van
de komst der Hollanders ingestort.
Toen de Portugezen op Java kwamen, was de belangrijkste haven
nog Soenda-Kelapa, dat op de plek lag waar later Batavia is gesticht. Maar reeds in de Portugese tijd had Bantam zich de eerste
plaats in de buitenlandse handel weten te verzekeren. De mededeling van Jan Huyghen van Linschoten, dat Soenda Calapa de
voornaamste handelsplaats was, moest dus tijdens de aankomst van
Cornelis de Houtman alweer verouderd heten; ook was die stad
inmiddels herdoopt in Jacatra.
De stad Bantam — thans oud-Bantam — lag aan een goed beschutte
baai, en was met stenen muren omgeven; een rivier stroomde er
met vier takken doorheen. Binnen deze stad woonden de Bantam99
mers zelf. Buiten de muren mochten zich de buitenlandse kooplieden vestigen, en wel aan de Oostzijde alles wat Mohammedaan was,
zoals Maleiers, Klingalezen en andere Voor-Indiers, alsmede Arabieren, Goezeratten en Perzen; aan de Westkust huisden de Chinezen en Portugezen en andere „onreine" naties.
Alle voortbrengselen van Indie zelf, alsmede van verderop gelegen
landen, zoals weefsels, porselein e.d. uit China en Japan, kwamen
hier dagelijks ter markt. Van bijzondere betekenis was de aanvoer
van peper uit de gewesten ter weerszijde van Straat Soenda, en van
kruidnagelen, foelie en notemuskaat uit de Molukken. Overigens
vond men er juwelen, edele metalen, aromatische artikelen en tal
van andere kostbaarheden van min of meer romantisch-exotische
aard. Dus louter goederen die tegenwoordig in de Indische uitvoerhandel geen zeer grote betekenis meer hebben, doch die destijds
in het brandpunt der wereldbelangstelling stonden, en de reputatie
van Indie als wonderland gevestigd hadden. Geheel onbekend of
nauwelijks van enig belang waren daarentegen in dat tijdperk de
grote stapelartikelen waarmede Nederlands Indie in onze dagen op
's werelds markten pleegt te verschijnen of waarin het althans in de
loop der eeuwen onder Nederlands bewind grote zaken heeft gedaan; men denke maar eens aan koffie, thee, suiker, rubber, copra,
tin, petroleum, kina, tabak, kortom, aan alles wat tegenwoordig
de economische rijkdom van Indonesia vormt. Bij het beoordelen
van de motieven waarmede de Portugezen en Hollanders destijds
daarheen getrokken zijn en hun expansiedaden hebben verricht,
dient men zich van deze situatie terdege rekenschap te geven, wil
men deze verrichtingen naar behoren kunnen verstaan.
Van een Portugees staatsgezag over Indie is eigenlijk nooit sprake
geweest. Slechts op enkele losse punten hadden de Lusitaniers een
fort gebouwd of een havenstad bezet die als operatiebasis voor hun
handelstochten moest dienen of die wegens haar ligging een sleutelpositie ten opzichte der hartaderen van zakenverkeer innam. In
deze zin waren voornamelijk Goa en Malakka van betekenis, alsmede het eilandje Macao, bij de ingang naar de grote Chinese stad
Kanton. Op Java was evenwel geen Portugese vestiging van die
aard aanwezig; de Portugezen bezaten daar enkel op enige plaatsen, zoals in Bantam, een factory met een aantal kooplieden en min
of meer vertrouwelijke vertegenwoordigers. Want hoe groot het
prestige hunner wapenen in geheel Indie ook was, zij bleven in hun
zakendoen voortdurend aangewezen op onderhandelingen, niet
100
Volksvergadering te Bantam.
alleen met de plaatselijke kooplieden, doch eveneens met de inlandse vorsten. Hun politiek kon op zijn gunstigst bestaan in het
afsluiten van voordelige verdragen en in het uitoefenen van een zo
krachtig mogelijke invloed op het beleid der Indische vorsten of
rijksgroten, Soms lukte dit, soms ook niet. Zo waren de Portugezen
reeds voor de komst der Hollanders weer verdreven uit Ternate,
waar men deze „ijzeren mannen" aanvankelijk als bondgenoten
tegen Tidore had binnengehaald.
Eveneens onze landgenoten hebben zich oorspronkelijk hun Indische relatie niet anders gedacht dan in soortgelijke gedaante. Niet
gebiedsverovering was hun Joel, doch slechts de gelegenheid tot ongestoord beoefenen van de koophandel. Pas toen het ten behoeve
van dit bedrijf noodzakelijk bleek, zich los te maken van de altijd
onzekere houding der plaatselijke potentaten, en zelf het gezag in
handen te nemen, is er tot eigen vestiging besloten. Hiervan was dan
weer het gevolg, dat deze nederzettingen menigmaal met kracht
van wapenen verdedigd moesten worden tegen de Indische vorsten,
die deze inbreuken op hun souvereiniteit wilden afweren, alsmede
tegen mededingers uit andere Europese landen, die dezelfde begeerte koesterden als wijzelf. Op deze wijze hebben wij de Portu101
gezen verdreven uit enkele niet uit alle — door hen bezette posten, en aan de Engelsen hebben wij belet, zich alsnog aldaar vast te
zetten terwij1 wij er zelf vaste voet aan het winnen waren.
Ook deze Nederlandse vestiging en inbezitneming is echter slechts
zeer geleidelijk tot uitvoering gekomen, zonder een vooruit beraamd stelsel en allerminst met de gedachte aan het overnemen van
een administratieve taak. Zelfs Jan Pieterszoon Coen, hoewel van
een grote visie vervuld, heeft zich nimmer een volledig bestuur over
de gehele Archipel voor ogen gesteld, doch slechts een aantal sleutelposities op de meest voordelige punten. Want men vergete vooral
niet, dat het doel van de Compagnie en hare voorgangsters uitsluitend het behalen van commerciele winsten was, waartoe het verrichten van regeringsdaden op zijn best een hulpmiddel kon zijn,
hetwelk dan echter door de daarvan te verwachten geldelijke uitkomsten gewettigd moest kunnen heten. En al heeft in de loop der
eeuwen het Nederlandse gezag zich dan ook al over heel wat delen
van de Archipel uitgebreid, dit alles is toch steeds op incidentele en
opportunistische wijze geschied. Pas tegen het einde der 19e eeuw
heeft zich eindelijk het inzicht baan gebroken, dat een stelselmatig
gezag zich over het gehele betrokken gebied behoorde uit te strekken, en dat Nederland daarbij niet langer uitsluitend op eigen voordeel bedacht mocht zijn, doch zich in de eerste plaats te beschouwen had als uitvoerder van een taak welke de loop der historische
ontwikkeling op onze schouders had gelegd.
Nu dienen wij, na de Eerste Schipvaart gedurende langer dan een
jaar te hebben begeleid, toch ook nog wel even te kijken hoe het
aan Cornelis de Houtman en zijn dappere maar woelige equipage
vergaan is, nadat zij eenmaal ter rede van Bantam het beloofde land
hadden bereikt.
Het gaf hun enige teleurstelling, ook te Bantam Portugezen te vinden, want Linschoten had immers verzekerd, dat die daar niet kwamen, doch dat juist de Bantammers zelf al hun koopwaren naar de
Portugezen in de havenstad Malakka brachten. Nu ook deze mededeling niet bleek te kloppen, moest men dus zien, het met deze
oudere mededingers te klaren. Hunnerzijds werd natuurlijk in de
eerste plaats verondersteld dat de Hollanders als zeerovers kwamen, evenals tevoren reeds Francis Drake en Thomas Cavendish;
of anders dat zij zich partij gesteld hadden voor den Portugesen
kroonpretendent Dom Antonio, in welk geval de Hollanders welis102
waar als bondgenoten tegen Spanje beschouwd mochten worden,
doch dan ook uitsluitend door de anti-Spaans gezinde elementen,
die echter onder de leidende persoonlijkheden wel niet zeer talrijk
of machtig geweest zullen zijn, want daar zag de Spaanse regering
allicht wel op toe. Op al die vragen antwoordde De Houtman echter
simpelweg, dat hij met dergelijke kwesties niets te maken had, en
ook niet op kaapvaart was, doch enkel belang stelde in de handel.
Of er peper te krijgen was? De Portugezen schudden meewarig het
hoofd en zeiden dat het laatste beetje beschikbare lading juist door
een Chinese jonk was weggehaald. Maar van de Bantammers hoorden de onzen dat het dit jaar juist een bijzonder gunstig peperseizoen was, en dat de nieuwe oogst nog veel ruimer zou uitvallen,
tegen lage prijzen. Natuurlijk was zowel het ene als het andere niet
geheel overeenkomstig de waarheid. Daar moesten wij nog aan
wennen, en het heeft deze niet zeer bekwaam geleide expeditie dan
ook spoedig ontbroken aan voldoende doorzicht en talent om zich
door al dergelijke praatjes en intriges heen te loodsen.
Niettemin is De Houtman er in geslaagd om met den vorst van
Bantam een verdrag te sluiten, schriftelijk nog wel, hetgeen in de
geschiedenis van dat rijk zo waarlijk de eerste keer was. En voorzover het Nederlandse gezichtspunt betreft, mogen wij die datum
van 3 Juli 1596 wel beschouwen als de dag waarop, door het ondertekenen van dit eerste tractaat met een Indischen vorst, het begin
is gemaakt met de stichting van ons overzeese rijk. Dit verbond
stond den onzen toe, te Bantam handel te drijven even vrij als thuis,
en met volle garantie voor de veiligheid van persoon en goed. Tegen
gemeenschappelijke vijanden zou gezamenlijk worden opgetreden.
Deze dag is tevens het hoogtepunt geweest in de loopbaan van Cornelis de Houtman. Had hij maar de bekwaamheden van een werkelijken leider bezeten, dan zou alles sindsdien van een leien dakje gegaan zijn, want de toekomst zag er nu zo gunstig uit als men maar
had durven dromen: een schriftelijk tractaat met een der voornaamste stapelplaatsen van de Indische handel; een bevoorrechte
positie boven de Portugezen en overige mededingers; volop peper
en andere goederen tegen lage prijzen. Had De Houtman toen toegehapt, hij zou alle voordelen en tevens vele sympathieen hebben
kunnen bemachtigen. Maar bij deze gelegenheid speelde het te geringe formaat des leiders den onzen lelijke parten. Steeds bang voor
bedrog aarzelde hij voortdurend om op zakenbiedingen in te gaan.
De peper, die ruimschoots aangevoerd werd, wenste hij niet te
103
kopen, in afwachting der lagere prijzen voor de komende oogst. Dit
getalm ontstemde de Bantammers, en maakte hen weer willig voor
inblazingen dat de Hollanders toch als rovers gekomen waren, en
dat zij een vreedzame handel slechts voorspiegelden om op hun gemak te kunnen spionneren. Weliswaar hadden de onzen aan de wal
een „loge" ingericht (dit is het Portugese woord loja = winkel)
waarin de ruilhandel verricht kon worden, doch het wilde met die
zaken maar niet vlotten, omdat De Houtman voortdurend aandrong
op een officiele maximumprijs voor de peper, en tai van andere
moeilijkheden opwierp die aan ons prestige veel afbreuk deden, en
de tegenpartij slechts prikkelden tot daden van onwil, welke anders
vermoedelijk achterwege gebleven zouden zijn. Deze wrijving
leidde ten slotte tot de gevangenneming van De Houtman en twaalf
anderen door de Bantammers. Dit arrest heeft anderhalve maand
geduurd. Toen heeft De Houtman kans gezien om zich los te kopen,
maar zelfs hierover heeft hij met taaiheid gepingeld; in zulke dingen was de man nu eenmaal onverbeterlijk. Gelukkig kon bij deze
gelegenheid tenminste het oorspronkelijke tractaat bevestigd en
bestendigd worden. Zijn diplomatieke overwinning is destijds door
zijn collega's en ondergeschikten niet op de voile waarde geschat,
evenmin trouwens als door de Compagnie van Verre. Maar voor de
verder ontwikkeling der Nederlandse aanraking met Indie is deze
principiele daad van grote betekenis geweest. Reeds hierom alleen
dienen wij aan Cornelis de Houtman vele zijner tekortkomingen te
vergeven.
Er is toen nog een paar weken lang getalmd en gehandeld, doch
veel scheen er al niet meer te verrichten te zijn, althans niet op de
manier waarop de commiezen te werk gingen. Deze bleven namelijk
schriel en vreesachtig; hun voorstel luidde dat men liever van hier
naar de Molukken moest vertrekken, om aldaar rechtstreeks handel in specerijen te drijven. Maar de stuurlieden achtten de vloot
daartoe te zeer verzwakt, en verweten den commiezen dat zij reeds
op deze gunstige plaats in de handel volkomen gefaald hadden, zodat het ergens anders ook wel niet beter zou gaan. Er is toen eerst
maar eens opgevaren langs de Noordkust van Java, waarbij Jacatra
en Krawang terloops zijn aangedaan. Vervolgens heeft de vloot een
aanval van den vorst van Sedajoe, niet ver van het tegenwoordige
Soerabaja, moeten afslaan, waarbij aan ooze zij de twaalf doden gevallen zijn.
In een zeer gedaalde stemming is men toen nog naar Madoera ge104
varen, alwaar een misverstand wederom tot een bloedig conflict
met de bevolking leidde. Zo kwam de vloot in tamelijk gedemoraliseerde stemming op het kleine eiland Bawean aan, dat een eindje
benoorden Java ligt. Besloten werd om dan maar liever naar Bantam terug te keren; maar ook dit bleek wegens de stijve moesson al
niet meer mogelijk te zijn, en op diezelfde wind naar de Molukken
varen wilden de navigatie-officieren niet, hoewel de commiezen
daar wederom op aandrongen. Toen is de oudste schipper, die
tevens de grootste tegenstander van het Molukkenplan was, plotseling onder verdachte omstandigheden gestorven; terstond werd
Cornelis de Houtman er van verdacht, hem vergiftigd te hebben, en
daarom werd de leider nu door het scheepsvolk gevangen gezet. Bewezen is deze aantijging nimmer, en De Houtman is dan ook weer
vrijgelaten; maar met dat al was hij toch feitelijk voorgoed onmogelijk geworden. Het schip Amsterdam, dat lek gestoten was, is voor
Bawean in brand gestoken; het daarvan vrijkomende yolk was op
de andere schepen hard nodig.
Met een zeer matige lading, veel wanruimte en onvoldoende levensmiddelen aan boord is de vloot toen via Bali weer huiswaarts gevaren, ditmaal bezuiden Java om, zodat thans kwam vast te staan dat
dit een eiland is; verder ging de reis rechtstreeks om de Kaap de
Goede Hoop heen, met de bedoeling om op St. Helena te verversen.
Aldaar lag echter juist een weerbaar Portugees eskader, zodat de
Hollanders zonder verversing moesten verdervaren. Geheel verzwakt en sterk gedund is de vloot toen midden Augustus 1597 via
de rede van Texel te Amsterdam aangekomen.
De winst bleek niet groot, hoewel ook daarover de meningen verschild hebben. Het belangrijkste was intussen dat thans de mogelijkheid van de rechtstreekse handel op Indie tenminste was aangetoond. Uit blijdschap gaf men te Amsterdam aan een nieuw stel
straten de naam van Bantammerstraat en Bantammerbrug.
Cornelis de Houtman, voor wien bij de Compagnie van Verre geen
nieuwe aanstelling te verwachten was, is terstond in dienst genomen door Balthasar de Moucheron, den Antwerpsen reder en koopman, die inmiddels zijn zaken naar Walcheren had overgebracht.
Reeds een half jaar na zijn terugkeer is De Houtman voor dezen
nieuwen opdrachtgever wederom naar Indie gevaren, ditmaal met
twee schepen en ruim tweehonderd man, waaronder zijn broer
Frederik. Hij is toen voor Atjeh terecht gekomen, alwaar hij een
goede kans had om veel peper te krijgen; doch ditmaal zijn de
105
inlanders hem te machtig geweest, want de Atjehers, door de Portugezen opgestookt, hebben hem aan boord van zijn eigen schip
overrompeld. Weliswaar kon deze felle klewangaanval ten slotte
afgeweerd worden, maar Cornelis de Houtman was inmiddels gekrist; zijn broer Frederik is aan de wal ingerekend en heeft jaren
lang in Atjeh gevangen gezeten, alwaar hij zich zeer kranig heeft
gedragen, tot hij ten slotte door latere expedities bevrijd is. Sindsdien is hij een bekwaam en ijverig dienaar der Compagnie geweest.
Ondertussen hadden de Portugese schepen, die de onzen langs St.
Helena hadden zien varen, het bericht van deze Hollandse penetratie in de Indische wateren naar Lissabon overgebracht. In Portugal en Spanje verwekte deze tijding grote ontsteltenis, want men
begreep dat de Hollanders, nu zij eenmaal aan de winstgevende
handel geroken hadden, op dit pad zouden voortgaan. De onderkoning van Goa ontving dan ook van Philips II instructie om terstond een sterke vloot naar de Archipel te sturen, teneinde aan de
inlandse vorsten duidelijk te maken dat er voortaan geen vijandelijke naties in hun havens mochten worden toegelaten. Dit Portugese smaldeel, onder Lourenco de Brito, heeft toen voor Bantam
een aantal geheel onnodige gewelddaden bedreven, waarna de Bantammers kans gezien hebben om zich door list meester te maken
van enige Portugese galeien, die vervolgens met man en muis zijn
„afgelopen". Hierop is Loureno de Brito na enig aarzelen maar
naar Malakka teruggekeerd, hoewel hij wist dat er inmiddels een
tweede Nederlandse vloot naar Java onderweg was. Dit was de
expeditie onder leiding van Jacob van Neck en Wijbrant Warvvijck,
die enige weken na de tweede uitreis van De Houtman uit Amsterdam was vertrokken. De omstandigheden leenden zich voor zulk
een nieuwe onderneming wet heel bijzonder: de Bantammers in
open vijandschap met de Portugezen, en dus tevens in de noodzaak
om hun koopmansgoederen via andere kanalen of te zetten. Niets
kon ons beter te pas komen!
Bovendien was de tweede vloot ditmaal deugdelijker uitgerust,
beter bemand, en vooral ook van verstandiger leiders voorzien dan
de eerste; zeer duidelijk blijkt een en ander uit de omstandige
wedergave van alle daarop betrekking hebbende journalen, relazen
en andere documenten, welke door J. Keuning zijn verenigd tot
enige kloeke boekdelen, rijkelijk van platen en kaarten voorzien en
uitgegeven in de werken van de Linschoten-Vereniging.
106
Acht schepen voeren deze keer uit Texel, onder het admiraalschap
van Jacob Cornelisz. van Neck; als vice-admiraal voer Wijbrant
Warwijck. Een storm dreef reeds in het begin der reis deze vloot in
twee groepen uiteen; het gedeelte onder Van Neck bezocht wederom
de baai van Anglo Gil op Madagascar, terwijl het smaldeel onder
Warwijck even verderop een nieuw eiland ontdekte, dat Mauritius
genoemd werd. Dat was een waar paradijs om te verversen, want
niet alleen was de plantengroei er buitengewoon rijk, maar ook
wemelde het er van de vis en van de eetbare vogels, die ingevolge
de afwezigheid van menselijke bewoning zo tam waren, dat ze zich
met de hand lieten vangen; de meest opmerkelijke daarvan was de
dodo of walgvogel, waarvan Keuning in zijn hierboven aangehaalde
werk diverse Hollanders het volgende laat getuigen: „Wel tweemael soo groodt als pingewijns. Als een vogelstruijs. Groote hoofden ende op het hooft een vel, ghelijck of sy een kapken op het
hooft hadden. In de plaetse van haer vloghels staen drie ofte vier
pennekens. Ende daer haer steert soude staen, hebben sy vier ofte
vijf kleyne ghekrulde pluymkens. Recht op haer voeten ofte het
een man person was. Redelicke van smaeck, doch alhoewel sy langh
soden (d.i. kookten), seer tay om te eten." Dit wonderlijke beest
werd in de 17e eeuw wel op de Hollandse kermissen vertoond;
helaas is het thans uitgestorven.
Het gezegende verblijf op Mauritius kwam zeer wel te pas, en het
bracht de mannen in goede stemming. Een der stuurlieden, Heyndrick Dirrecksen Jolinck van Zutphen schreef er van, dat het „een
seer bequame plaetse sijn soude om te verversen so wanneer die
ostindische vaert in eeren blijft ende seer wel gelegen om geen tijt
te versien van water, ballast, hout, kallevaeten, schoenmaecken is
kielhalen als ofte ghy tot Amsterdam op Uilenburg lagen."
Op de rede van Bantam vonden de beide vloothelften elkaar weer
terug. Intussen had Van Neck al flink wat lading kunnen innemen,
en ook voor de groep onder Warwijck was er nog wat over. Besloten
werd nu, dat de reeds bevrachte schepen al wel vast naar het
vaderland konden varen, en dat de andere eerst nog eens in de
Molukken zouden gaan kijken. De route daarheen werd genomen
langs de Noordkust van Java en Madoera, waar men wederom moeilijkheden met de bevolking ondervond. Daarna werd koers gezet
naar Ambon, van waar toen Jacob van Heemskerck — dezelfde van
de Poolreizen met twee schepen naar Banda werd gestuurd om
notemuskaat en foelie te gaan zoeken. Ondertussen was Warwijck
107
naar Ternate gevaren, waar hij volop kruidnagelen kon kopen.
Op verschillende punten van de Molukken werden vertegenwoordigers achtergelaten, de eerste Nederlanders die zich in de Indische
Archipel gevestigd hebben. Hun namen mogen in dit verband dan
ook wel even vermeld worden. Het waren Adriaan van Veen met
negen man op Lontor, Augustijn Stalpaert van der Wiele op Banda
Neira en Franck van der Does met vijf man op Ternate.
De beide Molukse vlootdelen zijn elk op eigen gelegenheid via Bantam thuisgevaren. Ondertussen was op 17 Juli 1599 de hoofdmacht
onder Van Neck weer in Holland binnengevallen, na een opmerkelijk vlugge reis, die de Portugese kolonie te Amsterdam zelfs deed
mompelen dat het onmogelijk was, in zulk een korte tijd naar Indie
op en neer te varen, zodat men zich afvroeg of dit hele verhaal niet
wellicht een praatje was, en of deze lading niet soms onderweg door
zeeroof was verkregen.
Groot was in het vaderland de voldoening over deze welgeslaagde
voortzetting der proefnemingen met de rechtstreekse Indische handel. Men wist zich thans op de goede weg. Voor de Portugesen behoefde men volstrekt niet zo bevreesd te zijn, en met de inlandse
vorsten bleek men het wel eens te kunnen worden, getuige een
brief met geschenken, die de Sultan van Bantam voor Stadhouder
Maurits had meegegeven. Alom in de Indische havens was volop
lading aanwezig geweest, louter kostbare goederen, die tegen lage
prijzen konden worden ingekocht. Niets stond dus aan voortzetting
en uitbreiding van die voordelige reizen in de weg. „Alle die ter zee
handelden waren met blijdtschap ende hoop vervult, dat d'Indische
hantiering van Lissabon getrocken wierde, ende geduerich ende
bestendich in Nederlandt soude blijven, ende dat sy de vaert op
Spanien te beter souden konnen missen. Begosten terstondt nieuwe
schepen toe te rusten."
Aan belangstelling bestond voortaan geen gebrek meer. Overal in
Holland en Zeeland werden voorzieningen getroffen om verdere
expedities naar Indie te sturen. Tal van nieuwe Compagnieen werden opgericht naast de Cie. van Verre, die thans in de wandeling
reeds de Oude Compagnie heette. Zelfs begon het al wat te wild toe
te gaan. In de Indische havens gingen de concurrerende Hollandse
vloten elkaar nu niet zelden de lading betwisten, met het gevolg
dat de inkoopprijzen stegen en dat enkel de inlandse handelaren
profiteerden. Daarom drong Oldenbarnevelt er op aan, dat die
verschillende losse ondernemingen zich zouden aaneensluiten tot
108
een krachtige Compagnie, die dan met octrooy (monopolie) bekleed
kon worden, en alle daden van scheepvaart, handel en desnoods oorlog zou kunnen verrichten, die nodig waren om een maximum van
voordeel naar de Nederlanden te doen vloeien en tevens een maximum van schade te berokkenen aan de Spanjaarden en Portugezen.
Deze fusie is, onder voortdurende druk van de kant van Oldenbarnevelt en Maurits, in 1602 tot stand gekomen. De Verenigde OostIndische Compagnie (V.O.C.) was geboren; aan haar werd het uitsluitende recht verleend op de vaart naar Indie, zowel om de Kaap
de Goede Hoop (de weg dus van de Portugezen, nagevolgd door De
Houtman en Van Neck) als door de straat van Magalhaes, een route
die eveneens in datzelfde tijdperk beproefd was, en waar wij nog
wel nader op terug komen.
Het kader van ons boek laat niet toe om de structuur of de lotgevallen van deze Oost Indische Cie. op de voet te volgen. Slechts enkele
losse grepen uit de wordingsgeschiedenis zijn bij ons verhaal van
pas. Wie dienaangaande een volledig overzicht wil lezen, vindt die
gehele periode op prettig leesbare wijze beschreven in S. Kalff's
boek „De loffelijcke Compagnie".
Geleidelijk heeft de Compagnie zich overal in Indie weten te nestelen, het eerst in de Grote Oost en daarna ook op Java, doch overal
slechts voor zover daar retourladingen te verwachten waren. In die
gedachtengang kwamen natuurlijk allereerst de reeds bekende punten in aanmerking, zoals Bantam en andere Javaanse havens, de
Molukken en het peperrijke Atjeh. Naar verovering van grondgebied of naar uitoefening van souvereine rechten werd voorlopig
niet gestreefd. De Compagnie was aanvankelijk reeds volmaakt
tevreden indien zij met de plaatselijke potentaatjes een verdrag kon
sluiten, hetwelk haar in de eerste plaats de vrije hand in handelszaken zou bezorgen, alsmede het recht om hare belangen te doen
beschermen door een versterkte nederzetting aan de wal. Uit de
handelsloge of factory ontstond aldus een fort, en rondom het fort
groeide niet zelden een nieuwe agglomeratie van betekenis. Op deze
wijze is ook Batavia ontstaan. De vroegste handelsplaats op die plek,
Soenda Kalapa, was reeds vervangen door de stad Jacatra; en hier
nu was het dat Jacques l'Hermite, in overeenkomst met den regent,
een Hollandse factory Wilde doen verrijzen.
Pieter Both liet daar het stenen huis „Nassau" bouwen, en weldra
werd deze plek het middelpunt van de Nederlands-Indische handel,
dusdanig dat Bantam aan betekenis ging verliezen. Ook echter de
109
Engelsen hadden zich bij Jacatra gevestigd, en nu hing het er maar
van af, wie hier het meest kordaat en beleidvol zou optreden. Er is
tussen Hollanders en Engelsen hevig om de voorrang gevochten,
evenals ook tussen de Europeanen en de inlandse vorsten, die telkenmale trachtten, de vreemdelingen uit hun eiland te verdrijven.
De krachtige houding van Jan Pieterszoon Coen heeft evenwel alle
onzekerheid beeindigd, zodat het Nederlandse gezag zich boven alle
mededingers en ook boven het inlandse kon handhaven; de Engelsen zagen vervolgens van Java af. De nieuwe hoofdstad, die in 1619
op de plek van het verwoeste Jacatra gesticht werd, had volgens
Coen eigenlijk Nieuw Hoorn moeten heten, want deze grondlegger
van ons Oost-Indische Rijk heeft altijd een bijzonder zwak voor zijn
vaderstad doen blijken. De Compagnie besliste evenwel, dat de
naam Batavia, die aanvankelijk alleen maar het nieuwe fort had
aangeduid, ook voor de gehele stad zou Belden. Herhaaldelijk is nog
van Javaanse zijde getracht om onder leiding van het machtige
Rijk van Mataram de Hollanders alsnog uit Batavia te werpen, doch
de betere bewapening en organisatie der Westerlingen verschafte
hun steeds, zij het ook na hevige strijd, de overhand over de veel
talrijkere doch minder geschoolde Javanen.
Op de Portugezen werd in 1641 de stad Malakka veroverd, die hun
verzamelpunt voor de gehele Indische Archipel was geweest. Eveneens verdreven de Hollanders deze voorgangers uit Ceylon en uit
verschillende punten op de kust van Voor-Indie, Van Goa, de Portugese hoofdstad in dat gebied, hebben de onzen zich echter in
weerwil van al hun inspanning niet meester kunnen maken, evenmin als van Macao, de Portugese handelspost in China, of van de
Spaanse nederzettingen op de Philippijnen. En eveneens zijn de
Portugezen op een gedeelte van Timor blijven zitten, het enige gebiedsdeel van enige aaneengesloten uitgestrektheid, dat zij in Azie
hebben overgehouden. Met bittere zelfcritiek heet het dan ook in
het Portugees „da India so ficou o temor", d. w. z. van Indite is enkel
Timor overgebleven, een woordspeling op het woord temor, dat
ook „vrees' betekent.
Ondertussen zond de Compagnie herhaaldelijk vloten en gezantschappen uit naar alle streken waar tevoren de Portugezen oppermachtig waren geweest of althans een belangrijke rol in de handel
hadden ingenomen. Geheel Voor- en Achter-Indie, van Perzie tot
Siam toe, werd door de Compagnie bewerkt of onderzocht. Eveneens ging men werk maken van de handel op China en Japan. Ver1 10
kenningstochten werden uitgezonden om nieuwe landen te zoeken
achter de Indische eilandenwereld, alwaar men met grote hardnekkigheid een tot dusver onbekend gebleven vasteland verwachtte te
vinden. En zo was de Compagnie in alle richtingen druk bezig, soms
met tact en beleid, soms ook met ruw geweld, zoals o. a. in de
Molukken, waar de onzen wel wat erg hardhandig zijn opgetreden.
Een goede zij de van de particuliere opzet dezer maatschappij tot
exploitatie van de Oosterse wereld is ongetwijfeld geweest, dat er
doorgaans op practische wijze werk is gemaakt van al wat in staat
was om voordelen op te leveren, hetgeen onder staatsbeheer vermoedelijk niet in zulk een omvang zou zijn gelukt. Daartegenover
staat echter, dat een vereniging van kooplieden, wat de Compagnie
toch feitelijk was, uiteraard niet altijd voldoende oog kon hebben
voor perspectieven van weliswaar grote betekenis, doch waar aanvankelijk veel geld in moest warden gestoken. Handelswinst stond
steeds op de voorgrond, en er werd wel eens vergeten dat ook deze
rijkelijk vloeiende bronnen van inkomsten gevaar gingen lopen,
indien niet voortdurend gewaakt werd dat zij ongestoord in bedrijf
konden blijven, en voorts ook dat het monopolie niet mocht ontaarden in sleur of in corruptie. Het ontbreken ener gezonde mededinging heeft het opkomen van nuttig initiatief belemmerd, zodra
de oude energieke voorhoede vervangen werd door generaties die
het liever op hun sloffen deden; bovendien heeft de begeerte om
door de „vuilhandel" en soortgelijke ongeoorloofde praktijken snel
fortuin te maken, veel nadeel bezorgd aan de Compagnie, aan Indie
zelf en ten slotte eveneens aan het moederland.
Aan dergelijke onvoldoendheid van beheer had Portugal het verlies
zijner Indische schatten te wijten gehad; eveneens de Nederlanders
hebben hun verbazingwekkende overzeese bezit in latere jaren
weer aanmerkelijk zien afbrokkelen als gevolg van een te klein inzicht en een te zeer ingezakte bereidheid om zich voor het behoud
daarvan de vereiste mate van moeite te geven. Inmiddels had de
Nederlandse belangensfeer zich gaandeweg verdicht, tot zij voornamelijk de Indische Archipel kwam te omvatten, en zo is in weerwil van alle wisselvalligheden tenminste Insulinde voor de Nederlands-Indische belangengemeenschap behouden gebleven.
111
EEN ROUTE NAAR INDIE OM DE WEST
De oude droom van Columbus herleeft. Het succes van
MagalIdes heeft de deur opengezet voor kapers. Twee
Hollandse expedities willen via het Westen naar Indie
zeilen. Men hoopt een sprookjeseiland te kunnen plunderen. De moeizame passage door de zeestraat. Een
Broederschap van Den Ontbonden Leeu. Droevige lotgevallen der Rotterdamse vloot van Mahu en de Cordes.
Of Hawaii het eerst door Nederlands voorhoede betreden is. De herbergier van de Dubbele Witte Sleutel
wordt admiraal. Hoe Olivier van Noort de eerste Nederlandse reis om de wereld volbracht heeft. Een nieuwe
zeeweg blijkt buiten Kaap Hoorn om te leiden. Jan
Pietersz. Coen legt de ontdekkers aan de ketting. Aardomzeilingen door Joris van Spilbergen en de Nassause
Vloot. De route om het Westen biedt geen voordeel.
Toen in 1597 Jacob van Heemskerck het restant der expeditie van
Barentsz uit Nova Zembla naar het vasteland teruggebracht, was
daarmee tevens aangetoond dat er voorlopig van een Noordoostelijke zeeweg naar China, Japan en Indie niet veel te verwachten
viel. Weliswaar hadden de mannen het nog wel weer eens opnieuw
willen proberen, maar er waren op dat ogenblik in Nederland toch
geen reders of Overheden te vinden, die kosten hadden willen
maken voor een herhaling van wat tot dusverre zulk een hopeloze
zaak was gebleken. Veel liever stak men zijn geld in de meest
natuurlijke route van al, in de zeeweg zoals de Portugezen die rondom de Kaap de Goede Hoop bevoeren, en die nu zo juist ook door
Cornelis de Houtman bruikbaar was bevonden.
Behalve die zozeer voor de hand liggende weg kwam evenwel ook
een andere weer eens onder de aandacht, waarvan de bevaarbaarheid reeds enige malen door anderen was aangetoond. Dat was de
westelijke route door de straat van Magalhries been. Men zal zich
herinneren dat Columbus de eerste zeevaarder was, die zich in
staat toonde tot de toch zo eenvoudige gedachte: de aarde wordt
gezegd bolvormig te zijn, en China heet recht tegenover Spanje te
liggen, slechts door de Oceaan daarvan geschieden. Welnu, dan
moet het toch ook mogelijk zijn om via het Westen daarheen te
varen, en misschien is dit zelfs korter ook; in elk geval wil Ik dan
de man zijn die dit zal doen. — Ziedaar in enkele woorden de simplistische gedachtengang weergegeven van den man, die slechts
dat ene denkbeeld kende, doch daar dan ook alles voor over had.
112
Het meest bekende premtje van Nieuw Amsterdam.
Nienw Amsterdam op de zuitipunt van Manhattan,
met de MI MI van Wall Street.
Adriaan van der Donck's kaart van Nienw Nederland,
Nu, deze onderneming als zodanig is mislukt, want Columbus is er
nimmer in geslaagd om China of Indie te bereiken; ja in zijn wanhoop over die onverwachte hinderpalen van eilandenzwermen en
eindeloze nieuwe landen heeft hij zelfs zijn toevlucht genomen tot
zelfbedrog, en door een meegenomen notaris heeft hij op de kust
van Cuba een document laten opmaken waarin de opvarenden verklaarden, zich hier op de vaste wal van Azle te bevinden. Trouwens, ook de naam Las Indias, die de Spanjaarden nog eeuwen
daarna plachten te bezigen voor hetgeen bij ons thans West-Indie
heet, alsmede de betiteling Indianen voor de inboorlingen van Amerika, — dit alles herinnert aan het waanbeeld van Columbus. Op
zijn sterfbed heeft hij zijn falen nog steeds bitter betreurd, niet beseffende dat hij toch eigenlijk iets veel belangrijkers had verricht,
nl. het vinden van een geheel nieuwe wereld.
Eveneens de pogingen die reeds vroeg door Cabot voor Engelse
rekening in het Noorden van Amerika waren verricht, hadden
China niet nader tot Europa gebracht. De Fransen hebben zich nog
lang daarna moe gezocht om van Canada over de Grote Meren naar
China te komen; een stroomversnelling in de St. Laurens Rivier,
Lachine genaamd, herinnert daar nog aan.
De reden waarom Columbus gefaald had, was intussen duidelijk
geworden, toen in 1513 Vasco Nfifiez de Balboa ontdekt had dat de
kust bij Darien maar bij een smalle strook lands behoorde, waarachter onmiddellijk een tweede oceaan begon. Aangezien de landengte van Panama op die plek nagenoeg Oost-West loopt, noemde
men die nieuwe zee de Mar del Sur, zulks ter onderscheiding van
de aloude Oceaan, die nu als Mar del Norte werd aangeduid. Aldus
is de naam Zuidzee ontstaan. En het oorspronkelijke plan van Columbus is daarna eindelijk in 1519-24 volvoerd, toen de Portugees
Fern5o de Magalh5es, die met de Indische dienst onder zijn eigen
regering ontevreden was, op de inval kwam om voor Spaanse rekening te gaan aantonen dat men om het Westen been veel vlugger
naar de Molukken kon varen dan om het Oosten, zodat die begeerlijke Specerij-Eilanden door Keizer Karel met recht konden worden opgeeist als behorende tot de Westelijke wereldhelft, welke de
Paus kort tevoren aan Spanje had toegekend. Deze Portugese overloper, door zijn nieuwe heren Magallanes genoemd, is toen inderdaad door een nauwe zeestraat in het uiterste puntje van ZuidAmerika van de ene oceaan in de andere gekropen, zij het ook
onder verschrikkelijke kwellingen en ontberingen, want men had
113
Nederlands Voorhoede 8
er niet op gerekend dat het daar juist winter zou zijn. Na de stormachtige passage door de naar hem genoemde zeeengte heeft Magalh5es de Zuidzee in kalme conditie aangetroffen, zodat hij zijnerzijds aan die volgende oceaan de naam Pacifico gaf, dat is dus de
Vreedzame of Stille. Ziedaar de beide namen verklaard, die in het
Nederlandse spraakgebruik gewoonlijk worden samengevat als
Stille Zuidzee. Magalh5es is toen werkelijk langs deze achterdeur
naar Azle gekomen, eerst op de Philippijnen, waar hij zelf gesneuveld is, en vervolgens heeft een zijner schepen, de Victoria, kans
gezien om rondom de Kaap de Goede Hoop weer in Spanje terug te
komen. De eerste reis om de wereld had vijf jaar gevorderd.
Door de Spanjaarden is sindsdien aan deze nieuwe doch bezwaarlijke route weinig waarde gehecht. Hun weg naar Las Indias leidde
via de Antillen naar Panama, alwaa- men zich na een korte overlandreis overscheepte voor de verd ,re tocht naar Peru en Chili. Ook
voeren zij geregeld tussen de Westkust van Mexico en de Philippijnen, een route die van belang was voor het vervoer van goud en
zilver, waaraan het Verre Oosten steeds grote behoefte toonde,
voornamelijk als ruilmiddel. Op die schatten hadden Engelse kapers
het gemunt, die weldra de moeilijke vaart door de Straat van
Maga1h5es wisten te vinden, en vervolgens in de Stille Zuidzee
kwamen huishouden als een snoek in een karpervijver. Een paar
maal zijn de kusten aan die achterkant van Amerika geplunderd
door kordate zeeschuimers zoals Francis Drake en Thomas Cavendish, die niet alleen Spaanse schepen buitmaakten, doch evengoed
de havens aanvielen en leeghaalden, van Zuid- tot Noord-Amerika,
in Chili en Peru evengoed als in Mexico. Teneinde dergelijke verrassingen te voorkomen heeft Philips II toen in 1582 bevel gegeven
om aan de Straat van Magalh5es een fort te bouwen, dat deze doorvaart zou beheersen. Maar wegens het gure klimaat, het gebrek aan
levensmiddelen en de vijandige houding der inboorlingen hadden de
Spanjaarden deze nederzetting weer spoedig moeten opgeven. In
grove trekken was dit alles natuurlijk evengoed in Nederland bekend. Op grond van deze berichten kon dus een stroming ontstaan
om ook eens langs die kant te gaan zoeken naar een goede verbinding met Indie, Japan en China. Onderweg zou men dan kunnen
trachten, enige handel te drijven; doch bovendien behield men
steeds de mogelijkheid om door de kaapvaart zelf voordelen te behalen en den vijand afbreuk te doen.
In dit dubbele licht moeten wij de ondernemingen zien, die in 1598
114
in Nederland werden uitgerust om door de Straat van MagalhSes te
varen. Was de Eerste Schipvaart naar Oost Indie in de eerste plaats
met vreedzame bedoelingen ondernomen geweest, in de beide tochten om de West herkennen wij een zekere tweeslachtigheid, een
mengsel van hoop op handelswinst en roofzuchtige lust tot oorlogsdaden. Terecht merkt Dr. F. C. Wieder, die een dier reizen voor de
Linschoten-Vereniging heeft bewerkt, dan ook op, dat bier reeds de
symptomen aan de dag traden, die op de duur het verschil tussen de
Oost-Indische en de West-Indische Compagnieen zouden accentueren. De ene wilde zoveel mogelijk in vriendschap op dichtbevolkte
en reeds hoogontwikkelde landen handel drijven; de andere speurde
in hoofdzaak naar buit op vijandelijke kusten. De beide vloten die
thans door de Straat van Magalhades wilden varen, hadden zich op
beide dingen voorbereid. Er was geld aan boord voor het aankopen
van goederen onder beschaafde volkeren, evenals ook ruilartikelen
voor de omgang met naties die het (grotendeels Spaanse) geld wellicht niet begeerden; en voorts allerlei bazarprullen of „Norenbergerije" voor primitieve volksstammen. Doch naast dit alles kanonnen, ammunitie en een vechtbemanning.
Deze korte inleiding achtte ik onmisbaar, wilde de lezer zich een
behoorlijke voorstelling vormen omtrent opzet, bedoeling en verloop der Nederlandse pogingen om Indie via het Westen te bevaren.
Merkwaardig genoeg zijn er in eenzelfde jaar (1598, dus het jaar na
de terugkeer van de Eerste Schipvaart, en gelijktijdig met de
Tweede Schipvaart) twee vloten tegelijk uitgerust, die beide naar
Indie bestemd waren via de Straat van Maga1h5es. En in beide gevallen werd het initiatief genomen te Rotterdam.
Van die beide ondernemingen was de ene gebrekkig opgezet en
slecht geleid, de andere iets degelijker voorbereid en onder commando van een flinken vlootvoogd gesteld. De ene mislukte dan ook
volkomen, dock bracht de onzen tenminste in aanraking met Japan.
De andere was evenmin een commercieel succes, doch had tot resultaat de eerste Nederlandse omzeiling der wereld. Beide plannen
dienen wij wel even van nabij te bekijken.
De vloot die het eerste uit Rotterdam vertrok, was uitgerust door
twee Zuid-Nederlanders die hun zaken naar Rotterdam hadden
overgebracht, nl. Pieter van der Haegen, dien wij wel als hoofdaanlegger mogen beschouwen, en Johan van der Veken, een welgestelden bankier, die min of meer meegesleept schijnt te zijn door
• 115
rzm .11.4g4 LLA N IC UM
in
quoit Oliricr a. Noort Genc.r die
,7 1:11,,Novorthrts.,41x.
zan devout 57
. ad on r
Ftb^atar^ di. ,7-00. 1,.417
aroma atiro abuadauttm
.Afflisri4dnaarC qw'nffit
Ada; r
nh t
60
Igazie• later
ler
Iva jradaz rtm.petentia —
Lige&
De straat van Magalhaes.
het enthousiasme van den ander. Als admiraalschip, waarop Jacques Mahieu of Mahu voer, fungeerde het schip De Hoop, en als
vice-admiraalschip, met Simon de Cordes aan boord, De Lief de
(ex Erasmus). Verder waren er nog Het Geloof, De Trouw en een
jacht De Blijde Boodschap, voorheen Het Vliegend Hert geheten.
Het admiraalschip had in vier onderdelen een pinas aan boord, die
later in elkaar gezet zou worden. Onder de opvarenden verdient
onze bijzondere aandacht de reeds vroeger terloops vermelde Dirck
Gerritsz. China, de eerste Hollander die China en Japan had bezocht, en van wiens adviezen men zich daarom veel voorstelde. Als
stuurman was aangemonsterd de Engelsman William Adams, die
reeds jaren lang aanraking met Nederland had gehad; hij zou op
deze reis de eerste Engelsman worden, die Japan betreden heeft.
Op Het Geloof was als kapitein aangesteld Gerrit van Beuningen,
de onruststoker van de Eerste Schipvaart, die de vorige keer het
gehele Indische verblijf in de boeien had meegemaakt, en ook deze
keer een mislukking is gebleken. Voorts voer op De Blijde Boodschap als kapitein de Antwerpenaar Sebald de Weert, een man van
goede afkomst, maar van onvoldoende evenwichtigheid; later, toen
hij inmiddels voor de Oost Indische Compagnie was gaan varen, is
hij op Ceylon in dronkenschap vermoord. Een rolletje, zij het ook
116
van minderwaardige aard, is nog gespeeld door den jeugdigen
Balthasar de Cordes, een n.eefje van den vice-admiraal, doch zelf
niet veel meer dan een kwajongen van welgestelden huize.
De reders waren van plan geweest om het eigenlijke doel der reis
geheim te houden, zodat de opvarenden niet beter wisten of men
ging om de Kaap de Goede Hoop naar Indie. Pas op het laatste
ogenblik zouden de leiders de ware bedoelingen bekend maken.
Gevreesd werd namelijk dat anders de Spanjaarden in Chili en
Peril er de lucht van zouden krijgen, en hun kustplaatsen extra
zouden versterken. Nu, het geheim is toch uitgelekt, want de andere
expeditie wond er geen doekjes om dat de tocht via de Straat van
Maga1h5es zou gaan, zodat de Spaanse spionnen terstond het bericht
konden doorgeven dat er in Nederland sterke vloten werden uitgerust om in het kielzog van „Francisco Drac" en den zeerover
„Candish" naar de Stille Zuidzee ter kaapvaart te gaan.
Van die andere onderneming was deze loslippigheid dus stellig een
fout. Een ander gebrek, hetwelk aan deze expeditie wel eens is aangewreven, was dat de leider geen zeeman was, en zelfs geen reder
of koopman, doch een herbergier die te Rotterdam een kroegje
hield, „De Dubbele Witte Sleuter, op de plek waar tot voor kort
het dagblad De Maasbode gevestigd is geweest. Deze Olivier van
Noort heeft zich evenwel, in weerwil van zijn bescheiden afkomst,
doen kennen als een man aan wien de titel van „Admirrael en Capiteyn Generael" werkelijk goed besteed was. Zowel inzake de voorbereiding als tijdens de uitvoering is deze aanvoerder een man van
inzicht en bekwaamheid gebleken, wiens beleid gunstig afstak bij
de onvastheid van gezag op de andere vloot. Van Noort's vloot was
uitgerust door een combinatie van Rotterdamse en Amsterdamse
zakenlieden, die zich later de Magalaense Compagnie heeft genoemd. Zijn admiraalschip heette Mauritius, en het vice-admiraalsschip Henricus Fredericus; voorts werden de jachten De Eendracht en De Hope meegenomen.
Aan beide ondernemingen hadden de Staten-Generaal de destijds
meest gangbare ondersteuning verleend in de vorm van enige
kanonnen en munitie, alsmede privileges voor twee reizen ieder.
Door stadhouder Maurits waren commissiebrieven meegegeven, die
aan de schepen de bevoegdheid toekenden om daden van oorlog of
kaapvaart te verrichten, zonder daardoor in de qualificatie van zeerovers te behoeven vervallen. Verscheidene steden hadden kanonnen in bruikleen afgestaan.
117
De vloot onder Mahu en de Cordes was het eerste zeilree, en kon op
27 Juni 1598 uit het Goereese Gat vertrekken. De onderneming
onder Olivier van Noort had echter steeds aanstonds moeite om weg
te komen, want toen de Rotterdamse schepen op 2 Juli Goeree verlieten om naar Pleymuyen (Plymouth) te varen, waar zij hun Amsterdamse kameraden zouden ontmoeten, toen bleken dezen daar
niet te zijn, en zo zag Van Noort zich gedwongen om weer naar
Rotterdam terug te keren om te vragen waar de Amsterdammers
toch bleven. Die waren ondertussen te Veere binnengelopen, en
toen Olivier van Noort daarna opnieuw zee koos, pikte hij hen ter
hoogte van de Zeeuwse stromen op, waarna op 1 September de
gezamenlijke uitreis eindelijk kon beginnen. Een tijdverlies dus van
ruim twee maanden, reeds terstond in het begin. Wat al nadelen en
tegenslagen moesten er in die tijd overwonnen worden, alvorens
het eigenlijke werk kon worden aangevangen! Het kwam immers
geregeld voor dat de schepen die uit verschillende Nederlandse
zeegaten afkomstig waren, afspraken om elkaar te ontmoeten op
een reeds buiten onze wateren gelegen punt, waarvoor soms de
Downs (Duins, de Duynes) gekozen werden, soms ook de baaien van
Plymouth of van Vaelmuyen (Falmouth), en soms zelfs de Canarische Eilanden. Wie daar dan het eerste verscheen, moest soms
weken lang blijven afwachten of de anderen nog zouden komen
opdagen.
Soortgelijke afspraken werden veelal eveneens gemaakt tussen
schepen van een vloot, voor het geval zij elkaar onderweg soms zouden kwijtraken. Dan werd vooraf een eiland of een als veilig veronderstelde baai aangewezen als plek van hereniging, met dien verstande dat men daar bij voorbeeld twee maanden op elkaar zou
wachten, en voor die tijd de reis niet zou vervolgen. Tijd en gage
telden in die dagen nog niet zo mede als in ons tegenwoordige zakelijke tijdvak. Troffen de wachtenden het goed, dan konden zij op de
plaats van rendez-vous soms een zeer genoegelijke en gezonde vacantle doorbrengen met vissen, inzamelen van fruit en groente,
jacht op „bocken" of ander wild, en onder gunstige omstandigheden
zelfs wat ruilhandel of ook wet een losse strooptocht. Bleek echter
de afgesproken plek door vijandelijke schepen bezet, of toonde de
bevolking zich onwillig, of trof men het slecht met water en verversing, dan zat er niets anders op dan dat het wachtende schip zo lang
op en neer bleef houden, steeds op zijn hoede voor eventuele sterkere vijanden, doch tevens doorlopend loerend of er niet altemet
een Spaans of Portugees scheepje „ghejaecht" en buitgemaakt kon
worden. Dat tijdens zulke lange en dikwijls vervelende periodes
van uitkijken en afwachten en doelloos heen en weer zwalken het
moreel der bemanning wel eens kwam te lijden, behoeft geen
betoog.
Wij zullen nu elk der vloten eens gaan volgen, althans op hare voornaamste lotgevallen, voorzover deze enig licht van betekenis werpen op het pionierswerk dat deze keer werd verricht.
Het verhaal over „De reis van Mahu en de Cordes door de Straat
van Maga1h5es naar Zuid-Amerika en Japan" is in de critische bewerking en met de uitvoerige toelichtingen van dr. F. C. Wieder
uitgegeven door de Linschoten-Vereniging. De bedoeling der
onderneming was eigenlijk zo ongeveer, een herhaling te leveren
van de vermetele reis die Francis Drake met zijn Golden Hind had
volvoerd. Eerst zou er langs Brazilie en door de Straat van Magalhues worden gevaren, vervolgens zou men zien wat er op de kust
van Chili en Peru buit te maken viel, en als verlengstuk op deze
strooptocht zouden zij eens „ter avontuere besoecken eenige Eylanden Las Califormias ghenaemt, twee of to dry hondert mijlen van
het vaste Lant van Nova Spania (d. i. Mexico), ghelegen in de Mar
Del Zur", een land dat vol zou zijn van goud, zilver en parelen. Het
merkwaardige van dit geval is dat dit woord California eigenlijk
een fantasienaam was voor een wonderland nit een ridderroman
van de soort waar Don Quichotte van aan het malen was geraakt.
Evenals met zovele legendarische eilanden geschied is, heeft men
ook in voile ernst naar dit California lange tijd ijverig gezocht. Op
de vermaarde poolkaart van Mercator staat het zelfs ergens aan de
rand der IJszee aangetekend, nog benoorden Labrador, en toen had
men het at weer wat klassieker aangekleed, door van Califormia te
spreken. Gaandeweg echter gingen de Spanjaarden het vereenzela
vigen met het langgerekte schiereiland buiten de Mexicaanse kust,
hetwelk zij lange tijd voor een eiland hebben gehouden, totdat
eindelijk de samenhang met de vaste wal werd aangetoond; deze
landtong heet nog steeds Neder-California, doch de hoofdnaam is
sindsdien overgegaan op het aangrenzende vasteland, dat later bij
de Verenigde Staten is ingelijfd.
Ook dit sprookjeseiland moest de Rotterdamse expeditie dus laat
ons maar rondweg zeggen trachten te gaan plunderen. Vervolgens zouden zij wel op de route der Spanjaarden van Mexico naar
119
de Philippijnen terecht komen, en misschien ook het geluk hebben,
een zilverschip te vermeesteren; of anders konden zij wellicht
Japan aandoen om aldaar en in China op het kompas van Dirck
Gerritsz. China enige handel te drijven. Daarna konden zij hun reis
vervolgen via de Molukken, waar toch vermoedelijk een lading
specerijen te krijgen zou zijn; en ten slotte werd gerekend op een
thuisreis via Kaap de Goede Hoop.
Voorwaar een programma, dat op het oog misschien wat overladen
lijkt, maar dat niettemin uitvoerbaar te achten was. Er waren immers precedenten voor. En aan durf ontbrak het dezen heren bepaaldelijk niet. Laat ons thans eens zien wat er van deze voornemens terechtgekomen is.
Aanvankelijk gebeurde er niet heel veel bijzonders. De Kaap Verdische Eilanden en de kust van Guinea werden even aangedaan, alsmede het eilandje Anno Bom (d. i. Nieuwjaarseiland); op die plaatsen kochten of roofden zij verversingen, waaronder „Plantanos,
diese Bonannos noemen", dat zijn dus de welbekende bananen, in
het Spaans platanos geheten. Voorts „Orangien en Coquos, dwelck
Indische Noten zijn." Ondertussen was hun admiraal Jacques
Mahu overleden, tot groot verdriet van de gehele vloot, want hij
was blijkbaar zeer gezien „om zijn beleeftheydt, mildtheydt ende
goedt regiment." Dit sterfgeval gaf aanleiding tot een algemene opschuiving in het commando over de schepen.
Reeds op de uitreis ontstond er gesukkel met de proviandering, dusdanig, dat er gestolen werd. Er moest toen streng worden opgetreden, en ter hoogte van de Abrolhos, dus nabij de Braziliaanse kust,
„werdter een van des Vice-Admiraels gasten bij de vol bancke ter
doodt veroordeelt, midts by by nachte des Kocks kisten tot verscheyden reysen opghebroken hebbende, daer broodt uytghenomen
hadde, is den 10. aende boech spriet ghehangen, ende teghens de
avondt afghesneden in Zee laten dryven tot een spieghel van denghenen die sulcks souden mogen voorghenomen hebben te doen."
Op 6 April 1599, dus na een reis die al negen maanden geduurd had,
zijn zij voor de ingang van Straat Magalhades aangekomen. Hier begon juist de winter, hetgeen hun rauw op het lijf viel, want „de
meestendeels des volcks was van kleederen, dexels ende waeckpyen onversien, door dien zij meijnden in een beet landt te komen
daer zy half naeckt souden moghen loopen, waer over de meeste
menighte groote koude en onghemack leden." Om hieraan tegemoet
te komen, liet Admiraal de Cordes toen uit de lading enige kisten
120
met laken openbreken. Ook werd over de gehele vloot opdracht gegeven om scherp toezicht te houden op het eten, want in dit opzicht
gedroeg het yolk zich sums precies als stoute kinderen. Op elk der
schepen moest de kapitein met een stok er bij staan, ten eerste om
al te grote gulzigheid te beteugelen, doch voorts ook om te voorkomen dat iemand zijn toch al zeer matige portie voor grof geld
verkocht, „zynen verhongherden buyck daer na met rou Mosselen,
kruyden, ende wat zy vonden vullende, waer uyt sulcke watersucht
spruytende was, dat daer vele met ghesonder herten storven." Ook
bleek er weer gestolen te worden, zodat er opnieuw twee man tot
de galg veroordeeld zijn; een hunner is aan de wal opgeknoopt, en
de ander is er afgekomen met een zware geseling. De sterfte bleef
ook nog andere slachtoffers eisen, en dientengevolge is op een keer
ook de jonge Balthasar de Cordes tot kapitein bevorderd. Enig
voedsel vond men aan de wal, doch van zeer eenzijdige soort, namelijk duikvogels, „waer van zy ontrent 13. of 14. hondert met stocken dood gheslaghen hebbende aen boordt broghten", alsmede zeerobben, penguins en mosselen. Nu, de schaaldieren zijn langs deze
kusten niet alleen overvloedig, maar bovendien sums verbazend
groot; ik heb er in Zuid-Chili wel gegeten van dusdanige afmetingen, dat een mossel, gekookt en daarna koud opgediend, een volledige portie vormde, die met een mes in mootjes gesneden moest
worden. Verder vonden zij aan de wal wat besjes en wortelen,
maar het was een koud karweitje om alle dagen in sneeuw en ijs
daarnaar te gaan zoeken en brandhout te halen. Het klimaat is
hier des winters dusdanig pool-achtig, dat de gletschers er tot in
zee afdalen, hoewel de kust overigens op vele plekken met zwaar
bos begroeid is. Des zomers wordt deze Straat van Magalh5es dan
ook in onze dagen met succes gebezigd voor toeristenreizen met de
grootste en weelderigste mailboten die de Oceaan bevaren; des winters echter is het er verschrikkelijk. En in hun onbeholpenheid
hadden de Hollanders weer dezelfde fout begaan als destijds Magalhues zelf, door niet voldoende te beseffen dat op het Zuidelijk
Halfrond de seizoenen omgekeerd zijn.
Inboorlingen kreeg men er eveneens te zien; de Spaanse berichten
hadden gesproken van reuzen en van mensen met bijzonder grote
voeten (patagones), en aan dit verhaal — dat altijd van twijfelachtige waarde is geacht heeft het Zuiden der tegenwoordige
republiek Argentinie de naam Patagonia te danken. Ook in het
Hollandse relaas wordt verteld van wilden die 10-11 voet lang
121
waren; eveneens Linschoten had beweerd, zulke reuzen in Sevilla
gezien te hebben, zodat de veronderstelling niet al te gewaagd
schijnt, dat men elkaar voortdurend heeft nagepraat, bang om
anders te moeten horen dat men dan zeker niet goed uit zijn ogen
had gekeken. Op die manier hebben tenminste heel wat legendarische voorstellingen hun leven eeuwenlang gerekt.
De tegenwoordige inboorlingen van Vuurland en daaromtrent vertonen generlei kenmerken van zulke buitengewone proporties.
Trouwens, verderop hebben zij een paar dagen een Indiaanse vrouw
met twee kindertjes aan boord gehad, doch afgezien van enige primitieve gedragingen vielen daarbij geen bijzondere dingen op te
merken.
Steeds door sneeuw en hevige stormen geteisterd, en of en toe in
bloedige botsing met de woeste inboorlingen, hebben zij maandenlang in de zeeengte liggen tobben. Het enige voordeel van dit langgerekte verblijf is geweest, dat de stuurman Jan Outghers een zeer
verdienstelijke kartering en beschrijving van Straat Magallfges
heeft beproefd, die door Wieder, een van 's werelds beste kaartenkenners, nog in onze dagen geprezen is.
Ergens midden in de zeestraat heeft Simon de Cordes alle kapiteins
en schippers bijeengeroepen en op algemeen verzoek besloten, hier
een gedenkteken te plaatsen ter herinnering aan de doortocht van
deze vloot. En verder is er toen een „Bontenisse'' ingesteld, waartoe de zes voornaamste persoonlijkheden zouden toetreden, om
jegens elkander te zweren „dat zy hun door geen perijckelen, noodt
noch oock door de vreese des doods en souden laten beweghen om
yets t' onderstaen, dwelck teghens hunne eere, tot nadeel van den
welstandt haers vaderlandts ende de begonne reyse soude moghen
strecken, voorghenomen hebbende lijf en leven te waghen, om met
eeren hare erf-vijanden alien moghelijcqen afbreuck te doen, de
Hollandtsche Wapenen int ghewest plantende, waer uyt de Koningh
van Spangien zyne schatten gaert, daer mede by tegens de Nederlanden tot noch toe een langhdurige oorloghe ghehouden heeft."
Deze „Broederschap vanden ontbonden (d.w.z. losgelaten) Leeu"
is toen plechtig ingewijd met allerlei theatraal ridderceremonieel,
en op een „tafereel" zijn de zes namen gegrift, enkel om terstond
nadat de ridders hun hielen gelicht hadden, door de inboorlingen
vernield te worden, zoals zij zeif nog konden aanschouwen. Deze
plek is als Ridders Baye op de kaart getekend; nog tegenwoordig
vindt men haar als Riders Bay vermeld.
122
Van Kier zijn zij onder voortdurende tegenslagen verder door de
Straat gesukkeld; reeds waren er tweehonderd man gestorven, zodat er alles bij elkaar nog maar driehonderd overbleven. Ook hadden de schepen allerlei schade opgelopen, en bovendien werd het
voedsel weer schaars, want eenmaal buiten de zeeengte viel er niets
meer te bemachtigen.
Ten slotte is de vloot in storm en duisternis uit elkaar geraakt. Twee
schepen, Het Geloof en De Trouw, zijn weer naar de Straat van
MagalhSes teruggekeerd, waar Het Geloof nog een ontmoeting heeft
gehad met Olivier van Noort, die daar toen juist met zijn vloot passeerde; het schip is toen in arren moede naar huis gevaren, doch het
verhaal van die reis behoort niet in het kader van ons boek thuis.
De Trouw is opnieuw de Straat uitgevaren naar de Stille Oceaan,
heeft de gebroken kust gevolgd van de tegenwoordige Chileense
provincie Magallanes (hoofdstad de wolhaven Punta Arenas, die
enige tijd lang eveneens Magallanes heeft geheten), en is terechtgekomen tussen de eilanden van Chiloe, op de plek waar de vaste
wal overgaat in een warnet van fjorden en scheren. De kapitein,
de jonge Balthasar de Cordes, heeft aldaar op onverantwoordelijke
wijze huisgehouden onder de Spanjaarden, waarbij hij zich bediende van de hulp der „Chilesen'' (Araucaniers), die een hardnekkig verzet voerden tegen het Spaanse bewind. Deze korte maar
niet zeer verkwikkelijke episode van baldadigheid en roof is geeindigd met een overhaaste vlucht, juist toen men er al op rekende,
zich te moeten overgeven.
Daarna heeft De Trouw, ofschoon zeer verzwakt, nog kans gezien
om over de Stille Zuidzee been te zeilen en Tidor te bereiken. Bij
aankomst aldaar werd het schip echter door de Portugezen in beslag genomen, en de bemanning is bij die gelegenheid grotendeels
vermoord. Onder de overlevenden behoorde de bootsgezel Mees
Sandersz., die na terugkeer in het vaderland zijn wedervaren op de
primitieve manier van een varensgast heeft neergeschreven. Ook
dit relaas is in Wieder's bewerking voor de Linschoten-Vereniging
opgenomen, tezamen met de Spaans-Chileense bronnen over de
plundering van Chiloe.
Inmiddels was De Blijde Boodschap (ook Vliegend Hert genaamd)
onder commando van Dirck Gerritsz. China tot in de buurt van Valparaiso gekomen, nadat men bij vergissing het eiland Santa Maria,
waar afgesproken was dat de schepen in geval van verbroken contact op elkaar zouden komen wachten, had gemist. Het yolk was
123
reeds te weinig talrijk en te uitgeput om nog verder te kunnen
varen. Er is toen besloten om met de Spanjaarden te onderhandelen, doch na enig vechten hebben zij zich moeten overgeven. Een
uitvoerig relaas van het verhoor, waaraan deze sehepelingen vervolgens in Chili en later in Peru onderworpen zijn, is door dr. J. W.
IJzerman gepubliceerd voor de Linschoten-Vereniging, onder de
titel „Dirck Gerritsz. Pomp, alias Dirck Gerritsz. China, de eerste
Nederlander die China en Japan bezocht:" Coen kort daarna Olivier
van Noort door de Straat kwam varen, kreeg deze op het door hem
buitgemaakte Spaanse schip „El Buen Jesus" een brief van Dirck
Gerritsz. in handen, met het verhaal van zijn gevangenneming.
Hierop heeft Olivier van Noort den Spaansen gezagvoerder losgelaten, op voorwaarde dat hij zich moeite zou geven om Dirck Gerritsz. in vrijheid te doen stellen. Deze heeft echter nog drie jaar in
Lima (Peril) vertoefd, en is pas vrijgekomen toen er na de slag bij
Nieuwpoort krijgsgevangenen werden uitgewisseld. Via Panama en.
Lissabon is hij toen met nog zeven anderen naar Holland teruggekeerd. Men schreef intussen 1605, en zij waren dus zeven jaar
afwezig geweest; drie hunner vonden hun vrouw met een ander
getrouwd.
De beide overige schepen, De Hoop en de Liefde, hebben getracht
om de kust van Zuid-Amerika te volgen in de richting van „Las
Califormias", waar zij immers en passant ook nog heen wilden.
Onderweg is De Hoop voor La Mocha, in Chili, voor anker gegaan;
een groep van 27 man, die hier het land wilde verkennen, viel in
een Araucaanse hinderlaag en werd afgemaakt, met inbegrip van
den admiraal Simon de Cordes, Het schip voer toen verder naar het
eiland Santa Maria, de afgesproken plaats van verzamelen. Daags
daarna kwam ook De Liefde voor La Mocha, doch zij voer terstond
door tot het naburige Lavapie, waar een landingsexpeditie onder
Gerrit van Beuningen met 22 man eveneens door de Araucaniers
werd gedood. In deze treurige toestand ontmoetten deze beide schepen elkaar voor Santa Maria. Er is toen nog wat onderhandeld met
de Spaanse Overheid aldaar, die hoopte op deze wijze de gevaarlijke
Hollandse „corsarios" in haar macht te kunnen krijgen. De onzen
zijn echter op de voorstellen der Spanjaarden niet ingegaan, doch
hebben besloten om dan maar liever, zo verzwakt als men was, de
oversteek naar Japan te beproeven, in de hoop dat daar tenminste
iets te beginnen zou zijn met de ruilgoederen die nog aan boord
waren.
124
Op deze reis is De Hoop vergaan. Alles wat er wellicht nog van de
bemanning is overgebleven, zou misschien kunnen zijn een sloep,
die omstreeks die tijd op Hawaii schijnt te zijn aangekomen met een
handjevol uitgeputte matrozen aan boord, dus in dat geval hetzij
schipbreukelingen of desnoods muiters van De Hoop. Volgens het
verhaal dat uit Hawaii tot ons gekomen is, zouden deze mannen
door de Kanakas van die paradijsachtige eilanden zeer goed ontvangen zijn en het tot de rang van opperhoofd hebben gebracht. Indien
dit inderdaad de overlevenden van De Hoop geweest zijn, dan komt
aan de Hollanders de eer toe, de ontdekkers van Hawaii te zijn geweest, althans de eerste Europeanen die daar voet aan wal gezet
hebben; want de Spanjaarden hadden die eilandengroep weliswaar
in 1555 gezien, doch weder vergeten, en James Cook, de kranige
verkenner van de Stille Zuidzee, heeft Hawaii ten slotte pas tegen
het einde der 18e eeuw teruggevonden, ten koste van zijn leven.
Nu rest ons nog het schip De Liefde. Dit is, nadat het De Hoop in
de storm uit het oog verloren had, blijven doorvaren op zoek naar
Japan. Vele maanden lang hebben zij met allerlei tegenspoeden
geworsteld, tot het yolk dusdanig was gedund en uitgeput, dat er
nog maar negen of tien op bun benen konden staan of tenminste
rondkruipen. Hun enige hoop was, het Noordelijke uiteinde van
Japan te bereiken — waarvan men overigens niets wist —, want
aan de Zuidpunt zouden zij in de handen der Portugezen gevallen
zijn. Doch hun desolate toestand maakte dat zij ten slotte blij waren,
het eerste het beste land hetwelk zij in zicht kregen nog juist te
kunnen bezeilen, en dit was ergens in het midden van de eilandengroep. Aldus kwam De Liefde op 19 April 1600, dus bijna twee jaar
na vertrek uit het vaderland, voor de Japanse kust ten anker. Het
verdere verhaal van deze gedenkwaardige gebeurtenis bewaren wij
echter voor een later hoofdstuk.
Intussen is het tijd geworden om onze aandacht eens te gaan besteden aan de lotgevallen van de andere vloot, die wij under bevel van
* Olivier van Noort reeds uit de Nederlandse wateren hebben zien
vertrekken.
Via de Canarische Eilanden en de kust van Guinee is deze expeditie
op de Kaap Verdische Eilanden aangeland met de bedoeling om
te verversen; maar aangezien de inwoners zich vijandig toonden,
moest daar om gevochten worden, waarbij Olivier's broer Cornelis
gesneuveld is. Vervolgens zijn zij overgestoken naar Brazilie, doch
125
eveneens in de baai van Rio de Janeiro werden zij „noch arger
ghetrackteert, want den Gouverneur ons met zijn grof geschut van
Landt hiel", zodat zij hun geluk verderop moesten beproeven; op
het fraaie eiland S5o Sebasti5o, dat halfweg tussen Rio en Santos
ligt, vonden zij volop vis, mosselen en „palmites", d.w.z. palmkool,
de spruiten van een jonge palmsoort, die schertsend wel eens Braziliaanse asperges genoemd worden. Intussen bleek de wind niet gunstig om rechtstreeks naar de Straat van Magalh5es te varen, en
daarom werd — let wel op de omweg! — besloten om eerst maar
eens naar St. Helena te gaan, dus terug naar de Afrikaanse wateren.
Dit eiland hebben zij evenwel niet kunnen vinden, waarop wederom koers werd gezet naar de Braziliaanse kust, in de hoop dat men,
zoals Olivier van Noort dat in zijn verslag aan stadhouder Maurits
uitdrukt, eindelijk „deur de Strate van Magellane, voorbij de Custe
van West Indien, over de Zuytzee, ende so voorts (waert doenlijc)
om den geheelen Aertbodem om te seylen ende alomme te traficqueeren".
Op de kust van Patagonia, op Porto Desire (tegenwoordig Puerto
Deseado) vonden zij „menichte van Pinguins voghels, die wy vonghen ende ghesouten mede voerden. Item vonden wy ooc soveel
Eyeren van deselve vogels, dat wyse met vijf of 6000 teffens tscheep
brochten om te eten." Hier werd kapitein Huydecoper begraven en
nog drie anderen, die tijdens het waterhalen door de inboorlingen
(die seer groot van gestalte ende wreet van gesichte zijn) waren
doodgeschoten. Verderop bereikten zij de ingang van de zeestraat
„daert wel 7 vadem op en neder vloeyt, dat seer schrickelick is om
t' anschouwen; ende so hebben wy opgedaen de vermaerste, maer
de aldersorchlicste Straet van Magellanes, gelijck wy allegaer gewaer geworden zijn." Hier ontmoetten zij Sebald de Weert, „die
terugge moest keeren, nadat by wel 20. mylen deur de strate hadde
gheweest, ende seer vromelick by de 4 maenden Schip en goet met
alle zijn volt in deselve strate hadde geavontuert."
Het was toen December 1599, dus al weer in het goede seizoen; terwij1 de vloot van Mahu en de Cordes zich vele maanden lang onder
ongunstige omstandigheden in de zeeengte had afgebeuld, had Olivier van Noort diezelfde tijd tenminste op mildere wateren doorgebracht. Niettemin had ook deze vloot gevoelige verliezen geleden,
want gedurende de ongeveer vijftien maanden reis waren er van de
250 man omstreeks 100 gestorven. Er is toen krijgsraad gehouden;
besloten werd om de reis voort te zetten, en ingeval men van elkaar
126
of zou raken, gedurende twee maanden op elkaar te wachten op het
eiland Santa Maria, aan de kust van Chili. De vice-aclmiraal Jacob
Claesz. van Ilpendam is toen ongehoorzaam geworden, en werd bij
besluit van de „crijchsraet" in arrest gesteld, met drie weken tijd
om zich te verdedigen. Hij is daarin echter, naar het gevoelen van
de krijgsraad niet geslaagd, en is toen veroordeeld om bier aan land
gezet te worden „met wat broot ende Wijn, maer en conde daer
niewers been, want 't was een woeste plaets, ende most sterven
van honger, of to van de Wilden gegeten worden; t'selve gedaen
wesende, heeft de Generael een gemeen gebet laten doen over de
gantsche Vloot, ende een yeder vermaent daer exemple aen te
nemen.''
De tucht werd dus streng gehandhaafd, en dat was wel nodig ook,
wilde het moreel van de troep niet al te zeer lijden onder de voortdurende tegenspoed. Want de Straat van Maga1h5es toonde zich
uitermate weerbarstig, dusdanig dat er begin Februari 1600 nog
beraadslaagd is of men niet liever toch maar van deze route zou afzien en om de Kaap de Goede Hoop de reis vervolgen. Besloten
werd evenwel, het nog twee maanden(!) te blijven proberen. Op de
laatste dag van Februari, die dat jaar 29 dagen telde, is het eindelijk
gelukt om uit de Straat in de Zuidzee te komen, na vier maanden
hard zwoegen, enkel aan deze ene lastige passage.
Onder het opvaren langs de Chileense kust raakten zij het viceadmiraalsschip kwijt, wat een hele slag was, want aangezien ook
reeds een der jachten verloren was gegaan, hield Van Noort nu
alleen nog de Mauritius en het jacht De Eendracht over. Hiermee
is hij naar het eiland La Mocha gevaren, waar zij door de Araucaniers vriendelijk ontvangen zijn. Er werd lustig ruilhandel gedreven
in schapen tegen bijlen en messen, waarbij de inboorlingen rijkelijk
een drank schonken, die zij „cici" noemden, d. i. chicha of maisbier, nog tegenwoordig een algemene volksversnapering langs de
gehele westkust van Zuid-Amerika. Zeer plastisch vertelt het journaal hoe deze drank gebrouwen wordt. „De oude Vrouwen die
qualijck tanden hebben, knauwen de Mais, ende door quijl ende
seeveringhe van de oude Vrouwen, so gijlt oft gest de Dranck. Sy
hebbender oock eenighe superstitie in, hoe de Dranck van ouder
Vrouwen gheknaut wordt, dies te beter is." Volgens de Araucaniers
hadden de inboorlingen zo juist te Valdivia onder de Spanjaarden
heel erg huis gehouden. Dit klopt. Want op 24 November 1599 was
opeens een welgeordende Indiaansche krijgsmacht van omstreeks
127
5000 man, waaronder wel 3000 ruiters, deze stad binnengetrokken,
waarop een volledig bloedbad met plundering en verwoesting
volgde.
Onder de schapen waren er ook met „seer langhe halsen, ende de
Wol is hem so lang datse bycant aen de aerde hanght; dese Schapen ghebruycken sy tot haren arbeyt, ende om last te draghen, ende
als die moede ghearbeyt zijn, canmense met slaen niet voorder
cryghen, ende keerent hooft nae u toe met een groote stanck, diese
van haer geven." Men herkent de llama's die destijds ook tot in
Zuid-Chili voorkwamen, doch tegenwoordig alleen nog talrijk zijn
in de bovenlanden van Peru en aangrenzende republieken; de Araucaniers wilden deze soort niet in de ruilhandel afstaan, doch enkel
de gewone schapen, waar de Hollanders trouwens veel meer aan
hadden, want llamavlees is van slechte hoedanigheid.
Deze voorspoed op de Chileense kust werd nog vergroot toen zij
verderop voor Santa Maria een Spaans schip zagen liggen. Dit wilde
zich uit de voeten maken, maar Olivier van Noort begreep dat hij
het tot elke prijs moest zien te bemachtigen, om te voorkomen dat
de Spanjaarden te Valparaiso bericht van zijn aankomst zouden
krijgen. Er werd gezeild „dat onse Focmast craecte", en men heeft
over en weer de kanonnen laten spelen, totdat eindelijk de
Spanjaard zich overgaf. Dit was het schip El Buen Jesus. Van de
opvarenden vernam Olivier van Noort, dat het de wacht moest houden of er soms vijandelijke schepen door Straat Magalh5es kwamen; voorts verkreeg hij waardevolle aanduidingen inzake de staat
van weerbaarheid der gehele verdere kust. Ook hoorde hij wat er
aan de schepen van de Cordes overkomen was, en wij zagen tevoren
reeds, dat hij den Spaansen kapitein heeft vrijgelaten om der wille
van Dirck Gerritsz. China.
Aangezien stroom en tegenwind hun beletten om nog te Santa
Maria te komen, werd besloten om het vice-admiraalsschip dan
voorlopig maar aan zijn lot over te laten, en eerst naar Valparaiso
te varen. „Tot Lima haddense al advertissement over een Jaer van
ons comst, met naem ende toenaem van den Generael, soodat het
gantsche landt in roere was, ende haer schepen van Oorloge ghereet
hadden om ons waer te nemen." Ja, dat kwam er van, nu men in
Nederland zijn mond niet gehouden had!
Ter rede van Valparaiso hebben zij twee sloepen op een paar
Spaanse schepen afgestuurd, die geenterd en genomen werden. Veel
van waarde bleek er echter niet aan boord te zijn, want evenals op
128
De Indische Oceaan als binnenzee, zgn. Wiederkaart, einde 16e eeuw.
Wereldkaart van
Ptolemaeus.
Het tinnen bord van Dirk Hartogh.
Nieuw Holland en Nieuw Guinea aaneen.
de Buen Jesus hadden de Spanjaarden vermoedelijk alle kostbaarheden tevoren in zee geworpen. Ditzelfde lot ondergingen drie
paarden, die de Hollanders aan boord aantroffen, doch waar zij niets
mee wisten aan te vangen. Arme dieren! Van deze streek getuigt
het journaal: ..T' is een schoon vruchtbaer landt van veelderhande
Vruchten. Daer wast in S. Jago, die achthien mylen (d.w.z. Spaanse
leguas a 5-6 kilometer) te landewaerder in leyt, veel Wijn, die
van couleur ende smaeck is als roode Fransche Wijn." Nu, het
fraaie heuvelland rondom Santiago de Chile brengt nog steeds grote
hoeveelheden fruit en Bordeauxachtige wijnen voort. In zijn rapport aan Prins Maurits, ter aanbieding van het relaas der reis,
weidt Olivier van Noort nog verder uit over de bijzonderheden van
deze gehele kust, tot Panama en Mexico toe, waarbij hij de zilvermijnen van Potosi vermeldt en ook de druivenvelden van Ica en
Pisco niet vergeet, waar destijds veel wijn gemaakt werd, doch
tegenwoordig vooral een soort kleurloze druivenrum, die als „pisco"
het meest geliefde borreltje van dit gedeelte der wereld is.
Ondertussen was de Hendrick Frederick, het vice-admiraalschip,
onder Pieter Esaiasz. de Lint, overeenkomstig de afspraak naar
Santa Maria gevaren, waar het op 25 April is aangekomen, dus een
maand na Olivier van Noort; doch deze beyond zich inmiddels reeds
ter hoogte van Callao, de voornaamste haven van Peru. Ook De
Lint heeft een Spaans schip genomen, en is een paar maanden in die
buurt blijven kruisen, wachtende op den admiraal. Daarna is hij
eveneens het Noorden in gevaren, heeft nog getracht voor Arica
een scheepje buit te maken, en is toen de Zuidzee ingestevend alvorens de Spaanse schepen, die te zijner vervolging waren uitgevaren,
ter plaatse verschenen. Het schip is toen over de Stille Oceaan naar
de Molukken gezeild, en heeft Ternate behouden gehaald, doch is
op de kust aldaar gestrand. Gelukkig toonde de Sultan zich den
Hollanders goed gezind, en zo kon kapitein De Lint met een der
Nederlandse retourvloten via Banda en Bantam naar huis varen,
waar hij in Februari 1603 aankwam.
Olivier van Noort was ondertussen opgevaren tot ongeveer ter
hoogte waar Mexico overgaat in California. Vandaar is hij de Stille
Zuidzee rechtstreeks overgestoken, in de richting van de Philippijnen. Hij had gehoopt, het buitgemaakte Spaanse scheepje behouden te kunnen overbrengen, maar dit werd onderweg zo lek, dat
het verlaten moest worden. Via de Ladrones of Dieven Eilanden
(tegenwoordig de Marianen, waartoe ook het Amerikaanse steun129
Nederlands Veorh•ede 9
Olivier van Noort brengt voor Manila den Spaansen Admiraal tot zinken.
punt Guam en het voormalig Japanse Saipan behoren) is hij toen
voor de baai van Manila aangekomen alwaar een hevig gevecht
geleverd is, waarbij het Spaanse admiraalschip in de grond werd
geschoten.
De kapitein van het jacht De Eendracht, Lambert Biesman, werd
daar gevangen genomen en als zeerover terechtgesteld. Het zwaar
beschadigde jacht is toen door de Hollanders verbrand en ook de
Mauritius was zo erg gehavend, dat de Spanjaarden het reeds voor
verloren hielden. Niettemin heeft Van Noort kans gezien om Straat
Madoera te bereiken, van waar hij ten slotte blij mocht zijn, zonder
retourlading, doch tenminste heelhuids om de Kaap de Goede Hoop
huiswaarts te varen. De zilverschepen, die hij tussen Mexico en de
Philippijnen gehoopt had te zullen bemachtigen, heeft hij niet ontmoet. Een paar Japanse schepen, die hij in deze omgeving aangehouden heeft, en van wie hij de aankomst van het schip De Liefde
in Japan vernam, heeft hij weer vrijgelaten, hetgeen onder de
Japanners de goede mening omtrent de Hollanders versterkt heeft,
doch aan Olivier van Noort geen rechtstreekse winst opleverde.
De thuisreis is met tal van moeilijkheden en ontberingen gepaard
gegaan. Op St. Helena werd ververst en benoorden de Linie ontmoeten zij zes schepen onder Jacob van Heemskerck, op weg naar
Indie, van wien men het nieuws vernam van de overwinning, door
130
Maurits bij Nieuwpoort behaald, „daer wel 8000. vyanden hit Velt
waren blyven ligghen, ende d' Admirael van Aragon selfs ghevanghen, met meer andere grote Heeren ende Capiteynen, hetwelcke
ons gheen cleyne vreucht en veroorsaeckte int hooren."
Op Zondag 22 Juli 1600 — aldus vermeldt het journaal lakoniek —
was het brood op, zodat men zich voortaan uitsluitend met rijst
moest voeden. En op 26 Augustus viel Olivier van Noort de Maas
binnen, na een afwezigheid van ongeveer drie jaar. De eerste
Nederlandse omzeiling der aarde was volbracht. Groot was de blijdschap over de behouden terugkeer, maar deze vreugde werd spoedig
getemperd, toen bleek dat deze kranige verrichting geen handelswinst had opgeleverd, doch slechts zuiver verlies.
Pas drie jaar later kwam het bericht binnen, dat tenminste de Hendrick Frederick, het vice-admiraalschip, nog zaken had kunnen
doen, doordat bij de stranding op Ternate de lading behouden gebleven was en het geschut met ammunitie voor een flinke partij
kruidnagelen aan den Sultan was overgedaan. De Magalaense Cornpagnie, zoals die onderneming van Olivier van Noort zich ondertussen genoemd had, in de verwachting om op een keer nog eens
opnieuw Tangs die route naar Indie te gaan varen, is toen met de
inmiddels gevormd Verenigde Oost-Indische Compagnie onderhandelingen gaan voeren over de overneming van die kruidnagelen,
en op grond van deze claim is haar tenslotte in 1635 — dus na 32
jaren van procederen en loven en bieden! — een schadevergoeding
toegekend die haar toestond, definitief tot liquidatie over te gaan,
met een uitkering aan aandeelhouders van 85°/o hunner inleggelden.
Een volgende reis om het Westen is pas weer ondernomen onder
Joris van Spilbergen, die in 1614 uitzeilde om den Spanjaarden in
de Zuidzee afbreuk te doen. Inderdaad heeft hij in de Peruaanse
wateren zeer kranig de Spaanse vloot verslagen, doch buit van betekenis werd daarbij niet behaald. Ook deze expeditie kwam voor
Manila terecht (1616), alwaar hij veertien dagen lang gelegen heeft
zonder zich evenwel sterk genoeg te voelen om die stad aan te tasten; hij heeft er enkel enige schade aangericht, en is toen via Ternate naar huis gevaren. Het zeer boeiend relaas van deze tocht is
door prof. Warnsinck voor de Linschoten-Vereniging bewerkt.
Ondertussen was in het octrooi der Verenigde Oost Indische Compagnie behaald dat deze maatschappij het alleenrecht zou hebben
op de Indische vaart, zowel om de Kaap de Goede Hoop als door de
131
Straat vanMagalh5es. Uit deze omschrijving kon dus worden geconcludeerd dat alle andere routes naar Indie vrij waren, hetgeen opnieuw leidde tot het opvatten van het tevoren steeds mislukte plan
om dan benoordoosten om Azie, of benoordwesten om Amerika been
te gaan varen. Tevens echter deed zich de mogelijkheid voor, dat er
misschien ook nog bezuiden Straat Magalhiles een doorvaart zou
bestaan; kon men die vinden, dan zou er een bres geschoten kunnen
worden in het monopolie der V.O.C. Dit nu was een kansje waaraan
Isaac Lemaire, voorheen aandeelhouder in de Compagnie, doch later
uitgetreden en sindsdien een felle bestrijder van dat geoctroyeerde
lichaam, wel enig geld wilde wagen. Een aantal kooplieden uit
Hoorn deed aan dit avontuur mede.
Er werden in 1615 twee schepen uitgerust, de Eendracht en de
Hoorn, onder bevel van Jacques Lemaire, zoon van den ouden
Isaac en Willem Cornelisz. Schouten. Er zou bezuidwesten Vuurland gezocht warden naar de kust van het Onbekende Zuidland,
hetwelk op grond van wat destijds Ptolemaeus gedacht had, verondersteld werd zich in een brede kring rondom de Zuidpool uit te
strekken, dus bezuiden Afrika en Zuid-Amerika, en zó ver de Stille
Oceaan in, dat de noordkust van dat geheimzinnige vasteland reeds
bij voorbaat bevolkt was met tropische vogels. Alle wereldkaarten
uit dat tijdperk vertonen op die plek een geweldig continent met
vele kapen en baaien, alsmede het opschrift dat dit land Psittacorum Regio heet, of het Rijk der Papegaaien.
Van de beide Hoornse schepen is de Hoorn op de kust van Patagonia verbrand. Het andere, de Eendracht, heeft de Straat van
Maga1115es laten liggen, en is buiten Vuurland om door een vaarwater gestevend, dat zij Straat Lemaire genoemd hebben. Aan
stuurboord hielden zij Vuurland, aan bakboord een onbekend land,
dat toen Staten Eiland is gedoopt. Vervolgens koersten zij bezuiden
een kaap, waaraan zij de naam van hun vaderstad Hoorn gaven, en
zo kwamen zij in de Zuidzee terecht. De Engelsen hebben dit uiterste punt van Zuid-Amerika sindsdien The Horn genoemd, wat
natuurlijk even onjuist is als de Spaanse versie, die Cabo de los
Hornos luidt, alsof het een Kaap van de Ovens zou zijn.
Na deze wetenschappelijk belangrijke, doch in commercieel opzicht
resultaatloze ontdekking, zijn Le Maire en Schouten toen in de
Zuidzee gaan kruisen, alwaar zij tal van eilandengroepen hebben
bezocht, doch niets gevonden hebben van de veronderstelde Terra
Australis Incognita; trouwens, daartoe waren zij in ieder geval
132
doorlopend veel te Noordelijk in hun koers. Ten slotte zijn zij, in
hoofdzaak Westwaarts varende, op de kust van Nieuw Guinea verzeild, van waar zij terecht kwamen op Ternate. De Nederlandse
Gouverneur-Generaal Laurens Read, die daar toen juist vertoef de,
ontving hen zeer hartelijk, maar toen zij vervolgens de reis voortzetten via Java, liet Jan Pietersz. Coen, die daar toen de Raad van
Indie presideerde, het schip en de lading aanhouden wegens schennis van het octrooi der Compagnie. Weliswaar betoogden Lemaire
en Schouten, dat zij noch om de Kaap de Goede Hoop, noch door de
Straat van Magalhases gekomen waren, en dus het volste recht hadden, maar Coen hield deze verkiaring voor een „verciering", en
wilde liever het zekere voor het onzekere nemen. De opvarenden
zijn toen grotendeels met de retourvloot onder Joris van Spilbergen, die kort voor hen op zijn reis om de wereld aldaar was aangekomen, naar Nederland teruggekeerd; onderweg is Jacques Lemaire
overleden. Het volledige verhaal is door W. A. Engelbrecht voor de
Linschoten-Vereniging bewerkt.
Ook deze reis had dus geen resultaat opgeleverd, dat tot verdere
ondernemingen in die richting kon aanmoedigen. Weliswaar is de
V.O.C. later veroordeeld om terzake der inbeslagneming een schadevergoeding uit te keren, maar niemand gevoelde meer lust om westelijke routes naar Indie te bevaren, en eveneens de Oost-Indische
Compagnie zelf zag in deze weg voorlopig geen heil. Pas in 1623 tot
1626 heeft een vloot van elf schepen, onder Jacques 1' Hermite als
admiraal en Geen Huygen Schapenham als vice-admiraal — de
zgn. „Nassause Vloot" — opnieuw een reis naar de Stille Zuidzee
ondernomen. Ditmaal was de bedoeling echter geenszins om handel
te drijven, doch uitsluitend om de .Spaanse nederzettingen in Peru
en Mexico aan te tasten, en den vijand aldus in zijn bronnen van
inkomen afbreuk te doen. Deze oorlogsvloot is, na onderweg zoveel
mogelijk schade te hebben aangericht, via Indie naar huis gevaren.
Wederom was dus een Nederlandse reis om de wereld volbracht,
en de mogelijkheid om via het Westen naar het Oosten te zeilen
was nu wel overvloedig aangetoond. Niettemin bleef deze gevaarlijke doorvaart te vele nadelen behouden, vergeleken bij de weg om
de Kaap de Goede Hoop, dan dat de practische Hollanders daar
handelswinsten van konden verwachten. Enkel nog bij speciale aanleidingen is de westelijke route nog eens gebezigd, zoals toen een
vloot, onder Hendrik Brouwer en Elias Herckmans, in 1642 uit
Nederlands Brazilie naar Chili werd gezonden om in bondgenoot133
schap met de Araucaniers dit land op de Spanjaarden te veroveren;
of toen in 1721 mr. Jacob Roggeveen nog eens een poging ging
wagen om het geheimzinnige Zuidland te gaan ontdekken. Op beide
ondernemingen komen wij later in ander verband terug.
En hiermede kunnen wij van de westelijke route naar Indie, die
oude droom van Columbus, afstappen. Zelfs de sindsdien geopende
doorvaart door het Panamakanaal heeft de hoofdroute naar Indite
niet om het Westen kunnen verleggen, laat staan dat de zoveel
langere en zoveel bezwaarlijker weg bezuiden Amerika daarin ooit
had kunnen slagen. Dat het resultaat ditmaal negatief gebleven is,
behoeft dus waarlijk niet te worden geweten aan Nederlands voorhoede, die zich daar kranig geweerd heeft.
134
KOOPVAARDERS, KAPERS EN KOLONISTEN
IN AMERIKA
Nederlands voorhoede verschljnt in de wateren der
Nieuwe Wereld. Handel op Brazilie en vestigingen langs
de Wilde Kust. De Silveren Werelt vaart naar de Rio
de la Plata. Nederlandse schepen niet meer in Brazilie
toegelaten. Begin der plundertochten op de kusten van
's vijands kolonien. Nu willen wij ons ook zelf daar
gaan vestigen. Lotgevallen van Nederlands Brazilie.
Het verlichte bestuur van Johan Maurits van Nassau
op het Recief. De Nederlanders bezetten Curacao als
steunpunt. Aan de Rieviere van den Vorst Mauritius
sticht Amsterdam een dochterstad. De Hollanders en de
Roodhuiden. Zeeuwse nederzettingen in de Guyanas.
In een vorig hoofdstuk hebben wij ooze landgenoten reeds hier en
daar in Amerikaanse wateren bezig gezien. Laten wij hen thans
eens bij hun verrichtingen in dat wereiddeel meer van nabij gaan
volgen.
Onze aanraking met sommige delen der Nieuwe Wereld dateerde
van heel vroeg. Reeds omstreeks het midden der 16e eeuw, dus toen
er nog geen sprake was van opstandigheid tegen het Spaanse staatsgezag, hadden Nederlandse schepen de Antillen en de kusten. van
Centraal Amerika bezocht, deels als hulpkrachten in dienst der
Spanjaarden, deels ook uit eigen initiatief. Wij vinden tenminste
berichten over een scheepslading suiker uit Cuba, en mogen gevoegelijk aannemen dat dit geen uitzondering is geweest, doch dat
deze vaart veeleer een heel gewone bezigheid gevonden werd, waaraan de Nederlandse schippers reeds gewend geraakt waren.
Evenzo ging het iets later ten opzichte van de vaart op Brazilie en
op de zgn. Wilde Kust of Guyana. In Brazilie kwamen de onzen
deels voor eigen rekening, deels ook in compagnonschap met Portugese firma's. Immers, wij hadden vanouds op zeer goede voet gestaan met de Portugezen, die voor een groot gedeelte hunner Internationale handelszaken waren aangewezen op Nederlandse transportmiddelen en distributietalenten. Weliswaar gold voor de overzeese gebiedsdelen van Portugal het voorschrift dat aldaar geen
buitenlandse schepen konden worden toegelaten; maar het Portugese Rijk was reeds dusdanig uitgestrekt geworden, en men had
voor zovele landstreken tegelijk to zorgen, dat er soms voor Brazilie
135
maar weinig aandacht overschoot. De kolonisten daar te laude kwamen dientengevolge in vele opzichten tekort, want het ging hun
weldra ontbreken aan importen van werktuigen, zaaigoed, voedsel
en kleding, terwijl zij bovendien menigmaal bleven zitten zonder
scheepsruimte voor hun uitvoerproducten. Om in deze leemte te
voorzien moest de regering te Lissabon wel van een al te strenge
handhaving der monopolistische rechten afzien, en vreemde schepen toelaten. Voor deze werd zelfs een tarief opgesteld, neerkomende op betaling van 10 °/o aan in- en uitvoerrechten; nu, dat hadden de Nederlandse handelaren er grif voor over, en zo kon er dan
tegen het einde der 16e eeuw gesproken worden van een levendige
scheepvaart der onzen op Brazilie.
Daar waar de Portugese aanspraken niet meer golden of althans
niet met zoveel klem werden gehandhaafd, daar durfden de onzen
zich ook wel te wagen aan eigen nederzettingen. Dat was bij voorbeeld het geval aan de Wilde Kust, een lage en slijkerige oever,
die zich tussen de mondingen van Amazone-rivier en Orinoco uitstrekte, een gebied dat theoretisch zowel door Spanje als door Portugal beschouwd werd, tot elks respectieve wereldhelft te behoren;
doch aangezien iedere poging tot handhaving van die aanspraken
placht te Leiden tot pijnlijke kwesties tussen beide landen, die
toch al overal stof tot conflicten in overvloed vonden, en aangezien
die modderige streek hun ook niet eens zo erg aanlokkelijk scheen,
gaven noch Spanje, noch Portugal zich voor deze Guyanas grote
moeite. Het gevolg was, dat hier een hele wereld op zichzelf openlag, met tai van wijde riviermonden die tot opvaren uitnodigden.
In deze binnenlanden verwachtte Sir Walter Raleigh het geheimzinnige rijk van El Dorado te zullen vinden, het land van een Indiaansen koning, die geheel met stofgoud heette te zijn ingesmeerd.
Het was deze legende van een koninkrijk vol goud, die er toe geleid
heeft dat het Zuid-Amerikaanse vasteland reeds betrekkelijk zo
vroeg in alle richtingen is doorvorst. Want hoewel de waarschijnlijkheid van zulk een nieuwe vondst ener gouden wereld aanmerkelijk verminderd mocht heten sinds in Peril de vermoedelijke oorsprong van al dergelijke verhalen was ontdekt, zo lieten de Spanjaarden toch niet af, gevolgd door de Portugezen en enkele andere
naties. Met ijver bleef men doorzoeken naar El Dorado. Zelfs een
Duitse expeditie, oorspronkelijk uitgezonden door het Augsburgse
bankiershuis Weiser, en later op eigen houtje voortgezet door den
avonturier Federmann, heeft naar dit Gouden Rijk gespeurd in de
136
binnenlanden van Venezuela. Alleen de Nederlanders, ofschoon
geenszins van goud of zilver afkerig, zochten hun kracht liever in
het verdienen van handelswinsten en vrachtpenningen; en toen zij
al ruilende en handeldrijvende met die Wilde Kust van Guyana kennis maakten, kwamen zij reeds spoedig op het denkbeeld om in die
vruchtbare streken ook zelf deze begeerlijke retourlading te gaan
voortbrengen, zoals tabak en later suiker. Aldus heeft reeds in 1596
Gerrit Backer een vestiging op die kust overwogen, en in ieder geval waren er al voor 1600 Zeeuwse nederzettingen gevestigd in het
modderland tussen Amazone en Orinoco, dus in een streek die juist
den Zeeuwen wel moest toelachen. Ook later is deze buurt dan ook
steeds het lievelingsgebied voor Zeeuwse ondernemingen gebleven.
Wij komen daar reader op terug.
Naarmate in Europa de verhouding tussen de Nederlanders en hun
officiele Spaanse gebieders slechter werd, en naarmate ook Portugal zich meer en meer door Spanje als een wingewest behandeld
zag, kwam er eveneens in ooze relaties met de kusten der Nieuwe
Wereld een onaangename wending. Hoewel de Spaanse en Portugese kolonisten de diensten der Nederlanders nog steeds hard nodig
hadden, gelastten de instructies uit Spanje telkens dringender om
deze relaties of te breken en de Hollandse schepen te behandelen
als zeerovers. Nu hing het er geheel van af, op welke vvijze de autoriteiten op de Zuid-Amerikaanse kust deze voorschriften zouden
toepassen. Het felst toonden zich uiteraard de Spanjaarden, die al
wat „Flamenco" was, met verachting en haat beschouwden als ketters en oproerkraaiers. Wanneer er niettemin nog zaken gedaan
konden worden, mocht dit waarlijk geheel worden toegeschreven
aan de dringende behoefte, zoals b.v. op de Orinoco, alwaar nog
tegen het einde der 16e eeuw Hollandse schippers zeer vreedzaam
de kolonisten kwamen voorzien van meel, wijn en andere levensbehoeften uit Europa, in ruil voor hetgeen deze aan voortbrengselen
des lands aan te bieden hadden. Zelfs heeft een zekere Cabeliau
aan de Staten-Generaal gerapporteerd, dat hij aldaar tezamen met
de Spanjaarden naar El Dorado had gezocht. Ook in de voormalige
Portugese nederzettingen ter kuste van Brazilie toonde men zich
niet aanstonds zo fel tegen deze ketters en rebellen uit een van
's Konings andere landen. Daar maakte men wel degelijk onderscheid tussen werkelijke kapers zoals Thomas Cavendish, die plunderend langs deze kusten trok, en de vreedzame Nederlanders, wier
enige doel de handel was. Aldus ging het nog een tijdje vrij goed,
137
maar toen verscheen eindelijk het ogenblik waarop de strikte opvattingen het gingen winnen van dit oogluikende toelaten.
Dit heeft de expeditie ondervonden, welke in 1598 uit Nederland
was vertrokken met twee schepen, die eerst de toen reeds veelbezochte kust van Guinee zouden aandoen, vervolgens naar de Rio de
la Plata zouden oversteken om die grote zilverrivier zo ver mogelijk op te varen teneinde met de oeverbewoners handel te drijven,
en ten slotte langs de kust van Brazilie te gaan zien wat daar nog
meer te verdienen zou vallen. Het doel van de reis was dus geheel
commercieel en vreedzaam. Heel kenmerkend waren de namen, die
men aan de schepen had gegeven: de Gulden en de Silveren Werelt.
Op het ene voer als leider Laurens Bicker, een telg uit een aanzienlijk Amsterdams geslacht van kooplieden en reders; het andere
stond onder commando van schipper Hendrick Ottsen. Een uitvoerig relaas over deze tocht is door J. W. IJzerman uitgegeven in
Deel XVI van de Linschoten-Vereniging, onder de titel De Reis van
Hendrick Ottsen naar Zuid-Amerika.
Nu is het ons niet zozeer om de persoonlijke lotgevallen tijdens deze
onderneming te doen, als wel om de wijze waarop deze schepen in
Zuid-Amerika ontvangen zijn, een behandeling die geen twijfel
meer kon laten of het was voortaan met de vriendschappelijke relaties geheel gedaan, zodat men in het vervolg op eigen kracht zou
moeten vertrouwen, wilde men een aandeel in de Zuid-Amerikaanse zaken behouden. Een keerpunt dus in de historie, en het begin
van een nieuw tijdperk: Nederlands voorhoede, tot dusver vredelievend, ziet in dat er thans nog alleen met wapengeweld kan worden opgetreden, en dat de vijand niet terugdeinst voor het gebruik
van de meest verraderlijke kunstgrepen.
In de Afrikaanse wateren hadden de beide schepen elkaar uit het
oog verloren. De Silveren Werelt is toen geheel volgens het programma overgestoken naar de Rio de la Plata, en heeft na enige
pourparlers met den Spaansen commandant van Buenos Aires een
delegatie de wal op gezonden om verder te praten over vreedzame
handel. In de instructies, welke te Amsterdam aan deze expeditie
waren meegegeven, was met bijzondere nadruk gewaarschuwd voor
al te groot vertrouwen in de toezeggingen der andere partij, omdat
men reeds had geleerd dat de Spanjaarden zich door afspraken met
ketters niet gebonden achtten, en zich niet ontzagen om de meest
geruststellende verzekeringen te bezigen, teneinde de onzen vervolgens te kunnen overrompelen of anderszins in hun macht te krij138
gen. Nu, misschien is schipper Ottsen wel wat lichtgelovig geweest;
hoewel overigens: wat kon hij anders doen, wilde hij niet doorlopend van iedere aanraking verstoken blijven! Kortom, de landingsgroep is door de Spanjaarden in weerwil hunner beloften gevangen genomen, en de Silveren Werelt, ziende dat er op die Zilverrivier niets te beginnen was, heeft de reis voortgezet langs de Braziliaanse kust, wederom geheel volgens de opzet.
Ondertussen was Laurens Bicker met de Gulden Werelt eveneens
van Afrika overgestoken, doch in plaats van de Rio de la Plata had
hij S5o Vicente aangelopen, een Portugese nederzetting nabij de
plek waar later de grote koffiehaven Santos is ontstaan. Ook aan
hem is dezelfde teleurstelling te beurt gevallen; zelfs is het gehele
schip door de Portugezen in beslag genomen, met bemanning en al,
en ook bier geschiedde deze vijandige daad geheel bij verrassing,
nadat men elkander eerst aan de wal en vervolgens aan boord op
de meest vriendschappelijke wijze had bejegend en onthaald; de
verraderlijke overrompeling aan boord van het Hollandse schip,
tijdens een gastvrije ontvangst, kon dus geen twijfel meer laten omtrent de kwaadwillige bedoelingen der Portugezen.
Inmiddels was Ottsen met de Silveren Werelt behoedzaam opgevaren langs de Braziliaanse kust, steeds zoekende naar een gelegenheid tot zakendoen; maar nergens slaagde hij, en reeds kreeg men
het dusdanig te kwaad met gebrek aan water en vers voedsel, dat
besloten moest worden om dan maar ergens op goed geluk binnen
te lopen. Gekozen werd de Allerheiligenbaai, de Bahia de Todos os
Santos, alwaar de stad S5o Salvador (kortweg meestal zelf Bahia
genoemd) de functie vervulde van hoofdplaats aller Braziliaanse
nederzettingen. De Portugezen hebben schipper Ottsen en zijn mannen terstond bij aankomst als zeerovers opgepakt. Het was wel een
geval van opmerkelijke tegenspoed, want kort daarna zagen zij uit
hun gevangenschap een Nederlandse vloot met de princevlag in top
de baai inzeilen. Dat was een eskader onder Broer Jansz van Medemblik, oorspronkelijk deel uitmakende van een sterke zeemacht
die onder bevel van Pieter van der Does was uitgezonden om onze
belangen in Guinee en elders te behartigen. Onderweg had dit
smaldeel ook de Portugese schepen buitgemaakt, die Laurens Bicker
gevankelijk naar Bahia brachten, en zo was deze opeens weer vrij
geworden. Maar aangezien Broer Jansz zich niet sterk genoeg achtte om ook de stad Bahia aan te vallen, bleef Ottsen in gevangenschap achter, terwijl de Silveren Werelt het lot onderging van alle
139
schepen die ter rede lagen: wat bruikbaar was werd meegenomen,
en de rest staken de onzen in brand.
Uit het vorige hoofdstuk zal men zich herinneren dat ook Olivier
van Noort omstreeks deze zelfde tijd (1599) vergeefs getracht had,
te Rio de Janeiro verversing te bekomen. De Portugese gouverneur
had hem door de forten laten beschieten, en ten slotte had deze Hollandse expeditie nog van geluk mogen spreken dat zij verversen
kon op het toen nog nagenoeg, onbewoonde eiland S5o Sebasti5o,
ongeveer halverwege tussen Rio en Santos vlak tegen de kust aan
gelegen.
Er bleef dus geen twijfel meer mogelijk: met de vreedzame handel
op Brazilie was het gedaan. Alle zaken met dat gedeelte der wereld
zouden voortaan door kanonvuur moeten worden voorbereid. Dit
geschiedde dan ook af en toe, doch voorlopig slechts op incidentele
wijze, zoals toen in 1604 een smaldeel van zeven schepen onder den.
admiraal Paulus van Caerden op een strooptocht ook de Allerheiligenbaai binnenliep, en ter rede van Bahia alles buit maakte wat
bruikbaar leek. Deze expeditie, hoewel nog geheel op de kaapvaart
ingesteld, had reeds stenen en kalk aan boord om op een daartoe
geschikt lijkend punt een eigen nederzetting te stichten; dit laatste
nu is niet geschied, maar wel keerde de vloot met goede buit huiswaarts.
Er is toen enige tijd verstreken van losse pogingen om hier en daar
wat Spaanse en Portugese schepen te bemachtigen, hetgeen menigmaal lukte, en dan kregen de onzen retourladingen van suiker,
tabak, verfhout en huiden in handen, alsmede af en toe een flinke
som gelds of enig goud en zilver, of wel een bezending negerslaven,
die uit Afrika naar de Amerikaanse plantagestreken werden overgebracht. Met deze levende buit wist men overigens in die vroegere
dagen niet veel te beginnen; een enkele keer lukte het om voor
zulke lading alsnog van de vijand een losprijs te bedingen of
wel, hear ergens aan de wal te verkopen; doch slaagde men hierin
niet vlot genoeg, dan moest gewoonlijk besloten worden om zulk
een prijs maar te „laten drijven".
In diezelfde periode namen intussen op de Wilde Kust de Nederlandse vestigingen toe, meest Zeeuwse plantage-ondernemingen,
die elk op zichzelf stonden, en hun geluk in de tabakscultuur beproefden, tussen Engelse en Franse nederzettingen van soortgelijke
aard in. Als belangrijke ondernemers in deze zin vinden wij in de
140
Guyanas en omgeving Jan de Moor en Willem Courten of Coerten
gevestigd, beiden Zeeuwen.
Losse pogingen tot handeldrijven en zo mogelijk ook tot vestiging
werden eveneens ondernomen op de kust van Noord-Amerika, alwaar immers ter gelegenheid van het zoeken naar Noordelijke doorvaarten de onzen in aanraking waren gekomen met de Indiaanse
pelshandel, die reeds door de Fransen in Canada werd beoefend.
Daarheen is toen op een keer Adriaen Block vertrokken, in de hoop
dat hij Hudson's Rieviere terug zou kunnen vinden. In 1614 slaagde
hij hierin, hetgeen leidde tot de oprichting ener Compagnie van
Nieuw Nederland. Deze maatschappij heeft echter weinig belanrijks verricht. Het voornaamste resultaat was, dat er aan de monding van de Hudson en Delaware — respectievelijk Noort en Zuyd
Rivieren genoemd — kleine nederzettingen van Hollandse kooplieden onstonden, wie het voornamelijk te doen was om de ruilhandel in bevervellen.
Overigens zagen wij in een vorig hoofdstuk reeds, dat de Nederlandse Overheid vooral waarde bleef hechten aan het teisteren der
Spaanse posities in Peru, waar het goud vandaan kwam, dat diende
om de oorlog tegen de Republiek voort te zetten. Voor dit doel hadden de Staten-Generaal steeds gaarne ondersteuning over. Reeds
minder was dit het geval ten opzichte van Brazilie; doch wanneer
het ging om Guinee, waar de Hollandse ondernemingen elkaar soms
zo waarlijk in de weg bleken te lopen, achtte onze regering weldra
in het geheel geen grond tot aanmoediging meer voorhanden.
Een overeenkomstige onderlinge mededinging in de Indische wateren had in 1602 geleid tot onderdakbrengen van al deze concurrerende belangen in een grote Verenigde Oost-Indische Compagnie. Bij die gelegenheid was toen eveneens het denkbeeld ter sprake
gebracht om dan voor de westelijke wereldhelft een soortgelijke
geoctroyeerde maatschappij te stichten. De Zuid-Nederlander Willem Usselincx had hier ook vroeger reeds zeer veel moeite voor
gedaan, maar de verwezenlijking was steeds uitgesteld, en toen nu
inmiddels het Twaalfjarig Bestand gesloten was, scheen het ogenblik niet zeer geschikt om deze plannen, die immers grotendeels op
kosten des vijands uitgevoerd moesten worden, te verwezenlijken.
Pas na het verstrijken van het Bestand kon het denkbeeld ener
West-Indische Compagnie opnieuw aan de orde komen. Usselincx,
gesteund door den ouden Petrus Plancius, was nog steeds een der
hoofdaanleggers, maar zijn invloed was reeds niet meer zo krachtig
141
als tevoren, zodat hij bij de nieuwe opzet slechts een bescheiden rol
heeft kunnen spelen. In 1621 kwam de West-Indische Compagnie
eindelijk tot stand. Zij wilde zich reeds aanstonds op twee belangrijke ondernemingen toeleggen, nl. het veroveren van een eigen
steunpunt in Brazilie, zulks als inleiding tot een algehele onderwerping van dat land, met inbegrip van het bezit der slavenstations
in Afrika; en voorts het stichten van een Nederlandse volksplanting
in Noord-Amerika, aan de monding van de rivier die destijds door
Hudson op een poolreis voor rekening der Oost-Indische Compagnie
was ontdekt, en waar inmiddels reeds verspreide nederzettingen
van landgenoten waren ontstaan.
Deze beide plannen rijpten in 1624. Wij dienen aan elk hunner afzonderlijk ruimschoots onze aandacht to wijden, omdat in beiden
de kiem gelegen heeft tot de vorming van een Overzees Nederland.
Ten aanzien van beide ondernemingen is het verloop ongeveer hetzelfde geweest: na een resoluut begin is de W.I.C. gaan sukkelen
aan geldgebrek, doch bovendien aan onvoldoend doorzicht, hetgeen
leidde tot ondeugdelijk beleid en een wankelmoedige houding. Hier
wreekte zich de constructiefout dat een taak van dusdanig nationaal belang werd toevertrouwd aan een vennootschap van kooplieden, die zich bij al hare overwegingen voornamelijk liet leiden
door de vooruitzichten op onmiddellijke winst, en geen oog had
voor de grootse ontwikkeling welke zulk een kostelijk overzees gebied had kunnen doormaken, tot heil van het gehele Nederlandse
gemenebest. Het einde is dan ook geweest, dat beide zo groots opgezette en zo veelbelovend verdergeschreden kolonisaties reeds lang
voor het einde onzer Gouden Eeuw weer verloren zijn gegaan, en
dat ons in Amerika slechts enkele losse brokstukjes gebleven zijn,
wier waarde sindsdien heeft moeten afhangen van toevallige omstandigheden waarop wij zelf geen noemenswaardige invloed konden uitoefenen. Had daarentegen de Nederlandse Staat zich met al
zijn machtsmiddelen achter deze ondernemingen geplaatst, dan zou
zich vermoedelijk zowel in Noord- als in Zuid-Amerika een omvangrijke samenleving ontwikkeld hebben, met onze taal en onze
bedrijvigheid als hulpmiddelen. En ook at zouden zich hieruit in de
loop der eeuwen vermoedelijk evengoed zelfstandige mogendheden
hebben gevormd als sindsdien in de gedaante der Verenigde Staten
en van de Braziliaanse Republiek geschied is, zo zouden bij doortastend en verstandig beleid ook die nieuwe gemenebesten niettemin
door veel krachtiger banden met ons volksbestaan verbonden zijn
142
De inneming van Bahia aan de Al/erheiligenbaai.
gebleven dan thans het geval is.
Edoch, de kortzichtigheid der West-Indische Compagnie en de ondoeltreffende houding van het landsbestuur hebben het totstandkomen van zulk een weidse ontwikkeling verhinderd. Van het pionierswerk, dat in die landen door Nederlands voorhoede is verricht,
is ons, behalve het bezit van Suriname en van zes Caribische eilandjes, slechts de glorierijke herinnering overgebleven; en voorts de
harde les!
Dat het Portugese gezag in Brazilie, hoewel sinds 1580 door het
Spaanse versterkt, niet onwankelbaar was, hadden verschillende
losse aanslagen op die kust reeds aangetoond. Op verscheidene punten hadden Franse kolonisten zich genesteld, zoals aan de krekenrijke kust van Maranh5o, alwaar zij de stad Saint Louis (thans S5o
Luiz do Maranhaso) hadden gesticht, alsmede in de baai van Rio de
Janeiro zelf, waar de Hugenoten onder Villegaignon hun geluk hadden beproefd. Deze indringers waren echter weer door de Portugezen verdreven. Meer dan voor deze betrekkelijk slappe pogingen
waren de heren des lands echter beducht voor de snelle en kordate
rooftochten der Hollanders. Reeds was herhaaldelijk gebleken, hoe
zwak zelfs voorname uitvoercentra als de Allerheiligenbaai zich
verdedigden. Er werd in Holland dan ook besloten om nu eens een
flinke vloot uit to rusten, die de stad Bahia zou overrompelen en tot
middelpunt ener verovering van heel Brazilie zou maken.
Een indrukwekkende scheepsmacht, goed van landingstroepen
143
voorzien, zeilde in 1624 onder aanvoering van Jacob Willekens en
Pieter Pietersz. Heyn onverwachts de Allerheiligenbaai binnen.
Het aanvalsplan was zorgvuldig voorbereid, waarbij men zich had
kunnen bedienen van de practische aanwijzingen welke Dierick
Ruiters, een Hollandse zeeman die evenals zovelen daar gevangen
gezeten had, wist bij te dragen. Deze had over zijn bevindingen in
Afrika en Brazilie een boek vol plaatselijke aanduidingen geschreven (later in de bewerking van S. P. L' Honore Naber uitgegeven als
Toortse der Zee-vaert, in deel VI der Linschoten-Vereniging), waarvan vooral de beschrijving van de naaste omgeving der stad Bahia
thans te pas kwam.
Er lag een flinke Spaans-Portugese vloot voor Bahia ten anker,
maar dit kon de Hollanders niet deren. Onder het bulderen der
kanonnen werden de vijandelijke schepen door de onzen geenterd,
en wat zich van die bemanning niet door overhaaste vlucht wist te
redden, kwam jammerlijk om. Een sterk fort, op een eilandje voor
de stad gelegen, bood hevige tegenstand, maar ook Kier slaagde Piet
Hein er in om persoonlijk voet te vatten. Tezamen met een trompetter klom de vice-admiraal te midden van een kogelregen tegen
de vestingmuur op. De trompetter sneuvelde, maar Piet Hein, bleef
de aanval leiden, tot de vijand in paniek naar de wal vluchtte. Dit
geschiedde tegen het vallen van de avond; in die ene dag hadden
de onzen het verzet aan de waterkant gebroken. Ondertussen was
even buiten de baai een landingsexpeditie op de kust neergezet, met
de bedoeling om onder geleide van Dierick Ruiters de stad van de
achterkant aan te vallen. Hier vorderde men echter veel langzamer,
omdat de vijand zich geducht had versterkt. Maar toen men de volgende ochtend de strijd wilde hervatten, bleek de stad inmiddels
reeds ontruimd te zijn, zodat de onzen van de zee- en landzijde ongehinderd konden binnenrukken.
Een grote buit viel den overwinnaars ten deel, die nog dagelijks vergroot werd doordat Portugese schepen uit het moederland of uit
Afrika niets kwaads vermoedende in de Allerheiligenbaai binnenliepen, waar zij natuurlijk terstond in de handen der onzen vielen.
Nadat er toen eerst een voorlopige orde op de zaken was gesteld, is
er besloten om nu ook verder het door de Compagnie opgestelde
programma uit te voeren, en terstond de Afrikaanse factoryen te
gaan bezetten, waar Brazilie zijn plantageslaven vandaan kreeg.
Dit plan was weliswaar consequent, want zonder zwarte arbeiders
zou het bezit van Brazilie waardeloos zijn. Maar het gevolg van deze
144
De onverklaarbare beelden op het Paas-eiland en hun latere variant met sik.
Erasmus a.ls schegbeeld
n. he cerste Nederlandse schi
in Japan teruggerionden.
versnippering der krachten was, dat Bahia zelf te zwak verdedigd
achterbleef. Piet Hein is op de kust van Afrika gaan kruisen en
heeft daar enige buit behaald, doch overigens zijn oogmerk niet
kunnen volvoeren; en toen hij daarna weer ter kuste van Brazilie
verscheen, was er inmiddels uit Portugal een sterke Spaans-Portugese vloot aangekomen, die reeds op het vernemen van het vertrek
der Hollandse expeditie uit Europa Wings was uitgerust. Het Nederlandse garnizoen binnen Bahia had het vermoedelijk desniettegenstaande nog zeer lang kunnen uithouden, want men was behoorlijk
van alles voorzien, en een nieuwe Hollandse vloot kon ieder ogenblik verwacht worden. Maar de commandant, een drinkebroer en
minderwaardig type, gaf er de voorkeur aan, de stad op voorwaarde
van lijfsbehoud over te geven. Toen nu Piet Hein na zijn Afrikaanse
strooptocht de Allerheiligenbaai weer opzocht, kon hij reeds van
verre waarnemen dat Bahia opnieuw in 's vijands bezit was, zodat
hij, niet sterk genoeg zijnde voor een herovering, moest afdeinzen.
Ditzelfde deed ook de tweede Nederlandse vloot, die in 1625 onder
Boudewijn Hendricksz. en Andries Veron voor de baai verscheen;
zij is deels naar Afrika overgestoken, deels in de Caribische wateren op de kaapvaart gegaan, waarbij o. a. Porto Rico is aangevallen,
en in de Straat van Florida zonder resultaat geloerd is op een zilvervloot uit Mexico.
Terwijl Boudewijn Hendricksz. aldus in de West-Indische wateren
aan het kruisen was, is Piet Hein naar Holland teruggekeerd en in
1626 opnieuw uitgevaren om zich voor Porto Rico met hem te verenigen. Hij heeft echter in die buurt vergeefs naar zijn makkers
gezocht, en is toen maar weer op eigen gelegenheid aan het speuren
gegaan. In de wateren bij Florida kreeg hij zo waarlijk een Spaanse
zilvervloot in het oog, maar deze bleek dusdanig geconvoyeerd te
worden, dat er geen kans op een succesvolle aanval aanwezig werd
geacht.
De thans volgende periode heeft zich gekenmerkt door een aantal
rooftochten, door Nederlandse smaldelen in de Zuid-Amerikaanse
wateren ondernomen, van Florida tot de Rio de la Plata. Elk jaar
werd er een vloot uitgerust, die nu eens de Braziliaanse suikerhavens ging leeghalen, dan weer snelle aanvallen ondernam op de
Antillen, of de Spaanse nederzettingen aan de kusten der Caribische Zee plunderde. Dit is echter een verhaal op zichzelf, hetwelk
ik inmiddels afzonderlijk heb gegaan in mijn „Hollandsche Kapers
op Amerikaansche Kusten". Thans echter moet het bij een korte
145
Nederlinds Voorhoede 10
schets blijven. Een schip dat men onderweg in het oog kreeg, was
gewoonlijk goede buit. „Zagen een Spaens bercxken, jaechdent en
bequaement stracks," aldus luidt gewoonlijk het relaas in het
Iaerlijck Verhael dat door Joannes de Laet, een der heren van de
W.I.C. en kroniekschrijver over de verrichtingen dier maatschappij,
is te boek gesteld (Derthien Boecken, wederuitgegeven door de Linschoten-Vereniging in vier delen). Een rol van betekenis werd in
deze kaapvaart doorlopend vervuld door Piet Hein, den vermetelen
en doortastenden vlootvoogd, die herhaaldelijk op al die kusten
verschenen is om aldaar alles buit te maken wat er te veroveren
viel. Zijn onverwachte bewegingen brachten den vijand tot wanhoop. Zo viel hij in 1628 brutaalweg de voor Bahia geankerde retourvloot aan, hechtte zich aan het admiraalschip vast en forceerde
in een dag van fel vechten een volledige overwinning. Zijn eigen
schip ging daarbij te gronde en een ander vloog in de lucht. Maar
daartegenover stond een rijke buit, die in enkele dagen verdeeld
werd over de meest zeewaardige schepen, waarna men in de rest
de brand stak. En weg was Piet Hein weer. Kort daarna verscheen
hij nogmaals in de Allerheiligenbaai, en toen heeft hij 's vijands
beladen schepen tot diep uit de modderige riviermonden weggesleept en is veilig met zijn prooi ontkomen, in weerwil van alle
pogingen om hem in de kreken op te sluiten.. Geen wonder dat Piet
Hein's naam alom op die kust respect inboezemde!
Het zou ons te ver voeren om elk van deze grote kaperreizen op de
voet te volgen, en daarom zullen wij volstaan met het vermelden
van enkele dier stoutmoedige zeehelden, wier snelle optreden overal
in de Amerikaanse wateren onze vijand jarenlang verontrust en
geteisterd heeft. Daar was Pieter Schouten, die in 1624-25 de Caribische Eilanden en de kusten van Midden Amerika plunderde; en
Joost Banckert, een Zeeuw, die in 1626 op de Antillen huishield; en
Thomas Sickesz, die in datzelfde jaar de kust van Brazilie weer eens
onderhanden nam. Voorts verdient vermelding de admiraal Hendrick Jacobsz. Lucifer, wiens reis langs de Wilde Kust en het tegenwoordige Colombia, alsmede in de Antillen, den vijand in 1627 grote
afbreuk deed; en Pieter Adriaensz. Ita (in wien wel eens een broeder van Michiel Adriaansz. de Ruyter wordt vermoed), die in 1628
de Antillen teisterde en twee jaar later op de loer lag om de zilvervloot te onderscheppen.
Dit laatste kunststukje is, zoals wij weten, alleen aan Piet Hein gelukt, die de Spaanse retourvloot uit Mexico in 1628 wist te vermees146
teren in de baai van Matanzas, op de kust van Cuba. Het verhaal van
deze glorierijke daad is te bekend om het hier nog eens te herhalen,
maar Piet Hein zelf getuigde bij het aanschouwen der feestvreugde
in het vaderland met bitterheid, hoe dol het yolk zich nu toonde
over zulk een rijke buit, ofschoon men tevoren nauwelijks enige
belangstelling had getoond toen hij in de Allerheiligenbaai veel
moeilijker overwinningen had bevochten.
Intussen gaf de verovering van deze zilvervloot aan de West-Indische Compagnie de beschikking over nieuwe geklmiddelen. En toen
werd, na een flinke uitkering aan de deelhebbers, besloten dat de
rest van het kapitaal zou worden besteed aan een poging om eindelijk eens het langbegeerde steunpunt in Brazilie te gaan bezetten.
Wederom had men de Allerheiligenbaai tot doelwit kunnen kiezen,
doch ondertussen was ook Pernambuco onder de aandacht gekomen,
want inmiddels had in 1627 Dirck Symonsz. van Uitgeest op de rede
van dat gewest een rijke buit aan suikerschepen bemachtigd. De
Portugezen zouden echter vermoedelijk geen rechtstreekse aanval
op de stad zelf verwachten, en zo leek het of hier wel kans op slagen
bestond. Er werd dus een sterke vloot uitgerust, van 4000 koppen,
onder Hendrik Loncq, die lange tijd onder Piet Hein had gevaren,
en zich een geduchten vechtersbaas had getoond. En zo verscheen
in 1630 opeens deze grote zeemacht voor het klapperstrand van
Pernambuco.
Twee stadjes lagen daar dicht naast elkaar. Het ene, dat in de wandeling zelf Pernambuco pleegt te worden genoemd, was op een rif
gebouwd, en droeg dientengevolge in het Portugees de naam Recife,
waar de onzen 't Recief van maakten. Ook tegenwoordig nog is dit
de officiele naam der stad, terwijl de naam Pernambuco enkel voor
het gewest behoort te gelden. Een eindje verderop lag op een aarden heuvel het stadje Olinda, thans een stil plaatsje, dat zijn betekenis uitsluitend ontleent aan de vele kerken die uit de latere Portugese tijd zijn overgebleven.
Terwijl de vloot haar vuur richtte op de forten van het Recief,
kreeg een landingsexpeditie vaste voet bij Olinda. De Portugese
troepen verdedigden zich dapper, maar de krijgsmacht der Hollanders was te groot, en zo waren de onzen binnen enkele dagen baas
over beide plaatsen. Er werd toen terstond met kracht gewerkt aan
het versterken van het Recief, terwijl men besloot, Olinda op te
offeren. Het Recief leende zich namelijk ingevolge zijn eigenaardige
ligging bijzonder goed voor een blijvende nederzetting. Twee rivie147
Het stadje Olinda bij Pernambuco is door de onzen veroverd.
ren vond men daar in zee uitmonden, tussen een stel evenwijdige
rifmuren in, zodat achter de buitenste een veilige ligplaats beschikbaar was, terwijl de stad zelf zich kon scharen langs de oevers van
de beide riviertjes en op de strook van het binnenste rif. Een ligging
en een omgeving, die het hart der Nederlanders wel moesten bekoren: veel water, veel modder. Een waardige plek om hier een
grote havenstad te doen ontstaan, als tegenhanger van het Portugese
brandpunt aan de Allerheiligenbaai. Onverwijld zijn de onzen dan
ook begonnen met het bouwen van forten en schansen, doch tevens
van pakhuizen; want rondom dit centrum van gezag moest zich een
achterland gaan groeperen dat grote hoeveelheden verfhout, suiker
en andere begeerlijke producten zou kunnen voortbrengen.
Inderdaad is gaandeweg een flinke kring rondom dit Nederlandse
steunpunt door de onzen bezet, waarbij het woord natuurlijk was
aan de landtroepen, terwijl ondertussen de vloot zorgde, dat de Portugezen geen versterkingen konden krijgen. Weliswaar zond de
Spaanse regering een vloot onder admiraal Oquendo naar Brazilie,
maar toen deze in 1631, uit de Allerheiligenbaai komende, zich in
de buurt van Pernambuco vertoonde, wist de Nederlandse zeemacht
onder Adriaen Jansz. Pater haar of te weren, althans te dwingen om
onverrichterzake of te deinzen. Helaas liet admiraal Pater in deze
zeeslag het leven. Hij had tevoren aan de W.I.Cie. goede dienster
bewezen, en o.a. naam gemaakt door een stoutmoedige strooptocht
waarbij hij de Orinoco was opgevaren en het stadje Santo Tomas
(later Angostura geheten, waar ook het bekende bittertje naar heet,
en thans herdoopt in Ciudad Bolivar) had geplunderd en vervolgens de kusten en eilanden van de Caribische Zee op de gebruikelijke wijze had geteisterd.
Na het afslaan van deze Spaans-Portugese poging tot herovering
148
kon het bezit van Pernambuco voorlopig als bevestigd worden beschouwd. Er werd sindsdien hard gezwoegd, te land aan de uitbreiding van ons gebied, opdat een zo groot mogelijk aantal plantages
en suikermolens binnen onze jurisdictie zou vallen, en ter zee teneinde den vijand bij voortduring afbreuk te doen en zijn strijdkrachten elders bezig te houden. Tal van nieuwe kaperreizen werden in de West-Indische wateren ondernomen, zoals onder Jan Gysbertsz. Booneter, die de grote en kleine Antillen verontrustte, of
onder Jonathan de Necker, Marten Thijsz., Geleyn van Stapel, Jan
Jansz. van Hoorn en Abraham Roosendael, die allen in het tijdvak
tussen 1630 en 1638 de kusten van Zuid- en Midden-Amerika afschuimden, op zoek naar buit.
Al deze namen zijn niet of nauwelijks tot het Nederlandse publiek
doorgedrongen. Van Joannes van Walbeeck en Pierre le Grand hebben de meesten onzer pas in 1934 gehoord, toen het feit der bezetting van Curacao in 1634 feestelijk werd herdacht; deze Van Walbeeck had te Pernambuco reeds gediend als Politicque Raedt, en
was daarna door de W.I.Cie uitgezonden om een steunpunt in de
Caribische Zee te gaan veroveren, alwaar de onzen gelegenheid zouden vinden om te verversen en te kalefateren, alsmede om de in die
wateren behaalde buit te sorteren en over te laden voor opzending
naar het vaderland. Voorts wenste de Compagnie de hand te leggen
op zoutpannen, aangezien dichter in de buurt het zouthalen zeer
moeilijk was geworden. Aan al deze vereisten scheen Curacao met
zijn uitnemend beschutte St. Annabaai en het daarachter zich uitspreidende Schottegat voortreffelijk te beantwoorden. Het gelukte
aan de Nederlandse expeditie zonder veel moeite om het eiland te
vermeesteren, waarna het Spaanse garnizoen, benevens het merendeel der Indianen, naar Venezuela werd weggezonden. Eveneens de
naburige eilanden Aruba en Bonaire, ofschoon op zichzelf niet zo
begerenswaardig, werden voor alle zekerheid bezet. De onzen kenden al die plekjes reeds heel goed van hun herhaalde strooptochten,
wanneer zij overal moesten omzien naar vers vlees, drinkwater en
fruit, en zo waren zij dan ook op Bonaire herhaaldelijk wezen „bocken vangen". Eveneens St. Maarten was al eens door de Hollanders
bezet geweest, maar de Spanjaarden hadden het weldra hernomen.
De thans volgende aanslag op datzelfde eiland had enkel tot gevolg
dat Pieter Stuyvesant, de nieuwe gouverneur van Curacao, er zijn
rechterbeen verloor; later echter kon ook St. Maarten, tezamen met
Saba en St. Eustatius, voorgoed door de onzen bezet worden.
149
Aldus werd er alom in de Amerikaanse wereld door de onzen hard
gevochten en gewerkt. De enige naam echter, die van deze agressieve West-Indische voorhoede, doch dan ook nog slechts vaagweg,
onder ons yolk enigszins bekend geworden is, — afgezien dan van
Piet Hein — was die van Cornelis Jol, bijgenaamd Admiraal Houtebeen, die sinds 1634 onvermoeid de Braziliaanse wateren en de
Carabische Zee heeft afgezocht, in de hoop dat ook hij nog eens een
zilvervloot zou kunnen vermeesteren. In 1638 is hem dit bijna gelukt, maar de lauwheid van zijn kapiteins, waarover hij blijkbaar
geen groot gezag had, en die hem op het beslissende ogenblik in de
steek lieten, veroorzaakte dat de buit hem nog op het nippertje
ontglipte. In zijn woede hierover heeft Jol enkele kapiteins persoonlijk afgeranseld
Aan de wal van Pernambuco kregen de onzen een bekwamen
tegenstander te bestrijden in den Napolitaansen graaf Bagnuolo,
die met groot talent ons nog steeds wankele bezit bleef verontrusten. Hiertegenover stond, dat de Hollanders gebruik konden maken
van de goede diensten die een zekere Calabar, een bij de Portugezen weggelopen kleurling, wist te bewijzen. Aan diens voorlichting hadden wij te danken dat de Hollandse troepen vervolgens in
snel tempo ons gebied aanzienlijk konden uitbreiden.
Aangezien nu afdoende gebleken was dat het Nederlandse bezit
in Brazilie zich wel zou kunnen handhaven, ging de W.I.Cie omzien naar een geschikte persoonlijkheid om als Gouverneur daarheen te zenden, met het doel om Nederlands Brazilie te organiseren tot een krachtige kolonie, waaruit het moederland blijvend
inkomsten zou kunnen trekken. Hiertoe liet men het oog vallen op
Johan Maurits, graaf van Nassau, een achterneef en petekind van
den stadhouder. Zijn reputatie als krijgsman was gevestigd in een
reeks van voortreffelijke verrichtingen in het Staatse leger, deels
nog ten tijde van Maurits, deels onder Frederik Hendrik. Zijn hoge
geboorte en verwantschap met het huis van Oranje deden de verwachting koesteren, dat onder zijn leiding de Braziliaanse kolonie
een vaste plaats van aanzien en gezag zou kunnen gaan innemen.
Wat men evenwel niet kon vermoeden, dat was het talent voor burgerlijk bestuur en voor de intellectuele ontwikkeling des lands, hetwelk deze landvoogd weldra toonde, in hoge mate te bezitten.
Toen Johan Maurits in 1637 op het Recief aankwam, vond hij de
onzen in een hardnekkige strijd aan de toen nog niet zeer ruime
landsgrenzen gewikkeld. Twee felle tegenstanders, beiden geboren
150
militairen, toonden zich bier doorlopend tegen elkaar opgewassen:
de gladde Bagnuolo aan de zijde onzer tegenstanders, en aan de
onze de Poolse edelman Krzystof Arczizewski (ook wel Christoffel
Artisjofski en op nog vele andere manieren gespeld), een bekwame
krijgsman, aan wien Nederlands Brazing grote verplichtingen heeft
gehad. Terstond nam Johan Maurits de leiding der militaire operaties in handen. In een felle slag bij Porto Calvo, een kustplaatsje
bezuiden Pernambuco, werden de Spaans-Portugese troepen verslagen en tot achter de S5o Francisco-rivier teruggeworpen, zodat
onze kolonie voorlopig kon ademhalen.
Vervolgens heeft Johan Maurits zich toegelegd op het ongeveer gelijktijdig uitvoeren van de volgende programmapunten: uitbreiding
van ons gebied benoorden en bezuiden de hoofdstad, natuurlijk
steeds langs de kust, want diep het binnenland in waagde men zich
niet; verzoening van de Portugese planters met het Nederlandse bewind; verovering der voornaamste slavenstations op de Afrikaanse
kust; inneming van Bahia, 's vijands hoofdstad. Bij dit alles wenste
Johan Maurits bovendien het geestelijke en intellectuele peil der
kolonie te verheffen door tal van maatregelen die van Recife een
waardige hoofdstad moesten maken. In zijn gevolg waren bouwmeesters en schilders meegekomen, zoals vermoedelijk Pieter Post
en met zekerheid diens broer Frans, alsmede geleerden op medisch
en botanisch gebied, wier taak zou zijn het bestuderen der Braziliaanse flora en fauna. Van het Recief werd een brug geslagen naar
de overliggende wal, alwaar vervolgens het paleis Vrijburg verrees. Handel en nijverheid werden bevorderd, vrijheid van godsdienst werd toegestaan, verdraagzaamheid tussen de rassen en
godsdiensten werd aangekweekt kortom: deze Nassause landvoogd regeerde in Nederlands Brazing op een wijze, die in de tegenwoordige tijd nog steeds als volkomen verlicht en begerenswaardig
te beschouwen zou zijn; dat deze inzichten intussen aan de eigen
tijdgenoten wel eens wat al te vooruitstrevend toeschenen, behoeft
dan ook niet te verwonderen.
Dit was voor Nederlands Brazing een tijd van bloei en aanzien.
In mijn „Johan Maurits in Brazing" heb ik getracht, van dit tijdperk een overzicht te geven. Grote uitgestrektheden gronds werden bij ons gebied ingelijfd, met het gevolg dat ons gezag reikte tot
aan de Amazonemonding enerzijds, en in de andere richting tot
vlak bij Bahia. Deze laatste stad hebben de onzen echter vergeefs
belegerd: Johan Maurits had te weinig troepen en schepen te zijner
beschikking gekregen, want de W.I.Cie bleef steeds op alles beknibbelen. Eveneens de aanslagen op de Afrikaanse en op de Chileense
kust, hoewel gedeeltelijk met succes bekroond, hadden doorlopend
onder gebrek aan strijdkrachten te lijden. In Chili had een vloot
onder den oud-G.-G. Hendrick Brouwer een bondgenootschap met
de Araucaniers gesloten en de stad Valdivia aan de Spanjaarden
ontnomen; doch toen de bevelhebber kwam te overlijden, durfde
zijn opvolger Elias Herckmans met zulk een geringe krijgsmacht
een zo omvangrijk avontuur niet aan en hij ging eerst versterkingen
halen. Er is toen echter niets meer van voortzetting gekomen. Ondertussen had Portugal zich van Spanje weten los te maken, zodat
het gaarne vrede gesloten had met de Republiek, desnoods onder
erkenning van onze aanspraken op het grootste deel van Brazilie.
Maar er is toen zowel in Europa als in Zuid-Amerika onhandig gemanoeuvreerd. met het gevolg dat de Portugezen aan de mogelijkheld begonnen te geloven om de Hollanders misschien wel geheel
af te schudden. Hierin vonden zij steun bij de planters en kooplieden, die allen veel belastingpenningen schuldig waren, en dus van
een omwenteling hoopten dat deze de spons zou halen door hun
achterstallige verplichtingen. Dit alles heeft Johan Maurits zien
aankomen. Hij heeft de Compagnie herhaaldelijk gewaarschuwd,
doch Heren Negentien bleven in doorzicht te kort schieten. Het geharrewar moede, heeft de landvoogd toen zijn ontslag gevraagd, en
met zijn vertrek in 1644 werd het verval der kolonie ingeluid.
Gaandeweg brokkelde Nederlands Brazilie weer af, totdat ten slotte
ook de hoofdstad Recife aan de Portugezen moest worden afgestaan. Een keer nog was er opnieuw tussen de W.I.C. en den afgetreden landvoogd onderhandeld over een nieuwe ambtsperiode,
maar toen Johan Maurits daaraan de eis verbond van een sterke
vloot en een flinke troepenmacht, waarmede hij Bahia kon nemen,
sprong de Compagnie af. Deze vennootschap van particuliere
kooplieden bleek buiten machte om het gewicht van zulk een bezit
te beseffen, en zo ging Brazilie voor ons verloren. De naam van
„o Principe Mauricio" staat onder de hedendaagse Brazilianen echter nog steeds in aanzien als die van een verlichten en bekwamen
bestuurder, die reeds een visioen had van de toekomstmogelijkheden in dit rijkgezegende werelddeel.
Nu hebben wij de verrichtingen der onzen op de vaste wal van
Brazilie en hun ontelbare strooptochten in de Caribische Zee enige
152
tijd lang gevolgd, zodat het thans nodig wordt om ook eens het oog
te richten op hetgeen er ondertussen was voorgevallen in de Noordelijke helft van de Nieuwe Wereld, sinds de West-Indische Compagnie besloten had om zich eveneens voor dat gedeelte van Amerika te gaan interesseren. In 1624, dus in hetzelfde jaar waarin Willekens en Piet Hein de stad Bahia veroverden, zond de W.I.Cie een
schip met kolonisten naar de Hudson Rivier, alwaar reeds enige
zelfstandige nederzettingen van landgenoten aanwezig waren. De
Cie van Nieuw Nederland bestond niet meer. Voortaan zou ook dit
gebied ressorteren onder de West-Indische Compagnie.
Eveneens deze nieuwe kolonisten vestigden zich verspreid langs de
Noord- en de Zuidrivier. Maar toen gebeurde er in 1625 iets van
baanbrekende betekenis. De Compagnie stuurde daarheen vier
schepen — de Macreel, het Paert, de Koe en het Schaep genaamd —
met bouwmeesters en materialen aan boord voor het stichten van
een belangrijke nederzetting. Als leider, met de titel van „commis",
fungeerde Willem Verhulst, bijgestaan door Gerrit Fongersz. als
onder-commis. Doch de meest belangwekkende persoonlijkheid van
deze expeditie was de ingenieur Crijn Fredericxsz, die gedetailleerde plannen bij zich had voor het bouwen van een fort, dat volgens de inzichten van die tijd vijfhoekig moest worden, en de naam
zou krijgen van „Amsterdam".
In Juli 1625 — aldus heeft dr. F. C. Wieder geconstateerd in zijn
„De Stichting van New York", deel XXVI der Linschoten-Vereniging — werd begonnen met het bouwen van deze citadel, die het
middelpunt moest worden van de stad Nieuw Amsterdam. Als
meest geschikte plek had men uitgekozen de Zuidpunt van het
langgerekte eiland dat door twee takken van de Hudson-monding
werd ingesloten. In de taal der inwoners heette dit stuk land, evenals zij zelf, zoiets dat klonk als Manna Latta of Manatus of Manhates, d. i. het tegenwoordige Manhattan. In de taal der plaatselijke
Indianen moet volgens sommigen dit woord iets betekend hebben
als Dronkemansoord, maar aangezien de naam reeds tijdens het
eerste bezoek van Hudson door den journaalhouder werd vermeld,
dus toen daar nog geen Europeaan was geweest, lijkt die afleiding
niet zeer waarschijnlijk, hoe suggestief zij overigens klinkt. Met het
opperhoofd dezer Manhates-Indianen maakte Pierre Minuyt, een
Waal die onder de Hollanders zo'n beetje als algemeen adjudant
dienst deed, een afspraak dat de onzen op dat stuk land hun huizen
zouden mogen bouwen, tegen vergoeding van ruilartikelen ter
153
waarde van zestig gulden. Aldus werd het terrein waar sindsdien
de city van New York als een bundel spichtige wolkenkrabbers
verrezen is, de eerste keer verhandeld voor f 60.—.
Die allervroegste stad groeide trouwens niet, zoals het hedendaagse
New York, met tientallen verdiepingen tegelijk hemelwaarts; integendeel werden de eerste woningen er juist onder de aarde gevestigd. Want de bouw van het fort ging voor, omdat men bijtijds
beveiliging wenste te scheppen tegen aanvallen van Indianen of
van buitenlandse vijanden. Pas daarna kon aan het bouwen van
andere huizen gedacht worden, en zo lang moesten de aanstaande
burgers van Nieuw Amsterdam dan maar wonen in een gat dat zij
in de grond groeven en vervolgens zo'n beetje met planken en zoden
toedekten. Van binnen werd zulk een hol dan met boomschors bekleed, op een wijze die niet zo veel verschild zal hebben van de afwerking der hutten zoals wij die als jongens wel in de Gelderse
bossen plachten te knutselen. Dit was het begin van wat thans de
door omstreeks tien millioen mensen bewoonde „Big Burg" of „Imperial City" is: in plaats van de 102 verdiepingen boven de begane
grond van tegenwoordig bouwde men toen een verdieping naar
beneden.
Met de aanwijzingen voor het construeren van fort, kerk, pakhuizen
en woningen waren uit Amsterdam ook nog tal van andere instructies meegekomen, ten dele zeer uitvoerig. Een volledige rechtspleging voor de nieuwe volksplanting was opgesteld, alsmede strenge
voorschriften ten behoeve van de vorming van wat de kolonie voor
haar levensonderhoud het meest zou behoeven: een veestapel en
een landbouwbedrijf. Er waren dan ook runderen meegekomen, alsmede alles vat een jonge nederzetting nodig heeft; zelfs zaaigoed
voor komijn en anijs was daar bij. Overigens werd verwacht dat
men er wijn zou verbouwen, notenolie zou persen en tabak zou oogsten. Ook op de verdere plantenwereld moest scherp gelet worden,
want daar konden wel eens nuttige gewassen onder zij n. Tal van
boomsoorten werden meegezonden, waaronder vooral iepen, terwille van het hout voor de affuiten en rampaarden der kanonnen;
uit Spanje zou men wijnstokken nasturen, ter veredeling van de
inheemse. Voorts moest er gezocht worden naar delfstoffen, naar
edele metalen en juwelen niet alleen, doch evengoed naar steenkolen, koper, ijzer e. d. Voorlopig moest men zich behelpen met
houtskool, waarvoor de Compagnie een stuk of wat vaklieden uit
Noorwegen wilde laten overkomen. Aldus dacht zij hier op de duur
154
een volksplanting te doen ontstaan die zich in de meeste opzichten
zelf zou kunnen bedruipen; behalve dan op industrieel gebied,
want al dergelijke leveranties aan de kolonisten wenste de Cornpagnie voor zichzelf te reserveren. Haar eigen hoofdbedrijf zou
dan ook geheel bestaan in de handel, d. w. z. in het inkopen van
bevervellen en andere huiden van waarde, en het verkopen van
ruilgoederen, aan de eigen landgenoten zowel als aan de Indianen.
Voor de verhouding tot de inboorlingen des lands waren enige voorschriften uitgevaardigd, waaruit ik gaarne enkele losse grepen doe.
Het was streng verboden, de roodhuiden te leren paardrijden. Voor
losse werkzaamheden zouden deze inboorlingen een kwart loon genieten van een Europeaan. Verder heet het in de Provisionele
Ordere van 1624: „Sullen voor al wel toesien de Indianen ofte
andere haerluyde gebueren, tsy in handelingen ofte andere saecken
getrouwelyck hun beloften te voldoen, ende die buyten redenen
geen offensie geven, tsij in haer persoonen vrouwen ofte goederen
op peene van daer over strengelijck gestraft te worden." En in de
Instructie van 1625 wordt gezegd: „Dat oock van niemants der Indianen eenich leet, ghewelt, bedroch, spot ofte smaet aenghedaen
worde maer dat beneffens den goeden handel oock alle vromicheyt,
ghetrouwichheyt ende sinceriteyt aende selve bewesen worde in
alle contracten, handelinghen ende conversatien sonder haer door
vercortinghe van elle, mate, gewichte ofte getal te bedrieghen, ende
doorgantsch in vriendelyckheyt met de selve ommegaen." En verderop: „Inghevalle op het eylant eenighe Indianen mochten woonen, ofte yet daer op pretenderen, als oock op andere plaetsen ons
dienstichts zynde, datmen de selve niet met ghewelt ofte dreygemente van daer verdryve . . . "
Men ziet dat de Nederlanders niet voornemens waren om met
kracht van bruut geweld zich eenvoudig van alles meester te maken
wat zij daar te lande aantroffen, doch dat zij beoogden hun handelsfactory en landbouwende nederzetting in vrede en redelijkheid met
de inwoners des lands te doen samenleven. Voor dergelijke opvattingen, die destijds stellig zeer voorlijk waren, en zelfs in latere
tij den niet altijd, noch ook overal ter wereld gerespecteerd zijn,
mogen wij onzen 17 eeuwsen voorouders thans nog wel een nagedachte van hartelijke waardering wijden. Reeds drie eeuwen geleden begreep men in Nederland wat de grondslagen moeten zijn van
een goede kolonisatie.
De jonge volksplanting aan de „rieviere vanden vorst Mauritius",
155
zoals men gewild had dat de Hudson voortaan genoemd zou worden, heeft zich vrij voorspoedig ontwikkeld tot een stedeke Nieuw
Amsterdam, waarvan alle buitenlandse bezoekers getuigden hoe
ordelijk het er toeging. Aan gebiedsuitbreiding werd weinig behoefte gevoeld. Hogerop aan de rivier was Fort Oranje (thans
Albany, de hoofdstad van de staat New York) een nederzetting van
enige betekenis, doch de overige dorpjes lagen alle in de onmiddellijke omgeving van Nieuw Amsterdam, zoals Haarlem (thans de
negerwijk van Groot New York) of Breukelen (thans als Brooklyn
een deel der reuzenstad) of Hoboken (thans een uitgestrekte voorstad op de andere oever). Deels ook werd Het Lange Eylandt gekoloniseerd, het tegenwoordige Long Island. Van de vele Hollandse
plaatsnamen, die overgebleven zijn, verdient nog het Staten Eiland
de aandacht. Onder de straatnamen zijn eveneens vele uit de Hollandse tijd blijven leven. De bekendste is stellig de Bowery, van het
Nederlandse woord Bouwerij of boerenplaats. Thans is deze straat
een rommelige amusementsbuurt. Onder de Nederlanders die ten
opzichte van Nieuw Amsterdam een belangrijke plaats hebben ingenomen, mag wel vermeld worden Kiliaen van Rensselaer, die als
bewindhebber der Compagnie in het moederland resideerde, doch
daarnaast de zelfstandige „patroonskolonie'' Rensselaerswijck deed
stichten, aan de bovenrivier. En vervolgens Pieter Stuyvesant, de
ijzeren gouverneur van Curacao, die bij een gevecht tegen de Spanjaarden voor St. Maarten zijn ene been had verloren, hetwelk toen
in een afzonderlijk graf op het Curacaose kerkhof Monte Berde
is bijgezet. In 1647 werd Stuyvesant door de W.I.Cie benoemd tot
gouverneur van Curacao en Nieuw Nederland tezamen. Reeds tevoren had hij met spoed uit Curacao een hulpexpeditie naar Nieuw
Amsterdam gezonden om die nederzetting te helpen tegen een
aanval der Indianen.
Niet alleen tegen de Roodhuiden moesten wij op onze hoede zijn.
Eveneens de Engelsen, die de Hollandse wig tussen Virginia en
New England (dus Boston en omgeving) met lede ogen aanschouwden, trachtten doorlopend de onzen weg te dringen; zo werd het
aangrenzende Connecticut, dat eigenlijk tot het Nederlandse gebied
behoorde, door Engelse kolonisten bezet, en het „kleyn Fortgen genaemt 't Huys ten Hoope", dat de West-Indische Compagnie aan de
Versche Rivier (de Connecticut) had laten bouwen, werd herdoopt
in Hartford, de hoofdstad van de tegenwoordige staat Connecticut.
Aldaar wijst men den bezoeker nog een plek die Dutch Point heet.
156
Eveneens aan de Oester Baye (thans Oyster Bay) op het Lange
Eylandt, wilden de Engelsen zich vestigen, maar daar hebben de
Hollanders hen een tijdlang kunnen weren. Ook waren er Zweedse
nederzettingen ontstaan aan de Zuydt of Delaware Rivier, waarheen zij nog wel gelokt waren door Samuel Blommaert, die zelf
bewindhebber der W.I.Cie was! In 1655 hebben wij deze Zweden
echter weer verdreven, en een jaar later nam de stad Amsterdam
haar Amerikaanse petekind over van de West-Indische Coinpagnie,
die thans op alle fronten in diep verval verkeerde.
Toen kwamen de Engelse oorlogen. Over en weer nam men van
elkaar in bezit wat men kon, en zo verscheen er op een keer, nog
wel in voile vredestijd tussen de eerste en tweede oorlog in, voor
Nieuw Amsterdam een eskader in naam van James, hertog van
York, een broeder van den Engelsen koning, en later zelf op de
troon gekomen als Jacobus II. Gezien de overmacht gaf Stuyvesant de kolonie over; de meeste Hollanders bleven ook onder Engels
bestuur in de tot New York herdoopte kolonie wonen, en ook Stuyvesant zelf is na een bezoek aan het vaderland weer naar zijn bouwerij teruggekeerd. Een voiledig relaas van ons Noord-Amerikaanse dochterland is van mijn hand bij uitgever dezes verschenen onder
de titel „Holland aan de Hudson".
En nu moeten wij nogmaals het veld onzer aandacht verplaatsen,
ditmaal naar de Guyanas. Op het bewerken van die zgn. Wilde
Kust hadden zich, zoals wij zagen, voornamelijk de Zeeuwen toegelegd. Evenals de kolonie Nieuw Amsterdam beheerd werd door de
Amsterdamse Kamer der W.I.Cie, evenzo ressorteerden de meeste
nederzettingen in de verschillende gewesten van Guyana onder de
Zeeuwse Kamer. Evenwel waren er ook verschillende vestigingen
overgebleven uit de tijd der zelfstandige ondernemingen, en aldus
hood het plantagegebied langs de Wilde Kust een beeld van versnippering, van onderlinge afgunst en soms zelfs van rechtstreekse
tegenwerking. Ook Kier wreekte zich de afwezigheid van een krachtig centraal gezag zoals te Batavia. Dientengevolge stonden al deze
West-Indische ondernemingen doorlopend open voor aanslagen
door vijandelijke mogendheden of zelfs door particuliere avonturiers. Tekenend is in dit opzicht het lot van Tobago geweest, een
allerliefst en vruchtbaar eiland" nabij Trinidad, dat aan Defoe voor
ogen schijnt te hebben gestaan als het toneel van Robinson Crusoe's
belevenissen. Een tijd lang stond het bekend als Nieuw Walcheren
157
of La Nouvelle Oualchre. Beurtelings hebben zich hier Zeeuwen,
Fransen en Engelsen gevestigd, met de Spanjaarden steeds als outsiders op de achtergrond. Ook Jan de Moor heeft hier tabaksplantages gehad, doch herhaaldelijk verwi s selde dit eiland van eigenaar,
hetgeen doorgaans gepaard ging met een grondige verwoesting.
Tegelijkertijd hebben er in 1654 gezeten de heren Lampsens, en de
hertog van Koerland, een balling die door de Britse regering werd
gesteund. Pas in 1659 zijn de Zeeuwen er geheel baas geworden,
maar toen in 1667 Crijnssen bier op zijn vermaarde reis verscheen,
vond hij Nieuw Walcheren al weer in puin en as.
Dergelijke verwisselingen kwamen eveneens herhaaldelijk voor op
de Kleine Antillen, alsmede in de mondingen der vele rivieren van
Guyana. Op al die plekjes, wier welluidende namen ons door alle
eeuwen heen zo vertrouwd in de oren hebben geklonken, hadden
om beurten Franse, Nederlandse en Engelse kolonisten hun geluk
beproefd: in Cayenne, Suriname, Demerary, Essequibo, Berbice e.d.
Zelfs aan de Oyapock, dus in het tegenwoordige Braziliaanse Guyana, hebben de onzen een plantagekolonie gesticht,maar deze is reeds
vroeg te gronde gegaan. Een relaas van al deze lotgevallen zou te
uitgebreid en te eentonig worden. Genoeg zij, te memoreren dat aan
de Surinamerivier, waar de Nederlanders reeds voor het einde der
16e eeuw verschenen waren, in 1667 de Engelsen zaten, die naast
het Indiaanse dorp Parmurbo een fort Willoughby hadden gebouwd.
Toen nu een Zeeuwse vloot onder Abraham Crijnssen werd uitgezonden om de Engelsen in de Guyanas, op de Antillen en in Virginia te bestoken, viel in 1667 deze Surinaamse kolonie zonder veel
moeite in onze handen, en Fort Willoughby heet sindsdien Fort
Zeelandia.
Ondertussen was dit vrijwel het enige blijvende voordeel, dat de
onzen tijdens die worsteling hebben behaald, en hiertegenover stood
het smartelijk verlies van Nieuw Amsterdam, dat reeds herdoopt
was tot New York. De Ruyter, die in 1664-65 een grote reis voor
vlagvertoon heeft gemaakt, die in Guinea begon en hem via WestIndie naar Newfoundland bracht, had New York niet kunnen aanvallen wegens gebrek aan proviand. Er is toen in 1672 nogmaals
een Zeeuwse vloot uitgezonden om op de manier zoals Crijnssen dit
had gedaan, in de Amerikaanse wateren de Nederlandse belangen
te handhaven tegen de Britse. Met de leiding werd belast Cornelis
Evertsen de Jongste, die op waarlijk kranige wijze in West-Indie
en in Virginia voor vlagvertoon en bescherming gezorgd heeft,
158
waarna hij als kroon op dit werk in 1673 de stad New York heeft
heroverd, ditmaal niet voor een Compagnie of een stad of provincie, maar in naam van de Staten-Generaal en den Prins van Oranje.
De stad New York is toen Nieuw Oranje genoemd. Maar deze
vreugde duurde niet lang, want toen in 1674 de vrede tot stand
kwam, en de Engelsen blijk gaven, grote waarde te hechten aan het
bezit , van die plek, hebben de Nederlanders, die tot dusverre van
deze volksplanting eigenlijk meer zorgen dan plezier hadden beleefd, in deze overdracht toegestemd; want Suriname — dat immers onmiddellijke winsten uit de suikercultuur afwierp — kon
daartegenover definitief door ons behouden worden. Nu, dit was
ongetwijfeld wat erg klein gezien, en stellig getuigt deze ruil niet
van groot doorzicht, noch ook van een heldere kijk op de latere ontwikkeling. Doch dit was aan de toenmalige generatie toch eigenlijk
niet zo erg kwalijk te nemen. Een kleine eeuw later, toen de Engelsen Canada op de Fransen veroverd hadden, werd er in Engeland
evengoed aandrang uitgeoefend om dat waardeloze grondgebied in
het Noorden toch in 's hemelsnaam aan Frankrijk te laten, en bij
wijze van vergoeding liever een paar eilanden, zoals Martinique of
Guadeloupe, op te eisen, waar kostbare ladingen suiker vandaan
kwamen .. .
Als laatste troost moge ons dienen, dat New York, tezamen met
Nieuw Engeland en Virginia, ten slotte ook voor de Britten verloren
is gegaan, terwijl Suriname tenminste voor het Nederlandse Rijk
behouden gebleven is, als erfenis uit het tijdvak toen Nederland's
voorhoede ook in Amerika actief was.
159
NEDERLAND ONTDEKT EEN VIJFDE WERELDDEEL
De legende van een Onbekend Zuidland. Een Papegaaienkust die nooit bestaan heeft. Nieuw Guinea zal
toch wel met Afrika samenhangen. . . . Het Duyffken
ontdekt Australia. Of Statenland zich van Kaap tot
Kaap uitstrekt. De Hollanders spijkeren een tinnen
bord op de Australische wal vast. Antonio van Diemen
stuurt Tasman op verkenning. De omzeiling van de
Australische wereld. Nieuw Zeeland wordt ontdekt. Een
Zuidzee-idylle op het eiland Amsterdam. Holland neemt
met kanonschoten afscheid van een onbegeerlijk werelddeel. Mr. Jacob Roggeveen gaat nog eens naar Terra
Incognita Australis zoeken. Ontdekking van het Paaseiland. Nederlands voorhoede wordt vereeuwigd door
afgodsbeelden met een sik.
Om de bedoelingen te begrijpen, die onze voorouders bezield hebben toen zij naar een vijfde werelddeel zijn gaan zoeken, moeten
wij even een eindje teruggaan in de ontwikkeling van de denkbeelden omtrent de gedaante der wereldkaart.
De allerprimitiefste gedachten dienaangaande hadden zich onze
wereld voorgesteld als een platte schijf, omspoeld door een Okeanos
of wereldzee. Daar lagen dan nog enige eilanden in, zoals de Gelukzalige, of het reeds verzonken Atlantis; eveneens de Chinese wereldkaarten vertoonden een centraal vasteland — natuurlijk China
omgeven door een eilandenzee waar de barbaarse volkeren huisden.
Onder de Griekse denkers kwam voor het eerst het denkbeeld naar
voren dat de aarde een bol moest zijn. Hoe het dan op de onderste
helft daarvan zou toegaan, kon men zich destijds niet goed voorstellen; naast meningen die zeiden dat deze slechts een stenen onderkant was, werden echter ook reeds gedachten geopperd aan een
Zuidelijke Wereldhelft, die in grote trekken moest overeenkomen
met de indeling van het Noordelijke halfrond, dus eveneens met
koude, gematigde en hete zones. Aldus ontstond de gedachte aan
een groot Zuidelijk vasteland, dat een tegenwicht zou vormen tegen
het blok Europa-Azie in het Noorden. De bekwame aardrijkskundige Ptolemaeus, een Griek die in de Romeinse tijd te Alexandria
leefde, heeft zelfs getracht een aardbol te ontwerpen, maar aangezien hij natuurlijk geen kennis droeg van Amerika of een Zuidzee,
en evenmin beschikte over feiten inzake het Zuidelijke halfrond,
kon hij geen stof genoeg vinden om rond te komen, in de lengte
160
De keizerlijke hoofdstad Kandy op Ceylon.
Joris van Spilbergen met den Keizer van Kandy.
'0111 fintidth
1,141,0 gtavarthi,
,is to
m
tWat an
$UCO, ztorn orptitivpt!rr iatv;
fln.afit imA!..1,!), , Su,
Data nut :{0,110 tau g,pgbtrotjetv vagka Drfi.. 41 tr, 1. 1 thltrit,
kin qt,a1L1-44 etat
ut r.!.sd u puoito 7.D21
110
fiu?Ilaz.topaa a:Ho
•iorioix-ioo.to
au
zomin als in de breedte; daarom bracht hij het niet verder dan een
soort van kraag, die een deel van het Noordelijke halfrond omvatte,
en op de Zuidelijke helft wist Ptolemaeus niets anders te tekenen
dan een verlengstuk van Afrika. Want volgens hem eindigde dit
werelddeel niet in zee, doch hij beweerde dat het zich op 's werelds
onderkant voortzette in een uitgestrekt vasteland, hetwelk bezuiden de Indische Oceaan omliep en ergens achter Taprobane moest
overgaan in de vaste wal van Azie. Aldus was de Indische Oceaan
tot een binnenzee geworden, en de Zuidkust daarvan moest een
reusachtig continent zijn, waaromtrent Ptolemaeus echter niets
naders wist te berichten; enkel tekende hij bier op de gis een kust
met een aantal baaien en kapen.
Dit Zuidelijke Vasteland had gevoegelijk naar de rommelzolder
verwezen kunnen worden, toen de Portugezen tegen het einde der
15e eeuw aantoonden dat Afrika wel degelijk los in zee eindigt,
zodat men van de Atlantische Oceaan vrijelijk naar de Indische
Oceaan kan varen. Maar ondertussen was het geloof aan een groot
Zuidelijk continent in de trant van Ptolemaeus dusdanig vastgegroeid, dat de mensheid het niet meer scheen te kunnen missen.
Het moest op kracht der feiten weliswaar losgemaakt worden van
Afrika, maar men gaf er toen een geheel afzonderlijke plaats aan,
bezuiden de drie Oceanen, dusdanig dat de verst uitstekende punten der inmiddels bekend geworden vastelanden tot vrij dicht in de
buurt daarvan moesten komen.Inderdaad toonde Maga1h5es aan dat
er in het verre Zuiden van Amerika een gaatje was, hetwelk een
nauwe doorgang verschafte uit de Atlantische Oceaan naar de Stille
Zuidzee. Het land bezuiden die doorvaart kon dus niets anders zijn
dan het Onbekende Zuidland van Ptolemaeus! Aldus kreeg Vuurland op de toenmalige wereldatlassen de waarde van een stuk vasteland, welks kusten zich vervolgens in het oneindige voortzetten, tot
ver onder de Kaap de Goede Hoop door. Een gedeelte dezer uitgestrekte kust kreeg bij voorbaat de naam van Terra Magellanica, als
eerstontdekte sector van de Terra Incognita Australis of Onbekend
Zuidland. Volgens Magalh5es en latere zeevaarders moest het daar
flink koud zijn, maar de geografen zagen geen bezwaar om niettemin die verdere kustlijn te versieren met papegaaien, toekans en
andere vogels die in warme landen thuis horen. Een eindje verderop
kreeg dit land dan ook weer een nieuwe naam, nl. Psittacorum
Regio, d. i. het Rijk der Papegaaien. Zó zeker was men van de zaak.
Voor zulk een begripsverwarring was ook wel enige reden. Want
161
Nederlands Voorhoede 11
de vroegste Portugese en Spaanse zeevaarders, die van de Molukken of Philippijnen uit op verkenning gegaan of verdwaald waren
in Oostelijke richting, hadden daar een land gevonden dat levendig
aan Afrika deed denken: tropisch en woest, doch daarbij niet bewoond door Maleiers, maar door negers. Men noemde die raadselachtige kust dan ook Nova Guine, en men vroeg zich verbaasd af,
hoe dit land wel kon samenhangen met Afrika; want de ongebroken zeeroute toonde toch wel aan dat zulk een aansluiting niet bestond, doch daar stond dan dit tastbare bewijs van een negerland te
zijn weer tegenover. Het bleef een vreemde zaak, die er ook niet helderder op werd, toen een paar Spaanse expedities uit Peru getracht
hebben, de Stille Oceaan te verkennen en van die kant het Onbekende Zuidland te ontdekken. Er zijn toen enige eilandjes gevonden, waarvan de ene groep liefst maar ineens geldentificeerd werd
met het Ophir van koning Salomo, zodat zij nog tegenwoordig de
Solomons Eilanden heten, terwijl een andere groep de theatrale
titel ontving van Austrialia del Espiritu Santo. De i in deze naam
Austrialia was een vleierij jegens het Habsburgse koningshuis van
Austria; later is deze groep herdoopt in Nieuwe Hebriden. Maar de
Terra Incognita Australis was hiermede niet ontdekt, noch ook was
enigerlei samenhang met Afrika aangetoond.
Ondertussen waren eveneens de Hollanders onwillekeurig met dit
vraagstuk van het Onbekende Zuidland in aanraking gekomen op
hun reizen naar Java. Wij hebben tevoren reeds gezien dat Jan
Huyghen van Linschoten nog aarzelde of dit wel een eiland was,
dan wel een vooruitstekend gedeelte van het Onbekende Zuidland,
— dus evenals dit van Vuurland werd verondersteld. Reeds door de
Eerste Schipvaart der Nederlanders was aangetoond dat Java niet
met enigerlei vasteland samenhing. Maar wel kwamen Nederlandse
schepen, die hun koers van de Kaap de Goede Hoop wat erg ver
buiten de Portugese route uitzetten, of en toe terecht op kusten of
klippen, die niet bij Indic schenen te horen, doch blijkbaar deel uitmaakten van dat onbekende Zuidelijke continent. Of deze wereld
dan soms weer samenhing met Nova Guine? De onzen konden daar
geen hoogte van krijgen, en ook de Indische volkeren bleken omtrent verderop gelegen landen niets te weten.
Toen is in 1605 schipper Willem Jansz met het jacht het Duyffken
(dat ook reeds de Eerste Schipvaart had meegemaakt) het Oosten
ingestuurd om die buurt eens te verkennen. Hij heeft de Zuidkust
van Nieuw Guinea bezocht, en is daarna in 1606 overgestoken naar
162
de Noordkust van Australia, tot het hem bij Kaap Keerweer leek,
dat hij nu maar terug moest. Merkwaardig genoeg heeft hij tussen
die twee grote landcomplexen de open doorvaart niet opgemerkt,
hoewel vlak na hem de Spanjaard Torres, uit Peru komende, zonder moeite tussen Australia en Nieuw Guinea gepasseerd is, door
de straat, die thans zijn naam draagt. Dit feit is echter pas veel
later bekend geworden, en de Hollanders, zowel de ontdekkers in
1606 als de latere verkenners, zijn voorlopig Nieuw Guinea blijven
beschouwen als deel uitmakende van een grote vastelandskust verder in het Zuiden.
Op dat onbekende continent is voor het eerst weer een aanval gedaan toen in 1616 de Hoornse expeditie onder Jacques Le Maire
en Willem Schouten ging zoeken of er soms bezuiden Straat Magalhaes nog een doorvaart naar de Zuidzee te vinden zou zijn. Wij
zagen in een vorig hoofdstuk reeds dat het den aanlegger van deze
tocht, den sluwen Isaac Lemaire, voornamelijk te doen was om
een vrije route naar Indic; doch teneinde geen slapende honden
wakker te maken, werd als doel der reis op de voorgrond gesteld:
zoeken naar het Onbekende Zuidland, waarvan Vuurland toen nog
als een der hoekstenen gold. Nu, er is op die reis geconstateerd dat
ook Vuurland slechts een eiland is, en wederom had die uitgestrekte vastelandskust in het Zuiden dus van de kaart gewist kunnen worden. Maar bezuiden Vuurland zagen Schouten en Le Maire
weer een nieuw land, hetwelk zij toen Statenland gedoopt hebben,
en wederom hebben gehouden voor een deel van Terra Incognita
Australis; men was dus feitelijk nog niet wijzer geworden dan
tevoren, alleen was er nog een tweede doorvaart bezuiden Straat
Maga1115es ontdekt, nl. tussen Kaap Hoorn en Statenland door. Dat
het deze Hoornse onderneming geenszins te doen was om relaties
met het Onbekende Zuidland, blijkt wel uit het eenvoudige feit dat
Schouten en Le Maire zich verder over de aard en de ligging van
dit Statenland niet warm gemaakt hebben, noch ook voorbij Kaap
Hoorn de kust van het Papegaaienland op Terra Australis Incognita zijn gaan zoeken, doch zo spoedig mogelijk hun koers hebben
gezet naar de reeds in grove trekken bekende route tussen Peru en.
India. Dat ook Statenland een eiland is, werd pas in 1643 aangetoond, toen een Nederlandse vloot, die uit Pernambuco kwam met
de bedoeling om Chili aan de Spanjaarden te ontrukken, geheel vrij
buiten Zuid-Amerika om voer, als beste bewijs dat een eventueel
Zuidelijk Vasteland niet tot daar toe doorliep.
163
Ondertussen waren op de Indische route verschillende Nederlandse
schepen met losse stukjes land in aanraking gekomen, deels per
ongeluk, deels ook opzettelijk; want door ruimer Zuidelijk en Oostelijk te sturen, had men betere zeilgelegenheid, en bovendien drongen de instructies der Compagnie er gewoonlijk op aan dat er getracht zou worden, onderweg nog iets nieuws te ontdekken. Aldus
hadden voorheen ook de Portugezen gedaan; op deze vvijze had immers Cabral toevallig het onmetelijke Brazilie ontmoet, en Trist5o
da Cunha de eilandjes die sindsdien naar hem heten. Misschien kon
men ook in het onbekende Zuidoosten nog iets nuttigs vinden.
Toen heeft Dirck Hartog in 1616 op het schip D'Eendracht „verre
om de Suyt differente eylanden, doch onbewoont, gerescontreert",
en hij heeft daar ter plaatse een tinnen bord met opschrift aan een
paal gespijkerd. Dit is in 1696 door Willem de Vlamingh met het
schip De Geelvinck meegenomen en door een nieuw vervangen; het
oude is thans in het Rijksmuseum. De betrokken streek stond sindsdien als Eendrachtsland bekend, en gold voor een onderdeel van
Terra Incognita Australis. Een soortgelijke ontdekking is kart daarna verricht door Frederick de Houtman, toen hij den Opperkoopman Jacob d'Edel naar India bracht, en onderweg op „leech gebroken lant met recyfen en droochte" terecht kwam. Die riffen zijn
toen de Abrolhos van Houtman genoemd, en het land daarachter
draagt nog tegenwoordig als Australisch district de naam Edel.
Tal van andere Nederlandse schepen zijn op deze kust verzeild geraakt, menigmaal voor ze beseften dat ze al bij het Zuidland waren.
Bijzonder dramatisch was het avontuur van Pelsaert, die er met
het schip Batavia strandde, waarna de schipbreukelingen elkaar
gedeeltelijk hebben uitgemoord. Andere schepen gaven aan verschillende losse punten allerlei namen, zoals de Aernem, die het
Noorden van Australia tot Arnhemsland gemaakt heeft; op deze
reis zag schipper Jan Carstensz op de Pera voor het eerst de sneeuwbergen van Nieuw Guinea, hetgeen hem, zo vlak onder de evenaar,
niet weinig verbaasde. Voorts kwam er de Leeuwin, waar een kaap
naar genoemd is, en 't Gulden Zeepaerdt, dat ter ere van den „extraordinari raet van Indien d'E. Meer Pieter Nuijts", die als passagier
meevoer, een stuk van de Australische wal Pieter Nuytsland noemde. Het bleef echter een open vraag of al deze losse stukjes als
evenzovele eilanden te beschouwen waren, dan wel als onderdelen
van het grote Onbekende Zuidland. Reeds Jan Pieterszoon Coen
heeft hiernaar een onderzoek willen doen instellen, maar de daar164
toe ontworpen reis moest worden uitgesteld. Vervolgens heeft een
Engelsman geworden Zeeuw, Sir William Courteen — van de Courtens die ook op Tobago en in de Guyana plantages hadden gesticht
aan den Britsen koning permissie gevraagd om Terra Australis
Incognita te gaan ontdekken en exploiteren; maar Jacobus I had de
toestemming hiertoe geweigerd, teneinde zijn Nederlandse vrienden niet te verontrusten door concurrentie in een gedeelte der
wereld hetwelk zij als een speciaal voor henzelven gereserveerd
terrein beschouwden. Het heeft echter geduurd tot 1642 alvorens
de Compagnie zelf het plan tot verdere verkenning van het Onbekende Zuidland ter hand nam.
Toen heeft Antonio van Diemen, een der flinkste GouverneursGeneraal die over Indie geregeerd hebben, een expeditie weten
door te zetten om „het ten dele bekende ende noch onbevaren Suijd
ende Oosterlant te beseijlen, pertinent t'ontdecken, mitsgaders ingevolge eenige emportante lande, of to ten allerminsten bequame
passagie naer bekende rijcke plaetsen op tedoen, ende die ter gelegener tijt, tot verbeteringh vandes Compies generaal welvaren te
gebruijcken". Met die „passagie" werd bedoeld het zoeken naar een
zeeroute die de Compagnie in staat zou stellen om. de Spanjaarden
in Chili en Peril van hun schatten te ontdoen, in bondgenootschap
met „de Chilesen", d.w.z. de Araucaniers uit Zuid-Chili.
Voor deze ontdekkingsreis had men een voortreffelijken man ter
beschikking, nl. den stuurman Francois Jacobsz Visscher, die door
een geschrift reeds blijken had gegeven van een helder inzicht in
de stand van zaken. Men schijnt hem echter nog niet voor vol te
hebben aangezien, want hoewel in hoofdzaak Visscher's plan aanvaard en uitgevoerd is, moest hij zelf zich tevredenstellen met de
rang van „stierman-mayoor", onder Abel Jansz Tasman, die bevelhebber en „continueel presis" van de „Breede Raedt" werd. Deze
Tasman was echter een man van te geringe ontwikkeling, van een
te beperkt voorstellingsvermogen en van te weinig ijver om zulk
een belangrijke opdracht naar behoren te kunnen volvoeren. Ook al
is zijn reis stellig een der meest opmerkelijke uit dat tijdperk, en
ook al heeft hij bij die gelegenheid enige landen van betekenis ontdekt, toch kan men het gevoel niet onderdrukken dat deze tamelijk
primitieve zeeman er heel wat minder van terecht gebracht heeft
dan mogelijk ware geweest indien deze opdracht was uitgevoerd
door een beter onderlegden en flinkeren leider.
Eerst zou de reis gaan naar het eiland Mauritius, alwaar men voor165
Abel Tasman ter rede van het eiland Amsterdam.
treffelijk kon verversen en de schepen in goede toestand brengen.
Daarna moest aanvankelijk nog een eindje naar het Zuiden gekoerst worden, om te zien of men daar ergens op het Onbekende
Vasteland van Ptolemaeus zou stuiten. Zo niet, dan kon er op een
zeker punt (54° Zuiderbreedte) van richting worden veranderd, en
daarna zou men pal Oost gaan sturen, om te zien waar men dan
terecht zou komen, namelijk hetzij op de kust van het reeds ontdekte Eendrachtsland, of wel op enigerlei andere kust, of wellicht
langs Terra Incognita Australis tot in de Zuidzee waar Peru aan
ligt. Dit was immers wat Van Diemen bedoeld had met zijn bedekte omschrijving van de verdere vooruitzichten. Het onderweg
te. vinden land moest gevolgd worden in de richting van Nieuw
Guinea „om t'ontdecken hoe verre die streckt, ende off dit ontdeckte Zuijdlant aan Nova Guinea omtrent Caep Keerweer vast
is, oftewel gesepareert sy.''
De opdracht was dus eenvoudig en verstandig. Men wilde eens en
vooral weten hoe het met dat geheimzinnige vasteland van Ptolemaeus gesteld was, of het bestond, en zo ja, of het dan iets te maken
had met die losse vondsten die als Eendrachtsland en Beach of
Lucach en Maletur en Keerweer reeds op de wereldkaarten voorkwamen; voorts hoe deze omgeving eventueel samenhin.g met
Nieuw Guinea, waarvan men het bestaan nu kende.
166
Tasman's reis is ons in bijzonderheden bekend uit het journaal dat
op het vlaggschip de Heemskerck is bijgehouden; het beste voor
den belangstellenden lezer toegankelijk is dit in de bewerking voor
de Linschoten-Vereniging, deel XVII, alsmede in het boek van prof.
Heeres „Het aandeel der Nederlanders in de ontdekking van
Australia."
En nu de tocht van de Heemskerck en de Zeehaen. De route van
Mauritius naar het Zuiden leverde niets op, hoewel er voortdurend
uitkijk werd gehouden, met belofte ener beloning van zeven gulden
en een kruik arak voor dengene die land zou zien. Was men nog een
klein eindje verder doorgevaren, dan hadden zij waarschijnlijk het
eiland Kerguelen bereikt, waar zij dichtbij zijn geweest; dit is
ten slotte pas veel later door den Bretonsen avonturier van die naam
ontdekt, die in 1771 uitgevaren was om nog eens naar het geheimzinnige Zuidland te zoeken, waar reeds in 1504 le sieur de Gonneville zoveel wonderen van had verteld. Deze Kerguelen had over
het toen gevonden eilandje, waaraan hij de weidse naam gaf van
La France Australe, gerapporteerd dat dit de weg naar India, de
Molukken, China en de Zuidzee beheerste, en al de vermaarde Indische producten opleverde, inclusief diamanten en robijnen .
In werkelijkheid is het evenwel nooit lets anders geweest dan een
kaal stuk rots in een guur klimaat, en al het overige is zuivere
fantasie, van de soort zoals er over het Onbekende Zuidland nu
eenmaal eeuwenlang placht te worden uitgekraamd, dusdanig dat
ook romanschrijvers en parodisten met dit gegeven gingen
sollen. Men denke maar eens aan verhalen zoals in Grimmelshausen's Abentheuerliche Simplicissimus, of in Swift's reizen van Gulliver. Een aantal van die fantasien en philosophieen over een ideale
samenleving in het verre Zuidland heb ik verenigd in mijn „Gelukkiger Werelden", bij uitgever dezes, waaruit de lezer een
indruk kan krijgen van de grote verwachtingen welke men in alle
landen der oude wereld omtrent dat gebenedij de Zuidland koesterde.
Tasman heeft in die zuidelijke zeeen echter niets gevonden; bovendien bleek zijn koers zo ver bezuiden de reeds vroeger gevonden
brokjes kust te liggen, dat hij de vaste wal van Australia in het
geheel niet heeft aangedaan, en pas land ontmoette toen hij tegen
Tasmania aanvoer, hetwelk, zoals wij thans weten, een eiland is,
dat aan de Zuid-Oosthoek van Australia een heel eind ver in zee
uitstrekt. Het journaal vertelt er van: „Dit landt het eerste landt
in de Zuyt Zee dat ons ontmoet is, ende van Geen europijsche
167
Volckeren noch bekent is, zoo hebben wij dit landt de naam gegeven van Anthoonij van Diemens landt ter eere van d'E de Hr
Gouvr Generaal onze hooge overicheijt, die ons heeft uijt gezonden
om deze ontdeckinge te doen." Deze naam heeft dit eiland echter
niet behouden, want het is later door de Engelsen herdoopt in
Tasmania; de beide bergtoppen, die de ontdekker er gesignaleerd
had, zijn in 1798 door capt. Flinders, toen deze voor het eerst Australia omzeild heeft, ter ere van Tasman's schepen Mount Heemskerck en Mount Zeehaen genoemd, — voorwaar een sportieve
attentie.
Op 24 November 1642 kreeg men dit nieuwe land in zicht; pas op
1 December werd er geland. Een eerste verkenning bracht hen in
aanraking met „hoogh doch of fen landt met groente (ongeplant van
Godt en natuera voortcoment Zijnde) vruchtbaer Timmerhout bij
meenichte en veel leedige valijen. Dat eenich geluyt van Menschen,
oock gespel bijna als een trompe ofte cleene gom gehoort hadden;
doch hadden echter niemant te Zien gekregen." Er groeiden hoge
bomen, in wier stam op grote onderlinge afstand treden waren uitgehakt, „zulcx dat sij lieden prezumeerden, alhier Zeer groote menschen te weten off dat die Zelv door eenige practijcque op geseijde
boomen moeten weten te climmen." Deze bomen gaven een
„schoone Gomma die een Zwijm van Gommalacca heeft.'' Klaarblijkelijk is dit de eerste vermelding van de eucalyptus, een boomsoort die oorspronkelijk uit Australia gekomen is, alvorens zij de
gehele subtropische wereld onzer dagen heeft veroverd. De Engelsen noemden deze bomen aanvankelijk gum tree, hetgeen in het
Australische spraakgebruik nog steeds de naam daarvoor is.
Veel moeite om dit nieuwe land te onderzoeken heeft Tasman zich
overigens niet gegeven, hoewel hij daartoe opdracht had, en zelfs
een zo bekwamen kaartenkenner had meegekregen als Franchoijs
Visscher. Deze laatste heeft van de kust, voorzover bezeild, een zeer
verdienstelijk schetsje ontworpen, doch er werd van deze ontdekking niet verder werk gemaakt dan dat er „een pael met Comps
merck daer in gehouwen, ende de prince vlagge" aan de wal werden geplaatst, opdat „de posterieurs blijcken mach, wij alhier geweest ende gemelte landt tot bezit en eygendom ingenomen hebben." Vervolgens, „opdat geen tijdt onnuttelijck verquisten zoude,"
heeft men de reis vervolgd, en „stelden onsen koers recht oost om
verder ontdeckinge te doen."
Reeds op 13 December 1642 werd opnieuw „een groot hooch ver168
+
z
.67
SOP
Sot,. Litman.
.t Avian
30.1i
EArat.
ony (Z3n
Rani
vas=
Rik
.$
mew
mufeA mei
4644 ft, As
:kw 114
I
SA &pm .14refnAm4
;
ea
Zoham
E:Atd -tii..«.
-
460.
L
i.
Aluennier
54-1
•
:
-.„
Voai
De eerste kaart van Tasmania.
169
heven landt'' gezien, hetwelk Statenland werd genoemd, omdat
men veronderstelde dat „het wel conde wesen dat dit landt aan het
Staten Land vast zoude wesen, doch onzeecker." Bedoeld werd hiermede het Staten Land dat bezuiden Vuurland in 1616 door Le Maire
en Schouten was gezien. Evenals deze vroegere zeevaarders zich dt.t
moeite niet hadden getroost om nu tegelijk eens na te gaan of dit
wel inderdaad een deel van het Onbekende Zuidland was, en niet
veeleer een eiland, evenzo heeft ook Tasman zich tevreden gesteld
met de vage gissing dat zijn eigen ontdekking misschien wel samenhing met het Statenland bezuiden Vuurland. Hij heeft tenminste
geen vinger uitgestoken om deze nieuwe vondst eens naar behoren
te onderzoeken en in kaart te brengen, doch heeft er alleen de westkust van verkend, zodat het grote probleem, tot welks oplossing hij
uitgezonden was, even duister bleef als voorheen.
Dit Staten Landt, weldra Nieuw Zeeland genoemd, bleek bevolkt te
zijn. Maar de eerste kennismaking met de inwoners is niet prettig
geweest. Er werd vruchteloos beproefd, met hen te converseren
door middel van „het vocabulaer 't gunt van d'E De Hr Gouvr
Generael ende raden van India meede gegeven, doch zulcx niet te
verwonderen is als sijnde Tale van d'eilanden Salamonis". Dit waren namelijk de aantekeningen die Jacques le Maire op zijn refs
met Schouten had gemaakt.
Het journaal beschrijft deze Maoris als zijnde „van gemeene langhte
maer groff van stemme ende gebeente, hun coleur tusschen bruijn
ende geel, hadden Zwart hair recht boven op de cruijne des hooffts
vast gebonden in manieren ende fatzoene als deIapannen achter aen
't hooft doch wel soo lang ende dijck van haire; waerop een groote
dijcke witte veder stont". De inboorlingen speelden op een soort van
blaasinstrumenten, waarop door een der Hollandse matrozen eveneens met de trompet geantwoord werd. Niemand hunner durfde
echter aan boord te komen, en ook van het schip achtte men het
niet verantwoord om reeds aanstonds de wal op te gaan, zulks overeenkomstig de instructie, die er op gewezen had dat die verre kusten vermoedelijk door „rouwe wilde menschen gepeupleert" zouden
zijn. Daarom was aan de expeditie grote omzichtigheid bij het landen voorgeschreven, alsmede geduld en tact bij de omgang, en toeschietelijkheid in de ruilhandel; ja zelfs moest men van kleine diefstallen maar liever geen notitie nemen, teneinde vooral een goede
verstandhouding te bevorderen. Dit alles mocht echter ten opzichte
van de Maoris niet baten, want een Nederlandse sloep, die zich van
170
het ene schip mar het andere wilde begeven, werd onderweg door
de inboorlingen geramd, waarbij van de zeven inzittenden vier de
dood vonden. Met kanonvuur hebben de onzen toen de Maoris verdreven, doch de aardigheid was er af, en op grond van „dit enorme
feyt ende detestabele saacke" werd besloten om „dees vervlouckte
menschen en dese Moordenaers plaetse" te verlaten. De plek werd
als Moordenaers-Bay op de kaart aangetekend, en het journaal
merkt op: „dit selv Landt gelijckt een zeer schoon Landt te wesen,
ende vertrouwen dat dit de vaste cust is van het onbekende Zuytlandt". Ja, maar waarom deze veronderstelling dan niet even bewezen door die kust eens grondig te verkennen ! De ontdekkers
van Nieuw Zeeland hebben ingevolge deze halfheid niet eens geweten dat zij een eiland voor zich hadden, laat staan dat zij enige
voorstelling hebben gehad van een hele eilandengroep. Zelfs de
doorvaart tussen de beide hoofdeilanden is aan Tasman ontgaan.
Van hier zijn de Heemskerck en Zeehaen recht het Noorden ingevaren, menende nu het Oostelijke uiteinde van Nieuw Guinea wel
te zullen bezeilen. Men bereikte echter de Tonga-eilanden, die van
Tasman de namen Amsterdam, Rotterdam en Middelburch ontvingen. Aan zijn geboorteplaats, het Groningse dorpje Lutjegast, heeft
hij deze eer nergens bewezen.
De ontvangst op deze eilanden was zeer vriendelijk, en kenmerkte
zich door die kinderlijke gezelligheid, welke aan de levensopvattingen van zovele Zuidzee-eilanders eigen is. De inwoners liepen geheel naakt, en toonden een neiging om alle sieraden, die hun door
de schepelingen geschonken werden, op het hoofd te leggen bij
wijze van dank. Vooral spijkers bleken zeer gewild te zijn. In ruil
voor al dergelijke kostbaarheden verkregen de schepen volop
„schenckagien" van de wal, waaronder „een moij groot varcken,
partije clappus en backovens (dus kokosnoten en bananen). Den
opperste wierdt met een hembt een brouck een spiegeltien vereerd,
deden hem de brouck ende 't hembt aen 't lijff, daer hij zeer meede
verciert was". Door de matrozen werd wat muziek gemaakt op de
viool en de dwarsfluit, hetgeen de eilanders zeer op prijs bleken te
stellen, want zij begonnen daar terstond bij te dansen. Overigens
was er in dit eenvoudige tropenparadijs niet veel te halen wat
voor de compagnie van enige betekenis zou zijn geweest, en zo
komt het dan ook dat Nederland zich aan dergelijke eilanden nooit
meer veel gelegen heeft laten liggen. Van hier is Tasman toen
Noordwest gaan sturen, en vervolgens West. De Solomons-archipel
171
heeft hij zodoende juist gemist, en met een grote boog is hij benoorden Nieuw Guinea om gevaren, tot hij langs de Molukken en bezuiden Celebes de bekende weg naar Batavia terugvond.
Door deze reis was tenminste komen vast te staan dat Eendrachtsland niet met een eventueel Zuidelijk vasteland samenhing, doch
dat er bezuidoosten Nederlands Indio binnen de thans bevaren
kring een geheel op zichzelf staande wereld lag, waarvan Eendrachtsland en Nieuw Guinea deel schenen uit te maken, zonder
dat nochtans gebleken was of deze kusten nu al dan niet aan elkaar
vastzaten. Ook was vooralsnog niet aangetoond, dat er geen Terra
Incognita Australis zou bestaan; integendeel moest het vinden van
Staten Landt wel de indruk wekken dat aldaar inderdaad een nieuw
en onbekend vasteland begon. Het zoeken daarnaar bleef dus, in
weerwil van de Australische ontdekkingen, nog steeds doorgaan.
Dat de veronderstelde vastelandskust echter niets te maken had
met het Staten Landt bij Kaap Hoorn, bleek het jaar daarop, toen
Hendrik Brouwer met een vloot uit Nederlands Brazilie naar Chili
trok, en bezuiden dit Staten Landt omvoer.
In het kader van dergelijke pogingen om Chili en vervolgens ook
het rijke Peril aan de Spanjaarden afhandig te maken, teneinde
onzen vijand in de gewenste vredesstemming te brengen, vatte
Antonio van Diemen nu het voornemen op om nog eens voor een
tweede keer Tasman er op uit te sturen, teneinde niet alleen Chili
te bezetten en in de Zuidzee op buit te loeren, doch tevens de
Spaanse zilvervloten, die van Mexico naar de Philippijnen plachten
over te steken, te onderscheppen. Doch bij nader inzien moest deze
brede opzet wat worden ingeperkt; ten slotte kreeg Tasman voornamelijk tot opdracht om naar Nieuw Guinea te varen „ende dat
land van Cabo Keerweer voorts westelijck aen t' ontdecken, omme
te vernemen, off 't bekende Zuijd land daeraen vast is, of wel gesepareert''. Tot dusverre hadden immers de Nederlandse schepen de
indruk gekregen dat daar geen doorvaart was, doch dat Nieuw
Guinea en het Australische vasteland in elkaar overgingen.
Tasman heeft ook deze tweede opdracht zeer slordig uitgevoerd.
Evenals zijn voorgangers is hij van Nieuw Guinea recht naar de
Golf van Carpentaria overgestoken, zonder na te gaan of daar niet
een West-Oostelijke zeestraat tussen lag, en zo kwam hij met oud
nieuws te Batavia terug, zeer tot misnoegen van den GouverneurGeneraal, die van oordeel was „dat nu in soo grooten lant, dat onder
verscheyden climaten leyt, niet van voordeel te vinden sal sijn, is
172
qualijck aennemelijck". Hij had nu nog wel eens „door vigilanter
ende couragieuser personen, als tot nu daertoe gebruickt sijn", dit
belangrijke onderzoek willen doen herhalen, want „Landen t'ondersoecken is ijders werck niet". Maar ondertussen ontving Van Diemen uit Nederland de mededeling: „Wy connen ons van de continuatie van soodanige ontdeckingen niet groots belooven; daer is
voor de Compagnie genoech ontdeckt, om negotie te doen, als die
maer wel succedeeren wil. Dese U. E. concepten loopen voor ons
wat te hooch''.
Dit betekende dus het einde van de grondige verkenning der
Australische wereld. Slechts of en toe gingen losse schepen nog eens
hun geluk beproeven op de kust van het Zuidland — nog steeds op
de kaarten getekend als vastzittend aan Nieuw Guinea —, doch dit
gedeelte der wereld kon de onzen slechts weinig bekoren, omdat er
geen geciviliseerde bevolking woonde, waarmee men handel kon
drijven, terwijl ook het land zelf van nature niets voortbracht dat
van enig belang scheen. De kangoeroe en de zwarte zwanen werden
ontdekt, maar verder niets nuttigs. Van deze op zichzelf staande
expedities mogen nog vermeld worden de Vergulde Draeck, die er
schipbreuk Teed, de Waeckende Boey en de Emeloort (aldus genoemd naar het dorpje op het toen nog bewoonde Schokland), en.
De Ridderschap van Holland, waarvan nooit meer iets werd gehoord. Hiernaar is in 1696 het schip de Geelvinck nog eens gaan
zoeken, doch het is ten slotte uit Australia vertrokken onder het
afvuren zijner kanonnen, als afscheidsgroet aan dit onbegeerlijke
Vijfde Werelddeel. En zo hebben een eeuw later de Engelsen zich
voor dit land kunnen interesseren zonder zich van Nederlandse aanspraken iets meer te behoeven aantrekken.
Wanneer wij de ontdekkingsgeschiedenis van de Australische
wereld achteraf nog eens nagaan, dan blijkt dus dat Nieuw Guinea
het eerst gezien is door de Portugezen, als achterland der door hen.
bevaren Molukken, doch dat de eer der ontdekking van de Australische vaste wal toekomt aan de Nederlanders. Lange tijd heeft dit
vasteland dan ook Nieuw Holland geheten, totdat omstreeks 1800
de Engelse kapitein Flinders, die dit vasteland geheel omzeilde,
heeft voorgesteld om, aanknopend aan de klassieke betiteling Terra
Incognita Australis van voorheen, dit vijfde werelddeel gemakshalve in zijn geheel Australia te noemen. Aldus is geschied, en
alleen Tasmania benevens Nieuw Zeeland en enkele kleinere benamingen zijn nog blijven herinneren aan Nederlands voorhoede.
173
Ons land heeft echter ook nog elders in dit werelddeel iets van
waarde bijgedragen tot de geschiedenis der ontdekkingen, nl. in
Oceanie, de eilandenzee in de Stille Ocaan, welke men gemeenlijk
eveneens tot het Australische Werelddeel rekent. Dat zat als volgt
in elkaar.
Toen de 17e eeuw de wereldkaart in grove trekken voltooid had
achtergelaten, dusdanig dat er inzake de viii werelddelen nauwelijks meer iets nieuws van betekenis verwacht mocht worden, toen
bleef de laatste hoek, die nog enigerlei verrassing kon opleveren, de
onmetelijke en nog maar te hooi en te gras bevaren Stille Zuidzee.
Daar is dan ook heel wat over gefantaseerd en in gespeculeerd; ik
herinner mij, dat wij zelfs op school al iets te horen kregen over de
South Sea bubble in Engeland, een grootscheeps opgezette bedriegerij. Verhalen over Lilliputters en reuzen en sprekende paarden
en vliegende eilanden waren volstrekt niet te dol om geloofd te
worden. De mensheid scheen nu eenmaal zonder wonderlanden niet
gelukkig te kunnen zijn. Ontelbaar is dan ook het aantal romantische of satyrieke mystificaties, die als terrein harer gebeurtenissen de Pacific kozen. Men leze hier mijn „Gelukkiger Werelden"
maar eens op na.
Ondertussen bleven ook zeer velen nog oprecht geloven aan de
mogelijkheid om in die Zuidzee alsnog nieuwe landen te ontdekken
en voordelige zaken te doen. Een daarvan was Arent Roggeveen uit
Middelburg, die reeds in 1671 naar de Stille Oceaan had willen
varen om daar eens wat meer werk van te maken. Een prospectus
van deze voorgenomen onderneming is ons bewaard gebleven. In
1676 verleenden de Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden een „Octroy om te mogen bevaren ende negotieren eenige nog niet ontdekte Landen, gelegen aen en in de Zuytzee tusschen de Strate Magalanes en Nova Gunea". Terecht had de
oude Arent Roggeveen er op gewezen, dat alle zeevaarders die door
de Straat van Magalh5es of om Kaap Hoorn gevaren waren, zich zo
spoedig mogelijk hadden geworpen op de kusten van Chili en Peru,
zonder enige aandacht te wijden aan de mogelijkheden welke het
Onbekende Zuidland toch nog altijd bood. Hier vernemen wij dus
weer eens een weerklank op de veronderstelling van Tasman als
zoude Nieuw Zeeland de hoeksteen zijn van een uitgestrekt vasteland in het Zuiden van de Pacific. Wat hier te halen zou zijn? Dit
wist Arent Roggeveen ook zelf niet te voorspellen. Aileen had hij
een sterk gevoel dat het toch wel de moeite waard was om aan die
kans eens wat geld te wagen.
174
Het is hem echter niet vergund geweest, dit denkbeeld persoonlijk
ten uitvoer te brengen. Maar zijn zoon Jacob, die in de rechten gestudeerd had, en in Indie de hoge positie van Raad van Justitie had
bekleed, was gelukkiger. De West-Indische Compagnie — de
nieuwe, wel te verstaan — zou dit plan financieren, klaarblijkelijk
uit vrees dat anders de jonge Oost- en West-Indische Maatschappij,
die door de Oostenrijkers te Ostende was opgericht, haar misschien
voor zou zijn. De Oost-Indische Cie. hield zich deze keer er buiten.
Met drie schepen vertrok Roggeveen uit Nederland, via de Braziliaanse kust en Kaap Hoorn. Zij gingen verversen op het eiland
Juan Fernandez, eveneens een Robinson Crusoe-eiland, buiten de
kust van Chili, alwaar reeds zo menige Nederlandse expeditie had
vertoefd. Met een zeer ruime koers waren zij om Kaap Hoorn heengevaren, steeds uitkijkend naar Terra Incognita Australis, maar zij
hadden daar niets dan open zee gevonden, zodat het Onbekende
Zuidland, indien het bijgeval bestond, tenminste heel ver of scheen
te liggen, en dan vermoedelijk in een te koud klimaat. Inderdaad is
er pas in de 19e eeuw, nadat James Cook tevoren de hele Oceaan
stelselmatig doch te vergeefs had afgezocht, een vasteland in het
verre Zuiden gevonden, doch dan als een schijf van stijfbevroren
en dikbesneeuwd hoogland rondom de Pool.
Nu zijn onderzoek in deze buurt een negatief resultaat had opgeleverd, heeft Roggeveen besloten om dan maar liever een vriendelijker klimaat te gaan opzoeken, en zo is hij op Paasdag van 1722
terecht gekomen op een eiland hetwelk zij het Paaseiland hebben
genoemd. Groot was de vreugde aan boord, want men hoopte toch
nog altijd dat dit een stuk van het Onbekende Zuidland zou zijn.
Maar dit Paaseiland — op de wereldatlassen sindsdien Easter
Island, en door de Chilenen Isla de Pascua genoemd — bleek een
onbeduidend brokje land te zijn, bewoond door naakte en primitieve inboorlingen, die geen handel of bedrijf kenden. Niettemin
bezat dit eiland een merkwaardigheid waardoor het nog steeds als
een der meest raadselachtige hoekjes ter wereld geldt. Er verrijzen
daar namelijk verscheidene zeer grote beelden die een vreemde
mensensoort voorstellen, met lange gestyleerde oren en een cylindervormig hoofddeksel op.
De inboorlingen, die blijkbaar op een keer in kano's over de zee
zijn komen aanroeien, hebben die beelden reeds als een onbegrijpelijk wonder aldaar aangetroffen, en natuurlijk hebben zij deze statige wezens toen aanbeden als het grootste en meest indrukwek175
kende wat zij tot dusver hadden meegemaakt. Aldus was het tenminste toen Roggeveen daar verscheen. Maar toen er enige tientallen jaren later christelijke zendelingen op het Paaseiland kwamen
om de inboorlingen tot een beter geloof te bekeren, toen bleek dat
dezen zich al niets meer van die stenen poppen aantrokken, doch nu
een nieuwe soort goden aanbaden: blanke wezens met rode gezichten, die uit zee kwamen, en een sik droegen . . . Terwijl ik dit schrijf,
staat een stevige houten pop van het Paaseiland mij vriendelijk toe
te grijnzen, een mansfiguur met lang neerhangende oren en een
cylindervormig hoof d, evenals de reuzenbeelden op het eiland. Doch
dit idool heeft een baardje als een Hollandse bootsman; en zelfs
een allerliefst plafondengeltje, dat met zijn zedig over de borst gevouwen armen op korte of stand daarvan in de lucht zweeft, vertoont een keurig sikje, dat aan een Zeeuwsen matroos niet zou misstaan. Aldus — daarvan is schrijver dezes sindsdien voorlopig overtuigd heeft Roggeveen met zijn blozende en baardige metgezel1,m op deze reis tenminste bereikt dat Nederlands voorhoede althans
1, et Paaseiland de aanleiding is geweest tot het ontstaan van een
nieu godenverering.
176
IiiimlidgE1111010P!
Titelplaat van een verontivaardigid pamflet
over het verlies van Formosa.
`-‘
De Kaap de Goede Hoop als Niemandsland.
Het Fort Nassau op het eiland Goeree (Kaap Verde).
DE AANRAK1NG MET HET VERRE OOSTEN
De Compagnie beoogde handelszaken, doch geen terreinwinst. Wat de Hollanders wel en niet op de Portugezen veroverden. Gezantschappen naar het hof van
den Groot-Mogol. Onze relaties met Voor- en AchterIndie. Begerige blikken op de Philippijnen. De eerste
Nederlander die China en Japan bezocht heeft. Vroegste berichten over het Verre Oosten. Een Hollands schip
in nood drijft in Japan aan. De Keizerlijke regering
prefereert de Oranda's boven andere naties. Een monopolie blijkt in verstarring over te gaan. Te Tokio vindt
men Erasmus terug. Wij worden niet in China toegelaten. De Compagnie vestigt zich nu op Formosa. Taiwan verslindt veel mensenvlees. Het jacht de Sperwer
verongelukt op het eiland Quelpaert. Nederlands voorhoede als schipbreukelingen in Korea.
Het aandeel van Nederland in Azle heeft zich uiteindelijk geconsolideerd in de Oost Indische Archip el, en dat is reeds op zichzelf een
wereld van betekenis. Bovendien echter is Nederlands voorhoede
gedurende meer dan Brie eeuwen aan het werk geweest op tal van
andere Aziatische kusten, waarvan een aanzienlijk gedeelte dan ook
lange tijd tot de invloedssfeer der Verenigde Oost-Indische Compagnie heeft behoord.
Een volledig relaas van wat daar overal geschied is, zou reeds een
dik boek vullen. In het bestek onzer beknopte wedergave van het
voornaamste optreden van Nederlands voorhoede moeten wij ons
beperken tot een globaal overzicht, hoogstens hier en daar aangevuld door een losse greep uit de begeleidende omstandigheden, wanneer deze soms juist bijzonder belangwekkend blijken te zijn.
De Nederlanders verschenen in „Portugaels Indien" als mededingers der Portugezen, die hier van alle Europese naties de eersten
waren geweest om hun handel te verzekeren door middel van eigen
vestigingen, commerciele of militaire, precies zoals dit telkenmale
uitkwam. Na een eerste aarzelende inleiding op de voet van handelsverdragen met de plaatselijke vorsten, waren de Portugezen
reeds spoedig overgegaan tot het stichten van factoryen of lojas —
een Portugees woord, dat „winker' betekent, en in het NederlandsIndische spraakgebruik dier dagen is overgegaan als „logie" of
„loge". Doch weldra bleek het gewenst, zich op de voornaamste
punten onafhankelijk te maken van de gunst der inlandse poten177
Nederlands Voorhoede 12
taten. Toen was de stad Goa ingenomen en tot hoofdstad van de
Portugezen in geheel Indie gemaakt. Weldra had Affonso de Albuquerque, de krachtigste onderkoning dien Portugal ooit bezeten
beef t, eveneens de stad Malacca veroverd en tot Portugese basis
voor het handelsverkeer met de Archipel en het Verre Oosten gemaakt. Een derde punt van overeenkomstige betekenis was Macao,
op een schiereiland in de baai voor de grote Chinese stad Kanton
gelegen: hier viel niet zozeer met krijgsgeweld iets te veroveren dan
wel met geduldig onderhandelen van de taaie Chinezen een diplomatiek voordeel te verkrijgen: toelating tot het stichten van een
blijvende handelsnederzetting. In soortgelijke zin hadden de Portugezen aanraking gezocht met de vorsten van Pegu (Burma), Siam
e.d., en op overeenkomstige wijze waren zij eveneens tot in Japan
doorgedrongen.
Ook de Nederlanders stelden zich hun relaties tot deze grote Oostelijke wereld aanvankelijk niet anders voor dan volgens dit door de
Portugezen gegeven voorbeeld. Reeds zagen wij dat de eerste aanraking der onzen met de Indische productenhandel de gedaante
vertoonde van loven en bieden ter rede van Bantam en Atjeh over
de te leveren hoeveelheden en de te bedingen prijzen voor het
gewichtigste stapelartikel dier streken: de peper. Terwille van het
inkopen dezer goederen moest er eerst een „loge" worden opgericht; vervolgens kwam zulk een vestiging allicht eens in aanmerking om door muren en schietgaten beschermd te worden, en
aldus ontstond er dan van lieverlede een versterkte factory, een
fort, een hele stad binnen vestingmuren.
Daar waar het inlandse gezag zich ondoeltreffend of wankel toonde,
zag het zich weldra overgroeid door de Nederlandse overheden,
doch altijd nog binnen de perken van datgene wat dezen alleronmisbaarst achtten voor de uitoefening van de handel. Reeds zagen wij
immers dat de Hollanders aanvankelijk geen uitoefening van bestuursfuncties over de Indische volkeren wensten, evenmin trouwens als de Portugezen zulks hadden geambieerd. Pas wanneer het
gewenst bleek om ter handhaving ener gewichtige nederzetting ook
tot verdergaande bemoeienis met het inlandse leven over te gaan,
werd daartoe besloten, doch aanvankelijk geschiedde dit dan waarlijk met tegenzin, als een onvermijdelijk kwaad dat men op de koop
toe moest nemen, om de handel niet te verliezen. Pas gaandeweg
drong het besef door dat de Compagnie, door zich te mengen of zich
te laten mengen in onderlinge geschillen van inlandse staatjes, een
178
zeer bruikbare gelegenheid kreeg om haar invloed over de gehele
linie te versterken, totdat deze op de duur de afmetingen en de betekenis kreeg ener suzereiniteit over Indische vazallen. Nog een
stap verder, en daar waar het inlandse bestuursapparaat zich niet
zelf tot het noodzakelijke beheer in staat toonde, werd dit eenvoudig vervangen door een gezag van rechtstreeks Nederlandse oorsprong, zij het ook uitgeoefend door bestuurspersoneel uit het inlandse kader.
Op elk eiland, op elk punt der Aziatische kusten moest aldus wel
een toestand ontstaan die weer anders was dan elders, omdat in
ieder dier gevallen de begeleidende omstandigheden gewoonlijk
zeer sterk uiteenliepen. In de Molukken kon met ruw geweld worden opgetreden, omdat de kracht dier eilandenvorstendommetjes
niet tot verzet van betekenis of duurzaamheid in staat bleek. Daarentegen zag de veelal zo kortaangebonden Kompeni zich in sommige streken gedwongen, zeer beleefd en onder toepassing van het
voorzichtigste diplomatieke beleid, met de grote heren des lands te
onderhandelen over permissie tot het uitoefenen van de handel.
Aldus was het o. a. gesteld in Voor-Indie, alwaar met machtige
vorsten, zoals den Groot Mogol, tactvol omgegaan diende te worden; en niet anders ging het toe in Japan, waar de Hollandse koopman heel wat water in zijn wijn moest doen, indien hij tot de uitoefening van het handelsbedrijf toegelaten wilde blijven.
Tussen deze beide uitersten van volkomen eigengereidheid en
onderdanig hengelen naar handelsvoordelen strekte zich een uitgebreide toonladder uit van velerlei klanken en nuances. Aanvankelijk volgden wij de Portugezen na, maar op de duur moesten er
natuurlijk ook eigen wegen bewandeld worden, die zich dan uiteraard in iedere situatie aanpasten aan de voorhanden mogelijkheden
en belemmeringen.
Dit alles tezamen overwegende, moeten wij wel tot de slotsom
komen, dat wij op de Portugezen eigenlijk niet eens zo heel veel
rechtstreeks hebben veroverd. Om te beginnen: daar waar tegenwoordig ons Indische Gebiedsdeel ligt, daar oefenden destijds de
Portugezen generlei souvereine rechten uit, ja daar waren zij zelf
soms nauwelijks gevestigd. Aldus ter kuste van Java, waar onze
voorgangers slechts een zeer losse vat op hadden, zonder kracht
van forten, laat staan van burgerlijk bestuur. Uit Ternate, alwaar
de Portugezen zich genesteld hadden, waren zij reeds voor de komst
179
der Hollanders verdreven door de eigen inwoners, zodat later de
Spanjaarden zich aldaar konden vestigen. Van de drie zoeven genoemde hoofdsteunpunten hebben de Nederlanders alleen Malakka
weten te veroveren, doch ooze aanslagen op Goa en Macao zijn mislukt, evenals trouwens alle Nederlandse pogingen om aan de Spanjaarden het bezit van Manila en de Philippijnen te ontnemen. Het
was reeds heel mooi dat wij hen weer uit de Molukken konden verdrijven. Malakka is sindsdien eveneens voor Nederland verloren
gegaan. Zo zouden wij, in plaats van ons als veroveraars van Portugaels Indien te beschouwen, veeleer kunnen zeggen, dat ons
tegenwoordige Indische Rijk niet zozeer van de Portugezen afgenomen is dan wel gaandeweg in ons bezit is geraakt, naarmate de
Portugese invloed daar te lande verflauwde en de Nederlandse opkwam. Aldus is het ook elders op de Aziatische kusten toegegaan,
al is daar geen inbezitneming op gevolgd; men zie Japan. Eveneens
op andere punten van die grote Oosterse wereld is het Portugese
gezag, dat in het begin der 16e eeuw van Perzie tot China toe alle
havens scheen te zullen gaan beheersen, reeds lang voor het einde
dierzelfde eeuw gaan verslappen en door eigen bederf gaan aftakelen tot een dusdanige onbeduidendheid, dat het in sommige gevallen niet eens bepaald nodig was om den Portugees te verdringen: hij
had zich reeds zelf weggecijferd, en zijn plaats kon worden ingenomen door wie er de moeite van het bezetten voor over had. Slechts
op die enkele punten waar zij zelf bijzonder aan gehecht waren,
hebben de Portugezen zich met de moed der wanhoop gehandhaafd,
doch ook die plekjes — de laatste die van Affonso de Albuquerque's
grootse opzet zijn overgebleven — gingen op de duur behoren tot
's werelds stille achterafhoekjes, als een soort van „dode steden'',
zoals eveneens ons eigen land die uit een groot verleden heeft overgehouden.
De latere gegadigden naar de handel met die streken, zoals de
Nederlanders, de Engelsen en de Fransen, hebben deze losse Portugese nederzettingen sindsdien eenvoudig terzijde laten liggen, om
zich voor hun eigen doeleinden liever te bedienen van nieuwe of
althans andere steunpunten. Aldus is zelfs het eens zo bloeiende
Goa, evengoed als de veel minder belangrijke nederzettingen te
Dam5o en Diu eenzaam en verschrompeld op de kust van VoorIndie overgebleven als rudiment van het grote koloniale rijk der
Portugezen, een eer die het deelt met de kwijnende helft van Timor
en het op dood spoor gerangeerde Macao. Niemand begeerde ten
180
slotte deze punten nog, of had er voldoende inspanning voor over
om den bezitter er uit te verdrijven.
Daar waar het meer de moeite waard was, is dit echter wel degelijk
geprobeerd. Zo is in 1641 door de Hollanders de sterke stad Malacca
op de Portugezen veroverd, waarmee den onzen de macht over de
vaart tussen West en Oost in handen viel. Eveneens kregen de
Nederlanders vaste voet op het rijke eiland Ceylon, dat reeds zo
lang tot onze verbeelding gesproken had. Aldaar was Joris van Spilbergen in 1602 eens vriendschappelijk gaan praten met den Keizer
des lands; hij had er een veelbelovende eerste aanraking tot stand
gebracht, hetgeen vooral met het oog op de kaneel van Jetekenis
werd geacht. Doch een jaar later was Sebald de Weert — dien wij
kort tevoren op de rampspoedige reis van de Rotterdamse vloot
door de Straat van Maga1115es hebben gadegeslagen — er verschenen als vice-admiraal ener Zeeuwse Compagnie, welke zich het
aanknopen van handelsbetrekkingen met die landen tot doel stelde;
deze onverschrokken doch ruwe en onevenwichtige varensgast is
echter op Ceylon schromelijk tekortgeschoten in beleid en tact,
hetgeen hem zijn leven kostte, want de verontwaardigde „Don
Jan" — zoals de Hollanders den Maharadja van Kandy noemden
— liet dien onbehoorlijken vreemdeling smadelijk binden en door
zijn edellieden afmaken, tezamen met het merendeel der Hollanders die zich aan de wal bevonden. Sindsdien waren onze relaties
met Ceylon onzeker gebleven, totdat in 1656 de stad Colombo
door Adriaan van der Meyden werd ingenomen, nadat tevoren bij
de belegering onze aanvoerder Gerard Hulft gesneuveld was. Vervolgens heeft Rijkloff van Goens in 1669 de verovering van dat
eiland voltooid en voorts onze positie op de vaste wal van Coromandel en Malabar versterkt.
Van de verdere Nederlandse expansie in het westelijk gedeelte
van Indie kan in het algemeen gezegd worden dat onze voorhoede
overal trachtte door te dringen waar ook reeds de Portugezen dit
hadden geprobeerd, zoals op de kust van Perzie, en westwaarts zelfs
tot Arable toe. In de Portugese tijd was Ormoez een hunner gewichtigste steunpunten geweest; de Hollanders vestigden zich in diezelfde buurt te Gamron. De Portugezen hadden vergeefs getracht,
zich meester te maken van Aden, de sleutel van de Rode Zee; de
Nederlanders slaagden er in 1614 in om door Pieter van den
Broecke een handelskantoor te doen stichten te Mokka, het om zijn
181
"4.11.
air -1110.
'lib At:WU
Aba&'0 C A B VL
lb.
V11.1bo
HO Alt_
4' CA A,D.4
414..1'7 t
£.1
mzxR.cif
;,-11,
BAN
1.:S iivzrAx
'AL
D£ *B s
AS 6
s
1. .
A
SiNysCAPIcrrscvs
Het Rijk van den Groot-Mogol, volgens Dapper.
koffie zo beroemd geworden haventje, dat reeds een flink eind binnen de Straat van Bab-el-Mandeb ligt.
Overal in Voor-Indic hebben de Hollanders doorlopend hun geluk
beproefd, in de Noordwestelijke rijken van Guzerate of Goedzjarat
en in de Pundzjab evengoed als langs de kusten van Malabar en Coromandel of in het fabelachtige rijk van Golconda of in dichtbevolkte streken zoals Dekkan en Bengalen. Dergelijke relaties berustten grotendeels op tractaten met de gebieders over deze gewesten.
Soms kon met hen geworsteld worden om het gezag, zoals met
Radja Singa, den keizer van Kandy op Ceylon. In de meeste andere
gevallen echter vond men een vorst van dusdanige macht tegenover
zich, dat de beste taktiek scheen te liggen in het zenden van een
ambassade, die dan op enigerlei wijze moest trachten om voor onze
handel vrijheden en voordelen te verkrijgen, welke liefst niet
tevens aan onze Portugese, Engelse en Franse mededingers werden
toegestaan.
Op zulk een wijze werd in Voor-Indic aanraking gezocht met den
182
Groot-Mogol, den Mohammedaansen heerser over uitgestrekte gebieden op het vasteland, alwaar omstreeks 1500 Baber de Tijger
met een horde van Mongolen uit de Centraal-Aziatische woestijnen
was verschenen, via Afghanistan over de Himalaya rollend tot hij
het rijk van Delhi had vernietigd, en een nieuwe staat had gesticht
te Agra. Met dit rijk van den Groten Mongool of Groot-Mogol
wenste de Oost-Indische Compagnie goede relaties te onderhouden,
ter wille van hare kantoren te Soeratte (even benoorden Bombay)
en op andere plaatsen van betekenis. Toen nu een nieuwe GrootMogol de troon bestegen had, werd in 1662 Dirk van Adrichem, de
directeur van de factory te Soeratte, benoemd tot ambassadeur om
aan keizer Aurangzeb (Orang Zeep noemden de onzen hem wel eens
in hun oneerbiedige ogenblikken) de gelukwensen der Compagnie,
benevens de daarbij passende geschenken te gaan aanbieden. Dit
gezantschap is te Delhi, waar de Groot-Mogol toen resideerde, met
grote luister ontvangen, en zo waarlijk slaagde Dirk van Adrichem
er in om de begeerde handelsvoordelen van den machtigen heerser
los te krijgen. Het omstandige verhaal over die merkwaardige am.bassade is zo juist door de Linschoten-Vereniging in boekvorm uitgegeven, met keur van afbeeldingen.
De Nederlanders waren over het algemeen goed op de hoogte van
de toestanden in het uitgestrekte Indie, want menige dienaar der
Compagnie gaf zich de moeite om het door hem tijdens zijn verblijf op de ene of andere post waargenomene uitvoerig op schrift te
stellen in de gedaante ener „remonstrantie", zoals destijds zulk een
verslag wel werd genoemd. Een dergelijke remonstrantie is overgebleven van de hand van Pelsaert, en eveneens is door de Linschoten-Vereniging een handschrift van die aard uitgegeven waarvan de samensteller was Wollebrant Geleynssen de Jongh, een
figuur die door mevr. Bosboom-Toussaint in romanvorm is weergegevens in De Alkmaarsche Wees. De auteur had de Compagnie
gediend op hare kantoren in Voor-Indie en Perzie, van welke landen hij een uitvoerige beschrijving heeft beproefd, in cultuurhistorisch zowel als in practisch commercieel opzicht. Aldus waren de
Nederlanders gaandeweg in het bezit gekomen van waardevolle
aanvullingen en verbeteringen op de eerste uiteenzettingen, welke
Jan Huyghen van Linschoten op grond van zijn Portugese diensttijd te Goa had neergelegd in zijn vermaarde Itinerario, voyagie ofte
schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien. Ongetwijfeld waren
van alle naties de Hollanders in die tijd het beste vertrouwd met
183
alles wat er omtrent dit onmetelijke Indie aan kennis te vergaren
viel, en ook ontzagen zij aanvankelijk geen moeite om hun belangen aldaar met alle beschikbare middelen te behartigen. Zo werd
er in 1689 wederom een gezantschap naar keizer Aurangzeb gestuurd, ditmaal onder leiding van Johannes Bacherus, met het doel
om armslag te vragen voor de Nederlandse handel op de kust van
Coromandel. De Groot-Mogol stond ook ditmaal het verzochte
gaarne toe, doch bij de tenuitvoerlegging van deze keizerlijke permissie bleek, dat het gezag van dezen voorheen over geheel Indie
zo almachtigen heerser inmiddels aan de uiteinden des rijks reeds
merkbaar aan het afbrokkelen was, want de plaatselijke potentaten stoorden zich op die grote of stand al weinig meer aan de
bevelen van den Groot-Mogol.
De aangename relaties met dezen Indischen vorst werden ook wel
eens vertroebeld door het optreden van Europese zeerovers, die op
eigen gelegenheid de kaapvaart beoefenden, en het vooral op de
hadji-schepen naar Mekka voorzien hadden; de inlandse mentaliteit vereenzelvigde dergelijke vrijbuiters allicht met de Nederlandse en Engelse O.I.C., zodat de handelskantoren dezer ondernemingen te Soeratte daar op werden aangekeken. Zelfs zag de
Oost Indische Compagnie zich op een keer gedwongen om voortaan
deze hadji-schepen te convoyeren, indien zij wilde voortgaan met
de vriendschappelijke handel in 's Keizers rijk. Maar toen niettemin de schade uit zeeroof weer eens werd verhaald op de Europese
factoryen te Soeratte, zond de Compagnie ten einde raad in 1705
een vloot onder Pieter de Vos om het Nederlandse kantoor op te
heffen en de haven te blokkeren. Dit bracht natuurlijk voor beide
partijen nadeel mede, en er werd weldra naar herstel van de normale handel gestreefd. Tot dit doel vertrok in 1709 een ambassade
onder Cornelis Besuyen naar Soeratte om de zaken te hervatten;
toen deze hoofdman echter ter plaatse kwam te overlijden, is zijn
assistent Joan Josua Ketelaar belast met de leiding van een gezantschap, hetwelk den nieuwen Groot-Mogol Bahadur Shah moest
gaan complimenteren met zijn troonbestijging.
Deze Ketelaar als Kettler geboren te Elbing, een haventje aan de
Oostzee, dat vanouds in het verband der Pruisische Hanze zaken
met Amsterdam had gedaan — was als jongen van huis weggelopen
en in de dienst der Compagnie verzeild geraakt. Hij heeft zijn Indische loopbaan goed gebruikt, en stond bekend als een bekwaam
man, goed op de hoogte van de bijzonderheden des lands en redelijk
184
bedreven in de meeste aldaar gangbare talen, waaronder Perzisch,
Arabisch en Hindoestani.De stoet die onder zijn aanvoering uit Soeratte naar Delhi vertrok, omvatte tal van olifanten, kamelen en ossenwagens, die een schat van geschenken meevoerden, alsmede een
lijfwacht van een paar dozijn Europese soldaten onder bevel van
„een bequaem nugteren sergeant en verderen nodigen ommeslagh
en treyn". Het doel was, den Engelsen voor te zijn in het verkrijgen
van handelsvoordelen, inzonderheid met het oog op de onzekere
toestand te Soeratte. Doch toen deze ambassade na een omslachtige
reis door de binnenlanden eindelijk te Delhi aankwam, bleek de
Groot-Mogol inmiddels vertrokken te zijn naar Lahore, in het verre
Noordwesten van Indie. Daarheen heeft Ketelaar zijn „hofreis"
toen voortgezet. De terugtocht is vervolgens volbracht via Delhi,
Agra en Gwalior. Het uitvoerige relaas over dit belangrijke en
curieuze bezoek van een Compagnie's ambassade bij den GrootMogol vindt men heruitgegeven in deel XLI van de werken der Linschoten-Vereniging, bewerkt door prof. dr. J. Ph. Vogel.
In de loop der 18e eeuw is de Nederlandse aanraking met VoorIndie geleidelijk verminderd als gevolg van verslapping bij de onzen
en van de toeneming der Britse invloeden, totdat zich ten slotte een
soort van natuurlijke rolverdeling is gaan aftekenen, waarbij Nederland zich geleidelijk uit Voor-Indie heeft teruggetrokken om
zich geheel te wijden aan de eilandenwereld, terwijl het Engelse
gezag zich gaandeweg is gaan uitbreiden over alles wat vasteland
is. Een zwaar verlies heeft daarbij voor de onzen betekend het prijsgeven van Ceylon, van Malakka en van Singapore. Daartegenover
staat evenwel, dat Nederland sindsdien de vrije hand gekregen heeft
in de Archipel, een toestand waarvan sindsdien enkel door de incidentele Engelse inbezitneming van Noord Borneo en van een stuk
Nieuw Guinea is afgeweken.
Ondertussen hadden de Nederlanders reeds zeer kort na hun eerste
verschijning in de Indische wateren eveneens het oog geslagen op
de streken die beoosten Malakka lagen, en die van lieverlede de
overgang bleken te vormen uit Indie naar China.
In 1601 was Van Neck op de Oostkust van dat schiereiland aangekomen om een factory te stichten te Patani, in het tegenwoordige
koninkrijk Siam. Weldra volgden tal van andere schepen, tot verschillende Compagnieen behorende, doch zodra deze losse ondernemingen waren samengesmolten tot de grote V.O.C. heeft Wy185
brand Warwyck ook al die afzonderlijke factoryen in een gezamenlijke verenigd. Dit haventje Patani is vervolgens het uitgangspunt geworden voor onze tochten naar China en Japan, waarover
straks nader. Want eerst willen wij de Compagnie nog even volgen
bij hare pogingen om contact te krijgen met enige andere streken
in Achter
Reeds de Portugezen hadden terstond na hun aankomst in deze omgeving een gezantschap gestuurd naar Pegfi, een rijk dat sindsdien
bij het tegenwoordige Burma is ingelijfd, en destijds ongeveer overeenkwam met het huidige Rangoon en omgeving, in welks omgeving het stadje Pegu nog ligt. Een eindje verder, doch dan reeds
voorbij het schiereiland Malakka, begon het grote rijk van Siam,
dat evenals Pegia vanouds onder tal van Chinese invloeden had
gestaan, in commerciele zowel als in culturele zin. Daaraan weer
grensde een land, Cambodja genaamd, waarbij zich het nog woeste
gebied van Laos aansloot. En vervolgens bereikte men het rijk van
Cochinchina, dat de overgang vormde van de Indische naar de
Chinese wereld. Al deze landen worden reeds in de Lusiadas van
Camties vermeld in het kader van een revue der gewesten waar de
Portugezen hun vlag 'plachten te vertonen.
Met de meeste van deze landen heeft ook de V.O.C. getracht, handelsrelaties aan te knopen. In 1664 is een tractaat gesloten met den
vorst van Siam, doch eveneens met Tongkin en Cambodja hebben
wij aanraking gehad. Die met laatstgenoemd land willen wij een
ogenblik nader bekijken; er is door dr. Hendrik P. N. Muller een
verzamelwerk over gepubliceerd in de uitgaven van de LinschotenVereniging.
Behalve de Portugezen hadden eveneens reeds de Spanjaarden uit
de Philippijnen getracht met Cambodja zaken te doen, vooral omdat
men geconstateerd had dat ook de Chinezen en Japanners daar geregeld verschenen. Daarom is in 1601 Jacob van Neck daar eens
gaan kijken, evenals hij ook reeds te Patani op Malakka had gedaan.
Men dreef daar vanouds zaken met Cambodja, vooral wegens de
„gommelak" en de benzoe, een harsachtige gomsoort, die voor reukwerken werd gebezigd; voorts kwamen er hertenvellen vandaan. Er
is toen een Nederlands kantoortje in Cambodja geopend; maar Jan
Pieterszoon Coen, wien het er voornamelijk om te doen was, de
Campagnieshandel samen te trekken op een klein aantal brandpunten — dus wederom in navolging van het Portugese stelsel, en
waarlijk niet met de bedoeling om over die landen ook het burger186
lijke beheer te gaan voeren — zag in zulk een uitspreiding der handelsbelangen veeleer een nadeel, en zo werd het kantoor in Cambodja weer opgeheven. Het is pas herleefd toen in 1635 de Japanse
regering aan hare onderdanen en schepen verbood, Japan te verlaten. De Nederlanders hoopten toen namelijk, dat zij nu in de handel van Cambodja de opengevallen plaats der Japanners zouden
kunnen innemen, en voorts verwachtte men van hieruit in relatie
te kunnen optreden met „de Lauwen", (d.i. met Laos), met het land
van Tsjompa (d.i. Ciampa of Annam) en met de „Couchinchijnders".
De handel op die streken kon de Compagnie in die dagen bovendien
zeer goed gebruiken ter wille van de rijstaanvoer, want zij ondervond in dit opzicht voordurend moeilijkheden met „den obstinaten
Mattaram'', d. i. met den vorst van Midden Java.
In 1636 zijn twee schepen, de Oudewater en de Schagen, onder bevel van Jan Dirckz Gaelen als oppercoopman, naar Cambodja vertrokken, met last om vandaar naar Japan te varen en weer terug
naar Cambodja. Deze reis naar Japan kon echter niet doorgaan,
aangezien men in Cambodja op de Mekong-rivier zoveel vertraging
ondervond, dat er geen tijd voor extra omwegen meer overbleef.
Na een aanvankelijk goede ontvangst door de autoriteiten van Cambodja, kreeg Gaelen het al spoedig met den koning zelf aan de stok.
De Hollander was een energiek man, iemand die van opschieten en
van duidelijke taal hield; de Oosterse mentaliteit van talmen en van
bedelen om geschenken stond hem tegen. Van de Cambodjers zei
hij wrevelig, dat zij „met vuyle luyicheyt besmet zijn, ende haer
met Diogenis leven vergenoecht houden. Men moet haer gelijck
den esel continuelick met beleeft aenspreken ende voortdrijven
daertoe crijghen". En toen er van hem verwacht bleek te worden
dat hij zich in dit opzicht naar 's lands opvattingen zou schikken,
verklaarde hij „wij waeren Hollanders ende conden ons in geen
Cambodiers transformeren; begeerden dan daervoor en geene
andere natie aengesien te worden".
Toen deze Gaelen ondanks al zijn vitaliteit niets bleek te kunnen
bereiken, heeft men uit Batavia den commandeur Hendrik Hagenaar nog eens naar Cambodja gezonden, maar ook deze kon weinig
uitrichten. Daarna is de Nederlandse vestiging in dat land nog enige
tientallen jaren een kwijnend bestaan blijven leiden, doch toen er
ten slotte met deze Cambodjers geen land meer te bezeilen was, en
er herhaaldelijk Hollanders vermoord werden, heeft de Compagnie
in 1667 besloten, deze nederzetting maar op te geven. Daarna zijn
187
er uit Cambodja nog wel inlandse vaartuigjes naar Batavia gekomen, en ook is er een enkele keer nog eens een Compagniesschip
naar Cambodja gegaan, doch tot een innige relatie heeft dit nooit
meer geleid. In Laos heeft de Compagnie zelfs nimmer een vestiging
bezeten; dat land gold als te woest. In de 19e eeuw heeft eindelijk
Frankrijk deze landen in bezit genomen; tegenwoordig is Saigon
er de hoofdstad van.
Reeds zagen wij Patani en Cambodja door de Compagnie gebezigd
worden als uitgangspunten voor haar verdere drang naar het Oosten. Immers, er lag ook voorbij Indie nog een hele wereld van grote
begeerlijkheid. Eveneens de Portugezen waren met dat Verre Oosten reeds in aanraking gekomen, toen zij op internationale plekken
van ontmoeting zoals Malakka en Bantam kennis maakten met Chinezen en met wat men voorts samenvatte onder verzamelnamen
zoals Lussons en Lequios. Met deze laatsten werden de bewoners
van Formosa en de aangrenzende Lioe-Kioe- Eilanden bedoeld; de
oude Chinese benaming haalde deze beide eilandensoorten klaarblijkelijk dooreen, of wel men is deze pas van elkaar gaan scheiden toen het hoofdeiland de nieuwe naam Taiwan had gekregen.
De Lussons waren natuurlijk de Philippinos; het voornaamste
eiland van die groep heet nog steeds Luzon. In 1521 waren deze
eilanden ontdekt door Maga1115es, toen hij doende was om de Molukken via het Westen te bereiken, ten bewijze dat die Specerij-eilanden eigenlijk op de Spaanse wereldhelft lagen. Er was daarna lange
tijd tussen Spanje en Portugal gekibbeld, met het uiteindelijke gevolg, dat Spanje voorlopig afzag van alle aanspraken op de Molukken, doch de Islas Filipinas — aldus genoemd naar den kroonprins,
den lateren koning Philips II — mocht behouden, bij wijze van een
buitenbezitting die gerekend werd tot Mexico te behoren; inderdaad voeren er geregeld Spaanse schepen heen en weer tussen de
Mexicaanse Pacifichaven Acapulco en de Philippijnse hoofdstad
Manila. Deze was in 1571 gesticht door don Miguel Lopez de
Legaspi, die eveneens uit Mexico was gekomen. De kustbewoners
waren toen reeds Mohammedaans, doch in de binnenlanden handhaafde zich de oorspronkelijke bevolking met al hare primitieve
zeden en gewoonten, zoals koppensnellen. Herhaaldelijk plachten
Chinese en Maleise zeerovers deze eilanden te teisteren; in dit opzicht bracht het Spaanse beheer er ontegenzeggelijk verbetering.
Eveneens op deze Philippijnen hebben de Hollanders van het begin
of begerige blikken geslagen. De hoofdstad Manila is herhaaldelijk
188
aangevallen en gebombardeerd. Ook hebben zich op die rede felle
zeegevechten afgespeeld, zoals toen Olivier van Noort op zijn reis
om de wereld aldaar verscheen en het veel grotere Spaanse admiraalsschip in de grond mist te schieten; daarna kon hij echter zeif
nog slechts met moeite zijn reis vervolgen, laat staan dat hij kans
had gehad om met zulk een luttele zeemacht een zo sterke stad te
vermeesteren. In 1610 . is Paulus van Caerden, een der onstuimigste
vlootvoogden der Compagnie, die als adelborst de Eerste Schipvaart had meegemaakt, door de Spanjaarden tijdens een reeks van
gevechten om het bezit der Molukken waarover hij door de Compagnie tot Gouverneur benoemd was — gevangen genomen; later is
hij van het toen nog Spaanse Ternate naar Manila overgebracht.
Aldaar had zo juist de admiraal Frans Wittert, die met een te zwak
eskadertje in de Philippijnen was gaan kruisen, een verpletterende
nederlaag geleden, die hemzelf en velen der Nederlandse bemanning het leven had gekost. Van Caerden is in de gevangenschap te
Manila overleden, nog voor in 1616 Joris van Spilbergen op zijn reis
om de wereld in de baai van Manila verscheen en zijn vrijlating
eiste. De Spanjaarden schrokken toen wel hevig van dit optreden
der Hollanders, want hun eigen vloot was juist uitgevaren, en
Manila lag dus voor het grijpen. Maar ook Joris van Spilbergen
voelde zich na zijn lange en avontuurlijke reis door de Straat van
Maga1h5es en over de Pacific heen te zeer verzwakt om zulk een
grote onderneming aan te durven, en zo kroop Manila door het oog
van een naald.
Toen heeft in 1648, terwijl te Munster reeds de vredesonderhandelingen aan de gang waren, de Compagnie besloten „voor de derde
mael van bier nae Manilhas vaerwater een treffelij cke en sufficante
scheepsarmade uijt te setten, tot affbreuck ende krenckinge van
onsen erffvijandt den Castiliaen ende bijsonderlijck omme eenmaal
(met de hulpe Gods) het silver schip van Aqua Pulco naer Manilha
tenderende, t'attrapperen, ende te vermeesteren, mitsgaders de
Spaense navale macht sodanich binnen hare baijen ende havenen te
besetten ende in te houden, dat geenderhande uijtsettinge noch na
Nova Spangien (d. i. Mexico) t' Spaensch Ternaten, noch oock
elderswaert van dit jaer connen doen.'' Acht oorlogsschepen werden uitgerust, en als opperhoofd zou optreden „de schipper cornmandeur Abel Janszn Tasman." Deze expeditie, door Tasman op
niet zeer bekwame wijze geleid, heeft zich bepaald tot het aanrichten van enige schade in onbeduidende kustplaatsjes, dock zonder
189
dat de stad Manila ooit ernstig gevaar kwam te lopen. Ook is er een
zilverschip . . . niet genomen, doch slechts tot zinken gebracht.
Deze tocht, door nodeloze ruwheden ontsierd, is het onwaardige
slot van Tasman's carriere geworden; tevens is hierdoor een einde
gekomen aan de Nederlands pogingen om zich van de Philippijnen
meester te maken.
In China en Japan hadden aanvankelijk alleen de Portugezen enig
succes gehad. Met veel inspanning, doch vooral met eindeloos geduld, waren zij er in geslaagd om door de Chinese Overheid te worden toegelaten tot de handel met de grote stad Kanton in het Zuiden des lands. De westerse Barbaren mochten echter niet in die
stad zelf verschijnen hun eerste afgezanten waren er zelfs gearresteerd — doch zij moesten zich bepalen tot hun eigen nederzetting op het schiereilandje A-ma-ngao, door de Portugezen tot Macao
verbasterd. In 1557 hadden zij zich aldaar gevestigd, en hierbij had
de Chinese regering zich ten slotte neergelegd, zij het ook onder het
treffen van strenge voorzorgsmaatregelen tegen besmetting van
China door deze vreemdelingen; want er werd dwars over de landtong van het schiereiland een muur gebouwd om hen volkomen op
te sluiten tussen deze barricade en de zee. De legende wil, dat Luiz
de Camiles een gedeelte van zijn heldendicht Os Lusiadas heeft te
boek gesteld in een grot nabij Macao.
Van deze nederzetting hadden de Portugezen het uitgangspunt gemaakt voor hun handel op het gehele Verre Oosten, met inbegrip
van Japan, waarmee zij inmiddels eveneens contact hadden gekregen. leder jaar in April trok er uit Goa een schip naar Macao, met
een lading zilvergeld, fluwelen en wollen goederen, spiegels en glas,
vuurwapenen, wijn, olie etc. In Cochim, op de kust van Malabar,
werden peper en juwelen bijgeladen, en te Malacca kreeg men nog
specerijen uit de Molukken en sandelhout van Timor aan boord.
Naar Macao plachten eveneens Lussons, Lequios en Japanners te
komen, doch eens per jaar mocht een Portugese kapitein bij wijze
van gunst des konings zelf een reis maken naar Japan, waaraan
dan een voordeeltje vastzat van gemiddeld 150.000-200.000 ducaten, dus een fortuin van omstreeks een half millioen gulden. Aanvankelijk was Firando of Hirado de plaats van ontmoeting tussen
de Portugezen en Japanners, doch in 1569 was de Portugese factory verplaatst naar Nangasaki. Aanvankelijk hadden de Japanners
grote belangstelling getoond in de vele nieuwigheden welke deze
190
„Zuidelijke Barbaren” hun brachten. Maar toen de Jezuieten, aldaar
ingeleid door Franciscus Xaverius (Sao Francisco Xavier) — een
vriend van Ignacio de Loyola, en later als Apostel van Indic heilig
verklaard — een al te grote ijver in het prediken van het Christendom betoonden, begon de Japanse regering huiverig te worden inzake deze Westerse propaganda. Een ommekeer in de ambtelijke
houding begon zich reeds af te tekenen omstreeks de tijd toen de
eerste Nederlander dit verre land bezocht heeft; aan Bien opmerkelijken pionier mogen wij afzonderlijk enige aandacht wij den.
Dit was Dirck Gerritsz. Pomp uit Enkhuizen, die reeds als jongen
van elf jaar naar Lissabon gestuurd is om zich bij zijn ooms in de
overzeese handel te bekwamen. Hij bleef daar vijf jaar, en heeft er
vrij aardig Portugees leren spreken, doch overigens scheen hij in
het rustige leventje te Lissabon geen zin te hebben. Zijn hart trok
naar het wonderland Indic, waarover in Portugal destijds natuurlijk heel wat verhalen de ronde deden. Zo zag de jonge Dirck Gerritsz kans om in 1568 — dus toen in ons land de 80-jarige oorlog
ging beginnen een bescheiden plaatsje te krijgen op een Portugese vloot die naar Goa voer. In die grote Indische hoofdstad heeft
hij toen gelegenheid gehad om de verslapping en losbandigheid der
voorheen zo flinke Portugezen te leren kennen, zonder echter zelf
door die aanraking te worden besmet. Zo nam hij niet, zoals de
meeste Europeanen, een Indische van lichte zeden tot levensgezellin, doch een Brusselse die te Goa woonde.
Als kanonnier en later als constabel, dus hoofd der artillerie, heeft
hij toen een der jaarlijkse reizen naar China en Japan meegemaakt;
in welk jaar dit was, is niet meer na te gaan. Na terugkeer trof hij
te Goa een landgenoot aan, met wien hij weldra bevriend raakte;
dit was Jan Huyghen van Linschoten, ons reeds bekend als de
samensteller van het Itinerario, voyagie ofte schipvaert naer Oost
ofte Portugaels Indien. Deze weetgierige Hollander luisterde natuurlijk met grote belangstelling naar alles wat Dirck Gerritsz hem
over die verdergelegen wonderlanden wist te vertellen. Ziehier wat
hij in een brief aan zijn ouders daarover naar huis schreef: „Myn
sin waer wel om te gaen naer China ende Jappan; dat is noch eens
so veere als van hier naer Portugal, ende men is drie iaeren op den
wech; hadde is eenhondert ducaten twee ofte drie, conde wel ses
ofte seven daer af maecken. Daer is dit aer een duytsman (d.w.z.
een Dutchman of Nederlander, dus evenals Willem van Oranje
zich in deze zelfde zin „van duytschen bloet" noemde), myn goede
191
vrient, voor constapel op een schip gevaren die geerne soude gesien
hebben dat is met hem soude gereyst hebben; maar met ydele handen sulcx te beginnen docht mij sotternie, men most al wat voorsien
syn om proufyt te doen; de selve constapel heefter eens geweest,
ende seyter veel goets aff. Hy is naturel van Enckhusen ende heeft
hier wel 16 iaeren int lant gewoont, ende is getrout met een duytse
vrouwe; synen naem is Dirck Gerritsz, ende meent dese reyse noch
eens te volbrengen ende dan naer Nuys te gaen".
Ook die tweede reis heeft Dirck Gerritsz alleen gemaakt. In 1585
is hij uit Macao op de Santa Cruz naar Nangasaki gevaren, en in
1587 kwam hij met ditzelfde schip, wederom via Macao, te Goa
terug. Zijn vrouw was inmiddels overleden, maar Jan Huyghen trof
hij nog aan. Op hetzelfde vaartuig kon Dirck Gerritsz in dienst blijven om naar huis te varen, en ook Linschoten is toen mee naar
Europa gegaan. In 1590, na tal van wederwaardigheden, kwam
Dirck Gerritsz te Enkhuizen aan, met 3000 ducaten op zak, en vol
verhalen over die verre door hem bezochte landen, zodat hij weldra
de bijnaam Dirck China kreeg. Zijn beschrijvingen werden door
Lucas Jansz Waghenaer in diens grote werk Spieghel der Zeevaerdt, dat in 1592 verscheen, opgetekend „wt den mont van Dirck
Gerritsz, die daer vier en twintich jaeren verkeert ende gehandelt
heeft, ouer gheheel Indien". Een der hoofdstukken luidde: „Hoemen
wt Portugael sal seylen na Oost-Indien ende vandaer na China,
Japan ende meer andere landen". Een verdere beschrijving van wat
Dirrick Gerritzoon, Burgher deser Stadt Enckhuysen wist te verhalen, is door Linschoten — die zich na zijn terugkeer eveneens
aldaar gevestigd had — opgenomen in zijn meermalen vermelde
Itinerario (delen II, XXXIX en XLIII der Linschoten-Vereniging).
Voorts is deze eerste Nederlander die China en Japan bezocht heeft
tot voorwerp gemaakt van afzonderlijke studies, waarvan vermelding verdient het in het Duits geschreven boek van prof. dr. Arthur
Wichmann „Dirck Gerritsz'' (Groningen 1899), alsmede het uitvoerig gedocumenteerde werk van J. W. IJzerman „Dirck Gerritsz
Pomp, alias Dirck Gerritsz China" (deel IX der Linschoten-Vereniging). Eveneens in dr. Wieder's De Reis van Mahu en de Cordes
vinden wij veel aandacht aan hem gewijd.
De verhalen, welke dit zo bijzonder actieve lid van Nederlands
voorhoede aan zijn landgenoten placht voor te zetten, hebben in ons
land in hoge mate bijgedragen tot het aanwakkeren van de lust om
dan ook eens rechtstreeks met China en Japan zaken te gaan doen,
192
Eens was Sao Paulo de
Loanda Nederlands.
hebben den Portugezen hun hoofdkwartier in Guinea ontnomen.
Ge:ieht op de Tafelbaai net
Kaapstacl in de Hollandse tijd.
De jacht op nijipaarden
in Zuid Afrika„ 18e eettu%
hetzij om het Noorden van Siberie heen, hetzij door de Straat van
Maga1115es of via de Portugese route om de Kaap de Goede Hoop.
Hemzelf hebben wij in een vorig hoofdstuk als ruim vijftigjarige
opnieuw zee zien kiezen met de Rotterdamse vloot die onder bevel
van Mahu en de Cordes in 1598 door de Straat van Magalh5es naar
de Zuidzee en Indie wilde varen; men verwachtte op die reis ook
Japan en China aan te doen, en wilde daarbij dus zijn voordeel doen
met de kennis die Dirck China aldaar reeds had opgedaan. Dit is
hem evenwel niet vergund geweest, want zoals wij reeds gezien
hebben, heeft hij, inmiddels kapitein van een der schepen geworden, zich moeten overgeven aan de Spanjaarden te Valparaiso, en
vervolgens is hij in Chili en Peril hun gevangene gebleven totdat
de overwinning bij Nieuwpoort de mogelijkheid opende, hem in te
ruilen tegen krijgsgevangenen die Maurits had gemaakt. Vergeefs
heeft Olivier van Noort nog getracht hem eerder vrij te krijgen.
Na zijn terugkeer in het vaderland (1604) is Dirck China nog eens
een keer naar Indie gevaren, op een vloot onder Paulus van Caerden, die verder naar China wilde, doch hij was toen reeds oud en
gebrekkig geworden; zonder het land van zijn bijnaam nog eens
teruggezien te hebben, is hij op de retourvloot van Cornelis Matelieff huiswaarts gezonden, doch onderweg overleden.
En nu zijn waarnemingen. Het was niet met dit -oogmerk, dat hij
zijn beide reizen naar China en Japan ondernam, noch ook heeft hij
ter plaatse zijn bevindingen opgetekend, doch deze zijn pas later uit
zijn mondelinge verklaringen neergeschreven. Ziehier wat de Spieghel der Zeevaerdt hem laat zeggen. „Men seylt van Malaca door
de strate van Sinchapoere na Sina. In Sina woont seere goet volck,
ende is een landt seer rijck van Gout, Edel ghesteente, alderhande
syde, Perlen, Perlemoer, Camfer, Quicsiluer, Rhabarber, Goutdraet, Muscus ende van al datmen mach bedincken, iae al wildemen
daer mede laden een schip van dryhondert last. Het is een Eylandt
dichte aent vaste landt liggende, in d' welcke den Coninck (d. w. z.
van Portugal, want bedoeld wordt Macao) heeft steden liggende
maer geen op 't vaste lant: maer t' heeft alle de voorschreuen goeden meer dan ghenoech, ende in dit eylant wordt den handel ghedreuen. Het is dat rijckste lant datmen onder de sonne mach vinden, ende en heeft niet anders dan siluer van doen, voor d' welcke
men alle saeken van henlieden mach crijgen. D' inwoonders gaen
opsyn Turcs met lane hayr tot de middel, ende dat om 't hoofd ghe193
Nederiands Voorhoode 13
wonden met lynen. Sy hebben Afgoden als Duyuelen in hun kercken gheschildert die sy eeren. Sy laten hun nagels groeyen, also
lanck als sy mogen, mits dat sy gheen gheweere draghen moghen.
Daer en zijn gheen bedelaers int landt, want de Coninck (hier wordt
de Keizer van China bedoeld) sulcx verbiet: ende als daer iemand
verarmt is, men vraecht oft hy gheen vrinden en heeft: 1st dat hy
gheen en heeft, soo heeft de Coninck van dien lande plaetsen daer
hy alsulcke onderhout. D' inwoonders van desen lande zijn brassers, sy eten alderhande spyse, maer liever van een hont dan van
eenich ander wiltbraet oft gedierte. Sy maecken henlieder wijn oft
dranck van Rijs, daer in sy hun drancken (lees: dronken) drincken:
nochtans zijn sy cloecksinnighe lieden, die alle dinghen connen seer
subtylij ck ende scherpsinnich maecken.
Van Goa en vaert alle iaere maer een schip, om 't ghene daer af hier
voren vermaent is, nae d' Eylandt van Japan: nochtans varet aen in
Sina, met Realen van achten, Olie ende lAryn, ende coopen daer voor
Gout, syde, ende alle costelyckheyt, d' welcke sy bringhen int
Eylandt van Japan, daer dat veel Siluers is, d' welck sy weder vermanghelen ouer de voorseyde waren van Sina. Dan reysen sy
wederom met t' Siluer van Japan in Sina, ende vermanghelen dat
wederomme voor Gout, Sijde ende ander costelijcke dinghen, ende
comen daer mede wederom in Goa: maer sy moeten op elcke vande
voorseyde plaetsen wel ses maenden stille ligghen. Sulcx dat alsulcken reyse geduert wel dry iaren. Maer alle iaren varender schepen met alle costelyckheyt van Goa na die Capo van Bone Esperanee, ende vandaer voorts nae Lisbone.
Int Eyland van Japan is een goet aerdich volck: maer sy eeren de
Affgoden ghelijck die van Sina. Sy hebben oock beelden in henlieder kercken. Maer inde stadt van Nagesacke, ende meer ander
die den Coninck van Portugal inheeft, zijn de Jesuiten, welcke sy
ouer seker iaren wechgedreven hebben, omdat sy alle wilden cooplieden wesen. Dit Eylandt is wel soo groot als Engelant. Derwaerts
wt en hebben die van Indien of van Goa gheen voorder vaert. D'ingeseten van Sina ende Japan zijn vet volck, breet van aensicht, ende
incest witte lieden. Daer zijuder oock van henlieder eyghen natie
die swart zijn: maer alle van eender ghedaente van lichaam''.
Men ziet: heel diep gaat Dirck China's verhaal niet, maar wel herkennen wij ook na drie en een halve eeuw nog heel wat karakteristieke trekjes. Overigens heeft de betekenis niet zozeer gelegen in
de grondigheid zijner mededelingen, als wel in de baanbrekende
194
kracht dezer eerste persoonlijke berichten van een Nederlandsen
Marco Polo in klein formaat.
Veel uitvoeriger zijn de aantekeningen die Jan Huyghen van Linschoten van verschillende kanten heeft bijeengezameld; deels heeft
hij daarbij de Lusiadas van CamOes geraadpleegd — uiteraard als
dichtwerk geen zeer zakelijke bron van kennis deels ook heeft
hij het boek van een Spaansen monnik Fray Juan Gonzalez de Mendoza over China gebruikt, en door dit mengsel zijn enige inlichtingen van Dirck Gerritsz, alsmede van zijn geleerden stadgenoot
Paludanus (dr. Bernardt ten Broecke) heengewerkt.
Het zou ons te ver voeren om de nogal breedsprakige uiteenzettingen van Jan Huyghen hier op de voet te volgen. Enkel willen wij
daaruit een paar kleinigheden aanhalen. Japan is volgens Linschoten „een tout lant, ende van veel reghens, sneeu ende oock ijs". Hij
vermeldt reeds het plegen van harakiri en hij weidt uit over de
structuur van het feudale stelsel waaronder Japan toen leefde, en
dat tot ver in de 19e eeuw heeft standgehouden. „Eeten met twee
houtgens, ghelijck die van Chinen, drincken Wijn van Rijs gebrouwen, waerin zy haer wel droncken drincken (men herkent de sake,
reeds door Dirck China aangeduid); ghebruijcken naer de maeltijd
eenen dranc welcke is een potgien met heet water, 't welck zy drincken soo heet alsset lyden moghen, 't zij somer ofte winter; dat
bouenghenoemde heet water dat toebereydt is met een seecker
pulver, van een cruijt ghenaemt Chaa (een Chinees woord voor
thee, nog steeds in het Portugees cha en in het Russisch tsjai geheten) 'twelcke seer gheacht wert, ende is in soo groote estimatie by
haer, so dat alle die van vermogen ende staet zijn, hebben dit water
op een seeckere ende secrete plaetse bewaert, ende die Heeren
makent selver toe, ende wanner zy eenigh vrient oft gast grotelijcks
willen eeren ende onthalen, geven hem van dit heet water te drincken, ende die potten daerment in siedt ende 'tcruyt in bewaert,
met die aerden croesen daermen 't uyt drinckt, houdense in grooten weerden ende estimatie. Op deze beschrijving van het theedrinken geeft de geleerde Paludanus dan nog de volgende annotatio: „Die Turcken onderhouden vast gelijcke manier int drincken
van hare Chaona (drukfout voor chaoua =kahwah =koffie) 't welt
zy maken wt sekere vruchten, die ghelijckheyt hebben met die
Bakelaer (bacca lauri= laurierbes; inderdaad doet rijpe koffie wel
daaraan of aan hulstbessen denken, naar vrucht zowel als kleur van
195
blad). Sy nernen van dese vruchten anderhalf pont ende roesten
(roosteren) die een weynigh, ende zieden die daer naer in 20. pondt
waters, tot op die helfte, desen dranck drincken zy alle morgens
nuchteren in hare tabornen gelijcmen hier te lande den brandewijn
doet des morgens, ende segghen dat sulcke die maghe sterckt ende
verwermt, winden verteert, ende verstoptheydt opent, &C."
Nu wij hier aldus de eerste berichten onzer voorouders over thee en
koffie hebben weergegeven, mogen wij ook nog wel even letten op
de kopjes waaruit deze wonderlijke drankjes geslurpt worden.
van zegt Linschoten, over China sprekende: „Die Porceleynen dieder ghemaeckt worden, is onghelooflick te vertrecken (vertellen)
ende die daer jaerlicks uytghetrocken worden naer Indien, Portugael ende nieu Spaengien (d. i. Mexico), ende ander weghen: maer
die fijnste en mogen uyt het landt niet ghevoert werden op lijfstraffe, dan dienen alleenelick voor die Fieeren ende Regierders van
t' landt, weicke zijn so fyn dat gheen Cristalynen glas daer by te
gelijcken is. Dese Porceleynen worden ghemaekct te landewaarts
binnen, van een seker aerde die seert hert is, weicke wordt aen stucken gestooten ofte ghemalen, ende latent dan in backen van ghehouwen steen daer toe ghemaeckt, in water weycken, ende asst wel
gheweyckt ende dickwils gheroert is, gelijck alsmen die Melck
karent om die Botter te maken, so makense daer na van het ghene
dat boven drijft het alderfijnste werck, ende daer nae wat onderder
grover, en de alsoo naar venant, ende schilderense, ende makender
die Figueren ende conterfeytsels op diese willen, ende werden also
ghedrooght ende inden oven gebacken".
Voor de hoge ambtenaren in China gebruikt Linschoten de titel
Mandorijns, wat echter geen Chinees woord is, doch het Voor-
Indische mantri = raadsheer, waarvan de Portugezen mandarim
hadden gernaakt; eveneens echter vermeldt hij de Chinese titel
loitia.
Van de landen die tussen China en Japan moeten liggen, weet Linschoten er op gezag van zijn zegslieden ook nog een paar op te noemen, doch veel blijkt hij hierover niet te kunnen vertellen. „Een
weynigh boven Iapon, niet verre van de Custe van China, leyt een
ander groot Eylandt, ghenaernt Insula de Core (klaarblijkelijk nageschreven van het Portugese Core) van weicke tot noch toe gheen
seker bescheyt en is vande groote, 't volck, noch vat waren daer
vallen. Van Maccau o. n. o. over die 90 mylen, ligghen sommighe
Eylanden, genaemt Lequeo pequeno, ofte cleijn Lequeo. Den self-
196
den tours liggen ander Eylanden, ghenaemt Lequeo major, ofte
groot Lequeo; Alle dese Eylanden worden bevaren ende bewoont
vande selfde Chinas'. In deze vage aanduiding mogen wij respectievelijk Formosa (Taiwan) en de Lioe Kioe Eilanden herkennen.
Ziehier dan de uitgestrekte wereld geschetst, die zich nog ver achter het eigenlijke Indie opende voor wie over dud genoeg beschikte
om daar handel te gaan drijven en daartoe met de heersers over die
landen vriendschapsverdragen te sluiten of hen anders door wapengeweld tot rechtstreekse relaties te dwingen. Dit was feitelijk het
einddoel geweest, dat aan Columbus voor ogen had gestaan toen hij
westwaarts de Oceaan opvoer, voorzien van geloofsbrieven voor den
Gran Can van Tartarije, en in de vaste verwachting dat hij eerst
Antilia of de Voor-Eilanden zou bereiken, vervolgens Cipangu of
Japan, en eindelijk Cathay of China, alwaar hij zich hoopte te kunnen bedienen van zijn Arabische tolken. Doch na een aanvankelijk
succes, dat hem deed geloven tenminste reeds Antilia betreden te
hebben, zag Columbus zijn verdere reizen gestuit door een aantal
nieuwe kusten, die hem de doortocht naar het rijk van den Gran
Can beletten, ook al trachtte hij iedereen en ook zichzelf wijs te
maken, dat hij in Cuba reeds de voorposten van dat land bereikt
had. Deze levensdroom van Columbus is pas verwezenlijkt door
Maga1115es die, even koppig als zijn voorganger, over de westelijke
Oceaan voer, maar dan veel verder Zuidelijk, totdat hij een nauwe
doortocht vond waardoor hij via een tweede oceaan inderdaad de
achterdeur van Azle bereikte.
Op diens voorbeeld wilden nu eveneens de Hollanders, nadat zij
vruchteloos een weg naar China gezocht hadden door het Poolijs
benoorden het Samojedenland, een poging wagen om via het Westen Japan en China te bezeilen, en vervolgens over het eigenlijke
Indite terug te keren. Reeds zagen wij hoe tot dit Joel in 1598 een
Rotterdamse onderneming van Pieter van der Haegen en Johan van
der Veken een vloot uitgezonden had, met Dirck Gerritsz China aan
boord als landkenner. Een der schepen, voorheen de Erasmus geheten, droeg thans de naam van De Liefde, passend bij de Hoop, het
Geloof, de Trouw, en de Blijde Boodschap, zoals de andere schepen
heetten. Hun lotgevallen hebben wij reeds in een vorig hoofdstuk
vermeld, waarbij wij zagen dat de Trouw het tot de Molukken
heeft weten te brengen, waar de Portugezen zich er op hardhandige wijze van meester maakten. De Liefde was na enige avonturen
197
op de kust van Chili Noordwest gaan koersen om naar Japan te
zoeken; het is daar in 1600 ook werkelijk aangekomen, onder bevel
van schipper Jacob Jansz Quaeckernaeck, die den onderweg overleden kapitein Gerrit van Beuninghen was opgevolgd. Deze redding
kwam ook juist op het nippertje, want het schip beyond zich reeds
in zorgwekkende toestand, en de zeer gedunde bemanning was al
bijna te uitgeput om nog scheepsdienst te kunnen verrichten. Uit
vrees voor de Portugezen had men het Noorden van de eilandengroep willen bezeilen, doch het schip dreef tenslotte aan op het
Zuidelijkste.
De ontvangst viel mede. Natuurlijk werden deze vreemdelingen
eerst voor zeerovers gehouden, en de Portugezen, die daar toen nog
de enige Europeanen waren, hebben natuurlijk niets ongedaan gelaten om de Hollanders bij de Japanse autoriteiten verdacht te maken.
Maar reeds was er in de hogere regeringskringen van Japan een
onbehagelijke stemming jegens de Portugese godsdienstpropaganda
ontstaan, die den sluwen sjogoen Iyeyasoe er toe bracht om ook
deze andere Europeanen eens met aandacht aan te horen. Toevallig
nu bleek het Nederlandse schip een man aan boord te hebben, die
in dit opzicht over alle benodigde talenten beschikte. Dat was de
Engelse stuurman William Adams, die reeds onder Drake gevaren
had, doch sindsdien al vele jaren op Nederlandse schepen dienst
deed. Aan zijn beleidvolle optreden en zijn talent om de Japanse
grootwaardigheidsbekleders van voorlichting te dienen inzake
scheepsbouw en geschut, is het te danken geweest dat de Rijksbestierder in deze nieuwe Roodharige varieteit van Zuidelijke Barbaren een nuttig tegenwicht tegen de Portugese invloed heeft gezien, vooral toen uit berichten over de vriendschappelijke wijze,
waarop Japanse schepen in de Philippijnen door Olivier van Noort
behandeld waren, de goede bedoelingen der Hollanders bleken.
Weldra had Adams een positie van vertrouwen als adviseur der
Japanse regering verkregen, zodat hij het land niet weer heeft willen verlaten.
Schipper Quaeckernaeck en Melchior van Santvoort zijn toen met
een speciaal op aanwijzingen van Adams gebouwde jonk uitgezonden, met officiele papieren bij zich, om de Nederlanders, die inmiddels reeds geregeld op Indie waren gaan varen, uit te nodigen tot
een bezoek aan Japan, want de Sjogoen wenste toen zeer stellig
aanraking met de Westerse wereld, mits zonder godsdienstpropaganda. Bij aankomst te Patani, de Nederlandse vestiging op de Oost198
trust van Malakka, werd dit nieuws met blijdschap ontvangen. Melchior van Santvoort is naar Japan teruggekeerd met de boodschap
dat de 0. I. Compagnie deze relaties met Japan zelf in handen wilde
nemen. Inderdaad zijn in de daaropvolgende jaren enige Nederlandse vloten derwaarts vertrokken om contact te zoeken met Will
Adams en de zijnen, teneinde onverwijld die veelbelovende handel
te beginnen.
Een vloot onder Paulus van Caerden was in Holland reeds klaargemaakt om naar Japan te vertrekken, met den ouden Dirck Gerritsz aan boord, alsmede een brief van Prins Maurits aan den keizer
van Japan; doch aangezien dit eskader door de Spanjaarden in de
Molukken opgehouden werd, kwam er toen niets van deze verdere
refs. Eveneens de admiraal Matelieff, een neef van schipper
Quaeckernaeck, had in 1607 naar China en Japan willen varen,
maar ook diens expeditie ondervond vertraging en bracht het niet
vender dan China. Toen is in 1608 een tweetal schepen onder admiraal Verhoeve, de Roode Leeuw met Pijlen en het jacht de Griffioen, van Djohor over Patani naar Japan vertrokken; zij liepen te
Nangasaki binnen, en werden door Japanse loodsen naar Hirado gebracht. Dit was het eerste officiele bezoek door Nederlanders aan
Japan gebracht. Het heeft geleid tot een geregelde handel die eeuwen lang is voortgezet, ofschoon de eigenlijke bloeitijd slechts enige
tientallen jaren heeft geduurd. Want de Japanse regering, hoewel
boven de Portugezen, Spanjaarden en Engelsen de relatie met de
Hollanders verkiezende, en de anderen gaandeweg buitensluitende
uit vrees voor het binnendringen van ongewenste godsdienstige of
staatkundige denkbeelden, ging zich na enige tijd eveneens jegens
de kooplieden uit „Oranda" (d. i. het Portugese Hollanda, waarvan
de Indische volkeren „welanda", en wijzelf „blanda" hebben gen aakt) wantrouwig, ja bepaald zenuwachtig en onverdraagzaam
ton n.
Reek. bezaten de onzen het monopolie van de buitenlandse handel
in Jain toen zij in 1641 op last der Keizerlijke regering hun factory uit 'grad° moesten overbrengen naar het kunstmatige miniatuureilancte Desjima, in de baai van Nangasaki, alwaar ook reeds
de Portugezt.1 een factory hadden gehad, die na hun verdrijving om
zo te zeggen leeg stond. Op dit kleine plekje moest zich toen voortaan alle omgang tussen Japan en de buitenwereld concentreren,
onder voortdurend scherp toezicht van Japanse zij de op het doen en
laten der onzen. Aanvankelijk ging dit goed, en een tijdlang nog
199
leverde de Japanse handel aan de Compagnie grote winsten op.
Ook zond de ijverige Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen in
1643 den commandeur Maerten Gerritszoon de Vries, die al eens
met Tasman als onderbevelhebber verkenningstochten in de Chinese en Japanse wateren had ondernomen, met twee schepen naar
de zee benoordoosten van de Nipponse archipel, alwaar men twee
eilanden veronderstelde, die de doorzichtige namen heetten te dragen van Rica de Oro en Rica de Plata. Uit deze Spaanse benamingen, die resp. Rijk aan Goud en Rijk aan Zilver betekenen, blijkt
wel duidelijk de legendarische afkomst van deze kostbare verwachting.
Eveneens Thijs Hendrisz. Quast was daar een paar jaar tevoren al
eens naar gaan zoeken; naar aanleiding van zijn reis hadden de
Japanners — die deze verkenningswoede der Hollanders met verbazing aanschouwden — reeds het gerucht verspreid dat de Roodharige Barbaren inderdaad een eiland gevonden hadden waar de
rotsen van klinkklaar goud moesten zijn, want toen zij daarmee hun
schepen beladen hadden, bleken deze niet meer van hun plaats te
bewegen te zijn, en toen hadden de hebzuchtige Oranda's hun begeerlijke lading weer moeten wegwerpen teneinde de vertoornde
godheid te verzoenen. Dit spottende bericht nu was weer in een
vage vorm tot Hollandse oren doorgedrongen en opgevat als een
bevestiging dat er dan toch wel degelijk zulk een goudeiland scheen
te bestaan; op grond van dit hardnekkige vermoeden moest de expeditie onder Maerten de Vries nu nog maar eens opnieuw daarnaar
zoeken. Deze fantasie-eilanden zijn begrijpelijkerwijs echter nimmer ontdekt, doch we! is bij die gelegenheid de Bonin-groep bezuiden Japan aangelopen, en wanneer men een uitvoerige kaart van
die orngeving ter hand neemt, vindt men daar soms nog wel eens
een eilandje op aangetekend dat zo waarlijk Rica de Oro heet. Het
is er echter uitsluitend om te doen geweest, dit etiket ergens op te
plakken, want goud is er nooit gevonden, en de Compagnie heeft
zich tevreden moeten stellen met de overigens zeer lonende uitvoer
van koper, thee en diverse Japanse fabrikaten. Doch gaandeweg
werd de contrille van overheidszij de uitermate drukkend, en tevens
geraakte in de loop der tijden op last der Nipponse overheid de omyang van het handelsverkeer dusdanig ingeperkt, dat hetgeen tevoren als een bijzonder bevoorrechte positie bedoeld was geweest,
hoe langer hoe meer ging lijken op een vergulde gevangenschap;
meer dan eens werd dan ook overwogen of het niet beter was dat
200
de Compagnie zich maar geheel uit Japan zou terugtrekken.
Intussen heeft dit Nederlandse etablissement te Desjima zijn leven
gerekt, ook na dat de 0. I. Cie. was opgeheven en ons land tijdelijk
under Franse overheersing was gekomen. Het toenmalige „opperhoofe Hendrik Doeff was toen wel gedwongen op zijn post te blijven, want er kwam nu voorlopig geen Hollands schip meer om volgens het gebruik een nieuwen Directeur aan te brengen en den
vorige weer mee te nemen. In dat tijdperk, toen op Decima de
Nederlandse driekleur nog woei, was tevens in Japan een wederopleving van de belangstelling in de Westerse beschaving aan het
ontstaan. Nederland heeft toen gediend als voorhoede van Europa
bij het uiteindelijke openbreken van Japan voor de wereldcivilisatie, een functie waarin deze „Roodharige Barbaren" onschatbare
diensten hebben bewezen aan de opkomst van dat land als grate
mogendheid. Deze relatie heeft geduurd tot 1859; toen is ons etablissement te Desjima, dat inmiddels door de Nederlandse HandelMaanschappij en door onze marine was voortgezet, voorgoed opgeheven.
In 1936 is in Japan het zgn. schegbeeld van het schip De Liefde (dat
voorheen Erasmus geheten had) teruggevonden, nl. een voortreffelijke afbeelding in hout van den groten Rotterdamsen humanist,
wiens naam als een der meest verlichte denkers van alle tijden in de
geschiedenis der mensheid wereldvermaardheid heeft gekregen.
In Japan had men dit scheepsbeeld eigenlijk gehouden voor een
christelijken heilige. Sinds bekend geworden is wat het in werkelijkheid voorstelt, heeft men in Japan het voornemen opgevat om er
door een bekenden beeldhouwer een copie van te doen vervaardigen, ter aanbieding aan Nederland. Ingevolge de sindsdien ingetreden oorlogstoestand moest dit plan echter voorlopig warden opgeschort.
Een uitvoerig relaas over de eerste aanraking der onzen met Japan
vindt men in de bewerking van de Reis door de Straat van Magalhues door dr. F. C. Wieder in de delen XXI, XXII en XXIV van de
Linschoten-Vereniging, vooral in het laatste. Voorts verdient voor
een overzicht van onze eeuwenlange relaties met dat land de aandacht het voortreffelijke in het Engels geschreven doch in Den Haag
uitgegeven werk van C. R. Boxer, Jan Compagnie in Japan, alsmede een grotendeels daarop berustend boekje van F. Dekker, getiteld De betrekkingen tussen de Oost-Indische Compagnie en
Japan.
201
Gezien de veelheid van stof en onderwerpen, alsmede de wenselijkheid om ten aanzien van elk aizonderlijk land onze voorhoede
eens van het begin of aan het werk te zien, moesten wij ons verhaal
wel telkenmale onderbreken om weer geheel opnieuw te beginnen
bij een ander onderdeel van het Verre Oosten. En dan dienen wij
eerst eens terug te gaan naar China, waarmede onze relaties ook
inderdaad van latere datum zijn dan die met Japan, vermoedelijk
omdat ons in China niet toevallig eveneens zulk een buitenkansje
tebeurtgevallen is als in Japan, toen het schip De Liefde met Erasmus als symbool juist op het goede ogenblik en met de juiste mensen aan boord ons visitekaartje kwam afgeven.
Ook voor China hebben de onzen zich reeds vroeg geinteresseerd,
want reeds in 1599 had de Brabantsche Compagnie een der voorgangers van de V.O.C. daar een schip heen gezonden. Hier waren
de Portugezen ons echter voor geweest met hun vestiging te Macao,
een toestand, die aan de Chinese regering volstrekt niet aangenaam
was, doch van jaar tot jaar werd getolereerd; er was dan ook geen
sprake van, dat soortgelijke faciliteiten eveneens aan andere naties
zouden worden toegestaan. Verscheidene malen is toen in de loop
der 17e eeuw door de Nederlanders een aanval op Macao beproefd,
in de hoop dat zij de Portugezen ook uit dit steunpunt zouden kunnen verdrijven en hun bevoorrechte plaats zouden kunnen innemen,
doch deze aanslagen zijn steeds mislukt.
De eerste Hollandse expeditie naar China werd in 1604 ondernomen, toen Wybrandt Warwijck uit Patani vertrok met bestemming
naar Macao. Een storm belette hem evenwel, dit doel te bereiken, en
zo landde hij op het eilandje Pehoe; doch de Chinezen wilden hem
geen handel laten drijven, met het gevolg dat deze tocht in het
geheel niets opleverde. Een paar jaar later is Cornelis Matelieff opnieuw naar China gevaren om te trachten, de rechtstreekse handel
met dat schuwe land op te nemen; hij werd toen naar Pehoe verwezen, doch weldra bleek dat dit slechts een praatje van de Chinezen was om zich van hem te ontdoen, want toen Matelieff een schip
onder Cornelis Reyersz daarheen stuurde, kreeg ook deze daar geen
contact.
Deze zelfde Reyersz is in 1622 door de Oost-Indische Compagnie
wederom naar China gezonden, met opdracht om hetzij Macao te
nemen, hetzij ergens anders vaste voet te verkrijgen. De aanval op
Macao is toen evenmin geslaagd. En tot de handel op andere punten
toonde de Chinese regering zich niet genegen. Liever zag zij dat de
202
tra
pm
A Sava . -cp •
ro,;,,
4°
c - ci
i m,,,-,
...A';--4c e-.4.„ `" r 41.,
1c-acumg5A,
-
% 7.•.. (4.,
:aqua Uri -v4/era •
S af li,
I A , riongo
Ai u ro
4.4 0. 4
41,,.„.„.
•
Barea,
\ 1COCa ins.
A"Irigial .
Pl‘ N ILL!
.i. i i ill
turbra
- 1-7;i7,fir
', f‘Fifi::::' •
Amanev
, che
."."4::.
a
-
a
• ,,,,
• •
Te rums ••ls0
c..........fra• 0
Twdm,a .
(ma
,
ittWer:100:cos)
, ,
Sty:At.
sk, sti"
Minas de prara :*
8.:a
. , *..s . . 4'..
,
.. .. .
.-
!Wave
''fa: .
i
'
,,,,a0 . 1 . 04;4 ..' C lara
.
01:0'0 4:1,
' ■
e.
%
, X rata
A.
..
IAPON ES
ii,
F„
Oti?C9uc
..F:
Linschoten's kaart van het Verre Oosten.
onzen hun zaken dreven via Formosa.
Dat eiland was reeds lang aan de Portugezen bekend, getuige de
naam, die in hun taal Het Mooie betekent. De Chinezen noemden
het Tai-wan, maar wij hebben gezien hoe het ook wel in een adem
met de Lioe-Kioe Eilanden — die als een snoer tussen Formosa en.
Japan liggen wend voorgesteld als Lequeo of Lequio. De bevolking was uiteraard aan de kust sterk vermengd met Chinezen, die
in dit eiland vanouds een soort van wingewest hebben gezien. De
binnenlanden waren echter bewoond door een woest yolk van koppensnellers. Eveneens Japan had zich reeds vroeg voor dit belangrijke gewest geinteresseerd, zodat de regering van Nederlands Indie
aan Heren Zeventien kon berichten: „Teijouhan is door de Jappan203
ders door hare expresse gesonden armade in den jare 1615 ende 16,
tusschen. 3 en 4000 man sterck, geconquesteert, doch pr faulte van
volgende subsidien, wederom verlaten".
Toen is besloten dat wij dan maar zelf zouden trachten, ons op
Formosa te vestigen ter wille van de handel met China. In 1626 bevatte de zgn. Generale Missive, d. w. z. het rapport van de regering
te Batavia aan de Bewindhebberen in patria de volgende mededeling: „Tot ontdecking vant Eijlandt Paccam ofte Formosa hebben
d' onse op den 8en Martio laestleden, onder 't beleijt van d' opperstierman Jacob Noordeloos, uijtgesonden twee joncken''. En verder
heet het „op de Suydhoek van de Baeij van Taijoan hadden de onse
een fort geleijdt op een sant duijn, omtrent een musquet schoot
tegen over 't fort leijt een sandt plact daer ons comptoir ofte logie
(van het Portugeesche loja winkel) op gestaen heeft". Nog weer
later wordt er inzake Formosa naar het vaderland bericht „de luijden schijnen van Taijouan omdat het een sombere, dorre ende
drooge plaets is een disgoest (Port. desgosto = afkeer) te hebben.
't Is wel een schoon eijlandt, gelijck sijne name metbrengt, maer
verslint veel menschenvlees".
Inderdaad hebben de Nederlanders van dit bezit weinig plezier beleefd. Want hoe heerlijk het klimaat en de plantengroei er ook
waren, — daarvoor was men niet gekomen, doch hoofdzakelijk terwille van de handel in Chinese goederen. Kort nadat de onzen in
1624 op het eilandje Taiwan het fort Zeelandia hadden gesticht
sindsdien is daar tegenover op de vaste wal van Formosa de hoofdstad Taiwanfoe verrezen, op de plek die toen nog Pakkam heette
hebben ook de Spanjaarden zich op Formosa genesteld, en wel
op het Noordelijke uiteinde; hun aanwezigheid aldaar was echter
aan Japan — dat van die zijde immers steeds godsdienstpropaganda
vreesde — niet aangenaam, zodat de Compagnie een wenk kreeg
dat het op prijs gesteld zou vvorden indien zij de Spanjaarden uit
Formosa wilde verdrijven. Pit is in 1642 geschied, en sindsdien gold
het Nederlands gezag over geheel het eiland, waarvan de onzen
een krachtig steunpunt wensten te maken voor de handel op China;
indien de Compagnie deze nederzetting had kunnen behouden, zou
zij van hier uit vermoedelijk op de duur ook wel Macao en Manila
veroverd hebben, en dan zou wellicht de gehele handel op het Verre
Oosten onder Nederlands monopolie gekomen zijn.
Het is echter anders gelopen, en wel grotendeels ingevolge de onvoldoende energie en het verkeerde beleid der onzen, — verschijn204
selen, die reeds ten tijde van de grootste bloei der Compagnie haar
naderende verval aankondigden, doch die toen nog niet als zodanig
werden ingezien. Ditmaal dreigde het gevaar uit China. De Mingdynastie werd daar te lande in het nauw gedreven door de opkomst
der Mandsjoes, en in zijn behoefte aan steun legde de Keizer het
toen aan met den avontuurlijken zeerover Ietkwan (ook Iquon of
Yeh-kwan gespeld), een zoon van een Japanse moeder en een Chinesen handelaar, die te Hirado reeds als tolk in Portugese dienst
was geweest. Sindsdien had deze Iquon als piraat zoveel schade op
de kust van Zuid-China veroorzaakt, dat de Keizer dien woelwater
dan maar liever als admiraal in rijksdienst aanstelde, in de hoop dat
hij hem tenminste in de strijd tegen de Mandsjoes zou kunnen helpen. Dit heeft Iquon inderdaad met veel ijver en talent gedaan, doch
hij is toen op een keer in de handen der Mandsjoes gevallen en in
de gevangenschap overleden. Zijn werk werd voortgezet door zijn
zoon Kwo-Hsing-Yeh, een figuur van reeds groter formaat, die in
Zuid China aanvankelijk met succes de Mandsjoes wist te weerstaan. Doch evenals reeds Iquon had te kennen gegeven, zo gal ook
deze Kwo-Hsing-Yeh (of Coxinga, zoals de Hollanders hem noemden, als ware hij een Fries of Gronings edelman geweest) te verstaan, dat hij, ingeval hij in China soms moest wijken, zijn toevlucht
zou zoeken op Formosa als nieuw vaderland.
Dit gevaar werd door de Nederlandse leiders zeer ulteenlopend beoordeeld; Coyett, de gouverneur van Formosa, zag de toekomst
ernstig in, doch anderen vatten de zaken veel luchtiger op. Zo ging
een vloot van twaalf schepen onder Van der Laan, die door den
Gouverneur-Generaal Maetsuyker was uitgezonden om Formosa te
helpen versterken, eerst eens kijken of zij zich niet spelenderwijs
van Macao kon meester maken, en toen pas verscheen zij voor Formosa; maar op dat ogenblik hield Coxinga zich nog rustig, en toen
veer Jan van der Laan maar weer met zijn vloot naar Batavia terug,
alwaar hij zoveel lelijks van Coyett vertelde, dat besloten werd om
dezen te doen vervangen. Nauwelijks echter was de Nederlandse
vloot uit de baai van Taiwan vertrokken, of opeens viel inderdaad
Coxinga met cen strijdmacht van vele honderden grote oorlogsjonken de onzen aan, van de land- en zeezijde tegelijk. De vier Hollancise schepen die er toen nog lagen, slaagden er weliswaar in om
onder de aanvallers een geweldige slachting aan te richten, doch het
schip Hector vloog daarbij in de lucht, en de anderen mochten van
geluk spreken dat zij, hoewel herhaaldelijk door zwermen van jon205
ken geenterd, zich konden vrijvechten en de open zee wisten te
bereiken. Twee hunner hebben toen op Formosa's Noordpunt de
aldaar gevestigde landgenoten aan boord genomen en naar Desjima
gebracht; het derde schip moist tegen de heersende wind in naar
Batavia te zeilen om het bericht over te brengen. Juist was van daar
Clenck, de man die Coyett moest vervangen, naar Formosa vertrokken; hij heeft daar echter niets nuttigs weten uit te richten, en
is toen maar eveneens naar Japan doorgevaren.
Ondertussen had Coxinga de overgave geeist, maar Coyett besloot,
het fort met alle kracht te verdedigen. Het Nederlandse kanonvuur
richtte onder de dichte massa's der aanvallers grote verwoestingen
aan, en ook deden de onzen met succes uitvallen, waarbij zij het geschut des vijands wisten te vernagelen. Nu zag Coxinga in dat hij
het nimmer stormenderhand zou kunnen klaarspelen, en daarom
besloot hij, de vesting uit te hongeren. De predikant Antonius Hambroek, die met enige andere bewoners der omliggende dorpen in
de handen van den vijand was gevallen, werd naar Het Casteel gestuurd om zijn landgenoten tot overgave aan te sporen, maar integendeel wekte hij hen met klem op om niet toe te geven, doch
stand te houden, want de woede van Coxinga scheen hem geen
teken van grote kracht te zijn. Deze moedige dominee is toen, overeenkomstig zijn gegeven woord, naar Coxinga teruggekeerd om
hem het negatieve resultaat zijner zending te berichten. Zonder
enige waardering te tonen voor die sportieve houding, heeft de
overprikkelde piraat hem toen laten onthoofden, tezamen met de
meeste Nederlandse gevangenen; slechts enkelen hunner zijn naar
China opgezonden en aldaar omgekomen. De Nederlandse vrouwen
werden onder de officieren van Coxinga verdeeld.
Inmiddels was de Compagnie indcrhaast een vloot tot ontzet gaan
uitrusten; maar jammer genoeg had men geen beteren aanvoerder
beschikbaar dan een zekeren Jacob Caeuw, een opgeblazen domoor,
die voor deze taak in het geheel niet berekend was. Reeds terstond
bij aankomst werd het eskader hevig door storm geteisterd, en deze
tegenslag der onzen deed bij Coxinga de onstuimigheid nog toenemen. Gevangen Hollanders werden naar het Fort teruggezonden
met afgesneden neuzen, oven en handen, die aan touwtjes om hun
pals gehangen waren. Daartegenover stuurden de onzen tal van
branders, alsmede een met ontplofbare stoffen geladen schip onder
de vijandelijke jonken, in vier midden zij grote verwarring aanrichtten.
206
Een goede kans op redding deed zich voor, toen de Mandsjoe-gouverneur van Zuid China aan de onzen liet voorstellen, voortaan gezamelijk den piraat Coxinga te gaan bestrijden. Dit werd aangenomen, en Caeuw zou met de vloot naar China varen om de verbinding tot stand te brengen. Doch in 'plaats daarvan is hij stilletjes
naar Batavia gevaren, alwaar hij hoog heeft opgegeven van zijn
eigen verdiensten, en het beleid van Coyett heeft zwart gemaakt.
Deze kon het zonder verdere hulp niet bolwerken, want nu er geen
vloot meer was, won Coxinga geregeld veld. En zo moest er in 1662,
na negen maanden beleg, besloten worden tot overgave, doch bedongen werd, dat het garnizoen met vliegende vaandels en slaande
trom de vesting zou verlaten.
Na zijn terugkeer te Batavia is Coyett, de dappere verdediger van
Formosa, smadelijk gevangen gezet, terwij1 de andere heren, die de
zaak zo nodeloos en zo grondig bedorven hadden, opnieuw vette
baantjes kregen. De pruikentijd was reeds begonnen . . . .
Pogingen om Formosa te heroveren zijn sindsdien nog wel ondernomen, doch steeds mislukt, en met het verlies van dit belangrijke
steunpunt geraakte ook Nederlands overwegende positie in de handel op het Verre Oosten aan het wankelen. Onze voorhoede had
zich kranig genoeg geweerd, maar achter Naar hadden de heren die
op te zachte kussens zetelden, de pioniers in de steek gelaten. Afgezien van enige met weinig succes bekroonde pogingen om te
Peking en Kanton rechtstreeks zaken te doen, bepaalde onze aanraking met China zich daarna grotendeels tot bezoek van Chinese
jonken aan Nederlands-Indische havens.
Het droevige einde van de Nederlandse nederzetting op Formosa
heeft destijds in de gehele wereld sterk de aandacht getrokken en in
het moederland natuurlijk grate verslagenheid gewekt. Het was een
tijdlang het gesprek van de (lag; tal van pamfletten hebben op
scherpe toon het beleid der Compagnie gehekeld. Taiwan moest als
definitief verloren worden beschouwd; het is in 1682 onder het
Chinese gezag teruggekeerd, en in 1895 aan Japan afgestaan.
En nu tot slot een episode die in een verhaal over Nederlands voorhoede stellig niet ontbreken mag, nl. de eerste aanraking der onzen
met het geheimzinnige Rijk van Korea. Reeds in de oudste Europese
geschriften wordt dit vaagjes aangeduid, doch zelfs de nieuwgierige Linschoten wist er niets van te vertellen. Vermoedelijk is deze
totale afwezigheid van berichten hieraan toe te schrijven, dat de
207
Japanners, die tegen het einde der 16e eeuw hun gezag tot op de
Koreaanse overwal hadden uitgebreid, zo juist door een vaderlandslievende actie der Koreanen uit dat land verdreven waren, zodat
voorlopig alle relaties hadden opgehouden. Ook in Nederlandse
kringen wist men niet veel meer dan dat er bewesten de Japanse
route nog meer land lag, doch voorafgegaan door .gevaarlijke rotseilanden en klippen. Fen daarvan had de naam Quelpaert gekregen,
naar een compagniesjacht van die naam, dat daar eens schipbreuk
geleden had. Waar dit woord zelf eigenlijk vandaan gekomen is,
staat niet vast, maar het grote eiland nabij de Zuidpunt van Korea
heet nog tegenwoordig zo.
Op dit eiland Quelpaert nu heeft zich een voorval afgespeeld, dat
onze aandacht nog even dient bezig te houden. In 1653 is daar namelijk het Nederlandse jacht de Sperwer vergaan, en bij die gelegenheid heeft een deel der bemanning zich weten te redden, echter om
terstond in de handen der Koreanen te vallen en dertien jaar lang
in dat totaal onbekende land in slavernij door te brengen. Over deze
lotgevallen, alsmede over al het daar te lande waargenomene heeft
de boekhouder van het schip, Hendrik Hamel van Gorkum, een uitvoerig verslag opgesteld, hetwelk ruim twee eeuwen lang de enige
bron van kennis gebleven is orntrent Korea. Want pas in 1876 is dat
land voor vreemdelingen opengegaan, en tot zolang heeft de buitenwereld zich aangewezen gezien op de mededelingen van Hendrik
Hamel. Diens verslag is er bij het toenmalige publiek grif ingegaan,
dusdanig, dat het herhaaldelijk herdrukt moest worden en ook in
vele talen vertaald is. In onze tijd heeft de Linschoten-Vereniging
het nog eens als alzonderlijk deel (XVIII) uitgegeven onder de titel
Het vergaan van het jacht de Sperwer. Voorts is dit avontuurlijke
gegeven verwerkt in een jongensboek onder de titel Dertien jaar
krijgsgevangen; doch bij het lezen van zulk een nodeloos met aller-
lei verminkingen en kinderachtigheden verknoeid verhaal vraagt
men zich verdrietig of of onze jongens tegenwoordig dan zó laag
getaxeerd dienen te worden, dat de eenvoudige schoonheid van een
oorspronkelijk verhaal eerst een dergelijke verhaspeling moet
ondergaan alvorens voor de spes patriae geschikt te kunnen worden
geacht.
De aanleiding tot deze rein was, dat er in 1653 een nieuwe gouverneur op Formosa benoemd inoest worden. Als zodanig zou Cornelis
Caesar van der Goes daarheen gaan. „Aen d' E. heer Cornelis Cesar,
Raedt extraordinaris van India die gedestineert is om na Taijoan te
208
vertrecken ende aldaer 't gouvernement over te nemen mitsgaders
de verdere scheepsopperhoofden, wert des middaghs ten huijse van
d' Ed. heer generaal een vrolijck scheijdmaal gegeven". Vervolgens
vertrok het gezelschap in de Fluijt de Sperwer op 18 Juni 1653 uit
Batavia, om na een voorspoedige reis te Taiwan aan te komen. Het
schip kreeg toen opdracht om door te varen naar Nangasaki, doch
men heeft er verder niets meer van vernomen en het gold dan ook
als verloren, hetgeen voor de Compagnie een gevoelig verlies betekende.
Maar in 1666 is opeens te Nangasaki een zonderling inlands vaartuig aangekomen, waarin zich een groepje vreemdsoortig geklede
Europeanen beyond. Dit waren acht schipbreukelingen van de
Sperwer, die uit „Corre" aankwamen, waar zij al die tijd hadden
gezeten. Zij zijn toen door de Japanse autoriteiten aan een zeer uitgebreid verhoor onderworpen, zodat er nog wel een jaar verstreek
alvorens zij naar Batavia mochten vertrekken. Typerend voor de
opvattingen der Compagnie mag wel heten dat deze schipbreukelingen vergeefs bij haar aanklopten om uitbetaling der gages; zulks
bleek niet met de regelen te stroken, want ingeval van schipbreuk
hield het dienstverband op totdat men weer opnieuw kon worden
aangesteld. Geen wonder dat onder dergelijke omstandigheden een
ieder maar zoveel mogelijk voor eigen zak ging werken, — een misbruik, waardoor de Compagnie ten slotte zelf geheel vermolmd geraakt is. Ook deze berooide pioniers kregen enkel „uit commiseratie
een gratuiteyt".
Acht man waren in Korea achtergebleven, en deze zijn door middel
van diplomatieke onderhandelingen tussen Japan en Korea in vrijheid gesteld. Een echter, de kok, gaf er de voorkeur aan om in
Korea te blijven, want hij „was aldaer getrouwt en gaf voor, geen
hair aan zijn lyf meer te hebben dat na een christen of Nederlander
geleek".
Van de spannende en grotendeels hoogst merkwaardige avonturen
dezer schipbreukelingen kunnen wij in ons bestek niet veel meer
weergegeven dan dat de Sperwer te pletter gelopen was op een rotseiland, hetwelk later gebleken is Quelpaert te zijn geWeest. Van de
64 man kwamen er maar 36 aan land. Zij werden toen terstond opgevangen door een leger van wel een paar duizend man Koreaanse
ruiters en voetvolk. Met zware kettingen en een bel om de hals
sleepte men hen gevankelijk voort; hun onderdak was voorlopig in
tenten. Een poging tot ontvluchten werd bestraft met 25 slagen „op
209
Noderlands Voorhoesle 14
de naeckte billen". Na een verblijf op het eiland werden zij overgebracht naar de vaste wal van Korea, alwaar men hen ten hove
wenste te presenteren. Aldaar overheerste juist „den Tartaersen
cham", d. w. z. dat de Mandsjoes hun gezag ook reeds over Korea
hadden uitgebreid, zodat de Koreaanse keizer vazal van den nieuwen heerser te Peking was geworden.
Voor een relaas van alle avonturen welke Hendrik Hamel en zijn
mannen in Korea beleefd hebben, moet de lezer het oorspronkelijke
verhaal maar raadplegen. De afloop was, dat de Hollandse schipbreukelingen daar te lande in alle opzichten goed op dreef raakten,
en zich gaandeweg wat vrijer konden bewegen. Zij gingen toen opsparen om met werken zoveel te verdienen dat zij door bemiddeling
van een Koreaansen vriend een schuitje konden kopen, zogenaamd
om op naburige eilanden wol te gaan bedelen. Maar hun doel was
natuurlijk om op deze wijze op een keer te ontsnappen en de oversteek naar Japan te wagen. Reeds hadden zij een princevlaggetje
gemaakt, teneinde zich bij aankomst op de Japanse kust te kunnen
legitimeren. Inderdaad is dit gelukt: de verbaasde Japanse kustbewoners zagen toen op een keer een vreemd schuitje komen aanvaren, vol lieden in maskeradepakjes, die met een vlaggetje zwaaiden, en riepen „Holland° Nangasakij". Nu, dit was duidelijk; en ook
was de baai van Nangasaki met de Nederlandse factory op Desjima
toen niet ver weer af.
Aldus heeft Nederlands voorhoede de eerste aanraking met het
onbekende rijk van Korea gehad.
210
OP AFRIKAANSE KUSTEN
Drie soorten Afrika interesseerden ons. Een Nederlands
schip in de handen der menseneters. De Hollanders leren
Guinee kennen. Sterke Nederlandse vloten falen in de
Afrikaanse wateren. Afscheepgoederen en ruilartikelen.
De Staten-Generfia) laten Fort Nassau stichten. Piet
Hein wilde Loanda bezetten. Een vloot uit Nederlands
Brazilie verovert de hoofdplaal van Portugees Guinee.
Oude Hollandse boeken over Afrika. De Oost-Indische
Compagnie gaat aan de Kaap een herstellingsoord vestigen. Het goede beheer van Jan van Riebeeck en Simon
van der Stel. Hugenoten komen de kolonisten aanvullen. Nederlands voorhoede trekt verderop.
Ons grondgebied buiten Europa ligt tegenwoordig nog steeds in
drie werelddelen: Azie, Amerika en Australia; doch er is een tijd
geweest, toen Nederland bovendien een Afrikaanse mogendheid
van betekenis was. Grote stukken kust van het Zwarte Werelddeel
zijn namelijk door de onzen ontrukt aan de oorspronkelijke ontdekkers, de Portugezen, toen dezen, juist terwijl zij door bederf verzwakt en ingevolge een dynastiek toeval tot onze vijanden geworden waren, zoveel tegelijk te overzien hadden, dat het hun zelfs
onder veel gunstiger omstandigheden stellig moeilijk gevallen zou
zijn om al hun koloniale bezit naar behoren te verdedigen. Van alle
vijanden, die het ongelukkige Portugal ingevolge zijn inlijving bij
het Spaanse wereldrijk tegenover zich vond, waren zijn aloude
Nederlandse vrienden de vinnigsten. Ook de Engelsen en de Fransen hebben de schepen en bezittingen der Portugezen als goede
bait beschouwd, maar het meest doelbewust en consequent traden
ten slotte de Hollanders op, die niet alleen de Indische handel aan
hun voorgangers' ontnamen, doch tevens de voornaamste steunpunten fangs de weg daarheen, op de vaste wal van Afrika zowel als
op diverse eilanden aan die route. Aldus geraakten op de Afrikaanse
kust, van de plek waar de woestijn ophoudt tot nog om het uiterste Zuidpuntje heen, de belangrijkste delen telkenmale in Nederlands bezit; nooit alles tegelijk, maar wel in dusdanige omvang, dat
de voordelige handel op de vermaarde goud-, ivoor- en peperkusten
van Guinee, waarvan de Portugese koning zich Senhor of Heer
noemde, in hoofdzaak door de forten der West-Indische Compagnie
werd beheerst, terwijl het gebied aan de Kaap de Goede Hoop zelfs
geheel verhollandst raakte, als verversingsoord der V.O.C. op de
211
lange zeereis naar en van Oost Indie. Daar tussenin lagen de uitgestrekte Congo-landen, waar vooral veel slaven vandaan kwamen,
die met grote winst verscheept werden naar de suikerplantages en
andere landbouwbedrijven in de drie Amerika's. Eveneens op deze
bronnen van zwarte arbeidskrachten sloegen de Nederlanders het
oog, zodra zij op Amerikaanse bodem zelf wortel geschoten hadden
en dus behoefte kregen aan slaven.
Ziehier in het kort de drie voornaamste belangensferen van de Afrikaanse kust geschetst, waarvoor onze voorouders zich in hoofdzaak
geinteresseerd hebben. Wat er voorbij de Kaap de Goede Hoop aan
de Oostkust lag, heeft niet in diezelfde mate onze begeerte opgewekt. Weliswaar is er of en toe getracht een belangrijke Portugese
nederzetting zoals Mocambique te vermeesteren, doch hier kwam
de ligging aan de achterkant van Afrika den onzen niet zo goed uit,
en de Portugezen hebben zich aldaar dan ook steeds weten te handhaven.
Van die andere kuststreken, resp. Guinee, de Congolanden en Zuid
Afrika, zullen wij nu eens nagaan wat Nederlands voorhoede daar
heeft uitgericht.
Het eerste bericht over Nederlandse aanraking met de Afrikaanse
kust dateert uit 1475, dus nog uit de Middeleeuwen. In die tijd werden er op de eilanden van de Azorengroep proefnemingen gedaan
met vestiging van veeboeren uit Vlaanderen. Nu moeten wij daarbij
bedenken dat, wanneer de Portugezen van Frandes en van Framengos spraken, zij daar oorspronkelijk de gehele Nederlanden mee bedoelden, waarvan Vlaanderen toen het belangrijkste en meest bekende gewest was. Evenzo duidden de Spanjaarden met Flandes en.
Flamenco alle provincies tezamen aan. Die kolonisten op de Azoren zullen dus vermoedelijk wel Hollanders of Friezen zijn geweest,
veeleer dan eigenlijke Vlamingen.
De oude Portugese auteur Duarte Pacheco Pereira nu vertelt in zijn
boek Esmeraldo de situ orbis (een wereldbeschrijving) dat er in
1475 in Frandes een schip werd uitgerust met „fremenguos" en een
Castiliaansen stuurman aan boord, om nog voorbij de Azoren te
gaan handeldrijven op de kust van Guinee, alwaar de Portugezen
kort tevoren hun fort SCio Jorge da Mina hadden gesticht. Dit nu
was verboden terrein voor alle niet-Portugezen, en hun straf is dan
ook niet uitgebleven, want zij werden door de negers overvallen, en
alle vijfendertig framengos op het schip werden opgegeten. Een
212
Portugese kapitein kreeg het jaar daarop van de negers hun kleren
te koop aangeboden .. .
Na dit treurige avontuur hebben Nederlandse schepen zich voorlopig niet meer op die kust gewaagd. Dat was trouwens niet nodig,
want in de destijds zeer vriendschappelijke omgang met de Portugezen konden de onzen alles wat zij wilden te Lissabon komen
halen. Ook zijn er in dat tijdperk van vreedzame handelsbetrekkingen wel Hollandse schepen en zeelieden voor Portugese rekening
naar de kust van Guinee en verderop naar Brazilie gevaren.
Pas toen Portugal door Spanje was opgeslokt en dus vijandig gebied
geworden was, gingen de Nederla' nders ook eens op eigen gelegenheid hun geluk in Afrika beproeven. Het eerste bericht dat dienaangaande tot ons gekomen is, noemt een schipper Simon Taey of
de Taye uit Amsterdam, die in 1592 Guinea zou hebben bezocht.
Als voornaamsten baanbreker mogen wij evenwel beschouwen
Barend Ericksz van Enkhuizen, die op een der toen gebruikelijke
reizen van Hamburg naar Brazilie in 1592 wegens stormschade gedwongen werd om de Ilha do Principe (het Prinseneiland, in de
Bocht van Guinee) aan te lopen, alwaar de bemanning gevangen
genomen werd door de Po. rtugezen van het naburige eiland S5o
Thome. In hun gevangenschap hoorden de Hollanders toen veel
goeds vertellen over de Guinese kust, en nadat zij in 1593 weer
in het vaderland waren teruggekeerd, hebben zij daar zulk zen
reclame voor gemaakt, dat er een goedbewapend schip met 25 man
aan boord is uitgerust om eens te zien of daar iets te verdienen viel.
Het jaar daarop liep dit schip weer in het vaderland binnen met
enige lading aan goud, peper en ivoor aan boord. Ondertussen hadden ook de naburige steden Hoorn en Medemblik een paar schepen
naar Guinea en zelfs naar Angola uitgezonden, die eveneens vrij
aardige resultaten schijnen te hebben behaald. De Staten van Holland en Zeeland gingen toen aan ondernemingen naar de Afrikaanse
kust vrijdom van uitgaande rechten verlenen, dock deze aanmoediging moest op de duur ingetrokken worden, aangezien de vaart op
Guinee een dusdanige omvang aannam, dat men elkaar weldra zelfs
in de weg liep.
In 1596 werden Nederlandse schippers zeer vriendelijk ontvangen
door de negers van Gambia, waar het Portugese gezag reeds dusdanig vermolmd bleek, dat de inboorlingen liever met andere naties
zaken dreven. Een Zeeuws schip is toen te Middelburg binnengevallen met een lading „Mooren en Moorinnen", maar de Staten van
213
Zeeland hebben deze levende koopwaar terstond in hare „natuurlijke liberteit" doen stellen.
De rijke en ondernemende koopman Balthasar de Moucheron, die
reeds sinds 1593 handel dreef op de Canarische Eilanden, heeft toen
zijn zaken willen uitbreiden tot de vaste wal van Afrika. Tot dit
doel nam hij als landkenner Barend Ericksz in zijn dienst, evenals
hij na de terugkeer van de Eerste Schipvaart uit Indio ook Cornelis
de Houtman heeft weten te lijmen. Voor dezen machtigen reder
voer eveneens Heyndrick Dirrecksen Jolink van Zutphen, een bekwame zeeman, die enige zeer goede waarnemingen over zijn
wedervaren op schrift heeft gesteld. Voorts een zekere Carolus Holscher, die in 1596 getracht heeft zich van het Portugese fort S5o
Jorge da Mina meester te maken, doch daarbij gesneuveld is.
Men had in die tijd reeds aan verschillende delen der Guinese kust
tal van afzonderlijke namen gegeven, zoals de Ivoorkust, de Goudkust, de Slavenkust, de Palmoliekust en de Greinkust, naar de grein
of malagette, een snort peper, die daar tegenwoordig niet meer
wordt geoogst. In onze tijd worden die namen oudergewoonte nog
wel gebezigd, doch juister zou thans de benaming Cacaokust zijn,
want hier komt het merendeel der wereldproductie aan dat artikel
vandaan.
Omtrent 1598 was de Hollandse vaart op Guinea reeds zo druk, dat
„den Amirant van Arragon den Spaenschen Raet waerschoude om
daer wel op te letten: want deselve vaerten (seyde hij) zijn de verledene Jaren wel bepluckt geworden, maer indien Enghelandt
ende Nederlandt hare macht te water te samen voeghden, mochten
sy voor Spanien ende Portugal wel gantsch verloren gaen". Per
jaar kwamen er wel twintig tot vijfentwintig Nederlandse schepen
„werpende 't anker niet verre van 't Landt, alwaer die Swarten
met kleyne schuyten aen boort quamen, om haer Gout, Elpenbeen,
ende Ebbenhout, tegens spiegelen, glasen, messen, scheren, linnendoeck etc. te vermangelen".
De Moucheron, die geen man van halve maatregelen was — getuige
zijn voorstel om Straat Waigatsj met forten te versterken teneinde
de Noordoostelijke doorvaart geheel in Nederlandse handen te houden — wilde nu in de Afrikaanse wateren een eigen steunpunt vestigen, hetwelk tevens aangelopen zou kunnen worden op de reis
naar en van Indio of Brazilie, „als een goede herberghe voor alle
Nederlandsche schepen, dien wech varende". Deze plek had hij zich
ergens diep in de bocht van Guinee gedacht, hetzij op het eiland
214
Principe, hetzij op S5o Thome, met het doel om van daaruit geleidelijk de gehele kust te gaan beheersen. Zijn schepen plachten daar,
in weerwil van het officiele Spaans-Portugese verbod, geregeld
handel te drijven. En toen de Moucheron nu in 1598 een vloot van
vijf schepen onder Juliaen Cleerhage en Gerard Strijbos daarheen
zond om een vast punt te veroveren, kon deze zich zonder enige
tegenstand meester maken van Principe. Doch nu vielen de Portugezen uit S'ao Thome krachtig aan, en ondertussen bezweken de
beide Nederlandse aanvoerders onder het zware klimaat; de sterk
geteisterde vloot — waarvan ook Joris van Spilbergen een schip
commandeerde — is toen huiswaars gekeerd, zonder te wachten op
de versterkingen, die kort daarop onder Willem Lodewij cksz ter
plaatse aankwamen, doch te laat.
In die periode zijn ook de vloten van Mahu en de Cordes en van
Olivier van Noort op deze eilanden komen verversen, doch zij werden door de thans wakker geschudde Portugezen slecht ontvangen;
dit was eveneens het lot van de Gulden Werelt en de Silveren
Werelt, die wij in een vorig hoofdstuk naar Zuid Amerika hebben
zien oversteken, nadat zij bij het verversen in Guinese wateren een
sloep met yolk verloren hadden.
Deze onzekerheid leidde tot een nauwere aaneensluiting tussen de
Amsterdamse reders inzake de Afrikaanse vaart, met het gevolg
dat enige jaren later een gezamenlijke Compagnie werd gevormd,
waaraan enkel de Zeeuwen nog niet meededen. En ondertussen besloten de Staten-Generaal om in die streken eens flink te gaan optreden teneinde onze handel, waarvan het succes der oorlogvoering
in Europa zozeer afhankelijk was, in stand te houden. Een formidabele vloot van 73 schepen werd onder Pieter van der Does uitgezonden, met opdracht om eerst de Spaanse kust te teisteren, vervolgens bij de Canarische Eilanden te loeren op retourvloten, en
daarna S5o Thome te gaan nemen, alsmede — in een adem — een
aanslag op Brazilie te doen. Ook de Moucheron had aan deze uitrusting medegewerkt. Doch wederom bleek de voorbereiding al even
onvoldoende te zijn als de uitvoering. Een deel der vloot werd als
overtollig reeds uit de Canarische wateren naar huis gezonden, en
de hoofdmacht ging nu Sa'o Thome veroveren; weliswaar werd dat
eiland door de onzen geplunderd, doch toen admiraal Van der Does
stierf, en het merendeel der bemanning ziek werd, ging men in
arren moede naar het vaderland terug. Een deel der vloot is echter
onder Broer Jansz van Medemblik alsnog naar Brazilie overgesto215
ken, en wij hebben in een vorig hoofdstuk gezien hoe hij toen kapitein Bicker van de Gulden Werelt heeft bevrijd en vervolgens de
Allerheiligenbaai heeft leeggehaald, terwijl schipper Ottsen van
de Silveren Werelt als gevangene te Bahia zijn landgenoten zag
binnenvaren en weer wegzeilen.
Nog een keer heeft de Moucheron het sindsdien in 1600 eens op
eigen gelegenheid beproefd, maar ook deze tocht is mislukt, en toen
Joris van Spilbergen op reis naar Ceylon langs Guinea voer, vond
hij daar de resten dier onderneming in nood.
De eerste pogingen, door Usselincx c.s. in 1603 en 1606 aangewend
om naar het voorbeeld der Oost-Indische Compagnie eveneens zulk
een maatschappij te stichten voor West-Indie, waren tevens voor de
vaart op Guinea bedoeld; doch zij mislukten, en inmiddels namen
de onderhandelingen over een Bestand aan dergelijke plannen veel
wind uit de zeilen. Reeds was de Nederlandse handelsvaart op
Afrika toen zeer sterk; in de eerste vijftien jaren werd het aantal
daarbij betrokken schepen op over de 200 geschat. Als ruilgoederen
nam men linnen, Leidse dekens, koper, tin en ijzer mede, benevens
grote hoeveelheden kralen van glas en dergelijke prullaria. Ook nog
in Dr. Olphert Dapper's Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaansche
Gewesten (1668) worden onder de artikelen, die in Negros Land
of het Lant der Zwarten zeer begeerd zijn, vermeld: Slesiger lijnwaet, fijne mans-hemden, slechte, vergulde en verzilverde rapieren,
Rouense mutsen, amallieerde brazeletten, houw-messen, slechte
boot-mans-messen, gemene en vergulde spiegels etc. „In mangeling
van deze waren krijgen de Hollanders huiden, olifantstanden, gout
en andere koopmanschappen''. Het goud werd grotendeels afgeleverd aan de Munt; naar dit Guinese edele metaal draagt in Engeland een pond plus een shilling nog steeds de naam guinea.
Toen eindelijk het Twaalfjarig Bestand was gesloten, schreven de
bepalingen voor, dat de onzen zouden afblijven van de Spaanse en
Portugese nederzettingen in Afrika, doch overigens op onbezette
kusten vrij zouden mogen handelen. Hieraan hielden de SpaansPortugese vestigingen zich echter zelf niet, maar zij vervolgden en
doodden de Hollandse kooplieden waar zij konden, en ook hitsten
zij de zwarte bevolking op de onzen af. Nog steeds gingen er elk
jaar omstreeks twintig Nederlandse schepen naar Guinee, doch de
negers wilden met hen alleen handel drijven indien zij konden rekenen op bescherming tegen de wraak der Portugezen.
216
Toen is wederom getracht, alle Nederlandse belangen te verenigen
tot een grote Compagnie; maar Oldenbarnevelt, die de Spaanse
regering niet al te zeer prikkelen wilde, wist dit plan tegen te houden, en bepaalde zich tot vertogen te Brussel en Madrid. In 1611
echter besloten de Staten-Generaal, een fort te doen stichten op een
stuk „Au* kust" in de buurt van de Portugese hoofdplaats S5o Jorge
da Mina. Tot dit Joel werd een oorlogsschip met 80 man en drie fregatten, elk met 20 man, daarheen gezonden om op de kust gestationneerd te blijven en in het Hollandse Casteel een garnizoen van
50 man te leggen. De bevelhebber, Jacob Adriaensz Clantius, voerde
een vlag waarop ter karakterisering van deze onderneming de
latijnse woorden stonden „Defensionis ergo", dus om te doen uitkomen dat men slechts op verdediging uit was. In 1612 is toen in de
landstreek Mouree, op de kust van Guinea, de eerste Nederlandse
factory gesticht, die terstond versterkt werd en de naam Fort Nassau kreeg.
Toen na het verstrijken van het Twaalfjarig Bestand eindelijk een
West-Indische Compagnie tot stand kwam, is dit fort in 1624 aan
haar overgedragen. De handel nam sindsdien een grote vlucht, doch
deels op kosten der bevolking, ingevolge het monopoliestelsel der
Compagnie, hetwelk ook elders — zoals in Brazilie — zoveel nadelen heeft meegebracht. De negers, door de Hollanders al te zeer uitgebuit, gingen toen gaarne luisteren naar de inblazingen van de
Engelsen, Zweden en Denen, die inmiddels eveneens op die kust
verschenen waren, en den onzen overal dwars zaten. Zelfs is later
een Brandenburgse onderneming op die kust een factory komen
vestigen, doch deze heeft na enige tijd hare bezittingen aan de Hollanders overgedaan.
Als gevolg van de oprichting der W.I.Cie was inmiddels met succes
een aanslag op het Portugese hoofdkwartier aan de Allerheiligenbaai in Brazilie gepleegd; daarna kreeg Piet Hein als vice-admiraal
opdracht om nu ook de voornaamste steunpunten voor de slavenhandel te gaan bezetten. Uit Bahia is hij toen overgestoken naar
Loanda, in de Congo-streek, alwaar hij uit de haven van, S5o Paulo
in weerwil van het hevige kanonvuur der Portugezen enige buit
heeft weggehaald en een poging heeft gedaan om de schepen des
vijands in brand te steken. Voor een grondige aanval op de stad
achtte hij zijn krijgsmacht echter niet toereikend. Een deel zijner
vloot heeft hij toen verder zuidwaarts gezonden om Benguella te
gaan teisteren, doch de onzen hebben die plaats niet kunnen vinden.
217
Zelf is Piet Hein voor de Congo-monding gaan kruisen, alwaar „beseyndinge ghedaen werd aen den Grave (deze titel schonken de Portugezen aan negervorsten wanneer dezen zich hadden laten dopers)
van Sonho, die 4 mylen de Rieviere op woonde, ende eenighe gheschencken ghedaen. Des Graves Paleys was niet beter als een van
de Stallen hier te lande. Wierden mede by de Gravin ghebracht,
wesende des Koninghs van Congo Suster. Vonden die met veel
Gouden Ketenen statelijck behanghen''. Er was kort geleden door
stadhouder Maurits een brief ontvangen van dezen Grave van
Sonho, met verzoek om hulp tegen de Portugezen, maar deze zwarte
heerser beweerde, daar niets van of te weten, zodat dit zeker een
kunstgreep van kooplieden was geweest. Piet Hein heeft aan de
Congo toen ververst en is naar Brazilie teruggevaren, waar ondertussen Bahia echter al weer op den vijand heroverd was.
Een deel der vloot die onder Boudewijn Hendricksz naar de Allerheiligenbaai was gezonden om het bezit van Bahia te bevestigen,
maar aldaar te laat was aangekomen, werd nu onder Andries Veron
naar Guinee gestuurd. Op de kust van Sierra Leone — een geliefd
verversingsoord der onzen — verenigde deze zich met een eskader
onder Jan Dircksz Lam, en tezamen tastte deze strijdmacht toen,
in overleg met de Nederlandse bezetting in Fort Nassau, het
l'ortugese hoofdkwartier te S5o Jorge da Mina aan. Deze aanval
mi ,lukte echter wegens achteloosheid der onzen; aan het verslag
van ;7gannes de Laet in zijn Iaerlijck Verhael over de verrichtingen
der W..k,cle wordt bij deze aanleiding verteld van een „seker Dier
d'welck sy in haer schip hadden bekommen, ende welcker vele
daer in 't landt worden ghevonden. Was soodanich dat weer een
Mensch gheleeck als een beeste, want hadde handen, voeten, oock
hielen, ooghen ende ooren als de menschen, ende dronck met het
volck Tobac, ende wanneer men het quaedt ded, soo kreet ende gaf
gheluydt als een kindt. De Inwoonders van dat Landt ghelooven dat
haer afghestorvene Zielen daer in woonen".
Eindelijk heeft Johan Maurits van Nassau, de schrandere gouverneur van Nederlands Brazilie, die voor de ontwikkeling van dat gewest de Afrikaanse slavenstations nodig had, in 1637 uit Pernambuco negen schepen met een flinke troepenmacht onder kolonel
Koin naar Sao Jorge da Mina gezonden en dezen is het na hevige
strijd en met zware verliezen gelukt, het fort te veroveren. Vervolgens is in 1642 het fort Axim ingenomen, eveneens in weerwil van
krachtige tegenstand. Hiermede was Portugal nagenoeg volkomen.
218
uit Guinea verdreven. Een klein hoekje slechts is hun gebleven. En
in datzelfde jaar nam de onstuimige Cornelis Jol bezit van S5o
Paulo de Loanda en van S5o .Thome, zodat het Nederlandse gezag
zich sindsdien, zij het ook met onderbrekingen, uitstrekte over het
grootste gedeelte der Afrikaanse Westkust. Te beginnen bij het
eilandje Goeree, aan de Kaap Verde — thans Goree genaamd,
tegenover de Franse havenstad Dakar — tot voorbij de Congostreken werd Afrika nu beheerst door de West-Indische Compagnie.
Deze toonde zich echter op de duur niet in staat om zulk een kostbaar en uitgestrekt gebied naar behoren te verdedigen of tot ontwikkeling te brengen. Uit Brazilie heeft zij zich weldra moeten
terugtrekken, en in Angola werden de onzen door de Portugezen
weer verdreven. Op de kust van Guinee namen in 1664 de Engelsen
in volle vredestijd enige Nederlandse bezittingen in beslag, zodat de
Ruyter overhaast daarheen gezonden moest worden om onze belangen te beschermen. Hij heeft toen alles heroverd, en bovendien den
Engelsen hun nederzetting Cormantijn ontnomen, die herdoopt
werd tot Fort Amsterdam.
Over dit Afrikaanse gebied hebben onze voorouders ons enige zeer
belangrijke boekwerken nagelaten, waarvan het oudst bekende een
geschrift is van Paludanus (Dr. Bernardt ten Broecke), een geneesheer uit Enkhuizen, vriend van Jan Huyghen van Linschoten. Deze
„Beschrijvinghe van de gantsche Custe van Guinea" noemt dit land
„seer heet ende ongetempert voor onze luyden, ende insonderheyt
is schadelick die regen, die groote vuylnisse ende wormen by
brengt, om datse vocht ende warm, een moeder is van putrefactie,
hier door ontstaen vele siecten, insonderheyt heete Cortsen, Buijckloop, ende het Roode Melizoen, ende dierghelijcke". Van de voortbrengselen, vermeldt hij „Goudt, Olyphantstanden of to Yvoyr,
Greijn, Ethiopische Peper, Rijs, Garste, Boomwolle ende velerhande
vruchten, die my van daer over die 100 onderscheydelycke alle
onbekende ende onbeschrevene soorte ghebracht zijn". Een daarvan beschrijft hij als „Bananas, lanc gelijc Comcommeren, ende uyt
den soeten suer, lieflijck van smaeck".
Veel uitvoeriger is het in tijdsorde daarop volgende boek van Pieter
de Marees (1602) onder de titel „Beschryvinghe ende Historische
Verhael van het Gout Koninckrijck van Gunea, anders de GoutCuste de Mina genaemt, liggende in het deel van Africa". Dit opmerkelijke werk, dat in zeer vele talen herhaaldelijk vertaald werd,
219
Afrikaanse noten en palmsoorten.
is door S. P. L' Honore Naber opnieuw uitgegeven in Deel V der
Linschoten-Vereniging, waarin tevens het geschrift van Paludanus
is opgenomen. Pieter de Marees begint met een uiteenzetting over
de aard van Afrika, hetwelk hij noemt „een Landt sonder coude, int
middel vant Landt is het onbewoont, ende deur ons niet bekent,
ende ghelijck veel betuyghen, soo is het een dor, santachtich, heet,
ongebout Landt, besmet met veel wilde ende wreede beesten, als
Oliphanten, Draecken, Tygren, Rinokeros, Lupaerts, Stieren ende
Korcodillien, comende wt de Revier Ni!us. Suydtwaert is seer onbewoont deur de groote hitte, principael nae de Cabo bone Sperance,
daer het volck seer wilt ende robust is".
Op dit boek is het reeds tevoren vermelde werk van Dapper gevolgd, dat echter weldra verdrongen is door den allerpopulairsten
der beschrijvers van Afrika uit alle eeuwen: Willem Bosman, die in
1704 een zeer smakelijk geschreven werk uitgegeven heeft, hetwelk
in het begin onzer eeuw door de grote Engelse Afrikarederij Elder
Dempster nog eens herdrukt is als jubileumuitgave.
Voorts is de kust van Guinee uitvoerig beschreven in Jan Huyghen
van Linschoten's vermaarde Itinerario, echter hoofdzakelijk naar
Portugese bronnen; dismede uit eigen aanschouwing door Dierick
Ruiters in zijn Toortse der Zeevaart (deel VI der Linschoten-Vereniging).
220
Naar deze boeken, die grotendeels met alleraardigste platen zijn
verlucht, moge de lezer verwezen worden voor verdere bijzonderheden.
Wat ons Afrikaanse bezit op de kusten van Guinea en van de
Congolanden betreft, zo is dit in de loop der eeuwen steeds verder
afgebrokkeld, totdat wij in 1872 onze laatste nederzettingen, nl. S5o
Jorge da Mina (thans Elmina geheten) en Axim, aan Engeland hebben afgestaan, in ruil voor het verkrijgen van de vrije hand inzake
Noord Sumatra. Deze destijds veelomstreden transactie is stellig
niet onvoordelig voor ons uitgevallen, want zij heeft ons in staat
baesteld om Atjeh te pacificeren en Deli tot ontwikkeling te brengen. Niettemin blijft het achteraf een smartelijke gedachte dat onze
vlag, door Nederlands voorhoede met zoveel inspanning in Guinee
geplant, thans voorgoed van die kust verdwenen is. Ja, zelfs op „De
Bogt fen Guinee", zoals de aloude en voor kort in ere herstelde
studentenherberg te Franeker heette, waait niet de Hollandse, doch
met goed recht . . . de Friese vlag met de pompebledden.
Is er aldus in het tropische gedeelte van het Zwarte Werelddeel
slechts bier en daar een historisch restje overgebleven als herinnering aan de verrichtingen der Hollanders, in de subtropische zone
van Afrika heeft Nederlands voorhoede een blijvend aandenken
achtergelaten, een bloeiend gemenebest, dat naar taal en opvattingen in menig opzicht beschouwd mag worden als de rechtstreekse
erfgenaam van de Hollanders der 17e eeuw. Hun doorzicht en energie heeft Zuid Afrika gemaakt tot levensruimte voor een yolk dat
grotendeels van ons bloed en stellig van onze levensopvattingen
afstamt; het is echter aan het geleidelijk zwakker geworden moederland niet vergund geweest, deze nieuwe tak van de Nederlandse
stam ook voor een gezamelijk staatsverband te behouden. De
eigen kracht dier Zuid Afrikaanse kolonisten heeft evenwel mogelijk gemaakt dat deze volksplanting, in plaats van onder te gaan of
door vreemde elementen overgroeid te raken, zeer merkbaar Naar
eigen stempel heeft weten te drukken op de totale samenleving, die
zich sindsdien in dat land heeft ontplooid. Wat in een reeks van
oorlogen in weerwil van dapperheid en krijgstalent verloren werd,
is in een vreedzame samenwoning toch nog herwonnen: de vrijheid
tot ontwikkeling volgens eigen inzichten en wensen.
Dit Zuidelijke uiteinde van Afrika, welks ligging en klimaat toch
reeds op het eerste gezicht zovele voordelen beloofden, scheen aan221
vankelijk echter door niemand begeerd te zullen worden. De Portugese ontdekkers des lands, die er op hun Indische route plachten
aan te lopen, hadden er met de Hottentotten onaangename ervaringen opgedaan, en meden sindsdien de Kaap. Eveneens de eerste Nederlandse vloten naar Indie hadden weliswaar deze plek aangedaan,
doch aan een vestiging dacht niemand, en voor verversingsdoeleinden bediende men zich liever van eilanden zoals St. Helena ter ene,
en Madagascar of Mauritius ter andere zij de van het Afrikaanse
vasteland. Naarmate echter op St. Helena en elders de roekeloze
wijze waarop de zeevaarders met de bossen en het wild omsprongen, tot uitputting bleek te leiden, zag de Oost-Indische Compagnie zich gedwongen am uit te kijken naar andere tussenstations.
Sinds 1616 liet zij alle schepen op de uitreis de Kaap aanlopen, en
ook de Engelsen kwamen er geregeld water halen, slachtvee kopen
en vruchten ruilen. Een ogenblik heeft zelfs een plan bestaan om
de Nederlandse en Engelse Compagnieen samen te smelten; hangende die gedachte zijn er aan de Kaap verschillende opmetingen
verricht, alsof men daar grate dingen van plan was. Maar veel lust
in dat land random de Tafelberg had eigenlijk niemand. Toen twee
Britse kapiteins in 1620 die hoek voor Engeland in bezit genomen
hadden, ontvingen zij daarover te Londen zo waarlijk een berisping.
Een kentering in deze opvattingen is pas teweeggebracht als gevolg
van een ongeval. In 1648 strandde het Compagnieschip Haerlem in
de Tafelbaai. De schipbreukelingen hebben toen een half jaar lang
zeer genoegelijk daar geleefd, waarbij zij volop vee, wild en vis verkregen, en zelf ook een moestuin aanlegden. Toen zij door een Indische retourvloot — waarop een zekere Jan van Riebeeck met de
rang van koopman voer — waren opgepikt en mee naar het vaderland genomen, vertelden zij thuis zoveel goeds van dat Kaapland,
dat de Compagnie in 1650 besloot, aldaar een verversingspost te
stichten. Jan van Riebeeck wilde toen wel de leiding daarvan op
zich nemen. Op 7 April 1651 is deze kolonisatie-onderneming in de
Tafelbaai aangekomen.
Voor dit werk bleek Jan van Riebeeck juist de ware man te zijn,
een geboren organisator en kolonist. Ruim tien jaar is hij daar
werkzaam geweest, en hij heeft de jonge volksplanting snel op
dreef gebracht. Doch naar de zin der Compagnie ging dit al weer
verder dan zij strikt nodig vond. Het zou naar hare mening voldoende zijn, enkel het Kaapse schiereilandje te bezetten als herstellingsoord voor zieke schepelingen en als magazijn ter aanvul222
ling der scheepsvoorraden. Alle verdere kosten werden overbodig
en schadelijk geoordeeld. De wakkere Jan van Riebeeck begreep
echter dat hij ook zulk een beperkte nederzetting niet zou kunnen
aanhouden, indien hij niet tevens over de naaste omgeving kon beschikken. En zo breidde hij in een doorlopende en taaie strijd ziju
zeggenschap uit over de naburige terreinen, waar gaandeweg
groentenkweek, graanteelt en wijnbouw werden beoefend, terwijl
ondertussen een veestapel werd opgefokt, en met geduld of desnoods
met geweld gezorgd werd dat de Hottentotten en Boesmans (Bosjesmannen) niet te lastig werden, doch veeleer met animo vee en
andere bruikbare bijdragen bleven leveren. In 1653 is aan de Kaap
geboren Abraham, zoon van Jan van Riebeeck; deze is later Gouverneur-Generaal van Nederlands Indie geworden, zonder nochtans zijn vader ooit in de schaduw te hebben kunnen stellen voorzover bekwaamheid betreft. Ook Jan van Riebeeck, die aan de Kaap
de titel van Commandeur voerde, is later naar Indie overgeplaatst
en heeft in het burgerlijk bestuur te Batavia een hoge rang bereikt.
, Gaandeweg weken de Hottentotten achteruit en in diezelfde mate
konden de kolonisten zich verder uitspreiden. Mr. Aernout van
Overbeke, een advocaat die als 'eider ener retourvloot aldaar passeerde, zag kans om van de inboorlingen nagenoeg het hele kustgebied te „kopen", tegen ruilgoederen die tezamen misschien een
goede honderd gulden waard waren. Nu kon ook de vestiging van
vrije kolonisten worden aangemoedigd, doch eveneens gestraften
zond de regering uit Indie daarheen in verbanning; er leven aan de
Kaap nog steeds kennelijk afstammelingen van dergelijke gedeporteerde Maleiers.
Op tal van reizen naar de binnenlanden (uitvoerig weergegeven
door dr. E. C. Godee Molsbergen in vier delen van de LinschotenVereniging) werden nieuwe mogelijkheden voor vestiging en bebouwing ontdekt. Uit Nederland liet men betere veesoorten komen,
en ook werd het inlandse schapenras, dat geen yacht, doch haar
droeg en een brede vetstaart had, vervangen door de woldragende
varieteit, die daar te lande een der voornaamste bronnen van bestaan is gaan vormen. Ook werden er speurtochten naar het onbekende binnenste des lands ondernomen, in de hoop, dat men in aanraking zou komen met den machtigen heerser Monomotapa, die
daar ergens heette te regeren over een koninkrijk vol goud en
andere schatten. Ook deze Zuid Afrikaanse varieteit van „El Dorado" is echter evenmin gevonden als zijn Zuid Amerikaanse pen223
dant; vermoedelijk berustte die hele legende op halfbegrepen verhalen over Zoeloestaatjes, doch dit heeft de atlastekenaars dier
dagen niet weerhouden om op hun landkaarten minutieuze afbeeldingen van dien zwarten potentaat op te nemen, als hadden zij hem
persoonlijk aanschouwd.
In 1679 is tot commandeur van de Kaapkolonie benoemd Simon van
der Stel, die tot 1699 dit ambt bekleed heeft, sinds 1691 met de titel
van Gouverneur. Ook hij was een goede bestuurder, die de naaste
omgeving heeft opengelegd voor landbouw en veeteelt en die zich
vooral verdienstelijk heeft gemaakt door het planten van eikenbomen. Naar hem en zijn echtgenote genoemd werd de boerenplaats
Stellenbosch, waaruit de tegenwoordige Universiteitsstad gegroeid
is. Onder zijn bewind werden ook Natal en enige verdere nevengewesten gekoloniseerd, vooral toen er uit Frankrijk via Nederland
vele Hugenoten naar de Kaap kwamen om aldaar een nieuw vaderland van gewetensvrijheid en ongestoord levensgeluk te zoeken.
Deze soort van kolonisten bracht een zeer nuttige ervaring in wijnbouw en olijventeelt mede. Teneinde te voorzien in het gebrek aan
vrouwen, waaronder de jonge kolonie leed, stelde de Compagnie
voor weesmeisjes de gelegenheid open om naar de Kaap te emigreren en aldaar in het huwelijk te treden.
In 1739 werd voor het eerst een geboren Afrikaander tot Gouverneur van dat land benoemd. Dit was Hendrik Swellengrebel, wiens
naam nog voortleeft in de naam van de stad Swellendam, die al
;,en paar honderd kilometer van de Kaap verwij derd ligt, zodat reeds
hieruit wel blijkt, hoezeer de kolonie zich inmiddels had uitgebreid.
Dat in deze Nederlandse volksplanting een zoon des lands met het
hoogste bewind werd belast, staat wel opmerkelijk in contrast met
de gewoonte der Spanjaarden, die deze kinderen des bodems als
„criolle — d.i. creool of in de kolonie geborene — plachten te minachten, en dan ook de gouverneursbaantjes steeds toewezen aan
vriendjes uit het moederland, als gelegenheid om hun somtijds wat
verbleekte familieblazoenen opnieuw te vergulden, doch dan op
kosten der kolonisten.
Ten slotte is tij dens de Napoleontische oorlogen de Kaap door de
Engelsen bezet, aanvankelijk bij wijze van bewaarneming; het
Nederlandse gezag is toen weliswaar gedurende enige jaren hersteld geweest, doch het is wederom door Brits bewind vervangen.
En toen na het herleven van Nederland's onafhankelijkheid de rekening gepresenteerd werd, bleek Engeland de Kaap voor zich zelf te
224
willen behouden. Het is niet waar dat ons land zijn aanspraken op
dit gewest verkocht zou hebben: wij waren het kwijt, en kregen het
eenvoudig niet terug.
Een groot gedeelte der kolonistenbevolking nam hiermede echter
geen genoegen. Van vreemde overheersing wilden deze vrijheidlievende boeren niets weten, en zo heeft Nederlands voorhoede zich
opnieuw marsklaar gemaakt, ditmaal net de ossenwagens het diepere binnenland in, waar toen de Boerenrepublieken Oranje Vrijstaat en Transvaal gesticht werden. Sindsdien zijn deze weliswaar
in een felle oorlog ondergegaan, doch sinds 1910 hebben zij de grate
Unie van Suid Afrika helpen vormen, een grote en krachtige yolksstaat, die den Britsen koning als zijn Souverein erkent, doch overigens voile vrijheid geniet om zijn toekomst op eigen grondslagen
op to bouwen.
225
Nederlands Voorhoede 15
LUST VAN AFBEELDINGEN
OP KUNSTDRUKPAPIER.
t. o.
blz.
1. Nederland tijdens de Sint Elisabethsvloed. Naar een paneel van dev,
zgn. Meester van Rhenen, eind 15e eeuw. Schilderij in het Rijksmuseum
16
2. a. Vroege havendrukte in Amsterdam. b. Een koggeschip ter rede
van Antwerpen. Naar prenten in het Ned. Historisch
Scheepvaartmuseum te Amsterdam
17
3. De poolkaarten van Mercator (met vasteland) en van Barents
(zonder). Naar afb. in het bezit van den schrijver
32
4. a. De Overwintering op Nova Zembla volgens het oorspronkelijk
verhaal. b. Een Nederlandse vloot ter walvisvangL 4 Afb. Nederlands
Historisch Scheepvaartmuseum te Amsterdam
33
5. De Halve Maen opnieuw voor Manhattan. Een getrouwe copie, door
Nederland bij het derde eeuwfeest naar New York cezonden. Afb.
Linschotenvereniging
48
6. Cornelis de Houtman. Afb. Linschotenvereniging
49
7. a. Koude en tegenwind plachten de reis door Straat Magalhaes Le
kenmerken. b. Indiaanse paaldorpen in de archipel van Chi la. Naar
afb. in het bezit van den schrijver
64
8. a. Araucaniers waren onze bondgenoten. b. Het oude Spaanse fort
Corral aan de ingang naar Valdivia. Naar afb. in het bezit van den
schrijver
65
9. De bekwame veroveraar der Zilvervloot had in Brazilie nog veel
stouter stukjes volbracht. Hij kende zijn werk, zijn vijand en zijn
yolk. Uit v. d. Bosch, Leven en Daden onzer Zeehelden
80
10. a. Het vellen van verfhout op de kust van Brazilie. b. De tabaksplant en het genot van roken. Afb. Linschotenvereniging, naar Thevet 81
11. Johan Maurits, Graaf van Nassau, Gouverneur van Nederlands BraNaar Barlaeus, uitgave Martinus Nijhoff
96
12. a. Nederlands Pernambuco met suikermolen (naar Barlaeus) b. Aanval op Campeche ter kuste van Yucatan. Afb. Linschotenvereniging 97
13. a. Het meest bekende prentje van Nieuw Amsterdam. b. Nieuw
Amsterdam op de zuidpunt van Manhattan, met de muur van Wall
Street. Afb. Linschotenvereniging
112
14. Adriaen van der Donck's kaart van Nieuw Nederland. Naar de 2e
druk van zijn Vertoogh
113
15. a. De Indische Oceaan als binnenzee. Zgn. Wieder-kaart einde 16e
eeuw. b. Wereldkaart van Ptolemaeus. Welwillend ter beschikking
gesteld door nu wijlen dr F. C. Wieder te Noordwijk
128
16. a. Het tinnen bord van Dirk Hartogh. Rijksmuseum.
b. Nieuw Holland en Nieuw-Guinea aaneen. Rijksarchief
129
17. De onverklaarbare beelden op het Paas-eiland en hun latere variant
met sik. Naar afb. in het bezit van den schrijver
144
t.o.
blz.
18. Erasmus als schegbeeld van het eerste Nederlandse schip in Japan
teruggevonden. Afb. Prins Hendrik-museum, Rotterdam
145
19. a. De keizerlijke hoofdstad Kandy op Ceylon. b. Joris van Spilbergen
met den Keizer van Kandy. Afb. Linschotenvereniging
160
20. a. De Groot Mogol. b. Comp.s Logie in Agra. Afb. Linschotenvereniging. c. Onze nederzetting op het eilandje Desjima. Afb. Nederlands Historisch Scheepvaart-Museum te Amsterdam
161
21. Titelplaat van een verontwaardigd pamf/et over het verlies van
Formosa. Universiteits-Bibliotheek Amsterdam
176
22. a. De Kaap de Goede Hoop als Niemandsland. Linschotenvereniging.
b. Het Fort Nassau op het eiland Goeree (Kaap Verde). Naar Dap177
per's Nauwk. Beschrijvinge van Afrika
23. a. Eens was Sao Paulo de Loanda Nederlands. b. Wij hebben de Portugezen hun hoofdkwartier in Guinea ontnomen. Afb. naar Dapper's
Nauwk. Besch,rijvinge van Afrika
192
24. a. Gezicht op de Tafelbaai met Kaapstad in
de Hollandse tijd.
b. De jacht op nijlpaarden in Zuid Afrika, 18e eeuw. Afb. Linschotenv ereniging
193
IN DE TEKST:
blz.
begint te varen. Een koggeschip. Afb. Nederlands Historisch
Scheepvaart-Museum te Amsterdam. Titelplaat
Spitsbergen, naar Blaeu. Uit Wieder's Spitsbergen
Indische vruchten, naar Jan Huyghen van Linschoten. Afb. Linschoten-
2
78
Nederland
vereniging
Vertrek van
86
de Eerste Schipvaart naar Indie. Afb. Linschotenvereniging 93
Volksvergadering te Bantam. Afb. Linschotenvereniging
101
De Straat van Magalhaes. Afb. Linschotenvereniging
116
Olivier van Noort brengt voor Manilla den Spaansen Admiraal tot zinken.
Afb. Linschotenvereniging
130
De inneming van Sao Salvador aan de Allerheiligenbaai. Afb.Linschotenvereniging
143
Het stadje Olinda bij Pernambuco is door de
onzen veroverd. Afb. Linschotenvereniging
148
LinschotenverAbel Tasman ter rede van het eiland Amsterdam. Afb.
eniging
166
De eerste kaart van Tasmania. Afb. Linschotenvereniging
169
Het Rijk van den Groot Mogol volgens Dapper
182
203
Linschoten's kaart van het V erre Oosten. Afb. Linschotenvereniging
Afrikaanse noten en palmsoorten. Linschotenvereniging
220