folder - Liemers College

Motiveren en loslaten
Ouderparticipatie
op het
Liemers
College
Leerling, ouders en school
doen het samen
Als het om ouderparticipatie gaat, verwachten veel
ouders een groot contrast tussen het basisonderwijs
en het voortgezet onderwijs. Het beeld is dat ouders
op de basisschool gewoon mogen binnenlopen en
zich op allerlei manieren voor de school kunnen inzetten, terwijl hun inbreng op de middelbare school
beperkt blijft tot twee of drie tienminutengesprekken
per schooljaar. Niets is minder waar. Het Liemers
College gaat uit van een actieve rol van de ouders.
In de visie van het Liemers College werken de ouders
en de school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom
spreken wij van de driehoek leerling - ouders - school.
Leerlingen hebben baat bij een goede samenwerking
tussen de school en de ouders.
Deze samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid, is niet vrijblijvend en gaat verder dan het uitwisselen van informatie. Het Liemers College streeft naar
ouderbetrokkenheid, waarbij de ouders en de school
elkaar ondersteunen en versterken.
Ouderparticipatie op het Liemers College kent twee
dimensies: de individuele betrokkenheid van de
ouders bij de studieprestaties van het eigen kind en
de inzet van ouders in de medezeggenschapsraad,
de deelraden en de klankbordgroepen. Beide komen
in deze brochure aan bod.
Ouders hebben een actieve rol
Ouders spelen in de eerste
plaats een belangrijke rol in
het leerproces van de leerling. Het Liemers College
rekent op betrokkenheid,
die verdergaat dan belangstelling tonen. We willen
dat ouders samen met de
school proberen leerlingen
te motiveren om het beste
uit zichzelf te halen.
Daarom zijn er onder meer
start- en voortgangsgesprekken, waarbij de leerling, de ouders en de mentor
aanwezig zijn. In de startgesprekken wordt gesproken
over de ambities van de
leerling en wat de leerling
aan ondersteuning nodig
heeft van zowel de school
als de ouders. In de voortgangsgesprekken wordt
geëvalueerd in hoeverre de
leerling ‘op schema’ ligt en
of bijstellingen noodzakelijk
zijn. Het spreekt voor zich
dat tienminutengesprekken
zónder de leerling niet
passen in deze benadering.
De leerling, de ouders en
de school doen het samen.
In het contact tussen de
ouders en de school speelt
de mentor een belangrijke
rol. De mentor houdt niet
alleen de studievorderingen
van zijn/haar leerlingen in
de gaten, maar let ook op
hun persoonlijke ontwikkeling. Indien nodig neemt de
mentor contact op met de
ouders. Omgekeerd wordt
van de ouders verwacht dat
zij de mentor tijdig informeren over zaken die het functioneren van hun kind op
school kunnen beïnvloeden.
Mailcontact tussen ouders
en de mentor en/of andere
docenten is tegenwoordig
heel gebruikelijk. Bovendien
kunnen ouders zich via het
ouderportaal op de website
van de school continu op
de hoogte houden van de
studieprestaties van hun
kind.
Ondanks de verkleinde afstand tussen de school en
de ouders in het voortgezet
onderwijs mag niet worden
vergeten dat leerlingen in
deze leeftijdscategorie een
ontwikkeling naar zelfstandigheid doormaken. Hiervoor moeten zowel ouders
als de school de leerlingen
de ruimte geven.
Ouders praten mee
Betrokkenheid
die verder gaat
dan
belangstelling
tonen
Postbus 412
6900 AK Zevenaar
Telefoon [alle locaties]
0316 - 58 38 00
www.liemerscollege.nl
Locatie Didam
Dijksestraat 12
6942 GC Didam
Locatie Heerenmäten
Heerenmäten 6
6904 GZ Zevenaar
Locatie Landeweer
Stationspoort 36
66904 KG Zevenaar
Locatie Zonegge
Zonegge 07-09
6903 EP Zevenaar
Ouders kunnen op het Liemers College op allerlei
momenten en manieren meepraten over zowel het
algemene beleid van de school [het schoolbeleidsplan,
de jaarplannen etc.] als de dagelijkse gang van zaken
op de locaties.
Allereerst is er de wettelijk geregelde medezeggenschap. In de medezeggenschapsraad [MR] zitten
ouders, leerlingen en personeelsleden. De MR
adviseert de directie over voorgenomen besluiten.
In bepaalde gevallen is instemming van de MR vereist.
De raad kan ook ongevraagd advies geven.
De MR is er voor de hele school, maar alle locaties
hebben daarnaast een eigen deelraad. Deze bestaat
eveneens uit ouders, leerlingen en personeelsleden.
De deelraad heeft inspraak in het locatiebeleid.
Ouders kunnen verder worden gekozen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad [GMR] van
Quadraam, het overkoepelend schoolbestuur waaronder het Liemers College valt.
De MR en de deelraden zijn de formele inspraakorganen. Daarnaast is er op iedere locatie een klankbordgroep van ouders, die een aantal keren per schooljaar
overlegt met de locatieleiding. Er wordt gesproken
over de dagelijkse gang van zaken op school, maar
ook over onderwijskundige thema’s [aangedragen door
de locatieleiding of de ouders]. Onderwerpen die ter
sprake kunnen komen, zijn bijvoorbeeld leren plannen
[door leerlingen], excursies en werkweken, leerlingbegeleiding, veiligheid, lesuitval en fiets- en busroutes.
De klankbordgroepen fungeren als input voor de ouders
in de deelraden en de MR. De werkwijze van de klankbordgroepen kan per locatie verschillen.
Communicatie tussen de ouders en de school is
uiteraard een belangrijk thema. Voor ouders, leerlingen
en medewerkers zijn er aparte communicatiehandboeken. Deze staan op www.liemerscollege.nl.
Meepraten in de medezeggenschapsraad,
de deelraden of de klankbordgroepen