I2269VWM /I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM

LCD monitor - uživatelská příručka
I2269VWM /I2269V W /I2369V
I2369VM /I2769V/I2769VM
Podsvícení LED
Bezpečnost ............................................................................................................................................................... 3
Národní konvence.............................................................................................................................................. 3
napájení............................................................................................................................................................. 4
Instalace ............................................................................................................................................................ 5
Čistění................................................................................................................................................................ 6
Jině .................................................................................................................................................................... 7
Nastavení.................................................................................................................................................................. 8
Obsah krabice.................................................................................................................................................... 8
Sestavení stojanu a zakládny ............................................................................................................................ 9
Nastavení úhlu prohlížení ................................................................................................................................ 10
Připojení Monitoru............................................................................................................................................ 11
Upravování ............................................................................................................................................................. 13
Nastavení optímálního rczlíšení....................................................................................................................... 13
Windows 8 .............................................................................................................................................. 13
Windows Vista .......................................................................................................................................... 15
Windows XP ............................................................................................................................................. 17
Windows ME/2000 .................................................................................................................................... 18
Horké klávesy .................................................................................................................................................. 19
Používání MHL ............................................................................................................................................. 2 1
Používání (mobilní spojení o vysokém rozlišení) ............................................................................... 21
Nastavení OSD ................................................................................................................................................ 22
Světelnost................................................................................................................................................. 23
I Nastavení obrazu ................................................................................................................................... 26
Teplota barev ............................................................................................................................................ 28
Zesílení obrazu ......................................................................................................................................... 30
Nastavení OSD......................................................................................................................................... 32
Extra ......................................................................................................................................................... 34
Konec ....................................................................................................................................................... 37
LED Indicátor ................................................................................................................................................... 38
Ovladač ................................................................................................................................................................... 39
Ovladač Monitoru............................................................................................................................................. 39
...
39
Windows 8 .............................................................................................................................................
Windows 2000 .......................................................................................................................................... 40
Windows ME ............................................................................................................................................. 40
Windows XP ............................................................................................................................................. 41
Windows Vista .......................................................................................................................................... 44
Operační systém Windows 7 .................................................................................................................... 46
i-Menu .............................................................................................................................................................. 50
e-Saver ............................................................................................................................................................ 51
Screen+ ........................................................................................................................................................... 52
Řešení Problémů .................................................................................................................................................... 53
Techencké údaje ..................................................................................................................................................... 54
Obecné techencké údaje ................................................................................................................................. 54
Přednastavené zobrazovací režimy................................................................................................................. 59
Přiřazení hrotů ................................................................................................................................................. 60
Plug and Play................................................................................................................................................... 62
Směrnice ................................................................................................................................................................. 63
Upozomění FCC .............................................................................................................................................. 63
Prohlášení WEEE ............................................................................................................................................ 64
Služba ..................................................................................................................................................................... 64
2
Bezpečnost
Národní konvence
Následující pododdíly popisují notační konvence použité v tomto dokumentu.
Poznámky, upozornění a varování
V rámci této příručky mohou být některé bloky textu doplněny ikonou a vytištěny tučně nebo kurzívou. K těmto
blokům patří poznámky, upozornění a varování, jež jsou používány následujícím způsobem:
POZNÁMKA: POZNÁMKA poukazuje na důležité informace, jež pomáhají lépe využít daný počítačový systém.
UPOZORNĚNÍ: VAROVÁNÍ poukazuje na možnou fyzickou újmu a popisuje, jak tomuto problému předejít.
Některá varování mohou být zobrazena v jiných formátech a nemusí je doplňovat žádná ikona. V takových
případech je určitá prezentace varování určena úředními orgány.
3
napájení
Tento monitor může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku přístroje.
Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí je ve vaší domácí elektrické zásuvce, obraťte se na prodejce nebo
dodavatele energie.
Tento monitor je vybaven tříkolíkovou uzemněnou síťovou zástrčkou. Tuto vidlici možno zasunout z
bezpečnostních důvodů pouze do uzemněné zásuvky ve zdi. Pokud vaše síťová zásuvka neumožňuje připojení
této vidlice, obraťte se na elektrikáře, aby vám nainstaloval správnou zásuvku, nebo použijte adaptér k
bezpečnému uzemnění zařízení. Nepodceňujte význam uzemněné zástrčky napájecího kabelu z hlediska
bezpečnosti.
Při bouřkách s blesky nebo pokud nebudete monitor dlouho používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve
zdi. Tak se předejde poškození monitoru v důsledku přepěťových špiček (rázů) v napájecím napětí.
Nepřetěžujte prodlužovací kabely s několika zásuvkami a prodlužovací kabely. Přetěžování může mít za
následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění uspokojivého provozu používejte tento monitor pouze s počítači s označením UL, které jsou
vybaveny příslušně zkonfigurovanými zástrčkami na 100 - 240 V střídavých, minimálně 5 A.
Zásuvka ve zdi by měla být nainstalována v blízkosti zařízení, přičemž by měla být snadno přístupná.
4
Instalace
Neumisťujte monitor na nestabilní vozík, stojan, stativ, svorku nebo stolek. Pokud dojde k pádu monitoru,
může dojít ke zranění osob a závažnému poškození tohoto výrobku. Tento výrobek může být používán pouze s
vozíkem nebo stojanem, který je doporučován výrobcem nebo prodáván s tímto výrobkem. Během instalace
výrobku postupujte dle pokynů výrobce a používejte montážní příslušenství doporučené výrobcem. Kombinace
výrobku s vozíkem se musí stěhovat opatrně.
Do výřezu v plášti monitoru nikdy nezasunujte žádné předměty. Mohlo by dojít k poškození součástek a
obvodů a ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se polití monitoru jakoukoli kapalinou.
Nepokládejte přední část monitoru na podlahu.
Pokud budete monitor upevňovat na zeď nebo polici, použijte upevňovací soupravu schválenou výrobcem a
při montáži dodržujte uvedené pokyny.
Ponechte místo okolo monitoru, jak je vyobrazeno níže. V opačném případě může být cirkulace vzduchu
nedostatečná a přehřívání může způsobit požár nebo poškození monitoru.
Níže jsou uvedeny doporučené větrací plochy okolo monitoru, když je nainstalován na stěně nebo na podstavci:
5
Čistění
Pravidelně čistěte skříň monitoru dodaným hadříkem.
Můžete použít slabý čistící prostředek k otření skvrn,
ale nepoužívejte solné čistící prostředky, které mohou naleptat skříň monitoru.
Při čištění nesmí čistící prostředek vniknout do monitoru.
nepoškrábal povrch obrazovky.
Před čištěním monitoru odpojte napájecí kabel.
6
Čistící hadřík nesmí být příliš hrubý, aby
Jině
Pokud z monitoru vychází zvláštní zápach, zvuky nebo kouř, IHNED odpojte zástrčku napájecího kabelu a
kontaktujte servisní středisko.
Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory zablokovány stolem nebo záclonou.
Během používání nevystavujte monitor LCD nadměrným otřesům nebo nárazům.
Neklepejte na monitor ani jej neupusťte během provozu nebo převozu.
7
Nastavení
Obsah krabice
Monitor
*
CD
Stojan
*
Napájecí
Kabel
*
*
Analogový
Kabel
MHL
DVI
DP
Kabel
Kabel
*
*
Audio
Kabel
HDMI
Kabel
Některé kabely signálu (analogové, DVI,MHL a HDMI kabely) nejsou v některých zemích nebo oblastech dodávány.
Podrobnější informace vám poskytne místní prodejce nebo pobočka společnosti AOC.
8
Sestavení stojanu a zakládny
Při instalaci nebo demontáži podstavce postupujte podle následujících pokynů.
Konfigurace:
Odebrat:
9
Nastavení úhlu prohlížení
Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se na monitor zpříma a pak nastavit úhel monitoru podle vašich
vlastních preferencí.
Podržte podstavec monitoru, aby se monitor při změně úhlu monitoru nepřevrátil.
Úhel pohledu monitoru je možno nastavit v rozmezí od -5° do 23°.
-5°
23°
POZNÁMKA:
Při změně úhlu pohledu monitoru se nedotýkejte LCD obrazovky. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení
obrazovky LCD.
10
Připojení Monitoru
Zapojení kabelů na zadní straně monitoru a počítače:
I2269VWM /I2369VM /I2769VM
1
1.
Napájení
2.
sluchátek
3.
Zásuvka pro připojení zvuku
4.
D-Sub portu
5.
HDMI1/MHL portu
6.
HDMI2 portu
7.
DP portu
7 5
6 4 3
2
Před připojením vždy vypněte PC a LCD monitor, aby se vybavení nepoškodilo.
1
2
Připojte napájecí kabel k portu napájení na zadní straně monitoru.
Připojte jeden konec 15kolíkového kabelu signálu D-Sub/HDMI /MHL/DP k zadní části monitoru a druhý konec
k portu D-Sub/HDMI/ Mobilní MHL/DP počítače.
3
Zapněte monitor a počítač.
Pokud monitor zobrazuje obraz, je instalace dokončena. Pokud k zobrazení obrazu nedojde, podívejte se prosím na
Odstraňování problémů.
11
Připojení Monitoru
Zapojení kabelů na zadní straně monitoru a počítače:
I2269VW /I2369V /I2769V
DVI
1
1.
3
2
Napájení
2.
D-Sub portu
3.
DVI portu
Před připojením vždy vypněte PC a LCD monitor, aby se vybavení nepoškodilo.
1
Připojte napájecí kabel k portu napájení na zadní straně monitoru.
2
Připojte jeden konec 15kolíkového kabelu signálu D-Sub /DVI k zadní části monitoru a druhý konec
k portu D-Sub /DVI počítače.
3
Zapněte monitor a počítač.
Pokud monitor zobrazuje obraz, je instalace dokončena. Pokud k zobrazení obrazu nedojde, podívejte se prosím na
Odstraňování problémů.
12
Upravování
Nastavení optímálního rczlíšení
Windows 8
Windows 8:
1.
Klepněte pravým tlačítkem a klepněte na Všechny aplikace v pravém dolním rohu obrazovky.
2.
Nastavte položku „Zobrazit podle“ na „Kategorie“.
3.
Klepněte na položku Vzhled a přizpůsobení.
13
4.
Klepněte na položku ZOBRAZENÍ.
5.
Nastavte POSUVNÍK rozlišení na 1920x1080 nebo 2560x1080.
14
Windows Vista
Pro Windows Vista:
1 Klepněte na tlačítko START.
2 Klepněte na položku CONTROL PANEL (OVLÁDACÍ PANELY).
3 Klepněte na Vzhled a přizpůsobení.
4 Klepněte na Přizpůsobení
5 Klepněte na Nastavení displeje.
15
6 Nastavte POSUVNÍK na rozlišení Τόλνο εηθνλνζηνηρείνπ .
16
Windows XP
Pro Windows XP:
1 Klepněte na tlačítko START.
2 Klepněte na SETTINGS (NASTAVENÍ).
3 Klepněte na položku CONTROL PANEL (OVLÁDACÍ PANELY).
4 Klepněte na Vzhled a témata.
5 Poklepejte na ikonu DISPLAY (ZOBRAZENÍ).
17
6 Klepněte na SETTINGS (NASTAVENÍ).
7 Nastavte POSUVNÍK na rozlišení Τόλνο εηθνλνζηνηρείνπ .
Windows ME/2000
Pro Windows ME/2000:
1 Klepněte na tlačítko START.
2 Klepněte na SETTINGS (NASTAVENÍ).
3 Klepněte na položku CONTROL PANEL (OVLÁDACÍ PANELY).
4 Poklepejte na DISPLAY (ZOBRAZENÍ).
5 Klepněte na SETTINGS (NASTAVENÍ).
6 Nastavte POSUVNÍK na rozlišení Τόλνο εηθνλνζηνηρείνπ .
18
Horké klávesy
1 2 3 4 5
I2269VWM /I2369VM /I2769VM
I2269VW /I2369V/I2769V
1
Auto / Konec
1
Auto / Konec
2
Clear Vision/
2
Clear Vision/
3
Hlasitost/>
3
4:3 nebo širokoúhlý/>
4
Nabídka/Vstoupit
4
Nabídka/Vstoupit
5
Vypínač
5
Vypínač
>
>
>
>
Vypínač
Podržte tlačítko Vypínač, chcete-li vypnout monitor.
Nabídka/Vstoupit
Stisknutím zobrazíte nabídku OSD nebo potvrdíte výběr.
+ODVLWRVW>
Opakovaným stisknutím > zvýšíte hlasitost, když nabídka OSD není zobrazena na obrazovce.
Rychlé tlacítko pomeru stran 4:3 nebo širokoúhlého obrazu/ >
Když není zobrazena nabídka OSD, opakovaným stisknutím > vyberete poměr stran 4:3 nebo širokoúhlý obraz.
(Pokud je velikost obrazovky výrobku 4:3 nebo má vstupní signál širokoúhlý formát, toto rychlé tlačítko není k
dispozici.)
Auto / Konec / Rychlé tlačítko Zdroj:
Když je nabídka OSD uzavřena, stisk tlačítka Auto provede automatickou konfiguraci klávesových zkratek.
Kdyţ je nabídka OSD zavřená, tlačítko Auto/Zdroj má funkci rychlého tlačítka Zdroj .Opakovaným stisknutím
tlačítka Zdroj vyberte vstupní zdroj zobrazený na panelu zpráv, stisknutím tlačítka Nabídka/potvrdit změňte vybraný
zdroj.
19
>
Clear Vision/
1. Pokud není zobrazeno OSD menu, stiskem “<” aktivujte
funkci Clear Vision
2. Stiskem “>” nebo “<“ vyberte slabou, střední, silnou nebo žá
dnou úpravu. Výchozí nastavení je “vyp”
3. Stisknutím a podržením tla ítka „ < “ po dobu 5 sekund se zobrazí
svislá ára, když na obrazovce není zobrazena žádná svislá ára
Stisknutím a podržením tla ítka „ < “ po dobu 5 sekund zmizí svislá
ára, zatímco se na obrazovce pohybuje svislá ára; Stisknutím
tla ítka „ < “ m žete p epínat jasné vid ní monitoru mezi možnostmi
Vypnuto / Silné / St ední / Slabé levá strana svislé
, áry bude ukázkou
efektu a pravá strana svislé áry bude vypnuté jasné vid ní; Když
bude obraz na obrazovce viditeln jší.
Funkce Clear Vision nabízí nejlepší kvalitu zobrazení
převodem obrazu s nižším rozlišením na vyšší a zaostřením
rozmazaného obrazu.
20
Používání MHL (mobilní spojení o vysokém rozlišení)
1 . M H L (m obilní spojení o vysokém rozlišení)
Tato funkce umožňuje sledovat videa a prohlížet fotografie (importované z připojeného
mobilního zařízení, které podporuje MHL) na obrazovce produktu.
z K používání funkce MHL je zapotřebí mobilní zařízení s certifikátem MHL. Informace o tom,
zda vaše mobilní zařízení má certifikát MHL, najdete na webových stránkách výrobce zařízení.
Seznam zařízení s certifikátem MHL viz oficiální webové stránky MHL
(http://www.mhlconsortium.org).
z Aby bylo možné používat funkci MHL, musí být v mobilním zařízení nainstalována nejnovější
verze softwaru.
z U některých mobilních zařízení nemusí být funkce MHL k dispozici v závislosti na výkonnosti
nebo funkci zařízení.
z Vzhledem k tomu, že je displej produktu větší, než displeje mobilních zařízení, může být
snížena kvalita obrazu.
z Tento produkt má oficiální certifikaci MHL. Pokud se při používání funkce MHL setkáte s
problémy, obraťte se na výrobce mobilního zařízení.
z Při přehrávání obsahu (importovaného z mobilního zařízení) s nízkým rozlišením může dojít ke
snížení kvality.
Používání MHL
1. Připojte port mikro USB mobilního zařízení k portu [HDMI 1 / MHL] produktu kabelem MHL.
z
z
2.
3.
4.
Při použití kabelu MHL podporuje funkci MHL pouze port [HDMI 1/ MHL] tohoto monitoru.
Mobilní zařízení je nezbytné zakoupit samostatně.
Připojte adaptér stejnosměrného napájení k produktu a k elektrické zásuvce.
Stisknutím tlačítka zdroje a
přepnutím do polohy HDMI 1/MHL aktivujte režim. MHL
Pokud je režim MHL aktivní, přibližně za 3 sekundy se zobrazí obrazovka MHL.
Poznámka: Uvedený čas „ za 3 sekundy “ se může lišit v závislosti na mobilním zařízení.
Když mobilní zařízení není připojeno nebo nepodporuje MHL
z Pokud se režim MHL neaktivuje, zkontrolujte připojení mobilního zařízení.
z Pokud se režim MHL neaktivuje, zkontrolujte, zda mobilní zařízení podporuje MHL.
z Pokud se režim MHL neaktivuje, i když mobilní zařízení podporuje MHL, zaktualizujte firmware
mobilního zařízení na nejnovější verzi.
21
Nastavení OSD
Základní a jednoduché pokyny k ovládacím tlačítkům.
1)
Stiskem tlačítka MENU (NABÍDKA) aktivujete okno OSD.
2)
Stiskem < nebo > navigujete mezi funkcemi. Jakmile je požadovaná funkce zvýrazněná, stiskem tlačítka
MENU (NABÍDKA) aktivujete podnabídku. Jakmile je požadovaná funkce zvýrazněná, stiskem tlačítka MENU
(NABÍDKA) ji aktivujete.
3)
Stiskem< nebo > změníte nastavení zvolené funkce. Stiskem < nebo > zvolíte jinou funkci v podnabídce.
Stiskem AUTO ukončíte nastavení. Chcete-li upravit jinou funkci, opakujte kroky 2-3.
4)
Funkce Zámek SD: Chcete-li zamknout nabídku OSD, stiskněte a podržte tlačítko MENU (NABÍDKA) při
vypnutém monitoru a potom stiskněte tlačítko Vypínač a tím monitor zapněte. Chcete-li odemknout nabídku
OSD, stiskněte a podržte tlačítko MENU (NABÍDKA) při vypnutém monitoru a potom stiskněte tlačítko
Vypínač a tím monitor zapněte.
Poznámky:
1)
Pokud má produkt jen jeden signálový vstup, položku "Input Select" (Volba vstupu) nelze upravit.
2)
Pokud je poměr stran obrazovky výrobku 4:3 nebo rozlišení vstupního signálu je širokoúhlé, položku "Image
Ratio" (poměr stran obrazu) nelze upravit.
3)
Když je aktivována některá z nestandardních funkcí E C O , D C R , D C B , Picture Boost (Zesílení obrazu )
ostatní tř i funkce jsou vypnuté.
22
Světelnost
1.
Stisknutím MENU (Nabídka) zobrazte NABÍDKA.
2.
Stisknutím
< nebo >
vyberte
3.
Stisknutím
< nebo >
vyberte podnabídku a vstupte stisknutím MENU.
(Luminance), (Světelnost) a vstupte stisknutím MENU .
23
4.
Stisknutím
< nebo >
upravte.
5.
Stisknutím AUTO ukončete.
I2269VWM/I2369VM /I2769VM
Jas
0-100
Nastavení pozadí
Kontast
0-100
Kontrast z digitálního registru.
Standardní
Standardní režim
Text
Režim Text
Internet
Režim Internet
Hra
Režim Hra
Film
Režim Film
Sport
Režim Sport
Gamma1
Adjust to Gamma1
Gamma2
Adjust to Gamma 2
Gamma3
Adjust to Gamma 3
Vyp.
Deaktivovat dynamický pomìr kontrastu
Zap.
Aktivovat dynamický pomìr kontrastu
Ekonomický
režim
Gamma
DCR
Slabé
Přejetí
Střední
Upravte interval odezvy
Silné
Vypnuto
DPS
Vyp.
Dynamická úspora energie
Zap.
24
I2269V W /I2369V /I2769V
Jas
0-100
Nastavení pozadí
Kontast
0-100
Kontrast z digitálního registru.
Standardní
Standardní režim
Text
Režim Text
Internet
Režim Internet
Hra
Režim Hra
Film
Režim Film
Sport
Režim Sport
Gamma1
Adjust to Gamma1
Gamma2
Adjust to Gamma 2
Gamma3
Adjust to Gamma 3
Vyp.
Deaktivovat dynamický pomìr kontrastu
Zap.
Aktivovat dynamický pomìr kontrastu
Ekonomický
režim
Gamma
DCR
25
I Nastavení obrazu
1.
Stisknutím MENU (Nabídka) zobrazte NABÍDKA.
2.
Stisknutím
< nebo >
vyberte
3.
Stisknutím
< nebo >
vyberte podnabídku a vstupte stisknutím MENU.
(Nastavení obrazu), (Světelnost) a vstupte stisknutím MENU .
26
4.
Stisknutím
< nebo >
upravte.
5.
Stisknutím AUTO ukončete.
Hodiny
0-100
Slouží k nastavení hodin synchronizace obrazu pro omezení
svislého šumu.
Zaostøení
0-100
Slouží k nastavení fáze synchronizace obrazu pro omezení
vodorovného šumu.
Ostrost
0-100
Slouží k nastavení Ostrost obrazu.
Vodorovná poloha
0-100
Slouží k nastavení vodorovné polohy OSD.
Svislá poloha
0-100
Slouží k nastavení svislé polohy obrazu.
27
Teplota barev
1.
Stisknutím MENU (Nabídka) zobrazte NABÍDKA.
2.
Stisknutím
< nebo >
vyberte
3.
Stisknutím
< nebo >
vyberte podnabídku a vstupte stisknutím MENU.
(Teplota barev), (Světelnost) a vstupte stisknutím MENU .
28
4.
Stisknutím
5.
Stisknutím AUTO ukončete.
<
nebo >
upravte.
Teplá
Slouží k naètení teploty teplé barvy z pamìti
EEPROM.
Normální
Slouží k naètení teploty teplé barvy z pamìti
EEPROM.
Studená
Slouží k naètení teploty studené barvy z
pamìti EEPROM.
sRGB
Slouží k naètení teploty studené barvy z
pamìti EEPROM.
Color setup.
èervené
Intenzita èervené z digitálního registru.
zelené
Intenzita zelené z digitálního registru.
modré
Intenzita modré z digitálního registru.
Plné vylepšení
zap. nebo vyp.
Deaktivovat nebo aktivovat režim Plné
vylepšení
Pøirozená
pokožka
zap. nebo vyp.
Deaktivovat nebo aktivovat režim
Pøirozená pokožka
Zelené pole
zap. nebo vyp.
Deaktivovat nebo aktivovat režim Zelené
pole
Azur
zap. nebo vyp.
Deaktivovat nebo aktivovat režim Azur
Automatická
detekce
zap. nebo vyp.
Deaktivovat nebo aktivovat režim
Automatická detekce
zap. nebo vyp.
Deaktivovat nebo aktivovat režim Ukázka
Uživatel
DCB Mode
DCB Demo
29
Zesílení obrazu
1.
Stisknutím MENU (Nabídka) zobrazte NABÍDKA.
2.
Stisknutím
< nebo >
vyberte
3.
Stisknutím
< nebo >
vyberte podnabídku a vstupte stisknutím MENU.
(Zesílení obrazu), (Světelnost) a vstupte stisknutím MENU .
30
4.
Stisknutím
< nebo >
upravte.
5.
Stisknutím AUTO ukončete.
Velikost rámu
14-100
Upravit velikost rámu
Jas
0-100
Upravit jas rámu
Kontast
0-100
Upravit kontrast rámu
Vodorovná poloha
0-100
Upravit horizontální polohu rámu
Svislá poloha
0-100
Upravit vertikální polohu rámu
Jasný rám
zap. nebo vyp.
Deaktivovat nebo aktivovat Jasný rám
31
Nastavení OSD
1.
Stisknutím MENU (Nabídka) zobrazte NABÍDKA.
2.
Stisknutím
3.
Stisknutím
<
nebo >
< nebo >
vyberte
(Nastavení OSD), (Světelnost) a vstupte stisknutím MENU .
vyberte podnabídku a vstupte stisknutím MENU.
32
4.
Stisknutím
< nebo >
upravte.
5.
Stisknutím AUTO ukončete.
Vodorovná poloha
0-100
Slouží k nastavení vodorovné polohy OSD.
Svislá poloha
0-100
Slouží k nastavení svislé polohy OSD.
Nabídky obrazovky
5-120
Slouží k nastavení doby zobrazení nabídky OSD na obrazovce.
Průhlednost
0-100
Slouží k nastavení průhlednosti nabídky OSD.
Jazyk
Vyberte jazyk OSD
Přestávka –
Vyp.
Upozornění na přestávku, pokud uživatel pracuje souvisle déle
připomenutí
Zap.
než 1 hodinu .
33
Extra
1.
Stisknutím MENU (Nabídka) zobrazte NABÍDKA.
2.
Stisknutím
< nebo >
vyberte
3.
Stisknutím
< nebo >
vyberte podnabídku a vstupte stisknutím MENU.
(Extra), (Světelnost) a vstupte stisknutím MENU .
34
4.
Stisknutím
5.
Stisknutím AUTO ukončete.
<
nebo >
upravte.
I2269V WM /I2369V M /I2769V M
Analogový
Slouží k automatickému rozpoznání vstupního
signálu.
Vybrat zdroj analogového signálu jako vstup
HDMI1 / MHL
Vybrat zdroj HDMI1 / MHLsignálu jako vstup
HDMI2
Vybrat zdroj HDMI2 signálu jako vstup
Automatická
konfigurace
ano nebo ne
Automaticky upravit obraz podle výchozího
nastavení
Poměr stran
obrazu
Širokoúhlý nebo 4:3
Vyberte širokoúhlý nebo 4:3 formát obrazu
DDC-CI
ano nebo ne
Zapnout/vypnout podporu DDC/CI
Zobrazit informace o zdroji hlavního obrazu a
dílèího obrazu
Resetovat
ano nebo ne
Resetovat výchozí nastavení nabídky
Casovac vyp.
0 – 24 hodin
Vyberte načasování vypnutí monitoru.
Auto
Výbìr vstupu
Informace
I2269V W /I2369V /I2769V
D-SUB
Slouží k automatickému rozpoznání vstupního
signálu.
Vybrat zdroj D-SUB signálu jako vstup
DVI
Vybrat zdroj DVI signálu jako vstup
ano nebo ne
Automaticky upravit obraz podle výchozího
nastavení
Širokoúhlý nebo 4:3
Vyberte širokoúhlý nebo 4:3 formát obrazu
ano nebo ne
ano nebo ne
Zapnout/vypnout podporu DDC/CI
Resetovat výchozí nastavení nabídky
Zobrazit informace o zdroji hlavního obrazu a
dílèího obrazu
Vyberte načasování vypnutí monitoru.
Auto
Výbìr vstupu
Automatická
konfigurace
Poměr stran
obrazu
DDC-CI
Resetovat
Informace
Casovac vyp.
0 – 24 hodin
35
Konec
1.
Stisknutím MENU (Nabídka) zobrazte NABÍDKA.
2.
Stisknutím
<
nebo >
vyberte
(Konec), (Světelnost) a ukončete stisknutím MENU nebo AUTO .
Konec
Ukončí nabídku OSD.
36
LED Indicátor
Stav
Barva indikátoru
Režim plného provozu
Zelená
Režim aktivní-vypnuto
Oranžová
37
Ovladač
Ovladač monitoru
Windows 8
1.
Spusťte operační systém Windows® 8
2.
Klepněte pravým tlačítkem a klepněte na Všechny aplikace v pravém dolním rohu obrazovky.
3.
Nastavte položku „Zobrazit podle“ na „Velké ikony“ nebo „Malé ikony“.
4.
Klepněte na ikonu „Zobrazení“.
5.
Klepněte na tlačítko „Změnit nastavení zobrazení“.
6.
Klepněte na tlačítko „Upřesnit nastavení“.
7.
Klepněte na kartu „Monitor“ a potom klepněte na tlačítko „Vlastnosti“.
8.
Klepněte na kartu „Ovladač“.
9.
Otevřete okno „Aktualizovat softwarový generický PNP ovladač monitoru“ klepnutím na tlačítko
„Aktualizovat ovladač...“ a potom klepněte na tlačítko „Vyhledat software ovladače v počítači“.
10. Vyberte možnost „Vybrat ze seznamu ovladačů zařízení v počítači“.
11. Klepněte na tlačítko „Z disku“. Klepněte na tlačítko „Procházet“ a přejděte na následující adresář:
X:\Driver\název modulu (kde X označuje písmeno jednotky CD-ROM).
12. Vyberte soubor „xxx.inf“ a klepněte na tlačítko „Otevřít“. Klepněte na tlačítko „OK“.
13. Vyberte model vašeho monitoru a klepněte na tlačítko „Další“. Soubory budou zkopírovány z CD na pevný
disk.
14. Zavřete všechna otevřená okna a vyjměte disk CD.
15. Restartujte systém. Systém automaticky vybere maximální obnovovací frekvenci a odpovídající profily korekce
barev.
38
Windows 2000
1. Spustte Windows® 2000
2. Klepnete na tlacítko 'Start', ukažte myší na 'Nastavení' a potom klepnete na 'Ovládací panely'.
3. Poklepejte na ikonu 'Obrazovka'.
4. Vyberte kartu 'Nastavení' a klepnete na 'Upresnit...'.
5. Zvolte 'Monitor' - Jestliže je tlacítko 'Vlastnosti' neaktivní, znamená to, že je monitor správne nakonfigurován.
Ukoncete instalaci.- Jestliže je tlacítko 'Vlastnosti' aktivní, klepnete na nej a postupujte podle dalších kroku.
6. Klepnete na 'Ovladac', potom na 'Aktualizovat ovladac...' a potom na tlacítko 'Další'.
7. Vyberte 'Zobrazit seznam známých ovladacu pro toto zarízení, abych mohl vybrat konkrétní ovladac', klepnete na
'Další' a potom na 'Z diskety...'.
8. Klepnete na tlacítko 'Procházet...' a zvolte príslušnou jednotku F: (jednotku CD-ROM).
9. Klepnete na tlacítko 'Otevrít' a potom na tlacítko 'OK'.
10. Vyberte model svého monitoru, klepnete na tlacítko 'Další' a potom znovu na tlacítko 'Další'.
11. Klepnete na tlacítko 'Dokoncit' a potom na tlacítko 'Zavrít'.
Jestliže se objeví okno 'Digitální podpis nebyl nalezen', klepnete na tlacítko 'Ano'.
Windows ME
1. Spustte Windows® Me
2. Klepnete na tlacítko 'Start', ukažte myší na 'Nastavení' a potom klepnete na 'Ovládací panely'.
3. Poklepejte na ikonu 'Obrazovka'.
4. Vyberte kartu 'Nastavení' a klepnete na 'Upresnit...'.
5. Klepnete na tlacítko 'Monitor' a potom na tlacítko ' Zmenit...'.
6. Vyberte 'Urcit umístení ovladace(Upresnit)' a klepnete na tlacítko 'Další'.
7. Zvolte 'Zobrazit seznam všech ovladacu v daném umístení', abyste mohli vybrat požadovaný ovladac, potom
klepnete na 'Další' a potom na 'Z diskety...'.
8. Klepnete na tlacítko 'Procházet...' a zvolte príslušnou jednotku F: (jednotku CD-ROM). Potom klepnete na tlacítko
'OK'.
9. Klepnete na tlacítko 'OK', vyberte model svého monitoru a klepnete na tlacítko 'Další'. Potom klepnete na tlacítko
'Další'.
10. Klepnete na tlacítko 'Dokoncit' a potom na tlacítko 'Zavrít'.
39
Windows XP
1. Spusťte Windows® XP.
2. Klepněte na tlačítko 'Start' a potom klepněte na 'Ovládací panely'.
3. Zvolte a klepněte na kategorii 'Vzhled a témata'.
4. Klepněte na položce 'Displej'.
40
5. Zvolte kartu "Nastavení' a potom klepněte na tlačítko 'Upřesnit'.
6. Zvolte kartu 'Monitor'
- Pokud je tlačítko 'Vlastnosti' neaktivní, znamená to, že monitor je správně konfigurován. Zastavte prosím instalaci.
- Pokud je tlačítko 'Vlastnosti' aktivní, klepněte na tlačítko 'Vlastnosti'.
Postupujte dle níže uvedených kroků.
7. Klepněte na kartě 'Ovladač' a potom klepněte na tlačítku 'Aktualizovat ovladač...'.
41
8. Zvolte radiové tlačítko 'Instalovat ze seznamu nebo ze zadaného umístění [upřesnit]' a potom klepněte na tlačítko
'Další'.
9. Zvolte radiové tlačítko 'Nehledat. Vyberu instalovaný ovladač sám'. Potom klepněte na tlačítko 'Další'.
10. Klepnete na tlacítko 'Z diskety...' a dále na tlacítko 'Prohledat...'. Poté zvolte príslušnou jednotku F: (jednotka
CD-ROM).
11. Klepnete na tlacítko 'Otevrít' a dále na tlacítko 'OK'.
12. Zvolte váš model monitoru a klepnete na tlacítko 'Další'.
- Jestliže se objeví hlášení 'neprošlo testováním na logo Windows® pro overení kompatibility se systémem
Windows® XP', klepnete na tlacítko 'Presto pokracovat'.
13. Klepnete na tlacítko 'Dokoncit' a poté na tlacítko 'Zavrít'.
14. Klepnete na tlacítko 'OK' a ješte jednou na tlacítko 'OK' a dialogové okno 'Zobrazit..
42
Windows Vista
1. Klepněte na "Start" a "Ovládací panely". Potom poklepejte na "Vzhled a přizpůsobení".
2. Klepněte na "Přizpůsobení" a potom na "Nastavení displeje".
3. Klepněte na "Pokročilá nastavení..."
43
4. Klepněte na "Vlastnosti" na kartě "Monitor". Pokud je tlačítko "Vlastnosti" neaktivní, znamená to, že konfigurace
vašeho monitoru je dokončena. Monitor lze používat tak, jak je nastaven.
Pokud se objeví zpráva "Windows potřebuje..." jako na obrázku níže, klepněte na "Pokračovat".
5. Klepněte na "Aktualizovat ovladač..." na kartě "Ovladač".
6. Zaškrtněte políčko "Procházet můj počítač a najít software pro ovladač" a klepněte na "Chci vybrat ze seznamu
ovladačů zařízení v mém počítači".
7. Klepněte na tlačítko 'Z diskety...', potom na tlačítko 'Procházet...' a potom zvolte vhodný disk F:\Driver (jednotka
CD-ROM).
8. Zvolte váš model monitoru a klepněte na tlačítko 'Další'.
9. klepněte na "Zavřít" › "Zavřít" › "OK" › "OK" na následujících postupně zobrazených obrazovkách.
44
Operační systém Windows 7
1. Spusťte operační systém Windows® 7.
2. Klepněte na tlačítko „Start“ a potom klepněte na „Control Panel“ (Ovládací panely).
3. Klepněte na ikonu „Display“ (Zobrazení).
4. Klepněte na tlačítko „Change display settings“ (Změnit nastavení zobrazení).
45
5. Klepněte na tlačítko „Advanced Settings“ (Upřesnit nastavení).
6. Klepněte na kartu „Monitor“ a potom klepněte na tlačítko „Properties“ (Vlastnosti).
7. Klepněte na kartu „Driver“ (Ovladač).
46
8. Otevřete okno „Update Driver Software-Generic PnP Monitor“ (Aktualizovat softwarový generický PNP ovladač
monitoru) klepnutím na „Update Driver... “ (Aktualizovat ovladač...) a potom klepněte na tlačítko „Browse my
computer for driver software“ (Vyhledat software ovladače v počítači).
9. Vyberte možnost „Let me pick from a list of device drivers on my computer“ (Vybrat ze seznamu ovladačů
zařízení v počítači).
10. Klepněte na tlačítko „Have Disk“ (Z disku). Klepněte na tlačítko „Browse“ (Procházet) a přejděte na
následující adresář:
X:\Driver\název modulu (kde X označuje písmeno jednotky CD-ROM).
47
11. Vyberte soubor „xxx.inf“ a klepněte na tlačítko „Open“ (Otevřít). Klepněte na tlačítko „OK“.
12. Vyberte model monitoru a klepněte na tlačítko „Next“ (Další). Soubory budou zkopírovány z disku CD na pevný
disk.
13. Zavřete všechna otevřená okna a vyjměte disk CD.
14. Restartujte systém. Systém automaticky vybere maximální obnovovací frekvenci a odpovídající profily korekce
barev.
48
i-Menu
Vítejte v pokynech pro používání softwaru „i-Menu“ společnosti AOC. Software i-Menu usnadňuje úpravy nastavení
zobrazení monitoru prostřednictvím nabídek na obrazovce místo tlačítka OSD na monitoru. Software nainstalujete
klepnutím zde. Při instalaci postupujte podle pokynů v instalační příručce.
49
e-Saver
Vítá vás software AOC e-Saver pro správu napájení monitoru! Software AOC e-Saver nabízí inteligentní vypínání
monitorů, umožňuje načasovat vypnutí monitoru v libovolném stavu PC (zapnuto, vypnuto, spánek, spořič
obrazovky); monitor se vypne ve vámi nastavený čas (viz následující příklady). Instalaci softwaru e-Saver spustíte
klepnutím „driver/e-Saver/setup.exe", dokončete ji podle pokynů průvodce.
Ve všech čtyřech stavech PC si můžete z rozbalovacího seznamu vybrat požadovaný čas (v minutách), po jehož
uplynutí se má monitor automaticky vypnout. Ve výše uvedeném příkladu se monitor:
1) nikdy nevypne, pokud je zapnuto PC.
2) automaticky vypne 5 minut po vypnutí PC.
3) automaticky vypne 10 minut po uvedení PC do režimu spánku/připravenosti.
4) automaticky vypne 20 minut po zobrazení spořiče obrazovky.
Klepnutím na „RESET“ můžete obnovit výchozí nastavení programu e-Saver, viz níže.
50
Screen+
Vítejte v pokynech pro používání softwaru, “Screen+” společnosti AOC. Software Screen+ je nástroj pro rozdělení
obrazovky pracovní plochy, který rozděluje pracovní plochu na různá podokna a v každém podokně je zobrazeno
jiné okno. Chcete-li přejít na některé okno, stačí jej přetáhnout do odpovídajícího podokna. Podporuje zobrazení na
více monitorech pro usnadnění práce. Při instalaci postupujte podle instalačního softwaru.
51
Řešení Problémů
Problém a Otázka
Možná řešení
Indikátor napájení nesvítí
Zkontrolujte, zda je vypínač zapnutý a zda je napájecí kabel řádně připojen k
elektrické zásuvce a k monitoru.
Žádný obraz na obrazovces
Je napájecí kabel řádně připojen?
Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a zdroj.
Je kabel správně připojen?
(Připojeno pomocí kabelu D-sub)
Zkontrolujte připojení kabelu DB-15.
Pokud je zapnuto napájení, restartujte počítač, aby se zobrazila výchozí
(přihlašovací) obrazovka.
Pokud se zobrazí výchozí obrazovka (přihlašovací), spusťte počítač v
použitelném režimu (bezpečný režim pro systém Windows ME/XP/2000) a
potom změňte frekvenci grafické karty.
(Viz Nastavení optimálního rozlišení)
Pokud se výchozí obrazovka (přihlašovací) nezobrazí, kontaktujte servisní
středisko nebo prodejce.
Je na obrazovce zobrazena zpráva "Nepodporovaný vstup"?
Tato zpráva se může zobrazit, když signál z grafické karty přesáhne
maximální rozlišení a frekvenci, které dokáže monitor správně zpracovat.
Nastavte maximální rozlišení a frekvenci, které dokáže monitor správně
zpracovat.
Zkontrolujte, zda jsou nainstalované ovladače monitoru (ovladače pro
monitory AOC jsou k dispozici na adrese: zde)
Obraz je rozmazaný a
obsahuje vícenásobné
zobrazení
Nastavte ovládací prvky jasu a kontrastu.
Stisknutím bude provedeno automatické nastavení.
Zkontrolujte, zda nepoužíváte prodlužovací kabel nebo přepínač.
Doporučujeme připojit monitor přímo k výstupnímu konektoru grafické karty
na zadní straně.
Obraz bliká, skáče nebo je v
obraze patrné vlnivé
vzorování
Přesuňte od monitoru do větší vzdálenosti elektrické spotřebiče, které mohou
způsobovat rušení.
Používejte maximální obnovovací frekvenci, kterou monitor umožňuje s
použitým rozlišením.
Monitor zatuhl v “aktivním
pohotovostním režimu"
Síťový vypínač počítače musí být v poloze "zapnuto" (ON).
Grafická karta (video adaptér) počítače musí být zcela a správně usazená do
příslušného slotu na počítači.
Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru správně připojen k počítači.
Prohlédněte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda není ohnutý žádný kolík.
Prověřte, zda počítač pracuje - stiskněte na klávesnici klávesu CAPS LOCK a
sledujte diodu LED CAPS LOCK. Tento indikátor se musí po stisknutí klávesy
CAPS LOCK rozsvítit nebo zhasnout.
Chybí některá ze základních
barev (ČERVENÁ, ZELENÁ
nebo MODRÁ).
Prohlédněte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda není poškozen žádný
kolík.
Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru správně připojen k počítači.
Obraz na obrazovce nemá
správnou velikost nebo není
správně vystředěn.
Upravte vodorovnou a svislou polohu nebo stiskněte klávesovou zkratku
(AUTO).
V obrazu jsou barevné
poruchy (bílá barva nevypadá
jako bílá)
Nastavte barvu RGB nebo zvolte požadovanou barevnou teplotu.
Horizontální nebo vertikální
rušení na obrazovce.
Uživatelé systému Windows 95/98/2000/ME/XP: vypněte počítač. Nastavte
položku FREKVENCE a ZAOSTŘENÍ.
Stisknutím bude provedeno automatické nastavení.
52
Techencké údaje
Obecné techencké údaje
I2269VWM
Πίνακας LCD
Αριθμός Μοντέλου
I2269VWM
Σύστημα οδήγησης
TFT Color LCD
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας
546.20mm διαγώνια
Τόνος εικονοστοιχείου
0.08265*RGB mm(Οριζ.) x 0.24795mm(Καθ.)
Βίντεο
R, G, B Αναλογική διασύνδεση, HDMI ,MHL,DP
Ανεξάρτητος Συγχρ.
H/V TTL
Χρώματα οθόνης
16,7 εκ. χρώματα
Συχνότητα κουκκίδας
170MHz
Εύρος οριζόντιας σάρωσης
30 kHz - 83 kHz
Μέγεθος οριζόντιας σάρωσης(Μέγιστο) 476.06 mm
Εύρος κάθετης σάρωσης
50 Hz - 76 Hz
Μέγεθος κάθετης σάρωσης(Μέγιστο)
267.79 mm
Βέλτιστη προκαθορισμένη ανάλυση
1920 x 1080 (60 Hz)
Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
Ανάλυση
(Plug & Play)
Υποδοχή εισόδου
Σήμα εισόδου βίντεο
Πηγή τροφοδοσίας
Ενεργειακή κατανάλωση
VESA DDC2B/C1
VGA, HDMI, DP
Αναλογικό:0,7Vp-p(κανονικό),75 OHM,Positive , HDMI ,
MHL,DP
100-240V~, 50/60Hz
Méně než 30 W (typicky) při normálním provozu
Αναμονή < 0.5 W
Časovač vyp.
0~24 hodin
Τύπος υποδοχής
VGA,HDMI, DP
Τύπος καλωδίου σήματος
Προσθαφαιρούμενο
Φυσικά
Ύψος (με τη βάση)
379.4mm
Χαρακτηριστικ
Πλάτος
498.3 mm
Βάθος
189.2 mm
ά
Διαστάσεις & Βάρος
Βάρος (μόνο της
οθόνης)
Θερμοκρασία
Περιβαλλοντικ
ά
Υγρασία
Υψόμετρο
3.55 kg
Σε λειτουργία
από 0° έως 40 °
Εκτός λειτουργίας
από -25° έως 55°
Σε λειτουργία
10% έως 85% (μη-συμπυκνωμένη)
Εκτός λειτουργίας
5% έως 93% (μη-συμπυκνωμένη)
Σε λειτουργία
0~ 5000 μέτρα
Εκτός λειτουργίας
0~ 12192 μέτρα
53
I2269VW
Πίνακας LCD
Αριθμός Μοντέλου
I2269VW
Σύστημα οδήγησης
TFT Color LCD
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας
546.20mm διαγώνια
Τόνος εικονοστοιχείου
0.08265*RGB mm(Οριζ.) x 0.24795mm(Καθ.)
Βίντεο
R, G, B Αναλογική διασύνδεση, DVI
Ανεξάρτητος Συγχρ.
H/V TTL
Χρώματα οθόνης
16,7 εκ. χρώματα
Συχνότητα κουκκίδας
170MHz
Εύρος οριζόντιας σάρωσης
30 kHz - 83 kHz
Μέγεθος οριζόντιας σάρωσης(Μέγιστο) 476.06 mm
Εύρος κάθετης σάρωσης
50 Hz - 76 Hz
Μέγεθος κάθετης σάρωσης(Μέγιστο)
267.79 mm
Βέλτιστη προκαθορισμένη ανάλυση
1920 x 1080 (60 Hz)
Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
Ανάλυση
(Plug & Play)
Υποδοχή εισόδου
VESA DDC2B/C1
VGA, DVI
Σήμα εισόδου βίντεο
Αναλογικό:0,7Vp-p(κανονικό),75 OHM,Positive ,DVI
Πηγή τροφοδοσίας
100-240V~, 50/60Hz
Ενεργειακή κατανάλωση
Méně než 25 W (typicky) při normálním provozu
Αναμονή < 0.5 W
Časovač vyp.
0~24 hodin
Τύπος υποδοχής
VGA,DVI
Τύπος καλωδίου σήματος
Προσθαφαιρούμενο
Φυσικά
Ύψος (με τη βάση)
379.4mm
Χαρακτηριστικ
Πλάτος
498.3 mm
Βάθος
189.2 mm
ά
Διαστάσεις & Βάρος
Βάρος (μόνο της
οθόνης)
Θερμοκρασία
Περιβαλλοντικ
ά
Υγρασία
Υψόμετρο
3.45 kg
Σε λειτουργία
από 0° έως 40 °
Εκτός λειτουργίας
από -25° έως 55°
Σε λειτουργία
10% έως 85% (μη-συμπυκνωμένη)
Εκτός λειτουργίας
5% έως 93% (μη-συμπυκνωμένη)
Σε λειτουργία
0~ 5000 μέτρα
Εκτός λειτουργίας
0~ 12192 μέτρα
54
I2369V
Πίνακας LCD
Αριθμός Μοντέλου
I2369V
Σύστημα οδήγησης
TFT Color LCD
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας
584.20mm διαγώνια
Τόνος εικονοστοιχείου
0.0884*RGB mm(Οριζ.) x 0.2652mm(Καθ.)
Βίντεο
R, G, B Αναλογική διασύνδεση, DVI
Ανεξάρτητος Συγχρ.
H/V TTL
Χρώματα οθόνης
16,7 εκ. χρώματα
Συχνότητα κουκκίδας
170MHz
Εύρος οριζόντιας σάρωσης
30 kHz - 83 kHz
Μέγεθος οριζόντιας σάρωσης(Μέγιστο) 509.18 mm
Εύρος κάθετης σάρωσης
50 Hz - 76 Hz
Μέγεθος κάθετης σάρωσης(Μέγιστο)
286.42 mm
Βέλτιστη προκαθορισμένη ανάλυση
1920 x 1080 (60 Hz)
Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
Ανάλυση
(Plug & Play)
Υποδοχή εισόδου
VESA DDC2B/C1
VGA, DVI
Σήμα εισόδου βίντεο
Αναλογικό:0,7Vp-p(κανονικό),75 OHM,Positive ,DVI
Πηγή τροφοδοσίας
100-240V~, 50/60Hz
Ενεργειακή κατανάλωση
Méně než 30 W (typicky) při normálním provozu
Αναμονή < 0.5 W
Časovač vyp.
0~24 hodin
Τύπος υποδοχής
VGA,DVI
Τύπος καλωδίου σήματος
Προσθαφαιρούμενο
Φυσικά
Ύψος (με τη βάση)
398 mm
Χαρακτηριστικ
Πλάτος
531.4 mm
Βάθος
204 mm
ά
Διαστάσεις & Βάρος
Βάρος (μόνο της
οθόνης)
Θερμοκρασία
Περιβαλλοντικ
ά
Υγρασία
Υψόμετρο
3.75 kg
Σε λειτουργία
από 0° έως 40 °
Εκτός λειτουργίας
από -25° έως 55°
Σε λειτουργία
10% έως 85% (μη-συμπυκνωμένη)
Εκτός λειτουργίας
5% έως 93% (μη-συμπυκνωμένη)
Σε λειτουργία
0~ 5000 μέτρα
Εκτός λειτουργίας
0~ 12192 μέτρα
55
I2369V M
Πίνακας LCD
Αριθμός Μοντέλου
I2369VM
Σύστημα οδήγησης
TFT Color LCD
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας
584.20mm διαγώνια
Τόνος εικονοστοιχείου
0.0884*RGB mm(Οριζ.) x 0.2652mm(Καθ.)
Βίντεο
R, G, B Αναλογική διασύνδεση, HDMI ,MHL,DP
Ανεξάρτητος Συγχρ.
H/V TTL
Χρώματα οθόνης
16,7 εκ. χρώματα
Συχνότητα κουκκίδας
170MHz
Εύρος οριζόντιας σάρωσης
30 kHz - 83 kHz
Μέγεθος οριζόντιας σάρωσης(Μέγιστο) 509.18 mm
Εύρος κάθετης σάρωσης
50 Hz - 76 Hz
Μέγεθος κάθετης σάρωσης(Μέγιστο)
286.42 mm
Βέλτιστη προκαθορισμένη ανάλυση
1920 x 1080 (60 Hz)
Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
Ανάλυση
(Plug & Play)
Υποδοχή εισόδου
Σήμα εισόδου βίντεο
Πηγή τροφοδοσίας
Ενεργειακή κατανάλωση
VESA DDC2B/C1
VGA, HDMI, DP
Αναλογικό:0,7Vp-p(κανονικό),75 OHM,Positive , HDMI,
MHL,DP
100-240V~, 50/60Hz
Méně než 35 W (typicky) při normálním provozu
Αναμονή < 0.5 W
Časovač vyp.
0~24 hodin
Τύπος υποδοχής
VGA, HDMI, DP
Τύπος καλωδίου σήματος
Προσθαφαιρούμενο
Φυσικά
Ύψος (με τη βάση)
398 mm
Χαρακτηριστικ
Πλάτος
531.4 mm
Βάθος
204 mm
ά
Διαστάσεις & Βάρος
Βάρος (μόνο της
οθόνης)
Θερμοκρασία
Περιβαλλοντικ
ά
Υγρασία
Υψόμετρο
3.80 kg
Σε λειτουργία
από 0° έως 40 °
Εκτός λειτουργίας
από -25° έως 55°
Σε λειτουργία
10% έως 85% (μη-συμπυκνωμένη)
Εκτός λειτουργίας
5% έως 93% (μη-συμπυκνωμένη)
Σε λειτουργία
0~ 5000 μέτρα
Εκτός λειτουργίας
0~ 12192 μέτρα
56
I2769V
Πίνακας LCD
Αριθμός Μοντέλου
I2769V
Σύστημα οδήγησης
TFT Color LCD
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας
686 mm διαγώνια
Τόνος εικονοστοιχείου
0.1038*RGB mm(Οριζ.) x 0.3114mm(Καθ.)
Βίντεο
R, G, B Αναλογική διασύνδεση, DVI
Ανεξάρτητος Συγχρ.
H/V TTL
Χρώματα οθόνης
16,7 εκ. χρώματα
Συχνότητα κουκκίδας
170MHz
Εύρος οριζόντιας σάρωσης
30 kHz - 83 kHz
Μέγεθος οριζόντιας σάρωσης(Μέγιστο) 597.888 mm
Εύρος κάθετης σάρωσης
50 Hz - 76 Hz
Μέγεθος κάθετης σάρωσης(Μέγιστο)
336.312 mm
Βέλτιστη προκαθορισμένη ανάλυση
1920 x 1080 (60 Hz)
Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
Ανάλυση
(Plug & Play)
Υποδοχή εισόδου
VESA DDC2B/C1
VGA, DVI
Σήμα εισόδου βίντεο
Αναλογικό:0,7Vp-p(κανονικό),75 OHM,Positive ,DVI
Πηγή τροφοδοσίας
100-240V~, 50/60Hz
Ενεργειακή κατανάλωση
Méně než 30 W (typicky) při normálním provozu
Αναμονή < 0.5 W
Časovač vyp.
0~24 hodin
Τύπος υποδοχής
VGA,DVI
Τύπος καλωδίου σήματος
Προσθαφαιρούμενο
Φυσικά
Ύψος (με τη βάση)
448.8mm
Χαρακτηριστικ
Πλάτος
621.9mm
Βάθος
213.2mm
ά
Διαστάσεις & Βάρος
Βάρος (μόνο της
Θερμοκρασία
Περιβαλλοντικ
ά
Υγρασία
Υψόμετρο
οθόνης)
4.90kg
Σε λειτουργία
από 0° έως 40 °
Εκτός λειτουργίας
από -25° έως 55°
Σε λειτουργία
10% έως 85% (μη-συμπυκνωμένη)
Εκτός λειτουργίας
5% έως 93% (μη-συμπυκνωμένη)
Σε λειτουργία
0~ 5000 μέτρα
Εκτός λειτουργίας
0~ 12192 μέτρα
57
I2769V M
Πίνακας LCD
Αριθμός Μοντέλου
I2769VM
Σύστημα οδήγησης
TFT Color LCD
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας
686 mm διαγώνια
Τόνος εικονοστοιχείου
0.1038*RGB mm(Οριζ.) x 0.3114mm(Καθ.)
Βίντεο
R, G, B Αναλογική διασύνδεση,HDMI,MHL,DP
Ανεξάρτητος Συγχρ.
H/V TTL
Χρώματα οθόνης
16,7 εκ. χρώματα
Συχνότητα κουκκίδας
170MHz
Εύρος οριζόντιας σάρωσης
30 kHz - 83 kHz
Μέγεθος οριζόντιας σάρωσης(Μέγιστο) 597.888 mm
Εύρος κάθετης σάρωσης
50 Hz - 76 Hz
Μέγεθος κάθετης σάρωσης(Μέγιστο)
336.312 mm
Βέλτιστη προκαθορισμένη ανάλυση
1920 x 1080 (60 Hz)
Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
Ανάλυση
(Plug & Play)
Υποδοχή εισόδου
Σήμα εισόδου βίντεο
Πηγή τροφοδοσίας
Ενεργειακή κατανάλωση
VESA DDC2B/C1
VGA, HDMI, DP
Αναλογικό:0,7Vp-p(κανονικό),75 OHM,Positive , HDMI,
MHL,DP
100-240V~, 50/60Hz
Méně než 35 W (typicky) při normálním provozu
Αναμονή < 0.5 W
Časovač vyp.
0~24 hodin
Τύπος υποδοχής
VGA,HDMI, DP
Τύπος καλωδίου σήματος
Προσθαφαιρούμενο
Φυσικά
Ύψος (με τη βάση)
448.8mm
Χαρακτηριστικ
Πλάτος
621.9mm
Βάθος
213.2mm
ά
Διαστάσεις & Βάρος
Βάρος (μόνο της
Θερμοκρασία
Περιβαλλοντικ
ά
Υγρασία
Υψόμετρο
οθόνης)
5.0kg
Σε λειτουργία
από 0° έως 40 °
Εκτός λειτουργίας
από -25° έως 55°
Σε λειτουργία
10% έως 85% (μη-συμπυκνωμένη)
Εκτός λειτουργίας
5% έως 93% (μη-συμπυκνωμένη)
Σε λειτουργία
0~ 5000 μέτρα
Εκτός λειτουργίας
0~ 12192 μέτρα
58
Přednastavené zobrazovací režimy
PODSTAVEC
VGA
VGA
VGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA
XGA
XGA
XGA
SXGA
SXGA
WXGA+
WSXGA
HD
***
IBM-MODE
DOS
MAC
MODE
VGA
MAC
MODE
SVGA
MAC MODE
XGA
Horizontální
frekvence (kHz)
ROZLIŠENÍ
Vertikální
frekvence (Hz)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1920 [email protected]
[email protected]
640x350 @70Hz
31.469
37.861
37.5
35.156
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
63.981
79.976
55.935
65.29
67.5
60
31.469
59.94
72.809
75
56.25
60.317
72.188
75
60.004
70.069
75.029
60.02
75.025
59.887
59.954
60
60
70.087
[email protected]
31.469
70.087
[email protected]
35
66.667
[email protected]
49.725
74.551
[email protected]
60.241
59
74.927
HDMI
Format Resolution Vertical frequency 480p 640 x 480 60Hz 480p 720 x 480 60Hz 576p 720 x 576 50Hz 720p 1280 x 720 50Hz , 60Hz 1080i 1920 x 1080 50Hz , 60Hz 1080p 1920 x 1080 50Hz, 60Hz MHL
Format
Resolution
Type
Vertical frequency
480p
640 x 480
SD
60Hz
480p
720 x 480
SD
60Hz
576p
720 x 576
SD
50Hz
720p
1280 x 720
HD
50Hz , 60Hz
1080i
1920 x 1080
HD
50Hz , 60Hz
1080p
1920 x 1080
HD
30Hz
Přiřazení hrotů
Číslo kolíku
15kolíková strana signálního kabelu
1
Video-červená
2
Video-zelená
3
Video-modrá
4
Uzemnění
5
Detekce kabelu
6
GND-R (č.)
7
GND-G (z.)
8
GND-B (m.)
9
+5V
10
Uzemnění
11
Uzemnění
12
DDC-Sériová data
13
H-synch.
14
V-synch.
15
DDC-Sériové hodiny
60
Č. kolíku
Název signálu
Č. kolíku
Název signálu
Č. kolíku
Název signálu
1
TMDS data 2+
9
TMDS data 0
17
DDC/CEC uzemnění
2
TMDS data 2 stínění
10
Takt+ TMDS
18
Napájení +5 V
3
TMDS data 2
11
TMDS stínění taktu
19
Detekce připojení za
chodu
4
TMDS data 1+
12
Takt TMDS
5
TMDS data 1stínění
13
CEC
6
TMDS data 1
14
Vyhrazeno (N.C. v
zařízení)
7
TMDS data 0+
15
SCL
8
TMDS data 0 stínění
16
SDA
61
Číslo kolíku
Název signálu
Číslo kolíku
Název signálu
1
TMDS data 2-
13
TMDS data 3+
2
TMDS data 2+
14
Napájení +5 V
3
TMDS data 2/4 stínění
15
Uzemnění (pro +5V)
4
TMDS data 4-
16
Detekce připojení za chodu
5
TMDS data 4+
17
TMDS data 0-
6
Takt DDC
18
TMDS data 0+
7
Data DDC
19
TMDS data 0/5 stínění
8
N.C.
20
TMDS data 5-
9
TMDS data 1-
21
TMDS data 5+
10
TMDS data 1+
22
TMDS stínění taktu
11
TMDS data 1/3 stínění
23
TMDS Clock +
12
TMDS data 3-
24
TMDS Clock -
Plug and Play
Režim Plug & Play DDC2B
Tento monitor disponuje možnostmi VESA DDC2B v souladu s normou VESA DDC. To umožňuje monitoru, aby
informoval systém o své identitě, v závislosti na úrovni použité DDC a komunikoval i s dalšími informacemi týkajícími
se svých zobrazovacích schopností.
DDC2B představuje obousměrný datový kanál, založený na protokolu I2C. Zařízení si může vyžádat informace
EDID přes kanál DDC2B.
62
Směrnice
Upozomění FCC
Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí Třídy B VAROVÁNÍ: (PRO MODELY CERTIFIKOVANÉ FCC)
POZNÁMKA:Toto zařízení bylo otestováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 předpisů
FCC. Omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v
domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není
nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových
komunikací. Nicméně neexistuje žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud k rušení
rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně
dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:
Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.
Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
Připojte dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
Poraďte se s prodejcem nebo odborným radiotechnikem.
UPOZORNĚNÍ:
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad, mohou zneplatnit právo
uživatele na obsluhu tohoto zařízení.
Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou
součástí zapojení).
Výrobce není zodpovědný za jakékoli rušení radiopřijímače nebo televizoru, které je způsobeno neautorizovanou
úpravou tohoto zařízení. Tato odpovědnost je výhradně na uživateli, který musí toto rušení odstranit.Tato
odpovědnost je výhradně na uživateli, který musí toto rušení odstranit.
63
Prohlášení WEEE
Likvidace použitých elektrických a elektronických výrobků pro domácnosti v zemích EU.
Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním
odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další
recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní
zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní
prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo
elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste
výrobek zakoupili.
Služba
OMEZENÁ TŘÍLETÁ ZÁRUKA*
Barevné monitory AOC prodávané v Evropě
Společnost AOC International (Europe) BV poskytuje záruku, že tento produkt bude bez vady na materiálu nebo
provedení po dobu tří (3) let ode dne prvotního zakoupení. Během této doby společnost AOC International (Europe) BV
podle vlastního uvážení závadný produkt opraví za použití nových nebo repasovaných dílů nebo jej vymění
za nový nebo repasovaný produkt bezplatně vyjma případů* uvedených níže. Vyměněné závadné produkty
přecházejí do vlastnictví společnosti AOC International (Europe) GmbH.
Pokud je zřejmé, že produkt je závadný, obraťte se na nejbližšího prodejce nebo postupujte podle pokynů
uvedených na záruční kartě, která je přiložena k produktu.
Doručte doklad o nákupu s uvedeným datumem autorizovanému servisnímu středisku AOC.
Pokud nemůžete produkt doručit osobně:
Zabalte je do původní krabice (nebo odpovídající)
Na adresním štítku uveďte číslo RMA
Na krabici uveďte číslo RMA
Zásilku pojistěte (v opačném případě přebíráte riziko ztráty/poškození během přepravy)
64
Uhraďte náklady na odeslání
Společnost AOC International (Europe) BV nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty během přepravy
způsobené nevhodným obalem.
Společnost AOC International (Europe) BV uhradí náklady na zpětné odeslání v rámci jedné ze zemí uvedených
v tomto znění záruky. Společnost AOC International (Europe) BV nenese odpovědnost za žádné náklady
související s přepravou produktu přes mezinárodní hranice. Patří sem také mezinárodní hranice s EU.
* Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné ztráty nebo škody způsobené
během přepravy, nevhodnou instalací nebo údržbou
nevhodnou manipulací
nedbalostí
z jakékoli příčiny mimo běžné komerční nebo průmyslové použití
neodbornými úpravami
opravou, úpravou nebo instalací doplňků nebo dílů jinou osobou, než odborným pracovníkem autorizovaného
servisního střediska AOC
používáním v nevhodném prostředí
nadměrným nebo nevhodným vytápěním nebo klimatizováním nebo výpadky, přepětím nebo jinými výkyvy
elektrického napájení
Tato omezená záruka se nevztahuje na žádný firmware nebo hardware produktu, který jste vy nebo jiná strana
upravili nebo změnili; za takové úpravy nebo změny nesete plnou odpovědnost.
VŠECHNY VÝSLOVNÉ A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA TENTO PRODUKT (VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI
A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL) JSOU ČASOVĚ OMEZENÉ NA DOBU TŘÍ (3) LET NA DÍLY A PRÁCI
ODE DNE PRVOTNÍHO ZAKOUPENÍ. PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY NEPLATÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ ANI
PŘEDPOKLÁDANÉ).
ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH A VAŠE OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
UVEDENÉ V TOMTO ZNĚNÍ ZÁRUKY JSOU JEDINÉ A VÝHRADNÍ. FINANČNÍ ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI AOC
INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH, AŤ UŽ SE ZAKLÁDÁ NA SMLOUVĚ, NEDOVOLENÉM ČINU, ZÁRUCE,
PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ TEORII, NEMŮŽE PŘESÁHNOUT CENU KONKRÉTNÍ JEDNOTKY, JEJÍŽ
ZÁVADA POŠKOZENÍ JE DŮVODEM REKLAMACE. SPOLEČNOST AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV V
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ NEBO
PROSTOR NEBO VYBAVENÍ NEBO ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ.
NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VÝJIMKY ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH POŠKOZENÍ,
TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. AČKOLI VÁM TATO OMEZENÁ ZÁRUKA
POSKYTUJE SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH
ZEMÍCH LIŠÍ. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE PLATNÁ POUZE PRO PRODUKTY ZAKOUPENÉ V ČLENSKÝCH
ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE.
-------------------------------------------------------------------------------Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Další podrobnosti jsou k dispozici na webu: http://www.aoc-europe.com/en/service/index.php
65