BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online
5e JAARGANG
MAANDAG 19 JANUARI 2015
N. 16
Openbare aanbesteding
STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT STEDENBOUW - CEL SPECIALE TECHNIEKEN
N. 501325
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Brussel - Departement Stedenbouw - Cel Speciale Technieken
Eikstraat, 8, BE-1000 Brussel
Contact: Cel Speciale Technieken
Patrick Kaminski
Tel: +32 22793336 Fax: +32 22793309
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Dossier 14/2754 - Koning Boudewijnstadion en zijn annexen - Onderhoudscontract met totale waarborg voor het geheel van de technische installaties en dit voor een
periode van drie jaar met de mogelijkheid van een verlenging van één jaar.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Koning Boudewijnstadion - Marathonlaan, 135 te 1020 Brussel
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Onderhoudscontract met totale waarborg voor het geheel van de technische installaties van het Koning Boudewijnstadion en zijn annexen en dit voor een periode van
drie jaar met de mogelijkheid van een verlenging van één jaar.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Toegangsrecht :
Door het loutere feit van een offerte in te dienen legt de inschrijver een impliciete verklaring op erewoord af dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in
artikel artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15/07/2011.
Bijdragen voor de sociale zekerheid :
1° Indien de inschrijver personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid
der arbeiders, in toepassing van artikel 61, § 2, 5° en artikel 62 van het K.B. van 15/07/2011, zal de Administratie via elektronische weg nagaan of de inschrijver voldaan heeft aan
de vereisten inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid.
2° Indien de inschrijver personeel tewerkstelt uit een andere lidstaat van de Europese Unie en dat niet beoogd is door 1° hierboven, voegt hij bij zijn zijn offerte een attest dat
uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offertes, op die
datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Fiscale verplichtingen :
1° Indien de inschrijver een Belg is en in toepassing van artikel 61, § 2, 6° en artikel 63, §2, al. 4 van het K.B. van 15/07/2011, zal de Administratie binnen de 48 uren na de
openingszitting van de offertes nagaan of de inschrijver voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen.
2° Indien de inschrijver geen Belg is, voegt hij bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen
van het land waar hij gevestigd is.
Voor de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61, §1 en § 2, 1°, 2° en 3°, en alvorens de gunningsbeslissing te nemen, zal de Administratie bij de bevoegde overheid de situatie
van de in aanmerking komende inschrijver als opdrachtnemer nagaan (uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of
overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan)
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Bewijsstuk(ken) te leveren teneinde de financiële en economische draagkracht van de inschrijver te kunnen nagaan met betrekking tot de aard van uitvoering van de opdracht en dit
overeenkomstig artikel 67 van het K.B. van 15/07/2011.
Bewijsstuk : (art. 67, § 1, 3° van het K.B. 15/07/2011) :
De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is (onderhoud van technische
installaties : verwarming, elektriciteit, sanitair, enz., .), over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de
inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
De verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie beschikbare boekjaren moet minimum 4.000.000,00 EUR (excl. BTW) bedragen.
De verklaring betreffende het totale bedrag van de omzet over de laatste drie beschikbare boekjaren van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp uitmaakt van de huidige aanneming
(onderhoud van technische installaties : verwarming, elektriciteit, sanitair, enz., .) moet minimum 800.000,00 EUR (excl. BTW) bedragen.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Bewijsstuk(ken) te leveren teneinde de technischebekwaamheid en beroepsbekwaamheid van de inschrijver te kunnen nagaan met betrekking tot de aard van uitvoering van de
opdracht en dit overeenkomstig artikel 72 van het K.B. van 15/07/2011.
Bewijsstuk : Lijst van de voornaamste verrichte diensten (art. 72, 7° K.B. 15/07/2011).
De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de voornaamste diensten (onderhoud van technische installaties : verwarming, elektriciteit, sanitair, enz., .) die gedurende de
afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden
aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij
ontstentenis, eenvoudigweg door eenverklaring van de dienstverlener.
De inschrijver zal minstens twee attesten leveren voor een jaarlijks bedrag gelijk of hoger dan 200.000,00 EUR (excl. BTW).
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/02/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 40.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Door storting op rekening nr BE77 0910 1252 4042van de Cel Speciale Technieken, Eikstraat, 8 te 1000 Brussel. Verzendingskosten zijn
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 2
inbegrepen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/03/2015 - 10:30
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 16/03/2015 - 10:30
Plaats: Administratief Centrum van de Stad Brussel, 9de verdieping, lokaal 9/32, Anspachlaan, 6 te 1000 Brussel.
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:01111458/2015001046
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE
N. 501294
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Elsensesteenweg 213, BE-1050 ELSENE
Contact: ONVA-RJV
DOOREMONT Daniel
Tel: +32 26296260 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.onva-rjv.fgov.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Open aanbesteding voor de Aankoop van NETAPP opslagmateriaal
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Brussel
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop van NETAPP opslagmateriaal - consolidatie van de opslag door de aankoop van opslagcontroleapparaten in 2015 en mogelijke aankoop van bijkomende
opslagcapaciteiten over de periode 2015-2018
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/02/2015 - 17:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/03/2015 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 02/03/2015 - 10:00
Plaats: ONVA-RJV
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Inschrijvers
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
CF_MCF_SG_DIRECTION DU SUPPORT LOGISTIQUE
N. 501265
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CF_MCF_SG_Direction du Support Logistique
Boulevard LEOPOLD II 44, BE-1080 BRUXELLES
Contact: d'HAEYER Vanessa
OTTEN Nadine, Directrice f.f.
Tél: +32 24133278 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=406036
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
AVIS RECTIFICATIF N°1 March_ de fournitures portant sur la livraison de feuilles de papier _ copier de diff_rents formats et grammages destin_es aux services du
Minist_re de la Communaut_ fran_aise.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Bruxelles et Wallonie
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Marche de fournitures portant sur la livraison de feuilles de papier a copier de differents formats et grammages destinees aux services du Ministere de la Communaute
francaise. Le pr_sent march_ est divis_ en 15 postes : _ poste 1 : 80 gr - A4 - blanc : 46.342.500 feuilles _ poste 2 : 80 gr - A4 - pastel : 2.839.500 feuilles _ poste 3 : 80 gr
- A4 - blanc pour copieur couleur : 1.500.000 feuilles _ poste 4 : 80 gr - A3 - blanc pour copieur couleur : 903.300 feuilles _ poste 5 : 80 gr - A3 - pastel : 212.500 feuilles
_ poste 6 : 120 gr - A4 - blanc : 5.000 feuilles _ poste 7 : 120 gr - A3 - blanc : 3.000 feuilles _ poste 8 : 120 gr - SRA3 - blanc : 270.000 feuilles _ poste 9 : 160 gr - A4 blanc : 75.750 feuilles _ poste 10 : 160 gr - A4 - pastel : 136.000 feuilles _ poste 11 : 160 gr - A3 - blanc : 26.500 feuilles _ poste 12 : 160 gr - A3 - pastel : 20.000 feuilles
_ poste 13 : 160 gr - SRA3 - pastel : 300.000 feuilles _ poste 14 : 200 gr - SRA3 - blanc : 125.000 feuilles _ poste 15 : 250 gr - A3 - blanc : 100.625 feuilles
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 3
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
L'article 61, § 1er de l'arr_t_ royal du 15 juillet 2011 est applicable de plein droit _ la pr_sente proc_dure. Ainsi, doit _tre exclu du march_ : - le soumissionnaire qui a fait l'objet
d'une condamnation prononc_e par une d_cision judiciaire ayant force de chose jug_e pour : o participation _ une organisation criminelle telle que d_finie _ l'article 324bis du Code
p_nal; o corruption, telle que d_finie aux articles 246 et 250 du Code p_nal ; o fraude au sens de l'article 1er de la convention relative _ la protection des int_r_ts financiers des
communaut_s europ_ennes, approuv_e par la loi du 17 f_vrier 2002 ; o blanchiment de capitaux tel que d_fini _ l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative _ la pr_vention de
l'utilisation du syst_me financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Les soumissionnaires sont donc invit_s _ joindre _ leur offre un extrait de
casier judiciaire attestant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une ou de plusieurs des condamnations susmentionn_es. Par ailleurs, par le seul fait de d_poser une offre, le soumissionnaire
atteste ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion d_crites _ l'article 61, § 2 de l'arr_t_ royal du 15 juillet 2011. Le soumissionnaire atteste donc : - _tre en r_gle avec ses
obligations relatives au paiement de ses cotisations de s_curit_ sociale. Pour _tre en r_gle, le soumissionnaire doit avoir transmis _ l'Office national de S_curit_ sociale toutes les
d_clarations requises jusque et y compris celles relatives _ l'avant-dernier trimestre civil _coul_ avant la date limite de r_ception des offres ET n'a pas, pour ces d_clarations, une
dette en cotisations sup_rieure _ 3.000 euros, ou a obtenu pour cette dette des d_lais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, m_me si la dette en cotisations est sup_rieure
_ 3.000 euros, le soumissionnaire sera consid_r_ comme _tant en r_gle s'il _tablit, avant la d_cision d'attribuer le march_, qu'il poss_de, _ la fin l'avant-dernier trimestre civil _coul_
avant la date limite de r_ception des offres, _ l'_gard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 15 juin 2006 ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2,
2°, de la loi pr_cit_e, une ou des cr_ances certaines, exigibles et libres de tout engagement _ l'_gard de tiers pour un montant au moins _gal, _ 3.000 euros pr_s, _ celui pour lequel
il est en retard de paiement de cotisations ; - _tre en r_gle avec ses obligations relatives au paiement de ses imp_ts et taxes selon la l_gislation belge ou celle du pays dans lequel il
est _tabli. Est en r_gle, le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette sup_rieure _ 3.000 euros, _ moins _ moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des d_lais de
paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, m_me si la dette fiscale est sup_rieure _ 3.000 euros, le soumissionnaire sera consid_r_ comme _tant en r_gle s'il _tablit, avant la
d_cision de s_lection ou d'attribution du march_, selon le cas, qu'il poss_de, _ l'_gard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au
sens de l'article 2, 2°, de la loi du 15 juin 2006, une ou des cr_ances certaines, exigibles et libres de tout engagement _ l'_gard de tiers pour un montant au moins _gal, _ 3.000
euros pr_s, _ celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales. Conform_ment au prescrit de l'article 60, §1er de l'arr_t_ royal du 15 juillet 2011, le pouvoir
adjudicateur s'enquiert, via l'utilisation de l'application Digiflow, de la situation du soumissionnaire afin de v_rifier s'il est en r_gle par rapport aux obligations relatives au paiement,
d'une part, de ses cotisations de s_curit_ sociale et, d'autre part, des ses imp_ts et taxes selon la l_gislation belge. Les soumissionnaires _trangers sont tenus de joindre _ leur offre
les certificats d_livr_s par l'autorit_ comp_tente du pays concern_ selon lequel : - le soumissionnaire est en r_gle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de
s_curit_ sociale selon les dispositions l_gales du pays o_ il est _tabli, - le soumissionnaire n'est pas en situation de faillite ou situations similaires.
III.2.2. Capacité économique et financière:
la liste des principales livraisons pour au minimum les quantit_s estim_es renseign_es par poste, par an et par destinataire ex_cut_es par l'entreprise au cours des trois derni_res
ann_es (2011, 2012 et 2013), indiquant, par ann_e, la quantit_ fournie en milliers de feuilles et leurs destinataires publics ou priv_s
III.2.3. Capacité technique:
la description de l'_quipement technique et des mesures employ_es par le soumissionnaire pour s'assurer de la qualit_ de la livraison des fournitures dans les diff_rentes implantations
renseign_es
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 04/02/2015 - 16:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/02/2015 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 05/02/2015 - 10:00
Lieu: Minist_re de la Communaut_ fran_aise - Salle 1B123 «Marcel Broodthaers», Boulevard L_opold II, 44, _ 1080 BRUXELLES.
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
L'attention des soumissionnaires est attiree sur la frequence de la revision des prix. A la page 6 du CSC, il est prevu un maximum de 3 demandes de revision sur toutes la duree du
marche. Or, a la page 4/11 du formulaire d'offre, il est prevu un maximum de 4 demandes de revision sur toute la duree du marche. Etant donnee la duree d'execution du marche, soit
12 mois, prevoir 4 demandes de revision des prix rendrait la derniere demande inoperante. C'est pourquoi les soumissionnaires doivent considerer que le maximum de demandes de
revision des prix qui sera accepte sera de 3, la page 4/11 du formulaire d'offre comportant une erreur materielle rectifiee par le present avis.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/01/2015
COMITÉ SCOLAIRE NOTRE DAME DES GRÂCES ASBL REPRÉSENTÉ PAR MME
WIVINE BEGAULT- PRÉSIDENTE.
N. 501326
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Comité scolaire Notre Dame des Grâces ASBL représenté par Mme Wivine Begault- présidente.
Avenue du Chant d'Oiseau, 19, BE-1150 Bruxelles
Contact: Alexandre Coppin
Tél: +32 23450378 Fax: +32 23437655 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Rénovation de l'aile primaire - remplacement de châssis et de portes coupe-feu
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Avenue du Chant d'Oiseau, 19 1150 Bruxelles
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Rénovation de l'aile primaire - remplacement de châssis et de portes coupe-feu. Démolition et remplacement des châssis existants y compris finition intérieures.
Démolition et remplacement de portes RF 30'.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
voir cahier spécial des charges
III.2.2. Capacité économique et financière:
voir cahier spécial des charges
voir cahier spécial des charges
III.2.3. Capacité technique:
catégorie ou sous-catégorie D5, classe 2.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 4
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 25/02/2015 - 12:00
Documents payants:Oui.
Prix: 60.5 EUR.
Conditions et mode de paiement: Payement sur le compte BE58 2100 1852 0079 de ARTEMA sprl avec la communication : CSC PPT 2013 - BF-12.09.01
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/03/2015 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 06/03/2015 - 10:00
Lieu: Avenue du Chant d'Oiseau, 19 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles)
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Soumissionnaires
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:00734226/2015001073
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
S.V. LE LOGIS
N. 501333
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
S.V. LE LOGIS
Georges Benoidtlaan, 22, BE-1170 Brussel
Contact: D. GODFIRNON
Tel: +32 26723359 Fax: +32 26724032 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
herschilderen van buitenschrijnwerk
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 69 woningen op de site van LE LOGIS te Watermaal-Bosvoorde
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De aanbesteding bestaat uit:
Herschilderen van buitenschrijnwerk :
- De ondergrond voorbereiden, opvulmiddel aanbrengen en één of meerdere verflagen aanbrengen.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder BTW: 172500 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De inschrijvers moeten de voorwaarden naleven betreffende het recht op toegang tot de opdracht overeenkomstig de artikelen 61 t/m 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn om na te gaan of aan die vereisten is voldaan:
Art. 61, § 1 en § 2, 1°, 2° of b3° : De inschrijvers voegen bij hun offerte een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat door een bevoegde gerechtelijke of
administratieve overheid is uitgereikt.
Art. 62 : Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
waaruit blijkt dat zij in regel zijn met de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen.
Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat behoort tot een andere Lidstaat van de Europese Unie en niet hiervr wordt bedoeld, voegen bij hun offerte een attest dat uitgereikt is
door de bevoegde overheid en waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen
van het land waar zij gevestigd zijn.
Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vr de datum van ontvangst van de offertes.
Art. 63 : De inschrijvers voegen bij hun offerte een attest waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het
land waar zij gevestigd zijn. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vr de uiterste ontvangstdatum van de offertes.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Nihil
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De aannemer moet voldoen aan de eisen van de aggregatie in klass 2 D13.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/02/2015 - 13:30
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 25/02/2015 - 13:30
Plaats: Villa Miraval - Georges Benoidtlaan, 22, 1170 Brussel
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:01050719/2014011852
Een bezoek ter plaatse wordt door de aanbestedende overheid georganiseerd op woensdag 04 en donderdag 05 februari 2015. De inschrijver wordt verzocht contact op te nemen met de
aanbestedende overheid om het uur van het bezoek vast te leggen.
De inschrijvers moeten tijdens dit bezoek aanwezig zijn. Hun afwezigheid heeft de verwerping van hun offerte tot gevolg.
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
Nihil
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 5
OCMW MERCHTEM
N. 501330
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
OCMW Merchtem
Gasthuisstraat 17, BE-1785 Merchtem
Contact: Mevrouw Julie Asselman
Tel: +32 52381800 Fax: +32 52372723
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Heropbouw terras en herstellingen WZC Merchtem
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: OCMW Merchtem, Gasthuisstraat 19 te 1785 Merchtem
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Heropbouw terras en herstellingen aan het woonzorgcentrum van het OCMW van Merchtem
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* zie bestek
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 2
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/2/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 40.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen
Verzendkosten : EUR 10,00
De documenten kunnen worden afgehaald bij Haviland Intercommunale igsv tijdens de kantooruren, mits betaling van 40 EURO - inclusief BTW, uitsluitend met cash geld en mits
opgave van BTW nummer. De bijhorende factuur zal onmiddellijk worden opgemaakt.
De documenten kunnen ook samen met de bijhorende factuur worden opgestuurd binnen de zes (6) kalenderdagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek en van de betaling via
overschrijving op rekeningnummer 091-0006328-52 van 50 EURO - inclusief BTW en verzendkosten. Dit schriftelijke verzoek moet naast naam en adres ook de BTW nummer van
de verzoekende vermelden. Indien op het schriftelijke verzoek niet alle gevraagde gegevens zijn vermeld en zolang de som niet op de rekening van Haviland is geboekt, zal er geen
bestek worden opgestuurd. Mochten alle vereiste gegevens niet meegedeeld zijn op de tiende (10) kalenderdag voorafgaand aan de dag van het openen van de offertes, zal het eventueel
overgemaakte bedrag aan Haviland toekomen als forfaitaire vergoeding voor het bijkomende administratief werk.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/2/2015 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 26/2/2015 - 10:00
Plaats: OCMW Merchtem, Gasthuisstraat 17 te 1785 Merchtem
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
KERKFABRIEK SINT WILLIBRORDUS KASTERLEE
N. 501342
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Kerkfabriek Sint Willibrordus Kasterlee
Melkstraat 13, BE-2460 Kasterlee
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
bouwen van een parochiesecretariaat
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kasterlee
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Bouwen van een parochiesecretariaat met bovenliggend appartement.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
categorie D, klasse 4
AFDELING IV. PROCEDURE
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 6
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/03/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 05/03/2015 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:01129422/2014021343
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
plannen, lastenboek, meestaat zijn in kijken na afspraak (op bureau architect)
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
GEMEENTEBESTUUR
N. 501327
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentebestuur
Markt 1, BE-2470 Retie
Contact: Bart Sneyers
Tel: +32 14389241 Fax: +32 14372736 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
C2014-05: Renovatie en herinrichting begraafplaats Schoonbroek - fase 2
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Retie
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
het opbreken van bestaande infrastructuur;
alle grondwerken nodig tot het verwezenlijken van de voorgeschreven ontwerppeilen;
het aanleggen van trottoirbanden;
het aanleggen van funderingen voor verhardingen en kantopsluitingen;
het aanleggen van verhardingen in gebakken straatstenen en betontegels;
het plaatsen van overkapping
het plaatsen van columbarium, gedenksteen, urnenkelders en ceremonietafel
het ontruimen, ontknekelen van graven
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
RSZ-attest van het derde kwartaal 2014
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse 1 of hoger
Categorie C (infrastructuurwerken)
+
Categorie G (grondwerken) voor het ontknekelen van de graven
Bijkomend dient de (onder)aannemer minstens 10 referentiewerken (ontknekelen van graven) van de laatste 3 jaar te kunnen voorleggen.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/2/2015 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 181.50 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten worden enkel verzonden per post. Ze worden verstuurd na voorafgaandelijke storting op het rekeningnummer BE 44
3200 307853 45 bij ING met vermelding dossier C2014-05: Retie: Renovatie en herinrichting begraafplaats Schoonbroek - Fase 2. Na betaling wordt via e-mail een link
doorgestuurd waarmee u de documenten kan downloaden.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/02/2015 - 13:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 26/02/2015 - 13:00
Plaats: Gemeentehuis van Retie, Markt 1, 2470 Retie zaal Zwarte Neet
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00685179/2015001052
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
BELGOPROCESS NV
N. 501313
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
BELGOPROCESS NV
Gravenstraat 73, BE-2480 Dessel
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 7
Contact: Mevrouw Tina Caeyers
Tel: +32 14334463 Fax: +32 14334469 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.belgoprocess.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
LEVEREN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht bestaat uit 2 percelen:
* De levering van elektrische energie
* De levering van aardgas.
Voor Perceel 1 "LEVERING ELEKTRISCHE ENERGIE":
Leveringsplaats: diverse locaties
Toelichting: Het betreft 1 aansluiting voor hoogspanning en 3 aansluitingen voor laagspanning.
Voor Perceel 2 "LEVERING AARDGAS":
Leveringsplaats: BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel
Toelichting: Het betreft 1 aansluitingspunt.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE
Korte beschrijving:
LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE
Perceel 2: LEVERING VAN AARDGAS
Korte beschrijving:
LEVERING VAN AARDGAS
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
PERCEEL 1: Leveren van elektriciteit van 01/01/2016 tot 31/12/2017 met mogelijke verlenging.
PERCEEL 2: Leveren van aardgas van 01/09/2015 tot 31/12/2017 met mogelijke verlenging
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Een verklaring op erewoord (zie bijlage B) dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de
sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de
ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij
voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste
afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
Illegaal verblijvende onderdanen
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij
een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering
van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen
die betrekking heeft op deze onderneming;
- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere
illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in
uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is
gemachtigd de overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules
ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
Loon verschuldigd aan werknemers
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee zij ervan in kennis
wordt gesteld dat zij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting haar werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt zij zich ervan, met
onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot zij het bewijs voorlegt aan de
aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:
- ofwel, naargelang, het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft
ontvangen die betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer;
- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen die in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond
waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in
uitvoering van artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn
werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is
gemachtigd de overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules
ook in de verder onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
Schorsing in geval van artikel 49/1 of 49/2 Sociaal Strafwetboek
In afwijking van artikel 55 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, kan de schorsing op bevel van de aanbestedende instantie in de onderstaande gevallen geen aanleiding
geven tot enige schadevergoeding voor de opdrachtnemer wanneer :
1° deze aanbestedende instantie, overeenkomstig artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, ervan in kennis is gesteld dat de opdrachtnemer of zijn onderaannemer of de
onderaannemer van deze laatste en zo verder, op zwaarwichtige wijze tekort is geschoten in zijn verplichting om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben;
of
2° deze aanbestedende instantie, overeenkomstig artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek, ervan in kennis is gesteld dat de opdrachtnemer of zijn onderaannemer of de
onderaannemer van deze laatste en zo verder één of meer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 8
Termijn verweermiddelen
Onverminderd de mogelijkheid waarover de aanbestedende instantie beschikt om de opdracht te verbreken zonder het in acht nemen van enige verweermiddelentermijn in uitvoering
van artikel 62 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
mag de aanbestedende instantie in de onderstaande gevallen de ambtshalve maatregelen treffen zonder het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 44§2, van het voormelde
koninklijke besluit van 14 januari 2013 af te wachten wanneer:
1° deze aanbestedende instantie, overeenkomstig artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, ervan in kennis is gesteld dat de opdrachtnemer of zijn onderaannemer of de
onderaannemer van deze laatste en zo verder, op zwaarwichtige wijze tekort is geschoten in zijn verplichting om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben;
of
2° deze aanbestedende instantie vaststelt of er kennis van heeft dat deze opdrachtnemer of zijn onderaannemer of de onderaannemer van deze laatste en zo verder één of meer illegaal
verblijvende onderdanen van deze landen tewerkstelt.
De Aanbestedende Overheid stelt de opdrachtnemer in dat geval, per aangetekende zending en tegelijkertijd via elektronische middelen (email of fax), in kennis van de termijn
waarover deze beschikt om zijn verweermiddelen te doen gelden, termijn die niet korter mag zijn dan 5 werkdagen indien het een zwaarwichtige tekortkoming op het vlak van de
uitbetaling van het loon betreft, en 2 werkdagen indien het de tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen betreft. De termijnen gaan in de eerste werkdag
volgend op de datum van de aangetekende verzending van de kennisgeving van de inkorting van de termijn.
Voor de toepassing van deze bepaling, wordt opgemerkt dat een zaterdag niet wordt beschouwd als zijnde een werkdag (overeenkomstig artikel 72bis van de wet overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, met verwijzing naar de verordening nr. 1182/71 van de Raad, van 3 juni 1971 houdende vaststelling
van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltermijnen).
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* De jaarverslagen en de recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen van 2 jaren, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging
voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte
te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
Nvt
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Het bewijs dat de firma over een geldige leveringsvergunning beschikt.
* Een document waaruit blijkt dat de inschrijver een contract voor de toegang tot het distributienet heeft ondertekend.
* De inschrijver voegt bij zijn offerte een gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord dat hij op het ogenblik van het indienen van de offerte nog voldoet aan de
voorwaarden van technische capaciteit waarvan sprake in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid goedgekeurd op 19 november
2010 (Titel III).
* De inschrijver die in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht moet eveneens, op verzoek, de andere noodzakelijke vergunning(en) kunnen voorleggen om de leveringen
die het voorwerp van deze opdracht uitmaken, mogelijk te maken.
* Geldige leveringsvergunning.
* Geldig contract distributienet.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 2/3/2015 - 14:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Het bestek kan enkel worden aangevraagd per mail aan [email protected] en in kopie aan [email protected] met duidelijke
vermelding van volgende gegevens:
* firmanaam
* volledig adres, btw-nr en telefoon van de firma
* contactpersoon binnen de firma voor deze opdracht
* perceel/percelen waarvoor zal worden aangeboden
Alle documenten voor deze opdracht zijn enkel in het Nederlands beschikbaar. Enkel Nederlandstalige offertes zullen worden aanvaard.
Elektronisch ingediende offertes worden niet aanvaard.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/3/2015 - 14:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 10/3/2015 - 14:00
Plaats: Wachtlokaal Belgoprocess, Gravenstraat 73, 2480 Dessel
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Correspondentie: Belgoprocess NV, Gravenstraat 73, 2480 Dessel
Administratieve inlichtingen: Mevrouw Tina Caeyers, tel. +32 14 33 44 63, mail: [email protected]
Technische inlichtingen: De heer Jan Slegers, tel: +32 14 33 41 11, mail: [email protected]
Technische inlichtingen: Coretec Invoicing, De heer Gregory Depas, tel: +32 472 44 20 71, mail: [email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
VZW. ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN
ZUID ANTWERPEN
N. 501355
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
VZW. ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID ANTWERPEN
Gemeenteplein 8, BE-2550 Kontich
Contact: ARCH HALANS & DE BOE bvba
BART HALANS
Tel: +32 475673811 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
1206 DAKRENOVATIE BLOK B
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: SINT-AGNESINSTITUUT MS, Dr Coenstraat 24 te 2660 Hoboken
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
1206 DAKRENOVATIE BLOK B
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
ZIE BESTEK
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 9
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
ZIE BESTEK
III.2.3. Vakbekwaamheid:
ERKENNING (ONDER)CATEGORIE D8 KLASSE 1
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/02/2015 - 17:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 60.50 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Het dossier is te koop bij de ontwerper, tegen contante betaling, of zal worden verzonden na overschrijving van Euro 60,50 (21% BTW inbegrepen),
met vermelding dossier 1206 op rekeningnummer: BE90 7330 3709 3032 van Architecten HALANS & DE BOE bvba te Kontich, met vermelding van het BTW-nummer.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/02/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 25/02/2015 - 11:00
Plaats: In de vergaderzaal van het regiosecretariaat vzw OZCS ZA, Gemeenteplein 8 te 2550 Kontich
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00673336/2015001095
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
VZW. ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN
ZUID ANTWERPEN
N. 501362
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
VZW. ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID ANTWERPEN
Gemeenteplein 8, BE-2550 Kontich
Contact: ARCH HALANS & DE BOE bvba
BART HALANS
Tel: +32 34573800 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
1138 BUITENSCHRIJNWERK
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: SINT JOZEFINSTITUUT Gemeenteplein 8 te 2550 Kontich
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
VERVANGEN BUITENSCHRIJNWERK
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
ZIE BESTEK
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
ZIE BESTEK
III.2.3. Vakbekwaamheid:
ERKENNING (ONDER)CATEGORIE D20 KLASSE 4
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/02/2015 - 17:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 121 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Het dossier is te koop bij de ontwerper, tegen contante betaling, of zal worden verzonden na overschrijving van Euro 121,00 (21% BTW
inbegrepen), met vermelding dossier 1138 op rekeningnummer: BE90 7330 3709 3032 van Architecten HALANS & DE BOE bvba te Kontich, met vermelding van het BTWnummer.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/02/2015 - 14:30
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 27/02/2015 - 14:30
Plaats: In de vergaderzaal van het regiosecretariaat vzw OZCS ZA, Gemeenteplein 8 te 2550 Kontich
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00673336/2015001098
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
STAD DILSEN-STOKKEM
N. 501312
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 10
Stad Dilsen-Stokkem
Europalaan 25, BE-3650 Dilsen-Stokkem
Contact: Mevrouw Anita Vermeulen
Tel: +32 89790817 Fax: +32 89790831 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.dilsen-stokkem.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Olie en brandstof voertuigen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Stedelijke werkplaatsen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Olie en brandstof voertuigen
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Diesel voertuigen
Korte beschrijving:
Diesel voertuigen
Perceel 2: gasolie indutriële doeleinden
Korte beschrijving:
gasolie indutriële doeleinden
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke
instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor
een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 2/3/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 3/3/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 3/3/2015 - 11:00
Plaats: Financiële Dienst
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
ASBL RFC SART-LEZ-PA
N. 501331
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Asbl RFC Sart-lez-pa
48D, Rue de l'Ermitage, BE-4845 Sart-lez-Spa
Contact: Architectes Associés M.KESSELS-P.STEVENS
Mathieu KESSELS
Tél: +32 474997782 Fax: +32 87630203 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Lot 2: Agrandissement d'une buvette existante: construction de vestiaires ( y compris travaux de rénovation du bâtiment existant).
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Agrandissement d'une buvette existante: construction de vestiaires ( y compris travaux de rénovation du bâtiment existant). Travaux à réaliser à 4845 Sart-lez-Spa Rue
de l'Ermitage, 48D.
Remise en adjudication.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 395641.17 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 11
Voir cahier des charges
III.2.2. Capacité économique et financière:
Catégorie D - classe 3
III.2.3. Capacité technique:
Activités générales de construction
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Oui.
Prix: 84.70 EUR.
Conditions et mode de paiement: Compte CBC: Iban: BE27 7321 0228 8773 Bic: CREGBEBB
Architectes Associés M.KESSELS-P.STEVENS 5, Rue de Moresnet 4720 La Calamine
Tél.: 087/65.86.82 - Gsm: 0474/99.77.82
Coût des documents: 70,00 Euros + TAV 21% = 84,70 Euros
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/02/2015 - 12:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 13/02/2015 - 11:00
Lieu: Buvette de l'Asbl RFC Sart-lez-Spa 48D, Rue de l'Ermitage 4845 Sart-lez-Spa
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Soumissionnaires
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:00705282/2015001059
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI
N. 501262
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
104 Boulevard J. Tirou, BE-6000 Charleroi
Contact: Azmano Abdelaziz
E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192794
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
DMP1401974 NPL : Marché de service - module de formation en Néerlandais pour Chaffeurs poids lourd
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché a pour objet l'acquisition de services de formation, et plus précisément l'organisation de modules de formation en néerlandais métier à destination
d'un public de stagiaires Forem chauffeurs poids lourds.
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Lot 1 : prestation du service de formation en néerlandais métier au Centre logistique de Liège-Bierset
Description succincte:
prestation du service de formation en néerlandais métier au Centre logistique de Liège-Bierset
Lot 2: Lot 2 : prestation du service de formation en néerlandais métier au Centre logistique de Estaimpuis
Description succincte:
prestation du service de formation en néerlandais métier au Centre logistique de Estaimpuis
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
5.1.1 Avantage qui empêche ou fausse les conditions normales de concurrence
Tout soumissionnaire devra déclarer dans le formulaire d'offre tant pour lui-même que pour les entités dont il ferait valoir les capacités pour la sélection qualitative, si lui-même et ces
entités sont dans un des cas visés par l'article 64 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Il est interdit à tout soumissionnaire et à toute entité dont il ferait valoir les capacités pour la sélection qualitative, de recourir à un sous-traitant qui a participé à la recherche, à
l'expérimentation, à l'étude ou au développement de ce marché, s'il retire des prestations de ce sous-traitant un avantage qui empêche ou fausse les conditions normales de
concurrence.
5.1.1 Interdiction d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal
Sauf exigences impératives d'intérêt général, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, tout soumissionnaire pour lequel il est établi qu'il a occupé,
en tant qu'employeur, des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Cette disposition s'applique de la même manière à l'égard de l'entité à laquelle le soumissionnaire fait appel lorsque la capacité de cette entité est déterminante pour la sélection du
soumissionnaire, selon le cas.
L'exclusion de la participation aux marchés publics vaut pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
5.1.2 Déclaration implicite sur l'honneur de tout soumissionnaire
Par le seul fait de participer au marché, tout soumissionnaire atteste implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'Arrêté
Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
L'attention de chaque soumissionnaire est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur pourra vérifier la déclaration implicite précitée et qu'il le fera pour tout adjudicataire pressenti.
A cette occasion, et conformément aux articles 60 et 61 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir
adjudicateur demandera les preuves que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas repris ci-dessus.
Les cas d'exclusion des soumissionnaires sont les suivants :
Article 61 §1er :
Avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;
2° corruption, telle que définie à l'article 246 et 250 du Code pénal;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme.
Article 61 § 2 :
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 12
1° être en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans
d'autres réglementations nationales;
2° avoir fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres
réglementations nationales;
3° avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
Pour vérifier si le soumissionnaire n'est pas dans un des cas visés à l'article 61 § 1er et § 2, 1°, 2° ou 3°, le pouvoir adjudicateur pourra demander au soumissionnaire concerné de
communiquer un extrait du casier judiciaire, et/ou tout autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il
résulte que ces exigences sont satisfaites.
4° avoir, en matière professionnelle, commis une faute grave;
Dans le cadre de l'article 61 § 2, 4°, il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier cette situation par tout moyen dont il pourra justifier.
5° ne pas être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62;
Pour vérifier si le soumissionnaire n'est pas dans un des cas visés à l'article 61 § 2, 5°, le pouvoir adjudicateur pourra demander au soumissionnaire concerné de communiquer une
attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné, à savoir :
a. en cas de soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une
attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale, l'attestation portant sur l'avant-dernier
trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres.
b. en cas de soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé à l'article 62 §1er de de l'Arrêté Royal du 15 juillet
2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date
limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est
établi.
c. En cas de soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, une attestation selon laquelle il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de
ses cotisations de sécurité sociale.
Pour les soumissionnaires qui sont indépendants assujettis au régime applicable en Belgique, il s'agit de l'attestation fiscale qui est communiquée annuellement par l'INASTI. Pour
les autres soumissionnaires, il s'agit une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné.
6° ne pas être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux
dispositions de l'article 63;
Pour vérifier si le soumissionnaire n'est pas dans un des cas visés à l'article 61 § 2, 6°, le pouvoir adjudicateur pourra demander au soumissionnaire concerné de communiquer une
attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné, à savoir une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les
dispositions légales du pays où il est établi.
Pour les soumissionnaires belges, il s'agit d'une attestation délivrée par le SPF Finances.
Il doit résulter de l'attestation communiqués que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est
établi.
7° s'être rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application des dispositions reprises aux articles 59 à 79 de l'Arrêté Royal
du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ou qui n'a pas fourni ces renseignements.
Dans le cadre de l'article 61 § 2, 7°, il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier cette situation par tout moyen dont il pourra justifier.
Remarques générales :
1) Tout membre d'un groupement sans personnalité juridique soumissionnaire du présent marché devra remettre les attestations et documents établis à son nom et dont question cidessus, si le pouvoir adjudicateur décide de vérifier la situation de ce groupement.
2) Lorsqu'un document ou attestation n'est pas délivré dans le pays concerné , il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas,
par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de
provenance.
3) Les attestations devant être fournies ne peuvent être antérieures de plus de 6 mois à compter de la date limite de réception des offres, sauf si des délais plus courts étaient indiqués
ci-dessus.
4) Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents émanant d'autorités publiques lui permettant de vérifier la
situation visée à l'article 58, § 1er, des soumissionnaires concernés, dispense ceux-ci de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents.
A cet égard, tout soumissionnaire sera dispensé de produire :
- l'attestation de l'ONSS dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale pour la période de l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la
date limite de réception des offres, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur aura pu obtenir cette attestation via l'application DIGIFLOW.
- l'attestation du Tribunal du Commerce compétent pour constater l'absence d'un aveu d'une procédure de faillite, de liquidation ou de réorganisation judiciaire, dans la mesure où le
pouvoir adjudicateur aura pu obtenir cette attestation via l'application DIGIFLOW.
- l'attestation fiscale du SPF Finances prouvant qu'il se trouve en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge, dans la mesure où
le pouvoir adjudicateur aura pu obtenir cette attestation via l'application DIGIFLOW.
5.1.3 Déclaration implicite sur l'honneur de tout soumissionnaire pour toute autre entité dont il ferait valoir les capacités dans le cadre de la sélection qualitative
Par le seul fait de participer au marché, tout soumissionnaire atteste implicitement sur l'honneur que toute autre entité dont il ferait valoir les capacités dans le cadre de la sélection
qualitative, ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
L'attention de chaque soumissionnaire est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur pourra vérifier la déclaration implicite précitée et qu'il le fera pour toute entité dont tout
adjudicataire pressenti se prévaudrait dans le cadre de la sélection qualitative.
A cette occasion, et conformément aux articles 60 et 61 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir
adjudicateur demandera, au soumissionnaire et de la même manière que celle prévue pour lui-même, les preuves que toute autre entité dont il ferait valoir les capacités dans le cadre
de la sélection qualitative, ne se trouve pas dans un des cas prévus ci-dessus.
5.1.4 Délai de production des attestations et documents demandés - vérification
Tout soumissionnaire interrogé disposera au maximum d'un délai de quinze (15) jours de calendrier, prenant cours le lendemain de la date d'expédition de la demande qui lui est
adressée, pour communiquer les documents repris ci-dessus.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'exclure de la suite de la procédure tout soumissionnaire qui n'aurait pas remis l'ensemble des documents attendus au terme du délai
dont question ci-dessus.
En outre, si la vérification des attestations et documents dont question ci-dessus fait apparaître que la déclaration sur l'honneur implicite du soumissionnaire (tant pour lui-même que
pour toute autre entité dont il ferait valoir les capacités dans le cadre de la sélection qualitative) ne correspondait pas à la situation personnelle réelle des personnes concernées à la date
limite de réception des offres, il peut également être exclu du marché, aucune régularisation a posteriori n'étant possible.
III.2.2. Capacité économique et financière:
? Dans le formulaire d'offre, la déclaration concernant le chiffre d'affaires relatif aux services faisant l'objet du marché, que les client soient du secteur public ou privé, réalisés au cours
des 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début des activités du soumissionnaire, dans la mesure où ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Un des chiffres d'affaires sur les exercices disponibles doit être supérieur ou égal à un montant de 90.000 ? HTVA.
III.2.3. Capacité technique:
? La présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de
services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à
défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services;
Le soumissionnaire mettra en avant les services effectués dans le domaine transport-logistique.
Le niveau d'exigence minimale à atteindre est le suivant : minimum deux prestations, effectuées au sein du secteur public ou privé, d'un montant minimum de 10.000 euros HTVA
chacune.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/02/2015 - 14:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/02/2015 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 27/02/2015 - 14:00
Lieu: 104 Boulevard TIROU - 6000 Charleroi
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 13
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/01/2015
VILLE DE CHÂTELET
N. 501317
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Châtelet
RUE GENDEBIEN 55 , BE-6200 Châtelet
Contact: Collège Communal
Tél: +32 71243231 Fax: +32 71243200 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.chatelet.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marche de services - Renouvellement d'une partie du portefeuille d'assurances de la Ville de Châtelet
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Marche de services - Renouvellement d'une partie du portefeuille d'assurances de la Ville de Châtelet
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Assurance automobile et omnium de services
Description succincte:
Assurance automobile et omnium de services
Lot 2: Assurance tous risques (expositions et objets d'art, vol, transport et séjour de valeurs, chapiteau et chalets, matériel et instruments de musique).
Description succincte:
Assurance tous risques (expositions et objets d'art, vol, transport et séjour de valeurs, chapiteau et chalets, matériel et instruments de musique).
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de
l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Le pouvoir adjudicateur vérifiera la situation du soumissionnaire conformément aux articles 58 § 1er et 60 § 1er de l'Arrêté royal du 15 juillet 2011.
A cet effet, les documents qui seront vérifiés par le Pouvoir Adjudicateur sont les suivants :
- Attestation ONSS,
- Attestation fiscale,
- Attestation de non-faillite.
La vérification se fera dans les 48 heures ouvrables de la date ultime du dépôt de l'offre conformément à l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
Seul un extrait du casier judiciaire des personnes morales devra obligatoirement être joint à l'offre de prix, à défaut, celle-ci sera exclue du marché.
Tout soumissionnaire qui au moment de la date ultime du dépôt de l'offre ne sera pas en ordre en matière de droit d'accès sera définitivement exclu de la procédure de marché.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaire du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont
disponibles (cf. art. 67 § 1er 3° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
Le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaire du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont
disponibles (cf. art. 67 § 1er 3° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire joindra à son offre une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises et contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de
l'acheteur, ou à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services (Art 72 7° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011).
Le soumissionnaire joindra à son offre une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises et contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de
l'acheteur, ou à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services (Art 72 7° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011).
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 3/3/2015 - 12:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 4/3/2015 - 11:30
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 4/3/2015 - 11:30
Lieu: Cabinet de Monsieur le Bourgmestre, Gendebien 55 à 6200 Châtelet
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
MPI DE KINDERVRIEND
N. 501337
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
MPI De Kindervriend
Rollegemkerkstraat 51, BE-8510 Rollegem
Contact: Algemeen Directeur
Geert Verpoest
Tel: +32 56245787 Fax: +32 56225610
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 14
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
VERBOUWING EN UITBREIDING VAN EEN WONING, lot binnenschrijnwerk
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gentsesteenweg 66 - 8500 KORTRIJK
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
binnenschrijnwerken : lichte scheidingswanden, afwerking plafonds met platen en tegels, binnendeuren en branddeuren.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
- (onder)categorie D of D4 of D5 , klasse 1, indien het inschrijvingsbedrag hoger is dan 50.000 euro.
- geen erkenning vereist indien het inschrijvingsbedrag lager is dan 50.000 euro.
De definitieve vereiste erkenningsklasse wordt bepaald door het toewijzingsbedrag.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/02/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 60.26 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Door voorafgaande overschrijving op rekeningnr. BE29 4691 0191 0164 van Building Concepts bvba.
BTWnr TE VERMELDEN.
Na aankoop, wordt op eenvoudig verzoek van de inschrijver een digitale versie doorgestuurd.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/02/2015 - 14:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 25/02/2015 - 14:00
Plaats: Burelen MPI De Kindervriend - Rollegemkerkstraat 51 - 8510 Rollegem
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00678210/2015001082
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
GEMEENTEBESTUUR VAN DEERLIJK
N. 501356
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentebestuur van Deerlijk
Harelbekestraat 27, BE-8540 Deerlijk
Contact: Tine Degloire
Tel: +32 56694744 Fax: +32 56694721 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
1818.5 Deerlijk: Geschiktmakingswerken aan de BLO-school Sancta Maria - lot 1
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Nieuwstraat 8540 Deerlijk
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
1818.5 Deerlijk: Geschiktmakingswerken aan de BLO-school Sancta Maria - Lot 1. Inrichten zolderverdieping (vloeren, plafonds, wanden, meubilair + HVAC .) +
oprichten nieuwe vluchtdoorgang met stalen vluchttrap.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Naam en rechtsvorm
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Bankverklaring ivm voldoende financiële basis
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Gevraagde erkenning: D - klasse 2 - uitvoeringstermijn 100 werkdagen
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/02/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 65.72 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestekken zijn eventueel afhaalbaar na voorafgaande verwittiging en contante betaling of verkrijgbaar na overschrijving op BE 89 7785 3911 9385.
De kantoren zijn gesloten op vrijdagnamiddag.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/02/2015 - 18:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 27/02/2015 - 09:00
Plaats: Trouwzaal van het gemeentehuis van Deerlijk
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 15
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00082552/2015000878
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
GEMEENTEBESTUUR VAN DEERLIJK
N. 501357
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentebestuur van Deerlijk
Harelbekestraat 27, BE-8540 Deerlijk
Contact: Tine Degloire
Tel: +32 56694744 Fax: +32 56694721 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
1818.5 Deerlijk: Geschiktmakingswerken aan de BLO-school Sancta Maria - lot 2
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Nieuwstraat 8540 Deerlijk
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
1818.5 Deerlijk: Geschiktmakingswerken aan de BLO-school Sancta Maria - lot 2: omgevingsaanleg - heraanleg bestaande toestand koer naar nieuwe koer met groen en
speelelementen + luifel.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Naam en rechtsvorm
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Bankverklaring ivm voldoende financiële basis
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Gevraagde erkenning: C - klasse 1 - uitvoeringstermijn 40 werkdagen
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/02/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 67.84 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestekken zijn eventueel afhaalbaar na voorafgaande verwittiging en contante betaling of verkrijgbaar na overschrijving op BE 89 7785 3911 9385.
De kantoren zijn gesloten op vrijdagnamiddag.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/02/2015 - 18:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 27/02/2015 - 09:15
Plaats: Trouwzaal van het gemeentehuis van Deerlijk
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00082552/2015001093
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
GEMEENTEBESTUUR VAN DEERLIJK
N. 501358
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentebestuur van Deerlijk
Harelbekestraat 27, BE-8540 Deerlijk
Contact: Tine Degloire
Tel: +32 56694744 Fax: +32 56694721 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
1818.5 Deerlijk: Geschiktmakingswerken aan de BLO-school Sancta Maria - lot 3 elektriciteit
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Nieuwstraat 8540 Deerlijk
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
1818.5 Deerlijk: Geschiktmakingswerken aan de BLO-school Sancta Maria - lot 3 elektriciteit. Vervangen van alle elektriciteit in de schoolgebouwen.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Naam en rechtsvorm
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Bankverklaring ivm voldoende financiële basis
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Gevraagde erkenning: P1 - klasse 2 - uitvoeringstermijn 100 werkdagen
AFDELING IV. PROCEDURE
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 16
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/02/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 59.36 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestekken zijn eventueel afhaalbaar na voorafgaande verwittiging en contante betaling of verkrijgbaar na overschrijving op BE 89 7785 3911 9385.
De kantoren zijn gesloten op vrijdagnamiddag.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/02/2015 - 18:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 27/02/2015 - 09:30
Plaats: Trouwzaal van het gemeentehuis van Deerlijk
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00082552/2015000891
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
VZW CENTRUMSCHOLEN DEKENIJ IEPER OUDE VEURNESTRAAT 24, 8900
IEPER AFDELING : VBS LYCEUM-H.-FAMILIE
N. 501336
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
VZW CENTRUMSCHOLEN DEKENIJ IEPER Oude Veurnestraat 24, 8900 Ieper Afdeling : VBS LYCEUM-H.-FAMILIE
Maloulaan 2, BE-8900 Ieper
Contact: Mia Ingelaere (directrice)
Tel: +32 57218239 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
BLOK C : RENOVATIE KLASSEN C124 & C125, TRAPHAL EN GANG
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ieper
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Diverse afbraakwerken zoals buitenramen en binnenschrijnwerk, sanitair en electriciteit ; Nieuwe buitenramen in PVC ; Superisolerende beglazing ; Brandwerende
rolgordijnen ; Herstelpleisterwerken ; Egaliseren tredes ; Valse plafonds ; Vast meubilair ; Schilderwerken ; Sanitaire leidingen en toestellen ; Vervanging radiatoren ;
Electrische installatie en armaturen.
(uitvoeringstermijn : 35 werkdagen)
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Attest van inschrijving op de lijst van erkende aannemers, met vermelding van categorie/ondercategorie en klasse.
Vereiste erkenning : KLASSE 1 - categorie D
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
*RSZ-attest van het voorlaatste kwartaal dat deze aanneming voorafgaat, waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen aan de Sociale Zekerheid.
*Fiscaal attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Technische documentatie PVC-ramen
Technische documentatie PVC-bevloering
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 02/03/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 120.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Mits storting van 120.00Euro op rek.nr.IBAN: BE02 6451 2911 7240 (BIC: JVBABE22), op naam van Architectenbureau Delafontaine bvba,
Pauwstraat 5 te 8800 Roeselare, met vermelding VBS LYCEUM-H.FAMILIE IEPER. Gelieve ook het BTW-nummer te vermelden bij overschrijving. Het architectenbureau per
mail/fax op de hoogte brengen van uw overschrijving + bewijs van betaling meesturen. Het bestek + aanvullende stukken kunnen tevens aangekocht worden op bovenbeschreven
adres, mits vooraf telefonisch aangevraagd.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 04/03/2015 - 14:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 04/03/2015 - 14:00
Plaats: VBS LYCEUM-H.-FAMILIE IEPER
Maloulaan 2, 8900 Ieper
(t.a.v. Mevr. Mia Ingelaere)
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00691317/2015001054
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
SOCIALE BOUW- EN KREDIETMAATSCHAPPIJ ARRO. DENDERMONDE
N. 501314
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 17
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde
Begijnhoflaan 24, BE-9200 Dendermonde
Contact: Marie-Paule HIEL
Tel: +32 52222354 Fax: +32 52201696 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
OPBOUW VAN 7 SOCIALE KOOPWONINGEN EN 1 AANGEPASTE WONING IN LEBBEKE-HEIDEPARK F
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
OPBOUW VAN 7 SOCIALE KOOPWONINGEN EN 1 AANGEPASTE WONING TE LEBBEKE-HEIDEPARK F
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
OPBOUW VAN 7 SOCIALE EENGEZINSKOOPWONINGEN EN 1 AANGEPASTE WONING.
Geraamde waarde zonder BTW: 1140643.48 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
KLASSE : 5
ERKENNING : D
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/03/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 160.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: 160,-Euro bij persoonlijke afhaling - bij verzending : 19,08 Euro verzendingskosten (6% BTW inbegrepen)
Rekeningnr. BE41 0682 2346 6910 - GKCCBEBB
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/03/2015 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 13/03/2015 - 10:00
Plaats: Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde, Begijnhoflaan 24, 9200 Dendermonde - vrijdag 13 maart 2015 - 10u00.
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00684834/2015000634
bij de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde, Begijnhoflaan 24, 9200 Dendermonde na tel. afspraak op nr. 052/22 23 54 [email protected]
bij de architect : Artex bvba, Kerkstraat 65, 9200 Dendermonde tel. 052/25 83 70 - [email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
KATHOLIEK BASISONDERWIJS ZOMERGEM VZW
N. 501334
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Katholiek Basisonderwijs Zomergem vzw
Dreef 47, BE-9930 Zomergem
Contact: Paul Stock
Tel: +32 93727826 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Sint-Martinusschool Zomergem
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Dreef 47, 9930 Zomergem
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Sint-Martinusschool Zomergem - Aanpassingswerken elektriciteitsinstallatie - perceel Elektriciteit
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
RSZ attest 3de kwartaal 2014
Een fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten in toepassing van art. 63 KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren dd. 15.07.2011
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Erkenning ondercategorie P1, klasse 1
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 18
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 02/03/2015 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 121.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bedrag van 121,00 euro BTW 6% en verzendingskosten inbegrepen te storten op rekeningnummer IBAN BE56 7755 2609 5988, BIC
GKCCBEBB van nv Studieburo De Klerck, Oud-Strijderslaan 14, 8200 Brugge, met vermelding 7050/E + BTW-nummer
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 03/03/2015 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 03/03/2015 - 10:00
Plaats: Vrije basisschool Sint Martinus 1, Dreef 47, 9930 Zomergem - Directieburelen tav dhr. Paul Stock
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00684957/2015000521
Uitvoeringstermijn : 120 werkdagen
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
O.C.M.W. SINT-LAUREINS
N. 501354
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
O.C.M.W. Sint-Laureins
Rommelsweg 12, BE-9980 Sint-Laureins
Contact: Linda Turpyn (secretaris)
Tel: +32 92187240 Fax: +32 92187249 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
A420 brandveilig maken bestaand rustoord
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
A420T open aanbesteding voor het brandveilig maken van het bestaand rustoord voor het lot vervangen binnendeuren
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
-bewijs erkenning
D5 geraamde klasse 1
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/02/2015 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 34.98 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: overschrijving op het rekeningnr. 103-0129003-61 (op naam van COSA cvoa, Stationsplein 6, 9990 Maldegem) met als mededeling BESA420T en
uw BTWnr.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/02/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 20/02/2015 - 11:00
Plaats: in de kantoren van AIKO, Stationsplein 6, 9990 Maldegem
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: de inschrijvers
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00670572/2015001085
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
Oproep tot kandidaatstelling
SIBELGA
N. 501302
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Sibelga
Werkuizenkaai 16, BE-1000 Brussels
Contact: Julien Burton
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.sibelga.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=193571
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Real-time leidingen controlesysteem
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
Het voorwerp van deze procedure is de vervanging en de uitbreiding van het controlesysteem van het elektriciteitsnet (midden- en laagspanning) en het gasnet (middenen lage druk).
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 19
Het controlesysteem dat het voorwerp uitmaakt van de opdracht zal voornamelijk de volgende functies omvatten:
SCADA (Supervisory, Control And Data Acquisition): verzameling en uitwisseling van gegevens met de aangestuurde werkstations.
DMS (Distribution Management System): visualisering van de actuele status van het net en beheer van de geplande en niet-geplande interventies, met inbegrip van
een simulatietool en een tool voor de opleiding van de operatoren.
OMS (Outage Management System): ondersteuning van de diagnosebepaling en de visualisering in geval van een onderbreking van de levering, meer bepaald voor
laagspanningstoringen.
Loadflow calculation: in real-time, als prognose en in de modus Studie of Simulatie.
Interface met de klanten: externe communicatie, systemen voor informatie over de actuele en vroegere incidenten.
Rapporteringtools: indicatoren voor de frequentie en de duur van storingen, indicatoren voor de kwaliteit van de levering.
In latere fasen zal het systeem uitgebreid moeten worden tot monitoringfuncties (preventie van opstoppingen) en functies voor de dynamische sturing van het net als
antwoord op de ontwikkeling - door de marktdeelnemers - van de gedecentraliseerde productie en van 'demand side management'-producten.
De opdracht omvat:
1. de levering van de toepassingen
2. de levering van de hardware (servers, clients en beeldschermen)
3. de implementatie en configuratie
4. de overname en integratie van de gegevens van de bestaande systemen
5. de totstandbrenging van interfaces met andere bestaande toepassingen (bijvoorbeeld: GIS, SAP)
6. de indienststelling en de tests
7. het onderhoud van het systeem (hardware en software)
De volgende elementen maken uitdrukkelijk geen deel uit van de opdracht:
Module voor oproepbeantwoording
WFM (Workforce management)
Ophaling van de gegevens uit het GIS en de vernieuwde systemen
RTU
Telecom
Meubilair
'Netwerk'-apparatuur: switch, router, glasvezel.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
Geraamde waarde zonder BTW: 13150000.00 EUR
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 02/02/2015-12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 19/02/2015-12:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
BPOST
N. 501268
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
bpost
Muntcenter, BE-1000 Brussel
Contact: Verschelden Luc Marcel
Luc Verschelden
Tel: +32 2765529 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.bpost.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=193505
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaten - Isolatiewerken bpost kantoor Hasselt New MC
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ekkelgaarden - 3500 Hasselt
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
Isolatiewerken PUR of PIR 10 cm aan binnenzijde in bpost kantoor Hasselt New MC
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
-Een document met algemene informatie van de firma: naam, rechtsvorm, nationaliteit, sociale zetel en adres.
- Een document met algemene informatie van de contactpersoon: naam, telefoonnummer en e-mailadres.
- Een attest van niet faillissement, afgeleverd door een wettelijke of administratieve instantie.
- Een verklaring in eer en geweten die aantoont dat de kandidaat nooit een fout heeft gemaakt zoals vermeld wordt in het K.B. van 16 juli 2012 artikel 66 § 1 & 2.
- Een recent (afgeleverd in de laatste 3 maanden) RSZ attest.
- Een recent (afgeleverd in de laatste 3 maanden) attest afgeleverd door een bevoegde publieke instantie, dat aantoont dat de kandidaat in regel is met de betaling van zijn directe
belastingen.
- Een recent (afgeleverd in de laatste 3 maanden) attest afgeleverd door een bevoegde publieke instantie, dat aantoont dat de kandidaat in regel is met de betaling van zijn indirecte
belastingen
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
-Totaal omzetcijfer van de laatste drie jaren
- Een recent handelsrapport (bv. Graydon, D&B.)
- Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's
- Een solvabiliteitsverklaring van uw bank
III.2.3. Vakbekwaamheid:
-De inschrijver moet het bewijs leveren van ervaring in gelijkaardige diensten. Minstens 5 referenties in de laatste 3 jaren. Deze referenties bevatten minstens
volgende informatie: omzet, contactpersoon referentie en telefoonnummer, e-mail, aantal sites of kantoren.
- De Inschrijver dient een bewijs te leveren van erkenning D4 - Klasse 3.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 20
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 04/02/2015-14:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
N. 501291
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Havenlaan 86C/3000, BE-1000 Brussel
Tel: +32 27757575 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Onderhoud en Herstelling van de verwarmingsketels van externe sites - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Onderhoud en Herstelling van de verwarmingsketels van externe sites
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze
informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijvers voegen bij hun offerte een attest toe dat aangeeft dat ze overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de sociale zekerheid
in het land waarin ze zijn ingeschreven handelen
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij
voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. De buitenlandse inschrijvers voegen bij hun
offerte een attest toe dat aangeeft dat ze overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de professionele fiscale wetgeving in het land waarin ze zijn ingeschreven handelen. Het
attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
NIHIL
NIHIL
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Het personeel dat werk verricht aan de verwarmingsinstallaties, moet kunnen aantonen dat het erkend is voor de uitvoering van de periodieke controles:
Erkend verwarmingsketeltechnicus type L (vloeibare brandstof);
Erkend verwarmingsketeltechnicus type G1 (atmosferische gasverwarmingsketel of met premix-brander);
Erkend verwarmingsketeltechnicus type G2 (gasverwarmingsketel met ventilatorbrander);
En om keuringen en diagnoses van de verwarmingssystemen te verrichten:
Erkenning als erkend verwarmingstechnicus voor installaties van type 1;
Erkenning als EPB-verwarmingsadviseur voor installaties van type 2.
NIHIL
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Jaarlijkse totale prijs van herstellingen door erkend verwarmingsketeltechnicus, Weging: 60
Criterium 2: Jaarlijkse totale prijs van het onderhoud op het geheel van onze plaatsen, Weging: 40
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/2/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/2/2015 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
DE SCHAARBEEKSE HAARD
N. 501320
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
De Schaarbeekse Haard
Trooststraat 70, BE-1030 Schaarbeek
Contact: De Schaarbeekse Haard
Stefanie Pilottek
Tel: +32 2408040 Fax: +32 2408060 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.fsh.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Volledige opdracht betreffende studie en opvolging van de werken voor volledige renovatie van het gebouw gelegen A. De Craenestraat 39-41 en G. Guffensstraat 37 te
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 21
1030 Brussel
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: A. De Craenestraat 39-41 en G. Guffensstraat 37 te 1030 Brussel
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht is gericht op de aanwijzing van een ontwerper die belast wordt met de volledige opdracht betreffende de studie en de opvolging van de werken voor de
volledige renovatie van het woongebouw gelegen A. De Craenestraat 39-41 en G. Guffensstraat 37 met inachtneming van een duurzame en ecologische visie en aanpak.
Het budget van de werken beloopt 2.393.950,00 Euro zonder BTW, erelonen, verbindings- en regiekosten en andere diverse kosten.
Voor deze opdracht wenst de aanbestedende dienst een multidisciplinair team aan te stellen bestaande uit een architect, een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere
technieken, en een EPB-adviseur (optie, zie navolgend).
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De inschrijvers moeten de voorwaarden naleven betreffende het recht op toegang tot de opdracht overeenkomstig de artikelen 61 t/m 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Voor de architectuurstudies:
A/ Naleving van de wet van 20-02-1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en naleving van de wet van 26-06-1963 tot instelling van een Orde van
architecten ;
Kandidaten voegen bij hun kandidatuur een attest van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten van de provincie waar zij verblijven of, voor de ingezetenen van de
Lidstaten van de EU of uit een ander land dat deel uitmaakt van het akkoord betreffende de EER, een verklaring op eer het beroep van architect in het buitenland uit te oefenen en te
zullen overgaan tot de aflegging van een voorafgaande verklaring bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten.
B/ Naleving van Art. 61, § 1 en § 2, 1°, 2° of 3° :
Kandidaten voegen bij hun offerte een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid van het betreffende
land is uitgereikt.
C/ Naleving van Art.62 :
Kandidaten die geen personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun kandidatuur een ondertekende verklaring op eer waaruit dat feit blijkt.
Kandidaten die personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt
dat zij in regel zijn met de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen.
Kandidaten die personeel in dienst hebben dat behoort tot een andere Lidstaat van de Europese Unie en niet hiervoor wordt bedoeld, voegen bij hun offerte een attest dat uitgereikt is
door de bevoegde overheid en waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen
van het land waar zij gevestigd zijn.
Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de datum van ontvangst van de offertes.
D/ Naleving van Art.63 :
Kandidaten voegen bij hun kandidatuur een attest waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land
waar zij gevestigd zijn. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste ontvangstdatum van de kandidaturen.
Belgische kandidaten moeten een door de FOD Financiën uitgereikt attest voorleggen.
Voor de stabiliteitsstudies:
A/ Naleving van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs :
Kandidaten voegen bij hun kandidatuur een kopie van de onderwijskwalificaties van de natuurlijke persoon die belast wordt met de opdracht, die zijn hoedanigheid van burgerlijk
ingenieur in de bouw of burgerlijk ingenieur - architect aantonen. De natuurlijke persoon die belast wordt met de opdracht, zal moeten beschikken over een titel tijdens de uitvoering
van de opdracht die hem in staat stelt de inschrijvende ingenieur-adviseur of het inschrijvend ingenieurs-adviesbureau aan te stellen.
B/ Naleving van Art. 61, § 1 en § 2, 1°, 2° of b3° :
Kandidaten voegen bij hun offerte een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid van het betreffende
land is uitgereikt.
C/ Naleving van Art.62:
Kandidaten die geen personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun kandidatuur een ondertekende verklaring op eer waaruit dat feit blijkt.
Kandidaten die personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt
dat zij in regel zijn met de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen.
Kandidaten die personeel in dienst hebben dat behoort tot een andere Lidstaat van de Europese Unie en niet hiervoor wordt bedoeld, voegen bij hun offerte een attest dat uitgereikt is
door de bevoegde overheid en waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen
van het land waar zij gevestigd zijn.
Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de datum van ontvangst van de offertes.
D/ Naleving van Art.63 :
Kandidaten voegen bij hun kandidatuur een attest waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land
waar zij gevestigd zijn. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste ontvangstdatum van de kandidaturen.
Belgische kandidaten moeten een door de FOD Financiën uitgereikt attest voorleggen.
Voor de studies bijzondere technieken :
A/ Naleving van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs :
Kandidaten voegen bij hun kandidatuur een kopie van de studietitels van de natuurlijke persoon die belast wordt met de opdracht, die zijn hoedanigheid van burgerlijk ingenieur in
elektromechanica of in elektriciteit of van burgerlijk ingenieur in de bouw of van industrieel ingenieur en/of bezit van een masterdiploma in de industriële wetenschappen met de optie
bouw, elektromechanica of elektriciteit aantoont. De natuurlijke persoon die belast is met de opdracht, zal moeten beschikken over een titel tijdens de uitvoering van de opdracht die
hem in staat stelt de inschrijvende ingenieur-adviseur of het inschrijvende ingenieurs-adviesbureau aan te stellen.
B/ Naleving van Art. 61, § 1er en § 2, 1°, 2° of b3° :
Kandidaten voegen bij hun offerte een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid van het betreffende
land is uitgereikt.
C/ Naleving van Art.62 :
Kandidaten die geen personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun kandidatuur een ondertekende verklaring op eer waaruit dat feit blijkt.
Kandidaten die personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt
dat zij in regel zijn met de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen.
Kandidaten die personeel in dienst hebben dat behoort tot een andere Lidstaat van de Europese Unie en niet hiervoor wordt bedoeld, voegen bij hun offerte een attest dat uitgereikt is
door de bevoegde overheid en waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen
van het land waar zij gevestigd zijn.
Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vr de datum van ontvangst van de offertes.
D/ Naleving van Art.63 :
Kandidaten voegen bij hun kandidatuur een attest waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land
waar zij gevestigd zijn. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste ontvangstdatum van de kandidaturen.
Belgische kandidaten moeten een door de FOD Financiën uitgereikt attest voorleggen.
Voor de opdracht van EPB-adviseur :
A/ Naleving van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19-06-2008 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs
Kandidaten voegen bij hun kandidatuur een kopie van de kennisgeving van de erkenning voor de uitoefening van de opdracht van EPB-adviseur, overeenkomstig het Besluit van de
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juni 2008 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs die werd afgeleverd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de verlening van de erkenning te controleren op de website van het BIM.
B/ Naleving van Art. 61, § 1er en § 2, 1°, 2° of b3° :
Kandidaten voegen bij hun offerte een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid van het betreffende
land is uitgereikt.
C/ Naleving van Art.62 :
Kandidaten die geen personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun kandidatuur een ondertekende verklaring op eer waaruit dat feit blijkt.
Kandidaten die personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt
dat zij in regel zijn met de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen.
Kandidaten die personeel in dienst hebben dat behoort tot een andere Lidstaat van de Europese Unie en niet hiervoor wordt bedoeld, voegen bij hun offerte een attest dat uitgereikt is
door de bevoegde overheid en waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen
van het land waar zij gevestigd zijn.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 22
Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vr de datum van ontvangst van de offertes.
D/ Naleving van Art.63 :
Kandidaten voegen bij hun kandidatuur een attest waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hunb beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land
waar zij gevestigd zijn. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste ontvangstdatum van de kandidaturen.
Belgische kandidaten moeten een door de FOD Financiën uitgereikt attest voorleggen.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De kandidaat moet bewijs leveren dat hij ertoe bekwaam is de opdracht naar behoren uit te voeren, en meer bepaald:
- Dat hij ertoe bekwaam is de renovatie van een oud gebouw uit te voeren, rekening houdend met de patrimoniale kwaliteiten;
- Dat hij ertoe bekwaam is functionele en kwalitatief hoogstaande woningen en omgevingen te ontwerpen;
- Dat hij ertoe bekwaam is het aspect duurzaamheid van een renovatieproject globaal te beheersen;
- Dat hij ertoe bekwaam is de competenties binnen een multidisciplinair team te coördineren.
De ontwerper moet het bewijs leveren van zijn vermogen om de opdracht tot een goed einde te brengen door voorlegging van :
A) Voor de architect: minimaal één en maximaal drie referenties die, globaal gesproken, aantoont (aantonen) dat hij in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van
onderhavige aankondiging een volledige opdracht als ontwerper heeft gerealiseerd die beantwoordt aan de volgende eigenschappen:
- uitgevoerd voor rekening van één of verscheidene aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten onderworpen instanties;
- betrekking hebben gehad op een ontwerp met een totaal bedrag van de werken excl. BTW gelijk aan of meer dan 1.200.000 euro ;
- betrekking hebben gehad op de bouw of de volledige renovatie van een voor woningen bestemd gebouw houdende minstens 8 woningen, met dien verstande dat het een ontwerp
betreft dat betrekking heeft op de algeheelheid van de volgende posten: de gebouwschil, de structuur, de technieken (elektriciteit, ventilatie en verwarming) en de binneninrichting
(afwerkingen, keukens, badkamers, enz.) van het of de gebouwen:
- betrekking hebben gehad op de renovatie van een gebouw met een patrimoniale waarde;
- betrekking hebben gehad op de inrichting van de omgeving van een meergezinswoning;
- betrekking hebben gehad op de renovatie van een gebouw dat ten minste voldoet aan de criteria betreffende de lage-energienorm (netto energiebehoefte voor verwarming ≤ 60
kWh/m².jaar).
De architect verwijst naar zijn vakbekwaamheid aan de hand van minstens een en niet meer dan drie referenties voor alle voornoemde criteria en bijgevolg wordt er met eventuele
bijkomende referenties geen rekening gehouden.
B) Voor de stabiliteitsingenieur: een referentie die aantoont dat hij een volledige opdracht van studiebureau heeft uitgevoerd in het kader van een project waarvan het bedrag excl. btw
van de werken betreffende de stabiliteitsstudie van het gebouw gelijk is aan of hoger is dan 250.000 euro van werken die in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de publicatie van
onderhavige aankondiging werden aangenomen.
C) Voor de ingenieur bijzondere technieken: maximum twee referenties die globaal genomen aantonen dat hij in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige
aankondiging een volledige opdracht van studiebureau heeft uitgevoerd die aan de volgende kenmerken beantwoorden:
- betrekking hebben gehad op een project waarvan het bedrag van de werken excl. BTW in de afgelopen vijf jaar voorafgaand aan de bekendmaking van onderhavige aankondiging en
betreffende de studie bijzondere technieken van het gebouw gelijk is aan of meer bedraagt dan 450.000 euro;
- betrekking hebben gehad op de bouw of de volledige renovatie van een voor huisvesting of verblijf bestemd gebouw.
De ontvankelijkheid van de referenties (A, B, C) is onderworpen aan de voorlegging van de volgende gegevens en/of documenten (maximum vier A4-pagina's recto per referentie)
voor elke voorgestelde referentie:
1) Het type opdracht (openbaar of privé) en het type tussenkomst, de bestemming, het initiële budget en het totale bedrag van de werken excl. BTW, evenals voor de ingenieur
stabiliteit en speciale technieken, het bedrag van zijn opdracht, de uitvoeringsdatum en/of de vorderingsstaat van het project, de identiteit van de bouwheer en de exacte rol van de
kandidaat;
2) Een nota (maximum 1 pagina A4-formaat) waarin wordt toegelicht waarom het gekozen voorbeeld pertinent wordt geacht met betrekking tot het voorwerp van de opdracht en de
specifieke capaciteiten die van de kandidaat worden verwacht;
3) Ten minste 3 illustraties (foto's, plannen, enz.) van het project waaruit blijkt dat de kandidaat over de bekwaamheid beschikt om te voldoen aan de verwachtingen van de bouwheer
en dit binnen de hiervoor gestelde limiet van het maximum toegestane aantal pagina's;
4) een attest van goede uitvoering dat werd opgemaakt op naam van de persoon die er zich op beroept, ondertekend door de opdrachtgever, afgeleverd na de datum van de voorlopige
ontvangst van de werken en met vermelding van de datum van de voorlopige ontvangst van de werken die moet hebben plaatsgevonden na de 19/01/2010 en voor de datum van de
ontvangst van de kandidaturen. Het attest telt niet mee voor het toegestane aantal pagina's.
Deze documenten en gegevens zijn een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de kandidatuur. De kandidaten moeten alle gevraagde gegevens meedelen om toegang te kunnen
hebben tot de overheidsopdracht.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Beperkt.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/02/2015 - 10:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:01085241/2015000594
De eerste fase van onderhavige procedure bestaat uit de verzending, door de kandidaten, van de documenten die in de punten III.2 van deze aankondiging worden vermeld. Op basis
daarvan zal de aanbestedende overheid overgaan tot een selectie van de kandidaten. Het bestek wordt enkel aan de geselecteerde kandidaten toegestuurd.
De aanbestedende overheid zal worden bijgestaan door een adviescomité voor de beoordeling van de kwaliteit van de door de inschrijvers in de tweede fase ingediende offertes.
De inschrijvers die niet worden geselecteerd, krijgen een forfaitaire vergoeding van 3000,00 EUR zonder BTW aangeboden op voorwaarde dat ze een regelmatige offerte hebben
ingediend en ten minste 50% van de punten hebben behaald.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
KIND EN GEZIN
N. 501324
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27, BE-1060 Brussel
Contact: De heer Frank Van Swalm
Tel: +32 25331448 Fax: +32 25341382 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.kindengezin.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - raamcontract voor leveren van marketing- en communicatiediensten en -producten
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Brussel, Vlaanderen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht omvat de dagdagelijkse begeleiding van de externe en interne communicatie van het agentschap Kind en Gezin door middel van een meerjarig vast
communicatiepartnership.
De vaste communicatiepartner zal Kind en Gezin assisteren bij het realiseren van zijn communicatiedoelstellingen en -projecten gedurende een periode van 4 jaar.
Dit zal gebeuren onder de vorm van een klantencontract met vaste prijzen zonder afnamegarantie voor 4 jaar, dat jaarlijks opzegbaar is.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 23
De samenwerking garandeert geen exclusiviteit.
Ze moet voldoende flexibiliteit garanderen en Kind en Gezin toelaten niet-structurele ad hoc projecten te realiseren. Desgewenst kan de partner voor deze projecten als
adviesorgaan ingeschakeld worden.
Concreet betekent dit communicatiepartnership met Kind en Gezin:
1. De communicatiepartner zal instaan voor het leveren van de volgende communicatiediensten:
strategisch advies op het vlak van marketing en communicatie
copywriting
uitwerken van campagnes
mediaplanning
advies betreffende een digitale dienstverlening (website, toepassingen, .)
marktonderzoek (klantbehoeften, .)
productie en regie van filmmateriaal
uitwerken en uitvoeren van evaluatiestructuren van de eigen producten en diensten (pré- en posttesten, effecttesten, .)
huisstijladvies
organisatie van evenementen
opvolging digital/online trends
2. De communicatiepartner zal instaan voor het creëren, aanmaken en leveren van de volgende communicatieproducten:
- folders
- brochures
- affiches
- advertenties
- gadgets
- audiovisueel materiaal
- online toepassingen (apps, .)
- websites
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Met betrekking tot de persoon van de inschrijver.
Kunnen een offerte indienen, individuele vennootschappen of twee of meer vennootschappen die zich met het oog op deze opdracht wensen te verenigen. Een combinatie van
vennootschappen schrijft in als één geheel. Met "inschrijver" wordt in dit document dan ook bedoeld hetzij een individuele vennootschap hetzij een combinatie van meerdere
vennootschappen die een offerte indient.
De inschrijver kan zich in voorkomend geval op grond van de artikel 74 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 beroepen op middelen van andere vennootschappen ongeacht de
juridische aard van de band van de inschrijver met die vennootschappen, voor zover de verbintenis van die vennootschappen om de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen
van de inschrijver aangetoond wordt. Dergelijke vennootschappen worden in dit document "ondersteunende vennootschappen" genoemd.
Betrouwbaarheidscriteria
(toepassing van art.61 tot en met art. 66 van het K.B. van 15.7.2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten Klassieke sectoren)
De controle op het vlak van de uitsluitingsgronden zal door het Bestuur worden verricht, vóór de beslissing tot gunning van de opdracht.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze
informatie zelf opvragen.
* De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de
Europese Unie, voegt bij zijn kandidaatstelling een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, § 2.
Ter informatie:
Art. 61 [KB 15/07/2011]
§ 1. Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing
die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor :
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme.
Met het oog op de toepassing van deze paragraaf vraagt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen.
Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die kandidaten of inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen
die ze ter zake nodig acht.
De aanbestedende overheid kan om dwingende redenen van algemeen belang afwijken van de in deze paragraaf bedoelde verplichting.
§ 2. Overeenkomstig artikel 20 van de wet kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die :
1° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand
verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een
gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen;
3° bij rechterlijke beslissing dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4° bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
5° niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62;
6° niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63;
7° zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze
inlichtingen niet heeft verstrekt.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie
zelf opvragen.
* De inschrijver dient wel bij te voegen: een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie
beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken
omzetcijfers beschikbaar zijn.
* Om voor deze opdracht aanvaard te worden, moet de inschrijver een minimumomzet van 3 000 000 EUR realiseren over de laatste 3 boekjaren samen .
Beroep op de draagkracht van andere entiteiten (art. 74 KB Plaatsing): de inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval voegt
de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn kandidaatstelling, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht
noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver. Er moet een afzonderlijke verbintenis worden toegevoegd per onderaannemer of entiteit op wiens draagkracht de
inschrijver zich beroept. De opdrachtnemer is verplicht de onderaannemers in te zetten waarop hij zich heeft beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie. Het gebruik van andere
onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. Deze onderaannemers of entiteiten mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden,
zoals bedoeld in artikel 61 KB Plaatsing.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* De geschiktheid zal beoordeeld worden aan de hand van de volgende documenten die moeten worden toegevoegd aan de kandidaatstelling:
1. Een lijst van de personeelsleden van de hele onderneming, met vermelding van hun moedertaal, hun functie en hun beroepskwalificatie .
2. Een selectieve lijst van de beheerde klanten in de afgelopen 3 jaar waarop duidelijk vermeld staat om welke opdracht of onderdeel van de opdracht het ging (dus niet louter de naam
van de klant) en het tijdstip van uitvoering (begin- en einddatum).
3. Een selectie van minstens 3 en maximum 5 zelf te kiezen cases van de afgelopen 3 jaar die de inschrijver relevant acht in functie van de opdrachten beschreven onder "Korte
beschrijving van de opdracht". Bij voorkeur dus rond maatschappelijk relevante thema's.
Het moet gaan om opdrachten die de inschrijver volledig zelf heeft uitgevoerd, of om opdrachten die de inschrijver gedeeltelijk zelf heeft uitgevoerd en gedeeltelijk heeft uitbesteed aan
een andere onderneming. Als het gaat om een deels uitbestede opdracht, moet de opdrachtgever duidelijk omschrijven welk deel van de opdracht de inschrijver zelf heeft uitgevoerd,
en welk deel van de opdracht de andere onderneming heeft uitgevoerd. De opdracht moet ook afgerond zijn.
[email protected]a-online.be
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 24
Het mag niet gaan om projecten van buitenlandse filialen of zusterfirma's tenzij er daadwerkelijke betrokkenheid was van de personen die nu in de onderneming werken. Er moet
duidelijk worden aangegeven wat de voorsituatie, de beginsituatie (briefing) en het verloop van het project of proces waren, en wat het aandeel van de inschrijver daarin was.
Het mag niet gaan om cases die werden uitgevoerd door personeelsleden van de inschrijver toen die op dat ogenblik nog voor een andere firma werkten, of die er niet meer werken op
het ogenblik dat het kandidaatsdossier wordt ingediend. De cases moeten de ervaring en het talent in de huidige onderneming illustreren.
Per case vermeldt de inschrijver (bij voorkeur op max. 2 A4-pagina's):
- de opdrachtgever, met vermelding van een contactpersoon en diens adres, incl. huidig doorkiesnummer en e-mailadres, en de data waarop het project werd uitgevoerd;
- de aanleiding en de inhoud van de opdracht;
- doelstelling/strategie/de toegepaste methode(n)/aanpak;
- de resultaten van de aanpak;
- kostprijs van de opdracht, exclusief media-aankoop;
- de deelopdrachten die werden uitgevoerd in eigen regie en die werden uitbesteed aan een andere onderneming, met vermelding van die onderaannemers (naam en contactgegevens).
De zorg die aan het kandidaatsdossier werd besteed en het taalgebruik erin, wordt eveneens in overweging genomen.
* De vakbekwaamheid wordt beoordeeld aan de hand van de volgende selectiecriteria:
a) de algemene kwaliteit van de personeelsbezetting van de onderneming en de bekwaamheid van het bureau om de opdracht volledig in het Nederlands uit te voeren;
b) de ervaring en bekwaamheid op het vlak van de opdrachten opgesomd onder "Korte beschrijving van de opdracht".
Beroep op de draagkracht van andere entiteiten (art. 74 KB Plaatsing): de inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval voegt
de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn kandidaatstelling, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht
noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver. Er moet een afzonderlijke verbintenis worden toegevoegd per onderaannemer of entiteit op wiens draagkracht de
inschrijver zich heeft beroept.
De opdrachtnemer is verplicht de onderaannemers in te zetten waarop hij zich heeft beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie. Het gebruik van andere onderaannemers is
onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. Deze onderaannemers of entiteiten mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel
61 KB Plaatsing.
Voordracht van onderaannemers (art. 12 KB Plaatsing en art. 12 KB Uitvoering): de inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te
geven en de identiteit van de onderaannemers die hij voorstelt. De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het
gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Beperkt.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 30
Criterium 2: Creatieve uitwerking en meerwaarde, Weging: 25
Criterium 3: Strategische visie op communicatie, Weging: 25
Criterium 4: Uitvoeringstermijnen, Weging: 10
Criterium 5: Transparantie van prijszetting, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/2/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/2/2015
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Informatiesessie:
12/03/2015 om 14.00
Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
NMBS-PROCUREMENT & INVESTMENT
N. 501279
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
NMBS-Procurement & Investment
Hallepoortlaan 40, BE-1060 Brussel
Contact: B-PI.02 s.13/2
Els Petit
Tel: +32 25283371 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.B-rail.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=193530
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
C60/0000250863 - Testproject internet in de trein
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van verlening van de diensten: België
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
Dit project is het test project dat de technologie zal aanbevelen die gebruikt kan worden voor het aanbieden van internet verbindingscapaciteit in de trein.
Algemene situering:
Het brengen van internet op de trein is een strategisch project binnen NMBS.
In eerste instantie is het de bedoeling om de reizigers te laten surfen op het internet via de meest gebruikelijke eindapparatuur op de markt.
Anderzijds wenst de NMBS op termijn via dit communicatieplatform ook andere toepassingen op de trein te brengen, zoals bv. camera's in de treinen, Real-time reizigers
info, Infotainment.Het is vooral belangrijk om te kunnen beschikken over een betrouwbaar en bedrijfszeker platform om deze diensten te kunnen ondersteunen.
Dit is een oproep voor kandidaturen van bedrijven die wensen mee te werken aan een testproject waarbij volgende scenario's worden uitgetest:
- `Repeater scenario´: versterking van de 3G/4G signalen van de publieke netwerken in de trein
- Scenario: WIFi in de trein / 3G/4G publieke netwerken voor communicatie grond-trein
De bedoeling van het testproject is om de kwaliteit van de beschikbare technologieën te evalueren in het kader van bovenstaand objectief, en binnen de scope van de
scenarios zoals hierboven beschreven.
De inschrijver zal een voorstel maken voor het opzetten van een testproject, en dit binnen de technologische opties zoals beschreven in het toekomstige bestek.
Daarna zal de inschrijver de test operationeel exploiteren gedurende een periode van drie (3) maanden, waarbij een aantal objectieve testrapporten dienen geproduceerd
te worden. Er zullen maximaal 4 testprojecten uitgevoerd en geëxploiteerd worden. Bijgevolg zal deze opdracht aan maximum 4 ondernemingen gegund worden.
Naast de technische testen, zal een ook een tevredenheidsenquête gehouden worden bij de reizigers; dit laatste zal door de NMBS zelf opgezet worden. Er kan echter
(technische) ondersteuning aan de inschrijver gevraagd worden.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
- Een geldig attest afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is, waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen in
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 25
overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De NMBS behoudt zich het recht voor om op basis van de ontvangen gegevens het aantal kandidaten te beperken.
- Omzet: Een gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren van minimum ?8 Mio;
- Financiële situatie van de maatschappij: winst- /verliesrekeningen van de laatste 3 jaren (in België/wereldwijd) ;
- EBITDA van de laatste 3 jaren;
- Een positief financieel rapport van een erkende organisatie (bv Graydon, Dun&Bradstreet,.) met de belangrijkste financiële indicatoren;
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver zal een lijst geven van de personen die hij in dienst heeft en aantonen wat hun expertise is voor het uitvoeren van dit project
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 11/02/2015-11:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
CAW HALLE VILVOORDE VZW
N. 501244
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
CAW Halle Vilvoorde Vzw
Poverstraat 75 B48, BE-1731 Relegem
Contact: MarS architecten bvba
Stephan Van Wassenhove
Tel: +32 22511815 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.cawhallevilvoorde.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verbouwing CAW - totaalopdracht
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
VERBOUWING VAN EEN BESTAAND PAND TOT CAW INLOOPCENTRUM MET SOCIALE KRUIDENIER - ZORGREGIO VILVOORDE
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: de prijs, Weging: 65
Criterium 2: de uitvoeringstermijn, Weging: 15
Criterium 3: het plan van aanpak, Weging: 15
Criterium 4: extra garanties op geleverd materiaal en/of werk, Weging: 5
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/02/2015 - 18:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 127.05 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Voorafgaande storting op rekening nummer BE38 4391 0617 4172 van CAW-Halle-Vilvoorde. met mededeling DOSSIER 12.05 - CAW531-B-CE
- CAW HALLE-VILVOORDE. Het dossier kan alleen worden afgehaald op adres : CAW Halle-Vilvoorde , Poverstraat 75, blok 48 , 1731 Asse-Relegem , 02/613.17.00. Bij
afhaling , met voorafgaandelijk vastgelegde afspraak , hetbetalingsbewijs voorleggen. De factuur zal onmiddellijk worden opgemaakt.
Bij schriftelijke vraag tot verzending van het dossier wordt een extra 8,80 ? aangerekend voor verzendingskosten als postpakket. De schriftelijke vraag vermeld tevens naam, adres,
btw-nr, en telefoonnummer. In dit geval wordt het dossier pas verzonden na ontvangst van de overschrijving kostprijs + verzendingskost.
Gestorte bedragen worden niet teruggestort.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/02/2015 - 14:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
I.G.S. HAVICREM
N. 501345
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.G.S. Havicrem
Mechelsesteenweg 277, BE-1800 Vilvoorde
Contact: Frank De Bock
Tel: +32 22548534 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedre met bekendmaking voor een opdracht tot projectbegeleiding en administratieve, praktisch-technische bijstand bij de realisatie
van een nieuw te realiseren crematorium
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 26
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Vlaams-Brabant
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De dienstverlener zal Havicrem, als bouwheer, bijstand moeten verlenen bij de realisatie van een nieuw te realiseren crematorium. De ligging van dit crematorium
alsmede het programma van eisen is nog niet gekend. Van de dienstverlener wordt, kort samengevat, vooral verwacht dat hij zal instaan voor zowel de algemene
projectbegeleiding van het gehele project alsook de specifieke administratieve en praktisch-technische bijstand van Havicrem (exclusief ontwerp, uitwerking technieken,
financiering en bouw zelf).
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijszettingsmechanisme, Weging: 30
Criterium 2: Plan van aanpak, Weging: 50
Criterium 3: Projectteam, Weging: 20
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 02/02/2015 - 14:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/02/2015 - 14:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 13/02/2015 - 14:00
Plaats: Kantoren Havicrem, Mechelsesteenweg 277 te Vilvoorde
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00703066/2015000794
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
Bestek is op te vragen bij Havicrem, De heer Steven Teughels,
[email protected], 02 254 85 60.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
STAD ANTWERPEN
N. 501281
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Antwerpen
Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen
Fax: +32 33382030
Internet adres(sen): www.antwerpen.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor ecologische monitoring kerngebieden Groenplan stad Antwerpen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Raamovereenkomst voor ecologische monitoring kerngebieden Groenplan stad Antwerpen
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Niet van toepassing
III.2.3. Vakbekwaamheid:
1. Het team van monitoren, dat door de opdrachtnemer zal worden ingezet zal minimaal moeten beschikken over volgende competenties:
? Deskundigheid met betrekking tot vegetatie- en faunistisch onderzoek;
? Deskundigheid met betrekking tot de verschillende soortgroepen.
namelijk:
? Flora: minimaal 3 deskundigen;
? Spinnen: minimaal 1 deskundige;
? Libellen, vlinders en insecten: minimaal 1 deskundige;
? Reptielen en amfibieën: minimaal 1 deskundige;
? Vogels: minimaal 3 deskundigen;
? Zoogdieren: minimaal 1 deskundige + 3 deskundigen specifiek voor vleermuizen;
? Paddenstoelen: minimaal 1 deskundige.
Voor elke soortgroep dient ten minste één van de monitoren over minstens 3 jaar ervaring te beschikken.
2. De inschrijver moet minimaal drie referentieprojecten van monitoring kunnen voorleggen, die werden uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, waarvan 2 opdrachten voor gebieden van
minimaal 20 ha en 1 opdracht van minimaal 100 ha, met vermelding van de datum en de naam van de publieke of privaatrechtelijke instanties voor wie ze bestemd waren.
Wanneer de inschrijver beroep doet op de draagkracht / bekwaamheid van andere entiteiten en die draagkracht / bekwaamheid bepalend is voor zijn selectie, vermeldt de inschrijver in
zijn offerte voor welk gedeelte hij een beroep doet op die draagkracht / bekwaamheid en welke andere entiteiten hij voorstelt.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium : * Prijs
Criterium 1: Prijs, Weging: 30
Criterium 2: Bijkomende bindende prijzen, Weging: 10
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 27
Criterium : * Plan van aanpak
Criterium 3: Methodiek, Weging: 15
Criterium 4: Resultaatsgerichtheid, Weging: 15
Criterium 5: Maatgericht, Weging: 10
Criterium 6: Waarborg, Weging: 10
Criterium 7: Rapportage, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek, inschrijvingsformulier, inventaris en bijlagen
De nodige documenten zijn te verkrijgen via het elektronisch platform e-Notification: https://enot.publicprocurement.be
Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectificatieberichten, aanvullende info, etc.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/2/2015 - 11:45
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Offertes moeten via e-Tendering ingediend worden: https://eten.publicprocurement.be/
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
STAD ANTWERPEN
N. 501285
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Antwerpen
Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen
Contact: De heer Patrik Van Ostaeyen
Tel: +32 33382770 Fax: +32 33382030 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.antwerpen.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor het verlenen van in- en outplacement + begeleiding en consultancy inzake in- en outplacement - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Raamcontract voor het verlenen van in- en outplacement + begeleiding en consultancy inzake in- en outplacement
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Referenties met betrekking tot in- en outplacementbegeleiding en consultancyopdrachten tijdens de laatste 3 jaar met vermelding van bedrag, datum en voor welke publiek- of
privaatrechterlijke instanties ze bestemd waren.
* De inschrijver dient erkend te zijn als arbeidsbemiddelingsbureau.
zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Visie op in- en outplacement, Weging: 15
Criterium 2: Profiel van de begeleiders, Weging: 15
Criterium 3: Profiel van de consultants, Weging: 10
Criterium 4: Aanbod en aanpak van inplacementbegeleiding per categorie, Weging: 20
Criterium 5: Aanbod en aanpak van outplacementbegeleiding per categorie, Weging: 20
Criterium 6: Prijs per uur voor de consultancy, Weging: 20
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/2/2015 - 15:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/2/2015 - 10:15
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL VZW
N. 501348
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Karel de Grote-Hogeschool VZW
Brusselstraat 45, BE-2018 Antwerpen
Contact: Mevrouw Laurette Goossens
Tel: +32 36131338 Fax: +32 36131301 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.kdg.be
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 28
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Verzorgen van catering voor de proclamaties van de verschillende studiegebieden van de Karel de Grote-Hogeschool - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Diverse locaties in Antwerpen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Verzorgen van catering voor de proclamaties van de verschillende studiegebieden van de Karel de Grote-Hogeschool
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
De totaalprijs van deze opdracht mag niet meer dan 25% van de omzet van de onderneming bedragen en dit in minstens een van de drie bovenstaande boekjaren.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar.
Volgende zaken dienen minimaal opgelijst te worden:
Beknopte omschrijving van de opdracht (inclusief het soort evenement en het aantal personen waarvoor catering werd voorzien)
Datum van uitvoering
Bedrag
Naam opdrachtgever
Contactpersoon + telefoonnummer
Er dienen minstens drie referenties van gelijkaardige omvang en aard (het verzorgen van catering voor evenementen) te zijn opgenomen.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor deze instanties te contacteren en hun bevindingen mee te nemen in de beoordeling van de kandidaat. Slechte ervaringen
kunnen een reden zijn om de inschrijver niet te selecteren.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 50
Criterium 2: Kwaliteit van de aangeboden oplossing, Weging: 50
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 6/2/2015 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/2/2015 - 12:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
KLEINE LANDEIGENDOM ZUIDERKEMPEN CVBA
N. 501343
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba
Tongerlodorp 1, BE-2260 Westerlo
Contact: Bart Vansant (directeur)
Tel: +32 14544183 Fax: +32 14544916 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aanstelling architect voor het project Herentals Veldhoven
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Herentals
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het betreft een overheidsopdracht voor aanneming van diensten met als voorwerp de volledige architectuuropdracht voor het project Herentals Veldhoven.
De opdracht behelst de realisatie van een woonproject met minstens 20 wooneenheden met ondergrondse parkeerruimte en de inrichting van het terrein in
overeenstemming met de bijgevoegde voorschriften. Alle woningen beantwoorden aan de ontwerponderrichting van toepassing bij sociale koopwoningen en de
gemeentelijke verordeningen ter zake.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 29
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/02/2015 - 14:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00672416/2015001078
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
Het bestek is verkrijgbaar via email. Stuur uw vraag met vermelding van het referentienummer (KLZ-O-14-1) aan [email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
KU LEUVEN
N. 501316
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
KU Leuven
Willem de Croylaan 60A, BE-3001 Heverlee
Contact: Fabienne Wauters
Tel: +32 16373548 Fax: +32 16322982 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
O15.003 levering en installatie van een vermoeiingsmachine
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Heverlee
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
O15.003 levering en installatie van een vermoeiingsmachine
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/02/2015 - 17:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:01014362/2015001053
Aanvragen via e-mail bij [email protected] met in cc [email protected], referentie O15.003 vermelden
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
STAD TONGEREN
N. 501346
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Tongeren
Maastrichterstraat 10, BE-3700 Tongeren
Contact: Mevrouw Dominique Jans
Tel: +32 12800032 Fax: +32 12800030 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Grafische vormgeving t.b.v. cultuurcentrum de Velinx - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: CC Velinx (+bibliotheek), Dijk 111 te 3700 Tongeren
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het cultuurcentrum de VELINX heeft op zeer regelmatige basis 'drukwerk' dat wordt verspreid in functie van haar werking. Dit drukwerk dient uiteraard voorafgaand
'vorm te krijgen'. Tevens plaatst zij advertenties (in magazines, kranten, online, ed.) die uiteraard voorafgaandelijk vorm dienen te krijgen.
Deze opdracht betreft in eerste instantie de grafische vormgeving van de seizoensbrochure van het cultuurcentrum, en in tweede instantie mogelijk elke andere
vormgeving ter ondersteuning van de seizoensmatige werking van het cultuurcentrum.
Deze opdracht is een raamovereenkomst in de zin van art. 32 wet 15/6/2006, die overeenkomstig art. 137 KB 15/7/2011 wordt gesloten met één deelnemer.
Deze opdracht is een bestellingsopdracht, d.w.z. dat de dienstverlener zijn prestaties dient te verrichten op bestelling. De opdrachtgever plaatst bestellingen naargelang
zijn behoeften.
De looptijd van deze bestellingsopdracht bedraagt 4 jaar vanaf de sluiting van de opdracht.
De totale omvang van deze opdracht bedraagt minimaal EUR 20.000 (excl. btw) en maximaal EUR 200.000 (excl. btw).
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 30
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de Belgische inschrijver zich niet in een van de uitsluitingsgevallen vermeld in art. 61, § 2, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° en 7° KB 15/7/2011 te
bevinden.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid zelf het RSZ-attest, het attest van niet-faillissement en soortgelijke toestand, en het attest 'fiscale schulden' via
elektronische weg op overeenkomstig art. 60, § 1 KB 15/7/2011.
De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van opening van de offertes, m.h.o. het bewijs
dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen vermeld in artikel 20, § 1/1 wet 15/6/2006 of artikel 61, § 1 en § 2, 3° KB 15/7/2011 bevindt:
indien de inschrijver een rechtspersoon is: uittreksel uitgereikt door de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie (zie
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister);
indien de inschrijver een natuurlijk persoon is: uittreksel uitgereikt door het gemeentebestuur van zijn domicilie.
De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest
of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, § 2 KB 15/7/2011.
De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte de nodige bewijsstukken volgens de bepalingen van art. 61, § 3 KB 15/7/2011.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De inschrijver toont zijn financieel-economische draagkracht aan door het voorleggen van een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie boekjaren.
een jaarlijkse totale omzet t.b.v. minstens 50.000 euro.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan a.d.h.v. referenties van de voornaamste gelijkaardige opdrachten die gedurende de afgelopen drie jaren werden verricht.
Deze opdrachten worden aangetoond door attesten die de opdrachtgever heeft afgeleverd of medeondertekend.
Deze attesten bevatten het bedrag en het tijdstip van uitvoering van de opdracht en geven duidelijk weer of deze op regelmatige wijze tot een goed einde werd gebracht of tot
voldoening van de opdrachtgever werd uitgevoerd.
twee referenties betreffende gelijkaardige opdrachten.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/2/2015 - 14:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
TEC LIÈGE-VERVIERS
N. 501339
AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
TEC Liège-Verviers
Rue du Bassin 119, BE-4030 Liège
Contact: Madame Isabelle MEWISSEN
Tél: +32 43619159 Fax: +32 43671200 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.infotec.be
SECTION II. OBJET DU MARCHÉ
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice:
Appel à candidatures - Remorquage de véhicules
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: L'ensemble du réseau du TEC Liège-Verviers
II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats:
Remorquage de véhicules
II.1.8. Division en lots: Non.
II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1. Quantité ou étendue globale:
Le marché porte sur une quantité présumée de 150 dépannages par an.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Le soumissionnaire fournira un extrait du casier judiciaire de la société (ou un document équivalent) dont il résulte qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à
une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux.
Pourra être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le prestataire de service :
1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans
les législations et réglementations nationales;
2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et
réglementations nationales;
3° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale;
4° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes conformément à la législation belge.
Pour les soumissionnaires belges, ces quatre derniers critères seront vérifiés par le pouvoir adjudicateur via l'application digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données
fédérales en matière de sécurité sociale, ainsi qu'à la Banque Carrefour des entreprises. Les soumissionnaires étrangers doivent quant à eux se conformer aux articles 66 et 67 de la
l'Arrêté royal du 16/07/2012.
III.2.3. Capacité technique:
* Une liste de références (minimum 3, maximum 10) de prestations similaires (quant à leur nature), durant les trois dernières années, reprenant le montant des prestations, la période
d'exécution et le destinataire (avec mention du nom et du numéro de téléphone de la personne de référence). Seront d'office exclues toutes les références qui sortent des cadres temporel
et technique requis. Dans le cas où plus de 10 références seraient présentées, seules les 10 premières seront examinées.
Cette liste permettra au pouvoir adjudicateur d'apprécier si le prestataire de services a une expérience suffisante pour mener à bien le marché.
* Les fiches techniques du matériel dont le prestataire disposera pour l'exécution des services.
Le marché portera sur une quantité présumée de 150 dépannages par an. L'adjudicataire devra être capable de réaliser annuellement :
- environs 10 dépannages de véhicules dont la tare est inférieure à 1.500 kg ;
- environs 90 dépannages de véhicules dont la tare est située entre 1.500 kg et 14 tonnes ;
-environs 50 dépannages de véhicules dont la tare est située entre 14 tonnes et 19 tonnes.
L'adjudicataire sera également capable d'effectuer deux dépannages simultanés et il disposera d'une grue permettant de relever un véhicule de maximum 19 tonnes.
Seront d'office exclus les prestataires qui ne disposent pas du matériel suffisant pour exécuter les prestations décrites.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 31
* Le nom et les coordonnées de tous les sous-traitants éventuels, ainsi que la partie du marché qu'ils réaliseront chacun (montant ou pourcentage).
L'adjudicataire aura l'obligation de faire appel à ces sous-traitants, le recours à d'autres sous-traitants étant soumis à l'autorisation du pouvoir adjudicateur.
Conformément à l'article 72 de l'Arrêté royal du 16/07/2012, un soumissionnaire peut, le cas échéant, faire valoir les capacités de ses sous-traitants. Il doit, dans ce cas, prouver au
pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces sous-traitants de mettre de tels moyens à la
disposition du prestataire de services.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Prix, Pondération: 100
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF.
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif:
Documents payants: Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/2/2015-16:00
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
TEC LIÈGE-VERVIERS
N. 501340
AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
TEC Liège-Verviers
Rue du Bassin 119, BE-4030 Liège
Contact: Madame Isabelle MEWISSEN
Tél: +32 43619159 Fax: +32 43671200 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.infotec.be
SECTION II. OBJET DU MARCHÉ
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice:
Appel à candidatures - Un service de téléphonie mobile pour nos autobus
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: L'ensemble du réseau du TEC Liège - Verviers
II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats:
Un service de téléphonie mobile pour nos autobus
II.1.8. Division en lots: Oui
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot1: la mise à disposition du réseau opérateur pour l'utilisation de la phonie et de la data sur la PFE de nos autobus et sur les véhicules utilitaires de contrôle
Description succincte:
la mise à disposition du réseau opérateur pour l'utilisation de la phonie et de la data sur la PFE de nos autobus et sur les véhicules utilitaires de contrôle
Lot2: un service de téléphonie mobile pour utiliser le réseau data de l'opérateur dans le cadre des SELFS (Automate de vente) et du matériel mobile pour le service
contrôle permettant d'utiliser le logiciel GEOLOC
Description succincte:
un service de téléphonie mobile pour utiliser le réseau data de l'opérateur dans le cadre des SELFS (Automate de vente) et du matériel mobile pour le service contrôle permettant
d'utiliser le logiciel GEOLOC
II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1. Quantité ou étendue globale:
Parc automobile de plus ou moins 1.000 véhicules (autobus et utilitaires).
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Le soumissionnaire fournira un extrait du casier judiciaire de la SOCIETE (ou un document équivalent) dont il résulte qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation
à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux.
Pourra être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le prestataire de service :
1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans
les législations et réglementations nationales;
2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et
réglementations nationales;
3° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale;
4° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes conformément à la législation belge.
Pour les soumissionnaires belges, ces quatre derniers critères seront vérifiés par le pouvoir adjudicateur via l'application digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données
fédérales en matière de sécurité sociale, ainsi qu'à la Banque Carrefour des entreprises. Les soumissionnaires étrangers doivent quant à eux se conformer aux articles 66 et 67 de la
l'Arrêté royal du 16/07/2012.
III.2.3. Capacité technique:
* Une liste de références (minimum 3, maximum 10) de prestations de service de téléphonie mobile pour véhicules d'exploitation, durant les trois dernières années, reprenant le
montant des prestations, la période d'exécution et le destinataire (avec mention du nom et du numéro de téléphone de la personne de référence). Seront d'office exclues toutes les
références qui sortent des cadres temporel et technique requis. Dans le cas où plus de 10 références seraient présentées, seules les 10 premières seront examinées.
Cette liste permettra au pouvoir adjudicateur d'apprécier si le prestataire de services a une expérience suffisante pour mener à bien le marché.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère : Lot 1 (la mise à disposition du réseau opérateur pour l'utilisation de la phonie et de la data sur la PFE de nos autobus et sur les véhicules utilitaires de contrôle)
Critère 1: Prix, Pondération: 60
Critère 2: Qualité, Pondération: 40
Critère : Lot 2 (un service de téléphonie mobile pour utiliser le réseau data de l'opérateur dans le cadre des SELFS (Automate de vente) et du matériel mobile pour le service contrôle
permettant d'utiliser le logiciel GEOLOC)
Critère 1: Prix, Pondération: 60
Critère 2: Qualité, Pondération: 40
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF.
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif:
Documents payants: Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/2/2015-16:00
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 32
LE HOME WAREMMIEN, S.C.R.L.
N. 501361
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Le Home Waremmien, s.c.r.l.
Allée des Hortensias,13, BE-4300 WAREMME
Contact: Madame Isabelle WILLEM, directeur gérant
Tél: +32 19322690 Fax: +32 19330829 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=303268
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Service de nettoyage des communs des immeubles du Home Waremmien et du siège social de la société
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Les immeubles à nettoyer se situent sur le territoire des communes affiliées au Home Waremmien:Waremme, Oreye, Remicourt, Hannut,
Fexhe-Le-Haut-Clôcher, Berloz, Geer, Donceel, Lincent, Braives, Wasseiges, Crisnée et Faimes
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Entretien et nettoyage des communs des immeubles de la société ainsi que les bureaux du siège social du Home Waremmien répartis en deux lots: Lot n°1 : Nettoyage
des communs de quatre immeubles du Home Waremmien en collaboration avec L'ASBL régie des quartiers SOLID'ArtCités de Waremme Lot n°2 : Nettoyage des
communs de quatre immeubles du Home Waremmien, d'un espace communautaire, d'un cuisine de collectivité et du siège social du Home Waremmien
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: tous les lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Nettoyage des communs de quatre immeubles du Home Waremmien en collaboration avec L'ASBL régie des quartiers SOLID'ArtCités de Waremme
Description succincte:
Prise en stage de bénéficiaires de la Régie des quartiers par la société adjudicataire du marché. Ce marché impose que vous acceptiez des stagiaires. Nettoyage des différents sites
conformément au descriptif du cahier spécial des charges (art. B.2.4.)
Lot 2: Nettoyage des communs de quatre immeubles du Home Waremmien, d'un espace communautaire, d'un cuisine de collectivité et du siège social du Home
Waremmien
Description succincte:
Nettoyage des différents sites conformément au descriptif du cahier spécial des charges (art. B.2.4.)
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Outre les critères d'exclusion énoncés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, la sélection des fournisseurs se fera sur base : a) des exigences relatives au paiement des
cotisations O.N.S.S. énoncées par l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux
publics. Les soumissionnaires originaires d'autres états membres de la Communauté européenne doivent, pour que leur demande de participation puisse être prise en considération
joindre à celle-ci tous les documents permettant d'établir qu'ils satisfont au respect de leurs obligations fiscales et de sécurité sociale. b) Les documents attestant de la reconnaissance
comme Initiative d'Économie Sociale d'Insertion au sens de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi de 1998 et portant des dispositions diverses. c) En
cas de sous-traitance, le soumissionnaire mentionne l'identité du ou des sous-traitant(s), la part du marché sous-traitée et communique le curriculum vitae du ou des sous-traitants
ainsi que la liste de leurs références en rapport avec la part du marché qui lui ou leur est confiée Conformément à l'article 61 §2 4° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité d'exclure du présent marché toutes personnes ou sociétés qui auraient reçu un ou plusieurs procès-verbaux de carence auxquels elles n'auraient pas
donné une suite favorable permettant le bon achèvement d'un marché similaire. Pour ce faire, le Home Waremmien se base sur les procès-verbaux de carence qu'il a déjà dressés, mais
se réserve également le droit de se baser sur des procès-verbaux dressés par tout autre pouvoir adjudicateur.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Il sera joint à l'offre rédigée en français : a) un extrait du casier judiciaire ; b) le certificat de l'O.N.S.S. revêtu du tampon sec de cette institution, éventuellement accompagné des
documents prévus à l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; c) une
déclaration bancaire sur le modèle fourni en annexe du cahier spécial des charges;
III.2.3. Capacité technique:
Il sera joint à l'offre rédigée en français : a) une note reprenant la composition de l'équipe (et les titres d'étude des membres de celle-ci) b) une liste des principales missions de
nettoyage des communs réalisées durant les trois dernières années ainsi que celles en cours en ce moment, indiquant leurs destinataires publics ou privés;
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 13/02/2015 - 12:00
Documents payants:Oui.
Prix: 0 EUR.
Conditions et mode de paiement: Pour l'obtention du dossier, une commande écrite par courrier, télécopie ou courriel est obligatoire. Le cahier spécial des charges ainsi que les
documents le complétant peuvent être retirés uniquement sur rendez-vous à partir du 22 janvier 2015, allée des Hortensias, 13 à 4300 Waremme. Nous pouvons réaliser l'envoi du
dossier par courrier recommandé moyennant un supplément de 10,00 ? de frais d'envoi. L'envoi sera réalisé après réception du paiement bancaire sur le compte du Home Waremmien
(n° EBAN : BE 11 001-1719200-48 - Code BIC : GEBABEBB) comportant la communication suivante: Achat CSCh HW15/02. Les virements bancaires doivent être effectués
avant le 13/02/2015.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/02/2015 - 10:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
1)Avant de déposer leur offre, les soumissionnaires devront en plus de prendre connaissance des documents de soumission, visiter le site. Une visite OBLIGATOIRE des lieux à
nettoyer sera organisée par le pouvoir adjudicataire en date du 19 février 2015. Le départ de la visite est fixé à 9 heures au siège de la société(Allée des Hortensias, 13 à 4300
Waremme). Tout soumissionnaire doit participer, SOUS PEINE D'EXCLUSION à la visite à la fin de laquelle il recevra une attestation de participation à joindre obligatoirement à
son offre. 2)Modalités liées à la sous-traitance: Les éventuels sous traitants auxquels il sera fait appel pour l'exécution de ce marché devront présenter les mêmes garanties que
l'adjudicataire concernant la sélection qualitative
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/01/2015
INFRABEL - ZONE DE CHARLEROI
N. 501293
AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 33
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
Infrabel - Zone de Charleroi
Quai de la Gare du Sud 1, BE-6000 Charleroi
Contact: Delforge Chantal Josée
Tél: +32 71602031 Fax: +32 71602375 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=193548
SECTION II. OBJET DU MARCHÉ
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice:
CSC 57/53/5/13/057 - Ligne 130 Namur/Charleroi Sud - Démolition du pont métallique situé au km 81.230.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats:
Ligne 130 : Namur / Charleroi-Sud
Démolition du pont métallique situé au km 81.230
- La démolition du tablier métallique, des culées et des murs en aile du pont situé au km 81.230 de la ligne 130 ;
- Le reprofilage des talus au droit des culées et des murs en aile.
II.1.8. Division en lots: Non.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Joindre à son offre une attestation ONSS en ordre.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Néant
III.2.3. Capacité technique:
Agréation d'entrepreneurs de travaux requise : catégorie E ou G 5, classe 1 ou supérieure
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF.
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif:
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/02/2015-16:00
Documents payants: Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/02/2015-14:00
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/01/2015
PARC D'AVENTURES SCIENTIFIQUES
N. 501360
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Parc d'aventures scientifiques
Rue de Mons 3 , BE-7080 Frameries
Contact: Madame Nadine Scoyez
Tél: +32 65612152 Fax: +32 65612199 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.pass.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Invitation à remettre offre - Société de management pour la direction générale du Pass - Procédure négociée directe avec publicité
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Parc d'aventures scientifiques, Rue de Mons 3 à 7080 Frameries
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Société de management pour la direction générale du Pass
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire :
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave;
- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;
- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements.
III.2.2. Capacité économique et financière:
La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
copie de la police
III.2.3. Capacité technique:
un curriculum-vitae exposant notamment les références, les missions comparables confiées avec succès au soumissionnaire
à joindre
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Prix, Poids: 45
Critère 2: Qualité de l'exposé détaillant la méthodologie , Poids: 25
Critère 3: qualité et pertinence du réseau de partenaires, Poids: 30
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 34
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/2/2015
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/2/2015 - 11:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
HOWEST
N. 501338
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
HOWEST
Marksesteenweg 58, BE-8500 Kortrijk
Tel: +32 56241290 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
INFR/GKG.70/1426 Verbouwen van een bijgebouw aan het IDC van Howest tot onderwijsruimte
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: DORTRIJK
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Verbouwen van een bijgebouw (schuur) aan het Industrial Design Center van Howest tot onderwijsruimte
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/02/2015 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00788234/2015001083
Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:
http://www.publicatiesonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060F0608046E
- lastenboek.zip
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
meer inlichtingen bij: [email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR
WATERVOORZIENING
N. 501254
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Stropstraat 1, BE-9000 GENT
Contact: Aubroeck Laura
Tel: +32 92425747 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.tmvw.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=193418
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
AK-14-033 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van rioolaansluitingen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Werkingsgebied TMVW
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van rioolaansluitingen
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Zone Gent
Korte beschrijving:
Gent
Perceel 2: Zone Brugge
Korte beschrijving:
Brugge
Perceel 3: Zone Asse
Korte beschrijving:
Asse
Perceel 4: Zone Ronse
Korte beschrijving:
Ronse
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 35
De kandidaten mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, overeenkomstig art. 66 - art.71 van het KB van 16 juli 2011.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De financiële en economische draagkracht van de inschrijver zal geëvalueerd worden op basis van het "Eurogate Risico". De inschrijver dient een score 3, 4 of 5 te behalen.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Erkenning Klasse 3 Categorie C1 (gewone rioleringswerken)
Tevredenheidsattest
Beroepskwalificaties
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/02/2015-11:00
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 25/02/2015-11:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
ALGEMEEN ZIEKENHUIS LOKEREN
N. 501256
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Algemeen Ziekenhuis Lokeren
Lepelstraat 2, BE-9160 Lokeren
Contact: Mevrouw Kim Bosman
Tel: +32 93408620 Fax: +32 93408624 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Beeldversterker vasculaire chirurgie OK - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Algemeen Ziekenhuis Lokeren, Lepelstraat 2 te 9160 Lokeren
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop van een beeldversterker vasculaire chirurgie ten behoeve van het operatiekwartier AZ Lokeren.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61 van het KB plaatsing.
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Opgave omzet laatste 3 jaar
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver bewijst zijn technische bekwaamheid aan de hand van een lijst die minimum 4 referenties omvat voor gelijkaardige leveringen van mobiele beeldversterkers type cboog.
De leveringen dienen gebeurd te zijn in opdracht van een ziekenhuis en verricht gedurende de afgelopen drie jaar. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde
autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend.
Drie opdrachten in de laatste 3 jaar in ziekenhuizen.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 40
Criterium 2: technische waarde/kwaliteit, Weging: 40
Criterium 3: dienst na verkoop/ service, Weging: 20
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/2/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/2/2015 - 09:30
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De offertes kunnen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
Algemene Offerteaanvraag
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 36
N. 501319
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135, BE-1000 Brussel
E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
De opdracht betreft bewakingsdiensten voor het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
- monitoring van alarminstallaties via telebewakingscentrale
- interventie na alarmmelding
- opening van gebouwen met inbegrip van het uitschakelen van het alarm door mobiel bewakingsagent
- sluiting van gebouwen met inbegrip van het inschakelen van het alarm door mobiel bewakingsagent
- maandelijkse rapportering
- programmatie alarminstallaties voor rechtstreekse aansluiting op telebewakingscentrale
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie opdrachtdocument
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie opdrachtdocument
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie opdrachtdocument
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/02/2015 - 10:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:01103580/2015001040
Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:
http://www.publicatiesonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060F05010365
- bestek-bewakingsdiensten.pdf
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
L&B INGENIEURSBUREAU VOF
N. 501352
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
L&B ingenieursbureau vof
rijkenhoekstraat 34, BE-3191 hever
Contact: LUK CLEIREN
Fax: +32 15614904 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://VLAAMSE OVERHEID
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
ALGEMENE ELECTRICITEIT, TEL,DATA,BRAND-en INBRAAKBEVEILIGING
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
LEVEREN EN PLAATSEN VAN ALGEMENE ELECTRICTEITSWERKEN, TELE,DATA,BRAND -EN INBRAAK BEVEILIGING
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder BTW: 135000 EUR .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 91 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: BETALING BIJ AFHALEN DOSSIER
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/03/2015 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:01131012/2015001055
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 37
L&B INGENIEURSBUREAU VOF
N. 501359
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
L&B ingenieursbureau vof
rijkenhoekstraat 34, BE-3191 hever
Contact: LUK CLEIREN
Fax: +32 15614904 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://VLAAMSE OVERHEID
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
ALGEMENE ELECTRICITEIT, TEL,DATA,BRAND-en INBRAAKBEVEILIGING
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
LEVEREN EN PLAATSEN VAN VERWARMING (warmte pomp),SANITAIR EN VENTILATIE
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder BTW: 350000 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
ZIE BESTEK
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
ZIE BESTEK
III.2.3. Vakbekwaamheid:
ZIE BESTEK
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 91 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: BETALING BIJ AFHALEN DOSSIER
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/03/2015 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:01131012/2015001096
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
STAD DILSEN-STOKKEM
N. 501311
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Dilsen-Stokkem
Europalaan 25, BE-3650 Dilsen-Stokkem
Contact: Mevrouw Anita Vermeulen
Tel: +32 89790817 Fax: +32 89790831 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.dilsen-stokkem.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Handboeken basisscholen en 't Schakeltje
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Dienst Onderwijs, Rijksweg te 3650 Dilsen-Stokkem
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Handboeken basisscholen en 't Schakeltje
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Handboeken 't Schakeltje
Korte beschrijving:
Handboeken 't Schakeltje
Perceel 2: Handboeken basisscholen
Korte beschrijving:
Handboeken basisscholen
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 38
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: toegestane korting op eenheidsprijzen, Weging: 80
Criterium 2: Leveringstermijn, Weging: 20
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 9/3/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/3/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 10/3/2015 - 11:00
Plaats: Financiële Dienst
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET
L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE
N. 501344
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes de la Province de Liège
Rue de la Digue 25, BE-4420 Saint-Nicolas
Contact: Monsieur Claude Tellings, Directeur général
Tél: +32 42349696 Fax: +32 42356349 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=405977
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Station d'épuration de Dalhem
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Dalhem
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché a pour objet la construction d'une station d'épuration d'eaux résiduaires urbaines, d'une capacité de traitement finale de 5.670 EH, sur le territoire
de la commune de Dalhem. La station d'épuration est de type à biomasse fixée sur supports rotatifs avec un décanteur-digesteur et clarification par décantation
secondaire. Elle comprend, en outre, la pose d'un tronçon de collecteur d'adduction des eaux usées, la construction d'une voirie d'accès, des ouvrages de prétraitement
et un rejet dans la Berwinne. Dans le cadre de la présente entreprise, tous les ouvrages ne sont pas construits pour la capacité de traitement finale de la station
d'épuration.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 2863755 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire déclare sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 20 de la
loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. A n'importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur
simple demande du pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant l'exactitude de sa
déclaration sur l'honneur. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'offre du soumissionnaire peut être écartée par le pouvoir adjudicateur. En se rendant coupable d'une fausse
déclaration, le soumissionnaire s'expose à ne plus être consulté par le pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des autorités compétentes. Pour la sélection qualitative des
soumissionnaires, le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre en deux exemplaires (un original et une copie) : 1) une attestation de l'O.N.S.S. conforme aux prescriptions de
l'arrêté royal du 15 juillet 2011 article 62 dont il résulte que l'entrepreneur (ou chaque entrepreneur d'une association momentanée) est en règle avec ses obligations relatives au
paiement des cotisations de sécurité sociale ; 2) une attestation conforme aux prescriptions de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, article 63 §1 et §2 dont il résulte qu'il est en règle par
rapport à ses obligations fiscales.
III.2.2. Capacité économique et financière:
les documents relatifs à l'agréation des entrepreneurs de travaux conformément à la loi du 20 mars 1991, à savoir : * soit une attestation de laquelle il résulte qu'il est agréé pour la
classe et catégorie ou sous-catégorie des travaux concernés ; * soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat ainsi que les documents
complémentaires éventuels ; * soit un dossier dont il ressort qu'il satisfait aux exigences de la classe et catégorie ou sous-catégorie d'agréation à prendre en considération.
Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 6, catégorie V conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de
travaux.
III.2.3. Capacité technique:
Voir III.2.1 et 2.2
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 28/04/2015 - 10:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/04/2015 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 28/04/2015 - 10:00
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 39
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges et ses annexes, métré, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et
GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics en Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.wallonie.be Le marché s'exécute
en trois phases successives faisant l'objet de délais partiels distincts : 1. Phase I : exécution des études. Dans un délai Ia de 60 jours de calendrier suivant la notification de
l'approbation de son offre, l'adjudicataire transmet au pouvoir adjudicateur les dossiers complets de demande de permis unique de la station d'épuration. Après le dépôt de la demande
de permis unique, et au moment où il l'estime le plus opportun en regard de sa perception du dossier, le pouvoir adjudicateur donne l'ordre de commencer les études
d'électromécanique. L'adjudicataire dispose d'un délai Ib de 120 jours de calendrier prenant cours 30 jours après la réception dudit ordre pour remettre les études précitées. Les délais
Ia et Ib sont des délais partiels de rigueur. 2. Phase II : exécution des travaux. La phase II comporte l'exécution de l'ensemble des travaux prescrits par les documents de l'entreprise, à
l'exception de ceux faisant l'objet de la phase III ci-après. Il est accordé à l'adjudicataire un délai II de 250 jours ouvrables pour l'exécution de l'ensemble des travaux de la phase II. Le
délai II est un délai partiel de rigueur. 3. Phase III : exploitation des ouvrages. La phase III débute le lendemain du jour de signature du procès-verbal de constatation de l'achèvement
des travaux faisant l'objet de la phase II. La phase III se termine au plus tôt à la date où l'adjudicataire a exploité les ouvrages pendant une période minimale ininterrompue de 120
jours de calendrier. En toutes hypothèses, la phase III se termine à la date de la réception provisoire.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/01/2015
ASBL INSTITUT NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR
N. 501349
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
ASBL Institut Notre-Dame du Sacré-Coeur
rue de Rochefort, 92, BE-5570 BEAURAING
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Financement de travaux
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Voir cahier spécial des charges publié en annexe.
II.1.8. Division en lots:Non.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/03/2015 - 11:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:00929212/2015001091
Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse:
http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060F0608056F
- CSC_juillet_2014_-_libre_subv.doc - Annexe_CSC_financier_mai2014.doc - Accord FWB p.1.jpeg - Accord FWB p. 2.jpeg - Accord FWB p.3.jpeg
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
KERKFABRIEK ST-JOZEF OOSTENDE
N. 501351
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Kerkfabriek St-Jozef Oostende
Gentstraat 3, BE-8400 Oostende
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
St-Jozefkerk Oostende - herstel waterschade gewelven, muren en neogotische beschildering
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gentstraat-Antwerpenstraat, 8400 Oostende
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
St-Jozefkerk Oostende - herstel waterschade gewelven, muren en neogotische beschildering
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
de inschrijver verklaart zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
passende bankverklaring of bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's
III.2.3. Vakbekwaamheid:
vereiste erkenning: klasse 2, ondercategorie D13 of D23 of D24
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/02/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 60.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: voorafgaandelijke overschrijving op rekeningnr BE19 3631 1935 5712 van het architectenbureau Felix & Partners met vermelding van uw BTW-nr
en uw adres
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 40
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/02/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 25/02/2015 - 11:00
Plaats: Kerkfabriek St-Jozefkerk, burelen pastorie, Gentstraat 3, 8400 Oostende
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00703729/2015001094
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
DAB VLOOT
N. 501289
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
DAB Vloot
Sir Winston Churchillkaai 2, BE-8400 Oostende
Contact: Piet Leeuwerck
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.welkombijvloot.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Ontwerpen en bouwen van één multifunctioneel douanevaartuig voor de Noordzee en het Scheldegebied
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: oostende
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Ontwerpen en bouwen van één multifunctioneel douanevaartuig
voor de Noordzee en het Scheldegebied
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De inschrijver toont aan te voldoen aan de minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht door het voorleggen van:
1. Een bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3;
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico 's;
3. Het voorleggen van de jaarrekeningen van de laatste 3 afgesloten boekjaren. Voor Belgische inschrijvers worden de jaarrekeningen opgevraagd door de aanbestedende overheid
conform art. 60, §1 KB Plaatsing.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver toont aan te voldoen aan de minimale vereisten qua technische bekwaamheid door het voorleggen van:
1. Het bewijs dat de inschrijver voldoet aan kwaliteitsnormen ISO 9001 of gelijkwaardig overeenkomstig art. 77 KB Plaatsing;
2. De lijst van nieuw gebouwde vergelijkbare vaartuigen tijdens de laatste vijf jaar wordt gestaafd door een overzicht waarin volgende punten opgenomen zijn:
- klant/opdrachtgever
- exploitant
- uitvoeringstermijn
- eventueel verlenging uitvoeringstermijn
- bedrag vaartuig
- plaats van uitvoering.
Onder vergelijkbare vaartuigen wordt verstaan: multifunctionele vaartuigen bedoeld voor patrouilleopdrachten, loodsdiensten, . met een lengte van 20 meter tot 40 meter. Er dient
minimaal één referentie voorgelegd te worden, zo niet voldoet de offerte niet voor wat betreft het aantonen van de technische bekwaamheid. De aanbestedende overheid behoudt zich
het recht voor om informatie in te winnen bij de klant/opdrachtgever/exploitant.
3. De beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming. De inschrijver dient minimaal te beschikken over een overdekte productieruimte voor de bouw van het casco en
een ruimte die voldoende ingericht is om een verfsysteem aan te brengen. Opgelet: wanneer de inschrijver beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten met een aparte
rechtspersoonlijkheid, dient de verbintenis aangetoond te worden (art. 74 KB Plaatsing);
4. De beschrijving van de maatregelen die de inschrijver treft om de kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die zij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek. De inschrijver
dient minimaal op te geven welke dienst / personen belast zijn met de kwaliteitscontrole en haar procedure m.b.t. kwaliteitscontrole voor te leggen;
5. De opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: het bedrag van de inschrijving, Weging: 40
Criterium 2: Technische waarde en operationele beschrijving, Weging: 40
Criterium 3: het totale brandstofverbruik aan een snelheid van 20 knopen, Weging: 15
Criterium 4: uitvoeringstermijn, Weging: 5
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/03/2015 - 13:15
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/03/2015 - 13:15
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 11/03/2015 - 13:15
Plaats: Sir Winston Churchillkaai 2 , 8400 Oostende
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
AZ GROENINGE VZW
N. 501347
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 41
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
AZ Groeninge vzw
President Kennedylaan 4, BE-8500 Kortrijk
Contact: Masterplan en Infrastructuur
Jo Dendauw
Tel: +32 56636004 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.azgroeninge.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
AZ Groeninge, Parkeergebouw
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: AZ Groeninge, President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
OPDRACHT VOOR DE BOUW VAN EEN PARKEERGEBOUW, MET INBEGRIP VAN DE PILOOTAANNEMING (PERCEEL 1) EN VOOR DE
GEDEELTELIJKE VERLEGGING VAN BUURTWEG NR. 4/2 MARIONETTEN (PERCEEL 2) IFV HET NIEUWBOUWZIEKENHUIS AZ GROENINGE TE
KORTRIJK.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: BOUW VAN EEN PARKEERGEBOUW, MET INBEGRIP VAN DE PILOOTAANNEMING
Korte beschrijving:
Realisatie Parkeergebouw, met inbegrip van de Pilootaanneming: Gesloten ruwbouw (grondwerken, ruwbouwwerken, schrijnwerk, dakwerken, riolering), Technieken (HVAC, RWA,
sanitair, elektriciteit, beveiliging, Afwerking, alsook de Pilootaanneming voor de gehele Opdracht.
Perceel 2: GEDEELTELIJKE VERLEGGING VAN DE BUURTWEG NR. 4/2 (MARIONETTEN)
Korte beschrijving:
Gedeeltelijke verlegging van de Buurtweg nr. 4/2 (Marionetten): Infrastructuurwerken (wegenis- en rioleringswerken).
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
Perceel 1: Categorie D, Klasse 8
Perceel 2: Categorie C, Klasse 3
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/03/2015 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 16/03/2015 - 10:00
Plaats: AZ Groeninge vzw, Campus Kennedylaan, Directiezaal, Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00896440/2015001058
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
Het aanbestedingsdossier wordt enkel elektronisch verdeeld. Hard-copies van het dossier worden niet aangeboden, noch gratis, noch betalend. Een downloadlink kan via mail worden
aangevraagd bij osararchitects nv ([email protected] of [email protected])
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
SCHOLENGROEP ARKORUM VZW
N. 501350
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Scholengroep Arkorum vzw
Zuidstraat 27, BE-8800 Roeselare
Contact: De heer Francis Devolder
Tel: +32 51272162 Fax: +32 51272169 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.arkorum.net
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van kopieerpapier 2015-2018
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: volgende locaties Arkorum 01 Sint-Lutgart (AV), Dokter Delbekestraat 28 te 8800 Roeselare Arkorum 01 Sint-Lutgart (VP1), Acaciastraat 2 te
8800 Roeselare Arkorum 02 Mozaïek (AV), Nijverheidsstraat 7 te 8800 Roeselare Arkorum 02 Mozaïek (VP1), Hammestraat 12 te 8800 Roeselare Arkorum 03 Lenteland,
Honzebroekstraat 44 te 8800 Roeselare Arkorum 04/05 VCSR (VP1), Polenplein 21 te 8800 Roeselare Arkorum 05 VCSR2 (AV), A. Rodenbachstraat te 8800 Roeselare Arkorum
06 Basisschool Beveren (VP1), Heirweg 147 te 8800 Roeselare Arkorum 06/12 Beveren, Schoolstraat 11 te 8800 Roeselare Arkorum 06/12 Basisschool Beveren / De Bever,
Schoolstraat 11 te 8800 Roeselare Arkorum 07 Vrije Kleuterschool, Iepersestraat 588 te 8800 Roeselare Arkorum 07/09 Vrije Kleuterschool/Sint-Jozef, Seringenstraat 57-59 te 8800
Roeselare Arkorum 08 De Ark, Sint-Eloois-Winkelsestraat 59 te 8800 Roeselare Arkorum 09 Sint-Jozef, Tulpenstraat 6 te 8800 Roeselare Arkorum 10 Spanjeschool (AV),
Vierwegstraat 195 te 8800 Roeselare Arkorum 10 Spanjeschool (VP1), Stokerijstraat 11 te 8800 Roeselare Arkorum 11 Vikingschool, Vikingstraat 25 te 8800 Roeselare Arkorum 12
De Bever (AV), Wijnendalestraat 19 te 8800 Roeselare Arkorum 13 De Hagewinde, Vikingstraat 37 te 8800 Roeselare Arkorum 14 De Boomgaard (AV), Blekerijstraat 5 te 8850
Ardooie Arkorum 14 De Boomgaard (VP1), Watervalstraat 103 te 8850 Ardooie Arkorum 15 De Horizon (AV), Kloosterstraat 6 te 8851 Ardooie-Koolskamp Arkorum 15 De
Horizon (VP1), Krommestraat 2 te 8850 Ardooie Arkorum 16 De Verrekijker, Kloosterstraat 1 te 8800 Roeselare Arkorum 17 De Zilverberg, Meensesteenweg 417 te 8800 Roeselare
Arkorum 18 Sint-Lodewijk, Meensesteenweg 715 te 8800 Roeselare
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 42
Levering van kopieerpapier 2015-2018
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde
financiële situatie blijkt.
de laatste 3 jaarrrekeningen. Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: solvabiliteit (> 20%) en liquiditeit (> 1,2)
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Een referentielijst van soortgelijke leveringen uitgevoerd tijdens de voorbije 3 jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, aard en omvang van de opdracht, telefoon of e-mail
van de contactpersoon en het bedrag.
minimum 3 referenties van scholen
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 60
Criterium 2: Aangeboden korting, Weging: 10
Criterium 3: Kwaliteit, Weging: 10
Criterium 4: Milieuvriendelijkheid, Weging: 10
Criterium 5: Service, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/2/2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 3.90 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek
Verzendkosten : EUR 2,10
Het bestek wordt u toegestuurd na betaling van EUR 6,00 op rekeningnummer IBAN: BE76467501772195 BIC: KREDBEBBXXX met als mededeling: bestek ARK-2014-001. De
digitale versie is gratis en kunt u aanvragen door een mail te sturen naar [email protected]
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/2/2015 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 26/2/2015 - 11:00
Plaats: Klein Seminarie, Augustijnensalon, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
Erratum - Wijzigingsbericht
CENTRALE DIENST
N. 501280
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Centrale Dienst
Koning Albert II - laan 20 bus 8, BE-1000 Brussel
Contact: Marie-Laure Van Wanseele
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=191499https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=CD+ANB-ANB%2Fcomm%2F2014+-+27-F02
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamcontract voor strategie en creatie voor communicatie
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Raamcontract voor strategie en creatie voor communicatie
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: er zijn extra bijlagen toegevoegd, de openingszitting is uitgesteld en er is extra informatie met betrekking tot de gunningscriteria
In plaats van:
zie tekst aankondiging
Te lezen:
zie tekst aankondiging
VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend
document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van: 03/02/2015 - 14:00
Te lezen: 17/02/2015 - 14:00
VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van: 04/02/2015 - 14:00
Te lezen: 18/02/2015 - 14:00
VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van: 04/02/2015 - 14:00
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 43
Te lezen: 18/02/2015 - 14:00
VI.3.6. Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd: VI.3) NADERE INLICHTINGEN
Toe te voegen tekst:
* voor perceel 1 - Strategisch advies: gunningscriterium 2 - Kwaliteit (werk een strategische visie uit die de verschillende websites van het ANB integreert): voor de analyse van de
websites kan u desgewenst een login aanvragen om toegang te krijgen tot google analytics via [email protected]
* voor perceel 2 - communicatieproducten: als aanvulling bij de info voor de opdracht 'C. lancering nieuwe belevingssite ANB" vindt u in bijlage de functionele analyse, designs en
wireframes voor de belevingssite.
* opmerking betreffende offerteformulier en inventaris: het betreft hier een raamopdracht, waarbij het de bedoeling is de eenheidsprijzen te bepalen. de post 'totaalbedrag' is dan ook
niet relevant.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR
N. 501303
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Directie Vervoerinfrastructuur
Voorlopig Bewindstraat, 9-15, BE-1000 Brussel
Contact: Directie Vervoerinfrastructuur
Mevrouw AC Bauduin
Tel: +32 27390688 Fax: +32 27342020 E-mail: [email protected] - [email protected]
Internet adres(sen): www.beliris.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=191699https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DIT-6.18.1.1.-F02
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
6.18.1.1. Interventies in het kader van de verhoging van de bezoekerscapaciteit en de verbetering van de energieprestatie van het Blomme-gebouw dat nu onderdak biedt
aan kunstencentrum Wiels, gelegen in Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel (Vorst) - Opdracht van werken - Open aanbesteding
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De hierna volgende beschrijving van de werken is zuiver indicatief, de inschrijvers kunnen zich niet beroepen op de schijnbare verschillen die ze zouden opmerken tussen
deze beschrijving en de beschrijvende of samenvattende meetstaat, of met de plannen.
Deze aanvraag heeft betrekking op interventies uit te voeren in het kader van het vergroten van de capaciteit van de bezoekers en het verbeteren van de energieprestatie
van het 'Blomme" gebouw. Dit gebouw gelegen te Van Volxemlaan 354 1190 Brussel, herbergt momenteel het kunstencentrum Wiels.
Dit gebouw is sinds 1993 in zijn geheel geklasseerd door het besluit van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest houdende bescherming als monument van
de voor- en zijgevels, de bedaking alsook de ontvangstzaal op het gelijkvloers van het voormalige kantoorgebouw van de brouwerij Wielemans, gelegen van Volxemlaan
366-368 te Vorst om zijn architecturale waarden, geschiedenis en betekenis als erfgoed te beschermen. De site is een van de zeldzame voorbeelden van de modernistische
industriële architectuur in Brussel.
Het doel van dit project is om de integriteit en het homogene karakter van de bestaande volumes te behouden en de benodigde diensten als duidelijk onderscheiden
objecten toe te voegen.
In 2004 was de vernieuwing van het gebouw, "Blomme" een voorbeeld van de stedelijke vernieuwing in een bijzonder kwetsbaar gebied op het kruispunt van de
gemeentes van Vorst en Sint-Gillis.
Sindsdien is Wiels uitgegroeid tot een aantrekkelijk artistiek, cultureel en toeristisch centrum van Brussel.
De geplande werken omvatten:
1. Verscheidene binneninrichtingen en uitbreiding van de onthaalcapaciteit van de oude brouwerij:
Installatie van twee extra noodtrappen voor evacuatie van de brouwerij;
Voorzien in een nieuwe toegang tot het dak;
Inrichting van verscheidene binnenruimten:
o Op niveau -3: installatie van een keuken, herinrichting van de opleidingswerkplaats en de technische werkplaats
o Op niveau +4: installatie van een kitchenette en sanitair voor de seminariezaal;
o Op niveau +5: installatie van een kitchenette en sanitair voor de seminariezaal;
o Afwerking van het auditorium op -1.
2. Verbetering van de energieprestaties
Gedeeltelijke isolatie van de binnengevels;
Verbetering van de energieprestaties van de ramen in de oude brouwerij;
Optimalisatie van het koelingssysteem, meer bepaald met behulp van geothermie.
De aandacht van de aanneming wordt erop gevestigd dat de werken in een geklasseerde site worden uitgevoerd die dagelijks door het publiek wordt bezocht. Te dien
einde dienen de tussentijdse termijnen te worden gerespecteerd, conform artikel 76 : Uitvoeringstermijn en leiding der werken.
Naast het feit dat de opdrachtnemer zijn werf zal moeten beheren rekening houdend met de toegankelijkheid voor gebruikers, wordt hij erop attent gemaakt, dat al het
gebruikte werfmaterieel zal moeten aangepast worden aan de kwetsbaarheid van de site en dient goedgekeurd te worden door de leidend ambtenaar.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
De stedenbouwkundige vergunning ('Erratum 1_Permis d'urbanisme_Stedenbouwkundige vergunning.zip') is gratis on line te downloaden op de website
https://enot.publicprocurement.be ter informatie van de inschrijvers.
Ter herinnering: Naast de documenten van de kwalitatieve selectie die vereist zijn op basis van het bijzonder bestek, vermeldt de offerte verplicht een nota waarin de aannemer
verklaart dat hij bij het opmaken van zijn offerte rekening gehouden heeft met eventuele terechtwijzende berichten met vermelding van de volgnummers en datums.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID
N. 501299
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Agentschap Zorg en Gezondheid
Ellipsgebouw - K. Albert II-laan 35 bus 33, BE-1030 Brussel
Contact: Top Geert Emeric
Tel: +32 25533585 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.zorg-en-gezondheid.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=181311https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Agentschap+Zorg+en+Gezondheid-AP%2FIZ-VAC%2F2014%2F2-F02
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 44
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Overheidsopdracht voor het opzetten van een vaccinatieteam
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Overheidsopdracht voor het opzetten van een vaccinatieteam
voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. INFORMATIE OVER ONVOLLEDIGE GUNNINGSPROCEDURE:
De opdracht is niet gegund.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, MOBIEL
BRUSSEL-BUV
N. 501297
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mobiel Brussel-BUV
Vooruitgangstraat 80/1, BE-1035 Brussel
Contact: Directie Beleid
de heer ir. Philippe Barette, Directeur
Tel: +32 22041908 Fax: +32 22041510 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=191566
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
BMB/DS-DB/2014.0671 "Grafisch ontwerp en het drukken van een promotiekaart voor verplaatsingen met de fiets in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Deze opdracht heeft betrekking op het grafisch ontwerp en het drukken van een promotiekaart voor verplaatsingen met de fiets in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze kaart moet beschouwd worden als een praktisch en onmisbaar hulpmiddel voor mensen die zich met de fiets willen verplaatsen binnen het Gewest
Zij zal fietsroutes en fietsvoorzieningen aangeven, maar ook algemene informatie over het openbaar vervoer en de Cambio-standplaatsen bevatten.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Versnelde onderhandelingsprocedure.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Nieuwe datum voor de indiening van de offertes
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
INFRABEL NV - PROCUREMENT, AFDELING I-FBA.51
N. 501286
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Marcelbroodthaers 2 , BE-1060 Brussel
Contact: I-FBA.516 s 40/1
Ballegeer Ingrid
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=182663
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderhoud van bestaande elektrische voedingsinstallaties
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Onderhoud van bestaande elektrische voedingsinstallaties, zoals gelijkrichters, wisselrichters, batterijen, schakelborden, enz. van spanningen 48V DC en 230 VAC van
verschillende merken.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: III.2.3) Vakbekwaamheid
In plaats van:
- de kandidaat dient zijn technische expertise voor het onderhoud van materialen aan te tonen. Minstens twee projecten met het merk CE+T en drie projecten met andere
merken/referenties aan te tonen.
Te lezen:
- de kandidaat dient zijn technische expertise voor het onderhoud van materialen aan te tonen door minstens vijf projecten met het merk CE+T of gelijkaardige projecten met andere
merken/referenties op te lijsten.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
INFRABEL - ASSET MANAGEMENT - AREA CENTER
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 45
N. 501250
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Infrabel - Asset Management - Area Center
Frankrijkstraat 85, BE-1060 Brussel
Contact: Dannau Nathalie
Dannau Nathalie
Tel: +32 22245520 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=181849
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
57/52/1/14/047 Raamovereenkomst voor het vernieuwen van sporen gelegen in hoofdspoor en bijspoor op het grondgebied van de area Center.
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De aanneming omvat de uitvoering van de volgende spoorwerken, de opmetingsstaat gevoegd bij dit bestek en de diverse aanbestedingsbescheiden waarnaar verwezen
wordt.
Spoorvernieuwingen in hoofdspoor
-Vernieuwen van spoorstaven, dwarsliggers en ballast;
-Vernieuwen van uitsluitend spoorstaven;
-Vernieuwen van uitsluitend dwarsliggers;
-Vernieuwen van ballast;
-Aanleg van een onderlaag;
Spoorvernieuwingen in bijspoor
-Vernieuwen van spoorstaven, dwarsliggers en ballast;
-Vernieuwen van uitsluitend spoorstaven;
-Vernieuwen van uitsluitend dwarsliggers;
-Vernieuwen van ballast;
-Vernieuwen van overweg
De werken bestaan uit: (niet beperkend - zie ook art. 1.1 van het derde deel van dit bestek):
-Laden en lossen van nieuwe of gebruikte materialen:
-Houten en betonnen dwarsliggers dwarsliggers;
-houtstukken;
-spoorstaven met normale lengte en langgelaste spoorstaven
-ballast , materialen nodig voor de onderlaag;
-Het onderstoppen, richten en nivelleren voor normale snelheid (Sporen max. 140km/h in hoofdspoor) van het vernieuwde spoor.
-Uitvoeren van aluminothermische lassen
-Het verzekeren en herstellen van de terugstroomverbindingen
-Aanpassen van tracé en lengteprofiel
-De vernieuwing van spoormaterialen
-Plaatsen van gelijmde isolerende voegen
-Uitbraak van uitzettingstoestellen
-Oplassen spoorstaafkoppen
-Opbraak van overweg Type Gent
-Aanleg van overweg type Harmelen
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Het bestek is toegevoegd.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
CF_MCF_SG_DIRECTION DU SUPPORT LOGISTIQUE
N. 501264
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CF_MCF_SG_Direction du Support Logistique
Boulevard LEOPOLD II 44, BE-1080 BRUXELLES
Contact: d'HAEYER Vanessa
OTTEN Nadine, Directrice f.f.
Tél: +32 24133278 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=405848
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
March_ de fournitures portant sur la livraison de feuilles de papier _ copier de diff_rents formats et grammages destin_es aux services du Minist_re de la Communaut_
fran_aise.
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Marche de fournitures portant sur la livraison de feuilles de papier a copier de differents formats et grammages destinees aux services du Ministere de la Communaute
francaise.
Le pr_sent march_ est divis_ en 15 postes :
_ poste 1 : 80 gr - A4 - blanc : 46.342.500 feuilles
_ poste 2 : 80 gr - A4 - pastel : 2.839.500 feuilles
_ poste 3 : 80 gr - A4 - blanc pour copieur couleur : 1.500.000 feuilles
_ poste 4 : 80 gr - A3 - blanc pour copieur couleur : 903.300 feuilles
_ poste 5 : 80 gr - A3 - pastel : 212.500 feuilles
_ poste 6 : 120 gr - A4 - blanc : 5.000 feuilles
_ poste 7 : 120 gr - A3 - blanc : 3.000 feuilles
_ poste 8 : 120 gr - SRA3 - blanc : 270.000 feuilles
_ poste 9 : 160 gr - A4 - blanc : 75.750 feuilles
_ poste 10 : 160 gr - A4 - pastel : 136.000 feuilles
_ poste 11 : 160 gr - A3 - blanc : 26.500 feuilles
_ poste 12 : 160 gr - A3 - pastel : 20.000 feuilles
_ poste 13 : 160 gr - SRA3 - pastel : 300.000 feuilles
_ poste 14 : 200 gr - SRA3 - blanc : 125.000 feuilles
_ poste 15 : 250 gr - A3 - blanc : 100.625 feuilles
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 46
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Le dossier d'appel d' offres est modifié les modifications
sont consultables à partir de l'adresse suivante:
http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=406036
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/01/2015
ANTWERPEN STUDENTENSTAD VZW
N. 501284
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Antwerpen Studentenstad VZW
Kleine Kauwenberg 15, BE-2000 Antwerpen
Contact: Ollivier Tom
Tel: +32 499802579 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.gate15.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=191653
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
De organisatie van het evenement StuDay
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De organisatie van het evenement StuDay
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Bijkomende inlichtingen en verslag naar aanleiding van de informatievergadering die plaats vond conform de bestekbepalingen.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO NOORD
N. 501266
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Italiëlei, 4 b15, BE-2000 ANTWERPEN
Contact: Godfried Van den Eynden
Tel: +32 32230071 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=193113
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Boom - Vredegerecht - Vervangen van verlichting onder inkom luifel
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Boom - Jozef van Cleemputplein 7 - Vredegerecht
Vervangen van verlichting onder inkom luifel
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Brief aanvraag offerte
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
AG VESPA
N. 501305
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
AG VESPA
Generaal Lemanstraat 55, BE-2018 Antwerpen
Contact: Steven Van Durme
Tel: +32 32592128 Fax: +32 32380327 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.agvespa.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
GEVELRESTAURATIE, VLUCHTWEGEN & COMPARTIMENTERING POLITIETOREN OUDAAN
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Gevelrestauratie en uitvoeren van dringende veiligheidswerken in functie van de brandveiligheid (vluchtwegen & compartimentering).
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 47
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
@Ref:00732782/2015001068
In bijlage wordt aanvullende informatie gegeven op basis van vragen gesteld door bedrijven die wensen in te schrijven.
Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:
http://www.publicatiesonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060F05010C75
- 150119 Oudaan open aanbesteding - aanvullende informatie.zip
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
IOK AFVALBEHEER
N. 501298
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
IOK Afvalbeheer
Antwerpseweg 1, BE-2440 Geel
Contact: Jonathan De Witte
Tel: +32 14580991 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.iok.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=192236
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Sloop van gebouw en aanhorigheden op site De Wolf in Turnhout
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Afbraakwerken van gebouwen en aanhorigheden op voormalige site 'Group De Wolf' te Turnhout
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
toevoeging offerteformulier en nota v&g
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN
N. 501263
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Motstraat 20, BE-2800 Mechelen
Contact: Beheer exploitatie
Griet Similon
Tel: +32 15408867 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.delijn.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=191176https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Lijn-PG1438+00403-F05
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
PG1438 00403 - Informatiekaders
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Alle leveringen van informatiekaders voor bevestiging aan haltepalen van De Lijn.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Twee technische tekeningen werden bijgevoegd:
141031-Technische tekening Haltebord.PDF
141031-Technische tekening montagebeugel.PDF
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
COMMUNE DE FLÉMALLE
N. 501307
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Flémalle
Grand'Route, 302-304, BE-4400 Flémalle
Contact: Monsieur Angelo PUGLISI
Tél: +32 42348901 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Création, conception, réalisation et installation d'une aire de jeux préhistoriques pour le PréhistoMuseum à Ramioul
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Le marché comprend une mission complète de création, conception, réalisation et installation d'une aire de jeux préhistoriques conforme aux clauses techniques reprises
au présent cahier des charges.
Le marché comprend également la fourniture et la pose de panneaux de signalisation spécifiques aux aires de jeux (suivant réglementation)
Le budget total, au terme du contrat, est de 60.000 EUROS TOUT FRAIS COMPRIS (TVA et frais généraux compris). Ce montant constitue une enveloppe fermée.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 48
L'aire de jeux devra être totalement autonome et fonctionnelle pour le budget défini.
Pour information, l'aire de jeux prévue sera étendue lors d'un marché ultérieur. Cette extension devra s'intégrer totalement dans l'aire de jeux réalisée lors de la
présente phase.
Au terme de chacune des deux marchés, l'aire de jeux devra être totalement fonctionnelle et en conformité avec les réglementations en vigueur.
Pour cette raison, il est demandé au soumissionnaire de proposer des équipements dont la fabrication/livraison/installation est assurée pendant les 10 années qui
suivent la fin de l'exécution de ce marché.
Le présent cahier des charges défini les performances à atteindre. Le soumissionnaire est libre de proposer des variantes.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Aux article III.2.2) et article III.2.3) de l'avis de marché, lire :
"Agréation requise : pas d'agréation requise" au lieu de "Agréation requise : D5 - Classe 1"
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
CPAS DE CHARLEROI
N. 501245
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CPAS de Charleroi
Boulevard Joseph II, 13, BE-6000 Charleroi
Contact: Madame Nathalie Donckers
Tél: +32 71233052 Fax: +32 71233050 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.cpascharleroi.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Mise en ouvre d'un logiciel centralisé et intégré pour la gestion du service de soins à domicile
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Mise en ouvre d'un logiciel centralisé et intégré pour la gestion du service de soins à domicile
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Par le présent avis rectificatif, nous attirons votre attention sur le fait que l'ouverture des offres est postposée. Celle-ci aura lieu le mercredi 28 janvier 2015 au lieu du mardi 20 janvier
2015. L'heure reste quant à elle inchangée.
De plus, il y a deux corrections à apporter au procès-verbal publié le 16/01/2015:
- Il est signalé que le CPAS travaille avec des numéros NISS en 3 parties. Ce n est pas un numéro NISS mais un numéro de dossier social spécifique chez nous
- C'est julien Strulens et pas Stulens.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
INFRABEL - ZONE DE CHARLEROI
N. 501296
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Infrabel - Zone de Charleroi
Quai de la Gare du Sud 1, BE-6000 Charleroi
Contact: Delforge Chantal Josée
Tél: +32 71602031 Fax: +32 71602375 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=193548
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
CSC 57/53/5/13/057 - Ligne 130 Namur/Charleroi Sud - Démolition du pont métallique situé au km 81.230.
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Ligne 130 : Namur / Charleroi-Sud
Démolition du pont métallique situé au km 81.230
- La démolition du tablier métallique, des culées et des murs en aile du pont situé au km 81.230 de la ligne 130 ;
- Le reprofilage des talus au droit des culées et des murs en aile.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Mise à disposition des plans
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/01/2015
C.H.U. TIVOLI
N. 501306
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
C.H.U. Tivoli
Avenue Max Buset, 34, BE-7100 La Louvière
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 49
Contact: Monsieur Nicolas Demeester
Tél: +32 64277603 Fax: +32 64216696 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.chu-tivoli.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Alimentation entérale et compléments nutritionnels oraux
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Marché à commandes d'une durée de 3 ans.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
III. Description des exigences techniques
III.1 Lot N°1: Compléments nutritionnels oraux liquides
Article N°2: Alimentation supplémentaire buvable fruitée hypercalorique (1,25kcal/ml), sans lipides, sans fibres, min 3 gouts différents.Conditionnement de +/- 200 ml
Modification: Il y a lieu de remplacer (1,25kcal/ml) par ( minimum 1,25kcal/ml)
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN
N. 501300
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 110, BE-9000 Gent
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.agiv.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=192225https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AGIV-GRB%2F2014%2F1201-F02
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
De jaarlijkse lokale bijhouding van een Grootschalig Referentie Bestand over het grondgebied van 73 gemeenten
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De jaarlijkse lokale bijhouding van een Grootschalig Referentie Bestand over het grondgebied van 73 gemeenten
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
vragen gesteld via e-mail
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
STAD AALST
N. 501271
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Aalst
Grote Markt 3, BE-9300 Aalst
Tel: +32 53779300 Fax: +32 53732549 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.aalst.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Dienst Mobiliteit en Openbare Werken. Heraanleg van het recreatiedomein Dendergalm in de Meirbeekstraat te Gijzegem Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Heraanleg van het sport- en speelterrein gelegen in de Meirbeekstraat te Gijzegem-Aalst.
Het speelterrein omvat ondermeer:
- een zone met speeltoestellen (2 - 5 jaar)
- een speeltuin (5 - 10 jaar)
- 2 tennispleinen
- een multifunctioneel speelveld (16 x 34) omgeven met zitelementen
- een skate-ramp
- een avontuurlijke speeltuin
- een petanquebaan in dolomiet.
Het terrein wordt tevens gericht als klein parkje met wandelweg en verder wordt een uitsprong van de beek gecreëerd waarop de wadi aansluit.
De herinrichting zal starten na de bouw van het gemeenschapscentrum (cafetaria, polyvalente zaal, repetitieruimte, sanitair, lokaal voor de wijkagent, .)
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Versnelde onderhandelingsprocedure.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
Gunning
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 50
N. 501247
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Havenlaan 86C/3000, BE-1000 Brussel
Contact: Mevrouw Sonia Mnasri
Tel: +32 27757625 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
LEVERING GEDURENDE 12 MAANDEN VAN KANTOOR- EN PAPIERBENODIGDHEDEN, VERVAARDIGD VAN MILIEUVRIENDELIJKE MATERIALEN EN
MET BEHULP VAN MILIEUVRIENDELIJKE PROCEDÉS, BESTEMD VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET BIM IN DE VORM VAN EEN
OPDRACHTENCENTRALE VOOR DE BRUSSELSE BESTUREN
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
LEVERING GEDURENDE 12 MAANDEN VAN KANTOOR- EN PAPIERBENODIGDHEDEN, VERVAARDIGD VAN MILIEUVRIENDELIJKE MATERIALEN EN
MET BEHULP VAN MILIEUVRIENDELIJKE PROCEDÉS, BESTEMD VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET BIM IN DE VORM VAN EEN
OPDRACHTENCENTRALE VOOR DE BRUSSELSE BESTUREN
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
226513.59 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : levering van kleine kantoorbenodigdheden
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
STAPLES BELGIUM bvba
RINGLAAN 39
1853 BE Strombeek-Bever
Tel: +32 70233891 Fax: +32 70233892 Email: [email protected]
Opdracht nr 2. Perceel : Kantoorborden
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
LYRECO BELGIUM sa
RUE DU FOND DES FOURCHES 20
4041 BE Vottem
Tel: +32 43619912 Fax: +32 43654150 Email: [email protected]
Opdracht nr 3. Perceel : Papier
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
LYRECO BELGIUM sa
RUE DU FOND DES FOURCHES 20
4041 BE Vottem
Tel: +32 43619912 Fax: +32 43654150 Email: [email protected]
Opdracht nr 4. Perceel : Stempel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
LYRECO BELGIUM sa
RUE DU FOND DES FOURCHES 20
4041 BE Vottem
Tel: +32 43619912 Fax: +32 43654150 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
FOD JUSTITIE-STAFDIENST ICT
N. 501258
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
FOD JUSTITIE-Stafdienst ICT
Eversestraat, 1, BE-1000 Brussel
Contact: Meurice Michel Joseph
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=193489https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=SE-ICT-JK/3-F03&userType=SUPPLIER&language=fr
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor correctief en evolutief onderhoud van de maatsoftware ontwikkeld voor de Kansspelcommissie alsmede onderhoud
van de gebruikte besturingssystemen en de gebruikte commerciële en open source software
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN
De Kansspelcommissie (KSC) is een relatief jonge organisatie in de schoot van de Federale Staat (wet 1999).
De voornaamste opdrachten van de KSC zijn:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 51
1. het beschermen van de spelers
2. het kanaliseren van de markt via licenties
In deze wet van 1999 werden de Kansspelen in de Casino's en Speelzalen alsook de Bingo's in de cafés gereglementeerd.
Om dieze regelemntering te kunnen implementeren heeft de KSC een maatsoftware systeem laten ontwikkelen (publicatie lastenboek JK1).
In 2009 werd een tweede lastenboek (JK2) uitgeschreven om het systeem te onderhouden. Deze JK2 voorzag enerzijds in een correctief onderhoud en een evolutief
onderhoud.
Door de tweede Kansspelwet van 2010 werden de bevoegdheden van de KSC uitgebreid met de Weddenschappen, de MediaGames en de InternetSpelen. Vooral de
InternetSpelen hebben een enorme impact gehad op de interne organisatie en ICT-applicaties.
Naast de nieuwe wet van 2010 heeft de men ook beslist om de IT van de KSC onafhankelijk te maken van deze van de FOD Justitie (protocolakkoord 2010).
De KSC wil de gegevensstroom van de sector evenals deze van dienstverlenende partners automatiseren via integratie van diensten.
De vraag naar aanpassingen van de maatsoftware is bijgevolg exponentieel gestegen.
Kortom JK2 voldoet niet langer meer aan de behoeften van de KSC en een nieuw lastenboek JK3 is nodig, kwantitatief en kwalitatief.
De Kansspelcommissie maakt gebruikt van commerciële en open source software.
De opdracht bestaat uit volgende posten:
? Post 1: Correctief onderhoud
? Post 2: Evolutief onderhoud
De opdracht zal beginnen op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de dienstverlener de kennisgeving van de gunning van de opdracht heeft ontvangen en
zal worden afgesloten voor de duur van 3 jaar en kan maximaal 1 keer met 1 jaar verlengd worden.
Daar de aard van de dienstverlening zodanig is dat de specificaties van de opdracht niet met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden bepaald teneinde de sluiting
ervan toe te laten volgens de procedure van aanbesteding of offerteaanvraag wordt gekozen voor de onderhandelingsprocedure met voorafgaande Europese
bekendmaking.
Post 1 betreft hoofdzakelijk correctief onderhoud van de huidige maatsoftware met hun databanken. Onder Post 1 valt ook het monitoren en de 24/7 support van de
kritische applicaties.
De opdrachtnemer zal moeten instaan voor de goede werking van alle gebruikte commerciële software en open source software. Hij zal er tevens voor zorgen dat de nodige
patches en upgrades volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd.
Vervanging van defecte hardware onderdelen valt buiten het kader van deze opdracht.
Post 2 betreft het evolutief onderhoud van de huidige maatsoftware met eventueel inbegrip van installatie en/of vervanging van bijkomende commerciële en/of open
source software.
De soumissionair zal voor post 2 gebruik maken van work packages.
De taken die onder deze post 2 vallen zijn:
1. Ontwikkeling van nieuwe softwarecomponenten (inclusief consulting, integratie, testing, documentatie, oplevering)
2. Uitbreiden, vernieuwen of moderniseren van de bestaande software;
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
3000000.00 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: prijs, Weging: 40
Criterium 2: kwaliteit van de offerte, Weging: 30
Criterium 3: kwaliteitsmanagement, Weging: 10
Criterium 4: sla, Weging: 20
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr jk/3. Perceel 1: correctief en evolutief onderhoud van de maatsoftware ontwikkeld voor de Kansspelcommissie alsmede onderhoud van de gebruikte
besturingssystemen en de gebruikte commerciële en open source software
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 22/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
acsone
woluwedal, 52
1200 brussel
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
N. 501251
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Agentschap voor Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 41, BE-1030 Brussel
Contact: Troch Jan
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.vlaanderen.be/landbouwhttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=193488https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Agentschap voor Landbouw en Visserij-OPD2014Microsoft licenties en
Software Assurance-F03&userType=SUPPLIER&language=nl
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
OPD2014Microsoft licenties en Software Assurance
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het hernieuwen van de Software Assurance op de producten uit het Microsoft Enterprise Agreement en het gelinkte Select Agreement van het Agentschap voor
Landbouw en Visserij voor een periode van drie jaar.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: de totale prijs, Weging: 70
Criterium 2: de kwaliteit van de dienstverlening die de inschrijver biedt in het kader van dergelijke overeenkomsten, Weging: 30
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel 1: Microsoft licenties en software assurance
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 31/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 52
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Comparex Software Belgium bvba
Bureau & Design Center, Heysel Esplanade, Box 3 - suite 315
1020 BE Brussel
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
GEMEENTEBESTUUR SINT-PIETERS-WOLUWE
N. 501322
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentebestuur Sint-Pieters-Woluwe
Karel Thielemanslaan 93, BE-1150 Brussel
Contact: College van Burgemeester en Schepenen
Florence van Lamsweerde
Tel: +32 27730614 Fax: +32 27731818 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verzekeringen van de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gemeente Sint-Pieters-Woluwe
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Algemene offerteaanvrag met Europese publiciteit tot de gunning van een enig lot van de verzekeringsdiensten
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
566794.79 EUR Incl. BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel 1: Verzekeringen van de gemeente van Sint-Pieters-Woluwe
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 23/10/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
N.V. AXA Belgium
Boulevard du Souverain, 25
1170 BE Brussel
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00929230/2015001067
Te verkrijgen bijde verzekeringsdienst van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe, Karel Thielemanslaan n° 93 te 1150 Brussel elke werkdag van 8h30 tot 12h00.
tel: 02/773.05.76 of 02/773.06.14
fax: 02/773.18.18
email: [email protected] of [email protected]
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
N. 501252
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Gulledelle 100, BE-1200 Bruxelles
Contact: De heer Jean-François Doat
Tel: +32 27757582 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
LEVERING AARDGAS - GEGROEPEERD FACTURATIE - VANAF 2015/01/01 TOT 2018/01/01 (36 MANDEN) VOOR DE TOTALITEIT VAN DE VESTIGINGEN
VAN HET BIM
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De uit te voeren opdracht betreft een leveringsopdracht, met als voorwerp de levering van laagcalorisch aardgas aan de afnamepunten van het BIM.
Recht om van het aannemingscontract af te zien:
Conform met artikel 35 van de wet van 15 juin 2006, heeft de aanbestedende overheid het recht om niet de opdracht toe te kennen.
Begindatum van de levering: 1 januari 2015
Einddatum van de levering: 1 januari 2018 (36 maanden)
De opdracht is niet hernieuwbaar.
Er is geen verplicht variante. Vrije varianten zijn verboden.
De vergelijking van de offertes zal gedaan worden op basis van aardgas Futures-noteringen van 10 september 2014, voor de hele leveringsperiode (of de eerste volgende
noteringsdatum, als er geen notering bestaat voor die eerste datum)
Definities en afkortingen voor de rest van het bijzondere bestek
Aannemer of Opdrachtnemer (Anm - Onm): bedrijf aan wie de opdracht wordt gegund;
Bijlage (Blg) : Een van de bijlagen die deel uitmaken van dit bijzondere bestek vormen;
Bijzonder bestek (BB): Het huidige document;
Fluxys: Organisatie die het gastransportnetwerk van België beheert;
DNB of Distributie Netwerk Beheerder voor gas: bedrijf dat de levering van gas tussen Fluxys en oa de vestigingen van de aanbesteder waarborgt;
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 53
Opdracht: het contract tussen de Aanbestedende Overheid en de Aannemer;
Inventaris: bijlagen B bij dit bijzondere bestek die bevatten gegevens over het volume aardgas dat gedurende een jaar door de leveringspunten wordt verbruikt;
Offerte: de offerte die in de loop van de overdrachtsprocedure ingediend wordt door de kandidaat leverancier;
Aanbestedende overheid (AO)/Opdrachtgever : het BIM;
Vestiging met gas: leveringspunt dat aangesloten is op het gasnetwerk, en geïdentificeerd is door een EAN-code;
Inschrijver: bedrijf dat zich inschrijft door een Offerte in te dienen;
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : LEVERING AARDGAS - GEGROEPEERD FACTURATIE - VANAF 2015/01/01 TOT 2018/01/01 (36 MANDEN) VOOR DE TOTALITEIT
VAN DE VESTIGINGEN VAN HET BIM
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 6/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ENI-Gas & Power
BE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
N. 501253
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Gulledelle 100, BE-1200 Bruxelles
Contact: Mevrouw Janet Karapetian
Tel: +32 27757960 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderhoud van Groene Ruimte - Oost zone - 3 percelen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Région de Bruxelles-Capitale
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Verhardingen
Speelzones
Grasperken
Struiken en Planten
Beplantingen
Levering en uitspreiding van materialen
Openbare voorzieningen
Reinheid
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
220280.70 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (in de gevallen vermeld onder k) en
1) in bijlage D).
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Perceel 1 : Elisabethpark - Basilik
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 6/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
KRINKELS nv
Vestiging Londerzeel Weversstraat 39
1840 BE Londerzeel
Tel: +32 52303651 Fax: +32 52303651 Email: [email protected]
Opdracht nr 5. Perceel : Populierenbos van nestor Martin
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 6/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Eurogreen SA
Chaussée de Gembloux 66
5140 BE Tongrinne
Email: [email protected];[email protected]
Opdracht nr 9. Perceel : Dudenpark
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 6/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
PRO GARDENER sa
RUE DU VIEUX MOULIN 66
1160 BE Auderghem
Tel: +32 26753833 Fax: +32 26753806 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 54
N. 501248
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Gulledelle 100, BE-1200 Bruxelles
Contact: De heer Michaël Forton
Tel: +32 27757759 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
"Preventief" en "correctief" onderhoud van het telemetrisch meetnet voor het toezicht op de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
"Preventief" en "correctief" onderhoud van het telemetrisch meetnet voor het toezicht op de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
330869.48 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 50
Criterium 2: Processus et procédure, Weging: 50
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Preventief en correctief onderhoud van de meetapparaten ter bepaling van de gehaltes aan gasvormige polluenten "NO, NO2, O3, CO, SO2,
CO2" en fijne deeltjes in de omgevingslucht.
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 6/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ETABLISSEMENTS YVAN PAQUE sa
RUE DE L'arbre COURTE JOIE 48
4000 BE Rocourt
Tel: +32 42247724 Fax: +32 42250706 Email: [email protected]
Opdracht nr 5. Perceel : Preventief en correctief onderhoud van het centraal systeem voor het beheer van de gegevens en van de data-acquisitiesystemen aanwezig op de
meetlocaties
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 0
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
NIET GEGUND
Opdracht nr 9. Perceel : Preventief en correctief onderhoud van een BTX-analysesysteem, van het type type Airmotec
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 6/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Micotec
Rue Henri Maus 198
4000 BE Liège
Opdracht nr 13. Perceel : Preventief en correctief onderhoud van een BTX-analysesysteem, van het type Syntech Spectras.
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 0
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
NIET GEGUND
Opdracht nr 17. Perceel : Preventief en correctief onderhoud van een analysesysteem voor kwik (Hg) in de omgevingslucht, van het type Tekran
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 0
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
NIET GEGUND
Opdracht nr 21. Perceel : Preventief en correctief onderhoud van « laser light scattering spectrometers », van het type GRIMM
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 6/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ETABLISSEMENTS YVAN PAQUE sa
RUE DE L'arbre COURTE JOIE 48
4000 BE Rocourt
Tel: +32 42247724 Fax: +32 42250706 Email: [email protected]
Opdracht nr 25. Perceel : Preventief en correctief onderhoud van aethalometers, van het type Magee Scientific, voor de bepaling van « Black Carbon » in de
omgevingslucht en het preventieve en correctieve onderhoud van micro-aethalometers microAeth Model AE51, Van AethLabs, voor ambulante metingen van « Black
Carbon » in de omgevingslucht
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 6/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ETS nv
Essenlaan 7
9130 BE KIELDRECHT
Email: [email protected]
Opdracht nr 29. Perceel : Preventief en correctief onderhoud van bemonsteringssystemen, type Partisol, voorzien van een aanzuigkop voor PM10
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 6/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ETS nv
Essenlaan 7
9130 BE KIELDRECHT
Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
N. 501249
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 55
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Gulledelle 100, BE-1200 Bruxelles
Contact: Mevrouw Janet Karapetian
Tel: +32 27757960 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderhoud van Groene Ruimte - Centrum zone- 2 percelen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Dauwpark en Bonnevie park
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Die prestaties omvatten (zie technische bepalingen)
Verhardingen
Speelzones
Grasperken
Struiken en Planten
Beplantingen
Levering en uitspreiding van materialen
Reinheid
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
49205.62 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (in de gevallen vermeld onder k) en
1) in bijlage D).
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Onderhoud van Groene Ruimte - Dauwpark
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 16/10/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
PRO GARDENER sa
RUE DU VIEUX MOULIN 66
1160 BE Auderghem
Tel: +32 26753833 Fax: +32 26753806 Email: [email protected]
Opdracht nr 5. Perceel : Onderhoud van Groene Ruimte - Bonnevie park
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 16/10/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
PRO GARDENER sa
RUE DU VIEUX MOULIN 66
1160 BE Auderghem
Tel: +32 26753833 Fax: +32 26753806 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
N. 501255
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Gulledelle 100, BE-1200 Bruxelles
Contact: Mevrouw Sonia Mnasri
Tel: +32 27757625 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveringen van bedrijfsfietsen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Magazijn van het BIM, Woluweparklaan 68 te 1160 Brussel
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Project rond zachte mobiliteit op de site van T&T en vernieuwing van het fietsenpark van het BIM.
Het voorwerp van deze opdracht is de levering van bedrijfsfietsen en toebehoren
Met de aankoop van klassieke bedrijfsfietsen wil Leefmilieu Brussel de verplaatsingen met de fiets aanmoedigen, zowel voor de woon-werktrajecten als voor de
beroepsmatige verplaatsingen.
Leefmilieu Brussel zal bijgevolg verschillende fietstypes ter beschikking stellen van de agenten om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de volgende situaties:
- de verplaatsingen met de fiets aanmoedigen, zowel voor de woon-werktrajecten als voor de beroepsmatige verplaatsingen
- de intermodale verplaatsingen van haar medewerkers aanmoedigen (fiets+trein, fiets +bus/tram/metro, fiets+auto)
- het gebruik van de auto beperken voor het vervoer van zware en/of omvangrijke ladingen in het kader van de dienstverplaatsingen
- de verplaatsingen met de fiets aanmoedigen voor lange afstanden en/of moeilijke trajecten (reliëf), zowel voor de woon-werktrajecten als voor de beroepsmatige
verplaatsingen;
- de verplaatsingen met de fiets aantrekkelijker maken voor sommige medewerkers omwille van de gezondheid of de fysieke conditie;
- de beroepsmatige verplaatsingen met de fiets aanmoedigen met naleving van de vestimentaire wensen van elkeen, en met inachtneming van de vestimentaire
voorschriften voor de vertegenwoordiging van de administratie bij de uitvoering van bepaalde missies.
De voorgestelde fietsen moeten bijgevolg stevig en van goede kwaliteit zijn voor een intensief en dagelijks gebruik.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
325062.70 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 56
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : MTB
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 20/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
KM10 sprl
Avenue de la Foresterie 10
1170 BE Bruxelles
Email: [email protected]
Opdracht nr 2. Perceel : Stadsfietsen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 20/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
De Keghel Nicolas
Rue Gray 8 bte 3
1040 BE Bruxelles
Opdracht nr 3. Perceel : Vouwfietsen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 20/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
KM10 sprl
Avenue de la Foresterie 10
1170 BE Bruxelles
Email: [email protected]
Opdracht nr 4. Perceel : Laadfietsen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 20/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
De Keghel Nicolas
Rue Gray 8 bte 3
1040 BE Bruxelles
Opdracht nr 5. Perceel : Elektrische fietsen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 20/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
De Keghel Nicolas
Rue Gray 8 bte 3
1040 BE Bruxelles
Opdracht nr 6. Perceel : Elektrische MTB
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 20/11/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
KM10 sprl
Avenue de la Foresterie 10
1170 BE Bruxelles
Email: [email protected]
Opdracht nr 7. Perceel : Tweedehandsfietsen
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
NIET GEGUND
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
AGENTSCHAP VOOR KWALITEITZORG IN ONDERWIJS EN VORMING
N. 501267
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Agentschap voor kwaliteitzorg in Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15, BE-1210 Brussel
Contact: Van Hoof Pieter-Jan Maarten
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.vlaanderen.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=193498http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/oproep-diplomaexperten/https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectAuthentication&extWS=AKOV-AKOV2013-AVL-01-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Adviesverlening: diploma-expertise voor NARIC Vlaanderen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Voor het hoger onderwijs (en in beperkte mate voor het secundair en volwasse-nenonderwijs) zoekt NARIC-Vlaanderen adviesverleners die advies kunnen geven bij de
beoordeling van een gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma. De ad-viseurs geven advies in het kader van de beoordeling van de gelijkwaardigheid van
buitenlandse diploma's met Vlaamse diploma's. NARIC-Vlaanderen is op zoek naar diploma-experten met specifieke kennis van de leerinhouden en inschaling van
buitenlandse en Vlaamse diploma's.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: De waarborgen voor de continuïteit van de te leveren diensten, Weging: 50
Criterium 2: De kwaliteit van de dienstverlening , Weging: 50
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr . Perceel 1: Toegepaste taalkunde
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 57
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) KU Leuven 2) Universiteit Antwerpen 3) Universiteit Gent
Opdracht nr . Perceel 2: Taal- en letterkunde
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Universiteit Gent 2) Universiteit Antwerpen 3) KU Leuven
Opdracht nr . Perceel 3: Geschiedenis
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) KU Leuven 2) Universiteit Antwerpen 3) Universiteit Gent
Opdracht nr . Perceel 4: Wijsbegeerte en moraalwetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) KU Leuven 2) Universiteit Antwerpen 3) Universiteit Gent
Opdracht nr . Perceel 5: Godsgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) KU Leuven
Opdracht nr . Perceel 6: Archeologie en kunstwetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) KU Leuven 2) Universiteit Gent
Opdracht nr . Perceel 7: Audiovisuele en beeldende kunst
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Erasmushogeschool Brussel 2) Hogeschool Gent 3) AP Hogeschool Antwerpen
Opdracht nr . Perceel 8: Muziek en Podiumkunsten
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Erasmushogeschool Brussel 2) Hogeschool Gent 3) AP Hogeschool Antwerpen
Opdracht nr . Perceel 9: Onderwijs
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Erasmushogeschool Brussel 2) Katholieke Hogeschool VIVES 3) Hogeschool Gent
Opdracht nr . Perceel 10: Psychologie en pedagogische wetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) KU Leuven 2) Universiteit Gent 3) Vrije Universiteit Brussel
Opdracht nr . Perceel 11: Sociaal-agogisch werk
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Katholieke Hogeschool VIVES 2) Hogeschool Gent 3) AP Hogeschool Antwerpen
Opdracht nr . Perceel 12: Politieke en sociale wetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Universiteit Antwerpen 2) KU Leuven 3) Universiteit Gent
Opdracht nr . Perceel 13: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Erasmushogschool Brussel 2) AP Hogeschool Antwerpen 3) KU Leuven
Opdracht nr . Perceel 14: Economische en toegepaste economische wetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) KU Leuven 2) Universiteit Antwerpen 3) Peter Claeys
Opdracht nr . Perceel 15: Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Universiteit Antwerpen 2) KU Leuven 3) Universiteit Gent
Opdracht nr . Perceel 16: Sociale gezondheidswetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) KU Leuven 2) Universiteit Gent
Opdracht nr . Perceel 17: Gezondheidszorg
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Hogeschool Gent 2) Erasmushogeschool Brussel 3) AP Hogeschool Antwerpen
Opdracht nr . Perceel 18: Bewegings- en revalidatiewetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) KU Leuven 2) Universiteit Antwerpen 3) Universiteit Gent
Opdracht nr . Perceel 19: Geneeskunde
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 58
1) KU Leuven 2) Vrije Universiteit Brussel 3) Universiteit Gent
Opdracht nr . Perceel 20: Tandheelkunde
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) KU Leuven 2) Universiteit Gent
Opdracht nr . Perceel 21 : Dierengeneeskunde
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Universiteit Antwerpen 2) Universiteit Gent
Opdracht nr . Perceel 22: Farmaceutische wetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) KU Leuven 2) Universiteit Antwerpen 3) Vrije Universiteit Brussel
Opdracht nr . Perceel 23: Biomedische Wetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Vrije Universiteit Brussel 2) Universiteit Antwerpen 3) KU Leuven
Opdracht nr . Perceel 24: Toegepaste biologische wetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Universiteit Antwerpen 2) Universiteit Gent 3) KU Leuven
Opdracht nr . Perceel 25: Biotechniek
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Hogeschool Gent 2) Universiteit Gent 3) Katholieke Hogeschool Vives
Opdracht nr . Perceel 26: Wetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Universiteit Antwerpen 2) KU Leuven 3) Universiteit Gent
Opdracht nr . Perceel 27: Toegepaste wetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) KU Leuven 2) Universiteit Gent 3) Vrije Universiteit Brussel
Opdracht nr . Perceel 28: Industriële wetenschappen en technologie
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Hogeschool Gent 2) AP Hogeschool Antwerpen 3) KU Leuven
Opdracht nr . Perceel 29: Nautische wetenschappen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Hogere Zeevaartschool
Opdracht nr . Perceel 30: Architectuur
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 25/08/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
1) Hogeschool Gent 2) Erasmushogeschool Brussel 3) KU Leuven
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/01/2015
WOONHAVEN ANTWERPEN
N. 501335
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Woonhaven Antwerpen
Jan Denucéstraat 23, BE-2020 Antwerpen
Contact: De heer dienst projecten
Tel: +32 32136706 Fax: +32 32136790 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.woonhavenantwerpen.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
renovatie woontoren Moretusstraat 156
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Moretusstraat 156 - Hoboken
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
renovatie van een woontoren met 59 appartementen Moretusstraat 156 te 2660 Hoboken
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
6911638.96 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : renovatie woontoren Moretusstraat 156
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 2/12/2014
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 59
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
TV Frans Goedleven-Monument Vandekerckhove
Pauwelslei 186
2930 BE Brasschaat
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
GEMEENTE MERKSPLAS
N. 501242
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Merksplas
Markt 1, BE-2330 Merksplas
Contact: De heer Alex Peeters
Tel: +32 14639437 Fax: +32 14639401 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.merksplas.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Merksplas-Kolonie: fase 3 - restauratie en herbestemming bezoekerscentrum en bijgebouw aardappelkelders
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kapelstraat z/n
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Merksplas-Kolonie: fase 3 - restauratie en herbestemming bezoekerscentrum en bijgebouw aardappelkelders
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
4776706.99 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Perceel 1 - restauratie en herbestemming gebouwen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 12/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Algemene Ondernemingen Verstraete & Vanhecke nv
Fotografielaan 24
2610 BE Wilrijk
Tel: +32 38290400 Fax: +32 38290806 Email: [email protected]
Opdracht nr 2. Perceel : Perceel 2 - HVAC
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 12/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
De Kock bvba
Provinciebaan 41
2470 BE Retie
Tel: +32 14373590 Fax: +32 14372490 Email: [email protected]
Opdracht nr 3. Perceel : Perceel 3 - sanitair
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 12/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Verschueren Sanitaire Installaties bvba
Slachthuisstraat 40
2300 BE Turnhout
Tel: +32 14414258 Email: [email protected]
Opdracht nr 4. Perceel : Perceel 4 - elektriciteit
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 12/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
EG-ELEC nv
Koeybleuken 10
2300 BE Turnhout
Tel: +32 14470000 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
Categorie en klasse:
Perceel 1: (onder-) categorie D24 (Restauratie van monumenten), klasse 6 of hogere (op basis van kostenraming)
Perceel 2: (onder-) categorie D17 (Centrale verwarming, thermische installaties) of D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), klasse 5 of hogere (op basis van
kostenraming)
Perceel 3: (onder-) categorie D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), klasse 4 of hogere (op basis van kostenraming)
Perceel 4: (onder-) categorie P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in
en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), klasse 4 of hogere (op basis van kostenraming)
Tijdens de openingzitting worden de offertes van ieder perceel afzonderlijk geopend:
10.00u: perceel 1
10.30u: perceel 2
11.00u: perceel 3
11.30u: perceel 4
Voorziene aanvangsdatum opdracht: 01/11/2014
Einddatum: zie per perceel het bestek.
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 60
POLITIEZONE VOORKEMPEN
N. 501310
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Politiezone VOORKEMPEN
Antwerpsesteenweg 86/1, BE-2390 MALLE
Contact: De heer Nick NEYS
Tel: +32 33408780 Fax: +32 33408788 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.politievoorkempen.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Meerjarige open overeenkomst houdende levering, indienststelling en onderhoud van een Enterprise Content Management Systeem
(ECM) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: PZ Voorkempen (Brecht - Malle - Schilde - Zoersel)
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Vanuit het permanente streven naar Excellente Politiezorg is het optimaliseren van het beheer van ongestructureerde informatie binnen de politie-organisatie een
belangrijke doelstelling. Door de veelheid van allerhande documenten (briefwisseling, emails, elektronische bestanden, .) ontstaat de nood aan een digitaal systeem
waarin alle administratieve informatie (dossiers) gestructureerd en toegankelijk kan worden opgeslagen, geraadpleegd, opgevolgd en gearchiveerd. De centralisatie en
digitalisering deze documenten vergt de aankoop van een Enterprise Content Management-systeem. Deze tool dient de optimalisering van de organisatiebeheersing te
ondersteunen.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
116045.25 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 150
Criterium 2: Technische waarde - Implementatietraject, Weging: 100
Criterium 3: Onderhoudscontract, Weging: 25
Criterium 4: Gebruiksvriendelijkheid, Weging: 22
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Meerjarige open overeenkomst houdende levering, indienststelling en onderhoud van een Enterprise Content Management Systeem (ECM)
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 15/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
RICOH BELGIUM NV
Medialaan 28A
1800 BE Vilvoorde
Tel: +32 25582211 Fax: +32 25582711 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
UNIVERSITEIT HASSELT
N. 501315
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Universiteit Hasselt
Martelarenlaan 42, BE-3500 Hasselt
Contact: Mevrouw Dr. Marie-Paule Jacobs
Tel: +32 11268062 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van boeken en tijdschriften en van een geïntegreerd gebruikersplatform voor elektronische literatuur
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: volgende locaties Universiteit Hasselt, Martelarenlaan 42 te 3500 Hasselt Universiteit Hasselt, Agoralaan, gebouw D te 3590 Diepenbeek
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De uit te voeren diensten betreffen eerst en vooral de levering van boeken en (overwegend gedrukte) tijdschriftabonnementen. De Bibliotheek Universiteit Hasselt wenst
voor beiden een raamovereenkomst af te sluiten dat het bestellen en leveren van boeken en tijdschriftabonnementen niet alleen eenvoudiger, transparanter en uniformer,
maar ook sneller en goedkoper moet maken.
Daarnaast wenst de Bibliotheek Universiteit Hasselt over te gaan tot de aanschaf en implementatie van een geïntegreerd gebruikersplatform voor de optimale ontsluiting
van haar elektronische literatuuraanbod. De opdrachtnemer moet enerzijds (t.b.v. de bibliotheekgebruiker) een discovery tool, een link resolver service (of een
gelijkaardige tool) en een portal voor e-journals en e-books kunnen aanbieden, maar anderzijds (t.b.v. de bibliotheekmedewerker) ook een stabiel, eenvoudig en
performant beheerssysteem ter beschikking kunnen stellen.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Levering van boeken
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 1/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Transmedia BV
Utrechtsestraat 15
3958 NL Amerongen
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 61
Tel: +31 343454003 Email: [email protected]
Opdracht nr 2. Perceel : Leveren van tijdschriften
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 1/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
EBSCO Information Services BV
Konnetlaantje 14
1435 HW NL Rijsenhout
Tel: +31 297386386 Email: [email protected]
Opdracht nr 3. Perceel : Levering van een geïntegreerd gebruikersplatform voor elektronische literatuur
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 1/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ProQuest LLC (Limited Liability Company)
789 E Eisenhower Parkway, Ann Arbor
48108 US MI
Tel: +34 699095029 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
MARIAZIEKENHUIS VZW
N. 501323
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Mariaziekenhuis VZW
Maesensveld 1, BE-3900 Overpelt
Contact: De heer Wim Willems
Tel: +32 11826531 Fax: +32 11826001 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.mznl.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een nieuw verzekeringscontract BA ziekenhuis en BA geneesheren
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een nieuw verzekeringscontract BA ziekenhuis en BA geneesheren
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
328704.33 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 70
Criterium 2: Waarborgen, Weging: 15
Criterium 3: Dienstverlening, Weging: 15
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een nieuw verzekeringscontract BA ziekenhuis en BA geneesheren
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 10/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
AMMA Verzekeringen
Kunstlaan 39 bus 1
1040 BE Brussel
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
SNCB, DIRECTION STATIONS - DISTRICT SUD EST
N. 501261
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEUR SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
SNCB, Direction Stations - District Sud Est
Rue du Plan Incliné 145, BE-4000 Liège
Contact: Hastir Geoffray
Tél: +32 42412810 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.sncb.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=193501
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Arlon atelier polyvalent
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type opdracht: Travaux.
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Ligne 162- Namur/Sterpenich- Gare d'Arlon: Construction d'un atelier d'entretien polyvalent
II.2. VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S)
II.2.1. II.2.1. Valeur totale finale du ou des marché(s):
Valeur: 12133871.23 EUR HTVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 62
Négociée avec mise en concurrence.
IV.2. CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché N° . V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
Association momentanée Galère/CIT Blaton
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/01/2015
VILLE DE LIÈGE - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLIC
N. 501353
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Liège - Direction de l'Aménagement des Espaces public
Rue de Namur, 3ème étage, 2, BE-4000 Liège
Contact: Céline Dosseray
Tél: +32 42383080 Fax: +32 42383387 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/recherches-d-avis/avis-d-attribution/index.html
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Accord-cadre de services pour la Coordination de s_curit_ et de sant_ sur les chantiers temporaires ou mobiles du Service de l'Am_nagement des Espaces publics de la
Ville de Li_ge.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Le pr_sent march_ (unique et indivisible) a pour objet la prestation de services au sens de la cat_gorie A, rubrique 12 de l'annexe 2 _ la Loi du 15 juin 2006. Il consiste
en la mise _ la disposition du Pouvoir adjudicateur d'un coordinateur de s_curit_ et de sant_ pendant : - l'_laboration du projet de l'ouvrage (coordination-projet) ; - la
r_alisation de celui-ci (coordination-r_alisation). Le pr_sent accord-cadre: - est conclu pour une dur_e prenant cours le lendemain de la notification au prestataire de
services adjudicataire, de l'approbation de son offre, et au plus t_t le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 d_cembre 2017; - est conclu avec un seul participant.
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Accord-cadre de services pour la Coordination de s_curit_ et de sant_ sur les chantiers temporaires ou mobiles du Service de l'Am_nagement des
Espaces publics de la Ville de Li_ge
V.1. Date d'attribution du marché: 14/11/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 9
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
SAFETECH - JLD sprl
rue Petit Vinâve, 35
4654 BE CHARNEUX
Tél: +32 87687047 Fax: +32 87687047 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
V.4. Information sur le montant du march_: - Estimation initiale: Entre 50.000,00 et 100.000,00 EUR/an TVA comprise. - Offre r_guli_re la moins ch_re: Rabais de 55,6 %
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/01/2015
OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI
N. 501301
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
104 Boulevard J. Tirou, BE-6000 Charleroi
Contact: Bouzebda Tarik
Tél: +32 71206294 Fax: +32 71206297 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=193558
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
DMP1400070-Marché de services - Acquisition des services d'une agence de communication pour la création et la production de matériel de communication du Forem
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Le présent marché a pour objet l'acquisition de services d'une agence de communication pour la création et la production du matériel de communication du Forem .
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
1000000.00 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot 1: Image du Forem et Communication marketing
V.1. Date d'attribution du marché: 09/12/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 5
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 63
CIBLE COMMUNICATION SA
Parc de blegny N°11 13
4671 BE Barchon
Email: [email protected]
Marché n° 2. Lot 2: Communication corporate du Forem (interne et institutionnelle)
V.1. Date d'attribution du marché: 09/12/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 5
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Expansion Partners SA
Rue de jausse 109
5100 BE Wierde
Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/01/2015
ETA METALGROUP ASBL
N. 501283
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
ETA Metalgroup asbl
61, rue du Débarcadaire, BE-6001 Marcinelles
Contact: Szlachter Christine
E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=193526
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
La conclusion du contrat d'Assurance Loi
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
La conclusion du contrat d'Assurance Loi pour 1 période d'un an, trois fois renouvelable (max 4 ans)
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
210345.48 EUR TVA Comprise .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° CSC 2014MG001. Lot
V.1. Date d'attribution du marché: 28/11/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
P & V assurances scrl
rue royale 151
1210 BE Bruxelles
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/01/2015
CPAS DE COURCELLES
N. 501321
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CPAS de Courcelles
Rue Baudouin 1er, 119, BE-6180 Courcelles
Contact: Monsieur Constant FOLY COMLAN ou Madame Laetitia DELFOSSE
Tél: +32 71469224 Fax: +32 71469519 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Invitation à remettre offre - Fournitures de matériel médical, d'hygiène et de soins pour le C.S.H. - Procédure négociée directe avec publicité
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Centre Spartacus Huart, Rue Baudouin 1er, 121 à 6180 Courcelles
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Fournitures de matériel médical, d'hygiène et de soins pour le C.S.H.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Négociée accélérée.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Prix, Pondération: 40
Critère 2: Qualité, Pondération: 30
Critère 3: Conditionnement ou emballage, Pondération: 20
Critère 4: Délai et conditions de livraison, Pondération: 10
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Fournitures de matériel médical, d'hygiène et de soins pour le C.S.H.
V.1. Date d'attribution du marché: 10/12/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 64
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
DYNA MEDICAL SPRL
Rue Egide Van Ophem, 40C
1180 BE Brussel (Ukkel)
Tél: +32 23434741 Fax: +32 23432290 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
COMMUNE D'AISEAU-PRESLES
N. 501329
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune d'Aiseau-Presles
Rue J.F. Kennedy 150, BE-6250 Roselies
Contact: Madame Cathy ADAM
Tél: +32 71262702 Fax: +32 71260679 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Marché de fourniture pour le leasing opérationnel de véhicules
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Commune d'Aiseau-Presles, Rue J.F. Kennedy 150 à 6250 Roselies
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Le marché, d'une estimation de EUR 105.472,92 HTVA, a pour objet le leasing opérationnel, pour une durée de maximum 60 mois, de véhicules dont la description est
mentionnée dans les clauses techniques du cahier des charges, moyennant le paiement d'un loyer mensuel pendant toute la durée du contrat.
Le marché est divisé en lots comme suit :
Lot 1 "Véhicules pour le service CVL"
Lieu de livraison: Commune d'Aiseau-Presles, Rue J.F. Kennedy 150 à 6250 Roselies
Commentaire : Leasing opérationnel pour une durée de 60 mois des véhicules décrits dans les exigences techniques du cahier des charges.
Ce lot comporte 4 véhicules (3 véhicules utilitaires et 1 véhicule citadin). Le soumisisonnaire remettra offre pour chacun des 4 véhicules.
Lot 2 "Véhicule électrique "
Lieu de livraison: Commune d'Aiseau-Presles, Rue J.F. Kennedy 150 à 6250 Roselies
Commentaire : Leasing opérationnel pour une durée de 60 mois d'un véhicule décrit dans les exigences techniques du cahier des charges.
Ce lot comporte 1 véhicule.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Négociée avec mise en concurrence.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Loyer mensuel, Pondération: 70
Critère 2: Délai de livraison, Pondération: 20
Critère 3: Coût du kilométrage supplémentaire, Pondération: 10
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Véhicules pour le service CVL
V.1. Date d'attribution du marché: 25/11/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
BELFIUS AUTOLEASE
Place Charles Rogier 11
1210 BE Saint-Josse-ten-Noode
Tél: +32 22853787 Email: [email protected]
Marché n° 2. Lot : Véhicule électrique
V.1. Date d'attribution du marché: 24/11/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 1
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
BELFIUS AUTOLEASE
Place Charles Rogier 11
1210 BE Saint-Josse-ten-Noode
Tél: +32 22853787 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
VILLE DE MONS
N. 501318
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Mons
Grand Place, 22, BE-7000 Mons
Contact: Madame Dominique DENIS
Tél: +32 65405632 Fax: +32 65405649 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Fourniture et pose de la signalétique touristique pour la Ville de Mons
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Ville de Mons
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Fourniture et pose de la signalétique touristique pour la Ville de Mons
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 65
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
594403.11 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Mémoire technique, Pondération: 35
Critère 2: Plans de principe, Pondération: 25
Critère 3: Planning d'organisation, Pondération: 20
Critère 4: Prix, Pondération: 15
Critère 5: Garanties supplémentaires, Pondération: 5
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Fourniture et pose de la signalétique touristique pour la Ville de Mons
V.1. Date d'attribution du marché: 11/12/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 4
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
SHREDER UITRUSTING NV
Puursesteenweg, 327
2880 BE Bornem
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les différents schémas d'implantations et cartographies sont disponibles au Service des Marchés Publics et peuvent être consultés sur demande écrite faite auprès de Madame Cathy
DELEAU (par mail ou par courrier).
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
COMMUNE DE MORLANWELZ
N. 501341
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Morlanwelz
rue Raoul Warocqué, 2, BE-7140 Morlanwelz
Contact: Monsieur Pierre-Yves Gonze
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
marché des assurances
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
renouvellement des portefeuilles d'assurances de la Commune et du CPAS de Morlanwelz
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Prix, Pondération: 40
Critère 2: Qualité des garanties, Pondération: 30
Critère 3: Méthode de gestion des sinistres, Pondération: 25
Critère 4: Prévention, Pondération: 5
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot 1: Marché des assurances de la Commune et du CPAS de Morlanwelz
V.1. Date d'attribution du marché: 11/12/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Ethias
rue des Croisiers, 24
4000 BE Liège
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
@Ref:00728192/2015001087
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/1/2015
GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST
N. 501309
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentebestuur Knokke-Heist
A. Verweeplein 1, BE-8300 Knokke-Heist
Contact: De heer Julien Vanparys
Tel: +32 50630175 Fax: +32 50630159 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.knokke-heist.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Nivelleren van het strand in Knokke-Heist periode 2015-2018
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Strand Knokke-Heist, 8300 Knokke-Heist
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 66
Nivelleringswerken uit te voeren op het strand van Knokke-Heist met bulldozer(s) op rupsen :
o Het vrijmaken van strandhagen door middel van laadschoppen.
o Het vervoeren/wegsteken van zand door ketting dumpers.
o Het vervoeren van zand door middel van dumpers.
o Het laden van de dumpers door middel van een graafmachine.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
108100.00 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Technische waarde van het machinepark, Weging: 100
Criterium 2: Totaal prijs, Weging: 80
Criterium 3: Plan van aanpak, Weging: 40
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Nivelleren van het strand in Knokke-Heist periode 2015-2018
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 9/1/2015
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Aannemingsbedrijf Aertssen nv
Laageind 91
2940 BE Stabroek
Tel: +32 35610950 Fax: +32 35610959 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
AZ DAMIAAN
N. 501328
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
AZ Damiaan
Gouwelozestraat 100, BE-8400 Oostende
Contact: De heer Michel Busato
Tel: +32 59414540 Fax: +32 59414020 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor toners - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: AZ Damiaan (algemeen), Gouwelozestraat 100 te 8400 Oostende
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De aanbestedende overheid vraagt de levering van toners voor HP printers. Dit voor een periode van 2 jaar met 2 mogelijkse verlenging van 1 jaar. De toners mogen
originele toners zijn maar mogen ook compatibele toners zijn indien zij voldoen aan een aantal specificaties in het bestek (in grote lijnen komt dit neer op rebuild en geen
refill toners). De leveringen dienen te gebeuren op 1 leveradres.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
45416.75 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 50
Criterium 2: Kwaliteit, Weging: 38
Criterium 3: Logistiek, Weging: 12
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Raamcontract voor toners 2015-2016
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 12/1/2015
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
REPROCART bvba
BOEKZITTING 29
9600 BE Ronse
Tel: +32 55750100 Fax: +32 55750109 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
N. 501332
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1, BE-9000 Gent
Contact: Mevrouw Véronique Lefebre
Tel: +32 92677976 Fax: +32 92677999 E-mail: vero[email protected]
Internet adres(sen): www.oost-vlaanderen.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
MAANDAG 19 JANUARI 2015
www.bda-online.be
p. 67
Periodiek onderhoud met totale waarborg van thermische installaties voor verwarming en koeling, boilers en luchtgroepen behorende tot het provinciaal patrimonium en
paraprovinciale instellingen voor een periode van 10 jaar
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Provinciaal patrimonium en paraprovinciale instellingen
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Periodiek onderhoud met totale waarborg van thermische installaties voor verwarming en koeling, boilers en luchtgroepen behorende tot het provinciaal patrimonium en
paraprovinciale instellingen voor een periode van 10 jaar
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
1595087.50 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Periodiek onderhoud met totale waarborg van thermische installaties voor verwarming en koeling, boilers en luchtgroepen behorende tot het
provinciaal patrimonium en paraprovinciale instellingen voor een periode van 10 jaar
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 15/1/2015
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Celcio bvba
Watlingtonstraat 1
9000 BE Gent
Tel: +32 92538036 Fax: +32 92534158 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen i.v.m.indienen offertes/kandidaturen : Het offerteformulier wordt afgeleverd op papieren versie vergezeld van CD met alle in te vullen bijlagen en aan te
leveren documenten. De originele documenten worden ook opgeslagen in pdf-formaat.
De offertes, al dan niet bezorgd door een koeriersdienst, dienen afgegeven te worden aan Eric Torrekens op de 3e verdieping, lokaal 3.13 van het Provinciaal Administratief Centrum,
Gouvernementstraat 22-24 te 9000 Gent.
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
N. 501308
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1, BE-9000 Gent
Contact: Mevrouw Erna Crevals
Tel: +32 92678346 Fax: +32 92678396 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.oost-vlaanderen.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van diesel, benzine en gasolie - Periode 2015-2018
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Diverse diensten en instellingen van de Provincie Oost-Vlaanderen
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht betreft de levering van brandstoffen aan de verschillende instellingen en diensten van de Provincie Oost-Vlaanderen.
De opdracht betreft het leveren van :
* benzine loodvrij 95
* diesel voor wegvervoer
* gasolie voor industriële toepassing
* gasolie extra voor industriële toepassing
* gasolie voor verwarming
De opdracht wordt uitgeschreven voor een periode van 4 jaar, meer bepaald van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
303946.88 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Levering van diesel, benzine en gasolie - Periode 2015-2018
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 18/12/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN nv
Reedonk 12
2880 BE Bornem
Tel: +32 38898989 Fax: +32 38899999 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 19/1/2015
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx