Algemene voorwaarden Pennings Krooswijk Hak en Boorbedrijf

Algemene voorwaarden Pennings Krooswijk Hak en Boorbedrijf sloopwerken BV
Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Asbestsaneerder: partij, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, welke gespecialiseerd en
gecertificeerd is tot het uitvoeren van asbestsaneringen en welke in
opdracht van Pennings Krooswijk en ten behoeve van Opdrachtgever asbestsaneringen uitvoert.
Opdrachtgever: de wederpartij van Pennings Krooswijk, handelend in de uitoefening van beroep of
bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Pennings Krooswijk en Opdrachtgever.
Pennings Krooswijk bv: de gebruikers van deze algemene voorwaarden, te weten Pennings Krooswijk
hak en boorbedrijf sloopwerken bv en alle participanten vallend onder het beheer van Pennings
Realisatie
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1. De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken 1989 (UAV) zijn met
inachtneming van de volgende aanvullingen c.q. wijzigingen van toepassing.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de UAV en deze algemene voorwaarden zullen de
laatstgenoemde prevaleren.
2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor alle rechtshandelingen van Pennings
Krooswijk en voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Pennings Krooswijk en een
Opdrachtgever.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pennings
Krooswijk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en
schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden
op de overeenkomst van toepassing zijn.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Pennings Krooswijk en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling
in acht wordt genomen.
7. Pennings Krooswijk is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, mits
deze aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien de Opdrachtgever de wijziging niet
aanvaardt, dient hij daarvan schriftelijk kennis te geven in welk geval de alsdan
bestaande overeenkomst(en) onder vigeur van die oude voorwaarden zullen worden afgewikkeld.
Nieuwe overeenkomsten komen tot stand onder vigeur van de nieuwe
algemene voorwaarden.
Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
genoemd.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen
alsmede reis-, verzend- en eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Pennings Krooswijk specificeert in de offerte aan Opdrachtgever steeds de (eventuele) kosten van
Asbestsaneerder.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod
is Pennings Krooswijk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
tot stand, tenzij Pennings Krooswijk anders aangeeft.
5. In aanbiedingen en offertes van Pennings Krooswijk en in de daarbij behorende bijlagen vermelde
gegevens, verwijzingen naar tekeningen, catalogi, afbeeldingen, maten, gewichten en
kleuropgaven zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de Opdrachtgever uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn opgegeven.
Artikel 3 - Prijzen en prijswijzigingen
1. Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes van Pennings Krooswijk zijn dagprijzen en
gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren met
inbegrip van loonsommen berekend volgens de bij Pennings Krooswijk geldende normale
arbeidstijden.
2. Parkeerkosten en precario worden aan Opdrachtgever doorberekend.
3. Pennings Krooswijk is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen wanneer één of meer
van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van
werkgeverslasten en sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide
kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen
of grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het
algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.
Artikel 4 - Minderwerk
1. Indien hij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van het meer- en minderwerk een
vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft Pennings Krooswijk behoudens
een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van de
vermindering als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse
voorbereidingskosten.
Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst
1. Pennings Krooswijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pennings
Krooswijk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pennings Krooswijk aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pennings Krooswijk
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan Pennings Krooswijk zijn verstrekt, heeft Pennings Krooswijk het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Pennings Krooswijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pennings
Krooswijk is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, \
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pennings
Krooswijk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot
dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door Pennings Krooswijk of door Pennings Krooswijk ingeschakelde derden in het kader van
de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Pennings Krooswijk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever
toerekenbaar is.
Artikel 6 - Termijn van levering
1. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Pennings Krooswijk gerechtigd de zaken op te
slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Indien de zaken worden bezorgd is Pennings Krooswijk gerechtigd eventuele bezorgkosten in
rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
3. Indien Pennings Krooswijk gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van
de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan Pennings Krooswijk ter
beschikking heeft gesteld.
4. Indien Pennings Krooswijk een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een
opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn
dient de Opdrachtgever Pennings Krooswijk schriftelijk in gebreke te stellen en Pennings Krooswijk
een redelijke termijn voor nakoming te stellen.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pennings
Krooswijk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot
dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 7 - Wijze van oplevering
1. In geval van aanneming van werk, wordt het werk geacht te zijn opgeleverd indien het geheel
gebruiksklaar ter beschikking van Opdrachtgever is gesteld.
2. Pennings Krooswijk is gehouden Opdrachtgever mede te delen dat het werk gebruiksklaar te zijner
beschikking is. Dit zal gebeuren nadat de werkzaamheden zoals overeengekomen zijn
voltooid, maar zal in ieder geval geacht worden te hebben plaatsgevonden uiterlijk 10 werkdagen na
Voltooide werkzaamheden
3. Niet van invloed op het gebruiksklaar zijn van het werk is de omstandigheid waarin de
werkzaamheden van derden welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het
werk, nog niet zijn verricht of nog niet zijn beëindigd.
4. Zolang de Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan van al zijn betalingsverplichtingen jegens
Pennings Krooswijk, uit hoofde van welke overeenkomst ook, blijven aangevoerde onderdelen
en hulpmaterialen eigendom van Pennings Krooswijk.
Artikel 8 - Onderzoek, reclames
1. Opdrachtgever is gehouden op het moment van (op)levering, doch in ieder geval binnen zo kort
mogelijke termijn te onderzoeken of Pennings Krooswijk de overeenkomst deugdelijk is
nagekomen.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan
Pennings Krooswijk te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren
onmiddellijk na ontdekking doch uiterlijk binnen twee weken na (op)levering te worden gemeld.
Opdrachtgever dient daarbij in ieder geval nauwkeurige informatie te
verstrekken omtrent: de aard en ernst van het geconstateerde gebrek, het tijdstip waarop en de plaats
waar het gebrek is geconstateerd.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever in
gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in de
vorige leden van dit artikel tijdig te doen.
4. De prestatie van Pennings Krooswijk geldt in elk geval als deugdelijk, indiende Opdrachtgever het
geleverde cq. het opgeleverde werk of een gedeelte van het geleverde cq. het
opgeleverde werk, in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft doorgeleverd, tenzij de
Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft
genomen.
5. Klachten geven Opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.
Artikel 9 - Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te
vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, heeft
Pennings Krooswijk het recht het tijdstip of de wijze van uitvoering te wijzigen en de prijs
dienovereenkomstig aan te passen.
3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, zal Pennings Krooswijk de Opdrachtgever hierover inlichten.
4. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Pennings Krooswijk geen meerkosten in rekening
kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan
hem kunnen worden toegerekend.
Artikel 10 - Betaling / facturering
1. Betaling dient te geschieden binnen de termijn op de facturen of in de overeenkomst vermeld, op
een door Pennings Krooswijk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien
geen betalingsdatum of –termijn is vermeld, geldt een termijn van 14 dagen na dagtekening van de
factuur.
2. De Opdrachtgever draagt na voltooiing van de (deel)opdracht binnen 10 werkdagen zorg voor een
ondertekende (uitvoerders)bon. Bij langlopende projecten zal de
Opdrachtgever wekelijks een ondertekende (uitvoerders)bon verstrekken. Als de betreffende bon niet
tijdig wordt verstrekt, is Pennings Krooswijk gerechtigd om op basis van werkrapporten
van haar medewerkers te factureren.
3. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening of opschorting.
4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5. Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking Int de
invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde en het niet tijdig betaalde bedrag gemaakt,
zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15%
van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste Euro 250 bedragen.
6. In geval van (voorgenomen) liquidatie, (een aanvraag of aangifte tot) faillissement, (aanvraag tot
verlening van) surséance van betaling, (aanvraag tot) toepassing van de
wettelijke schuldsanering van de Opdrachtgever of ingeval op een substantieel deel van het vermogen
van Opdrachtgever beslag wordt gelegd zonder dat dit beslag binnen
redelijke termijn wordt opgeheven, zijn de vorderingen van Pennings Krooswijk op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
7. Pennings Krooswijk heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de lopende rente en de hoofdsom.
8. Indiende Opdrachtgever met enige betaling achterstallig is — ook al is dit ten gevolge van een
andere overeenkomst, dan worden alle door hem aan Pennings Krooswijk te betalen
bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kan Pennings
Krooswijk onmiddellijke betaling daarvan vorderen. In dat geval is de uitvoering van elk
door de Opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten, totdat Opdrachtgever al hetgeen in geval
van de vorige zin direct opeisbaar is geworden, binnen een door Pennings Krooswijk vast
te stellen termijn heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden is
Pennings Krooswijk gerechtigd alle opdrachten van de Opdrachtgever te annuleren,
onverminderd alle rechten op schadevergoeding.
9. Een door de Opdrachtgever gedane betaling strekt steeds ter voldoening van alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt die Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Pennings Krooswijk geleverde zaken blijven eigendom van Pennings Krooswijk totdat de
Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Pennings Krooswijk gesloten overeenkomsten is
nagekomen.
2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Pennings Krooswijk zo
snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door Pennings Krooswijk geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde
onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat Pennings Krooswijk zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming
aan Pennings Krooswijk of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Pennings Krooswijk zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 12 - Garantie
1. Garanties gelden alleen indien Pennings Krooswijk deze schriftelijk heeft afgegeven.
2. Garanties vervallen wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik, het geleverde is opgeslagen, vervoerd, verwerkt of anderszins
behandeld in strijd met voorschriften of gebruiken welke terzake gelden of wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van Pennings Krooswijk, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het geleverde of dit hebben aangewend voor
doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
3. Indien de door Pennings Krooswijk verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor
wordt verstrekt.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Pennings Krooswijk valt ten alle tijden onder de CAR verzekering van opdrachtgever tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1. De aansprakelijkheid van Pennings Krooswijk jegens Opdrachtgever uit hoofde van de
overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot directe schade en tot maximaal het factuurbedrag
(exclusief eventueel in rekening gebrachte BTW) voor het werk of de geleverde zaak of zaken uit de
gebrekkigheid waarvan de schade is voortgevloeid. De aansprakelijkheid is
te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Pennings Krooswijk in
het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pennings Krooswijk aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Pennings Krooswijk toegerekend kan
worden.
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.
1. Pennings Krooswijk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, productieverlies, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
2.Pennings krooswijk is nimmer verantwoordelijk voor schade ontstaan uit verkeerd opgegeven
gegevens of niet opgegeven gegevens, Die van toepassing zijn op de bouw zoals Richtlijnen,
maatvoeringen, beschermingsverwachtingen.
3. De aansprakelijkheid van Pennings Krooswijk jegens Opdrachtgever en derden vervalt indien de
Opdrachtgever buiten Pennings Krooswijk om werkzaamheden heeft laten verrichten, of indien
Opdrachtgever zaken onoordeelkundig heeft behandeld.
4. Ingeval Pennings Krooswijk wordt aangesproken door derden die schade hebben ondervonden
door gebreken aan het geleverde, is zij gerechtigd de Opdrachtgever in vrijwaring op te roepen.
5. De verjaring van enige rechtsvordering van de Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst
met de Pennings Krooswijk is beperkt tot één jaar na het ontstaan daarvan.
Artikel 14 - Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening
komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop Pennings Krooswijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Pennings Krooswijk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
Pennings Krooswijk en/of Asbestsaneerder worden daaronder begrepen.
3. Pennings Krooswijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pennings Krooswijk zijn verbintenis had moeten
nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Pennings Krooswijk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pennings
Krooswijk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat
te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk
overeenkomst.
Artikel 15 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Alle door Pennings Krooswijk eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen,
films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de
Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
Pennings Krooswijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden
worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
2. Pennings Krooswijk behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. De Opdrachtgever vrijwaart Pennings Krooswijk voor aanspraken van derden met betrekking`
4. Indien Opdrachtgever aan Pennings Krooswijk informatiedragers, elektronische bestanden of
software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of
software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 16 - Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie.
Artikel 17 - Niet-overname personeel
De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging
daarvan, op generlei wijze medewerkers van Pennings Krooswijk of van ondernemingen
waarop Pennings Krooswijk ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die
betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel
anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
Artikel 18 - Geschillen
Hoofdstuk XV van de UAV is niet van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Pennings
Krooswijk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Pennings
Krooswijk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een
arbitragecollege.
Artikel 19 - Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Pennings Krooswijk en de Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
Artikel 20 - Omvang werkzaamheden
1. Onder de werkzaamheden van Pennings Krooswijk vallen, maar zijn niet beperkt tot: het uitvoeren
van Boor Zaag en Sleufwerkzaamheden alsmede sloopwerkzaamheden, handels en
verhuurwerkzaamheden in de breedste zin van het woord
het ten behoeve van Opdrachtgever uitbesteden van asbestsaneringen aan Asbestsaneerder, het in
opdracht van Opdrachtgever produceren van op maat
gesneden draadstangen (verscheidene soorten en diverse maten), het verkopen aan Opdrachtgever
van draadstangen, ankers en verlijmingen.
2. De volgende werkzaamheden worden geacht niet te zijn inbegrepen in de offerte en
opdracht/aanneming, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen:
• grondwerk, bestratingswerk en andere voorbereidende werkzaamheden voor het verrichten van
boor-, zaag- en sloopwerken • stelwerk • steigerbouw • het verwijderen,
gebruiken, behandelen of afvoeren van gevaarlijke stoffen of goederen waarvan gevaarlijke stoffen
onderdeel uitmaken inclusief verontreinigde grond, waaronder doch niet
beperkt tot asbesthoudende materialen • bemaling • dat het trekken of inmeten van palen en/of
damwandplanken, al dan niet tot een fundering behorende, moet worden
uitgevoerd, tenzij conform het hierna geformuleerde artikel 3 (onder g) uitdrukkelijk overeengekomen •
vooropname van belendende percelen • stempelwerk dan wel stutten of
aanbrengen van (bouwkundige) voorzieningen aan belendende percelen • aanbrengen
hulpconstructies en (bouwkundige) voorzieningen danwel beschermende maatregelen •
markeringen en maatvoering • het uittanden van metselwerk • (verkeers-)afzettingen en verzorging
daarvan • het verkrijgen en in stand houden van een (deugdelijke)
ontsluiting van en naar het terrein c.q. het object • kosten en eventuele waarborgsommen alsmede
precario verbonden aan de ingebruikneming en weer in de oorspronkelijke
staat terugbrengen van terreinen van derden, die ten behoeve van de uitvoering van de
werkzaamheden worden gebruikt • asbestsanering/asbestverwijdering, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen • het verwijderen van beplantingen, bossages, bomen en
eventuele andere begroeiing • advisering omtrent of, en zo ja, tot op welke
hoogte verzekeringen en/of zekerheidsstellingen verlangd worden dan wel voorgeschreven of
noodzakelijk zijn • het afsluiten van een brand/opstalverzekering danwel een
CAR-verzekering dan wel enige vergelijkbare verzekering • zand -en grondaanvullingen •
sloopwerkzaamheden ten aanzien van enigerlei roerende danwel onroerende zaak,
waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: het slopen van de aanwezige fundering die niet tot de
huidige bebouwing behoort en sloopwerkzaamheden voor zover deze
uitgevoerd dienen te worden met behulp van diamanthoudende gereedschappen en/of apparatuur.
3. Indien en voor zover het verrichten van grondwerk wel in de overeenkomst is begrepen, zijn de
extra kosten die voortvloeien uit het door Asbestsaneerder ontgraven,
afvoeren en storten en/of verwerken van grond die verontreinigd blijkt te zijn dan wel anderszins niet
meteen voor uitvoering van de opdracht geschikt voor rekening van
Opdrachtgever, die daarvoor te allen tijde verantwoordelijk is en blijft.
4. De kosten van opruiming van voorwerpen die een ontgraving bemoeilijken of belemmeren zullen als
meerwerk in rekening worden gebracht c.q. worden verrekend indien
Pennings Krooswijk, althans Asbestsaneerder, redelijkerwijs niet op de aanwezigheid van deze
voorwerpen had kunnen of behoeven rekenen.
5. Alle offertes en opdrachtaanvaardingen gaan ervan uit dat het (sloop)materiaal of (sloop)materieel
niet verontreinigd is en als vrij toepasbaar kan worden afgevoerd en kan
worden hergebruikt. De verwerkingskosten van afkomende materialen zijn voor Opdrachtgever, tenzij
anders is overeengekomen.
6. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is weergegeven of overeengekomen gaan alle offertes en
aanbiedingen van Pennings Krooswijk ervan uit dat de (sloop)werkzaamheden zonder enige
beperking in uitvoering en/of werkwijze(n) aangaande enige (sloop)techniek kunnen worden
uitgevoerd, en dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd gedurende de
normale werktijden van Pennings Krooswijk.
7. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, draagt Opdrachtgever zorg voor de
afsluiting respectievelijk de verbreking buiten de sloopgrens van alle in
gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder
het sloopterrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en
stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.
8. Boorkernen worden opgeruimd op de verdieping met lift in de container van Opdrachtgever. Als er
geen lift aanwezig is worden de boorkernen verzameld bij de trap. In geval
van boren in kruipruimten worden de opruimkosten op regiebasis als stelpost opgenomen. De
opruimkosten van boorkernen zwaarder dan 25 kg worden als stelpost
opgenomen.
Artikel 21 - Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever vrijwaart Pennings Krooswijk terzake van aanspraken van derden wegens het
vervoeren of storten van alle stoffen door Asbestsaneerder, waaronder in het bijzonder
gevaarlijke stoffen zoals giftige, zelfontbrandende, bijtende, oliehoudende, radio-actieve,
asbesthoudende, chemische en keramische materialen, afvallen of gronden.
2. De Opdrachtgever vrijwaart Pennings Krooswijk en is eveneens aansprakelijk voor de gevolgen
voor de uitvoering van het werk die voortvloeien uit het verontreinigd zijn van uit het werk
komend (sloop)materiaal, (sloop)materieel dan wel enig ander restmateriaal inclusief grond. In geval
van door Pennings Krooswijk, althans Asbestsaneerder, geconstateerde verontreinigingen
inclusief verontreinigde grond, meldt hij zulks schriftelijk aan de Opdrachtgever.
3. Pennings Krooswijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen
of zaken van Opdrachtgever, veroorzaakt door verborgen munitie of explosieven.
Evenmin is Pennings Krooswijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door activiteiten die inherent
zijn aan (sloop)werkzaamheden.
4. Pennings Krooswijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die
optreedt bij het af- of doorboren, -zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen,
bewapeningen en alle andere zich in beton of overige te bewerken objecten bevindende
verstevigingen. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater
of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en verzakkingen van constructies of
anderszins ontstane schade.
5. Alle met behulp van kunststoffen geproduceerde lijmverankeringen worden uitgevoerd volgens
specificatie van de Opdrachtgever c.q. de fabrikant. Voor schades van welke
aard dan ook als gevolg van lijmverankeringen is Pennings Krooswijk niet aansprakelijk.
Artikel 22 - Verplichtingen van Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever verplicht zich tot het afgeven van een schoongrondverklaring en een
bouwstoffenonderzoek, alsmede het aanvragen van een sloopvergunning.
2. Opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding van
220 / 380 Volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is. Tevens voor een
waterleiding met een afsluitbare kraan met schroefkoppeling van 1/2” of 1” binnen een afstand van 40
meter van de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden dienen
te worden uitgevoerd. Daarnaast het ter beschikking stellen van kostenloze parkeerfaciliteiten in de
omgeving van de werkplek. Eventuele kosten voor aanleg en vergunningen
hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van steigers,
klimmaterialen, veiligheidsvoorzieningen en beschermende voorzieningen buiten de standaard PBM’s.
4. Het aftekenen van het boor- of zaagwerk en van sleuven en dozen wordt door Opdrachtgever
verzorgd en is voor zijn verantwoording.
5. Alle werkzaamheden, door Pennings Krooswijk en/of Asbestsaneerder uitgevoerd, geschieden
uitsluitend op aanwijzingen en onder verantwoording van de Opdrachtgever.
6. De in, op en boven de vloer/ wand aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar welke de
uitvoering van werkzaamheden door het boorbedrijf kunnen belemmeren,
moeten door de Opdrachtgever vóór de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien
door dergelijke obstakels schade aan materiaal van Pennings Krooswijk, althans
Asbestsaneerder ontstaat, en/of stagnatie bij de productie optreedt dan zullen de kosten hiervan door
Asbestsaneerder worden begroot en door Pennings Krooswijk aan Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.
Artikel 23 - Meerwerk
1. Bij boor- en zaagwerkzaamheden in beton met een kwaliteit hoger dan B 35, of in beton met een
extreem hoge concentratie ijzer, heeft Pennings Krooswijk het recht om in overleg de
prijzen aan te passen.
2. IJzer, zwaarder dan diameter 18mm of een opeenhoping van ijzer, mag door Pennings Krooswijk
extra worden berekend per oppervlakte-cm2 of met een percentage van de normale
prijzen, dit in verhouding tot het aanwezige ijzer.
3. In geval van boren en/of zagen met afwijkende omstandigheden wordt, in overleg met de
Opdrachtgever, een meerprijs berekend. Afwijkende omstandigheden doen zich
onder meer voor als: • Het standaardmateriaal moet worden aangepast • Extreem veel of dik
betonijzer moet worden doorboord of doorgezaagd • Een aggregaat van 220 V of
380 V moet worden gebruikt • Steigermateriaal moet worden gebruikt • Een hoogwerker of hangbak
moet worden gebruikt • Boren en zagen buiten normale werktijden moet
plaatsvinden • Er van onder naar boven moet worden geboord; meerprijs 100%.
4. Afwijkende werkzaamheden en niet productieve uren bij het verrichten van boor- en zaagwerk
worden als meerwerk extra in rekening gebracht. Afwijkende werkzaamheden
die als meerwerk gezien worden zijn onder andere: • Hakwerk met kango • Hakwerk met compressor •
Ankers inlijmen • Chemische ankers monteren • Wachturen • Vervoer •
Graafwerk
• Boren of zagen in kruipruimten • Boren of zagen op extreem moeilijk begaanbare plaatsen zoals
ketelhuizen, tussen leidingen en verlaagde plafonds of hangbak • Boren of
zagen met hoogwerker • Steigerwerk • Aftekenen van boor- en zaagwerk • Stempelwerk • Opruimen
van boorafval boven 25 kg dat vrijkomt bij boor- en zaagwerkzaamheden.