LB 76627 Bijlage

Bijlage
1
Bijlage
Besluit tot verlenen van volmacht ten behoeve van de uitoefening van bevoegdheden voor
het mede namens Waterschap <…> doen van een aanbesteding, de noodzakelijke rechtshandelingen en eventuele daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedures
Waterschap <…>, statutair gevestigd te <plaats>,
Overwegende dat:
-
het Ministerie van Binnenlandse Zaken een aanbesteding voor uitvoeringsregelingen Algemene
Pensioenwet en Politieke Ambtsdragers (APPA) uitvoert;
-
Waterschap <…> wenst deel te nemen aan deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende
overeenkomst(en);
B E S L U I T:
1. Aan de Directeur Arbeidszaken Publieke Sector van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vo lmacht te verlenen om mede namens Waterschap <…> de bevoegdheden uit te oefenen die verband houden met de aanbesteding voor uitvoeringsregelingen Algemene Pensioenwet en Politieke
Ambtsdragers (APPA), de noodzakelijke (rechts)handelingen en eventuele daarui t voortvloeiende
gerechtelijke procedures.
2. In dit besluit worden onder Waterschap <…> de hierna genoemde onderdelen begrepen:
-
Perceel 2; Appa pensioen en wachtgeldregelingen Waterschappen.
3. Als contactpersoon voor deze aanbesteding aan te wijzen Daniël Breuker, telefoonnummer 06 1504 84 10, e-mail [email protected], die bevoegd is om namens Waterschap <…>
en de hieronder begrepen onderdelen, de voor deze aanbesteding benodigde i nformatie te verstrekken.
<Plaats>, <datum>
Namens Waterschap <…>
Dijkgraaf
Secretaris
<Naam ondertekenaar>
<Naam ondertekenaar>
Pagina 2 van 2
Toelichting
Algemeen
Deelname door rechtspersoon
Indien een rechtspersoon, aan een aanbesteding van het rijk (de Staat) wil deelnemen is het noodzakelijk
dat deze aan de initiële Opdrachtgever bij het Rijk de bijbehorende volmacht verleent om de aanbesteding
mede namens de rechtspersoon uit te voeren en de daaruit voortvloeiende overeenkomst te sluiten. Aangezien bij volmacht de gevolmachtigde niet door de rechtshandeling die bij volmacht wordt uitgevoerd ten behoeve van de volmachtgever wordt geraakt, is het niet noodzakelijk dat de overeenkomst behalve door de
initiële Opdrachtgever bij het Rijk ook door de rechtspersoon als partij wordt ondertekend. Om die reden is
gekozen voor de ondertekening door de initiële Opdrachtgever bij het Rijk mede namens de desbetreffende
rechtspersoon.
Geschillen
Geschillen over de aanbestedingsprocedure worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
Artikelsgewijs
Artikel 1
Met functie wordt hier gedoeld op de functionaris die binnen de rechtspersoon uit hoofde van zijn/haar functie bevoegd is tot het nemen van besluiten en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in het
kader van inkopen en aanbesteden.
Artikel 2
Dit artikel is opgenomen omdat in geval van aanbestedingen van de rechtspersoon met meerdere aanbestedende diensten niet altijd alle aanbestedende diensten kunnen deelnemen of aanbestedende diensten om
hun moverende redenen niet aan alle percelen willen deelnemen. De bedoeling is dat een rechtspersoon in
dit artikel specificeert welke aanbestedende diensten of onderdelen daarvan deelnemen en aan welke percelen.
Artikel 3
In dit artikel kan een rechtspersoon aangeven wie als contactpersoon voor de desbetreffende aanbesteding
waar de volmacht betrekking op heeft contactpersoon is. Met contactpersoon wordt hier bedoeld de functionaris die uit hoofde van zijn/haar functie in staat is de behoeftestelling binnen de rechtspersoon c.q. de desbetreffende aanbestedende dienst te verzorgen, bijvoorbeeld een Inkoper.