lnzet op act¡eve natuurbescherming Kansen voor betere

z
Noordereinde ó0
c
Postbus 991
c.
Aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken
Lede n se rv i ce
o)
3
o
=
C
3
o
=
o
=
T
1243 ZR 's-Graveland
r
(o3s) 6ss9911
F (03s)6ss977s
www.natuurmonumenten nl
KvK
nr.4051ó730
Voor contrìbutie of giften
Postbank 9933
Darum 17 april2014
ooor Tino Wallaart
Doorkiesnummer 035-6559707
Behandetd
Onderwerp NatUurCOmpensatie
Geachte Kamerleden,
Op 26 juni vindt een Algemeen Overleg plaats over natuurbeleid. Eén van de agendapunten is
het eindrapport van de ambtelijke stuurgroep natuurcompensatie en het puntensysteem
natuurcompensatie en - saldering. Als deelnemer van de stuurgroep die dit rapport heeft
opgesteld, onderschrijven Natuurmonumenten en Del2Landschappen de conclusies en
aanbevelingen.
lnzet op act¡eve natuurbescherming
Natuurmonumenten en Del2Landschappen zijn voorstanders van actieve natuurbescherming
en zien het voorstel van de stuurgroep natuurcompensat¡e in dit licht als een kans. Door in te
zetten op actieve bescherming neemt de kwetsbaarheid van de gebieden namelijk af en
zullen activiteiten en bedrijvigheid buiten de gebieden veel minder snel tot negatieve effecten
leiden. Zo zal natuurbehoud minder als obstakel ervaren worden voor economische
ontwikkelingen. Dit zal naar onze verwachting het maatschappelijk draagvlak voor
natuu rbescherm ing vergroten.
Kansen voor betere compensatienatuur
ln het rapport worden voorstellen gedaan waarmee een initiatiefnemer makkelijk kan
"berekenen" hoe groot de compensatieopgave is waaraan voldaan moet worden. Bovendien
dragen de aanbevelingen bij aan het uitvoeren van compensatiemaatregelen op een plaats
waar het een maximaal natuurrendement biedt. Dit is een vooruitgang ten aanzien van de
huidige compensatienatuur, die min of meer 1 op 1 gerealiseerd moet worden op de plaats
waar de schade wordt aangericht. Dat leidt tot losse snippers zonder langjarige
beheergaranties. Het is beter om de compensatiebehoefte in te zetten in gebieden waar de
natuur een impuls kan gebruiken. Het Nationale Natuurnetwerk (NNN) bijvoorbeeld, wat in dat
geval wel navenant herbegrensd moet worden zodal de totale omvang en ambitie niet
afneemt. Op dit punt heeft de vertegenwoordiger van Natuurmonumenten in de Stuurgroep
een voorbehoud bij het rapport gemaakt. Voor behoud van lokaal of regionaal draagvlak kan
het anderzijds gewenst zijn om vervangende natuur niet té ver van de op te heffen natuur te
realiseren.
Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt
Datum
17 apnl2014
pagina2l2
Aandacht voor un¡formiteit en diversiteit
Natuurmonumenten en Del2Landschappen vragen u bij de Kamerbehandeling oog te hebben
voor twee elementen: uniformiteit in de implementatie en de diversiteit van de natuur die
uiteindelijk gerealiseerd wordt. Allereerst is het van belang om zo'n systeem uniform in te
voeren. Het zou onwenselijk zijn als de ene provincie hele andere rekenregels hanteert dan
de andere. Wij hopen dat de provincies het nieuwe systeem uniform invoeren en roepen de
staatssecretaris op zich daarvoor in te spannen.
Het tweede aspect waarvoor we bij uw Kamer aandacht is de biodiversiteit die in het geding
dreigt te komen als de rekenregels te nominaal uitgevoerd worden. Als aan alle verplichtingen
wordt voldaan door bijvoorbeeld bos aan te planten in Flevoland, verschraalt de natuur netto.
Er zou een gelijkmatige verdeling moeten ontstaan, zowel geografisch als over diverse
natuurtypen. Wrjzijn benieuwd hoe de Rijksoverheid gaat toezíen op deze diversiteit. Een
goede stap is het verzorgen van voortgangsberichten (jaarlijks of tweejaarlijks) en de
betrokkenheid van natuurorganisaties.
Rekenkamerrapport Compensatie van schade aan natuurgebieden
Op 16 april publiceerde de Rekenkamer haar rapport over natuurcompensatie. Dit rapport
schetst dat ten opzichte van een eerdere publicatie uit2007 de aandacht voor
compensatieverplichtingen in de voorbereidende fase toegenomen is. ln de uitvoeringsfase
blijkt de compensatie echter onvoldoende verzekerd van succes. Wij herkennen dit beeld zeer
en zien een rol weggelegd voor onze organisaties om tot een verdere verbetering van de
praktijk rond natuurcompensatie te komen. WU hebben goede ervaringen met het uitvoeren
van compensatieverplichtingen en kunnen ons voorstellen dat onze rol daarbij de komende
jaren toeneemt. De aanbeveling van de Rekenkamer om transparantie (eenduidig, actueel en
openbaar toegankelijk) na te streven over natuurcompensatie in Nederland sluit goed aan bij
de adviezen van de Stuurgroep Natuurcompensatie op dit vlak. Wij pakken de handschoen de
komende jaren graag op en rekenen op een Rijksoverheid die ons in staat stelt deze
verantwoordelijkheid te nemen.
Tot slot
We vragen u bovenstaande elementen in ogenschouw te nemen bij het bespreken van de
rapporten. Als u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen of opmerkingen heeft, zijn wij
natuurlijk van harte bereid om een en ander nader toe te lichten. Alvast hartelijk dank voor uw
inzet.
Hoogachtend,
Marc van den Tweel
Algemeen Directeur Natuurmonumenten
Hank Bartelink
Directeur De1 2Landschappen