Nieuwsbrief Regiotaxi Eemland - Heuvelrug nr 12 (december 2014)

NIEUWSBRIEF
taxi
Eemland-Heuvelrug
nummer 12 - December 2014
De Regiotaxi tijdens de feestdagen
December, de maand van familiebezoeken, kerstdiners en de jaarwisseling is weer
aangebroken. Dat is een drukke tijd, ook voor de medewerkers van de Regiotaxi
Eemland-Heuvelrug. Om het vervoer tijdens de feestdagen toch soepel te laten
verlopen, gelden aangepaste tijden voor het reserveren van ritten voor de kerstdagen
Ritten voor Eerste en Tweede Kerstdag
(donderda g 25 /'12 en vrijd ag 26/ 12)
kunnen uiterlif k tot en met zondag
2-l december worden gereserveerd.
Voor ritten clic daarna worclen gereserveercl l<an geen vervoersgarantic.
n,orden gegeven. Dat ge lclt ook voor
cle retourritten.
J
-ìf-
*'
Iijdens de kerstdagen kunt u op de volgende tijden met de Regiotaxi reizen:
Eerste Kerstdag, donderdag 25 december 06:00 - 24:00 uur
Tweede Kerstdag, vrijdag 26 december 06:00 - 24:OO uur
Ritten voor Oudejaarsdag kunnen telefonisch tot uiter¡¡ik 19.00 uur worden Bereserveerd.
Tjdens Oud en Nieuw kunt u op de volgende tijden reizen met de Regiotaxi:
06:00 - 20:00 uur (i.p.v. 24:00 uur )
Oudejaarsdag, woensdag 3'l
Nieuwjaarsdag, donderdag'l
06:00 -24:00 uur
december
januari
Voor de drukke feestdagen geldt in het algemeen:
.
Boek uw rit zo vroeg mogelijk. Het taxibedrijf kan
dan goed op de vraag inspelen.
.
.
.
Annuleer alvast uw vaste ritten die door de feestdagen komen te vervallen. Denk bijvoorbeeld aan
vaste zwemafspraken of biljartavonden. U voorkomt daarmee dat de regiotaxi onnodig bij u voor
de deur staat.
Houd er rekening mee dat de Regiotaxi door de
drukte tijdens de feestdagen de aanrijtijd niet altijd
haalt, dat kan een keer gebeuren. Slecht winterweer kan hier ook een extra rol spelen.
We maken u er op attent dat u voor reizen langer
dan 5 zones gebruik kunt maken van de dienstverlening van Valys. Kijk hiervoor op www.valys.nl
Tarief Regiotaxi ongewijzisd in 201 5
Coed nieuws: de eigen bijdragen voor
gebruikers van de Regiotaxi blijven in
2015 gelijk aan die van 2014.
Voor OV-gebruikers is dat € 2,10 per
zone en voor Wmo-gebruikers € 0,65
Colofon
per zone.
Deze nieuwsbrief is
een uitgave van de
provincie Utrecht
in samenwerking
met de vervoerders
voor de Regiotaxi
Eemland-Heuvelrug.
U kunt de nieuwsbrief ook vinden
op de website
www. rteh.nl
U geeft ons een acht!
De reizigers geven de Regiotaxi Eemland
Heuvelrug dit najaar opnieuw een mooie
acht voor zijn algemene serviceprestaties.
Dat is gelijk aan de waardering in het voorjaar van 2014. Dal blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat de provincie Utrecht
elk half jaar laat uitvoeren. De score op
punctualiteit (op tijd rijden) is in de onderzoeksperiode wel wat teruggelopen.
Celukkig is dat een tijdelijke teruggang:
in de zomerperiode moest het taxibedrijf op
grote schaal boordcomputers in de voertuigen inbouwen, als uitvloeisel van regelgeving
van de Rijksoverheid. Omdat veel van die
boordcomputers aanvan kel ij k kuren vertoon-
Vormgeving:
Pier 19
Utrecht
Tekst:
den, waren soms minder auto's inzetbaar.
Voor het overige waardeerde u onze dienstverlening vrijwel gelijk met het afgelopen
voorjaar. De provincie en het taxibedrijf
gebruiken de uitkomsten van het onderzoek
om de dienstverlening te verbeteren.
Jos Steehouder
Fotografie:
William Hoogleijlig
Uitgave:
December 201 4
Oplage:
20.500
Oproep: kom in het reizigerspanel!
Wilt u meer weten
De provincie Utrecht zoekt vers bloed als
aanvulling op het bestaande Reizigerspanel
voor de Regiotaxi Eemland Heuvelrug. Het
Reizigerspanel fu ngeert als klankbordgroep
voor de vervoerder en de provincie. De opmerkingen van de leden worden gebruikt om
de service van de Regiotaxi te verbeteren.
Het Reizigerspanel komt twee keer per jaar
bijeen. Enkele leden vertegenwoordigen een
belangenorganisatie, anderen doen mee op
persoonlijke titel. Tijdens de bijeenkomsten
delen de panelleden hun regiotaxi-ervaringen
met de provincie en de vervoerder.
De contractmanager van de provincie
Utrecht zegt hierover: "wij zijn blij met
het reizigerspanel. We gebruiken de
ervaringen en de inbreng van onze
klanten om het product regiotaxi waar
mogelijk te verbeteren" Wilt u ook uw
ervaringen met ons delen meldt u dan
aan voor het panel. Aanmelden kan via
een mail naar [email protected]
of per brief naar Provincie Utrecht Afdeling
Mobiliteit, Economie en Cultuur/ Regiotaxi,
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
Er wordt dan contact met u opgenomen.
over de Regiotaxi
bij u in de buurt?
Ca dan naar
www.rteh.nl
Aan de teksten in
deze nieuwsbrief
kunnen geen rechten
worden ontleend.
a¡
¡t
PROVINCIE:: UTRECHT
¡
t