Kalender klik hier - Basisschool de Brink

Infokalender “De Brink” 2014-2015 *
Basisschool “De Brink”
Rector Mulderstraat 6
5962 AH Melderslo
tel. 077 - 3983273
e-mail adres: [email protected]
website: www.bsdebrink.nl
Augustus 2014
Team basisschool De Brink
* 25 augustus
1e schooldag
31
Week
Z
M
D
W
D
V
Z
* 26 augustus
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
hoofdluiscontrole
36
35
24
25 
26 *
27
28
29
30
31
VOORWOORD
Melderslo, augustus 2014
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.
Met de uitgave van deze kalender willen wij u ook dit jaar weer zo goed mogelijk informeren
over de gang van zaken op school.
De infokalender is samengesteld door oudervereniging, medezeggenschapsraad en onderwijsteam.
Met deze gezamenlijke uitgave willen wij onderstrepen dat wij grote waarde hechten aan een goede
samenwerking tussen ouders en school.
Het is in het belang van onze kinderen dat het onderwijs steunt op een zo breed mogelijk draagvlak.
Als ouders en onderwijsteam, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in goed overleg willen
samenwerken, kan de school pas werkelijk uitgroeien tot een tweede thuis voor onze kinderen.
Het is onze vaste overtuiging dat een kind in zo'n veilige omgeving het beste tot leren komt.
Deze infokalender vormt een onderdeel van de wettelijk verplichte schoolgids.
In deze infokalender hebben wij daarom vooral die zaken opgenomen die jaarlijks veranderen.
Op de achterzijde van elk kalenderblad kunt u deze informatie vinden.
U kunt hierbij denken aan: samenstelling van oudervereniging, medezeggenschapsraad en schoolteam,
informatie GGD, protocol hoofdluiscontrole en het vakantierooster.
In de schoolgids vindt u vooral informatie over het onderwijs zelf, zoals uitgangspunten van het onderwijs,
de organisatie, de resultaten, de veranderingsonderwerpen voor het komend schooljaar en de zorg voor de
kinderen. Deze schoolgids kunt u lezen op de website van onze school www.bsdebrink.nl.
Alleen ouders van nieuwe kinderen en de ouders die aangegeven hebben dat zij ook graag de papieren
versie ontvangen, krijgen deze schoolgids in de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar. Ook vindt u er
informatie over allerlei praktische zaken, zoals overblijven, schooltijden, verlofaanvragen en informatie aan
gescheiden ouders.
Met de schoolgids en de infokalender samen hopen wij dat u en alle ouders van nieuwe kinderen zich een
goed beeld kunnen vormen over onze school.
De groepsfoto‟s op de voorkant van de kalender, gemaakt op de eerste schooldag worden door veel ouders
heel erg gewaardeerd. Om die reden willen wij deze opzet dan ook niet wijzigen. Vooral voor nieuwe ouders
krijgt de school op deze manier meteen een gezicht.
Voor tips of opmerkingen ter verbetering van onze schoolkalender houden wij ons natuurlijk altijd
aanbevolen.
Wij wensen alle kinderen, ouders en schoolteam een fijn schooljaar toe.
Oudervereniging
Medezeggenschapsraad
Team basisschool De Brink
September 2014
Groep 1b/2b: juf Hanny (pasfoto) en juf Judith
*
*
*
1 september
1 september
8 september
*
9 september
Week
Z
M
D
W
D
V
Z
Contactouder: Ilona Hendrks
inloopuurtje 18.00-19.00 uur
vergadering OV
infoavond groep 3 (19.00-20.00 uur)
en groep 8 (20.00-21.00 uur)
infoavond groep 4 (19.00-20.00 uur)
en groep 7 (20.00-21.00 uur)
36
37
1 **
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 
12
13
* 11 september
*
*
*
*
17 september
24 september
29 september
29 september
38
14
15
16
17 *
18
19
20
infoavond groep 5 (19.00-20.00 uur)
en groep 6 (20.00-21.00 uur)
Brinkdag
kinderpostzegels
studiedag vrij
vergadering MR
39
21
22
23
24 *
25
26
27
40
28
29 **
30
DYNAMIEK SCHOLENGROEP
Op 1 januari 2005 is Dynamiek scholengroep van start gegaan. Dynamiek scholengroep verzorgt primair
onderwijs in de gemeentes Horst aan de Maas en Venray. Een kleine 4000 kinderen bezoeken de scholen
van onze stichting.
Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Dat
houdt in dat het College van Bestuur het centrale bestuursorgaan van Dynamiek scholengroep is.
Samenstelling van het College van Bestuur: de heer J. Jenneskens.
Bereikbaarheid College van Bestuur:
Postadres: Postbus 6162, 5960 AD Horst
Bezoekadres: Expeditiestraat 3a, 5961 PX Horst, 077 - 4678020
Website: www.dynamiek.nu
E-mail: [email protected]
Het College van Bestuur wordt ondersteund door een stafbureau. Hier zijn werkzaam:
Dhr. T. Christiaens
Mw. N. Drissen
Mw. M. Linskens
Mw. J. Koolhoven
Dhr. T. Meijers
Dhr. J. Spronck
Mw. R. Wijnen
Bouwkundig adviseur
Directiesecretaresse
Directiesecretaresse
Coördinator vervangingen
ICT-ontwikkelaar
Systeembeheerder
Facilitair medewerkster
Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene
gang van zaken binnen de stichting en staat het College van Bestuur met advies terzijde.
De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Leden:
De heer P. Kurvers
De heer S. Smits
De heer B. Janssen
De heer R. Joosten
Mevrouw M. Lubbert
De heer C. de Koning
Oktober 2014
Bestuur Oudervereniging
* 2 oktober
* 13 oktober
* 15 oktober
* 15 oktober
Week
Z
M
D
W
D
V
Z
start kinderboekenweek: Feest!
jaarvergadering oudervereniging
lightwise
kijkmorgen nieuwe kleuters
40
1
2 *
3
4
41
5
6
7
8
9
10
11
* 20 t/m 24 oktober
* 28 oktober
* 31 oktober
42
12
13 *
14
15 **
16
17
18
herfstvakantie
hoofdluiscontrole
verjaardag meneer Ron
43
19
20 *
21
22
23
24
25
44
26
27
28 *
29
30
31 *
PERSONEEL
Groep 1a/2a
Mirella Raijmakers
Sjan Wismans
Meterikseweg 30
Hoenderstraat 47
5961 CW Horst
5801 CH Venray
077 - 3985239
0478 - 586126
Groep 1b/2b
Hanny v.d. Ven
Judith Peters
Bershof 5
Napoleonsweg 22
5809 BH Leunen
6086 AG Neer
0478 - 785296
0475 - 592123
Groep 3
Heidi v. Wijlick
Gemma de Beer
Molenstraat 21a
Meerloseweg 6
5995 BH Kessel
5861 AC Wanssum
077 - 4623151
0478 - 533350
Groep 4
Ron Bos
Bosbeeklaan 42
5991 MA Baarlo
06 - 23947254
Groep 5
Peter Wijnhoven
Caeciliahof 17
5966 PB America
077 - 4641362
Groep 6
Suzan Hoogeveen
Suzanne Jacobs
Helfrichstraat 37
Harrie Driessenstraat 4
5801 XL Venray
5961 TT Horst
0478 - 852343
077 - 3988534
Groep 7
Nicole v. Vught-Hoster Pelslap 28
May Peeters
Hub 18
5961 LN Horst
5981 PT Panningen
06 - 42737868
077 - 3077573
Groep 8
Jan Beterams
Marinka Coenders
Leertouwerstraat 20
Op de Hor 27
5961 KG Horst
5944 AN Arcen
077 - 3985227
077 - 4731854
Directeur
Bart Mous
Kruitweg 9
5801 XR Venray
0478 - 587222
Intern begeleider
Petra Verheijen-Aerts
Op de Spekt 1
5871 BG Broekhuizenvorst 077 - 4632538
Ondersteuningsteam
Heidi Jacobs
Peperstraat 27
5975 BS Sevenum
077 - 3523239
Muziek (dinsdagmorgen en -middag)
Marianne Groenewegen Venloseweg 63
5961 JB Horst
077 - 3983204
Interieurverzorgster
Siena Roeffen
Gun 28
5866 CC Swolgen
06 - 38390563
Conciërge (vrijwilliger)
Jac Wijnen
Math. Claassenstraat 1
5962 AM Melderslo
077 - 3984531
5962 AD Melderslo
077 - 3983226
Administratief medewerkster
Maria Spreeuwenberg Vlasvenstraat 20
November 2014
Groep 7: juf Nicole en juf May (pasfoto)
* 4 november
* 5 november
* 12 november
* 17 november
* 19 november
schoolconferentie (avond)
bezorgen kinderpostzegels
infoavond groep 1/2
vergadering MR
kijkmorgen nieuwe kleuters
44
Week
Z
M
D
W
D
V
Z
Contactouder: Mariël Theeuwen
1
*
*
*
*
*
45
46
2
3
4
5 *
6
7
8
9
10
11
12 *
13
14
15
20 november
22 november
24 november
25 november
27 november
47
16
17
18
19
20
21
22
*
*
*
*
verjaardag juf Petra
intocht Sinterklaas Melderslo
vergadering OV
oudergesprekken groep 3 t/m 8
oudergesprekken groep 3 t/m 8
49
48
23
24 *
25 
26
27 
28
29
30
DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)
De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan
een gezonde organisatie.
De GMR is de gesprekspartner van het College van Bestuur en behartigt de belangen van alle scholen
tezamen. Zij bestaat uit 6 ouderleden en 6 personeelsleden. De GMR heeft met name de taak de ideeën van
de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het
College van Bestuur. Beleidsnotities worden na enkele jaren geëvalueerd. De GMR vindt het belangrijk om in
een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en daarin een actieve rol te hebben.
Belangrijke voorbeelden zijn: een gezond financieel beleid, een goed huisvestingsbeleid, een goed
personeelsbeleid, goed beleid op veiligheid in en om de school, een goede open communicatiestructuur etc.
De GMR onderhoudt via het secretariaat een direct contact met de MR-en. Verder kunnen leden van de MRen de vergaderingen van de GMR bijwonen. Jaarlijks worden er door de GMR twee gezamenlijke
bijeenkomsten met de MR-en georganiseerd, waarbij vooral de saamhorigheid centraal staat. Leren met en
luisteren naar elkaar.
Zie voor samenstelling en contactgegevens www.dynamiek.nu, over dynamiek, GMR.
DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Naast deze GMR heeft elke school binnen Dynamiek Scholengroep ook een MR. Bij ons bestaat deze raad
uit 4 leden: twee ouders en twee personeelsleden. De leden worden d.m.v. verkiezingen gekozen voor een
periode van 4 jaar. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die onze school betreffen.
Zij is bevoegd om over deze aangelegenheden aan de schooldirecteur schriftelijk voorstellen te doen en
standpunten kenbaar te maken. Daarnaast dient de MR haar goedkeuring te verlenen aan een groot aantal
schoolse aangelegenheden zoals het vakantierooster, het personeelsbeleid, de begroting, de
overblijfregeling, het zorgplan en het schoolplan. Mocht u punten hebben ter bespreking, dan kunt u te allen
tijde contact opnemen met een van de leden van de MR. Alle vergaderingen zijn openbaar. Agenda en
verslagen van vergaderingen kunt u vinden op de website van onze school.
Samenstelling medezeggenschapsraad:
Namens ouders:
Marcel Beelen
Pieternel Vullings
Achter de Pastorie 21
Achter de Pastorie 23
Namens personeel:
Peter Wijnhoven
Caeciliahof 17
Suzanne Jacobs
Harrie Driessenstraat 4
5962 BB Melderslo
5962 BB Melderslo
077 - 3971770
077 - 3982926
5966 PB America
5961 TT Horst
077 - 4641362
077 - 3988534
Secretariaat MR De Brink: p/a Rector Mulderstraat 6, 5962 AH Melderslo.
E-mail: [email protected]
December 2014
Groep 3: juf Heidi en juf Gemma
* 5 december
* 6 december
* 15 december
* 16 december
Week
Z
M
D
W
D
V
Z
Contactouder: Monique Spreuwenberg
Sinterklaas op bezoek
Sinterklaas
start week schoolschaatsen
verjaardag juf Gemma / juf Heidi
49
1
2
3
4
5 *
6 *
50
7
8
9
10
11
12
13
* 17 december
* 22 dec. t/m 2 jan.
* 25 december
51
14
15 *
16 *
17 *
18
19
20
kijkmorgen nieuwe kleuters
Kerstvakantie
Kerstmis
52
21
22 *
23
24
25 *
26
27
1
28
29
30
31
DE OUDERVERENIGING
Wat doet de oudervereniging?
We vinden het belangrijk dat onze kinderen een fijne schooltijd hebben op De Brink. Het doel van de
oudervereniging is dan ook om de samenwerking tussen de school en de ouders c.q. verzorgers te
stimuleren.
Samen met het onderwijsteam organiseert de oudervereniging diverse leuke activiteiten, zoals Sinterklaas,
de wandeldriedaagse, Brinkdag etc. Vanuit het bestuur wordt er per groep een contactouder aangewezen,
die de leerkracht ondersteunt bij activiteiten in de groep.
Tevens dient de OV als klankbord voor het schoolteam en de medezeggenschapsraad door allerlei schoolse
onderwerpen met elkaar te bespreken.
Het bestuur:
Het bestuur bestaat uit maximaal 11 ouders, van wie één of meerdere kinderen op onze school zitten. De
huidige bestuursleden zijn:
Madeleine Goedhart (voorzitter), Rector Mulderstraat 5, 5962 AH Melderslo
Nard Seuren (secretaris), Konijnenweg 2, 5962 BA Melderslo
Hélène Schoeber (penningmeester), Nachtegaallaan 11A, 5962 PA Melderslo
Ingrid Alards, Casselehof 9, 5962 CD Melderslo
Annemie Custers, Blaktweg 47, 5962 NG Melderslo
Anja van Dijnhoven, St. Odastraat 18, 5962 AW Melderslo
Ilona Hendriks, Gussekuulke 3, 5962 BC Melderslo
Hanneke Peeters, Steegstraat 11, 5962 AG Melderslo
Kim Peeters, Meldersloseweg 120, 5962 AA Melderslo
Monique Spreuwenberg, Vlasvenstraat 42, 5962 AD Melderslo
Mariël Theeuwen, St. Odastraat 57, 5962 AV Melderslo
077 - 3971793
077 - 8502339
077 - 3988834
077 - 3988913
077 - 3986369
077 - 3981846
077 - 3981600
077 - 3983939
077 - 3543220
077 - 3988656
077 - 3982908
Contact:
Bel ons, mail ons op [email protected] of spreek ons aan als we iets voor u als ouder kunnen betekenen.
Bovendien zijn we altijd op zoek naar enthousiaste ouders voor de organisatie van de diverse activiteiten,
dus doe mee en maak de schooltijd voor uw kind op De Brink onvergetelijk!
Nadere informatie over de OV is ook te vinden op de website van onze school www.bsdebrink.nl.
Januari 2015
Groep 6: juf Suzan (pasfoto) en juf Suzanne
* 6 januari
* 9 januari
* 12 januari
hoofdluiscontrole
vormsel 19.00 uur groep 7 en 8
vergadering OV
1
Week
Z
M
D
W
D
V
Z
1
2
3
2
4
5
6 *
7
8
9 *
10
Contactouder: Annemie Custers
* 21 januari
* 26 januari
* 26 januari
3
11
12 *
13
14
15
16
17
kijkmorgen nieuwe kleuters
inschrijven nieuwe leerlingen
vergadering MR
4
18
19
20
21 *
22
23
24
5
25
26 **
27
28
29
30
31
VAKANTIEROOSTER
Studiedagen (vrije dagen)
29 september 2014, 11 maart 2015, 11 juni 2015
Herfstvakantie
20 t/m 24 oktober 2014
Kerstvakantie
22 december 2014 t/m 2 januari 2015
Carnaval
16 t/m 20 februari 2015
Pasen
6 april 2015
Koningsdag
27 april 2015
Meivakantie
27 april t/m 8 mei 2015
Pinksteren
25 mei 2015
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus 2015
Februari 2015
Groep 1a/2a: juf Sjan (pasfoto) en juf Mirella
* 6 februari
* 10 februari
* 11 februari
* 12 februari
Week
Z
M
D
W
D
V
Z
Contactouder: Kim Peeters
schriften mee naar huis
oudergesprekken groep 1 en 2
kijkmorgen nieuwe kleuters
oudergesprekken groep 1 en 2
6
1
2
3
4
5
6
7
*
*
*
*
13 februari
16 t/m 20 februari
24 februari
26 feburari
7
8
9
10 
11 *
12 
13 *
14
carnavalsviering
carnavalsvakantie
hoofdluiscontrole
eerste rapport
8
15
16 *
17
18
19
20
21
9
22
23
24 *
25
26 *
27
28
HOOFDLUISCONTROLE
Sinds schooljaar 2003-2004 is er een werkgroep op onze school die na elke vakantie alle kinderen preventief
controleert op hoofdluis. Deze hoofdluiscontroles vinden in de regel op de tweede dag na een
vakantieperiode plaats. Om deze controles zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen wordt u verzocht de
kinderen die dag zo weinig mogelijk speldjes in de haren te doen en geen gel te gebruiken. De data van deze
controles zijn vermeld op de voorzijde van de kalender. De hoofdluiscontroles vinden plaats volgens
onderstaand protocol. Contactouder van deze werkgroep is Mariëlle Coenen,  077 - 3985543
Reserve contactouder is Ingrit Hegger-Haegens,  077 - 3987843
PROTOCOL HOOFDLUISCONTROLE
1.
Iedere dinsdag na een vakantieperiode vindt er op onze school hoofdluiscontrole plaats. De data van
deze controles staan aangegeven op de infokalender.
2. De leden van de hoofdluisbrigade tekenen een schriftelijke verklaring waarin zij aangeven dat zij de
richtlijnen van de GGD Limburg-Noord onderschrijven.
3. Indien ouders zelf hoofdluis ontdekken bij hun kind worden zij dringend verzocht dit onmiddellijk te
melden bij de eigen groepsleerkracht, de directeur of bij de contactpersoon van de werkgroep
hoofdluiscontrole Mariëlle Coenen (tel 3985543).
4. De kinderen uit de betreffende groep krijgen vervolgens een briefje mee dat er hoofdluis geconstateerd
is met het verzoek aan de ouders om zelf hun eigen kind hierop te controleren.
5. Mocht er binnen een week na deze 1e melding in dezelfde groep nog door een ouder melding worden
gemaakt van hoofdluis, dan zal de werkgroep z.s.m. de gehele groep op hoofdluis controleren. Deze
procedure wordt herhaald totdat er geen meldingen meer over deze groep binnenkomen.
6. De resultaten van alle controles worden genoteerd en vertrouwelijk bewaard.
Na elke controle worden de resultaten medegedeeld aan de directeur van de school.
7. Indien een leerkracht vermoedt dat een kind mogelijk last heeft van hoofdluis, verzoekt hij de betreffende
ouders hun kind hierop te controleren.
8. Indien tijdens een screening neetjes of hoofdluis wordt ontdekt zal er altijd door een tweede screener
gecontroleerd worden op de juistheid van deze vaststelling.
9. Indien door de controlegroep hoofdluis/neetjes geconstateerd wordt bij een kind, wordt er door de
werkgroep contact opgenomen met de ouders/verzorgers van het betreffende kind. Het spreekt vanzelf
dat u vervolgens direct met de hoofdluisbehandeling dient te beginnen.
10. De verantwoordelijkheid voor het ontdekken en bestrijden van hoofdluis ligt altijd bij ouders/verzorgers
van het betreffende kind.
11. Indien er bij een kind na herhaalde controles (zie punt 5) nog steeds hoofdluis wordt geconstateerd kan
door de school aan de GGD gevraagd worden om contact met de betreffende ouders op te nemen om
de procedure van bestrijding door te nemen.
12. Bij vragen omtrent hoofdluis is de contactpersoon van de werkgroep hoofdluiscontrole Mariëlle Coenen
of haar plaatsvervanger het eerste aanspreekpunt.
Maart 2015
Medezeggenschapsraad
* 3 maart
* 5 maart
* 11 maart
* 16 maart
Week
Z
M
D
W
D
V
Z
oudergesprekken groep 3 t/m 8
oudergesprekken groep 3 t/m 8
studiedag vrij
vergadering OV
10
1
2
3
4
5
6
7
*
*
*
*
16 en 17 maart
18 maart
19 maart
23 maart
11
8
9
10
11 *
12
13
14
12
15
16
17
18
19
20
21
**
*
*
*
aanmelden VO
kijkmorgen nieuwe kleuters
streetwise ANWB
vergadering MR
13
22
23 *
24
25
26
27
28
14
29
30
31
OVERBLIJVEN (TUSSENSCHOOLSE OPVANG)
Kinderen kunnen op elke schooldag tussen de middag overblijven met uitzondering van woensdag. Op
vrijdag is overblijven alleen mogelijk voor kinderen van de bovenbouw.
Als kinderen een vrije middag hebben, bijv. met een studiedag is overblijven ook mogelijk.
De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee.
Het overblijven kost € 2,50 per keer. De ouders ontvangen hiervoor een factuur.
Voor kinderen die (structureel of incidenteel) over willen blijven, dient een aanmeldingsformulier ingevuld te
worden. Er is een informatiefolder beschikbaar. Beiden zijn verkrijgbaar bij de overblijfcoördinator Hilde
Kleuskens.
Bereikbaar: elke schooldag.
Aan- en afmelden via: [email protected]
Afmeldingen uiterlijk tot 9.00 uur desbetreffende dag.
DYNAMIEK SAMENSPEL/’T NEST
Op 1 januari 2010 is Dynamiek Samenspel van start gegaan. Deze nevenstichting van Dynamiek
Scholengroep is verantwoordelijk voor het peuterspeelzaalwerk (ontwikkelingsgericht werken) in ons
werkgebied. Dynamiek Samenspel is opvolger van Stichting Peuterspeelzalen Meerlo-Wanssum en de
afdeling peuterspeelzaalwerk van Synthese. Doelstelling van de nieuwe organisatie is het borgen en verder
ontwikkelen van het ontwikkelingsgericht werken.
In toenemende mate hebben ouders buiten ontwikkelingsgericht werken behoefte aan adequate opvang voor
hun kinderen. Dat past in de ontwikkeling van Dynamiek Scholengroep en Dynamiek Samenspel die zich
richten op de ontwikkeling van integrale kindcentra in elke kern of wijk. Zo‟n integraal kindcentrum is een
voorziening waar onderwijs, ontwikkelingsgericht werken en opvang in een doorgaande pedagogische lijn
wordt aangeboden. Door bundeling van krachten, kunnen zij samen hierin méér betekenen voor jonge
kinderen en hun ouders, dan ieder alleen. Met ingang van 2012 is Dynamiek Samenspel gefuseerd met
Stichting Kinderopvang Grubbenvorst (‟t Nest) om deze kindcentra overal te ontwikkelen.
Voor Melderslo is afgelopen jaren duidelijk geworden dat het kindcentrum in school niet haalbaar is.
Kinderen van de 3+ groep en voor- en naschoolse opvang krijgen een plek bij het MFC. Er is wel intensief
contact tussen de school en ‟t Nest. TSO wordt ook verzorgd door Samenspel / ‟t Nest en vindt op school
plaats.
April 2015
Groep 4: meneer Ron
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5 april
6 april
10 april
13 april
14 + 15 april
15 april
16 april
17 april
20 april
Pasen
tweede paasdag
gipsproject groep 7
start week thema verkeer
cito entreetoets groep 7
kijkmorgen nieuwe kleuters
verkeersexamen theorie groep 7
gipsproject groep 7
vergadering MR
14
Week
Z
M
D
W
D
V
Z
Contactouder: Hanneke Peeters
1
2
3
4
*
*
*
*
*
*
*
*
*
15
5 *
6 *
7
8
9
10 *
11
21 april
21, 22 en 23 april
22 april
22 april
22 april
22 april
23 april
27 april
27 april t/m 8 mei
16
12
13
14
15
16
17
18
*
*
*
*
*
cito entreetoets groep 7
cito eindtoets groep 8
inschrijven wdd (12.00-12.30 uur)
verjaardag juf Suzan / juf Suzanne
verjaardag juf Mirella / juf Sjan
verjaardag juf Hanny / juf Judith
cito entreetoets groep 7
Koningsdag
meivakantie
17
19
20
21
22
23
24
25
*
**
****
*
18
26
27 **
28
29
30
WEGWIJZER
JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-19 JAAR
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar, is uniek in de wereld en biedt
basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Zo ook in de regio Limburg-Noord, waar de JGZ
door de GGD Limburg-Noord, als onderdeel van de Veiligheidsregio, wordt aangeboden.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT?
In het wettelijk vastgelegd Basistakenpakket JGZ 0-19 staat welke zorg er op welke momenten aan kinderen
in Nederland moet worden geboden. De JGZ biedt deze basiszorg en richt zich op het bevorderen van een
gezonde groei en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 19 jaar. Naast het
kind staat de opvoeder centraal en wordt rekening gehouden met de omgeving waarin het opgroeit. Extra
aandacht gaat uit naar kinderen en gezinnen waar gezond en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is.
Jeudgezondheidszorg voor aanstaande ouders, zuigelingen en kleuters
Al tijdens de zwangerschap kan de JGZ ondersteuning bieden. Tot 4 jaar bezoekt uw kind regelmatig het
consultatiebureau waar de groei en ontwikkeling wordt gevolgd en waar u terecht kunt met vragen. Ook kunt
u uw kind laten vaccineren tegen een aantal kinderziekten. Als vragen op het consultatiebureau
onbeantwoord blijven, dan kan de verpleegkundige u ook thuis bezoeken.
Jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het reguliere en speciale basis- en voortgezet onderwijs
Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind
te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd.
HOE GAAN WE TE WERK?
Contactmomenten
Tijdens de wettelijk contactmomenten, volgen we samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind.
Spreekuren
Ook buiten de contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig
opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur bij het team
JGZ. Ook kunnen ouders van kinderen tot 4 jaar gebruik maken van het inloopspreekuur op het
consultatiebureau.
Pedagogisch spreekuur
Opvoeden roept soms vragen, zorgen en twijfels op. Het pedagogisch spreekuur is bedoeld als kortdurende
opvoedingsondersteuning. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
Mei 2015
Groep 5: meneer Peter (pasfoto)
*
*
*
*
*
5 mei
10 mei
12 mei
13 mei
14 en 15 mei
bevrijdingsdag
moederdag
hoofdluiscontrole
verjaardag juf May / juf Nicole
Hemelvaartvakantie
18
Week
Z
M
D
W
D
V
Z
Contactouder: Anja van Duijnhoven
1
2
19
3
4
5 *
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
*
*
*
*
18 mei
20 mei
24 mei
25 mei
vergadering OV
kijkmorgen nieuwe kleuters
Pinksteren
tweede pinksterdag
20
21
22
*
17
18 *
19
20 *
21
22
23
24 *
25 *
26
27
28
29
30
*
*
*
23
31
VERVOLG WEGWIJZER JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-19 JAAR
Logopedie
Om te zorgen dat kinderen zonder spraak/taalproblemen het basisonderwijs instromen, wordt in een vroeg
stadium, op het consultatiebureau logopedie ingezet. Op de basisschool wordt uw kind uitsluitend door de
logopedist gezien als er (mogelijk) spraak/taalproblemen zijn.
MET WIE WERKEN WE SAMEN?
Als uw kind of gezin met meerdere problemen kampt, zijn er doorgaans ook meerdere hulpverleners in
beeld. Om kinderen beter te kunnen helpen moet er goed met elkaar worden samengewerkt. Daarom zijn er
„netwerken‟, gericht op het uitwisselen van informatie. De JGZ maakt deel uit van die netwerken. Indien er
informatie met andere hulpverleners wordt uitgewisseld gebeurt dit na toestemming van ouders.
De artsen en verpleegkundigen JGZ werken, binnen Zorg- en AdviesTeams, samen met andere partners
zoals o.a peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen, Algemeen maatschappelijk werk, Bureau
Jeugdzorg, Geestelijke gezondheidszorg.
Als uit gesprekken of onderzoeken blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken wij samen met u
naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we u voor verder
onderzoek, advies of hulp verwijzen naar onze partners op het gebied van gezond en veilig opgroeien.
WAT DOEN WIJ NOG MEER?
Cursussen
De JGZ heeft een cursusaanbod op het gebied van gezond en veilig opgroeien.
De Gezonde en Veilige School
Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. Door de school te
stimuleren de schoolomgeving gezonder en veiliger te maken helpt de GGD mee aan een gezonder
leefklimaat voor uw kind. De meeste scholen besteden al aandacht aan gezondheid, welzijn en veiligheid
door lessen te geven over thema‟s als gezonde voeding, maar ook door te praten over bijvoorbeeld een
pestprotocol. De Gezonde en Veilige School-methodiek is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te
ondersteunen.
Gezondheidsbevordering
Consulenten gezondheidsbevordering bieden scholen ondersteuning bij programma‟s over gezondheid.
Deze ondersteuning kan bestaan uit hulp bij keuzes voor projecten, teamtrainingen of oudervoorlichtingen.
Wet KinderOpvang
De GGD Limburg-Noord voert inspecties uit in het kader van de WetKinderOpvang (WKO). Deze inspecties
worden uitgevoerd op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureau‟s en
gastouders.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Met vragen over opvoeden en opgroeien kunt u ook bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht. Het
CJG werkt samen met meerdere organisaties, waardoor uw vraag snel en goed beantwoord kan worden. De
JGZ is één van de partners, die onderdeel uitmaakt van het CJG.
Juni 2015
Groep 8: meneer Jan en juf Marinka (pasfoto)
*
*
*
*
*
4 juni
11 juni
19 t/m 21 juni
21 juni
22 juni
Week
Z
M
D
W
D
V
Z
schoolreisje
studiedag vrij
wandeldriedaagse
vaderdag
vergadering MR
23
1
2
3
4 *
5
6
Contactouder: Ingrid Alards
*
*
*
*
*
24
7
8
9
10
11 *
12
13
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
29 juni t/m 1 juli
25
14
15
16
17
18
19 *
20
oudergesprekken groep 1 en 2
verjaardag meneer Bart
oudergesprekken groep 1 en 2
verjaardag meneer Peter
schoolkamp groep 8
26
21 *
22 *
23 
24 *
25 
26 *
27
27
28
29 *
30
Juli 2015
* 3 juli
* 6 juli
* 8 juli
* 9 juli
* 9 juli
* 14 juli
Week
Z
M
D
W
D
V
Z
schriften mee naar huis
vergadering OV
poetsavond (18.00-21.00 uur)
oudergesprekken
verjaardag meneer Jan / juf Marinka
kijkmiddag nieuwe kleuters
27
1
2
3
4
*
*
*
*
afscheidsavond groep 8
muzikale “dankjewel” morgen
tweede rapport
laatste schooldag 12.00 uur vrij
* 20 juli t/m 28 augustus
28
5
6 *
7
8 *
9 *
10
11
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
29
12
13
14
15
16
17
18
**
♫
*
*
zomervakantie
30
19
20 *
21
22
23
24
25
31
26
27
28
29
30
31