Bijlage 3 Nota Zienswijzen

OMGEVINGSVERGUNNING PLATTELANDSWONING
BERGSTRAAT 55 TE LOON OP ZAND
NOTA ZIENSWIJZEN
Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Loon op Zand op 21 mei 2014
1.
INLEIDING
2. ZIENSWIJZE
2.1 Ontvangen zienswijze
Namens de volgende rechtspersoon is een zienswijze kenbaar gemaakt:
Naam en adres
E.P.F. Achterlo B.V., Hazenpad 19, 6604 KA WIJCHEN
Datum ontvangst
31 januari 2014
De ingediende zienswijze is binnen de daarvoor gestelde termijn ontvangen. De ontvangen zienswijze
wordt daarom inhoudelijk behandeld.
2.2 Samenvatting en beantwoording zienswijzen
In de onderstaande tabel zijn de argumenten samengevat en wordt daar een reactie op gegeven.
Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt dat voor zover in deze samenvatting niet alle argumenten
expliciet zijn genoemd, deze wel bij de besluitvorming zijn betrokken.
2.2.1
a.
b.
E.P.F. Achterlo B.V.
Samenvatting
Ten onrechte wordt uitgegaan van tijdelijke
pacht en hervatting exploitatie door de eigenaar
Met de belangen van Achterlo is geen rekening gehouden. De exploitatie van het bedrijf
wordt bemoeilijkt door het niet kunnen gebruiken van de bedrijfswoning.
Reactie
Voor ons college staat vast, dat het bedrijf is
verpacht tot 31 december 2017. Het enkele
feit dat er het voornemen is de burgerlijke
rechter te verzoeken een tegelijkertijd afgesloten beëindigingsovereenkomst nietig te
verklaren, betekent niet dat er nu sprake is
van een evidente privaatrechtelijke belemmering, die aan het verlenen van de gevraagde
medewerking in de weg zou moeten staan.
Gelet op het bepaalde in de Wet verbod
pelsdierhouderij mag het bedrijf in beginsel
tot uiterlijk 1 januari 2024 worden geëxploiteerd. Indien en voor zover hervatting van de
exploitatie door de eigenaar niet mogelijk zou
zijn, betekent dat uitsluitend dat er vanaf dat
moment aanleiding zou zijn voor het perceel
een andere planologische regeling vast te
stellen.
Dat de bedrijfswoning bij het aangaan van de
pacht buiten de overeenkomst is gehouden,
kan voor ons college slechts als feit worden
aangenomen. De reden daarvan noch de
wijze waarop deze overeenkomst tot stand is
gekomen, zijn ruimtelijke relevante zaken die
in deze besluitvorming meegenomen kunnen
en moeten worden.
Omgevingsvergunning plattelandswoning Bergstraat 55 te Loon op Zand
Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 21 mei 2014
2
c.
Verlenen van medewerking mag geen vanzelfsprekendheid zijn
d.
Er ontbreekt gemeentelijk beleid met betrekking tot plattelandswoningen
Ieder verzoek om een omgevingsvergunning
dient binnen het toepasselijke wettelijke kader op zijn eigen merites te worden beoordeeld. In dit concrete geval vraagt de eigenaar en voormalige exploitant van het bedrijf
naast het bedrijf te mogen blijven wonen.
Feitelijk wordt dus gevraagd de bestaande
woonsituatie te mogen continueren. Wij zien
in die context niet in waarom nu wel aangenomen zou moeten worden dat geen sprake
meer is van een verantwoord woon- en leefklimaat.
Daarbij hebben wij tevens in ogenschouw
genomen dat deze situatie in ieder geval zal
bestaan tot en met 31 december 2017 en
maximaal tot 1 januari 2024.
Op dit moment is er geen enkele aanwijzing
op grond waarvan redelijkerwijs aangenomen
zou moeten worden dat de Wet verbod pelsdierhouderij zal worden aangepast in die zin
dat pelsdierhouderijen ook na 1 januari 2024
geëxploiteerd zouden mogen worden.
Het enkele feit dat vastgesteld beleid met
betrekking tot het fenomeen “plattelandswoning” ontbreekt, betekent niet dat alle relevante aspecten van een dergelijk verzoek
niet kunnen worden beoordeeld. Mede gelet
op hetgeen hiervoor bij c. is opgemerkt, zijn
wij van oordeel dat het aanmerken van de
bedrijfswoning Bergstraat 55 te Loon op
Zand als plattelandswoning verantwoord en
aanvaardbaar is.
Conclusie
De zienswijze van E.P.F. Achterlo B.V. is ongegrond.
Omgevingsvergunning plattelandswoning Bergstraat 55 te Loon op Zand
Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 21 mei 2014
3