DE VERKEERS(ON)VEILIGHEID IN DE GEMEENTE

DE VERKEERS(ON)VEILIGHEID IN DE GEMEENTE NIJMEGEN
R-92-37
A.A. Vis & ir . F .C.M. Wegman
Leidschendam, 1992
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV
· 2 •
- 3 -
INHOUD
1.
Inleiding
2.
Conclusies
3.
Aanbevelingen
4.
Analyse van de verkeersonveiligheid in Nijmegen
4.1. Inleiding
4.2. SWOV-verkeersongevallenana1yse
4.3. De verkeersveiligheidskaart van Nijmegen
4.4. Nadere en gedetailleerde analyse
4.5. Samenvatting
5.
Gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid in Nijmegen
5 . 1. Inleiding
5.2. Ontwikkelingen in het landelijke beleid
5 . 3. Organisatie van een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid
5 . 4. Het concept verkeersveiligheidsplan Regio Nijmegen
5.5. Schets van een toekomstig verkeersveiligheidsbeleid
Afbeeldingen 1 t/m 10
Tabellen 1 t/m 7
- 4 -
1. INLEIDING
Zoals in alle steden hangen in Nijmegen de verkeers- en vervoersproblemen,
en daarmee de verkeersonveiligheidsproblemen, sterk samen met het karakter
en de structuur van de stad, zowel in fysieke als in sociale zin. Nijmegen
is een stad die excentrisch vanuit de oude kern is uitgebouwd. De stad is
vrijwel 'volgebouwd' en kent slechts beperkte bouwmogelijkheden waar nog
verdere 'verdichting' kan plaatsvinden. De inwonerdichtheid (per oppervlakte) is vrij groot. Het hoofdwegennet bestaat voornamelijk uit radiaal
vanuit het centrum (Keizer Karelplein) in diverse uitvalsrichtingen lopende wegen met een dominante verkeersfunctie en relatief hoge verkeersdruk.
Het tangentiaal wegennet is beperkt ontwikkeld. Het verkeer - en dan vooral het gemotoriseerde - wordt voor een belangrijk deel op genoemd hoofdwegennet afgewikkeld. Het centrum kan een verdere toename van de verkeersdruk niet goed verwerken, terwijl ook de parkeercapaciteit hier plafond
heeft bereikt.
Op een bevolking van ruim 145.000 inwoners is het aandeel ouderen in
Nijmegen in vergelijking tot andere grote steden in ons land re l atief
klein en is het aandeel van de leeftijdgroepen van 18 tot 40 jaar groot.
In Nijmegen is 43% van de inwoners tussen de 18 en 40 jaar.
Nijmegen voert ter bevordering van de verkeersveiligheid een beleid dat
in grote lijnen is beschreven in een door de Gemeenteraad vastgesteld
verkeersveiligheidsplan (Raadsbesluit 446/87 punt 34). In 1990 is een
Verkeersveiligheidsnota verschenen waarin verslag wordt gedaan van de
ontwikkelingen in de achterliggende jaren en een programma voor de toekomst is opgenomen. Dit verkeersveiligheidsbeleid in Nijmegen richt zich
voor een belangrijk deel op het Meerjarenplan voor de Verkeersveiligheid
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (het MPV). Met dit MPV wordt
beoogd een reductie van het aantal verkeersslachtoffers in het jaar 2000
van 25% (t.o.v. het peiljaar 1985) te bereiken. Om deze taakstelling te
kunnen realiseren is onder andere de medewerking van Nederlandse gemeenten
noodzakelijk . Teneinde de gemeenten een (nog) actievere rol te laten spelen is het Stimuleringsplan 'Actie -25%' opgezet. Zoals bijna alle Neder landse gemeenten neemt ook Nijmegen hieraan deel. Deelname betekent dat de
gemeente Nijmegen bij raadsbesluit uitgesproken heeft te streven naar een
reductie van het aantal verkeersslachtoffers met 25%. De 'Actie -25%'
- 5 -
voorzag erin dat alle deelnemende gemeenten een zgn. startgeld zou ontvangen. Bovendien keert de rijksoverheid een resultaatpremie uit als er sprake is van een bepaalde reductie van het aantal slachtoffers in een bepaald
jaar. De Raad heeft besloten al de in dit kader ontvangen bedragen direct
aan de bevordering van de verkeersveiligheid ten goede te laten komen.
Hoewel de gemeente Nijmegen langs diverse wegen heeft geprobeerd de verkeersveiligheid te bevorderen en dit aspect zowel impliciet (als facetbeleid bij besluitvorming ten aanzien van ruimtelijke ordening en het vervoer en verkeer) als expliciet (als sectorbeleid) de nodige aandacht heeft
gekregen, is het slechts eenmaal (in 1987) gelukt de resultaat-premie te
verwerven. Daarna werd het gestelde doel niet meer gehaald. De laatste
jaren lijkt het aantal slachtoffers zich rond de 400 te stabiliseren en
zelfs eerder weer iets te stijgen dan verder te dalen, zoals blijkt uit de
volgende gegevens:
Jaar
Aantal slachtoffers
1984
486
1985
378
1986
375
1987
385
1988
388
1989
408
1990
420
1991
430
De klemmende vraag is dan ook op welke manier deze ontwikkeling kan worden
omgebogen tot een (verdere) daling en zo tot het bereiken van de taakstel ling -25% in 2000. Dit rapport poogt op deze vraag een antwoord te geven.
In dit rapport, dat in opdracht van de Gemeente Nijmegen door de SWOV is
opgesteld, wordt een analyse gegeven van de verkeersonveiligheid in Nijmegen . In deze analyse is de onveiligheid in Nijmegen vergeleken met die in
een referentiegebied . Dit referentiegebied bestaat uit acht Nederlandse
gemeenten, die met Nijmegen vergelijkbaar zijn op een aantal voor de ver keers(on)vei1igheid belangrijke aspecten (zie ook de SWOV -Ana1yse van de
- 6 -
verkeersonveiligheid in Nijmegen, Deel I en 11). Bovendien is een aantal
aanvullende analyses verricht. Op basis van de analyseresultaten zijn er
richtingen aangegeven waarin mogelijke oplossingen kunnen worden gezocht.
Daarnaast worden op basis van diverse (landelijke) beleidsnota's de ontwikkelingen in het landelijk en regionaal verkeers- en vervoersbeleid
geschetst en aangegeven hoe een vertaling hiervan naar het gemeentelijk
niveau in Nijmegen eruit zou kunnen zien.
Tenslotte worden de beleidsvoornemens in Nijmegen op het gebied van de
bevordering van de verkeersveiligheid in het perspectief geplaatst van de
uitkomsten van de uitgevoerde analyses en de conclusies en aanbevelingen
uit de verschillende beleidsnota's. Dit leidt ook tot conclusies en aan bevelingen voor de organisatie en de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid in Nijmegen.
Dit rapport is als volgt opgebouwd. Na deze Inleiding worden in Hoofdstuk
2 de conclusies gepresenteerd, gevolgd door de aanbevelingen in Hoofdstuk
3. Hoofdstuk 4 bevat een analyse van de verkeersonveiligheid in Nijmegen.
In par. 4.1 wordt kort ingegaan op de problematiek die aan registratie van
de verkeersonveiligheid in het algemeen verbonden is. In par. 4.2 worden
de achtergronden en uitgangspunten van de SWOV-verkeersongeva11enana1yse
voor gemeenten toegelicht en de resultaten voor Nijmegen gepresenteerd. De
analyseresultaten in detail zijn afzonderlijk in de genoemde SWOV-ana1yse
gepubliceerd. In par. 4.3 wordt het concept, de mogelijkheden en de resul taten van het gebruik van zgn. verkeersveiligheidskaarten beschreven. Deze
kaarten geven de verkeers(on)vei1igheid op het hoofdwegennet weer met
behulp van kencijfers voor de onveiligheid per wegcategorie. De Nijmeegse
resultaten worden vergeleken met 'gemiddelden' die representatief zijn
voor het gehele wegennet in ons land. Uit een vergelijking van de gegevens
uit Nijmegen met die in de rest van Nederland blijkt welke delen van het
(hoofd)wegennet boven, gelijk aan of onder het gemiddelde liggen . Dit
biedt aanknopingspunten om te achterhalen welke oorzaken ten grondslag
liggen aan het feit dat bepaalde trajecten 'relatief' onveilig zijn . In
par. 4.4 zijn de ongevallengegevens uit Nijmegen meer in detail bekeken.
In par. 4.5 zijn de resultaten uit dit hoofdstuk samengevat.
In Hoofdstuk 5 is aangegeven op welke wijze, zowel inhoudelijk als organi satorisch, bevordering van de verkeersveiligheid daadwerkelijk gestalte
zou kunnen krijgen in Nijmegen. Nadat in par. 5.1 recente ontwikkelingen
- 7 -
in algemene zin zijn aangestipt, wordt in par. 5.2 ingegaan op de kortgeleden tot ontwikkeling gekomen tendensen in het landelijk beleid op het
terrein van verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. Het onderkennen
van deze tendensen is van belang omdat het Gemeentebestuur van Nijmegen te
kennen heeft gegeven in haar beleid te willen aansluiten bij het landelijke en regionale beleid. Vervolgens wordt in par. 5.3 een vertaling naar
een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid gegeven . Hierin zijn de resultaten verwerkt van bestuurskundig onderzoek dat de SWOV samen een aantal
andere instituten op het terrein van de organisatie van de verkeersveiligheidsaanpak in gemeenten heeft uitgevoerd. In par. 5.4 wordt het Verkeersveiligheidsplan Regio Nijmegen, zoals dat in concept ter beschikking is,
in het licht van de analyseresultaten en de SWOV-expertise over succes- en
faal factoren van gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid, becommentarieerd.
Par. 5.5 bevat in grote lijnen de richting voor een toekomstig verkeersveiligheidsbeleid, zoals de SWOV dat baseert op de resultaten van de verschillende ongevallenanalyses en de SWOV-expertise.
- 8 -
2. CONCLUSIES
Ondanks het feit dat er in het verkeer in Nijmegen jaarlijks meer dan 400
slachtoffers vallen kan Nijmegen geen verkeeronveilige stad genoemd worden. Dit blijkt uit een vergelijking van de onveiligheid in Nijmegen met
die in een aantal andere Nederlandse steden (referentiegebied). Het aantal
slachtoffers per 1000 inwoners lag de laatste jaren aanzienlijk lager dan
in een referentiegebied (2,8 resp. 4,4). Het referentiegebied is samengesteld uit acht gemeenten (Den Haag, Eindhoven, Geleen, Haarlem, Heerlen,
Leiden, Schiedam en Utrecht) die samen vergelijkbaar zijn met Nijmegen op
een aantal voor de verkeersonveiligheid belangrijke kenmerken.
Het jaarlijkse aantal slachtoffers in Nijmegen daalt echter niet. De gemeente Nijmegen heeft zich uitgesproken voor een verdere teruggang van de
verkeersonveiligheid. De vraag is hoe een doeltreffend en doelmatig beleid
op dit gebied te voeren.
Op een aantal verschillende manieren heeft de SWOV, in opdracht van de
gemeente Nijmegen, vastgesteld of er typen ongevallen zijn die relatief
veel voorkomen in Nijmegen, of er categorieën verkeersdeelnemers of 1eeftijdgroepen zijn die relatief vaak bij ongevallen betrokken zijn . De gedachte hierbij is dat deze ongevallen eenvoudiger aan te pakken zijn, dan
die waar Nijmegen al gunstig scoort.
Uitgangspunt bij het opstellen van deze nota was dat gebruik zou worden
gemaakt van direct beschikbaar materiaal zonder verder onderzoek ter
plaatse te verrichten. Dit leidt er soms toe dat uit de analyses op basis
van de expertise bij de SWOV vermoedens worden afgeleid over oorzaken van
ongevallen, zonder dat dit in de praktijk geverifieerd is. Indien dat
nodig gevonden wordt kan zulks uiteraard alsnog plaatsvinden. Ook leidt
deze beperking van de opdracht ertoe dat een aantal malen aanbevelingen
voor nader onderzoek worden gedaan.
Het hoofdprobleem ten aanzien van de verkeersonveiligheid concentreert
zich in Nijmegen binnen de bebouwde kom · Beziet men de spreiding van de
ongevallen over het wegennet dan valt op dat er niet veel belangrijke
concentraties van (letse1)ongeva11en zijn, maar dat ongevallen verspreid
over het gehele Nijmeegse grondgebied plaatsvinden . Een uitzondering voor -
- 9 -
men de woonwijken aan de westkant van de stad, waar nagenoeg geen ernstige
ongevall~n
gebeuren. Een enkele weg en een enkel kruispunt vormt hierop
een uitzondering. Verder valt op dat de ongevallen in het bijzonder voorkomen op het Nijmeegse hoofdwegennet en daarbinnen weer op de kruisingen
tussen kruisend verkeer. Opvallend is het grote aandeel jeugdigen en
(brom)fietsers onder de slachtoffers. Als specifieke problemen zijn inzittenden van personenauto's in de leeftijd van 18 tlm 24 jaar en bromfietsers van 16 en 17 jaar te noemen. Verder vinden in Nijmegen relatief veel
ongevallen in de avond en nacht plaats en blijkt relatief vaak alcoholgebruik in het spel te zijn. In het Nijmeegse verkeersveiligheidsbeleid zou
op basis van deze informatie prioriteiten kunnen worden gesteld.
In Nijmegen komt een betrekkelijk gering aantal notoir gevaarlijke locaties voor, locaties waar veelletselongevallen gebeuren. Het Nijmeegse
beleid om ongevallenconcentraties door infrastructurele maatregelen te
elimineren heeft klaarblijkelijk gewerkt. We l licht dat dit ook een verklaring vormt voor het relatief veilig zijn van Nijmegen. Een aantal wegvakken scoort evenwel relatief ongunstig: Marialaan en de Graafseweg (tussen
de Groenestraat en het spoorwegviaduct). Ook op de Hatertsewpg gebeuren
nog steeds veel ongevallen.
Dit ongevallenbeeld leidt ons tot de conclusie dat in het bijzonder jonge
en beginnende verkeersdeelnemers klaarblijkelijk moeite hebben in het
Nijmeegse verkeer op het hoofdwegennet. De ervaring leert dat dit vaak
samenhangt met relatief hoge rijsnelheden en gecompliceerde verkeerssituaties zonder een adequate scheiding van verkeerssoorten (naar plaats en
naar tijd).
De oorzaak hiervan ligt vaak in het niet systematisch en consequent toe passen van een aantal veiligheidsprincipes. Een zo consequent mogelijke
indeling van het stedelijk wegennet naar functie, te weten naar verkeersen verblijfsfunctie, is hierbij essentieel. Via de vormgeving van de wegen
en straten moet duidelijk gemaakt worden welk gedrag gewenst, resp . ongewenst is. Hoewel aan mengvormen van deze functies niet altijd valt te
ontkomen, moet worden getracht multifunctionaliteit zoveel mogelijk te
voorkomen. De SWOV meent dat de conceptie over een inherent veilig wegverkeer, dat onlangs geïntroduceerd is met het begrip 'duurzaam veilig' voor
Nijmegen, gegeve n de resultaten uit deze ana lyse, perspectieven biedt .
- 10 -
Binnen het kader van dezer opdracht is niet begrepen een analyse te maken
van het politiek en bestuurlijk draagvlak in Nijmegen voor een werkelijke
verbetering van de verkeersveiligheid, noch van het draagvlak binnen maatschappelijke groeperingen of bij de bevolking daarvoor, noch van de organisatie binnen Nijmegen op dit gebied. Op basis van andere onderzoekresultaten concluderen wij dat aandacht hiervoor, leidend tot
voldoende poli-
tieke wil, tot een adequate organisatie en tot voldoende middelen essentiële factoren zijn voor een succesvol veiligheidsbeleid, ook in Nijmegen.
- 11 -
3. AANBEVELINGEN
Op basis van de ongevallenanalyses en de SWOV-expertise over een doeltreffende aanpak van de verkeersonveiligheid in een gemeente zijn voor de
gemeente Nijmegen de volgende aanbevelingen te formuleren.
Hoofdwegennet
• Inventariseren van functies van het hoofdwegennet en vervolgens nagaan
of de relatie tussen functie en vormgeving wel de juiste is. Deze 'categorisering' en 'functionalisering' van het wegennet kan bijvoorbeeld gebaseerd worden op de in Hoofdstuk 5 voorgestelde drie functies: stroomfunctie, ontsluitingsfunctie en verblijfsfunctie. Daar waar functie, vorm en
gedrag niet op elkaar afgestemd zijn is er reden om maatregelen te treffen. Bij deze aanpak zou men het best op het relatief onveilige deel van
het wegennet kunnen beginnen.
• Op het hoofdwegennet, waar dus de stroomfunctie prevaleert, streven naar
een harmonisch verkeersbeeld en voor de verkeersdeelnemer voorspelbare
verkeerssituaties. Te denken valt aan het reguleren van de snelheid mede
door infrastructurele fysieke voorzieningen zoals rotondes 'nieuwe stijl',
stabilisatie van de hoofdverkeersstroom, handhaving van doorstroming en
snelheids- en roodlichtdiscipline, vermindering van het aantal discontinuïteiten, scheiding van onverenigbare verkeerssoorten, optimaliseren van
'onvermijdbare' ontmoetingspunten van ongelijkwaardige verkeersdeelnemers
en toepassing van 'intelligente' verkeersregelingsinstallaties (VRI's).
• Aandacht besteden een de consequenties voor de verkeersveiligheid van
maatregelen om de mobiliteit te beheersen.
Rest van het wegennet
• Evenals bij het hoofdwegennet ook hier functionalisering doorvoeren,
waarbij in het bijzonder zorgvuldig dient te worden omgegaan met het aanwijzen en vormgeven van wijk- en buurtontsluitingswegen .
• Overeenkomstig de te vervullen functie(s) het daarbij passende snelheidsniveau vaststellen en dit vervolgens in de praktijk realiseren en bevestigen met behulp van vormgevingsmaatregelen (bijv. snelheidremmers) en wet geving.
- 12 -
• Het autoluw maken van specifieke woongebieden door inrichtingsvormen
zoals 30 km/uur-zone of andere inrichtingsvormen die met succes het gemotoriseerde niet-bestemmingsverkeer weren en de snelheid van het overblijvende gemotoriseerde verkeer tot een dergelijk snelheidsniveau terug
brengen. Dit zou als eerste stap naar een duurzame veilige woonomgeving
kunnen worden beschouwd.
• Het verder ontwikkelen, resp. completeren van het (brom)fietspaden/voorzieningennet, waarbij bijzondere zorg dient te worden besteed aan de ontmoetingspunten met het gemotoriseerde verkeer. Er dient naar gestreefd te
worden dat snelrijdend verkeer niet in conflict kan komen met kruisend
langzaam verkeer.
Overige activiteiten
• Een permanente en intensieve aanpak van het bromfietsersprobleem o . a .
door via alle media de aandacht constant 'levend' te houden en in overleg
en samenwerking met alle betrokken instanties intensieve educatieve activiteiten te blijven ontplooien. Ondersteuning door intensieve en planmatige controle door de politie op (sne1heids)gedrag, helmdraagplicht en technische staat van het voertuig (opgevoerde bromfietsen) is daarbij een
dwingende voorwaarde.
• Naast de specifieke aandacht voor bromfietsers ook optimalisering van
het politietoezicht op alcoholgebruik door verkeersdeelnemers, snelheidsgedrag en roodlichtdiscipline. Met name ten aanzien van alcoholgebruik kan
succes worden behaald met een combinatie van effectief politietoezicht
(bestaande uit regelmatige a-selecte controles met relatief kleine teams
op vele verschillende plaatsen en met gebruikmaking van elektronische
ademtesters) in combinatie met diverse vormen van voorlichting en publiciteit en een actief ontmoedigingsbeleid ten opzichte van alcoholgebruik in
het algemeen.
• Een gedegen aanpak van de verkeerseducatie (en training), met name van
jeugdigen .
Organisatie van het beleid
• Proberen voor de aanbevelingen als in dit rapport gedaan een zodanig
politiek en maatschappelijk draagvlak te krijgen dat ze ook daadwerkelijk
worden uitgevoerd .
- 13 -
• Ontwikkelen en voeren van een taakstellend beleid berustend op een meerjarenplan met concrete en gekwantificeerde doelen, gevolgd door evaluatieonderzoek en effectrapportages .
• Binnen de gemeentelijke organisatie de voorwaarden creëren dat een 'geintensiveerd verkeersveiligheidsbeleid' uitgevoerd kan worden waarbij de
aanbevelingen uit het rapport "De verkeersonveiligheid aangepakt; Succesen faal factoren voor gemeentelijk beleid" (SWOV, 1990) opgevolgd zouden
kunnen worden.
o De gedachten zouden daarbij kunnen uitgaan naar het versterken van de
positie van het concentratiepunt verkeersveiligheid binnen de ambtelijke
organisatie (forrnatieruimte, bevoegdheden, mogelijkheid ongevraagde adviezen uit te brengen, een 'veiligheidsparaaf' te plaatsen, een jaarverslag
in de gemeenteraad bespreken etc.) .
• Beschikbaar stellen van voldoende capaciteit voor specifieke verkeersveiligheidsactiviteiten (bij voorkeur aan te geven in meerjarenplannen en
herkenbaar als expliciet verkeersveiligheidsbudget).
- 14 -
4. ANALYSE VAN DE VERKEERSONVEILIGHEID IN NIJMEGEN
4.1. Inleiding
'Meten is weten' is een uitdrukking die in kringen van beleidsanalytici,
onderzoekers en technocraten opgang doet. Vrijwel onmiddellijk dringt zich
dan de vraag op wat waarmee te meten. De meest gebruikelijke indicator
voor verkeersonveiligheid is het aantal verkeersslachtoffers (zowel doden
als gewonden) en het aantal verkeersongevallen. Dit sluit ook aan bij de
gangbare beleidsdoelstellingen zoals het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers met 25%.
Ruim vijftig jaar registreert de politie verkeersongevallen en gegevens
over de daarbij gevallen slachtoffers. De verwerking van deze gegevens
wordt sinds 1975 door de Dienst Verkeersongevallenregistratie (VOR) van
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verzorgd. Op basis van deze gegevens wordt bijvoorbeeld jaarlijks door het Centraal Bureau van de Statistiek het rapport "Statistiek van de verkeersongevallen op de openbare weg"
vervaardigd. Ook de VOR zelf kan bepaalde overzichten leveren.
Het is bekend dat de politie niet alle ongevallen registreert. De SWOV is
onlangs nagegaan hoe compleet, nauwkeurig en representatief de verkeersongevallenregistratie nu eigenlijk is. Het bleek daarbij dat het werkelijke
aantal verkeersgewonden grofweg vier keer zo groot is dan de politie
registreert en in de officiële statistieken terechtkomt. Uit het onderzoek
bleek verder dat naarmate ongevallen minder ernstig aflopen de kans groter
wordt dat deze niet in de statistieken terecht komen. Dit geldt in het
bijzonder voor ongevallen waarbij niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers
zijn betrokken, vooral als het om jeugdigen en ouderen onder hen gaat.
Helaas is op dit moment op landelijke schaal voor het probleem van onder registratie geen oplossing voorhanden. De SWOV heeft de conclusie getrok ken dat in ongevallenanalyses slechts gewerkt wordt met gegevens over
ongevallen, waarbij gewonden of doden te betreuren zijn, en geen ongeval len te bestuderen waarbij uitsluitend materiële schade het gevolg is . Het
gebruik van gegevens van ongevallen die minder ernstig aflopen zou slechts
overwogen moeten worden bij gedetailleerde analyses, bijvoorbeeld op ver keersongevallenconcentraties .
- 15 -
4.2. SWOV-verkeersongeva1lenanalyse
Voor gemeenten heeft de SWOV een ana1yseprograrnma van verkeersongevallen
ontwikkeld dat gebruik maakt van landelijk beschikbare VOR-gegevens over
verkeersslachtoffers. Het betreft overleden slachtoffers, slachtoffers die
in een ziekenhuis zijn opgenomen en overige gewonden. Deze standaardanalyse, die goeddeels geautomatiseerd plaatsvindt, biedt de volgende mogelijkheden:
1. Er ontstaat een nauwkeurig en gedetailleerd beeld van de huidige omvang
van de verkeersonveiligheid onderscheiden naar een aantal kenmerken, die
in de registratie van de VOR zijn opgenomen, zoals leeftijd en wijze van
verkeersdeelnarne van de slachtoffers, de snelheidslimiet op de plaats van
het ongeval, of het regende tijdens het ongeval etc. Op basis van deze
gegevens is het mogelijk vast te stellen welke type(n) ongevallen frequent
voorkomen, afgezet tegen alle ongevallen in de betreffende gemeente.
2. Via een vergelijkende analyse tussen de betrokken gemeente en een referentiegebied (een groep Nederlandse gemeenten), dat op grond van een aantal voor de verkeersveiligheid relevante factoren daarmee vergelijkbaar
is, wordt vastgesteld of de betrokken gemeente op bepaalde aspecten minder
goed of juist beter scoort. Verschillen tussen de gemeente en het referentiegebied worden statistisch op significantie getoetst. De veronderstelling is dan dat omvang en aard van de onveiligheid in een gemeente en het
daarbij passende referentiegebied vergelijkbaar zou moeten zijn. Scoort
een gemeente ongunstiger dan biedt dat kansrijke aanknopingspunten voor
verbeteringen.
3. De ontwikkeling in de tijd binnen de betrokken gemeente wordt vergeleken met die in het referentiegebied. Ook verschillen in ontwikkeling worden op significantie getoetst. Relatief ongunstige ontwikkelingen kunnen
daarmee (tijdig) worden onderkend en vervolgens kan worden nagegaan wat de
achterliggende oorzaken zijn .
De SWOV heeft genoemde analyse voor Nijmegen uitgevoerd met gegevens tot
en met 1991. Voor de gedetailleerde weergave van de resultaten en voor de
afbeeldingen wordt verwezen naar het betreffende rapport . De belangrijkste
bevindingen kunnen als volgt worden samengevat.
In vergelijking met z'n referentiegebied is Nijmegen een relatief veilige
gemeente. Dit blijkt uit het feit dat het aantal verkeersslachtoffers per
- 16 -
1000 inwoners (d.w.z. de morbiditeit) over de periode 19B9 tlm 1991 met
2,B aanzienlijk lager is dan in het referentiegebied (4,4). Deze gunstige
positie geldt voor alle leeftijdcategorieën. Evenals in het referentiegebied is de morbiditeit van 16 en l7-jarigen het hoogst, maar met 19,1
toch nog lager dan de 23,B in het referentiegebied. Verder hebben ook de
13 tlm l5-jarigen een relatief hoge morbiditeit, die zich bovendien nog in
ongunstige zin ontwikkelt .
Ongeveer één vijfde van de slachtoffers behoort tot de categorie 'overleden enlof in een ziekenhuis opgenomen'. Hiermee onderscheidt Nijmegen zich
niet van het referentiegebied. Voor voetgangers blijkt Nijmegen een relatief veilige stad te zijn, terwijl ook het aandeel van het zwaar verkeer
bij letselongeva l len relatief wat lager is. Dit laatste aandeel neemt
echter wel toe. Meer dan de helft (ca. 55%) van de slachtoffers namen als
fietser of bromfietser aan het verkeer deel. Bij ongeveer tweederde van de
ongevallen met slachtoffers was een personenauto de 'tegenpartij' . Het
aandeel van dit type ongeval neemt bovendien nog toe. Het aandeel van de
typen met zwaar verkeer en 'enkelvoudig' is daarentegen weer relatief laag.
De slachtofferpopulatie in Nijmegen is relatief jong; ongeveer éénderde
van de Nijmeegse bevolking is jonger dan 25 jaar, maar in deze groep valt
meer dan ?O% van de slachtoffers. In de referentiegemeenten is dit in
mindere mate het geval. Vooral het aandeel 16 en 17-jarigen is groot. Naar
wijze van verkeersdeelname en leeftijd onderscheiden blijken vooral autoinzittenden van lB tlm 24 jaar en bromfietsers van 16 en 17 jaar relatief
sterk bij de slachtoffers vertegenwoordigd te zijn. Eerstgenoemde aandeel
ontwikkelt zich ten opzichte van het referentiegebied zelfs nog in ongun stige zin.
In vergelijking met het referentiegebied registreert de politie in Nijme gen vaker alcoholgebruik bij één van de bij het ongeval betrokken bestuurders.
Bijna alle slachtoffers (90%) zijn bij ongevallen betrokken die binnen de
bebouwde kom gebeuren op wegen die onder beheer van de gemeente staan.
Daarmee samenhangend is het logisch dat eveneens een ruime meerderheid
(BO%) is betrokken bij ongevallen waar een snelheidslimiet van 50 kmiuur
geldt . Bijna tweederde van de slachtoffers is betrokken bij ongevallen op
kruisingen en relatief vaak bij conflicten tussen kruisend verkeer.
- 17 -
Duidelijk onderscheid naar kwartaal is niet gevonden, het aandeel op werkdagen is iets groter dan dat op weekeinddagen. Belangrijke perioden van de
dag wat betreft de aandelen slachtoffers zijn de spitsen en de middag
(samen goed voor ca. 50%). In vergelijking met het referentiegebied valt
een relatief groot aantal slachtoffers bij ongevallen in de avond en nacht
en (dus) ook bij schemer en duisternis.
Voorgaande resultaten samengevat blijkt Nijmegen het nog niet zo slecht te
doen, zoals uit de relatief lage morbiditeit ten opzichte van het referentiegebied blijkt. Deze gunstige positie maakt verdergaande verbetering
moeilijker dan een ongunstige positie. De laatste jaren verandert het aantal slachtoffers niet sterk, waarbij eerder sprake lijkt te zijn van een
stijgende dan van een dalende trend. Dat Nijmegen over 1987 de resultaatpremie van het stimuleringsplan 'Actie -25%' heeft verdiend is meer verklaarbaar uit het hoge aantal slachtoffers in 1984 (1984 tlm 1986 vormen
het peilgemiddelde) dan een gunstige ontwikkeling in 1987 zelf.
Opvallend is het grote aandeel jeugdigen en (brom)fietsers onder de slachtoffers. Er vinden relatief veel conflicten plaats op kruisingen tussen
kruisend verkeer, waarbij enerzijds kwetsbare verkeersdeelnemers zoals
fietsers en bromfietsers en anderzijds personenauto's zijn betrokken. Als
specifieke doelgroepen zijn te beschouwen inzittenden van personenauto's
in de leeftijd van 18 tlm 24 jaar en bromfietsers van 16 en 17 jaar. In
Nijmegen vinden relatief veel ongevallen in de avond en nacht plaats en
blijkt er relatief meer sprake van alcoholgebruik bij letselongevallen.
4.3. Verkeersveiligheidskaarten van Nijmegen
De in par . 4.2 beschreven analyse geeft aan welke aspecten en situaties
nadere aandacht verdienen in het verkeersveiligheidsbeleid in Nijmegen.
Een belangrijk kenmerk dat in deze analyse niet aan de orde komt is de
locatie van een ongeval. Voor wegbeheerders, maar ook voor de politie, is
het van belang inzicht te hebben in de aard en omvang van de verkeerson veiligheid van afzonderlijke onderdelen van het wegennet. Wegbeheerders
kunnen daarmee onveilige schakels in hun wegennet selecteren . De politie
kan de informatie gebruiken bij het organiseren van het politietoezicht .
- 18 -
Het is daarbij mogelijk de onveiligheid van onderdelen van het wegennet te
vergelijken met 'landelijke gemiddelden' . Is de feitelijke gevonden waarde
hoger dan de gemiddelde (de 'norm') dan zou nagegaan kunnen worden waarin
de oorzaak is gelegen en welke maatregelen kunnen worden getroffen om de
onveiligheid terug te brengen tot dat gemiddelde of lager.
De SWOV heeft afgelopen jaren na intensief onderzoek een systeem van 'kencijfers' ontwikkeld dat als zo'n genormeerde maatstaf voor de verkeers(on) veiligheid kan worden gehanteerd. Uitgangspunt daarbij vormt een indeling
van het wegennet in een aantal categorieën, die is gebaseerd op diverse
combinaties van weg- en verkeerskenmerken (o .a. functie van een weg, ontwerpelementen, verkeersintensiteiten en -samenstelling) . Voor een representatieve steekproef van het Nederlandse wegennet zijn op basis van ongevallengegevens de gemiddelden bepaald van het aanta11etse1ongeva11en per
jaar en per kilometer weglengte bij een gemiddelde dagintensiteit van
het gemotoriseerde verkeer. Dit is te beschouwen als een 'ongevallendichtheidskencijfer' voor een bepaald type weg. Daarnaast geeft het aantal
letselongevallen per jaar en per miljoen afgelegde voertuigkilometers een
, ongeva11enrisicokencij fer' .
Voor de Vervoerregio Arnhem-Nijmegen is in samenwerking met DHV Milieu &
Infrastructuur B.V. deze kencijfermethode in combinatie met een verkeers(prognose)mode1 voor de betrokken vervoerregio voor het hoofdwegennet
toegepast en zo de verkeersonveiligheid in 'kaart' gebracht: een verkeersveiligheidskaart. Als basis voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de
door de VOR geregistreerde letselongevallen in de periode 1985 t/m 1990.
Afbeelding 1 geeft voor het Nijmeegse hoofdwegennet de huidige (1990) verkeersonveiligheid uitgedrukt in aantallen letselongevallen per jaar per
kilometer weglengte ('ongevallendichtheidskencijfer') . Afbeelding 2 geeft
de 'verkeersonveiligheid' weer op basis van met SWOV-kencijfers berekende
letselongevallen, eveneens in letselongevallen per kilometer weglengte . Er
zijn nog geen gegevens beschikbaar om 'ongevallenrisicokencijfers' weer
te geven ·
Afbeelding 1 geeft een overzichtelijke presentatie van de huidige ver keersonveiligheid op het hoofdwegennet. Wegen of weggedeelten met een hoge
'ongevallendichtheid' zijn direct te selecteren. Uit vergelijking van
- 19 -
Afbeelding 1 en 2 blijkt welke wegvakken afwijken van de als norm te hanteren veiligheidsmaatstaf. Voor die delen van het wegennet waar de ongevallendichtheid gebaseerd op geregistreerde letselongevallen (Afbeelding
1) aanzienlijk groter blijkt te zijn dan de norm (Afbeelding 2 en Tabel 2)
is sprake van een relatief hoge verkeersonveiligheid. Als wegvakken zowel
in absolute zin als in relatieve zin hoog scoren is het zinvol na te gaan
wat daarvan de oorzaken zijn en wat daaraan te doen valt .
Er zijn twee wegvakken in het Nijmeegse wegennet die aan bovenstaande
criteria voldoen:
Industrieweg - Marialaan (tussen de Energieweg en de Tunnelweg)
Graafseweg (tussen de Groenestraat en het spoorwegviaduct)
Afbeelding 3 is een illustratie van een andere mogelijkheid die toepassing
van dergelijke 'verkeersveiligheidskaarten' biedt. Op deze kaart staan de
berekende ongevallen per wegvak in het jaar 2010 op basis van de in dat
jaar geschatte verkeersintensiteiten (gebruik makend van de resultaten uit
een verkeersprognosemodel) en de landelijk gemiddelde kencijfers voor
onveiligheid (waarbij verondersteld is dat de kencijfers als zodanig in
2010 niet anders zal zijn dan nu). Dergelijke kaarten kunnen gebruikt
worden bij het stellen van prioriteiten bij infrastructurele maatregelen.
Ook kunnen met behulp van dergelijke kaarten de consequenties doorgerekend
worden van mobi1iteitsbeïnvloedende maatregelen op de verkeersonveiligheid.
4.4. Nadere en gedetailleerde analyse
De SWOV-Analyse van de verkeersonveiligheid (par. 4.2) en de verkeersveiligheidskaarten (par. 4.3) schetsen een globaal beeld van de huidige verkeersonveiligheid in Nijmegen en geven een indicatie in hoeverre de problematiek in Nijmegen van een gemiddeld veiligheidsniveau afwijkt . Om
gedetailleerder te bezien waar welk type ongeval gebeurt, is gebruik ge maakt van het voor Nijmegen beschikbare VERAS-ongevallenanalysesysteem.
Dit systeem biedt de mogelijkheid ongevallengegevens afkomstig van de
Dienst Verkeersongevallenregistratie VOR te koppelen aan locatiegegevens
(wegensecties en kruispunten).
- 20 -
Nijmegen hanteert dit systeem vooral bij prioriteitsstelling bij aanpak
van verkeersongevallenconcentraties , een werkwijze die één van de pijlers
vormt waarop het verkeersveiligheidsbeleid in Nijmegen steunt. Als aanvulling op par. 4.2 en par. 4.3 en eventueel ten behoeve van nadere verklaring van de daar gesignaleerde aandachtspunten zijn met het VERAS-systeem
een aantal specifieke aspecten voor Nijmegen nader geanalyseerd en gepresenteerd in de Tabellen 3 tlm 5 en de Afbeeldingen 4 tlm 9 .
De Afbeeldingen 4 en 5 geven de locaties aan waar in de periode 1989 tlm
1991 meer dan tien verkeersongevallen (Afbeelding 4), resp. twee of meer
verkeersongevallen met letsel (Afbeelding 5) plaatsvonden. Het merendeel
van deze locaties liggen op (een kruising met) het hoofdwegennet zoals dat
in Tabellis aangegeven. Een aantal uitvalswegen valt op als wegen waar
op vele kruispunten slachtoffers vallen bij ongevallen: de Hatertseweg en
de Graafseweg. Opmerkelijk is verder dat ook op een nieuwe weg als de Van
Schuy1enburgeweg op verschillende punten verkeersslachtoffers vallen.
Uit Afbeelding 5 blijkt dat de onveiligheid op de Industrieweg - Marialaan
bijvoorbeeld zich concentreert op een aantal kruisingen (met de 7oorstads laan en met de Tweede Oude Hese1aan/Krayenhof1aan/Tunne1weg) . Uit een
vergelijking van de Afbeeldingen 4 en 5 blijkt verder dat niet overal waar
veel ongevallen met materiële schade gebeuren (St. Canisiussinge1 bijvoorbeeld) er ook veel gewonden vallen.
Uit de in par. 4.2 beschreven analyse bleek dat automobilisten van 18 tlm
24 jaar en (brom)fietsers van 16 en 17 jaar als specifieke risicogroepen
zijn te beschouwen. Teneinde na te gaan of verdere differentiëring van
ongevallen waarbij deze beide categorieën zijn betrokken nog aanvullende
aanwijzingen opleveren die tot specifieke maatregelen aanleiding kunnen
zijn, zijn nog enkele selecties gemaakt.
In Afbeelding 6 en 7 zijn de locaties waar ongevallen met (brom)fietsers
plaatsvonden weergegeven voor resp . 16 en 17-jarigen (Afbeelding 6) en 18 jarigen en ouder (Afbeelding 7) . De belangrijkste knelpunten zijn vermeld
in Tabellen 4 en 5. Hoewel voor (brom)fietsers een aantal ongevallenconcentraties zijn te constateren (voornamelijk op kruispunten met het hoofd wegennet), blijkt dit type ongeval toch verspreid over het gehele wegenne t
plaats te vinden .
- 21 -
In Afbeelding 8 en 9 zijn de locaties waar ongevallen waarbij autobestuurders zijn betrokken weergegeven, respectievelijk voor 18 tlm 24-jarigen
(Afbeelding 8) en voor 25-jarigen en ouder (Afbeelding 9). Logischerwijs
zijn deze typen ongevallen meer geconcentreerd op (kruispunten van) het
hoofdwegennet. Maar ook hier is - met uitzondering van de specifieke woonstraten in de meer recente woonwijken
een grote spreiding te constate-
ren, al is die duidelijk minder dan bij (brom)fietsers.
In zijn algemeenheid luidt onze conclusie dan ook dat afgezien van een
beperkt aantal (letse1)ongeva11enconcentraties in Nijmegen de ongevallen
zeer verspreid gebeuren over het gehele wegennet, waarbij de recente aan
de westelijke kant van de stad gelegen wijken er relatief gunstig uitspringen (afgezien van een enkele ontsluitingsweg in die wijken: de Van
Schuy1enburgweg - Nieuw Dukenburgseweg). Wellicht dat het niet meer voorkomen van grote aantallen verkeersongevallenconcentraties een verklaring
vormt voor het relatief veilig zijn van Nijmegen. Zo beschouwd heeft Nijmegen het gebruikelijke eerste deel van de aanpak van de verkeersonveiligheid (elimineren van notoir gevaarlijke punten) achter zich. Wil Nijmegen
de veiligheid verder bevorderen dan zullen meer structurele maatregelen in
plaats van incidentele, op een enkele locatie gerichte, nog meer de kern
van het beleid moeten worden. Verbetering van de verkeersveiligheid zal
dan moeten meeliften met verbeteringen aan de infrastructuur. Een tweede
pijler van het beleid wordt gevormd door aandacht voor educatie en toezicht door de politie voor juist die groepen weggebruikers en die omstandigheden die relatief gevaarlijk zijn. Deze verschuiving in het beleid
(meer facetbeleid en minder sectorbeleid) is niet mogelijk zonder een
sterke bestuurlijke verankering van het beleid.
Tenslotte is een aantal gegevens verzameld en verwerkt in ambtelijke nota's, waaronder de verkeersveiligheidsnota van de gemeente Nijmegen 19891990, verkeerstellingen in 1991, het concept Verkeersveiligheidsplan Regio
Nijmegen (31-03-1992) en het (concept) van "Ontwikkelingsperspectief Mobiliteit Nijmegen (in opdracht van de gemeente Nijmegen uitgevoerd door Buro
voor Verkeerskundige Advisering BVA te Raalte). Voor details zij verwezen
naar de betreffende nota's. Enkele van de voor de verkeersveiligheid meest
relevante gegevens zijn eruit geselecteerd:
- 22 -
Tabel 6 geeft een chronologisch overzicht van de inrichtingsbesluiten voor
30 km/uur-gebieden vanaf 1985. In Afbeelding 10 zijn deze gebieden in
beeld gebracht. Opvallend is dat vrijwel alle 30 km/uur zones rond het
oude centrum zijn gelocaliseerd. In de recent gebouwde gebieden is deze
inrichtingsvorm weliswaar aanwezig maar wordt daar niet op alle plaatsen
ondersteund met de daarbij behorende wettelijke maatregelen en bebording .
Tabel 7 de belangrijkste (brom)fietstroutes, waar plaatselijk dagintensiteiten van 5000 of meer zijn geteld .
In de nota "Ontwikkelingsperspectief Mobiliteit Nijmegen" - is een overzicht gegeven van de huidige situatie wat betreft het hoofdwegennet voor
het autoverkeer, de (brom)fietsvoorzieningen, het openbaar vervoernet,
dagintensiteiten voor het gemotoriseerd verkeer en dagintensiteiten van
(brom)fietsverkeer.
De in de hiervoor genoemde nota opgenomen knelpunten komen in grote lijnen
overeen met die welke eerder met de in par. 4.2 en par. 4.3 beschreven
detectiemethoden werden gevonden.
Behoudens enkele veranderingen ten opzichte van het huidige, beoogt de
weergegeven toekomstvisie voor de infrastructuur in Nijmegen geen grote
wijzigingen in het als wenselijk aangegeven netwerk voor het autoverkeer.
Dit in tegenstelling tot het netwerk voor (brom)fietsverkeer, dat sterke
uitbreiding en verbetering zou behoeven. Voor het openbaar-vervoernet is
op beperkte schaa l uitbreiding voo rzien.
Aanbevolen wordt om na te gaan of de resultaten van deze analyse en het
onderschrijven van de in dit rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen
aanleiding vormen om het voorgenomen beleld op het terrein van stedelijke
inrichting, van de ruimte l ijke ordening en van het verkeers- en vervoersbeleid, zoals biJvoorbee ld geschetst in de nota "Ontwikkelingsperspectief
Mobiliteit Nijmegen", op onderdelen aan te passen.
4.5. Samenvatting
Afgemeten aan het aantal slachtoffers is de verkeersonveiligheid in Nijme gen in hoofdzaak een probleem op het hoofdwegennet binnen de bebouwde kom.
Dit gaat in iede r geval op voo r het gemotor i seerde verkeer, maar daarnaast
- 23 -
ook voor een belangrijk deel van het (brom)fietsverkeer. In die gevallen
waarbij voor zowel alle ongevallen als letselongevallen sprake is van
ongevallenconcentraties, blijken deze vrijwel allen op dat hoofdwegennet
gesitueerd. Omdat het motorvoertuigennet en het (brom)fietsnet voor een
belangrijk deel samenvallen, dan wel elkaar kruisen, geldt dit voor beide
typen verkeer. Buiten genoemde concentraties valt echter - met name voor
(brom)fietsers - nog een niet te verwaarlozen aandeel van de slachtoffers
verspreid over de overige wegen en straten.
Een belangrijk type ongeval ontstaat uit conflicten tussen (personen)auto's en (brom)fietsen op kruispunten en veelal bij kruisende manoeuvres.
Nijmegen onderscheidt zich op dit punt in negatieve zin, zelfs lijkt er
sprake van een verdergaande ongunstige ontwikkeling te zijn. Daarnaast
valt een toename te signaleren van enkelvoudige ongevallen, vooral tijdens
de nacht. Meer dan de helft van de verkeersslachtoffers is betrokken bij
ongevallen tijdens de spits en de middag, op zich een normaal beeld. Het
aandeel slachtoffers bij ongevallen in de avonduren en de nacht is in
Nijmegen echter relatief groot.
Opvallend is de leeftijdverdeling bij de verkeersslachtoffers in Nijmegen:
jeugdigen zijn oververtegenwoordigd, ruim 50% blijkt jonger dan 25 jaar!
Als specifieke groepen zijn te onderscheiden 16 en 17-jarige (brom)fietsers en 18 tlm 24-jarige autobestuurders, zowel absoluut als relatief. Het
aandeel van laatstgenoemde groep neemt zelfs nog toe. Met name bij nachtelijke ongevallen is hun aandeel met ca. 50% relatief groot. Meer dan de
helft van de slachtoffers zijn (brom)fietsers. Gezien het voorgaande niet
zo vreemd, maar toch wel zorgwekkend.
Tenslotte blijkt het geconstateerd en geregistreerd alcoholgebruik bij
letselongevallen in Nijmegen duidelijk in ongunstige zin af te wijken van
dat in het vergelijkbaar referentiegebied. Dit zou nog niet hoeven betekenen dat het alcoholgebruik door verkeersdeelnemers ook feitelijk hoger is.
De geconstateerde afwijking kan bijvoorbeeld samenhangen met een consequentere controle van de politie bij letselongevallen. Echter een aantal
gegevens gecombineerd kunnen ook een aanwijzing zijn dat er inderdaad van
een relatief groter 'alcoholprobleem' sprake is. Zo zijn onevenredige
betrokkenheid van 18 tlm 24 -jarigen bij nachtelijke ongevallen, een sterke
stijging van het aantal enkelvoudige ongevallen vooral 's nachts en een
- 24
-
relatief groot aandeel nachtelijke ongevallen in het algemeen alle factoren die een relatie met alcoholgebruik kunnen hebben.
Jonge en beginnende verkeersdeelnemers hebben klaarblijkelijk problemen op
het hoofdwegennet in Nijmegen. Dit zou kunnen samenhangen met hoge rijsnelheden op dat wegennet en gecompliceerde verkeerssituaties. Van ambtelijke zijde is het vermoeden geuit dat (te) hoge snelheden en matige roodlichtdiscipline in belangrijke mate bijdragen aan de gesignaleerde verkeersonveiligheid in Nijmegen. Of deze vermoedens juist zijn, zou een
nader onderzoek moeten uitwijzen. Aanbevolen wordt via kleinschalig onderzoek een eerste feitelijke indruk te krijgen.
- 25 -
5. GEMEENTELIJK VERKEERSVEII,IGHEIDSBELEID IN NIJMEGEN
5.1. Inleiding
De laatste tijd zijn er op het gebied van de aanpak van de verkeersonveiligheid verschillende nieuwe ontwikkelingen te signaleren. In de eerste
plaats een toenemende decentralisatie en regionalisatie van de uitvoering
van het beleid. De centrale overheid treedt terug in de beleidsuitvoering
en wil meer aan gemeenten en provincies overlaten. Verkeersonveiligheid
vormt thans onderdeel van de zgn. 'decentralisatie-impuls'. Tevens valt op
dat ook op het gebied van verkeer en vervoer meer samenwerking tussen
gemeenten groeit, af te meten uit samenwerking binnen vervoerregio's.
Daarnaast is in Nederland een tendens te onderkennen van meer integratie
binnen en rondom de sector verkeer en vervoer, dat wil zeggen meer beleidsafstemming op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, mobiliteitsbeheersing, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het lokale gemeentelijke
beleid wordt - ook in Nijmegen - door deze landelijke tendensen uiteraard
niet onberoerd gelaten. In dit licht past het hier kort in te gaan op een
aantal landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor (de mogelijkheden van) een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid.
5.2. Ontwikkelingen in het landelijke beleid
Eind 1988 verscheen Deel A van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-II). In deze nota vond een nadere analyse plaats van een groot
aantal problemen waarmee het verkeer en vervoer de komende jaren zou worden geconfronteerd. Na een inspraakronde en verwerking van de adviezen
verscheen in 1990 Deel 0, de regeringsbeslissing - Uitgangspunt van de
regeringskeuze als maatstaf voor toekomstig beleid op het gebied van verkeer en vervoer is een 'duurzame samenleving' _ Dit betekent concreet grenzen stellen aan: luchtvervuiling, energieverbruik, geluidhinder, aantallen
verkeersslachtoffers, aantasting van de leefbaarheid, het ruimtebeslag
door het verkeer. Kortom grenzen aan een ongebreidelde ontwikkeling van
het (gemotoriseerd) verkeer en de daarmee samenhangende negatieve effecten. Het streven naar een duurzame samenleving en de wens een goede be reikbaarheid, die voor de economie weer van belang is, te garanderen leid de in het SVV ertoe beleid te ontwikkelen voor een beheersing van de mobi liteit en met name die van het personenautomobiliteit . Alternatieven voor
- 26 -
het gebruik van de personenauto moeten worden ontwikkeld (openbaar vervoer, fietsen), het gebruik van de personenauto onaantrekkelijk gemaakt
(parkeerbeleid). De regering heeft met een viertal nota's (SVV 11, MPV,
VINEX en NMP+) beoogd de betrokken beleidsterreinen op elkaar af te stemmen. In de genoemde nota's zijn duidelijke concrete doel- en taakstellingen geformuleerd.
Voor de verkeersveiligheid voor 1995 is de taak gesteld een daling van het
aantal doden met 15% en van het aantal gewonden van 10% te bereiken (SVV),
voor 2000 is het streven het aantal slachtoffers 25% lager te laten zijn
dan in 1985 (MPV). In het SVV zijn voor het jaar 2010 taakstellingen opgenomen: 50% minder doden en 40% minder gewonden in vergelijking met 1986 .
Voor de realisatie van de taakstelling op het gebied van de verkeersveiligheid zijn een aantal speerpunten voor het beleid geformuleerd : rijden
onder invloed, gordels en helmen, rijsnelheden, gevaarlijke situaties,
fietsers en zwaar verkeer. Daarnaast is in het laatste Meerjarenplan Verkeersveiligheid gekozen om de aanpak van de verkeersveiligheid te verschuiven van een curatieve aanpak (achteraf, symptoombestrijding) naar een
preventieve (vooraf, structureel). Deze nieuwe aanpak wordt aangeduid met
'duurzaam veilig'. Bij alle beslissingen die effect hebben op verkeer en
vervoer moet, volgens het MPV, veiligheid vooraf meegewogen worden.
In de genoemde regeringsnota's staat een lijn van denken aangegeven over
te voeren verkeers- en vervoerbeleid om te komen tot een duurzame samenle ving:
- meer concentratie van wonen, werken, recreëren en voorzieningen door een
locatiebeleid voor zowel woningbouw als bedrijfsvestigingen, waarbij zoge naamde bereikbaarheidsprofielen worden gehanteerd ;
- het tot stand brengen van een hoogwaardig openbaar-vervoersysteem en
strikt hanteren van parkeernormen;
- het stedelijk gebied dient zodanig (her)ingedeeld te worden dat autoge bruik ontmoedigd wordt en tegelijkertijd kwaliteitsverbetering plaats
vindt van het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen, een grofmazige(r)
infrastructuur voor het autoverkeer en een selectievere bereikbaarheid
voor de auto worden gerealiseerd en autoarme woonwijken worden ontwikkeld ;
het sterk stimuleren van het fietsgebruik door in stedelijke gebieden
korte, aantrekkelijke en veilige fietsroutes tot stand te brengen in com-
- 27 -
binatie met goede diefstalvrije stallingen en mogelijkheden tot combinatie
van fiets
~n
openbaar vervoer. De uitgangspunten die het ongevallenrisico
van de fietsers moeten verlagen en het imago verhogen, zodat het fietsen
aantrekkelijker wordt, zijn overigens nader uitgewerkt in het 'Masterplan
Fiets' .
Voor het welslagen van een beleid als hierboven geschetst is een zodanige
bestuurlijke organisatie nodig dat een samenhangend verkeers- en vervoerbeleid op regionaal niveau ook werkelijk voorbereid en uitgevoerd wordt .
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat moedigt om deze reden het ont staan van vervoerregio's aan. Binnen de te vormen vervoerregio's kan een
verdere afstemming plaatsvinden tussen rijk, provincie, gemeenten en waterschappen, het bedrijfsleven, openbaar vervoersorganisaties en overige
belanghebbende partijen . De uiteindelijke vorm waarin deze regionale samenwerking wordt gegoten laat ruimte aan regionale invulling, maar moet
wel leiden tot een Regionaal Verkeers- en Vervoersplan . Ook de Vervoerre gio Arnhem-Nijmegen stelt zo'n plan thans op.
De Vierde Nota over Ruimtelijke Ordening gaat voor Nijmegen uit van maximale verdichting, herstructurering en ontwikkeling van een hoogwaardig
stedelijk openbaar vervoer. Als uitbreidingsalternatieven worden locaties
ten zuiden van de Waal genoemd (richting Beuningen, Wijchen en Heumen),
ten noorden van de Waal (versterkte groei in Beuningen, Wijchen en Eist)
en de zogenoemde Waalsprong. Realisering van deze laatste wordt afhankelijk gesteld van oplossingen voor het openbaar vervoer en het langzaam
verkeer, mogelijkheden voor de (tweede) Waaloversteek, voldoende stedebouwkundige kwaliteit van het nieuwe gebied, het bestuurlijk draagvlak en
het kostenaspect.
5.3. Uitgangspunten voor een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid
Het succes van het in par . 5 . 2 beschreven en voorgenomen beleid is sterk
afhankelijk van adoptie op lokaal en regionaal niveau . In het besef dat de
bevordering van de verkeersveiligheid ook in Nijmegen in de toekomst meer
en meer zal moeten plaatsvinden binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid,
binnen het mobiliteitsbeleid en binnen budgetten voor aanleg en onderhoud
van de (verkeers)infrastructuur is het essentieel dat aandacht voor de
verkeersveiligheid op een juiste manier in de besluitvorming in de gemeen -
- 28 -
te een plaats krijgt . Over dit onderwerp heeft de SWOV, om de discussie op
gang te brengen hoe lokale bestuurders, beleidsvoorbereiders en -uitvoerders sterker bij de aanpak van de verkeersonveiligheid te betrekken, een
speciaal advies uitgebracht: "De verkeersonveiligheid aangepakL; Succesen faal factoren voor gemeentelijk beleid" (SWOV, 1990). In dit advies, dat
gebaseerd is op bevindingen uit het evaluatie-onderzoek naar het Stimuleringsplan Actie -25 %, passeren de succes- en faalfactoren van gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid de revue. De belangrijkste conclusies worden hier onder de aandacht gebracht.
Hoewel binnen gemeenten de bereidheid in veel gevallen wel aanwezig is
meer aan verkeersveiligheid te (gaan) doen, blijkt het verkeersveiligheidsbeleid toch vaak onvoldoende prioriteit te krijgen. Het is - zelfs
als de politieke wil aanwezig is - ook niet zo eenvoudig om een breed (ook
politiek) draagvlak te creëren en in stand te houden. Een aantal oorzaken
zijn daarvoor denkbaar. Verkeersveiligheid is op gemeentelijk niveau vaak
moeilijk meetbaar en zichtbaar te maken, de aantallen slachtoffers zijn
relatief klein, effecten van inspanningen minder duidelijk en de baten
spreken niet zo direct aan en komen in veel gevallen ook niet de investeerders (d.w.z. de gemeentelijke overheid) ten goede. De meest effectieve
maatregel~n
zijn meestal ook relatief kostbaar, 'passen' niet in de begro-
ting en roepen niet zelden weerstanden op bij tal van organisaties en
groepen burgers.
Een effectief verkeersveiligheidsbeleid is een kwestie van lange adem (dus
meerjarenplanning), gedegen en systematische aanpak en kennis van zaken
zowel wat betreft het probleem zelf als de mogelijke oplossingen in de
maatregelensfeer. Een effectief verkeersveiligheidsbeleid vereist naast
politieke wil en een ambtelijk draagvlak ook een maatschappelijk draagvlak, een goede organisatie, voldoende middelen en een concrete doelstelling. Net zoals het landelijke beleid voor succesvolle uitvoering steun
behoeft, kan ook de gemeente het niet alleen! De SWOV bepleit dat een
gemeentelijke overheid een stimulerende, inspirerende en coördinerende
rol speelt die bij de uitvoering van het beleid velen betrekt: politie,
onderwijs, welzijnsinstellingen, particuliere organisaties etc. Daarbij is
een taakstellend en continu geactualiseerd verkeersveiligheidsbeleid aan
te bevelen dat bij voorkeur raadsbrede steun geniet, dat niet vrijblijvend
is en dus consequenties verbindt aan het niet bereiken van de gestelde
doelen .
- 29 -
De SWOV heeft geen analyse gemaakt van de organisatie en de besluitvorming
in Nijmegen over zaken die direct of indirect de verkeersonveiligheid
raken. Daarover volgen derhalve geen uitspraken. Wel is geconstateerd dat
er binnen de gemeente een 'aanspreekpunt' voor het onderwerp verkeersveiligheid bestaat. Tijdens het onderzoek in Nederlandse gemeenten in het
kader van de Actie -25% is ons gebleken hoe essentieel zo'n aanspreekpunt
is. Een coördinator, een periodieke rapportage zoals een jaarverslag en
een eigen budget om de samenwerking met anderen uit te betalen zijn ingrediënten voor continuïteit in een efficiënte samenwerking. Zo'n coördinator
dient geruggesteund te worden door de ambtelijke top. In onze wijze van
zien dient een coördinator ervoor te waken alles zelf te gaan doen. Maar
nogmaals: op welke wijze de vertaling van deze gedachten al binnen Nijmegen plaatsvindt, dan wel in welke richting verbeteringen gezocht zouden
kunnen worden, vormt geen onderdeel van deze rapportage. Maar zonder goede
organisatie, zonder duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en
bevoegdheden en zonder voldoende middelen is de kans op succesvol beleid
klein.
Regionaal gezien verdient het aanbeveling samenwerkingsverbande n aan te
gaan in het kader van regionale organen voor de verkeersveiligheid en
vervoerregio's.
5.4 · Het (concept) Verkeersveiligheidsplan voor de Regio Nijmegen
De uitgangspunten voor het toekomstig verkeersveiligheidsbeleid in Nijmegen zijn neergelegd in het eerste (ambtelijke) (concept) "Verkeersveiligheidsplan Regio Nijmegen" d.d. 31 maart 1992. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zijn bij dit conceptplan een aantal opmerkingen
te maken. Voor alle
duidelijkheid~
dit plan beslaat het gebied van negen
gemeenten in de regio Nijmegen. De conclusies en aanbevelingen hoeven
derhalve niet precies ook van toepassing te zijn voor de stad Nijmegen.
De uitgangspunten en doelstellingen van dit plan, dat uitgaat van inter gemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten in de regio Nijmegen, kun nen in grote lijnen onderschreven worden. Genoemd staan:
- stimuleren (vooral systematische aandacht);
- coordineren (afstemming, onderling, provinciaal en landelijk);
- aanscherping (prioriteiten aan meest effectieve maatregelen);
- 30 -
- meer structurele aanpak (meerjarenplannen, samenhang);
- meer preventief (realiseren 'duurzaam veilig').
Ten aanzien van een aantal onderwerpen op het gebied van de verkeersvei ligheid staan de volgende uitspraken in het conceptplan:
Alcohol
Relatief hoog aantal aan alcohol gerelateerde ongevallen; in Nijmegen
vinden de meeste ernstige alcohol-verkeersongevallen plaats; betrokkenen
relatief vaak met herkomst "horeca" en in weekeinde relatief veel jongeren
beneden 25 jaar. Hoge beleidsprioriteit.
De SYOV-analyse komt tot eenzelfde conclusie.
Beveiligingsmiddelen
Draagpercentage met ca. 65% wijkt niet af; op achterbank nog zeer weinig .
Geen hoge beleidsprioriteit.
In de SYOV-analyse is dit onderwerp niet aan de orde gekomen.
Snelheid
Belangrijk aspect; binnen de bebouwde kom 40% en buiten de bebouwde kom
60% overtreders. Hoge beleidsprioriteit.
In de SYOV-analyse is ook de aanbeveling gedaan rijsnelheden in relatie
tot de verkeerssituatie nader te bekijken.
Jongeren
Meer dan de helft van slachtoffers met letsel is jonger dan 25 jaar. Beleid stelt gematigde prioriteit, voornamelijk bij schoolgaande kinderen.
De SYOV beveelt ook aan de veiligheid van jongeren een hoge beleidspriori teit te geven, waarbij niet alleen aandacht voor schoolgaande kinderen,
maar tevens voor jonge bromfietsers en jonge automobilisten.
Ouderen
Erkend wordt dat de verkeerssituatie meestal onvoldoende is aangepast,
resp. rekening houdt met deze categorie verkeersdeelnemers, maar aangezien
- 31 -
het probleem relatief gering is in Nijmegen geen hoge prioriteit van beleid.
Ook in de SWOV-ana1yse zijn er geen aanknopingspunten aan 'ouderen' een
hoge beleidsprioriteit te geven.
Gevaarlijke situaties
Ruim een kwart van de letselongevallen vindt plaats op locaties die voldoen aan een omschrijving van 'gevaarlijke situatie' (meer dan 6 letselon gevallen dan wel meer dan 12 ongevallen met uitsluitend materiële schade
in drie jaar). In Nijmegen zou 27% van de letselongevallen op deze locaties vallen.
In de SWOV-ana1yse wordt de conclusie getrokken dat er weliswaar nog een
aanta1ongeval1enconcentraties in Nijmegen bestaan (op ca. 10 locaties 6
letselongevallen of meer), maar dat het aantal notoir gevaarlijke punten
is verminderd en dat het daarom aandacht verdient meer aandacht te besteden aan onveilige routes. Deze aanbeveling is overigens ook te lezen in
het Regio-plan.
Fietsers
Relatief veel ongevallen waarbij fietsers als slachtoffer zijn betrokken.
Prioriteit wordt uitgedrukt in aandacht voor (aanliggende) fietspaden.
Ook op basis van de SWOV-ana1yse is extra aandacht voor fietsers gerechtvaardigd, met een accent op jeugdige fietsers .
Bromfietsers
Eén op de acht bromfietsers heeft jaarlijks een letselongeval! , vooral 16
en 17 jarigen vormen een probleemgroep . Ondanks deze relatief "ernstige"
positie van de groep bromfietsers blijkt het beleid geen prioriteit aan
deze problematiek te geven.
Op basis van de resultaten uit de SWOV-analyse is juist wel te pleiten
voor extra aandacht voor de veiligheid van bromfietsers in het Nijmeegse
verkeer, in het bijzonder voor jonge bromfietsers.
- 32 -
Zwaar verkeer
Hoewel het aandeel bij dodelijke slachtoffers in de regio ca. 13% bedraagt,
in Nijmegen zelf een relatief gering probleem en bijgevolg geen prioriteit.
Ook uit de SWOV-analyse is geen bijzondere aandacht voor de veiligheid van
het zwaar verkeer af te leiden.
Mobiliteit
Verondersteld wordt dat recreatief verkeer een relatief groot aandeel le vert. Duidelijk cijfermateriaal ontbreekt. Er wordt vanuit gegaan dat de
mobiliteitsgroei in de hand kan worden gehouden. Mobiliteitsbeïnvloeding
heeft, volgens het concept Regio-plan, in geen van de gemeenten expliciete
prioriteit .
Als zodanig is mobiliteitsbeheersing niet in de SWOV-analyse aan de orde.
Roodlichtdiscipline
Gesignaleerd als relatief belangrijke 'oorzaak' van ongevallen (ca . 10%
van de letselongevallen). In de eerste plaats wordt
verondersr~ ld
dat het
verkeersgedrag te wensen overlaat, maar daarnaast wordt niet uitgesloten
dat ook lay-out van kruispunten en afstelling van verkeersregelingsinstallaties aanleiding kunnen zijn. Bijzondere aandacht wordt aan deze problematiek gegeven .
Ook in de SWOV-analyse komt de problematiek van ongevallen op kruisingen
met kruisend verkeer, hoge rijsnelheden, onoverzichtelijke vormgeving als
mogelijke oorzaak van ongevallen op het Nijmeegse hoofdwegennet naar voren .
Aanbevolen is om de feitelijke situatie eerst vast te leggen en te analyseren vooraleer tot maatregelen over te gaan .
De conclusie uit deze inventarisatie van verkeersproblemen, die in het
besproken Regio-plan voorkomen, kan zijn dat deze in het algemeen in lijn
liggen met de resulaten van de SWOV -analyses. Toch passen enkele kantteke ningen. Gegeven het feit dat jongeren ruim de helft van de slachtoffers
vormen is een hogere prioriteit op z'n plaats en zou de aandacht zich naa r
ons oordeel niet moeten beperken tot alleen schoolgaande kinderen.
- 33 -
De SWOV bepleit een meer structurele aanpak van de verkeersonveiligheid in
Nijmegen, terwijl het Regio-plan, zij het niet overduidelijk, de· aanpak van
gevaarlijke situaties bepleit. Het is niet gezegd dat deze laatste aanpak
niet effectief zou kunnen zijn: als er nog evident gevaarlijke situaties
blijken te bestaan, wordt aanbevolen deze met maatregelen op de betreffende
locaties aan te pakken . Maar wij zijn van mening dat zeker op termijn deze
aanpak minder effectief en ook minder efficiënt zal blijken te zijn dan in
het verleden. Reden om voor een accentverschuiving te pleiten.
De ernstige situatie voor vooral jonge bromfietsers, rechtvaardigt prioriteit voor dit aspect van de verkeersonveiligheid, terwijl het voorgenomen
beleid hieraan - ons inziens ten onrechte - geen prioriteit stelt.
In het concept "Verkeersveiligheidsplan Regio Nijmegen" staat een aantal
beleidsproblemen gesignaleerd:
- het ontbreken van voldoende draagvlak (zowel op bestuurlijk vlak als bij
overige bij het verkeer betrokkenen inclusief de verkeersdeelnemers zelf);
- gebrek aan voldoende kennis over en inzicht in effectieve maatregelen,
vooral in het preventieve vlak, om tot een werkelijk 'duurzaarn veilig'
verkeerssysteem te komen;
- ontbreken van voldoende faciliteiten (materieel , financieel , capacitair,
organisatorisch etc.).
De SWOV heeft deze problematiek niet bestudeerd en kan daarom daarover geen
oordeel hebben. Uit de in par. 5 . 3 beschreven uitgangspunten waaraan een
(effectief) gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid zou moeten voldoen
blijkt een voldoende sterk en breed draagvlak voor ontwikkeling en uitvoering van zo'n beleid essentieel . In het concept "Verkeersveiligheidsplan
Regio Nijmegen" wordt in twijfel getrokken of het huidige draagvlak wel
voldoende is en vertaald wordt in een breedgedragen visie die tot een ge richte en planmatige aanpak met concrete taakstellingen leidt, er zou spra ke zijn van vrijblijvendheid in de aanpak en er zou verder nog onvoldoende
sprake zijn van een taakstellend, systematisch en planmatig verkeersveiligheidsbeleid dat herkenbaar is in zowel facet - als sectorbeleid. De bevorde ring van de verkeersveiligheid zou nog niet voldoende politiek en bestuurlijk verankerd zijn. Uit het voorgaande is niet duidelijk of dit alles van
toepassing is op de gemeente Nijmegen; in par. 5.3 staan de SWOV-aanbevelingen hieromtrent geformuleerd .
- 34 -
5.5. Schets van een toekomstig verkeersveiligheidsbeleid
Op basis van de analyseresultaten zijn duidelijke aanknopingspunten af te
leiden voor toekomstig verkeersveiligheidsbeleid in Nijmegen. Uitgangspunt
daarbij is dat er in Nijmegen gestreefd wordt naar een duurzaam veilig
wegverkeer. Dat kan bereikt worden met maatregelen die de infrastructuur
en de regelgeving beter afstemmen op de eigenschappen van de weggebruiker.
Het gaat er daarbij primair om een relatie te leggen tussen de functies,
de vormgeving en de potentiële gebruiksmogelijkheden en -conflicten van
wegen en straten om de kans op fouten van weggebruikers te minimaliseren.
Bovendien en secundair worden vooraf zodanige condities gecreëerd dat bij
de eventueel nog resterende ongevallen de ernst van de afloop wordt geminimaliseerd.
Toegepast op het wegennet in Nijmegen zou van de volgende verdeling naar
functie kunnen worden uitgegaan:
1. Een samenhangend stelsel van hoofdverbindingen (het hoofdwegennet) tussen de woon- en werkconcentraties (in Nijmegen behoort daar vrijwel het
gehele radiale hoofdwegennet en enkele wegen uit het tangentiële wegennet
toe) met als functie het snel verwerken van doorgaand verkeer.
2. Ontsluitingswegen van gebieden en wijken waardoor deze gebieden vlot
bereikbaar zijn.
3. Overige wegen en straten, die het mogelijk maken bestemmingen (woningen,
winkels, bedrijven etc.) erlangs te bereiken en waar de erf- en verblijfsfunctie primair staat.
Elk wegtype vereist een vormgeving die optimaal tegemoet komt aan de functie-eisen. Om de veiligheid te garanderen moeten de verschillende wegtypen
aan drie veiligheidsprincipes voldoen:
- functioneel gebruik: voorkomen van onbedoeld gebruik van de infrastruc tuur;
- homogeen gebruik : voorkomen van grote verschillen in snelheid, richt 1ng
en massa bij matige en hoge snelheden;
- voorspelbaar gebruik: voorkomen van onzekerheid bij verkeersdeelnemers .
Dit betekent dat een heterogeen verkeersbeeld met grote spreiding in rij snelheden, relatief veel discontinuîteiten (bijv. een hoge kruispuntdicht heid) en menging van verkeerssoorten met verschillend karakter zoveel moge -
- 35 -
lijk moeten worden vermeden. Grote snelheidsuitschieters veroorzaken een
onevenredige toename van het verkeersrisico, menging van ongelijkwaardige
verkeerssoorten verhoogt de kans op conflicten met relatief ernstige afloop.
Nagegaan zou kunnen worden in welke mate het hoofdwegennet van Nijmegen
aan deze principes voldoet. Het stratenplan wekt de indruk dat er sprake
is van een relatief groot aantal discontinuïteiten (zijstraten, in- en
uitvoegmogelijkheden en mogelijk nog parkeerproblemen). Bovendien lijkt er
niet altijd continuïteit in langzaam-verkeervoorzieningen te zijn. Daarbij
bestaat de indruk van veelvuldig geconstateerde snelheidsovertredingen en
matige roodlichtdiscipline.
Het valt buiten het kader van deze nota exact aan te geven welke voor-zieningen op welke locaties op het hoofdwegennet, op het ontsluitings-wegennet
dan wel de overige wegen en straten het best kunnen worden getroffen. Mogelijke aandacht en inspanningen lijken gerechtvaardigd voor de dwarsprofielen (vorm, aantal en markering rijstroken, vooral bij kruispunten), aanbrengen van snelheidsregulerende (infrastructurele) voorzieningen (inclusief overweging aanleg rotondes nieuwe stijl), beperking van he t aantal
discontinuïteiten (minder in- en uitvoegmogelijkheden door bijvoorbeeld
(deel)afsluitingen van zijstraten), ingrepen door middel van aanpassing van
de verkeersregeling (gerichtere toepassing van zogenaamde 'intelligente
VRI's' die correct snelheidsgedrag belonen en overtreders bestraffen en
langzaam-verkeerdeelnemers bevoordelen), scheiding van motorvoertuigen en
langzaam verkeer.
Absolute scheiding van snelrijdende motorvoertuigen (boven de 30 km/uur)
en langzaam verkeer dient zo consequent mogelijk te worden doorgevoerd.
Ongelijkvloerse oplossingen op niet te vermijden ontmoetingspunten zijn
vaak weliswaar kostbaar, maar ze lossen verkeersveiligheidsproblemen wel
structureel op! Dergelijke oplossingen moeten uiteraard goed passen in het
'natuurlijke gedrag' van fietsen, niet tot omrijden leiden en ze dienen
uiteraard ook sociaal veilig te zijn .
Daar waar ontmoetingen tussen beide verkeerssoorten onvermijdelijk blijken
te zijn dient in ieder geval de snelheid van het gemotoriseerde verkeer
minder dan 30 km/uur te bedragen. Omdat dat vrijwillig meestal niet lukt
dient dit via vormgeving van de infrastructuur te worden afgedwongen . Als
- 36 -
dit succesvol is, heeft het langzaam verkeer meer waarnemings- en reactietijd en ook betere inschattingsmogelijkheden van de naderingssnelheden (als
tenminste zorg is gedragen voor goed zicht) . Bovendien zijn de gevolgen van
de conflicten die desondanks toch nog plaatsvinden minder ernstig.
Buiten het hoofdwegennet zou het onmogelijk moeten zijn dat niet-bestemmingsverkeer door de woonstraten 'sluipt'. Verkeer dat wel door deze straten rijdt, zou niet harder mogen rijden dan 30 km/uur. Deze twee principes
zouden belangrijke beleidsuitgangspunten kunnen zijn van de stedelijke
inrichting van Nijmegen. De uitvoering ervan kan - vanwege het kostenaspect
- niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden . Daarom wordt aanbevolen het tempo te laten bepalen door onderhoudsactiviteiten van kabels,
leidingen en van het wegdek . Als er situaties zouden bestaan waarvoor het
niet acceptabel wordt geoordeeld nog lang met uitvoering van bovenstaande
principes te wachten, zou te denken zijn aan tijdelijke, relatief goedkope
maatregelen.
De gedachten over de inrichting van woongebieden stroken met het beleid in
Nijmegen . Nijmegen heeft ca. 15 30 km/uur-gebieden ingericht , oie op een
enkele uitzondering na alle rond het centrum liggen . Na 1989 zijn nog
slechts enkele 30 km/uur-gebieden ingericht. Of dit betekent dat de inrichting van de andere woongebieden van dien aard is dat ondersteuning met een
30 km/uur - status niet nodig is om het gewenste lage snelheidsniveau te
realiseren, of dat de daadwerkelijke belangstelling voor het leefbaarheidsaspect is afgenomen, kan uit de beschikbare gegevens niet worden opgemaakt.
Door de vorm van de infrastructuur in de recentere woongebieden is het
doorgaande verkeer met succes geweerd uit de specifieke woonstraten. Uit de
spreiding van de ongevallen over het totale wegennet echter zou de conclu sie kunnen worden getrokken dat met name op een aantal ontsluitingswegen op
dit punt nog geen optimale oplossing is gevonden.
Toetsing van de situatie in Nijmegen aan de hiervoor besproken uitgangspunten voor oplossingen van conflicten tussen gemotoriseerde en langzaam
verkeersdeelnemers en daarna op een systematische wijze alle conflicten
wegnemen, leidt op termijn tot een 'duurzaam veilig wegverkeer' . De SWOV
heeft deze gedachtengang verder uitgewerkt in de publikatie "Naar een duurzaam veilig wegverkeer" (SWOV, 1992), waarnaar kortheidshalve wordt verwezen ·
- 37 -
Vrijwel uit alle onderzoeken en (ongevallen)analyses op het gebied van de
verkeersveiligheid komt als resultaat naar voren dat bromfietsers zich op
grote schaal niet aan voorgeschreven snelheidslimieten storen, onaangepast
en hinderlijk gedrag vertonen en de hoogste risicocijfers hebben. Bromfietsers nemen 1% van de totale mobiliteit in ons land voor hun rekening, terwijl 20% van de verkeersgewonden in een ziekenhuis bromfietsers zijn . Op
korte termijn is er echter geen zicht op dat deze categorie verkeersdeelnemers uit het verkeersbeeld zal verdwijnen. Het is ook niet realistisch te
verwachten dat het gemakkelijk zou zijn hun (snelheids)-gedrag ineens sterk
te verbeteren. Op dit moment staan educatie, training, wellicht beloning in
de vorm van premiereducties bij schadevrij rijden en/of met succes deelnemen aan bromfietscursussen en intensief politietoezicht op (snelheids)gedrag, het dragen van een helm en technische controles om opgevoerde brommers uit het verkeer te elimineren als concrete instrumenten ter beschikking. De rijksoverheid heeft aangekondigd een 'bromfietscertificaat' te
introduceren. Zo'n certificaat is dan te verkrijgen na een soort theoretisch examen. Gezien de relatief grote problemen met jonge bromfietsers zou
Nijmegen kunnen overwegen op de uitwerking van dit idee vooruit te lopen.
Dit zou een samenwerkingsproject kunnen zijn tussen de gemeel 1 y: , de politie, scholen, welzijnsinstellingen en bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland.
All~
mogelijke publicitaire middelen en media dienen hierbij inten-
sief te worden betrokken teneinde de aandacht 'levend' te houden!
Er zijn verschillende aanwijzingen dat alcoholgebruik door verkeersdeelnemers een relatief groot probleem vormt in Nijmegen. Landelijk gezien valt
de laatste jaren een duidelijke afname te constateren. Onderzoek leert dat
die daling is toe te schrijven aan een aantal gecombineerde en samenvallende maatregelen. Toegenomen en/of verbeterd politietoezicht (toepassing
betere ademanalyse-apparatuur) in combinatie met gerichte voorlichting en
ondersteuning in de media is daar één van. In samenwerking met een aantal
gemeentelijke en rijkspolitiekorpsen heeft de SWOV aangetoond dat een aanzienlijke daling van het alcoholgebruik door met name automobilisten met
een dergelijke aanpak kan worden bereikt · Ook in Nijmegen behoort dat tot
de mogelijkheden.
Het aantal jeugdige verkeersslachtoffers in Nijmegen verdient bijzondere
aandacht. Voor een belangrijk deel blijken dit langzaam-verkeerdeelnemers
te zijn, zoals bromfietsers en fietsers · Buiten de algemene suggesties die
- 38 -
al bij het hoofdwegennet werden besproken is nadere aandacht voor het
(brom)fietspadennet geboden. Belangrijke schakels blijken daarin nog te
ontbreken. Ook aan het educatieve aspect voor jongeren zou voldoende aandacht moeten worden besteed. Inspanningen zijn nodig voor verbetering (en
waar nog niet aanwezig invoering) van educatie in het (voortgezet) onderwijs op basis van verantwoord en actueel les- en oefenmateriaal.
Tot besluit. Nijmegen is een relatief veilige stad, alhoewel er nog steeds
elke dag een gewonde in het Nijmeegse verkeer valt. De gemeente Nijmegen
heeft zich uitgesproken om het aantal verkeerslachtoffers verder terug te
brengen. Deze nota bevat daartoe een groot aantal aanknopingspunten. De
SWOV bepleit een en-en aanpak: korte termijn en lange termijn, structureel
en incidenteel. Hoewel de basis van een succesvol verkeersveiligheidsbeleid ligt in een infrastructuur die aangepast is aan de beperkingen van
de menselijke vermogens, mag hier niet alle heil verwacht worden: snelheidsovertredingen, door rood licht rijden en rijden onder invloed zijn
drie thema's waar voorlichting en politietoezicht gecombineerd, mits goed
toegepast en geruime tijd volgehouden, doeltreffend kan zijn. En zonder
voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak zal dit
'duurz~am
verkeer' in Nijmegen helaas altijd een utopie blijken te zijn.
veilig
- 39 -
AFBEELDINGEN 1 T/M 10
Afbeelding 1. Waargenomen ongevallen per wegvak (Bron: DHV, 1992) .
Afbeelding 2. Berekende ongevallen per wegvak (Bron: DHV, 1992).
Afbeelding 3. Berekende ongevallen per wegvak en prognose voor 2010
(Bron: DHV, 1992).
Afbeelding 4. Aantallen ongevallen in de periode 1989-1991
(Bron: Afd. Verkeer en Vervoer, Nijmegen).
Afbeelding S. Aantallen letselongevallen in de periode 1989-1991
(Bron: Afd. Verkeer en Vervoer, Nijmegen).
Afbeelding 6. Aantallen (brom)fietsongevallen l6-l7-jarigen
(Bron: Afd. Verkeer en Vervoer, Nijmegen).
Afbeelding 7. Aantallen (brom)fietsongevallen 18 jaar en ouder
(Bron: Afd. Verkeer en Vervoer, Nijmegen).
Afbeelding 8. Aantallen letselongevallen autobestuurders 18-24 jaar
(Bron: Afd. Verkeer en Vervoer, Nijmegen).
Afbeelding 9. Aantallen letselongevallen autobestuurders 2S jaar en
ouder (Bron: Afd. Verkeer en Vervoer, Nijmegen).
Afbeelding 10. Gerealiseerde 30 km/uur-gebieden
en Vervoer, Nijmegen) .
(Bron ~
Afd. Verkeer
UAARGENOMEN UEGVAK ONGEVALLEN
GEM . PER JAAR
Verkeersve t I t gh e!d skooq
s.u.a .v.
O ~ev
Ing HIJ magen
Huid Ige s1luol!e 1990
Lelselongevallen
.'
,:
".
. ..
.. . · .'
'
.
.....
,
.'
. . .
.'
.
.'
.
o t.o t
I
1 lot
2 lot.
3 l ol
2
3
>=
5
4
'
0=
5 ong
Afbeelding 1. Waargenomen ongevallen per wegvak
(Bron: DHV, 1992).
BEREKENUE ONGEVALLEN
KenclJrer-set
suOV
Verkeersvelligheidskaor l
S.\I.O.V.
O,~evl n9
NI Jmegen
Huidi ge sltuotie 1990
Letsel ongevallen
. ' .,
o lol
,',
"
,
1 tot
2 lot
3 l lil
2
:.::
5
3
4
.
= 5 on9
Afbeelding 2. Berekende ongevallen per wegvak
(Bron: DHV, 1992).
BEREKENDE
ONGEVAlL~N
S ~OV
KenC ijf er-se t
Ve r kee rsv elligh eldskoo rt
S.U.D. V.
Vari ant j aa r
~0 1 0
Omgeving Nij me gen
Sltu all e 201 0
Lelselongevallen
. . ..
-. . . . ....
, .. ' ' I
, "
"
o l ol
1
I lo t
2 l ol
3 lol
2
3
4
=
5
'
.' '
D~
5 ong
Afbeelding 3. Berekende ongevallen per wegvak en prognose voor 2010
(Bron: DHV, 1992).
GEMEENTE
NIJMEGEN
Afd, SD20
~
\ '" - - - . . tri
\ï
-
Legenda.:
. _ _
__
__
__
.
Anntnl
Anntnl
Anntnl
Anntnl
Anntnl
11-20
21-30
31-40
41-50
51-99
Afbeelding 4. Aantallen ongevallen in de periode 1989-1991
(Bron: Afd. Verkeer en Vervoer, Nijmegen).
GEMEENTE
NIJMEGEN
Afol . SD20
=-
LegenoIo.:
__
__
__
__
Ao.nto.l
Ao.nto.l
Ao.nto.l
Ao.nto.l
2-2
3-4
5-6
7-999
Afbeelding 5. Aantallen letselongevallen in de periode 1989-1991
(Bron: Afd. Verkeer en Vervoer, Nijmegen) .
GEMEENTE
NIJMEGEN
AFD , S020
J
=-
Legenda. l
_ __
__
__
__
Ao.nto.l
Ao.nto.l
Ao.nto.l
Ao.nto.l
1-2
3-4
5-7
8-99
Afbeelding 6. Aantallen (brom)fietsongevallen 16-17 -jarigen
(Bron: Afd. Verkeer en Vervoer, Nijmegen).
GEMEENTE
NIJMEGEN
Afd . S020
=---.......
'\
"
)------
Legendo.l
Ao.nto.l 1-2
_ _ Ao.nto.l 3-4
_ _ Ao.nto.l 5-7
_ _ Ao.ntoJ 8-99
Afbeelding 7. Aantallen (brom)fietsongevallen 18 jaar en ouder
(Bron: Afd. Verkeer en Vervoer, Nijmege,n).
GEMEENTE
NIJMEGEN
Afd . SD20
~
-~\
I!
-sülbTI\ -LJ
(
Legendo.:
Ao.nto.l 1-2
_ _ Ao.nto.l 3-4
_ _ Ao.nto.l 5-10
_ _ Ao.ntnl 11-99
Afbeelding 8. Aantallen letselongevallen autobestuurders 18-24 jaar
(Bron: Afd. Verkeer en Vervoer, Nijmegen).
GEMEENTE
NIJMEGEN
Afd , S020
~
~D
Legenda.:
Ao.nto.l 1-2
_ _ Ao.nto.l 3-4
_ _ Ao.nto.l 5 -10
_ _ Ao.nto.l 11-99
Afbeelding 9. Aantallen letselongevallen autobestuurders 25 jaar e.o.
(Bron: Afd. Verkeer en Vervoer, Nijmegen).
GEM EENTE
NIJMEGE N
Afd , SD20
'.
Afbeelding 10. Gerealiseerde 30 km/uur-gebieden
(Bron: Afd. Verkeer en Vervoer, Nijmegen).
TABELLEN 1 T/M 7
Tabel 1. Belangrijkste (voornamelijk radiale) routes.
Tabel 2. Het hoofdwegennet getoetst aan de "norm" vastgesteld op basis van
de kencijfermethode.
Tabel 3. Concentraties ongevallen waarbij auto-inzittenden als slachtoffers
zijn betrokken.
Tabel 4. Belangrijkse knelpunten waar letselongevallen zijn geconcentreerd
waarbij 16 en l7-jarige (brom)fietsers als slachtoffers zijn betrokken.
Tabel 5. Belangrijkse routes en knelpunten waar letselongevallen plaatsvinden waarbij (brom)fietsers van 18 jaar en ouder als slachtoffers zijn betrokken.
Tabel 6. Overzicht van inrichtingsbesluiten 30 km/uur-gebieden.
Tabel 7. Belangrijke (brom)fietsroutes (plaatselijke intensiteiten van 5000
of meer) in periode 07.00-19.00 uur .
Routenr.* Traject (richting)
Kencijfer
hoogste
1
General James Gavinweg
1 tot 2
(vanaf Keizer Traianusplein richting Arnhem)
2
Tunnelweg - Marialaan - Industrieweg - Van Heemstraweg
(uitvalsweg naar Weurt en Beuningen)
3
>5
Sint Canisiussingel - Oranjesingel - Keizer Karelplein Graafseweg - Van Rosenburgweg
(uitvalsweg richting Den Bosch en aansluiting op RW 73)
4
>5
Keizer Karelplein - St . Annastraat - Rijksweg
(uitvalsweg richting Malden, Heumen en Venlo)
3 tot 4
5
Hatertseweg - Van Boetbergweg (aansluiting RW 73)
3 tot 4
6
Keizer Karelplein - Groesbeekseweg - Nijmeegsebaan
(uitvalsweg richting Groesbeek)
7
Nieuwe Ubbergseweg (N 52) (richting Ubbergen)
8
Wolfskuilseweg - Groenestraat - Groenewoudseweg Postweg - Kwakkenbergweg (richting Berg en Dal)
9
3 tot 4
3 tot 4
Energieweg - Neerbosscheweg - Weg door Jonkerbos Grootstalselaan - Scheidingsweg - Sionsweg Meerwijkselaan (richting Berg en Dal)
* Naar deze routenummers wordt in de overige tabellen gerefereerd .
Tabel 1. Belangrijkste (voornamelijk radiale) routes .
3 tot 4
Routenr.*
Traject
Boven de norm: (d.w.z. waargenomen> berekend)
2
Tunnelweg en Industrieweg
3
Graafseweg (tussen Groenestraat en Spoorlijn)
3
Van Rosenburgweg (tussen Spijkerhofplein en vervolg Graafseweg)
5
Hatertseweg (tussen Grootstalselaan en Vossendijk)
6
Groesbeekseweg (tussen Heyendaalseweg en Groenewoudseweg)
8
Energieweg (tussen Industrieweg en Wolfkuilseweg en tussen
Wolfkuilseweg en Neerbosscheweg)
RW 73
Ongeveer de norm:
1
General James Gavinweg
4
Globaal de hele route
6
Geheel m.u.v. stuk tussen Heyendaalseweg en Groenewoudseweg
8
Rest (uitgezonderd gedeelte boven norm)
Onder de norm: (d.w.z. waargenomen < berekend)
3
Graafseweg (tussen Groenestraat en RW 73)
5
Hatertseweg (tussen Sint Annastraat en Grootstalselaan en
tussen Vossendijk en begin van de Van Boetbergweg
* Correspondeert met nummers uit Tabel 1.
"Boven de norm" wil zeggen dat de "ongevallendichtheid" van het betreffende
wegvak groter is dan het normkencijfer en "Onder de norm" dat dat lager is.
Tabel 2. Het hoofdwegennet getoetst aan de "norm" vastgesteld op basis
van de kencijfermethode .
Routenr.*
Traject
Belangrijke
(kruis)punten met
2
Tunnelweg - Marialaan - Industrieweg
Rivierstraat
Waterstraat
3
Singels - Graafseweg
Berg en Da1seweg
Prins Bernhardstraat
Burghardt v .d. Berghstraat
Wil1emsweg
Groenestraat
Neerbosscheweg
IJpenbroekweg (Brabantsepoort)
4
St. Annastraat
Hatertseweg
Grootsta1selaan
5
Hatertseweg
6
Groesbeekseweg - Nijmeegseweg -
Weg door Jonkerbos
IJpenbroekweg - Van Schuy1enburgweg Nieuwe Dukenburgseweg - Muntweg
* Correspondeert met nummers uit Tabel 1.
Tabel 3. Concentraties ongevallen waarbij auto -inzittenden a l s slachtoffers
zijn betrokken ·
Kruispunten
Van Rosenburgweg / Van Schuylenburgweg
Hatertseweg / Vossendijk
Hatertseweg / Winkelsteegseweg
Marialaan / Tweede Oude Heselaan / Tunnelweg
Groenestraat / Hatertseveldweg
Willemsweg / Jan Luykenstraat
Hatertseweg / St. Annastraat (t.o. ziekenhuis)
Weezenlaan / Hazenkampseweg
Tabel 4. Belangrijke knelpunten waar letselongevallen zijn geconcentreerd
waarbij 16 en 17 -jarige (brom)fietsers als slachtoffers zijn betrokken.
- Route van de Singels en Graafseweg (met de kruispunten ter hoogte van
Prins Bernhardstraat, Van Oldenbarneveltstraat, Burghardt v.d . Berghstraat,
en Willemsweg)
- Route Van Schuylenburgweg - Nieuwe Dukenburgseweg
- Route Hatertseweg (met de kruispunten ter hoogte van de Slotemaker de
Bruïneweg, Vossendijk, Winkelsteegseweg)
- Kruispunt Van Rosenburgweg - Van Schuylenburgweg (Spijkerhofplein)
- Kruispunt Steve Bikoplein
- Kruispunt Nieuwe Dukenburgseweg - Tarweweg
- Kruispunt Marialaan - Tweede Oude Heselaan - Tunnelweg
- Route Groesbeekseweg
Tabel 5 . Belangrijke routes en knelpunten waar letselongevallen plaatsvinden
waarbij (brom)fietsers van 18 jaar en ouder als slachtoffers zijn betrokken.
Datum
9/4
Omgeving/wijk/straat
1985
Bottendaal
17/12 1985
Weurt VI (Waterkwartier)
10/3
1986
Weurt V (Waterkwartier)
12/8
1986
Van Nispenstraat (Altrade)
7/10
1986
Heselaan (Biezen)
2/12
1986
Muntweg (Landbouwbuurt)
18/8
1987
Muntweg (Landbouwbuurt)
19/1
1988
Groesbeeksedwarsweg (Altrade)
23/2
1988
Bloemenbuurt (Wolfskuil)
11/10 1988
Jonkerbos Zuid (Hatert)
17/1
1989
Sperwerstraat (Biezen)
6/6
1989
Bi1derdijkstraat (Wi11emskwartier)
3/1
1990
Parkweg (Benedenstad)
7/5
1991
Thijmstraat (Wi11emskwartier)
7/5
1991
Johannes Vijghstraat (Altrade)
Tabel 6. Overz 1cht van inrichtingsbesluiten 30 km/uur -gebieden.
Route nr.*
Traject
1
General James Gavinweg
3
Oranjesingel en Sint Canisiussingel
3
Van Rosenburgweg en Graafseweg (van Neerbosscheweg tot
IJpenbroekweg)
4
St. Annastraat (vooral eerste gedeelte)
5
Hatertseweg (tot aan Van Apelterenweg)
7
Groenestraat - Groenewoudseweg
Prins Bernhardstraat
Berg en Dalseweg
Heyendaalseweg (tussen station en Houtlaan)
Van Schuylenburgweg - Nieuwe Dukenburgseweg - Muntweg
(daarna deel route 7 tot aan "Heyendaal")
Van Apelterenweg
8
Neerbosscheweg - Kanaalovergang - Weg door Jonkerbos Grootstalselaan
* Correspondeert met nummers uit Tabel 1.
Tabel 7. Belangrijke (brom)fietsroutes (plaatselijke intensiteiten van 5000 of
meer) in periode 07.00 - 19 .00 uur.