Download - Internetconsultatie

Voorstel van wet
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van het recht op
contact of omgang na partnerdoding
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het belang van het kind wenselijk is om het
recht op contact of omgang te beperken van de ouder die de andere ouder heeft gedood, en dat
daartoe Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek dient te worden gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:
Artikel I
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 242 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 242a
1. Indien de ene ouder wordt verdacht van het doden van de andere ouder, of indien de ene ouder
is veroordeeld vanwege het doden van de andere ouder, stelt de raad voor de kinderbescherming
een onderzoek in naar de wenselijkheid van een contact- of omgangsregeling van het kind met de
ouder die wordt verdacht van of is veroordeeld vanwege het doden van de andere ouder, zodra hij
van de verdenking of veroordeling in kennis is gesteld. Op basis van dit onderzoek verzoekt de
raad voor de kinderbescherming de kinderrechter een contact- of omgangsregeling met het kind
vast te stellen. Het verzoekschrift vermeldt tevens de duur van de verzochte regeling.
2. Het contact of de omgang wordt ontzegd, tenzij contact of omgang in het belang van het kind
is.
B
In artikel 253a, tweede lid, onderdeel a, wordt ‘derde lid’ vervangen door: derde en vierde lid.
C
Aan artikel 377a wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende:
4. Indien de ene ouder wordt verdacht van het doden van de andere ouder, of indien de ene ouder
is veroordeeld vanwege het doden van de andere ouder, ontzegt de rechter het recht op omgang,
tenzij contact of omgang in het belang van het kind is. De rechter stelt de duur van de ontzegging
vast, voor tenminste een periode van twee jaar.
Artikel II
Aan de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek wordt een nieuw artikel 29 ingevoegd, luidende:
Artikel 29
Artikel 242a blijft buiten toepassing ten aanzien van de ouder die als verdachte is aangemerkt of is
veroordeeld vanwege het doden van de andere ouder, vóór het tijdstip van inwerkingtreding van
artikel I van de wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van
het recht op contact of omgang na partnerdoding.
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.
Gegeven
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,