FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01
opgesteld op 7 april 2014
Gefailleerde
Sawdust Houtbriketten B.V.
Faillissementsnummer
C/08/14/209 F
Datum uitspraak
5 maart 2014
Curator
mr. J.M. Eringa
Faillissementsmedewerker
mw. M.G.J. Klein Buursink
mw. E.H.J. Maassen van den Brink
Rechter-commissaris
mr. A.E. Zweers
Boedelrekeningnummer
NL24 ABNA 0553 3156 76
Boedelstand
€ 0.00
Verslagperiode
5 maart 2013 tot en met 03 april 2014
Bestede uren in verslagperiode
-De
rechter-commissaris
heeft
toestemming
verleend om de uren in de faillissementen van
Carbo Europe B.V., Kol Packaging B.V. en
Sawdust
Houtbriketten
B.V.
voorlopig
te
consolideren in het faillissement van Carbo
Europe B.V.
Bestede uren totaal
Sawdust Houtbriketten B.V. – C/08/14/209 F
uitgesproken op 5 maart 2014
--
Pagina 1 van 10
INHOUDSOPGAVE
Inleiding/algemeen ................................................................................................................................ 3
1. Inventarisatie ..................................................................................................................................... 4
2. Personeel ........................................................................................................................................... 5
3. Activa .................................................................................................................................................. 5
4. Debiteuren .......................................................................................................................................... 7
5. Bank/zekerheden ............................................................................................................................... 7
6. Doorstart/voortzetten ........................................................................................................................ 8
7. Rechtmatigheid .................................................................................................................................. 9
8. Crediteuren ........................................................................................................................................ 9
9. Overig ............................................................................................................................................... 10
Disclaimer
Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren
over de voortgang van het faillissement en over die aspecten waarvan de curator meent dat die in dit stadium openbaar kunnen
worden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of
juistheid ervan nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de gefailleerde.
Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is of nog niet openbaar kan worden gemaakt.
Sawdust Houtbriketten B.V. – C/08/14/209 F
uitgesproken op 5 maart 2014
Pagina 2 van 10
Inleiding/algemeen
Activiteiten onderneming
Omschrijving handelsregister (Sawdust Houtbriketten):
Behandeling van onschadelijk afval. De productie van en
handel in biomassaproducten, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot hout, houtskoolbriketten en andere
brandstoffen, alsmede houdsteractiviteiten.
Vereenvoudigd organogram op datum faillissement
100%
Charbon International
B.V.
100%
Sawdust Houtbriketten
B.V. (voorheen: Eko
Houtbriketten B.V.)
100%
100%
Carbo Europe B.V.
Kol Packaging B.V.
Omschrijving activiteiten Sawdust Houtbriketten B.V. en
andere groepsvennootschappen
De groep is opgericht na een overname van de activa uit de
faillissementen van Carbo Group B.V. en EkoBlok B.V. in
oktober 2010.
Binnen de groep richtte Sawdust Houtbriketten B.V.
(voorheen Eko Houtbriketten B.V.) zich op de productie van
eko houtbriketten en richtte Kol Packaging B.V. zich op het
verpakken van houtskool.
Carbo Europe B.V. fungeerde binnen deze groep als het
handelshuis voor de handel in houtskool (voor Kol
Packaging) en in ekoblokken (voor Sawdust Houtbriketten).
De houtskool werd door Kol Packaging in Almelo verwerkt
en verpakt om te worden geleverd aan de groothandel.
Hetzelfde geldt voor het zaagsel, dat door Sawdust
Houtbriketten werd gemengd, bewerkt en verwerkt tot eko
houtbriketten.
Charbon International B.V. is binnen de groep een
holdingvennootschap zonder eigen operationele activiteiten.
Omzetgegevens
Sawdust Houtbriketten B.V. (enkelvoudig):
2011: € 1.445.070
2012: € 1.220.859 (concept cijfers)
Sawdust Houtbriketten B.V. – C/08/14/209 F
uitgesproken op 5 maart 2014
Pagina 3 van 10
2013: € 1.462.505 (gegevens volgens interne administratie
tot en met 25 oktober 2013)
Gemiddeld aantal personeelsleden 10
1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van Sawdust Houtbriketten B.V. wordt gevormd
door de heer J.P. Drost.
Enig aandeelhouder van Sawdust Houtbriketten B.V. is
Charbon International B.V. waarvan op haar beurt United
Commodities B.V. enig aandeelhouder is.
1.2 Verlies en winst
Sawdust Houtbriketten B.V. (enkelvoudig)
2011: € 10.207 (winst)
2012: -/- € 308.860 (verlies volgens concept cijfers)
2013: onbekend.
1.3 Balanstotaal
Per 31 december 2012: € 1.462.628 (concept cijfers)
Per datum faillissement: volgens opgave van de directie nihil
(zie rubriek 3).
1.4 Lopende procedures
Geen.
1.5 Verzekeringen
Opgezegd voor datum faillissement.
1.6 Huur
n.v.t.
De bedrijfsopstallen met ondergrond en terrein aan het
Bedrijvenpark Twente nrs. 127, 129 en 168 werden gehuurd
door Carbo Europe B.V.
1.7 Oorzaak faillissement
Faillissementen Sawdust Houtbriketten en andere
groepsvennootschappen
Op 4 december 2013 is Carbo Europe B.V. op eigen
aanvraag failliet verklaard.
De activiteiten van Sawdust Houtbriketten B.V. zijn na
oktober 2013 geëindigd. Sawdust Houtbriketten B.V., Kol
Packaging B.V. en Charbon International B.V. zijn per 1
januari 2014 ontbonden en als “opgehouden te bestaan” in
het handelsregister ingeschreven.
Ondanks deze ontbinding, hebben twee schuldeisers het
Sawdust Houtbriketten B.V. – C/08/14/209 F
uitgesproken op 5 maart 2014
Pagina 4 van 10
faillissement van Kol Packaging B.V aangevraagd. Dit is op
5 februari 2014 uitgesproken.
Op 5 maart 2014 is op verzoek van de curator (voor een
interne groepsschuld) ook Sawdust Houtbriketten B.V. in
staat van faillissement verklaard.
Charbon International B.V. is op verzoek van een (externe)
crediteur bij vonnis van 6 maart 2014 failliet verklaard.
Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld. Dat wordt op 17
april 2014 door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
behandeld.
2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van het
faillissement
0.
De arbeidsovereenkomsten met de 10 personeelsleden zijn
vóór het faillissement, per 31 december 2013, met
wederzijds goedvinden beëindigd.
2.2 Aantal in jaar voor faillissement Onbekend.
2.3 Datum ontslagaanzegging
n.v.t.
Werkzaamheden verslagperiode
3. Activa
Inleiding (verkoop activa/liquidatie)
Volgens opgave van de directie zijn er op datum faillissement geen activa meer aanwezig.
De in Sawdust Houtbriketten B.V. aanwezige gereedschappen, machines, inventaris, voorraad en
goodwill zijn bij koopovereenkomst van 25 oktober 2013 verkocht aan Eko Houtbriquetten B.V. voor
een gezamenlijke koopprijs van € 66.875,-.
Gelijktijdig zijn de activa van Carbo Europe B.V. en Kol Packaging B.V. verkocht aan Almelo Utility
B.V. respectievelijk Coal Packaging B.V. Een deel van de bedrijfsmiddelen werd geleased. Deze zijn
voorafgaand aan de faillissementen aan de leasemaatschappijen geretourneerd.
Eko Houtbriquetten B.V., Coal Packaging B.V. en Almelo Utility B.V. zijn op 18 oktober 2013 opgericht
en vormen samen een nieuwe groep met de volgende structuur:
Sawdust Houtbriketten B.V. – C/08/14/209 F
uitgesproken op 5 maart 2014
Pagina 5 van 10
Amelo Utility B.V.
100%
100%
Eko Houtbriquetten
B.V.
Coal Packaging B.V.
Enig aandeelhouder van Almelo Utility B.V. is Beleggings- en Beheersmaatschappij Indiana B.V. Zij
was in de oude structuur een van de drie aandeelhouders van United Commodities B.V.
De opbrengsten van de verschillende activatransacties zijn volledig ten goede gekomen aan de
belastingdienst die (bodem)beslag op de roerende zaken van Carbo Europe B.V., Kol Packaging B.V.
en Sawdust Houtbriketten had gelegd. Na ontvangst van de koopsommen is het beslag opgeheven en
konden de activa (vrij van beslagen) worden geleverd.
Zie verder rubriek 7 (rechtmatigheid).
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving onroerende zaken
n.v.t.
3.2 Verkoopopbrengst
n.v.t.
3.3 Hoogte hypotheek
n.v.t.
3.4 Boedelbijdrage
n.v.t.
Werkzaamheden verslagperiode
Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving bedrijfsmiddelen
n.v.t.
3.6 Verkoopopbrengst
n.v.t.
3.7 Boedelbijdrage
n.v.t.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.
Werkzaamheden verslagperiode
Sawdust Houtbriketten B.V. – C/08/14/209 F
uitgesproken op 5 maart 2014
Pagina 6 van 10
Voorraden/onderhanden werk
3.9 Beschrijving voorraden/onderhanden
werk
n.v.t.
3.10 Verkoopopbrengst
n.v.t.
3.11 Boedelbijdrage
n.v.t.
Werkzaamheden verslagperiode
Andere activa
3.12 Beschrijving andere activa
n.v.t.
3.13 Verkoopopbrengst
n.v.t.
Werkzaamheden verslagperiode
4. Debiteuren
4.1 Omvang debiteuren
n.v.t.
Sawdust Houtbriketten B.V. had geen eigen (externe)
debiteuren. De facturatie vond plaats door Carbo
Europe B.V.
4.2 Opbrengst
n.v.t.
4.3 Boedelbijdrage
n.v.t.
Werkzaamheden verslagperiode
5. Bank/zekerheden
5.1 Vordering(en) van banken
n.v.t.
De groepsvennootschappen hadden een lease- en
factoringsovereenkomst met De Lage Landen Lease
die daarvoor pandrechten op de roerende zaken en
de debiteuren had.
De Lage Landen Lease is volledig voldaan uit de
Sawdust Houtbriketten B.V. – C/08/14/209 F
uitgesproken op 5 maart 2014
Pagina 7 van 10
opbrengst van de verpande debiteuren en heeft aan
de curator medegedeeld dat zij op datum
faillissement geen vorderingen op de
vennootschappen meer had.
5.2 Leasecontracten
n.v.t.
5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.
5.4 Separatistenpositie
n.v.t.
5.5 Boedelbijdragen
n.v.t.
5.6 Eigendomsvoorbehoud
Zie rubriek 3.
5.7 Reclamerechten
n.v.t.
5.8 Retentierechten
n.v.t.
Werkzaamheden verslagperiode
Contacten De Lage Landen Lease.
6. Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1 Exploitatie/zekerheden
n.v.t.
6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.
Werkzaamheden verslagperiode
Doorstart
6.3 Beschrijving doorstartmogelijkheden
n.v.t
6.4 Verantwoording
n.v.t
6.5 Opbrengst
n.v.t.
6.6 Boedelbijdrage
n.v.t.
Werkzaamheden verslagperiode
Sawdust Houtbriketten B.V. – C/08/14/209 F
uitgesproken op 5 maart 2014
Pagina 8 van 10
7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is bij en voor de curator
beschikbaar.
7.2 Depot jaarrekeningen
Sawdust Houtbriketten B.V. is in april 2011 opgericht.
2011: 30 januari 2013
De jaarrekening 2011 is aldus tijdig gepubliceerd.
7.3 Goedkeurende verklaring accountant
De accountant heeft een samenstellingsverklaring
afgegeven.
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog niet onderzocht.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Onderzoek nog niet afgerond.
7.6 Paulianeus handelen
Naar de mening van de curator zijn de in rubriek 3
omschreven activatransacties van 25 oktober 2013
paulianeus. Met toestemming van de rechtercommissaris is daarom de vernietiging van deze
overeenkomsten ingeroepen.
Coal Packaging, Almelo Utility en Eko Houtbriquetten
voeren hiertegen verweer. De discussie wordt in de
komende verslagperiode voortgezet.
Het overige rechtmatigheidsonderzoek is nog niet
afgerond.
Werkzaamheden verslagperiode
Inventarisatie, boekenonderzoek, beoordeling
activatransacties, inroepen pauliana.
8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
n.v.t
8.2 Preferente vorderingen van de fiscus
De belastingdienst heeft voorlopig een vordering
ingediend ter hoogte van € 7.325,-.
8.3 Preferente vorderingen van het UWV
n.v.t.
8.4 Andere preferente vorderingen
Nog niet ontvangen.
8.5 Aantal concurrente vorderingen
Voorlopig ingediend: 2 (incl. de groepsvordering van
Carbo Europe op Sawdust Houtbriketten).
8.6 Bedrag concurrente vorderingen
€ 321.358,25
Sawdust Houtbriketten B.V. – C/08/14/209 F
uitgesproken op 5 maart 2014
Pagina 9 van 10
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
Werkzaamheden verslagperiode
Inventarisatie en aanschrijven schuldeisers.
9. Overig
9.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
9.2 Plan van aanpak
-
9.3 Indiening volgend verslag
Rond 7 juli 2014
Sawdust Houtbriketten B.V. – C/08/14/209 F
uitgesproken op 5 maart 2014
vervolg pauliana discussie
vervolg (overig) rechtmatigheidsonderzoek
Pagina 10 van 10